Ansøgning om tilladelse til blødgøring af vandet fra Værket ved Thorsbro ved hjælp af kalkfældning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om tilladelse til blødgøring af vandet fra Værket ved Thorsbro ved hjælp af kalkfældning"

Transkript

1 Ishøj Kommune Ishøj Store Torv Ishøj Att.: Lone Annbritt Jacobsen Vandressourcer & Miljø Direkte tlf Dato Ansøgning om tilladelse til blødgøring af vandet fra Værket ved Thorsbro ved hjælp af kalkfældning HOFOR ansøger hermed om tilladelse til blødgøring af vandet fra Værket ved Thorsbro ved hjælp af kalkfældning i henhold til 21 i Lov om vandforsyning mv. (LBK nr af 10/12/2015). Indhold 1. Baggrund Ansøgning om blødgøring af vandet på Værket ved Thorsbro Forbrugernes holdninger og behov Samfundsøkonomiske beregninger for HOFORs ejerkommuner Sundhedsmæssige problemstillinger HOFORs valg af metode Pelletanlæg til kalkfældning på Værket ved Thorsbro Vandkvalitet Beskrivelse af den kommende vandbehandling på Værket ved Thorsbro Pilotforsøg på Værket ved Thorsbro Resultater af test med kalkfældning på Værket ved Marbjerg, Brøndbyvester Vandværk, Værket ved Søndersø og Værket ved Lejre Kommunikation til HOFORs kunder om blødere vand Sammenfatning og det videre forløb Bilag Ørestads Boulevard København S Telefon CVR-NR

2 1. Baggrund Inden for de senere år har der blandt politikerne på Christiansborg været fokus på fordelene ved at reducere indholdet af kalk i drikkevandet, specielt i den østlige del af Danmark. I Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten, som Miljøstyrelsen udsendte i december 2010, er der et afsnit om blødgøring af drikkevand, hvori det angives, at det er vigtigt at tilvejebringe større viden om emnet. Som følge af denne handlingsplan blev redegørelsen Central blødgøring af drikkevand af COWI i april 2011 for: Naturstyrelsen, DANVA, Århus Vand, Vandcenter Syd, Nordvand & Københavns Energi udarbejdet. Heri tilvejebringes viden om effekten af at blødgøre drikkevandet, for både små og store vandforsyninger herunder de samfundsøkonomiske og eventuelle sundhedsrelaterede konsekvenser af blødgøring. Den overordnede sammenfatning viser en samfundsøkonomisk gevinst ved indførelse af central blødgøring af drikkevand. Miljøministeriet lancerede desuden i starten af 2015 Rent drikkevand 9 initiativer til rent drikkevand i fremtiden!. Et af initiativerne omhandler, at Miljøministeriet vil gøre det lettere for kommunerne at reducere kalkindholdet i drikkevandet, hvoraf det kan udledes, at Miljøministeriet fortsat mener, at blødgøring kan være en idé i områder med naturligt hårdt vand. HOFOR har løbende fået henvendelser fra forbrugere og boligselskaber, som ønsker det hårde vand blødgjort. På baggrund af ovenstående besluttede HOFOR derfor at undersøge holdningerne til blødere vand blandt borgerne i København (2011) og Brøndby (2013). Disse undersøgelser viste, at 75% af de private forbrugere fortrækker blødgjort vand frem for hårdt. Det samme gælder for erhvervsvirksomheder. Svenske og hollandske erfaringer med indførelse af blødere vand viser, at forbrugerne er meget positive og at vandforsyningerne får færre klager, bl.a. udtrykker 95% af forbrugerne hos det hollandske vandselskab Limburg, at de er positive. 2. Ansøgning om blødgøring af vandet på Værket ved Thorsbro På baggrund af ovennævnte rapporter og forbrugerundersøgelser igangsatte HOFOR de indledende undersøgelser om muligheden for indførelse af blødgøring af vandet på HOFORs vandværker. Der er som følge heraf udarbejdet en udrulningsplan for renovering af og blødgøring på HOFORs vandværker. Udrulningsplanen er godkendt af HOFORs bestyrelse og løber i perioden frem til forventeligt Brøndbyvester Vandværk er det første lokale værk, hvor HOFOR har fået tilladelse til at blødgøre vandet, og det forventes at levere blødgjort vand til kunderne i Brøndby Kommune i Det første af de regionale vandværker i udrulningsplanen er Værket ved Søndersø, hvor der pt. er ansøgt om tilladelse til blødgøring af vandet og tilbagemelding fra Furesø Kommune forventes i maj Værket ved Marbjerg og Ørestads Boulevard København S Telefon CVR-NR Side 2 af 12

3 Værket ved Lejre er de næste regionale værker, hvor HOFOR har ansøgt om tilladelse til blødgøring af vandet. Tilladelse til blødgøring blev opnået i hhv. december 2015 og januar Værket ved Thorsbro er det næste af de regionale Værker, hvor HOFOR ønsker at indføre blødgøring af vandet. HOFOR ansøger hermed Ishøj Kommune om tilladelse til blødgøring af vandet fra Værket ved Thorsbro ved hjælp af kalkfældning i henhold til 21 i Lov om vandforsyning mv. (LBK nr af 10/12/2015). For Værket ved Thorsbro vil det være ideelt at reducere vandets hårdhed fra ca. 22 dh til ca. 10 dh i det færdige drikkevand. Ved væsentlige ændringer af bestående vandbehandlingsanlæg er det vurderet, at myndigheder, der har en interesse i sagen, skal høres (jvf. Vandindvindingsbekendtgørelsen, BEK nr. 154 af 25/02/2016). I dette tilfælde er det modtagere af vandet fra Værket ved Thorsbro. Kortet i figur 1 viser hvilke kommuner, der vil kunne komme til at modtage blødgjort vand fra Værket ved Thorsbro, som Ishøj Kommune er myndighed for. HOFOR ønsker at implementere blødgøring i vandbehandlingen i forbindelse med modernisering af Værket ved Thorsbro. Moderniseringen, herunder myndighedsprocessen i forbindelse med ønsket om indførelse af blødgøring af vandet, er planlagt til at skulle foregå i perioden Blødgjort drikkevand med en hårdhedsgrad på ca. 10 dh vil derfor kunne modtages fra værket fra forventeligt Ørestads Boulevard København S Telefon CVR-NR Side 3 af 12

4 Figur 1: Kort over modtagere af vand fra Værket ved Thorsbro. Ørestads Boulevard København S Telefon CVR-NR Side 4 af 12

5 3. Forbrugernes holdninger og behov Som nævnt i indledningen har HOFOR udført repræsentative og statistisk signifikante forbrugerundersøgelser blandt Københavns borgere (2011) og Brøndbys borgere (2013). Begge undersøgelser viser, at 75% af de private forbrugere foretrækker blødgjort vand frem for det hårde vand. De vægter især miljøfordele som mindre forbrug af sæbe, kemikalier og energi samt mindre rengøring og afkalkning 1. Samtidige undersøgelser blandt et udsnit af erhvervskunder i begge kommuner viser, at flertallet af erhvervskunderne ligeledes ønsker blødere vand, og at de især vægter de økonomiske besparelser, som kan opnås gennem blødgøring af vandet så som markant øget levetid på installationer, mindre afkalkning og vedligehold samt mindsket energitab 2. Se endvidere bilag 1 for en sammenfatning af forbrugerundersøgelserne. 4. Samfundsøkonomiske beregninger for HOFORs ejerkommuner COWI, som forestod den samfundsøkonomiske vurdering af central blødgøring af vand i husholdninger i Naturstyrelsens rapport Central blødgøring af drikkevand fra 2011, foretog efterfølgende beregninger af de samfundsøkonomiske effekter specifikt for København (2012) og for alle HOFORs ejerkommuner (2014). I disse beregninger blev etageboligers særlige forhold inddraget såvel som effekter for kontorbygninger og hoteller. Rapporten fra COWI fra 2014 vedrørende alle HOFORs ejerkommuner findes i bilag 2 og en sammenfatning af beregningerne fremgår af bilag 3. Det samlede resultat af COWIs samfundsøkonomiske beregninger viser, at fordelene ved kalkfældning blandt andet er markant længere levetid på installationer, reduktion af kemikalieforbruget i private hjem og virksomheder, mindre energiforbrug til husholdningsapparater og varmeanlæg, reduktion af CO 2 -udledning, mindre slid på husholdningsmaskiner samt lettere rengøring i hjemmet og i industrien. Ulemperne er blandt andet tilsætning af fældningskemikalie samt risiko for flere cariestilfælde. Når fordele og ulemper gøres op for HOFORs ejerkommuner, kan den samfundsøkonomiske konsekvens af central blødgøring opgøres til en gennemsnitlig besparelse på 4,40 kr./m³ vand, se vedlagte bilag 2 og 3. Heri er indregnet udgifter til afskrivning og drift af anlæg til kalkfældning på vandværkerne. 5. Sundhedsmæssige problemstillinger I forbindelse med forslaget om den ændrede vandbehandling med blødgøring har det givet anledning til spørgsmål om de sundhedsmæssige aspekter ved fjernelsen af 1 Analyse Danmark: Københavns Energi. Panelundersøgelse om blødgøring af vand, feb Analyse Danmark: Undersøgelse af holdninger til vand i Brøndby Kommune, juni Modus Kommunikation: Sammenfatning af fem kundeundersøgelser ang. central blødgøring af vandet i Københavns Kommune, Modus Kommunikation: Kvalitativ undersøgelse ang. central blødgøring af vand blandt erhvervskunder i Brøndbys forsyningsområde, Ørestads Boulevard København S Telefon CVR-NR Side 5 af 12

6 calcium fra drikkevandet. For at undersøge de sundhedsmæssige effekter af kalkfældning på vandværker med pelletmetoden (se afsnit 6 og 7 for beskrivelse af metoden), har DTU for HOFOR undersøgt og udarbejdet en rapport vedrørende dette. Af rapporten fremgår det blandt andet at: der er set en stor reduktion i caries over de seneste årtier, der skyldes andre forhold end drikkevandskvaliteten cariesforekomsten er påvirket af en lang række faktorer fx tandhygiejne, genetik, kostsammensætning og tandplejetilbud fluoridindholdet i drikkevand er påvist at have betydning for cariesforekomsten. Ved blødgøring ved pelletmetoden ændres ikke ved fluoridindholdet i vandet det ikke vurderes sandsynligt, at calciumindholdet i drikkevandet påvirker risikoen for hjertekarsygdomme. Magnesiums betydning for hjertekarsygdomme er kommet i fokus og ved blødgøring med pelletmetoden ændres magnesiumindholdet i drikkevandet ikke. Som det fremgår af rapporten, er der stor usikkerhed forbundet med forudsigelse af cariesniveauet efter blødgøring pga. de mange medvirkende faktorer og manglende viden om de grundlæggende processer for calciums betydning for caries. Udlandets brug af blødgøring gennem adskillige år har dog ikke givet anledning til bekymring i de pågældende lande. En detaljeret fremstilling af de sundhedsmæssige effekter findes i bilag 4 Redegørelse om sundhedseffekter af blødgøring i København specielt med fokus på caries, Notat fra DTU Miljø, februar I forbindelse med de hidtidige ansøgninger om blødgøring på HOFORs vandværker, har Sundhedsstyrelsen v/embedslægen 3 blandt andet udtalt, at det alt i alt er Sundhedsstyrelsens vurdering, at fordelene i forbindelse med det pågældende projekt formentlig vil være større end ulemperne, og at det vil være forsvarligt, at myndighedskommunen giver tilladelse til den påtænkte blødgøring af drikkevandet. 6. HOFORs valg af metode Til blødgøring af vand på vandværkerne har HOFOR valgt den såkaldte pelletmetode, hvor kalk udfældes på sandkorn ved tilsætning af en base. Denne metode, der er særligt anvendelig på store anlæg, anvendes i Sverige og Holland, hvor de gennem mange år problemfrit har anvendt kalkfældning ved central blødgøring. Valget af base afhænger af hvilken reduktion i vandets kalkindhold, der ønskes. HOFOR har valgt at anvende natriumhydroxid til formålet, da dette giver den ønskede 3 Mail fra Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitution Øst til Brøndby Kommune d , til Furesø Kommune d og til Roskilde Kommune d Ørestads Boulevard København S Telefon CVR-NR Side 6 af 12

7 hårdhedsreduktion, således at det blødgjorte vand stadig kan opblandes med hårdt vand uden at vandet bliver kalkaggressivt og dermed kan forårsage tæring af ledningsnettet. Dette er vigtigt, da der i praksis vil være forhold, hvor muligheden for en opblanding mellem blødgjort og hårdt vand vil være til stede, da HOFOR også fremover skal kunne levere vand til forsyninger, som ikke har blødgjort vand. 7. Pelletanlæg til kalkfældning på Værket ved Thorsbro Kalkfældningen finder sted i en såkaldt pelletreaktor, hvor råvand tilføres under en dysebund i bunden af reaktoren, se figur 2. I reaktoren, der er ca. 7 m høj, svæver fint sand ved hjælp af en opadgående vandstrøm på ca. 100 m/time. Sandet er vasket og renset kvartssand med en kornstørrelse på ca. 0,2-0,4 mm. Figur 2: Pelletreaktor til kalkudfældning. Kalkfældningen startes ved at tilsætte natriumhydroxid (NaOH) til vandet lige over dysebunden. Natriumhydroxiden er af fødevarekvalitet og med en koncentration på 27,65%. For at fordele natriumhydroxid jævnt i reaktoren skal det opblandes med vand blødgjort til en hårdhedsgrad på mindre end 0,1 dh. En delstrøm af det producerede vand på Værket ved Thorsbro blødgøres fuldstændigt ved ionbytning inden det opblandes med natriumhydroxid. Ionbytteren regenereres med saltopløsning. Tilsætningen af natriumhydroxid til pelletreaktoren øger ph-værdien af vandet fra ca. 7 til ca. 9, hvilket starter kalkfældningen, som finder sted på de svævende sandkorn. Det er krystallinsk calciumcarbonat, der udfældes på sandkornene, som dermed danner de Ørestads Boulevard København S Telefon CVR-NR Side 7 af 12

8 såkaldte pellets, der bliver stadigt større og til sidst falder mod bunden af reaktoren, hvor de dagligt udtømmes. Der tilføres løbende fint renset sand til erstatning for de pellets, der tappes fra reaktoren. Sammen med udfældning af calciumcarbonat udfældes også langt det meste af råvandets jern- og manganindhold. Samlet giver det nogle meget hårde pellets med en størrelse på ca. 1-2 mm. For at udnytte reaktoren mest optimalt, har vandet, der løber ud fra toppen af reaktoren, en hårdhed på ca. 7 dh. Vandet indeholder en del fine kalkpartikler, samt et lille overskud af den tilsatte natriumhydroxid, som skal fjernes inden næste procestrin. Vandets indhold af overskydende natriumhydroxyd neutraliseres med kulsyre (CO 2 ), således at ph-værdien bliver mindre end 8. Det blødgjorte vand med en hårdhedsgrad på ca. 7 dh tilsættes derefter ubehandlet råvand for at hæve hårdhedsgraden til de ønskede 10 dh i det færdige drikkevand. Processen kører fuldautomatisk og kontrolleres kontinuert ved hjælp af målinger af ph, konduktivitet og turbiditet, så det sikres, at der ikke sker procesfejl. 8. Vandkvalitet Den fremtidige vandkvalitet vil være påvirket af hvilke kemikalier og råvarer, der tilsættes i forbindelse med kalkfældningsprocessen. I bilag 5 fremgår både den nuværende vandkvalitet samt den beregnede fremtidige vandkvalitet for Værket ved Thorsbro. Det tilsatte kvartssand skal renses og desinficeres i en cyklon inden tilsætning til reaktoren, og det vil dermed ikke bidrage med bakterier. Den tilsatte natriumhydroxid er af fødevarekvalitet og vil derfor ikke indeholde spor af andre kemikalier og dermed kun bidrage til vandkvaliteten med den mængde natrium, der tilsættes ved processen. Det resulterende natriumindhold vil holde sig langt under grænseværdien for natrium i drikkevand. Den tilsatte mængde CO 2 vil kun bidrage med hydrogencarbonat og det ønskede phfald i vandet. Kalkfældningen reducerer alene vandets indhold af calcium og hydrogencarbonat. Der ændres ikke på vandets indhold af magnesium og fluorid, der især er vigtige parametre for hjertekarsygdomme og tandsundhed. Ørestads Boulevard København S Telefon CVR-NR Side 8 af 12

9 Ved kun at reducere hårdheden til 10 dh undgås kemiske reaktioner, når vandet efterfølgende ved distribution kan blandes med vand af anden hårdhed, ligesom tæring af rørene undgås. Den mikrobiologiske kvalitet af vandet bliver ikke påvirket ved kalkfældningsprocessen, da det tilsatte sand bliver desinficeret inden tilsætning, og natriumhydroxid og CO 2 er rene kemikalier. HOFOR arbejder endvidere efter Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed (DDS) og er certificeret i henhold til fødevarestandarden ISO I den forbindelse arbejder HOFOR systematisk med risikostyring, tilsyn, driftskontrol, vedligehold og hygiejne af vandforsyningens processer og anlæg. Dette vil også komme til at gælde den ansøgte proces. 9. Beskrivelse af den kommende vandbehandling på Værket ved Thorsbro Den nuværende vandbehandling på Værket ved Thorsbro omfatter beluftning og filtrering af råvand fra Havdrup, Karlsunde, Lyksager, Tåstrup-Valby og Ishøj kildepladser, som fjerner jern, mangan og ammonium. Råvand fra Thorsbro kildeplads bliver UV- behandlet og beluftet før det løber til rentvandstanken. Vand fra Solhøj kildeplads beluftes på kildepladsen og løber derefter direkte til rentvandstanken på Værket. Ved den kommende vandbehandling vil ca. 80 % af råvandet ledes direkte til kalkfældningen. Efter kalkfældningen tilsættes CO 2, for regulering af ph-værdien. Ubehandlet råvand tilsættes således, at den ønskede hårdhed på 10 dh opnås. Herefter beluftes vandet til 80-90% iltmætning. Derpå skal vandet filtreres for at fjerne de medfølgende kalkpartikler og vandets indhold af ammonium samt resterende indhold af jern og mangan. Se vedlagte principskitse i bilag Pilotforsøg på Værket ved Thorsbro HOFOR har i opbygget og testet et pilotanlæg på Værket ved Marbjerg til at udføre forsøg med kalkfældning. Anlægget er efterfølgende blevet anvendt til test på Brøndbyvester Vandværk og Værket ved Søndersø i 2014 og Værket ved Lejre i I perioden fra juli 2016 til marts 2017 ønsker HOFOR at udføre pilotforsøg med blødgøring og filtrering af vandet på Værket ved Thorsbro. Ansøgning herom er sendt til Ishøj Kommune d. 1. marts Vandet fra pilotanlægget vil ikke indgå i drikkevandsproduktionen. Afrapportering af pilotforsøget vil blive fremsendt til Ishøj Kommune efter udførelse af forsøget. Pilotanlægget er opbygget som en model af et minivandværk med en max. kapacitet på ca. 1 m 3 vand/time. For at skabe plads til den ca. 7 meter høje pelletreaktor er anlægget blevet opbygget i 3 containere, der står oven på hinanden for lettere at kunne flyttes fra Ørestads Boulevard København S Telefon CVR-NR Side 9 af 12

10 sted til sted. Pilotanlægget vil blive tilpasset de givne forhold på Værket ved Thorsbro og forsøgsresultaterne skal danne grundlag for kravspecifikationen til den efterfølgende detailprojektering af den ønskede vandbehandling. 11. Resultater af test med kalkfældning på Værket ved Marbjerg, Brøndbyvester Vandværk, Værket ved Søndersø og Værket ved Lejre De foreløbige forsøg har vist, at kalkfældningsprocessen fungerer som planlagt. Den er meget robust og let at kontrollere. Den styres ved hjælp af kontinuerlige ph-målinger med alarmer ved udløb fra reaktoren, efter CO 2 -doseringen samt efter filtreringen. Desuden måles kontinuerligt turbiditet og konduktivitet ved udløb fra reaktoren samt efter filtreringen. Tryk måles kontinuerligt ved bunden af pelletreaktoren for at få et mål for den udfældede mængde kalk og dermed udviklingen i pelletstørrelsen. Forsøgene har vist, at ca % af vandets jernindhold og op til 100% af vandets manganindhold, (samt at 40% af nikkelindholdet i vandet fra Brøndbyvester Vandværk) medudfældes ved kalkfældningen. Test af den efterfølgende enkeltfiltrering forløb som forventet med fjernelse af de medfølgende kalkpartikler, den normale omsætning af ammonium ved nitrifikation samt fjernelse af den resterende mængde jern og mangan. Vandet havde ved udløbet fra enkeltfiltreringen drikkevandskvalitet. De dannede pellets består af sand med den udfældede mængde kalk, jern og mangan. NaturErhvervsstyrelsen under Miljø- og Fødevareministeriet har givet HOFOR tilladelse til, at de dannede kalkpellets kan anvendes som jordforbedringsmiddel. 12. Kommunikation til HOFORs kunder om blødere vand I forbindelse med udrulningen af blødgøring på HOFORs vandværker vil HOFOR gennemføre informationskampagner målrettet de berørte forbrugere, boligselskaber og virksomheder i HOFORs forsyningsområde. Informationskampagnerne vil omhandle ændringen i vandkvaliteten fra hårdt til blødere vand med oplysning om fordelene ved blødere vand samt hvad kunderne selv skal gøre, primært halvere deres sæbeforbrug og indstille opvaskemaskiner til blødere vand. HOFOR har i april 2016 udarbejdet en folder Mindre kalk i vandet Blødere vand til forbrugerne 4 til brug for generel information af HOFORs kunder og forbrugere. Folderen beskriver hvad blødere vand er, fordelene ved blødere vand frem for hårdt vand, hvad der sker på vandværket og processen omkring udrulning af blødere vand i HOFORs forsyningsområde. 4 Folderen findes på og kan også rekvireres ved henvendelse til HOFOR Ørestads Boulevard København S Telefon CVR-NR Side 10 af 12

11 Første informationskampagne gennemføres i Brøndby Kommune i forbindelse med opstarten af blødgøringsanlægget på Brøndbyvester Vandværk og HOFORs hjemmeside vil løbende blive opdateret om informationskampagnen. 13. Sammenfatning og det videre forløb For at give borgerne i HOFORs forsyningsområde og øvrige modtagerkommuner en forbedret vandkvalitet og samtidig udnytte de samfundsmæssige gevinster, der er ved at blødgøre vandet, ansøger HOFOR med indeværende ansøgning om en principiel tilladelse til at etablere blødgøring af hele den leverede vandmængde fra Værket ved Thorsbro ved hjælp af kalkfældning. Tilladelsen (Trin I), der ønskes som følge af indeværende ansøgning, skal give principiel tilladelse til blødgøring af vandet på Værket ved Thorsbro. Forudsat at HOFOR modtager den principielle tilladelse fra Ishøj Kommune vil detailprojekteringen opstarte. Dette vil munde ud i en ansøgning om endelig procestilladelse inkl. blødgøring (Trin II) med tilhørende vilkår om kontrol og tilsynsprogram, samt ansøgning om øvrige tilladelser fx byggetilladelse og eventuelle dispensationer mv. Pilotforsøg til test af blødgøring på Værket ved Thorsbro ønskes gennemført i perioden fra juli 2016 til marts 2017, i henhold til tidligere fremsendt ansøgning (Trin 0) og skal danne grundlag for kravspecifikation til den efterfølgende detailprojektering og procesansøgning. I forbindelse med HOFORs ansøgning om den principielle tilladelse fra Ishøj Kommune får modtagerkommunerne mulighed for i en høringsperiode at tilkendegive deres holdning til blødgøring af vandet fra Værket ved Thorsbro. I høringsprocessen af modtagerkommunerne stiller HOFOR sig gerne til rådighed med uddybende information om blødere vand og udrulningsprocessen for blødgøringsanlæg på HOFORs vandværker. Dette vil kunne ske efter aftale og i samarbejde med Ishøj Kommune. Med venlig hilsen Neel Bussenius Ørestads Boulevard København S Telefon CVR-NR Side 11 af 12

12 14. Bilag Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Sammenfatning af forbrugerundersøgelser i København og Brøndby, HOFOR 2014 Samfundsøkonomisk vurdering af blødgøring af vand til husholdninger i HOFORs ejerkommuner, COWI 2014 Sammenfatning af samfundsøkonomisk vurdering af blødgøring af vand til husholdninger i HOFORs ejerkommuner, HOFOR 2014 Redegørelse om sundhedseffekter af blødgøring i København specielt med fokus på caries, Notat fra DTU Miljø, februar 2012 Vandkvalitet Værket ved Thorsbro Principskitse for vandbehandling med blødgøring Ørestads Boulevard København S Telefon CVR-NR Side 12 af 12

Notat om HOFORs ansøgning om tilladelse til blødgøring af vandet fra Værket ved Søndersø ved hjælp af kalkfældning

Notat om HOFORs ansøgning om tilladelse til blødgøring af vandet fra Værket ved Søndersø ved hjælp af kalkfældning D. 1. april 2015 Notat om HOFORs ansøgning om tilladelse til blødgøring af vandet fra Værket ved Søndersø ved hjælp af kalkfældning Indhold 1. Udrulning af blødgøring på HOFORs vandværker og ansøgning

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til blødgøring af vandet fra Værket ved Marbjerg ved hjælp af kalkfældning

Ansøgning om tilladelse til blødgøring af vandet fra Værket ved Marbjerg ved hjælp af kalkfældning Roskilde Kommune By, Kultur og Miljø Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Att.: Maria Ammentorp Sørensen Vandressourcer & Miljø Direkte tlf. 2795 4016 E-mail nebu@hofor.dk Dato 31.07.15 Ansøgning om tilladelse til

Læs mere

Dato: TEKNISK FORVALTNING BRØNDBY RÅDHUS Park Allé 160, 2605 Brøndby Tlf.: Fax: Mail:

Dato: TEKNISK FORVALTNING BRØNDBY RÅDHUS Park Allé 160, 2605 Brøndby Tlf.: Fax: Mail: Dato: 23-02-2015 Notat vedrørende tilladelse til blødgøring af drikkevand - ændring af vandbehandlingsanlæg på Brøndbyvester Vandværk, Sydgårdsvej 25, Brøndby. Matr.nr. 116-a, Brøndbyvester By, Brøndbyvester

Læs mere

MINDRE KALK I VANDET. Blødere vand til forbrugerne

MINDRE KALK I VANDET. Blødere vand til forbrugerne MINDRE KALK I VANDET Blødere vand til forbrugerne 2 Mindre kalk i vandet betyder lavere energiforbrug til husholdningsapparater og varmeanlæg. Det giver fx en årlig besparelse på 18,3 mio. kwh for hele

Læs mere

Blødt Vand En udredning af de økonomiske, forbrugermæssige, klima- og miljømæssige gevinster ved at reducere kalkindholdet

Blødt Vand En udredning af de økonomiske, forbrugermæssige, klima- og miljømæssige gevinster ved at reducere kalkindholdet Blødt Vand En udredning af de økonomiske, forbrugermæssige, klima- og miljømæssige gevinster ved at reducere kalkindholdet Borgerrepræsentationen vedtog den 31. oktober 2013 et medlemsforslag stillet af

Læs mere

BLØDERE VAND SEMINAR FOR KOMMUNER OG FORSYNINGER. 28. september 2017

BLØDERE VAND SEMINAR FOR KOMMUNER OG FORSYNINGER. 28. september 2017 BLØDERE VAND SEMINAR FOR KOMMUNER OG FORSYNINGER 28. september 2017 PROGRAM 14.00-14.15 Velkomst ved Frank Brodersen 14.15-15.00 Oplæg om: Anlægget udformning, teknik og drift v. Erling V. Fischer, HOFOR

Læs mere

BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG

BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG 1 GAVNLIGT FOR ØKONOMIEN, MILJØET OG DIN DAGLIGDAG HOFOR vil trække kalken ud af vandet gøre det blødt fordi forbrugerne ønsker det. Blødt vand indebærer nemlig store fordele

Læs mere

BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG

BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG 1 2 GAVNLIGT FOR ØKONOMIEN, MILJØET OG DIN DAGLIGDAG HOFOR vil trække kalken ud af vandet gøre det blødt fordi forbrugerne ønsker det. Blødt vand indebærer nemlig store fordele

Læs mere

Central blødgøring Teknologi og Tendens. IDA Miljø 7/3 2017

Central blødgøring Teknologi og Tendens. IDA Miljø 7/3 2017 Central blødgøring Teknologi og Tendens IDA Miljø 7/3 2017 Lidt Baggrund Vandets hårdhed i Danmark Total hårdhed: I Danmark ønskes typisk blødgøring til 8 12 dh Størst potentiale for blødgøring i øst /GEUS

Læs mere

Københavns Energi. Disposition. Forarbejdet. Vandkvalitet. Pilotprojekt - Sandfilter. Delkonklusion. Pilotprojekt Blødgøring

Københavns Energi. Disposition. Forarbejdet. Vandkvalitet. Pilotprojekt - Sandfilter. Delkonklusion. Pilotprojekt Blødgøring Dansk Bestyrelsesmøde Vand Konference 25. August 1-2. november 28 211 Københavns Energi Pilotanlæg ved renovering af Værket ved Marbjerg 1 Disposition Forarbejdet Vandkvalitet Pilotprojekt - Sandfilter

Læs mere

Bilag 1. Projektbeskrivelse

Bilag 1. Projektbeskrivelse ilag nlæg og Teknik :. marts 07 E-mail: fhar@hofor.dk beskrivelse har besluttet at igangsætte arbejdet med levering af blødere vand til vores forbrugere. Det betyder at der skal etableres blødgøringsanlæg

Læs mere

Blødgøring af drikkevand centralt på vandforsyningerne

Blødgøring af drikkevand centralt på vandforsyningerne Blødgøring af drikkevand centralt på vandforsyningerne DANVA's Årsmøde 27. maj 2011 Lizzi Andersen 1 Baggrund Hårdhed 1000 m 3 % af sum 5-10 30.896 19,7 10-15 29.159 18,5 15-20 37.347 23,8 20-25 59.148

Læs mere

! " # $%&%" "" ' (!" " " # $%&% )! $%&% " $%&% "" * " + # "" +"( , "" - + (. ""! " + ( + "!. ( " +$%&% + " + + $,% ' " # $$%%

! # $%&% ' (!  # $%&% )! $%&% $%&% * + # +( , - + (. ! + ( + !. ( +$%&% + + + $,% ' # $$%% 34135198!" # $$%% &''%$(! " # $%&%" "" ' (!" " " # $%&%" )! $%&% " $%&% "" * " + # "" +"( $%&%, "" - + (. ""! " + ( + "!. ( " +$%&% + " + + $,% ' " 8 9*)! : '*;) - 6 "3/%!"!! #$%& ' ( ' )& *#%%& )* ' *

Læs mere

Blødgøring hos Nordvand - Muligheder og perspektiv

Blødgøring hos Nordvand - Muligheder og perspektiv Blødgøring hos Nordvand - Muligheder og perspektiv Bo Lindhardt, Nordvand IDA Miljø 7. marts 2017 Kompleks problemstilling Teknik Samfunds effekt Interessenter Hårdhed? Kravværdierne til drikkevand er

Læs mere

Blødgøring af drikkevand en kort guide til implementering af pille reaktoren på dit vandværk. Januar 2017

Blødgøring af drikkevand en kort guide til implementering af pille reaktoren på dit vandværk. Januar 2017 Blødgøring af drikkevand en kort guide til implementering af pille reaktoren på dit vandværk. Januar 2017 Hvorfor taler vi om blødgøring af drikkevand og hvad kan du selv gøre? I Danmark lever mere end

Læs mere

Husholdningsapparater m.m. får forlænget levetid. NOTAT. Projekt Blødgøring hos Nordvand - status jan 2016 Bo Lindhardt Nordvands bestyrelse Kopi til

Husholdningsapparater m.m. får forlænget levetid. NOTAT. Projekt Blødgøring hos Nordvand - status jan 2016 Bo Lindhardt Nordvands bestyrelse Kopi til NOTAT Projekt Blødgøring hos Nordvand - status jan 2016 Fra Bo Lindhardt Til Nordvands bestyrelse Kopi til MULIGHEDERNE FOR CENTRAL BLØDGØRING AF DRIKKEVANDET HOS NORDVAND STATUS FEBRUAR 2016 Nordvands

Læs mere

Blødgøring af drikkevand ved brug af pellet-metoden

Blødgøring af drikkevand ved brug af pellet-metoden Blødgøring af drikkevand ved brug af pellet-metoden Erfaring med adoptering af pelletreaktoren til danske vandværker ved Karsten Jensen Danwatec Oversigt Pille reaktor Hvorfor pellet reaktor? Vores erfaringer

Læs mere

Tilladelsen gives på visse vilkår i overensstemmelse med den hydrauliske og miljøtekniske vurdering. Tilladelsen gælder i forsøgsperioden.

Tilladelsen gives på visse vilkår i overensstemmelse med den hydrauliske og miljøtekniske vurdering. Tilladelsen gælder i forsøgsperioden. Park-, Vej- og Miljøcenter HOFOR Ørestads Boulevard 35 2300 København S Att. Neel Bussenius Mail: nebu@hofor.dk Sagsbehandler: Nicolai Christensen Telefon: 43577755 Email: nrc@ishoj.dk Journal nummer:

Læs mere

Pilotprojektet (Trin 1) er gennemført og viste, at pelletmetoden er en egnet metode til at blødgøre vandet på Brøndbyvester Vandværk.

Pilotprojektet (Trin 1) er gennemført og viste, at pelletmetoden er en egnet metode til at blødgøre vandet på Brøndbyvester Vandværk. N HOFOR Ørestads Boulevard 35 2300 København S Att. Søren Lind, soli@hofor.dk Dato: 18-03-2015 Tilladelse til blødgøring af drikkevand - ændring af vandbehandlingsanlæg på Brøndbyvester Vandværk, Sydgårdsvej

Læs mere

Blødgøring hvad mener kunderne?

Blødgøring hvad mener kunderne? Blødgøring hvad mener kunderne? En præsentation af kundeundersøgelser blandt private forbrugere og erhvervsvirksomheder i København 2011-2012 Dorthe von Bülow, Ejerrelationer Københavns Energi og de fusionerede

Læs mere

2 Generelle forudsætninger 2. Oversigt over delposter vedr. forbrugsbesparelser 10

2 Generelle forudsætninger 2. Oversigt over delposter vedr. forbrugsbesparelser 10 HOFOR SAMFUNDSØKONOMISK VURDERING AF BLØDGØRING AF VAND TIL HUSHOLDNINGER I HOFOR'S EJERKOMMUNER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk

Læs mere

Blødgøring af drikkevand

Blødgøring af drikkevand Roskilde 4-5-2017 Blødgøring af drikkevand Henrik Blomhøj Teknisk Rådgiver Kalk i drikkevandet Hvor i landet 60 % af Danmarks vandmængde er hårdt ( + 12 dh o ) Kalk i drikkevandet Gener i husstanden Fordele

Læs mere

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.02-P19-1-14 10.6.2014

Læs mere

Samfundsøkonomisk screening af blødgøring af drikkevand

Samfundsøkonomisk screening af blødgøring af drikkevand Samfundsøkonomisk screening af blødgøring af drikkevand Lizzi Andersen, COWI A/S 1 Indhold Samfundsøkonomisk screening Forhold, der har betydning for resultatet Hvor indgår de sundhedsrelaterede data?

Læs mere

VandCenter Syd A/S Vandværksvej 7 5000 Odense C. VandCenter Syd (CVR nr. 17414003)

VandCenter Syd A/S Vandværksvej 7 5000 Odense C. VandCenter Syd (CVR nr. 17414003) VandCenter Syd A/S Vandværksvej 7 5000 Odense C By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Landbrug og Grundvand Odense Slot Indgang M Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk Tlf.

Læs mere

Kvaliteten af grund og drikkevand i forhold til sundhed og økonomi

Kvaliteten af grund og drikkevand i forhold til sundhed og økonomi Kvaliteten af grund og drikkevand i forhold til sundhed og økonomi > Hvilke metoder bruges til vandbehandling i Danmark og hvordan påvirkes drikkevandskvaliteten. Christian Stamer, Krüger A/S CS@kruger.dk

Læs mere

Vandkvalitet og kontrol

Vandkvalitet og kontrol Vandkvalitet og kontrol For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos

Læs mere

Tilladelse til midlertidig ændring af vandbehandling med tilsætning af CO 2 på

Tilladelse til midlertidig ændring af vandbehandling med tilsætning af CO 2 på Bakkebølle vandværk v/ Vordingborg Forsyning Færgegårdsvej 3 4760 Vordingborg Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 25 00 www.vordingborg.dk Journal nr. 2012-3400 Erik Rasmussen/jmsa

Læs mere

Resultater af blødgøring pilotprojektet på Værket ved Marbjerg

Resultater af blødgøring pilotprojektet på Værket ved Marbjerg Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 0 4000 Roskilde Ressource Direkte tlf. 795 4655 E-mail lalo@hofor.dk Dato 9.05.015 Resultater af blødgøring pilotprojektet på Værket ved Marbjerg Indhold Formål...

Læs mere

Videregående vandbehandling - set ud fra en sundhedsmæssig synsvinkel

Videregående vandbehandling - set ud fra en sundhedsmæssig synsvinkel Videregående vandbehandling - set ud fra en sundhedsmæssig synsvinkel Henrik L Hansen Ledende embedslæge, kontorchef Embedslægerne Syddanmark Sundhedsstyrelsen Drikkevand er afgørende for folkesundheden

Læs mere

Tilladelse til installation af omvendt osmoseanlæg på Yderby Lyng Vandværk

Tilladelse til installation af omvendt osmoseanlæg på Yderby Lyng Vandværk Yderby Lyng Vandværk a.m.b.a Oddenvej 354 Yderby Lyng 4583 Sjællands Odde Formanden@ybl.dk Den 9. oktober 2015 Tilladelse til installation af omvendt osmoseanlæg på Yderby Lyng Vandværk Odsherred Kommune

Læs mere

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg Miljøafdelingen Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 29. E-mail: miljo@gladsaxe.dk HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S 20. november 2014 Tilladelse til forlænget drift

Læs mere

Blødgøring af drikkevand. Juni 2016 Henrik Juul

Blødgøring af drikkevand. Juni 2016 Henrik Juul STØTTET AF VTU -FONDEN OG MILJØMINISTERIETS PULJE FOR GRØN TEKNOL OGI Blødgøring af drikkevand Juni 2016 Henrik Juul Fordele og ulemper Fordele Næsten halvering af sæbeforbrug Reduceret fosforbelastning

Læs mere

Demonstrationsanlæg til blødgøring af drikkevand Appendiks 1-9

Demonstrationsanlæg til blødgøring af drikkevand Appendiks 1-9 Demonstrationsanlæg til blødgøring af drikkevand Appendiks 1-9 Fyrtårnsprojekt Fremtidens drikkevandsforsyning Arbejdspakke 5 2016 Titel: Forfattere: Demonstrationsanlæg til blødgøring af drikkevand Sille

Læs mere

Dansk Vand Konference 2010

Dansk Vand Konference 2010 Dansk Vand Konference 2010 DANVA, Århus 12-13. oktober 2010 Kalkudfældning i PE ledninger De problemer det kan medføre Og løsninger Henrik Aktor Lad os lige få det på plads! Hvad er problemet Kalkudfældninger

Læs mere

Videregående vandbehandling i dag og i morgen - med særligt fokus på UV-behandling

Videregående vandbehandling i dag og i morgen - med særligt fokus på UV-behandling Videregående vandbehandling i dag og i morgen - med særligt fokus på UV-behandling Bo Lindhardt Chef for Vand, Nordvand og Formand for DANVA s Vandforsyningskomite Dansk vandforsyning: - simpel vandbehandling

Læs mere

UV-anlægget skal være installeret med en prøvehane på hver side af UV-behandlingsanlægget, så der kan udtages analyser før og efter UV-anlægget.

UV-anlægget skal være installeret med en prøvehane på hver side af UV-behandlingsanlægget, så der kan udtages analyser før og efter UV-anlægget. Norlax A/S Gartnervænget 31 6855 Outrup Cvr. 10702437 Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 7467 Tilladelse til UV-behandling af drikkevand på Norlax A/S, Gartnervænget 31, 6855 Outrup udskiftning

Læs mere

Fjernelse af nikkel i grundvand ved selektiv ionbytning

Fjernelse af nikkel i grundvand ved selektiv ionbytning Fjernelse af nikkel i grundvand ved selektiv ionbytning Foredrag på VTU-fondens seminar den 11. juni 2013 ved civilingeniør Flemming Dahl, COWI A/S Karlstrup Kalkgrav 1 Projektsamarbejde om nikkelrensning

Læs mere

ANALYSERAPPORT 123032/12 Udskrevet: 02-01-2013 Version: 1 Udtaget: 12-12-2012 9.30 Modtaget: 12-12-2012 Påbegyndt: 12-12-2012 Udtaget af: LAB/JBE

ANALYSERAPPORT 123032/12 Udskrevet: 02-01-2013 Version: 1 Udtaget: 12-12-2012 9.30 Modtaget: 12-12-2012 Påbegyndt: 12-12-2012 Udtaget af: LAB/JBE 123032/12 Udtaget: 12122012 9.30 Modtaget: 12122012 Påbegyndt: 12122012 Rynkebjerggårds Forsyningsnet, Ældrecentret, Bispegårdsvej 1,, Lejre Køkken RESULTATER FOR PRØVE 123032/12 Parameter Grænseværdi

Læs mere

Vedr.: Ansøgning om installation af ultralydspåvirkning af udpumpet vand Skibby Vandværk

Vedr.: Ansøgning om installation af ultralydspåvirkning af udpumpet vand Skibby Vandværk Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund Att.: Dani Mikkelsen Skibby den 1 Januar 2017. Vedr.: Ansøgning om installation af ultralydspåvirkning af udpumpet vand Skibby Vandværk Vi har i bestyrelsen

Læs mere

Sensorer i Fremtidens drikkevandsforsyning

Sensorer i Fremtidens drikkevandsforsyning Sensorer i Fremtidens drikkevandsforsyning Fremtidens drikkevandsforsyning : Et udviklings og demonstrationsprojekt til fremme af dansk eksport af vandteknologi, støttet af VTUF og Miljøministeriets program

Læs mere

Annoncering på SK Forsynings hjemmeside i henhold til 29 i bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Annoncering på SK Forsynings hjemmeside i henhold til 29 i bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Annoncering på SK Forsynings hjemmeside i henhold til 29 i bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Vandforsyningsselskaber skal i medfør af 29 i Bekendtgørelse 1584 af 10-12-2015

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 7. april 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1838 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2005/00945

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015.

Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015. Humlum Vandværk Indvindingstilladelse Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015. Organisationsform Vandværket

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fjernelse af svovlbrinte på Kalvehave Vandværk ved iltning med brintperoxid. Vordingborg kommune. 1 Baggrund

Indholdsfortegnelse. Fjernelse af svovlbrinte på Kalvehave Vandværk ved iltning med brintperoxid. Vordingborg kommune. 1 Baggrund Vordingborg kommune Fjernelse af svovlbrinte på Kalvehave Vandværk ved iltning med brintperoxid COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016.

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016. Hjerm Vandværk Indvindingstilladelse Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på 225.000 m³/år gældende til 14. August 2016. Grundvandet ved Hjerm Vandværk

Læs mere

Vand parameter beskrivelse

Vand parameter beskrivelse Vand parameter beskrivelse Farve Vandets farve har ikke i sig selv en sundhedsmæssig betydning, men har selvfølgelig en betydning for indtrykket af drikkevandets kvalitet - se også jern, mangan og NVOC.

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Stine K. Ottsen Dato: 4. maj 2015 QA: Emne:

Læs mere

Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse:

Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse: Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse: Temperatur ved prøvetagning: For høj temperatur på drikkevandet påvirker smagsindtrykket og kan give risiko for bakterievækst. Der er

Læs mere

SAMN FORSYNING DRIKKEVAND. Samn passer vi på dit drikkevand og renser dit spildevand til gavn for dig og dine børnebørn.

SAMN FORSYNING DRIKKEVAND. Samn passer vi på dit drikkevand og renser dit spildevand til gavn for dig og dine børnebørn. SAMN FORSYNING DRIKKEVAND Samn passer vi på dit drikkevand og renser dit spildevand til gavn for dig og dine børnebørn. VAND - EN VIGTIG RESSOURCE Samn Forsyning varetager årligt indvindning, behandling

Læs mere

On-line sensorer hvad sidder der ude i vandforsyningerne, og hvad ser vi?

On-line sensorer hvad sidder der ude i vandforsyningerne, og hvad ser vi? On-line sensorer hvad sidder der ude i vandforsyningerne, og hvad ser vi? Charlotte B. Corfitzen Hans-Jørgen Albrechtsen DTU Miljø Dansk Vand Konference 12.-13. oktober 2010, Radisson Hotel, Århus M/S

Læs mere

Central blødgøring af drikkevand

Central blødgøring af drikkevand Miljøministeriet Naturstyrelsen Central blødgøring af drikkevand Maj 2011 Kolofon Titel: Central blødgøring af drikkevand Emneord: Vandforsyning, drikkevand, blødgøring, blødgøringsteknologier, miljøeffekter,

Læs mere

Blødt Kalkfrit Vand Direkte Fra Hanen

Blødt Kalkfrit Vand Direkte Fra Hanen Blødt Kalkfrit Vand Direkte Fra Hanen Blødt Vand Grøn Fremtid Teknisk data Blødgørings anlæg Teknisk data Greenline 25 Greenline 40 Tank størrelse til Ion-bytter 9 l 11 l Max. Flow ved hårdhed mindre end

Læs mere

Ydelsesbeskrivelser. Detailprojektering af kalkfældningsanlæg på Værket ved Marbjerg. i

Ydelsesbeskrivelser. Detailprojektering af kalkfældningsanlæg på Værket ved Marbjerg. i Ydelsesbeskrivelser Detailprojektering af kalkfældningsanlæg på Værket ved Marbjerg i2445-02-01-003 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning/generelle forhold... 3 1.1. Beskrivelse af opgaven... 3 1.2. Opgavebeskrivelse

Læs mere

Helbredseffekter af calcium og magnesium i drikkevandet. Erik Arvin

Helbredseffekter af calcium og magnesium i drikkevandet. Erik Arvin Helbredseffekter af calcium og magnesium i drikkevandet Erik Arvin Hvorfor interessant? Store variationer i Ca- og Mg-konc. i drikkevand Stor interesse for blødgøring af drikkevand Stor interesse for afsaltning

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Vandforbrug Vandmængder Vandforsyning og vandtab Vandkvalitet November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen www.kk.dk/miljoeregnskab Forbrug af drikkevand Københavnernes

Læs mere

Outrup Vandværk Strandvejen Outrup. Teknik og Miljø. Bytoften 2, 6800 Varde

Outrup Vandværk Strandvejen Outrup. Teknik og Miljø. Bytoften 2, 6800 Varde Outrup Vandværk Strandvejen 10 6855 Outrup Tilladelse til UV-behandling af drikkevand på Outrup Vandværk, Strandvejen 10, 6855 Outrup - renovering af rentvandstank Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde

Læs mere

Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år.

Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år. 1 Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år. 1. Lovgivning Lovgrundlaget for drikkevandskvalitet på enkeltanlæg:

Læs mere

Det ny vandhus i Køge &Testfaciliteter i vandhuset Muligheder og behov

Det ny vandhus i Køge &Testfaciliteter i vandhuset Muligheder og behov Det ny vandhus i Køge &Testfaciliteter i vandhuset Muligheder og behov Presentation af projektet Hvorfor, hvor og hvad Forsyningssikkerhed og modernet vandbehandling Fremtiden & fleksibilitet Videns center

Læs mere

Hvorfor DDS (ISO 22000) i Brønderslev Vand A/S

Hvorfor DDS (ISO 22000) i Brønderslev Vand A/S Hvorfor DDS (ISO 22000) i 13. og 14. marts 2012 Fokus i medierne Dansk drikkevand er truet I Køge Kommune tæller de stadig deres syge: Ca. 140 mennesker har ifølge embedslægens opgørelse været ramt af

Læs mere

Behovet for videregående vandbehandling fra et vandforsyningssynspunkt. Hydrogeolog Johan Linderberg, Vandcenter Syd

Behovet for videregående vandbehandling fra et vandforsyningssynspunkt. Hydrogeolog Johan Linderberg, Vandcenter Syd Behovet for videregående vandbehandling fra et vandforsyningssynspunkt Hydrogeolog Johan Linderberg, Vandcenter Syd Præmisser for vores arbejde Overholde krav til drikkevand ved forbrugeren Bemærk: Ingen

Læs mere

Varsel om påbud om forbedret vandkvalitet

Varsel om påbud om forbedret vandkvalitet Marienborg Gods Vandværk Godskontoret Marienborg Allé 3 A 4780 Stege Sendt pr. e-mail til: Birgitte.natorp@marienborg.dk Lars.haugaard@marienborg.dk Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf.

Læs mere

Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020.

Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020. Lyngs Vandværk Indvindingstilladelse Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020. Organisationsform Vandværket er et

Læs mere

Kvalitetsordning for mikrobryggerier Good Manufacturing Practice (GMP)

Kvalitetsordning for mikrobryggerier Good Manufacturing Practice (GMP) 3 VANDBEHANDLING 3.1 Procesidentifikation Vand anvendt til fremstilling af færdigt produkt skal være af drikkevandskvalitet. Vandbehandling har til formål at bibringe vandet denne kvalitet samt eventuelt

Læs mere

Fordele og ulemper ved forskellige blødgøringsteknologier på vandværket

Fordele og ulemper ved forskellige blødgøringsteknologier på vandværket Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 06, 2017 Fordele og ulemper ved forskellige blødgøringsteknologier på værket Albrechtsen, Hans-Jørgen Publication date: 2016 Document Version Forlagets udgivne version

Læs mere

Tilladelse til UV-belysning af drikkevand

Tilladelse til UV-belysning af drikkevand Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. april 2014 Tilladelse til UV-belysning af drikkevand Ekstraordinær belysning af drikkevand med UV-lys efter bl.a. renovering af

Læs mere

Hygiejne, som samfundet har glemt

Hygiejne, som samfundet har glemt Hygiejne, som samfundet har glemt Rent vand en daglig opgave i Danmark Charlotte Schmidt - Ingeniør TREFOR Vand 2015-03-09 TREFORs forsyningsområde 2 TREFOR Vand 3 4 TREFOR Vand Fakta om TREFOR Vand Danmarks

Læs mere

Tilladelse til Lejre Stationsby Vandværk til permanent opsætning og anvendelse af ultralydskalkknuser.

Tilladelse til Lejre Stationsby Vandværk til permanent opsætning og anvendelse af ultralydskalkknuser. Lejre Stationsby Vandværk Amba. Kongebrovej 2 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4963 E soba@lejre.dk

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Påbud om forbedret vandkvalitet

Natur, Miljø og Trafik Påbud om forbedret vandkvalitet KALK RØRVIG ApS Unionkul A/S Kalkbrænderiløbskaj 4 2100 København Ø Den 10. december 2014 Natur, Miljø og Trafik Påbud om forbedret vandkvalitet Odsherred Kommune sender hermed et påbud om at forbedre

Læs mere

Samfundsøkonomisk analyse af central blødgøring af vand på Forsyning Ballerups værker konsekvenser for husholdninger

Samfundsøkonomisk analyse af central blødgøring af vand på Forsyning Ballerups værker konsekvenser for husholdninger UDKAST Samfundsøkonomisk analyse af central blødgøring af vand på Forsyning Ballerups værker konsekvenser for husholdninger Afrapportering af delopgave 1 Andet udkast, 12. oktober 2015 Indhold 1. Opsummering

Læs mere

Samfundsøkonomisk screening af blødgøring af vand på Nordvands anlæg

Samfundsøkonomisk screening af blødgøring af vand på Nordvands anlæg APRIL 2015 NORDVAND Samfundsøkonomisk screening af blødgøring af vand på Nordvands anlæg RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Struer Forsyning Vand

Struer Forsyning Vand Struer Forsyning Vand Struer Forsyning Vand A/S har i alt tre vandværker beliggende: Struer Vandværk, Holstebrovej 4, 7600 Struer Kobbelhøje Vandværk, Broholmvej 10, Resen, 7600 Struer Fousing Vandværk,

Læs mere

Ammoniumproblemer på danske vandværker

Ammoniumproblemer på danske vandværker Ammoniumproblemer på danske vandværker overbevisende effekt af sporstoftilsætning Florian B. Wagner*, Hans-Jørgen Albrechtsen; DTU Miljø, *flowa@env.dtu.dk Peter Borch Nielsen, Rasmus Boe-Hansen; Krüger

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Oddesund Nord Vandværk

Oddesund Nord Vandværk Oddesund Nord Vandværk Indvindingstilladelse Oddesund Nord Vandværk ligger Gammel Landevej 12A, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til et år efter vedtagelsen af de kommunale

Læs mere

2 Generelle forudsætninger 2

2 Generelle forudsætninger 2 KØBENHAVNS ENERGI SUPPLERING AF SAMFUNDSØKONOMISK VURDERING AF BLØDGØRING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1

Læs mere

Forsyning Ballerup A/S

Forsyning Ballerup A/S Juli 2015 Udarbejdet af: Kontrolleret af: Peter B. Nielsen og Sonsoles Quinzanos, Liselotte Clausen Udgave/dato: 9. juli 2015 Krüger A/S ISO 9001 CERTIFIED CVR 57446412 www.kruger.dk Gladsaxevej 363 DK-2860

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

HORSENS VAND VANDVÆRKER

HORSENS VAND VANDVÆRKER HORSENS VAND VANDVÆRKER Vand - en vigtig ressource Horsens Vand A/S sikrer, sammen med en række private vandværker, vandforsyningen i Horsens Kommune. Drikkevandet i forsyningsområdet for Horsens Vand

Læs mere

Dolmer Kildeplads - dispensation i tre år til at overskride kvalitetskravene

Dolmer Kildeplads - dispensation i tre år til at overskride kvalitetskravene PARTSHØRING Afdeling: Erhverv og miljø Dato: 13-12-2017 Reference: Peter Thastum Tlf.: 89594006 E-mail: pet@norddjurs.dk Journalnr.: 17/18835 Dolmer Kildeplads - dispensation i tre år til at overskride

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Undersøgelse af muligheden for blødgøring af Greve Vandværks vand med en hårdhedsgrad på ca. 20 dh ved anvendelse af AMTech 300 lydimpulsgenerator.

Undersøgelse af muligheden for blødgøring af Greve Vandværks vand med en hårdhedsgrad på ca. 20 dh ved anvendelse af AMTech 300 lydimpulsgenerator. Undersøgelse af muligheden for blødgøring af Greve Vandværks vand med en hårdhedsgrad på ca. 20 dh ved anvendelse af AMTech 300 lydimpulsgenerator. Preben Fogd Jørgensen, Greve Vandværk A.m.b.a., Håndværkerbyen

Læs mere

75 års erfaring med filtrering i lukkede trykfiltre din garanti for rent drikkevand!

75 års erfaring med filtrering i lukkede trykfiltre din garanti for rent drikkevand! 75 års erfaring med filtrering i lukkede trykfiltre din garanti for rent drikkevand!»silhorko VAND er det reneste Vand, om det kan man sige med Rette, at alt andet Vand i vort vandrige Land, er det rene

Læs mere

Grænseværdierne for drikkevand kan overholdes med et Microdrop Belufteranlæg:

Grænseværdierne for drikkevand kan overholdes med et Microdrop Belufteranlæg: Datablad og tekniske informationer for Microdrop anlæg Grænseværdierne for drikkevand kan overholdes med et Microdrop Belufteranlæg: 1. Belufter til iltmætning uden driftsudgifter og reducerer: 2. Jern,

Læs mere

Ølholm Vandværk Andelsselskab Skolevej Tørring. Tilladelse til etablering af nyt vandværk til Ølholm Vandværk

Ølholm Vandværk Andelsselskab Skolevej Tørring. Tilladelse til etablering af nyt vandværk til Ølholm Vandværk Ølholm Vandværk Andelsselskab Skolevej 66 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-16-14 10.9.2014

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins

Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins Lugt og smag Organoleptisk undersøgelse, hvor det vurderes om vandet er fri for lugt og smager normalt Temperatur Det bør tilstræbes,

Læs mere

1. Nærværende tilladelse er kun gældende 4 måneder fra ibrugtagning af det ansøgte UV-anlæg.

1. Nærværende tilladelse er kun gældende 4 måneder fra ibrugtagning af det ansøgte UV-anlæg. Nybrovejens Vandværk A.m.b.a. Nybrovej 15 3550 Slangerup Sendt pr. e-mail Dato Sagsbehandler J.nr. 21. december 2012 dmikk 022696-2012 Tilladelse til midlertidig anvendelse af UV-anlæg hos Nybrovejens

Læs mere

Furesø Kommune Den 29. august 2012 Stiager Værløse

Furesø Kommune Den 29. august 2012 Stiager Værløse d:\msoffice\skabeloner\normal.dot Furesø Kommune Den 29. august 2012 Stiager 2 3500 Værløse E-mail: furesoe@furesoe.dk Indledning Ansøgning om vandindvindingstilladelse for Furesø Vandforsyning Hareskov

Læs mere

Tilladelse til midlertidig brug af UV-anlæg på Store Heddinge Vandværk

Tilladelse til midlertidig brug af UV-anlæg på Store Heddinge Vandværk STORE HEDDINGE VANDVÆRK Erikstrupvej 15 4660 Store Heddinge 21. APRIL 2017 JOURNALNUMMER 13.02.01-K08-1900-10 Tilladelse til midlertidig brug af UV-anlæg på Store Heddinge Vandværk Gyldighedsperiode: 6.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud om skærpet kontrol på Bøjdenvejen 108, 5750 Ringe

AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud om skærpet kontrol på Bøjdenvejen 108, 5750 Ringe Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 24. maj 2012 J.nr.: NMK-42-00296 (tidl. NMK-42-00225) Ref.: trmas/gom AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud

Læs mere

Bekendtgørelsens område. Godkendelse af og tilsyn med svømmebadsanlæg

Bekendtgørelsens område. Godkendelse af og tilsyn med svømmebadsanlæg Udkast til Bekendtgørelse om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet I medfør af 7 a, stk. 1, 16, 73, stk. 1, 80, stk. 2, 92 og 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Indhold. Ganløse Vandværk A.m.b.a. Ganløseparken Stenløse. Att.:

Indhold. Ganløse Vandværk A.m.b.a. Ganløseparken Stenløse. Att.: Ganløse Vandværk A.m.b.a. Ganløseparken 70 3660 Stenløse Att.: info@ganloesevand.dk Tilladelse til midlertidig brug af mobilt UV-anlæg Den 16-06-2016 Dines Jørgensen & Co har ved mail af 4. maj 2016 på

Læs mere

Thyholm Private Fælles Vandværk

Thyholm Private Fælles Vandværk Thyholm Private Fælles Vandværk Indvindingstilladelse Thyholm Private Fælles Vandværk ligger Kalkværksvej 4 B, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 275.000 m³/år gældende til juni 2012. Organisationsform

Læs mere

Tilladelse til midlertidig UV-behandling på Nr. Dalby- Kimmerslev Vandværk

Tilladelse til midlertidig UV-behandling på Nr. Dalby- Kimmerslev Vandværk Returadresse: Køge Kommune, Miljøafdelingen Torvet 1, 4600 Køge Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk Langagervej 2 4140 Borup Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen Tilladelse til midlertidig UV-behandling

Læs mere

MILJØVURDERING AF BLØDGØRING AF VAND

MILJØVURDERING AF BLØDGØRING AF VAND NOVEMBER 2015 NORDVAND MILJØVURDERING AF BLØDGØRING AF VAND RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2015 NORDVAND MILJØVURDERING

Læs mere

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk A M B A Formand Rudy Ploug formanden@bosserupvv.dk Den 22. april 2014 Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Odsherred Kommune har den 13. januar 2014 foretaget varslet tilsyn

Læs mere

Kvalitetsordning for mikrobryggerier Good Manufacturing Practice (GMP)

Kvalitetsordning for mikrobryggerier Good Manufacturing Practice (GMP) 2 VANDKVALITET 2.1 Procesidentifikation Vand bruges under forskellige forhold i bryggerier til forskellige formål. Dette dokument beskriver, hvilke krav der (med hensyn til lovgivning og proces) bør stilles

Læs mere

Hastrup Vandværks indvindingstilladelsen udløber den 15. november 2025.

Hastrup Vandværks indvindingstilladelsen udløber den 15. november 2025. Hastrup Vandværk Beskrivelse og historie Hastrup Vandværk er et privat ejet I/S, og beliggende på Skovgårdsvej 3A, 4720 Præstø. Vandværket er opført i 1964. Vandværket har i 1995 fået indvindingstilladelse

Læs mere

Vandbehandling og solvarme

Vandbehandling og solvarme Vandbehandling og solvarme SUNSTORE 4, det store solvarmeanlæg ved Marstal på Ærø, bruger et kæmpe vandreservoir på 75.000 m 3 til at holde på varmeenergien, når solen ikke skinner. De mange liter vand

Læs mere