EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2015 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER I 2015.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2015 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER I 2015."

Transkript

1 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2015 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER I

2 Indhold 1. Indledning Sammenfatning Kursisternes baggrund Gennemførte kursister De gennemførte kursisters tilfredshed med kurset Vurdering af kursets organisering og tilfredshed med kurset generelt Transport og information om kurset forud for kursusstart Fravær og årsager til fravær blandt gennemførte kursister Frafaldne kursister Forventninger til kurset

3 1. Indledning I 2015 udbød 41 af landets kommuner kurset LÆR AT TACKLE kroniske smerter til borgere i Danmark. Der blev afholdt 76 kurser i årets løb. 922 borgere deltog på disse kurser dvs. gennemsnitligt 12 kursister pr. kursus. Ud af de 922 borgere, der påbegyndte kurset i 2015, deltog 704 borgere på 4 eller flere kursusmoduler, og betragtes derfor som gennemførte kursister. De resterende 218 borgere deltog på 3 eller færre kursusmoduler, og betragtes derfor som frafaldne kursister. Gennemførselsprocenten på kurset LÆR AT TACKLE kroniske smerter i 2015 er således 76 %. Denne rapport er udarbejdet af Komiteen for Sundhedsoplysning. Rapporten er lavet på baggrund af kursisternes evalueringer af kurset LÆR AT TACKLE kroniske smerter. Evalueringerne er baseret på en spørgeskemaundersøgelse. Spørgeskemaerne er blevet udfyldt i papirform af kursisterne efter hvert endt kursusforløb i løbet af 2015, og herefter indtastet i et online datahåndteringssystem. Der er indtastet spørgeskemaer for 566 gennemførte kursister og 43 frafaldne kursister. Dette svarer til en samlet svarprocent på 66 %. Svarprocenten for gennemførte kursister er 80 %, og svarprocenten for frafaldne kursister er 20 %. Den lave svarprocent for frafaldne kursister skyldes, at størstedelen heraf ikke er tilstede ved det sidste kursusmodul, hvor spørgeskemaet uddeles. De fleste kommuner er forhindret i at udsende spørgeskemaet til disse kursister med posten grundet Lov om Offentlig Digital Post, hvilket gør det svært at nå ud til de frafaldne kursister. Komiteen for Sundhedsoplysning arbejder i øjeblikket på en løsning, der skal gøre det muligt at udsende spørgeskemaerne til de frafaldne kursister elektronisk. Databehandlingen i denne rapport består af deskriptiv statistik. Det vil sige, at der benyttes simple frekvenstabeller i illustrationen af kursisternes besvarelser. Frekvenstabellerne opsummerer procentdelene for hver svarkategori i et givent spørgsmål fra spørgeskemaet. Rapporten kan bl.a. bruges til at sammenligne nationale og kommunale tal. Rapporten indledes med en kort sammenfatning af kursisternes evaluering af kurset LÆR AT TACKLE kroniske smerter. Herefter følger et afsnit, der illustrerer kursisternes baggrund. Afsnit 4 omhandler evalueringer af kurset foretaget af de gennemførte kursister, mens afsnit 5 omhandler evalueringer foretaget af de frafaldne kursister. Rapporten afsluttes med et afsnit omhandlende alle kursisternes vurdering af, hvorvidt kurset levede op til de forventninger, som kursisterne havde forud for kursets start. 3

4 2. Sammenfatning Evalueringen af kurset LÆR AT TACKLE kroniske smerter viser, at 73 % af kursisterne er kvinder, og at 26 % af kursisterne er mellem år. Gennemsnitsalderen er 52 år. 6 % af kursisterne angiver at have en anden etnisk baggrund end dansk. De største uddannelsesgrupper blandt kursisterne er mellemlang videregående uddannelse (26%) og erhvervsuddannelse (25%). Hvad angår beskæftigelse, er 36 % af kursisterne folkepensionister, førtidspensionister eller efterlønsmodtagere. 22 % af kursisterne er sygemeldt fra enten job eller ledighed, og 17 % er i arbejde eller har et flexjob. Grundet den store forskel i antallet af respondenter mellem gennemførte kursister (566 respondenter) og frafaldne kursister (43 respondenter) kan det være svært at sammenligne disse to grupper for de forskellige spørgsmål. Umiddelbart er der dog ikke markante sociodemografiske forskelle mellem de to kursistgrupper. Langt de fleste kursister deltog på kurset, fordi de selv har kroniske smerter 94 % af kursisterne har angivet dette. De resterende 4 % deltog på kurset som pårørende til én med kroniske smerter, eller fordi de selv har kroniske smerter og samtidig er pårørende (2% har ikke besvaret spørgsmålet). De gennemførte kursister er blevet spurgt om deres udbytte af og tilfredshed med kurset. Størstedelen af disse kursister er tilfredse med kurset og oplever, at de har fået stort udbytte heraf. Dette fremgår ved de spørgsmål, hvor kursisterne er blevet bedt om at vurdere en række udsagn om kurset. Ved langt de fleste udsagn erklærer over 60 % af kursisterne sig enige eller i høj grad enige i de positive udsagn om kurset. Fx angiver 62 % af de gennemførte kursister, at de er blevet bedre til at håndtere deres smertesymptomer, 89 % angiver, at instruktørerne var dygtige og velforberedte og 86 % angiver, at de havde en god dialog med deres medkursister på kurset. Omkring 40 % af kursisterne angiver, at de føler sig bedre rustet til at håndtere dårlig søvn, at de er begyndt at spise sundere, at de er begyndt at bevæge sig mere og at de er blevet bedre til at kommunikere med sundhedsprofessionelt personale. 85 % af de gennemførte kursister angiver, at det har været tiden og kræfterne værd at deltage på kurset. Alle kursister er blevet spurgt om, hvorvidt kurset var som forventet på baggrund af den information, de havde fået forud for kurset. Blandt de gennemførte kursister angiver 73 %, at kurset levede op til deres forventninger. Blandt de frafaldne kursister angiver 47 %, at kurset levede på til deres forventninger. 47 % af de frafaldne kursister angiver i øvrigt, at de ville deltage på kurset LÆR AT TACKLE kroniske smerter igen, hvis de fik mulighed herfor. 4

5 3. Kursisternes baggrund Alle kursister er blevet spurgt om deres baggrund, dvs. køn, alder, uddannelse, beskæftigelse og sygdomsbaggrund. Følgende afsnit indeholder et overblik over disse besvarelser. KØN Figur 3.0. Fordeling af køn for gennemførte (566 respondenter) og frafaldne (43 respondenter) kursister. KØN Mand 25,1% 27,9% Kvinde 65,1% 74,4% 0,5% 7,0% 80% Gennemførte Frafaldne Figur 3.0. viser, at størstedelen af alle kursister (både gennemførte og frafaldne) er kvinder. Blandt de gennemførte kursister er 74,4 % således kvinder og 25,1 % er mænd, og blandt de frafaldne kursister er 65,1 % kvinder og 27,9 % er mænd. 5

6 ALDER Figur 3.1. Fordeling af alder for gennemførte (566 respondenter) og frafaldne (43 respondenter) kursister. ALDER Under 20 år år 3,4% år år 13,3% 20,9% 21,9% 23,3% år 18,6% 26,1% år 15,9% 20,9% år 7,0% 10,2% 80 år eller derover 1,8% 7,4% 7,0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Gennemført Frafaldne Figur 3.1. viser, at den største aldersgruppe for gennemførte kursister er år (26,1% tilhører denne gruppe), og at den største aldersgruppe for frafaldne kursister er år (23,3% tilhører denne). Ingen kursister er under 20 år, og en meget lille andel er henholdsvis mellem år og over 80 år. Gennemsnitsalderen for gennemførte kursister er 52,7 år og for frafaldne kursister er den 50,9 år. 6

