Indhold. NOTAT: Trafikmodel og -analyse af Roskilde syd. Baggrund side 2. Nummerskrivningsanalyse side 2. Trafikanalyse side 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. NOTAT: Trafikmodel og -analyse af Roskilde syd. Baggrund side 2. Nummerskrivningsanalyse side 2. Trafikanalyse side 3"

Transkript

1 Plan og Udvikling Sagsnr Brevid Ref. JTJ Dir. tlf NOTAT: Trafikmodel og -analyse af Roskilde syd 26. januar 2016 Indhold Baggrund side 2 Nummerskrivningsanalyse side 2 Trafikanalyse side 3 - Basisscenarie 2025 side 3 - Viaduktscenariet side 4 - Skousbovejscenariet side 5 - Sydvejsscenariet side 6 Konklusion og anbefaling side 8

2 Side2/12 Baggrund Roskilde Kommune har besluttet ny trafik- og mobilitetspolitik. Som følge heraf udarbejdes planer for realisering af de opstillede målsætninger. Disse planer udarbejdes efter tre geografiske områder af Roskilde kommune, Roskilde Syd, Roskilde Midt og Roskilde Nord. I den nuværende kommuneplan findes en principiel ny overordnet vejforbindelse i Roskilde Syd (efterfølgende kaldet Sydvejen) mellem Køgevej og Ringstedvej, hvis formål er at skabe en sikker forbindelse uden om områdets mange landsbyer, herunder for lastbiler. Forvaltningen har fortaget undersøgelser af de nuværende og kommende trafikmængder, for at klarlægge omfanget og karakteristika for denne øst-vest gående trafik. Som støtte for planlægningen er følgende to større analyser gennemført for Roskilde Syd: 1. Nummerskrivningsanalyse: ÅF Hansen og Henneberg Kortlægning af lastbiltrafik, særligt med henblik på gennemkørende trafik m.h.p. at vurdere behovet for en ny vej, dimensioneret til tung trafik. 2. Trafikanalyse: Tetraplan Trafikale konsekvenser af forskellige scenarier for det overordnede vejnet. Formålet med undersøgelserne har været at belyse forskellige scenarier for trafikudvikling og udbygning af det overordnede vejnet, og hvordan kommunen bedst løser de udfordringer som findes i Roskilde syd, herunder: - Aflaste lokalveje og landsbyer for tung trafik. - Understøtte byudviklingen. - Give god adgang for erhvervslivet.

3 1. Nummerskrivningsanalyse Med udgangspunkt i en antagelse om, at den tunge trafik i Roskildes kommunes sydlige område mestendels er uvedkommende og gennemkørende, uden lokalt ærinde, med det formål at komme fra en statsvej til en anden, har Roskilde Kommune gennemført en undersøgelse af den tunge trafik mellem Ringstedvej til Køgevej. Der er gennemført en tælling og en nummerskrivningsanalyse af store og høje køretøjer. Analysen viser, at der dagligt kører mellem lastbiler på de primære veje i det sydlige område. Det anslås, at ca. 20 % af disse er for høje til at kunne køre gennem viadukten ved Dalen i Viby. Analysen viser, at mindre end 10 % af de undersøgte større lastbiler kører igennem området uden at have et ærinde, mens over 90 % har et ærinde i Roskilde Syd. Den tunge trafik i området må på denne baggrund beskrives som altovervejende at være vedkommende ærindekørsel. Denne undersøgelse af trafikstrømmene for tung trafik taler for, at der bør etableres et netværk af veje som tilpasses kørsel med lastbiler - dels en forbindelse gennem området nord for Viby, dels skabe mulighed for lastbilpassage gennem Dalen i Viby, frem for en nyoverordnet vejforbindelse igennem området (Sydvejen). 2. Trafikanalyse Denne trafikanalyse undersøger: - trafikudviklingen de næste 10 år, beskrevet som et basisscenarie i 2025, og konsekvenser for trafikafviklingen på det eksisterende vejnet. - hvordan tre forskellige ændringer af det overordnede vejnet påvirker trafikafviklingen i forhold til basiscenarie Analysen tager afsæt i en trafikmodel, udarbejdet for Roskildes sydlige område særligt til dette formål. Trafikmodellen bygger på Landstrafikmodellen (LTM) med kobling til nationale og regionale modeller, hvilket giver god mulighed for at vurdere trafikstrømme til og gennem Roskilde Syd. Basisscenarie 2025 I denne 10 års fremskrivning indgår den generelle trafikvækst, plus den trafik, som byfortætningen i Viby bymidten og Skousbo forventes at tilføre. I basisscenariet er Skousbo-arealet sat til at rumme 700 boliger, for at kunne afprøve de trafikale konsekvenser for vejnettet i Roskilde Syd. Dette tal er sat som et worstcase i et regneeksempel, men området kan rumme flere boliger. Mest sansynligt er dog nok at kun omkring halvdelen er realiseret i Samlet set forventes Skousbo-arealet iht. helhedsplanen for området på langt sigt at rumme op til 900 boliger. Basisscenariet 2025 beskriver, at trafikken i Dalen Ørstedvej vil stige som følge af byudviklingen i bymidten og på Skousbo. Her vil antallet af køretøjer øges med 1000 til 1500 køretøjer i døgnet, så der samlet set passerer mellem og køretøjer pr. døgn på Dalen Ørstedvej. Hvis Skousbo er udbygget med 700 blandede boliger vil der være ca bilture dagligt i den sydlige ende af Damgårdsvej, hvilket er en stigning i forhold til de nuværende ca (2015).

4 Side2/12 Tabellen nedenfor viser eksempler på trafikmængder andre steder i Roskilde Kommune for at give et billede af forskellige trafikmængder. Køretøjer, gennemsnit pr. døgn Over Kommunale veje Gulddyssevej, Ramsølillevejen, Himmelev Sognevej, Tunevej, Østre Vindingevej, Kamstrupvej Assendløsevejen, Østervang, Store Valbyvej, Baunehøjvej, Parkvej, Rådalsvej, Piledyssen, Ramsømaglevej, Brordrupvej, Fynsvej, Haraldsborgvej Osvej, Allehelgensgade, Ørstedvej, Svogerslev Hovedgade, Møllehusvej, Støden, Sognevej (Gundsømagle), Tingvej, Støden, Vibyvejen. Stamvejen, Nordens Parkvej, Maglegårdsvej, Bytoften, Møllehusvej, Herregårdsvej, Låddenhøj, Dalen, Fælledvej Værebrovej, Østbyvej, Trekroner Allé, Dr. Margrethes Vej, Holbækvej Bymarken, Byageren, Klosterengen, Vindingevej, Hyrdehøj Vestvej, Ny Østergade Frederiksborgvej, Lindenborgvej, Jernbanegade, Jyllinge Parkvej Kong Valdemars Vej, Byvolden, Borgediget, Algade, Helligkorsvej Byvolden, Holbækvej, Vindingevej, Jernbanegade, Københavnsvej (Øst) Kong Valdemars Vej, Køgevej, Østre Ringvej, Søndre Ringvej, Ringstedvej, Trekroner Allé, Ringstedgade, Sankt Clara Vej Tabellen viser eksempler på trafikmængder i Roskilde Kommune i Basisscenarie 2025 viser, hvilke trafikmængder, der skal afvikles på det eksisterende vejnet om 10 år. Der er gennemført en analyse af krydset Ørstedvej - Damgårdsvej. Analysen viser, at der i myldretiden kan opstå lidt længere ventetid ved udkørsel fra Damgårdsvej. Det vurderes dog, at trafikken vil kunne afvikles i krydset uden ændringer, da ventetider over 20 sekunder sjældent vil forekomme. (Trafikanalyse for Roskilde syd området; Tetraplan 2015) Generelt viser trafikmodellen, at der vil komme en øget trafik på det eksisterende vejnet. Hvis det eksisterende vejnet alene skal bære vejtrafikken i fremtiden, vil der være behov for at opgradere bæreevnen og kapacitet på blandt andet Favrbjergvej og Syv Holmevej, hvilket vil afspejles i øgede udgifter til drift og vedligehold af det lokale vejnet.

5 Side3/12 Hvis det på sigt ønskes at signalregulere krydset Ørstedvej - Damgårdsvej bør Tofthøjvej forlægges til et reelt 4-benet kryds af hensyn til trafiksikkerheden. Scenarieanalyser Basisscenarie 2025 ligger til grund for 3 forskellige scenarier for det overordnede vejnet. For hvert scenarie beregnes konsekvenser for hele det overordnede vejnet hvor mange biler, flere eller færre, giver det for de væsentlige veje i undersøgelsen. Trafik på overordnede vejnet, fremskrivet til 2025, efter fuld udvikling af Skousbo området og fortætning i Viby bymidte.

6 Side4/12 Viaduktscenariet I dette scenarie simuleres virkningen af, at udvide viadukten mellem Dalen og Ørstedvej, til 2 spor med fuld frihøjde for høje køretøjer og enkeltrettede cykelstier og fortove. Scenarie 1, Udvidelse af Viadukt: Figuren viser ændringen i trafikken i forhold til basisscenariet. Antal køretøjer pr. hverdagsdøgn. Grøn viser nedgang. Rød viser stigning. (Trafikanalyse for Roskilde syd området; Tetraplan 2015) Trafikanalysen viser, at udvidelse af viadukten giver meget små ændringer af trafikken på det overordnede vejnet. Ørstedvej Dalen vil få flere køretøjer pr. døgn. Syvvejen, Ramsømaglevejen og Brordrupvej aflastes tilsvarende, mens Ørstedvej vil 200 køretøjer mere. Åbning af Viadukten vil kun i beskedent omfang give mere lastbiltrafik, samlet set i Roskilde syd, men Dalen og Ørstedvej vil få en vækst af større lastbiler, som før ikke kunne passere Viadukten, anslået til mellem 40 og 80 pr. hverdagsdøgn. (Trafikanalyse for Roskilde syd området; Tetraplan 2015) Anlægget af en ny jernbaneviadukt vil koste ca. 20 mio.kr. Hertil kommer udgifter til etablering af vej- og stiføring i viadukten, samt evt. jordkøb. Samlet i alt ca. 25. mio kr.

7 Side5/12 Banedanmarks andel til den almene vedligeholdelse af den nuværende bro vil kunne indgå i finansieringen med op til 5 mio. kr. For at sikre at den tunge trafik kan komme hensigtsmæssigt ind til deres rejsemål i landsbyerne nord for Viby, og for at etablere et alternativ til kørsel igennem Dalen, vil der være behov for også at vedligeholde eller opgradere Favrbjergvej mm. Skousbovejscenariet I dette scenarie forlænges Vibyvejen, så der bliver forbindelse over banen til Damgårdsvej. Scenariet flytter store dele af den nuværende trafik fra Vibyvejen til Damgårdsvej, og aflaster Syvvejen, Ramsømaglevej og Ramsølillevejen. Scenarie 2, Anlæg af Skousbovej, vist med kraftig rød: Figuren viser ændringen i trafikken i forhold til basisscenariet. Antal køretøjer pr. hverdagsdøgn. Grøn viser nedgang. Rød viser stigning. (Trafikanalyse for Roskilde syd området; Tetraplan 2015) Den nye vej over jernbanen vil få en døgntrafik på ca køretøjer, hvilket jf. skema s. 2 er en relativ lille trafikmængde Skousbovejen vil give en aflastning af Ramsølillevejen, Ramsømaglevej, Syvvejen og

8 Side6/12 Favrbjergvej med 200 til 400 køretøjer i pr. hverdagsdøgn. Skousbovej vil lette trafikafviklingen i krydset Ørstedvej Damgårdsvej og give bedre adgang til statsvejnettet fra Viby. Prisen for anlæg af Skousbovej vil ligge omkring mio. kr. Her er der tale om en brokrydsning af jernbanen så langt mod syd som muligt. Hertil kommer opgradering af den sydlige del af Damgårdsvej. I alt ca mio. kr. Hvis Skousbovej senere skal forlænges med Sydvejen vil det være mere hensigtsmæssigt med en nordligere banekrydsning, og prisen for Skousbovejscenariet vil øges til ca. 70 mio. kr., fordi vej - og broanlæg derved bliver større. Sydvejsscenariet Formålet med Sydvejen, som indgår i Kommuneplan 2013 som en principiel ny overordnet vejforbindelse, er at skabe en bedre forbindelse igennem området og forbinde de to statsveje, Ringstedvej og Køgevej for bl.a. at forbedre adgangen til Ringstedvej og til erhvervsområdet ved Gadstrup, hvor der er lokaliseret en række transporttunge virksomheder. Scenarie 3, Anlæg af Sydvej, vist med kraftig rød: Forskel i forhold til basisscenariet. Figuren viser ændringen i trafikken i forhold til basisscenariet. Antal køretøjer pr. hverdagsdøgn. Grøn viser nedgang. Rød viser stigning. (Trafikanalyse for Roskilde syd området; Tetraplan 2015) Sydvejen vil omfordele væsentlige dele af trafikken, sammenlignet med viadukt- og skousbovejscenariet. Sydvej vil få en døgntrafik på til køretøjer på de mest belastede strækninger (der er regnet med tilslutninger ved Vibyvejen, Damgårdsvej, Syv Holmevej, Ramsølillevejen, Havdrupvej og Køgevej).

9 Side7/12 Sydvejen vil sænke trafikken i Dalen med 2000 køretøjer. På Ørstedvej 1000 køretøjer. På Vibyvejen 1500 køretøjer. Sydvejen vil afhjælpe trafikafvikling i centrale kryds, fordi store dele af trafikken flyttes. Lokalveje og landsbyer nord for Viby, samt Ørstedvej aflastes for mellem 1000 og 1500 køretøjer pr. hverdagsdøgn. I Gadstrup sker der en stor omfordeling af trafikken fra Brordrupvej og Salløvvej til Sydvejen.

10 Side8/12 Konklusion og anbefaling Tabellen nedenfor viser, hvordan de mulige tiltag på det overordnede vejnet kan bidrage til at løse udfordringerne i Roskilde syd. Effekt af trafikscenarier Trafikafvikling Aflastning af landsbyer Byudvikli ng Erhverv Viby ØST Erhver v Viby VEST Erhverv Gadstrup Afledte effekter Natur og kultur sundhed Miljø/ klim a m io. kr. Viaduktscenarie Skousbovejscenarie Sydvejsscenarie (inkl. Skousbovej) Sammenlingning af effekterne ved de 3 scenarier Undersøgelserne af trafikken viser, at trafikmængderne i Roskilde Syd er relativt begrænsede på det overordnede vejnet. Den tværkørende trafik, øst-vest mellem Ringstedvej og Køgevej, er ligeledes relativt begrænset. For større lastbiler talt til omkring 20 lastbiler i gennemsnit pr. døgn. Byudviklingen i Viby vil kunne give op til mellem 1000 og 1500 flere bilture pr. døgn, hvilket ikke vil give problemer for trafikafviklingen med det eksisterende vejnet. Ingen af de tre trafikscenarier vil give væsentligt mere trafik gennem området, men vil nærmere omfordele trafikken. Alle tre trafikscenarier vil aflaste lokalveje og landsbyer. Udvidelse af Viadukten vil øge trafikken på Dalen Ørstedvej, med mellem 200 og 400 køretøjer i døgnet. Af disse vil mellem 40 og 80 være større lastbiler, som var for høje til at komme gennem viadukten før udvidelsen. En ny vej- Skousbovej - mellem Vibyvejen og Damgårdsvej, vil få en døgntrafik på omkring 2000 biler, som overvejende flyttes fra Vibyvejen. Sydvejen vil få mellem til biler på de mest trafikerede strækninger. Køretøjer, som overvejende flyttes fra områdets trafik- og lokalveje, og således ikke er ny tværkørende trafik. Opgørelsen af trafikarbejde og trafikanternes tidsforbrug viser, at der er tidsbesparelser at hente i alle 3 scenarier. I viaduktscenariet er det i sagens natur lastbiltrafikken som opnår gevinsterne som følge af ophævelsen af højdebegrænsningerne i viadukten. Skousbo- og Sydvejsscenarierne giver samlet set tidsbesparelser på henholdsvis og timer på et år for trafikanterne på det undersøgte vejnet, svarende til omkring ½ minut og 2 minutter pr. køretøj. Ser man på den lokale trafikafvikling i Viby er det især Sydvejsscenariet, som vil forbedre afviklingen på Dalen/Ørstedvej og i de centrale kryds, da en betydende del af trafikken flyttes mod nord. Skousbovejscenariet giver også forbedret trafikafvikling i Viby, særligt på Vibyvejen og i krydset med Dalen.

11 Side9/12 Viaduktscenariet vil lette afviklingen af trafikken for både den motoriserede færdsel, og for gående og cyklister. Der vil være mindre opstuvning frem til viadukten til gene for udkørsel fra Damgårdsvej. Aflastning af landsbyer Alle tre scenarier bidrager til en aflastning af landsbyerne Øster Syv og Ramsømagle. Ved udvidelse af viadukten flyttes dele af lastbiltrafikken, men den samlede aflastning er ikke så stor. Aflastningen er lidt større i Skousbovejscenariet, men det er i sydvejsscenariet, at der sker en forholdsmæssig stor aflastning. Det bemærkes, at Sydvej også vil føre til forholdsmæssig stor aflastning i Gadstrup, da den del trafik kan føres syd om byen. Byudvikling og betjening af erhverv Skousbovej- og Viaduktscenariet vil understøtte byudviklingen i Viby bymidte ved at skabe bedre adgang fra statsvejnettet og til bymidten i Viby og lette trafikafviklingen i krydset Damgårdsvej Ørstedvej, og derved forbedre adgangen til Skousbo-området. I forhold til betjening af erhvervsområderne i området et er der tilsyneladende fordele i alle tre scenarier. Viaduktscenariet giver lastbiltrafikken bedre forbindelser til både Viby øst og Viby vest. I de to andre scenarier er det en bedre opkobling på Vibyvejen som kan have en betydning sammenholdt med en generel aflastning af Dalen - som forbedrer fremkommeligheden her. Hverken Skousbovej eller Sydvej vil forbedre adgangen til virksomheder vest for banen i Viby. Derimod vil udvidelse af viadukten gøre det muligt, også for høje køretøjer, at køre fra Køgevej til Viby vest, uden den store omvej via Damgårdsvej og Favrbjergvej. Sydvejen vil forbedre adgangen til Gadstrup, fra vest, og aflaste beboelsesveje i Gadstrup. Det vil være en fordel for nogle lastbiler, at kunne køre på tværs af området. Analysen viser dog, at langt de fleste ankommer fra Køgevej til Gadstrup erhvervsområde. Samlet set er besparelsen i lastbiltrafikkens tidsforbrug på op til timer pr år i Viaduktscenariet og Skousbovejscenariet. Sydvejen vil spare ca timer. Afledte effekter Udvidelse af Viadukten vil mindske antallet af kørte kilometer for den tunge trafik, og dermed sænke CO 2 udledningen. Derimod vil trafikmængden øges på Dalen og Ørstedvej. Fremkommeligheden for både biler og cyklister vil forbedres markant ved Viaduktscenariet og binde byen bedre sammen på tværs af jernbanen. Den bedre cykelforbindelse på tværs af byen forventes få flere til at cykle på tværs, hvilket vil have en positiv miljø- og sundhedseffekt. Skousbovejscenariet og særligt Sydvejsscenariet vil medføre vejanlæg gennem værdifuldt kulturlandskab og områder med naturbeskyttelsesinteresser. og dermed forringe den rekreative værdi af landskabet og være en gene for friluftslivet i området.

12 Side10/12 Anbefaling Trafikanalyserne viser at væksten i trafikken de næste 10 år, inklusive mertrafik med byudvikling, vil være relativt beskeden og forventes at kunne afvikles på det eksisterende vejnet. Det vurderes derfor ikke hensigtsmæssigt at etablere nye større vejanlæg (Sydvej eller Skousbovej) set i forhold til disse anlægs store omkostninger. Drimod anbefales at styrke og øge fremkommeligheden på det eksisterende vejnet ved en udvidelse af viadukten ved Dalen til to spor med fuld højde, så høje køretøjer kan passere, samt at vedligeholde/ opgradere Favrbjergvej mm. for at skabe en bedre forbindelse for den tunge trafik til - og igennem - landsbyerne nord for Viby. Viaduktudvidelsen vil give en smidig trafikafvikling i Viby for alle trafikarter og sikre god sammenhæng på langs og på tværs af byen til gavn for både borgere og erhvervsliv. Bedre fremkommelighed ved Viadukten vil give bedre adgang til det kommende Skoubos byområde og til Viby bymidte. Nogle af de mest belastede lokalveje og landsbyer vil opleve en reduktion i trafikmængden, mens andre vil få mere trafik. Det anbefales desuden, at der fremadrettet arbejdes med at regulere lastbiltrafikken, så den sker hensigtsmæssigt med mindst mulig kørsel på de mindre veje i det sydlige Roskilde. I princippet skal den primære adgang for tung trafik til Viby planlægges fra Ringstedvej via Vibyvejen, og til Gadstrup fra Køgevej via Salløvvej.

Mulige fremtidige løsninger for det overordnede vejnet i Roskilde syd

Mulige fremtidige løsninger for det overordnede vejnet i Roskilde syd 1 Plan og Udvikling Sagsnr. 234888 Brevid. 2370272 Ref. JEFJ Dir. tlf. 46 31 37 17 jensfj@roskilde.dk 4. januar 2017 Mulige fremtidige løsninger for det overordnede vejnet i Roskilde syd 2 Indhold 1. Baggrund...

Læs mere

Kommentarer fra borgermødet i Viby, den 3. maj 2016, til Trafik og mobilitetsplan for Roskilde Syd.

Kommentarer fra borgermødet i Viby, den 3. maj 2016, til Trafik og mobilitetsplan for Roskilde Syd. Kommentarer fra borgermødet i Viby, den 3. maj 2016, til Trafik og mobilitetsplan for Roskilde Syd. Dette notat indeholder et billede af alle indleverede kommentarer. I de tilfælde, hvor der tilføres nyt

Læs mere

Trafikudviklingen i Roskilde Kommune 2015

Trafikudviklingen i Roskilde Kommune 2015 Veje og Grønne områder Oktober 2015 Trafikudviklingen i Roskilde Kommune 2015 Trafikudviklingen i Roskilde Kommune 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Tendenser i trafikken... 4 Roskilde bymidte...

Læs mere

MOBILITET I ROSKILDE SYD

MOBILITET I ROSKILDE SYD MOBILITET I ROSKILDE SYD BORGERMØDE D. 3 MAJ Velkomst Aftenens møde og program Trafikken i Roskilde syd Pause og mulighed for at kommentere på planen Spørgsmål og synspunkter til trafik- og mobilitetsplan

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

NOTAT: Oversigt over cykelprojekter 2016

NOTAT: Oversigt over cykelprojekter 2016 Veje og Grønne Områder Sagsnr. 276634 Brevid. 2253426 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk NOTAT: Oversigt over cykelprojekter 2016 20. januar 2016 Notatet beskriver hvilke cykelprojekter,

Læs mere

Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017

Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017 Veje og Grønne Områder Sagsnr. 270793 Brevid. 2452081 Ref. BIRD Dir. tlf. 4631 3733 Birthedj@roskilde.dk Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017 15. december 2016 Med baggrund i Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

NOTAT: Svar på spørgsmål fra borgere i Vindinge vedr. udviklingen af Vindinge Nord

NOTAT: Svar på spørgsmål fra borgere i Vindinge vedr. udviklingen af Vindinge Nord Til Plan- og Teknikudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 289712 Brevid. 2630599 Ref. SILA Dir. tlf. 4631 3549 siril@roskilde.dk NOTAT: Svar på spørgsmål fra borgere i Vindinge vedr. udviklingen af Vindinge

Læs mere

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Ref Faxe Kommune Version V1 Dato

Læs mere

NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg. I notatet gennemgås forslaget fra gruppen Sikker trafik i Svogerslev.

NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg. I notatet gennemgås forslaget fra gruppen Sikker trafik i Svogerslev. Veje og Grønne Områder Sagsnr. 291111 Brevid. 2589079 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg 7. august 2017 I notatet gennemgås forslaget

Læs mere

A-bus 201A: Svogerslev - Roskilde St. - Himmelev - Trekroner (DOT: Gyldig d.10.12.17)

A-bus 201A: Svogerslev - Roskilde St. - Himmelev - Trekroner (DOT: Gyldig d.10.12.17) 201A mandag - fredag lørdag søn- og helligdage Svogerslev (Søbredden) Katedralskolen Roskilde St. (Ankomst) Roskilde St. (Afgang) Stændertorvet Himmelev Center 5.45 5.48 5.56 6.05 5.55 6.05 6.13 6.15 6.18

Læs mere

Supplerende trafikredegørelse i forbindelse med elektrificering og opgradering af hastigheden på jernbanestrækningen Køge Nord Næstved.

Supplerende trafikredegørelse i forbindelse med elektrificering og opgradering af hastigheden på jernbanestrækningen Køge Nord Næstved. Supplerende trafikredegørelse i forbindelse med elektrificering og opgradering af hastigheden på jernbanestrækningen Køge Nord Næstved. På mødet den 10. juni 2013 behandlede Teknik- & Miljøudvalget sagen

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Teknisk notat. Indledning

Teknisk notat. Indledning Teknisk notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 05.01.35-G01-1-16 Ref.: Asger Rahbek Hansen Dato: rev. 26.04.2017 Indledning På foranledning af Søren Søe er nærværende notat udarbejdet, som forslag til

Læs mere

3. Giver de nuværende trafikmængder grund til at revurdere prognoserne for trafikmængden fremadrettet på Marselis Boulevard og en evt. tunnel?

3. Giver de nuværende trafikmængder grund til at revurdere prognoserne for trafikmængden fremadrettet på Marselis Boulevard og en evt. tunnel? Udtalelse Til Byrådsservice Den 28. marts 2012 Udtalelse til forespørgsel fra SF vedr.: Forbedret vejforbindelse til Aarhus Havn - trafikprognose og dimensioner for Marselistunnelen. SF har sendt en skriftlig

Læs mere

Bilag høringsnotat til Trafiksikkerhedsplan Resume

Bilag høringsnotat til Trafiksikkerhedsplan Resume Veje og Grønne Områder Sagsnr. 254799 Brevid. 2003013 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk Bilag høringsnotat til Trafiksikkerhedsplan 2014 12. november 2014 Resume Der er indkommet i alt

Læs mere

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling NOTAT/Styregruppe November 2017 1 Baggrund De videregående uddannelser på Bornholm har hidtil været fordelt på flere adresser

Læs mere

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE

TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE Til Furesø Kommune og Freja Ejendomme Dokumenttype Notat Dato Juli, 2015 TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE Revision 4 Dato 2015-07-07 Godkendt

Læs mere

Trafik strategi for Roskilde kommune

Trafik strategi for Roskilde kommune (Der er fejl i mit høringssvar 13.03.2016. dette her høringssvar afløser det af 13.03.2016) Trafik strategi for Roskilde kommune Overordnet set, bør en gennemgribende trafik strategi for Roskilde kommune

Læs mere

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast)

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast) Notat Udgave 1 (udkast) 05.11.2017 Hørsholm Kommune Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering Valentin Trafikplanlægning ApS Telefon: 51 95 55 51 E-mail: info@valentintrafik.dk www.valentintrafik.dk

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

Trafikanalyse for Haslev

Trafikanalyse for Haslev Trafikanalyse for Haslev Hovedrapport, Februar 2015 Side 1 Udgivelsesdato : 17. februar 2015, version 2 Vores reference : 22.5044.01 Udarbejdet : Anne Mette Bach-Jacobsen og Bo Brassøe Kontrolleret : Irene

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse.

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse. Hørsholm Kommune Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest Trafikanalyse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser

Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser 1 Indledning Dette notat dokumenterer de gennemførte trafikmodelberegninger for belysning af de trafikale konsekvenser af etablering af en henholdsvis

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Dyrehavegårds Jorder Supplerende Trafikanalyse for Tracéet

Lyngby-Taarbæk Kommune Dyrehavegårds Jorder Supplerende Trafikanalyse for Tracéet Dyrehavegårds Jorder Supplerende Trafikanalyse for Tracéet NOTAT 3. juni 2015 tfk/ms 0 Indholdsfortegnelse 0 Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 2 Forudsætninger og metode... 4 2.1 Turrater... 4

Læs mere

Cyklistplan 2012/ ab

Cyklistplan 2012/ ab Cyklistplan 2012/ ab Forord 3 Roskilde Kommune ønsker at fremme cyklingen. Det giver mere sundhed for kommunens borgere. Det er en CO2 neutral transportform, og det giver plads i byrummet og mindre trængsel.

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1 Baggrund Reitan

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE Der er gennemført nye beregninger af trafikarbejde

Læs mere

TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Forudsætninger 2. 3 Analyse 5. 4 Vurdering 9

TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Forudsætninger 2. 3 Analyse 5. 4 Vurdering 9 NRE CONSTRUCTION TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Forudsætninger

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50

TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 Til Corpus Ejendomme Dokumenttype Notat Dato Maj 2012 CORPUS EJENDOMME TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 CORPUS EJENDOMME TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 Revision 6 Dato 2012-05-22 Udarbejdet af rahh, hdj Godkendt

Læs mere

Trafiknotat for Lokalplanen 161

Trafiknotat for Lokalplanen 161 Trafiknotat for Lokalplanen 161 Baggrund Hørsholm Kommune har undersøgt de trafikale konsekvenser ved fuldudnyttelse af arealet til særlig pladskrævende varegrupper. Trafikanalysen har til formål At redegøre

Læs mere

NOTAT: Oversigt over muligheder for nye butikker

NOTAT: Oversigt over muligheder for nye butikker Teknik og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 95557 Brevid. 1239235 Ref. HABR Dir. tlf. hannebb@roskilde.dk NOTAT: Oversigt over muligheder for nye butikker 13. august 2012 Roskilde Kommune har i foråret 2011

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag 1 - Besigtigelse af traceer i Roskilde. Roskilde Kommune. Notat. 1 Generelle tiltag

Indholdsfortegnelse. Bilag 1 - Besigtigelse af traceer i Roskilde. Roskilde Kommune. Notat. 1 Generelle tiltag Roskilde Kommune Bilag 1 - Besigtigelse af traceer i Roskilde Notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Generelle tiltag 1

Læs mere

Borgmesteren. Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø

Borgmesteren. Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Borgmesteren Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 4631 3000 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk 15. maj

Læs mere

TRAFIK- OG MOBILITETSPLAN FOR ROSKILDE SYD

TRAFIK- OG MOBILITETSPLAN FOR ROSKILDE SYD TRAFIK- OG MOBILITETSPLAN FOR ROSKILDE SYD Enhedslisten kan ikke tiltræde planen, og har følgende mindretalsudtalelse, der vedlægges høringen: "Enhedslisten kan ikke tiltræde Trafik- og Mobilitetsplanen

Læs mere

Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby

Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby Indhold Resume Referat fra byrådsmøde inkl. sagsfremstilling. Bilag til byrådsmøde s. 1 s. 2 s. 7 Resume: Løjt Kirkeby får ikke en omfartsvej Borgere på Løjt Land har

Læs mere

VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE

VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE REMA EJENDOM A/S VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1

Læs mere

På baggrund af de omtalte forhold er denne reviderede trafikredegørelse udarbejdet til brug for mødet den 30. august 2013.

På baggrund af de omtalte forhold er denne reviderede trafikredegørelse udarbejdet til brug for mødet den 30. august 2013. Revideret trafikredegørelse i forbindelse med elektrificering og opgradering af hastigheden på jernbanestrækningen Køge Nord Næstved. Til brug for ekstra ordinært møde i Teknik- og Miljøudvalget den 30.

Læs mere

Plan og Udvikling Sagsnr Brevid Ref. PKA Dir. tlf december 2015

Plan og Udvikling Sagsnr Brevid Ref. PKA Dir. tlf december 2015 ØKONOMIUDVALGET Plan og Udvikling Sagsnr. 246187 Brevid. 2229089 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Almene boligprojekter i Roskilde 3. december 2015 Indledning: Der er behov for flere

Læs mere

Trafikken bliver værre og værre

Trafikken bliver værre og værre Af Annette Christensen, Seniorchefkonsulent Anch@di.dk NOVEMBER 2017 Trafikken bliver værre og værre Over halvdelen af virksomhederne oplever, at trafikken er blevet værre de seneste fem år. Det gælder

Læs mere

Til. Rikke Krogsgaard Jacobsen. Dokumenttype. Notat. Dato. Maj, 2016 HØRSHOLM KOMMUNE HOSPITALSGRUNDEN - TRAFIKFORHOLD

Til. Rikke Krogsgaard Jacobsen. Dokumenttype. Notat. Dato. Maj, 2016 HØRSHOLM KOMMUNE HOSPITALSGRUNDEN - TRAFIKFORHOLD Til Rikke Krogsgaard Jacobsen Dokumenttype Notat Dato Maj, 2016 HØRSHOLM KOMMUNE HOSPITALSGRUNDEN - TRAFIKFORHOLD HØRSHOLM KOMMUNE HOSPITALSGRUNDEN - TRAFIKFORHOLD Revision 4 Dato 2016-05-10 Udarbejdet

Læs mere

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17 VEJDIREKTORATET TRAFIKBEREGNINGER FORUNDERSØGELSE AF RUTE 22 SLAGELSE-NÆSTVED ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK HOVEDRAPPORT

Læs mere

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist.

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist. NOTAT Projekt Omfartsvej omkring Løjt Kirkeby Kunde Aabenraa Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-01-20 Til Fra Anne Bjorholm Stig Grønning Søbjærg 1. Indledning Dette notat omhandler en screening af de samfundsøkonomiske

Læs mere

Navn- forslagsstiller Indhold i forslag Forvaltningens vurdering Kongehøjen G/F Svogerslev G/F Egernvænget G/F Nordgården G/F

Navn- forslagsstiller Indhold i forslag Forvaltningens vurdering Kongehøjen G/F Svogerslev G/F Egernvænget G/F Nordgården G/F Plan og Udvikling Sagsnr. 269654 Brevid. 2271488 Ref. LOPL Dir. tlf. 46 31 35 83 lonep@roskilde.dk Opsamling på høringssvar under indledende høring samt øvrige forslag til ændringer til Kommuneplan 2016

Læs mere

HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED "RØDE PORT" INDHOLD. 1 Indledning og konklusion 2. 2 Projektbeskrivelse 3

HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED RØDE PORT INDHOLD. 1 Indledning og konklusion 2. 2 Projektbeskrivelse 3 ROSKILDE KOMMUNE HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED "RØDE PORT" ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning og konklusion

Læs mere

BILAG 1. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie A. BILAG 2. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie B

BILAG 1. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie A. BILAG 2. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie B Middelfart Øst Skitseforslag til udbygning af det kommunale vejnet i forbindelse med ny motorvejstilslutning, og planer for byudvikling i den østlige del af Middelfart. Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Tunnel under Marselis Boulevard

Tunnel under Marselis Boulevard Tunnel under Marselis Boulevard Anlæg af forbedret vejforbindelse Åhavevej Marselis Boulevard Århus Havn Information fra Århus Kommune til beboere og virksomheder Århus kommune Teknik og Miljø Trafik og

Læs mere

Etablering af ny midtjysk motorvej

Etablering af ny midtjysk motorvej Notat: Etablering af ny midtjysk motorvej Aftale om En grøn transportpolitik I januar 2009 blev der indgået en aftale mellem regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Læs mere

De trafikale effekter af selvkørende biler Christian Juul Würtz, cjw@vd.dk Vejdirektoratet. Abstrakt

De trafikale effekter af selvkørende biler Christian Juul Würtz, cjw@vd.dk Vejdirektoratet. Abstrakt Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

FREMKOMMELIGHED VED HERNINGVEJ/SKAUTRUPVEJ INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Basis Prognose VEJDIREKTORATET NOTAT

FREMKOMMELIGHED VED HERNINGVEJ/SKAUTRUPVEJ INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Basis Prognose VEJDIREKTORATET NOTAT VEJDIREKTORATET FREMKOMMELIGHED VED HERNINGVEJ/SKAUTRUPVEJ ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Basis 2014

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 REITAN EJENDOMSUDVIKLING BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende

Læs mere

På ingen af disse veje er der cykelsti eller -bane.

På ingen af disse veje er der cykelsti eller -bane. Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6898 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Allerød - faglig sparring Trafikanalyse i Horsemosen 8. juni 2010 Projekt: 21.8344.01

Læs mere

Trafikanalyse for Tommerup og Tommerup Stationsby

Trafikanalyse for Tommerup og Tommerup Stationsby Trafikanalyse for Tommerup og Tommerup Stationsby Baggrundsrapport til Udviklingsplan for Tommerup Assens Kommune, november 2016 Udarbejdet af: Trine Fog Jakobsen, Magnus Duus Hedengran Kontrolleret af:

Læs mere

Ballerup Kommune. Indhold. Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR

Ballerup Kommune. Indhold. Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR Indhold 1 Indledning... 2 2 Resumé... 3 2.1 Trafikstruktur... 3 2.2 Trafikmængder på Ballerup Boulevard... 4 2.3 Kapacitet i kryds... 4 Søvej

Læs mere

Roskilde Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning

Roskilde Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning TEKNISK NOTAT rev. 5 15.juli 2014 chs/mkk/tvo Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sammenfatning kortlægning... 5 3 Vejnet... 9 4 Uheld... 11 4.1 Datagrundlag...

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Aarhus Kommune Att. Teknisk Udvalg Rådhuset 8100 Århus C Skåde, den 12. juni 2016 Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Fremlæggelse mandag den 13. juni kl.

Læs mere

NOTAT. Tabel 1. Land, By og Kultur Planlægning Telefon E-post Dato 10. juni 2016 Sagsnummer

NOTAT. Tabel 1. Land, By og Kultur Planlægning Telefon E-post Dato 10. juni 2016 Sagsnummer Land, By og Kultur Planlægning Telefon 9974 1343 E-post anne.mette.kjaer@rksk.dk Dato 10. juni 2016 Sagsnummer NOTAT Ringkøbing-Skjern Kommune har igangsat planlægningen for et område til oplevelsescenter

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

Evaluering af 10 trængselspletprojekter - resultater og anbefalinger

Evaluering af 10 trængselspletprojekter - resultater og anbefalinger Evaluering af 10 trængselspletprojekter - resultater og anbefalinger Trafikdage i Aalborg 22. august 2016 v/lone M. H. Kristensen og René Juhl Hollen Indhold Evalueringsprojekt Formål med evalueringsprojekt

Læs mere

TRAFIKBEREGNINGER OG KAPACITETSVURDERINGER VED NORDSKOVVEJ ALTERNATIV LINJEFØRING INDHOLD. 1 Baggrund 2

TRAFIKBEREGNINGER OG KAPACITETSVURDERINGER VED NORDSKOVVEJ ALTERNATIV LINJEFØRING INDHOLD. 1 Baggrund 2 SILKEBORG KOMMUNE TRAFIKBEREGNINGER OG KAPACITETSVURDERINGER VED NORDSKOVVEJ ALTERNATIV LINJEFØRING ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD

Læs mere

Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor

Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor Sammenhæng mellem hastighed og trafikmængde Stor uforudsigelighed Baggrundsfigur; Kilde Vejdirektoratet og Christian Overgaard Hansen

Læs mere

Natbus 91N: Hillerød - Slangerup - Ølstykke - Jyllinge - Roskilde - Greve (DOT: Gyldig d.10.12.17)

Natbus 91N: Hillerød - Slangerup - Ølstykke - Jyllinge - Roskilde - Greve (DOT: Gyldig d.10.12.17) 91N lørdag morgen søn - hel-dag morgen Hillerød St. Gørløse St. Jyllingecentret Slangerup Rutebilstation Ølstykke St. Gundsø Omsorgscenter Himmelev (Egelund) Roskilde St. (Sygehuset) Vindinge (Stenlandsvej)

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012 60-punktstællinger Hovedresultater 2012 1 01 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra manuelle trafiktællinger, som er gennemført i 70 faste udvalgte steder på det danske vejnet. De benævnes

Læs mere

VVM 3. Limfjordsforbindelse

VVM 3. Limfjordsforbindelse VVM 3. Limfjordsforbindelse Reflektioner over trafikudviklingen over Limfjorden Usikkerhed om trafikudviklingen og dermed behovet for yderligere vejkapacitet over Limfjorden Hvis udviklingen i trafikken

Læs mere

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Photo: Stiig Hougesen Byudvikling i Roskilde Kommune Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Bygger på kommunens styrker og planstrategi Beliggenhed i smukt landskab Balanceret bystruktur Centralt

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Auderødlejren Trafikal vurdering. NOTAT 3. december 2008 CAM/psa

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Auderødlejren Trafikal vurdering. NOTAT 3. december 2008 CAM/psa Auderødlejren Trafikal vurdering NOTAT 3. december 2008 CAM/psa Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 Indledning... 2 1.1 Grundlag... 2 1.2 Afgrænsning af analyseområde... 3 2 Hidtidig trafikbelastning...

Læs mere

NOTAT. Projekt Detailhandel Rønne Kunde Lidl Danmark Notat nr. 2. Dato 2014-08-18. Jette Nielsen og Kristian Pedersen Christina Mose.

NOTAT. Projekt Detailhandel Rønne Kunde Lidl Danmark Notat nr. 2. Dato 2014-08-18. Jette Nielsen og Kristian Pedersen Christina Mose. NOTAT Projekt Detailhandel Rønne Kunde Lidl Danmark Notat nr. 2 Dato 2014-08-18 Til Fra Kopi til Jette Nielsen og Kristian Pedersen Christina Mose 1. Indledning og baggrund Bornholms Regionkommune undersøger

Læs mere

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej Nye veje ved Næstved - fra motorvej til motorvej Næstved regionalt center og opland til hovedstaden derikshavn Regionalt center Med sine 41.000 indbyggere er Næstved den største by på Sjælland uden for

Læs mere

TRAFIKKEN i Esbjerg Kommune 2020. Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Maj 2011

TRAFIKKEN i Esbjerg Kommune 2020. Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Maj 2011 TRAFIKKEN i Esbjerg Kommune 2020 Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Maj 2011 Trafikken i Esbjerg hvordan i 2020? Biltrafikken i Esbjerg er steget gennem mange år, og særligt i en række store vejkryds opleves

Læs mere

Notat. 1 Indledning. Parkeringsanlæg i Svendborg. Sag: Trafikale konsekvenser. Emne: Klaus Johannesen. Til: Jakob Høj. Fra: Notatnummer:

Notat. 1 Indledning. Parkeringsanlæg i Svendborg. Sag: Trafikale konsekvenser. Emne: Klaus Johannesen. Til: Jakob Høj. Fra: Notatnummer: Notat Sag: Emne: Til: Fra: Parkeringsanlæg i Svendborg Trafikale konsekvenser Klaus Johannesen Jakob Høj Notatnummer: 2479171.2 Rev.: B. juni 6 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: JaH AR JaH 1 Indledning

Læs mere

Trafikal vurdering Trafikplan for Indre Nørrebro" fordeling af fremtidig trafik herunder Wesselsgade

Trafikal vurdering Trafikplan for Indre Nørrebro fordeling af fremtidig trafik herunder Wesselsgade KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Trafikal vurdering Trafikplan for Indre Nørrebro" fordeling af fremtidig trafik herunder Wesselsgade

Læs mere

POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING

POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING Til Allerød Kommune Dokumenttype Notat Dato Juli 2011 POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING Revision V2 Dato 2011-07-12 Udarbejdet af Christina Mose Kontrolleret af Henrik

Læs mere

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Til Fredensborg Kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2014 FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Revision 1 Dato 2014-06-23 Udarbejdet af RAHH, CM, HDJ Godkendt

Læs mere

Ny institution i Hareskovby

Ny institution i Hareskovby Kunde Sag: Furesø Kommune 30. november 2016 JKD, MLJ Rev. 20. december 2016 Ønske om en ny institution Furesø Kommune ønsker at bygge en ny institution i Hareskovby til at afløse det nuværende Hareskov

Læs mere

Trafikale forhold ved Julemosegård i Lynge. Allerød Kommune

Trafikale forhold ved Julemosegård i Lynge. Allerød Kommune Allerød Kommune 2016 Udarbejdet af: Trine Fog Jakobsen Kontrolleret af: Lene Hansen Godkendt af: Lene Hansen Dato: 12.09.2016 Version: 6 Projekt nr.: 1005938 MOE TETRAPLAN Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

Der er tidligere foretaget en tilsvarende undersøgelse med signalanlæg, og efterfølgende er minirundkørslen undersøgt.

Der er tidligere foretaget en tilsvarende undersøgelse med signalanlæg, og efterfølgende er minirundkørslen undersøgt. NOTAT Projekt Vurdering af minirundkørsel i krydset Dronning Margrethes Vej- -Kapacitetsvurdering med VISSIM-simulering Kunde Roskilde Kommune Notat nr. 01 Dato 2015-09-10 Til Fra Jesper Larsen 1. Indledning

Læs mere

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse CVR 48233511 Udgivelsesdato : 8. juni 2015 Vores reference : 22.2758.02 Udarbejdet : Sara Elisabeth Svantesson; Martin Elmegaard Mortensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin Lars Dagnæs Udbygning af A7 Trafikken på det overordnedet vejnet i Tyskland A7 fra Bordesholm til Hamborg en af de mest befærdede strækninger

Læs mere

Notat udbredelsen af modulvogntogsnettet

Notat udbredelsen af modulvogntogsnettet Notat udbredelsen af modulvogntogsnettet Der har i de senere år været fokus på udvikle det vejnet, hvor der kan køres med modulvogntog i Danmark. Baggrunden for ønsket er en forventning om, at modulvogntog,

Læs mere

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Til Hærvejskomiteen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Revision 1 Dato 2013-09-18 Udarbejdet af APO

Læs mere

Restriktioner i byerne øger co2-udslippet

Restriktioner i byerne øger co2-udslippet Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Restriktioner i byerne øger co2-udslippet AF ERHVERVSPOLITISK KONSULENT RUNE NOACK, RUN@DI.DK En række af de største kommuner har indført restriktioner på levering

Læs mere

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu 3. LIMFJORDSFORBINDELSE - EN GOD INVESTERING Det nye Folketing skal sikre, at der nu vedtages en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse, samt at der anvises en statslig finansiering. 14 gode grunde

Læs mere

UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ

UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ Til Dokumenttype Dokumentation Dato September 2011 HØRSHOLM KOMMUNE UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ HØRSHOLM KOMMUNE UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ Revision 1 Dato 2011-09-16 Udarbejdet af MCN, RAHH, HDJ Kontrolleret

Læs mere

1f 10ao 10aq 10an AABO SØRENSEN TRAFIKVURDERING AF REVIDERET KRYDSUDFORMNING I SVENSTRUP SYD ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund COWI

Læs mere

Bemærkninger fra orienteringsmøde med lodsejere og borgerne

Bemærkninger fra orienteringsmøde med lodsejere og borgerne Bemærkninger fra orienteringsmøde med lodsejere og borgerne Projekt Den nye bane København-Ringsted Fagområde: Orienteringsmøde vedr. skærende veje Mødedato/tid 5. sep 2013 Næste mødedato/tid: - Referent

Læs mere

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 206 Offentligt Den Sjællandske Tværforbindelse CVR 48233511 Udgivelsesdato : 9. marts 2015 Vores reference : 22.2758.02 Udarbejdet : Sara Elisabeth Svantesson;

Læs mere

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB 1 Indledning NOTAT 24. maj 2017 SB Dragør Kommune har bedt Via Trafik om at undersøge, hvordan krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej mest hensigtsmæssigt kan ombygges, herunder udarbejde anlægsoverslag

Læs mere

Kapacitetsanalyse på Stevnsvej

Kapacitetsanalyse på Stevnsvej Afsender Ashti Bamarne E-mail Ashti.bamarne@afconsult.com Dato 07/11/2017 Projekt ID 5958 Modtager Stevns Kommune Kapacitetsanalyse på Stevnsvej 5958rap001-Rev0-Kapacitetsanalyse.docx Page 1 (10) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat af møde med Veje og Grønne Områder og Cyklistforbundet d. 16. marts 2017 kl til 14.00

Referat af møde med Veje og Grønne Områder og Cyklistforbundet d. 16. marts 2017 kl til 14.00 Referat af møde med Veje og Grønne Områder og Cyklistforbundet d. 16. marts 2017 kl. 12.30 til 14.00 Deltagere: Morten Heegaard Christensen, Veje og Grønne Områder Susanne Olsen, Bjarne Johansson og John,

Læs mere

PRESSSEMEDDELELSE MARSELISTUNNELEN FREMTIDSSIKRER AARHUS-TRAFIKKEN

PRESSSEMEDDELELSE MARSELISTUNNELEN FREMTIDSSIKRER AARHUS-TRAFIKKEN DEN 13. JANUAR 2012 PRESSSEMEDDELELSE MARSELISTUNNELEN FREMTIDSSIKRER AARHUS-TRAFIKKEN Med Aarhus Havns bidrag til Marselistunnelen kan der nu sættes fuld skrue på arbejdet med at sikre trafikfremkommeligheden

Læs mere

Nygade. I alt er det skønnet, at passagerer i myldretiden hver dag vil få fordel af bedre busfremkommelighed i krydset.

Nygade. I alt er det skønnet, at passagerer i myldretiden hver dag vil få fordel af bedre busfremkommelighed i krydset. Skabelon for projektbeskrivelse Projekttitel Nygade/Jernbanegade øget fremkommelighed for 13 buslinjer. Resumé I signalkrydset Nygade/Jernbanegade bevirker en meget kort højresvingsbane i den sydlige tilfart,

Læs mere

5 Afværgeforanstaltninger Effekt af afværgeforanstaltninger 17 VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT

5 Afværgeforanstaltninger Effekt af afværgeforanstaltninger 17 VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT BROEN SHOPPING A/S Etablering af nyt biografcenter ved Shoppingcenter BROEN, Esbjerg ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TRAFIKVURDERING

Læs mere

VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING

VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING Til Køge Kommune Dokumenttype Notat Dato September 2011 VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING VESTERGADE ETABLERING AF PARKERING Revision V2 Dato 2011-09-15 Udarbejdet af CM, PT Beskrivelse Notat vedr.

Læs mere