Retrievernes Jagthundeklub Workingtest reglement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retrievernes Jagthundeklub Workingtest reglement"

Transkript

1 Retrievernes Jagthundeklub Workingtest reglement 1

2 RJK s workingtest reglement Pr. april 2016 Kapitel 0 - Forord Introduktion a. En workingtest er en hundeprøve, der har til formål at bedømme de jagtlige brugsegenskaber hos retrievere, uden afskydning af vildt. b. Der anvendes dummyer som apporteringsemner, dog anvendes koldt vildt på apporteringsprøver. c. Workingtests skal afvikles i overensstemmelse med dette reglement. d. Workingtestsæsonen følger kalenderåret, men hovedparten af prøverne afholdes udenfor jagtsæsonen. Kapitel 1 - Prøvernes formål 1. Stk. 1: At fremme interessen for at arbejde med retrieveren som apporterende hund. Stk. 2: At afprøve retrieverens brugsegenskaber og træningsmæssige standard uden for jagtsæsonen. Stk. 3: I Vinderklasse, at finde de bedste hunde. Kapitel 2 - Prøveformer og klasseinddeling 2. Stk. 1: Workingtests afholdes under følgende former: Officielle prøver, hvor præmiering stambogsføres samt uofficielle prøver, hvor præmiering ikke stambogsføres. Stk. 2: Officielle workingtets opdeles i Apporteringsprøve, Åben klasse og Vinderklasse samt et årligt Unghundemesterskab. Stk. 3: En Uofficiel prøve afholdes efter de samme retningslinjer som officielle prøver, hvis ikke andet er meddelt. 3. Stk. 1: Workingtests bør i overensstemmelse med de enkelte klasser indeholde momenter der så vidt muligt afprøver hundenes naturlige "vildtfindende" egenskaber, arbejde i vand og i forskellige terræntyper. Der ses på hundens markeringsevne, vedholdenhed, stil og spontanitet ved apportering, "vildtbehandling" og aflevering samt evne og vilje til at samarbejde med fører. Kapitel 3 - Administrative bestemmelser 4. Stk. 1: Antallet af officielle workingtests fastsættes og administreres hvert år af RJK s markprøveudvalg (MU) efter forudgående godkendelse af RJK s bestyrelse (BE). 5. Stk. 1:MU administrerer og fortolker det af BE godkendte workingtestreglement for retrievere. Stk. 2: Administration og økonomi omkring workingtests varetages efter regler fastsat af BE. 2

3 Kapitel 4 - Adgangsbetingelser 6. Stk. 1: Hundenes ejer og fører skal være medlem af Retrievernes Jagthundeklub (RJK) Stk. 2: Danskejede hunde skal være stambogført i en af RJK anerkendt stambogførende organisation. Stk. 3: Udenlandske hunde skal være registreret og stambogført i en af RJK anerkendt organisation. 7. Stk. 1: For at kunne deltage på prøve skal hunden være vaccineret mod hundesyge og parvovirus. Vaccination skal være foretaget senest 14. dage før prøven. For hunde op til 24 måneder gælder, at vaccinationen højst på være 1 år gammel. For øvrige gælder, at vaccination højst må være 4 år gammel. Dokumentation skal kunne fremvises på forlangende. Stk. 2: Løbske tæver kan ikke deltage og må ikke medbringes på prøveområdet. Stk. 3: Hunde der viser tegn på sygdom, skade eller halthed kan afvises af dommeren. Stk. 4: Kryptorchide hunde kan deltage. 8. Stk. 1: Prøveleder kan ikke være ejer eller fører af hund på den prøve vedkommende fungerer. Dommere og andre officials kan ikke være fører af hund i den klasse vedkommende fungerer. Ligeledes kan en dommer ikke dømme egen hund eller hund ejet eller ført af en person fra dommerens husstand på en officiel test med mindre der er flere dommere, således at den enkelte klasse / prøve også dømmes af en anden dommer end husstandens dommer. Stk. 2: En bidsk hund, skal af dommeren indberettes til MU. En hund der af 2 forskellige dommere ved 2 indberetninger er anmeldt for at være bidsk, skal udelukkes fra deltagelse på klubbens arrangementer. Stk. 3: En hund kan kun deltage i 1 klasse på samme dag. En hund kan godt tilmeldes en klasse den ikke er kvalificeret til på tilmeldingstidspunktet. Såfremt den ikke kvalificerer sig inden prøvedagen er annulleres prøvegebyret ikke.. Stk. 4: En hund, som har deltaget i Vinderklasse kan ikke efterfølgende deltage i Åben klasse. Stk. 5: Antallet af deltagende hunde kan begrænses, hvis MU finder det nødvendigt af hensyn til en forsvarlig afholdelse af prøven. De deltagende hunde findes ved lodtrækning. Stk. 6: Hvis der er mindre en 6 hunde til start i Åben klasse og mindre end 10 hunde til start i Vinderklasse, skal prøven annulleres medmindre MU giver dispensation. Apporteringsprøven kan aflyses ved under 6 hunde til start. Kapitel 5 - Tilmelding og gebyr 9. Stk. 1: Tilmeldingsfristen for officielle workingtests fastsættes af MU, og skal være annonceret på hjemmesiden. Stk. 2: Tilmelding til officielle workingtests foretages over klubbens hjemmeside, ligesom det gældende 3

4 prøvegebyr også betales over klubbens hjemmeside. 10. Stk. 1: Prøvegebyr trækkes først fra prøvedeltagerens konto når prøven er afholdt. Stk. 2: Betaling af prøvegebyr annulleres: a. Hvis prøven / klassen aflyses eller ikke kan gennemføres på forsvarlig vis. b. Ved løbskhed samt dokumenteret sygdom hos hund eller fører, når afbud er sket til prøvelederen senest dagen før prøvestart. c. Hos reserver, der indkaldes men er forhindret. d. I Apporteringsprøve og Åben klasse, såfremt afbud skyldes at præmiering er opnået på tidligere prøve Stk. 2.: Er en hund/fører tilmeldt og tilsagt kan annullering af gebyr kun finde sted i overensstemmelse med ovenstående stk. 2. Kapitel 6 - Klasser, adgangskrav, bedømmelse og præmiering 11. Stk. 1: Apporteringsprøven: For at kunne deltage på Apporteringsprøve skal hunden være mindst 10 måneder gammel. Bedømmelsen sker som en kvalitetsbedømmelse af den enkelte hunds brugsegenskaber. Præmiering er bestået eller ikke bestået. Mundtlig kritik skal gives til hundeføreren straks efter, at hunden er færdigbedømt. Dommer(e) skal udgøres af mindst en panel A eller panel B dommer. Stk. 2: Åben klasse: For at kunne deltage i Åben klasse skal hunden have bestået Apporteringsprøven og være minimum 12 måneder gammel. Bedømmelsen sker som en kvalitetsbedømmelse af den enkelte hunds brugsegenskaber. Præmiering er Udmærkelse eller ingen præmiering. Dommer(e) skal udgøres af mindst en panel A eller panel B dommer. Stk. 3: Vinderklasse: For at kunne deltage i Vinderklasse skal hunden have opnået Udmærkelse i Åben klasse. Bedømmelsen sker som en konkurrencebedømmelse. Præmiering er 1., 2., 3., 4. vinder samt udmærkelse. 1. vinder må kun tildeles, hvis hundens præstation berettiger til titlen Dansk Testmester. Bedst placerede hund kan således godt være en 2. vinder, 3. vinder eller 4. vinder eller evt. ingen vinderplaceringer. Dommere skal udgøres af mindst to panel dommere, hvoraf den ene skal være panel A dommer. Kapital 7 - Unghundemesterskab 12. Stk. 1: RJK afholder årligt et Unghundemesterskab. Unghundemesterskabet bedømmes som en konkurrencebedømmelse, og tilrettelægges under hensyntagen til de deltagende hundes alder, som er mellem 12 og 24 måneder. Placeringerne er 1., 2., 3., og 4. vinder, hvis kvaliteten er høj nok. 1. vinderen får tildelt titlen Unghundemester det pågældende år. Derudover kan Udmærkelse tildeles hunde der gennemfører prøven tilfredsstillende. Dommerne på Unghundemesterskabet skal udgøres af mindst to Panel A-dommere. 4

5 Unghundemesterskabet dømmes efter FCI point skala (se Appendix G i dette reglement). Kapitel 8 - Regler for opnåelse af titlen "Dansk Testmester" 13. Stk. 1: Titlen Dansk Test Mester (DK.TM.) tildeles retrievere der har opnået to 1. vinderplaceringer på officiel workingtest - vinder klasse, og under mindst 4 forskellige dommere. Kapitel 9 - Prøveafvikling 14. Stk. 1: Prøvelederen er RJK's repræsentant på stedet og er ansvarlig for prøvens afvikling og indhold samt, at prøven er tilrettelagt i overensstemmelse med dette reglement og supplerende vejledninger m.v. Stk. 2: Den enkelte klasses gennemførelse og hundenes præmiering sker på dommerens ansvar overfor RJK. Stk. 3: Dommeren/dommerne er øverste myndighed for prøvens afvikling i de enkelte klasser. En dommers afgørelse er endelig og kan ikke appelleres. Stk. 4: Alle øvrige forhold vedrørende arrangementets gennemførelse er prøvelederens ansvar. Stk. 5: Hvis deltager(e) modsætter sig en dommer eller prøveleders henstillinger eller opfører sig groft uansvarligt, kan dommeren, subsidiært prøvelederen, bortvise de(n) pågældende. I så fald skal dommeren, henholdsvis prøvelederen, altid indsende indberetning til MU, der underretter RJK s bestyrelse, som afgør sagens videre forløb. Stk. 6: Al utilbørlig kritik af en bedømmelse, nedsættende ytringer om en fungerende dommer, prøveleder eller terræn, såvel som usømmelig omgangstone eller anden overtrædelse af dette reglement, kan medføre fortabelse af retten til tildelt præmiering samt eventuelt bortvisning fra prøven. Afgørelse herom træffes på dagen af prøveledelse eller dommer(e), som efterfølgende skal indberette hændelsen til RJK's bestyrelse til evt. videre behandling. Det er endvidere ikke tilladt f.eks. på offentlige tilgængelige websider på internettet, på sociale medier m.v., at udtale sig krænkende om en dommer eller åbenlyst kritisere dommerens bedømmelse. 15. Stk. 1: Hundeføreren skal til brug på prøvedagen have udleveret et startnummer, som skal bæres synligt under bedømmelsen. Lodtrækning om startorden foretages på MU s foranstaltning. Startnummer og mødetid kan ses på klubbens hjemmeside umiddelbart efter tilmeldingsfristens udløb. Stk. 2: Deltagere, der ikke er til stede på det tidspunkt, hvor den pågældende hunds startnummer bliver kaldt op. kan ikke forvente at komme til bedømmelse. Stk. 3: Afstraffelse af hunde må ikke finde sted under prøven eller på prøveområdet. Stk. 4: Hunde, som ikke er fremme til bedømmelse, skal være koblede. 16. Stk. 1: For skader forvoldt af hunden, har hundeføreren ansvar i henhold til den almindelige lovgivning. Stk. 2: For skader påført hunden, og/eller ejeren /føreren, har skadevolderen ansvar i henhold til almindelig lovgivning. 5

6 Kapitel 10 - Klager og protester 17. Stk. 1: Klager eller protester vedrørende prøvearrangementet eller dommerafgørelser bør rettes til prøveleder subsidiært den pågældende dommer, før prøven er afsluttet eller senest umiddelbart efter præmieuddelingen samme dag. Stk. 2: Dersom forholdet ikke på stedet kan afklares i mindelighed mellem parterne, kan klageren inden for den følgende uge indsende en skriftlig protest til RJK s bestyrelse. Stk. 3: Ved behandling af en klagesag, skal den indklagede have lejlighed til skriftligt at udtale sig, inden endelig afgørelse træffes. Stk. 4: Ingen klage kan afvises på grund af forkert procedure. Stk. 5: Vedrørende sanktionsmuligheder henvises til RJK's vedtægter. Kapitel 11 - Dommere og prøvevejledning 18. Stk. 1: Dommerne til en workingtest udpeges af MU. Stk. 2: Dommerne på en workingtest må ikke samtidig være skytte eller kaster på prøven. Stk. 3: Under afprøvning må hunden ikke bære halsbånd eller føres i line. Undtaget er de hunde, hvor dommeren beder hundeføreren om at sætte linen på sin hund. Når line og halsbånd er taget af ved prøvens start, må føreren ikke være i synlig besiddelse af disse under afprøvningen. Stk. 4: Hvis en hund ikke opfylder de basale krav til de jagtlige brugsegenskaber for retrievere, kan hunden ikke præmieres. Stk. 5: Føreren må ikke være i besiddelse af stok, pisk eller lignende så længe hunden er under bedømmelse. Ved bedømmelsen tages der hensyn til hundens opførsel og temperament. En forkuet og/eller aggressiv hund kan ikke bedømmes. Stk. 6: Hunden skal udelukkes for videre deltagelse på en prøve, hvis den begår en diskvalificerende fejl. Dommerne på en prøve kan også udelukke de hunde, der begår alvorlige fejl, fra videre deltagelse på prøven. Hvis en hund udelukkes fra videre deltagelse på en prøve p.g.a. hårdmundethed, skal føreren gives lejlighed til at undersøge apporteringsemnet i dommernes nærvær, men dommerens afgørelse er endelig. Stk. 7: Under afprøvning og under afgivelse af skud skal hunden være rolig ved/hos føreren indtil kommando gives til at søge efter apporteringsemnet fra land eller vand, hunden skal apportere spontant og aflevere villigt til hånd. Stk. 8: På postprøver, hvor der afprøves flere hunde af gangen skal laveste nummer være til højre. Stk. 9: På trampejagtsprøver placeres hundene fra start med lavest nummer under hver dommer på dennes højre side. 6