7 CIVILSTATUS Figur 3.2. Fordeling af civilstatus for gennemførte (566 respondenter) og frafaldne (43 respondenter) kursister. CIVILSTATUS Gift/samlevende 60,5% 67,8% Fraskilt/separeret Enlig/single Enke/enkemand 8,3% 7,0% 6,5% 9,3% 16,3% 16,8% 0,5% 7,0% 80% Genemførte Frafaldne Figur 3.2. viser, at størstedelen blandt alle kursister (både gennemførte og frafaldne) er gift/samlevende. 67,8 % af de gennemførte kursister og 60,5 af de frafaldne kursister har angivet denne kategori. ETNISK BAGGRUND Figur 3.3. Fordelingen af etnisk baggrund for gennemførte (566 respondenter) og frafaldne (43 respondenter) kursister. ETNISK BAGGRUND Dansk 93,8% 86,0% Anden etnisk baggrund end dansk 5,5% 7,0% 0,7% 7,0% 80% 90% 100% Gennemførte Frafaldne Det fremgår af figur 3.3. at langt størstedelen af alle kursister (både gennemførte og frafaldne) har en etnisk dansk baggrund. 5,5 % af de gennemførte kursister og 7 % af de frafaldne kursister angiver at have en anden etnisk baggrund end dansk. 7

8 UDDANNELSE Figur 3.4. Fordeling af uddannelsesmæssig baggrund for gennemførte (566 respondenter) og frafaldne (43 respondenter) kursister. UDDANNELSE Grundskole eller mindre (folkeskole/mellemskole/realeksamen) 19,6% 20,9% Gymnasial uddannelse (fx studentereksamen, HF, HG eller teknisk skole) 4,8% Erhvervsuddannelse (faglært, håndværker, HK m.m.) 24,6% 32,6% Kort videregående uddannelse (1-2 år) 15,7% 14,0% Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år) 26,5% 23,3% Lang videregående uddannelse (5 år eller derover) 5,7% 3,2% 4,7% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Gennemførte Frafaldne Figur 3.4. viser, at flest gennemførte kursister har en mellemlang uddannelse (26,5 %), og flest frafaldne kursister har en erhvervsuddannelse (32, 6 %). 8

9 BESKÆFTIGELSE Figur 3.5. Fordelingen af beskæftigelsesmæssig baggrund blandt gennemførte (566 respondenter) og frafaldne (43 respondenter) kursister. BESKÆFTIGELSE Under uddannelse 0,5% I arbejde 6,9% 11,6% Sygemeldt fra job 11,3% 16,3% Sygemeldt fra ledighed Flexjob 9,4% 9,3% 10,4% 14,0% Revalidering 3,2% Førtidspensionist 11,8% 25,6% Efterløn Folkepensionist 9,3% 21,7% Jobsøgende 4,8% Kontanthjælpsmodtager 8,0% Anden beskæftigelse 7,0% 9,2% 0,5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Gennemførte Frafaldne Det fremgår af figur 3.5., at den største beskæftigelseskategori blandt de gennemførte kursister er Folkepensionist (21,7%), og den største uddannelseskategori blandt frafaldne kursister er Førtidspensionist (25,6%). Blandt de i alt 55 kursister, der har angivet Anden beskæftigelse, angiver størstedelen heraf at være i ressourceforløb (58% angiver dette). Derudover nævnes fx jobafklaringsforløb (9%) og deltidssygemelding (7%). 9

10 DELTAGELSE PÅ KURSET SOM DEL AF EN JOBPLAN Figur 3.6. Andel gennemførte (566 respondenter) og frafaldne (43 respondenter) kursister, der deltog i LÆR AT TACKLE kroniske smerter som en del af en jobplan/aktiveringsplan. DELTAGELSE SOM DEL AF JOBPLAN Del af jobplan 18,6% 28,1% Ikke del af jobplan 69,6% 76,7% 4,7% 80% 90% Gennemførte Frafaldne Figur 3.6. viser, at størstedelen af både gennemførte og frafaldne kursister ikke deltog på kurset LÆR AT TACKLE kroniske smerter som del af en jobplan, aktiveringsplan eller lignende. 28,1 % af de gennemførte kursister og 18,6 % af de frafaldne kursister gjorde dette. ÅRSAG TIL DELTAGELSE PÅ KURSET Figur 3.7. Årsag til deltagelse på kurset blandt gennemførte (566 respondenter) og frafaldne (43 respondenter) kursister. ÅRSAGER TIL DELTAGELSE Har kroniske smerter 93,8% 10 Har kroniske smerter og er pårørende Er pårørende til en med kroniske smerter 3,9% 1,8% 0,5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Gennemførte Frafaldne Som det fremgår af figur 3.7., deltager størstedelen af både gennemførte og frafaldne kursister på kurset, fordi de selv har kroniske smerter. Alle frafaldne kursister gør dette, mens 93,8 % af de 10

11 gennemførte kursister gør dette. 3,9 % af de gennemførte kursister deltager på kurset, fordi de er pårørende til én med kroniske smerter og selv har kroniske smerter, og 1,8 % af de gennemførte kursister deltager på kurset som pårørende til én med kroniske smerter. De følgende 3 figurer indeholder ikke besvarelser fra de kursister, der har angivet at være på kurset som pårørende. Det er således kun kursister med kroniske smerter (556 gennemførte og 43 frafaldne), der indgår her. VARIGHED AF KRONISKE SMERTER Figur 3.8. Varigheden af kroniske smerter blandt de gennemførte (556 respondenter) og frafaldne (43 respondenter) kursister, der har angivet at have kroniske smerter. Spørgsmålet er ikke blevet stillet til pårørende. VARIGHED AF SMERTER Mindre end 1 år 3,4% 4,7% 1-5 år 41,4% 39,5% 6-10 år Mere end 10 år 24,1% 25,6% 30,2% 30,6% 0,5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Gennemførte Frafaldne Figur 3.8. viser, at flest kursister (både gennemførte og frafaldne) har haft kroniske smerter i 1-5 år. 41,4 % af de gennemførte kursister og 39,5 % af de frafaldne kursister har angivet dette. 11

12 ÅRSAGER TIL SMERTER Figur 3.9. Årsager til smerter blandt de gennemførte (556 respondenter) og frafaldne (43 respondenter) kursister, der har angivet at have kroniske smerter. (Respondenten har kunnet angive flere svar). Spørgsmålet blev ikke stillet til pårørende. ÅRSAGER TIL SMERTER Sygdom Operation 20,1% 30,2% 33,6% 32,6% Ulykke 26,3% 32,6% Medfødt lidelse Bivirkning af behandling 7,9% 7,2% 9,3% Slid, arbejdsskade 39,7% 37,2% Kendes ikke Anden årsag 4,7% 8,6% 7,0% 8,5% 0,9% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Gennemførte Frafaldne Figur 3.9. viser, at den hyppigste årsag til smerter blandt både gennemførte og frafaldne kursister er slid og arbejdsskader. 39,7 % af de gennemførte kursister og 37,2 % af de frafaldne kursister angiver dette. Den næststørste årsag er sygdom, hvilket 33,6 % af de gennemførte og 32,6 % af de frafaldne kursister angiver. 12

13 KRONISKE SYGDOMME Figur Fordeling af kroniske sygdomme for de gennemførte (556 respondenter) og frafaldne (43 respondenter) kursister, der har angivet at have kroniske smerter. (Respondenten har kunnet angive flere svar). Spørgsmålet blev ikke stillet til pårørende. KRONISKE SYGDOMME Ingen Apopleksi (blodprop i hjernen) 2,7% 4,7% 0,9% Astma/allergi 9,7% 11,6% Kræft 4,5% Diabetes 7,4% 9,3% Fibromyalgi 13,5% 14,0% Gigtsygdom Hjertesygdom 4,9% 7,0% 32,2% 32,6% Knogleskørhed 6,5% KOL/lungesygdom 3,1% 14,0% Psykisk lidelse 7,7% 11,6% Ryglidelse 30,2% 45,3% Sclerose 1,1% Anden sygdom 36,9% 44,2% 1,6% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Gennemførte Frafaldne Figur viser, at flest kursister (både gennemførte og frafaldne) angiver at have en ryglidelse (45,3 % af de gennemførte og 30,2 % af de frafaldne kursister angiver dette) og en gigtsygdom (32,2% af de gennemførte og 32,6 % af de frafaldne kursister angiver dette). Blandt de i alt 240 kursister, der har angivet også at have en Anden sygdom, angiver 32 % heraf at have en ryg-, nakke- og skulderlidelse såsom diskusprolaps eller piskesmæld. 5 % angiver knæsmerter og 4 % angiver at have en nervesygdom. 13

14 4. Gennemførte kursister Som nævnt i indledningen betragtes en kursist som gennemført på kurset LÆR AT TACKLE kroniske smerter, hvis han/hun har deltaget på 4 eller flere moduler af kurset. Spørgeskemaerne for de gennemførte og frafaldne kursister er forskellige for en del af spørgsmålene. Dette afsnit omhandler udelukkende de gennemførte kursisters evalueringer af kurset De gennemførte kursisters tilfredshed med kurset Alle gennemførte kursister er blevet bedt om at erklære sig enige eller uenige i 21 forskellige udsagn vedrørende deres selvopfattede udbytte af kurset samt deres tilfredshed med kursusforløbet. Dette er fx kursisternes vurdering af værktøjer og metoder på kurset eller deres tilfredshed med instruktørerne. Følgende afsnit indeholder et overblik over disse besvarelser. Figur 4.0. Grad af enighed blandt gennemførte kursister (566 respondenter) i udsagnet: Jeg er blevet bedre til at træffe beslutninger. JEG ER BLEVET BEDRE TIL AT TRÆFFE BESLUTNINGER 8,1% 54,1% 26,7% 4,4% 1,6% /ikke relevant 5,1% 62,2 % af kursisterne er meget enige eller enige i, at de er blevet bedre til at træffe beslutninger. 6 % af kursisterne er meget uenige eller uenige heri. 14

15 Figur 4.1. Grad af enighed blandt gennemførte kursister (566 respondenter) i udsagnet: Jeg er blevet bedre til at nå de mål, jeg sætter mig. JEG ER BLEVET BEDRE TIL AT NÅ DE MÅL, JEG SÆTTER MIG 10,2% 58,0% 21,9% 3,4% 1,8% /ikke relevant 4,8% 68,2 % af kursisterne er meget enige eller enige i, at de er blevet bedre til at nå de mål, de sætter sig. 5,2 % af kursisterne er meget uenige eller uenige heri. Figur 4.2. Grad af enighed blandt gennemførte kursister (566 respondenter) i udsagnet: Jeg har lært at arbejde med problemløsning. JEG HAR LÆRT AT ARBEJDE MED PROBLEMLØSNING 14,0% 60,4% 15,5% 2,1% 1,4% /ikke relevant 6,5% 74,4 % af kursisterne er meget enige eller enige i, at de er blevet bedre til at arbejde med problemløsning. 3,5 % af kursisterne er meget uenige eller uenige heri. 15

16 Figur 4.3. Grad af enighed blandt gennemførte kursister (566 respondenter) i udsagnet: Jeg har lært at anvende forskellige kognitive teknikker (fx afledning, muskelafspænding, fantasirejse og positiv tænkning). JEG HAR LÆRT AT ANVENDE FORSKELLIGE KOGNITIVE TEKNIKKER 23,7% 57,4% 12,7% /ikke relevant 0,7% 3,2% 81,1 % af kursisterne er meget enige eller enige i, at de har lært at anvende forskellige kognitive teknikker såsom afledning, muskelafspænding, fantasirejser og positiv tænkning. 3,9 % af kursisterne er meget uenige eller uenige heri. Figur 4.4. Grad af enighed blandt gennemførte kursister (566 respondenter) i udsagnet: Jeg føler mig bedre rustet til at håndtere dårlig søvn. JEG FØLER MIG BEDRE RUSTET TIL AT HÅNDTERE DÅRLIG SØVN 5,3% 32,9% 39,0% 10,8% 3,0% /ikke relevant 9,0% 38,2 % af kursisterne er meget enige eller enige i, at de føler sig bedre rustet til at håndtere dårlig søvn. 13,8 % af kursisterne er meget uenige eller uenige heri. 16

17 Figur 4.5. Grad af enighed blandt gennemførte kursister (566 respondenter) i udsagnet: Jeg er begyndt at spise sundere. JEG ER BEGYNDT AT SPISE SUNDERE 6,2% 3 42,6% 9,7% 2,8% /ikke relevant 8,7% 36,2 % af kursisterne er meget enige eller enige i, at de er begyndt at spise sundere. 12,5 % er meget uenige eller uenige heri. Figur 4.6. Grad af enighed blandt gennemførte kursister (566 respondenter) i udsagnet: Jeg er blevet bedre til at håndtere mine problemer i forbindelse med at være pårørende til en med kroniske smerter. JEG ER BLEVET BEDRE TIL AT HÅNDTERE PROBLEMER I FORBINDELSE MED AT VÆRE PÅRØRENDE TIL EN MED KRONISKE SMERTER 5,8% 26,5% 18,7% 2,8% 1,4% /ikke relevant 44,7% 32,3 % af kursisterne er meget enige eller enige i, at de er blevet bedre til at håndtere problemer i forbindelse med at være pårørende til en med kroniske smerter. 4,2 % er meget uenige eller uenige heri. 20 % af kursisterne har ikke besvaret dette spørgsmål, og 24,7 % har angivet, at spørgsmålet ikke er relevant for dem. 17

18 Figur 4.7. Grad af enighed blandt gennemførte kursister (566 respondenter) i udsagnet: Jeg er blevet bedre til at håndtere mine symptomer (fx smerte, ubehag, træthed og vanskelige følelser). JEG ER BLEVET BEDRE TIL AT HÅNDTERE MINE SYMPTOMER 11,1% 50,7% 26,9% /ikke relevant 3,7% 2,8% 4,8% 61,8 % af kursisterne er meget enige eller enige i, at de er blevet bedre til at håndtere deres symptomer såsom smerte, ubehag, træthed og vanskelige følelser. 6,5 % af kursisterne er meget uenige eller uenige heri. Figur 4.8. Grad af enighed blandt gennemførte kursister (566 respondenter) i udsagnet: Jeg er begyndt at bevæge mig mere. JEG ER BEGYNDT AT BEVÆGE MIG MERE 11,0% 35,3% 34,5% 7,4% 3,0% /ikke relevant 8,8% 46,3 % af kursisterne er meget enige eller enige i, at de er begyndt at bevæge sig mere. 10,4 % er meget uenige eller uenige heri. 18

19 Figur 4.9. Grad af enighed blandt gennemførte kursister (566 respondenter) i udsagnet: Jeg er blevet bedre til at kommunikere med min læge og andre sundhedsprofessionelle. JEG ER BLEVET BEDRE TIL AT KOMMUNIKERE MED MIN LÆGE OG ANDRE SUNDHEDSPROFESSIONELLE 5,5% 30,4% 42,2% 9,9% /ikke relevant 9,7% 35,9 % af kursisterne er meget enige eller enige i, at de er blevet bedre til at kommunikere med deres læge og andre sundhedsprofessionelle. 12,2 % er meget uenige eller uenige heri. Figur Grad af enighed blandt gennemførte kursister (566 respondenter) i udsagnet: Jeg er blevet bedre til at kommunikere med familie og venner. JEG ER BLEVET BEDRE TIL AT KOMMUNIKERE MED FAMILIE OG VENNER 7,8% 36,6% 40,1% 5,5% 1,8% /ikke relevant 8,3% 47,9 % af kursisterne er meget enige eller enige i, at de er blevet bedre til at kommunikere med familie og venner. 7,3 % er meget uenige eller uenige heri. 19

20 Figur Grad af enighed blandt gennemførte kursister (566 respondenter) i udsagnet: Jeg har tillid til de informationer og anvisninger, som jeg har fået på kurset. JEG HAR TILLID TIL DE INFORMATIONER OG ANVISNINGER, JEG HAR FÅET PÅ KURSET 36,9% 53,4% 7,6% 0,4% 1,8% 90,3 % af kursisterne er meget enige eller enige i, at de har tillid til de informationer og anvisninger, de har fået på kurset. 0,4 % er uenige heri, og ingen er meget uenige. Figur Grad af enighed blandt gennemførte kursister (566 respondenter) i udsagnet: Instruktørerne har formået at formidle stoffet på en pædagogisk og forståelig måde. INSTRUKTØRERNE HAR FORMÅET AT FORMIDLE STOFFET PÅ EN PÆDAGOGISK OG FORSTÅELIG MÅDE 44,7% 45,1% 6,0% 1,6% 0,4% 89,8 % af kursister er meget enige eller enige i, at instruktørerne har formået at formidle stoffet på en pædagogisk og forståelig måde. 2 % af kursisterne er meget uenige eller uenige heri. 20

21 Figur Grad af enighed blandt gennemførte kursister (566 respondenter) i udsagnet: Det har været tiden og kræfterne værd at deltage i kurset. DET HAR VÆRET TIDEN OG KRÆFTERNE VÆRD AT DELTAGE I KURSET 41,9% 42,9% 9,0% 2,1% 1,4% 2,7% 84,8 % af kursisterne er meget enige eller enige i, at det har været tiden og kræfterne værd at deltage i kurset. 3,5 % af kursisterne er meget uenige eller uenige heri. Figur Grad af enighed blandt gennemførte kursister (566 respondenter) i udsagnet: Det var en fordel, at instruktørerne på kurset selv lever med kroniske smerter. DET VAR EN FORDEL, AT INSTRUKTØRERNE PÅ KURSET SELV LEVER MED KRONISKE SMERTER 55,8% 33,9% 6,9% 0,7% 0,4% 89,7 % af kursisterne er meget enige eller enige i, at det var en fordel, at instruktørerne på kurset selv lever med kroniske smerter. 1,1 % er meget uenige eller uenige heri. 21

22 Figur Grad af enighed blandt gennemførte kursister (566 respondenter) i udsagnet: Indholdet i kurset var meget relevant for min situation. INDHOLDET I KURSET VAR MEGET RELEVANT FOR MIN SITUATION 31,4% 47,5% 14,7% 2,1% 1,1% 3,2% 78,9 % af kursisterne er meget enige eller enige i, at indholdet i kurset var meget relevant for deres situation. 3,2 % af kursisterne er meget uenige eller uenige heri. Figur Grad af enighed blandt gennemførte kursister (566 respondenter) i udsagnet: Instruktørerne var dygtige og velforberedte. INSTRUKTØRERNE VAR DYGTIGE OG VELFORBEREDTE 5 36,7% 6,9% 0,9% 0,5% 2,7% 89 % af kursisterne er meget enige eller enige i, at instruktørerne var dygtige og velforberedte. 1,4 % er meget uenige eller uenige heri. 22

23 Figur Grad af enighed blandt gennemførte kursister (566 respondenter) i udsagnet: Jeg havde en god dialog med mine medkursister på kurset. JEG HAVDE EN GOD DIALOG MED MINE MEDKURSISTER PÅ KURSET 38,5% 47,7% 9,9% 1,1% 0,2% 2,7% 86,2 % af kursisterne er meget enige eller enige i, at de havde en god dialog med deres medkursister på kurset. 1,3 % er meget uenig eller uenig heri. Figur Grad af enighed blandt gennemførte kursister (566 respondenter) i udsagnet: Svære emner og diskussioner blev håndteret godt af instruktørerne. SVÆRE EMNER OG DISKUSSIONER BLEV HÅNDTERET GODT AF INSTRUKTØRERNE 41,9% 41,9% 10,4% 0,4% 2,5% 3,0% 83,8 % af kursisterne meget enige eller enige i, at svære emner og diskussioner blev håndteret godt af instruktørerne. 2,9 % er meget uenige eller uenige heri. 23

24 Figur Grad af enighed blandt gennemførte kursister (566 respondenter) i udsagnet: Jeg havde en god dialog med instruktørerne på kurset. JEG HAVDE EN GOD DIALOG MED INSTRUKTØRERNE PÅ KURSET 41,5% 46,6% 7,2% 1,2% 0,2% 3,2% 88,1 % af kursisterne er meget enige eller enige i, at de havde en god dialog med instruktørerne på kurset. 1,4 % af kursisterne er meget uenige eller uenige heri. Figur Grad af enighed blandt gennemførte kursister (566 respondenter) i udsagnet: Jeg vil fortælle andre, at kurset er godt. JEG VIL FORTÆLLE ANDRE, AT KURSET ER GODT 41,5% 43,8% 9,5% 0,9% 1,9% 85,3 % af kursisterne er meget enige eller enige i, at de vil fortælle andre, at kurset er godt. 3,2 % er meget uenige eller uenige heri. 24

25 4.3. Vurdering af kursets organisering og tilfredshed med kurset generelt Alle gennemførte kursister er blevet spurgt om deres tilfredshed med kursuslokalet, tidspunktet for afholdelse af kurset samt deres generelle tilfredshed med kurset som helhed. Følgende afsnit indeholder et overblik over disse besvarelser. Figur Graden af tilfredshed med kursuslokalet blandt gennemførte kursister (566 respondenter). TILFREDSHED MED KURSUSLOKALET Meget tilfreds 30,9% Tilfreds 49,3% Hverken tilfreds eller utilfreds 13,1% Utilfreds Meget utilfreds 1,2% 1,6% 3,9% Figur viser, at 80,2 % af de gennemførte kursister er meget tilfredse eller tilfredse med kursuslokalet. 5,1 % af kursisterne er meget utilfredse eller utilfredse hermed. Figur Foretrukket tidspunkt for afholdelse af kurset blandt gennemførte kursister (566 respondenter). FORETRUKKET KURSUSTIDSPUNKT Formiddag (mellem 9-12) 69,1% Eftermiddag (mellem 12-17) 26,1% Aften (mellem 17-20) 2,1% 2,7% 80% Figur viser, at størstedelen af de gennemførte kursister foretrækker, at kurset afholdes om formiddagen mellem kl ,1 % har angivet dette. 26,1 % foretrækker eftermiddag mellem kl , og en lille andel på 2,1 % foretrækker, at kurset afholdes om aftenen mellem kl

26 Figur Tilfredshed med kurset samlet set blandt gennemførte kursister (566 respondenter). TILFREDSHED MED KURSET SAMLET SET Meget tilfreds 40,3% Tilfreds 47,3% Hverken tilfreds eller utilfreds 8,7% Utilfreds Meget utilfreds 2,1% 0,4% 1,2% Figur viser, at 87,6 % af de gennemførte kursister har været meget tilfredse eller tilfredse med kurset LÆR AT TACKLE kroniske smerter samlet set. 2,5 % har været meget utilfredse eller utilfredse Transport og information om kurset forud for kursusstart Alle gennemførte kursister er blevet spurgt om, hvordan de kom til kursusstedet samt hvilken form information, de havde modtaget om kurset på forhånd. Følgende afsnit indeholder et overblik over disse besvarelser. Figur Transportformer til kursusstedet for gennemførte kursister (566 respondenter). (Respondenterne har kunnet angive flere svar). TRANSPORT TIL KURSUSSTED Jeg kører selv i bil 67,7% Jeg bliver kørt i bil af familie/ven eller lignende Jeg kører i tog eller bus Jeg cykler Jeg går 9,7% 10,4% 10,2% 8,8% Jeg kører med handicapkørsel eller lignende Jeg kører på knallert/scooter/crosser På anden måde 0,7% 1,8% 2,1% 1,4% 80% 26

27 Det fremgår af figur 4.24., at størstedelen af kursisterne selv kører i bil til kursusstedet 67,7 % har angivet dette. De næststørste transportkategorier er henholdsvis Jeg kører i tog eller bus (10,4%) og Jeg cykler (10,2%). Blandt de i alt 11 kursister, der har angivet På anden måde, nævnes fx kørsel med anden kursist og flextrafik. Figur Måder hvorpå de gennemførte kursister (566 respondenter) har fået kendskab til kurset. (Respondenterne har kunnet angive flere svar). KENDSKAB TIL KURSET Via en annonce i den lokale avis 33,7% Hos lægen 10,1% På hospitalet Hos en privatpraktiserende fysioterapeut/ergoterapeut 1,2% På kommunens jobcenter 28,6% På kommunens sundhedscenter/sundhedsafdeling (fx sagsbehandler) 11,1% På kommunens hjemmeside På hjemmesiden patientuddannelse.info På hjemmesiden sundhed.dk På biblioteket Gennem en ven/bekendt Andet sted 3,7% 1,6% 0,9% 0,9% 7,4% 9,7% 2,1% Det fremgår af figur at flest gennemførte kursister har fået kendskab til kurset gennem den lokale avis 33,7 % har angivet dette. Herefter følger kommunens jobcenter, hvilket 28,6 % af kursisterne har angivet. Blandt de i alt 55 kursister, der har angivet Andet sted, nævnes fx kendskab til kurset via foreninger såsom Dansk Fibromyalgiforening og Forening Smertetærskel (16% angiver dette), via internettet (10 % angiver dette), på apoteket (9% angiver dette) og på rehabiliteringscenteret (9% angiver dette). 27

28 Figur Kontaktformer mellem gennemførte kursister (566 respondenter) og koordinator forud for kursusstart. (Respondenterne har kunnet angive flere svar). KONTAKT MED KOORDINATOR FORUD FOR KURSET Mail 34,1% Brev 10,2% Telefon 51,8% SMS 7,6% Personlig samtale 20,5% Informationsmøde 14,3% 8,5% Figur viser, at størstedelen af de gennemførte kursister har været i kontakt med koordinatoren for kurset forud for kursusstart over telefon 51,8 % har angivet dette. 34,1 %har været i kontakt med koordinatoren over mail Fravær og årsager til fravær blandt gennemførte kursister Alle gennemførte kursister er blevet spurgt om, hvor meget fravær de har haft i løbet af kursusforløbet, og om hvad årsagerne til dette eventuelle fravær har været. Følgende afsnit indeholder et overblik over disse besvarelser. Figur Antal fraværsmoduler for gennemførte kursister (566 respondenter). ANTAL FRAVÆRSMODULER 1 modul 40,8% 2 moduler 16,6% Intet fravær 40,5% 2,1% Figur viser, at 40,8 % af de gennemførte kursister har haft 1 moduls fravær i løbet af kursusforløbet. 40,5 % har deltaget på alle modulerne, og 16,6 % har haft 2 modulers fravær. 28

29 Den næste figur indeholder kun besvarelser fra kursister, der har angivet at have haft 1 eller 2 modulers fravær (337 respondenter). Figur Årsager til fravær blandt de gennemførte kursister, der har angivet at have 1 eller 2 modulers fravær (337 respondenter). (Respondenterne har kunnet angive flere svar). ÅRSAGER TIL FRAVÆR Sygdom 34,1% Smerter 3 Ferie 9,5% Jeg havde ikke tid Jeg havde ingen transportmulighed Jeg var for træt/uoplagt Kurset levede ikke op til mine forventninger 3,0% 2,7% 6,2% Jeg skulle til lægen/hospitalet/kontrol eller lignende 16,9% Tidspunktet kurset blev afholdt på, passede mig dårligt 1,5% Anden årsag 18,1% 4,2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Det fremgår af figur 4.28., at de hyppigste fraværsårsager blandt gennemførte kursister er henholdsvis sygdom (34,1%) og smerter (30%). Blandt de i alt 61 kursister, der har angivet Anden årsag, nævnes fx familierelaterede årsager, såsom barn syg eller ledsagelse af familiemedlem til hospitalstjek (38% af svarene til Anden årsag omhandler familie) og arbejdsrelaterede årsager (11%). 7 % af fraværsårsagerne under Anden - kategorien omhandler tilmelding, fx at kursisten kom med på et afbud eller blev tilmeldt senere i kursusforløbet af andre årsager. 29

30 5. Frafaldne kursister Som nævnt i indledningen, betragtes en kursist som frafalden fra kurset LÆR AT TACKLE kroniske smerter, hvis han/hun har deltaget på 3 eller færre moduler. Dette afsnit omhandler udelukkende de frafaldne kursisters evalueringer af kurset. Disse kursister er blevet spurgt om, hvor mange moduler de har deltaget i, hvad årsagerne til deres frafald er, og om de kunne have lyst til at deltage på et kursus i LÆR AT TACKLE kroniske smerter igen, hvis de fik muligheden. Følgende afsnit indeholder et overblik over disse besvarelser. Figur 5.0. Antal moduler fremmødt for frafaldne kursister (43 respondenter). ANTAL MODULER FREMMØDT 1 modul 16,3% 2 moduler 30,2% 3 moduler 48,8% 4,7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Figur 5.0. viser, at flest frafaldne kursister har deltaget på 3 moduler (48,8 %). 30,2 % har deltaget på 2 moduler, og 16,3 % har deltaget på 1 modul. 30

31 Figur 5.1. Årsagerne til ikke at deltage på hele kurset blandt frafaldne kursister (43 respondenter). (Respondenterne har kunnet angive flere svar). ÅRSAGER TIL FRAFALD Jeg var for syg til at kunne deltage 34,9% Jeg havde for mange smerter 32,6% Jeg havde ikke tid 9,3% Kurset levede ikke op til mine forventninger Jeg savnede sundhedsfaglige undervisere, fx læger eller sygeplejersker Kurset gav mig ingen ny viden 20,9% 18,6% 18,6% Kurset gav mig ingen nye redskaber eller færdigheder 16,3% Kurset passede ikke til min situation 4,7% Jeg følte mig ikke tilpas i gruppen Der var for lidt tid til at tale sammen 7,0% Jeg havde ingen transportmulighed Tidspunktet kurset blev afhold på, passede mig dårligt 16,3% Anden årsag 48,8% 4,7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Figur 5.1. viser, at de hyppigste årsager til ikke at deltage på hele kurset for frafaldne kursister, er henholdsvis Jeg var for syg til at kunne deltage (34,9%) og Jeg havde for mange smerter (32,6%). Blandt de i alt 14 kursister, der har angivet Anden årsag, nævnes fx arbejdsrelaterede årsager (29 %), hospitals- og lægebesøg (21%) og familierelaterede årsager (14%). 31

32 Figur 5.2. Andel frafaldne kursister (43 respondenter) med lyst til at deltage på kurset igen, hvis de fik muligheden. VILLE DU DELTAGE PÅ KURSET IGEN, HVIS DU FIK MULIGHEDEN? Ja 46,5% Nej 25,6% Måske 18,6% 9,3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Det fremgår af figur 5.2., at 46,5 % af de frafaldne kursister ville deltage på kurset igen, hvis de fik muligheden herfor. I en uddybende kommentar begrunder mange af disse kursister dette med, at de fik stort udbytte af kurset og gerne ville have deltaget, men var forhindret pga. sygdom eller andre praktiske årsager. 25,6 % af de frafaldne kursister har angivet, at de ikke ønsker at deltage i kurset igen. Dette begrundes hovedsageligt med, at kurset ikke bidrog med ny viden, og at kursisten kan sidde derhjemme og læse kursusbogen LÆR AT TACKLE kroniske smerter med samme udbytte. 18,6 % af de frafaldne kursister har angivet, at de måske vil deltage på kurset igen, hvis de får muligheden. 32

33 6. Forventninger til kurset Både gennemførte og frafaldne kursister er blevet spurgt, om kurset var som forventet på baggrund af den information, de havde modtaget forud for kursusstart. Besvarelserne fremgår i det følgende. Figur 6.0. Vurdering af indfrielse af forventninger til kurset blandt gennemførte (566 respondenter) og frafaldne (43 respondenter) kursister. VAR KURSET SOM DU HAVDE FORVENTET PÅ BAGGRUND AF DEN INFORMATION, DU HAVDE FÅET FORUD FOR KURSUSSTART? Ja 46,5% 72,8% Nej 12,4% 18,6% Ved ikke 9,5% 20,9% 5,3% 14,0% 80% Gennemførte Frafaldne Figur 6.0. viser, at 72,8 % af de gennemførte kursister og 46,5 % af de frafaldne kursister har angivet, at kurset var som de forventede. 12,4 % af de gennemførte kursister og 18,6 % af de frafaldne kursister har angivet, at kurset ikke var som forventet. Dette begrundes hovedsageligt med at programmet for kurset var for fastlåst og ufleksibelt, så der fx ikke var tid til dialog og erfaringsdeling med medkursister, og at kurset i øvrigt var for kort. 40 % af kommentarerne omhandler dette. 19 % af de kursister, der har angivet at kurset ikke var som forventet, begrunder dette med, at indholdet i kurset var anderledes end forventet, og at de havde forventet at kunne andet og mere efter at have deltaget på kurset. 7 % angiver at kurset var bedre end forventet. 33

NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM I 2015.

NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM I 2015. EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2015 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM I 2015. 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 5 3. Kursisternes

Læs mere

LÆR AT TACKLE kroniske smerter

LÆR AT TACKLE kroniske smerter LÆR AT TACKLE kroniske smerter Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE kroniske smerter. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

Lær at tackle kronisk sygdom

Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Gennemført (har deltaget på 4-7 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2015

EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2015 EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2015 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION I 2015. 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning...

Læs mere

LÆR AT TACKLE job og sygdom

LÆR AT TACKLE job og sygdom LÆR AT TACKLE job og sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE job og sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

Lær at tackle kroniske smerter

Lær at tackle kroniske smerter Lær at tackle kroniske smerter Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset Lær at tackle kroniske smerter. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

LÆR AT TACKLE angst og depression

LÆR AT TACKLE angst og depression LÆR AT TACKLE angst og depression Gennemført (har deltaget på 4-7 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2012 Denne rapport er lavet på baggrund af evalueringer fra kurset Lær at leve med kronisk sygdom.

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler på kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde

Læs mere

Lær at tackle kronisk sygdom

Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler på kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde

Læs mere

Aktiv med kronisk sygdom

Aktiv med kronisk sygdom Aktiv med kronisk sygdom Kære kursist Du har deltaget i workshoppen Aktiv med kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål om dig og din opfattelse af og tilfredshed

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2013

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2013 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2013 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET PÅ KURSET LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM I LØBET AF 2013 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 2. Kursisternes

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET PÅ KURSET LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER I LØBET AF 2013 Indhold 1. Introduktion... 2 2. Kursisternes

Læs mere

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom LÆR AT TACKLE kronisk sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2015

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2015 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2015 GENNEMFØRTE KURSISTER VEJEN KOMMUNE Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget på 4

Læs mere

LÆR AT LEVE med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af i 2009

LÆR AT LEVE med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af i 2009 LÆR AT LEVE med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af i 2009 De følgende figurer viser landsdækkende opgørelser fra evalueringerne af LÆR AT LEVE med kronisk sygdom.

Læs mere

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom LÆR AT TACKLE kronisk sygdom Deltaget på 3 eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset LÆR AT TACKLE kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

LÆR AT TACKLE job og sygdom

LÆR AT TACKLE job og sygdom LÆR AT TACKLE job og sygdom Deltaget på 3 eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset LÆR AT TACKLE job og sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der

Læs mere

LÆR AT TACKLE angst og depression

LÆR AT TACKLE angst og depression LÆR AT TACKLE angst og depression Deltaget på 3 eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset LÆR AT TACKLE angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde dette

Læs mere

LÆR AT TACKLE job og sygdom

LÆR AT TACKLE job og sygdom LÆR AT TACKLE job og sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE job og sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af i 2008 De følgende figurer viser landsdækkende opgørelser fra evalueringerne af Lær at leve med kronisk sygdom.

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2011 Denne rapport er lavet på baggrund af evalueringer fra kurset Lær at leve med kronisk sygdom.

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2014

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2014 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2014 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER I LØBET AF 2014 INDHOLD 1. Introduktion... 2 2. Sammenfatning...

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom Samlet opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af 2010. Denne rapport er lavet på baggrund af evalueringer fra kurset Lær at leve med kronisk sygdom.

Læs mere

Lær at tackle kroniske smerter National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2012

Lær at tackle kroniske smerter National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2012 Lær at tackle kroniske smerter National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2012 De kommunale indberetninger for Lær at tackle kroniske smerter viser, at i alt 1020 kursister

Læs mere

Lær at tackle kroniske smerter

Lær at tackle kroniske smerter Lær at tackle kroniske smerter National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2011 De kommunale indberetninger for Lær at tackle kroniske smerter viser, at i alt 662 kursister

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2016 GENNEMFØRTE KURSISTER NORDDJURS KOMMUNE

EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2016 GENNEMFØRTE KURSISTER NORDDJURS KOMMUNE EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2016 GENNEMFØRTE KURSISTER NORDDJURS KOMMUNE 1 Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget

Læs mere

LÆR AT TACKLE kroniske smerter

LÆR AT TACKLE kroniske smerter LÆR AT TACKLE kroniske smerter Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset LÆR AT TACKLE kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

KRONISKE SMERTER 2016

KRONISKE SMERTER 2016 LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2016 GENNEMFØRTE KURSISTER NORDDJURS KOMMUNE 1 Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget på 4 eller

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der er frafaldet kursus i løbet af 2009.

Lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der er frafaldet kursus i løbet af 2009. Lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der er frafaldet kursus i løbet af 2009. De kommunale indberetninger fra 2009 viste, at 1920 kursister havde deltaget på Lær at leve med kronisk

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2014

EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2014 EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2014 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION I LØBET AF 2014 INDHOLD 1. Introduktion... 2 2. Sammenfatning...

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2014

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2014 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2014 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM I LØBET AF 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion... 2 2. Kursisternes

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE 1 Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister på kurset Lær at tackle kroniske smerter i Odense Kommune

Læs mere

Evaluering af Mit liv med diabetes diabetesrehabilitering i Faaborg-Midtfyn Kommune

Evaluering af Mit liv med diabetes diabetesrehabilitering i Faaborg-Midtfyn Kommune Evaluering af Mit liv med diabetes diabetesrehabilitering i Faaborg-Midtfyn Kommune HOLD 1, efterår 2013 Baggrundsvariable Kønsfordeling Aldersfordeling Mand 5 Indtast din alder 66 Kvinde 5 2 4 6 8 10

Læs mere

Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011. Lær at leve med kronisk sygdom

Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011. Lær at leve med kronisk sygdom Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011 Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011 Indhold 1. Lær at leve med kronisk

Læs mere

[LÆR AT TACKLE ] PATIENTUDDANNELSERNE I VEJEN KOMMUNE. Vejen Kommune

[LÆR AT TACKLE ] PATIENTUDDANNELSERNE I VEJEN KOMMUNE. Vejen Kommune 2016 Vejen Kommune Jette Holmgaard, Koordinator Lene Schramm Petersen, Gruppeleder Livsstilsafdelingen Evaluering af patientuddannelserne i Vejen Kommune 2015 Lær at tackle kroniske smerter - Lær at tackle

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom National opgørelse over kursister der er frafaldet kursus i løbet af 2008. De kommunale indberetninger fra 2008 viste, at omkring 1800 kursister havde deltaget på Lær at

Læs mere

Aktiv med kronisk sygdom. Evaluering af. Aktiv med kronisk sygdom

Aktiv med kronisk sygdom. Evaluering af. Aktiv med kronisk sygdom Aktiv med kronisk sygdom Evaluering af Aktiv med kronisk sygdom INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Datagrundlag... 2 Kursisternes baggrund... 2 Kursisternes brug af de tillærte redskaber... 4 Kursisternes

Læs mere

KRONISKE SMERTER 2015

KRONISKE SMERTER 2015 LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2015 GENNEMFØRTE KURSISTER VEJEN KOMMUNE Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget på 4 eller flere

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2014

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2014 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2014 GENNEMFØRTE KURSISTER ODENSE KOMMUNE 1 Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget

Læs mere

Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom

Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over gennemførte kursister i september-december 2007 De følgende figurer viser de første landsdækkende tal fra evalueringerne af Patientuddannelse

Læs mere

ANGST OG DEPRESSION 2015

ANGST OG DEPRESSION 2015 LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2015 GENNEMFØRTE KURSISTER VEJEN KOMMUNE Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget på 4 eller

Læs mere

LÆR AT TACKLE. Kronisk sygdom. Kroniske smerter. Angst og depression. eller. eller

LÆR AT TACKLE. Kronisk sygdom. Kroniske smerter. Angst og depression. eller. eller LÆR AT TACKLE Kronisk sygdom eller Kroniske smerter eller Angst og depression Kurserne giver dig inspiration og redskaber til at få en bedre hverdag. Du møder andre i samme situation. LÆR AT TACKLE kronisk

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Lær at tackle job og sygdom

Lær at tackle job og sygdom Lær at tackle job og sygdom Beskæftigelsesregion Midtjylland 29. september 2014 Lea Hegaard chefkonsulent, Komiteen for Sundhedsoplysning Malene Norborg senior projektkoordinator, Komiteen for Sundhedsoplysning

Læs mere

den 6. nationale Instruktørsamling

den 6. nationale Instruktørsamling den 6. nationale Instruktørsamling Netværks- og opkvalificeringsarrangement for koordinatorer og instruktører på Komiteen for Sundhedsoplysnings kurser for mennesker med langvarig sygdom Middelfart den

Læs mere

Indledning SurveyXact som evalueringsværktøj Support Sådan indtaster du svar for gennemførte kursister trin for trin...

Indledning SurveyXact som evalueringsværktøj Support Sådan indtaster du svar for gennemførte kursister trin for trin... EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2017 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING VED SPØRGSMÅL KONTAKT RIKKE BACH JENSEN PÅ 3046 8455 ELLER RBJ@SUNDKOM.DK INDHOLD Indledning... 3 SurveyXact som

Læs mere

FÆLLES FOR alle kurserne

FÆLLES FOR alle kurserne FÆLLES FOR alle kurserne Kursussted Sognegården v. Ølby Kirke Ølby Center 79-81 4600 Køge Yderligere information Læs mere på Køge Kommunes hjemmeside www.koege.dk/patient og på www.patientuddannelse.info

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden 2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden Antallet af borgere med kronisk sygdom er steget med 5,6 % i Region Hovedstaden fra til 2010 Antallet af borgere med mere end én kronisk sygdom er

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Kursuskalender for efteråret 2016

Kursuskalender for efteråret 2016 Lær at tackle kroniske smerter Kursuskalender for efteråret 2016 For mennesker med kroniske smerter (og pårørende), der oplever, at det er smerterne, der styrer hverdagen. Smerten fylder, så det er svært

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Meget utilfreds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10? 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med ^Fagmodulnavn^? Kunne ikke være længere fra.

Meget utilfreds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10? 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med ^Fagmodulnavn^? Kunne ikke være længere fra. Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes vurdere følgende fagmodul: ^Fagmodulnavn^ Spørgeskemaet besvares med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har haft som studerende på ^Institutionsnavn^.

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

Antal. Bruttostikprøve 550. Frafald - ikke del af population 72. Nettostikprøve (renset) 478. Antal gennemførte besvarelser 248.

Antal. Bruttostikprøve 550. Frafald - ikke del af population 72. Nettostikprøve (renset) 478. Antal gennemførte besvarelser 248. Antal Bruttostikprøve 550 Frafald - ikke del af population 72 Nettostikprøve (renset) 478 Antal gennemførte besvarelser 248 Svarprocent: 52% - - - - - - - GENNEMGANG AF RESULTATER JK PROCES EVALUERING

Læs mere

Udkast til Sygedagpengeanalyse.

Udkast til Sygedagpengeanalyse. Dato: 8. oktober Sagsnr.: -8-3 Udkast til Sygedagpengeanalyse. Indledning Analysen er blevet til på baggrund af et ønske om at opnå en bedre forståelse af den gruppe af borgere, der er sygemeldte i Middelfart

Læs mere

1. DELTAGEREVALUERING AF HJERTE FORLØB. Kære deltager. Din mening tæller!

1. DELTAGEREVALUERING AF HJERTE FORLØB. Kære deltager. Din mening tæller! 1. DELTAGEREVALUERING AF HJERTE FORLØB Kære deltager Din mening tæller! Vi har brug for at høre om din oplevelse med det forløb du netop har været igennem hos os i Guldborgsund Rehabilitering. På den måde

Læs mere

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund Akutpakkeindsatsen Oktober 2013 Socialpædagogernes Landsforbund 2 Indledning... 3 Undersøgelsens hovedresultater... 3 Kommentarer... 4 Jobmæssig situation... 5 Akutjob... 9 A-kassen og jobcenterets indsats...

Læs mere

Ansøgning. Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst

Ansøgning. Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst Sundhedsudvalgets puljemidler 2016 Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst og depression og LÆR AT TACKLE job og sygdom

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION INDLEDNING 01 02 03 04 05 06 07 INDLEDNING SAMMENFATNING SAMLET TILFREDSHED TELEFONISK KONTAKT TIL

Læs mere

Evaluering af ammekursus 2010/2011

Evaluering af ammekursus 2010/2011 Evaluering af ammekursus 2010/2011 Indledning Tværfagligt ammekursus blev etableret i 2004. Baggrunden var, at det var blevet muligt at gå til eksamen i Danmark og få den internationale certifikation til

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Evaluering - Studiepraktik 2012

Evaluering - Studiepraktik 2012 Evaluering - Studiepraktik 2012 Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål. Det tager 2-10 min. at svare på spørgsmålene, og din besvarelse

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016 Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016

Læs mere

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725 Resultater Spørgeskema 46725 Antal observationer i forespørgslen: Antal observationer i dette spørgeskema: Procent af i det samlede resultat: 6939 6939 100.00% page 1 / 94 page 2 / 94 Nøgletal for 0001

Læs mere

CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING

CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING Evalueringsrapport angående PREP-Parkursus Parkursus A06-05 05, afholdt i Roskilde, Ungdommens Hus, maj 2006. Kursets form PREP er et kursusprogram for par, der ønsker at arbejde med deres forhold. Parkurset

Læs mere

Bilag 1: Tabeller og grafer til sagsfremstilling om opfølgning på Familieiværksætterne.

Bilag 1: Tabeller og grafer til sagsfremstilling om opfølgning på Familieiværksætterne. Bilag 1: Tabeller og grafer til sagsfremstilling om opfølgning på Familieiværksætterne. Fremmøde og frafaldsstatistik Invitationerne til Familieiværksætterne udsendes kun til mødrene, der så modtager en

Læs mere

1. DELTAGEREVALUERING AF DIABETES FORLØB. Kære deltager. Din mening tæller!

1. DELTAGEREVALUERING AF DIABETES FORLØB. Kære deltager. Din mening tæller! 1. DELTAGEREVALUERING AF DIABETES FORLØB Kære deltager Din mening tæller! Vi har brug for at høre om din oplevelse med det forløb du netop har været igennem hos os i Guldborgsund Rehabilitering. På den

Læs mere

Lokalafdelingen i Aarhus og Skanderborg Side 1 af 10

Lokalafdelingen i Aarhus og Skanderborg Side 1 af 10 Spørgeskemaundersøgelse Bestyrelsen for Scleroseforeningens afdeling i Aarhus og Skanderborg har i december 2014 og januar 2015 lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt lokalforeningens medlemmer om deres

Læs mere

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey:

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey: UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011 Introtekst til survey: Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål, som tager 2-10 min. at besvare.

Læs mere

CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING

CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING Evalueringsrapport angående PREP-Parkursus A06-03, 03, afholdt i Roskilde, Ungdommens Hus, marts 2006. PREP er et kursusprogram for par, der ønsker at arbejde med deres forhold. Parkurset giver praktiske

Læs mere

Parameter PF DST Kommentar Enlige mænd, år ~ 25 % ~ 22 % Fra PF: Single og I et Enlige kvinder, år ~ 37 % ~26 %

Parameter PF DST Kommentar Enlige mænd, år ~ 25 % ~ 22 % Fra PF: Single og I et Enlige kvinder, år ~ 37 % ~26 % Sammenligning mellem fordelingen af respondenter i Psykiatrifondens spørgeskemaundersøgelse (PF) og fordelingen i befolkningen i Statistikbanken (DST) Joan Bentzen, 12. maj 2016 Undersøgelsen er foretaget

Læs mere

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger Eksternt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om kommunens kommunikation med borgerne. Det er din personlige mening om kommunikationen, som spørgeskemaet handler

Læs mere

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom Indhold 1 INTRODUKTION... 2 2 MATERIALE OG METODER... 4 2.1 SPØRGESKEMABESVARELSER... 5 2.2 INTERVIEWS MED INSTRUKTØRER... 6 3 UNDERSØGELSENS RESULTATER...

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige Sundhed og trivsel blandt ældre Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt ige - med supplerende analyse for 45+ ige Sundhedssekretariatet Januar 2009 1 Sundhed og trivsel blandt ældre borgere

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Evaluering - Studiepraktik 2012

Evaluering - Studiepraktik 2012 Evaluering - Studiepraktik 2012 Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål. Det tager 2-10 min. at svare på spørgsmålene, og din besvarelse

Læs mere

Dokumentation af brugertilfredshed på Integros jobsøgningsforløb

Dokumentation af brugertilfredshed på Integros jobsøgningsforløb Dokumentation af brugertilfredshed på Integros jobsøgningsforløb I Integro er vi meget optagede af at evaluere vores forløb. Desuden måler flere kommuner på borgernes tilfredshed, og disse målinger evaluerer

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Andel del En undersøgelse af det fysiske undervisningsmiljø i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 3 4 AFSNIT 1: Profil på

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

FEBRUAR 2012 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING

FEBRUAR 2012 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING FEBRUAR 2012 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FEBRUAR 2012 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING Pilottest

Læs mere

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST Digitaliseringsstyrelsen BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST 2012 Endelig version 14. december 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Opsummering af resultater... 1 3. Profil af brugerne... 3 4.

Læs mere

Tabelrapport for SIP 1. Evaluering af kursusforløbet Skoleudvikling i Praksis for erhvervsuddannelserne

Tabelrapport for SIP 1. Evaluering af kursusforløbet Skoleudvikling i Praksis for erhvervsuddannelserne Tabelrapport for SIP 1 Evaluering af kursusforløbet Skoleudvikling i Praksis for erhvervsuddannelserne Indledning Denne tabelrapport er udarbejdet i forbindelse med Danmarks Evalueringsinstituts evaluering

Læs mere

I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke

I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke Evaluering af kursus Kære deltager Tak fordi du tager dig tid til at besvare dette spørgeskema. Din besvarelse vil indgå i evalueringen af kurset og den samlede kursussæson for Uddannelsespuljen. For nemhedens

Læs mere

Evaluering af 'Mindfulness '

Evaluering af 'Mindfulness ' 4. oktober 211 Evaluering af 'Mindfulness ' I perioden 13-5-211 til 16-9-211 blev kurset 'Mindfulness ' afholdt for 41 deltagere. I forbindelse med kurset er der foretaget en evaluering. Resultaterne af

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Bilag 1. Foreløbige resultater i Kronikerprojektet På vej til et sundere dig

Bilag 1. Foreløbige resultater i Kronikerprojektet På vej til et sundere dig Bilag 1. Foreløbige resultater i Kronikerprojektet På vej til et sundere dig Køn Kvinder: 63 % Mænd:37% Alder: Ældste: 79 år Yngste: 36 år Gennemsnit: 65 år Fordeling på Diagnoser: Hjertekarsygdom 7 pct.;

Læs mere

Effekt af Kursus for borgere med stress og angst. Copyright 2011 Innovi Denmark. Forord

Effekt af Kursus for borgere med stress og angst. Copyright 2011 Innovi Denmark. Forord Tlf: 7 95 Effekt af Kursus for borgere med stress og angst Copyright 11 Innovi Denmark Forord I perioden november 8 til november 9 afholdt Angstlinien 7 internatkurser a 7 dages varighed med deltagelse

Læs mere

TILFLYTTERANALYSEN 2016

TILFLYTTERANALYSEN 2016 Sagsnr. 00.13.02-P05-1-15 Sagsbehandler Anette Olsen TILFLYTTERANALYSEN 2016 18.07.2016 FAKTA OM TILFLYTTERNE FRA TILFLYTTERANALYSEN - 34 % af tilflytterne har tidligere boet i Hedensted Kommune. - 29

Læs mere

BILAG 1: Spørgeskemaer. Undersøgelse af brugertilfredsheden med e-journal 2008

BILAG 1: Spørgeskemaer. Undersøgelse af brugertilfredsheden med e-journal 2008 BILAG 1: Spørgeskemaer Undersøgelse af brugertilfredsheden med e-journal 2008 Spørgeskema Segment: Borgere Først lidt om dig selv 1. Hvad er din senest afsluttede uddannelse? (1) Grundskole (folkeskole,

Læs mere

Job & Kompetencecenter Vest

Job & Kompetencecenter Vest Jobkurs Job & Kompetencecenter Vest Total evalueringsrapport for Jobkurs 1. 9. - 31. 1. 213 Antal besvarelser: 62 Denne undersøgelse har i alt 62 respondenter. Undersøgelsen blev gennemført i perioden

Læs mere

3.2 Specifikke sygdomme og lidelser

3.2 Specifikke sygdomme og lidelser Kapitel 3.2 Specifikke sygdomme og lidelser 3.2 Specifikke sygdomme og lidelser Dette afsnit handler om forekomsten af en række specifikke sygdomme og lidelser, som svarpersonerne angiver at have på nuværende

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Oversigt over borgerkurser i Syddjurs Kommune

Oversigt over borgerkurser i Syddjurs Kommune Oversigt over borgerkurser i Syddjurs Kommune Kursus navn Målgruppe Formål og indhold Varighed Tidspunkt og opstart Link til hjemmeside med pjece Tilmelding til Vægtstop kursus Som er motiveret for at

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 [Institutionsnavn] Spørgeskema Erhvervsakademier Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som

Læs mere