ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE"

Transkript

1 ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 5035/01/DA/endelig WP 56 Arbejdsdokument om den internationale anvendelse af Fællesskabets databeskyttelseslovgivning ved behandling af personoplysninger på Internet, som foretages af websteder, der er etableret uden for Fællesskabet Vedtaget den 30. maj 2002 Gruppen, der er nedsat ved artikel 29 i direktiv 95/46/EF, er et uafhængigt EU-rådgivningsorgan vedrørende databeskyttelse og beskyttelse af privatlivets fred, hvis opgaver er fastsat i artikel 30 i direktiv 95/46/EF og artikel 14 i direktiv 97/66/EF. Gruppens sekretariat varetages af: Europa-Kommissionen; GD for det Indre Marked, Det indre markeds funktion og virkning. Koordinering. Databeskyttelse B-1049 Bruxelles - Belgien - Kontor: C100-6/136 Websted:

2 GRUPPEN VEDRØRENDE BESKYTTELSE AF PERSONER I FORBINDELSE MED BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER, som er nedsat ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober , som henviser til direktivets artikel 29 og artikel 30, stk. 1, litra a), og artikel 30, stk. 3, som henviser til gruppens forretningsorden, særlig artikel 12 og 14, har vedtaget følgende arbejdsdokument: 1. Indledning Formålet med dette dokument er at behandle spørgsmålet om den internationale anvendelse af Fællesskabets databeskyttelseslovgivning på den behandling, herunder især indsamling, af personoplysninger, der foretages af websteder, som er etableret uden for Fællesskabet 2. Dette arbejdsdokument skal tjene både som arbejdsredskab og referencedokument for de registeransvarlige og deres rådgivere, når de behandler sager vedrørende den behandling af personoplysninger på Internet, der foretages af websteder, der er etableret uden for Fællesskabet. Da dette er et meget kompliceret område, og da Internettet er et meget dynamisk miljø, vil dokumentet ikke indeholde endelige løsninger på alle de forskellige problemer, der kan opstå på dette område. Gruppen påpegede i sit arbejdsdokument om beskyttelse af privatlivets fred på Internettet 3 et klart behov for at præcisere den konkrete anvendelse af reglen om gældende lovgivning i det overordnede databeskyttelsesdirektiv (artikel 4, stk. 1, litra c)) 4, herunder især med hensyn til onlinebehandling af personoplysninger foretaget af registeransvarlige, der er etableret uden for Fællesskabet. De nationale databeskyttelsesmyndigheder anmodes regelmæssigt om at rådgive virksomheder og fysiske personer på dette område. Problemet med at fastslå, hvorvidt en national lovgivning finder anvendelse på en situation, der berører flere lande, er ikke et problem, der er specifikt for hverken databeskyttelse, Internettet eller Fællesskabet. Det er et generelt spørgsmål inden for international ret, der opstår både i online- og offlinesituationer, hvor et eller flere 1 EFT L 281 af , s. 31, tilgængelig på: 2 Direktiv 95/46/EF om databeskyttelse er ligeledes blevet gennemført i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), og enhver henvisning til Fællesskabet i nærværende dokument er således ligeledes en henvisning til EØS. 3 "Beskyttelse af privatlivets fred på Internettet - En integreret EU-strategi til beskyttelse af onlineoplysninger", WP 37 af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, EFT L 281 af , s , tilgængelig på: 2

3 elementer berører mere end ét land. Der skal i så fald træffes afgørelse om, hvilken national lovgivning der finder anvendelse, inden der kan tages stilling til sagens faktiske indhold. Disse afgørelser om gældende lovgivning skal træffes under hensyntagen til en række forskellige faktorer. Et lands fornemste opgave er at beskytte sine statsborgeres, indbyggeres, virksomheders og andre retssubjekters rettigheder og interesser, som er fastlagt i den nationale lovgivning. I mange lande gælder det, at straffeloven (i modsætning til de love, der sikrer borgernes rettigheder og friheder) skal anvendes så bredt og internationalt som muligt. Meget kendte sager som f.eks. Yahoo! 5 eller CompuServe 6 viser, hvorledes domstolene anvender den nationale straffelov til at forbyde adgangen til websteder med pornografisk eller racistisk indhold på udenlandske internetservere. Den tyske højesteret i straffesager har i en nyere afgørelse dømt udgiveren et værk, der afviser Auschwitz' eksistens ("Auschwitz Lüge"), på et australsk websted, selv om det ikke var bevist, at personer fra Tyskland havde haft adgang til det pågældende websted 7. Domstolen var i forbindelse med denne forbrydelse af meget særlig karakter af den opfattelse, at det var tilstrækkeligt, at internetindholdet "kunne" være til skade for den offentlige orden i Tyskland, og at det således var irrelevant, om det rent faktisk var tilfældet. Sådanne internationale virkninger af beskyttelsesregler er som regel et udtryk for lovgivernes eller domstolenes ønske om dels at beskytte borgerne, når det er nødvendigt, til trods for de uundgåelige håndhævelsesproblemer i forbindelse med grænseoverskridende situationer, og dels i praksis at anvende disse regler for at sikre, at det tilsigtede formål opfyldes. Der findes med hensyn til fællesskabslovgivningen adskillige eksempler på disse bestræbelser på at opnå et sammenhængende retsgrundlag. Europa-Kommissionen kan på konkurrenceområdet træffe beslutninger, der påvirker virksomheder, som er etableret uden for Fællesskabet, når de handler med Fællesskabet. Et godt eksempel på dette er en nyere beslutning fra Kommissionen 8 om at forbyde en anmeldt fusion 9 mellem de to amerikanske virksomheder General Electric og Honeywell. Det fremgik af artikel 1 i denne beslutning, der blev truffet i juli 2001, at en fusion mellem de to virksomheder ville skabe en koncentration, der var "uforenelig med fællesmarkedet". Kommissionen fastslog, at de to virksomheder havde en samlet omsætning i Fællesskabet på over 250 millioner euro, og konkluderede derfor, at den anmeldte transaktion var af "fællesskabsdimension". 5 TGI Paris, ordonnance du référé af , tilgængelig på: 6 AG München, dom af Ds 465 Js /95. 7 BGH, dom af , Az: 1 StR 184/00. 8 Beslutning af , sag nr. COMP/M.2220, i medfør af artikel 8, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 4064/89 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser. 9 General Electric skulle i henhold til den notificerede aftale overtage hele aktiekapitalen i Honeywell. 3

4 Fællesskabslovgivningens ekstra-territoriale dimension gør sig ligeledes gældende inden for forbrugerlovgivning. Det er fastsat i artikel 12 i direktivet om fjernsalg 10, at en forbruger ikke kan miste den beskyttelse, som direktivet giver, ved at der indsættes en klausul om valg af et tredjelands lovgivning som gældende lov for kontrakten, når loven i det valgte tredjeland giver en dårligere beskyttelse end fællesskabslovgivningen. Dette er tilfældet, når aftalen har en "nær tilknytning" til en eller flere medlemsstater 11. Begrebet "nær tilknytning" stammer fra artikel 7 i Rom-konventionen af Det bestemmes i denne artikel, at et lands "ufravigelige regler" skal anvendes på situationer, som er underlagt lovgivningen i et andet land, når den pågældende situation har en "nær tilknytning" til landet. Der er ligeledes blevet udviklet en retspraksis, der følger den samme logik med hensyn til direktivet om selvstændige handelsagenter 12. EF-Domstolen har fastslået 13, at en agenturgiver med hjemsted uden for Fællesskabet, der anvender en handelsagent, som udøver sine aktiviteter inden for Fællesskabet, ikke kan unddrage sig bestemmelserne i direktivet i kraft af kontraktmæssige bestemmelser om, at et tredjelands lovgivning finder anvendelse på forholdet. Domstolen har erklæret, at fællesskabslovgivningen skal finde anvendelse i de tilfælde, hvor "der er en nær forbindelse til Fællesskabet". Et yderligere og mere praktisk eksempel kan findes inden for luftfartsindustrien. Rådet har udarbejdet en forordning indeholdende en adfærdskodeks for edbreservationssystemer (CRS) 14. Denne forordning (der indeholder bestemmelser om anvendelsen af CRS-systemer) finder anvendelse på "ethvert edb-reservationssystem, (...) som tilbydes til anvendelse eller anvendes på Fællesskabets område, uanset systemleverandørens status eller nationalitet, (...) eller hvor den pågældende centrale databehandlingsenhed er beliggende". Fællesskabslovgivningen finder således automatisk anvendelse på et system, når der er adgang dertil fra Fællesskabet, også selv om systemets centrale databehandlingsenhed er beliggende uden for Fællesskabet (og oplysningerne lægges ind i systemet via terminaler i Fællesskabet eller på anden vis). Det kan således på grundlag af en analyse af, i hvilket omfang fællesskabslovgivningen finder anvendelse på disse sager med en ekstra-territorial dimension, konkluderes, at der generelt anvendes ensartede kriterier. Uanset om det er et krav, at forholdet er af "fællesskabsdimension" eller har en "nær tilknytning til Fællesskabet", finder EF- Domstolen, Europa-Parlamentet og Rådet samt Europa-Kommissionen det passende at anvende fællesskabsregler på foretagender, der er etableret uden for Fællesskabet. I andre lande, f.eks. USA, går man ved domstolene og i lovgivningen ud fra et lignende princip med henblik på at anvende de lokale regler på udenlandske websteder: Den amerikanske Children s Online Privacy Protection Act af 1998 (COPPA) finder således 10 Direktiv 97/7/EF. 11 Ordlyden i artikel 6, stk. 2, i direktiv 93/13/EØF om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler og i artikel 7, stk. 2, i direktiv 99/44/EF om visse aspekter af forbrugerkøb og garantier i forbindelse hermed ligger meget tæt op af ordlyden i artikel 12, stk. 2. Der lægges i begge retsakter vægt på anvendelsen af fællesskabslovgivningen, og i begge tilfælde anvendes begrebet "nær tilknytning". 12 Direktiv 86/653/EØF. 13 Sag nr. C-381/98, Ingmar GB Ltd. og Eaton Leonard Technologies. 14 Adfærdskodeks for CRS (kombinet udgave af Rådets forordning nr. 2299/89, 3089/93 og 323/99). 4

5 anvendelse på udenlandske websteder, der indsamler personoplysninger om børn, som befinder sig i USA 15. En operatør af et websted, der henvender sig til børn under 13 år (eller et websted, der henvender sig til et bredt publikum, men hvor operatøren er vidende om, at webstedet indsamler oplysninger om børn), er forpligtet til at overholde bestemmelserne i denne federale lov. Det bestemmes i COPPA, hvilken information operatøren er forpligtet til at give i sin databeskyttelseserklæring, hvornår og hvorledes en operatør er forpligtet til at opnå verificerbart samtykke fra en forælder, og hvilke forpligtelser en operatør har til at beskytte børns privatliv og onlinesikkerhed. Det er i denne forbindelse interessant, at denne lov ikke finder specifikt anvendelse på amerikanske foretagender, men på foretagender, der "befinder sig på Internettet", og det har med hensyn til det område, hvor loven finder anvendelse, ingen betydning, hvor webstedet rent fysisk er etableret, så længe det udøver sin aktivitet i USA. Hvis dette er tilfældet, vil webstedet være underlagt amerikansk lov på dette område. Det fremgår af en undersøgelse af international lov, at der i de enkelte lande er en udbredt tendens til at anvende en række alternative kriterier for at fastsætte et så udstrakt geografisk anvendelsesområde som muligt for den nationale lovgivning, og således dække så mange situationer som muligt og give forbrugerne og erhvervssektoren en så omfattende beskyttelse som muligt. Denne tendens fører uvægerligt til, at flere nationale lovgivninger finder anvendelse på en situation, der omfatter et grænseoverskridende element. Man forsøger derfor med internationale retlige instrumenter at fastslå de relevante kriterier på en neutral og ikke diskriminerende måde. Det seneste forsøg på at udarbejde et udkast til en konvention om den lov, der skal finde anvendelse på kontrakter, som fandt sted inden for rammerne af Haag-konferencen, mislykkedes, fordi landene ikke kunne blive enige om det afgørende kriterium. Dette udgør således problemets kerne, når man taler om gældende lov, nemlig at der skal tages lige hensyn til de involverede landes forskellige interesser. Det skal på denne baggrund bemærkes, at Fællesskabets databeskyttelsesdirektiv indeholder en udtrykkelig bestemmelse om den gældende lov med angivelse af det kriterium, der skal anvendes. Uanset om det er nemt at forstå eller anvende denne bestemmelse, er det en fordel for fysiske personer og for erhvervslivet, at der i databeskyttelsesdirektivet tages stilling til dette vigtige spørgsmål. 2. Artikel 4 i direktiv 95/46/EF om gældende lovgivning Direktivets artikel 4 lyder som følger: "Gældende national ret 1. Medlemsstaterne anvender de nationale bestemmelser, de vedtager til gennemførelse af dette direktiv, på behandling af personoplysninger: a) der foretages som led i en virksomheds eller et organs aktiviteter inden for den medlemsstats område, hvor den registeransvarlige er etableret; en registeransvarlig, som er etableret på flere medlemsstaters område, skal træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at hver af disse virksomheder eller organer opfylder kravene i den gældende nationale lovgivning b) der foretages af en registeransvarlig, der ikke er etableret på den pågældende U.S.C (1)(A)(I), hvortil der henvises i Joel R. Reidenberg, se fodnote 5. 5

6 medlemsstats område, men på et sted, hvor dens nationale lovgivning gælder i henhold til folkeretten c) der foretages af en registeransvarlig, der ikke er etableret på Fællesskabets område, og som med henblik på behandling af personoplysninger anvender midler, det være sig elektroniske eller ikke-elektroniske, som befinder sig på den pågældende medlemsstats område, medmindre disse midler kun benyttes med henblik på forsendelse gennem Det Europæiske Fællesskabs område. 2. I det i stk. 1, litra c), omhandlede tilfælde udpeger den registeransvarlige en repræsentant, der er etableret på den pågældende medlemsstats område, uden at dette i øvrigt berører eventuelle retslige skridt mod den registeransvarlige selv." I denne artikel tages der stilling til de situationer, der giver anledning til spørgsmålet om, hvilken lov der skal finde anvendelse på behandling af personoplysninger. Det er således de situationer, hvor mindst ét aspekt af behandlingen af personoplysninger vedrører mere end én medlemsstat, f.eks. hvis et foretagende, der foretager direkte markedsføring, udarbejder adresselister om forbrugere i flere medlemsstater og anvender dem i en medlemsstat for at sende reklamemateriale til disse forbrugere. Det kan også dreje sig om en situation, hvor et amerikansk websted anbringer en cookie i fysiske personers computer i Fællesskabet, således at webstedet kan identificere computeren og knytte denne oplysning sammen med andre oplysninger. I direktivet sondres der generelt mellem på den ene side de situationer, hvor de grænseoverskridende elementer er begrænset til medlemsstaterne eller til områder uden for Fællesskabets geografiske grænser, men hvor en medlemsstats lov finder anvendelse i henhold til international offentlig ret ("diplomatsagen") 16, og på den anden side de situationer, hvor behandlingen omfatter elementer, der ligger helt uden for Fællesskabets grænser 17. Direktivet har med hensyn til de situationer, der er begrænset til Fællesskabets område, et dobbelt formål, nemlig at undgå situationer, hvor loven om databeskyttelse ikke finder anvendelse (retlige tomrum), og situationer, hvor to eller flere nationale lovgivninger finder anvendelse samtidig. Da direktivet behandler spørgsmålet om gældende lov og indeholder et kriterium for fastsættelsen af den lov, der skal lægges til grund for en løsning i en given sag, fungerer det som såkaldt "lovvalgsregel", og det er således ikke nødvendigt at gøre brug af andre kriterier fra international privat ret. Det afgørende kriterium eller "tilknytningsmomentet" i direktivet er det sted, hvor den registeransvarlige er etableret, eller med andre ord princippet om oprindelsesland, der typisk anvendes inden for rammerne af det indre marked. Helt konkret betyder dette følgende: 16 Denne sag vil ikke blive behandlet i dette dokument. Det skal ligeledes bemærkes, at direktivet og dermed artikel 4 begge finder anvendelse på den private og offentlige sektor, der behandler personoplysninger, som er omfattet af fællesskabslovgivningen. Anvendelsen af artikel 4 på sager i den offentlige sektor vil dog ikke blive behandlet i dette arbejdsdokument. 17 Denne sondring gælder hovedsagelig den registeransvarlige. Det skal under alle omstændigheder slås fast, at direktivet finder anvendelse, uanset om den registeransvarlige i Fællesskabet har en registerfører, der udøver sine aktiviteter uden for Fællesskabet. Direktivet finder i så fald fortsat anvendelse på samtlige behandlinger. 6

7 Når behandlingen foretages som led i de aktiviteter, der udføres af et af den registeransvarliges foretagender på en medlemsstats område, finder denne medlemsstats databeskyttelseslovgivning anvendelse på behandlingen. Når en registeransvarlig er etableret i flere medlemsstater samtidig, skal hvert foretagende opfylde de forpligtelser, der er fastsat i de pågældende medlemsstaters lovgivning for den behandling, som foretages i forbindelse med de pågældende aktiviteter. Dette er ingen undtagelse fra princippet om oprindelsesland, men tværtimod en nøje anvendelse af dette princip: Den registeransvarlige kan ikke, hvis han vælger at have foretagender i flere medlemsstater i stedet for bare i ét, opnå nogen fordel ved at gøre gældende, at det er tilstrækkeligt at opfylde betingelserne i én af de nationale lovgivninger for at udøve sine aktiviteter i hele det indre marked. En registeransvarlig vil i denne situation være underlagt en parallel anvendelse af de nationale lovgivninger på de respektive foretagender. Gruppen vil eventuelt behandle dette aspekt på et senere tidspunkt. Anvendelsen af princippet om oprindelsesland er fuldt berettiget i et indre marked, hvor de nationale databeskyttelseslovgivninger giver en ens beskyttelse takket være harmoniseringen af de databeskyttelsesrettigheder, som fysiske personer kan påberåbe sig, og af de forpligtelser, der påhviler erhvervslivet og andre registeransvarlige, som behandler personoplysninger. Princippet om oprindelsesland, der på sin vis er en begrænsning af anvendelsesområdet for medlemsstaternes databeskyttelseslovgivning, har således ingen negativ virkning på borgernes eller erhvervslivets rettigheder og interesser i disse medlemsstater. Selv om medlemsstaternes lovgivning ikke finder anvendelse på alle de behandlinger, der involverer en national registreret eller finder sted på det nationale område, har den omstændighed, at det kun er en anden medlemsstats lovgivning, som finder anvendelse, nemlig kun meget lidt at sige, eftersom begge lovgivninger er harmoniserede i kraft af direktivet og dermed ækvivalente. Tilliden og håndhævelsen sikres derudover gennem samarbejdet mellem de nationale databeskyttelsesmyndigheder, uanset hvilken lovgivning der finder anvendelse. 18 Situationen er imidlertid ikke den samme, når det drejer sig om behandlinger, der involverer en registeransvarlig i et tredjeland. De nationale lovgivninger i disse tredjelande er ikke harmoniserede, direktivet finder ikke anvendelse i disse lande, og beskyttelsen af fysiske personer med hensyn til behandlingen af deres personoplysninger kan derfor være mangelfuld eller ikke-eksisterende. Princippet om oprindelsesland, der tager udgangspunkt i det sted, hvor den registeransvarlige er etableret, kan ikke længere anvendes til at afgøre, hvilken lovgivning der finder anvendelse. Det er således nødvendigt at anvende et andet tilknytningsmoment. Europa-Parlamentet og Rådet har besluttet at anvende et af de klassiske tilknytningsmomenter i international ret, nemlig den konkrete forbindelse mellem selve handlingen og retsordenen. Fællesskabslovgiveren har valgt at tage udgangspunkt i det land, hvor det anvendte udstyr befinder sig 19. Direktivet finder således anvendelse, når den registeransvarlige ikke er etableret på Fællesskabets område, men beslutter sig for at behandle personoplysninger til specifikke formål og anvender automatisk eller andet udstyr, der befinder sig på en medlemsstats område. 18 Se artikel 28, stk. 6, første punktum, i direktiv 95/46/EF: "Den enkelte tilsynsmyndighed er, uanset hvilken national lov der måtte gælde for den pågældende behandling, kompetent til på sin medlemsstats område at udøve de beføjelser, der tillægges den i overensstemmelse med stk. 3 i denne artikel". Se også sidste punktum i samme stykke om forpligtelsen til at samarbejde. 19 Dette er ikke tilfælde, hvis udstyret blot anvendes til forsendelse gennem Fællesskabets område. 7

8 Denne bestemmelse i artikel 4, stk. 1, litra c), i direktiv 95/46/EF har til formål at sikre, at en fysisk person i en medlemsstat ikke står uden beskyttelse i forbindelse med en behandling, der finder sted i denne medlemsstat, blot fordi den registeransvarlige ikke er etableret på Fællesskabets område. Dette kan således være tilfældet, hvis den registeransvarlige i princippet ikke har nogen tilknytning til Fællesskabet. Det kan dog også tænkes, at registeransvarlige etablerer deres foretagende uden for Fællesskabet for ikke at være omfattet af fællesskabslovgivningen. Det skal bemærkes, at den fysiske person ikke behøver at være EF-statsborger eller være fysisk til stede eller bosiddende i Fællesskabet. Der foretages i direktivet ingen sondring på grundlag af statsborgerskab eller opholdssted, fordi det harmoniserer medlemsstaternes lovgivning om grundlæggende rettigheder, der gives alle mennesker uanset statsborgerskab. Den fysiske person kan således i de situationer, der behandles nedenfor, lige så godt være amerikansk eller kinesisk statsborger. Denne fysiske person vil med hensyn til anvendelsen af Fællesskabets databeskyttelseslovgivning være beskyttet på lige fod med enhver EF-statsborger. Det afgørende element er det sted, hvor behandlingsudstyret befinder sig. Fællesskabslovgiverens beslutning om at lade en behandling, hvor der anvendes udstyr, som befinder sig på Fællesskabets område, være omfattet af sin databeskyttelseslovgivning, afspejler således ønsket om at beskytte fysiske personer på sit eget område. Det anerkendes på internationalt niveau, at landene kan sikre en sådan beskyttelse. Artikel XIV i den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser (GATS) tillader undtagelser fra reglerne om fri handel, når formålet er at beskytte fysiske personers rettigheder med hensyn til deres privatliv og databeskyttelse og at håndhæve denne lov. I de efterfølgende afsnit beskrives de begreber, som er nødvendige for at fastslå, hvilken lov der finder anvendelse Etablering Begrebet etablering er relevant i direktivets artikel 4, stk. 1, litra c), når den registeransvarlige ikke er etableret på Fællesskabets område. Det sted, hvor en registeransvarlig er etableret, svarer til det sted, hvor aktiviteterne rent faktisk udøves gennem en mere permanent struktur, og det skal fastsættes i overensstemmelse med EF- Domstolens retspraksis. Begrebet etablering omfatter i henhold til Domstolen den faktiske udøvelse af en aktivitet ved hjælp af en fast indretning i et ikke nærmere angivet tidsrum 20. Dette krav anses ligeledes for opfyldt, når et foretagende er oprettet for en nærmere angivet periode. Etableringsstedet for et foretagende, der leverer tjenester via et websted, er ikke det sted, hvor den benyttede teknologi befinder sig, eller det sted, hvor webstedet er tilgængeligt, men det sted, hvor foretagendet udøver sin erhvervsmæssige virksomhed 21. Dette er f.eks. tilfældet, når et foretagende, der foretager direkte markedsføring, er etableret i London og tilrettelægger sin salgskampagne for hele Europa her. Den omstændighed, at det anvender servere i Berlin og Paris, ændrer ikke ved, at det er etableret i London. 20 Sag C-221/89, Factortame, Sml I, s. 3905, præmis Direktiv 2000/31/EF, betragtning 19. 8

9 2.2. Den registeransvarlige Den registeransvarlige er et fast begreb i direktivet, som betegner den fysiske eller juridiske person, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger (artikel 2, litra d), i direktiv 95/46/EF). I definitionen af dette begreb tages der ikke hensyn til den registeransvarliges etableringssted. Begrebet dækker alle situationer, idet det skal være muligt at knytte enhver behandling til en eller flere registeransvarlige. Det betyder inden for rammerne af direktivets artikel 4, stk. 1, litra c), at der et eller andet sted må findes en registeransvarlig i direktivets forstand. Det synes også at være nødvendigt, at behandlingen finder sted i forbindelse med en aktivitet, som er omfattet af fællesskabslovgivningen og dermed direktivet. En behandling, der foretages af en fysisk person inden for rammerne af aktiviteter af personlig eller familiemæssig karakter, er således ikke omfattet af direktivets anvendelsesområde. For at udløse direktivets artikel 4, stk. 1, litra c), skal den registeransvarlige med henblik på behandling af personoplysninger (og ikke kun med henblik på forsendelse gennem Fællesskabets område) anvende udstyr, som befinder sig på en medlemsstats område 22. Dette betyder således, at den registeransvarlige skal være aktiv og have en særlig hensigt. Hans beslutning om, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling, er således omfattet af dette aspekt Udstyr Direktivet indeholder ingen definition af dette begreb. Ordet udstyr (equipment) defineres i den engelske ordbog Collins English dictionary som en række værktøjer eller anordninger, der er samlet til et specifikt formål (a set of tools or devices assembled for a specific purpose). Udstyr kan f.eks. være computere, terminaler og servere, der kan anvendes til næsten alle former for behandling. Det præciseres i direktivet, at "udstyr" som sådan kan være elektronisk eller ikkeelektronisk, så længe det ikke udelukkende benyttes med henblik på forsendelse gennem Fællesskabets område. Et typisk eksempel, hvor udstyr anvendes udelukkende til forsendelse, er telenetværk (back bones, kabler osv.), som er en del af Internet, og hvorigennem internetkommunikationer cirkulerer fra afsenderpunkt til modtagerpunkt Anvendelse af udstyret 22 Det skal bemærkes, at der er en forskel mellem terminologien i den engelske udgave af artikel 4, stk. 1, litra c), hvor ordet "udstyr" (equipment) anvendes, og terminologien i de andre sprogudgaver af artikel 4, stk. 1, litra c), der anvender ordet "midler", som mere svarer til det engelske "means". Terminologien, der anvendes i disse andre sprogudgaver af artikel 4, stk. 1, litra c), er i overensstemmelse med ordlyden i artikel 2, litra d), hvor den registeransvarlige defineres som den person, der afgør, til hvilket formål og med hvilke "hjælpemidler" (means) der må foretages behandling. Det skal dog ligeledes bemærkes, at ordet "midler" (means) anvendes i de tidligere engelske udgaver (f.eks. i ændret forslag af 1992), men at dette på et sent tidspunkt under drøftelserne blev ændret til "udstyr" (equipment), således som det også fremgår af den fælles holdning af marts

10 Vurderingen af, om "den registeransvarlige med henblik på behandling af personoplysninger anvender midler" i henhold til direktivets artikel 4, stk. 1, litra c), er i Fællesskabet afgørende for databeskyttelseslovgivningens anvendelse. Gruppen anbefaler, at man i forbindelse med konkrete sager anvender denne regel i databeskyttelsesdirektivet med en vis forsigtighed. Formålet hermed er at sikre, at fysiske personer er omfattet af de nationale databeskyttelseslovgivningers beskyttelse og de nationale databeskyttelsesmyndigheders behandlingskontrol i de situationer, hvor det er nødvendigt, hvor det må anses for relevant, og hvor der i et rimeligt omfang kan ske håndhævelse under hensyntagen til eventuelle grænseoverskridende elementer. Gruppen er derfor at den opfattelse, at det ikke er enhver interaktion mellem en internetbruger i Fællesskabet og et websted, der er etableret uden for Fællesskabet, der nødvendigvis fører til anvendelsen af Fællesskabets databeskyttelseslovgivning. Gruppen har givet udtryk for, at udstyret skal være til rådighed for den registeransvarlige med henblik på behandling af personoplysninger. Det er samtidig ikke nødvendigt, at den registeransvarlige har fuld kontrol over udstyret. Det kan variere, i hvilket omfang udstyret er til den registeransvarliges rådighed. Den nødvendige rådighedsgrad anses for at være til stede, hvis den registeransvarlige - ved at fastsætte, hvorledes udstyret skal fungere - har mulighed for at træffe de relevante beslutninger om oplysningernes indhold og fremgangsmåden for deres behandling. Den registeransvarlige fastsætter med andre ord, hvilke data der indsamles, lagres, overføres, ændres osv., på hvilken måde og til hvilket formål. Gruppen er af den opfattelse, at begrebet "anvendelse" forudsætter to elementer, nemlig at den registeransvarlige udfører en eller anden form for aktivitet, og at den registeransvarlige har til hensigt at behandle personoplysninger. Dette indebærer, at det ikke er alle "anvendelser" af "udstyr" i Fællesskabet, der er omfattet af direktivet. Den registeransvarliges råderet over udstyret skal dog ikke forveksles med ejendomsretten til den registeransvarliges eller den fysiske persons udstyr. Det har således i direktivet ingen betydning, hvem der ejer udstyret. Gruppens fortolkning er i fuld overensstemmelse med fælleskabslovgiverens begrundelse for direktivets artikel 4, stk. 1, litra c), jf. betragtning 20: "den omstændighed, at den registeransvarlige er etableret i et tredjeland, må ikke hindre personer i at nyde den beskyttelse, der fastsættes ved dette direktiv; den pågældende behandling bør i så fald underkastes lovgivningen i den medlemsstat, hvor de hjælpemidler, der benyttes til behandlingen, befinder sig, og der bør stilles garanti for, at de rettigheder og forpligtelser, der følger af dette direktiv, også overholdes". Dette er et nødvendigt element med henblik på gennemførelsen af direktivets overordnede målsætning, som er "at forhindre, at en person unddrages den beskyttelse, der sikres ved dette direktiv". 3. Praktiske eksempler Formålet med dette kapitel er at omsætte vejledningen i artikel 4 til konkrete løsningsmodeller i typiske sager. Et fællestræk ved nedenstående sager er, at internetbrugeren ikke nødvendigvis altid er klar over, om det websted, som han vil besøge og (bevidst eller ubevidst) give oplysninger til, er beliggende i eller uden for Fællesskabet. Det er ikke muligt uden yderligere oplysninger at stedfæste de domænenavne, som ikke indeholder nogen geografisk angivelse, og der er selv for de 10

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse 11601/DA WP 90 Udtalelse nr. 5/2004 om uanmodet kommunikation med henblik på markedsføring, jf. artikel 13 i direktiv 2002/58/EF Vedtaget den 27. februar 2004

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 06.07.2012 ARBEJDSDOKUMENT om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering Jan Trzaskowski!"#$%&!'($) %**) + Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Fjernsalgsdirektivet (Direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997) Forbrugerkøbsdirektivet (Direktiv

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Arv og testamente {SEK(2005) 270} (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Arv og testamente {SEK(2005) 270} (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 01.03.2005 KOM(2005) 65 endelig GRØNBOG Arv og testamente {SEK(2005) 270} (forelagt af Kommissionen) DA DA 1. INDLEDNING Med denne grønbog indledes

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler)

Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler) Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler) Indhold 1. Introduktion 2. Område og anvendelse 3. Gennemsigtighed og underretning 4. Rimelig behandling og afgrænsning af formål

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Beskyttelse af personlige oplysninger

Beskyttelse af personlige oplysninger Beskyttelse af personlige oplysninger Kelly Services, Inc. og dens datterselskaber (herefter kaldet "Kelly Services" eller Kelly ) respekterer dit privatliv, og vi anerkender, at du har rettigheder i forbindelse

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF) 1985L0374 DA 04.06.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

L 385/74 Den Europæiske Unions Tidende 29.12.2004

L 385/74 Den Europæiske Unions Tidende 29.12.2004 L 385/74 Den Europæiske Unions Tidende 29.12.2004 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 27. december 2004 om ændring af beslutning 2001/497/EF for at indføre en alternativ standardkontrakt om overførsel af personoplysninger

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE. Udtalelse nr. 02/2012 om ansigtsgenkendelse i online- og mobiltjenester

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE. Udtalelse nr. 02/2012 om ansigtsgenkendelse i online- og mobiltjenester ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 00727/12/DA WP 192 Udtalelse nr. 02/2012 om ansigtsgenkendelse i online- og mobiltjenester Vedtaget den 22. marts 2012 Gruppen er nedsat ved artikel 29 i direktiv

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 00264/10/DA WP 169 Udtalelse 1/2010 om begreberne "registeransvarlig" og "registerfører" Vedtaget den 16. februar 2010 Artikel 29-Gruppen er nedsat i henhold

Læs mere

Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel 1)

Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel 1) LOV nr 227 af 22/04/2002 Gældende Offentliggørelsesdato: 24-04-2002 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Den fulde tekst Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1108/2008 af 7. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår minimumskravene til programmer

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Nr. 3/2005 Om: Andragende af Maria BRZEZINSKA om forskelsbehandling af polske sygeplejersker

Læs mere

Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9

Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9 Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9 31. maj 2000 Lov om elektroniske signaturer Lov nr. 417 af 31. maj 2000 Lov om elektroniske signaturer 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Politik om cookies. Introduktion Om cookies

Politik om cookies. Introduktion Om cookies Introduktion Om cookies Politik om cookies De fleste hjemmesider, du besøger, bruger cookies for at forbedre din brugeroplevelse ved at sætte webstedet i stand til at 'huske' dig enten under hele dit besøg

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser BEDSTpensions/den dataansvarliges kontaktoplysninger: BEDSTpension forsikringsmægler A/S (CVR-nr. 32102093) BEDSTpension finansiel rådgivning APS (CVR: 32667252) Centervænget 19

Læs mere

Konsekvensanalyse/Data Protection Impact Assessment (DIA)

Konsekvensanalyse/Data Protection Impact Assessment (DIA) /Data Protection Impact Assessment (DIA) Nye instrumenter i persondataretten Janne Glæsel (Gorrissen Federspiel) Max Sørensen () Oversigt 01 Kort om konsekvensanalyse/data Protection Impact Assessment

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133, under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133, under henvisning til forslag fra Kommissionen, og 2.8.2003 L 196/7 RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1383/2003 af 22. juli 2003 om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger,

Læs mere

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser 25. marts 2004 A5-0155/37 ÆNDRINGSFORSLAG 37 37 Betragtning 10 (10) En sådan lovgivning bør forbyde forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og. Tjenesteydelser

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 22.2.2013 2011/0284(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Retsudvalget

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Sådan bruger og beskytter vi personlige oplysninger Hos Genworth Financial ligger det os stærkt på sinde at beskytte dit privatliv og dine personlige oplysninger.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Politik om cookies. Introduktion Om cookies

Politik om cookies. Introduktion Om cookies Introduktion Om cookies Politik om cookies De fleste hjemmesider, du besøger, bruger cookies for at forbedre din brugeroplevelse ved at sætte webstedet i stand til at 'huske' dig enten under hele dit besøg

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM Yderligere vilkår for brug af Acrobat.com Senest opdateret d. 18. juni 2014. Erstatter versionen af 2. maj 2013 i sin helhed. YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ

Læs mere

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved:

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved: VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG OG DRIFT AF REACH-IT LÆS OMHYGGELIGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSEN AF REACH-IT, INDEN REACH-IT TAGES I BRUG. KLIK PÅ "ACCEPTER" FOR AT ACCEPTERE VILKÅRENE.

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven).

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven). Bilag 6 Databehandleraftale og databehandlerinstruks 1. Leverandøren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten, herunder: lov nr.

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 11.1.2010 2009/0009(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF

Læs mere

Advokat (H), partner Anders Aagaard. Ledelsesansvar for IT-sikkerhed

Advokat (H), partner Anders Aagaard. Ledelsesansvar for IT-sikkerhed Advokat (H), partner Anders Aagaard Ledelsesansvar for IT-sikkerhed 1 AGENDA Ledelsens opgaver og ansvar Persondataforordningen Cases 2 Ledelsens opgaver og ansvar Selskabsloven hard law: SL 115: I kapitalselskaber,

Læs mere

Lov om tjenester i informationssamfundet

Lov om tjenester i informationssamfundet Lov om tjenester i informationssamfundet Jan Trzaskowski, juridisk konsulent Telia den 23. maj 2002 2 Forventninger og særlige interesseområder E-handelsdirektivet Baggrund Det store overblik Almindelige

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2007/0229(COD) 2.3.2011 ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 Udkast til udtalelse Alejandro Cercas (PE439.114v01-00) Forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Hvordan skal hjemmesiden indrettes?

Hvordan skal hjemmesiden indrettes? Hvordan skal hjemmesiden indrettes? Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Dansk Fødevare Forum, April 2 nd 2003 God markedsføringsskik Hæderlighed Må ikke misbruge forbrugerens tillid Eller udnytte

Læs mere

FORORDNINGER. Online butik forordninger

FORORDNINGER. Online butik forordninger FORORDNINGER Salg i online butikken udføres på grundlag af forordning af en online butik, som hver kunde bør vide, før bestilling. Placering af en ordre er ensbetydende med accept af de angivede vilkår.

Læs mere

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU En sammenlignende

Læs mere

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA-BoS-15/106 DA Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. 7.12.2007 PE398.540v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. 7.12.2007 PE398.540v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 7.12.2007 PE398.540v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-8 Udkast til indstilling ved andenbehandling (PE398.305v01-00) Janelly Fourtou

Læs mere

E-handel. Birgitte Toxværd, advokat Claus Barrett Christiansen, partner

E-handel. Birgitte Toxværd, advokat Claus Barrett Christiansen, partner E-handel Birgitte Toxværd, advokat Claus Barrett Christiansen, partner 1 Lovgivning E-databeskyttelsesdirektivet, direktiv 2002/58/EF, som ændret ved direktiv 2009/136/EF Lov nr. 169 af 3. marts 2011 om

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV GENERELLE BETINGELSER FBI.TV Senest opdateret maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Filmtjenesten FBI.TV... 3 2. Brug af og adgang til FBI.TV... 3 3. Særligt vedr. leje af film via FBI.TV... 4 4. Særligt vedr.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ÆNDRINGSFORSLAG 23-34

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ÆNDRINGSFORSLAG 23-34 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0140(CNS) 19.12.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 23-34 Udkast til udtalelse Amalia Sartori (PE415.287v01-00) Gennemførelse af

Læs mere

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl Barnets Reform Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl 1 Program Introduktion til barnets reform Forståelsesramme Udvalgte bestemmelser fra barnets reform i lov om social service Hvad mon ændringerne

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1

Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1 Forslag til Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1 Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Loven finder anvendelse på apparater, faste anlæg og radioudstyr, som bringes i omsætning, gøres

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

FORTROLIGHEDSPOLITIK. Hvem er vi?

FORTROLIGHEDSPOLITIK. Hvem er vi? FORTROLIGHEDSPOLITIK Inwear ved, at det er vigtigt for dig, hvordan dine oplysninger behandles og videregives, og vi er glade for, at du har tillid til os i den henseende. Følgende beskriver vores fortrolighedspolitik.

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

BETINGELSER OG VILKÅR

BETINGELSER OG VILKÅR BETINGELSER OG VILKÅR Denne aftale indeholder de betingelser og vilkår, der gælder for din adgang til og benyttelse af programmet Kompetencematch (CAAB). Læs hele aftalen omhyggeligt. Ved at klikke på

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 25.9.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0925/2007 af Joachim Weber, tysk statsborger, om arbejdstidsdirektivet 1. Sammendrag Andrageren

Læs mere

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER 1 For at skabe opmærksomhed omkring Amway, Amways produkter og Amways forretningsmulighed, og med det formål at hjælpe ABOer med at etablere deres egen Amway-forretning,

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere