Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. august 2016, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10, 2600 Glostrup. David Nielsen-Ourø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. august 2016, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10, 2600 Glostrup. David Nielsen-Ourø"

Transkript

1 Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. august 2016, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10, 2600 Glostrup Til stede: Dorthe Guldbrandsen, Gunver Kreipke, Jannik Andresen Schwarz og Orla Neumann Afbud: David Nielsen-Ourø KAB: Kundechef Annette Birkov, driftschef Ronny Hjordt-Nielsen og byggedirektør Rolf Andersson Willis: Camilla Elverdal og Vicky Hjorth deltog under punkt 9 Indholdsfortegnelse 1. Valg af dirigent Godkendelse af forretningsorden Fortroligt referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 15. juni Referat af organisationsbestyrelsesmødet den 11. maj Fremlæggelse af revisionsprotokol Meddelelser fra formanden Organisationsbestyrelsens sammensætning /17

2 8. Repræsentantskabets sammensætning... 6 Sager til beslutning Nyt EU udbud af KAB's fælles forsikringsramme Målsætningsprogram oplæg til procesplan... 8 Sager til orientering Investeringsforeninger Status på genopførelse af butikscenter Status på dankort til bestyrelsesmedlemmer Udbudsloven og decentrale enheder Boplacering af flygtninge Frit valg af tv-pakker på vej Nyt fra afdelingerne Beboerklagenævnssager Eventuelt Referat fra mødet eventuel fortrolighed Bilag 1: Forretningsorden... 3 Bilag 2: soplæg... 8 Bilag 3: Tilbudssammenligning... 8 Bilag 4: Forsikringsstatistik for boligorganisationen... 8 Bilag 5: Forsikringsstatistik for KAB-fællesskabet... 8 Bilag 6: Procesplan for udarbejdelse af målsætningsprogram... 9 Bilag 7: Konkrete initiativer for boligplacering af flygtninge Bilag 8: Pjece Små og billige boliger med perspektiv Bilag 9: Pjece Gode råd til organisationsbestyrelser i KAB-fællesskabet Bilag 10: Beboerklagenævnsstatistik /17

3 1. Valg af dirigent Organisationsbestyrelsen vurderer, om der skal vælges en dirigent. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen beslutter, om der skal vælges en dirigent og herefter vælges der eventuelt en dirigent. Jannik Andresen Schwarz blev valgt som dirigent. 2. Godkendelse af forretningsorden Forretningsordenen vedlægges som bilag. Bilag 1: Forretningsorden Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender forretningsordenen. Organisationsbestyrelsen godkendte forretningsordenen. 3. Fortroligt referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 15. juni 2016 Fortroligt referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 15. juni 2016 er udsendt til organisationsbestyrelsen den 23. juni Referatet fremlægges til formandens underskrift. 3/17

4 Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender referatet og at det efterfølgende underskrives af formanden. Organisationsbestyrelsen godkendte referatet der efterfølgende blev underskrevet af formanden. 4. Referat af organisationsbestyrelsesmødet den 11. maj 2016 Referat af organisationsbestyrelsesmødet den 11. maj 2016 er udsendt til organisationsbestyrelsen den 25. maj Referatet fremlægges til formandens underskrift. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender referatet og at det efterfølgende underskrives af formanden. Organisationsbestyrelsen godkendte referatet der på næste møde underskrives af formanden. 5. Fremlæggelse af revisionsprotokol I henhold til bestemmelserne i "Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 93, stk. 5" fremlægges selskabets revisionsprotokol. Der er ikke tilført revisionsprotokollen yderligere siden sidste møde. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager revisionsprotokollen til efterretning. 4/17

5 Organisationsbestyrelsen tog revisionsprotokollen til efterretning. 6. Meddelelser fra formanden Formanden vil eventuelt give aktuelle meddelelser eller berette om relevante begivenheder siden seneste organisationsbestyrelsesmøde. Der var ingen meddelelser. 7. Organisationsbestyrelsens sammensætning På repræsentantskabsmødet den 28. oktober 2015 blev der foretaget valg af medlemmer til organisationsbestyrelsen. Organisationsbestyrelsen har herefter følgende sammensætning: På valg Formand David Nielsen-Ourø 2016 Næstformand Jannik Andresen Schwarz 2017 Medlem Gunver Kreipke 2016 Medlem Orla Neumann 2016 Medlem Dorthe Guldbrandsen /17

6 Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 8. Repræsentantskabets sammensætning På budgetmøderne i 2016 blev der foretaget valg af medlemmer til repræsentantskabet. Repræsentantskabet har herefter følgende sammensætning: Afdeling Formand David Nielsen-Ourø Vestergård III Medlem Jannik Andresen Schwarz Engbrydeparken Medlem Dorthe Guldbrandsen Vestergård I Medlem Gunver Kreipke Vestergård I Medlem Orla Neumann Vestergård III Medlem Jena Madsen Vestergård IV Medlem Bo Jensen Vestergård IV Medlem Maiken Daugaard Engbrydeparken Medlem Mathias Helleberg Hastrøm Engbrydeparken Medlem Viola Hallev Vestergård III Medlem Vakant Vestergård II Medlem Vakant Vestergård II Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 6/17

7 Sager til beslutning 9. Nyt EU udbud af KAB's fælles forsikringsramme KAB har efter rådgivning hos forsikringsmæglerne Willis besluttet at sende fællesforsikringen i EU-udbud. Den nuværende aftale med Topdanmark er forlænget ét år, og har derfor løbet i fire år. Aftalen udløber pr. den 1. oktober Udbuddet af KAB's fælles forsikringsramme blev gennemført op til sommerferien, og resultatet foreligger nu. Baggrund Siden 2009 har KAB og de igennem KAB forsikrede boligorganisationer i rammeaftalen arbejdet aktivt med skadeforebyggelse gennem Tryg Bolig programmet. Der har været store aktiviteter og samarbejde omkring at arbejde aktivt med at få nedbragt et skadeforløb, der tilbage i 2009 var på en støt kurs opad. Arbejdet var kun lige igangsat, da vi startede udbuddet i 2011 og derfor kunne det ikke ses i skadestatistikkerne, at boligorganisationerne i rammeaftalen rent faktisk ydede en aktiv indsats omkring skadeforebyggelse. EU-udbud 2016 I forbindelse med det seneste udbud kunne der præsenteres en skadestatistik, hvor arbejdet med skadeforebyggelse kunne dokumenteres. Dette kombineret med at købe fælles ind har resulteret i et rigtig godt resultat for alle boligorganisationerne, som følger: Gjensidige har i konkurrence, med to andre forsikringsselskaber, afgivet det mest fordelagtige tilbud på langt størstedelen af de udbudte forsikringer og er valgt som fremtidig forsikringsgiver på KAB's rammeaftale. Følgende forsikring placeres dog ikke hos Gjensidige: - Motorkøretøjsforsikring Codan Gjensidiges tilbud er accepteret med forbehold for resultat af besigtigelse af ejendommene, som vil pågå i løbet af juli/august 2016 samt endelig accept fra de enkelte boligorganisationer. Den endelige accept skal foreligge senest den 15. september 2016 af hensyn til opsigelse af bestående forsikringer samt oprettelse af nye forsikringer. 7/17

8 For er der en samlet årlig besparelse på præmien på kr. med samme dækningsomfang som i nuværende forsikring. Resultatet af udbuddet og konsekvenserne for kan læses i vedhæftede bilag. Bilag 2: soplæg Bilag 3: Tilbudssammenligning Bilag 4: Forsikringsstatistik for boligorganisationen Bilag 5: Forsikringsstatistik for KAB-fællesskabet Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender forsikringstilbuddet fra Gjensidige, med virkning fra den 1. oktober Camilla Elverdal gennemgik forsikringstilbuddet. Der blev stillet opklarende spørgsmål inden tilbuddet fra Gjensidige blev godkendt. 10. Målsætningsprogram oplæg til procesplan Der er sket mange forandringer i i løbet af de seneste år. En ny organisationsstruktur blev vedtaget i 2013, hvilket har afstedkommet en del udskiftning blandt personalet. Der er derfor behov for at samle trådene for at sikre fælles retning for selskabets fremtidige udvikling. Et målsætningsprogram kan være med til at sikre, at alle arbejder i samme retning og med samme mål for øje. Endvidere har organisationsbestyrelsen bevidst arbejdet med større inddragelse af beboere i beslutningsprocesser, og der er indikatorer på, at huser en række beboere med ressourcer og lyst til at engagere sig i deres lokale boligområde, men dog ikke nødvendigvis i det traditionelle beboerdemokrati. Det kan derfor være en god ide at lægge en strategi for, hvordan beboerinvolveringen styrkes på en måde, der passer til beboernes behov og ønsker. 8/17

9 Bestyrelsen har også taget initiativ til at sætte fokus på behovet for renovering af selskabets afdelinger her under bæredygtig energirenovering. Det står klart, at renoveringsbehovet er af en størrelse, der kræver langsigtet planlægning. Emnet egner sig godt til drøftelser, der kan indgå i et målsætningsprogram. s værdier som ramme for målsætningsprogrammet I 2014 vedtog fem værdier, som danner rammen for bestyrelsernes arbejde. Værdierne skal således også være bærende for selskabets arbejde med udvikling af et målsætningsprogram. Men værdier kan fortolkes forskelligt, ligesom at den måde værdier omdannes til hverdagsbrug, ofte afhænger af øjnene, der ser. Derfor lægges der vægt på at udvikle et målsætningsprogram med konkrete målsætninger, der let kan omsættes til handling. De fem værdier er: Rummelighed og mangfoldighed er en selvfølge Åbenhed, medbestemmelse, information og gennemsigtighed er ligeledes en selvfølge Alle behandles ligeværdigt Vi tager ansvar for vores handlinger, udtalelser og arbejdsopgaver Vi har en respektfuld omgang med hinanden I medsendte bilag er et forslag til procesplan for udarbejdelse af målsætningsprogram for. Bilag 6: Procesplan for udarbejdelse af målsætningsprogram Det indstilles, at organisationsbestyrelse diskuterer og kommenterer oplægget, samt nedsætter en arbejdsgruppe, der sammen med KAB arbejder videre med processen. Organisationsbestyrelsen var enig om, at der skal udarbejdes et målsætningsprogram for Glostrup Ejendomsselskab. Arbejdsgruppen, der sammen med administrationen, skal udarbejde et konkret forslag til procesplan, skal bestå af: et medlem fra afdelingsbestyrelsen i Glostrup Vestergård, et medlem fra afdelingsbestyrelsen i Engbrydeparken samt to medlemmer fra organisationsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsesmedlemmerne udpeges inden organisationsbestyrelsesmødet den 19. oktober 2016, hvor organisationsbestyrelsen udpeger to medlemmer. 9/17

10 Sager til orientering 11. Investeringsforeninger Som nævnt på sidste organisationsbestyrelsesmøde ser det ud til, at 2016 bliver et betydeligt bedre år for vores investeringsforeninger, end 2015 var. Som det fremgår af nedenstående tabel, så har den gennemsnitlige værdiudvikling for de tre foreninger i de første godt syv måneder af 2016 således været +3,97 %-point, og pilen peger stadig i den rigtige retning. Kursværdier Danske Capital Nominel beholdning (kurs 100) Indre værdi (Kurs) 31. dec Indre værdi (Kurs) 10. aug Værdiudvikling hidtil 2016 Værdiudvikling hele ,86 114,34 +3,48 %-point -0,01 %-point SEB ,03 115,22 +4,19 %-point +0,04 %-point Nykredit Port ,28 117,52 +4,24 %-point -0,14 %-point Den usikkerhed som den seneste tid har præget de finansielle markeder, herunder især Storbritanniens EU-afstemning, ser heldigvis ikke ud til at have haft den store effekt på obligationsmarkedet i hvert fald ikke i negativ retning. Man skal dog naturligvis altid holde sig for øje, at der kan forekomme betydelige udsving - positive såvel som negative - og indskud i investeringsforeningerne skal derfor ses som en langsigtet investering. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 10/17

11 12. Status på genopførelse af butikscenter Den 2. august 2016 blev afholdt informationsmøde for alle beboere i selskabet emnet var opførelse af REMA 1000 som erstatning for det brændte butikscenter. Mødet var velbesøgt, og langt de fleste beboerne var positive overfor planerne om en REMA Der blev stillet mange spørgsmål heraf nogle kritiske, der relaterede sig til REMA 1000 s placering i forhold til boligblokken. Bestyrelsen medtager beboernes input i de videre forhandlinger med REMA Repræsentantskabet godkendte den 4. august 2016, at der sælges et grundstykke til REMA 1000 med henblik på opførelse af en dagligvarebutik. en er under forudsætning af godkendelse i Glostrup Kommune. Hvis ikke kommunen kan godkende salg af grundstykke har repræsentantskabet godkendt, at dagligvarebutikken kan opføres på lejet grund. Efter repræsentantskabsmødet er taget kontakt til kommunen og det tilstræbes, at behandling af sagen kan ske i september Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til om der skal nedsættes en arbejdsgruppe, eller om hele bestyrelsen skal deltage i den videre proces med indgåelse af aftale med REMA 1000 herunder placering og indretning af ny administrationsbygning. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og træffer beslutning om hvem der skal deltage i den videre proces. Annette Birkov orienterede om, at ansøgning om salg af grundstykke til REMA 1000 er fremsendt til kommunen. Orla Neumann havde følgende spørgsmål: 1. Kan vi få tinglyst særlige krav på grunden og bygningen? Som oplyst på det ekstraordinære organisationsbestyrelsesmøde den 15. juni 2016 kan tinglyses aftaler som indgås med REMA 1000 eksempelvis forkøbsret, hvilken type butik der må drives osv. 2. Hvem skal tilbagekøbe grunden og bygningen afdeling III eller selskabet? Det er via selskabet, at grunden sælges, og det vil være via selskabet, at grunden tilbagekøbes. 11/17

12 3. Skal der betales afgift (skat eller moms) af købesummen 7,5 millioner? Købesummen er forudsat at være 7,5 mio. kr. netto. Der skal ikke betales skat, og vi forventer heller ikke at der er en momsproblematik, da grunden der sælges er med en ejendom. Herefter tog organisationsbestyrelsen orienteringen til efterretning og traf beslutning om, at en følgegruppegruppe nedsættes på næste møde. Frem til næste møde er det formandsskabet der tegner gruppen. 13. Status på dankort til bestyrelsesmedlemmer Orla Neumann har ønsket, at bestyrelsen får en status på, hvordan det er gået efter organisationsbestyrelsen for et år siden godkendte, at en afdelingsbestyrelse kan få dankort. Organisationsbestyrelsen lagde i deres godkendelse vægt på, at der afregnes regelmæssigt og der var tale om mindre rådighedsbeløb dog større beløb ved særlige arrangementer. Der er oprettet dankort til begge afdelingsbestyrelser. Afdelingsbestyrelsen i Engbrydeparken har ikke fået udbetalt rådighedsbeløb i regnskabsåret 2015/2016. Afdelingsbestyrelsen i Glostrup Vestergårds afdelingerne har et rådighedsbeløb på kr. og der er foretaget afregning to gange for et samlet beløb på kr. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning med bemærkning om at budgettet for beboerarrangementer i Glostrup Vestergård bør sættes op. Dette vil kunne ske fra 2017/ Udbudsloven og decentrale enheder Pr. den 1. januar 2016 trådte en ny udbudslov i kraft. En af ændringerne i loven er tilføjelse af en ny 31, som beskriver, hvordan decentrale enheder opfattes i forhold til udbud. 12/17

13 Det er imidlertid KAB s opfattelse, at den nye 31 ikke har nogen betydning for den måde, som KAB og boligorganisationer/-afdelinger håndterer udbud på. Tilføjelsen af den nye 31 er derimod en kort beskrivelse af den praksis, der allerede anvendes i KAB-fællesskabet, som tidligere udsendt i dagsordenspunkt af 31. august 2010 Udbudsreglerne og KAB s indkøbspolitik. Den praksis der følges er, at alle afdelinger medtages, hvis udbuddet sker i boligorganisationen, eller hvis flere afdelinger indgår. Hvis kun én afdeling indgår i udbuddet, medtages kun den afdeling i udbuddet. Ovenstående gælder også ved benyttelse af ramme-/indkøbsaftaler indgået af KAB. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 15. Boplacering af flygtninge KL og regeringen har indgået en aftale om kommunernes mulighed for at finde boliger til flygtninge. I bilag 7 er en beskrivelse af aftalen. Aftalen skulle gøre det muligt samlet set at etablere i alt nye og midlertidige almene boliger. Bilag 7: Konkrete initiativer for boligplacering af flygtninge Bilag 8: Pjece Små og billige boliger med perspektiv Bilag 9: Pjece Gode råd til organisationsbestyrelser i KAB-fællesskabet Aftale med Glostrup Kommune er endnu ikke på plads. Der er boplaceret flygtninge i tre boliger, og det er gået uden større problemer. Herefter tog organisationsbestyrelsen orienteringen til efterretning. 13/17

14 16. Frit valg af tv-pakker på vej En ny lov om TV-pakker er vedtaget. Loven gør det muligt for lejere at fravælge at modtage og betale for TV-programpakker, som tilbydes i deres boligafdeling. Loven træder i kraft den 1. juli 2016, men vil først gælde pr. 1. januar 2018 for såkaldte sløjfeanlæg, hvor det ikke umiddelbart er muligt at frakoble enkelthusstande. Der er nogle forbehold vedrørende lejernes frie valg af TV-pakker: Eksisterende kontrakter, som er indgået mellem boligafdelinger og eksterne programleverandører, skal respekteres i kontrakternes løbetid. Det betyder, at lejernes frihed til at fravælge programpakker først træder i kraft, når eksisterende kontrakter med eksterne leverandører udløber, eller når kontrakterne kan opsiges. I ejendomme med stikledningsanlæg, kan den enkelte lejer ikke fravælge at være med i selve anlægget, som afdelingen har etableret. Den faste udgift til drift af anlægget skal stadig betales af den enkelte lejer. KAB arbejder for gode priser og individuelle løsninger, hvor den enkelte beboer handler direkte med udbyderen. KAB arbejder også for, at man i de gældende kontrakter kan slippe for de valgte TV-pakker og selv vælge frit, som loven lægger op til. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 17. Nyt fra afdelingerne Glostrup Forsyning har pr. den 1. maj 2016 indført en ny affaldsordning i kommunen. Opstarten har ikke været problemfri og har voldt både Forsyningen og selskabets ansatte en del problemer. For at lette affaldssorteringen helt oppe i det enkelte lejemål, har bestyrelserne i 14/17

15 Engbrydeparken og Glostrup Vestergård besluttet at indkøbe et affaldssystem fra Flexowaste som hedder Flexobox. Flexobox er til fri afhentning på ejendomskontoret og vil blive udleveret i forbindelse med fremtidige indflytninger. Plantedagen, der blev afholdt på Mors Dag den 8. maj 2016, blev igen i år en stor succes. Der blev solgt 1100 blomster og krydderurter samt 180 liter krukkejord. Der blev indtaget 450 pølser med brød og tilbehør, og der blev drukket 100 liter sodavand samt 75 liter fadøl. Bestyrelsen i Glostrup Vestergård har udarbejdet en ny tidssvarende husorden, som skal godkendes på afdelingsmødet den 13. oktober Ligeledes har et nedsat udvalg under bestyrelsen i Glostrup Vestergård udarbejdet et fyldigt materiale med overskriften Vil du have forbedringer i din bolig". Formålet er at danne sig et overblik over, hvilken type forbedringer de enkelte beboere ønsker, for så at samle sammen og få samlede tilbud hjem på de enkelte opgaver. Disse kunne bl.a. være opsætning af flere stikkontakter, etablering af udendørs stikkontakt, flere antennestik, slibning af terrazzogulv, afskærmninger på altaner etc. Bestyrelsen i Engbrydeparken har oprettet en lukket Facebookgruppe til brug for afdelingens beboere. Der er i Glostrup Vestergård IV anlagt et mindre antal nyttehaver (pallerammer) som et pilotprojekt der løbende evalueres. Der er til pavillonen ved LAR-søen bestilt to stk. borde/bænkesæt hos Urban Elements, som leveres i samme stål og træ som pavillonen er udført i. I Glostrup Vestergård II og III er der udskiftet vaskemaskiner. Der er i Glostrup Vestergård II opsat nyt betalingssystem. Miele har stået for intro overfor beboerne. Der har henover sommeren været max. fire servicemedarbejdere på ferie ad gangen. Al sommerferie er afviklet ved udgangen af uge 34. Der er udleveret ca. 300 stk. Flexoboxe. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 15/17

16 18. Beboerklagenævnssager Som bilag vedlægges en oversigt over beboerklagenævnssager i i perioden Bilag 10: Beboerklagenævnsstatistik Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 19. Eventuelt Der var intet til eventuelt. 20. Referat fra mødet eventuel fortrolighed På organisationsbestyrelsesmøderne vil der kunne blive behandlet forhold, der er personfølsomme, eller som på anden vis ikke bør fremgå af det organisationsbestyrelsesreferat, der offentliggøres. Dette forhold har altid været til stede, men har fået fornyet aktualitet i forbindelse med ny lovgivning, der påbyder offentliggørelse af referater. Det indstilles, at referatets karakter fremover behandles som sidste punkt på organisationsbestyrelsens møde, og at organisationsbestyrelsen vurderer, om der skal udarbejdes et fortroligt referat. 16/17

17 Der var intet til fortroligt referat. 17/17

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. august 2016, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10, 2600 Glostrup

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. august 2016, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10, 2600 Glostrup Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. august 2016, kl. 17.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10, 2600 Glostrup Organisationsbestyrelsen: David Nielsen-Ourø, Dorthe Guldbrandsen, Gunver Kreipke,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde onsdag den 26. oktober 2016, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup

Repræsentantskabsmøde onsdag den 26. oktober 2016, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Repræsentantskabsmøde onsdag den 26. oktober 2016, kl. 17.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Repræsentantskabet: David Nielsen-Ourø, Bo Jensen, Dorthe Guldbrandsen, Gunver Kreipke, Jannik

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 11. maj 2016, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10, 2600 Glostrup

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 11. maj 2016, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10, 2600 Glostrup Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 11. maj 2016, kl. 17.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10, 2600 Glostrup Organistionsbestyrelsen: David Nielsen-Ourø, Jannik Andresen Schwarz, Dorthe Guldbrandsen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 11. maj 2016, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10, 2600 Glostrup

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 11. maj 2016, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10, 2600 Glostrup Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 11. maj 2016, kl. 17.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10, 2600 Glostrup Til stede: David Nielsen-Ourø, Jannik Andresen Schwarz, Dorthe Guldbrandsen, Gunver

Læs mere

Referat Organisationsbestyrelsesmøde d. 29. juni 2016 på ejendomskontoret kl. 15:00

Referat Organisationsbestyrelsesmøde d. 29. juni 2016 på ejendomskontoret kl. 15:00 Referat Organisationsbestyrelsesmøde d. 29. juni 2016 på ejendomskontoret kl. 15:00 Bestyrelsesmedlem Bjarke Christensen (formand) BC Curt Carlsen (næstformand) CC Anette Fongemie (kasserer) AF Lene S.

Læs mere

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 4. august 2016, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10, 2600 Glostrup

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 4. august 2016, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10, 2600 Glostrup Ekstraordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 4. august 2016, kl. 17.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10, 2600 Glostrup Til stede: David Nielsen-Ourø, Bo Jensen, Dorthe Guldbrandsen, Gunver

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 6. maj 2015, kl Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 6. maj 2015, kl Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 6. maj 2015, kl. 17.00 Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Bestyrelsen: David Nielsen-Ourø, Niels-Peter Frandsen, Gunver Kreipke, Orla Neumann, Søren

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 17. februar 2016, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup. David Nielsen-Ourø

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 17. februar 2016, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup. David Nielsen-Ourø Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 17. februar 2016, kl. 17.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Til stede: Jannik Andresen Schwarz, Gunver Kreipke, Orla Neumann, Dorthe Guldbrandsen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 6. maj 2015, kl Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 6. maj 2015, kl Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 6. maj 2015, kl. 17.00 Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Bestyrelsen: David Nielsen-Ourø, Niels-Peter Frandsen, Gunver Kreipke, Orla Neumann, Søren

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 26. august 2015, kl. 17.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10, 2600 Glostrup

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 26. august 2015, kl. 17.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10, 2600 Glostrup Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 26. august 2015, kl. 17.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10, 2600 Glostrup Organisationsbestyrelsen: David Nielsen-Ourø, Niels-Peter Frandsen, Gunver Kreipke,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Til stede: David Nielsen-Ourø, Svend Lyster, Orla Neumann,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 7. september 2016, kl i Laden, Mariehøj 204, Nivå. Helge From - stedfortræder; Ellen Ladhøj

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 7. september 2016, kl i Laden, Mariehøj 204, Nivå. Helge From - stedfortræder; Ellen Ladhøj Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 7. september 2016, kl. 18.00 i Laden, Mariehøj 204, Nivå Bestyrelsen: Henrik Harsberg, Linda Storgaard, John Resting, Helge From, Bettina Pagh, Klaus Donnerborg,

Læs mere

Organisationsbestyrelsen: onsdag den 14. december 2016, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10, 2600 Glostrup

Organisationsbestyrelsen: onsdag den 14. december 2016, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10, 2600 Glostrup Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 14. december 2016, kl. 17.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10, 2600 Glostrup Organisationsbestyrelsen: David Nielsen-Ourø, Jannik Andresen Schwarz, Dorthe

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 15. maj 2012, kl. 17.00 Ndr. Strandvej 2E, kælderen, Helsingør

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 15. maj 2012, kl. 17.00 Ndr. Strandvej 2E, kælderen, Helsingør Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 15. maj 2012, kl. 17.00 Ndr. Strandvej 2E, kælderen, Helsingør Tilstede: Fra administrationen: Afbud: Indholdsfortegnelse 1. Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2014, kl i Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2014, kl i Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2014, kl. 10.00 i Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Til stede: Fra KAB: Afbud fra: Indholdsfortegnelse Selskabet:... 3 1. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 4. februar 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111 A, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 4. februar 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111 A, Hvidovre Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 4. februar 2016, kl. 17.00 i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111 A, Hvidovre Bestyrelsen: Carsten Groth-Rasmussen, Mogens Bentzen, Hanne S. Hjortby, Birgit

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 13. januar 2016, kl KAB, Studiestræde 38, Billedsalen, 1552 København V

Organisationsbestyrelsesmøde den 13. januar 2016, kl KAB, Studiestræde 38, Billedsalen, 1552 København V den 13. januar 2016, kl. 16.00 KAB, Studiestræde 38, Billedsalen, 1552 København V Tilstede: Gerd Karlsen, Anette Ågård Nielsen, Michael Quist, Erik Moesby Nordstrøm, Thomas Jensen, Annelise Refshauge,

Læs mere

Beslutningsoplæg, Forsikring af 2200 Boligselskabet Hyldemosen

Beslutningsoplæg, Forsikring af 2200 Boligselskabet Hyldemosen fdasfdsa Kfdl;sa 2200 Boligselskabet Hyldemosen c/o KAB Juraområdet Vester Voldgade 17 1552 København V Beslutningsoplæg, Forsikring af 2200 Boligselskabet Hyldemosen Udbuddet af KABs rammeaftale er nu

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 19. oktober 2016, kl på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 19. oktober 2016, kl på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 19. oktober 2016, kl. 17.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Organisationsbestyrelsen: David Nielsen-Ourø, Dorthe Guldbrandsen, Gunver Kreipke, Jannik Andresen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Organisationsbestyrelsen: Formand Carsten Groth-Rasmussen, næstformand Mogens

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 6. marts 2012, kl. 16.30 Administrationskontoret, Sportsvej 10

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 6. marts 2012, kl. 16.30 Administrationskontoret, Sportsvej 10 Referat Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 6. marts 2012, kl. 16.30 Administrationskontoret, Sportsvej 10 Til stede: Bente Roskvist, Bent Nielsen, Niels Peter Frandsen, David Nielsen-Ourø

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2013, kl i fælleshuset Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2013, kl i fælleshuset Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge #JobInfo Criteria=KABside1# Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Til stede: Fra KAB: Afbud fra: Indholdsfortegnelse Selskabet:...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 21. oktober 2015, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 21. oktober 2015, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 21. oktober 2015, kl. 17.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Organisationsbestyrelsen: David Nielsen-Ourø, Niels-Peter Frandsen, Gunver Kreipke,

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde, Glostrup Vestergård, Glostrup Ejendomsselskab, 5. april 2016, kl , Sportsvej 10, 2600 Glostrup

Afdelingsbestyrelsesmøde, Glostrup Vestergård, Glostrup Ejendomsselskab, 5. april 2016, kl , Sportsvej 10, 2600 Glostrup Referat Glostrup Ejendomsselskab Møde den 5. april 2016 Udsendt den 12. april 2016 Afdelingsbestyrelsesmøde, Glostrup Vestergård, Glostrup Ejendomsselskab, 5. april 2016, kl. 18.00, Sportsvej 10, 2600

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 25. juni 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Mølleengen, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 25. juni 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Mølleengen, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge #JobInfo Criteria=side1# Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde den 25. juni 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Mølleengen, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Tilstede: Fra : Afbud fra: Indholdsfortegnelse Selskabet:...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 10. december 2014, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 10. december 2014, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 10. december 2014, kl. 17.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Bestyrelsen: David Nielsen-Ourø, Svend Lyster, Gunver Kreipke, Niels-Peter Frandsen,

Læs mere

Referat. Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Marianne Olsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2)

Referat. Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Marianne Olsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Referat Den 28. august 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 26. august 2014

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 6. juni 2017, kl i fælleshuset, Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 6. juni 2017, kl i fælleshuset, Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 6. juni 2017, kl. 16.00 i fælleshuset, Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Til stede: Fra KAB: Afbud fra: Indholdsfortegnelse Selskabet:... 2 1. Godkendelse af referat efter

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 28. april 2016, kl. 16.30, i Beboerlokalet, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs.

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 28. april 2016, kl. 16.30, i Beboerlokalet, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs. Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 28. april 2016, kl. 16.30, i Beboerlokalet, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs. Lyngby Til stede: Afbud fra: Fra KAB: Indholdsfortegnelse Selskabet:...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. august 2016, kl i fælleshuset Mølleengen, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. august 2016, kl i fælleshuset Mølleengen, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 22. august 2016, kl. 16.00 i fælleshuset Mølleengen, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Til stede: Fra KAB: Afbud fra: Indholdsfortegnelse Selskabet:... 3 1. Godkendelse af referat

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 21. maj 2012, kl Beboerlokalet, Havrevangen 22, Hillerød

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 21. maj 2012, kl Beboerlokalet, Havrevangen 22, Hillerød Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 21. maj 2012, kl. 17.00 Beboerlokalet, Havrevangen 22, Hillerød Til stede: Fra administrationen: Afbud: Niels B. Schmidt Indholdsfortegnelse 1. Referat

Læs mere

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd.

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd. Referat Den 17. juni 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 16. juni 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 25. august 2015, kl. 10.00 Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 25. august 2015, kl. 10.00 Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 25. august 2015, kl. 10.00 Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Til stede: Fra KAB: Afbud fra: Indholdsfortegnelse Selskabet:... 3 1. Godkendelse af referat efter organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 27. maj 2013, kl. 19.00 i Mødelokalet i Laden, Mariehøj 204, 2990 Nivå

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 27. maj 2013, kl. 19.00 i Mødelokalet i Laden, Mariehøj 204, 2990 Nivå Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 27. maj 2013, kl. 19.00 i Mødelokalet i Laden, Mariehøj 204, 2990 Nivå Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat fra organisationsbestyrelsesmødet

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger...

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger... Jægerspris Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 27. september 2011 kl.17.00 i fælleshuset, Mølleparken 18, 3630 Jægerspris Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 3 2 Jægerspris

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen.

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 5. marts 2013 kl. 16.00, i gildesalen, Kollegieparken, Nordbovej 20, 9800 Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde fredag den 17. juni 2016, kl Afbud: Ulla Dinesen. 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt.

Referat af bestyrelsesmøde fredag den 17. juni 2016, kl Afbud: Ulla Dinesen. 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. Referat af bestyrelsesmøde fredag den 17. juni, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 18. maj

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsen:

Organisationsbestyrelsen: Referat Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 14. december 2011, kl. 19.00 i, Store Hus, selskabslokalerne, Sadelmagerporten 2, kælderen, Hvidovre Organisationsbestyrelsen: Næstformand Jan Lemser, Bitten

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 19. august 2015 til ordinært møde tirsdag 18. august 2015 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Kap. 1. Organisationsbestyrelsens beføjelser 1. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen består at 7 medlemmer. Ethvert medlem er stemmeberettiget. Derudover

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde tirsdag d. 19. juni 2012 på ejendomskontoret kl. 15:00

Referat Bestyrelsesmøde tirsdag d. 19. juni 2012 på ejendomskontoret kl. 15:00 Referat Bestyrelsesmøde tirsdag d. 19. juni 2012 på ejendomskontoret kl. 15:00 Birkerød d. 4. juli 2012 Bestyrelsesmedlem Bjarke Christensen (formand) BC Curt Carlsen (næstformand) CC Anette Fongemie (kasserer)

Læs mere

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man er medlem af afdelingsbestyrelsen. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde mere information

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde, Glostrup Vestergård, Glostrup Ejendomsselskab, 30. september 2014, kl , Sportsvej 10, 2600 Glostrup

Afdelingsbestyrelsesmøde, Glostrup Vestergård, Glostrup Ejendomsselskab, 30. september 2014, kl , Sportsvej 10, 2600 Glostrup Referat Glostrup Ejendomsselskab Møde den 30. september 2014 Udsendt den 2. oktober 2014 Afdelingsbestyrelsesmøde, Glostrup Vestergård, Glostrup Ejendomsselskab, 30. september 2014, kl. 18.00, Sportsvej

Læs mere

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter 5. maj 2015 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST, Malervangen 1, 2600 Glostrup

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard.

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. september 2012 kl. 16.00, i afdeling Buen, Buen 11 i Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 15. september 2016, kl i Det grønne fælleshus, Skårupvej 136, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 15. september 2016, kl i Det grønne fælleshus, Skårupvej 136, Hvidovre Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 15. september 2016, kl. 17.00 i Det grønne fælleshus, Skårupvej 136, Hvidovre Bestyrelsen: Carsten Groth-Rasmussen, Mogens Bentzen, Hanne S. Hjortby, Birgit Bilstrup,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup.

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Brøndby, den 31. august 2015 ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Deltagere: Allan Rasmussen

Læs mere

Referat Boligselskabet AKB, Frederiksberg Møde den 14. september 2016 Udsendt den 10. oktober 2016 #JobInfo Criteria=AKB_Frederiksberg#

Referat Boligselskabet AKB, Frederiksberg Møde den 14. september 2016 Udsendt den 10. oktober 2016 #JobInfo Criteria=AKB_Frederiksberg# #JobInfo Criteria=AKB_Frederiksberg# Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 14. september 2016, kl. 17.30 i Stjernens beboerlokale", Fasanvej 122A, Frederiksberg Bestyrelsen Klaus Linder, Bjarne Sørensen,

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Referat af bestyrelsesmøde afholdt tirsdag den 9.12.2014 kl. 19.00. Til stede var: Afbud fra: Leif Eide Nielsen, Preben Crillesen, Susan Christiansen, Kurt Simonsen, Dagny

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, Connie Poulsen, Eivind Poulsen,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde.

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. februar 2013, kl. 18.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. februar 2015, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. februar 2015, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V den 2. februar 2015, kl. 16.00 KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V Til stede: Afbud: Fra KAB: Gerd Karlsen, Anette Ågård Nielsen, Michael Quist, Erik Moesby Nordstrøm, Thomas Jensen,

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 28. april 2016, kl , i Beboerlokalet, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv Kgs.

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 28. april 2016, kl , i Beboerlokalet, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv Kgs. Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 28. april 2016, kl. 16.30, i Beboerlokalet, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs. Lyngby Til stede: Kaj Eliasen, Hanne Lentz-Nielsen, Jane Østergaard (under

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 6. februar 2014, kl i Hvidovreparkens Beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 6. februar 2014, kl i Hvidovreparkens Beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 6. februar 2014, kl. 17.00 i Hvidovreparkens Beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af organisationsbestyrelsesmødet

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab 2015 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Gentofte Ejendomsselskab Boligorganisationen har hjemsted i Gentofte

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. juni 2011, kl. 16.00 Fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 18A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. juni 2011, kl. 16.00 Fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 18A, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 15. juni 2011, kl. 16.00 Fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 18A, 4040 Jyllinge Tilstede: Leif Tingvad, Connie Poulsen, Eivind Poulsen, Grete Andersen, Hanne Olesen,

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

Domea Boligcenter København, den 1. oktober 2010

Domea Boligcenter København, den 1. oktober 2010 Hillerød Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde og repræsentantskabsmøde onsdag den 29. september 2010, kl. 16.00 På Axel Jarls Vej 12, Hillerød Mødet blev afholdt med følgende dagsordenen:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 29. september 2016, kl Fælleshuset, Hækmosen 2F, 2730 Herlev

Organisationsbestyrelsesmøde den 29. september 2016, kl Fælleshuset, Hækmosen 2F, 2730 Herlev Organisationsbestyrelsesmøde den 29. september 2016, kl. 17.00 Fælleshuset, Hækmosen 2F, 2730 Herlev Til stede Bodil Berardino, Barry Taylor, Joan Birck-Madsen, Svend Herløv, Bjørn Petersen og Connie Mankov

Læs mere

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 7. marts 2011, kl. 19.00 Egedal Centret 53 C, 1., Stenløse

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 7. marts 2011, kl. 19.00 Egedal Centret 53 C, 1., Stenløse #JobInfo Criteria=StenløseS1# Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 7. marts 2011, kl. 19.00 Egedal Centret 53 C, 1., Stenløse Indholdsfortegnelse 1. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 17.

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 15. september 2016, kl i Blåkildegårds selskabslokaler, Femkanten J1, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 15. september 2016, kl i Blåkildegårds selskabslokaler, Femkanten J1, Taastrup Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 15. september 2016, kl. 17.00 i Blåkildegårds selskabslokaler, Femkanten J1, Taastrup Organisationsbestyrelsen: Formand Ole Søndergaard, næstformand Bent Høeg Hansen,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 11. juni 2014, kl i Allégården, Tårnbyvej 53, Kastrup

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 11. juni 2014, kl i Allégården, Tårnbyvej 53, Kastrup Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 11. juni 2014, kl. 17.00 i Allégården, Tårnbyvej 53, Kastrup Bestyrelsen: John Bach, Susanne Bech Uldahl, Anette M. E. Jensen, Jørgen Juul, Jytte Dræby, Søren Sabat

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 20. juni 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Oasen, Strandmarksvej 18, 1.

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 20. juni 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Oasen, Strandmarksvej 18, 1. Dagsorden Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 20. juni 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Oasen, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Afbud: Medarbejderudpeget observatør: Fra

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. maj 2016, kl i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. maj 2016, kl i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. maj 2016, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Til stede: Karen Christensen, Anders Brandt, Anni Damsgaard Pagh, Basile A. Sokalis, Gry Marie

Læs mere

703 FUNKTIONÆRERNES BOLIGSELSKAB I LYNGBY/TAARBÆK KOMMUNE. Bestyrelsesmødet den 9. marts 2016 kl i bestyrelseslokalet Lyngvej 52, kld., Lyngby.

703 FUNKTIONÆRERNES BOLIGSELSKAB I LYNGBY/TAARBÆK KOMMUNE. Bestyrelsesmødet den 9. marts 2016 kl i bestyrelseslokalet Lyngvej 52, kld., Lyngby. 703 FUNKTIONÆRERNES BOLIGSELSKAB I LYNGBY/TAARBÆK KOMMUNE REFERAT Bestyrelsesmødet den 9. marts 2016 kl. 17.00 i bestyrelseslokalet Lyngvej 52, kld., Lyngby. Bestyrelsen: Formand Merete Sivertsen, Niels

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 6. november 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 9. marts 2016 til ordinært møde tirsdag 8. marts 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. juni 2015, kl Bestyrelsens lokale, Eskemosegårds Allé 2, 3460 Birkerød

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. juni 2015, kl Bestyrelsens lokale, Eskemosegårds Allé 2, 3460 Birkerød Organisationsbestyrelsesmøde den 18. juni 2015, kl. 15.00 Bestyrelsens lokale, Eskemosegårds Allé 2, 3460 Birkerød Til stede Bjarke J. Christensen, Torben Berg, Louise Koch, Curt Carlsen, Stig Torben Christiansen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Hanne Wurr, formand Arne Jacobsen, næstformand. Jørgen Stennicke Pernille Worm

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Hanne Wurr, formand Arne Jacobsen, næstformand. Jørgen Stennicke Pernille Worm Boligorganisationen Domea Stevns Referat fra organisationsbestyrelsesmøde mandag den 31. august 2015 kl. 18.00 i Servicecenter Solrød, Lindholmen 6, 2680 Solrød Strand Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 26-02-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. august 2010, kl. 17.15 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. august 2010, kl. 17.15 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 31. august 2010, kl. 17.15 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, Grete Andersen, Hanne Olesen, H.C. Thigaard og Lisbet Berthelin. Afbud fra:

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød

Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl. 12.00 i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 17-12-2013 Restaurant Kikko i Lindholmcentret 16.00 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl. 19.00 i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre Til stede: Carsten Groth-Rasmussen, Mogens Bentzen, Birgit Bilstrup, Hanne S. Hjortby,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Hanne Wurr, formand Arne Jacobsen, næstformand Pernille Worm Jørgen Stennicke

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Hanne Wurr, formand Arne Jacobsen, næstformand Pernille Worm Jørgen Stennicke Boligorganisationen Domea Stevns Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag den 16. november 2015 kl. 18.00 i Strøby Egede Selskabslokaler, Stevnsvej 82 Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Dagsorden. #JobInfo Criteria=KABside1# Avedøre Boligselskab Møde den 14. december 2011 Udsendt den 1. december Indholdsfortegnelse

Dagsorden. #JobInfo Criteria=KABside1# Avedøre Boligselskab Møde den 14. december 2011 Udsendt den 1. december Indholdsfortegnelse Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 14. december 2011, kl. 19.00 i, Store Hus, selskabslokalerne, Sadelmagerporten 2, kælderen, Hvidovre Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 29. maj 2012, kl. 17.00 i Allégården, Tårnbyvej 53, Kastrup

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 29. maj 2012, kl. 17.00 i Allégården, Tårnbyvej 53, Kastrup Referat Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 29. maj 2012, kl. 17.00 i Allégården, Tårnbyvej 53, Kastrup Til stede: John Bach, Susanne Bech Uldahl, Anette M.E. Jensen, Jørgen Juul, Kirsten Haugaard,

Læs mere

Haderslev Ældreboligselskab

Haderslev Ældreboligselskab Haderslev Ældreboligselskab - 10700 Referat af organisationsbestyrelsesmøde, torsdag den 5. januar 2017, kl. 10:00 på Bakkebo, 6100 Haderslev. Dagsorden 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Ordinært budgetmøde i Glostrup Vestergård I-IV den 24. februar 2015, kl. 19.00 i Restauranten, Glostrup Hallen

Ordinært budgetmøde i Glostrup Vestergård I-IV den 24. februar 2015, kl. 19.00 i Restauranten, Glostrup Hallen Ordinært budgetmøde i Glostrup Vestergård I-IV den 24. februar 2015, kl. 19.00 i Restauranten, Glostrup Hallen Til stede: 56 lejemål, repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen Fra administrationen: Ronny

Læs mere