Resultatkontrakt. Vedrørende Skabelon for resultatkontrakt med de 6 konsortier under Kompetenceplatform Midtjylland, herefter KOMPETENCE midt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt. Vedrørende Skabelon for resultatkontrakt med de 6 konsortier under Kompetenceplatform Midtjylland, herefter KOMPETENCE midt"

Transkript

1 Resultatkontrakt Vedrørende Skabelon for resultatkontrakt med de 6 konsortier under Kompetenceplatform Midtjylland, herefter KOMPETENCE midt Kontraktens start- og slutdato: 1. januar december 2009 Kontraktens parter Operatør: Væksthus Midtjylland Åbogade Århus N. Kontaktperson: Direktør Erik Krarup Tlf CVR. Nr Bankoplysninger: Jyske Bank, Østergade 4, 8000 Århus C Kontonummer Konsortium: Navn Konsortiets kontaktinformation (adresse, telefon, ). Tovholder-institutionens projektansvarlige/juridisk ansvarlige samt kontaktperson (adr., tlf., ) CVR. Nr Bankoplysninger Resumé Kompetenceplatform Midtjylland, KOMPETENCEmidt, er et initiativ med opgaver i forhold til såvel regionens virksomheder og uddannelsesinstitutioner som de øvrige aktører, der arbejder med grundlaget for kompetenceudvikling og vækst i region Midtjylland. Kompetenceplatformens primære målsætning er at sikre mere og bedre efteruddannelse på især de små og mellemstore virksomheder i regionen, og derfor samler projektet en bred gruppe af aktører, som alle spiller en central rolle for denne indsats, i et forpligtende partnerskab. Funktionen som Konsortium rummer blandt andet opgaver vedrørende konsulentydelser, opsøgende arbejde og uddannelsesplanlægning, men rummer ligeledes netværkssamarbejde mellem lokale uddannelsesinstitutioner, jobcentre, vejledningsnetværk, repræsentanter for arbejdsmarkedets parter, erhvervsserviceenheder samt øvrige relevante aktører. I forlængelse af initiativets overordnede formål og målsætninger rummer nærværende kontrakt en række præciseringer af konsortiets opgaver beskrevet på de tre niveauer - resultatmål, procesmål og indikatorer - og fastsat i kontraktens punkt 2.

2 Læsevejledning Dette er resultatkontrakten mellem operatøren, Væksthus Midtjylland og [KONSORTIUM] for Vækstforums initiativ Kompetenceplatform Midtjylland, i det følgende betegnet KOMPETENCEmidt. Initiativet beskrives i Region Midtjyllands Handlingsplan ( Fornyelse og vækst afsnit 4.3.), og Væksthus Midtjylland er i den forbindelse blevet godkendt som operatør på det samlede initiativ ved Vækstforums møde d. 10. december På samme møde blev det ligeledes besluttet at godkende seks regionale konsortier under KOMPETENCEmidt. Denne resultatkontrakt vedrører således samspillet mellem operatøren og hvert af disse seks konsortier. Resultatkontrakten er et juridisk bindende dokument, der indeholder en række beskrivelser af aftalens indhold, herunder præciseringer af krav, mål samt hvilke indikatorer, der betragtes som målopfyldende. Kontrakten er godkendt og underskrevet af operatøren (Væksthus Midtjylland) såvel som den juridisk og økonomisk ansvarlige partner (tovholder-institutionens projektansvarlige) i hvert konsortium. Indholdsfortegnelse Punkt 1. Formål og mål... 3 Punkt 2. Beskrivelse af indhold... 3 Punkt 3. Organisering og aktører... 8 Punkt 3.1. Styregruppe (følgegruppe)... 9 Punkt 3.2. Ansvar for projektledelse... 9 Punkt 3.3. Samspil med evt. samarbejdspartnere... 9 Punkt 4. Budget Punkt 4.1. Udbetalingskriterier Punkt 4.3. Generelt Punkt 5. Opfølgning og evt. justering af resultatkontrakt Punkt 6. Standardvilkår Punkt 7. Dokumentoversigt Punkt 8. Underskrifter Standardvilkår ved kontrakter... 11

3 Punkt 1. Formål og mål KOMPETENCEmidt er et initiativ under erhvervsudviklingsstrategiens indsatsområde om uddannelse og kompetenceudvikling. Den retter dermed sit fokus mod udviklingen af de menneskelige ressourcer som en vækstpolitisk udfordring, og mod arbejdskraftens og virksomhedernes evner til at omstille sig og tilegne sig nye kompetencer. Konsortiernes formål er at sikre mere efteruddannelse på især de små og mellemstore virksomheder i regionen. Derfor samler konsortierne en bred gruppe af aktører, som alle spiller en central rolle for denne indsats, i et forpligtende partnerskab. Det er intentionen, at muligheden for at tilbyde mere fleksible og målrettede uddannelsestilbud samt en større opsøgende virksomhed udført af et bredt netværk af aktører med indgående viden om det regionale erhvervslivs og arbejdsmarkeds behov vil resultere i mere efteruddannelse. Konsortierne skal derfor arbejde for: At flere virksomheder arbejder systematisk og strategisk med medarbejderudvikling som led i organisationsudvikling At der skabes et tættere samspil mellem udbuds- og efterspørgselssiden At der igangsættes flere uddannelsesforløb At kvaliteten af arbejdet med kompetenceudvikling styrkes herunder at der udvikles nye læringsformer At realkompetenceafklaring får flere ind i den rette efteruddannelse At koordinere og synliggøre indsatsen for aktørerne i initiativet særligt virksomhederne At styrke voksenvejledningsindsatsen Samlet er det konsortiernes opgave, ikke mindst gennem et omfattende opsøgende arbejde på virksomhederne, at skabe mere og bedre efteruddannelse i region Midtjylland. Punkt 2. Beskrivelse af indhold De konkrete opgaver som skal varetages af KONSORTIUM er: At udføre opsøgende aktiviteter overfor små og mellemstore virksomheder i lokalområdet At tilbyde støtte til strategisk uddannelsesplanlægning At bistå med konkret uddannelsesplanlægning At sikre kontakt til og dialog med de relevante uddannelsesinstitutioner (i konsortiet eller i andre konsortier) At planlægge og sætte den egentlige kompetenceudviklingsvirksomhed i værk i en dialog og et nært samarbejde mellem de lokale uddannelsesinstitutioner og virksomhederne At etablere netværk mellem virksomheder At rådgive virksomhederne om brug af kompetenceudvikling som personalepolitisk instrument I forhold til de i partnerskabet deltagende parter, er det konsortiets opgave, at bistå med udvikling af: Dialogen mellem virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne Nye læringsformer Redskaber til afklaring af realkompetencer Tilbud om praksislæring Voksenvejledningen Den virksomhedsforlagte undervisning