7 Stk. 10: Afprøvningsrækkefølgen sker i katalogrækkefølge men denne kan fraviges, hvis dommerne ønsker det. Kapitel 12 - Dommerpaneler. 19. Stk. 1: RJK s bestyrelse skal udsende lister over Panel A og Panel B dommere for retrievere. Stk. 2: MU er i besiddelse af en liste over IP (ikke panel) dommere, som inviteres med ud at dømme sammen med panel dommere. Stk. 3: Indstilling af en dommer til Panel A eller Panel B foretages af RJK s bestyrelse eller MU. RJK s bestyrelse godkender dommere til Panel A og Panel B efter indstilling fra MU. MU indkalder, gennem et evalueringsskema, vurderinger fra de Panel A dommere, som vedkommende har dømt sammen med på kvalificerende markprøver og officielle workingtests. Stk. 4: Før en dommer kan blive Panel dommer skal han/hun have dømt: a. Panel B - mindst 4 Kvalificerende Markprøver. b. Panel A - som Panel B dommere mindst 4 Kvalificerende Markprøver, hvoraf mindst 2 skal være Vinderklasser. Stk. 5: For at en dommer kan blive Panel A dommer skal han/hun have ført hund til præmiering i vinderklasse markprøve. Stk. 6: De officielle Panel dommerlister og IP dommerlister skal minimum en gang årligt opdateres af RJK s bestyrelse. Appendix A - Vejledning til planlægning og afvikling af Workingtests 1. lntroduktion. Disse noter er udformet som en vejledning til prøveledere og deltagere på workingtest og til vejledning for dommerne. Ingen dommer bør acceptere en invitation til at dømme en workingtest, og ingen deltager bør tilmelde sig til en workingtest, uden grundigt at have sat sig ind i denne vejledning, og være fuldt bekendt med dette workingtestreglement. 2. Generelt. a. En workingtest bør tilrettelægges og gennemføres således, at alle afprøvninger af hunden sker på jagtlignende situationer. b. MU skal sikre, at prøvelederen og hjælperne har et vist kendskab til jagtsituationer, således at hver hund og ekvipage sikres realistiske opgaver. c. Alle deltagere, dommere og officials skal være til stede på det angivne mødetidspunkt, hunde der ikke er mødt frem kan ikke forvente at komme til afprøvning. d. Prøvelederen bør etablere et godt forhold til terrænværten og sammen med ham, planlægge brug af terræn til prøven. Prøvelederen skal på vegne af RJK byde velkommen og præsenterer værten, dommerne, og andre officials. Han/hun bør fortælle om dagens forløb, transport, frokost, toiletter og andet. Prøvelederen bør, når dagen er omme, sikre at værten, dommerne og officials takkes behørigt. e. Dommerne på dagen godkender workingtestens indhold og er ansvarlige for at prøven opfylder dette workingtestreglement. 7

8 f. Ved markeringsopgaver skal der skydes før der kastes. Skytte og kaster skal placere sig i nærheden af hinanden. g. Når man mødes, skal dommerne præsenteres for hinanden. Dommerne bør før start gennemgå prøven sammen med prøvelederen og hjælperne. h. Prøvelederen skal orientere dommerne, hvis der på prøven er udsat evt. ærespræmier, pokaler m.v. i. Dommerne skal sikre sig, at de har de rigtige hunde til bedømmelse. j. Hvis en prøvedeltager udgår eller trækker sin hund ud af prøven og ønsker at forlader prøveområdet skal prøvelederen have besked og give tilladelse til dette. k. Prøvelederen skal sørge for at tilskuere holder en passende afstand til de deltagende ekvipager. 3. Bedømmelse. a. Det er dommernes opgave at finde frem til den/de hund/hunde, der på dagen efter deres mening, udviser størst kvalitet i sit/deres arbejde. b. Det er dommernes pligt, at give hundene de bedste betingelser at arbejde under. I alle klasser er hundenes arbejde påvirket af førernes opførsel. Støjende føring er en alvorlig fejl. En god fører synes at foretage sig meget lidt, men er blot vågen og opmærksom og har hele tiden sin hund under fuldstændig kontrol. d. Dommerne skal give den enkelte ekvipage bedste mulig chance for at vise godt hundearbejde samtidig med at afprøvningen er fair for alle deltagende hunde. Der skal bedømmes ud fra et jagtligt synspunkt. e. Dommerne bør holde deres meninger for dem selv, og ikke lade tidligere præstationer have nogen indflydelse. Det er ligeledes vigtigt, at dommerne kun dømmer hvad de selv ser, og ikke lader sig påvirke af observationer fra tilskuere, prøveleder og/eller andre tilstedeværende. f. Dommerne rådes til, at klassificere hver apportering i kategorierne A og B (+ eller -) svarende til hundens arbejde. Når alle hunde har er blevet bedømt af mere end en dommer eller et dommerpar, afgør dommerne, hvilke hunde der fortsætter i, eller udgår af prøven. Det tilrådes at tage korte notater om hver hunds arbejde, og ikke stole på hukommelsen. g. Postprøver kan dømmes efter pointsystem og alle deltagere skal orienteres om dette inden prøven starter Der gives max 20 point på hver post. En post kan godt indeholde flere delopgaver. (Se mere i Appendix F og G ) h. Dommerne skal tage hensyn til hundenes sikkerhed under afprøvningen, og ikke forlange forcering af farlige forhindringer, f.eks. pigtrådshegn, tilfrosset vand, veje og høje vægge. i. En dommer bør have et stort praktisk kendskab til brugsegenskaberne hos retrievere. 4. Apporteringsarbejde a. En hund skal være rolig under skydning, og apportere på kommando. Føreren må ikke sende sin hund uden dommerens tilladelse. b. Førerne bør instrueres om, hvorfra hunden skal sendes. 8

9 c. God markeringsevne er vigtig med spontan opsamling og hurtig returnering. Aflevering skal ske villigt til hånd. Dommerne bør ikke straffe en hund for hårdt for at skifte greb, hvilket ikke bør forveksles med en sløset apportering. Hunde som viser "vildtfindende egenskaber og initiativ, skal i vinderklasse placeres over de hunde, som skal handles til apporteringsemnet. Det må ikke kræves, at en hund skal passerer for tæt på en andet apporteringsemne, for at udføre en specifik apportering. Hunden skal være lydig og reagere på sin førers fløjte og signaler, hvis nødvendigt. d. Hvis en hund, på en apportering arbejder uden forståelse for opgaven, skal den straks kaldes hjem. e. + Points: Naturlige "vildtfindende" egenskaber, markeringsevne, fart og stil, spontane apporteringer, kontrol, stille handling, apportering og aflevering. f. Diskvalificerende fejl. Hårdmundethed, piben eller gøen, knaldapport, ude af kontrol, nægter at gå i vand og bytning. g. Alvorlige fejl. Fejler på apportering, eye-wipe, urolig ved fod, langsomt /slapt arbejde, larmende føring og dårlig kontrol. h. Alvorlige fejl diskvalificerer en hund fra at blive vinderplaceret i vinderklasse og kan medføre, at hunden udgår. Appendix B - Apporteringsprøve Prøvens form og indhold. 1. Apporteringsprøven bedømmes som en kvalitetsbedømmelse, hvor der overvejende lægges vægt på hundens naturlige evner og anlæg samt træningsmæssige standard, herunder vilje til samarbejde med fører. 2. Hundene deltager og bedømmes enkeltvis. 3. Der anvendes kanin og enten fasaner, svømmeænder eller duer som apporteringsemner. 4. Hunden afprøves i følgende discipliner: a. Landmarkering: Enkeltmarkering på land. Fuglen skal være synlig på vej mod nedfaldsstedet. Største afstand ca. 30 meter. Der afgives skud. b. Vandmarkering: Enkeltmarkering på svømmedybt vand. Fuglens nedfaldssted skal være synligt for hunden. Største afstand ca. 30 meter. Der afgives skud. c. Søg: Søg i et overskueligt område på ca. 30 x 40 meter. Min. 5 stk. vildt (se punkt 3) udlægges med passende afstand. Det forventes, at hunden apporterer kaninen og mindst 1 stk. fuglevildt. Hvis dommeren tillader det må føreren gå med hunden ud i området, og lade hunden søge snævert. d. Dirigering: Dirigering på land. Føreren skal demonstrere, at hunden er dirigerbar og, hvis nødvendigt i prøveafviklingen - stoplydig. Føreren skal vise at hunden er i hånd. Største afstand ca. 30 meter. e. Grunddressur: Igennem hele prøveforløbet er hunden ukoblet og skal gå pænt fri ved fod, være rolig, være i hånd, kun apportere på førers kommando samt aflevere villigt til hånd. f. + points: Grunddressur i orden, spontanitet i apporteringsarbejde, energisk søg, vandpassion, fart og stil. 5. For at bestå skal hunden gennemføre alle punkter a. - e. tilfredsstillende. 9

10 Appendix C - Åben klasse Prøvens form og indhold. 1. Åben Klasse bedømmes som en kvalitetsbedømmelse af den enkelte hunds brugsegenskaber. 2. Opgaverne i Åben klasse er ikke så præcist beskrevet som i Apporteringsprøven. I Åben klasse er det meget op til prøvelederen at skabe en prøve, som simulere jagtlignende situationer. 3. I Åben klasse kan under forskellige former indgå: a. Drev, hvor 2 eller flere hunde skal sidde afkoblede under drevet og efterfølgende enkeltvis apporterer efter dommerens anvisninger b. Trampejagt med 1 eller 2 hunde oppe af gangen. c. Vandarbejde. d. Apporteringernes længe vil normalt være max. 60 meter. 4. Opgaverne vil ikke nødvendigvis være ens hundene i mellem, men det tilstræbes at alle hunde i løbet af prøven bliver afprøvet på markeringsopgaver, dirigeringsopgaver, fri ved fod og ro på post. 5. Dommeren skal før prøven informere deltageren om selve prøveafviklingen, og der kan stilles spørgsmål herom. Decideret vejledning og hjælp vil ikke forekomme under afprøvningen, men kan ske efter afslutningen, hvis dommeren føler, at der er behov for det. Appendix D - Vinderklasse Prøvens form og indhold. 1. Prøven er en konkurrence. 2. I prøven kan indgå trampejagt, drev og der kan forekomme vandarbejde. 3. I Vinderklasse vil opgavernes indhold være som i åben klasse men sværhedsgraden vil være skærpet i forhold til Åben klasse, ligesom apporteringernes længde kan være større. 4. Opgaverne kan være forskellig fra apportering til apportering, eneste krav er at opgaverne skal være jagtrealistiske. Appendix E - Karaktergivning på workingtest Dette notat skal ses som en støtte for dommerne på en workingtest m.h.t. klassificering af de enkelte apporteringer. Karaktergivning foregår oftest som på markprøver med bogstavsbedømmelser men kan for postprøvers vedkommende foregå ved point system. Ved anvendelse af bogstavs bedømmelse anvendes nedenstående vejledning: Karaktergivning for den enkelte apportering bør altid ledsages af en kort note om type af apportering Karakteren, der gives for en apportering, har principielt intet at gøre med sværhedsgraden af apporteringen. I praksis anvendes: A, A-, B og F. 1. A gives for den rene apportering - uden komplikationer - betyder ikke, at hunden ikke må handles, men snarere, at evt. for situationen nødvendig/relevant handling er effektiv og ikke ødelægger billedet af hundens 10

11 arbejde på apporteringen. 2. A- gives hvor apporteringen kunne have være udført bedre/mere rent - ofte, hvis der handles for meget på markeringer. Arbejdet skal være op til prøvens standard - ellers skal gives B. 3. B gives når opgaven løses, men ikke på en tilfredsstillende måde. Hundens arbejde på apporteringen skønnes at være under prøvens standard. Hvis en hund får et B i de indledende runder, vil den normalt ikke fortsætte i prøven. 4. F gives hvor opgaven ikke løses. Appendix F - Postprøver 1. På postprøver arrangeres opgaverne således at hver hund og ekvipage sikres jagtrealistiske og jævnbyrdige opgaver, der afviger mindst muligt fra hinanden. 2. Åben klasse og Vinderklasse kan afvikles som postprøve. 3. Begge klasser kan afvikles på samme poster, blot med differentierede opgaver (større sværhedsgrad i vinderklasse). 4. Posterne kan bestå af stationære opgaver, drev, trampejagt og vandarbejde. 5. En post kan bestå af 1-3 delopgaver. Appendix G - Bedømmelse og pointgivning på postprøver 1. Postprøver dømmes efter samme retningslinjer som beskrevet andet sted i dette reglement. 2. Der gives point på posterne og der anvendes FCI pointskala (0-20 point), Antal opnåede point skal oplyses til prøvedeltagerne ved afslutningen af hver post 3. 0 point: diskvalificerende fejl i følge dette reglement / apporteringsopgaven løses ikke point: den meget usikre og mangelfulde præstation, hvor hunden har stort besvær med opgaven og præstationen er præget af belastende fejl i varieret grad point: den solide præstation, hvor hunden sikkert løser opgaven. Ubetydelige fejl kan accepteres point: den overbevisende præstation, hvor hund og fører fungere effektivt sammen. Opgaverne løses, så det ser let ud. Præstationen er præget af hundens fortrin og der begås ikke fejl under udførelsen af opgaven. 4. Hvis hunden begår en diskvalificerende fejl udgår den af prøven. 5. Der gives 0 point, hvis en delopgave på en post ikke løses. 6. Ved pointlighed mellem tophundene gennemføres run-off / matchning. 7. For at kunne opnå præmiering kræves minimum 60 % af max antal point og minimum 10 point på hver post. 11

12 RJK Prøvesystem Apporteringsprøve Bestået / ikke bestået Bestået Åben klasse Workingtest Udmærkelse / ingen præmiering Åben klasse Markprøve Udmærkelse / ingen præmiering 1 x Udmærkelse 1 x Udmærkelse Vinderklasse Workingtest 1., 2., 3., 4. vinder Udmærkelse Vinderklasse Markprøve 1., 2., 3., 4. vinder Udmærkelse 2 x 1. vinder 2 x 1. vinder 1.vinder eller offentliggjort kvalifikationskrav Dansk Field Trial Champion (DK FTCH) Dansk Testmester (DK TM) Markprøvemesterskab 1 x 1. vinder MPM "år" Unghundemesterskab 1. vinder UHM år 12

Retrievernes Jagthundeklub Markprøvereglement

Retrievernes Jagthundeklub Markprøvereglement Retrievernes Jagthundeklub Markprøvereglement 1 RJK s markprøvereglement Pr. september 2016 Kapitel 0 - Forord Introduktion a. En markprøve er et arrangement, der har til formål at bedømme jagthundes arbejde

Læs mere

RJK s markprøvereglement

RJK s markprøvereglement RJK s markprøvereglement Pr. marts 2009 (revideret august 2012). Kapitel 0 - Forord Introduktion a. En markprøve er et arrangement, der har til formål at bedømme jagthundes arbejde ved afholdelse af konkurrencer

Læs mere

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglementet (revideret april 2015) 1 Formål Markprøverne skal være avlsvejledende med det overordnede

Læs mere

VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning.

VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning. Dansk Retriever Klub. VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning. Indledning. B-prøver afholdes normalt uden for den egentlige

Læs mere

Indhold: Reglement udarbejdet marts 2006. Godkendt i DKK marts 2006. 1. udgave - marts 2006.

Indhold: Reglement udarbejdet marts 2006. Godkendt i DKK marts 2006. 1. udgave - marts 2006. 1 Indhold: Indledning.... side 3 Tilrettelæggelse af en WT... side 3 Etiske regler... side 3 Adgangsbetingelser... side 4 Bedømmelse... side 4 Praktiske forhold ved bedømmelse... side 5 Klasser og præmiering...

Læs mere

Working Test R E G L E M E N T D a n s k R e t r i e v e r K l u b 1

Working Test R E G L E M E N T D a n s k R e t r i e v e r K l u b 1 Working Test R E G L E M E N T 2 0 1 0 D a n s k R e t r i e v e r K l u b 1 Indhold: 1. Indledning... side 3 2. Tilrettelæggelse af en WT... side 3 3. Etiske regler... side 3 4. Adgangsbetingelser...

Læs mere

Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning

Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning Indledning En Working Test (WT) afholdes med det formål at vurdere brugsegenskaberne for de deltagende retrievere. Retrieveren er jægerens uundværlige hjælp

Læs mere

REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER

REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER Udgivet 2013 1 MARKPRØVEREGLEMENT OG VEJLEDNING 2013 Indhold: Markprøvereglement Kapitel 1. Markprøvernes formål...3 Kapitel 2. Prøveformer og klasseinddeling...3

Læs mere

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Formål: Prøvens formål er at fremme interessen og forståelsen hos Danmarks jægere for betydningen af veldresserede jagthunde for derigennem at medvirke til en højnelse af

Læs mere

REGLEMENT FOR WORKING TEST

REGLEMENT FOR WORKING TEST REGLEMENT FOR WORKING TEST Udgivet 2013 1 Indhold: 1. Indledning... side 3 2. Tilrettelæggelse af en WT... side 3 3. Etiske regler... side 3 4. Adgangsbetingelser... side 4 5. Bedømmelse... side 4 6. Praktiske

Læs mere

DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub

DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub Prøvens formål er at vække og støtte interessen for hundens arbejde efter skuddet, og derigennem at tjene til højnelse af jagtkulturen, samt at

Læs mere

REGLEMENT. for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL

REGLEMENT. for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL REGLEMENT for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL Formålet med sporprøven er at bedømme beaglens evne til selvstændigt at kunne udrede et spor på frisk fært og finde vildtet. Dels

Læs mere

Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben. Specialklub under DKK. Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse

Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben. Specialklub under DKK. Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben Specialklub under DKK Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse Indholdsfortegnelse: Side 3-4 Kapitel 1 Overordnede principper for markprøverne

Læs mere

Dommervejledning. for. Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs. Tollerjagtprøve

Dommervejledning. for. Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs. Tollerjagtprøve Dommervejledning for Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Tollerjagtprøve Indholdsfortegnelse Skema til dommervejledning... 3 Tabel 1: Vejledende skema for bedømmelse af fejl og mangler i hundearbejdet

Læs mere

SPORPRØVEREGLEMENT for Dansk Retriever Klub

SPORPRØVEREGLEMENT for Dansk Retriever Klub SPORPRØVEREGLEMENT for Dansk Retriever Klub 1 Indhold: Kapitel 1. Sporprøvernes formål...side 3 Kapitel 2. Prøveform og klasseinddelinger...side 3 Kapitel 3. Administrative bestemmelser...side 4 Kapitel

Læs mere

REGLEMENT FOR WORKING TEST

REGLEMENT FOR WORKING TEST REGLEMENT FOR WORKING TEST Udgivet 2017 1 Indhold: 1. Indledning... side 3 2. Tilrettelæggelse af en WT... side 3 3. Administrative bestemmelser... side 3 4. Etiske regler... side 4 5. Adgangsbetingelser...

Læs mere

REGLER FOR DANMARKS JÆGERFORBUNDS UDVIDEDE APPORTERINGSPRØVE

REGLER FOR DANMARKS JÆGERFORBUNDS UDVIDEDE APPORTERINGSPRØVE REGLER FOR DANMARKS JÆGERFORBUNDS UDVIDEDE APPORTERINGSPRØVE I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Formål: Prøvens formål er at fremme interessen og forståelsen hos Danmarks jægere for betydningen af veldresserede

Læs mere

REGLEMENT FOR WORKING TEST

REGLEMENT FOR WORKING TEST REGLEMENT FOR WORKING TEST Udgivet 2018 1 Indhold: 1. Indledning... side 3 2. Tilrettelæggelse af en WT... side 3 3. Administrative bestemmelser... side 3 4. Etiske regler... side 4 5. Adgangsbetingelser...

Læs mere

REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER

REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER Udgivet 2018 1 MARKPRØVEREGLEMENT OG VEJLEDNING 2018 Indhold: Markprøvereglement Kapitel 1. Markprøvernes formål...3 Kapitel 2. Prøveformer og klasseinddeling...3

Læs mere

Klubben for F.T. Spaniels

Klubben for F.T. Spaniels Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement revideret i oktober 2011 Markprøvereglement brochure.indd 1 13/10/11 9:16:06 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglementet (revideret august 2011) 1 Formål

Læs mere

Prøveregler Danmarks Jægerforbunds udvidet apporteringsprøve

Prøveregler Danmarks Jægerforbunds udvidet apporteringsprøve I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Formål: Prøvens formål er at fremme interessen og forståelsen hos Danmarks jægere for betydningen af veldresserede jagthunde for derigennem at medvirke til en højnelse af

Læs mere

Tollerjagtprøven er en markprøve, som afholdes

Tollerjagtprøven er en markprøve, som afholdes Tollerjagtprøvereglement Gældende reglement Nyt reglement Kommentarer 2 Organisation og godkendelse Tollerjagtprøven er en markprøve, som afholdes efter regler vedtaget af DNSDTRK s bestyrelse og godkendt

Læs mere

Bedømmelsesvejledning juni 2017

Bedømmelsesvejledning juni 2017 Bedømmelsesvejledning juni 2017 Denne bedømmelsesvejledning skal ses som en hjælp til den enkelte dommer og den indeholder ting og situationer, som den samlede dommerstand har opnået enighed omkring på

Læs mere

Unghundemesterskabet 2012

Unghundemesterskabet 2012 Unghundemesterskabet 2012 Traditionen tro afholder RJK Unghundemesterskab den anden søndag i august. Søndag d. 12. august byder RJK velkommen til Unghundemesterskab 2012, som afholdes ved det skønne Skanderborg

Læs mere

Dansk Ruhår Klub's. Jagtegnethedstest JET1

Dansk Ruhår Klub's. Jagtegnethedstest JET1 Regler for Dansk Ruhår Klub's Jagtegnethedstest JET1 Nærværende regler for Dansk Ruhår Klub's jagtegnethedstest træder i kraft den 01.01.2016 REGLER FORDANSK RUHÅR KLUB's Jagtegnethedstest JET1 DANSK RUHÅR

Læs mere

Regler for. Jagtegnethedstest JET2

Regler for. Jagtegnethedstest JET2 Regler for Jagtegnethedstest JET2 Nærværende regler for Jagtegnethedstest JET2 træder i kraft den 01.01.2018 REGLER FOR Jagtegnethedstest JET2 AVLSMÅL Alsmålet for stående kontinentale hunde er at fastholde

Læs mere

SPANIEL KLUBBEN MARKPRØVE REGLER FOR BEGYNDERKLASSE ÅBENKLASSE VINDERKLASSE SPECIALKLUB UNDER DKK

SPANIEL KLUBBEN MARKPRØVE REGLER FOR BEGYNDERKLASSE ÅBENKLASSE VINDERKLASSE SPECIALKLUB UNDER DKK SPANIEL KLUBBEN MARKPRØVE REGLER FOR BEGYNDERKLASSE ÅBENKLASSE VINDERKLASSE SPECIALKLUB UNDER DKK OPDATERET D. 05.10.2017 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - Overordnede principper for markprøverne... 2 Kapitel

Læs mere

Regler for. Jagtegnethedstest JET1

Regler for. Jagtegnethedstest JET1 Regler for Jagtegnethedstest JET1 Nærværende regler for Jagtegnethedstest JET1 træder i kraft den 15.08.2017 REGLER Jagtegnethedstest JET1 AVLSMÅL Avlsmålet for stående kontinentale hunde er at fastholde

Læs mere

Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning. Revideret af DU august 2016.

Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning. Revideret af DU august 2016. Dansk Retriever Klub VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE A. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning. Revideret af DU august 2016. Indledning. A-prøver afholdes i

Læs mere

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtspor prøvereglement

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtspor prøvereglement Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtspor prøvereglement Reglementet er gyldigt fra 1. januar 2014. Reglementet er godkendt af DNSDTRK den 6. juli 2013 og DKK den 2013 Gældende fra 1. januar

Læs mere

Dansk Retriever Klubs vildtspor prøvereglement.

Dansk Retriever Klubs vildtspor prøvereglement. Dansk Retriever Klubs vildtspor prøvereglement. Indhold: Side Kapitel 01 Sporprøvernes formål.. 02 Kapitel 02 Prøveform og klasseinddeling 02 Kapitel 03 Kvalifikationsprøver, Sportype, Sporenes opbygning

Læs mere

Markprøver: B- Prøver: Inddeles i 3 niveauer: begynderklasse, åben klasse og vinder klasse.

Markprøver: B- Prøver: Inddeles i 3 niveauer: begynderklasse, åben klasse og vinder klasse. Søndag d. 21.03.2010. Søndagen stod i funktionens tegn. Torben Poulsen (TP) var inviteret til at give deltagerne et indblik i det danske prøve system og hvilke egenskaber hos hundene, der er ønskeværdige

Læs mere

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark Ændringen af reglementet er godkendt af DKK Nærværende reglement tiltrædes og er gyldig fra 01.01.2016. Udgivet

Læs mere

PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER

PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER Revideret september 2009 1 Indholdsfortegnelse Sidst revideret 1 Indholdsfortegnelse 2 Generel information 3 Fremsendelse af kataloger 3 Prøveleder på Working

Læs mere

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtsporprøvereglement

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtsporprøvereglement Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtsporprøvereglement Reglementet er gældende fra 1. januar 2016. Reglementet er godkendt af DNSDTRK den 15.10.2015 og af DKK den 22.12.2015 Dansk Nova

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

REGLER. for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab. Arkivfoto/Danmarks Jægerforbund, Kalø

REGLER. for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab. Arkivfoto/Danmarks Jægerforbund, Kalø REGLER for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab Arkivfoto/Danmarks Jægerforbund, Kalø Fotograf Jens O. Pedersen I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER INDLEDNING Regler for Jægerforbundets

Læs mere

REGLER for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab

REGLER for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab Danmarks Jægerforbund Molsvej 34 8410 Rønde Tlf. +45 88 88 75 00 post@jaegerne.dk REGLER for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab Publikationen er udgivet af Rådgivning og Uddannelse,

Læs mere

Spidshundeklubbens Sporudvalg

Spidshundeklubbens Sporudvalg Spidshundeklubbens Sporudvalg Generelle bestemmelser vedrørende sporprøver for: Finsk Spids Hvid svensk Elghund Jämthund Karelsk Bjørnehund Norbottenspids Norsk Elghund, grå Norsk Elghund, sort Russisk

Læs mere

Apporteringsprøveregler for jagthunde

Apporteringsprøveregler for jagthunde Apporteringsprøveregler for jagthunde APPORTERINGSPRØVEREGLER FOR JAGTHUNDE Uddrag af Dansk Jagthundeudvalgs Fælles markprøveregler for stående hunde Apporteringsprøveregler for jagthunde 32. Prøvens mål

Læs mere

Prøveledermappe A-prøver Dansk Retriever Klub Dansk Retriever Klub - 1 -

Prøveledermappe A-prøver Dansk Retriever Klub Dansk Retriever Klub - 1 - A-prøver - 1 - Marts 2009 Indhold Side: Markprøve A Generelt Åbenklasse Vinderklasse Prøvelederens ansvar og kompetence på A-prøver Forudsætninger for at være prøveleder Ansvar Kompetence Andre spørgsmål

Læs mere

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard.

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard. Regler for deltagelse i IPO 3 DM og udtagelser Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point opnået ved 1 udtagelse,

Læs mere

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark Ændringen af reglementet er godkendt af DKK Nærværende reglement tiltrædes og er gyldig fra 25.02.2010. Dato:

Læs mere

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissspor

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissspor Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissspor Solrød 1. januar 2018 1 Formål Prøven er en konkurrenceprøve, der har til formål at finde frem til årets Danmarksmester

Læs mere

Apporteringsprøveregler for jagthunde

Apporteringsprøveregler for jagthunde Apporteringsprøveregler for jagthunde Arkivfoto: Danmarks Jægerforbund. Kalø Apporteringsprøveregler for jagthunde Uddrag af Dansk Jagthundeudvalgs Fælles markprøveregler for stående hunde Apporteringsprøveregler

Læs mere

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark Ændringen af reglementet er godkendt af DKK. Nærværende reglement tiltrædes og er gyldig fra 01.01.2019. Udgivet

Læs mere

Dansk Retriever Klub Region Østjylland Prøveleder-mappe

Dansk Retriever Klub Region Østjylland Prøveleder-mappe Prøveleder-mappe 2006, Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...1 1.1 Formål...1 1.2 Fordeling af mappen...1 1.3 Ajourføring...1 2. MARKPRØVEUDVALG...1 2.1 Sammensætning...1 2.2 Ansvar og kompetence...1 3.

