Rapportering for 4. kvartal Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapportering for 4. kvartal Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa"

Transkript

1 Rapportering for 4. kvartal 2014 Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Luftfoto april

2 Indhold 1. Indledning Kortfattet status Rapportering Byggeriets fremdrift Projektets økonomi Risikovurdering Styringsmanualen Kvalitet og indhold Bilag

3 1. Indledning Denne rapport omhandler kvalitetsfondsprojektet for om- og udbygning af akutsygehuset i Sygehus Sønderjylland, Aabenraa. Projektet er opdelt i Fase 1 og Fase 2. Fase 1 består bl.a. af fælles akutmodtagelse, familiehus, hjertemedicinsk ambulatorium, sterilcentral, modtagekøkken og varemodtagelse. Fase 2 består bl.a. af behandlingsområder med sengestuer og ambulatorier, intensivklinik, apotek, laboratorier og kliniske kontorarealer. Kvalitetsfondsprojektet er en del af en større omlægning af Sygehus Sønderjylland, som skal munde ud i en samling af de akutte funktioner i Aabenraa, en nedlukning af sygehuset i Haderslev i 2014, samt en reduktion af sygehusets størrelse i Sønderborg, der derpå fortsætter som specialsygehus. Sideløbende med kvalitetsfondsprojekts Fase 1 opfører Region Syddanmark, for egne midler, et psykiatrisk hospital på matriklen i Aabenraa. Det projekt er ikke en del af nærværende rapport. Der er dog samarbejdsflader til kvalitetsfondsbyggeriet, i relation til de tekniske sammenbygninger, samt de fremtidige kontaktflader i driften. 2. Kortfattet status Figur 1 Samlet Fase 1 Fase 2 status Økonomi Uændret Forbedret Uændret Tid Uændret Uændret Uændret Kvalitet Uændret Uændret Uændret Figur 1 viser, at økonomien for Fase 1 er forbedret siden sidste rapportering, og markeringen er gået fra rød til gul. I forrige rapportering var underskuddet på håndværkerudgifterne vurderet til 8-9 mio. kr., mens underskuddet i denne rapportering er vurderet til ca. 3 mio. kr. Endvidere, i forrige rapportering var overskuddet på apparatur vurderet til ca. 4 mio. kr., mens overskuddet nu er vurderet til minimum 9 mio. kr. Der forventes fortsat et overskud på resultatet af krav og modkrav. Samlet set vurderes den økonomiske ramme for Fase 1 derfor at kunne overholdes, dog er der usikkerhed omkring resultatet af krav og modkrav. Figur 1 viser, at tiden på Fase 1 er uændret i forhold til sidste rapportering, den er fortsat angivet som grøn. Afleveringsdatoen den 4. august 2014 blev overholdt, og de sidste mangeludbedringer foretages fortsat fra entreprenørernes side. Økonomi på Fase 2 og den samlede status for kvalitetsfondsprojektet er uændret markeret gul i figur 1. Der pågår en granskning af økonomien for Fase 2, som en del af granskningen af dispositionsforslaget. Økonomien er fortsat under observation på grund af 3

4 usikkerheden omkring resultatet af Fase 1, om end det økonomiske billede af Fase 1 er forbedret siden 3. kvartal. Det tyder nu på, at der vil kunne overføres nogle uforbrugte midler fra apparaturrammen i Fase 1 til apparaturrammen i Fase 2. Dette vil dog først kunne ske, når regnskabsresultatet for Fase 1 er opgjort. Da Fase 2 er på et meget tidligt stadie, er der stadig flere forskellige muligheder for at finde besparelser i projektet, såfremt det bliver nødvendigt, for at kunne overholde den samlede økonomiske ramme for projektet Fase 2 overholder fortsat tidsplanen. Byggeprogrammet inkl. change request katalog for Fase 2 blev færdigbearbejdet i august 2014 og blev godkendt af regionsrådet den 27. oktober Næste planlægningsfase dispositions-/projektforslag er sat i gang, og dispositionsforslaget gennemgår nu granskning. Risikostyringen i kvartalsrapporten bruges til at skabe et samlet overblik over de økonomiske risici på en række delposter, samt på tid og kvalitet. Der risikostyres ikke længere på Fase 1, da denne fase er afleveret og ibrugtaget. Kvantificeringen af risikobilledet på Fase 2 udgør med udgangen af 4. kvartal 2014 ca. 4,9 mio. kr. De højest rangerende risici på Fase 2 er uændret i forhold til sidste rapportering: Forskel i udviklingen i byggeomkostningsindekset og PL-indekset Placering af heliport 3. Rapportering 3.1 Byggeriets fremdrift Fase 1 Fase 1 blev den 12. januar 2015 indviet ved H.K.H. Prinsesse Marie. Projektchefen stoppede med udgangen af november Der pågår nu en ansættelsesproces omkring ansættelsen af en ny projektchef. Indtil der er blevet ansat en ny projektchef, refererer Projektafdelingen til den administrerende sygehusdirektør. I december 2014 foretog bygherre en mangelgennemgang af byggeriet. Under denne gennemgang var det generelle billede, at der er få mangler primært vedr. kompleteringsentreprisen, men byggeriet er udført i den forventede kvalitet. Der er i samarbejde med entreprenørerne udført en gennemgang af mangler, disse vil være udbedret i løbet af 1. kvartal

5 Byggeriets samlede fremdrift følger ikke den oprindelige investeringsprofil. Ovenstående S-kurve viser den økonomiske fremdrift for Fase 1 projektet. Overførte midler fra Fase 2 til Fase 1, som blev tiltrådt på regionsrådsmøde den 24. marts 2014, samt risikopuljen, som sundhedsdirektøren har frigivet, indgår i den reviderede S-kurve. Fase 2 Rådgiver fremsendte dispositionsforslaget den 9. januar 2015 til bygherre. Der pågår granskning af dispositionsforslaget, og udfaldet vil kendes ved rapporteringen for 1. kvartal Projektforslaget er under udarbejdelse. Som oplyst i forrige rapportering, vil dette blive fremlagt for styregruppen i maj 2015, hvilket er to måneder senere end oprindelig planlagt. Efter behandling i styregruppen vil projektforslaget blive forelagt for regionsrådet til godkendelse i august Forsinkelsen forventes at kunne indhentes i den efterfølgende fase (hovedprojektet) således, at tidsplanen for projektet samlet set fortsat kan overholdes. Projektafdelingen arbejder fortsat på at finde en løsning på placeringen af heliporten på sygehusgrunden. Der blev afsendt dispensationsansøgninger til Naturstyrelsen den 23. oktober 2014, som omhandlede indgreb i fredsskoven i forbindelse med de højdekrav der er til heliporten. Der afventes stadig svar. De mindre delprojekter er afsluttede og taget i brug. Uniformsautomat Garderober Restaurant Processen omkring etablering af samlet 370 parkeringspladser er iværksat. Disse bliver placeret to forskellige steder på sygehusets grund. Det forventes at parkeringspladserne vil være klar til ibrugtagning i løbet af sommeren

6 Der arbejdes med en analyse af logistikkoncepterne, omhandlende hvordan man ved hjælp af bl.a. lagerrobotter kan få det mest funktionelle sygehus ud af de tildelte rammer. Ovenstående S-kurve viser den økonomiske fremdrift for Fase 2 projektet. Ovenstående S-kurve viser byggeriets økonomiske fremdrift for hele projektet i Aabenraa. 3.2 Projektets økonomi Fase 1 Den økonomiske ramme er på 580,6 mio. kr. Projektets økonomi er angivet gul i figur 1, hvilket i forhold til rapporteringen for 3. kvartal er en forbedring. Forbedringen skyldes, at der er sket en gennemgang af byggeregnskabet med hensyn til bl.a. afslutning af tvister 6

7 og slutopgørelser i forbindelse med flere entrepriser, hvorfor flere forventede udgifter kunne nulstilles. Der er fortsat en enkelt tvist, som nu indgår i krav og modkrav. Som nævnt i de forrige rapporteringer har totalrådgiver den 3. april 2014 fremsendt et krav til bygherre: Honorar vedrørende forlænget byggetid på 13,8 mio. kr. Der er foretaget en juridisk vurdering, som er fremsendt til totalrådgiver. Der pågår udveksling af standpunkter i sagen mellem parternes advokater. Bygherres advokat sendte i november 2014 et brev til totalrådgiver, omhandlende at der ikke foretages yderligere udbetalinger til totalrådgiver, før regionens erstatningskrav er endeligt opgjort. Bygherre forventer at fremsende fornøden dokumentation som grundlag for honorartilbageholdelse, da totalrådgiver via sin advokat har gjort indsigelse imod tilbageholdelsen. Bygherres skøn omkring krav og modkrav i forhold til totalrådgiver og entreprenører viser fortsat, at resultatet vil falde ud til bygherres fordel. Det økonomiske billede på Fase 1 er primo januar 2015 en reserve på ca. 1,6 mio. kr. ekskl. reserven på apparaturrammen, men inkl. det skønnede resultat af krav og modkrav. Der er stadig få ubekendte i forbindelse med mangeludbedringen på byggeriet, men disse forventes at kunne dækkes af ovenstående reserve. Udgifterne til apparatur i Fase 1 forventes at blive minimum 9 mio. kr. mindre end budgetteret. Et mindre forbrug på apparaturrammen i Fase 1 vil dog betyde et større forbrug til apparatur i Fase 2, da projektet samlet set skal anvende minimum 200 mio. kr. (2009-PL) til apparatur, jf. tilsagnsbetingelse fra staten. Når regnskabet for Fase 1 er afsluttet vil overskuddet blive flyttet til Fase 2. Fase 2 Den økonomiske ramme for Fase 2 er uændret i forhold til afrapporteringen for 3. kvartal 2014 på 701,5 mio. kr. Dispositionsforslaget blev sendt til bygherre den 9. januar 2015, og der pågår granskning fra bygherres side herunder en økonomisk granskning. Projektforslaget er under udarbejdelse, og vil blive behandlet af styregruppen i maj Der er i dispositionsforslaget angivet en liste over change request for Fase 2. Listen er viderebearbejdet i forhold til byggeprogrammet, og vil fortsat blive viderebearbejdet i de kommende faser. Listen udgør 60,4 mio. kr. og indgår i den årlige rapportering til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Det vurderes, at Fase 2 økonomien fortsat er gul, jf. figur 1, idet projektet er i den tidlige projektforslagsfase, hvor projektet tilrettes med hensyn til areal, kvalitet og funktion, således at den samlede økonomiske ramme kan holdes. Økonomien er fortsat under 7

8 observation på grund af usikkerheden omkring resultatet af Fase 1, om end det økonomiske billede af Fase 1 er forbedret siden 3. kvartal. Det tyder nu på, at der vil kunne overføres nogle uforbrugte midler fra apparaturrammen i Fase 1 til apparaturrammen i Fase 2. Der skal samlet for Fase 1 og Fase 2 anvendes minimum 200 mio. kr. (2009-pl) på apparatur, jf. tilsagnsbetingelserne. Skema 1: Kvartalsvis status på økonomi og byggefremdrift Løbende priser Samlet budget Forbrug og udgiftsbehov Byggeriets fremdrift Delprojektoversigt Oprindeligt budget* Korrigeret budget** Forbrug til Disponeret forbrug til Forventet resterende forbrug Forventet samlet forbrug Evt. difference: budget og forventet forbrug (a) (b) (c) (d) (e=b+c+d) (a-e) Fase 1 527,1 580,6 551,4 23,0 6,2 580,6 0,0 100% 99% Fase 2 690,6 701,5 23,0 52,6 625,9 701,5 0,0 4% 3% Projektafdeling inkl. feriepenge 41,4 42,5 16,8 0,0 25,7 42,5 0,0 Reserve til reigionsrådets disposition Fase 1 11,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Reserve til reigionsrådets disposition Fase 2 35,9 37,2 0,0 0,0 37,2 37,2 0,0 Reserve til prisregulering 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt investeringsramme 1.306, ,8 591,2 75,6 694, ,8 0,0 0% * Udbetalingsanmodning (oprindeligt pl-indeks) ** Korrigeret budget: Aktuelt styrende budget. Mio. kr. Planlagt færdiggør elsesgrad Realiseret færdiggør elsesgrad pct. Forbruget på Fase 1 for 4. kvartal 2014 viser et mindre forbrug end forudsat i 3. kvartal. Dette skyldes, at indkøbene af apparatur og inventar endnu ikke er afsluttet, et tilbageholdt kontraktbeløb i forbindelse med aflevering af drift og vedligeholdelses samt kvalitetssikringsmateriale, og en gennemgang/nedjustering af aftalesedler. Realiseret færdiggørelsesgrad for en samlet Fase 2 er ca. 3 %. Denne vurdering er foretaget af bygherre ud fra anviste beløb samt afsluttede arbejder. Skema 2: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet Løbende priser I alt I alt Andel Status 09-pl af hvis total, relevant pct. Mio. kr. PL indeks 100,00 101,00 102,82 105,39 106,55 107,40 108,80 108,80 108,80 108,80 108,80 108,80 Delprojektoversigt Fase 1 0,6 13,2 25,9 90,8 206,3 214,6 29,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 580,6 545,3 43,1% 0 Fase 2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 21,7 33,1 5,0 139,1 249,0 250,0 2,2 701,5 645,0 51,0% 0 Projektafdeling 0,0 2,2 4,6 2,3 3,9 3,9 4,0 4,3 4,5 4,5 4,5 3,9 42,5 39,7 3,1% Reserve til reigionsrådets disposition fase 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% Reserve til reigionsrådets disposition fase 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1 10,0 10,0 10,1 37,2 34,2 2,7% Reserve til prisregulering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% I alt investeringsramme 0,6 15,4 30,5 93,1 211,4 240,3 66,3 9,3 150,7 263,5 264,5 16, , ,2 100,0% - heraf IT, udstyr, apparatur 0,0 0,0 0,1 0,2 4,5 44,1 20,5 0,0 0,0 38,6 80,0 29,0 216,9 200,0 15,8% - heraf change requests 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,4 0,0 0,0 0,0 60,4 55,5 4,4% - heraf reserver i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 21,0 27,5 20,1 70,2 64,5 5,1% Note: Den samlede reservepulje udgør 130,6 mio. kr. (løbende priser), heri indgår et operationelt change request katalog på 60, 4 mio. kr. og en resterende reserve på 70,2 mio. kr. inkl. risikopulje. 8

9 Reserven på Fase 1 er ændret fra 0 kr. til 1,6 mio. kr. Dette hænger sammen med reservebilledet, som er forbedret efter en gennemgang af byggeregnskab foretaget primo januar I forbindelse med dispositionsforslaget er der sket en yderligere bearbejdning af change request listen, som nu udgør 60,4 mio. kr. Omkring Fase 1 er der overført 29,2 mio. kr. af budgettet fra 2014 til Dette skyldes at der fortsat er nogle mangelarbejder der ikke er udført, og at ikke alle leverancer på It, udstyr og apparatur er afsluttede. 3.3 Risikovurdering Figur 3: Projektets hovedrisici Nr. Risikoemne Økonomi Tid Kvalitet Fase 2 95 Forskel i udviklingen i byggeomkostnings- og PL-indeks Uændret Forværret Uændret 74 Er placeringen af heliport korrekt Uændret Forbedret Uændret 84 Kan stram tidsplan overholdes Uændret Uændret Uændret 90 Fejl og mangler i grænseflader mellem fag Uændret Uændret Uændret 96 Svigtende opretholdelse af sygehusets drift Ny Ny Ny Vurderinger: Forbedret, uændret og forværret i forhold til sidste afrapportering, vurderinger foretages af projektafdelingen Farveskala: I forhold til beskrivelsen i generelle principper for kvartalsrapportering, og jf vurdering i bilag 3 Ny = ny som punkt under risiko i afrapporteringsregi Risikostyring er en del af den daglige styring, og medvirker til at skabe et samlet overblik over de økonomiske risici på en række delposter. Tid og kvalitet indgår i den samlede vurdering af risici, men der er fra bygherres side mest fokus på den økonomiske konsekvens, hvorfor prioritering sker ud fra en vurdering af denne parameter. Nye risici, i forhold til sidste rapportering Fase 2 Svigtende opretholdelse af sygehusets drift Risici der ikke rapporteres i denne rapportering Fase 1 Der rapporteres ikke længere på Fase 1, da denne fase er afleveret og ibrugtaget. Fase 2 Ingen fjernede risici Risici med øget økonomisk konsekvens, i forhold til sidste rapportering Fase 2 Forskel i udviklingen i byggeomkostningsindekset og PL-indekset 9

10 Sandsynligheden er øget da vi erfaringsmæssigt kan se at der vil komme problemer omkring forskellene, dette påvirker ikke lysreguleringen da den i forvejen var rød. Uddybning og økonomiske konsekvenser af risici Siden afrapporteringen for 3. kvartal 2014 er kvantificeringen af hver enkelt risiko blevet opdateret. Det er sket i vurderingsarket. Kvantificering af risici sker i denne rapport ensartet, det vil sige at der er gennemført en sandsynlighedsvurdering pr. risiko, som er sammenholdt med middeltallet for den højeste og laveste økonomiske risiko. Det samlede risikobillede viser gennem den beregning risici for 4,9 mio. kr. på Fase 2. Beløbet forventes at kunne indeholdes i reserven til projektet. På Fase 2 er det sket en opjustering af beløbet i forhold til 3. kvartal fra ca. 3,4 mio. kr. til 4,9 mio. kr. Dette skyldes at der er sket en videre bearbejdning af risikoregisteret i forbindelse med risikomøder mellem bygherre og totalrådgiver. FASE 2 1. Forskel i udviklingen i byggeomkostningsindekset og PL-indekset Siden opstarten af kvalitetsfondsprojekterne har der været en lavere stigning i Pris- og Løn indekset, som regulerer budgettet end i byggeomkostningsindekset, som regulerer udgifterne til håndværkere og totalrådgiver. Det kan have store økonomiske konsekvenser for Fase 2 hvis dette fortsætter i den resterende projektperiode. Tiltag: Det vurderes ikke muligt for projektet at ændre indekseringsmetoden, da denne er fastsat af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Derfor skal der i byggeregnskabet og budgettet for Fase 2 tages hensyn til evt. negative påvirkninger i forbindelse med indeksreguleringer. Såfremt risikoen indtræffer i form af difference mellem de to indeks, vurderes den at koste mellem kr. Sammenholdt med sandsynligheden for at hændelsen indtræffer, giver det et vægtet beløb på kr. 2. Korrekt placering af heliport Placeringen af heliport skal overholde regler for indflyvningsradier og afstande til facader, skove og omgivelser, og der skal i den forbindelse tages hensyn til fredsskovene omkring sygehuset. Risikoen er at der ikke gives tilladelse til regulering af skovene. 10

11 Tiltag: Det skal undersøges hos Naturstyrelsen, hvordan eventuelle træfældninger vil skulle håndteres. Projektafdelingen har ansøgt om dispensation og afventer svar. Såfremt risikoen indtræffer, vurderes den at koste mellem kr. Sammenholdt med sandsynligheden for at hændelsen indtræffer, giver det et vægtet beløb på kr. 3. Kan stram tidsplan overholdes Totalrådgiver har i forbindelse med kontraktforhandlingerne/udførelsen af helhedsplanen vurderet at der vil komme tidsforskydninger i byggeperioden i forhold til udbudstidsplanen. Styregruppen har besluttet at udbudsplanen skal følges. Tiltag: Der udbydes et antal fremskudte projekter, som udføres eller opstartes i perioden 2014 til På den måde kan der optimeres på tidsplanlægningen gennem mindre udbud, som ikke er afhængige af bindinger til hovedprojektet, som er planlagt til at starte op i Planlægningen sker i samarbejde mellem bygherre og totalrågiver, og der vil i de kommende faser ske en yderligere bearbejdning af tidsplanlægningen. Der udføres en nøje tidsstyring af delprojekter og hovedprojektet og rådgiver gøres opmærksom på, at der skal afsættes tilstrækkelige ressourcer til håndtering af tidsstyringen i udførelsen. I tidsplanen indarbejdes et antal sanktionsgivende mellemterminer, og det kan overvejes at indarbejde risikotiden i de enkelte entrepriser. På den måde har man nogle milepæle at tidsstyre efter, som kan bruges juridisk overfor entreprenørerne. Såfremt risikoen indtræffer i form af forsinket fremdrift vurderes den at koste mellem kr. Sammenholdt med sandsynligheden for at hændelsen indtræffer, giver det et vægtet beløb på kr. Risikoen bliver videre bearbejdet i den fremadrettede proces. 4. Fejl og mangler i grænseflader mellem fag Det kan opstå fejl og mangler i projektering mellem de enkelte fag. Dette kan blandt andet skyldes usikkerhed om, hvilke fag der har hvilke opgaver indeholdt, da grænsefladerne kan være svære at gennemskue. Konsekvensen er at der, såfremt ingen tiltag iværksættes, vil kunne komme store omkostninger og forsinkelser i udførelsesfasen. Det er en risiko som har vist sig meget relevant på Fase 1. 11

12 Tiltag: Der skal være stor opmærksomhed fra rådgivere i projekteringen. Endvidere skal bygherre selv foretage en kvalitetssikring af det endelige projektmateriale, hvilket bl.a. kan ske gennem ekstern rådgiver der udfører granskning og stikprøvekontrol. Såfremt risikoen indtræffer, i form af forsinket fremdrift vurderes den at koste mellem kr. Sammenholdt med sandsynligheden for at hændelsen indtræffer, giver det et vægtet beløb på kr. Denne risici bliver bearbejdet i den fremadrettede proces. 5. Svigtende opretholdelse af sygehusets drift Sygehuset kan påvirkes af byggearbejder hvorfor der kan komme driftsforstyrrelser. Konsekvensen er at der vil kunne komme stop i arbejdsflowet, hvilket vil påvirke kvaliteten for brugerne. Stop i arbejdsflow vil kunne påvirke byggesagens økonomi og tidsstyring i negativ retning. Tiltag: Der udføres en kontaktplan omkring hvem der skal kontaktes, hvis visse forhold indtræffer. Der skal ske en løbende koordinering mellem driften og byggeledelsen i tidsplanlægningen. Såfremt risikoen indtræffer, i form af forsinket fremdrift, vurderes den af koste mellem kr. Sammenholdt med sandsynligheden for at hændelsen indtræffer, giver det et vægtet beløb på kr. Risikoen er relevant indenfor det kommende år, da da sygehusets drift skal inkluderes i den videre bearbejdning af projektet. 3.4 Styringsmanualen Styringsmanualen for Akutsygehus, Aabenraa er sidst opdateret ultimo 2013 og godkendt af regionsrådet den 20. januar Kvalitet og indhold Der arbejdes til stadighed på at gennemføre byggeprojektet i tråd med tilsagnet om støtte fra Kvalitetsfonden, så gevinster og funktionskrav realiseres. Der er ikke foretaget justeringer som har konsekvens for den nye sygehusstruktur, ej heller ændringer der har konsekvens for trafiklysrapportering vedr. kvalitet. 12

13 4. Bilag Bilag 1 tidsmæssig fremdrift J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D Fase 1 Godkendelse af licitationsresultat (afsluttet) Status Kontraktindgåelse (afsluttet) Udførelse Risikotid Fase 2 Udbudsproces (afsluttet) Projektkonkurrence (afsluttet) Planlægning Entrepriseudbud Udførelse Risikotid 13

14 Bilag 2: Oversigt over deponerede midler samt forventet investeringsprofil i de kommende 4 kvartaler. Løbende priser - mio. kr. Fkt Renter af hensatte beløb 901 Hensættelser vedr. kvalitetsfonden 902 Overført til projektspecifik egenfinansiering Kvalitetsfondsprojekter, fælles Tilskud vedr. kvalitetsfondsinvesteringer 904 Lån vedr. kvalitetsfondsinvesteringer 905 Egenfinansiering vedr. kvalitetsfondsinvesteringer 906 Frigivelse vedr. kvalitetsfondsinvesteringer 907 Renter af deponerede beløb vedr. kvalitetsfondsinvesteringer Fkt Sygehus Sønderjylland Sygehus Lillebælt Total Forventet forbrug mio. kr. 1. kvartal kvartal kvartal kvartal 2015 Pl-indeks 108,8 108,8 108,8 108,8 Sygehus Lillebælt, Kolding 78,0 103,0 104,2 91,6 Sygehus Sønderjylland, Aabenraa 35,1 8,4 11,9 10,9 Total 113,1 111,4 116,1 102,5 Der er frigivet midler vedr. Sygehus Sønderjylland og Sygehus Lillebælt pr. 30. december Bogføring af anlægsudgifter i januar 2015 vedr er ikke frigivet og er på kr. vedr. Sygehus Sønderjylland og ,02 kr. vedr. Sygehus Lillebælt. Disse beløb frigives i 1. kvartal

15 Bilag 3 risikovurdering med score på sandsynlighed og konsekvens Konsekvens Nr. ID Risikoemne Sandsynlighed Økonomi Tid Kvalitet Fase Forskel i udviklingen i byggeomkostnings- og PL-indeks Er placeringen af heliport korrekt Kan stram tidsplan overholdes Fejl og mangler i grænseflader mellem fag Svigtende opretholdelse af sygehusets drift

16 Bilag 3.B - Vurdering af konsekvens Vurdering af konsekvens Tidsplan Økonomi Kvalitet Der er ingen forsinkelse Der er ingen ekstra udgift Ingen betydning for opfyldelse af ekspertpanelets forudsætninger under 1 måned under 2 måneder under 4 måneder Over 4 måneder eller kritiske ibrugtagelsesdato bliver overskredet under kr. under kr. under 6 mio. kr. over 6 mio. kr. Risikoen har en lille betydning for opfyldelse af ekspertpanelets forudsætninger. Det vil dog ikke give kritiske bemærkninger Kvalitet er her defineret som: Fleksibilitet i byggeriet Patientsikkerhed og patientforhold Bedre opgaveløsning og ressourceanvendelse Tryk her Vurdering af sandsynlighed Forekomst Vil aldrig indtræffe Indtræffer hver 10. gang eller sjældnere Risikoen har en betydning for opfyldelse af ekspertpanelets forudsætninger. Dette kan give kritiske bemærkninger Risikoen har væsentlig betydning for opfyldelse af ekspertpanelets forudsætninger. Det vil give kritiske bemærkninger og kan få betydning for bevilling Risikoen har kritisk betydning for opfyldelse af ekspertpanelets forudsætninger. Dette vil få betydning for bevillingen. Eksempel: Løsningen bliver ikke bedre end løsningen end i det gamle sygehus Indtræffer hver 5. gang eller sjældnere Indtræffe hver 2. gang eller sjældnere Indtræffer næsten hver gang Vurdering af konsekvens Påvirkning på Ingen betydning mennesker (PPM) for mennesker Risikoen kan have en lille betydning for mennesker. Det vil dog ikke kunne give anledning til kritiske situationer. Ikke behov for tiltag. Risikoen har en betydning for mennesker, og kan give kritiske situationer. Forholdet drøftes med relevante parter og tiltag iværksættes i fht. arbejdsgange, udstyr og/eller værnemidler. Der er ikke øget beredskab i forhold til aktiviteten. Risikoen har væsentlig betydning for mennesker. Det vil give kritiske situationer. Forholdet drøftes med relevante parter og tiltag til beskyttelse og risikostyring iværksættes straks. Der iværksættes øget beredskab og fokus i hele forløbet Risikoen har væsentlig betydning for mennesker, og medfører alvorlige kritiske situationer. Arbejdet standses indtil en løsning er fundet. Der fastholdes øget beredskab og fokus på området under hele forløbet 16

17 Bilag 4 Økonomisk færdiggørelse (observationer) Samlet projekt i løbende priser, i 2015 pl År Oprindelig Akk. Investeringsp rofil (mio. kr.) Revideret Akk. Investeringsp rofil (mio. kr.) Akkumuleret forbrug (mio. kr.) Pct. af total Pct. af total Pct. af total ,1 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,3 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,4 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,6 0,0% 0,6 0,0% 0,6 0,0% ,4 0,3% 4,5 0,3% 4,5 0,3% 8,3 0,6% 8,3 0,6% 8,3 0,6% 12,1 0,9% 12,2 0,9% 12,2 0,9% 16,0 1,2% 16,0 1,2% 16,0 1,2% ,6 1,8% 23,6 1,7% 23,6 1,7% 31,2 2,3% 31,3 2,3% 31,3 2,3% 38,9 2,9% 38,9 2,9% 38,9 2,9% 46,5 3,5% 46,5 3,4% 46,5 3,4% ,2 7,5% 69,8 5,1% 57,0 4,2% 154,0 11,5% 93,1 6,8% 80,7 5,9% 207,8 15,5% 116,3 8,5% 104,6 7,7% 261,5 19,5% 139,6 10,3% 139,6 10,3% ,6 24,7% 189,7 13,9% 189,7 13,9% 401,6 29,9% 216,7 15,9% 216,7 15,9% 471,6 35,1% 295,6 21,7% 295,6 21,7% 541,7 40,3% 351,0 25,8% 351,0 25,8% ,8 41,7% 400,6 29,4% 400,6 29,4% 578,0 43,0% 481,5 35,4% 481,5 35,4% 596,1 44,4% 548,9 40,3% 548,9 40,3% 614,2 45,7% 591,2 43,4% 591,2 43,4% ,7 46,3% 626,3 46,0% 629,2 46,9% 634,7 46,6% 636,7 47,4% 646,6 47,5% 644,2 48,0% 657,5 48,3% ,4 49,4% 659,9 48,5% 682,6 50,8% 662,2 48,6% 701,8 52,3% 664,6 48,8% 721,0 53,7% 666,9 49,0% ,4 57,9% 704,6 51,7% 833,9 62,1% 742,3 54,5% 890,3 66,3% 779,9 57,3% 946,8 70,5% 817,6 60,0% ,2 73,5% 883,5 64,9% 1.027,7 76,5% 949,4 69,7% 1.068,1 79,5% 1.015,2 74,6% 1.108,6 82,6% 1.081,1 79,4% ,7 86,7% 1.147,2 84,2% 1.220,8 90,9% 1.213,4 89,1% 1.276,9 95,1% 1.279,5 94,0% 1.333,0 99,3% 1.345,6 98,8% ,6 99,5% 1.349,7 99,1% 1.338,1 99,7% 1.353,7 99,4% 1.340,6 99,8% 1.357,8 99,7% 1.342,7 100,0% 1.361,8 100,0% 17

18 Bilag 4.1 Økonomisk færdiggørelse (observationer) Fase i løbende priser, 2015 i 2015 pl Oprindelig År Investerin gsprofil (mio. kr.)* Pct. af total Revideret Investerin gs-profil** Pct. af total Akkumule ret forbrug Pct. af total ,1 0,0% 0,0 0,0% 0,1 0,0% 0,3 0,1% 0,0 0,0% 0,3 0,0% 0,4 0,1% 0,0 0,0% 0,4 0,1% 0,6 0,1% 0,6 0,1% 0,6 0,1% ,9 0,7% 3,9 0,7% 3,9 0,7% 7,2 1,3% 7,2 1,2% 7,2 1,2% 10,5 2,0% 10,5 1,8% 10,5 1,8% 13,8 2,6% 13,8 2,4% 13,8 2,4% ,3 3,8% 20,3 3,5% 20,3 3,5% 26,7 5,0% 26,7 4,6% 26,7 4,6% 33,2 6,2% 33,2 5,7% 33,2 5,7% 39,7 7,4% 39,7 6,8% 39,7 6,8% ,9 16,8% 62,4 10,7% 49,4 8,5% 140,0 26,1% 85,1 14,7% 72,4 12,5% 190,2 35,5% 107,8 18,6% 96,3 16,6% 240,3 44,8% 130,5 22,5% 130,5 22,5% ,1 57,5% 179,2 30,9% 179,2 30,9% 375,8 70,1% 205,2 35,3% 205,2 35,3% 443,5 82,7% 282,3 48,6% 282,3 48,6% 511,3 95,4% 336,8 58,0% 336,8 58,0% ,5 96,5% 383,3 66,0% 383,3 66,0% 523,7 97,7% 460,3 79,3% 460,3 79,3% 529,9 98,8% 518,6 89,3% 518,6 89,3% 536,1 100,0% 551,4 95,0% 551,4 95,0% ,1 100,0% 580,6 100,0% 536,1 100,0% 580,6 100,0% 536,1 100,0% 580,6 100,0% 536,1 100,0% 580,6 100,0% 18

19 Bilag 4.2 Økonomisk færdiggørelse (observationer) Fase i løbende priser, i 2015 pl År Oprindelig Akk. Investerin gsprofil (mio. kr.)* Pct. af total Revideret Akk. Investerin gsprofil (mio. Pct. af total Akkumule ret forbrug (mio. kr.) Pct. af total ,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% ,3 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,7 0,1% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 1,0 0,1% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 1,4 0,2% 0,0 0,0% 0,0 0,0% ,7 0,2% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 2,1 0,3% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 2,4 0,3% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 2,7 0,4% 0,0 0,0% 0,0 0,0% ,5 1,9% 3,5 0,5% 3,5 0,5% 24,3 3,4% 3,5 0,5% 3,5 0,5% 35,1 4,9% 14,5 2,1% 14,5 2,1% 45,9 6,4% 23,0 3,3% 23,0 3,3% ,0 7,1% 27,9 4,0% 0,0% 56,2 7,8% 35,3 5,0% 0,0% 61,3 8,6% 46,2 6,6% 0,0% 66,5 9,3% 56,1 8,0% 0,0% ,8 11,3% 57,4 8,2% 0,0% 95,1 13,3% 58,6 8,4% 0,0% 109,4 15,3% 59,9 8,5% 0,0% 123,7 17,3% 61,1 8,7% 0,0% ,4 24,8% 95,9 13,7% 0,0% 231,1 32,3% 130,7 18,6% 0,0% 284,8 39,8% 165,5 23,6% 0,0% 338,5 47,3% 200,2 28,5% 0,0% ,9 52,7% 266,1 37,9% 0,0% 415,3 58,0% 332,0 47,3% 0,0% 453,6 63,4% 397,9 56,7% 0,0% 492,0 68,7% 449,2 64,0% 0,0% ,7 76,2% 515,4 73,5% 0,0% 599,4 83,7% 581,5 82,9% 0,0% 653,1 91,2% 647,6 92,3% 0,0% 706,8 98,8% 699,2 99,7% 0,0% ,1 99,1% 703,3 100,3% 0,0% 711,3 99,4% 707,3 100,8% 0,0% 713,5 99,7% 711,4 101,4% 0,0% 715,8 100,0% 701,5 100,0% 0,0% 19

Rapportering for 1. kvartal Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa

Rapportering for 1. kvartal Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Rapportering for 1. kvartal 2015 Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Luftfoto april 2014 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Kortfattet status... 3 3. Rapportering... 4 3.1 Byggeriets fremdrift...

Læs mere

Rapportering for 2. kvartal Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa

Rapportering for 2. kvartal Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Rapportering for 2. kvartal 2014 Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Luftfoto april 2014 1 Indhold Indledning...3 Kortfattet status...3 3 Rapportering...4 3.1 Byggeriets fremdrift...4 3.2 Projektets

Læs mere

Rapportering for 4. kvartal Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa

Rapportering for 4. kvartal Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Rapportering for 4. kvartal 2013 Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Privat luftfoto, oktober 2013 1. Indledning... 2 2. Kortfattet status... 2 3 Rapportering... 4 3.1 Byggeriets fremdrift...

Læs mere

Rapportering for 1. kvartal Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa

Rapportering for 1. kvartal Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Rapportering for 1. kvartal 2014 Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Luftfoto april 2014 1 Indhold Indledning...3 Kortfattet status...3 3 Rapportering...4 3.1 Byggeriets fremdrift...4 3.2 Projektets

Læs mere

Rapportering for 2. kvartal Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa

Rapportering for 2. kvartal Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Rapportering for 2. kvartal 2016 Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Kortfattet status... 3 2.1. Overblik... 3 2.2. Økonomi... 3 2.3. Tid... 3 2.4. Kvalitet...

Læs mere

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014.

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014. Generelle principper Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014. Regnskabsmæssige principper Generelt er

Læs mere

Skema A: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet.

Skema A: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet. Skema A: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet. Årets priser 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 I alt ------------------------------------------- Mio. kr. --------------------------------------------

Læs mere

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 1. juni 2017.

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 1. juni 2017. Generelle principper Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 1. juni 2017. Regnskabsmæssige principper Generelt er udgifterne

Læs mere

Oversigt over bilag. Som bilagsmateriale er vedlagt følgende skemaer:

Oversigt over bilag. Som bilagsmateriale er vedlagt følgende skemaer: Oversigt over bilag Som bilagsmateriale er vedlagt følgende skemaer: - Skema A: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet - Skema B: Projektets change request liste - Skema C: Forbrug til IT,

Læs mere

Fase 1 består af en fælles akutmodtagelse, et familiehus, en sterilcentral, et modtagekøkken og en varemodtagelse. Fase 1 er under opførelse.

Fase 1 består af en fælles akutmodtagelse, et familiehus, en sterilcentral, et modtagekøkken og en varemodtagelse. Fase 1 er under opførelse. Rapportering for 4. kvartal 2012 Udbygning af Aabenraa Sygehus 1. Indledning Om- og udbygningsprojektet i Aabenraa er inddelt i to faser. Fase 1 består af en fælles akutmodtagelse, et familiehus, en sterilcentral,

Læs mere

Rapportering for 1. kvartal Opførelse af Nyt OUH

Rapportering for 1. kvartal Opførelse af Nyt OUH Rapportering for 1. kvartal 2015 Opførelse af Nyt OUH Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Kortfattet status... 3 3. Rapportering... 4 3.1 Byggeriets fremdrift... 4 3.2 Projektets økonomi... 7 3.3

Læs mere

Oversigt over bilag. Som bilagsmateriale er vedlagt følgende skemaer:

Oversigt over bilag. Som bilagsmateriale er vedlagt følgende skemaer: Oversigt over bilag Som bilagsmateriale er vedlagt følgende skemaer: - Skema A: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet - Skema B: Projektets change request liste - Skema C: Forbrug til IT,

Læs mere

Kvartalsrapportering til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om kvalitetsfondsbyggerierne

Kvartalsrapportering til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om kvalitetsfondsbyggerierne 13. februar 2012 Kvartalsrapportering til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om kvalitetsfondsbyggerierne Struktur for rapporteringen Rapporten til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse er bygget

Læs mere

Faseskiftrapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa

Faseskiftrapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa Faseskiftrapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa Overgang mellem udbetalingsanmodning og byggeprogram for Fase 2 Baggrund Det fremgår af regnskabsinstruksen for kvalitetsfondsprojekter af 26.

Læs mere

Rapportering for 2. kvartal Opførelse af Nyt OUH

Rapportering for 2. kvartal Opførelse af Nyt OUH Rapportering for 2. kvartal 2015 Opførelse af Nyt OUH Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Kortfattet status... 3 3. Rapportering... 4 3.1 Byggeriets fremdrift... 4 3.2 Projektets økonomi... 7 3.3

Læs mere

Fase 1 består af en fælles akutmodtagelse, et familiehus, en sterilcentral, et modtagekøkken og en varemodtagelse. Fase 1 er under opførelse.

Fase 1 består af en fælles akutmodtagelse, et familiehus, en sterilcentral, et modtagekøkken og en varemodtagelse. Fase 1 er under opførelse. Rapportering for 4. kvartal 2012 Udbygning af Aabenraa Sygehus 1. Indledning Om- og udbygningsprojektet i Aabenraa er inddelt i to faser. Fase 1 består af en fælles akutmodtagelse, et familiehus, en sterilcentral,

Læs mere

2. Rapportering for udbygningen af Esbjerg Sygehus

2. Rapportering for udbygningen af Esbjerg Sygehus Område: Sundhedsområdet Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri Journal nr.: 10/4091 Dato: 15. august 2012 Udarbejdet af: Mads Mikkelsen E-mail: Mads.Mikkelsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631278

Læs mere

Rapportering for 2. kvartal Opførelse af Nyt OUH

Rapportering for 2. kvartal Opførelse af Nyt OUH Rapportering for 2. kvartal 2014 Opførelse af Nyt OUH Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Kortfattet status...3 3. Rapportering...4 3.1 Byggeriets fremdrift...4 3.2 Projektets økonomi...6 3.3 Risikovurdering...7

Læs mere

Evaluering af lokale store byggeprojekter

Evaluering af lokale store byggeprojekter 02. september 2015, Nyborg Evaluering af lokale store byggeprojekter Rådgiver og entreprenørsamarbejde Proces Interview med projekterne, primo 2015: Psykiatrisk afdeling, Esbjerg, ca. 250 Kr. mio. Totalrådgivning

Læs mere

Risikorapport for om- og tilbygning af Regionshospitalet Viborg

Risikorapport for om- og tilbygning af Regionshospitalet Viborg Risikorapport for om- og tilbygning af Regionshospitalet Viborg Dækkende 1. kvartal 013 Indhold 1. Indledning.. Overordnet status ved udgang af 1. kvartal 013. 3. Beskrivelse af udviklingen i risici behandlet

Læs mere

Rapportering for 1. kvartal Opførelse af Nyt OUH

Rapportering for 1. kvartal Opførelse af Nyt OUH Rapportering for 1. kvartal 2014 Opførelse af Nyt OUH Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Kortfattet status...3 3. Rapportering...3 3.1 Byggeriets fremdrift...3 3.2 Projektets økonomi...5 3.3 Risikovurdering...7

Læs mere

Formålet med generalplanen er at udbygge Esbjerg sygehus til akutsygehus, som et led i regionens akutplan.

Formålet med generalplanen er at udbygge Esbjerg sygehus til akutsygehus, som et led i regionens akutplan. 5. Rapportering for udbygning af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Kvartalsrapport for 1. kvartal 2013 1. Indledning Udbygningen af Esbjerg Sygehus er inddelt i 3 faser: Fase 1: Fase 2: Fase 3: Omfatter etablering

Læs mere

Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser

Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser Regionsrådets behandling Samlet projekt A1 + A2 (Anlægsentrepriser) B5 (Kontorer) B1 (Behandling syd)

Læs mere

6. rapportering for kvalitetsfondsprojekter

6. rapportering for kvalitetsfondsprojekter Område: Sundhedsområdet Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri Journal nr.: Dato: 9. maj 2012 Udarbejdet af: Jacob Møller E-mail: Jacob.Moeller@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631026 Notat 6.

Læs mere

Udbetalingsanmodning Nyt Hospital Herlev

Udbetalingsanmodning Nyt Hospital Herlev Opgang Blok E Afsnit 1. sal Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte +45 61850518 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk CVR/SE-nr:

Læs mere

Rapportering til regionsrådet om kvalitetsfondsprojekter

Rapportering til regionsrådet om kvalitetsfondsprojekter Rapportering til regionsrådet om kvalitetsfondsprojekter Rapportering Marts, 2011 1. Indledning om den generelle status for kvalitetsfondsprojekterne, ekspertpanelets arbejde mv. Alle 3 kvalitetsfondsprojekter

Læs mere

Rapportering for 2. kvartal Opførelse af Nyt OUH

Rapportering for 2. kvartal Opførelse af Nyt OUH Rapportering for 2. kvartal 2016 Opførelse af Nyt OUH Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kortfattet status... 2 3. Rapportering... 3 3.1 Byggeriets fremdrift... 3 3.2 Projektets økonomi... 6 3.3

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 4. februar 2014 Bilag 2 Økonomistyring og tid 1 Grundlag Regnskabsinstruks

Læs mere

Rsikostyring - Vejledning til risikolog

Rsikostyring - Vejledning til risikolog Rsikostyring - Vejledning til risikolog Vedr.: Emne: Universitetssygehuset i Køge Vejledning til Riskologgen Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C T: [+5] 871 00 Fra: Per Christensen / pch@bascon.dk

Læs mere

Rapportering for 3. kvartal 2013 Opførelse af Nyt OUH

Rapportering for 3. kvartal 2013 Opførelse af Nyt OUH Rapportering for 3. kvartal 2013 Opførelse af Nyt OUH Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Kortfattet status...3 3. Rapportering...3 3.1 Byggeriets fremdrift...3 3.2 Projektets økonomi...5

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier

Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier Juni 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver

Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver Nærværende notat uddyber de økonomiske udfordringer i DNU-projektet samt

Læs mere

Bilag 7: Risikovurdering for etablering af Nyt OUH

Bilag 7: Risikovurdering for etablering af Nyt OUH Område: Sundhedsområdet Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri Journal nr.: Dato: 22. juni 2010 Udarbejdet af: Lars Jørgen Andersen E-mail: Lars.Jorgen.Andersen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631278

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: Januar 2015 Oversigt: Projekter med

Læs mere

Kvalitetsstyring - Program for sessionen

Kvalitetsstyring - Program for sessionen Kvalitetsstyring - Program for sessionen 11.40 11.50 Indledning og baggrund 11.50 12.05 Et eksempel - Totaløkonomi 12.05 12.10 Hvor findes værktøjerne? 12.10 12.30 Evaluering af 5 store byggeprojekter

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier. Juni 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier. Juni 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier Juni 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 3/2011

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: august 2017 Oversigt: Projekter med

Læs mere

Bilag til dagsordenspunkt:

Bilag til dagsordenspunkt: Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Bilag til dagsordenspunkt: Aktivitets- og investeringsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk DNU: Godkendelse af opdaterede tidsplaner,

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: april 2015 Oversigt: Projekter med

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: August 2014 Oversigt: Projekter med

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier Marts 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusbyggerier (beretning nr. 3/2011) 21. februar 2014 RN 403/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Derudover skal udbetalingsanmodningen give en statusbeskrivelse af projektet, omfattende risikovurdering, økonomi og fremdrift.

Derudover skal udbetalingsanmodningen give en statusbeskrivelse af projektet, omfattende risikovurdering, økonomi og fremdrift. Udbetalingsanmodning for Dansk Center for Partikelterapi 1. Indledning Der er på finansloven for 2014 bevilliget 275 mio. til etablering af Dansk Center for Partikelterapi til behandling af kræftpatienter.

Læs mere

8. rapportering for kvalitetsfondsprojekter

8. rapportering for kvalitetsfondsprojekter Område: Sundhedsområdet Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri Journal nr.: 10/4091 Dato: 15. november 2012 Udarbejdet af: Mads Mikkelsen E-mail: Mads.Mikkelsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631278

Læs mere

Heraf. nybyggeri. ombygning

Heraf. nybyggeri. ombygning Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Kvalitetsfondsstøttet Kvalitetsfondsstøttet faseovergang 2 Arealtype Samlet hospital faseovergang 1 ------------------------------------------- m2 -------------------------------------------------

Læs mere

Administrationsgrundlag vedr. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses kvalitetsfondsmidler til sygehusinvesteringer

Administrationsgrundlag vedr. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses kvalitetsfondsmidler til sygehusinvesteringer Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 415 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Sags nr.: 1207534 Dok. Nr.: 1164949 Administrationsgrundlag vedr. Ministeriet for Sundhed

Læs mere

Rapportering for 1. kvartal Udbygning af Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus

Rapportering for 1. kvartal Udbygning af Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus Rapportering for 1. kvartal 2015 Udbygning af Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Kortfattet status... 2 3 Rapportering... 4 3.1 Byggeriets fremdrift... 4 3.2 Projektets

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal Nyt Aalborg Universitetshospital

Kvartalsrapport. 2. kvartal Nyt Aalborg Universitetshospital Kvartalsrapport 2. kvartal -2015 Nyt Aalborg Universitetshospital Sekretariat for Nyt Universitetshospital Hospitalsbyen 1 9260 Gistrup plb@rn.dk 25.08.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ledelseserklæring...

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: oktober 2015 Oversigt: Projekter

Læs mere

Risikoprofil for Kvalitetsfondsprojektet Det Nye Rigshospital

Risikoprofil for Kvalitetsfondsprojektet Det Nye Rigshospital Koncern Byggestyring Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E, 1. sal Mail byggestyring@regionh.dk CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 1. november 2013 Risikoprofil for Kvalitetsfondsprojektet Det Nye Rigshospital

Læs mere

Region Midtjylland Kvartalsrapportering fra "Det tredje øje", Regionshospitalet Viborg 2. kvartal 2016

Region Midtjylland Kvartalsrapportering fra Det tredje øje, Regionshospitalet Viborg 2. kvartal 2016 Kvartalsrapportering fra "Det tredje øje", Regionshospitalet Viborg Indhold 1 Indledning 2 1.1 Samarbejde mellem Projektafdelingen og DTØ 2 1.2 DTØ s arbejdsmetode 2 2 Sammenfatning 3 2.1 Kvartalsrapporteringens

Læs mere

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen.

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen. Koncern Byggestyring Opgang Blok E Afsnit 1. sal Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 51150795 EAN-nr: 5798000384095 Dato: 28. juni 2013 Kompetenceskema for projektorganisationerne Vejledning til anvendelse

Læs mere

Erfaringer fra 5 store byggeprojekter i

Erfaringer fra 5 store byggeprojekter i DFFU og DDSFB, 11. november 2015 Erfaringer fra 5 store byggeprojekter i Region Syddanmark Karin Martinsen, chefjurist BYG INDHOLD 1) De omfattede sygehusprojekter 2) Nogle overordnede forudsætninger 3)

Læs mere

(virksomhed) (projektnavn) (måned år)

(virksomhed) (projektnavn) (måned år) Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Bilag 1 Månedsrapport Månedsrapport nr. (måned år) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Bilag 1

Læs mere

Rapportering for 3. kvartal Opførelse af Nyt OUH

Rapportering for 3. kvartal Opførelse af Nyt OUH Rapportering for 3. kvartal 2014 Opførelse af Nyt OUH Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Kortfattet status...3 3. Rapportering...4 3.1 Byggeriets fremdrift...4 3.2 Projektets økonomi...8 3.3 Risikovurdering...9

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 80 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 80 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del Bilag 80 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPMNH Sagsnr.: 1609035 Dok. nr.: 203015 Dato: 18. oktober 2016 Status

Læs mere

Rapportering for 1. kvartal Opførelse af Nyt OUH

Rapportering for 1. kvartal Opførelse af Nyt OUH Rapportering for 1. kvartal 2016 Opførelse af Nyt OUH Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Kortfattet status... 3 3. Rapportering... 5 3.1 Byggeriets fremdrift... 5 3.2 Projektets økonomi... 7 3.3

Læs mere

Risikorapport for om- og tilbygning af Regionshospitalet Viborg

Risikorapport for om- og tilbygning af Regionshospitalet Viborg Risikorapport for om- og tilbygning af Regionshospitalet Viborg Dækkende 1. kvartal 016 Indhold 1. Indledning.. Overordnet status på det samlede risikobillede ved udgang af 1. kvartal 016. 3. Beskrivelse

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

Revideret ved faseovergang 1, dispositionsforsla g. Heraf. kvalitetsfo ndsstøttet. ombygning

Revideret ved faseovergang 1, dispositionsforsla g. Heraf. kvalitetsfo ndsstøttet. ombygning Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Arealtype Samlet hospital kvalitetsfo ndsstøttet Revideret ved faseovergang 1, dispositionsforsla g Revideret ved faseovergang 2, projektforslag Revideret

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2013 om sygehusbyggerier II Ministeren for

Læs mere

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Dispositionsforslag Projektforslag Hovedprojekt. Rensningsanlæg. Ombygning.

Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Dispositionsforslag Projektforslag Hovedprojekt. Rensningsanlæg. Ombygning. Bilag Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Dispositionsforslag Projektforslag Hovedprojekt Arealtype Samlet hospital Heraf Kvalitets tetsfonds støttet Nybyggeri. A : Areal- Ombygning Rensningsanlæg.

Læs mere

Kvalitetsfondsprojekterne pr. 31. marts 2015

Kvalitetsfondsprojekterne pr. 31. marts 2015 Kvalitetsfondsprojekterne pr. 31. marts 2015 Det Nye Universitetshospital i Aarhus Om- og tilbygning af Regionshospitalet Viborg Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup Region Midtjylland Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

Opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger

Opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger Opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger Innovationsudvalget har bedt om en opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger for dimensionering, kapacitetsudnyttelse, arealstandarder og økonomi for kvalitetsfondsbyggerierne.

Læs mere

Godkendelse af bevilling vedr. projektforslag for AUH Ombygning af eksisterende Skejby, etape 1, 2 og 3

Godkendelse af bevilling vedr. projektforslag for AUH Ombygning af eksisterende Skejby, etape 1, 2 og 3 Side 1 af 6 Aarhus, 22.8.2013 Sag nr.: F2-31-00 Initialer: HNL Godkendelse af bevilling vedr. projektforslag for AUH Ombygning af eksisterende Skejby, etape 1, 2 og 3 Notat Vedr. : Godkendelse af bevilling

Læs mere

EU-udbud af bygherrerådgivning Ydelsesbeskrivelse

EU-udbud af bygherrerådgivning Ydelsesbeskrivelse Region Syddanmark EU-udbud af bygherrerådgivning Ydelsesbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Udarbejdelse af udbudsgrundlag for Projektkonkurrence... 4 3. Varetagelse af Projektkonkurrence...

Læs mere

Kvalitetsfondsprojekterne pr. 31. december 2012

Kvalitetsfondsprojekterne pr. 31. december 2012 Kvalitetsfondsprojekterne pr. 31. december 2012 Det Nye Universitetshospital i Aarhus Om- og tilbygning af Regionshospitalet Viborg Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup Region Midtjylland Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa

Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Område: Sundhedsområdet Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri Journal nr.: 11/688 Dato: 22. marts 2011 Udarbejdet af: Jane Charlotte Andersen E-mail: Jane.Charlotte.Andersen@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Heraf kvalitetsfondsstøttet ombygning

Heraf kvalitetsfondsstøttet ombygning Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Arealtype Samlet hospital Dispositionsforslag Projektforslag* ------------------------------------------- m2 -------------------------------------------------

Læs mere

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89)

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter er ikke med i denne oversigt) Opdateret: Maj 2012 Oversigt: OUH-Odense Universitetshospital og Svendborg

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rårdighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: August 2013 Oversigt: Projekter med

Læs mere

KVARTALSRAPPORT KVALITETSFONDSBYGGERIET DET NYE RIGSHOSPITAL

KVARTALSRAPPORT KVALITETSFONDSBYGGERIET DET NYE RIGSHOSPITAL Enhed for Budget og Byggestyring Center for Økonomi Center for Økonomi Enhed for Budget og Byggestyring KVARTALSRAPPORT 16. marts 2010-31. marts 2014 KVALITETSFONDSBYGGERIET DET NYE RIGSHOSPITAL 1. Indledning

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 709 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 709 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 709 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPMNH Koordineret med: - Sagsnr.: 1607873 Dok. nr.: 158359 Dato:

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter er ikke med i denne oversigt) Opdateret september 2011. Oversigt: OUH-Odense Universitetshospital og

Læs mere

Region Midtjylland Kvartalsrapportering fra "Det tredje øje", Regionshospitalet Viborg 1. kvartal 2016

Region Midtjylland Kvartalsrapportering fra Det tredje øje, Regionshospitalet Viborg 1. kvartal 2016 Kvartalsrapportering fra "Det tredje øje", Regionshospitalet Viborg 1. kvartal 2016 Indhold 1 Indledning 2 1.1 Samarbejde mellem Projektafdelingen og DTØ 2 1.2 DTØ s arbejdsmetode 2 2 Sammenfatning 3 2.1

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter er ikke med i denne oversigt) Opdateret den 3. marts 2011. Oversigt: OUH-Odense Universitetshospital

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 3 Kvalitetsstyring 1 Grundlag Det lovmæssige

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Att. Sundhedsministeren

Sundheds- og Ældreministeriet Att. Sundhedsministeren Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 8800 Viborg Sundheds- og Ældreministeriet Att. Sundhedsministeren Regionsrådets udtalelse om Statsrevisorernes beretning nr. 11/2016 om Region Midtjyllands

Læs mere

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan Pkt.nr. 34 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr. 5343 og 5344. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan 577699 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og

Læs mere

Rapportering til regionsrådet om kvalitetsfondsprojekter

Rapportering til regionsrådet om kvalitetsfondsprojekter Område: Sundhedsområdet Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri Journal nr.: 10/4091 Dato: 11. januar 2012 Udarbejdet af: Lars Jørgen Andersen/Jacob Møller/Jane Charlotte Andersen E mail: Lars.Jorgen.Andersen@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Allonge nr. 1 til totalrådgivningsaftale af [ ] 2013

Allonge nr. 1 til totalrådgivningsaftale af [ ] 2013 Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr. 038523-0076 TBR/HAI Allonge nr. 1 til totalrådgivningsaftale af 2013 11. december 2012 mellem Region Nordjylland og Konsortium Indigo om teknisk

Læs mere

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowidk ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD 7 TOTALRÅDGIVERAFTALE PROJEKTNR A061791 DOKUMENTNR 00 VERSION 01 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Rådgiverens opgaver og ansvar ved ændringer. CEVIA Konference den 10. november 2009 Advokat Kasper Mortensen

Rådgiverens opgaver og ansvar ved ændringer. CEVIA Konference den 10. november 2009 Advokat Kasper Mortensen Rådgiverens opgaver og ansvar ved ændringer CEVIA Konference den 10. november 2009 Advokat Kasper Mortensen Den fælles målsætning i byggeriet: Det rigtige hus, til den rigtige pris og til den rigtige tid

Læs mere

1 Rapportering for Ny Fælles Akutcentral (NFA) til Slagelse Sygehus

1 Rapportering for Ny Fælles Akutcentral (NFA) til Slagelse Sygehus 1 Rapportering for Ny Fælles Akutcentral (NFA) til Slagelse Sygehus Kvartalsrapport for perioden 1. oktober til 31. december (4. kvartal 2013) 0. verblik 0.1 Indledning Formålet med NFA byggeriet er at

Læs mere

4. Rapportering for udbygning af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg

4. Rapportering for udbygning af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg 4. Rapportering for udbygning af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Kvartalsrapport for 4. kvartal 2012 1. Indledning Udbygningen af Esbjerg Sygehus er inddelt i 3 faser: Fase 2: Omfatter etablering af Fælles

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

Rapportering for 1. kvartal Udbygning af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg

Rapportering for 1. kvartal Udbygning af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Rapportering for 1. kvartal 2014 Udbygning af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Udarbejdet d. 30. april 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Kortfattet status... 2 3 Rapportering... 3 3.1 Byggeriets

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

STATUS PÅ PSYKIATRIBYGGERIERNE Psykiatri- og Socialudvalgsmøde, den 10. oktober 2014

STATUS PÅ PSYKIATRIBYGGERIERNE Psykiatri- og Socialudvalgsmøde, den 10. oktober 2014 STATUS PÅ PSYKIATRIBYGGERIERNE Psykiatri- og Socialudvalgsmøde, den 10. oktober 2014 1 Psykiatrisk Afdeling Esbjerg Samling af de psykiatriske afdelinger fra Hviding og Esbjerg. Antal kvadratmeter: Ombygning

Læs mere

1 Rapportering for Ny Fælles Akutcentral (NFA) til Slagelse Sygehus

1 Rapportering for Ny Fælles Akutcentral (NFA) til Slagelse Sygehus 1 Rapportering for Ny Fælles Akutcentral (NFA) til Slagelse Sygehus Kvartalsrapport for perioden 1. januar til 31. marts (1. kvartal 2014) 0. verblik 0.1 Indledning Formålet med NFA byggeriet er at udbygge

Læs mere

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning)

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning) Byggeprogram og anlægsbevilling (vejledning) Senest ajourført den 4. november 2008 BYGGEPROGRAM OG ANLÆGSBEVILLING 1. KOMPETENCE- OG OPGAVEFORDELING I HENHOLD TIL BYGGEREGULATIVET Byggeprogram Byggeregulativets

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rårdighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: April 2013 Oversigt: Projekter med

Læs mere

Kvalitetsfondsprojekterne pr. 31. marts 2016

Kvalitetsfondsprojekterne pr. 31. marts 2016 Kvalitetsfondsprojekterne pr. 31. marts 2016 Det Nye Universitetshospital i Aarhus Om- og tilbygning af Regionshospitalet Viborg Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup Region Midtjylland Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 156 Offentligt Notat Skatteministeren Hovedcentret Strategi og Udvikling Projektkontoret Dato 25. maj J. nr. 07-061430 Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering

Læs mere

Nyt Universitetssygehus Aalborg INFORMATIONSMATERIALE

Nyt Universitetssygehus Aalborg INFORMATIONSMATERIALE Nyt Universitetssygehus Aalborg INFORMATIONSMATERIALE Den 21. juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 1.1 Baggrund...3 1.2 Processen / hovedforløb...3 1.3 Den ordregivende myndighed...4 1.4 Arealet...4

Læs mere

Rapportering for 4. kvartal Udbygning af Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus

Rapportering for 4. kvartal Udbygning af Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus Rapportering for 4. kvartal 2016 Udbygning af Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Kortfattet status... 2 3 Rapportering... 6 3.1 Byggeriets fremdrift... 6 3.2 Projektets

Læs mere