Si kkerhedsdatabl ad ifølge 91/155/EØF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Si kkerhedsdatabl ad ifølge 91/155/EØF"

Transkript

1 side: 1/7 Si kkerhedsdatabl ad PR nr.: Under registrering 1 Ident i fi kat i on af st offet /præparat et og af vi rksomheden Oplysninger om produktet Stoffets /præparatets anvendelse Lak Producent/leverandør: Hella A/S Postbox 390, Kruså Kontakt pers. Chresten Sørensen Tel.: Oplysning i nødstilfælde: ERC ( svenska giftinformationscentralen) 2 Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer Kemisk karakterisering Beskrivelse: Blanding af nedenfor nævnte stoffer med ufarlige iblandinger. Farlige indholdsstoffer: CAS: n-butylacetat R % EINECS: CAS: methyl-2-pentanon EINECS: F; R / % CAS: F; R % EINECS: CAS: Fx; R % EINECS: CAS: Fx; R % EINECS: CAS: xylen ( Xn; R 10-20/ ,5-10% EINECS: Fareidentifikation Farebetegnelse: Xn Sundhedssk adelig Fx Yderst brandfarlig Oplysninger om særlig fare for mennesker og miljø: R 12 Yderst brandfarlig. R 20 Farlig ved indånding. R 36 Irriterer øjnene. R66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud Beholder under tryk. Sk al besk yttes mo d sollys og må ik k e udsættes for temperature r på over 50 C. Må ik k e punk teres eller brændes. Heller ik k e, når den er tømt. Udtømning må ik k e finde sted imod åben ild eller g lødende legemer. Opbevares fjernt fra enhver k ilde til antændelse - Rygning forbudt. Ved utilstrækkelig ventilation kan der dannes eksplosive damp-luftblandinger. Opbevares uden for børns rækkevidde. (fort sæ t t else på side 2)

2 side: 2/7 Klassificeringssystem: (fort sæ t t else fra side 1) Klas sificeri ngen s temmer overens med de a k tuelle EF-lis ter, m en er dog suppler et med oplys ninger fra faglitteratur og med firmaoplysninger. 4 Først ehjæl psforanst al t ni nger Generelle oplysninger: Forgiftningssymptomer kan først optræde efter m ange timer, derfor s k al læg ens overvågen vare mindst 48 timer. Ved indånding: Sørg for tilførsel af frisk luft, i tilfælde af vejrtrækningsbesvær, søg læge Ved hudkontakt: Vask huden med vand og sæbe Ved kontakt med øjne: Skyl øjnene med rindende vand i flere minutter. I tilfæld e af vedvarende gener, søg læge Ved indtagelse: Fremtving ikke opkastning, Søg læge omgående. 5 Brandbekæmpel se Egnede slukningsmidler: CO2, sand, sluk ningspulver. Vand må ik k e anvendes. Uegnet slukningsmiddel: Vand i fuld stråle Særligt beskyttelsesudstyr: Åndedrætsværn skal benyttes. Yderligere oplysninger: Truede beholdere afk øles med vandstråle. 6 Forholdsregler over for udslip ved uheld Værneudstyr ved spild: Se punkt 8 for personlige sikkerhedsforanstaltninger Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Udslip i kloak eller vandløb skal forhindres. Fremgangsmåde til rensning/optagelse: Skal tages op med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, savsmuld). Yderligere oplysninger: For information om bortskaffelse se kapitel Håndtering og opbevaring Håndtering: Oplysninger om sikker brug: Sørg for god ventilation/udsugning (fortsættelse på side 3)

3 side: 3/7 (fortsættelse fra side 2) Oplysninger om brand- og eksplosionssikring: Særlige forholdsregler kræves ikke. Lagring: Krav til lagerrum og beholdere: Opbevares tørt og ventileret Oplysninger om sammenlagring: Ik k e nødvendig. Yderligere oplysninger om lagringsvilkårene: Besk yttes mod varme og direkte sollys. Hold beholderen tæt lukket. Brandfareklasse: I-1 8 Eksponeri ngskont rol /personl i ge værnemi dl er Yderligere oplysninger om udformningen af tekniske anlæg: Ik k e nogen yderligere oplysninger, se punk t 7. Bestanddele med arbejdspladsrelevante grænseværdier som skal overvåges: propan GV 1800 mg/m³, 1000 ml/m³ butan GV 1200 mg/m³, 500 ml/m³ n-butylacetat GV 710 mg/m³, 150 ml/m³ methyl-2-pentanon GV 100 mg/m³, 25 ml/m³ H ethylacetat GV 540 mg/m³, 150 ml/m³ xylen (mix) GV 109 mg/m³, 25 ml/m³ H Yderligere oplysninger: Som grundlag tjente de ved opstillingstidspunk tet gyldige lister. Personligt beskyttelsesudstyr: Sk al holdes borte fra føde- og drik k evarer og foderstoffer. Hænder vaskes før pause. Beskyttelse af åndedrættet: I t il fæl de a f k ort var ig ell er m ind re brug skal bruges en filtermaske; i tilfælde af længere tids brug skal anvendes et godkondt åndedrætsværen. Gummihalvmaske med A2-filter Beskyttelse af hænderne: Besk yttelseshandsk er (fort sæ t t else på side 4)

4 side: 4/7 (fortsættelse fra side 3) Handskemateriale Nitrilgummi, Handske af neopren Handskematerialets gennemtrængningstid Hos h ands k efa brik ante n sk al m an fore spør ge om de n nøja gtig e g enne mtræ ngni ngst id og ov erho lde denne. Beskyttelse af øjnene: Brug egnede beskyttelsesbriller ` 9 Fysisk-kemiske egenskaber Generelle angivelser Form: Farve: Lugt: Aerosol Sort Esteragtig Tilstandsændring Smeltepunkt/smelteområde: Ikke bestemt. Kogepunkt/kogeområde: 77 C Flammepunkt: -18 C Tændingstemperatur: 365 C Selvantændelighed: Produktet er ikke selvantændeligt. Eksplosionsfare: Produk tet er ik k e ek plosivt, dannelsen af ek plosive damp-/ luftblandinger er dog mulig. Eksplosionsgrænser: Nedre: 1,5 Vol % Øvre: 11,5 Vol % Damptryk ved 20 C: 3,7 Bar Densitet ved 20 C: 0,89 g/cm³ Opløselighed/blandbarhed med vand: Opløsningsmiddelindhold: Organiske opløsningsmidler: 87,9 % Faststoffindhold: 12,1 % Ik k e eller lidt blandbar. (fortsættelse på side 5)

5 side: 5/7 (fortsættelse fra side 4) 10 Stabilitet og reaktivitet Termisk nedbrydning / betingelser der bør undgås: Ingen nedbrydning ved normal brug. Farlige reaktioner Ingen farlige reaktioner kendt. Farlige nedbrydningsprodukter: Ingen farlige nedbrydningsprodukter kendt. 11 Toksikologiske oplysninger Akut toksicitet: Primære irritationsvirkning: På huden: Affedter huden. Længerevarende eller hyppigt gentaget kontakt med huden kan fremkalde rødme og undertiden eksem. Kombineret med dårlig personlig hygiejne kan det give betændelse i huden, eller andre hudforandringer. På øjnene: Kan irritere øjnene. Indånding: Kan give hovedpine, svimmelhed, træthed og uoplagthed. Høje koncentrationer kan medføre længere reaktionstid og nedsat hukommelse, og der kan opstå bevidstløshed. Længerevarende og ofte gentaget indånding af høje koncentrationer kan medføre varig beskadigelse af nervesystemet Indtagelse: Kan fremkalde samme symptomer som ved indånding Risiko for kemiske lungebetændelse, hvis stoffet kommer i lungerne ved opkast el. lign. 12 Mi l jøopl ysni nger Oplysninger om elimination (persistens og nedbrydelighed): Yderligere oplysninger: Der findes ingen tilgængelige data om produk tet. Økotoksiske virkninger: Bemærkning: Der findes ingen tilgængelige data om produktet. Bemærkning: Virk ningen på vandigt miljø er uk endt. Almindelige oplysninger: Indtrængen i grundvandet, vandløb eller k loak eringen sk al forhindres. 13 Bortskaffelse Produkt: Anbefaling: Må ikke aflæsses sammen med husholdningsaffald. Indtrængen i kloakeringen skal forhindres. Det europæiske affaldskatalog Maling- og lakaffald indeholdende halogenerede opløsningsmidler eller andre farlige stoffer Gasarter i trykbeholdere (herunder haloner) indeholdende farlige stoffer Emballage, som indeholder rester af eller er forurenet med farlige stoffer Urensede emballager: Anbefaling: Bortskaffelse ifølge myndighedernes forskrifter. (fortsættelse på side 6)

6 side: 6/7 (fortsættelse fra side 5) 14 Transportoplysninger Transport ad landvejen ADR/RID (grænseoverskridende): dcwg ADR/RID-GGVS/E klasse: 2 5F Komprimerede, fordråbede eller under tryk opløste gasser Kemler-tal: 23 UN-nummer: 1950 Emballagegruppe: - Godsets betegnelse: 1950 AEROSOLBEHOLDERE Transport med søgående skib IMDG: dcwg IMDG-klasse: 2 UN-nummer: 1950 Label 2.1 Emballagegruppe: - EMS-nummer: F-D, S-U Marine pollutant/havforurenende: Nej Korrekt teknisk navn: AEROSOLS Lufttransport ICAO-TI og IATA-DGR: dcwg ICAO/IATA-klasse: 2 UN/ID-nummer: 1950 Label 2.1 Emballagegruppe: - Korrekt teknisk navn: AEROSOLS 15 Oplysninger om regulering Deklaration efter EØF-direktiver: Produktet er kategoriseret og mærket efter EF retningslinjerne/forordningen om farlige stoffer. Produktets kendingsbogstav og R-sætninger: 12 Yderst brandfarlig. 20 Farlig ved indånding. Xn Sundhedssk adelig Fx Yderst brandfarlig (fortsættelse på side 7)

7 side: 7/7 36 Irriterer øjnene. 66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud (fortsættelse fra side 6) S-sætninger: 2 Opbevares utilgængeligt for børn. 9 Emballagen sk al opbevares på et godt ventileret sted. 23 Undgå indånding af dampe/aerosol-tåger. 29/56 Må ik k e tømmes i k l oak afløb, afle ver d ette m ateriale og dets beholder til et i ndsamlin gssted for farligt affald og problemaffald. 46 Ved indtagelse, k ontak t omgående læge og vis denne beholder eller etik et. 51 Må k un bruges på steder med god ventilation. Særlig deklaration af bestemte tillavninger: Mærk ning so m aerosol efter para graf 6( 3) i forordni ngen om farlige stoffer: Beholder under tryk. Skal besk yttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer på over 50 C. Må ikke punk teres eller brændes. Heller ikke, når den er tømt. Udtømning må ikke finde sted mod åben ild eller glødende legemer. Opbevares fjernt fra enhver kilde til antændelse - Rygning forbudt. Opbevares uden for børns rækkevidde. Nationale forskrifter: Unge under 18 år må som hovedregel ikke arbejde med dette produkt Produktet er deklarationspligigt ifølge forordningen om farlige stoffer i den sidstgyldige formulering. MAL-k ode (1993): Andre opl ysni nger Oplysningerne er baseret på vores aktuelle viden og gælder produkter i den tilstand det leveres. Produktet er beskrevet ud fra et sikkerhedsmæssigt aspekt. Relevante risikoangivelser 10 Brandfarlig. 11 Meget brandfarlig. 12 Yderst brandfarlig. 20 Farlig ved indånding. 20/21 Farlig ved indånding og ved hudkontakt. 36 Irriterer øjnene. 36/37 Irriterer øjnene og åndedrætsorganerne. 38 Irriterer huden. 66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. 67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. Området som udsteder datablad: Hella A/S Kontaktperson: Chresten Sørensen

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/8 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Handelsnavn: BRUNOX Turbo-Spray Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Gleitmo 980 Spray

Sikkerhedsdatablad. Gleitmo 980 Spray 1. Identifikation af stoffet/produktet og fremstiller, leverandør eller importør: Produktets navn og/eller nummer. Pr-nr.: 1181983 Udstedelsesdato: Februar 1998 Revisionsdato: 18.06.2008 Firmanavn, adresse

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens Identifikation af stoffet/materialet PR-nummer: 1038159 Udarbejdet den: 17-10-2006 / HN Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 10-11-2006 Leverandør: ITW Chemical Products Scandinavia

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. 15205+15206 REACH registreringsnummer Andre produktidentifikatorer PRnr: 1038159 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-631-1 203-726-8 201-159-0

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-631-1 203-726-8 201-159-0 Sikkerhedsdatablad. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 075726 Revideret den: 5-0-200 / LW Anvendelse: Lim til sammemklæbning af PVC-rør og -tagrender. Leverandør: enkel Norden

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden. Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel.

SIKKERHEDSDATABLAD. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden. Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel. Overholder EU Directive 91/155/EEC, med senere tilpasning af 2001/58/EC - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden Produktets navn og/eller nummer HEMPALIN

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED 1.1 Identifikation af artiklen 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 754 -serie 1.2 Brug af substans / præparatet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Revisionsdato: 18. februar 2011, Erstatter: 1. udgave

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Revisionsdato: 18. februar 2011, Erstatter: 1. udgave Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Sprinklervæske 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Sprinklervæske Varenr.: 5557 PR-nr.: 1145042 Varetype: Sprinklervæske

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER DER FRARÅDES

SIKKERHEDSDATABLAD 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER DER FRARÅDES Sid. 1 /14 SIKKERHEDSDATABLAD 1. FORBEREDELSE OG FIRMAIDENTIFIKATION 1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR VAREBETEGNELSE: BRAKE CLEAN PRODUKTKODE: 2413 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED 1.1 Identifikation af artiklen 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 114 -serie 1.2 Brug af substans / præparatet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. Primer 960

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. Primer 960 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 7573 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer SIKKERHEDSDATABLAD 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Cellulosefortynder 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Cellulosefortynder 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1341916 Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse: Opløsningsmiddel til

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A13219F 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. WD-40 (aerosol) SEAB Danmark A/S Baldersbuen 15F 2640 Hedehusene Telefon: 45 82 15 00 Fax: 45 82 25 62 info@seab.

SIKKERHEDSDATABLAD. WD-40 (aerosol) SEAB Danmark A/S Baldersbuen 15F 2640 Hedehusene Telefon: 45 82 15 00 Fax: 45 82 25 62 info@seab. Internkode: 47002-4 -9 Revisionsdato 20.06.2007 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Navn Leverandør E-post SEAB Danmark A/S Baldersbuen 15F 2640 Hedehusene Telefon: 45 82 15 00 Fax:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Flügger Flurethan Gulvmaling

Sikkerhedsdatablad. Flügger Flurethan Gulvmaling Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 01-07-2012 Version: 10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Flügger Flurethan Gulvmaling PR-nummer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Arsinol EXTRA 0175

SIKKERHEDSDATABLAD. Arsinol EXTRA 0175 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. LPS 2 Fluid. Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 01.01

Sikkerhedsdatablad. LPS 2 Fluid. Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 01.01 Sikkerhedsdatablad Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 0101 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: LPS 2 Fluid Varenummer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Udgave nr. : 0

SIKKERHEDSDATABLAD Udgave nr. : 0 Side : 1 / 7 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Identifikation af produktet : Væske. Ref. nr : 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

TB-25 TIG BRUSH WELD CLEANING SOLUTION

TB-25 TIG BRUSH WELD CLEANING SOLUTION Udfærdigelsesdato: 14.07.2010 Revisionsdato: 11.01.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: 2265206 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Bremsevæske DOT 5.1

SIKKERHEDSDATABLAD. Bremsevæske DOT 5.1 SIKKERHEDSDATABLAD Bremsevæske DOT 5.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 5/19/2014 8:58:55 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Bremsevæske

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn.

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 298 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-%

SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-% Linoliemaling 2,5-25 vikt-% Side 1 af 8 SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-% PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 30.12.2012 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tilbehør til isolerende facadesystem. Disse oplysninger foreligger ikke.

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tilbehør til isolerende facadesystem. Disse oplysninger foreligger ikke. PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/9 FIP S 280 P & B FIP S 385 & B PRnr. PRnr. PRnr: 1242950 PRnr: 1242977 Anvendelse: Leverandør: Klæbestof i blandingspatron til fastgørelse i byggematerialer.

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktidentifikator: Kaustisk Soda Produkt nr.: 945.005/-025 PR-nr.: 33 77 04 Anvendelse: Til produktioner og produkter,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED Produktnavn: Røgpatron Vare - nummer.: 1150130, 1150132, 1150134 og, 1150136 Leverandør: Nina Works, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA Telf.: + 44 (0)

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret: 20.10.2011 Version: 03 Erstatter: Version 02 NOROTEC MANGAN

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret: 20.10.2011 Version: 03 Erstatter: Version 02 NOROTEC MANGAN 1. Navn på præparat og firma Handelsnavn Gruppenavn Anvendelsesområde NoroTec Mangan Næringsmiddel baseret på mangan Næringsmiddel mod manganmangel til jord- og landbrug Forhandler/Importør HC Handelscenter

Læs mere