Læs mere

PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER

PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER Revideret marts 2008 1 Indholdsfortegnelse Sidst revideret 1 Indholdsfortegnelse 2 Generel information 3 Fremsendelse af kataloger 3 Prøveleder på Working tests

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Flatcoated Retriever Hvalpebreve Nr. 4 af 4 www.flatcoat.dk

Flatcoated Retriever Hvalpebreve Nr. 4 af 4 www.flatcoat.dk MARKPRØVER. Hvalpen er nu ved at nå en alder, hvor den nærmest ikke er hvalp længere, men i stedet en ung - hund. Det er sikkert vanskeligt at forstå, hvordan den nuttede hvalp, som indtog dit hjem, i

Læs mere

Unghunde: ( 0 24 mdr.)

Unghunde: ( 0 24 mdr.) Unghunde: ( 0 24 mdr.) Løsgående hinter på afmærket bane med vinkler og stop. Afstås fra løsgående, reduceres pointtallet forlods med 3. Endvidere vises dæklydighed på kort og langt hold. "På langt hold"

Læs mere

IMP-A (Auslese) er en avlsprøve på excellent præstationsniveau og en deltagelse på A-niveau kræver at hunden er avlsgodkendt nationalt.

IMP-A (Auslese) er en avlsprøve på excellent præstationsniveau og en deltagelse på A-niveau kræver at hunden er avlsgodkendt nationalt. Peter-W. Jürgensen, Nørre Have 7 DK 7100 Vejle DMK Peter-W. Jürgensen IMP-11. -13.Okt. 29.06.2013 Internationale Münsterländer Prüfung (IMP) Den internationale Münsterländersammenslutning (Kleine Münsterländer

Læs mere

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE Prøvernes formål At støtte og virke vejledende for terrierracernes avl og brug gennem en bedømmelse af den enkelte hunds anlæg og avlsværdi i de discipliner,

Læs mere

PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER

PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER Revideret september 2016 1 Indholdsfortegnelse Sidst revideret 1 Indholdsfortegnelse 2 Generel information 3 Fremsendelse af kataloger 3 Prøveleder på Working

Læs mere

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) 13 Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, fax : ++32.71.59.22.

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) 13 Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, fax : ++32.71.59.22. FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) 13 Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, fax : ++32.71.59.22.29 INTERNATIONALE MARKPRØVEREGLER FOR INDIVIDUELLE - OG PRØVER MED

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

VEDTÆGTER. for. DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932. ( Derbyudvalget )

VEDTÆGTER. for. DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932. ( Derbyudvalget ) VEDTÆGTER for DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932 ( Derbyudvalget ) Kapitel 1. Organisation 1. Følgende specialklubber, Engelsk Setter Klub i Danmark, Dansk Irsksetter-Klub, Dansk Gordon Setter

Læs mere

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde Formål Prøven er en konkurrenceprøve, der har til formål at finde frem til årets Danmarksmester i schweissarbejde.

Læs mere

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. PRØVERNES FORMÅL På baggrund af to dages afprøvning inden for jagtområderne SKOVARBEJDE, MARKARBEJDE og VANDARBEJDE at

Læs mere

Reglerne vedr. HZP (Verbands-Herbstzuchtprüfung)

Reglerne vedr. HZP (Verbands-Herbstzuchtprüfung) Reglerne vedr. HZP (Verbands-Herbstzuchtprüfung) A) Generelt 27 (1) HZP ens hovedformål er at konstatere udviklingen af jagthundens naturlige anlæg, med henblik på egnethed og brugbarhed som jagt- og avlshund.

Læs mere

VEJLEDNING TIL HUNDEFØRERE VED IGP3 DM OG UDTAGELSER

VEJLEDNING TIL HUNDEFØRERE VED IGP3 DM OG UDTAGELSER VEJLEDNING TIL HUNDEFØRERE VED IGP3 DM OG UDTAGELSER Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IGP2 eller IPO2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point

Læs mere

REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK (Fuldbrugsprøvereglerne)

REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK (Fuldbrugsprøvereglerne) REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK (Fuldbrugsprøvereglerne) I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. FULDBRUGSPRØVENS FORMÅL Prøven er for den veldresserede, alsidige og nervefaste stående jagthund,

Læs mere

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Case-eksamen:... 2 Øvrige prøver:... 2 Mundtlig prøve:... 2 Skriftlig prøve:... 3 Praktisk prøve... 4 Generelle regler:... 4 Censorer:...

Læs mere

BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC

BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVER ABC BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC I programmet er kun ABC prøven beskrevet. Begynderprøve B skal udføres og bedømmes som beskrevet i Begynderprøve ABC gruppe B. Begynderprøve

Læs mere

Konkurrence regler. Danskejede hunde dokumenterer hvilken klasse de er kvalificerede til via deres HTM resultatbog.

Konkurrence regler. Danskejede hunde dokumenterer hvilken klasse de er kvalificerede til via deres HTM resultatbog. Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE. Prøvernes formål

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE. Prøvernes formål Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE Prøvernes formål At støtte og virke vejledende for terrierracernes avl og brug gennem en bedømmelse af den enkelte hunds anlæg og avlsværdi i de discipliner,

Læs mere

BHR 18. september 2013

BHR 18. september 2013 Opdateringer til konkurrenceprogram 2012 samt bedømmelses beslutninger truffet på dommermøder. 28 09 2011 Besked udsendt af DKK BHU 14 01 2012 DKK Dommermøde 02 02 2013 DKK Dommermøde 24 08 2013 Dommermøde

Læs mere

Border Collie Klubbens konkurrenceregler

Border Collie Klubbens konkurrenceregler Border Collie Klubbens konkurrenceregler Hyrdehunde konkurrencerne består af nogle forskellige momenter som tester hundens evne til i samarbejde med føreren at håndtere fårene effektivt, kontrolleret og

Læs mere

Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest

Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest i redningsberedskabet 5. del, afsnit 13, side 1 Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest Formål Optagelsestesten har til formål at bedømme hundens trænbarhed samt om hundens karaktertræk er anvendelige

Læs mere

Dansk Jagthunde Udvalgs vejledning for prøveledere

Dansk Jagthunde Udvalgs vejledning for prøveledere Dansk Jagthunde Udvalgs vejledning for prøveledere Vejledningen er ment som en huskeliste for prøvelederen udover den overordnede vejledning, der er i Fælles Markprøve Regler (FMR), hvis indhold prøvelederen

Læs mere

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR.

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014 Ansøgning om arrangement: Kredse som ønsker at ansøge om afholdelse af en DM/VM udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Det er BHR der beslutter,

Læs mere

Prøveledermappe. A-prøver Dansk Retriever Klub. Januar 2006. Dansk Retriever Klub - 1 -

Prøveledermappe. A-prøver Dansk Retriever Klub. Januar 2006. Dansk Retriever Klub - 1 - A-prøver Dansk Retriever Klub Januar 2006-1 - Indhold Side: Markprøve A Generelt Åbenklasse Vinderklasse Prøvelederens ansvar og kompetence på A-prøver Forudsætninger for at være prøveleder Ansvar Kompetence

Læs mere

VILDTSPOR PRØVE REGLEMENT for Dansk Retriever Klub

VILDTSPOR PRØVE REGLEMENT for Dansk Retriever Klub VILDTSPOR PRØVE REGLEMENT for Dansk Retriever Klub Gældende fra 1. januar 2009 1 VILDTSPOR PRØVEREGLEMENT Indhold: side Kapitel 1 Sporprøvernes formål....3 Kapitel 2 Prøveform og klasseinddeling....3 Kapitel

Læs mere

IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V)

IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V) IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V) Prøven består af 3 grupper A sporarbejde 100 point B lydighedsarbejde 100 point C forsvarsarbejde 100 point 300 point Almindelige bestemmelser: IPO-V er udarbejdet af

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer DKK s Schweisshundeudvalg Regler for uddannelse til schweissdommer Gældende fra 1. januar 2012 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Skal have ført mindst 2 forskellige hunde til 2 præmie

Læs mere

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde. Nærværende markprøveregler træder i kraft den 5. februar 2008.

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde. Nærværende markprøveregler træder i kraft den 5. februar 2008. Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER for stående jagthunde Nærværende markprøveregler træder i kraft den 5. februar 2008. 1 Kapitel 12. Apporteringsprøveregler for jagthunde 32. Prøvens mål er

Læs mere

Spidshundeklubben. Hvordan forløber en hundeudstilling? og Hvad betyder båndene? 2011

Spidshundeklubben. Hvordan forløber en hundeudstilling? og Hvad betyder båndene? 2011 Spidshundeklubben Hvordan forløber en hundeudstilling? og Hvad betyder båndene? 2011 Side..0 Side..1 SÅDAN FOREGÅR BEDØMMELSERNE PÅ EN DKK (SPK) UDSTILLING De mere end 350 racer, der er anerkendt af FCI,

Læs mere

Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ.

Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ. Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ. A. Valg af dirigent: På raceledelsens vegne, foreslog Lisbeth Bech, - K.K. Jensen,

Læs mere

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2016

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2016 21. december 2015 JN/DKKregl/Ændringer pr 01-01-2016 1 Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2016 tallene henviser til udstillingsreglementet 2015 på DKK s hjemmeside, og ændringerne er

Læs mere

Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning. Pistol 15 m

Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning. Pistol 15 m Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning Pistol 15 m Pistol 15 m Opdateret september 2014 Generelle bestemmelser 1. Tilmeldelse 1.1. Deltagerberettigede er alle,

Læs mere

Regler for UNGHUNDETEST

Regler for UNGHUNDETEST Regler for UNGHUNDETEST Nærværende regler for Dansk Ruhår Klub's Unghundetest afløser de pr. 01.08.2009 gældende regler for Dansk Ruhår Klub's Unghundeprøve og træder i kraft den 01.03.2010 REGLER FOR

Læs mere

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard.

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard. Regler for deltagelse i IPO 3 DM og udtagelser Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point opnået ved 1 udtagelse,

Læs mere

Forslag til revision af Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde. (Egnethedsprøve). Version 2015.

Forslag til revision af Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde. (Egnethedsprøve). Version 2015. Forslag til revision af Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde. (Egnethedsprøve). Version 2015.2 Godkendt af Schweissudvalget d. 16. marts 2010 1. Formål 1 Prøven har

Læs mere

REGLEMENT (Revideret november 2012 gældende fra 1/1-2013)

REGLEMENT (Revideret november 2012 gældende fra 1/1-2013) REGLEMENT (Revideret november 2012 gældende fra 1/1-2013) for afholdelse af sporprøve - kaninslæb Reglementet gælder for følgende samarbejdende specialklubber: Beagle Klubben, Dansk Terrier Klub, Spidshundeklubben

Læs mere

Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line.

Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line. Hvalpekonkurrence Øvelse 1, lineføring Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line. Dommeren kan kommandere: fremad gå venstre om højre om omkring, 3 skridt fremad og

Læs mere

REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK. (Fuldbrugsprøvereglerne)

REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK. (Fuldbrugsprøvereglerne) REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER (Fuldbrugsprøvereglerne) 1. FULDBRUGSPRØVENS FORMÅL Prøven er for den veldresserede, alsidige og nervefaste stående jagthund,

Læs mere

Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning

Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning Vedtaget på stiftende generalforsamling 21-10-1997 27.10.15 Revideret på generalforsamling 25.10.2000 / 22.10.2012. Tilføjet 2.11.2012-21.10.2013 20.2.2014-27.10.2014

Læs mere

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE 2012 1. Indstilling af elever.. 2 2. Godkendelse af elever.. 3 3. Elevkursus 3 4. Elevtjeneste.. 3 5. Dommeraspirantprøvebedømmelse. 4 6. Aspiranttjeneste...

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg

DKK s Schweisshundeudvalg DKK s Schweisshundeudvalg Regler for uddannelse tilog autorisation som schweissdommer Gældende fra 1.januar 2017 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Ansøger skal have ført 2 hunde til 1

Læs mere

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg.

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg. FORRETNINGSORDEN FOR SPIDSHUNDEKLUBBENS BESTYRELSE 1. KONSTITUERING. Bestyrelsen træder sammen snarest efter generalforsamlingen og konstituerer sig. Besættelse af poster sker ved simpelt flertal. 2. NEDSÆTTELSE

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab.

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i Beach Handball Almindelige bestemmelser

Læs mere

Medieproduktion Eksamensplan for Julius Thomsens Gade 5

Medieproduktion Eksamensplan for Julius Thomsens Gade 5 Medieproduktion Eksamensplan for Julius Thomsens Gade 5 EKSAMENSPLAN Punkter som eleverne skal informeres om ved uddannelsens start er: Antal prøver og tidspunkter for den enkelte eksamens afholdelse og

Læs mere

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard.

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard. Regler for deltagelse i IPO 3 DM og udtagelser Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point opnået ved 1 udtagelse,

Læs mere

Regler for uddannelse til- og autorisation som spordommer

Regler for uddannelse til- og autorisation som spordommer Regler for uddannelse til- og autorisation som spordommer Gældende fra 1. januar 2018 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Ansøger skal have ført 2 forskellige hunde til 1 præmie på 1.000

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg. Administrative bestemmelser

DKK s Schweisshundeudvalg. Administrative bestemmelser DKK s Schweisshundeudvalg Administrative bestemmelser Godkendt af DKK december 2007 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Prøveleder 3 2 Adgang til prøverne 3 3 Adgangskrav 3 4 Definition af alderskrav 4 5 Særlige

Læs mere

Brugsprøve. Øvelsesbeskrivelsen for øvelser, som er taget fra DKK s program, skal altid tages fra det til enhver tid gældende DKK lydighedsreglement.

Brugsprøve. Øvelsesbeskrivelsen for øvelser, som er taget fra DKK s program, skal altid tages fra det til enhver tid gældende DKK lydighedsreglement. Brugsprøven er godkendt af DKK, alene for shelties og collies. Bestået brugsprøve indsendes til DKK, der noterer den på hundens stamkort. Brugsprøven skal være bedømt af en autoriseret DKK dommer, som

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement for Skive College

Eksamens- og prøvereglement for Skive College Eksamens- og prøvereglement for Skive College I det efterfølgende vil alle eksamener og prøver blive benævnt som prøve. For at blive indstillet til prøven skal du have været studieaktiv i henhold til vores

Læs mere