Retningslinjer for ansvarlige investeringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for ansvarlige investeringer"

Transkript

1 Retningslinjer for ansvarlige investeringer

2 Industriens Pensions politik for ansvarlige investeringer er baseret på Vejledning om ansvarlige investeringer, som er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen. Vejledningen forpligter investorer til at styrke deres fokus på miljø, sociale forhold og god selskabsledelse (corporate governance) i forbindelse med investering. Der opfordres til, at disse forhold implementeres i investeringsprocessen samt håndteres gennem aktivt ejerskab. Traditionelt har aktivt ejerskab været betragtet som det at handle økonomisk rationelt og sikre det bedst mulige afkast for ejerne. Under overskriften ansvarlige investeringer anvendes aktivt ejerskab i stigende omfang til at påvirke uansvarlige virksomheder til at ændre adfærd. I sidste ende er målet for både det traditionelle aktive ejerskab og det ansvarlige aktive ejerskab at skabe værdi for ejerne, idet de virksomheder, som agerer forsvarligt, må forventes at klare sig bedst på lang sigt. Industriens Pensions politik for ansvarlige investeringer sætter de overordnede rammer for arbejdet med ansvarlige investeringer, og i praksis gøres dette mere håndgribeligt ved at følge nærværende grundlæggende kriterier vedrørende overholdelse af gældende lovgivning, sanktioner med Danmarks tiltrædelse, konventionsstridige våben og FN s Global Compact principper (bilag 1). De grundlæggende kriterier sætter rammer for vores screening, dialog og udelukkelse. Industriens Pensions retningslinjer finder anvendelse ved investeringer i aktier, virksomhedsobligationer, statsobligationer og unoterede investeringer. Retningslinjerne gælder for både direkte og indirekte investeringer (fx via en investeringsforening eller en fond). Vi fokuserer vores ressourcer der, hvor vi har de største investeringer, og der hvor vi tror, vi kan skabe de bedste resultater i forhold til at påvirke selskaberne. Implementering af Industriens Pensions retningslinjer ved børsnoterede aktieinvesteringer og virksomhedsobligationer sker ved, at Industriens Pension løbende informerer de eksterne managere om, hvilke selskaber der er ekskluderet fra investeringsuniverset. Manageren forpligter sig til ikke at investere i disse selskaber. Derudover har vi gennem vores eksterne samarbejdspartner dialog med en række selskaber om deres fokus på miljø, sociale forhold og god selskabsledelse. Aktivt ejerskab giver oftest bedre mulighed for at skabe resultater og adfærdsændring, end hvis investeringer afvikles. Investeringer i unoterede aktier mv. gennem fonde sker som tilsagn om investering til fonden, hvorefter fonden foretager investeringerne over de kommende år. Investor har altså ikke indsigt i, hvilke selskaber der konkret bliver investeret i på tidspunktet for afgivelse af investeringstilsagnet. I forbindelse med vurdering af fonden oplyser vi om Industriens Pensions retningslinjer for ansvarlige investeringer og beder om teamets vurdering af, om der potentielt vi være investeringer, der vil være et brud på Industriens Pensions retningslinjer. Skulle det mod forventning ske, at et af porteføljeselskaberne har aktiviteter, der bryder med Industriens Pensions retningslinjer, vil det ikke være muligt alene at afhænde dette selskab. Det vil være nødvendigt at sælge hele Industriens Pensions ejerandel i fonden, og derfor er der en allonge til kontrakten, som forpligter forvalteren til aktivt at bistå ved et sådant salg. 2

3 Lovgivning Industriens Pension investerer ikke i selskaber, som gentagne gange overtræder gældende lovgivning. 1. Menneskerettigheder Global Compact princip 1 lyder: Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder. Global Compact princip 2 lyder: Virksomheden bør sikre, at den ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne. Industriens Pensions retningslinjer vedrørende menneskerettigheder tager udgangspunkt i princip 1 og 2 i FN s Global Compact samt FN s Verdenserklæring om menneskerettighederne af 1948, ifølge hvilken menneskerettigheder blandt andet omfatter: retten til liv, frihed og personlig sikkerhed; retten til ikke at blive diskrimineret; forbud mod slaveri; beskyttelse mod vold, tortur, nedværdigende behandling, vilkårlig anholdelse, tilbageholdelse eller landsforvisning; lige behandling og beskyttelse for loven; retten til privatliv, ejendom og til fri bevægelse; retten til tanke-, tros-, religions-, ytrings-, forenings- og forsamlingsfrihed; retten til demokrati; retten til social tryghed, arbejde, hvile samt fritid og retten til uddannelse, retten til tilstrækkelig levestandard; retten til en nationalitet. Sagerne om brud på menneskerettigheder spænder meget vidt og omhandler en lang række konventioner inden for arbejdsmæssige, borgerlige, politiske, økonomiske, sociale, kulturelle og kriminelle forhold. Det drejer sig ofte om, at de pågældende selskaber ikke vil tage ansvar for krænkelser, eller manglende åbenhed fra selskaberne om, hvordan de forholder sig til menneskerettighedsforhold. Der er typisk tale om overtrædelser af internationale resolutioner og konventioner i the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), UN Security Council resolutioner, the Geneva Convention, the International Labour Organization (ILO), the International Court of Justice (ICJ) og the International Criminal Court (ICC). Danmark har tiltrådt alle ovennævnte resolutioner og konventioner og støtter ICJ og ICC. Resolutionerne og konventionerne er meget brede, og domstolene, der er tilknyttet, er ikke bredt accepteret af medlemslandene i FN (USA, Kina, Rusland og Indien anerkender eksempelvis ikke domstolene). Samtidig findes der kun ganske få domsafsigelser, og domstolene kommer som oftest kun med udtalelser om et emne og ikke en egentlig domsafsigelse, hvilket gør tolkning og implementering vanskelig. Generelt vil Industriens Pension agere ud fra det internationale regelsæt, som Danmark har tiltrådt og med hensyntagen til lokale etiske standarder. Det forhold, at ikke alle lande har 3

4 accepteret konventioner og resolutioner samt anerkendt domstolene, betyder ikke, at Industriens Pension generelt vil afholde sig fra at agere overfor virksomheder i de pågældende lande, hvis de har overtrådt internationale konventioner med Danmarks tiltrædelse. 2. Arbejdstagerrettigheder Global Compact princip 3 lyder: Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling. Global Compact princip 4 lyder: Virksomheden bør støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde. Global Compact princip 5 lyder: Virksomheden bør støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde. Global Compact princip 6 lyder: Virksomheden bør afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold. Industriens Pensions retningslinjer vedrørende arbejdstagerrettigheder opdeles i 5 grupper: i. fri forenings- og organiseringsret ii. udryddelse af tvangsarbejde iii. afskaffelse af børnearbejde iv. afskaffelse af diskrimination v. sikkerhed, sundhed og arbejdsmiljø på arbejdspladser. i. Industriens Pensions retningslinjer vedrørende fri forenings- og organiseringsret tager udgangspunkt i princip 3 i FN s Global Compact, FN s Verdenserklæring om menneskerettighederne af 1948 samt ILO konventionerne: Virksomheder må ikke krænke foreningsfrihed og skal anerkende retten til kollektiv forhandling. Fri forenings- og organiseringsret kan for eksempel forstås som retten til at oprette eller tilslutte sig organisationer eller foreninger efter eget valg uden forudgående tilladelse og uden foranstaltninger, der skader arbejdstageren og retten til organisationers frivillige forhandlinger med henblik på regulering af arbejdsvilkårene gennem kollektive overenskomster. ii. Industriens Pensions retningslinjer vedrørende udryddelse af tvangsarbejde tager udgangspunkt i princip 4 i FN s Global Compact og ILO konventionerne: Industriens Pension vil indlede dialog med virksomheder, hvor det er relevant i relation til tvangsarbejde. Tvangsarbejde kan for eksempel forstås som: brug af tvungent eller pligtmæssigt arbejde som middel til politisk tvang eller straf for bestemte politiske eller ideologiske synspunkter; brug af tvungent eller pligtmæssigt arbejde som metode til at mobilisere og anvende arbejdskraft med henblik på økonomisk udvikling; brug af tvungent eller pligtmæssigt arbejde som middel til opretholdelse af arbejdsdisciplin; 4

5 brug af tvungent eller pligtmæssigt arbejde som straf for at have deltaget i strejker og brug af tvungent eller pligtmæssigt arbejde som middel til forskelsbehandling på grund af race, social stilling, nationalitet eller religion. iii. Industriens Pensions retningslinjer vedrørende afskaffelse af børnearbejde tager udgangspunkt i princip 5 i FN s Global Compact, FN s konvention om barnets rettigheder af 1989 og ILO konventionerne: Industriens Pension vil indlede dialog med virksomheder, hvor det er relevant i relation til anvendelse af børnearbejde. Børnearbejde kan for eksempel forstås som: børn under 18 år, som udfører farligt arbejde, der kan skade deres sundhed, sikkerhed eller moral; børnearbejdere under 15 år i I-lande som udfører almindeligt arbejde; børnearbejdere under 14 år i U-lande, der har ratificeret ILO konventioner med henvisning til særreglen om lavere alder, som udfører almindeligt arbejde; børnearbejdere under 13 år i I-lande, som udfører let arbejde; børnearbejdere under 12 år i U-lande, der har ratificeret ILO konventioner med henvisning til særreglen om lavere alder, som udfører let arbejde. iv. Industriens Pensions retningslinjer vedrørende afskaffelse af diskrimination tager udgangspunkt i princip 6 i FN s Global Compact, FN s Verdenserklæring om menneskerettighederne af 1948 og ILO konventionerne: Industriens Pension vil indlede dialog med virksomheder, hvor det er relevant i relation til diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold. I virksomhederne bør der være: ret til lige løn for mænd og kvinder for samme arbejde; ligestilling i forhold til adgang til arbejde uanset race, farve, køn, religion, politisk orientering, national eller social oprindelse og ligestilling i arbejds- og ansættelsesforhold uanset race, farve, køn, religion, politisk anskuelse, national eller social oprindelse. v. Industriens Pensions retningslinjer vedrørende sikkerhed, sundhed og arbejdsmiljø på arbejdspladser tager udgangspunkt i ILO konventionerne: Virksomheder skal sikre sikkerhed, sundhed og et godt arbejdsmiljø på arbejdspladser. Det betyder, at arbejdssteder, udstyr og arbejdsprocesser skal være sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige. Det er ofte svært at dokumentere, at et selskab har brudt de gældende regler og love vedrørende arbejdstagerrettigheder, og et af de overordnede mål er at påvirke selskabet til at indføre åbenhed om retningslinjer og procedurer og dokumentere, at disse overholdes. Flere af forholdene er svære at dokumentere, og tolkningen af, hvad der er lovligt eller ulovligt, kan være vanskelig, hvis ikke der er konkret dokumentation. Ofte er der betydelig forskel på, hvad der anses som acceptabelt i de enkelte lande, selv om der er et internationalt anerkendt regelsæt (ILO). Den forskelligartede tilgang til arbejdstagerrettigheder gør det ofte til en gråzone, hvad der er acceptabelt i henhold til Industriens Pensions politik. 5

6 Generelt vil Industriens Pension agere ud fra det internationale regelsæt, som Danmark har tiltrådt, samt under hensyntagen til lokale etiske og miljømæssige standarder. 3. Miljø Global Compact princip 7 lyder: Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer. Global Compact princip 8 lyder: Virksomheden bør tage initiativ til at fremme en større miljømæssig ansvarlighed. Global Compact princip 9 lyder: Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier. Industriens Pensions retningslinjer vedrørende miljø tager udgangspunkt i bl.a. princip 7, 8 og 9 i FN s Global Compact og følgende internationale dokumenter: Montreal Protokollen af 1987 vedrørende reduktion af forbruget af kemikalier, der forårsager skade på ozonlaget; Konvention om biodiversitet af 1992 vedrørende bevaring og bæredygtig anvendelse af komponenterne i biodiversiteten; Kyoto Protokollen af 1998 vedrørende stabilisering af drivhusgasser. Virksomheder bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer, tage initiativ til at fremme en større miljømæssig ansvarlighed og opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier. Skade på miljøet kan for eksempel forstås som handlinger, der har betydelig negativ indflydelse på økosystemer, oprindelige indbyggere eller populationer af særlige arter i naturlige omgivelser og betydelig negativ indflydelse på biodiversiteten samt forurening af vand, jord og luft, og stort udslip af drivhusgasser i atmosfæren. Skader på miljøet kan være svære at dokumentere, og tolkningen af, hvad der er lovligt eller ulovligt, kan være vanskelig, hvis der ikke er konkret dokumentation. Ofte er det problematisk, at sager om skade på miljøet reguleres af de enkelte lande, og der er stor forskel på, hvad der anses som acceptabelt. Nationale økonomiske interesser kan mindske sandsynligheden for positivt resultat af Industriens Pensions tiltag. Sager om forurening ved fx olie- og gasudslip samt metal- og minedrift er alle af omfattende karakter og har stor negativ effekt på miljøet. Det drejer sig ofte om, at de pågældende selskaber ikke vil tage ansvar for tilstrækkelig oprydning efter lækage af olie, gas, giftigt spildevand osv. Derudover mangler der ofte åbenhed fra selskaberne om, hvordan de fremover vil hindre lignende hændelser. Trussel af natur og dyrearter er ligeledes alvorlige sager, men de er ofte knapt så håndgribelige, som det er tilfældet med forurening ved olie, gas samt minedrift. Industriens Pensions fokus vil være, om der er sket overtrædelse af internationale konventioner og resolutioner, men ageren kan i visse situationer komme på tale, selv om der ikke kan dokumenteres overtrædelse. 6

7 4. Anti-korruption Global Compact princip 10 lyder: Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Industriens Pensions retningslinjer vedrørende anti-korruption tager udgangspunkt i princip 10 i FN s Global Compact, FN s konvention mod korruption af 2003 og OECD s retningslinjer for multinationale selskaber: Industriens Pension vil indlede dialog med virksomheder, hvor det er relevant i relation til korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Korruption kan for eksempel forstås som situationer, hvor der bliver tilbudt, lovet, givet, opkrævet eller modtaget bestikkelse eller andre uretmæssige fordele. Korruption og bestikkelse er et grundlæggende økonomisk problem, fordi det forhindrer markederne i at fungere effektivt. Korruption betragtes derfor også som en af de største barrierer for økonomisk og social udvikling. Bestikkelse kan generelt defineres som en betaling for at opnå en fordel eller få nogen til at gøre noget, der er ulovligt, uærligt, i strid med vedkommendes forpligtelser eller et brud på andres rettigheder. I andre sammenhænge kan korruption være andre forhold end bestikkelse, eksempelvis favorisering, nepotisme, underslæb, bedrageri eller karteldannelse. 5. Antipersonelle landminer (konventionsstridige våben) Industriens Pensions retningslinjer vedrørende antipersonelle landminer tager udgangspunkt i Ottawa-konventionen af 1997, som har til formål at forbyde brugen af antipersonelle landminer. Industriens Pension vil ikke investere i selskaber, hvis aktiviteter er forbundet med antipersonelle landminer. Aktiviteter forbundet med antipersonelle landminer kan for eksempel forstås som brugen, udvikling, fremstilling, erhvervelse, oplagring, bibeholdelse eller overførsel af antipersonelle landminer eller centrale komponenter i antipersonelle landminer. Flere lande har indført forbud mod investeringer i virksomheder, der er involveret i produktion, udvikling mv. af antipersonelle landminer. Ingen af landene vil oplyse, hvilke virksomheder der er omfattet af dette forbud, og det kan derfor være vanskeligt at afgøre, om der sker overtrædelse, hvis der er tale om produktion af komponenter, som bruges bredt i anden industri, fx komponenter til elektronisk styring. Sagerne bliver mere konkrete, hvis der er tale om våbenproducenter, hvor en stor del af forretningen er baseret på antipersonelle landminer. Handling på området vanskeliggøres potentielt af, at fx Kina, Indien, Rusland og USA ikke har underskrevet Ottawa-konventionen, hvilket dog ikke umiddelbart ændrer ved Industriens Pensions politik om ikke at investere i selskaber, hvis aktiviteter er forbundet med landminer. 6. Klyngeammunition (konventionsstridige våben) Industriens Pensions retningslinjer vedrørende klyngeammunition tager udgangspunkt i Oslo konventionen af 2008, som har til formål at forbyde visse typer af klyngeammunition. 7

8 Industriens Pension vil ikke investere i selskaber, hvis aktiviteter er forbundet med klyngeammunition, som er omfattet af Oslo-konventionen. Aktiviteter forbundet med klyngeammunition kan for eksempel forstås som brugen, udvikling, fremstilling, erhvervelse, oplagring, bibeholdelse eller overførsel af klyngeammunition eller centrale komponenter i klyngeammunition. Ligesom for antipersonelle landminer har flere lande indført forbud mod investeringer i virksomheder, der er involveret i produktion, udvikling mv. af klyngeammunition. Det oplyses ikke, hvilke virksomheder der er omfattet af forbuddet, og som for landminer kan der være tale om komponenter, der også bruges i fredelige sammenhænge. Også her bliver sagerne mere konkrete, hvis der er tale om våbenproducenter, hvor en stor del af forretningen er baseret på klyngeammunition. Kina, Indien, Rusland og USA m.fl. har ikke underskrevet Oslo-konventionen, hvilket dog ikke umiddelbart ændrer ved Industriens Pensions politik om generelt ikke at investere i selskaber med aktiviteter, der er forbundet med klyngeammunition. 7. Sanktioner Industriens Pension følger gældende sanktioner og vil ikke investere i selskaber, som bidrager til handlinger i strid med sanktioner, der er vedtaget af FN eller EU og tiltrådt af Danmark. Lande, der er omfattet af sanktioner vedtaget af FN eller EU og tiltrådt af Danmark, skal behandles i henhold til gældende sanktioner. 8. God selskabsledelse God selskabsledelse corporate governance har til formål at understøtte værdiskabende og ansvarlig ledelse og dermed bidrage til selskabernes langsigtede succes. Industriens Pensions retningslinjer for god selskabsledelse tager dels udgangspunkt i de til enhver tid gældende anbefalinger, udarbejdet af Komitéen for god selskabsledelse og Global Corporate Governance Principles, dels lovgivning og anbefalinger for god selskabsledelse i de relevante lande. Disse principper forfølges i vores løbende dialog med selskaber og danner udgangspunkt for vores afstemningspolitik. Anbefalingerne drejer som om: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 2. Bestyrelsens opgaver og ansvar 3. Bestyrelsens sammensætning og organisering 4. Ledelsens vederlag 5. Regnskabsaflæggelse, risikostyring og revision Vi forventer, at selskaber følger anbefalingerne eller forklarer, hvorfor de har valgt ikke at gøre det. Selskaber, som ikke følger anbefalingerne, bliver vurderet fra sag til sag, og anbefalingerne danner udgangspunkt for vores løbende dialog med selskaber. Anbefalingerne danner ligeledes udgangspunkt for vores afstemningspolitik. 8

9 9. Screening Industriens Pension modtager kvartalsvis rapportering fra vores eksterne samarbejdspartner Hermes, som dækker screening af selskaber i porteføljen, dialog med selskaber og afstemning på generalforsamlinger. Der screenes på FN s Global Compact principper, Ottawa-konventionen om landminer, Oslokonventionen om klyngeammunition, konventionen om biologiske våben, konventionen om kemiske våben, involvering i atomvåben og overtrædelser af handels- og våbenembargoer. Screening af porteføljen og rapportering har til formål at: 1. identificere selskaber, hvis aktiviteter formodes at være imod Industriens Pensions retningslinjer for ansvarlige investeringer. 2. give indsigt i karakteren af disse formodede krænkelser. 3. give indsigt i den dialog, Hermes har med selskaberne om de formodede krænkelser. Rapporteringen bruges som basis for dialog med selskaber eller til at identificere selskaber, som skal udelukkes fra Industriens Pensions investeringsunivers. Screeningen af selskaber bruges også til dialog med interne og eksterne porteføljeforvaltere om de enkelte selskaber og bliver på den måde en integreret del af investeringsprocessen. Udelukkelse af et selskab fra Industriens Pensions investeringsunivers effektueres ved, at der gives meddelelse til alle de relevante porteføljeforvaltere om, at der ikke må investeres i det pågældende selskab. Indgår selskabet på udelukkelsestidspunktet i en forvalters portefølje, sælges det. 10. Rapportering Åbenhed er vigtig for arbejdet med ansvarlige investeringer, og der rapporteres løbende om Industriens Pensions tiltag i forhold til ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab. Rapporteringen sker i årsrapporten og på vores hjemmeside og omfatter primært den overordnede dialog med selskaber og generalforsamlingsafstemning. På ad hoc basis rapporteres om specifikke emner. Industriens Pension offentliggør politik og retningslinjer for ansvarlige investeringer information om den overordnede dialog med selskaber og generalforsamlingsafstemning en liste over selskaber og lande, som der ikke investeres i. Industriens Pension praktiserer åbenhed om investeringerne og offentliggør beholdningslister indeholdende alle noterede aktiver, alle direkte investeringer og alle unoterede fonde. 9

10 Bilag 1 Principperne i Global Compact Menneskerettigheder 1. Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder. 2. Virksomheden bør sikre, at den ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne. Arbejdstagerrettigheder 3. Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling. 4. Virksomheden bør støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde. 5. Virksomheden bør støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde. 6. Virksomheden bør afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold. Miljø 7. Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer. 8. Virksomheden bør tage initiativ til at fremme en større miljømæssig ansvarlighed. 9. Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier. Anti-korruption 10. Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. 10

Retningslinjer for ansvarlige investeringer

Retningslinjer for ansvarlige investeringer Retningslinjer for ansvarlige investeringer hos Arkitekternes Pensionskasse, Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger og MP Pension-Pensionskassen for Magistre og Psykologer ( Pensionskasserne

Læs mere

Politik for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab

Politik for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab Politik for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab 1. Baggrund og formål Industriens Pension mener, at et selskabs evne til at håndtere miljø, menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder (også

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

Politik for ansvarlige investeringer

Politik for ansvarlige investeringer Politik for ansvarlige investeringer Industriens Pensions målsætning er at sikre det størst mulige langsigtede reale afkast efter omkostninger under hensyntagen til investeringsrisikoen. Ved at investere

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

Bilag 6. Ansvarlig investeringspolitik

Bilag 6. Ansvarlig investeringspolitik Bilag 6 Ansvarlig investeringspolitik Indhold 1. Indledning... 3 2. Begreber... 3 3. Retningslinjer for ansvarlige investeringer... 4 4. Ledelse og rapportering... 6 2 1. Indledning Stiftsmidlerne er den

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Bilag 16 CSR [INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med Bilag 16 er at få inkluderet Aalborg

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN 19. november 2012 Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN Hvad indeholder samfundsansvar (CSR)? Dagsorden: UN Global Compact ISO 26000/DS 49000 * Regeringens handlingsplan

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer

Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer 1. Overordnet politik 1.1. Aarhus Kommunes byråd har den 22. februar 2017 vedtaget en ny politik for aktivt ejerskab og ansvarlige

Læs mere

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S Hovedstadens Letbane I/S Indholdsfortegnelse 3 for leverandører 4 Forventninger 5 Principperne Hovedstadens Letbane I/S Metrovej 5 København S CVR-nr. 36032499 T +45 3311 1700 E info@dinletbane.dk Læs

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Bilag til aftale: Corporate Social Responsibility (CSR) Indledning Kriminalforsorgen vil sikre, at Kriminalforsorgens indkøbsaftaler systematisk inddrager hensynet til samfundsansvar som formuleret i de

Læs mere

Bilag 5. Samfundsansvar

Bilag 5. Samfundsansvar Bilag 5 Samfundsansvar Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet Side 1 af 5 Samfundsansvar Nærværende bilag skal ikke udfyldes, men indgår som del

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Bilag H CSR Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 2. Mindstekrav til Leverandøren... 4 2.1. Generelt... 4 2.1.1. Menneskerettigheder (Mindstekrav)...

Læs mere

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar Bilag 4 CSR/Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR...

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Politik for samfundsansvar i Sampension CSR

Politik for samfundsansvar i Sampension CSR Bestyrelsesmøde 23. oktober 2015 Sampension KP Livsforsikring a/s Politik for samfundsansvar i Sampension CSR Sampension administrerer pensionsordninger for knap 300.000 danskere. Hovedparten af kunderne

Læs mere

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8 Bilag 1 - CSR Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 4 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 7

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 3 2. Specifikke krav... 4 3. Dokumentation... 6 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Bilag XX Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 1 Formålet med kontraktbilaget... 1 1. Generelle krav... 2 1, stk. 1 - Global Compact-principperne... 2 2. Specifikke krav...

Læs mere

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ MENNESKERETTIGHEDER ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MILJØ ANTI-KORRUPTION INDHOLD Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Brev fra Adm. Direktør, Vikargruppen side 3 Menneskerettigheder side 4 Arbejdstagerrettigheder

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Bilag 6. Samfundsansvar

Bilag 6. Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammekontrakt om Kommunikation-, reklame- og mediabureauydelser Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2. KRAV TIL CSR...

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser)

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser) Bilag 4 CSR-krav og Arbejdsklausul (tjenesteydelser) Indhold 1 ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2 KRAV TIL CSR... 4 2.1 GENERELLE KRAV... 4 2.1.1 Menneskerettigheder...

Læs mere

Social Klausul Social klausul

Social Klausul Social klausul Social klausul Side 1 af 10 INDHOLD Parterne 3 1 GENERELLE KRAV 3 1, stk. 1 - Global Compact-principperne 3 2 SPECIFIKKE KRAV 4 2, stk. 1 - Menneskerettigheder 4 2, stk. 2 Arbejdstagerrettigheder 5 2,

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Udbuddets navn 1 Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Indhold 1. Parterne...2 2. Formål og generelle krav...2 3. Leverandørens ansvar og forpligtelse...2 3.1. Krav til Leverandøren

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

Medarbejdere i EnviDan er: alle medarbejdere i EnviDan A/S, EnviDan International A/S, EnviDan Water A/S og EnviDan Energy A/S

Medarbejdere i EnviDan er: alle medarbejdere i EnviDan A/S, EnviDan International A/S, EnviDan Water A/S og EnviDan Energy A/S 1. Gyldighedsområde I EnviDan forventer vi, at alle medarbejdere i EnviDan samt samarbejdspartnere: som minimum overholder den nationale lovgivning overholder og handler i henhold til EnviDans Code of

Læs mere

I 1997 tydeliggjorde Finanstilsynet i et notat til branchen sin fortolkning af de gældende regler for pensionsselskabernes investeringer:

I 1997 tydeliggjorde Finanstilsynet i et notat til branchen sin fortolkning af de gældende regler for pensionsselskabernes investeringer: 8. januar 2014 SOCIALT ANSVARLIGE INVESTERINGER Lovgrundlaget Pensionskassens investeringspolitik tilrettelægges ud fra en målsætning om at opnå det størst mulige formueafkast under hensyntagen til den

Læs mere

SOCIALT ANSVARLIGE INVESTERINGER

SOCIALT ANSVARLIGE INVESTERINGER SOCIALT ANSVARLIGE INVESTERINGER OKTOBER 2016 Lovgrundlaget Pensionskassens investeringspolitik tilrettelægges ud fra en målsætning om at opnå det størst mulige formueafkast under hensyntagen til den risiko,

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder...

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder... CSR - Leverandør (Corporate Sociale Responsibility) Indhold 1 Generelle krav... 2 1.1 Menneskerettigheder... 2 1.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 1.3 Miljø... 2 1.4 Anti-korruption... 2 2 Specifikke krav...

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and Samarbejdskodeks for leverandører af ydelser (entreprenører) Naturligt ansvar HedeDanmark a/s er en international service- og handelsvirksomhed inden for det grønne område. Vi er ledende inden for serviceydelser

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. Vi ønsker også at bevare og styrke vores høje integritet

Læs mere

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT Version 4.0 Introduktion LEGO Gruppens motto er "Kun det bedste er godt nok" og gør alt for at leve op til deres ansvar i en verden i konstant forandring, hvor den generelle

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige?

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Workshop hos KL, 17.1.2012 Hanne Gürtler, Sekretariatsleder Hvad betyder samfundsansvar? samfundsansvarlig virksomhed respekterer menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder

Læs mere

PENSIONSKASSERNE. AP Pension :

PENSIONSKASSERNE. AP Pension : PENSIONSKASSERNE AP Pension : Survey spørgsmål 1. Hvad er jeres retningslinjer for investeringer i virksomheder, der har forbindelse til de besatte 2. Hvad er jeres retningslinjer for investeringer i virksomheder,

Læs mere

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 1. Introduktion 1.1 Formål Formålet med denne code of conduct er at sikre, at id husets leverandører i videst muligt omfang driver deres virksomhed i overensstemmelse

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

Code of conduct for leverandører til

Code of conduct for leverandører til Code of conduct for leverandører til Indledning Formålet med Hansen Textile A/S code of conduct er at være med til at skabe og fremme ansvarlige produktionsprincipper over hele verden. Hensigten er at

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Politik vedrørende menneskerettigheder (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 den 22. februar 2013) Revision 1 (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2015 den 20. februar

Læs mere

CSR POLITIK OKTOBER 2013

CSR POLITIK OKTOBER 2013 CSR POLITIK OKTOBER 2013 CSR-politik for Danish Crown koncernen Denne politik er vedtaget med henblik på at sikre, at Danish Crown lever op til internationalt anerkendte principper for virksomheders samfundsansvar,

Læs mere

Addtech AB. Adfærdskodeks

Addtech AB. Adfærdskodeks Addtech AB Adfærdskodeks Indledning Addtech er en teknologikoncern, som tilfører både teknologisk og økonomisk merværdi i kæden mellem producenter og kunder. Koncernen driver forretning inden for udvalgte

Læs mere

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT INDHOLD MILJØ LOGISTIK A/S CODE OF CONDUCT 3 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN 4 MENNESKERETTIGHEDER 4 MEDARBEJDERE 5 FORRETNINGSETIK 6 INTERESSEKONFLIKT 7 FORTROLIGHED 7 RELATIONER

Læs mere

Bilag 19, Samfundsansvar

Bilag 19, Samfundsansvar Bilag 19, Samfundsansvar Version Ændringer Dato 2.1 Korrektur: 06-02-2014 - Afsnit ændret til Punkt - Digitaliseringsstyrelsen ændret til Kunden - Vejledning til udfyldelse - Complianceliste 3.0 Ophøjet

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn]

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Bilag H CSR Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 2.1 FN s Global Compact... 3 2.2 OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder...

Læs mere

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Økonomiudvalget besluttede d. 19. marts 2013, at sociale klausuler skal anvendes i forbindelse med kommunens udbud og indkøb efter nærmere angivne

Læs mere

Politik for samfundsansvar i Sampension CSR

Politik for samfundsansvar i Sampension CSR Bestyrelsesmøde 6. december 2016 Sampension KP Livsforsikring A/S Politik for samfundsansvar i Sampension CSR 1. Baggrund Sampension KP Livsforsikring A/S er moderselskab i Sampension koncernen og er ejet

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere

Etiske regler for H+H Koncernen

Etiske regler for H+H Koncernen Etiske regler for H+H Koncernen Indhold Introduktion... 1 Arbejdstager... 2 Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen... 2 Grundlæggende arbejdstagerrettigheder... 2 Arbejdstager, fortsat... 3 Lighed, ikke-diskrimination

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Impacts principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

Code of Conduct DK (Policy) AH Industries Code of Conduct. 1 Overholdelse af lovgivningen. 2 Menneskerettigheder. 2.1 Menneskerettigheder generelt

Code of Conduct DK (Policy) AH Industries Code of Conduct. 1 Overholdelse af lovgivningen. 2 Menneskerettigheder. 2.1 Menneskerettigheder generelt AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Agenda 01. Introduktion 02. Baggrund for og kravene til CSR rapportering 03. Hvad omfatter CSR FN s Global Compact og de 10 principper 04. Konkrete eksempler O1. CSR introduktion

Læs mere

Social Ansvarlighed (CSR) og udvalgte fokusområder.

Social Ansvarlighed (CSR) og udvalgte fokusområder. Bilag. Til KB [Entreprise] April 2014 Social Ansvarlighed (CSR) og udvalgte fokusområder. Banedanmark arbejder for at sikre fremtidens jernbane til gavn for samfund, mennesker og miljø. Vi lægger vægt

Læs mere

hvad er csr? hvad har det med mig at gøre? Hvad har det med LaserTryk.dk at gøre?

hvad er csr? hvad har det med mig at gøre? Hvad har det med LaserTryk.dk at gøre? hvad er csr? hvad har det med mig at gøre? Hvad har det med LaserTryk.dk at gøre? dit visitkort har du set detaljen? Lasertryk.dk / Din opgave / CSr Jeg er csr-ansvarlig Nyt visitkort Her har du et nyt

Læs mere

A/S Cimbria. Communication On Progress

A/S Cimbria. Communication On Progress A/S Cimbria Communication On Progress At Cimbria we believe...... in a prosperous future for all. We believe in caring for the Earth and the limited resources, we have at our disposal. We believe in making

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

at bestyrelsen godkender målepunkter og politikker for CSR, der vil indgå som tillæg til rapportering i årsregnskabet 2013.

at bestyrelsen godkender målepunkter og politikker for CSR, der vil indgå som tillæg til rapportering i årsregnskabet 2013. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Mads Lund Larsen 07 CSR-politik for Movia målepunkter og politikker Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender

Læs mere

DACHSER Adfærdskodeks

DACHSER Adfærdskodeks DACHSER Adfærdskodeks 1. Indledning Grundlaget for alle aktiviteter hos Dachser er vores overholdelse af juridisk bindende forskrifter på nationalt og internationalt niveau samt alle forpligtelser, vi

Læs mere

Bilag 1A. Virksomhedens ansvar: Generelle krav (MK) Side 1 af INDLEDNING

Bilag 1A. Virksomhedens ansvar: Generelle krav (MK) Side 1 af INDLEDNING Bilag 1A Side 1 af 13 Virksomhedens ansvar: Generelle krav (MK) 1. INDLEDNING Samfundsansvar skal systematisk og konsekvent indgå i den statslige indkøbspolitik. Ved opfyldelsen af Rammeaftalen forpligter

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

FN s Global Compact. Rammeværk til arbejdet med samfundsansvar

FN s Global Compact. Rammeværk til arbejdet med samfundsansvar FN s Global Compact Rammeværk til arbejdet med samfundsansvar Internationale rammeværk UN Global Compact UN Guiding Principles OECD Guidelines for Multinational Enterprises ILO konventionerne ISO26000

Læs mere

Bilag 2 Krav til CSR (Corporate Social Responsibility) Forsvarets havmiljøvogterkampagne

Bilag 2 Krav til CSR (Corporate Social Responsibility) Forsvarets havmiljøvogterkampagne Bilag 2 Krav til CSR (Corporate Social Responsibility) Forsvarets havmiljøvogterkampagne 1 ARBEJDSKLAUSUL Nærværende arbejdsklausul fastsættes med hjemmel i ILO-konvention nr 94 og Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen.

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen. ADFÆRDSKODEKS Vores vision er at være førende indenfor værdiskabende teknologi handel. For at leve op til vores vision skal vi hele tiden udvikle os, men aldrig ved at gå på kompromis med princippet om

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt Punkt 5. Bilag 1. Oplæg til etisk investeringspolitik for Københavns Universitet

Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt Punkt 5. Bilag 1. Oplæg til etisk investeringspolitik for Københavns Universitet Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt. 2016 Punkt 5. Bilag 1 Oplæg til etisk investeringspolitik for Københavns Universitet Oktober 2016 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for den etiske investeringspolitik

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 17.12.2014 EP-PE_TC1-COD(2014)0287 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 17. december 2014 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Forretningsetik... 2 3.

Læs mere

Samfundsansvar December 2015

Samfundsansvar December 2015 Samfundsansvar December 2015 1 Sammen bliver vi med sikkerhed bedre! Indhold 1. AT GØRE DIG UBEKYMRET... 2 2. HISTORIEN OM ICM... 3 3. VÆRDIER OG ADFÆRD... 3 4. CERTIFICERINGER OG POLITIK... 4 5. MENNESKERETTIGHEDER

Læs mere

Grafisk CSR-kodeks. 10 principper. Grafisk CSR-kodeks version 1.0 1

Grafisk CSR-kodeks. 10 principper. Grafisk CSR-kodeks version 1.0 1 Grafisk CSR-kodeks 10 principper Grafisk CSR-kodeks version 1.0 1 Grafisk CSR-kodeks Stadig flere grafiske ydelser fremstilles og handles globalt. Samtidig opleves en sti gende interesse for de sociale,

Læs mere

Sociale & arbejdsmæssige klausuler Bilag xx til aftale xxxx. Aftale nr. xxx, xxxxxx

Sociale & arbejdsmæssige klausuler Bilag xx til aftale xxxx. Aftale nr. xxx, xxxxxx 1. Formål Det overordnede mål er at opfyldelse af Konkurrence og Forbrugerstyrelsens vejledning for Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud med mindst mulig administration

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global Etiske regler Akelius Residential Group etiske regler Godkendt af forretningsudvalget 14-04-2016 Region implementering Global 1 Indledning og ambitioner De etiske regler er et afgørende grundlag for vores

Læs mere

CSR-Erklæring fra Stig Bo Datagrafik

CSR-Erklæring fra Stig Bo Datagrafik København Ø 06.05.2009 CSR-Erklæring fra Stig Bo Datagrafik Med dette dokument erklærer Stig Bo Datagrafik, at den lever op til en række CSR-krav inden for flg. områder: Affald og genanvendelse Almen sundhedsfremme

Læs mere

II. De 10 forpligtelser

II. De 10 forpligtelser I. MÅL ECCO designer, producerer og markedsfører fodtøj og tilbehør til kunder over hele verden. I de sidste mere end 40 år har ECCO udviklet sig fra en lokal dansk virksomhed til en international virksomhed

Læs mere

Svar på forespørgsel fra F og Ø til Overborgmesteren om Københavns Kommunes etiske investeringspolitik til BR d. 2/2 2017

Svar på forespørgsel fra F og Ø til Overborgmesteren om Københavns Kommunes etiske investeringspolitik til BR d. 2/2 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Til Borgerrepræsentationen Svar på forespørgsel fra F og Ø til Overborgmesteren om Københavns Kommunes etiske investeringspolitik

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Compass Groups etiske regelsæt

Compass Groups etiske regelsæt Compass Groups etiske regelsæt Udgave 1.2 Compass Groups etiske regelsæt & FN's Global Compact Som en verdensleder på vores felt har vi sat de allerhøjeste standarder for kvaliteten af de tjenesteydelser,

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere