Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt."

Transkript

1 VORDINGBORG KOMMUNE NÆSTVEDVEJ N ALGADE MARIENBERGVEJ LOKALPLAN NR. C-2.2 Banegådsomådet, Vodingbog By Vodingbog august k.

2 Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om Byådets et og pligt til at udabejde lokalplane. Disse bestemmelse skal sike en sammenhæng med kommunens øvige planlægning. Lokalplanen e den konkete og detaljeede plan fo et bestemt omåde i en kommune. Lokalplanen fastlægge hvodan et minde omåde skal anvendes, og den fastlægge omfang, udfomning og placeing af bebyggelse, veje, fiaeale med mee. Lokalplanen e bindende fo den enkelte gundeje, men handle kun om femtidige fohold og give ikke gundejene handlepligt. De skal foeligge lokalplan fø de gennemføes et pojekt de vil give væsentlige ændinge i det bestående miljø. Foslag til lokalplane skal offentliggøes i mindst 8 uge, så bogee, viksomhede, foeninge med videe kan eagee ove fo Byådet fø planen vedtages. Lokalplan n. C-2.2 ha væet femlagt i offentlig høing fa den 3. maj 2006 til den 28. juni Lokalplan n. C-2.2 e udabejdet af Plan- og Bygningsafdelingen, Teknisk Fovaltning. Henvendelse om lokalplanen kan ettes til: Vodingbog Kommune Teknisk Fovaltning Valdemasgade Vodingbog tlf.:

3 Vodingbog Kommune Lokalplan n. C-2.2 Banegådsomådet, Vodingbog By Lokalplanomådets placeing i Vodingbog By. Indhold Redegøelse Baggund og fomål Eksisteende fohold Lokalplanens indhold Butikkenes påvikning af bymiljøet Fohold til anden planlægning Fouening Deklaatione Miljøvudeing af foslaget Bestemmelse 1 Lokalplanens fomål 2 Afgænsning og zonestatus 3 Omådets anvendelse 4 Matikelfohold 5 Vej-, sti- og pakeingsfohold 6 Ledningsanlæg 7 Bebyggelsens omfang og placeing 8 Bebyggelsens yde femtæden 9 Ubebyggede aeale og beplantning 10 Foudsætninge fo igangsætning og ibugtagning 11 Myndighedsgodkendelse 12 Ophævelse af lokalplan og deklaatione 13 Retsvikninge 14 Vedtagelsespåtegning Bilag Bilag 1 Matikelkot Bilag 2 Eksisteende fohold Bilag 3 Byggefelt, delomåde A1 Bilag 4 Illustationsplan A, delomåde A1 og A2 Bilag 5 Rejst plan A, delomåde A1 og A2 Bilag 6 Illustationsplan B, delomåde A1 og A2 Bilag 7 Rejst plan B, delomåde A1 og A2 Bilag 8 Illustationsplan, delomåde B Bilag 9 Illustationsplan, delomåde C 1

4 Redegøelse Baggund og fomål Lokalplanen e føste skidt i bestæbelsene på at foskønne og fony Vodingbog bymidte. Banegådsomådet e Vodingbog bys vestlige hovedindgang til bymidten. Hve dag passee ove køetøje gennem kydset ved Banegådspladsen passagee benytte toget hve dag, og passagee benytte bussene. Banegådspladsen, de fungee som busteminal, e nedslidt og fosømt og e ikke sælig optimalt indettet ent tafikmæssigt, hvo isæ de bløde tafikante føle sig utygge. Stostøms Tafikselskab, som e det fælleskommunale tafikselskab i Stostøms Amt, klassificee teminalen som en kategoi 3 med ønske om at opgadee den til kategoi 4 (de e 6 niveaue fa 0-5, hvo 5 e den fuldt udbyggede teminal). De centalt placeede aeale ovefo Stationen udnyttes til offentlig pakeing, se Bilag 2. De åbnes op fo, at pakeingen kan flyttes til Banedanmaks og DSBs stationsnæe aealene langs banen. Med etableing af nye butikke sammenbindes Banegådspladsen med Vodingbog bys handelsstøg. Bebyggelsen lukke Banegådspladsen af, så de opstå en egentlig pladsdannelse. Den stigende eftespøgsel efte velplaceede bolige i byens centum, kan blandt andet eftekommes med etableing af nye bolige ved Banegådspladsen og i omådet bagved. Eksisteende fohold Lokalplanomådet e cika m 2. Banegådspladsens natulige omdejningspunkt e Vodingbog Station, de e opføt i 1937 af akitekt K.T. Seest. DSB ha i 2005 modeniseet Stationens indvendige facilitete. Øst fo Banegådspladsen e cika 100 offentlige p-pladse, som hovedsagelig buges af de mange pendlee, de benytte toget mod København. Fø p-pladsene blev anlagt, va de utebilstation og kolonihave på aealene. Senest ha den gamle utebilstation fungeet som opholdsum, holdeplads med mee fo Vodingbog Taxa. Bygningen e i dag fjenet. Banegådspladsen e byens busteminal med holdeplads til 9 busse. Bussene køe ud i kommunen og til det meste af Sydsjælland. Kydset Maienbegvej/Næstvedvej/Aasleffsgade/Algade e det mest befædede kyds i Vodingbog bymidte. Åsdøgntafikken på Næstvedvej e cika køetøje og på både Maienbegvej og Algade cika køetøje. Banegådspladsen, i diekte folængelse med kydset, kan med sine busse, taxae, kottidspakeing, fodgængee og cykliste væe kaotisk og utyg. Fa Ch. Winthesvej til Maienbegvej e udlagt et offentligt stifoløb, de kan benyttes som en del af Magethestien, de state ved Fægegådsvej. Stationen og de te føste bygninge på Algades sydlige side ha en høj bevaingsvædi, bedømt udfa kotlægnings- og egisteingsmetoden SAVE. De te bygninge på Algade e alle fa 1880 ene og umme bolige, en pølseba, solcente, en favehandel og en loge. Også de makante funkisbygninge på hjønet af Algade/Ch. Winthesvej ha en høj bevaingsvædi. Omådet bag andbebyggelsen mod Algade og Ch. Winthesvej e pæget af en vik- 2

5 somhed de handle med autoesevedele, se Bilag 2. Lokalplanens indhold Lokalplanen give mulighed fo at opføe ny bebyggelse mod Banegådspladsen i et byggefelt. I bebyggelsens stueetage kan de, som i bygningene langs Algade, etablees butikke med et samlet aeal på i alt m 2. På 1. og 2. etage kan etablees bolige med tilhøende tagteasse og/elle libealt ehvev. Bevaingsvædige bygninge i følge SAVE. Ved hjønet af Maienbegvej/Algade stå et gammelt kinesetæ af aten Koeleuteia, de måske e det ældste og støste i Danmak. Dette tæ e væd at bevae. Aealene mellem banen og Maienbegvej ejes af Banedanmak og DSB. Adgangen til disse aeale ske fa Maienbegvej ovefo Klostegade. De to bygninge i omådet, de ejes af DSB, benyttes til opbevaing, og ha ifølge SAVE middel bevaingsvædi. Aealene e belagt med chaussesten og asfalt og længst op mod stationen e etableet 20 p-pladse. Stostøms Tafikselskab benytte uofficielt en del af aealene til holdeplads. På aealet findes en ampe, de benyttes af Fosvaet. Rampen e en del af det intenationale beedskab og kan defo ikke nedlægges. De e dog mulighed fo at flytte ampen. Etableing af en eventuel Femen Bælt fobindelse vil medføe anlæg af et nyt hovedspo ud af stationen mod syd, de skal placees øst fo det eksisteende hovedspo. Bag andbebyggelsen mod Maienbegvej og Algade, kan eksisteende bebyggelse nedives, og de kan i stedet opføes ny boligbebyggelse. i Bilag 4, 5, 6 og 7 e vist to eksemple på, hvodan bebyggelsen bag andbebyggelsen kan udnyttes. De gives mulighed fo en omdannelse af Banegådspladsen til en ny fobedet busteminal med en sikke tafikafvikling i fokus. Lokalplanen udlægge aealene vest fo Maienbegvej til en ny sto offentlig p- plads med op til 220 p-pladse, de skal estatte den nuvæende p-plads, hvo det ene byggefelt e placeet. Butikkenes påvikning af bymiljøet Etableing af m 2 dagligvaebutikke ved Banegådspladsen påvike både det næe bymiljø og esten af bymidten. Etablee nye dagligvaebutikke sig i lokalplanomådet, skønnes det, at de vil kunne opnå makedsandele fa ikke mindst Vodingbog By, men også fa esten af kommunen. Såfemt det e eksisteende dagligvaebutikke i byen, de flytte til lokalplanomådet, skønnes det, at butikkene kan øge dees omsætning. En ny bebyggelse på op til te etage hamonee højdemæssigt godt med boligbebyggelsen langs Maienbegvej. 3

6 Banegådspladsen vil opleves som en afgænset plads, og et nyt spændende byum vil skabes. Bebyggelsen vil ikke stå som en væg mod Banegådspladsen på gund af butiksvinduene i stueetagen. Foan butikkene mod Banegådspladsen skabes et natuligt fiaeal til ophold fo kundene, og folk de vente på bussen. Dette fiaeal ha ikke væet til stede fø, da folk sjældent tage ophold midt på en åben plads. Det skønnes at 2 dagligvaebutikke vil geneee 700 bile i døgnet. I fohold til de nuvæende 100 pendle-p-pladse, de flyttes ned langs banen, vil de skabes mee tafik på Banegådspladsen. P-pladsen og vaeindleveing vil give en del tafikstøj i omådet i fohold til den nuvæende benyttelse, da de løbende vil væe udskiftning af bile på p-pladsene. Fohold til anden planlægning Skovbyggelinie En del af lokalplanomådet e pålagt skovbyggelinien fo Kikeskoven med det fomål, at sike skovens landskabelige vædie. Skovbyggelinien egnes 300 mete fa skovbynet, og indenfo denne afstand e de fobud mod at bygge. Kommunen kan i byzone dispensee fa skovbyggelinien. Kommuneplan Lokalplanomådet e ifølge Vodingbog Kommuneplan samt tillæg n. 4 til denne, beliggende i ammeomåde C8 og C14, de e udlagt til centeomåde, samt ammeomåde E4, de e udlagt til ehvevsomåde. Fo ammeomåde C8 gælde, at omådet kan anvendes til offentlige fomål med vægt på kollektiv tafik, pakeing og station. Fo ammeomåde C14 gælde, at de kan bygges i 3 etage mod Maienbegvej og at de skal bygges i 2 elle 2½ etage mod Algade. Bebyggelsespocenten e 100, og mindst 25% af etageaealet skal udlægges til opholdsaeale. De skal etablees 1 p- plads p. 25 m 2 butik, 1 p-plads p. 50 m 2 ehvev og 1 p-plads p. bolig. Fo ammeomåde E4 gælde, at omådet må anvendes til femstillings-, lage-, væksteds-, sevice- og engosviksomhed samt administation. Lokalplanen ha nødvendiggjot udabejdelse af tillæg n. 18 til Vodingbog Kommuneplan , de udvide ammeomåde C8, og demed muliggøe etableing af fo eksempel busdepot. Lokalplanen ovetage planlægningsammen fo ny detailhandel fa nedenunde nævnte lokalplan n. C-2.1, de ophæves. Lokalplanen åbne mulighed fo etableing af m 2 detailhandel. Gennemføes planen fuldt ud, vil de jævnfø lokalplan n. C-16.1 Centeomåde mellem Algade og Voldgade, Vodingbog fotsat væe 290 m 2 tilbage som planlægningsamme fo ny detailhandel i Vodingbog afgænsede bymidte. Lokalplanlægning Lokalplanomådet omfatte den gældende lokalplan n. C-2.1 Udvikling af banegådsomådet. Bestemmelsene i lokalplan n. C-2.1 ophæves med den endelige godkendelse af lokalplan n. C-2.2. Fosyning Lokalplanomådet vil blive tilsluttet offentlig kloak med kav om sepaeing af spildevand jævnfø Vodingbog Kommunes spildevandsplan Lokalplanomådet e alleede kloakeet og ny bebyggelse blive føt på eksisteende system uden nye egnvandsafløb. Lokalplanomådet e beliggende i fjenvameomåde. Lavenegibolige kan dog have anden enegikilde end fjenvame. Lokalplanomådet vil blive fosynet med vand fa Vodingbog Kommunale Væke. 4

7 Fouening Stostøms Amt ha ikke kotlagt omådet fo fouening, men mat.n. 72g, 73c, 74t og 232b Vodingbog Bygunde samt mat.n. 116 Vodingbog Makjode e på amtets liste fo kotlægning af fouening på gund af tidligee fouenende viksomhed på gunden. Det kan defo ikke udelukkes, at gundene e fouenet. De e gennemføt en miljøteknisk undesøgelse af omådet mellem Maienbegvej og Algade. På mat.n. 232b, hvo de tidligee ha væet en tankstation, e de fundet jodfouening med tjæe. Deklaatione Deklaatione e bestemmelse, de e tinglyst på ejendommen. Såfemt en deklaation e ufoenelig med lokalplanens bestemmelse, botfalde den efte Planlovens 18. Fo lokalplanomådet gælde følgende deklaatione, de e taget hensyn til ved udabejdelse af lokalplanen, og som de skal tages højde fo ved den endelige udfomning af en bebyggelsesplan. Fo mat.n. 72a Vodingbog Bygunde gælde: Deklaation af vedøende fælles bandmu/gavl. Fo mat.n. 72d Vodingbog Bygunde gælde: Deklaation af vedøende hegn med videe. Deklaation af vedøende hegn med videe. Fo mat.n. 72e Vodingbog Bygunde gælde: Deklaation af vedøende hegnspligt, bebyggelse i skel med videe. Deklaation af vedøende hegnspligt og et til adgang til stien syd fo ejendommen. Deklaation af vedøende bebyggelse i skel mellem 72e og 72g. Fo mat.n. 72g Vodingbog Bygunde gælde: Deklaation af vedøende hegnspligt og et til adgang til stien syd fo ejendommen. Deklaation af vedøende siking af bygning med videe. Deklaation af vedøende fædselset med videe. Deklaation af vedøende bebyggelse, benyttelse med videe. Fo mat.n. 73a Vodingbog Bygunde gælde: Deklaation af vedøende hegnspligt og et til adgang til stien syd fo ejendommen. Fo mat.n. 73c Vodingbog Bygunde gælde: Deklaation af vedøende fædselset med videe. Deklaation af vedøende fædselset med videe. Fo mat.n. 74e Vodingbog Bygunde gælde: Deklaation af vedøende hegnspligt og et til adgang til stien syd fo ejendommen. Deklaation af vedøende fosynings- og afløbsledninge. Fo mat.n. 74t Vodingbog Bygunde gælde: Deklaation af vedøende fædselset med videe. Fo mat.n. 232b Vodingbog Bygunde gælde: Deklaation af vedøende benzintankanlæg med videe. Udløbe Lejekontakt af med Vodingbog Rutebilstation. Udløbe Deklaation af vedøende benzintankanlæg med videe. Udløbe

8 Lejekontakt af med Gulf Oil. Udløbe Deklaation af vedøende tillæg til deklaation af Udløbe Miljøvudeing af foslaget I henhold til lov om miløvudeing af plane og pogamme, skal de gennemføes en sceening fo, om lokalplanens påvikning af miljøet ha en kaakte og et omfang, de kæve at de gennemføes en miljøvudeing. Lokalplanen e blevet sceenet i fohold til oveodnet planlægning og politikke, bymønste og kultumiljøe, miljø, aealog natuinteesse, infa- og infostuktu, ande fovaltningsomådes politikke samt befolkningens fitidsmulighede. Lokalplanen e sceenet i fohold til lokalplan n. C-2.1 Udvikling af banegådsomådet. I fohold til denne lokalplan e lokalplanomådet udvidet mod syd og byggefeltet, samt vejadgangen i fobindelse med byggefeltet, e flyttet en anelse. Ændingene e få, men tafiksikkehed og tilgængelig vudees at fobedes med lokalplanen, og lokalplanen ha defo en minde positiv indvikning på miljøet. Lokalplanen e defo ikke miljøvudeet. 6

9 Vodingbog Kommune Lokalplan n. C-2.2 Banegådsomådet, Vodingbog By I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgøelse n. 518 af 11. juni 2000) fastsættes følgende bestemmelse fo det i 2 nævnte omåde i Vodingbog Kommune: 1 Lokalplanens fomål 1.1 Fomålet med lokalplanen e: at give mulighed fo at etablee butikke. at give mulighed fo at etablee bynæe bolige og/elle libealt ehvev. at fastlægge placeing af byggefelt til nye detailhandelsbutikke samt byggefelt mod Algade. at åbne mulighed fo omdannelse af Banegådspladsen. at sike offentlighedens mulighed fo at benytte stien mellem Ch. Winthesvej og Maienbegvej gennem omådet. at sike let tilgængelige offentlige p- pladse fo pendlene og butikskundene. at åbne mulighed fo nedivning af eksisteende bebyggelse. 2 Afgænsning og zonestatus 2.1 Lokalplanomådet afgænses som vist på Bilag 1, og omfatte mat.n. 72a, 72c, 72d, 72e, 72g, 73a, 73c, 74e, 74t, 230, 232a, 232b, lita a, l, s, og del af i og as Vodingbog Bygunde, samt del af 116, Vodingbog Makjode og del af 187a Maienbeg Hgd., Vodingbog Jode. 2.2 Lokalplanomådet opdeles i delomådene A1, A2, B og C som vist på Bilag Omådet e beliggende i byzone. 3 Omådets anvendelse 3.1 Delomåde A1 og A2 skal anvendes til centeomåde med butikke, bolige, libealt ehvev, café og estauant, samt pivat og offentlig sevice. I stueetagen mod Algade og Maienbegvej må de ikke etablees bolige. 3.2 Bebyggelsen bag andbebyggelsen mod Algade i delomåde A2 skal anvendes til bolige og libealt ehvev. 3.3 Delomåde B og C skal anvendes til offentlige fomål med vægt på kollektiv tafik, pakeing samt station. 4 Matikelfohold 4.1 De kan foetages matikulæe ændinge de e i oveensstemmelse med bebyggelsens udfomning og bug i henhold til lokalplanens etningslinie. 7

10 5 Vej-, sti- og pakeingsfohold 5.1 Delomåde A1 vejbetjenes fa Maienbegvej syd fo byggefelt 1 som e vist på Bilag Delomåde A2 vejbetjenes fa Ch. Winthesvej. 5.3 Den offentlige sti, se Bilag 3, skal femstå som et stifoløb ved egen belægning og beplantning 5.4 Fa delomåde A2 til den offentlige sti skal etablees stiadgang. 5.5 De skal til butiksfomål udlægges minimum 1 p-plads p. 25 m 2 etageaeal. Til boligbebyggelse udlægges minimum 1 p- plads p. bolig. De skal minimum udlægges 1 p-plads p. 50 m 2 ehvev. De skal minimum udlægges 1 p-plads p. 25 m 2 café og estauant. 5.6 I delomåde A1 udlægges p-pladse som offentlig tilgængelig pakeing. Dog udlægges 16 p-pladse til pivat pakeing fo Algade 8 (Odd Fellow Logene). Anlæg kan fo eksempel udføes som vist på Bilag 4 og I delomåde A1 skal 3 p-pladse etablees som handicappakeing. 5.8 Delomåde C vejbetjenes fa Maienbegvej mindst 50 mete fa kydsende vej elle lige ovefo kydsende vej. 5.9 I delomåde C skal etablees mindst 100 offentlige tilgængelige p-pladse, heaf mindst 3 handicap-p-pladse. Anlæg kan fo eksempel udføes som vist på Bilag P-pladsene i delomåde C kan også etablees i p-hus i den nodlige del af omådet i maksimum 3 etage, og med en bygningshøjde på maksimum 10,0 mete målt fa baneteæn ved Stationen I delomåde C kan etablees busdepot med opholdsfacilitete fo chaufføe, se Bilag De kan fa delomåde C til peon etablees en gangbo ove banen. 6 Ledningsanlæg 6.1 Elledninge, heunde ledninge til belysning, må kun udføes som jodkable. 6.2 Kloak skal udføes som sepaatkloakeing. 7 Bebyggelsens omfang og placeing 7.1 Bebyggelse i delomåde A1 skal placees i de på Bilag 3 angivne byggefelte i byggefeltenes facadelinie mod Maienbegvej og Algade. 7.2 I delomåde A2 må bebyggelse placees i skel mod nabo og vej. 7.3 I andbebyggelsen mod Maienbegvej og Algade i delomåde A1 og A2 fobeholdes stueetagen til butikke, og de øvige etage til bolige og libealt ehvev. 7.4 I byggefelt 1 i delomåde A1, e det samlede maksimale etageaeal, de kan anvendes til butiksfomål m 2. 8

11 7.5 I delomåde A1 må de etablees 1-2 butikke med et etageaeal på minimum 500 m 2 og maksimum m 2 indenfo det på Bilag 3 angivne byggefelt Den maksimale tilladte bebyggelsespocent fo henholdsvis delomåde A1 og A2 e I delomåde A1 og A2 skal andbebyggelse opføes i 2 elle 3 etage mod Maienbegvej, i 2 elle 2½ etage mod Algade og i maksimum 2 etage mod Ch. Winthesvej. Bebyggelse bag andbebyggelsen kan opføes i maksimum 2 etage. 7.8 I delomåde A1 og A2 må bygningshøjden ikke ovestige 12,0 mete og mod Algade må facadehøjden ikke ovestige 7,0 mete. Dog må bygningshøjden fo andbebyggelsen mod Maienbegvej væe op til 13,0 mete. 7.9 I delomåde A1, A2 og C må eksisteende bygninge nedives I delomåde A1 skal bygningskonstuktione, heunde vindue, udføes så det indendøs støjniveau i beboelsesum ikke ovestige 30 db(a). 8 Bebyggelsens yde femtæden 8.1 Bebyggelse i delomåde A1 i byggefelt 1 skal opføes i muvæk i ød sten. 8.2 Til facade på bebyggelse langs Algade og i delomåde A2 skal anvendes fave dannet af jodfave samt sot og hvid elle blandinge he i mellem. 8.3 Til døe, vindue og lignende minde domineende facadeelemente må anvendes fave dannet af jodfave samt sot og hvid elle blandinge he i mellem. 8.4 I andbebyggelsen mod Maienbegvej og Algade skal de placees vindue i stueplanfacadene, og disse må ikke afblændes. 8.5 Butiksfacade skal vende mod Maienbegvej og Algade. 8.6 Randbebyggelsen mod Maienbegvej og Algade skal opføes med saddeltag i ødt tegl. Byggei i tilknytning til andbebyggelsen kan opføes med fladt tag 8.7 Antenne, heunde antennemaste og paabole, må ikke opsættes på taget, på facade mod vej elle på aealet mellem facade og vej. Paabolantenne må højst have en diamete på 1 mete. 8.8 De kan placees solfange/solcelleanlæg integeet i tagfladen. 9 Ubebyggede aeale og beplantning 9.1 Opholdsaeale skal udgøe mindst 25% af bebyggelsens etageaeal, og kan etablees som tagteasse. 9.2 Oplag, heunde af containee, palle, vae og ligende, må kun finde sted udendøs, hvis det foegå på detil indettede tæt hegnede aeale, umiddelbat i næheden af bebyggelsen. Hegn må kun etablees som levende hegn, muvæk i samme sten som bebyggelsen elle tæhegn. 9.3 Det kinesiske tæ, Koeleuteia, makeet på Bilag 2, skal bevaes. 9

12 9.4 Teænet må maksimalt egulees med +/- 50 cm. mod vej- og naboskel. 9.5 I skel mod nabo må etablees levende hegn elle hegn i tæ. 9.6 I skel mellem sti og delomåde A2 skal etablees hæk. 9.7 De kan mellem delomåde A2 og A2 etablees en mu af tegl med en maksimal højde på 1,8 mete. 9.8 Om Odd Fellow Logenes p-pladse (Algade 8) kan etablees en mu i tegl med en maksimal højde på 1,4 mete. Muen kan pudses i samme fave som Logenes bygning. 10 Foudsætninge fo igangsætning og ibugtagning 10.1 Bebyggelse skal tilsluttes fjenvamenettet Bebyggelse skal tilsluttes offentlig kloak Bebyggelse skal fobeedes fo tilslutning til fællesantenneanlæg Intene veje, stie samt pakeingsanlæg skal væe anlagt P-pladsene i delomåde C skal væe anlagt fø p-pladsene i delomåde A1 fjenes I delomåde A1 må det indendøs støjniveau i beboelsesum ikke ovestige 30 db(a) Foinden ny bebyggelse i omådet igangsættes, skal Sydsjællands Museum kontaktes med henblik på eventuel udgavning i akæologiske inteesseomåde. 11 Myndighedsgodkendelse 11.1 Ændinge indenfo skovbyggelinien, må uanset foestående bestemmelse ikke foetages af eksisteende fohold, fø de e opnået tilladelse/dispensation fa Vodingbog Kommune P-pladsene i delomåde C kan føst anlægges, nå de e indgået aftale med Banedanmak, DSB og Fosvaet vedøende militæampen Opsætning af skilte, flag, belysning elle ænding af facade skal godkendes af Vodingbog Byåd. Se foldeen Råd og egle fo facade og skilte i Vodingbog. 12 Ophævelse af lokalplan og deklaatione 12.1 Lokalplan n. C-2.1 Udvikling af Banegådsomådet lyst den 24. oktobe 2003 ophæves Deklaation lyst den 16. janua 1888 vedøende hegnspligt, bebyggelse i skel med videe ophæves. Ophævelsen gælde mat.n. 72e Vodingbog Bygunde Deklaation lyst den 19. decembe 1916 vedøende hegnspligt og et til adgang til stien syd fo ejendommen ophæves. Ophævelsen gælde mat.n. 72e Vodingbog Bygunde. 10

13

14

15 Station AARSLEF Bevaingsvædigt tæ BANEGÅRDSPLADSEN Biogaf # p-plads p-plads p-plads gaage Offentlig sti ALGADE salg af autoesevedele salg af haveedskabe Kike N Militæampe KLOSTERGADE CHR WINTHERSVEJ MARIENBERGVEJ Omådeafgænsning Skovbeskyttelseslinie Metes Vodingbog Kommune Lokalplan n. C-2.2 Banegådsomådet, Vodingbog By Bilag 2 Eksisteende fohold Mål 1:2000 Janua 2006/Teknisk Fovaltning/RTS

16 N Algade Banegådspladsen 3,5 m. til skel 0,75 m. til skel 26 m. 52 m. Byggefelt 1 Byggefelt 2 A1 A2 offentlig sti Omådeafgænsning Delomådeafgænsning Byggefelt Vodingbog Kommune Metes Lokalplan n. C-2.2 Banegådsomådet, Vodingbog By Bilag 3 Byggefelt, delomåde A1 Mål 1:1000 Juli 2006/Teknisk Fovaltning/RTS

17

18

19

20

21

22

23 Lokalplan n. C-2.2 Vedtagede Lokalplane

VORDINGBORG KOMMUNE. Butiksområde ved Bryggervangen LOKALPLAN NR. C-15.2. 20 kr. BØDKERVÆNGET BRYGGERVANGEN VÆVERGANGEN VALDEMARSGADE

VORDINGBORG KOMMUNE. Butiksområde ved Bryggervangen LOKALPLAN NR. C-15.2. 20 kr. BØDKERVÆNGET BRYGGERVANGEN VÆVERGANGEN VALDEMARSGADE VORDINGBORG KOMMUNE N BØDKERVÆNGET VÆVERGANGEN BRYGGERVANGEN VALDEMARSGADE LOKALPLAN NR. C-15.2 Butiksomåde ved Byggevangen Vodingbog apil 2005 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE N VOLDGADE ALGADE BAISSTRÆDE LOKALPLAN NR. C-16.1 Centeomåde mellem Algade og Voldgade, Vodingbog Vodingbog juni 2006 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om Byådets

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Boligområde ved Kalvøvej LOKALPLAN NR. B-24.2. 20 kr. Færgegårdsvej Bogøvej. Kalvøvej

VORDINGBORG KOMMUNE. Boligområde ved Kalvøvej LOKALPLAN NR. B-24.2. 20 kr. Færgegårdsvej Bogøvej. Kalvøvej VORDINGBORG KOMMUNE N Fægegådsvej Bogøvej Kalvøvej LOKALPLAN NR. B-24.2 Boligomåde ved Kalvøvej Vodingbog apil 2005 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om Byådets et og pligt til at

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE CHR RICHARDTSVEJ N KØBENHAVNSVEJ LOKALPLAN NR. B-16.2 Boligomåde vest fo Solbakkevej, Vodingbog By Vodingbog septembe 2006 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Boligområde "Falunparken" LOKALPLAN NR. B-25.2. 20 kr. FALUNVEJ PRINS JØRGENS ALLÈ KØBENHAVNSVEJ

VORDINGBORG KOMMUNE. Boligområde Falunparken LOKALPLAN NR. B-25.2. 20 kr. FALUNVEJ PRINS JØRGENS ALLÈ KØBENHAVNSVEJ VORDINGBORG KOMMUNE N PRINS JØRGENS ALLÈ FALUNVEJ KØBENHAVNSVEJ LOKALPLAN NR. B-25.2 Boligomåde "Falunpaken" Vodingbog mats 2005 20 k. Rettelsesblad til Lokalplan B-25.2 Lokalplan C.17.24.01 Vaehus ved

Læs mere

LOKALPLAN 14-027 CENTER- OG BOLIGOMRÅDE VED JØRGEN STEINS VEJ, VESTBJERG

LOKALPLAN 14-027 CENTER- OG BOLIGOMRÅDE VED JØRGEN STEINS VEJ, VESTBJERG LOKALPLAN 14-027 CENTER- OG BOLIGOMRÅDE VED JØRGEN STEINS VEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING JUNI 2001 Vejledning En lokalplan fastlægge bestemmelse fo, hvodan aeale, nye bygninge, beplantning,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 360 HENRIETTELUND

LOKALPLAN NR. 360 HENRIETTELUND 1 LOKALPLAN NR. 360 HENRIETTELUND EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Langs Kægade i Vop Lokalplanen omfatte et ca. 4,13 ha stot omåde fodelt på 4 pivate ejendomme beliggende fo foden af Tebbestp Bakke

Læs mere

Praksis om miljøvurdering

Praksis om miljøvurdering Paksis om miljøvudeing Miljøvudeingsdage 2015 Nyee paksis på miljøvudeingsomådet Flemming Elbæk Flemming Elbæk, advokat, HD(Ø) Ansættelse: Advokatfuldmægtig, 2006-2008 Juist, Miljøministeiet, 2008-2012

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE N RINGRIDDERVEJ FISKEBÆKPARKEN FISKEBÆKGÅRDSVEJ LOKALPLAN NR. B-201.1 Boligområde ved Fiskebækgårdsvej, Ørslev Vordingborg december 2006 Lokalplanlægning Planloven indeholder bestemmelser

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2016

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2016 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffe Jodfouening - Offentlig høing Foslag til nye foueningsundesøgelse og opensninge 2016 Decembe 2015 Food En jodfouening kan skade voes fælles gundvand, voes sundhed

Læs mere

TDC A/S Nørregade 21 0900 København C. Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TDC s standardtilbud

TDC A/S Nørregade 21 0900 København C. Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TDC s standardtilbud TC A/S Nøegade 21 0900 København C Afgøelse om fastsættelse af WACC i fobindelse med omkostningsdokumentation af pisene i TC s standadtilbud Sagsfemstilling en 29. juni 2006 modtog TC s notat om den beegningsmæssige

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år.

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år. 16. septembe 8 Afdagsfie lån og pisstigninge på boligmakedet Den stigende populaitet af de afdagsfie lån ha ad flee omgange fået skylden fo de kaftigt stigende boligpise de senee å. Set ove en længee peiode

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Ungdomsboliger ved Kildemarksvej LOKALPLAN NR. B-22.1. 20,00 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Ungdomsboliger ved Kildemarksvej LOKALPLAN NR. B-22.1. 20,00 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. B-22.1 Ungdomsboliger ved Kildemarksvej November 2004 20,00 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Ehvevs- og Selskabsstyelsen Måling af viksomhedenes administative byde ved afegning af moms, enegiafgifte og udvalgte miljøafgifte Novembe 2004 Rambøll Management Nøegade 7A DK-1165 København K Danmak

Læs mere

Dimittendundersøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009

Dimittendundersøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009 Dimittendundesøgelse 2008-2009 Afspændingspædagoguddannelsen Dimittendundesøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009 Opsummeing af undesøgelse foetaget blandt dimittende fa Afspændingspædagoguddannelsen Datagundlag

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Plejecenter Solvang, Ore LOKALPLAN NR. B - 15.2. Pris kr. 20,-

VORDINGBORG KOMMUNE. Plejecenter Solvang, Ore LOKALPLAN NR. B - 15.2. Pris kr. 20,- VORDINGBORG KOMMUNE BOR N CHS VEJ E T OLE G O N R Æ E V V E S U N D V E J N Y V E J T JØ R N E J LOKALPLAN NR. B - 15.2 Plejecenter Solvang, Ore Vordingborg april 2002 Pris kr. 20,- Om kommune- og lokalplaner

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Stillings- og personprofil. Trafik og vejchef

Stillings- og personprofil. Trafik og vejchef Teknik- og Miljøfovaltningens seketaiat Middelfat Kommune Østegade 21 80 Nøe Aaby www.middelfat.dk Stillings- og pesonpofil Tafik- og vejchef Middelfat Kommune Mats 2008 Opdagsgive Adesse Stilling Refeee

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Plan, Byg og Miljø

TÅRNBY KOMMUNE Plan, Byg og Miljø CVR TÅRNBY KOMMUNE Plan, Byg og Miljø Til modtagee via PlansystemDK DATO DERES REF. VORES REF. DIREKTE NR. 06-09-2016 15/31961 32471592 Sst.tf Offentlig høing af foslag til Lokalplan 85.2 fo etageboligbebyggelse

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

Lokalplan Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by

Lokalplan Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by Lokalplan 81-13 Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by LOKALPLAN NR. 81-13 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL VED STOREGADE I SOMMERSTED BY MARTS 1998 LOKALPLANLÆGNING Lokalplan nr.

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme, pimtal og pimiske tal Betegnelse. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Lokalplan nr. 44. for Gedser terminalområde

Lokalplan nr. 44. for Gedser terminalområde Lokalplan nr. 44 for Gedser terminalområde Indledning...3 Lokalplan nr. 44....3 Lokalplanens indhold...3 Anvendelse...3 Vej- og parkeringsforhold...3 Bebyggelse...3 Beplantning...3 Forholdet til den øvrige

Læs mere

Annuiteter og indekstal

Annuiteter og indekstal Annuitete og indekstal 1 Opspaing og lån Mike Auebach Odense 2010 Hvis man betale til en opspaingskonto i en bank, kan man ikke buge entefomlen til at beegne, hvo mange penge, de vil stå på kontoen. På

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Delegationsplan for Helsingør Kommune

Delegationsplan for Helsingør Kommune Delegasplan fo Helsingø Kommune Fomålet med at udabejde delegasplanen fo Helsingø Kommune e at skabe klahed ove hvo i oganisaen, de tæffes beslutning i fohold til opgave og sage, de ifølge lovgivningen

Læs mere

Juraen bag miljøgodkendelser

Juraen bag miljøgodkendelser Juaen bag miljøgodkendelse Juaen bag miljøgodkendelse 23. maj 2017 Haugaad Nielsen Advokatfima, Flemming Elbæk Pogam fo eftemiddagen Velkomst, pæsentation af Flemming Elbæk og pæsentation af Haugaad Nielsen

Læs mere

Fagstudieordning for tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi (2012-ordning)

Fagstudieordning for tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi (2012-ordning) Fagstudieodning fo tilvalgsuddannelsen i Ehvevsøkonomi (2012-odning) 1 Indledning Til denne uddannelsesspecifikke fagstudieodning knytte sig også Rammestudieodning fo Det Samfundsvidenskabelige Fakultet,

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune Skole. fritidsinstitution. socialt servicecenter. tandklinik m. m Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form.

Læs mere

Tilladelse fra andre myndigheder SKIVE KOMMUNE.

Tilladelse fra andre myndigheder SKIVE KOMMUNE. SKIVE KOMMUNE. Indholdsforteqnelse: Indledning Hvad er en lokalplan Lokalplanens indhold Forholdet til den Øvrige planlægning Lokalplanens retsvirkninger Oversigtskort side 1 - - - - - 1 1 1 2 3 Lokalplanbestemmelser

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 Boligområde ved Rugagerparken Januar 2001 Lokaiplan nr. 3.86 Indhoidsfortegnelse: Redet~orelse side Lokalpianens baggrund og formål 3 Beskrivelse af lokalpianområdet 3 Lokalpianens

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGT FORMÅL (KIRKE OG KIRKEGÅRD) I HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE

LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGT FORMÅL (KIRKE OG KIRKEGÅRD) I HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TL OFFENTLGT FORMÅL (KRKE OG KRKEGÅRD) HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE SKANDERBORG KOMMUNE 1985 NDHOLDSFORTEGNELSE SDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

L OKALPLAN ET BOLIG -, CENTER - OG VÆRKSTEDSOMRADE. for VED NYRAD BYCENTER. (Lokalplan nr. B-102.2 i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1984

L OKALPLAN ET BOLIG -, CENTER - OG VÆRKSTEDSOMRADE. for VED NYRAD BYCENTER. (Lokalplan nr. B-102.2 i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1984 L OKALPLAN for ET BOLIG -, CENTER - OG VÆRKSTEDSOMRADE VED NYRAD BYCENTER (Lokalplan nr. B-102.2 i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1984 DELVIST AFLYST Pris 20.00 kr. AFLYSNING Lokalplan nr. B - 102.2,

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

L OKALPLAN. for. Pris kr. BANEGARDSPARKERINGEN ØST FOR MARIENBERGVE J I VORDINGBORG. (Lokalplan nr. C-6.1 i Vordingborg kommune)

L OKALPLAN. for. Pris kr. BANEGARDSPARKERINGEN ØST FOR MARIENBERGVE J I VORDINGBORG. (Lokalplan nr. C-6.1 i Vordingborg kommune) L OKALPLAN for BANEGARDSPARKERINGEN ØST FOR MARIENBERGVE J I VORDINGBORG (Lokalplan nr. C-6.1 i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1984 Pris 20.00 kr. RedegØrelse i tilknytning til lokalplan C - 6.1 for

Læs mere

p o drama vesterdal idræt musik kunst design

p o drama vesterdal idræt musik kunst design musik dama kunst design filmedie idæt pojektpocespobieenpos itpoblempovokationpodu kt p on to p ot estpobablypogessivpodu ktionpovinspomotionp otesepologpoevefipofil Vestedal Efteskole // Gl. Assensvej

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Frivillige dyrkningsaftaler i indsatsområder

Frivillige dyrkningsaftaler i indsatsområder Miljøpojekt N. 812 2003 Fivillige dykningsaftale i indsatsomåde Gundlag og mulighede belyst ud fa kvælstofpoblematikken Egon Noe og Andes Højlund Nielsen Danmaks JodbugsFoskning Helene Simoni Thoup og

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Lokalplan nr. 34. for feriecentret / den alternative ferieboligbebyggelse "Digeparken"

Lokalplan nr. 34. for feriecentret / den alternative ferieboligbebyggelse Digeparken Lokalplan nr. 34 for feriecentret / den alternative ferieboligbebyggelse "Digeparken" Indledning...3 Lokalplan nr. 34....3 Baggrunden for udarbejdelse af lokalplanen...3 Lokalplanens indhold...3 Anvendelse...3

Læs mere

Rentesregning: Lektion A1. Forrentningsfaktor, Diskonteringsfaktor, og Betalingsrækker. Overordnede spørgsmål i Rentesregning. Peter Ove Christensen

Rentesregning: Lektion A1. Forrentningsfaktor, Diskonteringsfaktor, og Betalingsrækker. Overordnede spørgsmål i Rentesregning. Peter Ove Christensen Rentesegning: Lektion A1 Foentningsfakto, Diskonteingsfakto, og Pete Ove Chistensen Foå 2012 1 / 49 Oveodnede spøgsmål i Rentesegning Hvoledes kan betalinge sammenlignes, nå betalingene e tidsmæssigt adskilte?

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

INDHOLD. Lokalplanens baggrund. side 2

INDHOLD. Lokalplanens baggrund. side 2 1 INDHOLD Lokalplanens baggrund. side 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning.. side 2 Kommuneplanen.. side 2 Regionplanen. side 2 Spildevandsplanen.. side 2 Affaldsdepoter. side 3 Lokalplanens indhold

Læs mere

Haugaard Nielsen Advokatfirma

Haugaard Nielsen Advokatfirma Haugaad Nielsen Advokatfima Danske Havne 14. juni 2016 Compliance på miljø- og planomådet Flemming Elbæk Flemming Elbæk, advokat, HD(Ø) Ansættelse mv.: Advokatfuldmægtig, 2006-2008 Juist, Miljøministeiet,

Læs mere

Wear&Care Brugervejledning. A change for the better

Wear&Care Brugervejledning. A change for the better A change fo the bette Intoduktion Wea&Cae e en smat løsning, de give mulighed fo at følge fugtniveauet i bleen, så den kan skiftes efte behov. Infomationen gå fa en sende på bleen til modtageens smatphone

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA e STEMPFXMÆRKE RETTEN l '1REMAA KUN GYLOKJT M 0 AFSTtMPUNG AF OOMM ftkonto«ets lcass KONTf»OLAPFA«AT B 263523 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 66 FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

Etiske dilemmaer i fysioterapeutisk praksis

Etiske dilemmaer i fysioterapeutisk praksis side 06 fysioteapeuten n. 06 apil 2008 AF: FYSIOTERAPEUT, PH.D.-STUDERENDE JEANETTE PRÆSTEGAARD j.paestegaad@oncable.dk Foto: GITTE SKOV fafo.fysio.dk Etiske dilemmae i fysioteapeutisk paksis Hvis vi ikke

Læs mere

Ønskekøbing Kommune - netværksanalyse i den administrative organisation

Ønskekøbing Kommune - netværksanalyse i den administrative organisation Ønskekøbing Kommune - netvæksanalyse i den administative oganisation Hvodan vike det i paksis? Elektonisk spøgeskemaundesøgelse Svaene fa undesøgelsen kombinees med alleede eksisteende stamdata i minde

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN Børnehaven Kernehuset. Maj 1987

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN Børnehaven Kernehuset. Maj 1987 TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.10 κ Børnehaven Kernehuset Maj 1987 LOKALPLAN NR. 1.10 KORTBILAG NR. 1 O 25 50 m Sag : TØllØse børnehave Sejergårdsvej. Dato: - l - INDLEDNING. Lokalplanområdet, er beliggende

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing.

Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing. Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 8 Kortbilag side 12 2 Redegørelse for

Læs mere

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 265 for et erhvervsområde ved Milnersvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

LOKALPLAN NR. 278 RANDERS REGNSKOV EKSPANSIV

LOKALPLAN NR. 278 RANDERS REGNSKOV EKSPANSIV 1 LOKALPLAN NR. 278 RANDERS REGNSKOV EKSPANSIV EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på Ny kuppel, nyt indgangsparti Udvidelse af forplads og ny indgang Naturområde Området er omfattet af

Læs mere

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LÖKÅLPL~NNR. 134 FOR ET OMRÅDE VED C.V.È. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ i GENTOFTE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

Lokalplan Centerområde i Rådhuscentret

Lokalplan Centerområde i Rådhuscentret Lokalplan 11-54 Centerområde i Rådhuscentret LOKALPLAN NR. 11-54 FOR ET CENTEROMRÅDE I RÅDHUSCENTRET I VOJENS BY NOVEMBER 1997 LOKALPLANLÆGNING Lokalplan nr. 11-54 for Rådhuscenteret i Vojens by Dette

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983)

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BESTEMMELSER I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald.

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000 Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk Kommune Tillæg nr. 5 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 83

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN NR

LOKALPLAN NR LOKALPLAN NR. 004.247 For et område ved Slotsvængevej SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning Planlægningssektionen juni 1992 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

Lokalplan 1.58. Butiksområde ved Industridalen. Kommuneplantillæg nr. 19

Lokalplan 1.58. Butiksområde ved Industridalen. Kommuneplantillæg nr. 19 Lokalplan 1.58 Butiksområde ved Industridalen Kommuneplantillæg nr. 19 Ishøj Kommune 2009 Indholdsfortegnelse: Redegørelse... 3 Baggrund for lokalplan nr. 1.58... 3 Lokalplanområdet... 4 Terrænforhold,

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

Vordingborg Kommune. Forslag til. Lokalplan E 16.05.01 Dagligvarebutik m.v. på Ny Esbjergvej, Præstø

Vordingborg Kommune. Forslag til. Lokalplan E 16.05.01 Dagligvarebutik m.v. på Ny Esbjergvej, Præstø Vordingborg Kommune Forslag til Lokalplan E 16.05.01 Dagligvarebutik m.v. på Ny Esbjergvej, Præstø Januar 2010 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder målsætninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere