ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE"

Transkript

1 ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 5035/01/DA/endelig WP 56 Arbejdsdokument om den internationale anvendelse af Fællesskabets databeskyttelseslovgivning ved behandling af personoplysninger på Internet, som foretages af websteder, der er etableret uden for Fællesskabet Vedtaget den 30. maj 2002 Gruppen, der er nedsat ved artikel 29 i direktiv 95/46/EF, er et uafhængigt EU-rådgivningsorgan vedrørende databeskyttelse og beskyttelse af privatlivets fred, hvis opgaver er fastsat i artikel 30 i direktiv 95/46/EF og artikel 14 i direktiv 97/66/EF. Gruppens sekretariat varetages af: Europa-Kommissionen; GD for det Indre Marked, Det indre markeds funktion og virkning. Koordinering. Databeskyttelse B-1049 Bruxelles - Belgien - Kontor: C100-6/136 Websted:

2 GRUPPEN VEDRØRENDE BESKYTTELSE AF PERSONER I FORBINDELSE MED BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER, som er nedsat ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober , som henviser til direktivets artikel 29 og artikel 30, stk. 1, litra a), og artikel 30, stk. 3, som henviser til gruppens forretningsorden, særlig artikel 12 og 14, har vedtaget følgende arbejdsdokument: 1. Indledning Formålet med dette dokument er at behandle spørgsmålet om den internationale anvendelse af Fællesskabets databeskyttelseslovgivning på den behandling, herunder især indsamling, af personoplysninger, der foretages af websteder, som er etableret uden for Fællesskabet 2. Dette arbejdsdokument skal tjene både som arbejdsredskab og referencedokument for de registeransvarlige og deres rådgivere, når de behandler sager vedrørende den behandling af personoplysninger på Internet, der foretages af websteder, der er etableret uden for Fællesskabet. Da dette er et meget kompliceret område, og da Internettet er et meget dynamisk miljø, vil dokumentet ikke indeholde endelige løsninger på alle de forskellige problemer, der kan opstå på dette område. Gruppen påpegede i sit arbejdsdokument om beskyttelse af privatlivets fred på Internettet 3 et klart behov for at præcisere den konkrete anvendelse af reglen om gældende lovgivning i det overordnede databeskyttelsesdirektiv (artikel 4, stk. 1, litra c)) 4, herunder især med hensyn til onlinebehandling af personoplysninger foretaget af registeransvarlige, der er etableret uden for Fællesskabet. De nationale databeskyttelsesmyndigheder anmodes regelmæssigt om at rådgive virksomheder og fysiske personer på dette område. Problemet med at fastslå, hvorvidt en national lovgivning finder anvendelse på en situation, der berører flere lande, er ikke et problem, der er specifikt for hverken databeskyttelse, Internettet eller Fællesskabet. Det er et generelt spørgsmål inden for international ret, der opstår både i online- og offlinesituationer, hvor et eller flere 1 EFT L 281 af , s. 31, tilgængelig på: 2 Direktiv 95/46/EF om databeskyttelse er ligeledes blevet gennemført i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), og enhver henvisning til Fællesskabet i nærværende dokument er således ligeledes en henvisning til EØS. 3 "Beskyttelse af privatlivets fred på Internettet - En integreret EU-strategi til beskyttelse af onlineoplysninger", WP 37 af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, EFT L 281 af , s , tilgængelig på: 2

3 elementer berører mere end ét land. Der skal i så fald træffes afgørelse om, hvilken national lovgivning der finder anvendelse, inden der kan tages stilling til sagens faktiske indhold. Disse afgørelser om gældende lovgivning skal træffes under hensyntagen til en række forskellige faktorer. Et lands fornemste opgave er at beskytte sine statsborgeres, indbyggeres, virksomheders og andre retssubjekters rettigheder og interesser, som er fastlagt i den nationale lovgivning. I mange lande gælder det, at straffeloven (i modsætning til de love, der sikrer borgernes rettigheder og friheder) skal anvendes så bredt og internationalt som muligt. Meget kendte sager som f.eks. Yahoo! 5 eller CompuServe 6 viser, hvorledes domstolene anvender den nationale straffelov til at forbyde adgangen til websteder med pornografisk eller racistisk indhold på udenlandske internetservere. Den tyske højesteret i straffesager har i en nyere afgørelse dømt udgiveren et værk, der afviser Auschwitz' eksistens ("Auschwitz Lüge"), på et australsk websted, selv om det ikke var bevist, at personer fra Tyskland havde haft adgang til det pågældende websted 7. Domstolen var i forbindelse med denne forbrydelse af meget særlig karakter af den opfattelse, at det var tilstrækkeligt, at internetindholdet "kunne" være til skade for den offentlige orden i Tyskland, og at det således var irrelevant, om det rent faktisk var tilfældet. Sådanne internationale virkninger af beskyttelsesregler er som regel et udtryk for lovgivernes eller domstolenes ønske om dels at beskytte borgerne, når det er nødvendigt, til trods for de uundgåelige håndhævelsesproblemer i forbindelse med grænseoverskridende situationer, og dels i praksis at anvende disse regler for at sikre, at det tilsigtede formål opfyldes. Der findes med hensyn til fællesskabslovgivningen adskillige eksempler på disse bestræbelser på at opnå et sammenhængende retsgrundlag. Europa-Kommissionen kan på konkurrenceområdet træffe beslutninger, der påvirker virksomheder, som er etableret uden for Fællesskabet, når de handler med Fællesskabet. Et godt eksempel på dette er en nyere beslutning fra Kommissionen 8 om at forbyde en anmeldt fusion 9 mellem de to amerikanske virksomheder General Electric og Honeywell. Det fremgik af artikel 1 i denne beslutning, der blev truffet i juli 2001, at en fusion mellem de to virksomheder ville skabe en koncentration, der var "uforenelig med fællesmarkedet". Kommissionen fastslog, at de to virksomheder havde en samlet omsætning i Fællesskabet på over 250 millioner euro, og konkluderede derfor, at den anmeldte transaktion var af "fællesskabsdimension". 5 TGI Paris, ordonnance du référé af , tilgængelig på: 6 AG München, dom af Ds 465 Js /95. 7 BGH, dom af , Az: 1 StR 184/00. 8 Beslutning af , sag nr. COMP/M.2220, i medfør af artikel 8, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 4064/89 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser. 9 General Electric skulle i henhold til den notificerede aftale overtage hele aktiekapitalen i Honeywell. 3

4 Fællesskabslovgivningens ekstra-territoriale dimension gør sig ligeledes gældende inden for forbrugerlovgivning. Det er fastsat i artikel 12 i direktivet om fjernsalg 10, at en forbruger ikke kan miste den beskyttelse, som direktivet giver, ved at der indsættes en klausul om valg af et tredjelands lovgivning som gældende lov for kontrakten, når loven i det valgte tredjeland giver en dårligere beskyttelse end fællesskabslovgivningen. Dette er tilfældet, når aftalen har en "nær tilknytning" til en eller flere medlemsstater 11. Begrebet "nær tilknytning" stammer fra artikel 7 i Rom-konventionen af Det bestemmes i denne artikel, at et lands "ufravigelige regler" skal anvendes på situationer, som er underlagt lovgivningen i et andet land, når den pågældende situation har en "nær tilknytning" til landet. Der er ligeledes blevet udviklet en retspraksis, der følger den samme logik med hensyn til direktivet om selvstændige handelsagenter 12. EF-Domstolen har fastslået 13, at en agenturgiver med hjemsted uden for Fællesskabet, der anvender en handelsagent, som udøver sine aktiviteter inden for Fællesskabet, ikke kan unddrage sig bestemmelserne i direktivet i kraft af kontraktmæssige bestemmelser om, at et tredjelands lovgivning finder anvendelse på forholdet. Domstolen har erklæret, at fællesskabslovgivningen skal finde anvendelse i de tilfælde, hvor "der er en nær forbindelse til Fællesskabet". Et yderligere og mere praktisk eksempel kan findes inden for luftfartsindustrien. Rådet har udarbejdet en forordning indeholdende en adfærdskodeks for edbreservationssystemer (CRS) 14. Denne forordning (der indeholder bestemmelser om anvendelsen af CRS-systemer) finder anvendelse på "ethvert edb-reservationssystem, (...) som tilbydes til anvendelse eller anvendes på Fællesskabets område, uanset systemleverandørens status eller nationalitet, (...) eller hvor den pågældende centrale databehandlingsenhed er beliggende". Fællesskabslovgivningen finder således automatisk anvendelse på et system, når der er adgang dertil fra Fællesskabet, også selv om systemets centrale databehandlingsenhed er beliggende uden for Fællesskabet (og oplysningerne lægges ind i systemet via terminaler i Fællesskabet eller på anden vis). Det kan således på grundlag af en analyse af, i hvilket omfang fællesskabslovgivningen finder anvendelse på disse sager med en ekstra-territorial dimension, konkluderes, at der generelt anvendes ensartede kriterier. Uanset om det er et krav, at forholdet er af "fællesskabsdimension" eller har en "nær tilknytning til Fællesskabet", finder EF- Domstolen, Europa-Parlamentet og Rådet samt Europa-Kommissionen det passende at anvende fællesskabsregler på foretagender, der er etableret uden for Fællesskabet. I andre lande, f.eks. USA, går man ved domstolene og i lovgivningen ud fra et lignende princip med henblik på at anvende de lokale regler på udenlandske websteder: Den amerikanske Children s Online Privacy Protection Act af 1998 (COPPA) finder således 10 Direktiv 97/7/EF. 11 Ordlyden i artikel 6, stk. 2, i direktiv 93/13/EØF om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler og i artikel 7, stk. 2, i direktiv 99/44/EF om visse aspekter af forbrugerkøb og garantier i forbindelse hermed ligger meget tæt op af ordlyden i artikel 12, stk. 2. Der lægges i begge retsakter vægt på anvendelsen af fællesskabslovgivningen, og i begge tilfælde anvendes begrebet "nær tilknytning". 12 Direktiv 86/653/EØF. 13 Sag nr. C-381/98, Ingmar GB Ltd. og Eaton Leonard Technologies. 14 Adfærdskodeks for CRS (kombinet udgave af Rådets forordning nr. 2299/89, 3089/93 og 323/99). 4

5 anvendelse på udenlandske websteder, der indsamler personoplysninger om børn, som befinder sig i USA 15. En operatør af et websted, der henvender sig til børn under 13 år (eller et websted, der henvender sig til et bredt publikum, men hvor operatøren er vidende om, at webstedet indsamler oplysninger om børn), er forpligtet til at overholde bestemmelserne i denne federale lov. Det bestemmes i COPPA, hvilken information operatøren er forpligtet til at give i sin databeskyttelseserklæring, hvornår og hvorledes en operatør er forpligtet til at opnå verificerbart samtykke fra en forælder, og hvilke forpligtelser en operatør har til at beskytte børns privatliv og onlinesikkerhed. Det er i denne forbindelse interessant, at denne lov ikke finder specifikt anvendelse på amerikanske foretagender, men på foretagender, der "befinder sig på Internettet", og det har med hensyn til det område, hvor loven finder anvendelse, ingen betydning, hvor webstedet rent fysisk er etableret, så længe det udøver sin aktivitet i USA. Hvis dette er tilfældet, vil webstedet være underlagt amerikansk lov på dette område. Det fremgår af en undersøgelse af international lov, at der i de enkelte lande er en udbredt tendens til at anvende en række alternative kriterier for at fastsætte et så udstrakt geografisk anvendelsesområde som muligt for den nationale lovgivning, og således dække så mange situationer som muligt og give forbrugerne og erhvervssektoren en så omfattende beskyttelse som muligt. Denne tendens fører uvægerligt til, at flere nationale lovgivninger finder anvendelse på en situation, der omfatter et grænseoverskridende element. Man forsøger derfor med internationale retlige instrumenter at fastslå de relevante kriterier på en neutral og ikke diskriminerende måde. Det seneste forsøg på at udarbejde et udkast til en konvention om den lov, der skal finde anvendelse på kontrakter, som fandt sted inden for rammerne af Haag-konferencen, mislykkedes, fordi landene ikke kunne blive enige om det afgørende kriterium. Dette udgør således problemets kerne, når man taler om gældende lov, nemlig at der skal tages lige hensyn til de involverede landes forskellige interesser. Det skal på denne baggrund bemærkes, at Fællesskabets databeskyttelsesdirektiv indeholder en udtrykkelig bestemmelse om den gældende lov med angivelse af det kriterium, der skal anvendes. Uanset om det er nemt at forstå eller anvende denne bestemmelse, er det en fordel for fysiske personer og for erhvervslivet, at der i databeskyttelsesdirektivet tages stilling til dette vigtige spørgsmål. 2. Artikel 4 i direktiv 95/46/EF om gældende lovgivning Direktivets artikel 4 lyder som følger: "Gældende national ret 1. Medlemsstaterne anvender de nationale bestemmelser, de vedtager til gennemførelse af dette direktiv, på behandling af personoplysninger: a) der foretages som led i en virksomheds eller et organs aktiviteter inden for den medlemsstats område, hvor den registeransvarlige er etableret; en registeransvarlig, som er etableret på flere medlemsstaters område, skal træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at hver af disse virksomheder eller organer opfylder kravene i den gældende nationale lovgivning b) der foretages af en registeransvarlig, der ikke er etableret på den pågældende U.S.C (1)(A)(I), hvortil der henvises i Joel R. Reidenberg, se fodnote 5. 5

6 medlemsstats område, men på et sted, hvor dens nationale lovgivning gælder i henhold til folkeretten c) der foretages af en registeransvarlig, der ikke er etableret på Fællesskabets område, og som med henblik på behandling af personoplysninger anvender midler, det være sig elektroniske eller ikke-elektroniske, som befinder sig på den pågældende medlemsstats område, medmindre disse midler kun benyttes med henblik på forsendelse gennem Det Europæiske Fællesskabs område. 2. I det i stk. 1, litra c), omhandlede tilfælde udpeger den registeransvarlige en repræsentant, der er etableret på den pågældende medlemsstats område, uden at dette i øvrigt berører eventuelle retslige skridt mod den registeransvarlige selv." I denne artikel tages der stilling til de situationer, der giver anledning til spørgsmålet om, hvilken lov der skal finde anvendelse på behandling af personoplysninger. Det er således de situationer, hvor mindst ét aspekt af behandlingen af personoplysninger vedrører mere end én medlemsstat, f.eks. hvis et foretagende, der foretager direkte markedsføring, udarbejder adresselister om forbrugere i flere medlemsstater og anvender dem i en medlemsstat for at sende reklamemateriale til disse forbrugere. Det kan også dreje sig om en situation, hvor et amerikansk websted anbringer en cookie i fysiske personers computer i Fællesskabet, således at webstedet kan identificere computeren og knytte denne oplysning sammen med andre oplysninger. I direktivet sondres der generelt mellem på den ene side de situationer, hvor de grænseoverskridende elementer er begrænset til medlemsstaterne eller til områder uden for Fællesskabets geografiske grænser, men hvor en medlemsstats lov finder anvendelse i henhold til international offentlig ret ("diplomatsagen") 16, og på den anden side de situationer, hvor behandlingen omfatter elementer, der ligger helt uden for Fællesskabets grænser 17. Direktivet har med hensyn til de situationer, der er begrænset til Fællesskabets område, et dobbelt formål, nemlig at undgå situationer, hvor loven om databeskyttelse ikke finder anvendelse (retlige tomrum), og situationer, hvor to eller flere nationale lovgivninger finder anvendelse samtidig. Da direktivet behandler spørgsmålet om gældende lov og indeholder et kriterium for fastsættelsen af den lov, der skal lægges til grund for en løsning i en given sag, fungerer det som såkaldt "lovvalgsregel", og det er således ikke nødvendigt at gøre brug af andre kriterier fra international privat ret. Det afgørende kriterium eller "tilknytningsmomentet" i direktivet er det sted, hvor den registeransvarlige er etableret, eller med andre ord princippet om oprindelsesland, der typisk anvendes inden for rammerne af det indre marked. Helt konkret betyder dette følgende: 16 Denne sag vil ikke blive behandlet i dette dokument. Det skal ligeledes bemærkes, at direktivet og dermed artikel 4 begge finder anvendelse på den private og offentlige sektor, der behandler personoplysninger, som er omfattet af fællesskabslovgivningen. Anvendelsen af artikel 4 på sager i den offentlige sektor vil dog ikke blive behandlet i dette arbejdsdokument. 17 Denne sondring gælder hovedsagelig den registeransvarlige. Det skal under alle omstændigheder slås fast, at direktivet finder anvendelse, uanset om den registeransvarlige i Fællesskabet har en registerfører, der udøver sine aktiviteter uden for Fællesskabet. Direktivet finder i så fald fortsat anvendelse på samtlige behandlinger. 6

7 Når behandlingen foretages som led i de aktiviteter, der udføres af et af den registeransvarliges foretagender på en medlemsstats område, finder denne medlemsstats databeskyttelseslovgivning anvendelse på behandlingen. Når en registeransvarlig er etableret i flere medlemsstater samtidig, skal hvert foretagende opfylde de forpligtelser, der er fastsat i de pågældende medlemsstaters lovgivning for den behandling, som foretages i forbindelse med de pågældende aktiviteter. Dette er ingen undtagelse fra princippet om oprindelsesland, men tværtimod en nøje anvendelse af dette princip: Den registeransvarlige kan ikke, hvis han vælger at have foretagender i flere medlemsstater i stedet for bare i ét, opnå nogen fordel ved at gøre gældende, at det er tilstrækkeligt at opfylde betingelserne i én af de nationale lovgivninger for at udøve sine aktiviteter i hele det indre marked. En registeransvarlig vil i denne situation være underlagt en parallel anvendelse af de nationale lovgivninger på de respektive foretagender. Gruppen vil eventuelt behandle dette aspekt på et senere tidspunkt. Anvendelsen af princippet om oprindelsesland er fuldt berettiget i et indre marked, hvor de nationale databeskyttelseslovgivninger giver en ens beskyttelse takket være harmoniseringen af de databeskyttelsesrettigheder, som fysiske personer kan påberåbe sig, og af de forpligtelser, der påhviler erhvervslivet og andre registeransvarlige, som behandler personoplysninger. Princippet om oprindelsesland, der på sin vis er en begrænsning af anvendelsesområdet for medlemsstaternes databeskyttelseslovgivning, har således ingen negativ virkning på borgernes eller erhvervslivets rettigheder og interesser i disse medlemsstater. Selv om medlemsstaternes lovgivning ikke finder anvendelse på alle de behandlinger, der involverer en national registreret eller finder sted på det nationale område, har den omstændighed, at det kun er en anden medlemsstats lovgivning, som finder anvendelse, nemlig kun meget lidt at sige, eftersom begge lovgivninger er harmoniserede i kraft af direktivet og dermed ækvivalente. Tilliden og håndhævelsen sikres derudover gennem samarbejdet mellem de nationale databeskyttelsesmyndigheder, uanset hvilken lovgivning der finder anvendelse. 18 Situationen er imidlertid ikke den samme, når det drejer sig om behandlinger, der involverer en registeransvarlig i et tredjeland. De nationale lovgivninger i disse tredjelande er ikke harmoniserede, direktivet finder ikke anvendelse i disse lande, og beskyttelsen af fysiske personer med hensyn til behandlingen af deres personoplysninger kan derfor være mangelfuld eller ikke-eksisterende. Princippet om oprindelsesland, der tager udgangspunkt i det sted, hvor den registeransvarlige er etableret, kan ikke længere anvendes til at afgøre, hvilken lovgivning der finder anvendelse. Det er således nødvendigt at anvende et andet tilknytningsmoment. Europa-Parlamentet og Rådet har besluttet at anvende et af de klassiske tilknytningsmomenter i international ret, nemlig den konkrete forbindelse mellem selve handlingen og retsordenen. Fællesskabslovgiveren har valgt at tage udgangspunkt i det land, hvor det anvendte udstyr befinder sig 19. Direktivet finder således anvendelse, når den registeransvarlige ikke er etableret på Fællesskabets område, men beslutter sig for at behandle personoplysninger til specifikke formål og anvender automatisk eller andet udstyr, der befinder sig på en medlemsstats område. 18 Se artikel 28, stk. 6, første punktum, i direktiv 95/46/EF: "Den enkelte tilsynsmyndighed er, uanset hvilken national lov der måtte gælde for den pågældende behandling, kompetent til på sin medlemsstats område at udøve de beføjelser, der tillægges den i overensstemmelse med stk. 3 i denne artikel". Se også sidste punktum i samme stykke om forpligtelsen til at samarbejde. 19 Dette er ikke tilfælde, hvis udstyret blot anvendes til forsendelse gennem Fællesskabets område. 7

8 Denne bestemmelse i artikel 4, stk. 1, litra c), i direktiv 95/46/EF har til formål at sikre, at en fysisk person i en medlemsstat ikke står uden beskyttelse i forbindelse med en behandling, der finder sted i denne medlemsstat, blot fordi den registeransvarlige ikke er etableret på Fællesskabets område. Dette kan således være tilfældet, hvis den registeransvarlige i princippet ikke har nogen tilknytning til Fællesskabet. Det kan dog også tænkes, at registeransvarlige etablerer deres foretagende uden for Fællesskabet for ikke at være omfattet af fællesskabslovgivningen. Det skal bemærkes, at den fysiske person ikke behøver at være EF-statsborger eller være fysisk til stede eller bosiddende i Fællesskabet. Der foretages i direktivet ingen sondring på grundlag af statsborgerskab eller opholdssted, fordi det harmoniserer medlemsstaternes lovgivning om grundlæggende rettigheder, der gives alle mennesker uanset statsborgerskab. Den fysiske person kan således i de situationer, der behandles nedenfor, lige så godt være amerikansk eller kinesisk statsborger. Denne fysiske person vil med hensyn til anvendelsen af Fællesskabets databeskyttelseslovgivning være beskyttet på lige fod med enhver EF-statsborger. Det afgørende element er det sted, hvor behandlingsudstyret befinder sig. Fællesskabslovgiverens beslutning om at lade en behandling, hvor der anvendes udstyr, som befinder sig på Fællesskabets område, være omfattet af sin databeskyttelseslovgivning, afspejler således ønsket om at beskytte fysiske personer på sit eget område. Det anerkendes på internationalt niveau, at landene kan sikre en sådan beskyttelse. Artikel XIV i den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser (GATS) tillader undtagelser fra reglerne om fri handel, når formålet er at beskytte fysiske personers rettigheder med hensyn til deres privatliv og databeskyttelse og at håndhæve denne lov. I de efterfølgende afsnit beskrives de begreber, som er nødvendige for at fastslå, hvilken lov der finder anvendelse Etablering Begrebet etablering er relevant i direktivets artikel 4, stk. 1, litra c), når den registeransvarlige ikke er etableret på Fællesskabets område. Det sted, hvor en registeransvarlig er etableret, svarer til det sted, hvor aktiviteterne rent faktisk udøves gennem en mere permanent struktur, og det skal fastsættes i overensstemmelse med EF- Domstolens retspraksis. Begrebet etablering omfatter i henhold til Domstolen den faktiske udøvelse af en aktivitet ved hjælp af en fast indretning i et ikke nærmere angivet tidsrum 20. Dette krav anses ligeledes for opfyldt, når et foretagende er oprettet for en nærmere angivet periode. Etableringsstedet for et foretagende, der leverer tjenester via et websted, er ikke det sted, hvor den benyttede teknologi befinder sig, eller det sted, hvor webstedet er tilgængeligt, men det sted, hvor foretagendet udøver sin erhvervsmæssige virksomhed 21. Dette er f.eks. tilfældet, når et foretagende, der foretager direkte markedsføring, er etableret i London og tilrettelægger sin salgskampagne for hele Europa her. Den omstændighed, at det anvender servere i Berlin og Paris, ændrer ikke ved, at det er etableret i London. 20 Sag C-221/89, Factortame, Sml I, s. 3905, præmis Direktiv 2000/31/EF, betragtning 19. 8

9 2.2. Den registeransvarlige Den registeransvarlige er et fast begreb i direktivet, som betegner den fysiske eller juridiske person, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger (artikel 2, litra d), i direktiv 95/46/EF). I definitionen af dette begreb tages der ikke hensyn til den registeransvarliges etableringssted. Begrebet dækker alle situationer, idet det skal være muligt at knytte enhver behandling til en eller flere registeransvarlige. Det betyder inden for rammerne af direktivets artikel 4, stk. 1, litra c), at der et eller andet sted må findes en registeransvarlig i direktivets forstand. Det synes også at være nødvendigt, at behandlingen finder sted i forbindelse med en aktivitet, som er omfattet af fællesskabslovgivningen og dermed direktivet. En behandling, der foretages af en fysisk person inden for rammerne af aktiviteter af personlig eller familiemæssig karakter, er således ikke omfattet af direktivets anvendelsesområde. For at udløse direktivets artikel 4, stk. 1, litra c), skal den registeransvarlige med henblik på behandling af personoplysninger (og ikke kun med henblik på forsendelse gennem Fællesskabets område) anvende udstyr, som befinder sig på en medlemsstats område 22. Dette betyder således, at den registeransvarlige skal være aktiv og have en særlig hensigt. Hans beslutning om, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling, er således omfattet af dette aspekt Udstyr Direktivet indeholder ingen definition af dette begreb. Ordet udstyr (equipment) defineres i den engelske ordbog Collins English dictionary som en række værktøjer eller anordninger, der er samlet til et specifikt formål (a set of tools or devices assembled for a specific purpose). Udstyr kan f.eks. være computere, terminaler og servere, der kan anvendes til næsten alle former for behandling. Det præciseres i direktivet, at "udstyr" som sådan kan være elektronisk eller ikkeelektronisk, så længe det ikke udelukkende benyttes med henblik på forsendelse gennem Fællesskabets område. Et typisk eksempel, hvor udstyr anvendes udelukkende til forsendelse, er telenetværk (back bones, kabler osv.), som er en del af Internet, og hvorigennem internetkommunikationer cirkulerer fra afsenderpunkt til modtagerpunkt Anvendelse af udstyret 22 Det skal bemærkes, at der er en forskel mellem terminologien i den engelske udgave af artikel 4, stk. 1, litra c), hvor ordet "udstyr" (equipment) anvendes, og terminologien i de andre sprogudgaver af artikel 4, stk. 1, litra c), der anvender ordet "midler", som mere svarer til det engelske "means". Terminologien, der anvendes i disse andre sprogudgaver af artikel 4, stk. 1, litra c), er i overensstemmelse med ordlyden i artikel 2, litra d), hvor den registeransvarlige defineres som den person, der afgør, til hvilket formål og med hvilke "hjælpemidler" (means) der må foretages behandling. Det skal dog ligeledes bemærkes, at ordet "midler" (means) anvendes i de tidligere engelske udgaver (f.eks. i ændret forslag af 1992), men at dette på et sent tidspunkt under drøftelserne blev ændret til "udstyr" (equipment), således som det også fremgår af den fælles holdning af marts

10 Vurderingen af, om "den registeransvarlige med henblik på behandling af personoplysninger anvender midler" i henhold til direktivets artikel 4, stk. 1, litra c), er i Fællesskabet afgørende for databeskyttelseslovgivningens anvendelse. Gruppen anbefaler, at man i forbindelse med konkrete sager anvender denne regel i databeskyttelsesdirektivet med en vis forsigtighed. Formålet hermed er at sikre, at fysiske personer er omfattet af de nationale databeskyttelseslovgivningers beskyttelse og de nationale databeskyttelsesmyndigheders behandlingskontrol i de situationer, hvor det er nødvendigt, hvor det må anses for relevant, og hvor der i et rimeligt omfang kan ske håndhævelse under hensyntagen til eventuelle grænseoverskridende elementer. Gruppen er derfor at den opfattelse, at det ikke er enhver interaktion mellem en internetbruger i Fællesskabet og et websted, der er etableret uden for Fællesskabet, der nødvendigvis fører til anvendelsen af Fællesskabets databeskyttelseslovgivning. Gruppen har givet udtryk for, at udstyret skal være til rådighed for den registeransvarlige med henblik på behandling af personoplysninger. Det er samtidig ikke nødvendigt, at den registeransvarlige har fuld kontrol over udstyret. Det kan variere, i hvilket omfang udstyret er til den registeransvarliges rådighed. Den nødvendige rådighedsgrad anses for at være til stede, hvis den registeransvarlige - ved at fastsætte, hvorledes udstyret skal fungere - har mulighed for at træffe de relevante beslutninger om oplysningernes indhold og fremgangsmåden for deres behandling. Den registeransvarlige fastsætter med andre ord, hvilke data der indsamles, lagres, overføres, ændres osv., på hvilken måde og til hvilket formål. Gruppen er af den opfattelse, at begrebet "anvendelse" forudsætter to elementer, nemlig at den registeransvarlige udfører en eller anden form for aktivitet, og at den registeransvarlige har til hensigt at behandle personoplysninger. Dette indebærer, at det ikke er alle "anvendelser" af "udstyr" i Fællesskabet, der er omfattet af direktivet. Den registeransvarliges råderet over udstyret skal dog ikke forveksles med ejendomsretten til den registeransvarliges eller den fysiske persons udstyr. Det har således i direktivet ingen betydning, hvem der ejer udstyret. Gruppens fortolkning er i fuld overensstemmelse med fælleskabslovgiverens begrundelse for direktivets artikel 4, stk. 1, litra c), jf. betragtning 20: "den omstændighed, at den registeransvarlige er etableret i et tredjeland, må ikke hindre personer i at nyde den beskyttelse, der fastsættes ved dette direktiv; den pågældende behandling bør i så fald underkastes lovgivningen i den medlemsstat, hvor de hjælpemidler, der benyttes til behandlingen, befinder sig, og der bør stilles garanti for, at de rettigheder og forpligtelser, der følger af dette direktiv, også overholdes". Dette er et nødvendigt element med henblik på gennemførelsen af direktivets overordnede målsætning, som er "at forhindre, at en person unddrages den beskyttelse, der sikres ved dette direktiv". 3. Praktiske eksempler Formålet med dette kapitel er at omsætte vejledningen i artikel 4 til konkrete løsningsmodeller i typiske sager. Et fællestræk ved nedenstående sager er, at internetbrugeren ikke nødvendigvis altid er klar over, om det websted, som han vil besøge og (bevidst eller ubevidst) give oplysninger til, er beliggende i eller uden for Fællesskabet. Det er ikke muligt uden yderligere oplysninger at stedfæste de domænenavne, som ikke indeholder nogen geografisk angivelse, og der er selv for de 10

Arbejdsgruppen vedrørende Beskyttelse af Personer i forbindelse med Behandling af Personoplysninger. Henstilling 1/99

Arbejdsgruppen vedrørende Beskyttelse af Personer i forbindelse med Behandling af Personoplysninger. Henstilling 1/99 5093/98/DA/endelig udg. WP 17 Arbejdsgruppen vedrørende Beskyttelse af Personer i forbindelse med Behandling af Personoplysninger Henstilling 1/99 om usynlig og elektronisk behandling af personoplysninger

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 27.1.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 1563/2014 af D. G., polsk statsborger, om den praksis, der Andragende nr. 1618/2014 af D. G.,

Læs mere

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse 1112/05/DA WP 103 Udtalelse 1/2005 om databeskyttelsesniveauet i Canada i forbindelse med luftfartsselskabers overførsel af PNR- og API-oplysninger Vedtaget

Læs mere

ARTIKEL 29 -GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE. Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

ARTIKEL 29 -GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE. Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse ARTIKEL 29 -GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 5058/00/DA/endelig WP 33 Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Udtalelse 5/2000 om Brugen af offentlige registre til reverse- eller flerkriterie-søgetjenester

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne

Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne ARTIKEL 29-Databeskyttelsesgruppen 02318/09/DA WP167 Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne Vedtaget den 1. december

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONEN

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONEN L 181/19 II (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15. juni 2001 om standardkontraktbestemmelser for overførsel af personoplysninger til tredjelande

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Senest opdateret: 15. januar 2010 FORTROLIGHEDSPOLITIK

Senest opdateret: 15. januar 2010 FORTROLIGHEDSPOLITIK FORTROLIGHEDSPOLITIK Senest opdateret: 15. januar 2010 Fortrolighedspolitikkens indhold Denne fortrolighedspolitik ("Fortrolighedspolitikken") beskriver, hvordan Rezidor Hotel Group, via vores danske holdingselskab,

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. november 2017 (OR. fr) 11323/01 DCL 1 AFKLASSIFICERING af dokument: af: 27. november 2001 ny status: Vedr.: JUR 258 INST 69 INF 106 PESC 318 COSDP 215

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Aktion Børnehjælp og vores hjemmesider er nedenfor samlet benævnt Aktion Børnehjælp eller aktionboernehjaelp.dk.

Aktion Børnehjælp og vores hjemmesider er nedenfor samlet benævnt Aktion Børnehjælp eller aktionboernehjaelp.dk. September 2017 Privatlivspolitik Aktion Børnehjælp indsamler oplysninger om vores brugere og deres besøg ved hjælp af såkaldte cookies eller ved at brugeren selv afgiver oplysningerne på aktionboernehjaelp.dk

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse 11601/DA WP 90 Udtalelse nr. 5/2004 om uanmodet kommunikation med henblik på markedsføring, jf. artikel 13 i direktiv 2002/58/EF Vedtaget den 27. februar 2004

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse EUROPA-PARLAMENTET 2004 Retsudvalget 2009 2007/0248(COD) 19.3.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø. jahs@itst.dk

IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø. jahs@itst.dk IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Sendt til: hvs@itst.dk og jahs@itst.dk 17. marts 2011 Vedrørende høring over udkast til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

Gruppen vedrørende Beskyttelse af Personer i forbindelse med Behandling af Personoplysninger

Gruppen vedrørende Beskyttelse af Personer i forbindelse med Behandling af Personoplysninger 5005/99/endelig udg. WP 18 Gruppen vedrørende Beskyttelse af Personer i forbindelse med Behandling af Personoplysninger Henstilling 2/99 om beskyttelse af privatlivets fred i forbindelse med aflytning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 6.7.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0279 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 6. juli 2017 med henblik på vedtagelse

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK L 230/56 Den Europæiske Unions Tidende 30.6.2004 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 3. juni 2004 om de nærmere vilkår for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svigs

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 00327/11/DA WP 180 Udtalelse 9/2011 om industriens reviderede forslag til en ramme for konsekvensvurderinger vedrørende privatlivs- og databeskyttelse i forbindelse

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Justitsministeriet har ved e-mail af 24. maj 2012 anmodet om Institut for Menneskerettigheders eventuelle bemærkninger til ovennævnte forslag.

Justitsministeriet har ved e-mail af 24. maj 2012 anmodet om Institut for Menneskerettigheders eventuelle bemærkninger til ovennævnte forslag. Justitsministeriet Statsretskontoret jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 13. juni 2012 J.NR.

Læs mere

DEN FÆLLES KONTROLINSTANS FOR EUROPOL. Udtalelse fra den fælles kontrolinstans om databeskyttelsesniveauet i Australien (Udtalelse 05/35)

DEN FÆLLES KONTROLINSTANS FOR EUROPOL. Udtalelse fra den fælles kontrolinstans om databeskyttelsesniveauet i Australien (Udtalelse 05/35) THE JOINT SUPERVISORY BODY OF EUROPOL DEN FÆLLES KONTROLINSTANS FOR EUROPOL Udtalelse fra den fælles kontrolinstans om databeskyttelsesniveauet i Australien (Udtalelse 05/35) DEN FÆLLES KONTROLINSTANS

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 17.9.2008 ARBEJDSDOKUMENT om omsætning, gennemførelse og håndhævelse af direktivet om vildledende og sammenlignende reklame

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 06.07.2012 ARBEJDSDOKUMENT om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

Justitsministeriet. Lovafdelingen. Europaudvalget Miljø Bilag 5 Offentligt. Bidrag til samlenotat for rådsmødet (miljø) den 27. juni 2006.

Justitsministeriet. Lovafdelingen. Europaudvalget Miljø Bilag 5 Offentligt. Bidrag til samlenotat for rådsmødet (miljø) den 27. juni 2006. Europaudvalget 2006 2740 - Miljø Bilag 5 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 22. juni 2006 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2006-768/21-0014 Dok.: LVM40184 Bidrag til samlenotat for rådsmødet

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse

Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse 08/06/2017 ESMA70-151-294 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Definitioner... 4 3 Formål... 5 4 Overholdelses- og rapporteringsforpligtelser...

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages af Unionen med hensyn til ændringerne af

Læs mere

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre.

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre. Privatlivspolitik Denne hjemmeside opererer internationalt og er i overensstemmelse med den lokale lovgivning og regler i de pågældende lande. Denne privatlivspolitik omhandler hvordan vi bruger og behandler

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.1.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0006/2009 af Jean Marie Taga Fosso, fransk statsborger, om den forskelsbehandling på grundlag af

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 27.10.2010 2010/0067(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Læs mere

POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER Ikrafttrædelsesdato: 1/1/2013 Nærværende Politik for beskyttelse af personlige oplysninger forklarer, hvordan vi håndterer de personlige oplysninger, som

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0698 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0698 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0698 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.7.2009 KOM(2009) 421 endelig 2007/0248 (COD) KOMMISSIONENS UDTALELSE i henhold til EF-traktatens

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 14.11.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1330/2007 af 24. september 2007 om nærmere regler for videregivelse af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart

Læs mere

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering Jan Trzaskowski!"#$%&!'($) %**) + Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Fjernsalgsdirektivet (Direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997) Forbrugerkøbsdirektivet (Direktiv

Læs mere

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted P6_TA(2009)0086 Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2009 med henstillinger til Kommissionen om grænseoverskridende flytning af selskabers

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Betingelserne for brug gælder for modulet for e-indsendelse på leverandørportalen, ikke hele leverandørportalen.

Betingelserne for brug gælder for modulet for e-indsendelse på leverandørportalen, ikke hele leverandørportalen. VILKÅR OG BETINGELSER Adgang til og brug af denne hjemmeside er underlagt følgende betingelser for brug ("Vilkår og betingelser"). Du bedes læse disse betingelser for brug grundigt, før du bruger denne

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/0018(COD) 6.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sikkerhedskrav

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, C KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / af [ ] om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer vedrørende ikkeerhvervsmæssige

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 31.5.2001 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 145/43 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1049/2001 af 30. maj2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 13.1.2010

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 13.1.2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2010 K(2010)19 endelig KOMMISSIONENS HENSTILLING af 13.1.2010 om sikker dataudveksling mellem medlemsstaterne med henblik på kontrol af, at det førerkort, de udsteder,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.4.2010 KOM(2010)176 endelig 2010/0097 (CNS) C7-0136/10 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastsættelse af bestemmelser vedrørende import til Den Europæiske Union fra

Læs mere

Program til beskyttelse af privatlivets fred

Program til beskyttelse af privatlivets fred Program til beskyttelse af privatlivets fred I dette program til beskyttelse af privatlivets fred ("politik") oplyser vi, Qualcomm Incorporated og vores datterselskaber (kollektivt "vi", "os" eller "vores"),

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 5.9.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra det maltesiske Repræsentanternes Hus om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 844/14/DA WP 217 Udtalelse 6/2014 om den registeransvarliges legitime interesser som omhandlet i artikel 7 i direktiv 95/46/EF Vedtaget den 9. april 2014 Artikel

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.12.2014 COM(2014) 727 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, Unionen skal indtage i Underudvalget vedrørende Sundhed og Plantesundhed,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. om lovvalg og kompetence i skilsmissesager. (forelagt af Kommissionen) {SEC(2005) 331}

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. om lovvalg og kompetence i skilsmissesager. (forelagt af Kommissionen) {SEC(2005) 331} KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.3.2005 KOM(2005) 82 endelig GRØNBOG om lovvalg og kompetence i skilsmissesager (forelagt af Kommissionen) {SEC(2005) 331} DA DA GRØNBOG om

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af EU's holdning med henblik på revisionen af det internationale telekommunikationsreglement

Læs mere

EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv

EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv Europaudvalget EU-note - E 26 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 16. januar 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv

Læs mere

Bilag X Databehandleraftale

Bilag X Databehandleraftale Bilag X Databehandleraftale 1 Anvendelsesområde og omfang 1.1 KUNDEN er dataansvarlig for de personoplysninger, som MICO behandler på vegne af KUNDEN i henhold til Aftalen. MICO er databehandler. KUNDEN

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) 15.12.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 316/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2725/2000 af 11. december 2000 om oprettelse af»eurodac«til sammenligning

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

Europa-Parlamentet OG Rådets Direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser

Europa-Parlamentet OG Rådets Direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser Europa-Parlamentet OG Rådets Direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser EF-Tidende nr. L 018 af 21/01/1997 s. 0001-0006 EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ARBEJDSDOKUMENT. Retsudvalget om forbrugerrettigheder. Retsudvalget. Ordfører: Diana Wallis

EUROPA-PARLAMENTET ARBEJDSDOKUMENT. Retsudvalget om forbrugerrettigheder. Retsudvalget. Ordfører: Diana Wallis EUROPA-PARLAMENTET 2004 Retsudvalget 2009 15.4.2009 ARBEJDSDOKUMENT om forbrugerrettigheder Retsudvalget Ordfører: Diana Wallis DT\780948.doc PE423.804v01-00 Indledning Kommissionens forslag af 8. oktober

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 15.6.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (50/2011) Om: Begrundet udtalelse fra Den Italienske Republiks Senat om forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg,

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas Forenede

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.01.2006 KOM(2006) 4 endelig 2006/0003 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om særlige foranstaltninger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.01.2002 KOM(2002) 19 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Grækenland til at træffe en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Bilag til brev til Europaudvalget af 19. november 2008 19. november 2008 Martin Salamon Dok. 66500/ps Telekom-pakken Rådet har indledt

Læs mere

(Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER EUROPA-KOMMISSIONEN

(Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER EUROPA-KOMMISSIONEN 31.7.2013 DA Den Europæiske Unions Tidende C 219 A/1 V (Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER EUROPA-KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE Offentliggørelse af ledig stilling

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

1. Introduktion 2. Om os

1. Introduktion 2. Om os Fortrolighedspolitik 1. Introduktion Atchik udvikler fantastiske spil med sjov og underholdning for alle. Hos Atchik respekterer vi personlige oplysninger for enhver, der bruger vores spil, website(s)

Læs mere

RESTREINT UE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HENSTILLING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

RESTREINT UE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HENSTILLING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2006 SEK(2006)1714 endelig HENSTILLING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OM BEMYNDIGELSE AF KOMMISSIONEN TIL AT INDLEDE FORHANDLINGER OM EN AFTALE

Læs mere

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 4 Offentligt

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 4 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 4 Offentligt Lovafdelingen Dato: 7. oktober 2015 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2015-3051/01-0032 Dok.: 1754939 Supplerende

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) 31.3.2015 DA L 86/13 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere