Operating instructions

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Operating instructions"

Transkript

1 Operating instructions NEPTUNE 1 NEPTUNE D

2 NEPTUNE 1, NEPTUNE F C CUT OUT % 2% 3% 4% F C CUT OUT % 2% 3% 4% 20

3 Indhold NEPTUNE 1, NEPTUNE 2 Mærkning af henvisninger Vigtige sikkerhedshenvisninger 2 Beskrivelse 3 Før idriftsættelse 4 Betjening / drift 5 Anvendelsesområder og arbejdsmetoder 6 Efter arbejdet 7 Service 8 Afhjælpning af fejl 9 Andet Anvendelsesformål Betjeningselementer Opstilling Før brug Påfyldning af rengøringsmiddel i beholderne Påfyldning af brændstoftanken Tilslutning af højtryksslange Tilslutning af vandslangen Elektrisk tilslutningsværdi Frost- beskyttelses middel opsamling Tænding Tilslutninger Trykregulering med Ergo variopress-spulehåndtag Brug af rengøringsmidler Generelle Typiske anvendelsesområder Slukning af højtryksrenser og afbrydelse af tilførselsslanger Oprulning af tilslutningsledning og højtrykslange og opbevaring af tilbehør NEPTUNE 1 Opbevaring (frostsikker lagring) NEPTUNE 2 Opbevaring (frostsikker lagring) Transportering af højtryksrenseren Serviceplan Servicearbejde Visninger på betjeningspanelet Yderligere fejl Bortskafning af maskinen Garanti EU-overensstemmelseserklæring Tekniske data

4 Mærkning af henvisninger De sikkerhedshenvisninger, hvor manglende overholdelse kan medføre farer for personer, er i denne manual mærket med dette symbol. Her står tips og henvisninger, som nemmer arbejdet og sørger for sikker drift. Inden De tager højtryksrenseren i brug, bedes De ubetinget læse denne driftsvejledning igennem; opbevar den indenfor rækkevidde. Dette symbol fi n- der De ved alle de sikkerhedshenvisninger, hvor manglende overholdelse kan medføre farer for apparatet og dets funktion. 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger For Deres egen sikkerhed Apparatet må - kun benyttes af personer, som er blevet instrueret i brugen og som udtrykkeligt har fået til opgave at betjene maskinen - kun benyttes under opsyn - ikke bruges af børn - ikke anvendes af fysisk eller mentalt handicappede personer. GIV AGT! Højtryksstrålere kan være farlige, hvis de misbruges. Strålen må ikke rettes mod personer, mod dyr, mod el-anlæg, som står under spænding, eller mod maskinen selv. Bær sikkerhedstøj, høreværn og beskyttelsesbriller. Benyt ikke maskinen, når der opholder sig andre personer på arbejdsarealet, som ikke er iført beskyttelsestøj. Ret ikke dysen mod Dem selv eller andre personer for at rense tøj eller sko. Ret ikke dysen mod levende dyr. Når maskinen er i brug, optræder der tilbagestødskræfter på sprøjteanordningen, ved et bøjet lanser desuden et drejemoment, hold derfor sprøjteanordningen fast med begge hænder. Generelt Brugen af højtryksrenseren underligger de gældende nationale bestemmelser. Udover driftsvejledningen og de i brugerlandet gældende retsforpligtende bestemmelser til forebyggelse af uheld skal også de anerkendte fagtekniske regler vedrørende sikkerhedsmæssigt og fagligt korrekt arbejde overholdes. Enhver arbejdsmåde, som sikkerhedsmæssigt set er betænkelig, skal undlades. Bind ikke pistolhåndtaget op. Transport Til sikker transport i og på køretøjer anbefaler vi at spænde apparatet fast med tov på en sådan måde, at det ikke kan skride eller hælde og at slå bremsen til. Når apparatet eller tilbehøret transporteres ved temperaturer omkring eller under 0 C, bør frostveskyttelsesmiddel trækkes op i pumpe og kedel på forhånd (se kapitel 6). Før idriftsættelse Hvis din maskine er en trefase version og ikke er udstyret med stik, skal et passende trefasestik med jordforbindelse monteres af en elektriker. Før hver ibrugtagning skal strømledningen og andre vigtige dele af apparatet som højtrykslange og sprøjtepistol kontrolleres. Apparatet må ikke tages i brug, når en af disse dele er beskadiget. Apparatet skal stilles op på en sådan måde, at netstikket er let tilgængeligt. Kontroller regelmæssigt om tilslutningsledningen er beskadiget eller viser tegn på aldring. Tag altid kun højtryksrenseren i brug, hvis nettilslutningsledningen er i orden. Hvis tilslutningsledningen er beskadiget skal den, for at undgå ulykker, udskiftes af enten fabrikanten eller gennem hans kundeservice eller af en tilsvarende kvalifi ceret person. GIV AGT! Uegnede forlængerledninger kan repræsentere en farekilde. 148

5 Udrul altid ledningen helt fra kabelrullen for at undgå at tilslutningsledningen overopheder. Stikforbindelserne på strømledning og forlængerledninger skal være vandtætte. Ved brug af forlængerledninger skal man være opmærksom på mindstetværsnittene i tabellen: Ledninglængde Tværsnit <16 A <25 A op til 20m ø1.5mm² ø2.5mm² fra 20 til 50m ø2.5mm² ø4.0mm² Kontroller højtryksrenserens nominelle spænding, inden De tilslutter den til strømnettet. Forvis Dem om, at den spænding, som er angivet på typeskiltet, stemmer overens med netspændingen på stedet. Den elektriske tilslutning for dette apparat skal være etableret af en autoriseret el-installatør og opfylde normen IEC og de gældende nationale bestemmelser. Det anbefales, at elforsyningen for dette apparat - enten er udstyret med et FIrelæ, som afbryder strømmen, så snart fejlstrømmen i 30 ms ligger over 30 ma, - eller at der indbygges en massekontrol. Det objekt, som skal renses, skal kontrolleres for, om der ved rensningen kan løsnes farlige stoffer fra dette, som så afgives til miljøet, f.eks. asbest, olie. Sarte dele af gummi, stof o.l. må ikke renses med rundstrålen. Hold under rengøringen en tilstrækkelig afstand mellem højtryksdysen og overfl aden for at undgå en beskadigelse af den overfl ade, som skal renses. Benyt ikke højtryksslangen til at trække maskinen med! Det maksimalt tilladte arbejdstryk og den maksimalt tilladte temperatur står trykt på højtrykslangen. Apparatet skal opbevares frostfrit eller brug frostbeskyttelsesmiddel! Tag aldrig maskinen i brug uden vand. Vandmangel, selv i kort tid, medfører alvorlig beskadigelse af pumpemanchetterne. Vandtilslutning Denne højtryksvasker/-renser må kun tilsluttes drikkevandsforsyningen, hvis der er monteret en korrekt tilbagestrømningsspærre af type BA i henhold til EN , Hvis tilbagestrømningsspærren ikke er blevet medleveret, kan du bestille en hos forhandleren. Længden på slangen mellem tilbagestrømningsspærren og højtryksvaskeren skal være mindst 6 meter (min. diameter 3/4 tomme) til dæmpning af evt. trykspidser. Sugning (f.eks. fra en regnvandsbeholder) skal udføres uden tilbagestrømningsspærre. Kontakt forhandleren for anbefalinger om sugesæt. Så snart vandet er strømmet igennem BA-ventilen, anses det ikke længere for at være drikkevand. Drift Nettilslutningsledningen må ikke beskadiges (f.eks. ved at blive kørt over, trukket i eller klemt inde). Nettilslutningsledningen skal trækkes ud direkte ved stikket (ikke ved at trække eller rive i tilslutningsledningen). OBS! Dette apparat er blevet udviklet til brug af rengøringsmidler, som leveres eller anbefales af fabrikanten. Brugen af andre rengøringsmidler eller kemikalier kan have negativ indflydelse på apparatets sikkerhed. PAS PÅ! Apparatet er beregnet til brugen af fyringsolie EL eller dieseolie. Hvis De bruger maskinen ved tankstationer eller i andre fareområder, må denne af hensyn til den mulige eksplosionsfare, som udgår fra brænderen, kun benyttes under overholdelse af»technische Richtlinien für brennbare Flüssigkeiten«(tekniske retningslinjer for brændbare væsker) og kun udenfor de fareområder, som er fastlagt i disse retningslinjer. Ved opstilling i lokaler skal der sørges for tilstrækkelig ventilation og det skal sikres, at udstødningsgasserne ledes bort på egnet måde. Vi stiller gerne forslag vedrørende tilslutningssystemer til rådighed. Ved tilslutning af maskinen til et kaminanlæg skal byggeloven overholdes. Vi stiller gerne forslag vedrørende tilslutningssystemer til rådighed. GIV AGT! Pas på varmt vand og dampudledning på op til 150 C når der anvendes damptrin. GIV AGT! Berør ikke, dæk ikke og placer ikke slange eller ledning over skorstenen. Fare for personer, risiko for overophedning og brand. Maskinen skal hele tiden være under tilsyn, så det betjenende personale bemærker, hvis flammen udebliver. Det elektriske system GIV AGT! El-apparater må aldrig sprøjtes af med vand: Fare for personer, fare for kortslutning. Opstart af maskinen bevirker et kortvarigt spændingsfald. Ved netimpedanser på mindre end 0,15 Ω skal man ikke regne med forstyrrelser i drift. 149

6 Vedligeholdelse og reparation GIV AGT! Inden højtryksrenseren renses og vedligeholdes, skal man altid trække stikket ud af stikkontakten. Udfør kun sådanne vedligeholdelsesarbejder, som er beskrevet i driftsvejledningen. Benyt udelukkende originale reservedele. Foretag ingen tekniske ændringer af højtryksrenseren. GIV AGT! Højtrykslanger, fi ttings og samlinger er vigtige for apparatets sikkerhed. Benyt kun højtrykskomponenter, som er godkendte af fabrikanten! Strømledningen må ikke afvige fra den type, der er angivet af fabrikanten og den må kun udskiftes af en autoriseret elektriker. Ved yderligere vedligeholdelseseller reparationsarbejder skal De henvende Dem til Wap-serviceværkstedet eller et autoriseret fagværksted! Prøve Maskinen opfylder kravene i Richtlinien für Flüssigkeitsstrahler (direktiver for væskestrålere). Højtryksrenseren skal ifølge disse direktiver og i henhold til UVV - Arbeiten mit Flüssigkeitsstrahlern (BGV D15) (forskrift til forebyggelse af uheld - arbejder med væskestrålere) efter behov, dog mindst én gang om året, af en fagkyndig person kontrolleres for, om den er driftssikker. Beskyttelsesmodstanden, isolationsmodstanden og bortledningsstrømmen skal måles på elektriske apparater efter hver istandsættelse eller ændring. Desuden skal der gennemføres en visuel kontrol af tilslutningsledningen, en spændings- og strømmåling og en funktionsafprøvning. Som fagkyndige står vore serviceværksteds-teknikere til rådighed for Dem. De fuldstændige UVV - Arbeiten mit Flüssigkeitsstrahlern kan fås over Carl Heymanns-Verlag KG, Luxemburger Straße 449, D Køln, eller fra den ansvarlige brancheforening. De trykførende dele af denne højtryksrenser er fremstillet korrekt i henhold til 9 fra forordningen om trykbeholdere; de har med godt resultat været underlagt en trykprøve. Sikkerhedsindretninger Et utilladeligt højt tryk ledes, når sikkerhedsanordningen udløses, via en bypass-ledning tilbage til pumpens sugeledning uden resttryk. Når transportmængden falder under en fast indstillet værdi, slukker den indbyggede strømningssensor automatisk for oliefyret. Oliefyret er indstillet til permanent tænding. Som en yderligere beskyttelsesmekanisme, er en termosensor integreret i skorstenens varmeveksler. På denne måde er det udelukket, at apparatet bliver for varmt. Sikkerhedsindretningerne er indstillet og plomberet på fabrikken og de må ikke modifi ceres. ADVARSEL! Inhalering af aerosoler kan være sundhedsskadeligt. Brug om muligt udstyr, som forhindrer eller reducerer produktionen af aerosoler, f.eks. et skjold, der dækker dysen. For beskyttelse mod aerosoler, anvend en åndedrætsmaske klasse FFP2 eller højere. 2 Beskrivelse 2.1 Anvendelsesformål Denne højtryksrenser er udformet til professionel brug. Den kan bruges til rengøring af landbrugsmaskiner og entreprenørmateriel, stalde, køretøjer, rustne overfl ader osv. Højtryksrenseren er ikke godkendt til rengøring af overfl ader, der kommer i berøring med fødevarer. Brug altid højtryksrenseren som beskrevet i driftsvejledningen. Enhver anden form for anvendelse kan medføre beskadigelse af højtryksrenseren eller overfl aden, der skal rengøres, og kan også medføre alvorlig tilskadekomst. NEPTUNE 1 er beregnet til semiprofessionel brug. 150 I kapitel 5 beskrives anvendelsen af højtryksrenseren til forskellige former for rengøring.

7 CUT OUT 0 F C % % 3% 4% NEPTUNE 1, NEPTUNE Betjeningselementer 1 Slangerulle Billeder kan ses foran i denne driftsvejledning. 2 Låseanordning - kabinet 3 Beholder til rengøringsmiddel 4 Kabelkrog 5 Spray lanse 6 Vandtilslutning 7 Holder til lanse 8 Slangekrog 9 Påfyldningsstuds til brændstof 10 Højtryksslange tilslutning for maskiner uden slangerulle 11 Betjeningspanel 12 Maskinen er klar til drift 13 Påfyld brændstof 14 Påfyl Nilfisk-ALTO AntiStone 15 Servicering gennem Nilfi sk-alto-service påkrævet 16 Kedel er overophedet 17 Flamme sensor er sodet til 18 Hovedafbryder 19 Temperaturregulator 20 Dosering af rengøringsmiddel 3 Før idriftsættelse 3.1 Opstilling Ethvert oliefyr har til fejlfri drift brug for den nøjagtigt tilpassede blanding af forbrændingsluft og brændstof. Lufttryk og iltindhold er i afhængighed af driftssted og højden forskellig. Dette gælder om du bruger diesel eller petroleum som brændstof. Højtryksrenseren er blevet afprøvet grundigt på fabrikken og den er blevet indstillet til at yde den størstmulige effekt. Fabrikken ligger ca. 140 m (450 fod) over havets overflade og oliefyrets indstilling er optimal for denne højde. Hvis apparatet skal bruges i en højde på over 1200 m (3900 fod), skal oliefyret tilpasses tilsvarende for at opnå en fejlfri og økonomisk drift. Henvend Dem venligst til Deres forhandler eller tilkald Nilfisk- ALTO-Service. 3.2 Før brug 1. Inden den første ibrugtagning skal apparatet kontrolleres grundigt for mangler og beskadigelser og konstaterede skader skal omgående meddeles til Deres Nilfi sk-altoforhandler. Maks Apparatet må kun tages i drift i fejlfri tilstand. 3.3 Påfyldning af rengøringsmiddel i beholderne 3. Højtryksrenseren må ikke placeres på et underlag med en skråning på mere end 10 i nogen retning. 1. Rengøringsmiddelbeholder fyldes med Nilfisk-ALTOrengøringsmiddel. Påfyldningsmængder se kapitel 9.4 tekniske data. 151

8 3.4 Påfyldning af brændstoftanken HENVISNING! Ved temperaturer på under 8 C begynder fyringsolien at koagulere (udskillelse af paraffin). Derved kan det forekomme, at brænderen har startvanskeligheder. Vi anbefaler at tilsætte størkningspunkt- eller flydeforbedringsmiddel til fyringsolien (kan fås i fyringsolie-faghandlen) eller at anvende dieselolie. Ved koldt apparat: Fyld brændstoftanken med nyt brændstof, fyringsolie DIN (uden bio diesel) eller diesel EN 590 (diesel med et bio diesel indhold op til 7%) fra en ren beholder. Diesel iht. EN 590 (op til 7% bio diesel) kan anvendes med følgende restriktioner: Maks. opbevaringstid i højtryksrenserens dieseltank: 1 måned.diesel opbevaret eksternt i mere end 6 måneder må ikke fyldes på Nilfisk-ALTO højtryksrensere. Det anbefales, at man ikke anvender diesel EN 590 i højtryksrensere ved en omgivelsestemperatur under 0 C. Diesel EN 590 fra en åben beholder må ikke anvendes. Brændstoffet skal være fri for urenheder. - Påfyldningsmængde se 9.4 tekniske data. Vær forsigtig med at beskadige filteret til brændstoftanken for at undgå at skidt kommer ind i tanken. 3.5 Tilslutning af højtryksslange 1. Højtrykslangen tilsluttes til højtryktilslutningen med hurtigkoblingen. 3.6 Tilslutning af vandslangen Ved dårlig vandkvalitet (med grums osv.) anbefaler vi at montere et vandfilter i forsyningsledningen. Brug af en vævforstærket vandslange med en nominel vidde på mindst 3/4" (19 mm) anbefales Vandslangen skal kort skylles med vand før tilslutning til apparatet, så sand og snavs ikke kan komme ind i apparatet. 2. Vandslangen tilsluttes til vandforsyningen med hurtigkoblingen. 3. Vandhanen åbnes. HENVISNING! Krævet vandmængde og vandtryk se kapitel 9.4. Tekniske data.

9 3.7 Elektrisk tilslutningsværdi 400V 230V 230V 400V GIV AGT! Ved brug af kabeltromler: 1. På grund af fare for stærk opvarmning skal kablet altid rulles helt ud. NEPTUNE 1, NEPTUNE 2 2% 3% 4% Apparatet må kun tilsluttes til en forskriftsmæssig el-installation. 3.8 Frost- beskyttelses - middel opsamling 4 Betjening / drift Ved apparater med omskifter for spændingsforsyningen skal man kontrollere, at den rigtige forsyningsspænding er indstillet på apparatet, inden stikket sættes i stikkontakten. I modsat fald kan apparatets elektriske komponenter blive ødelagt. Apparatets ledningssystem er fyldt med frostbeskyttelsesmiddel. Væsken, som først slipper 1. Overhold sikkerhedshenvisningerne i kapitel 1! 2. Sæt apparatets stik i stikkontakten. ud (ca. 5 l) skal samles i et kar til genbrug. 4.1 Tænde for apparatet HENVISNING! Nippelen skal altid renses for eventuelt snavs, før lanser forbindes med spulehåndtaget. 0 A B 1. Hovedafbryderen sættes i position koldt vand (A). Styreelektronikken gennemfører en selvdiagnose, alle lysdioder lyser op en enkelt gang. Motoren starter. lyser op. 2. Ventiler maskinen for luft ved at aktivere sprøjetepistolen 4.2 Tilslutninger Tilslutning af lanser til spulehåndtag B A C 3. Når vandtrykket er stabilt fortsættes med efterfølgende punkter 1. Træk det blå hurtigkoblingshåndtag (A) på spulehåndtaget tilbage. 2. Indsæt niplen på sprøjtelansen (B) i hurtigkoblingen, og frigør den. 3. Træk sprøjtelansen (eller andet tilbehør) fremad for at kontrollere, at det er forsvarligt fastgjort til spulehåndtaget Koldtvandsdrift / varmtvandsdrift (op til 100 C) 1. Drej hovedafbryderen til positionen Hot water (varmt vand (B)) og vælg den ønskede temperatur på temperaturknappen. 2. Sprøjtepistolens spærre løsnes og pistolen betjenes. 153

10 OBS! Ved apparater med slangetromler: Ved varmtvandsdrift skal højtrykslangen rulles helt ud fra tromlen, fordi slangetromlen ellers kan blive deformeret på grund af varmen. Brænderen starter. Ved pauser under arbejdet: Også ved kortvarige pauser skal sikkerhedsbøjlen lægges i (se afb. i kapitel Dampdrift (over 100 C) Vær opmærksom på udladninger af varmt vand og damp med en temperatur på op til 150 C ved betjening i dampdrift. BAR 1. Til specielle anvendelsesformål bruges strålerør med dampdyse (se kataloget for tilbehør). 2. Åben kabinet. 3. Drejeknappen på reguleringssikkerhedsblokken drejes mod uret helt til anslaget. 4. Hovedafbryderen sættes i positionen varmt vand. 5. Temperatur vælges (over 100 C). 4.3 Trykregulering med variopressspulehåndtag Af sikkerhedshensyn må du aldrig opbinde eller fastkile sprøjtepistolens udløser under brug. Udløseren skal være fri til at lukke, når den slippes, således at vandstrømmen afbrydes. 1. Aktiver Vario-udløseren for at variere vandstrømmen og dermed trykket 2. Skub udløseren fremad for at opnå fuldt tryk og stråle. 154

11 4.4 Brug af rengøringsmidler 0 1% 2% 4% 3% GIV AGT! Rengørings midler må ikke tørre ind! Overfladen, som skal renses, kan ellers blive beskadiget! Til specielle formål (f. eks. desinfektion) skal den indsugede mængde af rengøringsmiddel bestemmes ved at måle den. Apparatets vandtransportkapacitet er oplyst i kapitel 9.4, tekniske data. NEPTUNE 1 Rengøringsmidler kan kun suges ind gennem standard injektoren ved drift med lavt tryk. 1. Bland rengøringsmiddel i henhold til producentens vejledning om blandingsforhold. 2. Drej den yderste hætte på FlexoPowerPlus-dyserøret hele vejen over på CHEM. 3. Mængden af rengøringsmiddel reguleres ved at dreje doseringsventilen. 4. Afbryderknap Drej afbryderknappen til I. 5. Aktivér spulehåndtaget. NEPTUNE 2 1. Den ønskede koncentration for rengøringsmiddelet indstilles ved rengøringsmiddel-doseringen. 2. Den genstand, som skal renses, sprayes. 3. Lad rengøringsmiddelet virke alt efter forureningsgraden. Skyl herefter af med højtrykstråle. 155

12 5 Anvendelsesområder og arbejdsmetoder 5.1 Generelle Effektiv højtryksrengøring opnås ved at overholde nogle få retningslinier, kombineret med Deres egne erfaringer indenfor specielle områder. Ved korrekt anvendelse kan tilbehør og rengøringsmidler øge rensevirkningen. Her finder De nogle grundlæggende henvisninger Lægge i blød Påføring af rengøringsmiddel og skum Temperatur Belægninger eller tykke lag af skidt kan løsnes eller opblødes ved hjælp af blødgøring. En ideel metode inden for landbrug for eksempel i svinestier. Blødgøringsmetoden kan opnås ved at anvende skum eller simpel alkalisk rengøringsmiddel. Lad produktet ligge på den beskidte overflade i ca. 15 minutter før højtryksrensning. Resultatet vil være en meget hurtigere rengøringsproces med højtryksrenseren. Rengøringsmiddel og skum skal sprøjtes på den tørre overflade (ikke i direkte sollys), således at rengøringsmidlet uden ekstra fortynding kan komme i kontakt med snavset. På lodrette fl ader arbejdes nedefra og opefter for at forhindre slirer, når rengøringsmidlet løber ned. Lad det virke i nogen tid, før der renses med højtryksrenseren. Rengøringsmidlet må ikke tørre ind. Renseeffekten øges ved højere temperaturer. Især fedt og olie kan løsnes nemmere og hurtigere. Proteiner kan bedst løsnes ved temperaturer omkring 60 C, olie og fedt bedst ved 70 til Mekanisk påvirkning Til at løsne kraftige snavslag kræves der en ekstra mekanisk påvirkning. Specielle lanser og (roterende) vaskebørster giver den bedste virkning for at løsne snavslaget Stor vandmængde og højt tryk 5.2 Typiske anvendelsesområder Landbrug Anvendelse Tilbehør Metode Stalde Svinestald Rensning af vægge, gulve, interiør Desinfektion Vognpark Traktor, plov osv. Skuminjektor Skumlanse Strømledningen vikles op som vist på billedet. Floor Cleaner Rengøringsmidler Universal Alkafoam Desinfektion DES 3000 Standard lanse Rengøringsmiddelinjektor Powerspeed lanse Bøjet lanse og underbundsvasker Børster Højt tryk er ikke altid den bedste løsning. Højt tryk kan beskadige overflader. Rengøringseffekten afhænger ligeledes af vandmængden. Et tryk på 100 bar er tilstrækkeligt til rensning af køretøjer (i forbindelse med varmt vand). Større vandmængder muliggør skylning og transport af det løsnede snavs. 1. Lægge i blød - påfør skum på alle overfl ader (nedefra og opefter) og lad det virke i 30 minutter. 2. Fjern snavs med højtryk og om nødvendigt med passende tilbehør. På lodrette fl ader arbejdes der igen nedefra og opefter. 3. Til transport af større mængder snavs skal der sørges for størst mulig vandmængde. 4. For at garantere hygiejnen må der benyttes anbefalede desinfektionsmidler. Desinfektionsmiddel må kun påføres efter at snavset er blevet fjernet fuldstændigt. 1. Påfør rengøringsmiddel på overfl aden for at løsne snavset. Arbejd nedefra og opefter. 2. Skyl med højtrykstråle. Arbejd igen nedefra og opefter. Benyt tilbehør for at rense steder, som er vanskeligt tilgængelige. 3. Rens følsomme dele som motorer og gummi med lavere tryk for at undgå beskadigelser. 156

13 5.2.2 Køretøjer Anvendelse Tilbehør Metode Køretøjs-ovefl ader Standard lanse Rengøringsmiddelinjektor Bøjet lanse og underbundsvasker vasker Børster Rengøringsmidler Aktive Shampoo Aktive Foam Sapphire Super Plus Aktive Wax Allosil RimTop 1. Påfør rengøringsmiddel på overfl aden for at løsne snavset. Arbejd nedefra og opefter. Sprøjt først f. eks. med Aliosil for at fjerne insektrester, skyl så med lavt tryk og rens hele køretøjet under tilsætning af rengøringsmidler. Lad rengøringsmidlet virke i ca. 5 minutter. Metaloverfl ader kan renses med RimTop. 2. Skyl med højtrykstråle. Arbejd igen nedefra og opefter. Benyt tilbehør for at rense steder, som er vanskeligt tilgængelige. Brug børster. Korte lanser benyttes til rensning af motorer og hjulkasser. Benyt bøjede lanser eller underbundsvasker. 3. Rens følsomme dele som motorer og gummi med lavere tryk for at undgå beskadigelser. 4. Pæfør fl ydende voks med højtryksrenseren for at modvirke hurtig snavsdannelse Byggevirksomhed og industri Anvendelse Tilbehør Metode Overfl ader Metalliske ting Skuminjektor Standard lanse Bøjet lanse Tankrensehoved Rustne, beskadigede overfl ader før behandlingen Rengøringsmidler Intensive J25 Multi Combi Aktive Alkafoam Desinfektion DES 3000 Vådstråleindretning 1. Påfør et tykt lag skum på den tørre overfl ade. På lodrette fl ader arbejdes der igen nedefra og opefter. Lad skummet virke i ca.30 minutter for at opnå den bedst mulige effekt. 2. Skyl med højtrykstråle. Brug tilsvarende tilbehør. Brug højt tryk for at løsne snavset. Brug lavt tryk og en stor vandmængde for at transportere snavset bort. 3. Desinfektionsmiddel må kun påføres efter at snavset er blevet fjernet fuldstændigt. Stærke forureninger, f. eks. i slagtehuse, kan transporteres bort med store vandmængder. Tankrensehoveder benyttes til rensning af fade, baljer, blandetanks osv. Tankrensehoveder drives hydraulisk eller elektrisk og muliggør en automatisk rensing uden permanent observation. Tankrensehoveder drives hydraulisk eller elektrisk og muliggør en automatisk rensing uden permanent observation. 1. Vådstråleindretningen forbindes med højtryksrenseren og sugeslangen sættes ind i sandbeholderen. 2. Bær sikkerhedsbriller og sikkerhedsdragt under arbejdet. 3. Med sand/vand-blandingen kan rust og lak fjernes. Dette er kun nogle eksempler på anvendelsen. Enhver rengøringsopgave er anderledes. Kontakt Deres Nilfi sk-alto-forhandler for at få den bedste løsning for Deres rengøringsopgave. 157

14 6 Efter arbejdet 6.1 Slukning af højtryksrenser og afbrydelse af tilførselsslanger 1. Luk for vandhanen 2. Aktiver spulehåndtaget uden lanse for at udtømme al resterende vand i tanken. 3. Sluk for hovedafbryderen, omskifter i position "OFF" 4. Apparatets stik trækkes ud af stikkontakten. 5. Spulehåndtaget betjenes, indtil maskinen ikke længere står under tryk. 6. Sikringsskyderen lægges i. 7. Vandslangen løsnes fra apparatet. 6.2 Oprulning af tilslutningsledning og højtrykslange og opbevaring af tilbehør Til forebyggelse af uheld skal tilslutningsledning og højtrykslange altid rulles omhyggeligt op. Lanser og højtryksslange hænges op i de tilsvarende holdere. 6.3 NEPTUNE 1 Opbevaring (frostsikker lagring) Opbevar renseren i et tørt rum uden risiko for frost, eller gør som følger for at frostbeskytte den: 1. Fjern tilgangsslangen fra vandforsyningen. 2. Læg tilgangsslangen ned i en spand med frostvæske. 3. Afmontér dyserøret. 4. Tænd renseren i indstillingen koldt vand. 5. Aktivér spulehåndtaget. 6. Lad maskinen suge, mens spulehåndtaget aktiveres og slippes to-tre gange. 7. Renseren er beskyttet mod frost, når der kommer frostvæske ud af spulehåndtaget. 8. Lås spulehåndtaget med sikkerhedslåsen. 9. Fjern tilgangsslangen fra spanden. 10. Sluk renseren, og opbevar den i opretstående position. 11. Når renseren tages i brug igen, skal frostvæsken opsamles til genbrug eller behørigt bortskaffes. 158

15 6.4 NEPTUNE 2 Opbevaring (frostsikker lagring) 6.5 Transportering af højtryksrenseren B A Apparatet opbevares i et tørt, frostsikkert lokale eller apparatet sikres imod frost som beskrevet forneden: 1. Vandforsyningsslangen løsnes fra apparatet. 2. Lanser tages af. 3. Hovedafbryderen sættes i position koldt vand. 4. Betjen spulehåndtaget. 5. Åbn dækslet (A). 6. Frostbeskyttelsesmiddel (ca. 5 l) fyldes langsomt på vandbeholderen (B). 7. Under indsugningen betjenes spulehåndtaget 2-3 gange. B 8. Apparatet er beskyttet imod frost, når frostbeskyttelsesmiddel slipper ud ved strålerøret. 9. Sikringsskyderen lægges i. 10. Luk dækslet. 11. Apparatet slukkes, omskifter sættes til OFF. 12. For at undgå enhver risiko skal apparatet inden næste ibrugtagning midlertidigt anbringes i et varmt lokale i opretstående position. 13. Ved næste idriftsættelse skal frostbeskyttelsesmiddelet samles i et kar til genbrug. Maskinen kan transporteres i enten stående eller liggende position. NEPTUNE 1, NEPTUNE 2 Anvend fæstepunkterne (B), når der sikres med bælter. Bemærk risikoen for udsivende vand ved pludselige kraftige bevægelser under transport 159

16 7 Service 7.1 Serviceplan 7.2 Servicearbejde Rensning af vand filtre I vandtilløbet er der monteret to sier, som holder større snavspartikler tilbage for at de ikke kommer ind i højtrykspumpen. 1. Skru quick koblingen af med et værktøj 2. Fjern fi lteret og rengør det 3. Monter fi lter og quick kobling Vedligeholdelse af brændstoffilter 1. Åben slangeklemmerne 2. Udskift brændstoffi lteret 3. Luk slangeklemmerne 4. Rensevæsken / defekt fi lter bortskaffes på forskriftsmæssig måde Tømning af brændstoftanken 1. Skru dækslet af 2. Fjern sien 3. Lig maskinen ned i horisontal position 4. Lad brændstoffet fl yde ud i en tom beholder Flammesensor 1. Afmonter sensoren og rengør den med en blød klud 2. Vær sikker på at sensoren er korrekt placeret når du installerer den igen symbolerne skal vende opad 160

17 8 Afhjælpning af fejl 8.1 Visninger på betjeningspanelet Indikationslys Årsag Afhjælpning Konstant lys - Apparatet er klar til brug Blinkende lys - Fejl på strømningssensor - Vandhanen er lukket eller der er vandmangel - Tanken til rengøringsmiddel er tom - Trykregulering på sikkerhedskontrollen blokerer eller VarioPress lansen er sat til lav vandvolumen - Kalkafl ejringer i maskinen - Sprøjtepistolen er utæt - Højtryksslangen, koblingen eller rørsystemet er utæt Genpåfyld rengøringsmiddel eller sæt SDR-værdien til 0 - Motoren er overophedet 2) Konstant lys - Lavt brændstofniveau Sæt hovedafbryderen til position OFF lad maskinen køle ned Fjern/afbryd forlængerledningen Påfyld brændstof Drift med koldt vand er muligt Blinkende lys - Lavt Nilfi sk-alto Anti- Stone niveau Påfyld Nilfisk-ALTO AntiStone Konstant lys - Serviceintervallet er udløbet Blinkende lys - Service skal foretages inden for 20 timer Kontakt Nilfi sk-alto Service Kontakt Nilfi sk-alto Service Maskinstop - Kontakt Nilfisk- ALTO Service - Fejl i microprocessor Konstant lys - Kedlen er overophedet. Udstødningssensoren (EXT-H) har stoppet brændstoftilførsel. - Utilstrækkelig vandstrøm - Kalkafl ejringer i maskinen - Kedlen mangler service Konstant lys - Flammesensor (B7) er tilsodet - Fejl i tændings- eller brændstofsystemet Maskinen stopper. Drift med koldt vand er muligt Tjek vandtilførslen Kontakt Nilfi sk-alto Service Rengør flammesensor (B7) (se kapitel 7.2.4) Kontakt Nilfi sk-alto Service Drift med koldt vand er muligt 161 2) Denne gælder kun for NEPTUNE 1. For NEPTUNE 2 overophedning se næste side.

18 Indikationslys Årsag Afhjælpning Blinkende lys - Motoren er overophedet Sæt hovedafbryderen til position OFF lad maskinen køle ned Fjern/afbryd forlængerledningen Mulig fasefejl på trefase varianter: Få den elektriske forbindelse efterset Blinkende lys - Fejl i temperatursensor (B Blinkende lys - Fejl på strømningssensor Kontakt Nilfi sk-alto Service Drift med koldt vmad er muligt Kontroller wiren til temperatursensor (B Kontakt Nilfi sk-alto Service Drift med koldt vmad er muligt Kontakt Nilfi sk-alto Service Blinkende lys - Der er opstået en overophedningsfejl Drift med kold vand er muligt Kontakt Nilfi sk-alto Service Visuel test af indikatorlysene - Ved opstart lyser alle LED ene op i ca. 1 sekund 8.2 Yderligere fejl 162 Lyser ikke op Fejl Årsag Afhjælpning Stikket er ikke sat i stikkontakten Sæt apparatets stik i stikkontakten Kontrollér, om sikringen har den rigtige værdi (se kapitel 9.4 tekniske data) Tryk for lavt Højtryksdysen er slidt Udskift højtryksdysen Trykmængderegulering hhv. VarioPress-indretning er indstillet til for lavt tryk Rengøringsmiddel kommer ikke Rensemiddelbeholderen er tom Rengøringsmiddelbeholder er fyldt med slam Sugeventil på indsugningsslangen for rengøringsmiddel er snavset Drej trykmængdereguleringen ved regulatorsikkerhedsblokken i retning + hhv. indstil VarioPressdrejeknappen på pistolen til en større vandmængde (se kapitel 4.4). Fyld rensemiddelbeholderen Rens rengøringsmiddelbeholderen Byg sugeventilen ud og rens den Brænder soder Brændstof forurenet Tilkald Nilfi sk-alto Service Brænderen er snavset eller ikke indstillet rigtigt

19 9 Andet 9.1 Bortskafning af maskinen Det gamle apparat skal straks gøres ubrugeligt. 1. Træk el-stikket ud og skær ledningen over. Apparatet indeholder værdifulde materialer, som bør genbruges. Kontakt derfor kommunen og spørg, hvor sådanne apparater kan afleveres. Når De har yderligere spørgsmål, så henvend Dem til Deres kommunekontor eller den nærmeste Nilfisk-ALTO-forhandler. NEPTUNE 1, NEPTUNE Garanti Med hensyn til garanti gælder vore generelle salgs- og leveringsbetingelser. Ændringer i medfør af tekniske videreudviklinger forbeholdes. 9.3 EU-overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Produkt: Højtryksrenser Type: Støvsugerens konstruktion opfylder følgende relevante forordninger: NEPTUNE 1, NEPTUNE 2, EF-maskindirektiv EF-lavspændingsdirektiv EF-direktiv for elektrom. kompatibilitet EF-RoHS-direktiv EF-PED-direktiv Anvendte harmoniserede standarder: EN ISO , EN ISO , EN , EN (2002), EN (200, EN (2006) Anvendte nationale standarder og tekniske specifikationer: Navn og adresse på personen bemyndiget til at udarbejde det tekniske dossier: Identitet og underskrift af personen bemyndiget til at udarbejde overensstemmelseserklæringen på vegne af producenten: IEC Anton Sørensen Teknisk direktør, EAPC Nilfisk-Advance A/S Sognevej 25 DK-2605 Brøndby Anton Sørensen Teknisk direktør, EAPC 2006/42/EF 2006/95/EF 2004/108/EF 2011/65/EF 97/23/EF Sted og dato for overensstemmelseserklæringen: Nilfisk-Advance A/S Sognevej 25 DK-2605 Brøndby Hadsund,

20 9.4 Tekniske data Beskrivelse 1-22 EU 230/50/ GB 230/50/13A 2-20 US 115/1/60/ GB 230/1/50/ X GB 230/1/50/13 Data Tol. (±) Nom + Tol/- Tol Nom + Tol/- Tol Nom + Tol/- Tol Nom + Tol/- Tol Nom + Tol/- Tol Arb.tryk v/topstykke, Pwork (bar) 10% / / / / /-9 Vandmængde, Qiec (l/t) 10% / / / / /-64 Vandmængde, Qmax (l/t) / / / / /-67 Temperatur, maks., hedtvand ( C) Temperatur, maks., damp ( C) NA NA Spænding, V/~/Hz +/-6% 230/1~/50 230/1~/50 115/1~/60 230/1~/50 230/1~/50 Strømforbrug (kw) 2,8 2,8 2,1 2,9 2,9 Brændstoftank (l) Rengøringsmiddeltank (l) Støjniveau, 1m (dba) Rekylkraft v/standarddyserør (10 ) (N) 17,6 17,6 12, ,5 Vibration, ISO5349 (m/s²) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Vægt, maskine (kg) Dimensioner, maskine (mm) 607x688x x688x x688x x688x x688x1071 Sikring (A) Maks. vandtilgangstryk (bar) Maks. vandtilgangstemp. ( C) Beskrivelse Generelt Generelt 2-26 EU 230/1/50/ X EU 230/1/50/ EU Special 230/1~/ X EU Special 230/1~/ EU Special 400/3~/50 Data Tol. (±) Nom + Tol/- Tol Nom + Tol/- Tol Nom + Tol/- Tol Nom + Tol/- Tol Nom + Tol/- Tol Arb.tryk v/topstykke, Pwork (bar) 10% / / / / /-16 Vandmængde, Qiec (l/t) 10% / / / / /-60 Vandmængde, Qmax (l/t) / / / / /-66 Temperatur, maks., hedtvand ( C) Temperatur, maks., damp ( C) ??? Spænding, V/~/Hz +/-6% 230/1~/50 230/1~/50 230/1~/50 230/1~/50 400/3~/50 Strømforbrug (kw) 3,4 3,4 3,4 3,4 3,8 Brændstoftank (l) Rengøringsmiddeltank (l) Støjniveau, 1m (dba) Rekylkraft v/standarddyserør (10 ) (N) 20,8 20,6 21,8 21,6 24,6 Vibration, ISO5349 (m/s²) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Vægt, maskine (kg) Dimensioner, maskine (mm) 607x688x x688x x688x x688x x688x1000 Sikring (A) Maks. vandtilgangstryk (bar) Maks. vandtilgangstemp. ( C)

21 Beskrivelse Generelt 2-30X EU Special 400/3~/ US /1/60/ EU 400/3/ X EU 400/3/ NO /3/50 Data Tol. (±) Nom + Tol/- Tol Nom + Tol/- Tol Nom + Tol/- Tol Nom + Tol/- Tol Nom + Tol/- Tol Arb.tryk v/topstykke, Pwork (bar) 10% / / / / /-17 Vandmængde, Qiec (l/t) 10% / / / / /-63 Vandmængde, Qmax (l/t) / / / / /-69 Temperatur, maks., hedtvand ( C) Temperatur, maks., damp ( C)? Spænding, V/~/Hz +/-6% 400/3~/ /1~/60 400/3~/50 400/3~/ /3~/50 Strømforbrug (kw) 3,8 2,15 4,1 4,1 4,1 Brændstoftank (l) Rengøringsmiddeltank (l) Støjniveau, 1m (dba) Rekylkraft v/standarddyserør (10 ) (N) 24,8 25,6 27,1 26,3 27,1 Vibration, ISO5349 (m/s²) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Vægt, maskine (kg) Dimensioner, maskine (mm) 607x688x x688x x688x x688x x688x1000 Sikring (A) /16 Maks. vandtilgangstryk (bar) Maks. vandtilgangstemp. ( C) Beskrivelse Generelt 2-33X NO /3/ EU 400/3/ X EU 400/3/50 Data Tol. (±) Nom + Tol/- Tol Nom + Tol/- Tol Nom + Tol/- Tol Arb.tryk v/topstykke, Pwork (bar) 10% / / /-19 Vandmængde, Qiec (l/t) 10% / / /-73 Vandmængde, Qmax (l/t) / / /-78 Temperatur, maks., hedtvand ( C) Temperatur, maks., damp ( C) Spænding, V/~/Hz +/-6% /3~/50 400/3~/50 400/3~/50 Strømforbrug (kw) 4,1 5,1 5,1 Brændstoftank (l) Rengøringsmiddeltank (l) Støjniveau, 1m (dba) Rekylkraft v/standarddyserør (10 ) (N) 26,3 32,9 32,0 Vibration, ISO5349 (m/s²) 2,5 2,5 2,5 Vægt, maskine (kg) Dimensioner, maskine (mm) 607x688x x688x x688x1071 Sikring (A) 26/ Maks. vandtilgangstryk (bar) Maks. vandtilgangstemp. ( C)

22 Beskrivelse Generelt 2-25 KR 220/1/60/ EXPT 220,440/3/ X EXPT 220,440/3/ JP 200/3/50/ JP 200/3/60/20 Data Tol. (±) Nom + Tol/- Tol Nom + Tol/- Tol Nom + Tol/- Tol Nom + Tol/- Tol Nom + Tol/- Tol Arb.tryk v/topstykke, Pwork (bar) 10% / / / / /-19 Vandmængde, Qiec (l/t) 10% / / / / /-73 Vandmængde, Qmax (l/t) / / / / /-78 Temperatur, maks., hedtvand ( C) Temperatur, maks., damp ( C) Spænding, V/~/Hz +/-6% 220/1~/ / 3~/ / 3~/60 200/3~/50 200/3~/60 Strømforbrug (kw) 3,2 5,7 5,7 5,0 5,8 Brændstoftank (l) Rengøringsmiddeltank (l) Støjniveau, 1m (dba) / Rekylkraft v/standarddyserør (10 ) (N) 20,0 32,7 31,8 31,3 31,3 Vibration, ISO5349 (m/s²) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Vægt, maskine (kg) Dimensioner, maskine (mm) 607x688x x688x x688x x688x x688x1000 Sikring (A) Maks. vandtilgangstryk (bar) Maks. vandtilgangstemp. ( C)

NEPTUNE 1, NEPTUNE 2 NEPTUNE 2 Special Operating Instructions

NEPTUNE 1, NEPTUNE 2 NEPTUNE 2 Special Operating Instructions Operating Instructions 107145403 C NEPTUNE 1 NEPTUNE 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 10 F C 85 30 105 40 50120 CUT OUT 11 60140 1 300 100 210 70 160 90 195 80 175 0 1% 2% 3% 4% 12 13 14 15 16 17 0 18 F C 85 30 105

Læs mere

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions NEPTUNE 5-50 FA SPECIAL 107140811 B psi bar NEPTUNE 5-50 FA SPECIAL 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 Indhold Mærkning af henvisninger

Læs mere

NEPTUNE 7 FA Operating Instructions

NEPTUNE 7 FA Operating Instructions Operating Instructions 107140197 A 301002728 psi bar NEPTUNE 7 FA 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 2 Indhold 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

NEPTUNE 7 FA Quick start guide

NEPTUNE 7 FA Quick start guide Quick start guide 107140198 A 301002728 psi bar NEPTUNE 7 FA 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 2 EN DE FR NL IT NO SV DA FI SL HR SK CS PL HU RU ES

Læs mere

MAXXI 4-73S. Instruktionsbog... 3-13 Instruksjonsbok... 14-24 Instruktionsbok... 25-35 Käyttöohje... 36-46. 107309120 a (06.2009 )

MAXXI 4-73S. Instruktionsbog... 3-13 Instruksjonsbok... 14-24 Instruktionsbok... 25-35 Käyttöohje... 36-46. 107309120 a (06.2009 ) MAXXI 4-73S Instruktionsbog... 3-13 Instruksjonsbok... 14-24 Instruktionsbok... 25-35 Käyttöohje... 36-46 107309120 a (06.2009 ) Indhold 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger 2 Beskrivelse 3 Før idriftsættelse

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL:

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL: For at undgå ulykker, sørg

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Brugsanvisning. Hedvandsrenser, 1714T Portotecnica 14 l/min. 170 Bar Varenr.:

Brugsanvisning. Hedvandsrenser, 1714T Portotecnica 14 l/min. 170 Bar Varenr.: Brugsanvisning Hedvandsrenser, 1714T Portotecnica 14 l/min. 170 Bar Varenr.: 90 20 883 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

NEPTUNE 5 NEPTUNE 7 NEPTUNE 8

NEPTUNE 5 NEPTUNE 7 NEPTUNE 8 NEPTUNE 5 NEPTUNE 7 NEPTUNE 8 english Operating Instructions...1-18 deutsch Betriebsanleitung...19-36 français Notice d utilisation...37-54 nederlands Gebruiksaanwijzing...55-72 italiano Istruzioni sull

Læs mere

Højtryksrensere, model: 2840T & 3175T Varenr.: &

Højtryksrensere, model: 2840T & 3175T Varenr.: & Brugsanvisning Højtryksrensere, model: 2840T & 3175T Varenr.: 90 21 071 & 90 21 239 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P.

Læs mere

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions NEPTUNE 5-50 FA SPECIAL 107140811 C psi bar NEPTUNE 5-50 FA SPECIAL 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 Indhold Mærkning af henvisninger

Læs mere

NEPTUNE 5 NEPTUNE 7 NEPTUNE 8 ελληνικά Οδηγίες λειτουργίας

NEPTUNE 5 NEPTUNE 7 NEPTUNE 8 ελληνικά Οδηγίες λειτουργίας NEPTUNE 5 NEPTUNE 7 NEPTUNE 8 english Operating Instructions...1-18 deutsch Betriebsanleitung...19-36 français Notice d utilisation...37-54 nederlands Gebruiksaanwijzing...55-72 italiano Istruzioni sull

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9056059 Varmekanon ZF-240ID Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon - Varenr. 9056059 Beskrivelse: Mobil oliefyret varmekanon

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions Operating Instructions 107140469 D Indhold Mærkning af henvisninger 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger 2 Beskrivelse 3 Før idriftsættelse 4 Betjening / drift 5 Anvendelsesområder og arbejdsmetoder 6 Efter

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

NEPTUNE E ...129-142...143-156...157-170...171-184...185-198...199-212 ...255-268

NEPTUNE E ...129-142...143-156...157-170...171-184...185-198...199-212 ...255-268 english Operating Instructions...3-16 deutsch Betriebsanleitung...17-30 français Notice d utilisation...31-44 nederlands Gebruiksaanwijzing...45-58 italiano Istruzioni sull uso...59-72 norsk Driftsinstruks...73-86

Læs mere

Indhold POSEIDON PE/DE. Symbolforklaring Vigtige sikkerhedshenvisninger Beskrivelse

Indhold POSEIDON PE/DE. Symbolforklaring Vigtige sikkerhedshenvisninger Beskrivelse Indhold Symbolforklaring...4 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger 2 Beskrivelse 3 Før ibrugtagning 4 Betjening/drift 5 Efter brug 6 Service 7 Afhjælpning af fejl 8 Andet...4 2.1 Maskinens formål...6 2.2 Betjeningselementer...6

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Vigtigt!!!! Rengør maskinen efter brug, så der ikke står kalkrester i maskinen. Skyl efter med rent vand.

Vigtigt!!!! Rengør maskinen efter brug, så der ikke står kalkrester i maskinen. Skyl efter med rent vand. Instruktionsbog For sprøjtevogn til desinfektion af stalde Vigtigt!!!! Rengør maskinen efter brug, så der ikke står kalkrester i maskinen. Skyl efter med rent vand. Lad evt. lidt rent vand stå i maskinen

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

NEPTUNE 5 NEPTUNE 7 NEPTUNE C

NEPTUNE 5 NEPTUNE 7 NEPTUNE C Operating instructions NEPTUNE 5 NEPTUNE 7 NEPTUNE 8 301002099 C psi bar NEPTUNE 5 / 7 / 8 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 Indhold 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger...142

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

NEPTUNE 5 FA Operating Instructions

NEPTUNE 5 FA Operating Instructions Operating Instructions 107400337 C psi bar NEPTUNE 5 FA 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 Indhold Mærkning af henvisninger 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger

Læs mere

Mobile højtryksrensere

Mobile højtryksrensere EcoPower kedelsystemet sikrer øget effektivitet på >92 % på grund af en væsentlig reduktion af brændstofforbruget, meget lave driftsomkostninger samt reduceret luftforurening. Mulighed for konstant temperatur

Læs mere

Funktioner og fordele

Funktioner og fordele Højtryksrensere K 3 Classic House T250 *EU Sig "farvel" til normalt snavs med "K3 Home"-højtryksrenseren - ideel til cykler, havehegn eller motorcykler. Med hjemmeværktøjssæt: T 250-overfladerenser + Patio

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

Højtryksrensere K 4 Premium

Højtryksrensere K 4 Premium Højtryksrensere K 4 Premium K4 Premium med vandkølet motor ideel til lejlighedsvis brug og middelsvær snavs (f.eks. biler, havehegn og cykler). Med slangetromle for komfortabel håndtering. Standard tilbehør:

Læs mere

Læses før ibrugtagning

Læses før ibrugtagning Læses før ibrugtagning Side 1 af 5 Følg venligst denne vejledning hver gang de tager dette anlæg i brug, herved sikre de, lang levetid for udstyret og sparer dem selv for unødige ærgrelser. Adskillelse,

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

Mobil højtryksrenser

Mobil højtryksrenser Mobil højtryksrenser Modelnr.: GFS-C1 Lavt vandforbrug & højt vandtryk Energibesparende & miljøvenlig Mobil, holdbar, stænksikker & ufarlig at anvende Til rengøring i huset: badeværelse, vask, kæledyr

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

Brugsvejledning. Spa

Brugsvejledning. Spa Brugsvejledning til Spa 1. Elektriske parameter 2 2. Elektrisk installation. 2 3. Vand Tilslutning... 2 4. Installations Instruktioner... 2-3 5. Instruktioner... 3 6. Hygiejne ved brug af spabad 4 7. Vedligehold

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9027882 Dykpumpe Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Dykpumpe - Varenr. 9027882 Beskrivelse: Dykpumpe 230 V. Med plastvinge. Leveres

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Dansk Højtryk Benzin højtryksanlæg

Dansk Højtryk Benzin højtryksanlæg Indholdsfortegnelse Dansk Højtryk Benzin højtryksanlæg 1.0 MASKINENS SPECIFIKATIONER DANSK BENZIN HØJTRYKSANLÆG 3 1.1 IDENTITETS-KLISTERMÆRKE 3 2.0 SIKKERHED 4 2.1 INTRODUKTION 4 2.2 KORTE SIKKERHEDSINSTRUKSER

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Højtryksrensere - benzin/diesel

Højtryksrensere - benzin/diesel PE/DE Den perfekte løsning til alle typer rengøringsopgaver inden for bygge/ anlæg, landbrug og industri samt til rengøringsselskaber. Kan anvendes som både mobil eller som monteret enhed i lastbil eller

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Elektronisk bidet - Brugervejledning

Elektronisk bidet - Brugervejledning Elektronisk bidet - Brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler... 3 Grundlæggende instruktioner... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Produktoversigt... 5 Bidet oversigt... 5 Betjeningspanel

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

ATTIX 30 / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC ATTIX PC EC. Quick Start Guide F

ATTIX 30 / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC ATTIX PC EC. Quick Start Guide F ATTIX 30 / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC ATTIX 50-21 PC EC Quick Start Guide 302003204 F A 2. * 4.* 5.* 6.* 2 A 2. 4. 5. 6. 6. 3 B 2. ATTIX 30- / 40- / 50-01 ATTIX 30- / 40- / 50-11 ATTIX

Læs mere

Dansk Højtryk Kloakspuler

Dansk Højtryk Kloakspuler Indholdsfortegnelse 1.0 MASKINENS SPECIFIKATIONER DANSK HØJTRYK KLOAKSPULER 3 1.1 IDENTITETS-KLISTERMÆRKE 3 2.0 SIKKERHED 4 2.1 INTRODUKTION 4 2.2 KORTE SIKKERHEDSINSTRUKSER 4 2.3 SIKKERHEDSINSTRUKSER

Læs mere

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk Dykpumpe 9135939 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Kære kunde, Vi takker for din tillid til vores produkter! Læs brugsvejledningen omhyggeligt,

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: 90 21 201 og 90 21 202 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Betjenings- og servicemanual

Betjenings- og servicemanual Modular ismaskine Betjenings- og servicemanual Gældende for typerne FM170AFE FM170AFE-N VIGTIGT! 1. Denne vejledning er en vigtig del af produktet og bør opbevares omhyggeligt af brugeren. Læs venligst

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Generelle anvisninger / Sikkerhedsanvisninger Læs venligst vejledningen grundigt igennem, før der udføres nogen form for installation

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

ZI24-ZI26. VVS-EKSPERTEN Blæsbjergvej 54 8722 Hedensted 75 89 03 03 salg@vvs-eksperten.dk

ZI24-ZI26. VVS-EKSPERTEN Blæsbjergvej 54 8722 Hedensted 75 89 03 03 salg@vvs-eksperten.dk ZI24-ZI26 VVS-EKSPERTEN Blæsbjergvej 54 8722 Hedensted 75 89 03 03 salg@vvs-eksperten.dk 1 Brugsvejledning 1. Elektriske parameter 2 2. Elektrisk installation. 2 3. Vand Tilslutning... 2 4. Installations

Læs mere

El-forvarmeflade Til aggregater

El-forvarmeflade Til aggregater INSTRUKTIONSMANUAL El-forvarmeflade Til aggregater Version 1.0 17/06-2014 www.geovent.dk Indhold 1.0 Generelle sikkerhedsforskrifter...2 1.1 Fare...2 1.2 Anvendelsesområde...2 1.3 Beskrivelse...2 1.4 Mærkning...............................

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Brugsanvisning. Benzinhøjtryksrenser, 13 HK Varenr.: 90 36 628. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Benzinhøjtryksrenser, 13 HK Varenr.: 90 36 628. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Benzinhøjtryksrenser, 13 HK Varenr.: 90 36 628 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

Elektricitet. Spænding - fase - Cyklus. Vandtemperatur Vandtryk Ismaskinemontering 10 C min. 1

Elektricitet. Spænding - fase - Cyklus. Vandtemperatur Vandtryk Ismaskinemontering 10 C min. 1 QM20 Ismaskine Installation Ismaskine placering Den udvalgte placering af ismaskinen skal leve op til følgende kriterier. Hvis nogen af kriterierne er umulige at leve op til, vælges en anden placering.

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Nilfisk C 100.5 Nilfisk C 110.3, C 110.3 X-TRA

Nilfisk C 100.5 Nilfisk C 110.3, C 110.3 X-TRA Nilfisk C 100.5 Nilfisk C 110.3, C 110.3 X-TRA Brugsvejledning Indhold 1 Sikkerhedsforanstaltninger og advarsler...3 2 Beskrivelse...4 3 Før du begynder at bruge højtryksrenseren...5 4 Betjening af højtryksrenseren...6

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

Husvandværk. DAVIDSENshop.dk. Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk

Husvandværk. DAVIDSENshop.dk. Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Husvandværk 9135943 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk GARDEN PUM Kære kunde, Tak fordi du købte dette hus vandværk! Før installering skal du

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

Mobile højtryksrensere, hedtvand NEPTUNE 2

Mobile højtryksrensere, hedtvand NEPTUNE 2 En evolution inden for hedtvandsrensere Produkt fakta Innovativ, kompakt og mobil hedtvandsrenser i opretstående pladsbesparende design til lettere rengøringsopgaver inden for auto/transport, industri

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Operating instructions NEPTUNE E

Operating instructions NEPTUNE E Operating instructions NEPTUNE E 301002408 C 1 2 3 4 5 22 6 7 21 8 20 19 18 9 10 11 17 301002352 psi bar 12 13 14 15 16 Indhold 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger 2 Beskrivelse 3 Før idriftsættelse 4 Betjening

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ART NR 83002010 EAN NR 5709133800819 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSFORSKRIFTER ARBEJDSOMRÅDE: Rengør regelmæssigt. Støv, affald og skrammel på en arbejdsplads øger

Læs mere

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 INDHOLDSFORTEGNELSE MANUAL... SIDE 3 MASKINE... SIDE 3 TYPE... SIDE 3 ANVENDELSE... SIDE 3 MONTERING... SIDE 3 DEMONTERING... SIDE 3 DRIFT... SIDE 3 VEDLIGEHOLD... SIDE

Læs mere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere Manual Frithiof Sopra 150 Sopra 250 Centralstøvsugere Må ikke anvendes til fi nstøv. Kun til husholdningsstøv. (Garantien bortfalder ved misbrug) Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen

Læs mere

Mobile koldtvandsrensere

Mobile koldtvandsrensere 2C 2C serien indeholder en række modeller designet til brug af semiprofessionelle brugere som håndværkere, mindre bygge/anlægsopgaver samt til udlejningsbrug. Mobile koldtvandsrensere med god ergonomi

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Mobile højtryksrensere, koldtvand POSEIDON 8

Mobile højtryksrensere, koldtvand POSEIDON 8 Koldtvandsrensere med højt tryk og stor vandmængde En koldtvandsrenser i topklasse - forener højt tryk og stor vandmængde. Ideel til de mest krævende, dagligt tilbagevendende rengøringsopgaver i landbruget,

Læs mere