Tæt på læringseffekten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tæt på læringseffekten"

Transkript

1 Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1

2 Indhld Bilag... 2 Baggrund... 2 Frmål... 3 Mål fr prjektet... 3 Kmpetenceudviklingsplan... 4 Kmpetenceudviklingsaktiviteter... 5 Medarbejderinddragelse... 8 Evaluering... 8 Videndeling... 9 Bilag Pixiudgave af prjektbeskrivelse Tidsplan fr prjektet med dater fr kmpetenceudvikling fr de frskellige deltagerkredse Organisatinsdiagram - en versigt ver hvrdan prjektet skal rganiseres fra styregruppe til lkale prjektgrupper på sklerne. Baggrund Brøndby, Glstrup g Vallensbæk har fået bevilliget kr. fra A.P. Møller Fnden til et treårigt perspektivrigt kmpetenceudviklingsfrløb, der invlverer alle lærere, børnehaveklasseledere, skle(faglige)ledere g frvaltninger i de tre kmmuner. Med indsatsen ønsker de 3 kmmuner at øge fagligheden hs eleverne g sikre at flere gennemfører en ungdmsuddannelse. Indsatserne i prjektet er funderet i prfessr Jhn Hatties frskning m synlig læring. Hans hvedpinte er, at en skle pnår de bedste resultater, når eleverne er i stand til at tage aktiv del i deres egen læring, g når medarbejderne undersøger egen praksis i frhld til, hvilken effekt det, de planlægger, g det de gør, har på elevernes læring. Vres prjekt går på t ben: Arbejde med læringsmålstyret undervisning i Fælles Frberedende teams (herefter FF-team) på årgange. Her arbejdes i første mgang med fælles undervisningsfrløb samt videndeling af samme g siden med årsplaner. Arbejde med elevernes prgressin. Her tænkes i læringsmål fr den enkelte elev. 2

3 Aktinslæringsvejledere inddrages i arbejdet med fkus på begge punkter, således at effekten af arbejdet undersøges, g at der her igennem pbygges lkal evidens g videndeling. Desuden tager vi afsæt i prfessr Vivian Rbinsns mdel fr pædaggisk skleledelse med skarpt fkus på kernepgaven nemlig sammenhæng mellem skleledelse g elevers læringsudbytte g sammenhæng mellem undervisning g læringsudbytte gså kaldet elevcentret skleledelse. Det betyder, at lederen sætter klare mål fr arbejdet med elevernes læring, sikrer de nødvendige rammer g arbejder tæt sammen med lærere g bh.klasseledere i planlægning, krdinering g datapfølgning i frhld til målpfyldelsen. Medlemmer af ledelsesteamene på de enkelte skler indgår derfr sm sparringspartnere i arbejdet med aktinslæring samt sm tvhldere fr FF-teams (fx alle dansklærer på 4. eller 8. årgang). Glstrup, Brøndby g Vallensbæk kmmune er alle tre relativt små kmmuner. På sklemrådet er et samarbejde mellem de tre kmmuner en str frdel, da kmmunerne har brug fr at se ud ver kmmunegrænserne g hente ny inspiratin. I dette prjekt kmmer samarbejdet særligt til udtryk på frvaltnings-, ledelses- g aktinslæringsvejlederniveau. Derudver er der strdriftsfrdele i tilrettelæggelsen af kmpetenceudvikling, f.eks. ved at vejlederne deltager i fælles uddannelse. Derved skabes gså nye fra fr videndeling. Frmål Frmålet med prjektet er at skabe et varigt løft i elevernes læring g trivsel. Det gør kmmunerne ved at frankre læringsmålstyret undervisning sm en fælles g frtsat videreudviklende kultur på alle flkesklerne i de tre kmmuner. Fkus ligger på synliggørelse af læringseffekten g arbejdet i FF-teams. Prjektet skal give et kmpetenceløft fr lærere, børnehaveklasseledere, ledere g frvaltning samt uddanne vejledere ude på sklerne, sm kan varetage aktinslæringsfrløb. En del af prjektets sigte er at pbygge en struktureret tilgang til arbejdet med læringsmålstyret undervisning i FF-teams g i den frbindelse en systematisk pbygning af lkal evidens. Her menes, at lærerne g bh-klasseledere i deres praksis tager udgangspunkt i glbal evidens g msætter det til lkale frhld. Desuden frventes pbygning af en kultur fr videndeling af lkal evidens på sklen, på tværs af sklerne g på tværs af kmmunerne. Strukturen er et vigtigt fkusmråde i frhld til prjektets frankring. Det er afgørende, at der på sklerne rganiseres en mødestruktur der understøtter arbejdet med målstyret undervisning i FF-teams. Mål fr prjektet Med udgangspunkt i kmmunernes mål m at løfte eleverne fagligt, samt Jhn Hattie g Viviane Rbinsn sm teretisk fundament, er målene fr prjektet følgende: Eleverne er bevidste m deres egen læring, g m hvrdan de pnår egne læringsmål. Lærerene g bh-klasselederne tilrettelægger læring fr den enkelte elev på baggrund af, hvad de ved virker, samtidig med at de frtsat undersøger egen praksis gennem aktinslæring g evaluering (lkal evidens). 3

4 Aktinslæringsvejlederne på sklen fungerer sm sparringspartnere fr medarbejderne på metdedelen (aktinslæring g læringsledelse). Ledelsen på sklen indgår i samarbejdet med vejlederne g FF-teams mkring læringsledelse g læringsmålstyret undervisning. Frvaltningen understøtter sklernes arbejde med læringsledelse. Der er på sklerne skabt en mødestruktur, sm muliggør arbejdet med målstyret undervisning i FFteams. Der er en systematisk psamling af data m elevernes læring (lkal evidens) g en brug af disse data til udvikling af praksis. Der er brug fr kmpetenceudvikling, sm kan understøtte venstående mål. Det er et langsigtet frløb, hvilket gør det ekstra vigtigt, at den faglige udvikling kan leve videre på sklerne uafhængigt af sklerefrmen g efter prjektets afslutning. Kmpetenceudviklingsplan Fkus på læring skal kunne ses i hele sklens virke, hvilket betyder, at kmpetenceudviklingen i prjektet tilrettelægges således, at der kmpetenceudvikles på hele sklen. Alle lærere g bh-klasseledere i hele sklefrløbet skal igennem flere kmpetenceudviklingsdage i UCC regi mhandlende læringsledelse g målstyret undervisning. Der skal uddannes aktinslæringsvejledere, sm understøtter lærere g bh-klasseledere i arbejdet med at undersøge effekten af deres undervisning. Mellemtrinnet vil udgøre det trin i sklefrløbet, hvr aktinslæringsvejlederne sammen med lærerne i første mgang skal øve sig på at skabe en undersøgende kultur med elevernes læring fr øje. Herfra er det målet, at arbejdsmetden bredes til hele sklefrløbet. De tildelte midler fra AP Møller Fnden anvendes til at uddanne følgende aktører, hvis pgaver i prjektet frdeler sig således: Lærere g bh-klasseledere Planlægning, gennemførelse g evaluering af målstyret undervisning i FF-team Synliggørelse af elevernes læring Anvendelse af viden m elevernes læring g effekt af egen praksis Deltagelse i aktinslæringsfrløb med aktinslæringsvejledere (g på sigt med sparring fra vejleder) Aktinslæringsvejledere Støtte undersøgende prcesser i undervisningen via bservatiner g pfølgende samtaler, herunder vejledning ift. målstyret undervisning g synliggørelse af elevernes læring Bidrage til videndeling mellem vejledere Bidrage til videndeling m aktinslæring Samarbejde med ledelsen m anvendelse g udbredelse af viden m elevernes læring 4

5 Skleledelse At skabe de nødvendige rammer fr, at lkal evidens kan pbygges g synliggøres At samarbejde med vejlederne m at skabe en undersøgende kultur på sklerne g dermed få øje på læringseffekten At støtte vejledere g medarbejdere i at arbejde målstyret At sikre et flw af viden m elevernes læring gennem rganisatinen Frvaltning At understøtte skledelserne i at lede på læringsmål g synliggøre læringseffekten Anvende viden m elevernes læring til at sikre priritering af målrettede indsatser Tilrettelægge kmmunale g tværkmmunale netværk fr vejlederne g traditinelle fagteams Målet er, at alle niveauer i rganisatinen kmmer tættere på elevernes læring. Fr at dette kan lade sig gøre, g der bliver en tydelig synliggørelse af læringseffekten, skal der skabes et flw af viden mellem de frskellige niveauer. Her tænkes i datasystemer, sm lærerne g bh-klasselederne kan bruge i deres daglige arbejde. Datasystemerne skal bruges til at udarbejde g dele fælles undervisningsfrløb, fælles årsplaner g til at evaluere elevernes prgressin (læringsmål) i FF-teamsne. Datasystemerne vil være frskellige fra kmmune til kmmune g en del af kmmunernes medfinansiering af prjektet. Kmpetenceudviklingsaktiviteter Lærere g børneklasseledere Skleår 2015/16: August inden sklestart Kick-ff 5/8 James Nttingham m målstyret undervisning g synlig læring - ½ dag 6/8 i Vallensbæk, 7/8 i Glstrup g 10/8 i Brøndby: Faglig pkvalificering ift. Nye fælles mål, læringsmålstyret undervisning g arbejde i FF-teams (UCC). April - ½ dag i alle kmmuner 5/4 i Glstrup, 6/4 i Brøndby g 7/4 i Vallensbæk Opkvalificering ift. arbejdet med læringsmålstyret undervisning i FF-teams (pfølgning) g udarbejdelse af fælles årsplaner (UCC) Hele 2016 Særligt fr mellemtrinnet: intrduktin til g deltagelse i aktinslæringsfrløb v. aktinslæringsvejledere (støtte fra UCC - caching). Skleår 2016/17: August inden sklestart Kick-ff 4/8, 5/8 g 8/8 5

6 Faglig pkvalificering ift. arbejdet med evaluering g feedback med fkus på elevernes prgressin samt anvendelse af data m elevernes læring (UCC) Januar Intrduktin til aktinslæringsfrløb fr hele sklen. Fra januar Alle lærere g børnehaveklasseledere kan benytte sig af aktinsvejlederne. April - ½ dag i alle kmmuner Dater følger Opfølgning på arbejdet med evaluering g feedback med fkus på elevernes prgressin samt anvendelse af data m elevernes læring (UCC) Aktinslæringsvejlederne Skleåret 2015/16: August nvember: 27/8, 25/9 g 23/11 Opkvalificering sm aktinsvejledere (UCC) Hele 2016 Støtte til afprøvning af aktinslæringsfrløb i et cachingfrløb med ledelsen (UCC)- 6 caching timer pr. vejleder Lederne Skleåret 14/15 Maj /juni 1 time -1½ time: Samtale med Elvi Weinrich g Henrik Rander fra UCC m sklen i hvert ledelsesteam )plæg til samtalen er udsendt) Skleåret 2015/ august - 1 dag Faglig pkvalificering: Ledelse af kulturfrandringsprcesser (UCC) Ledelse g understøttelse af FF-teams g vejledere (UCC) Evalueringskultur g feedbackkultur (UCC) 27/8 g 23/11 - ½ dage Intrduktin til aktinslæring g samarbejdet med AL- vejlederne(ucc) en eller t tvhlder(e) fra hvert ledelsesteam deltager begge dage 4. nvember 1 dag Faglig pkvalificering: Ledelse af kulturfrandringsprcesser (UCC) 6

7 Ledelse g understøttelse af FF-teams g vejledere (UCC) Evalueringskultur g feedbackkultur (UCC) 19. Nvember 1 dag 1. prcesdag med frvaltningen med fkus på fælles læringsrum g den ønskede effekt med prjektet (UCC) 16. Marts 1 dag Faglig pkvalificering: Ledelse af kulturfrandringsprcesser (UCC) Ledelse g understøttelse af fagteams g vejledere (UCC) Evalueringskultur g feedbackkultur (UCC) 11. Maj 1 dag 2. prcesdag med frvaltningen med fkus på fælles læringsrum g den ønskede effekt med prjektet (UCC) Skleåret 2016/17 5. Oktber 1 dag 3. prcesdag med frvaltningen med fkus på fælles læringsrum g den ønskede effekt med prjektet (UCC) 3. Maj 1 dag 4. prcesdag med frvaltningen med fkus på fælles læringsrum g den ønskede effekt med prjektet (UCC) Gennem hele prjektet Mulighed fr persnlig ledelsescaching v. UCC (12 klip pr. leder kan bruges individuelt eller i team) Frvaltningen Skleåret 2014/ juni 1 dag Prcesdag på tværs af frvaltningerne med fkus på databaseret ledelse samt at skabe læringsrum i løbet af prjektet g frvaltningens rlle heri (UCC) Skleåret 2015/ Nvember 1. prcesdag med lederne med fkus på fælles læringsrum g den ønskede effekt med prjektet (UCC) 11. Maj 2. prcesdag med lederne med fkus på fælles læringsrum g den ønskede effekt med prjektet (UCC) Skleåret 2016/17 7

8 5. Oktber 3. prcesdag med lederne med fkus på fælles læringsrum g den ønskede effekt med prjektet (UCC) 3. Maj 4. prcesdag med lederne med fkus på fælles læringsrum g den ønskede effekt med prjektet (UCC) Kmpetenceudviklingsfrløbet justeres løbende gennem prjektet på baggrund af den frmative evaluering, sm prjektgruppen g Danmarks Evalueringsinstitut står fr løbende. Medarbejderinddragelse Arbejdet med læringsledelse skal være en hjælp til planlægning af årsplaner g undervisningsfrløb samt evaluering af elevernes prgressin. Kmmunerne vurderer, at lærerenes g bh-klasselederens arbejde med dette kan lettes betydeligt, hvis der arbejdes i FF-teams med at udvikle fælles årsplaner g knkrete undervisningsfrløb. Undervisningsfrløbene evalueres g udvikles i perider ved aktinslæring i samarbejde med en aktinslæringsvejleder. På sigt skal denne evaluering fregå sm kllegial vejledning med aktinslæringsvejlederen sm sparringspartner. Disse frløb frventes sm udgangspunkt gennemført 2 gange m årligt i hvert FF-team. Det er vigtigt at understrege, at der ved denne mstrukturering g det øgede fkus på arbejdet i FF-teams er tale m en kulturændring på mange af sklerne. Kmmuner er meget bevidste m, at en inddragelse af medarbejderne i prcessen er essentiel, hvis kulturændringen skal frankres. Det er derfr vigtigt at medarbejdernes inputs g erfaringer inddrages løbende i prcessen. Kmmunerne har gså arbejdet med dette fr øje både i ansøgningsprcessen g i den verrdnede plan fr prjektet. I ansøgningsprcessen har kmmunerne sparret med en praksisgruppe, bestående af lærere g ledere fra alle tre kmmuner. Denne gruppe blev nedsat fr at kmme tæt på praksis. Gennem plæg, prcesdage g videndeling deltagerne imellem har arbejdet i denne gruppe tydeliggjrt de udfrdringer, sm de invlverede parter møder i dagligdagen på sklen. Dette har bl.a. peget på behvet fr et fælles sprg m g frståelse af læring, videndeling samt frankring af viden, herunder behvet fr struktur, pfølgning fra ledelsen g redskaber. Kmmunerne har i prjektrganiseringen planlagt en frtsat inddragelse af lærere, bh-klasseledere g ledelse samt aktinslæringsvejledere. Disse er repræsenteret både i de lkale prjektgrupper g en referencegruppe (se evt. rganisatinsdiagram). Evaluering Evalueringsdesignet rummer både en intern (prjektgruppen) g en ekstern (EVA) evaluering. I frhld til den frmative evaluering i løbet af prjektet, er den tænkt sm en kntinuerlig undersøgelse af prjektets status med henblik på løbende justering. Det første år af prjektet evalueres internt. Den resterende del af prjektet evalueres af EVA. Der vil i evalueringen være fkus på: Kmpetenceudviklingens transfereffekt 8

9 Hvrdan strukturen fungerer i praksis, herunder arbejdet i ff-team Hvrdan g hvrvidt de frskellige samarbejdsflader fungerer Hvrdan viden m elevernes læring synliggøres Udviklingsprjekter fungerer sjældent fuldstændig sm planlagt, hvilket kmmunerne har frsøgt at tage højde fr, ved at planlægge fleksibelt, g give plads til justeringer undervejs. Desuden vil fkus fr kmpetenceudvikling tage udgangspunkt i den frmative evaluering. På den måde justeres prjektet kntinuerligt i frhld til virkeligheden med inddragelse af medarbejdere, vejledere g ledelse. Udver at samle p på prjektet undervejs, skal evalueringen gså tydeliggør fr medarbejderne, hvr langt de er nået. Ved at inddrage medarbejderne i, hvrdan vi kmmer videre på baggrund af evalueringens bservatiner g anbefalinger, gøres der plads til, at ideer g strukturer kan vkse nedefra, g at prjektet dermed kan tilpasses de lkale frhld i kmmunerne g på de enkelte skler, dg uden at prjektet mister sit verrdnede fkus. Evalueringen er således med til at hlde prcessen i gang g mtivere medarbejderne. Videndeling Opbygningen af lkal evidens på sklerne udvikles særligt i FF-teamsne. Fr at sikre videndeling på sklerne er det vigtigt, at hver kmmune bruger et eller flere systemer, sm kan psamle data m elevernes læring. Desuden er der behv fr, at lærerne kan dele årsplaner g undervisningsfrløb, så alle har adgang til de frløb, der laves i fællesskab i FF-teamene. Med justeringer kan frløbene udvikles g bruges de følgende år af kllegaer. Et mål er at disse datasystemer gså på sigt vil give mulighed fr at dele årsplaner g undervisningsfrløb på tværs af sklerne i kmmunen. Der prettes et kmmunalt netværk fr aktinslæringsvejlederne, så de har mulighed fr at dele erfaringer m vejledningspgaven. De vil på den måde kunne understøtte hinanden g indgå i et arbejdsfælleskab både verrdnet g på knkrete pgaver. Dette netværk kan udvides til at være tværkmmunalt. I frhld til videndeling på tværs af kmmunerne, er det planen at der afhldes tværkmmunale fagdage en gang m året, hvr lærerne kan mødes i fag g på årgange fr at dele erfaringer (lkal evidens) g undervisningsideer. 9

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Brug fr alle unge 1. periderapprt Den 29. september 2009 Ministeriet fr Flygtninge, Indvandrere g Integratin Indhldsfrtegnelse 1. Effektevaluering af Brug fr alle unge, 2008-2009 3 2. Sammenfatning

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning INDHOLD Frmål, knklusiner g anbefalinger Indledning Et analytisk dbbeltperspektiv: undersøgelsens frskningsdesign g rapprtens pbygning 1 Børn g bibliteker i et vidensamfund Børns senmderne hverdagsliv

Læs mere

Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer

Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer Stedet hvr bør læring bygger på kreativitet g innvatin Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer Af Pia Stræde Palmelund, Direktør i RemisenBrande, Prjektleder i prjekt Bølger i hverdagen. 4000 skleelever

Læs mere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere, der kan medføre en systematisk brug af AMU g dermed bidrage til at løfte ufaglærte til faglært

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 3

NOTAT. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 3 NOTAT Flkesklerefrmen Arbejdsgruppe 3 Arbejdsgruppe 3 Sklens indhld g rganisering herunder ledelse Kmmissrium 1. Arbejdsgruppen skal kmme med knkrete frslag til rammerne fr rganisering af sklerne, der

Læs mere

Elektronisk musik. Indholdsplan, læseplan og tanker omkring den nye linje.

Elektronisk musik. Indholdsplan, læseplan og tanker omkring den nye linje. I sit manifest fra 1913 skrev den italienske futurist Luigi Russl, at det traditinelle rkester ikke længere var i stand til at indfange bevidstheden af en kultur, der var mgivet af støj g at denne støjens

Læs mere

Evaluering kort og godt

Evaluering kort og godt Evaluering kort og godt Om målsætning, dokumentation & elevplaner Dette hæfte er et supplement til filmen "Når evaluering er læring Kan bestilles til alle lærere i grundskolen Dette hæfte er et supplement

Læs mere

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af scial media g deres anvendelse i danske Af Charltte A. Christensen & Marie Seebach Vejleder: Ole E. Andersen, Institut fr Afsætningsøknmi Uddannelse: Cand.ling.merc.

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af scial media g deres anvendelse i danske virksmheder Af Charltte A. Christensen & Marie Seebach Vejleder: Ole E. Andersen, Institut fr Afsætningsøknmi Uddannelse:

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Udvikling af kvalitets- og evalueringskulturen på SOSU C Arbejdet med at fastholde og udvikle kvaliteten på SOSU C er allerede godt i gang via forskellige

Læs mere

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen Et fag med bevægelse 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n?

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n? D r i k k e v a n d - r e n t v a n d, m e n h v r d a n? Drikkevand rent vand, men hvrdan? Udgivet af Teknlgirådet April 2011 Materialet er udarbejdet af Teknlgirådet med bridrag fra prjektets baggrundsgruppe

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Ny praksis i folkeskolen. Inspirationsmateriale til skoleledelser og forvaltninger

Ny praksis i folkeskolen. Inspirationsmateriale til skoleledelser og forvaltninger Inspirationsmateriale til skoleledelser og forvaltninger Inspirationsmateriale til skoleledelser og forvaltninger Børne- og Kulturchefforeningen, Skolelederforeningen og KL, 2015 Foto: Jakob Carlsen Sats:

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT INDHOLD 1. Forord 1 2. Konklusion 2

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere