FOR HUSSTANDSVINDMØLLER PÅ BREDELØKKEVEJ VED STORE HEDDINGE OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOR HUSSTANDSVINDMØLLER PÅ BREDELØKKEVEJ VED STORE HEDDINGE OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 4"

Transkript

1 PLANLÆGNING LOKALPLAN NR. 147, FOR HUSSTANDSVINDMØLLER PÅ BREDELØKKEVEJ VED STORE HEDDINGE OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 4 Teknik og Miljø

2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være en lokal lov. En lokalplan fastsætter, hvordan der skal bygges i et område, og hvad området må anvendes til. Lokalplanen kan også fastsætte hvordan arealerne skal anlægges og vedligeholdes, hvordan arealerne skal disponeres, hvad der kan rives ned og hvad der ikke må. Når man lokalplanlægger et område er der muligheder for at skrive lokale interesser og ønsker ind iplanen. Det betyder at borgerne i lokalområdet får indflydelse på den endelig plan. Den normale lokalplan proces kan vises sådan: Lokalplan anmodning Forslag til lokalplan Høring 8 uger Indkomne forslag behandles Lokalplanen vedtages KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 4 Forslag til tillæg nr. 4 til Stevns Kommuneplan 2013 og LOKALPLAN NR: 147 Forslag til lokalplan nr Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan sendes i 8 ugers offentlig høring. Høringsperioden fremgår af forsiden. I denne høringsperiode kan der fremsendes ændringsforslag og kommentarer til planforslaget. Frist for indsendelse af ændringsforslag og kommentarer er sidste dato i høringsperioden. Ændringsforslag og kommentarer kan sendes til: Adressen er: Stevns Kommune Postboks Store Heddinge eller Yderligere oplysninger kan fås hos: Kommuneplanlægger Lilian Schmidt, PLAN, telf.:

3 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 4 Indledning side 4 Forhold til anden planlægning side 9 Miljøforhold side 10 Forsyningsforhold side 11 Bygningsforhold side 11 Arkæologi side 12 Eksisterende forhold side 12 Lokalplanens indhold side 14 Servitutter side 14 Miljøvurdering side 15 Lokalplanens bestemmelser side 16 Lokalplanens formål side 16 Om området side 16 Om veje og parkering side 16 Om bebyggelsen side 16 Om ubebyggede arealer side 16 Før bebyggelsen tages i brug side 17 Servitutter side 17 Retsvirkning side 18 Lokalplanens vedtagelse side 20 Kortbilag side 21 Bilag 1: Lokalplanområde side 21 Bilag 2: Byggefelt side 22 Bilag 3: Illustrationsplan side 23 Kommuneplantillæg side 24 Rammer for lokalplanlægning side 26 Vedtagelsespåtegning side 28 Miljøscreening side 30 3

4 REDEGØRELSE Indledning Baggrund for udarbejdelse af lokalplan Plan- og Teknik Udvalget har besluttet, at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg således, at det bliver muligt ud fra en konkret vurdering, at etablere op til 3 husstandsvindmøller pr. matrikel. Det er i dag i følge kommuneplan 13 kun muligt, at opføre en husstandsvindmøller pr. matrikel. Det blev samtidigt besluttet også at udarbejde en lokalplan for ejendommen Bredeløkkevej 12, 4660 Store Heddinge med det konkrete formål, at opsætte op til 3 husstandsvindmøller på ejendommen, se kort 1 og 2, lokalplanområdes placering. Denne plan indeholder derfor både et komuneplantillæg og en lokalplan, samt en miljøscreening. Beliggenhed Området er beliggende mellem byerne Råby Holtug, Bjælkerup og Sigerslev. Området er omgivet af landbrugsarealer. Cirkel Energi og ejeren har valgt opstillingsstedet vest for produktionsbygningerne, der ligger i den nordvestlige ende af fabriksområdet matr. 3b, Råby By, Holtug, som ses på kort 3, matrikelkort - lokalplanområdet og de nærmeste matrikler. Der er tale om tre husstandsvindmøller. Husstandsvindmøllerne har ved denne placering, tydelig tilknytning til ejendommen da de står nær bygningerne. Selve området byder på fine vindressourcer, i form af vestog sydvestenvinden som når frit ind til husstandsvindmøllerne se kort 4, Placering af husstandsvindmøller. Derudover er der udarbejdet en selvstændig VVM-screening for de tre vindmøller som vurderer, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse for husstandsvindmøllerne på Bredeløkkevej. Skandinavisk Jura Kalk a/s bruger årligt omkring kr. på opvarmning med naturgas. Denne opvarmning ønskes ændret til en grønnere og mere vedvarende energiform. Areal Lokalplanområdet har et areal på i alt m 2, svarende til 3,5 hektar. Zoneforhold Området ligger i landzone og forbliver i landzone. Derfor ønsker Skandinavisk Jura Kalk at opstille tre Gaia- Wind kw husstandsvindmøller, der skal producere den strøm der skal bruges til opvarmningen af produktionsbygningerne. 4 LOKALPLAN NR. 147

5 KORT 1, LOKALPLANOMRÅDETS PLACERING (RØD MARKERING) KORT 2, LOKALPLANOMRÅDETS PLACERING (RØD MARKERING) 5

6 REDEGØRELSE KORT 3, MATRIKELKORT - LOKALPLANOMRÅDE OG DE NÆRMESTE MATRIKLER KORT 5, AFSTAND TIL NABOER 6 LOKALPLAN NR. 147

7 KORT 4, PLACERING AF HUSSTANDSVINDMØLLER FOTO 1, UDSIGT FRA PLACERING MOD NORD FOTO 2, UDSIGT FRA PLACERINGEN MOD VEST 7

8 REDEGØRELSE antillæg Bredeløkkevej 12, 4660 Store Heddinge KORT 6, KYSTNÆRHEDSZONEN OG UDPEGEDE VINDMØLLEOMRÅDER december 20 8 LOKALPLAN NR. 147

9 Forhold til anden lovgivning Fingerplan 2013 Stevns Kommune er omfattet af landsplandirektivet Fingerplan 13. Kommunen er placeret i det øvrige hovedstadsområde. Fingerplan 13 indeholder ikke retningslinjer for placering af husstandsvindmøller i det øvrige hovedstadsområde. Lokalplanen er i overensstemmelse med Fingerplan 2013 Stevns Kommuneplan 13 Retningslinjer kommuneplan 13: Husstandsvindmøller: Mål Stevns Kommune vil: Fremme miljøvenlig og CO2-neutral energiforsyning, Sikre, at områder med særlige naturbeskyttelses- og bevaringsinteresser samt land skabelige og kulturhistoriske værdier friholdes for ud læg af vindmølleområder. Retningslinjer for husstandsvindmøller: Husstandsvindmøller må være maksimalt 25 m høje, og kan kun opstilles uden for udpege de vindmølleområder Der kan etableres en husstandsvindmølle pr. ejendom på baggrund af en landzonetilladelse, såfremt de placeres hensigtsmæssigt ud fra en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, og i umiddelbar nærhed af de eksisterende bygninger på den enkelte ejendom. Der kan etableres op til tre husstandsvindmøller pr. ejendom ud fra en konkret vurdering og på baggrund af en lokalplan Placering af husstandsvindmøller i beskyttelses områder kan tillades efter en konkret vurdering, såfremt landskabs-, natur- og kulturværdierne ikke forringes Husstandsvindmøller må ikke placeres i kystnærhedszonen Der må ikke opstilles husstandsvindmøller i internationale fuglebeskyttelsesområder og habitatområder. Hvis der bliver placeret en husstandsvindmølle inden for en randzone op til 800m fra et internationalt beskyttelsesområde, skal der redegøres for vindmøllens eventuelle påvirkning af områdets dyre- og planteliv. Vurdering: Denne plan omfatter også et kommuneplantillæg som fastsætter at der kan etableres op til tre husstandsvindmøller pr. ejendom frem for i dag kun én pr. ejendom. Der skal foretages en konkret vurdering når der skal opsættes husstandsvindmøller i Stevns Kommune. De tre husstandsvindmøller på Bredeløkkevej 12, 4660 Store Heddinge placeres ikke i kystnærhedszonen og ikke indenfor allerede udpegede vindmølle områder, se kort 6, Kystnærhedszonen og udpegede vindmølleområder. 9

10 REDEGØRELSE Kommuneplantillæg 1, Klimatilpasning Klimatilpasningsplanens retningslinjer: Kllimatilpasningsplanen indeholder følgende retningslinjer, som også har betydning for denne lokalplan: KORT 7, OMRÅDE MED SÆRLIG DRIKKEVANDS- INTERESSE (MØRKEBLÅ INDIKATOR) Retningslinjer for klimatilpasning 5.5.9: På ubebyggede arealer skal befæstelse holdes på et minimum, således at man mindsker behovet for organiseret afledning af overfladevand. Ved udarbejdelsen af lokalplaner er det muligt at stille krav om maksimalt befæstet areal eller brug af fx græsarmering (biofaktor). Eksisterende lokalplan Området er ikke omfattet af en lokalplan. Miljøforhold Grundvand, sø og vandløb Lokalplanområdet ligger i området med særlige drikkevandsinteresser, se kort 7, område med særlig drikkevandsinteresse. I områder med særlig drikkevandsinteresser kan den planlagte arealanvendelse ikke ændres, hvis ændringen vil føre til en ringere grundvandsbeskyttelse. Ændringen af arealanvendelsen, der sikrer godt grundvand skal fremmes. Den planlagte arealanvendelse vurderes ikke til at ville føre til ændringer i grundvandsbeskyttelsen. Der er ingen søer og åer inden for området. Men vest for matriklen løber en å og et beskyttet sten og jorddige. Men de vil ikke blive berørt af husstandsvindmøllerne. Støj Støjbelastningen måles ved 2 vindhastigheder (6 og 8 m/s) jf. kravene i følge bekendtgørelse om støj fra vindmøller må den samlede støjbelastning ikke overstige følgende grænseværdier (bek af ): I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 meter fra beboelse i det åbne land: 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. Dette giver 38 meter med en Gaia-Wind kw, Afstand jf. Grontmij Acoustica, Prøvningsrapport P af 7. oktober LOKALPLAN NR. 147

11 Dette giver sammen med den udvendige opholdsområde på 15 meter, en mindste afstand til nabo-beboelser på = 53 meter. På kort 5, ses afstanden til naboerne og i tabel 1, støjbelastningen ved naboerne. VVM-screening Derudover er der udarbejdet en selvstændig VVM-screening for de tre vindmøller som vurderer, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse for husstandsvindmøllerne på Bredeløkkevej. Forsyningsforhold Spildevand Lokalplansområdet er ikke omfattet af en eksisterende eller planlagt kloakering. Lokalplanområdet ligger i et område hvor grundejer selv skal etablere en rensning af spildevandet, der minimum opfylder kravet til rensning for organisk stof. Affald Lokalplanområdet er omfattet af Stevns Kommunes Affaldsplan og Stevns Kommunes regulativ for erhvervsaffald Forurening Hovedparten af lokalplansområdet er kortlagt som forurenet på vidensniveau V1 efter jordforureningsloven. Det betyder at jordflytninger skal anmeldes til kommunen, ligesom bygge og anlægsarbejder kan kræve en forudgående tilladelse. Bygningsforhold Bevaringsværdige bygninger Der er ingen bevaringsværdige bygninger inden for lokalplanområdet. Kridstenshuse Der er ingen kridtstens bygninger inden for lokalplanområdet. Vandforsyning Ejendommens forsynes fra egen boring. Fredning Der er ikke nogen fredninger inden for lokalplanområdet. Varmeforsyning Lokalplanområdet er omfattet af et godkendt naturgasprojekt. TABEL 1, STØJBELASTNING VED NABOER 11

12 REDEGØRELSE Arkæologi Der er indhentet udtalelse fra Museerne i Vordingborg i henhold til Museumslovens 23. Museet har udført en arkivalsk kontrol af lokalplanområdet. Østsjællands Museets udtalelse: Kontrol af museets arkiver viste ingen registrerede fortidsminder på selve lokalplanområdet eller indenfor 500 meter. Der er dog registreret overpløjede gravhøje i området og generelt er der mange fund fra stenalderen på det østlige Stevns. Museum Sydøstdanmark anbefaler derfor at museet kontaktes før der planlægges et anlægsarbejde, så muligheden for en arkæologisk overvågning eller forundersøgelse kan afklares. Henvendelser angående spørgsmål eller fund skal rettes til Museum Sydøstdanmark på Eksisterende forhold Eksisterende bebyggelse Bygningerne anvendes i dag af Jura-kalk a/s (KALK). Sandinavisk Jura-kalk har mange bygninger og husstandsmøllerne bliver placeret vest for disse produktionsbygninger. Området hvor husstandsmøllerne skal placeres ligger i dag hen som en grussti omgivet af græs. Eksempel på en husstandsvindmølle Landskabelige forhold Lokalplanområdet er placeret i det åbne land mellem byerne Råby, Holtug, Bjælkerup og Sigerslev. Trafikale forhold Matriklen vejbetjenes i dag af Bredeløkkevej og selve byggefeltet (se bilag 2, byggefelt) til husstandsvindmøller betjenes af en intern grusvej/ græsareal. Det er vejmyndigheden i Stevns Kommune, der skal give tilladelse til eventuel etablering af nye overkørsler. Stevns Kommune har udarbejdet en landskabsanalyse. Området er beliggende inden for Landskabsanalyse område nr. 3, Store Heddinge moræneflade og støder mod øst op til Landskabsanalyse område nr. 4, Gjordslev Herregårdslandskab. For lokalplanområdet inden for landskabsanalysens område nr. 3, Store Heddinge moræneflade beskrives følgende 12 LOKALPLAN NR. 147

13 anbefalinger med relevans for lokalplanen: Den centrale del af karakterområdet og af kommunen kan udvikles. Nye strukturer kan lægges ned i landskabet og tilføre nye identiteter. Området bør planlægges, så udviklingen ikke overlades til tilfældigheder. Landbrugets udviklingsmuligheder bør sikres i området, ligesom at det bør være nemt at få tilladelse til erhvervsbyggeri. Dette bør gøres med konkrete udpegninger af områder til formålene. Område 3 vurderes til en middel tilstand, og beskrives således: Området udgør den største del af karakterområdet og afspejler det generelle indtryk. Landskabets oprindelige strukturer kan stadig ses, men de er ændret og påvirket af den generelle udvikling. Derfor har området en middel intakthed og en middel vedligeholdelse. Desuden er der en påvirkning fra tekniske anlæg som gør området forstyrret visuelt. Lokalplanområdet støder mod øst op til landskabsanalysens område nr. 4, Gjordslev Herregårdlandskab som beskriver følgende anbefalinger med relevans for lokalplanen: Området er udviklet i takt med tiden og kan fortsætte denne udvikling. Vindmøller og tekniske anlæg kan opføres her. Skovrejsning kan ikke anbefales, da det vil sløre landskabets oprindelse som herregårdslandskab. Område 4 vurderes til en middel tilstand, og beskrives således: Grundet de store jagtremiser på markerne er dette delområde ikke ligeså intakt som det øvrige område i forhold til oprindelsen. Desuden er der herfra udsigt til vindmøller og en mast i de omkringliggende områder. Derfor er området i mindre grad påvirket af tekniske anlæg. Vedligeholdelsesmæssigt er det i god stand. Det vurderes at området kan rumme husstandsvindmøller med baggrund i landskabsanalysens anbefalinger. Eksempel på en visualliserings af husstandsvindmøllerne 13

14 REDEGØRELSE Eksisterende træer Der er enkelte træer i området. De høje træer er mod syd. Eksisterende hegn og beplantning Område rummer en del buske som er plantet på en jordvold mod vest og syd. Lokalplanens indhold Formål Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at der opsættes op til tre husstandsvindmøller på matrikel 3b, Råby By, Holtug, samt sikre eksisterende beplantning og jordvolde med beplantning. Infrastruktur Lokalplanområdet betjenes af Bredeløkkevej, samt en intern vej. Teknisk forsyning Der må ikke etableres lys på eller i forbindelse med vindmøllerne. Der må etableres transformatorstationer inden for lokalplanområdet. Om bebyggelsen Husstandsvindmøllerne kan placeres på et gittertårn eller et glasfibertårn. Møllehoved og vinger skal udføres i glasfiber. Husstandsvindmøllerne må være op til 25 meter høje. Zonestatus Lokalplanområdet ligger i landzone og forbliver i landzone. Områdets anvendelse Lokalplanområdet må anvendes til opsætning af op til 3 husstandsvindmøller inden for byggefeltet. Husstandsvinmøllerne må være op til 25 meter høje. Om de ubebyggede arealer Eksisterende beplantning og tilplantede jordvolde skal bevares og genplantes. Servitutter Der er tinglyst servitutter, der skal respekteres i forbindelse med udnyttelse af nærværende lokalplan: I landzone kan der som udgangspunkt ikke opføres ny bebyggelse uden tilladelse fra byrådet. Undtaget er områder, der er omfattet af en lokalplan, der indeholder bonusvirkning for lokalplanens bestemmelser. En lokalplan, der indeholder bonusvirkning, giver mulighed for at etablere de byggerier, der fremgår af lokalplanen uden at der også skal gives landzonetilladelse. Udstykning Lokalplanen skal bevares som en samlet matrikel, og må ikke udstykkes. Deklaration lyst Dokument om vej Bemærkning: Denne deklaration udlægger den adgangsvej, som betjener lokalplanområdet. Den er derfor en forudsætning for lokalplanområdets anvendelse både i forhold til eksisterende og fremtidig anvendelse. Deklaration lyst Dokument om el-anlæg Bemærkning: Denne deklaration har betydning for lokalplanområdet, men ses ikke at have betydning for det aktuelle projekt. 14 LOKALPLAN NR. 147

15 Miljøvurdering I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, skal der udarbejdes en miljøscreening, når en myndighed tilvejebringer planer og programmer eller foretager ændringer i planer og programmer. Der skal gennemføres en miljøvurdering, hvis planerne kan få væsentlig indvirkning på det eksisterende miljø. Denne lokalplan vurderes ikke at få en væsentlig indvirkning på det eksisterende miljø. Den samlede miljøscreening er vedhæftet som bilag til lokalplanen. 15

16 LOKALPLANENS BESTEMMELSER Lokalplanens bestemmelser I henhold til Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse nr af 20. oktober 2008) fastsættes følgende bestemmelser for det områder, som er beskrevet i lokalplanens 2. Lokalplanens formål 1 Lokalplanens formål Lokalplanens formål er, at give mulighed for etablering af op til 3 husstandsvind møller. at eksisterende hegn og jordvolde bevares og genplantes. Om veje og parkering 5 Veje og parkering 5.1 Lokalplanområdet bliver betjent fra Bredeløkkevej. 5.2 Byggefeltet (se bilag 2, byggefelt) til husstandsvindmøller betjenes af en intern grusvej/ græsareal. 6 Belysning 6.1 Der må ikke etableres lys på huststandsvindmøllen. 7 Teknisk forsyning 7.1 Der må gerne etableres en transformator station. Om området 2 Område 2.1 Lokalplanområdet består af matr. nr.3b, Råby By, Holtug. 2.2 Lokalplanområdet forbliver i landzone. 3 Områdets anvendelse 3.1 Lokalplanområdets byggefelt kan anvendes til op til 3 husstandsvindmøller. 3.2 Den enkelte vindmølle må være op til 25 meter høj. 3.3 I henhold til Planlovens 15 stk. 4 har denne lokalplan bonusvirkning, hvilket vil sige, at den erstatter landzonetilladelser efter Planlovens 35 stk. 1. Bonusvirkningen omfatter alle de muligheder, som nærværende lokalplan giver. 3.4 Den samlede støjbelastning må ikke overstige de grænseværdier, der fremgår af Bekendtgørelse 1284 af områdets udstykning 4.1 Lokalplanområdet må ikke udstykkes. 16 LOKALPLAN NR. 147 Om bebyggelsen 8 Bebyggelsens omfang og placering 8.1 Der må etableres op til 3 husstandsvindmøller 8.2 Husstandsvindmøllerne må være op til 25 meter høje. 9 Bebyggelsens ydre fremtræden 9.1 Husstandsvindmøllerne skal opsættes inden for lokalplanens byggefelt se kortbilag Husstandsvindmøllen placeres på et tårn, der udføres som gittertårn i galvaniseret stål eller et glasfibertårn. 9.3 Møllehoved og vinger skal udføres i glasfiber. 10 Skiltning 10.1 Der må ikke opsættes yderligere skilte eller reklamer inden for lokalplanområdet. Om ubebyggede arealer 11 Ubebyggede arealer 11.1 Byggefeltet (se bilag 2, byggefelt) må maksimalt befæstes op til 10% Eksisterende hegn og jordvolde med beplantning skal bevares og genplantes.

17 Før bebyggelsen tages i brug 12 Forudsætninger 12.1 Vindmøllerne skal tilsluttes elnettet før ibrugtagning. 13 Servitutter 13.1 Servitut om udlæggelse af adgangsvej, som betjener lokalplanområdet er en forudsætning for lokalplanområdets anvendelse både i forhold til eksisterende og fremtidig anvendelse. 17

18 LOKALPLANENS RETSVIRKNING Lokalplanens retsvirkning Retsvirkninger Når Kommunalbestyrelsen har udsendt et lokalplanforeslag i høring, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge lov om planlægning 18 kun udnyttes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan dog fortsætte som hidtil. Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må de ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan dog fortsætte som hidtil. Private byggeservitutter og andre tilstandservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, såfremt de er specifikt nævnt under lokalplanens bestemmelser. Midlertidige retsvirkninger Et offentliggjort lokalplanforslag har den foreløbige retsvirkning, at ejendommen inden for området ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Da forslaget kan blive ændret under processen, omfatter forbudet også udstykning, bebyggelse og anvendelse, der er i overensstemmelse med forslaget. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Der stilles heller ikke krav om at ændre eksisterende lovlige forhold. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre afvigelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dispensationen ikke er i strid med planens principper. Større afvigelser fra lokalplanens bestemmelser kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil lokalplanen er vedtaget og offentliggjort som endelig. De midlertidig retsvirkninger gælder højst 1 år fra forslagets offentliggørelse. Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bygningsregulerende bestemmelser i byggeloven og lov om planlægning. I henhold til 47 i planloven kan der foretages ekspropriation af privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen. 18 LOKALPLAN NR. 147

19 19

20 LOKALPLANENS VEDTAGELSE Vedtagelsespåtegning Forslaget til Lokalplan nr. 147 blev udsendt i 8 ugers høring af Stevns Kommunalbestyrelse den 22. januar På Kommunalbestyrelsens vegne Mogens Haugaard-Nielsen Borgmester Per Røner Kommunaldirektør Kommuneplantillæg nr. 6 blev endeligt godkendt af Stevns kommunalbestyrelse den På Kommunalbestyrelsens vegne Mogens Haugaard-Nielsen Borgmester Per Røner Kommunaldirektør 20 LOKALPLAN NR. 147

21 KORTBILAG 1 - LOKALPLANOMRÅDE 21

22 KORT BILAG KORTBILAG 2 - BYGGEFELT 22 LOKALPLAN NR. 147

23 KORTBILAG 3 - ILLUSTRATIONSPLAN 23

24 PLANLÆGNING KOMMUNEPLAN- TILLÆG NR. 4 HUSSTANDSVIND- MØLLER Teknik og Miljø

25 Hvad er et kommuneplantillæg? En kommuneplan er en plan for hele kommunen. Den beskriver retningslinjer og rammer for udviklingen i hele kommunen. Kommunen kan ikke forudse alle de projekter, der opstår i løbet af en kommuneplans levetid. Derfor sker det af og til at det er nødvendigt at ændre kommuneplanen i løbet af planperioden. Det gør man ved at udarbejde et kommuneplantillæg. Et kommuneplantillæg udarbejdes sædvanligvis sammen med en lokalplan, hvor man samtidig lokalplanlægger for det aktuelle projekt. Kommuneplantillæg skal gennemgå den samme offentlighedsprocedure som en lokalplan. Procedure ser således ud: CITAT AFSENDER Lokalplan anmodning Forslag til Kommuneplantillæg Høring 8 uger Indkomne forslag behandles Kommuneplantillæg vedtages KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 4 Forslag til tillæg nr. 4 til Stevns Kommuneplan 2013 og Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan sendes i 8 ugers offentlig høring. Høringsperioden fremgår af forsiden. I denne høringsperiode kan der fremsendes ændringsforslag og kommentarer til planforslaget. Frist for indsendelse af ændringsforslag og kommentarer er sidste dato i høringsperioden. Ændringsforslag og kommentarer kan sendes til: Adressen er: Stevns Kommune Postboks Store Heddinge eller Yderligere oplysninger kan fås hos: Kommuneplanlægger Lilian Schmidt, PLAN, telf.:

26 KOMMUNEPLANTILLÆG Kommuneplantillæg Rammer for lokalplanlægning Gældende retningslinjer Retningslinjer for husstandsvindmøller: Husstandsvindmøller må være maksimalt 25 m høje, og kan kun opstilles uden for udpegede vindmølleområder Husstandsvindmøller kan efter en konkret vurdering og på baggrund af en landzonetilladelse opstilles, såfremt de placeres enkeltvis i umiddelbar nærhed af bygningerne på fritliggende ejendomme Placering af husstandsvindmøller i beskyttelses områder kan tillades efter en konkret vurdering, såfremt landskabs-, natur- og kulturværdierne ikke forringes Husstandsvindmøller må ikke placeres i kystnærhedszonen Der må ikke opstilles husstandsvindmøller i internationale fuglebeskyttelsesområder og habitatområder. Hvis der bliver placeret en husstandsvindmølle inden for en randzone op til 800m fra et internationalt beskyttelsesområde, skal der redegøres for vindmøllens eventuelle påvirkning af områdets dyre- og planteliv. Nye retningslinjer Retningslinjer for husstandsvindmøller Retningslinje slettes og ændres til: Der kan etableres en husstandsvindmølle pr. ejendom efter der er foretaget en konkret vurdering og på baggrund af en landzonetilladelse, såfremt de placeres placeres hensigtsmæssigt ud fra en konkret vurdering i det enkelte tilfælde. Der kan etableres op til tre husstandsvindmøller pr. ejendom efter der er foretaget en konkret vurdering og på baggrund af en lokalplan, såfremt de placeres i umiddelbar nærhed af bygningerne på fritliggende ejendomme. 26 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 4

27 27

28 VEDTAGELSESPÅTEGNING Vedtagelsespåtegnelse Forslaget til Kommuneplantillæg nr. 4 blev udsendt i 8 ugers høring af Stevns Kommunalbestyrelse den 22. januar På Kommunalbestyrelsens vegne Mogens Haugaard-Nielsen Borgmester Per Røner Kommunaldirektør Kommuneplantillæg nr. 4 blev endeligt godkendt af Stevns kommunalbestyrelse den 2015 På Kommunalbestyrelsens vegne Mogens Haugaard-Nielsen Borgmester Per Røner Kommunaldirektør 28 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 4

29 BILAG Bilag Bilag 1, Miljøscreening, side 30 29

30 Strategisk Miljø Vurdering (SMV). SMV er betegnelsen for miljømæssige vurderinger af planer, programmer og politiske mål. Det vil sige en vurdering af deres virkninger på miljøet. Miljøscreening Generelle oplysninger Navn på plan Kommuneplantillæg nr. 5, Husstandsvindmøller Store Heddinge Dato for screeningen 9. december 2014 Screenet af Lilian Schmidt Materiale der er Forslag kommuneplantillæg nr. 5, husstandsvindmøller Store screenet på Heddinge og Lokalplan 147, for husstandsvindmøller på Bredeløkkevej ved Store Heddinge Indledende screening Ja Nej Bemærkninger Planen omfattet af lovens bilag 3 og 4 Bilag 4, Punkt_3. Energiindustrien i) Anlæg til udnyttelse af vindkraft til energiproduktion (vindmølleparker). Planen kan påvirke internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt Planen kan påvirke miljøet i almindelighed x x Løbe nr. Planens påvirkning på miljøet 1 Biologisk mangfoldighed a Dyreliv: b Planteliv: c Sjældne, udryddelsestruede eller fredede dyr, planter eller naturtyper: d Habitat områder: e Spredningskorridor: f Naturbeskyttelse jvf. 3: g Grønne områder: h Skovrejsning/ skovnedlæggelse: i Fredning: x 2 Befolkningen og sundhed a Har projektet betydning for sundhedstilstanden: b Indendørs støj- og vibrationspåvirkning: Ikke relevant Negativ påvirkning Neutral påvirkning Positiv påvirkning Undersøges nærmere x Bemærkninger Side 1 af 4

31 Strategisk Miljø Vurdering (SMV). SMV er betegnelsen for miljømæssige vurderinger af planer, programmer og politiske mål. Det vil sige en vurdering af deres virkninger på miljøet. Løbe nr. c d e f Planens påvirkning på miljøet Påvirkninger fra specifikke risikofaktorer ift. fx sundhed, belastningsfaktorer som støj, luftforurening og stresspåvirkninger: Friluftsliv/rekreative interesser fx skaber planen mulighed for udendørsophold herunder leg og sport mv. Mulighed/ adgang til rekreative oplevelser: Boligmiljø fx skabes der oplevelsesrige og trygge boligmiljøer med overskuelige byrum, serviceydelser og mødesteder/ legepladser af god kvalitet: Er der grundlag for et godt nærmiljø med klare tilhørsforhold: Påvirkes eksisterende boligmiljøer af planen: Ikke relevant Negativ påvirkning Neutral påvirkning Positiv påvirkning Undersøges nærmere Bemærkninger g Planens konsekvenser for nærområdets beboere: h Lighed i sundhed - Hvordan påvirkes socialt udsatte eller sårbare grupper: i Har projektet betydning for sociale kontakter/ frivillighed/ tryghed: 3 Landskab og jordbund a Landskabelig værdi: b Geologiske særpræg: c Risiko for jordforurening. Hovedparten af lokalplansområdet er kortlagt som forurenet på vidensniveau V1 efter jordforureningsloven. Det betyder at jordflytninger skal anmeldes til kommunen, ligesom bygge og anlægsarbejder kan kræve en forudgående tilladelse. d Jordhåndtering/ flytning: Side 2 af 4

32 Strategisk Miljø Vurdering (SMV). SMV er betegnelsen for miljømæssige vurderinger af planer, programmer og politiske mål. Det vil sige en vurdering af deres virkninger på miljøet. Løbe nr. Planens påvirkning på miljøet Ikke relevant Negativ påvirkning Neutral påvirkning Positiv påvirkning Undersøges nærmere Bemærkninger 4 Vand a Overfladevand, herunder vandløb og vådområder: b Udledning af spildevand: Lokalplansområdet er ikke omfattet af en eksisterende eller planlagt kloakering. Lokalplanområdet ligger i et område hvor grundejer selv skal etablere en rensning af spildevandet, der minimum opfylder kravet til rensning for organisk stof. c Grundvandsforhold: d Risiko for forurening af grundvandsressourcen: Ejendommens forsynes fra egen boring. 5 Luft a Luftforurening (støv og andre emissioner): b Emissioner fra trafik til og fra området: 6 Støj a Støj: b Vibrationer: 7 Trafik a Færdselsarealer: fx sikres der velafgrænsede vej- og stiforløb med udsyn og overblik: b Sikres overskuelige parkeringsforhold: c Belysning: fx sikres der tilstrækkelig belysning, særligt på stier, tilpasset områdets karakter: d Vil området opleves som et trygt og sikkert sted at færdes: e Trafikafvikling/ -kapacitet: fx tilgængeligheden til området med bil, offentlig transport og for cyklende og gående. Skaber det en øget trafikmængde: f Energiforbrug: g Risiko for ulykker: Side 3 af 4

33 Strategisk Miljø Vurdering (SMV). SMV er betegnelsen for miljømæssige vurderinger af planer, programmer og politiske mål. Det vil sige en vurdering af deres virkninger på miljøet. Løbe nr. Planens påvirkning på miljøet Ikke relevant Negativ påvirkning Neutral påvirkning Positiv påvirkning Undersøges nærmere 8 Klimatiske faktorer a Eventuel påvirkning af klimaet: b Påvirker planen retningslinjerne ift. klimatilpasning i Stevns Kommuneplan: 9 Kulturarv a Kulturhistoriske værdier: b Kirker: c Fredede eller bevaringsværdige bygninger: 10 Ressourcer og affald a Arealforbrug: b Energiforbrug: c Vandforbrug: d Produkter, materialer og råstoffer: e Kemikalier, miljøfremmede stoffer: f Affald, genanvendelse: 11 Visuel effekt a Arkitektonisk udtryk: b Lys og/eller refleksioner: c Æstetisk udtryk: 12 Sikkerhed a Har projektet betydning ift. kriminalitet: b Brand, eksplosion, giftpåvirkning: 13 Socioøkonomiske effekter a Påvirkning af sociale forhold: b Påvirkning af erhvervsliv: x Bemærkninger Side 4 af 4

34 Bilag til SMV screening Navn på plan LOKALPLAN NR. 147, FOR HUSSTANDSVINDMØLLER PÅ BREDELØKKEVEJ VED STORE HEDDINGE OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 4. Dato for screeningen Screenet af Rune Byrnak-Storm Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen påvirkning Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella barbastellus) Damflagermus (Myotis dasycneme) Becsteins flagermus (Myotis bechsteinii) Brandts flagermus (Myotis brandtii) Vandflagermus (Myotis daubentonii) Skægflagermus (Myotis mystacinus) Frynseflagermus (Myotis nattereri) Projektets betydning for Bilag 4 arter Arten er ikke kendt for lokaliteten. Men findes i Stevns kommune. Det kan ikke afvises at lokaliteten benyttes i forbindelse med fødesøgning. De ansøgte husstandsvindmøller ønskes etableret på et areal, hvor der findes mindre areal med buske, mindre træer og yngre læhegn. Dvs. bevoksning der ikke benyttes som raste og overvintring, men primært i forbindelse med fødesøgning. Arten er ikke kendt for området. Arten er ikke kendt for området. Arten er ikke kendt for området. Arten er kendt for området og forefindes i det meste af Danmark. De ansøgte husstandsvindmøller ønskes etableret på et areal, hvor der findes mindre areal med buske, mindre træer og yngre læhegn. Dvs. bevoksning der ikke benyttes som raste og overvintring, men primært i forbindelse med fødesøgning. Arten er ikke kendt for området. Arten er ikke kendt for lokaliteten. Men findes i Stevns kommune. De ansøgte husstandsvindmøller ønskes etableret på et areal, hvor der findes mindre areal med buske, mindre træer og yngre læhegn. Dvs. bevoksning der ikke benyttes som raste og overvintring, men primært i forbindelse med fødesøgning.

35 Arter Påvirkning Ingen påvirkning Projektets betydning for Bilag 4 arter Brunflagermus (Nyctalus noctula) Langøret flagermus (Plecotus auritus) Sydflagermus (Eptesicus serotinus) Skimmelflagermus (Vespertilio murinus) Troldflagermus (Pipistrellus nathusii) Pipistrelflagermus (Pipistrellus pipistrellus) Arten er ikke kendt for lokaliteten. Men findes i Stevns kommune. Det kan ikke afvises at lokaliteten benyttes i forbindelse med fødesøgning. De ansøgte husstandsvindmøller ønskes etableret på et areal, hvor der findes mindre areal med buske, mindre træer og yngre læhegn. Dvs. bevoksning der ikke benyttes som raste og overvintring, men evt. i forbindelse med fødesøgning. Arten er ikke kendt for området. Arten er kendt for området og forefindes i det meste af Danmark. De ansøgte husstandsvindmøller ønskes etableret på et areal, hvor der findes mindre areal med buske, mindre træer og yngre læhegn. Dvs. bevoksning der ikke benyttes som raste og overvintring, men evt. i forbindelse med fødesøgning. Arten er kendt for området. De ansøgte husstandsvindmøller ønskes etableret på et areal, hvor der findes mindre areal med buske mindre træer og yngre læhegn. Dvs. bevoksning der ikke benyttes som raste og overvintring, men evt. i forbindelse med fødesøgning. Arten er kendt for området. De ansøgte husstandsvindmøller ønskes etableret på et areal, hvor der findes mindre areal med buske mindre træer og yngre læhegn. Dvs. bevoksning der ikke benyttes som raste og overvintring, men evt. i forbindelse med fødesøgning. Arten er ikke kendt for lokaliteten. Men er før registreret i Stevns kommune. Det kan ikke afvises at lokaliteten benyttes i forbindelse med fødesøgning. De ansøgte husstandsvindmøller ønskes etableret på et areal, hvor der findes mindre areal med buske, mindre træer og yngre læhegn. Dvs. bevoksning der ikke benyttes som raste og overvintring, men evt. i forbindelse med fødesøgning.

36 Arter Påvirkning Ingen påvirkning Dværgflagermus (Pipistrellus pygmaeus) Hasselmus (Muscardinus avellanarius) Birkemus (Sicista betulina) Odder (Lutra lutra) Marsvin (Phocoena phocoena) Projektets betydning for Bilag 4 arter Arten er kendt for området. De ansøgte husstandsvindmøller ønskes etableret på et areal, hvor der findes mindre areal med buske mindre træer og yngre læhegn. Dvs. bevoksning der ikke benyttes som raste og overvintring, men evt. i forbindelse med fødesøgning. Arten er ikke kendt fra området. Arten er ikke kendt fra området. Ej relevant. Ej relevant. Krybdyr Markfirben (lacerta agilis) Arten er ikke kendt fra området. Padder Klokkefrø (Bombina bombina) Stor vandsalamander (Triturus cristatus) Løgfrø (Pelobates fuscus) Løvfrø (Hyla arborea) Spidssnudet frø (Rana arvalis) Springfrø (Rana dalmatina) Strandtudse (Bufo calamita) Grønbroget tudse (Bufo viridis) Ej relevant Ej relevant Ej relevant Ej relevant Ej relevant Ej relevant Ej relevant Ej relevant Fisk Snæbel (Coregonus oxyrhyncus) Ej relevant Insekter

37 Arter Påvirkning Ingen påvirkning Bred vandkalv (Dytiscus latissimus) Lys skivevandkalv (Graphoderus bilineatus) Eremit (Osmoderma eremita) Sortplettet blåfugl (Maculinea arion) Grøn mosaikguldsmed (Aeshna viridis) Stor Kærguldsmed (Leucorrhinia pectoralis) Grøn Kølleguldsmed (Ophiogomphus cecilia) Projektets betydning for Bilag 4 arter Ej relevant Ej relevant Eremit findes i Vallø Dyrehave, som den nærmeste lokalitet. Arten er ikke kendt uden for denne lokalitet. Arten findes ikke i Stevns Kommune. Arten findes ikke i Stevns Kommune. Arten findes ikke i Stevns Kommune. Arten findes ikke i Stevns Kommune. Muslinger Tykskallet malermusling (Unio Crassus) Ej relevant. Planter Enkelt månerude (Botrychium simplex) Vandranke (Luronium natans) Liden Najade (Najas flexilis) Fruesko (Cypripedium calceolus) Mygblomst (Liparis loeselii) Gul stenbræk (Saxifraga hirculus) Krybende sumpskærm (Helosciadium repens) (= Apium repens) Ej relevant. Ej relevant. Ej relevant. Ej relevant. Arten er ikke kendt fra området. Ej relevant. Ej relevant.

38 UDGIVET Stevns Kommune PLAN afdelingen 2014 Tekst: Lilian Schmidt stevns.dk

Bilag til SMV screening. Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen påvirkning Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella barbastellus)

Bilag til SMV screening. Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen påvirkning Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella barbastellus) Bilag til SMV screening Navn på plan VVM-screening: solfangerfelt, Myrekærvej 3, 4652 Hårlev Dato for screeningen 13.05.15 Screenet af Steen Roed Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen Pattedyr Bredøret

Læs mere

Bilag til SMV screening. Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen påvirkning Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella barbastellus)

Bilag til SMV screening. Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen påvirkning Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella barbastellus) Bilag til SMV screening Navn på plan VVM-screening for 3 husstandsvindmøller Dato for screeningen 20.05.15 Screenet af Steen Roed Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella

Læs mere

Der er i udført en omfattende undersøgelse af flagermus i Stevns Kommune.

Der er i udført en omfattende undersøgelse af flagermus i Stevns Kommune. Bilag til SMV-screening Navn på plan Spildevandstillæg 6 Dato for screeningen 08.09.16 Screenet af Steen Roed Generelt for flagermus Der er i 2012-2014 udført en omfattende undersøgelse af flagermus i

Læs mere

FORSLAG FOR HUSSTANDSVINDMØLLER PÅ BREDELØKKEVEJ VED STORE HEDDINGE OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 4 HØRINGSPERIODE - INDSÆTTES NÅR KB HAR BEHANDLET SAGEN

FORSLAG FOR HUSSTANDSVINDMØLLER PÅ BREDELØKKEVEJ VED STORE HEDDINGE OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 4 HØRINGSPERIODE - INDSÆTTES NÅR KB HAR BEHANDLET SAGEN PLANLÆGNING LOKALPLAN NR. 147, FOR HUSSTANDSVINDMØLLER PÅ BREDELØKKEVEJ VED STORE HEDDINGE OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 4 HØRINGSPERIODE - INDSÆTTES NÅR KB HAR BEHANDLET SAGEN FORSLAG Teknik og Miljø Hvad

Læs mere

FOR HUSSTANDSVINDMØLLER PÅ BREDELØKKEVEJ VED STORE HEDDINGE OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 4

FOR HUSSTANDSVINDMØLLER PÅ BREDELØKKEVEJ VED STORE HEDDINGE OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 4 PLANLÆGNING LOKALPLAN NR. 147, FOR HUSSTANDSVINDMØLLER PÅ BREDELØKKEVEJ VED STORE HEDDINGE OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 4 Teknik og Miljø Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være en lokal lov.

Læs mere

FORSLAG FOR HUSSTANDSVINDMØLLER PÅ BREDELØKKEVEJ VED STORE HEDDINGE OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 4 HØRINGSPERIODE FRA DEN 7. FEBRUAR - 6.

FORSLAG FOR HUSSTANDSVINDMØLLER PÅ BREDELØKKEVEJ VED STORE HEDDINGE OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 4 HØRINGSPERIODE FRA DEN 7. FEBRUAR - 6. PLANLÆGNING LOKALPLAN NR. 147, FOR HUSSTANDSVINDMØLLER PÅ BREDELØKKEVEJ VED STORE HEDDINGE OG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 4 HØRINGSPERIODE FRA DEN 7. FEBRUAR - 6. APRIL 2015 FORSLAG Teknik og Miljø Hvad er en

Læs mere

AFGØRELSE. Afgørelse: VVM-screening af gyllebeholder hvori der ønskes opbevaring af spildevandsslam fra kommunale rensningsanlæg.

AFGØRELSE. Afgørelse: VVM-screening af gyllebeholder hvori der ønskes opbevaring af spildevandsslam fra kommunale rensningsanlæg. AFGØRELSE 24. SEPTEMBER 2016 JOURNALNUMMER 01.16.04-G01-1-16 SKREVET AF LILIAN SCHMIDT Afgørelse: VVM-screening af gyllebeholder hvori der ønskes opbevaring af spildevandsslam fra kommunale rensningsanlæg.

Læs mere

SMV-screening af planer og programmer

SMV-screening af planer og programmer SMV-screening af planer og programmer Generelle oplysninger Navn på plan Lokalplan 177 Område til fritids- og turismeformål ved Stevns Fyr Dato for screeningen 24. juni 2016. Justeret 28. november 2016

Læs mere

SKOVREJSNING I KLIPPINGE

SKOVREJSNING I KLIPPINGE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5 TIL STEVNS KOMMUNEPLAN 13 SKOVREJSNING I KLIPPINGE Hvad er et kommuneplantillæg? En kommuneplan er en plan for hele kommunen. Den beskriver retningslinjer og rammer for udviklingen

Læs mere

Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede

Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være en lokal lov. En lokalplan fastsætter, hvordan der skal bygges

Læs mere

Side 1 af 7. Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Side 1 af 7. Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Folketinget har vedtaget Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter,

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Skema A Screening af Forslag til tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Planens overordnende

Læs mere

Side 1 af 8. 2) i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser og kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Side 1 af 8. 2) i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser og kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Folketinget har vedtaget Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter,

Læs mere

TILLÆG nr. 1. om mulighed for solcelleanlæg. til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev

TILLÆG nr. 1. om mulighed for solcelleanlæg. til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev TILLÆG nr. 1 om mulighed for solcelleanlæg til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-29 Område til boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev Indledning

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 167. Område til tæt/lav boligbebyggelse på Vinkelvej i Rødby. Høringsperiode xx. xxxx 2015 til xx.

FORSLAG. Lokalplan nr. 167. Område til tæt/lav boligbebyggelse på Vinkelvej i Rødby. Høringsperiode xx. xxxx 2015 til xx. FORSLAG Høringsperiode xx. xxxx 2015 til xx. xxxxxx 2015 Lokalplan nr. 167 Område til tæt/lav boligbebyggelse på Vinkelvej i Rødby Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være en lokal lov. En

Læs mere

Side 1 af 7. Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Side 1 af 7. Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Folketinget har vedtaget Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

Læs mere

SMV-screening af planer og programmer

SMV-screening af planer og programmer Generelle oplysninger Navn på plan Tillæg 5 til Spildevandsplan 2012-2020: Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gammel Stevns Dato for screeningen Januar 2015 Screenet af AnniJJ, Heidkjae, SteRoe,

Læs mere

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads Bornholms Regionskommune Screening vedr. evt. miljøvurdering af planer for vindmøller ved Krashave Forsiden skal altid udfyldes. De øvrige sider er hjælpeværktøj til brug for udfyldelse af forsiden. Navn

Læs mere

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk 19-09-2017 Sagsnr. 01.02.05-P16-116-17 Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk.. Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.14

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Forslag til tillæg 1 til Lokalplan 65 Dato: 14. marts 2011 Deltagere ved screeningsmøde Mette Vestergaard

Læs mere

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato:

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: sskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: 2016-xx-P.U.Bruunsvej, Faaborg Emil Julius Hansen (emjuh) Den 27.9.2016 Sagsnr.: Indledende screening Ja Nej Planen er

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Kommuneplantillæg nr. 1 for Hundested bymidte Dato 6. august 2015 Deltagere ved screeningsmøde: Inha og pvme Læservejledning:

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering

Læs mere

Screening vedvarende energi

Screening vedvarende energi Dato: 5. januar 2017 qweqwe Screening vedvarende energi Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Kommuneplan 2013 vedvarende energikilder ved boliger

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.7 for Skansevej Dato marts 2013 Deltagere ved screeningsmøde Jørgen krog Læservejledning: Lov om af planer

Læs mere

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan.

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Miljøscreening af Affaldsplan 2014-24 Affaldsplanen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 936 af 3. juli 2013, idet den indeholder en ombygning af kommunens

Læs mere

LOKALPLAN. Tillæg 1 til lokalplan nr. 123 P-plads Dagli'brugsen Strøby FORSLAG HØRING FRA XX TIL XX. teknik & miljø

LOKALPLAN. Tillæg 1 til lokalplan nr. 123 P-plads Dagli'brugsen Strøby FORSLAG HØRING FRA XX TIL XX. teknik & miljø LOKALPLAN Tillæg 1 til lokalplan nr. 123 P-plads Dagli'brugsen Strøby FORSLAG HØRING FRA TIL teknik & miljø Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 3 Baggrund og formål 4 Området 5 Lokalplanens

Læs mere

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13.

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13. Screening af Forslag til Lokalplan 137 Rækkehuse på Fortvej. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige

Læs mere

Miljøscreening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 faktorer)

Miljøscreening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 faktorer) screening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 ) Herlev Kommune Dato Marts 2016 Projektbeskrivelse Udarbejdelse af tillæg nr. 5 til spildevandsplan 2010 2019.

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring SCREENING FOR MILJØVURDERING Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring Baggrund og formål Formålet med planerne er at

Læs mere

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST UDKAST Miljøscreeningsskema Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr. 2016-03 Odsherred Kommune har i samarbejde med Lejerbo udarbejdet en plan for en boligbebyggelse på ejendommen teglværkskrogen

Læs mere

Miljø-screening af forslag til lokalplan Boliger ved Hellebo Park i Helsingør

Miljø-screening af forslag til lokalplan Boliger ved Hellebo Park i Helsingør Miljø-screening af forslag til lokalplan 1.127 Boliger ved Hellebo Park i Helsingør Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse

Læs mere

Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen

Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen Basis oplysninger Kommunes bemærkninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Forhold relevant (væsentligt) Forhold relevant (uvæsentligt) Forhold ikke relevant Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens

Læs mere

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.:

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.: sskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.: 2016-9 og Kommuneplantillæg nr. 22 Kirstine M. Tommerup 31. august 2016 01.02.05-P16-19-15 // 01.02.15-P15-1-15

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan , Ringe Kost- og Realskole, Ringe Jomoc/akwes 3. april 2017

Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan , Ringe Kost- og Realskole, Ringe Jomoc/akwes 3. april 2017 sskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.: Baggrund Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan 2017-3, Ringe Kost- og Realskole, Ringe Jomoc/akwes

Læs mere

Nyt rammeområde 1 E8 til erhvervsformål for St. Heddinge Dampvaskeri

Nyt rammeområde 1 E8 til erhvervsformål for St. Heddinge Dampvaskeri Kommuneplantillæg nr. 12 Nyt rammeområde 1 E8 til erhvervsformål for St. Heddinge Dampvaskeri Hvad er et kommuneplantillæg? En kommuneplan er en plan for hele kommunen. Den beskriver retningslinjer og

Læs mere

Miljøvurdering - screening

Miljøvurdering - screening Miljøvurdering - screening Plan nr.: Tekst: Lokalplan for grønt område ved Sønderparken Skema status Dato Udfyldt/rev. Beskrivelse af rev. af Bygherre A 26/10-2012 LIFA v/jch Team Plan B Miljøvurderingsgruppen

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 159, SKOVREJSNING I KLIPPINGE OG FORSLAG TIL TILLÆG NR. 5 TIL STEVNS KOMMUNEPLAN

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 159, SKOVREJSNING I KLIPPINGE OG FORSLAG TIL TILLÆG NR. 5 TIL STEVNS KOMMUNEPLAN FORSLAG Høringsperiode XXXXXXX -XXXXXXX FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 159, SKOVREJSNING I KLIPPINGE OG FORSLAG TIL TILLÆG NR. 5 TIL STEVNS KOMMUNEPLAN 13 Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være

Læs mere

FORSLAG Fremlagt i perioden fra 8. februar 2012 til 4. april Tillæg nr. 18

FORSLAG Fremlagt i perioden fra 8. februar 2012 til 4. april Tillæg nr. 18 FORSLAG Fremlagt i perioden fra 8. februar 2012 til 4. april 2012 Tillæg nr. 18 Mariagerfjord Kommuneplan 2009-21 Retningslinje for opførelse af husstandsmøller Redegørelse Kommuneplantillæg side 2 Redegørelse

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 159, SKOVREJSNING I KLIPPINGE OG FORSLAG TIL TILLÆG NR. 5 TIL STEVNS KOMMUNEPLAN

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 159, SKOVREJSNING I KLIPPINGE OG FORSLAG TIL TILLÆG NR. 5 TIL STEVNS KOMMUNEPLAN FORSLAG Høringsperiode 8. juni - 3. august 2015 FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 159, SKOVREJSNING I KLIPPINGE OG FORSLAG TIL TILLÆG NR. 5 TIL STEVNS KOMMUNEPLAN 13 Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges

Læs mere

FORSLAG. Høringsperiode: Faslægges efter den politiske behandling. Lokalplan nr. 150 for området til ferieformål - Rødvig Ferieby

FORSLAG. Høringsperiode: Faslægges efter den politiske behandling. Lokalplan nr. 150 for området til ferieformål - Rødvig Ferieby FORSLAG Høringsperiode: Faslægges efter den politiske behandling Lokalplan nr. 150 for området til ferieformål - Rødvig Ferieby Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være en lokal lov. En lokalplan

Læs mere

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi.

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi. Ingen Ikke væsentlig Væsentlig Miljøvurdering af planer og programmer Screeningsskema iht. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24/9 2009. Screeningen (forundersøgelsen) omfatter sandsynlige væsentlige påvirkning

Læs mere

_v2_Screening for miljøvurdering af forslag til planer for Skibstrup byudvikling

_v2_Screening for miljøvurdering af forslag til planer for Skibstrup byudvikling Screening for pligt til miljøvurdering af forslag til Lokalplan 4.27 for boligområde ved Skibstrup Stationsvej og Tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2013-2025 samt udkast til udbygningsaftale Lokalplanens,

Læs mere

KOMMUNEPLAN- TILLÆG NR. 6, AREAL- RESERVATION, KRIEGERS FLAK PLANLÆGNING HØRINGSPERIODE FRA DEN 7. FEBRUAR - 6. APRIL 2015 FORSLAG.

KOMMUNEPLAN- TILLÆG NR. 6, AREAL- RESERVATION, KRIEGERS FLAK PLANLÆGNING HØRINGSPERIODE FRA DEN 7. FEBRUAR - 6. APRIL 2015 FORSLAG. PLANLÆGNING KOMMUNEPLAN- TILLÆG NR. 6, AREAL- RESERVATION, KRIEGERS FLAK HØRINGSPERIODE FRA DEN 7. FEBRUAR - 6. APRIL 2015 FORSLAG Teknik og Miljø Hvad er et Kommuneplantillæg? En kommuneplan er en plan

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø.

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø. 1/8 Screening for miljøvurdering af planforslag Rammeplan for grundvandsbeskyttelse i Skanderborg Kommune i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af skemaet Skemaet er udfyldt

Læs mere

AFGØRELSE. Afgørelse: VVM-screening af etablering af gyllebeholder.

AFGØRELSE. Afgørelse: VVM-screening af etablering af gyllebeholder. AFGØRELSE 24. SEPTEMBER 2016 JOURNALNUMMER 01.16.04-G00-2-16 SKREVET AF LILIAN SCHMIDT Afgørelse: VVM-screening af etablering af gyllebeholder. Stevns Kommune har vurderet, at etablering af gyllebeholder

Læs mere

FORSLAG FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN- TILLÆG NR. 20, RAMMEBESTEM- MELSER FOR RAM- MEOMRÅDE 3B13 HØRINGSPERIODE 28. APRIL TIL 23.

FORSLAG FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN- TILLÆG NR. 20, RAMMEBESTEM- MELSER FOR RAM- MEOMRÅDE 3B13 HØRINGSPERIODE 28. APRIL TIL 23. PLANLÆGNING FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN- TILLÆG NR. 20, RAMMEBESTEM- MELSER FOR RAM- MEOMRÅDE 3B13 HØRINGSPERIODE 28. APRIL TIL 23. JUNI 2017 3B13 FORSLAG Teknik og Miljø Hvad er et Kommuneplantillæg? En kommuneplan

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Dato: Sagsnr.: P Indledende screening Ja Nej Bemærkninger Planen er omfattet af lovens

Dato: Sagsnr.: P Indledende screening Ja Nej Bemærkninger Planen er omfattet af lovens Masterplan Ringe Screeningen omfatter 7 principper for byens udvikling: En tilgængelig by En koncentreret, varierende og levende bymidte Et rigt handelsmiljø Et godt ungemiljø Plads til natur og bevægelse

Læs mere

Forslag til Kommuneplanstrategi 2017

Forslag til Kommuneplanstrategi 2017 Forslag til Kommuneplanstrategi 2017 Udpegning af udviklingsområder i kystnærhedszonen Genvedtagelse af Kommuneplan 2013-25 2 Kommuneplanstrategi 2017 udpeger større, sammenhængende udviklingsområder i

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3.

Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3. Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret

Læs mere

FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede

FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: Lokalplan nr. 900.3160 L09 og kommuneplantillæg nr. 15 Kontor/team: Sagsbehandler: Team Plan og Erhvervsudvikling

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå nr. 52, habitatområde H48 og Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Screening for miljøvurdering

Screening for miljøvurdering Screening for miljøvurdering I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal en myndighed udarbejde en miljøvurdering af planer og programmer, der antages at kunne få væsentlig indvirkning

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 166. Område til Dagligvarebutik, Ved Rådhuset 10, i Store Heddinge. Høringsperiode: 12. juni 2015 til 7.

FORSLAG. Lokalplan nr. 166. Område til Dagligvarebutik, Ved Rådhuset 10, i Store Heddinge. Høringsperiode: 12. juni 2015 til 7. FORSLAG Høringsperiode: 12. juni 2015 til 7. august 2015 Lokalplan nr. 166 Område til Dagligvarebutik, Ved Rådhuset 10, i Store Heddinge Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være en lokal lov.

Læs mere

SCREENING FOR MILJØVURDERING

SCREENING FOR MILJØVURDERING Bilag 1 SCREENING FOR MILJØVURDERING Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum En plan for beskyttelse af drikkevandet Baggrund og formål Indsatsplanen for Guldbæk og Øster Hornum

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan 138 I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1 Lokalplan nr. 54 Bakkely Vindmøllepark Indhold: Lokalplanens baggrund Lokal planområdet Lokal planens ind hold Lokalplanens bestemmelser Vedtagelsespåtegning side 1 side 1 side 1 side 3 side 5 Kortbilag

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Screening Offentlig og privat service ved Tøndervej Skærbæk

Læs mere

Kommuneplantillæg 8. til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune Kommuneplanramme 0.7.7.

Kommuneplantillæg 8. til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune Kommuneplanramme 0.7.7. Kommuneplantillæg 8 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune Kommuneplanramme 0.7.7. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommune-planlægningen,

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, Natura 2000-område nr. 56, habitatområde H52 og Fuglebeskyttelsesområde F36 Screening i henhold

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 Kommuneplanramme nr. BE02, Vestre Havnevej 1 11B

Kommuneplantillæg nr. 17 Kommuneplanramme nr. BE02, Vestre Havnevej 1 11B Kommuneplantillæg nr. 17 Kommuneplanramme nr. BE02, Vestre Havnevej 1 11B FORSLAG December 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er et kommuneplantillæg 3 Kommuneplantillæg nr. 17 4 Kommuneplantillæggets

Læs mere

Høringssvar til Helhedsplan for Ringsted Ådal Marts 2016

Høringssvar til Helhedsplan for Ringsted Ådal Marts 2016 Til: Ringsted Kommune Teknik- og Miljøcenter, Rønnedevej 9, 4100 Ringsted Mail to::teknikogmiljo@ringsted.dk Ringsted den 22. juni 2016. Høringssvar til Helhedsplan for Ringsted Ådal Marts 2016 Vi fremsender

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Hjælpetekst til udfyldelse af tjekskema

Hjælpetekst til udfyldelse af tjekskema Screening - sådan: Vil den nye lokalplan medføre ændring / påvirkning på screeningsskemaets parametre? Og i hvor stor grad? Sammenlign altid med en situation hvor planen ikke gennemføres: 0-alternativet!

Læs mere

LOKALPLAN NR. 06.61.D

LOKALPLAN NR. 06.61.D LOKALPLAN NR. 06.61.D Område til offentlige formål ved Ll. Lyngby Skole Landinspektørgruppen i samarbejde med Teknisk Afdeling April 2006 Lokalplan 06.61.D er offentliggjort fra 28. december 2005 til og

Læs mere

Planen kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. 3 stk. 1 pkt. 2

Planen kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. 3 stk. 1 pkt. 2 , Kommuneplan 201 Kommuneplanens kapitler er screenet individuelt. Derfor vil nedenstående ikke være udfyldt med x, men med tal: 1, 2, etc. Disse henviser til kommuneplanens kapitler. Kommuneplanens kapitler

Læs mere

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Nedenstående matrice er et hjælpeværktøj særligt til scoping af planer og programmer, der er omfattet af lovens 3, stk. 1 nr. 1 og 3, stk. 1

Læs mere

2008/1 LSV 153 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. maj Forslag. til

2008/1 LSV 153 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. maj Forslag. til 2008/1 LSV 153 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Miljømin., By- og Landskabsstyrelsen, j.nr. 300-00015 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28.

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

SCREENING FOR MILJØVURDERING. Forslag Lokalplan 4.12 og Forslag Kommuneplantillæg 9 Vestskoven Gymnasium 2017

SCREENING FOR MILJØVURDERING. Forslag Lokalplan 4.12 og Forslag Kommuneplantillæg 9 Vestskoven Gymnasium 2017 SCREENING FOR MILJØVURDERING Forslag Lokalplan 4.12 og Forslag Kommuneplantillæg 9 Vestskoven Gymnasium 2017 + 1 Screening for miljøvurdering I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Læs mere

(Grontmij Acoustica, Prøvningsrapport P6.023.13 af 7. oktober 2013) Tegning med hovedmål, Gaia-Wind 133 10 kw.

(Grontmij Acoustica, Prøvningsrapport P6.023.13 af 7. oktober 2013) Tegning med hovedmål, Gaia-Wind 133 10 kw. Side: 1 af 8 Indholdsfortegnelse: Side Afsnit 1 Indholdsfortegnelse 2 Gaia-Wind 133 10 kw husstandsvindmølle placering 3 Beskrivelse af Gaia-Wind 133 10 kw vindmøllen 4 Støjbelastning fra møllen 5 Geografiske

Læs mere

Lokalplanens formål er, at give mulighed for etablering af ressourcecenter i de eksisterende bygninger på Ole Rømers vej 7-9 i Sengeløse.

Lokalplanens formål er, at give mulighed for etablering af ressourcecenter i de eksisterende bygninger på Ole Rømers vej 7-9 i Sengeløse. Screening for miljøvurdering Forslag til lokalplan nr. 7.32 for et område ved Ole Rømers vej 7-9 (tidligere Eslau) i Sengeløse samt forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2010 for Høje-Taastrup Kommune

Læs mere

Høringsperiode XX. måned 2015 til XX. måned Lokalplan nr Område til bolig- og erhvervsformål på Maglebyvej ved Strøby

Høringsperiode XX. måned 2015 til XX. måned Lokalplan nr Område til bolig- og erhvervsformål på Maglebyvej ved Strøby Høringsperiode. måned 2015 til. måned 2015 Lokalplan nr. 170 Område til bolig- og erhvervsformål på Maglebyvej ved Strøby Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være en lokal lov. En lokalplan

Læs mere

Screeningsskema til miljøvurdering af planer

Screeningsskema til miljøvurdering af planer Næstved Kommune - Kvalitetsstyring i Miljø og Plan - Fysik Planlægning Side:1 af 6 BYMILJØ, NATUR OG LANDSKAB Grønne områder Parker, græsarealer, støjvolde, stier, skov, hegn, mark, herunder adgang til

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Omfang af afledte projekter og aktiviteter

Omfang af afledte projekter og aktiviteter Ikke aktuel Ingen indvirkning Indvirkning Væsentlig indvirkning Ansvar fagområde Vurdering om ansøgning til sommerhusområde Dato: 25. september 2017 Matrikel 75i og del af matrikel 3b Søby by, Søby Begrundelser

Læs mere

MILJØVURDERING AF PLANER - TJEKLISTE 26. marts 2015

MILJØVURDERING AF PLANER - TJEKLISTE 26. marts 2015 MILJØVURDERING AF PLANER - TJEKLISTE 26. marts 2015 Læsevejledning Lov om miljøvurdering af planer og programmer indebærer, at offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Screening for miljøvurdering

Screening for miljøvurdering Vækst og bæredygtighed, Plan og strategisk forsyning Dato: 24. februar 2015 Sagsnr.: 14/60240 Sagsbeh.: emn Screening for miljøvurdering Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 og lokalplanforslag nr. 1.48

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

Teknisk forundersøgelse Ry Å projekt 1 Mejerigrøften AAL 856. Vandplan 2009-2015

Teknisk forundersøgelse Ry Å projekt 1 Mejerigrøften AAL 856. Vandplan 2009-2015 Teknisk forundersøgelse Ry Å projekt 1 Mejerigrøften AAL 856 Vandplan 2009-2015 Kolofon: Thorsten Møller Olesen og Lars Nørgaard Bach, Limfjordssekretariatet. 29. maj 2015 Rekvirent: Brønderslev Kommune

Læs mere

Miljøscreening, jf. reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening, jf. reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer Notat Vandforsyningsplan 2013 Dato: 13. marts 2013 Udarbejdet af: Ulrik Mathiasen Miljøscreening, jf. reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer Indledning Notatet omfatter en vurdering af

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 14. Rammeområde 9L1 Straalen (nyt) til Stevns Kommuneplan 13

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 14. Rammeområde 9L1 Straalen (nyt) til Stevns Kommuneplan 13 Forslag Forslag - Høringsperiode fra 7. juli 2015-2. september 2015 Kommuneplantillæg nr. 14 Rammeområde 9L1 Straalen (nyt) til Stevns Kommuneplan 13 Hvad er et kommuneplantillæg? En kommuneplan er en

Læs mere

Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1/6 Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af nedenstående skema Skemaet kan udfyldes med følgende fem svarmuligheder: Til emner,

Læs mere