4 Skema til præsentation af resultatkrav, procesmål og indikatorer I det følgende er konsortiets opgaver beskrevet på tre niveauer i form af resultatmål, procesmål og indikatorer. Resultatmål udtrykker en prioriteret selektion af initiativets overordnede intentioner og målsætninger. De udgør derved den del eller delmængde af initiativets samlede målsætninger, som konsortiet skal indfri. Procesmål er en omsætning og operationalisering af projektets overordnede intentioner. Procesmålene er dermed de midler ved hvilke resultatmålene kan nås. Indikatorer er de konkrete handlinger og resultater, der forventes på et givet område og på et givet tidspunkt. Indikatorerne udtrykker derved en minimumsangivelse af konsortiets opgaver. Indikatorerne er konkrete og målbare. De er formuleret på en måde, så det er muligt at vurdere om og i hvilken grad de er opfyldt. Medmindre mere præcise tidsfrister angives i teksten skal alle indikatorer kunne realiseres inden for kontraktens løbetid. Resultatmål 1. Indsats i forhold til virksomhederne Indikatorer Aktivitetsmål (minimums måltal) Opsøgende aktiviteter overfor små og store virksomheder i lokalområdet Resultatmål 1.1.: Generel information Opgørelse over informationsaktiviteter i form af udsendelse af materiale, informationsarrangementer m.v. Det dokumenteres, at der er gennemført generelle informationsaktiviteter for xx antal virksomheder. Resultatmål 1.2.: Virksomhedsbesøg Udfyldte besøgsrapporter ved 1. besøg for det samlede antal (nye) virksomheder, der er besøgt af konsortiet Ved projektets afslutning er det samlede antal årlige besøg for samtlige konsortier: Total fordeles vægtet på det enkelte konsortium. Sekretariatet i KOMPETENCEmidt udarbejder skabelon for besøgsrapporter Resultatmål 1.3.: Konferencer/netværksarrangementer for virksomheder Indberetning (i form af programmer, indbydelser og deltagerlister) fra konsortier om antallet af afholdte konferencer Der afholdes mindst 4 konferencer eller netværksarrangementer i hvert konsortium, heraf afholdes mindst 2 af disse arrangementer årligt. Side 4

5 Uddannelsesplanlægning Resultatmål 1.4.: Arbejdet med konkret uddannelsesplanlægning Indberetning fra konsortier om antallet af virksomheder, hvor der er udarbejdet skriftlige uddannelsesplaner Total pr. år. Fordeles ved et vægtet gennemsnit på det enkelte konsortium Planlægge og igangsætte kompetenceudviklingsaktiviteter Resultatmål 1.5.: Afklaringsforløb, praksisnære uddannelsesforløb og forberedende voksenundervisning Indberetning (i form af deltagerlister)fra konsortier på: - Antal virksomheder, der har modtaget tilbud om afklaringsforløb - Antal virksomheder, der er holdt møder med om uddannelsesforløb (undervisning) Total for alle typer forløb pr. år. - Fordeles ved et vægtet gennemsnit på det enkelte konsortium Indberetninger med angivelse af afklaringseller undervisningstype (IKA, FVU, AMU, AVU etc.) Etablering af netværk, dialog og videndeling mellem virksomheder Resultatmål 1.6.: Virksomhedsnetværk, partnerskaber og/eller dialogfora Antal virksomheder som deltager i et partnerskab, netværk eller dialogfora om kompetenceudvikling Mindst 5 (nye) partnerskaber, netværk eller dialoggrupper pr. konsortium etableres indenfor projektperioden. Dokumentation fra konsortier i form af samarbejdserklæringer, partnerskabskontrakter eller dagsordener fra dialoggruppemøder. Resultatmål 1.7.: Etablering af partnerskab Partnerskabet i konsortiet Antal og partsrepræsentation i styregruppen i henhold til notat vedr. konsortiernes organisering, bilag 6. Dokumentation fra hvert konsortium i form af navnelister. Etablering af styregruppe. Senest Alle Kommissorium indeholdende procedurer for godkendelse af budget og regnskab for konsortiet, jf. bilag 6. Indberetning fra konsortierne Udarbejdelse af kommissorium for styregruppen. Senest Alle Side 5

6 Indberetning (i halvårlige statusrapporter) fra konsortierne af produktionsstatistik med angivelse af opgave og udførende institution(er) omhandlende niveauet for inddragelse af alle styregruppens parter. Indberetning fra konsortierne. Inddragelse af alle styregruppens parter i konsortiets opgaveløsning. Halvårlige statusrapporter samt kommissorium og forretningsorden for hvert enkelt konsortium. Dokumenteres ligeledes i kommissorium og forretningsorden for hvert enkelt konsortium. Indberetning (i halvårlige statusrapporter) fra konsortierne af produktionsstatistik med angivelse af opgave og udførende institution(er) omhandlende niveauet for inddragelse af parter uden for konsortiet Inddragelse af parter uden for konsortiet Intet mindstemål. Indføjes i kommissorium og forretningsorden for hvert enkelt konsortium. Indberetning fra konsortierne. Dokumenteres ligeledes i kommissorium og forretningsorden for hvert enkelt konsortium. Resultatmål 1.8.: Møder i styregruppen Afholdelse af 4 møder årligt. Dagsordener og referater indberettes løbende fra konsortierne. Mindst 4 årlige møder i alle konsortier inkl. dagsordener og referater, som indberettes løbende fra konsortierne. Resultatmål 1.9.: Etablering af samarbejdsforum for konsulenter Afholdelse af 4-6 møder årligt. Dagsordener og referater indberettes løbende fra konsortierne. Mindst 4-6 årlige møder i alle konsortier, herunder møder med Learning Angels. Resultatmål 2. Indsats i forhold til målsætninger vedr. deltagelse Indikatorer Aktivitetsmål (minimums måltal) Indberetning vedr. deltagelse Resultatmål 2.1.: Udvikling og formidling af viden om nye læringsformer, nye læringsformer, metoder til afklaring af realkompetenceafklaring mv. Redegørelser fra konsortierne som rummer beskrivelser af praksisnære tiltag, caseorienterede metoder, formidling, videndeling, læringsformer, nye metoder til real- Informationer indberettes mindst 2 gange årligt. Sekretariatet, KOMPETENCEmidt udarbejder og fremsender spørgeguide. Side 6

7 kompetenceafklaring Kvalitative informationer indberettes fra alle konsortier i et af sekretariatet, KOMPE- TENCEmidt fastlagt projekt- og målstyringsværktøj. I de samlede rapporter skal der redegøres for muligheder og begrænsninger i det pædagogisk- didaktiske arbejde med virksomhedsforlagt undervisning og praksisnær kompetenceudvikling.. Sekretariatet, KOMPETENCEmidt udarbejder og fremsender spørgeguide. Resultatmål 3. Virksomhedernes deltagelse i og udbytte af uddannelsesaktiviteter Indikatorer Aktivitetsmål (minimums måltal) Resultatmål 3.1.: Øget kvalificering af virksomhedernes uddannelsespolitiske praksis Personer Målsætningen om mere efteruddannelse dokumenteres i løbende indberetning fra konsortier. Dokumentationen er en del af de 2 årlige statusrapporter. I disse rapporter redegøres for: - Deltagelse i AMU - Deltagelse i FVU, AVU - Deltagelse i IKV i AMU - Deltagelse i IKV i GVU - Deltagelse i VEUD - Deltagelse i anden efteruddannelse, intern oplæring mv. Øget deltagelse i uddannelsesaktiviteter blandt de kortuddannede. Øget kompetenceniveau blandt de kortuddannede Mål totalt set (mindst) 12 % stigning (fordelt på de seks konsortier) skal være opnået ved projektets afslutning. Der foretages to målinger: Én ved projektafslutning samt en midtvejsmåling senest september Virksomheder Øget kompetenceniveau i virksomhederne indikeres via løbende indberetning fra konsortier. Konsortierne indberetter antallet af virksomheder hvorfra medarbejderne deltager i VEU mv./ andel af medarbejderne på virksomhederne der deltager i VEU/ omfang af deltagelse mv. Indberetningerne rummer som minimum deltagerlister i kombination med CVR numre. Informationer indberettes fra alle konsortier i et af sekretariatet, KOMPETENCEmidt fastlagt projekt- og målstyringsværktøj. Projektsekretariatet udarbejder og fremsender spørgeguide. Der foretages to målinger: Én ved projektafslutning samt en midtvejsmåling senest september Kvalitative vurderinger af øget kompetenceniveau Kvalitative indikatorer på et øget kompeten- Informationer indberettes fra alle konsortier Side 7

8 ceniveau i virksomhederne indberettes via surveys blandt deltagende virksomheder. Surveys om virksomhedens vurdering af kvaliteten af afklarings- og uddannelsesaktiviteterne indberettes løbende fra alle konsortierne. én gang årligt i september via et på forhånd defineret projekt- og målstyringsværktøj. Sekretariatet, KOMPETENCEmidt udarbejder og fremsender spørgeguide. Kvalificering af virksomhedernes personale- og uddannelsespolitiske praksis Resultatmål 3.2.: Strategisk uddannelsesplanlægning Gennemførelse af survey/interview med udvalgte virksomheder. Som minimum skal survey/interview afdække viden om følgende forhold: - Viden om strategisk uddannelsesplanlægning - Brug af strategisk uddannelsesplanlægning (- for hvor mange og hvilke medarbejdere?) Antal virksomheder (SMV) - Kvaliteten af dialogen - Virksomhedens vurdering af kvalitet af VEU aktivitet - Virksomhedens vurdering af effekt af VEU vækst, omstillingsparate medarbejdere, innovation Informationer indberettes fra alle konsortier i et fastlagt projekt- og målstyringsværktøj. Sekretariatet, KOMPETENCEmidt udarbejder og fremsender spørgeguide. Surveys/interviews angående viden om og brugen af strategisk uddannelsesplanlægning gennemføres mindst 1 gang årligt. Med indberetning i september. Data fra disse surveys gøres tilgængelig for evaluator i den samlede projektevaluering. Punkt 3. Organisering og aktører Kompetenceplatformen er en organisation, som består af tre hovedaktører: Det regionale sekretariat, der forankres hos operatøren Væksthus Midtjylland De seks konsortier, som er godkendt af Vækstforum Kompetenceråd for KOMPETECEmidt, som er sammensat efter anvisning fra Vækstforum Kompetencerådets primære opgaver vedrører overordnede rådgivende funktioner; dvs. vejledning og rådgivning omkring eventuelle temaer eller indsatsområder. Det er Kompetencerådets opgave at vejlede omkring anvendelsen, dvs. prioriteringen og implementeringen af kompetenceplatformens midler til særlige udviklingsopgaver. Det er ligeledes Kompetencerådets opgave at fungere som ambassadører for ideen om vækst gennem kompetenceudvikling, samt indenfor platformens første leveår at præsentere en plan for initiativets permanentgørelse og fremtidige drift. Sekretariatets primære opgaver vedrører udvikling, implementering og administrationen af indsatsen. Det vil sige administrative opgaver vedr. kompetenceudvikling af kompetenceplatformens konsulenter, administration af midler til særlige udviklingsopgaver, løbende vurderinger af målopfyldelse, projektadministration og Side 8

9 økonomisk administration med videre. Sekretariatet, KOMPETENCEmidt står derved centralt i initiativet, idet det udgør det administrative bindeled mellem Kompetencerådets beslutninger og konsortiernes implementering. Vækstforum har godkendt seks konsortier i Region Midtjylland. Disse konsortier dækker hele regionen. Konsortierne er Kompetenceplatformens udførende led, idet deres primære opgaver vedrører opsøgende aktiviteter, strategisk uddannelsesplanlægning, virksomhedsnetværk, rådgivning om kompetenceudvikling og tilbud om undervisning, herunder også virksomhedsforlagt undervisning. Punkt 3.1. Styregruppe (følgegruppe) Hvert af de seks konsortier udgøres af et gensidigt forpligtigende netværkssamarbejde og partnerskab mellem lokale uddannelsesinstitutioner, virksomheder, jobcentre, vejlednings-/kompetencecentre, repræsentanter for arbejdsmarkedets parter, erhvervsserviceenheder samt øvrige relevante aktører. Den præcise sammensætning af et lokalt konsortium kan ikke fastlægges centralt, men må bestemmes lokalt (idet forskellige dele af regionen har forskellige behov, forskellige samarbejdsrelationer, forskellige uddannelsesinstitutioner mv.). Det er dog et krav til konsortiernes sammensætning, at deltagerne i konsortiets styregruppe repræsenterer både erhvervs-, arbejdsmarkeds og uddannelsesområdet, idet hele ræsonnementet bag kompetenceplatformen indebærer en sammentænkning af den erhvervs-, beskæftigelses- og uddannelsespolitiske indsats. Af denne grund opbygges styre-/følgegrupperne for de seks konsortier omkring (og gerne som en udvidelse af) de eksisterende voksenvejledningscentre i regionen. Netværkssamarbejdet i de lokale konsortier ledes og drives af en styregruppe, som består af lokale interessenter og repræsentanter fra uddannelsesinstitutionerne og f.eks. de lokale erhvervsråd, repræsentanter fra de lokale jobcentre, lokale repræsentanter for arbejdsmarkedets parter, repræsentanter fra lokale virksomheder mv. Ét generelt kriterium for deltagelse i konsortiets styregrupper er dog fraværet af privatøkonomiske interesser i eventuelle udviklings- eller uddannelsesprojekter. For øvrige informationer om styregrupper og styregruppers sammensætning henvises til vedlagte notat vedr. konsortiernes organisering, bilag 6. Punkt 3.2. Ansvar for projektledelse Operatøren (Væksthus Midtjylland) s rolle, herunder projektlederens opgaver og ansvar i forhold til samspillet med styregrupper, konsortier mv. er beskrevet i operatørens ansøgning. Der henvises til denne samt til bilag om kompetenceplatformens og konsortiernes organisering. Ledelsen af de enkelte konsortiers aktiviteter varetages af styregruppen for hvert konsortium. Det organisatoriske og juridiske/økonomisk ansvar herfor tilfalder den institution, der i ansøgningsmaterialet angives som tovholder og den økonomiske og juridisk ansvarlige partner. Der henvises til vedlagte bilag. Punkt 3.3. Samspil med evt. samarbejdspartnere Samarbejde med andre aktører om kontraktopfyldelsen og ansvarsfordelingen er præciseret i konsortiets ansøgning. Der henvises til vedlagte bilag. Side 9

10 Der henvises til bilag (endnu ikke udarbejdet). Punkt 4. Budget Ikke pt. fastlagt Punkt 4.1. Udbetalingskriterier Punkt 4.3. Generelt Budgetmæssige ændringer vil kun blive godkendt, hvis operatøren Væksthus Midtjylland har godkendt dem på forhånd. Der henvises til standardvilkårene for så vidt angår dokumentationskrav, opfølgning mv. Punkt 5. Opfølgning og evt. justering af resultatkontrakt Operatøren Væksthus Midtjylland foretager 2 gange årligt en opfølgning på konsortiets aktiviteter og procesmål, som de er beskrevet i det ovenstående. Såfremt disse opfølgninger ikke er i overensstemmelse med gældende resultatkontrakt eller regionale krav (herunder ligeledes socialfondskrav) foretages der en justering af konsortiets økonomiske tilskud. Punkt 6. Standardvilkår Der henvises til standardvilkår for kontrakter i Væksthus Midtjylland, der indgår som en del af kontrakten, hvor der ikke konkret er indgået aftale om afvigelser. Punkt 7. Dokumentoversigt Det samlede aftalegrundlag omfatter i prioriteret rækkefølge: Resultatkontrakten Sagsfremstilling til Vækstforums møde den 14. august (bilag 1), Sagsfremstilling samt ansøgning til Vækstforums møde den 10. december 2007 (bilag 2). Indledende projektbeskrivelse (bilag 3), Indledende organisationsbeskrivelse (bilag 4) Notat til vækstforum (bilag 5). Notat vedr. organisering af konsortierne (bilag 6) Ansøgning fra konsortiet (bilag 7) Standardvilkår for kontrakter fra Væksthus Midtjylland Punkt 8. Underskrifter Sted, dato Sted, dato Underskrift for Væksthus Midtjylland Underskrift for tovholder-institution og juridisk/økonomisk ansvarlig Side 10

11 Standardvilkår ved kontrakter Ikke pt. udarbejdet Side 11

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008 Konsortium: Kompetencecenter Compass Opfølgning iht. resultatkontrakt november 2008 Udfyldt af Lead-Partner: Kirsten Johannsen Dato: 26.11.2008 Nedenstående skema udfyldes som et led i den løbende opfølgning

Læs mere

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008 Konsortium: KompetenceCenter Silkeborg Opfølgning iht. resultatkontrakt november 2008 Udfyldt af Lead-Partner: Silkeborg Handelsskole Dato: 27. november 2008 Nedenstående skema udfyldes som et led i den

Læs mere

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008 Opfølgning iht. resultatkontrakt november 2008 Konsortium: KompetenceVækst Horsens Hedensted Udfyldt af Lead-Partner: VIA Erhvervsuddannelser Dato: 25-11-2008 Nedenstående skema udfyldes som et led i den

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Skabelon for resultatkontrakt med de 6 konsortier under Kompetenceplatform Midtjylland, herefter KOMPETENCEmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende Skabelon for resultatkontrakt med de 6 konsortier under Kompetenceplatform Midtjylland, herefter KOMPETENCEmidt Resultatkontrakt August 2008 Vedrørende Skabelon for resultatkontrakt med de 6 konsortier under Kompetenceplatform Midtjylland, herefter KOMPETENCEmidt Kontraktens start- og slutdato: 1. januar 2008-31.

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 vku@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.

Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 vku@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland. Kompetenceplatformen Vejledning til ansøgningsskema Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 vku@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Vejledning til

Læs mere

Opfølgning iht. resultatkontrakt

Opfølgning iht. resultatkontrakt Opfølgning iht. resultatkontrakt Vedrørende Den Midtjyske Kompetenceplatform, herefter KOMPETENCE midt Kontraktens start- og slutdato: 23. november 2007 31. december 2009 Journalnummer 1-33-76-133-07 Kontraktens

Læs mere

NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008

NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008 NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008 Baggrund I projektbeskrivelserne bag Kompetenceplatform Midtjylland, KOMPETENCEmidt

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde KOMPETENCEmidt. Herning den 16. september 2008 Århus den 17. september 2008

Velkommen til Informationsmøde KOMPETENCEmidt. Herning den 16. september 2008 Århus den 17. september 2008 Velkommen til Informationsmøde KOMPETENCEmidt Herning den 16. september 2008 Århus den 17. september 2008 Spørgsmål!! Generelle spørgsmål og/eller spørgsmål, der har almen interesse, tager vi undervejs!

Læs mere

Vejledning vedrørende kontrakter

Vejledning vedrørende kontrakter Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Regional.udvikling@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Vejledning vedrørende kontrakter En fælles kontraktskabelon Dette

Læs mere

Projektfaser/-aktiviteter

Projektfaser/-aktiviteter Projektfaser/-aktiviteter (1) Fase 1 Fase 2 Fase 3 - Opsøgende virksomhedsbesøg - Uddannelsesplanlægning - Planlægning/igangsættelse af uddannelsesforløb Konsortiernes resultatkontrakt ---------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Besøgsbarometer pr. 09.11.2009.

Besøgsbarometer pr. 09.11.2009. Orientering fra projektsekretariatet vedr. Projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 20. november 2009, dagsordenens pkt. 3 Status på aktiviteterne i fase 1, 2 og 3 Projektet udviser fortsat en

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt. 1. august december 2009 Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt. 1. august december 2009 Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt 1. august 2007 31. december 2009 Journalnummer: 1-01-76-15-07 Kontraktens parter Bevillingsgiver: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling

Læs mere

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan revideret november 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Gennemgang af indsatsområder, resultatmål og indikatorer Indsatsområde 1, indikator 1-5 Indsatsområde

Læs mere

Projektets baggrund, tilblivelse og organisering:

Projektets baggrund, tilblivelse og organisering: Statusnotat - bilag til Kompetencerådsmøde 27. februar, dagsordenens pkt. 3 Dette er et kortfattet statusnotat for Vækstforums projekt KOMPETENCEmidt. Notatet skitserer kort projektets progression og dets

Læs mere

VEU-centre kontrakter Mål- og indikatorplan

VEU-centre kontrakter Mål- og indikatorplan VEU-centre kontrakter 2016-2017 Mål- og indikatorplan VERSION 07-12-2015 1 Overordnede ændringer i kontraktmodellen Kvantitative indikatorer (indsatsområde 1+2) skal udløse point for delvis målopfyldelse.

Læs mere

Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt

Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt Vedrørende EnergiTEKmidt 1. december 2008 31. december 2010 Journalnummer: 1-30-76-5-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 200831. januar 2011 Journalnummer: 13376211708 Kontraktens parter Region

Læs mere

Opfølgning. Resultatkontrakt. Vedrørende EnergiTEKmidt. 1. december december 2010 Journalnummer: Kontraktens parter.

Opfølgning. Resultatkontrakt. Vedrørende EnergiTEKmidt. 1. december december 2010 Journalnummer: Kontraktens parter. Opfølgning Resultatkontrakt Vedrørende EnergiTEKmidt 1. december 2008 31. december 2010 Journalnummer: 1-30-76-5-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Konkretisering af projektet - Indhold og opgaver v/marie-louise Vagnby. Herning den 22. oktober 2008

Konkretisering af projektet - Indhold og opgaver v/marie-louise Vagnby. Herning den 22. oktober 2008 Konkretisering af projektet - Indhold og opgaver v/marie-louise Vagnby Herning den 22. oktober 2008 KOMPETENCEmidt Hvis man vil investere i noget, der virkelig er stabilt, skal man efteruddanne eller opkvalificere

Læs mere

Evaluering af KOMPETENCEmidt - 3. december 2010

Evaluering af KOMPETENCEmidt - 3. december 2010 Evaluering af KOMPETENCEmidt - 3. december 2010 8. december 2010 Oversigt Baggrund og formål Overblik over indsatsen Uddannelsesplaner Samarbejde Virksomhedernes betingelser for brug af VEU Anbefalinger

Læs mere

Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt.

Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt. Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt. 4 Opsummering - indledning Den seneste periode har været kendetegnet ved

Læs mere

Opfølgning pr. 1.september 2009

Opfølgning pr. 1.september 2009 Opfølgning pr. 1.september 2009 Vedrørende Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt 1. august 2007 31. december 2009 Journalnummer: 1-01-76-15-07 Kontraktens parter Bevillingsgiver: Region Midtjylland (RM)

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted April 2008. Kære læser Velkommen til det første nyhedsbrev fra KompetenceVækst Horsens Hedensted (KVHH). Vi er et af i alt 22 vejledningsnetværk i Danmark.

Læs mere

Jette Christensen, Vibeke Ranch

Jette Christensen, Vibeke Ranch REFERAT Emne Kompetencerådsmøde Mødedato/tidspunkt Torsdag den 28. februar 2008 Sted Deltagere Innovatorium, Birk Centerpark 40, 7400 Herning Viggo Thinggaard, Svend Skov Jensen, Birgit Otkjær, Ole V.

Læs mere

Resultatkontrakt/opfølgning

Resultatkontrakt/opfølgning Resultatkontrakt/opfølgning 02.2014 Vedrørende Hold Fast 01.01.2010 28.02.2014 Journalnummer: 1-33-70-2-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Resultatkontrakt Opfølgning 1. marts 2014

Resultatkontrakt Opfølgning 1. marts 2014 Resultatkontrakt Opfølgning 1. marts 2014 Vedrørende [Internationalisering af midtjyske virksomheder ] [1 marts 2013 30. november 2014] Journalnummer: 1-33-76-2-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

09.30 10.00 kaffe og rundstykker 10.00 10.05 velkomst 10.05 10.30 udviklingen på arbejdsmarkedet i Region Midtjylland, herunder behovet for

09.30 10.00 kaffe og rundstykker 10.00 10.05 velkomst 10.05 10.30 udviklingen på arbejdsmarkedet i Region Midtjylland, herunder behovet for Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft 14. maj 2009 www.regionmidtjylland.dk 09.30 10.00 kaffe og rundstykker 10.00 10.05 velkomst 10.05 10.30 udviklingen på arbejdsmarkedet i Region Midtjylland,

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra vækstforum om bevilling til uddannelse og kompetenceudvikling - Den Midtjyske Kompetenceplatform

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra vækstforum om bevilling til uddannelse og kompetenceudvikling - Den Midtjyske Kompetenceplatform Region Midtjylland Indstilling fra vækstforum om bevilling til uddannelse og kompetenceudvikling - Den Midtjyske Kompetenceplatform Bilag til Forretningsudvalgets møde 4 december 2007 Punkt nr 18 ANSØGNING

Læs mere

Resultatkontrakt/opfølgning

Resultatkontrakt/opfølgning Resultatkontrakt/opfølgning 03.2013 Vedrørende Hold Fast 01.01.2010-28.02.2013 Journalnummer: 1-33-70-2-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Region Midtjylland har indgået en samarbejdsaftale med Erhvervsstyrelsen om at fremme Grønne Industrielle Symbiosesamarbejder mellem virksomheder i

Region Midtjylland har indgået en samarbejdsaftale med Erhvervsstyrelsen om at fremme Grønne Industrielle Symbiosesamarbejder mellem virksomheder i Region Midtjylland har indgået en samarbejdsaftale med Erhvervsstyrelsen om at fremme Grønne Industrielle Symbiosesamarbejder mellem virksomheder i regionen. Initiativet er en fortsættelse af et pilotprojekt

Læs mere

Administrative procedurer 1. oktober 2008

Administrative procedurer 1. oktober 2008 Administrative procedurer KOMPETENCEmidt De næste par timer vil bl.a. omhandle: EU-regelsæt Entydig identifikation Udgiftstyper Betalingsdokumentation Transaktionsspor - Konteringsvejledning Attestation

Læs mere

Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010.

Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010. Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010. Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning. v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard

Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning. v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard Det siger partnerskabsaftalen uddannelsespolitikkerne Aftale mellem Regeringen og Vækstforum

Læs mere

Mål, metoder, udfordringer og resultater, KOMPETENCEmidt. Indlæg MEAmidt 1. marts 2011 v/marie-louise Vagnby

Mål, metoder, udfordringer og resultater, KOMPETENCEmidt. Indlæg MEAmidt 1. marts 2011 v/marie-louise Vagnby Mål, metoder, udfordringer og resultater, KOMPETENCEmidt Indlæg MEAmidt 1. marts 2011 v/marie-louise Vagnby Et par spørgsmål til dig? Har du deltaget i efter- og videreuddannelse inden for det seneste

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2012 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august december 2013 Journalnummer:

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2012 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august december 2013 Journalnummer: Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2012 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august 2011 31. december 2013 Journalnummer: Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Opfølgning på resultatkontrakt marts 2013

Opfølgning på resultatkontrakt marts 2013 Opfølgning på resultatkontrakt marts 2013 Vedrørende KOMPETENCEmidt 2.0 2.12.2011-31.12.2014 Journalnummer: 1-33-76-22-9-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet.

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet. UDBUDSPOLITIK 2013 UDBUDSPOLITIK 2013... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Workshop 4: Styrket samspil om uddannelsesleverancen Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området

Læs mere

REFERAT. Kompetencerådsmøde Mødedato/tidspunkt Fredag den 30. maj 2008 Sted Deltagere

REFERAT. Kompetencerådsmøde Mødedato/tidspunkt Fredag den 30. maj 2008 Sted Deltagere REFERAT Emne Kompetencerådsmøde Mødedato/tidspunkt Fredag den 30. maj 2008 Sted Deltagere Afbud Erhvervsakademiet MidtVest, Valdemar Poulsensvej 4, 7500 Holstebro Viggo Thinggaard, Svend Skov Jensen, Birgit

Læs mere

Resultatkontrakt/opfølgning 09.2010

Resultatkontrakt/opfølgning 09.2010 Resultatkontrakt/opfølgning 09.2010 Vedrørende Hold Fast 01.01.2010-28.02.2013 Journalnummer: 1-33-70-2-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business ReUse Waste Ressources Aarhus (REWARA)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business ReUse Waste Ressources Aarhus (REWARA) Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business ReUse Waste Ressources Aarhus (REWARA) Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Kontaktperson: Christian

Læs mere

Heldagsseminar Kompetencerådet KOMPETENCEmidt

Heldagsseminar Kompetencerådet KOMPETENCEmidt Heldagsseminar Kompetencerådet KOMPETENCEmidt VEU-center midt/øst Udviklingskontrakt og organisering Kirsten Holmgaard 8. april 2010 Tids- og procesplan 18.12.2009 UVM udmelder, at Mercantec skal være

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Vækstforum Sjælland, Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland, VEU-Center Øst og Øerne og VEU- Center Vestsjælland 1

Samarbejdsaftale mellem Vækstforum Sjælland, Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland, VEU-Center Øst og Øerne og VEU- Center Vestsjælland 1 Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland Samarbejdsaftale mellem Vækstforum Sjælland, Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland, VEU-Center Øst og Øerne og VEU- Center Vestsjælland 1 1. Baggrund Denne samarbejdsaftale

Læs mere

Resultatkontrakter i Regional Udvikling

Resultatkontrakter i Regional Udvikling Resultatkontrakter i Regional Udvikling MEA, Innovatorium Herning 31. marts 2009 www.regionmidtjylland.dk Hvorfor resultatkontrakter? Lovgivningen (erhvervsfremmeloven) Regionsrådet (RR) kan efter indstilling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [11. september 2008-1. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-9-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt

Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt Vedrørende Udbud af forløb ved Aarhus Universitet, der skal introducere studerende til højtuddannedes jobfunktioner i små og mellemstore virksomheder -

Læs mere

Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver november 2010

Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver november 2010 Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver november - Oversigt over godkendte aktiviteter under de særlige puljemidler j.nr. Konsortium Projektpartnere Beskrivelse af aktivitet

Læs mere

Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai

Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai Der søges en offentlig institution eller offentlig juridisk enhed til at udvikle og drive et Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai inden for

Læs mere

Bilag C; Aktivitetsplan

Bilag C; Aktivitetsplan Bilag C; Aktivitetsplan Projekt: Nye veje nye job Fase Tidsperiode Hovedaktiviteter Delaktiviter Deltagere Resultat 1 a Oktober 2011 februar 2012 Projektetablering Nedsættelse af projektorganisation bestående

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010.

Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010. Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010. Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Administrative procedurer 12. &13. maj 2009

Administrative procedurer 12. &13. maj 2009 Administrative procedurer 12. &13. maj 2009 Program Følgende emner vil blive behandlet: EU-regelsæt Entydig identifikation Udgiftstyper Betalingsdokumentation Transaktionsspor - Konteringsvejledning Attestation

Læs mere

1. Survey 1: resultater

1. Survey 1: resultater 1. Survey 1: resultater 1.1 Samspilsrelationer Tabel 1.1: Hvordan vurderer du samlet set samarbejdsrelationen mellem projektpartnerne i kompetencecentret? (procent) Negativt 0 5 4 0 14 0 4 Hverken eller

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Fællesseminar med Kompetencerådet Torsdag den 4. december 2008. DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond 1

Fællesseminar med Kompetencerådet Torsdag den 4. december 2008. DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond 1 Fællesseminar med Kompetencerådet Torsdag den 4. december 2008 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond 1 ORGANISATION ØSTJYSK ØSTJYSK KOMPETENCECENTER STYREGRUPPE STYREGRUPPE (de 6 direktører fra

Læs mere

Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland

Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland Værtsinstitution: VEU Centerfunktionen varetages af AARHUS TECH med virkning fra 1. januar 2010 Geografi: VEU- Centeret dækker følgende geografi: Horsens,

Læs mere

Et par fakta om kamelen :

Et par fakta om kamelen : Et par fakta om kamelen : Cand. scient. pol. Annemarie Elverum Ansat som projektleder i Væksthus Midtjylland siden oktober 2011 Bl.a. tidligere ansat i Århus Amt 1992-2006 - heraf ansvarlig for strukturfondsadministrationen

Læs mere

Opfølgning iht. resultatkontrakt

Opfølgning iht. resultatkontrakt Opfølgning iht. resultatkontrakt Vedrørende Den Midtjyske Kompetenceplatform, herefter KOMPETENCE midt Kontraktens start- og slutdato: 23. november 2007 31. december 2011 Journalnummer 1-33-76-133-07 Kontraktens

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [15. september 2008 31. august 2011] Journalnummer: 13376221208 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende

Resultatkontrakt. Vedrørende Resultatkontrakt Vedrørende Udbud af forløb ved Aarhus Universitet, der skal introducere studerende til højtuddannedes jobfunktioner i små og mellemstore virksomheder - delaktivitet under projekt Markedsplads

Læs mere

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Mellem Fonden Femern Belt Development CVR. nr. 30058356 Råhavegård, Maribovej 9 4960 Holeby (FFBD) og Erhvervsråd XXXXX Adresse Postnummer/By

Læs mere

Bedre vejledning og rådgivning. Informationsmøde Specialkonsulent Mads Justsen Undervisningsministeriet

Bedre vejledning og rådgivning. Informationsmøde Specialkonsulent Mads Justsen Undervisningsministeriet Bedre vejledning og rådgivning Informationsmøde 05.09.07 Specialkonsulent Mads Justsen Undervisningsministeriet Velfærdsaftalen om VEU, 2006 Massivt løft i VEU-indsatsen: Ekstra 2 mia. kr. til: - De basale

Læs mere

VEU- Center FYN. VEU- Center Trekantområdet TUP12. VEU- Center Vest VEU Center-Syd

VEU- Center FYN. VEU- Center Trekantområdet TUP12. VEU- Center Vest VEU Center-Syd VEU- Center FYN VEU- Center Trekantområdet TUP12 VEU- Center Vest VEU Center-Syd TUP 2012 Fra Plan til Udvikling NVR den 3. april 2014 Kl. Programpunkt 1 Præsentation Lis Hede VEU-Center Trekantområdet

Læs mere

Skandinavisk Kompetenceudviklingsnetværk. Markedsscreening af videopræsentation

Skandinavisk Kompetenceudviklingsnetværk. Markedsscreening af videopræsentation Skandinavisk Kompetenceudviklingsnetværk Markedsscreening af videopræsentation August 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund...3 2. Formål...3 3. Præsentationsopgaven...4 2 1. Baggrund Skandinavisk Kompetenceudviklingsnetværk

Læs mere

Integrationsrådet. Referat

Integrationsrådet. Referat Integrationsrådet Referat Dato: 10. august 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-20:15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Godkendelse af dagsorden... 55 02 Godkendelse

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og voksenuddannelsescentrene i regionen

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og voksenuddannelsescentrene i regionen Region Midtjylland Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og voksenuddannelsescentrene i regionen Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regional

Læs mere

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013)

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013) Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2014 (udarbejdet december 2013) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 7 7 Kontrakt

Læs mere

Baggrund, retningslinjer og ansøgningsvejledning for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 10 i handlingsplanen: Netværkssamarbejde om læring

Baggrund, retningslinjer og ansøgningsvejledning for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 10 i handlingsplanen: Netværkssamarbejde om læring Baggrund, retningslinjer og ansøgningsvejledning for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 10 i handlingsplanen: Netværkssamarbejde om læring 1 Initiativet Syddansk Vækstforum ønsker at bidrage til

Læs mere

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012 Tirsdag den 21. august 2012 Formål med etablering af VU-centrene Én indgang for virksomheder og borgere, der ønsker voksen- og efteruddannelse Skabe større fokus på kvalitet og effekt inden for voksen-

Læs mere

Alle fire projekter har søgt om forlængelse i perioden 1.jan til og med 31. dec. 2015

Alle fire projekter har søgt om forlængelse i perioden 1.jan til og med 31. dec. 2015 1. Genbehandling - Ansøgning om forlængelse af ungeindsats i 2015 RESUMÉ Vækstforum vedtog på sit møde d.19. juni at give eksisterende rammeprogrammer mulighed for at kunne finansieres frem til udgangen

Læs mere

Innovatorium, Birk Centerpark 40, 7400 Herning

Innovatorium, Birk Centerpark 40, 7400 Herning REFERAT Emne Kompetencerådsmøde Mødedato/tidspunkt Torsdag den 4. december 2008 Sted Innovatorium, Birk Centerpark 40, 7400 Herning Deltagere Afbud Viggo Thinggaard, Aage Krogsdal, Henning Gjellerod, Aage

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 25. august 2014 kl. 16.00 til 18.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Søren Clausen, SOSU Sjælland Svend R. Hartmann, Selandia CEU/Dansk Byggeri Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Resultatkontrakt Vedrørende Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2014. Projekt CenSec Innovationsnetværk (en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling)

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2014. Projekt CenSec Innovationsnetværk (en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling) Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2014 Projekt CenSec Innovationsnetværk (en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling) 10. juli 2012-31. august 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-13 Kontraktens

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale 1 Skitse til samarbejdsaftale mellem: Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland og Centerrådet for VEU center MidtØst Centerrådet for VEU center Østjylland

Læs mere

Resultatkontrakt/opfølgning

Resultatkontrakt/opfølgning Resultatkontrakt/opfølgning 03.2011 Vedrørende Hold Fast 01.01.2010-28.02.2013 Journalnummer: 1-33-70-2-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Center for Energiteknologier på AU Herning (tidligere AU-HIH) - Erhvervsudvikling indenfor el-relaterede energiteknologier

Center for Energiteknologier på AU Herning (tidligere AU-HIH) - Erhvervsudvikling indenfor el-relaterede energiteknologier Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2012 Vedrørende Center for Energiteknologier på AU Herning (tidligere AUHIH) Erhvervsudvikling indenfor elrelaterede energiteknologier 1. januar 2011 til 31. december

Læs mere

Handleplan for. VEU-Center Østjylland. Dækningsområde 5. Perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011

Handleplan for. VEU-Center Østjylland. Dækningsområde 5. Perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011 Handleplan for VEU-Center Østjylland Dækningsområde 5 Perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011 1 1. Handleplanens formål Handleplanens overordnede formål er at understøtte VEU-Center Østjyllands og

Læs mere

Udbudspolitik 2015. For KompetenceSilkeborg Fusion mellem Kursusafdelinger Teknisk Skole Silkeborg og Silkeborg Business College

Udbudspolitik 2015. For KompetenceSilkeborg Fusion mellem Kursusafdelinger Teknisk Skole Silkeborg og Silkeborg Business College Udbudspolitik 2015 For KompetenceSilkeborg Fusion mellem Kursusafdelinger Teknisk Skole Silkeborg og Silkeborg Business College Godkendt af bestyrelsen for Silkeborg Business College Godkendt af bestyrelsen

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386

Læs mere

Hvem er erhvervsskolens kunde - eleven eller virksomheden? Hanne Koblauch Christensen Virksomhedskonsulent

Hvem er erhvervsskolens kunde - eleven eller virksomheden? Hanne Koblauch Christensen Virksomhedskonsulent Hvem er erhvervsskolens kunde - eleven eller virksomheden? Hanne Koblauch Christensen Virksomhedskonsulent Siden 2006 har HANSENBERG's indsatsteori blandt andet været at arbejde systematisk og strategisk

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde Projektbeskrivelse 1. Stamoplysninger Projekttitel Indsatsområde Der er pt. en række store byggeprojekter i gang eller under opstart i Nordjylland, som alle indebærer stor aktivitet og dermed behov for

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 13376222008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [1. maj 2009 30. april 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-15-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

KlyngeMIDT 2009-2011

KlyngeMIDT 2009-2011 KlyngeMIDT 2009-2011 Vækstforums regionale partnerskab om netværk og klynger. v/ Bent B. Mikkelsen, Region Midtjylland Væksthus Midtjylland d. 15 januar 2009 1 www.regionmidtjylland.dk Dagsorden Vækstforum

Læs mere