Indholdsfortegnelse. Handlinger... 17

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Handlinger... 17"

Transkript

1 1

2 Indholdsfortegnelse Faktaoplysninger... 3 Grundlæggende værdier... 4 Læringssyn pædagogisk tilgang... 5 Barnets alsidige personlige udvikling... 6 Barnets alsidige personlige udvikling... 7 Handlinger Sociale kompetencer... 8 Sociale kompetencer... 9 Handlinger Sproglig udvikling Sproglig udvikling Handlinger Krop og bevægelse Krop og bevægelse Handlinger Naturen og naturfænomener Naturen og naturfænomener Handlinger Kulturelle udtryksformer og værdier Kulturelle udtryksformer og værdier Handlinger Dokumentation

3 Faktaoplysninger Institutionens navn Børnehuset Katamaranen Adresse Hjertingparken 386 og Langliparken Esbjerg V Telefonnummer Hjemmeside Leder Daglig pædagogisk leder Daglig pædagogisk leder Navn Mie Rasmussen Kamma Jørgensen Billede Mailadresse Telefon nr Antal børn 0-2 år 19 Antal børn 3-5 år 80 3

4 Grundlæggende værdier Dagtilbuddet skal fremme børns trivsel, udvikling og læring og ud fra kommunens Dagtilbudspolitik bygger denne indsats på følgende værdier: UDVIKLING Lege Fordybelse Proaktiv og omstillingsparat Eksperimentere, forny og forandre TRIVSEL Tryghed Omsorg og åbenhed Vise følelser Tage hensyn BARNET RESPEKT Anerkendelse Vise interesse Give indflydelse Være troværdig ENGAGEMENT Begejstring og glæde Åbenhed Bevidst om målene NÆRVÆR Være i relationen Være i øjenhøjde Give tid 4

5 Læringssyn pædagogisk tilgang Forudsætningen for udvikling og læring er, at barnet opholder sig i stimulerende og udfordrende læringsmiljøer. Barnet lærer af de aktiviteter de deltager i og de udfordringer de bliver stillet over for, men også ved at barnet selv er undersøgende og eksperimenterende. Læring finder derfor både sted i planlagte og voksenstrukturerede aktiviteter, som i hverdagens praktiske og spontane gøremål samt i barnets leg og udforskning. I princippet er alle situationer mulige læringssituationer. Det pædagogiske personale skal derfor tænke læring ind i de forskellige typer aktiviteter som barnet involveres i. Desuden skal det pædagogiske personale tilstræbe, at barnet aktiveres og alle sanser kommer i spil ved enhver aktivitet ud fra antagelsen: Den, der aktivt deltager, lærer noget. Barnet lærer gennem relationen til voksne og derfor er det vigtigt at barnet er omgivet af nærværende og engagerede voksne, der kommunikere anerkendende og ligeværdigt med barnet. De pædagogiske læreprocesser skal respektere individuelle vilkår og tage udgangspunkt i barnets ressourcer og muligheder. Dagtilbuddet udgør de første erfaringer i en række af forskellige institutionelle læringsmiljøer i barnets liv. Som det første institutionelle læringsmiljø er det derfor af stor betydning at barnet har en positiv oplevelse og et godt læringsmæssigt udbytte af dagtilbuddet. Ud over at udvikle barnets kompetencer, er det af afgørende betydning, at dagtilbuddet understøtter barnets lyst til at lære og glæden ved at kunne mestre nyt. Dette fundament er helt centralt for barnets møde med nye læringsmiljøer. Her tænkes specielt på overgang fra dagpleje til institution og overgang fra institution til skole og SFO. Dagtilbuddet har i den sammenhæng en vigtig opgave i at skabe sammenhængende og alderssvarende udfordringer ved overgangene mellem tilbuddene. I samarbejdet mellem tilbuddene skal dagtilbuddet derfor skabe trygge overgange for barnet, hvor der er læringsmæssig kontinuitet og progression. Omdrejningspunktet for læring er derfor den inkluderende tilgang til alle børn og et godt børnemiljø. Læringssyn for Børnehuset Katamaranen: Vi vil sikre børnene mulighed for læring i et inkluderende børnemiljø, hvor der også gives mulighed for fordybelse (tid, ro og rum). Vi ønsker, at legen er højt prioriteret i vores læringsmiljø og at børnene oplever de voksne som tydelige og omsorgsfulde rollemodeller. Vi ser tætte relationer og kvalitativt samspil mellem børn og voksne som et fundament for læring. Vi ønsker at give humoren rum i hverdagen med plads til grin og begejstring over os selv og hinanden. Vi tror på, at alle børn er unikke og har brug for en særlig indsats og at børn med særlige behov kan have brug for særlige hensyn, for at kunne fungere i fællesskabet. Det er vigtigt, at barnet uanset dets særlige behov, får optimale muligheder for at deltage aktivt i fællesskabet. For at behandle alle lige skal vi netop ikke behandle alle ens. 5

6 Barnets alsidige personlige udvikling Overordnede læringsmål for Daginstitutioner i Esbjerg Kommune: I dagtilbud skal børn kunne opleve relevante invitationer til at få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer. Det sociale og kulturelle liv i dagtilbud skal give plads til, at børn kan udfolde sig som stærke og alsidige personer. Det sociale liv i dagtilbud skal give mulighed for, at børn oplever sig som værdifulde medlemmer af fællesskabet. Delmål for børnenes læring: Med afsæt i de overordnede mål har vi udarbejdet konkrete læringsmål for børnene i Børnehuset Katamaranen. Målene har fokus på hele børnegruppen (herunder børn med særlige behov). Vi vil lære børnene at: - Være rummelige og respektere forskelligheder og forskellige behov - Forstå og acceptere forskellige følelser - Tro på sig selv og sætte grænser på en konstruktiv måde - Tackle modstand, man kan ikke altid komme først, vinde, være med i legen - Glæde sig over egen og andre børns succes - Være selvhjulpne og at hjælpe hinanden - Være en del af et forpligtende fællesskab. Som voksne vil vi: - Vise børnene, at vi giver støtte og opbakning, når det er nødvendigt - Hjælpe børnene med at sætte ord på deres følelser - Stille udfordringer og krav der passer til barnets udviklingsniveau - Anerkende børnene i ord og handling og barnets egne initiativer - Kunne rumme det enkelte barn og dets behov - Være positive rollemodeller i samværet 6

7 Barnets alsidige personlige udvikling Handlinger. Beskrivelse af de pædagogiske handlinger, metoder og aktiviteter som iværksættes for at opnå delmålene. Handlinger i forhold til de 0-2 årige: I denne alder fylder barnets ego rigtigt meget og hensynet til andre børns behov er under udvikling. Barnet er ved at finde ud af, hvem er jeg og hvad kan jeg i forhold til andre. For at styrke denne udvikling vil vi: - Have fokus på respekt og livsglæde - Opmuntre til fællesskab og relationer i gruppen (hvad kan vi sammen) - Opmuntre til selvhjulpenhed (at prøve selv og nyde succesen) - Gøre børnene bevidste om egne stærke og svage sider - Give børnene plads til at gøre egne erfaringer (med tæt støtte) - Støtte børnene i og give redskaber til konflikthåndtering (jeg kan godt forstå at, men..) - Anvende materialet fra Fri for mobberi (sætte sig ind i andres følelser og behov) - At igangsætte lege, sanglege, spil mv. Handlinger i forhold til de 3-5 årige: I denne alder har egen rolle i fællesskabet en stor betydning i barnets liv og barnet forsøger at se sammenhængen mellem egen adfærd andres reaktioner. For at understøtte denne udvikling vil vi: - Have fokus på respekt og livsglæde - Opmuntre til fællesskab og relationer (hvad har jeg at byde ind med, mærke at det er godt at være en del af et fællesskab) - Opmuntre til selvhjulpenhed (at kunne mestre livet) - Opmuntre til fællesskab og relationer i gruppen (være en del af et forpligtende fællesskab) - Gøre børnene bevidste om egne stærke og svage sider (hvordan kan jeg blive bedre til at.) - Give børnene plads til at gøre egne erfaringer (det er ok at fejle) - Støtte børnene i og give redskaber til konflikthåndtering (prøv at sige til ham at.) - Anvende materialet fra Fri for mobberi (støtte barnet i at sætte grænser) - At igangsætte lege, sanglege, spil mv. Børn med særlige behov vil vi støtte i at blive bevidste om og synliggøre deres positive kompetencer, så de kan anvendes konstruktivt og styrke deres rolle i fællesskabet. Med udgangspunkt i barnets positive kompetencer findes styrken til at udfordre de svære ting og til at lære nyt. 7

8 Sociale kompetencer Overordnede læringsmål for Daginstitutioner i Esbjerg Kommune: Børn skal anerkendes og respekteres som de personer, de er, og de skal opleve at høre til. Børn skal opleve tryghed og tillid i deres relationer til både voksne og andre børn i et dagtilbud, der er kendetegnet ved rummelighed og ved, at der tages afstand til mobning, drilleri og usynlig udskilning. Børn skal inddrages og opmuntres til at være aktive deltagere, der samarbejder med andre og er med i demokratiske beslutningsprocesser. Delmål for børnenes læring. Med afsæt i de overordnede mål har vi udarbejdet konkrete læringsmål for børnene i Børnehuset Katamaranen. Målene har fokus på hele børnegruppen (herunder børn med særlige behov). Vi vil lære børnene at: - Udvikle tolerance og respekt for andre - Se sig selv som en betydningsfuld del af et fællesskab - Løse konflikter med guidning fra de voksne - Aflæse andres signaler - Forstå sociale spilleregler i forskellige sammenhænge - Have en positiv omgangstone - Udvikle deres verbale og nonverbale udtryksformer - Samarbejde omkring en aktivitet / opgave Som voksne vil vi: - Støtte børns venskaber - Give plads til den frie leg - Inspirere og understøtte børnenes leg - Være positive og troværdige rollemodeller 8

9 Sociale kompetencer Handlinger. Beskrivelse af de pædagogiske handlinger, metoder og aktiviteter som iværksættes for at opnå delmålene. Handlinger i forhold til de 0-2 årige: I denne alder starter barnet med at skabe sociale relationer til andre børn og med at opleve sig selv som en del af et fællesskab. Vi vil styrke børnene i denne proces ved at: - Have fokus på børns leg og venskaber (hvor er barnet i sin sociale udvikling) - Guide børnene i at skabe og bevare den positive kontakt (når du gør sådan vil han gerne lege) - Anvende materialet fra Fri for mobberi i børnegruppen (italesætte følelser) - Lære børnene at aflæse andre børns signaler (se, han bliver ked af det når du gør sådan) - Opdele børnene i mindre grupper til særlige lege / aktiviteter - Veksle mellem fri leg og voksenstyret leg - Anerkende og fremhæve barnets positive handlinger - Anvende it / Ipads hvor børnene kan opleve fællesskab og samarbejde Handlinger i forhold til de 3-5 årige: I denne alder har venskaber en meget stor betydning i barnets liv og det er vigtigt at barnet lærer at mestre de sociale spilleregler. Dette vil vi understøtte ved at: - Have fokus på børns leg og venskaber (fx lave legegrupper og legeaftaler i børnehaven) - Guide børnene i at skabe og bevare den positive kontakt (du er en god ven når du ) - Anvende materialet fra Fri for mobberi i børnegruppen (aflæse kropssprog og signaler) - Lære børnene at sætte sig i andres sted (nu er det hans tur) - Holde dagligt samling (fx hvem mangler vi, øve i at vente på sin tur og lytte mens andre taler) - Veksle mellem fri leg og voksenstyret leg (fx regellege som ramme) - Opfordre børnene til at hjælpe hinanden (de store er rollemodeller for de små) - Anerkende og fremhæve barnets positive handlinger - Anvende it / Ipads hvor børnene kan opleve fællesskab og samarbejde Børn med særlige behov vil vi guide og støtte op om i forhold til sociale relationer og deltagelse i fællesskabet. Vi vil lære dem at invitere sig selv ind i fællesskabet på en positiv måde, at fremhæve og anvende deres kompetencer i legen og at aflæse legens koder. 9

10 Sproglig udvikling Overordnede læringsmål for Daginstitutioner i Esbjerg Kommune: Børn skal have mulighed for at udvikle deres sprog gennem alle hverdagens aktiviteter. Børn skal udfordres til sproglig kreativitet samt til at udtrykke sig gennem forskellige genre. Børn skal støttes i at udvikle deres nysgerrighed og interesse for tegn, symboler og den skriftsproglige verden, herunder bogstaver og tal. Børn skal have adgang til at bruge forskellige kommunikationsmidler og IT, herunder have mulighed for at arbejde med computere. Delmål for børnenes læring. Med afsæt i de overordnede mål har vi udarbejdet konkrete læringsmål for børnene i Børnehuset Katamaranen. Målene har fokus på hele børnegruppen (herunder børn med særlige behov). Vi vil lære børnene at: - Tilegne sig et alsidigt ordforråd samt en bred forståelse for sprogets anvendelse - Udvikle nysgerrighed i forhold til tegn og symboler - Anvende sproget kreativt i alle hverdagens aktiviteter - Blive i stand til at bruge sproget som udtryksmiddel og skabe kontakt til andre - Kende forskel på verbal og nonverbal kommunikation - Anvende en positiv sproglig omgangsform - Lytte til hinanden og respektere når andre taler Som voksne vil vi: - Skabe trygge og stimulerende sprogmiljøer - Opfordre til begyndende skriftsprog - Skabe plads og rum til sproglig fordybelse - Formidle kommunikationens mangfoldige muligheder. - Være positive sproglige rollemodeller 10

11 Sproglig udvikling Handlinger. Beskrivelse af de pædagogiske handlinger, metoder og aktiviteter som iværksættes for at opnå delmålene. Handlinger i forhold til de 0-2 årige: I denne alder starter barnet med, at anvende sproget som en begyndende del af udtryksformen. Den sproglige nysgerrighed og interesse grundlægges og vi vil sikre, at denne interesse styrkes og vokser. Det vil vi gøre ved at: - Have meget fokus på sproget (den voksnes sprog efterlignes) - Motivere børnene til at bruge sproget - Læse bøger (dialogisk læsning) - Læse rim og remser (lytte til ord som rimer) - Synge / høre musik / spille musik - Italesætte egne og børnenes handlinger - Sætte ord på følelser - Være opmærksomme på at have tydelig udtale og bruge mange gentagelser - Anvende it /Ipads i det sproglige arbejde med børnene (fx lave små historier fra børnenes hverdag, tage fotos af yndlingslegetøj, spille spil, se og genkende enkelte bogstaver og symboler) - Vi arbejder med sprog som indsatsområde Handlinger i forhold til de 3-5-årige: I denne alder er sproget en integreret del af barnets udtryksform og i en rivende udvikling, hvor nye ord dukker op i kendte sammenhænge og kendte ord anvendes i nye sammenhænge. Denne udvikling vil vi styrke ved at: - Have meget fokus på sproget (børnene finder også på egne ord og lyde, søger betydningen) - Motivere børnene til at bruge sproget - Læse bøger (dialogisk læsning) - Lave rim og remser (børnene finder selv på ord som rimer) - Lade børnene digte små historier, fortælle om oplevelser - Holde samling dagligt, hvor sproget indgår som en central del af læringen - Lege med sproget og fx at finde og forklare ord som har flere betydninger. - Bruge sproget som en aktiv del af al læring - Lære tegn og bogstaver på mage forskellige måder (fx ved at skrive, tegne, klippe, male, lægge sten som et bogstav, lægge børn på gulvet som bogstaver, bage bogstavboller mv.) - Anvende it / Ipads i det sproglige arbejde med børnene (fx lade børnene fotodokumentere deres hverdag, særlige emner eller interesseområder, spille spil, løse opgaver) - Vi arbejder med sprog som indsatsområde Børn med særlige behov sprogstimuleres i særlig grad ved hjælp at sprog-tema-poser til intensiv dialog, udvalgte lege og aktiviteter som understøtter sproget og leg og samtale i mindre grupper. 11

12 Krop og bevægelse Overordnede læringsmål for Daginstitutioner i Esbjerg Kommune: Børn skal have mulighed for at opleve glæde ved deres krop, og ved at være i bevægelse samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner og bevægelser i både fri leg og tilrettelagt fysiske udfordringer. Børn skal leve under betingelser, som styrker deres fysiske sundhed, herunder forhold som hygiejne, ernæring og aktiv livsstil. Børn skal have mulighed for aktivt at udforske og tilegne sig den fysiske, sociale og kulturelle verden gennem alle sanser. Børn skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner og støttes i at udvikle forståelse og respekt for egen og andres kropslighed. Delmål for børnenes læring. Med afsæt i de overordnede mål har vi udarbejdet konkrete læringsmål for børnene i Børnehuset Katamaranen. Målene har fokus på hele børnegruppen (herunder børn med særlige behov). Vi vil lære børnene at: - Udforske og udfordre egne kropslige grænser - Få succesoplevelser ved at kunne bruge kroppen i nye sammenhænge - Blive bevidste om sammenhængen mellem fysisk aktivitet og sundhed - Kende forskel på sundt og usundt mad - Kende kroppens sanser og reaktioner og skabe kropsbevidsthed - Det er nødvendigt med en god hygiejne Som voksne vil vi: - Sikre mulighed og rum for kropslig udfoldelse - Skabe spændende og stimulerende fysiske rammer - Planlægge fin- og grovmotoriske aktiviteter i varierede bevægelsesmiljøer - Skabe mulighed for kropslige udfoldelser i den frie leg - Skabe et aktivt udeliv - Være positive rollemodeller 12

13 Krop og bevægelse Handlinger. Beskrivelse af de pædagogiske handlinger, metoder og aktiviteter som iværksættes for at opnå delmålene. Handlinger i forhold til de 0-2 årige: I denne alder udfordrer barnet sig selv på det motoriske plan og er meget fysisk aktivt i legen, der ses store og synlige skridt i den fysiske udvikling. Denne udvikling vil vi styrke ved at: - Skabe plads til at tumle og bevæge sig i den fri leg (vi medinddrager gangen og fællesrummet) - Bruge naturen til kropslig udfoldelse uanset årstider - Igangsætte lege / aktiviteter (gymnastik, gåture, løbe om kap, gå på line, hoppe ned, tegne, male) - Have fysisk kontakt med barnet (være med som tæt støtte når nye ting skal læres) - Tale om og smage på forskellige slags mad (de 0-2 årige får varieret mad i institutionen) - Lære børnene at vaske hænder - Lege sanselege hvor barnet skal føle, lugte, se, smage, høre Handlinger i forhold til de 3-5 årige: I denne alder er barnet blevet mere motorisk sikker, kan og tør flere ting og søger større udfordringer. Denne udvikling vil vi styrke ved at: - Skabe plads til at tumle og bevæge sig i den frie leg (vi låner hallen i klubben) - Bruge naturen til kropslig udfoldelse uanset årstider - Igangsætte lege / aktiviteter (lære børnene nye lege og deltage aktivt i deres leg) - Have fysisk kontakt med barnet (give hjælp, men også at give plads til at barnet prøver selv) - Vi laver børnemassage (fra Fri for mobberi ) - Tale om og smage på forskellige slags mad (hvad kan du lide, har du lyst til at smage) - Lære børnene at vaske hænder og hvorfor vi skal gøre det - Lege sanselege og præsentere børnene for materialer der stimulerer sanserne Børn med særlige motoriske behov stimuleres ved at opmuntre til lege, som stimulerer motorikken, følge og guide barnet i de usikre situationer, lave gymnastik, bruge kuglepude eller gymnastikbold, samarbejde med fysioterapeut. 13

14 Naturen og naturfænomener Overordnede læringsmål for Daginstitutioner i Esbjerg Kommune: Børn skal have mulighed for at opleve glæde ved at være i naturen og at udvikle respekt for natur og miljø. Børn skal kunne erfare naturen med alle sanser og opleve den som et rum for leg og fantasi og som rum for både vilde og stille aktiviteter. Børn skal have mulighed for at få mange og forskelligartede erfaringer med naturen og naturfænomener samt for at opleve naturen som et rum for at udforske verden. Delmål for børnenes læring. Med afsæt i de overordnede mål har vi udarbejdet konkrete læringsmål for børnene i Børnehuset Katamaranen. Målene har fokus på hele børnegruppen (herunder børn med særlige behov). Vi vil lære børnene at: - Blive bevidste om skift af årstider og tegn på dette - Nyde og udforske naturen på alle årstider - Kende naturens ressourcer og processen fra jord til bord - Være miljøbevidste og have medansvar for at passe på naturen - Bruge alle sanser ved aktiviteter og oplevelser i naturen - Omgås dyrene som lever i naturen omkring os - Få ny viden og indsigt med naturen som mulighedernes rum Som voksne vil vi: - Give børnene gode naturoplevelser og lyst til at udforske naturen - Inspirere børnene til at være nysgerrige og undersøgende - Snakke med børnene om, hvordan tinge hænger sammen - I fællesskab med børnene passe vores dyr - Formidle naturens muligheder - Være positive og inspirerende rollemodeller i vores færden i naturen 14

15 Naturen og naturfænomener Handlinger. Beskrivelse af de pædagogiske handlinger, metoder og aktiviteter som iværksættes for at opnå delmålene. Handlinger i forhold til de 0-2 årige: I denne alder opleves meget via sanserne og barnet udforsker de udendørs omgivelser via sanserne. Dette vil vi gerne understøtte ved at: - Bruge naturen omkring os (kende forskel på skov og strand) - Besøge Myrthuegård (opleve dyrene, sanse naturen) - Finde dyr, se og røre dem, snakke om dem - Lære børnene forskellige lege tilpasset årstiden (bygge snemand, kaste visne blade, plukke blomster, lege i vandpytter) - Lade børnene hjælpe med at få ting til at gro (så, plante, vande blomster) - Vi arbejder med science som indsatsområde Handlinger i forhold til de 3-5 årige: I denne alder er barnet nysgerrigt på tingenes oprindelse, hvad man kan bruge dem til og på alt, hvad der rører sig i naturen. Dette vil vi gerne understøtte ved at: - Bruge naturen omkring os (mulighedernes rum, årstidernes skiften, dyrelivet omkring os) - Besøge Myrthuegård (inspireres af naturvejlederen, Børn, natur og bevægelse ) - Finde dyr og undersøge dem - Lære børnene at kende forskel på årstiderne (iagttage blæsten, kulden, solen, bladene på træerne) - Lade børnene hjælpe med at passe køkkenhave (hvad kan man spise, hvordan smager det) - Børnene hjælper med at fodre og passe på vores dyr (afdeling Sjelborg) - Vi arbejder med science som indsatsområde Børn med særlige behov kan bruge naturen som et frirum, hvor der er højt til loftet og plads til fysisk udfoldelse. Fx kan børn med koncentrationsbesvær og meget overskydende energi udnytte det positivt i udendørs leg og oplevelser, hvor der er mulighed for andre lege og aktiviteter end indenfor. 15

16 Kulturelle udtryksformer og værdier. Overordnede læringsmål for Daginstitutioner i Esbjerg Kommune: Børn skal møde voksne, der selv er aktive kulturbrugere og støtter dem i at eksperimentere med, øve sig i og afprøve sig selv i forhold til et bredt spekter af kulturelle udtryksformer. Børn skal have adgang til materialer, redskaber og moderne medier, herunder IT, som kan bruges både i forbindelse med oplevelser og skabende kulturaktivitetet. Børn skal have lejlighed til at deltage i kulturelle traditioner og lokale kunstneriske tilbud, herunder teater, musik, dans, arkitektur og udstillinger. Delmål for børnenes læring. Med afsæt i de overordnede mål har vi udarbejdet konkrete læringsmål for børnene i Børnehuset Katamaranen. Målene har fokus på hele børnegruppen (herunder børn med særlige behov). Vi vil lære børnene at: - Kende og anvende forskellige kulturelle udtryksformer - Opleve glæde ved at udtrykke sig skabende ved hjælp af forskellige udtryksformer - Få kendskab til egen kulturarv - Få kendskab til fremmede kulturer - Finde glæde i vores årligt tilbagevendende traditioner Som voksne vil vi: - Være opmærksomme på vores rolle som kulturskabere og kulturformidlere - Inspirere og opmuntre børnene til at udvikle sine kreative og musiske kompetencer - Værne om traditioner, højtider og værdier tilknyttet disse - I samarbejde med børnene at sætte spor i form af dokumentation for barnets børnehavetid - Værdsætte det børnene har skabt (børnekultur) - Være positive rollemodeller 16

17 Kulturelle udtryksformer og værdier. Handlinger. Beskrivelse af de pædagogiske handlinger, metoder og aktiviteter som iværksættes for at opnå delmålene. Handlinger i forhold til de 0-2-årige: I denne alder opleves kulturelle udtryksformer og værdier i tæt samarbejde med de voksne, som formidler det til barnet. Dette vil vi gerne styrke ved at: - Præsentere børnene for varierede materialer og udtryksformer (hvordan mærkes de, ser de ud) - Bruge museer, teatre, biblioteker - Bruge sanglege og musik i hverdagen - Lade børnene være aktive deltagere i vores årligt tilbagevendende traditioner - Vi anvender IT / Ipads som en del af de kulturelle udtryksformer - Lære børnene om madkultur Handlinger i forhold til de 3-5 årige: I denne alder er barnet mere bevidst om forskellige kulturer og kulturelle udtryksformer og er med til at skabe og forme børnekulturen. Dette vil vi gerne styrke ved at: - Præsentere børnene for varierede materialer og udtryksformer (hvordan kan de anvendes) - Bruge museer, teatre og biblioteker - Bruge sanglege og musik i hverdagen - Lære børnene om baggrunden for de årligt tilbagevendende traditioner - Vi anvender it / Ipads som en del af de kulturelle udtryksformer - Lære børnene, at der findes mange forskellige kulturer - Lære børnene om Gamle dage (forskel på før og nu) Børn med særlige behov kan have brug for alternative måder at udtrykke sig på. Det kan være at den voksne sammen med barnet tegner en lille historie om barnets handlinger og oplevelser, at følelser udtrykkes gennem sang og dans, at vi anvender digitale medier til at udtrykke sig. Børn fra andre kulturer end danske kan også have brug for en særlig guidning for at kunne forstå og begå sig i kulturen. 17

18 Dokumentation Beskrivelse af dokumentations metode for de enkelte læringsmål. Vi anvender Tabulex infotavlen til tekst og billeddokumentation af vores aktiviteter Årsplan Forældresamtaler Forældremøder Barnets mappe Billeddokumentation Ophængning af børnenes produkter Brug af it / ipads 18

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Grundlæggende værdier... 4 Læringssyn pædagogisk tilgang... 5 Barnets alsidige personlige udvikling... 6 Barnets alsidige personlige udvikling... 7 Sociale kompetencer...

Læs mere

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE Børnehavens Formål Børnehaven bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Det er institutionens mål at fremme børnenes forståelse for den personlige værdighed hos mennesket, og

Læs mere

Fakta oplysninger. Daginstitutionen Galaksen 6710 Esbjerg V Telefon De 3 afdelinger. Stjerneskuddet Krebsens kvarter

Fakta oplysninger. Daginstitutionen Galaksen 6710 Esbjerg V Telefon De 3 afdelinger. Stjerneskuddet Krebsens kvarter 1 Indholdsfortegnelse Fakta oplysninger.... 3 Grundlæggende værdier... 4 Læringssyn pædagogisk tilgang.... 5 Barnets alsidige personlige udvikling... 8 Sociale kompetencer... 10 Sproglig udvikling... 12

Læs mere

Faktaoplysninger. Klostergade 11, 6760 Ribe. Telefonnummer Daglig pædagogisk leder. leder. Hanne Mathiasen. Billede. Telefon nr.

Faktaoplysninger. Klostergade 11, 6760 Ribe. Telefonnummer Daglig pædagogisk leder. leder. Hanne Mathiasen. Billede. Telefon nr. 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Grundlæggende værdier... 5 Læringssyn pædagogisk tilgang... 6 Barnets alsidige personlige udvikling... 8 Barnets alsidige personlige udvikling... 9 Sociale

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Fatkaoplysninger. Alice Radoor. Billede. Telefon nr Normering 39 børn med maksimum kapacitet på 47 børn

Fatkaoplysninger. Alice Radoor. Billede. Telefon nr Normering 39 børn med maksimum kapacitet på 47 børn 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Grundlæggende værdier... 4 Læringssyn pædagogisk tilgang... 5 Barnets alsidige personlige udvikling... 6 Barnets alsidige personlige udvikling... 7 Sociale kompetencer...

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner Indledning Dette er de pædagogiske læreplaner for børnehaveafdelingerne på Egholmgård. I 2004 blev det besluttet at børnehaverne skulle arbejde med børnene udfra pædagogiske

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE

Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE Temaer og Personlige kompetencer I Krogården skal børn kunne opleve mange relevante invitationer til, at få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer.

Læs mere

Faktaoplysninger... 5. Grundlæggende værdier... 6. Læringssyn pædagogisk tilgang... 7. Barnets alsidige personlige udvikling... 8

Faktaoplysninger... 5. Grundlæggende værdier... 6. Læringssyn pædagogisk tilgang... 7. Barnets alsidige personlige udvikling... 8 1 2 3 Indholdsfortegnelse Faktaoplysninger... 5 Grundlæggende værdier... 6 Læringssyn pædagogisk tilgang... 7 Barnets alsidige personlige udvikling... 8 Barnets alsidige personlige udvikling... 9 Sociale

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner for Børnehaven Løven.

Pædagogiske lærerplaner for Børnehaven Løven. Pædagogiske lærerplaner for Børnehaven Løven. Barnets alsidige personlige udvikling. Barnets skal have mulighed for at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer. Lære barnet respekt for sig selv og

Læs mere

Børnemiljø i Spiren/Vester nebel 2013

Børnemiljø i Spiren/Vester nebel 2013 1 Børnemiljø i Spiren/Vester nebel 2013 Fysisk Ændre indretningen i forhold til vores nye pædagogiske struktur Dokumentationen skal være mere synlig og overskuelig for børn og voksne Legetøj er flyttet

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1 2 Indholdsfortegnelse Faktaoplysninger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Grundlæggende værdier... 5 Læringssyn pædagogisk tilgang... 6 Barnets alsidige personlige udvikling... 7 Barnets alsidige personlige

Læs mere

Pædagogisk læreplan i Beder Dagtilbud.

Pædagogisk læreplan i Beder Dagtilbud. Pædagogisk læreplan i Beder Dagtilbud. Dagtilbudsloven kræver, at der for dagtilbud skal udarbejdes en samlet pædagogisk læreplan, der giver rum for leg, læring samt relevante aktiviteter og metoder. Loven

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsudvikling

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Pædagogisk læreplan for vuggestuen

Pædagogisk læreplan for vuggestuen Pædagogisk læreplan for vuggestuen Personlige kompetencer - At udvikle og styrke sit selvvære. - At egne grænser respekteres. - At lære, at respektere andres grænser. - At udvikle og videreudvikle kompetencer.

Læs mere

Faktaoplysninger. Navn Mie Rasmussen Kamma Jørgensen. Billede. Mailadresse Telefon nr.

Faktaoplysninger. Navn Mie Rasmussen Kamma Jørgensen. Billede. Mailadresse  Telefon nr. 1 Indholdsfortegnelse Faktaoplysninger... 3 Indsatsområder 2014... 4 Science - Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for natur og naturfænomener....

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner KROP OG BEVÆGELSE Børnene skal have mulighed for at være i bevægelse, samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner Børnene skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner,

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Forord til læreplaner 2012.

Forord til læreplaner 2012. Pædagogiske 20122 læreplaner 2013 Daginstitution Søndermark 1 Forord til læreplaner 2012. Daginstitution Søndermark består af Børnehaven Åkanden, 90 årsbørn, som er fordelt i 2 huse og Sct. Georgshjemmets

Læs mere

- Børnehaven. TEMA: Personlige kompetencer

- Børnehaven. TEMA: Personlige kompetencer Den pædagogiske læreplan. TEMA: Personlige kompetencer Dagtilbuddets navn: Børnehuset Kærnen - Børnehaven Det er værdifuldt at Der er plads til barnets egne initiativer. Barnet har mulighed for at tilegne

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling)

Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling) Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling) Sammenhæng: 0-6 Børn: har brug for en tryg base, hvorfra de tør gå nye veje

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Læreplanen vil fremover være en del af vores virksomhedsplan - placeret under det pædagogiske arbejde.

Læreplanen vil fremover være en del af vores virksomhedsplan - placeret under det pædagogiske arbejde. Indledning. I den pædagogiske læreplan er s mål for de 6 kompetencer beskrevet og derefter, hvordan vi vil. Læreplanen skal løbende evalueres vi skal observere og evaluere og derudfra analysere, hvad det

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Læreplan for Selmers Børnehus

Læreplan for Selmers Børnehus Læreplan for Selmers Børnehus Barnets alsidige personlige udvikling At barnet skal have sociale og kulturelle erfaringer. Leg. Konfliktløsnig. Tid til leg, skabe fysiske rum inde og ude, plads til ro og

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011.

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Tema 1. Barnets alsidige personlige udvikling Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Overordnede mål

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2013... 5 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 6 Science -

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

Børnehuset Bellinges læreplaner

Børnehuset Bellinges læreplaner Børnehuset Bellinges læreplaner Barnets alsidige personlige udvikling At tilbyde børnene mange muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer At give plads til,

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner er planer, der skal være med til at understøtte børns læring. Personalet skal støtte, lede og udfordre børns læring. Læring sker både gennem oplevelser og

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

Faktaoplysninger. Inger Højgaard. Billede. Telefon nr

Faktaoplysninger. Inger Højgaard. Billede. Telefon nr 1 Indholdsfortegnelse Faktaoplysninger... 3 Grundlæggende værdier... 4 Læringssyn pædagogisk tilgang... 5 Barnets alsidige personlige udvikling... 6 Barnets alsidige personlige udvikling... 7 Sociale kompetencer...

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

GEFIONSGÅRDEN. Læreplanstema: Fri for mobberi

GEFIONSGÅRDEN. Læreplanstema: Fri for mobberi GEFIONSGÅRDEN SØNDERBROGADE 74 8700 HORSENS TLF.: 76 25 48 48 FAX: 75 61 39 13 TLF.: KLUB 76 25 48 33 E-MAIL: INFO@GEFIONSGAARDEN.DK Horsens, den 2. september 2011 Pædagogisk læreplan for Spirerne 2009

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid i relation

Læs mere

Antal Pladser: 32 børnehavebørn og 24 vuggestuebørn Billede Navn Mailadresse og tlf.nr.

Antal Pladser: 32 børnehavebørn og 24 vuggestuebørn Billede Navn Mailadresse og tlf.nr. 1 Indholdsfortegnelse Oplysninger... 3 Politiske mål Dagtilbudsloven formål... 4 Politiske mål Dagtilbudsloven læreplaner... 5 Politiske mål Børn- og ungepolitik... 6 Pædagogisk tilgang for arbejdet med

Læs mere

At blive anerkendt som en person i tilblivelse, der sætter spor undervejs

At blive anerkendt som en person i tilblivelse, der sætter spor undervejs 1. Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets

Læs mere

Kulturelle udtryksformer

Kulturelle udtryksformer Kulturelle udtryksformer Gennem alsidig inspiration i hverdagen og mødet med aktive voksne vil vi give børnene mulighed for at udvikle varierede kulturelle udtryksformer og fremme deres: Adgang til forskellige

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN DAGPLEJEN KUNDBY BØRNEHUS

PÆDAGOGISK LÆREPLAN DAGPLEJEN KUNDBY BØRNEHUS KUNDBY BØRNEHUS INTEGRERET DAGINSTITUTION TRØNNINGEVEJ 11 B-C, KUNDBY, 4520 SVINNINGE KONTOR 72 36 72 10 BØRNEHAVE 72 36 76 13 FRITTER 72 36 76 18 DAGPLEJEN 72 36 76 16 E-MAIL: KUNDBYBOERNEHUS@HOLB.DK

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Den pædagogiske læreplan Trivsel Udvikling Ansvar Tillid Gode oplevelser Sociale relationer Engagement Rummelige voksne Sund kost Venner Godt vejr Omsorg Plads til alle Leg Anerkendelse Naturoplevelser

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan. Slangerup

Generel pædagogisk læreplan. Slangerup Generel pædagogisk læreplan Slangerup Indholdsfortegnelse Indhold Personlige kompetencer... 3 Sociale kompetencer... 3 Sproglige kompetencer.... 4 Krop og bevægelse... 4 Kultur og kulturelle udtryksformer....

Læs mere

Læreplan for alsidige personlige udvikling

Læreplan for alsidige personlige udvikling Læreplan for alsidige personlige udvikling Status / sammenhæng Børnenes alsidige personlige udvikling er en dannelsesproces, hvor de afprøver og udvikler deres identitet, mens de øver sig i at forstå sig

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Læreplan for D.I.I. Huset på Bakken Side 1

Læreplan for D.I.I. Huset på Bakken Side 1 Læreplan for Huset på Bakken 2013-2014 Tema Mål Metoder Handleplan Alsidig personlig Tage udgangspunkt i Sprogligt vil vi støtte udvikling At have indlevelse i andre barnets nærmeste børnene i at kunne

Læs mere

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER BARNETS SOCIALE KOMPETENCER Hvad skal vi lære børnene At begå sig i en større / mindre gruppe og vise empati for hinanden. At kunne samarbejde. At kunne danne venskaber. At føle sig respekteret, og være

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Skovvejens børnehave

Pædagogisk læreplan for Skovvejens børnehave Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsu

Læs mere

Pædagogisk Handleplan. - Børnehuset Kildeholm

Pædagogisk Handleplan. - Børnehuset Kildeholm Børnehuset Kildeholm Pædagogisk Handleplan - Børnehuset Kildeholm Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen. Den pædagogiske

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Vuggestue Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Signe s Signe dagpleje

Signe s Signe dagpleje Signe s dagpleje Signes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Signe Jørgensen Holleskovvej 24 6683 Føvling Tlf.: 22 25 47 64 Signe Jørgensen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner i Børnehuset Troldblomst. Her kan I læse om, hvordan vi arbejder med de pædagogiske lærerplaner i vuggestuen.

Pædagogiske lærerplaner i Børnehuset Troldblomst. Her kan I læse om, hvordan vi arbejder med de pædagogiske lærerplaner i vuggestuen. Pædagogiske lærerplaner i Børnehuset Troldblomst Her kan I læse om, hvordan vi arbejder med de pædagogiske lærerplaner i vuggestuen. Alsidig personlig udvikling Handler om den måde, barnets personlige

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Den personlige udvikling Barnet skal have mulighed for at: Det vil vi gøre ved at: Målene er nået når barnet: få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer udfolde sig som en stærk og alsidig

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling At tilbyde børnene mange muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer At give plads til, at børnene udfolder sig som selvstændige

Læs mere

Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej Brørup Tlf.: Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard

Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej Brørup Tlf.: Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard Marianne s dagpleje Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej 49 6650 Brørup Tlf.: 21 68 99 09 Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER BISTADET

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER BISTADET PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013-2016 BISTADET 1 Indholdsfortegnelse Faktaoplysninger... 3 Grundlæggende værdier... 4 Læringssyn pædagogisk tilgang... 5 Bistadets børne- og læringssyn... 6 Barnets alsidige

Læs mere

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven 1. Personlige kompetencer Kolding Kommunes overordnede mål: ved at være lydhør og medlevende vil vi udvikle barnets personlige kompetencer, så det oplever

Læs mere

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Gruppe Krop og bevægelse I Skanderborg vil vi understøtte at børn gives mulighed for at vælge sunde livsvaner sikre at der er fokus på kost og bevægelse. Den bedste start

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

De 6 pædagogiske lærerplanstemaer for Herslev Flexinstitution

De 6 pædagogiske lærerplanstemaer for Herslev Flexinstitution De 6 pædagogiske lærerplanstemaer for Herslev Flexinstitution 2011-2012 De 6 pædagogiske lærerplanstemaer I vores fælles hverdag på Herslev central Skole, i Flexinstitutionen, og SFO en som helhed, har

Læs mere

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 I børnehuset Ved skellet arbejder vi med den inkluderende tankegang, hvor hvert enkelt barn oplever at være en del af fællesskabet. Vi har

Læs mere

Læreplan for Daginstitutionen Nørremarken

Læreplan for Daginstitutionen Nørremarken Læreplan for Daginstitutionen Nørremarken 1 Indholdsfortegnelse Faktaoplysninger... side 3 Grundlæggende værdier... side 4 Læringssyn... side 5 Barnets alsidige personlige udvikling - mål... side 6 Barnets

Læs mere

Pædagogisk læreplan

Pædagogisk læreplan 2012-2014 Pædagogisk læreplan Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring 2012-2014 Indholdsfortegnelse Pædagogisk læreplan... 1 De 6 læreplanstemaer... 1 Tema: Alsidig personlige udvikling... 1 Tema: Sociale kompetencer...

Læs mere

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer:

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer: De 6 læreplanstemaer: Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sprog. Krop og bevægelse. Natur og Naturfænomener. Kulturelle udtryksformer og værdier. Beklædning i gamle dage. Overordnede

Læs mere

Mopælappen. Læreplan vuggestuen

Mopælappen. Læreplan vuggestuen Mopælappen Læreplan vuggestuen Generelle mål for udarbejdelse læreplan. Vi får større indsigt i teori vi vil få flere diskussioner om indhold og det skal bidrage til at styrke vores faglighed. Medarbejderne

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Fanø kommunale dagpleje. Pædagogiske læreplan

Fanø kommunale dagpleje. Pædagogiske læreplan Fanø kommunale dagpleje Pædagogiske læreplan 1 Indholdsfortegnelse: Personlig udvikling...s. 3 Sociale kompetencer...s. 4 Krop og bevægelse...s. 5 Sprog... s. 6 Natur og natur fænomener...s. 7 Kultur og

Læs mere