Studieordning for International Hospitality Management

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for International Hospitality Management"

Transkript

1 Studieordning for International Hospitality Management Professionsbachelor i International Hospitality Management Bachelor s Degree Programme in International Hospitality Management Godkendt 25. august 2014 Områdechef John Callisen Uddannelsesdirektør Gregers Christensen

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Studieordningens rammer Uddannelsens formål Titulatur, varighed og bevis Ikrafttrædelsesdato og overgangsbestemmelser Studieordningens lovmæssige rammer 5 2. Optagelse på uddannelsen Adgangskrav Optagelsesbetingelser 6 3. Uddannelsens indhold Uddannelsens opbygning Kerneområder Obligatoriske uddannelseselementer Valgfri uddannelseselementer: Valgfag Praktik Regler for praktikkens gennemførelse Undervisnings- og arbejdsformer Studiesprog Internationalisering Uddannelse i udlandet Prøver og eksamen på uddannelsen Generelle regler for eksamen Beskrivelse af udprøvning af uddannelseselementer Øvrige krav om gennemførsel af aktiviteter Bundne forudsætninger: Deltagelsespligt og aflevering Studiestartprøven Krav til bachelorprojektet Andre regler for uddannelsen Merit og studieskift Dispensationsregler 21 1 af 21

3 1. STUDIEORDNINGENS RAMMER Denne studieordning for professionsbacheloruddannelsen i International hospitality management er udarbejdet iht. BEK nr af 16/12/2013: Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser af de institutioner, som er godkendt til udbud af uddannelsen. Fællesdel og institutionsdel Studieordningen består af en fællesdel, der er vedtaget i Erhvervsakademiernes uddannelsesnetværk for uddannelsen, samt en institutionsdel, der fastsættes af den enkelte uddannelsesinstitution. Fællesdelen er indarbejdet i dette dokument og udgøres af pkt. 3.2, 3.3, 3.5, 5.2, 5.4 og 6.1. Resten af studieordningen udgør institutionsdelen. Den fælles del er udarbejdet i fællesskab af nedenstående institutioner, som i et tæt samarbejde har forpligtet sig på at sikre national kompetence og fælles dispensationspraksis. Denne studieordnings fællesdel er fastlagt af følgende institutioner: Erhvervsakademi Copenhagen Business Academy Erhvervsakademiet Lillebælt Erhvervsakademiet Dania Professionshøjskolen University College Nordjylland Fællesdelen er vedtaget af Erhvervsakademiernes uddannelsesnetværk i sommeren Studieordningen i sin helhed er godkendt af Cphbusiness i henhold til institutionens interne godkendelsesprocedurer d. 25/ af 21

4 1.1. Uddannelsens formål Formålet med uddannelsen til professionsbachelor i International hospitality management er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne analysere, vurdere og reflektere over problemstillinger samt varetage praksisnære og komplekse opgaver, der knytter sig til drift, udvikling, administration og ledelse inden for hospitality-branchen. Mål for læringsudbytte Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en professionsbachelor i International hospitality management skal opnå i uddannelsen, jf. BEK nr af 15/12/2009: Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i International hospitality management, bilag 1. Viden Den uddannede har viden om: forskellige principper for for- og efterkalkulationsmetoder og branchemæssig anvendelse heraf erhvervets centrale begreber inden for yield og revenue management personalestyring generelt, arbejdsmarkedets overenskomster og de juridiske bindinger, der har indflydelse på personalestyringen inden for hospitalitybranchen stress og stresshåndtering hvordan organisationskulturen, herunder virksomhedskultur, professionskultur, funktionskultur og afdelingskultur, manifesterer sig i praksis i hospitality-branchen erhvervets infrastruktur og dennes betydning for udviklingen af den enkelte virksomhed og erhvervet samt for de hertil knyttede succesfaktorer og kan reflektere over branchens generelle udvikling på det strategiske område samt relevante strategiske modeller Færdigheder Den uddannede kan: udarbejde et afdelings- og aktivitetsbudget samt opstille et regnskab til analysebrug anvende forskellige metoder til for- og efterkalkuler samt beregne virksomhedens særlige branchenøgletal anvende yield og revenue management til forbedring af virksomhedens indtjening på kort og langt sigt anvende overenskomsternes bestemmelser i planlægningen inden for hospitality-branchen vurdere behov for kompetencemål, som den enkelte afdeling eller virksomhed skal forfølge vurdere kulturelle modeller og koncepter samt idéer til ledelse og udvikling inden for hospitality-branchen 3 af 21

5 vurdere strategiers relevans for en virksomhed samt identificere og formidle succesfaktorer med henblik på at udvikle virksomheden og den enkelte medarbejder planlægge arbejdsfordeling under hensyntagen til gældende regler og bestemmelser Kompetencer Den uddannede kan: selvstændigt udvikle budgetforslag og nøgletal til styring af virksomheden på baggrund af input fra virksomhedens forskellige afdelinger og aktiviteter analysere virksomhedens situation samt opstille og håndtere forskellige forslag til optimering af og implementering i driften identificere virksomhedens læringsbehov og implementere en kompetenceudviklingsplan i relation til virksomheden og hospitality-erhvervet kommunikere og forhandle med personer, virksomheder og organisationer under hensyntagen til kulturelle, økonomiske, ledelsesmæssige og juridiske aspekter såvel som etiske overvejelser udvikle virksomheden og dens organisation på baggrund af dens strategiske udfordringer selvstændigt udarbejde en forretningsplan for virksomheden samt udvikle nye markeder og koncepter 1.2. Titulatur, varighed og bevis Titel Den, der har gennemført uddannelsen, har ret til at betegne sig Professionsbachelor i International Hospitality Management. På engelsk anvendes titlen Bachelor of International Hospitality Management. Professionsbachelorgraden er i henhold til Kvalifikationsrammen for livslang læring indplaceret på niveau 6. Varighed og maksimal studietid Uddannelsen er normeret til 90 ECTS-point. 60 ECTS-point svarer til ét års fuldtidsstudier, jf. 9 i BEK nr af 16/12/2013: Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (LEPbekendtgørelsen). Uddannelsen skal, jf. LEP-bekendtgørelsen 5, stk. 2, senest være afsluttet inden for et antal år, der svarer til det dobbelte af den normerede uddannelsestid. Den maksimale studietid for uddannelsen er således tre år. Cphbusiness kan dispensere fra seneste afslutningstidspunkt, når det er begrundet i usædvanlige forhold. Bevis Cphbusiness udsteder eksamensbevis for professionsbacheloruddannelsen i International hospitality management, når uddannelsen er bestået. 4 af 21

6 1.3. Ikrafttrædelsesdato og overgangsbestemmelser Denne studieordning træder i kraft den 1. august 2014 og har virkning for studerende, som optages på uddannelsen med studiestart fra og med efteråret Studerende, der er optaget på tidligere studieordninger, kan ansøge om at færdiggøre uddannelsen efter den nærværende studieordning, såfremt det kan lade sig gøre inden for uddannelsens maksimale ECTS-point, jf. stk og 3.1. For studerende som ikke følger normeret studieforløb eller som ikke dimitterer inden for normeret studietid, følger den studerende den til enhver tid gældende studieordning, det semester studiet genoptages. Studerende der skal tage eksaminer og prøver om, følger den nye studieordning, dog med mulighed for skriftligt at søge dispensation til at gå op efter den gamle ordning senest 4. måneder inden eksamen/prøven afholdes. Cphbusiness kan under særlige omstændigheder dispensere fra denne studieordnings stk Ved fremtidig udstedelse af en ny studieordning, eller ved væsentlige ændringer i denne studieordning, fastsættes overgangsordninger i den nye studieordning Studieordningens lovmæssige rammer For uddannelsen gælder seneste version af følgende love og bekendtgørelser: LBK nr. 214 af 27/02/2013: Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser LBK nr. 467 af 08/05/2013: Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (LEP-loven). BEK nr af 16/12/2013: Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (LEP-bekendtgørelsen). BEK nr af 16/12/2013: Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser BEK nr. 223 af 11/03/2014: Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr. 262 af 20/03/2007: Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse BEK nr af 15/12/2009: Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i International hospitality management Gældende love og bekendtgørelser offentliggøres på 5 af 21

7 2. OPTAGELSE PÅ UDDANNELSEN 2.1. Adgangskrav Professionsbacheloruddannelsen i International hospitality management er en selvstændig top-upuddannelse. Adgang til uddannelsen forudsætter en adgangsgivende eksamen samt opfyldelse af bestemte område- og uddannelsesspecifikke krav. Alle adgangskrav er fastlagt i den aktuelle adgangsbekendtgørelse. Ved tvivl om informationerne i dette afsnit er det således adgangsbekendtgørelsens fremstilling af adgangskravene, der er gældende. Adgang til uddannelsen forudsætter erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) eller erhvervsakademiuddannelsen inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) eller anden dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau Optagelsesbetingelser Opfyldelse af adgangskravene i stk er nødvendige, men ikke i sig selv tilstrækkelige for optagelse. Cphbusiness kan fastsætte og offentliggøre nærmere regler for, hvilke kriterier ansøgere optages ud fra, hvis der er flere kvalificerede ansøgere, jf. stk. 2.1., end der er studiepladser til rådighed. Cphbusiness offentliggør sådanne kriterier for udvælgelse på erhvervsakademiets hjemmeside under hensyntagen til frister krævet af Uddannelses- og Forskningsministeriet. 3. UDDANNELSENS INDHOLD 3.1. Uddannelsens opbygning Uddannelsen kræver beståede uddannelseselementer svarende til en arbejdsbelastning på 90 ECTS-point. Et fuldtidsstudium i et semester består af uddannelseselementer svarende til 30 ECTS. Uddannelsen består af obligatoriske uddannelseselementer svarende til 55 ECTS, valgfri uddannelseselementer til 5 ECTS, praktik 15 ECTS og et bachelorprojekt på 15 ECTS. 6 af 21

8 Uddannelseselementer 1. studieår Kerneområder Økonomi (15 ECTS) 15 ECTS Valgfrie uddannelseselementer Praktik Bachelorprojekt Ledelse (15 ECTS) Kultur- og gæsteforståelse (10 ECTS) Strategi (15 ECTS) 15 ECTS 10 ECTS 5 ECTS 15 ECTS 2. studieår 15 ECTS 15 ECTS I alt ECTS (55 ECTS) 60 ECTS 30 ECTS Den studerende må ikke gennemføre studieaktiviteter på mere end de normerede 90 ETCS-point. Alle uddannelseselementer, inklusiv bachelorprojektet, evalueres og bedømmes jf. afsnittet om prøver og eksamen på uddannelsen i kapitel 5. Når bedømmelsen bestået eller karakteren 02 som minimum er opnået, anses uddannelseselementet for bestået. Læs mere om uddannelsens eksaminer i kapitel 5 samt i lokale dokumenter for uddannelsen Kerneområder Uddannelsen dækker fire kerneområder, jf. stk. 3.1., der tilsammen udgør 55 ECTS. Fordelingen af ECTS-point samt kerneområdernes indhold er fastlagt af udbyderinstitutionerne i fællesskab. I det følgende vil uddannelsens kerneområder blive gennemgået. Økonomi Omfang: 15 ECTS Indhold: Omfatter følgende: Test af fagligt niveau (1 ECTS) Regnskab og branchenøgletal (3 ECTS) Omkostninger og omkostningsbaseret prisfastsættelse (3 ECTS) Forecastning og revenue management (4 ECTS) Budget (de 3 budgetter) og budgetkontrol (4 ECTS) Læringsmål: Viden Den studerende skal kunne forstå: et alment regnskab, således at den studerende kan forstå et budget og regnskab og reflektere over analyse af virksomhedens nøgletal investerings- og finansieringsmuligheder, budgetteringens komplekse problemstillinger etablering af virksomhed fra et driftsøkonomisk synspunkt og reflektere over forskellige principper for kalkulationsmetoder og 7 af 21

9 branchemæssig anvendelse heraf og reflektere over IHM-erhvervets centrale begreber indenfor yield og revenue management og reflektere over IHM-erhvervets praksis vedrørende blandede omkostninger og direkte/indirekte omkostninger samt metoder til fordeling af disse Færdigheder Den studerende skal kunne: udarbejde et afdelings- og aktivitetsbudget samt opstille et regnskab til analysebrug kalkulere efter de gængse metoder indenfor branchen samt beregne virksomhedens særlige branchenøgletal anvende metoder til at fordele blandede omkostninger samt indirekte omkostninger begrunde blandede omkostninger og omkostningsstrukturen indenfor IHMerhvervet opstille alternative forslag til investerings- og finansieringsmuligheder anvende yield og revenue management, således at den studerende kan give input til forbedring af virksomhedens indtjening på kort og langt sigt Kompetencer Den studerende kan selvstændigt: udvikle budgetforslag og nøgletal til styring af virksomheden på baggrund af input fra virksomhedens forskellige afdelinger og aktiviteter indgå i samarbejde omkring analyse af virksomhedens situation og selvstændigt give forskellige forslag til optimering af driften på baggrund af forecasting Udprøvning og bedømmelse: Efter 1. semester: Økonomieksamen Ledelse Omfang: 15 ECTS Indhold: Omfatter følgende: MODUL 1: Organisationsstrukturer (2 ECTS) HR/kompetenceudvikling (3 ECTS) Lederskab (2 ECTS) Personalejura (3 ECTS) MODUL 2: Videnskabsteori (5 ECTS) Videnskabsteoretiske skoler 8 af 21

10 Metodologi Data (primær og sekundær) Casestudier Læringsmål modul 1: Viden Den studerende skal have viden om: de forskellige typer af organisationer og organisationsstrukturers betydning for kompetenceudvikling og ledelse teorier og metoder i relation til den strategiske, individuelle og afdelingsmæssige kompetenceudvikling og kunne reflektere over udviklings- / fastholdelsesmetoder personligt lederskab herunder hvordan refleksion kan understøtte virksomhedens strategi og ledelsesfilosofi erhvervets specielle retlige rammer, herunder praksis inden for individuel og kollektiv arbejdsret og anvendelse af relevant juridisk kildesøgning erhvervets juridiske praksis, herunder anvendelse af arbejdsmiljøloven Færdigheder Den studerende skal have færdighed i at: vurdere organisationstypers indvirkning på den strategiske kompetenceudvikling, herunder fordele og ulemper vurdere og formidle praksisnære og teoretiske metoder til at identificere organisationens kompetence-gab på det strategiske, afdelingsmæssige og individuelle niveau med henblik på at foretage et begrundet valg af relevante løsningsmodeller vurdere eget lederskab på baggrund af såvel teoretiske som praktiske problemstillinger samt begrunde og udvælge relevante ledelsesformer agere inden for de gældende personalejuridiske og øvrige relevante retslige rammer, herunder kunne foretage en selvstændig vurdering af personalejuridiske forhold, og vurdere behov for og udvælgelse af relevante samarbejdspartnere Kompetencer Den studerende skal have kompetence til: at håndtere komplekse organisationstypers indvirkning på kompetenceudvikling og egen ledelse selvstændigt at kunne udvikle en kompetenceudviklingsplan på organisations-, gruppe- og individniveau inden for rammerne af den professionelle etik at identificere egne udviklingsbehov og udvikle egne kompetencer i relation til virksomhedens strategi og eget funktionsområde 9 af 21

11 Læringsmål modul 2: Viden Den studerende skal have viden om: vigtige perspektiver på viden, indsigt og erkendelse hvad viden er i samfundsvidenskabelig forstand væsentlige videnskabsteoretiske problemstillinger og skoler inden for et samfundsvidenskabeligt perspektiv metodiske tilgange, der understøtter frembringelsen af viden. og kunne reflektere over centrale paradigmer inden for de samfundsvidenskabelige discipliner. og kunne reflektere over IHM erhvervets anvendelse af teori og metode Færdigheder Den studerende skal kunne: kritisk vurdere empirisk-analytiske undersøgelser og herunder kunne formidle, hvad viden er, hvordan den frembringes og hvordan den spiller sammen med praksis reflektere over, samt indgå i, diskussion om videns produktion arbejde med videnskabsteoretiske og metodemæssige problemstillinger og integrere forståelse af videnskabeligt arbejde og metode med faglighed i projekt- og rapportskrivning bedømme datas relevans, aktualitet, validitet, reliabilitet og generaliserbarhed udarbejde problemanalyse og foretage problemafgrænsning, opstille problemstilling og hypoteser, samt foretage metodemæssige overvejelser og begrunde valg af undersøgelsesmetoder Kompetencer Den studerende kan selvstændigt: håndtere anvendelsen af videnskabsteoretisk og metodisk tilgang til løsning af praktiske problemstillinger udarbejde videnskabeligt baserede rapporter og projekter, herunder at formidle undersøgelsesresultater og løsningsforslag m.v. i en overskuelig og letlæselig rapport, der indeholder en klar problemformulering, metodemæssige overvejelser samt en vurdering af resultaters og forudsætningers pålidelighed og gyldighed indgå i et tværfagligt samarbejde omkring udvikling af en videnskabsteoretiskbaseret undersøgelse, herunder vurdering af alternative undersøgelsesmetoders stærke og svage sider Udprøvning og bedømmelse: Efter 1. semester: Organisationstrukturer, HR/kompetenceudvikling, lederskab og personalejura udprøves ved Ledelseseksamen Efter 1. semester: Videnskabsteori udprøves ved Videnskabsteorieksamen 10 af 21

12 Kultur- og gæsteforståelse Omfang: 10 ECTS Indhold: Omfatter følgende: Kulturbegrebet og hospitality-erhvervet (2 ECTS) Gæste/kunderelationer (3 ECTS) Organisationskultur (3 ECTS) Forhandlingsteknik (2 ECTS) Læringsmål: (OBS! Læringsmålene er beskrevet på engelsk, da samtlige fag herunder udbydes på engelsk) Knowledge The student will be able to demonstrate knowledge of: how the organisational context is manifested in practice in the hospitality industry. This will include specific company culture, professional culture, functional culture and departmental culture concepts, theories and models for cultural understanding and their application within the hospitality industry communication techniques used with guests, customers, suppliers, stakeholders, etc. Skills Student will have acquired skills in: applying the knowledge of culture in comparative studies of national cultures applying and assessing cultural models and concepts as well as ideas for management and development within a hospitality company or organisation applying and assessing rhetorical patterns as well as verbal and non-verbal communication Competencies Students must have obtained competencies in: carrying out and applying relevant cultural analyses in relation to company development communicating and negotiating with people, companies and organisations across cultures, also while dealing with economical, managerial and legal aspects as well as ethical considerations Udprøvning og bedømmelse: Efter 2. semester: Eksamen i kultur og gæsteforståelse Strategi Omfang: 15 ECTS Indhold: Omfatter følgende: Strategisk analyse (3 ECTS) Strategi, koncept og produktudvikling (5 ECTS) 11 af 21

13 Strategisk implementering og ledelse (7 ECTS) Læringsmål: Viden Den studerende skal have viden om: modeller og teorier inden for strategisk analyse strategiske modeller og værktøjer inden for IHM-erhvervet udvikling og implementering af strategi strategisk ledelse Færdigheder Den studerende kan: analysere virksomhedens strategiske udfordringer udvikle strategier for nye og gamle markeder udvikle samt vurdere praksisnære koncepter og begrunde valgte løsningsmodeller analysere virksomhedens strategiske ledelsesperspektiv formidle en implementeringsplan for virksomhedens strategi Kompetencer Den studerende kan selvstændigt: håndtere kritiske succesfaktorer for den enkelte virksomhed eller organisation samt formidle virksomhedens strategi med henblik på at udvikle virksomheden eller organisationen indgå i et fagligt samarbejde med ledelse og medarbejdere om virksomhedens strategiske udfordringer indgå i alliancer/netværk med andre relevante aktører med henblik på at udvikle virksomheden håndtere operationaliseringen af virksomhedens strategi i praksis og sætte dette i relation til det strategiske ledelsesperspektiv Udprøvning og bedømmelse: 3. semester: Strategieksamen 3.3. Obligatoriske uddannelseselementer Kerneområderne dækkes af en række uddannelseselementer, der ligeledes svarer til 55 ECTS-point. Denne del af studieordningen er fastlagt af udbyderinstitutionerne i fællesskab, og disse uddannelseselementer er obligatoriske. Læringsmålene for kerneområderne er identiske med læringsmålene for de obligatoriske uddannelseselementer, og derfor er de kun anført en gang i denne studieordning. De obligatoriske uddannelseselementer afsluttes alle med en prøve og fordeles som følger: 12 af 21

14 Semesterinddelt oversigt over ECTS-fordeling på de obligatoriske og valgfrie uddannelseselementer Uddannelseselementer fordelt på semestre 1. semester 2. semester 3. semester Kerneområder og obligatoriske elementer 55 Økonomi 15 Økonomi Ledelse 15 Ledelse Videnskabsteori 5 5 Kultur- og gæsteforståelse 10 Kultur- og gæsteforståelse Strategi 15 Strategi Valgfrie uddannelseselementer 5 Valgfag / speciale 5 5 Praktik og bachelorprojekt 30 Praktikforløb og projekt Bachelorprojekt I alt E C T S 3.4. Valgfri uddannelseselementer: Valgfag Uddannelsens valgfri uddannelseselementer består af studieaktiviteter svarende til 5 ECTS-point. Den studerende kan vælge ét af to udbudte valgfag. Valgfagene vil blive introduceret i starten af 2. semester Praktik Professionsbacheloren i International hospitality management er et selvstændigt afrundet forløb, der omfatter både teori og praktik. Praktikken skal i samspil med uddannelsens teoretiske dele styrke den studerendes læring og bidrage til opfyldelsen af uddannelsens mål for læringsudbytte. I praktikken arbejder den studerende med fagligt relevante problemstillinger og opnår kendskab til relevante erhvervsfunktioner. Den studerende søger selv aktivt praktikplads hos en eller flere private eller offentlige virksomheder, og Cphbusiness sikrer rammerne om praktikforløbet. Praktikopholdet er ulønnet. 13 af 21

15 Praktik Tidsmæssig placering: 2. semester Omfang: 15 ECTS Indhold: Studiepraktikken har til formål at sætte den studerende i stand til at anvende studiets metoder og redskaber gennem en konkret praktisk opgaveløsning i en given sports-, event- og fritidsvirksomhed/organisation i Danmark eller i udlandet. Praktikken er en fuldtidspraktik tilsvarende en arbejdsbelastning på 30 timer/uge eksklusiv praktikprojekt og logbog. Praktikken tager sit udgangspunkt i, at den studerende efterfølgende skal have mulighed for at vurdere og inddrage teori til løsning af praksisnære problemstillinger, der er relevante for uddannelsen og det afsluttende bachelorprojekt. Studerende på uddannelsen vil normalt allerede have gennemført et obligatorisk praktikforløb af 3 måneders varighed, svarende til 15 ECTS point, på den forudgående akademiuddannelse. Herefter resterer således et praktikforløb på yderligere 3 måneder (15 ECTS point) på denne uddannelsen. Læringsmål: Viden: Den studerende skal kunne: reflektere over virksomhedens metoder og praksis set i relation til den på uddannelsen anvendte teori Færdigheder Den studerende skal kunne: indsamle og vælge relevante løsningsmodeller til arbejdsopgaverne formidle de faglige problemstillinger og løsningsmodeller til kollegaer og samarbejdspartnere Kompetencer Den studerende skal selvstændigt kunne: håndtere komplekse udviklingsorienteret arbejdsopgaver indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde i virksomheden identificere egne faglige og personlige mål under praktikforløbet Bedømmelse: Mundtlig eksamen baseret på et skriftligt arbejde (rapport). Projektrapporten bedømmes ved en intern prøve med en karakter efter 7- trinsskalaen. Detaljer om udprøvning og bedømmelse af praktikken kan findes i lokale kataloger for uddannelsen Regler for praktikkens gennemførelse Krav til de involverede parter Praktikvirksomheden stiller en kontaktperson til rådighed for den studerende i praktikperioden. Kontaktpersonen udformer i samarbejde med den studerende en 14 af 21

16 praktikaftale, hvoraf det fremgår, hvilke opgaver, den studerende skal arbejde med i praktikperioden. Opgaverne skal tilgodese læringsmålene for praktikken. Ved tilrettelæggelsen af praktikken skal der tages hensyn til den studerendes forudsætninger og forkundskaber. Praktikaftalen fremsendes til uddannelsesinstitutionen til godkendelse. Den studerende udformer en skriftlig rapport over praktikperioden, hvoraf det fremgår, hvorledes læringsmålene for praktikken er opfyldt. Cphbusiness har for uddannelsen udpeget et antal praktikvejledere, hvoraf en fungerer som sparringspartner for den studerende under hele praktikforløbet, og som endvidere også fungerer som eksaminator på praktikrapporten. Der er til praktikforløbet udarbejdet en praktikmanual. Manualen beskriver de nærmere forhold og rammer for praktikforløbet. Efter praktikopholdet er afsluttet afvikler Cphbusiness en elektronisk evaluering af praktikforløbet, som både studerende og virksomhed deltager i. Den studerende skal deltage i denne evaluering for at kunne gå til eksamen i praktikprojektet. Skematisk fremstilling af krav til de involverede parter Studerende Virksomhed Cphbusiness Ansøger om praktikplads Stiller kontaktperson til rådighed for praktikant Sikrer rammer Udpeger praktikvejleder Studerende og virksomhed udarbejder en uddannelsesaftale, der tager højde for læringsmålene Drøfter aftalen med den studerende Godkender indsendte praktikaftaler, der opfylder krav Studerende og virksomhed samarbejder under praktikopholdet Kontaktperson og praktikvejleder bistår den studerende undervejs i praktikopholdet (Udarbejder praktikrapport) Deltager i evaluering af praktikopholdet for at kunne gå til eksamen i projektet Deltager i evaluering af praktikanten og praktikopholdet (Deltager i eksamen) (Afvikler eksamen) 15 af 21

17 3.6. Undervisnings- og arbejdsformer Der er flere forskellige undervisnings- og arbejdsformer på Cphbusiness, eksempelvis forelæsninger, casearbejde, mindre opgaver, praktiske og teoretiske øvelser, laboratoriearbejde, mundtlige oplæg, hjemmearbejde, ekskursioner og lignende. Undervisningen på denne uddannelse gennemføres ved anvendelse af forelæsninger, holdundervisning, gæsteforelæsninger, øvelsesrækker, præsentationer (inkl. studenterpræsentationer), cases, workshops, virksomhedsbesøg, seminarer og projekter samt studieophold i organisationer tilknyttet uddannelsen. Formålet med arbejdsformerne er, at den studerende, gennem den af uddannelsen valgte fremgangsmåde, tilegner sig og anvender viden, færdigheder og kompetencer inden for uddannelsens kerneområder i overensstemmelse med læringsmålene for uddannelsen Studiesprog Professionsbacheloruddannelsen i International hospitality management er en dansksproget uddannelse, hvorfor hovedparten af undervisningen udbydes på dansk. Nogle uddannelsesmoduler eller dele heraf gennemføres muligvis på engelsk, og der stilles krav om, at de studerende ligeledes kan gennemføre disse. Det vil sige, at de studerende skal kunne læse tekster på engelsk, deltage aktivt i engelsksproget undervisning, samt skrive og fremlægge opgaver og projekter på engelsk. Uddannelseselementer der udbydes på engelsk, eksamineres på engelsk INTERNATIONALISERING 4.1. Uddannelse i udlandet Alle fuldtidsuddannelser på Cphbusiness skal være tilrettelagt, så en studerende inden for den normerede studietid har mulighed for at gennemføre dele af uddannelsen i udlandet. På professionsbacheloruddannelsen i International hospitality management kan følgende uddannelseselementer gennemføres i udlandet: Hele andet semester Praktikophold Uddannelseselementer taget som del af et udlandsophold kan meriteres til uddannelsen, såfremt de opfylder de indholdsmæssige og niveaumæssige krav beskrevet i denne studieordning. 1 International hospitality management udbydes også på engelsk. For beskrivelse af uddannelsen med engelsk som studiesprog henvises til den engelske udgave af denne studieordning (Curriculum International Hospitality Management). 16 af 21

18 Cphbusiness skal modtage og nå at godkende ansøgningen om meritering, inden udlandsopholdet påbegyndes. Afgørelsen træffes på baggrund af en faglig vurdering. Den studerende forpligter sig ved forhåndsgodkendelse af et studieophold til at kunne dokumentere det godkendte studieopholds gennemførte uddannelseselementer efter endt studieophold. Den studerende skal i forbindelse med forhåndsgodkendelsen give samtykke til, at institutionen efter endt studieophold kan indhente de nødvendige oplysninger. Et meriteret uddannelseselement anses for gennemført, hvis det er bestået efter reglerne for den pågældende uddannelse. 5. PRØVER OG EKSAMEN PÅ UDDANNELSEN 5.1. Generelle regler for eksamen For prøver og eksamen på Cphbusiness gælder reglerne i BEK nr af 16/12/2013: Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser og BEK nr. 262 af 20/03/2007: Bekendtgørelsen om karakterskala og anden bedømmelse. Derudover gælder den senest offentliggjorte version af Cphbusiness eksamensreglement, uddannelsesspecifikke eksamensregelsæt og eksamensmanualer Beskrivelse af udprøvning af uddannelseselementer I det følgende gives et overblik over prøver og eksaminer på professionsbacheloruddannelsen i International hospitality management. Krav til og detaljer om de enkelte prøver, herunder eksamensperiode, formalia og anvendelse af hjælpemidler, offentliggøres ved semesterstart og kan findes i uddannelsens eksamenskatalog. 17 af 21

19 Skematisk fremstilling af sammenhæng mellem prøver, uddannelsens bestanddele og deres tidsmæssige placering Semest er Prøvens navn Uddannelseselement Anføres på eksamensbevis (vægt på beviset) Intern/ Ekstern ECTS 1. Økonomieksamen Økonomi En samlet karakter (2) Ledelseseksamen Ledelse En samlet karakter (2) Videnskabsteorieksamen 2. Eksamen i kultur- og gæsteforståelse Videnskabsteori Kultur- og gæsteforståelse En samlet karakter (1) En samlet karakter (2) Valgfagsprøve Valgfag En samlet karakter (1) Praktikprøve Praktikforløb En samlet karakter (1) 3. Strategieksamen Strategi En samlet karakter (2) Bachelorprojekt Bachelorprojekt En samlet karakter (4) Intern 15 Intern 10 Intern 5 Ekstern 10 Intern 5 Intern 15 Ekstern 15 Ekstern Øvrige krav om gennemførsel af aktiviteter Ud over førnævnte eksaminer stilles der på uddannelsen en række krav om gennemførsel af obligatoriske aktiviteter, som den studerende skal indfri for at kunne gå til eksamen og fortsætte uddannelsen, jf. eksamensbekendtgørelsen 9 og 5. stk Bundne forudsætninger: Deltagelsespligt og aflevering Det er et krav på flere uddannelseselementer, at den studerende skal have godkendt en række obligatoriske læringsaktiviteter, også kaldet bundne forudsætninger, for at kunne gå til eksamen. Er de bundne forudsætninger ikke godkendt, kan den studerende ikke gå til eksamen og har brugt et eksamensforsøg. Den studerende er automatisk tilmeldt den næste eksamen og skal fortsat opfylde betingelserne for at kunne gå til eksamen. De bundne forudsætninger varierer fra uddannelseselement til uddannelseselement og kan bestå i eksempelvis deltagelsespligt, præsentationer eller afleveringer. De obligatoriske læringsaktiviteter på international hospitality er beskrevet som adgangskrav til eksamen i lokale dokumenter for uddannelsen. 18 af 21

20 Studiestartprøven Cphbusiness afvikler studiestartsprøver på alle uddannelser. En studerende skal bestå studiestartsprøven for at kunne fortsætte på uddannelsen, jf. eksamensbekendtgørelsen 9. Studiestartsprøven Tidsmæssig placering: Studiestartsprøven afholdes senest to måneder efter uddannelsens start Form: Studiestartsprøven er beskrevet i lokale kataloger for uddannelsen. Bedømmelse: Godkendt/ikke godkendt. Adgangsgrundlang: Intet Konsekvenser af manglende beståelse: Er prøven ikke bestået i første forsøg, har den studerende mulighed for at deltage i en omprøve, der afholdes senest tre måneder efter uddannelsens start. Bestås omprøven ikke, kan den studerende ikke fortsætte på uddannelsen og udmeldes, jf. eksamensbekendtgørelsens 9. Særligt for studiestartsprøven: Studiestartsprøven er ikke omfattet af reglerne om klager over prøver, jf. eksamensbekendtgørelsen 9. stk. 4. Cphbusiness kan for den enkelte studerende dispensere fra de tidspunkter, der er fastsat for at bestå studiestartsprøven, hvis det er begrundet i sygdom, barsel eller usædvanlige forhold. Disse forhold skal være dokumenterede Krav til bachelorprojektet Det afsluttende bachelorprojekt skal dokumentere den studerendes forståelse af praksis og centralt anvendt teori og metode i relation til en praksisnær problemstilling, der tager udgangspunkt i en konkret opgave inden for uddannelsens område. Eksamen i bachelorprojektet afvikles som en ekstern prøve, der sammen med prøven efter praktikken og uddannelsens øvrige prøver skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået. Prøven består i et skriftligt projekt og en mundtlig del, hvor der gives én samlet karakter. Prøven kan først finde sted efter, at afsluttende prøve i praktikken og uddannelsens øvrige prøver er bestået. For yderligere information om bachelorprojektet henvises til studieordningens afsnit 5.2. samt uddannelsens informationsmateriale om bachelorprojektet og øvrige lokale dokumenter for uddannelsen. 19 af 21

21 Bachelorprojekt Tidsmæssig placering: 3. semester Omfang: 15 ECTS Formål: Problemstillingen for bachelorprojektet, som skal godkendes af Cphbusiness, skal være central for uddannelsen og erhvervet, formuleres af den studerende, eventuelt i samarbejde med en privat eller offentlig virksomhed. Bachelorprojektet skal være tværfagligt, og der skal være opstillet økonomiske scenarier for konsekvenserne af de forslåede løsningsforslag på problemstillingen. Cphbusiness godkender problemstillingen. Eksamen i bachelorprojektet afvikles som en ekstern prøve, som sammen med prøven efter praktikken og uddannelsens øvrige prøver skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået. Prøven består af et projekt og en mundtlig del, hvor der gives én samlet karakter. Prøven kan først finde sted efter den studerede har bestået alle andre eksaminer på uddannelsen. Læringsmål: Viden Den uddannede: kan reflektere over branchens generelle udvikling skal have viden om teori, metode og praksis indenfor IHM-erhvervet Færdigheder Den uddannede kan: vurdere praksisnære problemstillinger og opstille økonomiske scenarier for konsekvenserne af de forslåede løsningsmodeller formidle de faglige problemstillinger og løsningsmodeller til kollegaer og samarbejdspartnere Kompetencer Den uddannede kan: selvstændigt indgå i tværfagligt samarbejde med kollegaer og samarbejdspartnere indgå i komplekse udviklingsorienterede praksisnære problemstillinger udvikle virksomheden og dens organisation på baggrund af dens strategiske udfordringer Udprøvning og bedømmelse: Der henvises til stk i denne studieordning samt uddannelsens informationsmateriale om bachelorprojektet. 20 af 21

22 6. ANDRE REGLER FOR UDDANNELSEN 6.1. Merit og studieskift Det er muligt at få meriteret uddannelsesdele fra andre institutioner eller lignende til en uddannelse på Cphbusiness. Cphbusiness godkender i hvert enkelt tilfælde merit på baggrund af gennemførte uddannelseselementer og beskæftigelse, der står mål med fag, uddannelsesdele og praktikdele på uddannelsen på Cphbusiness. Afgørelsen træffes på baggrund af en faglig vurdering. Et meriteret uddannelseselement fra et udlandsophold anses for gennemført, hvis det er bestået efter reglerne for den pågældende uddannelse. Den studerende har pligt til at oplyse om gennemførte uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse og om beskæftigelse, der er relevant for en meritvurdering. Cphbusiness behandler endvidere denne ansøgning om merit efter disse bestemmelser. Studieskift Skift til ny uddannelse på samme eller anden uddannelsesinstitution sker efter reglerne for den nye uddannelse. Overflytning til samme uddannelse ved en anden institution kan, medmindre der foreligger særlige forhold, tidligst ske, når den studerende har bestået prøver svarende til første studieår på den modtagende uddannelse, jf. adgangsbekendtgørelsen 35, stk.2. Overflytning forudsætter, at der er ledige uddannelsespladser på det pågældende uddannelsestrin af uddannelsen Dispensationsregler Cphbusiness kan fravige, hvad institutionen eller institutionerne har fastsat i denne studieordning, hvis det er begrundet i usædvanlige forhold. En studerende skal søge om dispensation og dokumentere de særlige forhold, der er årsag til behovet for dispensation. Cphbusiness vil behandle sagen og meddele afgørelsen, når den foreligger. 21 af 21

Studieordning for International Hospitality Management

Studieordning for International Hospitality Management Studieordning for International Hospitality Management Professionsbachelor i International Hospitality Management Bachelor s Degree Programme in International Hospitality Management Godkendt 15. september

Læs mere

PROFESSIONSBACHELOR INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT (PBA) Studieordning. 2015 til 2017. fællesdel

PROFESSIONSBACHELOR INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT (PBA) Studieordning. 2015 til 2017. fællesdel PROFESSIONSBACHELOR INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT (PBA) Studieordning 2015 til 2017 fællesdel INDHOLD PROFESSIONSBACHELOR... 1 INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT (PBA)... 1 1. Studieordningens

Læs mere

PROFESSIONSBACHELOR INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT (PBA) Studieordning til Fælles del

PROFESSIONSBACHELOR INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT (PBA) Studieordning til Fælles del PROFESSIONSBACHELOR INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT (PBA) Studieordning 2016 til 2018 Fælles del INDHOLD 1. Studieordningens rammer... 3 1.1. Uddannelsens formål... 3 1.2. Titulatur og varighed...

Læs mere

Studieordning. Professionsbachelor International Hospitality Management Godkendt d. Uddannelseschef Jane Hansen

Studieordning. Professionsbachelor International Hospitality Management Godkendt d. Uddannelseschef Jane Hansen Studieordning Professionsbachelor International Hospitality Management 2016 2018 Godkendt d. Uddannelseschef Jane Hansen Uddannelsesdirektør Mette Greisen Rektor Jens Mejer Pedersen Studieordning for top-up

Læs mere

Studieordning fælles Professionsbachelor i International Hospitality. Management. Professionsbachelor i International Hospitality

Studieordning fælles Professionsbachelor i International Hospitality. Management. Professionsbachelor i International Hospitality 0 Professionsbachelor i International Hospitality Management BA in International Hospitality Management Studieordning fælles Professionsbachelor i International Hospitality Management 2014-2016 Foreløbig

Læs mere

Studieordning for professionsbachelor i webudvikling

Studieordning for professionsbachelor i webudvikling Studieordning for professionsbachelor i webudvikling Professionsbacheloruddannelsen i webudvikling Bachelor s Degree Programme in Web Development Godkendt den 24. august 2015 Områdechef Lars Bogetoft Uddannelsesdirektør

Læs mere

Studieordning for logistikøkonom

Studieordning for logistikøkonom Studieordning for logistikøkonom Erhvervsakademiuddannelse inden for logistik og transport (logistikøkonom AK) Academy Profession Degree Programme in Logistic Management Godkendt 25. august 2014 Områdechef

Læs mere

Studieordning for logistikøkonom

Studieordning for logistikøkonom Studieordning for logistikøkonom Erhvervsakademiuddannelse inden for logistik og transport (logistikøkonom AK) Academy Profession Degree Programme in Logistics Management Godkendt 24.august 2015 Områdechef

Læs mere

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel Stud dieordning Produktionsteknolog Fællesdel uddannelsen 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 1. Studieordningens rammer... 1 1.1 For uddannelsen gælder seneste version af følgende love

Læs mere

Studieordning for professionsbachelor i innovation og entrepreneurship

Studieordning for professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Studieordning for professionsbachelor i innovation og Professionsbacheloruddannelsen i innovation og Bachelor s Degree of Innovation and Entrepreneurship Godkendt 25. august 2014 Områdechef Kirsten Ringgaard

Læs mere

Studieordning for professionsbachelor i innovation og entrepreneurship

Studieordning for professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Studieordning for professionsbachelor i innovation og Professionsbacheloruddannelsen i innovation og Bachelor s Degree of Innovation and Entrepreneurship Godkendt 24. august 2015 Områdechef Kirsten Ringgaard

Læs mere

Studieordning for softwareudvikling

Studieordning for softwareudvikling Studieordning for softwareudvikling Professionsbachelor i softwareudvikling Bachelor s Degree Programme in Software Development Godkendt 25. august 2014 Områdechef Lars Bogetoft Uddannelsesdirektør Gregers

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 1047 af 30/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 247 af 15/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. august 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Studieordning for datamatiker

Studieordning for datamatiker Studieordning for datamatiker Erhvervsakademiuddannelse inden for informationsteknologi (datamatiker AK) Academy Profession Degree Programme in Computer Science Godkendt 25. august 2014 Områdechef Lars

Læs mere

Studieordning for serviceøkonom

Studieordning for serviceøkonom Studieordning for serviceøkonom Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel Academy Profession Degree Programme in Service, Hospitality and Tourism Management Godkendt den 1/9-2017 Områdechef

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144 Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144 udarbejdet 15.01.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6, 22, stk. 2, 23 og 30 i lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Studieordning for multimediedesigner

Studieordning for multimediedesigner Studieordning for multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelse inden for medie og kommunikation (multimediedesigner AK) Academy Profession Degree Programme in Multimedia Design and Communication Godkendt

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED udarbejdet 15.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 5 4. Beskrivelser

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1521. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6,

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED udarbejdet 15.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 5 4. Beskrivelser

Læs mere

Anføres på eksamensbevis 1. semester Studiestartsprøve Bestået/ikke bestået Specialefaglig matematik og fysisk kemi Intern eksamen

Anføres på eksamensbevis 1. semester Studiestartsprøve Bestået/ikke bestået Specialefaglig matematik og fysisk kemi Intern eksamen Eksamenskatalog for OPBLF17ED Udarbejdet 1-08-2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser af udprøvning

Læs mere

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen Gældende for efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.08.2017 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven

Læs mere

6.1 Merit og studieskift Meritaftaler ved overflytning Dispensationsregler Orlov 28

6.1 Merit og studieskift Meritaftaler ved overflytning Dispensationsregler Orlov 28 Indholdsfortegnelse 1. Studieordningens rammer 4 1.1 Uddannelsens formål 4 1.2 Titulatur, varighed og bevis 5 1.3 Ikrafttrædelsesdato 5 1.4 Overgangsbestemmelser 6 1.5 Studieordningens lovmæssige rammer

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017 Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017 Gældende for efterårs-/forårssemestret 2017/2018 og efterårs/forårssemestret 2018/2019 01-09-2017

Læs mere

Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelser af udprøvning af uddannelseselementer

Læs mere

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen Gældende fra efterårssemestret 2017 Udarbejdet 11. august 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom. Gældende for studerende med studiestart efterår 2017

Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom. Gældende for studerende med studiestart efterår 2017 Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom Gældende for studerende med studiestart efterår 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Studieordning for serviceøkonom

Studieordning for serviceøkonom Studieordning for serviceøkonom Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) Academy Profession Degree Programme in Service, Hospitality and Tourism Management Godkendt

Læs mere

Studieordning - fællesdel

Studieordning - fællesdel Studieordning - fællesdel 2011-2013 Professionsbachelor i International Hospitality Management Version 1.3 Opdateret 24 August 2011 1 1.0 FORORD... 4 2.0 UDDANNELSESUDBYDERE... 4 3.0 STUDIEORDNINGENS INDHOLD...

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration BEK nr 892 af 08/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.03G.251 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Studieordning for miljøteknolog

Studieordning for miljøteknolog Erhvervsakademiuddannelse inden for miljøteknologi (miljøteknolog AK) Academy Profession Degree Programme in Environmental Technology Godkendt 25. august 2014, beskrivelse af studiestartsprøven revideret

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Udkast Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22, stk. 1 og 2, og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf.

Læs mere

Studieordning 2011-2013. Professionsbachelor i International Hospitality Management

Studieordning 2011-2013. Professionsbachelor i International Hospitality Management Studieordning 2011-2013 Professionsbachelor i International Hospitality Management August 2011 1.0 FORORD... 3 2.0 UDDANNELSESUDBYDERE... 3 3.0 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 3 Fællesdel... 4 4.0 UDDANNELSENS

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22 og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Studieordning - fællesdel

Studieordning - fællesdel Studieordning - fællesdel 2013 Professionsbachelor i International Hospitality Management Version 1.3. September 2013 1 1.0 FORORD... 4 2.0 UDDANNELSESUDBYDERE... 4 3.0 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 4 4.0

Læs mere

Studieordning for. Professionsbachelor i International Hospitality Management 2013-2015. BA in International Hospitality Management

Studieordning for. Professionsbachelor i International Hospitality Management 2013-2015. BA in International Hospitality Management Studieordning for Professionsbachelor i International Hospitality Management 2013-2015 Professionsbachelor i International Hospitality Management BA in International Hospitality Management Studieordning

Læs mere

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 715 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 172.80C.021 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen 2017 2019 Gældende fra efterårssemestret 2017 Udarbejdet 11. august 2017 Revideret 22.01.2018 2 INDHOLD 1. Indledning... 4 2. Overblik over eksaminer fordelt

Læs mere

Prøve og Eksamens katalog for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggeteknikker. Gældende for forårs /efterårssemestret 2017

Prøve og Eksamens katalog for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggeteknikker. Gældende for forårs /efterårssemestret 2017 Prøve og Eksamens katalog for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggeteknikker Gældende for forårs /efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.01.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer

Læs mere

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen ERHVERVSAKADEMI DANIA Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen Fælles del 0 INDHOLD INDHOLD.... Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder... 2 2. Kerneområdet Elektroniske systemer (fælles

Læs mere

Studieordning for International Hospitality Management 2011-2013

Studieordning for International Hospitality Management 2011-2013 Studieordning for International Hospitality Management 2011-2013 Professionsbachelor i International Hospitality Management Bachelor of International Hospitality Management Opdateret 31 August 2011 PBA

Læs mere

Eksamenskatalog for Jordbrugsteknolog årgang 2016

Eksamenskatalog for Jordbrugsteknolog årgang 2016 Eksamenskatalog for Jordbrugsteknolog årgang 2016 Gældende for efterår 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser

Læs mere

1. Studieordningens rammer

1. Studieordningens rammer Indholdsfortegnelse 1. Studieordningens rammer 3 1.1 Uddannelsens formål 4 1.2 Titulatur, varighed og bevis 5 1.3 Ikrafttrædelsesdato 6 1.4 Overgangsbestemmelser 6 1.5 Studieordningens lovmæssige rammer

Læs mere

Studieordning for handelsøkonom

Studieordning for handelsøkonom Studieordning for handelsøkonom Erhvervsakademiuddannelse inden for handel (handelsøkonom AK) Academy Profession Degree Programme in Commerce Management Godkendt 24. august 2015 Områdechef Susanne Rievers

Læs mere

BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017

BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 055.04D.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Professionsbachelor i International Hospitality Management

Professionsbachelor i International Hospitality Management Professionsbachelor i International Hospitality Management Studiestart pr. august 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION... 3 2 FORORD... 4 3 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 4 4 UDDANNELSENS FORMÅL OG VARIGHED...

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København Studieordning a 1. september 2012 Revideret 16. juni 2014 Revideret 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Studieordning for handelsøkonom

Studieordning for handelsøkonom Studieordning for handelsøkonom Erhvervsakademiuddannelse inden for handel (handelsøkonom AK) Academy Profession Degree Programme in Commerce Management Godkendt 25. august 2014 Områdechef Susanne Rievers

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret den 19/9

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København

Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. august 2009 Revideret pr. 17. marts 2011 Revideret pr. 20. december 2012 Revideret

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Eksamenskatalog Eksamenskatalog for professionsbachelor i International Hospitality Management Odense

Eksamenskatalog Eksamenskatalog for professionsbachelor i International Hospitality Management Odense Eksamenskatalog for professionsbachelor i International Hospitality Management Odense Gyldigt fra september 2017 INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Beskrivelse af obligatoriske læringsaktiviteter... 2 3. Overblik

Læs mere

Studieordning del 1-2015

Studieordning del 1-2015 Studieordning del 1-2015 Fællesdel Professionsbachelor i webudvikling Bachelor of Web Development Version 1.0 Revideret august 2015 Side 0 af 10 1. Indhold fælles del 1. Indhold fælles del...1 1. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning

Studieordning Studieordning 2014-2016 Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship September 2014 Side 0 af 21 Indhold Fælles del Indhold Fælles del... 1 1. Studieordningens

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER. Praktik. VIA University College. Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør

SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER. Praktik. VIA University College. Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør VIA University College SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER Praktik Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør VIA University College Horsens, Holstebro, Aarhus Efteråret 2014 VIA University

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

STUDIEORDNING. Professionsbacheloruddannelsen i e-handel

STUDIEORDNING. Professionsbacheloruddannelsen i e-handel STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i e-handel Ikrafttrædelse 18. august 2017 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 2 2. Uddannelsen indeholder seks nationale fagelementer... 2

Læs mere

3. studieårs tema: Det tværprofessionelle arbejde og tværprofessionelle samarbejde

3. studieårs tema: Det tværprofessionelle arbejde og tværprofessionelle samarbejde Generel beskrivelse af Valgmodulerne 11 og 12 3. studieårs tema: Det tværprofessionelle arbejde og tværprofessionelle samarbejde Hold 3K 2013 Modulbeskrivelse Modul 11 og 12 Januar 2016 Udarbejdet i henhold

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Studieordning - fællesdel

Studieordning - fællesdel Studieordning - fællesdel 2010-2012 Professionsbachelor i International Hospitality Management 1 1.0 FORORD... 4 2.0 UDDANNELSESUDBYDERE... 4 3.0 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 4 4.0 UDDANNELSENS FORMÅL OG

Læs mere

Eksamenskatalog for Finansøkonom. Gældende for Februar

Eksamenskatalog for Finansøkonom. Gældende for Februar Eksamenskatalog for Finansøkonom Gældende for Februar 2017-19 Udarbejdet 11.12.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven...

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område I medfør af 10, stk. 1-3, 13, stk. 6, og 15, stk. 2,

Læs mere

Multimediedesigneruddannelsen

Multimediedesigneruddannelsen Aftale om praktik for Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi MidtVest I perioden fra: 04.01.2016 til: 01.04.2016 Mellem de tre parter: Virksomheden: Navn: Adresse: Postnr.: By: T: E: Kontaktperson:

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København

Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. august 2008 Revideret pr. 1.september 2014 Revideret pr. 19. august 2015 Indhold Indledning

Læs mere

Studieordning for 2014-2016. Professionsbachelor i. Jordbrugsvirksomhed

Studieordning for 2014-2016. Professionsbachelor i. Jordbrugsvirksomhed Studieordning for Professionsbachelor i 2014-2016 Jordbrugsvirksomhed Miljø- og jordbrugsbachelor Bachelor of Agrobussines and Enviromental Management 1. sept. 2014 Indholdsfortegnelse Uddannelsens formål...

Læs mere

Studieordning for international handel og markedsføring

Studieordning for international handel og markedsføring Studieordning for international handel og Professionsbacheloruddannelsen i international handel og Bachelor s Degree Programme in International Sales and Marketing Godkendt 25. august 2014 Områdechef Susanne

Læs mere

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013 Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Speciale 2013 Septemberoptag 2011 1 Specialebeskrivelsen gælder for studerende med studiestart pr. september 2011 og er fælles for følgende

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2012-2016 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.1 Revideret 04. februar 2014 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik (BMus) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Bachelor i musik (BMus). På engelsk: Bachelor of Music (BMus). I tilknytning hertil angives uddannelseslinje, for eksempel

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Indstillet af studienævnet i Odense den 11. februar 2016 og i Esbjerg

Læs mere

Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik

Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik Pædagoguddannelsen Oktober 2017 Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik Institutionel Studieordning for pædagoguddannelsen på Professionshøjskolen University College Nordjylland Oktober

Læs mere

Studieordning - fællesdel

Studieordning - fællesdel Studieordning - fællesdel 2010-2012 Professionsbachelor i International Hospitality Management 1 1.0 FORORD... 4 2.0 UDDANNELSESUDBYDERE... 4 3.0 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 4 4.0 UDDANNELSENS FORMÅL OG

Læs mere

1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 4 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer 5

1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 4 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer 5 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 4 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer 5 2.1. Service & Oplevelser 5 2.2. Forretningsforståelse 6 2.3. Samarbejde & Relationer 7 2.4. Forretningsudvikling

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Datamatiker-uddannelsen ved Roskilde Handelsskole Maj 2010 Manual til praktikophold / Datamatiker 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i global virksomhedsinformatik ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i global virksomhedsinformatik ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i global virksomhedsinformatik ved IT-Universitetet i København Studieordning af 10. juni 2010 Revideret den 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2012-2016 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 Revideret 20. august 2012 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2012-2016 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 Revideret 20. august 2012 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere