Indhold. Forsidefoto:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Forsidefoto:"

Transkript

1 Årsrapport 2005

2 Indhold Femårsoversigt 4 Koncernprofil 5 Rockwool koncernens finansielle mål 6 Årsberetning for Bestyrelse 11 Koncernledelse 12 Corporate governance 13 Aktionærinformation 14 Videnressourcer 16 Energieffektivitet og miljøteknologi i fremdrift 18 BuildDesk 22 Isoleringsområdet 24 Systems Division 28 Koncernens styring af finansielle risici 32 Anvendt regnskabspraksis 33 Resultatopgørelse 37 Balance - Aktiver 38 Balance - Passiver 39 Pengestrømsopgørelse 40 Egenkapitalopgørelse 41 Segmentregnskab 42 Noter 43 Nøgletalsdefinitioner 48 Ledelses- og revisionspåtegning 49 Koncernoversigt 50 Forsidefoto: Siden Verdensudstillingen i 1958 har André Waterkeyns spektakulære udstillingsbygning, Atomium, været et symbol for atomet og et varemærke for Bruxelles. Rockwool produkternes fleksibilitet og gode brandegenskaber var udslagsgivende for, at de blev valgt til isolering af m 2 af Atomiums udstillings lokaler, da de 9 kugler blev renoveret i Foto copyright ASBL Atomium, c/o Beeldrechts Amsterdam 2006.

3 Rockwool koncernen er inde i en periode med kraftig vækst. Vi udbyder produkter og systemer, som er stærkt efterspurgt i disse tider, hvor energieffektivitet, akustik og brandsikkerhed står højt på samfundets dagsorden. Som supplement hertil udbygger vi BuildDesk, som tilbyder løsninger i form af IT-værktøjer og konsulentydelser til udformning af bedre og mere energirigtige bygninger. Denne kombination udnytter vor unikke ekspertise optimalt til gavn for både samfundet og virksomheden Eelco van Heel, koncernchef

4 4 Årsrapport 2005 Femårsoversigt Resultatposter i DKK mio.: Nettoomsætning 7.921, , , , ,3 EBITDA 1.052,3 975, , , ,0 Resultat af primær drift (EBIT) 374,2 295,3 490,0 665,8 884,9 Finansielle poster -65,7-77,5-98,6-80,1-42,6 Resultat før skat 330,2 237,4 426,3 603,5 877,3 Årets resultat 191,3 142,8 267,5 403,0 602,7 Cash flow (fra driftsaktiviteter) 925,6 856,0 774, , ,4 Balanceposter i DKK mio.: Anlægsaktiver 4.485, , , , ,0 Omsætningsaktiver 2.905, , , , ,2 Aktiver i alt 7.390, , , , ,2 Egenkapital 4.100, , , , ,2 Hensatte forpligtelser 239,6 286,9 330,4 507,0 788,7 Langfristet gæld 1.394,7 674,7 581,6 384,7 366,8 Kortfristet gæld 1.656, , , , ,5 Øvrige poster i DKK mio.: Investeringer og akkvisitioner 894,6 782,6 632,5 704,2 943,7 Af- og nedskrivninger 678,1 680,2 600,7 652,0 615,1 Forsknings- og udviklingsomkostninger 146,5 147,6 158,7 161,0 168,9 Antal medarbejdere: Antal medarbejdere Nøgletal: Overskudsgrad 4,7% 3,7% 6,0% 7,3% 8,8% Resultat pr. aktie på DKK 10 9,3 6,0 11,5 18,5 26,1 Udbytte pr. aktie på DKK 10 3,3 3,3 3,3 4,0 4,8 Cash earnings pr. aktie på DKK 10 42,1 39,0 35,2 51,3 50,2 Indre værdi pr. aktie 185,1 183,9 188,4 204,9 230,3 Afkastningsgrad 7,8% 6,0% 10,2% 13,8% 18,3% Egenkapitalforrentning 5,1% 3,2% 6,2% 9,4% 12,1% Soliditet 55,0% 58,8% 61,0% 63,3% 63,4% Hovedtal i EUR mio.: Nettoomsætning 1.065, , , , ,6 Resultat før skat 44,4 32,0 57,3 81,1 117,6 Årets resultat 25,7 19,2 35,9 54,2 80,8 Aktiver i alt 993,9 924,9 911,4 955, ,5 Egenkapital 546,9 544,1 555,9 605,1 680,3 Investeringer og akkvisitioner 120,3 105,4 85,0 94,7 126,5 Af- og nedskrivninger 91,2 91,6 80,7 87,6 82,4 Omregningskurs (ultimokurser) 7,44 7,42 7,44 7,44 7,46 For nøgletalsdefinitioner se side 48. De udsagn om fremtiden, der er indeholdt i denne rapport, herunder forventet salg og indtjening, er i sagens natur forbundet med risici og usikkerhed og kan påvirkes af faktorer, som influerer på koncernens aktiviteter, for eksempel globale økonomiske forhold, herunder rente- og valutaudvikling, råmaterialesituation, produktions- og distributionsrelaterede problemer, kontraktbrud eller ikke-forventet kontraktophør, prisnedsættelser som følge af markedsdirigerede prisnedsættelser, markedets accept af nye produkter, lanceringer af konkurrerende produkter og andre uforudsete faktorer.

5 Årsrapport Rockwool fabrik Rockwool koncernen er blandt verdens førende udbydere af produkter, systemer og løsninger til at sikre energieffektive, brandsikre og akustisk velregulerede bygninger. Koncernens byggerelaterede sortiment spænder vidt lige fra traditionelle isoleringsprodukter, akustiske lofter og dekorative facadeplader til IT-værktøjer og konsulentydelser vedrørende energirigtig design, konstruktion og renovering af bygninger. Uden for byggesektoren er vigtige forretningsområder dyrkningsløsninger til gartnerier, specialfibre til industrielle anvendelser samt støj- og vibrationsdæmpning omkring trafikanlæg. Koncernen omsatte i 2005 for DKK 10,0 mia. og havde godt 7500 ansatte i 33 lande. Koncernen har sit tyngdepunkt i Europa, men har også produktion og salg i Nordamerika og Asien. Godt hjulpet af et net af forhandlere, partnere og andre forretningsforbindelser når koncernens produkter, systemer og løsninger næsten alle dele af kloden. Omsætning fordelt på lande Tyskland Frankrig Holland Rusland Storbritannien Polen Danmark USA/Canada Andre

6 6 Årsrapport 2005 Rockwool koncernens finansielle mål Omsætningsvækst En salgsfremgang på minimum 6 % om året. Omsætningen steg med 9,6 % i Stigningen skyldes primært stærk vækst i Central- og Østeuropa. Overskudsgrad En overskudsgrad på 9 % af omsætningen. Koncernen realiserede en overskuds grad på 8,8 %. Afkastningsgrad En afkastningsgrad på 14 % af den investerede kapital. Afkastningsgraden blev i 2005 på 18,3 % en stigning på 4,5 %-point sammenlignet med Omsætningsvækst Overskudsgrad Afkastningsgrad % % % Mål Mål Mål

7 Årsrapport Rockwool koncernen har opstillet en række finansielle mål for koncernens udvikling. Frit cash flow Et frit cash flow på mindst 2 % af omsætningen. Frit cash flow udgjorde 1,6 % af omsætningen. Soliditet En soliditet på minimum 50 % af aktiverne. Soliditetsgraden er uforandret på 63 % Frit cash flow Soliditet % % Mål Mål

8 8 Årsrapport 2005 Årsberetning for 2005 Omsætningen steg 9,6 % og nåede DKK 10,0 mia. EBITDA steg 14 % og nåede DKK 1,5 mia. Årets resultat steg 50 % og blev på DKK 603 mio. Årets investeringer blev på DKK 944 mio. Cash flow fra driftsaktiviteter udgjorde DKK 1,1 mia., hvilket er på niveau med For 2006 ventes en salgsvækst på 8 % og et resultat på omkring DKK 700 mio. Udbyttet foreslåes hævet med 20 % til DKK 4,80 per aktie. Stærk vækst i Central- og Østeuropa og generelt øget interesse for energieffektive bygninger sikrede igen i 2005 Rockwool koncernen fremgang. Koncernens nettoomsætning blev DKK 10,0 mia. Med en vækst i omsætningen på 9,6 % oversteg koncernen klart målet om en årlig omsætningsvækst på minimum 6 %. Koncernens resultat gik også stærkt frem og endte på DKK 603 mio., en fremgang på 50 % i forhold til året før. Isoleringsforretningen viste en salgsvækst på 11 % og omsatte dermed for DKK 9,4 mia. Væksten relaterer sig både til højere priser og et større salgsvolumen. Endnu en gang viste de central- og østeuropæiske markeder størst fremgang med specielt Rusland som vækstmotor. Men også i Vesteuropa var udviklingen fornuftig med pæn vækst på de fleste markeder. Undtagelsen var dog igen Tyskland, hvor forventningen om en vending efter mange års tilbagegang i byggeriet ikke blev indfriet. Systems Division viste også vækst trods relativt svære markedsvilkår. Divisionen havde fremgang i salget på 6%, således at årets omsætning nåede DKK 1,7 mia. Specielt Rockfon loftsløsninger og Rockpanel facadeplader klarede sig godt. På omkostningssiden blev koncernen som så mange andre ramt af høje priser på energi og energirelaterede råvarer/ydelser, såsom plastfolie, bindemiddel og transport. Specielt kokspriserne er i de senere år steget kraftigt, men viste i andet halvår en markant nedadgående tendens. Koks er den vigtigste energiråvare i stenuldsproduktionen. Produktionskapacitet Den gode salgsudvikling betød endnu et år med høj udnyttelse af fabrikkernes kapacitet. For at øge kapacitetsudnyttelsen blev der igen opbygget store lagre i lavsæsonen, således at kunderne kunne sikres leverancer i efterårsmånederne, hvor efterspørgslen er størst. Endvidere har de senere års ændringer i fabriksstrukturen betydet, at produktionskapaciteten er geografisk bedre tilpasset efterspørgslen. Koncernens forventede salg i de kommende år stiller krav til, at produktionskapaciteten skal udbygges med jævne mellemrum. I 2005 arbejdedes på to større nye fabrikker samt et antal mindre produktionsudvidelser af eksisterende fabrikker. I Vyborg, nordvest for Skt. Petersborg, Rusland opførtes en fabrik, der skal levere til det hurtigt voksende russiske marked samt de tilstødende regioner. Byggeriet har fulgt planen, og ibrugtagningen forventes at ske inden for kort tid. I sommeren 2005 blev det besluttet at opføre en fabrik på halvøen Istrien i det nordvestlige Kroatien. Fabrikken skal levere til de hurtigt voksende markeder i regionen. Investeringen forventes at beløbe sig til godt DKK 550 mio. Projekteringen af den nye fabrik forløber efter planen.

9 Årsrapport Så meget voksede de europæiske byggemarkeder i 2005 >5% 3-5% 1-3% 0-1% <0% Kilder: Euroconstruct m. fl. Strategiske tiltag Rockwool koncernen intensiverede i 2005 norm & standard arbejdet ud fra en erkendelse af, at de lovgivningsmæssige rammer på så vel EU-plan som nationalt plan spiller en afgørende rolle for bedre energieffektivitet, brandsikkerhed og akustik. Et eksempel herpå er EUs direktiv for bygningers energimæssige ydeevne, som trådte i kraft 4. januar Myndighederne efterspørger i stigende grad bidrag fra koncernens fageksperter om, hvordan deres lands energieffektivitet kan forbedres. Det er koncernens politik at bidrage aktivt med vores viden, så reglerne afspejler virkeligheden og gavner samfundsudviklingen. Gennem People & Brands projektet undergår Rockwool koncernen i disse år en strategisk transformation, der skal forberede koncernen på at blive den foretrukne leverandør af produkter, systemer og løsninger, der forbedrer energieffektivitet, akustik og brandsikkerhed i bygninger. Et væsentligt element heri er opbygningen af forretningsområdet BuildDesk, der leverer IT-værktøjer og konsulentydelser inden for energioptimering af bygninger. I 2005 blev BuildDesk organiseret som en division. På det vigtige tyske marked fik BuildDesk et gennembrud ved at gå i partnerskab med en stor del af de tyske byggeforhandlere om udvikling af et fælles koncept for energiattester samt rådgivning til forbedret energieffektivitet. I Danmark startede BuildDesk i december 2005 og interessen fra markedet er stor. Årets resultat Samlet præsterede koncernen et driftsoverskud før afskrivninger (EBITDA) på DKK mio. Det er en fremgang på DKK 182 mio. eller 14 %. EBITDA i forhold til omsætningen udgør 15 %. Resultatet af den primære drift (EBIT) blev på DKK 885 mio., hvilket er en stigning på DKK 219 mio. eller 33 %. Ved indgangen til 2005 blev de finansielle målsætninger revurderet. Målsætningen for overskudsgraden blev hævet fra 6 % til 9 %. Med en realiseret overskudsgrad på 8,8 % er koncernen i 2005 tæt på at nå dette mål. Samlet set anses udviklingen i aktivitet og indtjening for tilfredsstillende. Målet for afkastningsgrad blev i 2005 hævet fra 10 % til 14 %. Koncernen realiserede en afkastningsgrad på 18,3 % 4,5 %-point bedre end i 2004 og højere end målsætningen. De finansielle poster udviste en nettoudgift på DKK 43 mio., hvilket er DKK 38 mio. mindre end året før. Forbedringen skyldes primært valutakursgevinster. Skat af årets resultat blev på DKK 275 mio. svarende til en effektiv skatteprocent på 31,3 %, hvilket er et fald på 1,9 %-point i forhold til året før. Årets resultat udgør DKK 603 mio., hvilket er en forbedring på DKK 200 mio. sammenlignet med 2004 og svarende til en resultatforbedring på 50 %.

10 10 Årsrapport 2005 Dansk selskabsskat Det danske skattevæsen mener, at de udenlandske datterselskabers licensbetaling har været for lav for årene 1999 til I september 2005 er der derfor opkrævet DKK 135 mio. i ekstra skat, der væsentligst kan henføres til påstanden om for lave licensbetalinger.. Koncernen har anfægtet afgørelsen ved Landsskatteretten. Hvis skattemyndighederne får medhold, skal de udenlandske datterselskabers skat reduceres nogenlunde tilsvarende, da det fremgår af dobbeltbeskatningsaftaler, at et selskab ikke i to lande skal betale skat af det samme overskud. Nye danske selvangivelser for årene 1999 til 2003 er indleveret i oktober måned med højere skattemæssige afskrivninger, hvorefter skattebeløbet på DKK 135 mio. bortfalder. Skattemyndighederne har endnu ikke tilbagebetalt de DKK 135 mio. Investeringer og cash flow. Koncernen har fortsat et stærkt cash flow fra driften. I 2005 realiseredes et cash flow fra driften på DKK mio., hvilket er på niveau med Der har de seneste år været fokus på udviklingen i arbejdskapital. Stigning i tilgodehavender fra salg medførte en øget kapitalbinding på DKK 109 mio., hvilket er tilfredsstillende set i lyset af den stærke omsætningsvækst. Nedbringelse af varelagre samt stigning i varekreditorer udlignede stort set den negative cash-flow-effekt fra stigningen i tilgodehavender fra salg. Det er således primært udviklingen i andre tilgodehavender, herunder det ovennævnte tilgodehavende hos de danske skattemyndigheder, der begrunder stigningen i arbejdskapitalen på DKK 141 mio. Investeringer for året udgør DKK 944 mio., hvilket er i tråd med de af koncernen meddelte forventninger for året. Det frie cash flow blev på DKK 160 mio., hvilket er DKK 264 mio. lavere end sidste år. Det lavere frie cash flow er begrundet i større investeringsaktivitet i 2005 og ovennævnte skatteindbetaling. Det frie cash flow modsvarer 1,6 % af omsætningen. Målsætningen om et frit cash flow på mindst 2 % af omsætningen fastholdes. Balancen Ved udgangen af 2005 udgjorde de samlede aktiver DKK mio. Aktivmassen er dermed steget med DKK 895 mio. i forhold til året før. Stigningen kan primært henføres til øgede materielle anlægsaktiver (DKK 457 mio.) samt en stigning i udskudte skatteaktiver (DKK 215 mio.) Egenkapitalen var ved årets udgang steget til DKK mio. svarende til 63 % af de samlede aktiver. Soliditetsprocenten er dermed uforandret i forhold til Det er fortsat målsætningen at fastholde en soliditet på minimum 50 %. Den finansielle gearing, dvs. den netto-rentebærende gæld i forhold til egenkapitalen, udgør 4,0 %. Den kortfristede gæld er steget svagt i forhold til Koncernen har ved udgangen af 2005 uudnyttede, kommittede kreditfaciliteter på DKK mio. Forventninger til 2006 For 2006 forventes en lige så stor omsætningsfremgang som i 2005 målt i faste valutakurser. Denne fremgang var på 8 % i 2005, og med den samme vækst i 2006 vil omsætningen blive på DKK 10,8 mia. Fremgangen forventes på alle markeder og er blandt andet påvirket af EUs direktiv for bygningers energimæssige ydeevne. Salgsprisstigningerne i 2006 forventes at blive lidt lavere end i Selv om der for 2006 forventes lavere kokspriser end i 2005, vil den samlede indgående inflation ikke kunne opvejes af de forventede højere salgspriser. Med uændrede valutakurser forventes de finansielle poster at blive på lige knapt DKK 70 mio. Skatteprocenten forventes at blive lidt lavere end i Resultatet efter skat forventes at blive på omkring DKK 700 mio., hvilket svarer til en forbedring på omkring DKK 100 mio. i forhold til 2005 resultatet. Blandt andet på grund af kapacitetsinvesteringer i Central- og Østeuropa planlægges der med et højere investeringsniveau i 2006 end i For 2006 forventes investeringsniveauet at blive på godt DKK 1,2 mia., hvilket er ca. DKK 250 mio. mere end i Resultatudvikling DKK mio. EBITDA Salgspriser +341 Omsætningsfremgang/ændring i produktmix +174 Prisstigninger på indkøb og lønstigninger -378 Produktionseffektivitetsforbedringer +128 Andet -84 EBITDA

11 Årsrapport Bestyrelse Bestyrelse (fra venstre) Arne Kraglund (Født 1952) Valgt af medarbejderne. Henrik Nyegaard, Næstformand (Født 1940) Formand for bestyrelsen i Danfoss A/S og Gyldendal A/S. Næstformand for bestyrelsen i VELUX A/S og VKR Holding. Medlem af bestyrelsen i FVS A/S og MAN B&W A/S. Jürgen Sengera (Født 1943) Tidligere formand for direktionen i WestLB AG. Jan W. Hillege (Født 1941) Medlem af bestyrelsen i Burgers Ergon, Geo Delft, Delft Hydraulics, Enza. Medlem af bestyrelsen i Hoge School van Utrecht. Lars Elmekilde Hansen (Født 1960) Valgt af medarbejderne. Tom Kähler, Formand (Født 1943) Formand for bestyrelsen i A/S Saltbækvig. Næstformand for bestyrelsen i Danfoss A/S. Birthe Bækman (Født 1945) Valgt af medarbejderne. Gustav Kähler (Født 1937) Medlem af bestyrelsen i A/S Saltbækvig. Preben Damgaard (Født 1963) Formand for bestyrelsen i Gladsaxe Teater og Heart Made A/S. Medlem af bestyrelsen i Bang & Olufsen A/S, Proactive A/S, DTU- Innovation A/S, ERP International 2 A/S, Giritech A/S, IT Universitet København og ILLUMINATI II. NOIR A/S.

12 12 Årsrapport 2005 Koncernledelse Koncernledelse (fra venstre) Jakob Sørensen (Født 1952) Corporate Affairs Carsten B. Winther (Født 1961) Technology Kurt Berners (Født 1945) Central Division Theo Kooij (Født 1960) Systems Division Claude Brasero (Født 1947) South Europe Division Eelco van Heel (Født 1955) Koncernchef. Medlem af bestyrelsen i Junckers Industrier A/S Stig Damgaard Pedersen (Født 1965) BuildDesk Division Steen Ørnslund (Født 1956) North Division Knud Jørning (Født 1944) Finance

13 Årsrapport Corporate governance Bestyrelsens rolle Bestyrelsen træffer beslutning i sager, der er af væsentlig betydning for koncernens aktiviteter. Disse sager inkluderer beslutninger om de strategiske retningslinjer, godkendelse af periodeplaner samt beslutninger om større investeringer og frasalg. En vigtig del af bestyrelsens arbejde er løbende at overvåge de risikofaktorer, som er relateret til selskabets drift. Alle bestyrelser i de forskellige Rockwool selskaber skal etablere en oversigt over de væsentligste risikoforhold i forbindelse med driften, og baseret på disse konsolideres en koncern risikoprofil, der løbende evalueres. Bestyrelsen udpeger den administrerende direktør samt de øvrige medlemmer af koncernledelsen, der udøver den daglige ledelse af virksomheden. Valg og valgperiode for bestyrelsens medlemmer Ifølge vedtægterne skal selskabet have en bestyrelse, der er sammensat af 5-8 medlemmer valgt på generalforsamlingen. Hertil kommer medlemmer valgt af medarbejderne i henhold til dansk lovgivning. Bestyrelsesmedlemmer, der fylder 70 år, skal ved næste generalforsamling træde tilbage. Bestyrelsesmedlemmer som vælges på generalforsamlingen er valgt for en periode på et år. Bestyrelsen udpeger formand og næstformand blandt bestyrelsesmedlemmerne. Begge vælges for én periode ad gangen. Når der vælges medlemmer til bestyrelsen, lægges der vægt på kandidaternes evne til at bidrage til koncernens strategiske udvikling. Det er også en prioritet at sikre bestyrelsesmedlemmer med et godt kendskab til de markeder, hvor koncernen opererer. For øjeblikket består de generalforsamlingsvalgte medlemmer af en tysker, fire danskere og en hollænder. Bestyrelsens sammensætning i 2006 Bestyrelsen vil foreslå generalforsamlingen, der afholdes den 26. april 2006, at antallet af bestyrelsesmedlemmer fastholdes på seks. Alle generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer indstilles til genvalg. Bestyrelseskomiteer I 2004 etablerede bestyrelsen en Revisionskomite og en Vederlagskomite. Komiteernes forberedende arbejde har effektiviseret bestyrelsesarbejdet. Aktieklasser Aktiekapitalen sammensættes af to typer af aktier, nemlig A-aktier (59,5 % af kapitalen), der hver har 10 stemmer, og B-aktier (40,5 % af kapitalen), der hver har én stemme. En fjernelse af denne forskel mellem aktieklasserne er i øjeblikket ikke på tale. Med de interessante men kapitaltunge ekspansionsmuligheder, som koncernen i disse år står overfor, sikrer de to aktieklasser de nødvendige rammer for en langsigtet planlægning, der bedst kan skabe aktionærværdi. Aktionæroverenskomster Der er ikke selskabets bestyrelse og koncernledelse bekendt indgået aktionæroverenskomster, som indeholder forkøbsrettigheder eller stemmeretsbegrænsninger. Som omtalt i Børsprospektet fra 1995 foreligger der mellem nogle medlemmer af Kähler-familien en aftale om afholdelse af regelmæssige møder med henblik på at koordinere familiens interesser i relation til selskabet, hvori det tillige er aftalt at drøfte stemmeafgivelsen på generalforsamlinger i selskabet, idet parterne dog ikke er forpligtet til at stemme i fællesskab. Bestyrelsesmøder Bestyrelsen mødtes 5 gange i Mødesproget er engelsk.

14 14 Årsrapport 2005 Aktionærinformation Aktieudvikling Rockwool International A/S er noteret på fondsbørsen i København. Kursstigningen på Rockwool aktierne blev i 2005 på 124 % for A-aktien og 127 % for B-aktien. For sjette år i træk var stigningen for selskabets aktier større end udviklingen i benchmark-indekset for industri-aktier, der steg med 74 %. Ved udgangen af året var kursen på A-aktien DKK 627 og B-aktien på DKK 630. Udbytte Udbyttet blev sidste år hævet, således at det for regnskabsåret 2004 blev på DKK 4,00 pr. aktie. For regnskabsåret 2005 vil bestyrelsen foreslå generalforsamlingen, at der udbetales DKK 4,80 pr. aktie. Investor Relations politik Rockwool koncernens finansielle kommunikation har som mål, at professionelle og private investorer, analytikere og erhvervspresse informeres præcist og fyldestgørende, således at værdifastsættelsen af Rockwool aktierne i videst muligt omfang reflekterer selskabets situation og forventninger. Rockwool koncernen stræber efter en åben og aktiv dialog med aktiemarkedets interessenter. Denne sikres bl.a. via: Præsentationer for større grupper af investorer og analytikere Individuelle møder med større investorer samt analytikere Fondsbørsmeddelelser Kvartalsrapporter Årsrapporten Newsletter, der fremsendes til aktionærer Generalforsamlingen I 2-ugers perioden op til en regnskabsaflæggelse, indstilles den finansielle kommunikation. Aktionærer, der ejer mere end 5 % af aktiekapitalen Rockwool Fonden, 2640 Hedehusene 22,85% Elisabeth Kähler, 2900 Hellerup 10,84% Gustav Kähler, 2942 Skodsborg 6,56% ATP, 3400 Hillerød 5,27% Finansiel kalender 2006 Årsregnskab marts 2006 Investormøde 31. marts 2006 Generalforsamling 26. april kvartalsrapport 30. maj kvartalsrapport 31. august 2006 Investormøde 1. september kvartalsrapport 29. november 2006 Fakta Aktionærer A-aktier (10 stemmer) B-aktier (1 stemme) Kurs A-aktie pr (DKK) Kurs B-aktie pr (DKK) Markedsværdi pr (DKK mio.) Dividende pr. aktie (DKK) 4,80 4,00 Omsætning af aktier (DKK mio.) 1.715,8 922,2 Aktionærgruppens ejerandel pr Aktionærgruppens stemmeandel pr Rockwool Fonden Institutionelle investorer i ind- og udland Andre aktionærer med mere end 5 % Rockwool Fonden Institutionelle investorer i ind- og udland Andre aktionærer med mere end 5 % Andre aktionærer Andre aktionærer

15 Årsrapport Aktiekursudvikling Rockwool B-aktie Indeks industrivare-aktier Følgende analytikere følger Rockwool aktierne Carnegie Bank A/S Klaus Kehl Danske Equities Stig Frederiksen Handelsbanken Securities Thomas Hundebøll Jyske Bank Jesper Frederiksen SEB Enskilda Securities Bo Andresen Sydbank Holger Smitt Zuercher Kantonalbank René Nicolodi +41(0) Meddelelser til Københavns Fondsbørs i 2005* 30.3 Nr. 1 Årsrapport Nr. 2 Rockwool International A/S beholdning af egne aktier 1.4 Nr. 3 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Rockwool International A/S 11.4 Nr. 4 Fuldstændige forslag til vedtagelse på selskabets ordinære generalforsamling 18.4 Nr. 5 Rockwool International A/S afholdt den 18. april 2005 ordinær generalforsamling 9.5 Nr. 6 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rockwool International A/S 24.5 Nr. 7 Rockwool International A/S afholdt den 24. maj 2005 ekstraordinær generalforsamling 26.5 Nr. 8 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 for Rockwool International A/S 1.6 Nr. 9 Rockwool koncernen ekspanderer: Ny fabrik i Kroatien 31.8 Nr. 10 Halvårsrapport for 1. halvår 2005 for Rockwool International A/S 12.9 Nr. 11 Meddelelse fra Rockwool Fonden Nr. 12 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2005 for Rockwool International A/S Nr. 13 Rockwool International A/S beholdning af egne aktier Nr. 14 Finanskalender for 2006 *Hertil kommer fondsbørsmeddelelser om handel med selskabets aktier i henhold til værdipapirlovens 37.

16 16 Årsrapport 2005 Videnressourcer Antal uddannelsesdage pr. medarbejder Medarbejderomsætning (funktionærer) Fravær Produktionsmedarbejder Funktionær Produktionsmedarbejder Funktionær Rockwool koncernen er og har i mange år været verdensførende med hensyn til effektiv og miljøbevidst produktion og markedsføring af stenuldsløsninger. Denne position er et stærkt fundament, men skal udbygges. Myndighedernes krav til byggeriet er blevet funktionsbaserede og helhedsorienterede. Forståelsen af det komplekse samspil mellem bygningens mange enkeltdele er derfor blevet vigtig. Videreuddannelse, rekruttering af endnu flere stærke fagprofiler og indgåelse af alliancer med andre dygtige fagfolk i byggebranchen og med førende forskere fra universiteter og institutter tillægges stor vægt i disse år. Forskning & udvikling Rockwool koncernen anser F&U for en vigtig brik til at fastholde og øge konkurrenceevnen. Det er i dag vores mission at være kundernes foretrukne leverandør inden for tre kompetenceområder: energieffektivitet, akustik og brandsikring i bygninger. Derfor udbygger koncernen sine videnressourcer inden for disse områder for herigennem at sikre udvikling af løsninger, der forbedrer ydeevne og komfort i morgendagens bygninger. Udviklingen af lavenergikoncepter er allerede i fremgang og møder positiv interesse. Endvidere lykkedes det i 2005 via fokuseret udviklingsarbejde at forbedre såvel produktkvalitet samt kapacitet og effektivitet på mange fabrikker.

17 Årsrapport EFFEKTIVITET Medarbejdere geografisk fordelt Vesteuropa (14 lande) Central- og Østeuropa (11 lande) PÅLIDELIGHED ENGAGEMENT Nordamerika (3 lande) Asien (5 lande) ÆRLIGHED ANSVAR Rockwool værdier Enhver Rockwool medarbejders daglige handlinger skal afspejle de fem kerneværdier. Med 21 patentansøgninger på nye proces-, maskin-, produkt- og systemløsninger er Rockwool koncernen fortsat en patentaktiv virksomhed. Det er koncernens mål, at vores løsninger nyttiggør sagkundskab af høj international klasse. Rockwool International A/S har derfor nedsat to rådgivningskomiteer med førende professorer inden for energieffektivitet og indeklima. Forsknings- og udviklingsudgifterne beløb sig i 2005 til DKK 169 mio. mod DKK 161 mio. året før. Kompetence- og karriereudvikling Rockwool koncernens konkurrenceevne bygger på en professionel medarbejderstab. Der gøres gennem rekruttering, uddannelse og personaleudvikling en betydelig indsats for såvel produktionsmedarbejderen, som skal sikre kvalitet og effektivitet, som for specialisten, der skal udvikle fremtidens teknologi. I 2005 var funktionærerne i snit på efteruddannelse i 2,9 dage mod 2,5 dage året før. Produktionsmedarbejderne anvendte 1,7 dage mod 1,6 dage i 2004 til uddannelse. Som led i kompetenceudviklingen tilbydes medarbejderne såvel kurser på nationalt sprog som den engelsksprogede videreuddannelse på Rockwool University i skræddersyede kurser inden for eksempelvis projektledelse, energiberegning, produktionsteknologi og generel ledelse. I 2005 steg aktivitetsniveauet på Rockwool University med 40 % i forhold til Medarbejderomsætning og fravær Rockwool koncernen har mange trofaste medarbejdere. I 2005 lå antallet af selvvalgte fratrædelser blandt funktionærerne på 5,5 %. Også fraværsprocenten er lav. Den faldt fra 2 % til 1,8 % blandt funktionærerne, men steg fra 4,2 % til 4,4 % for produktionsmedarbejderne. Medarbejdernes vurdering I 2005 gennemførte koncernen en international undersøgelse blandt alle funktionærerne. Her blev de bedt om at vurdere koncernen. Undersøgelsen viste, at cirka 90 % af de knap 2000 respondenter overordnet er tilfredse med at arbejde i Rockwool koncernen og finder deres job udfordrende. Til gengæld viste undersøgelsen et behov for at styrke forankringen af de bløde sider af koncernens People & Brands. Blandt andet skal vi blive endnu bedre til at agere på tværs af afdelings- og landegrænser. Hvert selskab er nu i gang med at identificere og gennemføre handlinger, der kan forbedre vores performance. Næste måling gennemføres i 4. kvartal af Viden uden grænser Rockwool koncernen har medarbejdere i 33 forskellige lande. Evnen til at få mennesker, kommunikation og viden til at flyde frit over grænserne er helt afgørende for koncernens internationale vækst. Ved udgangen af 2005 var der udstationeret 30 medarbejdere til et andet land end det oprindelige ansættelsesland. Den største internationale videndeling står koncernens rejsehold af specialister, der servicerer koncernens fabrikker og ledelser i Europa, Nordamerika og Asien, dog for. Endelig er mange hundrede medarbejdere i koncernen involveret i internationale opgaver.

18 18 Årsrapport 2005 Energieffektivitet og miljøteknologi i fremdrift Store glasarealer og dårlig isolering kan give selv nye bygninger et uacceptabelt højt energiforbrug. Men nu skærpes kravene til bygningers energieffektivt i et tempo, der ikke er set magen til i mange år. Potentialet for lønsomme og miljøgavnlige energi besparelser er betydeligt. Behovet for at bremse energispild er blevet mere akut. Isolering og energirådgivning fra Rockwool koncernen indtager en nøgle rolle i denne opgave.

19 Årsrapport BEHOVET: Hvorfor er energibesparelser i bygninger blevet vigtigere? 1. Bygningers energiforbrug Bygninger lægger beslag på over 40 % af energiforbruget i EU og Nordamerika. Som følge af blandt andet utilstrækkelig isolering går langt hovedparten til opvarmning og afkøling. 2. Vor velfærd afhænger af prisen på energi Vort moderne samfund er stærkt afhængig af billig energi. 86 % af verdens energiforsyning kommer fra kilder, som ikke er fornybare. Reserverne bliver mindre og mindre, mens efterspørgslen stiger og stiger. Omtrent 80 % af de olieproducerende lande kæmper med, eller står over for, dalende produktion. Det øger presset på energiprisen, som alene de seneste tre år er fordoblet. 3. Forsyningssikkerhed En ustabil energiforsyning kan lamme et moderne samfund. USA, EU og mange andre samfund importerer over halvdelen af deres energi. Utilstrækkelig energieffektivitet øger importen. Sårbarheden over for politisk eller teknisk ustabilitet stiger. Dertil kommer ønsket om at undgå overbelastning og nedbrud i el-forsyningen, f.eks. ved kraftig brug af air-condition under hedebølger. Beregninger fra EU-Kommissionen viser, at det er % dyrere at investere i udbygget el-produktion frem for energibesparelser. 4. Miljø og klima Brug af fossil energi øger sundhedsskadelig luftforurening samt udledningen af drivhusgasser. Ifølge FN s klimapanel accelererer den globale opvarmning hyppigheden af ekstremt vejr. Kyoto-protokollen trådte formelt i kraft den 16. februar industrilande har forpligtet sig til at reducere deres menneskeskabte CO 2 -forurening med i snit 5,2 % fra 1990 til Storme, oversvømmelser og tørke har også i 2005 ramt voldsomt i mange lande. Det øger presset på politisk handling. Ifølge EU skal industrilandene inden 2050 fjerne % af deres CO 2 -forurening, hvis den globale opvarmning skal begrænses til 2 C. HANDLING: Hvad sker der konkret? Med skærpelser på op til 30 % i medlemslandenes krav til nye bygningers energieffektivitet er implementeringen af EU s direktiv for bygningers energimæssige ydeevne (2002/91/EC) det politiske tiltag, der de nærmeste år får størst betydning for udvidelsen af Rockwool forretningen. I mindst 8 ud af de 25 EU-lande plus Norge og Schweiz følger der i 2006 skærpelser i kølvandet på direktivet. Det forventes at det vil begynde at påvirke isoleringssalget fra udgangen af Yderligere tre lande har indikeret, at der gennemføres skærpelser i perioden Minimum hvert 5. år skal energikravene nu opdateres og afspejle den teknologiske udvikling. I nogle lande kunne der tidligere gå år. Lande som Frankrig og Danmark har allerede nu tilkendegivet, at de også i 2010 og 2015 vil skærpe med 15 % hhv %. De nævnte skærpelser gælder nybyggeriet. Det største potentiale for energibesparelser ligger dog i den store, eksisterende bygningsmasse. Langt de fleste af de 27 lande vil indføre krav til energibesparende bygningsmodernisering. Tyskland, Norge og Danmark er blandt de lande, der kræver, at ikke kun større bygninger på over 1000 m², men alle bygninger skal føres op til moderne energistandard, når de alligevel gennemgår en større renovering. På koncernens største marked, Tyskland, blev energikravene til nye bygninger skærpet betydeligt i 2002, så nye skærpelser vil ikke finde sted i Til gengæld vil den nye regering årligt øremærke henved EUR 1,5 mia. i støtte til energibesparelser i eksisterende bygninger. Flere EU-initiativer er i støbeskeen, som forventes at bane vej for yderligere markedsvækst. I december 2005 vedtog EU Energy Services Directive, der fremover pålægger energiselskaberne at hjælpe forbrugerne med at spare energi. Det åbner op for et nyt milliardmarked for energibesparelser. Inden for det kommende år forventes EU-Kommissionen desuden at sætte sidste punktum for sit Green Paper om energibesparelser. Også på koncernens nye markeder uden for EU begynder myndighederne at fremme energibesparelser. I USA gives der fra 2006 skattelettelser til energieffektivitet i bygninger. I Malaysia indføres obligatoriske energikrav til erhvervsbygninger, og i nordlige regioner af Rusland er de anbefalede isoleringstykkelser større end i mange EU-lande.

20 20 Årsrapport 2005 Velvære og styr på energiregningen. Nye lavenergihuse ser dag ens lys med Rockwool løsninger og ekspertise. Seest, Danmark. MULIGHEDERNE: Hvor stort er det uudnyttede potentiale? Energispild i bygninger koster penge, skaber forurening og nedsætter livskvaliteten. Mulighederne for lønsomme energibesparelser i bygninger er langt fra udnyttet. Det er muligt at bygge nye huse, så de sparer 90 % af den energi, der normalt går til opvarmning af et gennemsnitshus. Også ved renovering er der eksempler på, at man kan spare meget betydelige mængder energi. De sparede energiomkostninger er større end den lille forøgelse af boligudgiften, som følger af at bygge et velisoleret passivhus med godt indeklima. De aktuelle skærpelser af bygningsreglementerne aktiverer kun en mindre del af de lønsomme energibesparelser. Alt i alt kunne der alene i EU spares over EUR 55 mia. og udledes 460 millioner tons mindre CO 2 -forurening til atmosfæren om året, hvis bygninger under renovering blev ført op til moderne energistandard. Det viser beregninger fra konsulentfirmaet Ecofys. Ydermere ville der blive skabt arbejdspladser ifølge mineraluldsindustriens brancheorganisation EURIMA. Flere og flere politikere og beslutningstagere i byggebranchen er begyndt at få øjnene op for de fordele, der er forbundet med at bygge energieffektivt. I modsætning til f.eks. begrænsninger i biltrafikken reducerer energibesparelser i bygninger ikke borgernes livskvalitet, men øger den. ORDEN I EGET HUS: Bæredygtig produktion Vi lægger som producent af isolering vægt på, at vi kan dokumentere orden i eget hus. Et typisk Rockwool isoleringsprodukt kan i sin livscyklus spare hundredfold mere energi, CO 2 - udslip og luftforurening, end der går til produktion, transport og bortskaffelse af produktet. I sin levetid vil dette års produktion af Rockwool isolering spare over 100 mio. tons CO 2. Rockwool koncernens miljøpolitik forpligter selskaberne til ansvarlighed og går i mange tilfælde videre end lokale mi-

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Indhold. Forsidefoto:

Indhold. Forsidefoto: Årsrapport 2006 Indhold En historisk vækstmulighed 3 Femårsoversigt 4 Rockwool koncernens finansielle mål 5 Virksomhedsprofil 6 Årsberetning for 2006 7 Bestyrelse 11 Koncernledelse 12 Corporate governance

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Indhold. Koncernprofil

Indhold. Koncernprofil Årsrapport 2007 Indhold Koncernprofil Koncernprofil 2 Socialt charter for Rockwool koncernen 2 Udsigterne efter den aktuelle opbremsning på markedet 3 Femårsoversigt 4 Rockwool koncernens finansielle mål

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Indhold. Rockwool koncernen...3. Koncernens styring af finansielle risici...26. Femårsoversigt...4. Resultatopgørelse...27. Balance - Aktiver...

Indhold. Rockwool koncernen...3. Koncernens styring af finansielle risici...26. Femårsoversigt...4. Resultatopgørelse...27. Balance - Aktiver... Årsrapport 2008 Indhold Rockwool koncernen...3 Femårsoversigt...4 Når situationen strammer til...5 Årsberetning for 2008...6 Isoleringsområdet...10 Systems Division...14 Corporate Governance...16 Socialt

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Indhold. Rockwool koncernen...3. Koncernens styring af finansielle risici...26. Femårsoversigt...4. Resultatopgørelse...27. Balance - Aktiver...

Indhold. Rockwool koncernen...3. Koncernens styring af finansielle risici...26. Femårsoversigt...4. Resultatopgørelse...27. Balance - Aktiver... Årsrapport 2008 Indhold Rockwool koncernen...3 Femårsoversigt...4 Når situationen strammer til...5 Årsberetning for 2008...6 Isoleringsområdet...10 Systems Division...14 Corporate Governance...16 Socialt

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Tyskland Tyskland Singapore Spanien USA ROCKDELTA STØJ- & VIBRATIONSKONTROL Danmark Forsidefoto: Spanien

Tyskland Tyskland Singapore Spanien USA ROCKDELTA STØJ- & VIBRATIONSKONTROL Danmark Forsidefoto: Spanien ÅRSRAPPORT 2003 Forsidefoto: Hotel Opera i Oslo. Rockwool løsningerne omfattede såvel termisk isolering indvendigt og udvendigt som isolering af bygningens ventilationsanlæg for at dæmpe vibrationerne.

Læs mere

25 Koncernledelse. 26 Ledelses- og revisionspåtegning. 27 Resultatopgørelse. 28 Balance - Aktiver. 29 Balance - Passiver. 30 Pengestrømsopgørelse

25 Koncernledelse. 26 Ledelses- og revisionspåtegning. 27 Resultatopgørelse. 28 Balance - Aktiver. 29 Balance - Passiver. 30 Pengestrømsopgørelse Årsrapport 2009 INDHOLD 3 Rockwool koncernen 25 Koncernledelse 4 Femårsoversigt 5 Trimning med henblik på fremtidig vækst 6 Energi og miljø 10 Årsberetning for 2009 14 Isoleringssegmentet 18 Systems segmentet

Læs mere

Tyskland Tyskland Singapore Spanien USA ROCKDELTA STØJ- & VIBRATIONSKONTROL Danmark Forsidefoto: Spanien

Tyskland Tyskland Singapore Spanien USA ROCKDELTA STØJ- & VIBRATIONSKONTROL Danmark Forsidefoto: Spanien ÅRSRAPPORT 2003 Forsidefoto: Hotel Opera i Oslo. Rockwool løsningerne omfattede såvel termisk isolering indvendigt og udvendigt som isolering af bygningens ventilationsanlæg for at dæmpe vibrationerne.

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

ROCKWOOL koncernen 2014

ROCKWOOL koncernen 2014 ROCKWOOL koncernen 2014 Indholdet af denne brochure er et uddrag af ROCKWOOL International A/S årsrapport for 2014. Se hele rapporten (på engelsk) på vores hjemmeside: > www.rockwool.com/annual+reports

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling 2011 14. april 2011 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport 2010 3.

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26.

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. maj 2010 Introduktion til esbensen Esbensen Rådgivende Ingeniører

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Novozymes Generalforsamling 2006

Novozymes Generalforsamling 2006 Novozymes Generalforsamling 2006 Henrik Gürtler Administrerende direktør, r, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Tidl. administrerende direktør, r, Novo A/S Paul Petter Aas Senior Vice President, Yara International

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLUNZ & JENSEN A/S FORMANDENS BERETNING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLUNZ & JENSEN A/S FORMANDENS BERETNING Fondsbørsmeddelelse nr. 114 Til Københavns Fondsbørs via Stockwise ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLUNZ & JENSEN A/S FORMANDENS BERETNING Vedlagt formandens mundtlige beretning ved Glunz & Jensens generalforsamling

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 First North meddelelse nr. 1/2010 Lyngby, den 23. marts 2010 FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 FastPassCorp A/S bestyrelse har på et bestyrelsesmøde dags dato godkendt årsregnskabet for 2009 samt gennemgået

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Vejen til højere indtjening

Vejen til højere indtjening Vejen til højere indtjening v/ Thomas Honoré koncernchef Kapitalmarkedseftermiddag 2. september AGENDA Highlights første halvår 2015 Præsentation af Columbus Columbus15 strategi Værdi til aktionærerne

Læs mere

Coloplasts generalforsamling

Coloplasts generalforsamling Velkommen til Coloplasts generalforsamling 14. december 2005 kl. 16.00 2 Formand for bestyrelsen Palle Marcus 3 Bestyrelse Advokat Per Magid Direktør Kurt Anker Nielsen Adm. direktør Torsten Erik Rasmussen

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling.

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. 42 Corporate governance / Carlsberg Årsrapport 2006 Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. Carlsberg

Læs mere

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013 NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013 Henrik Gürtler Formand for bestyrelsen Administrerende direktør, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Næstformand for bestyrelsen Lena Olving Deputy CEO og

Læs mere

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard GN Store Nord Sydbank, den 11. maj 2005 Adm. direktør Jørn Kildegaard Mission GN vil som international markedsleder skabe et konkurrencedygtigt afkast til sine aktionærer gennem udvikling, produktion og

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 August 18, 2010 Selskabsmeddelelse nr. 2010-11 18. august 2010 Tocifret organisk vækst i første halvår drevet af succesfuld lancering af Oticon Agil Koncernens stærke

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

Meddelelse nr. 01 2014 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 01 2014 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 01 2014 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København ROCKWOOL International A/S Hovedgaden 584, Indgang C 2640 Hedehusene Tlf.: 46 56 03 00 www.rockwool.com CVR-nr.: 54879415 Side 1/1 21.

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Summer School III: Regnskabsnøgletal

Summer School III: Regnskabsnøgletal Summer School III: Regnskabsnøgletal Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Regnskabsnøgletal Formål: Analyse af regnskabet og selskabets tilstand Fremme helhedsindtrykket

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

C.F. Nielsen. Nyhedsbrev Marts 2012. C.F.Nielsen A/S, Solbjergvej 19, DK-9574 Baelum. Højdepunkter:

C.F. Nielsen. Nyhedsbrev Marts 2012. C.F.Nielsen A/S, Solbjergvej 19, DK-9574 Baelum. Højdepunkter: Højdepunkter: Markedsudvikling øget aktivitetsniveau. Nye markeder Nye løsninger Udstillinger Service Nye produkter Teknologi projekter Ændring i ejerforhold Markedsudvikling øget aktivitetsniveau Den

Læs mere

REGNSKABSANALYSE / GARTNERIER

REGNSKABSANALYSE / GARTNERIER REGNSKABSANALYSE / GARTNERIER 2014 PK Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Regnskabsudviklingen for gartnerier 30. årgang af regnskabsanalyse for gartnerier udviser et overskud og analysen

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Din balance! Værdier (aktiver) og finansieringen af disse (passiver) Aktiver gæld

Læs mere

Hvorfor energieffektivisering?

Hvorfor energieffektivisering? Hvorfor energieffektivisering? Seminar om energieffektivisering i den 4. december 2010 Klimaudfordringen 70 60 Business as usual 62 Gt 9,2 mia. mennesker Højere levestandard 50 Gt CO2 40 30 Ny og eksisterende

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Årsrapport 2010. offentliggjort 10. marts 2011

Årsrapport 2010. offentliggjort 10. marts 2011 Årsrapport 2010 offentliggjort 10. marts 2011 I Indhold Nøgletal... 2 Klar til vækst... 3 Isolering den oplagte vej til lavere energiudgifter... 4 Samfundsengagement... 7 Rockwool Fonden. Indtjening anvendes

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Ordinær generalforsamling 21. januar 2008 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere