BILAG 1 TIL INDSTILLING OM RUTE 26 SABRO-MUNDELSTRUP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG 1 TIL INDSTILLING OM RUTE 26 SABRO-MUNDELSTRUP"

Transkript

1 BILAG 1 TIL INDSTILLING OM RUTE 26 SABRO-MUNDELSTRUP Vejdirektoratet gennemførte i 2012 en VVM-undersøgelse for udbygning af rute 26 til motorvej mellem Søbyvad og Aarhus. VVM-redegørelsen var i offentlig høring fra 7. februar til 27. april Foranlediget af de indkomne høringssvar med forslag til ændret linjeføring ved Sabro-Mundelstrup gennemførte Vejdirektoratet supplerende beregninger og vurderinger vedrørende en del af delstrækning 2 og hele delstrækning 3, som er beskrevet i et høringsnotat og indstillingen til transportministeren fra november I indstillingen anbefalede Vejdirektoratet, at linjeføring Nord lægges til grund for udbygning af Rute 26 på strækningen mellem Søbyvad og Sabro (delstrækning 1, 2), og at der gennemføres en supplerende høring af et nyt forslag på strækningen mellem Sabro og Mundelstrup - den sydlige variant på delstrækning 3, som var med i VVM-redegørelsen fra 2012 kombineret med et kløverbladsanlæg ved tilslutningen til E45 I dette bilag belyser Vejdirektoratet hovedindholdet fra de indkomne høringssvar i forbindelse med den supplerende høring, og sammenholder de to alternativer til linjeføringer, som er vist med stiplet på nedenstående kort hhv. Udbygning af motortrafikvejen fra 2012 (den øverste blå stiplede linje) og Sydlig variant kløverblad (den nederste blå stiplede linje). Figur 1 Indstilling fra november 2012 med linjeføring Nord på delstrækning 1 og 2 samt to mulige linjeføringer mellem Sabro og Mundelstrup. Den supplerende høring vedrører den nederste af de blå stiplede linjeføringer på strækningen mellem Sabro og Mundelstrup. Supplerende høring Vejdirektoratet har i forlængelse af den politiske aftale om Storstrømsbroen m.v. fra marts 2013 sendt forslaget Sydlig variant kløverblad i supplerende høring fra 4. juni til 15. august Den supplerende høring omfatter VVM-undersøgelse af en kombination af den sydlige variant på delstrækning 3 fra VVM-redegørelsen i 2012 med et kløverbladsanlæg ved tilslutningen til E45. Den øvrige del af vejprojektet, dvs. linjeføring Nord, Midt og Syd med varianter på de forskellige delstrækninger indgår ikke i den supplerende høring. Alt i alt er der i forbindelse med den supplerende høring indsendt ca. 100 høringssvar omfattende tilkendegivelser fra omkring mennesker, samt en række sammenslutninger, som repræsenterer en større skare af beboere, berørte og interesserede. Heraf er ca. 60 % for Sydlig variant kløverblad, % imod Sydlig variant kløverblad og resten tilkendegiver ikke en direkte præference. 1

2 Kort gennemgang af de indkomne høringssvar De indkomne høringssvar omhandler primært spørgsmål og udsagn vedrørende de trafikale konsekvenser af Sydlig variant kløverblad for områdets berørte byer. Vejdirektoratet har samlet svarene på de indkomne spørgsmål og udsagn i et høringsnotat, som uddyber den tekniske forklaring vedrørende vejprojektet, samt opklarer en række misforståelser, som er opstået i forbindelse med den supplerende høring. Yderligere omhandler høringssvarene ønsker til en række ændringer til linjeføringen og alternative løsninger, samt andre emner som økonomi og miljøeffekter. Uddybning af teknisk forklaring Indenfor rammerne af det supplerende høringsmateriale vedrørende Sydlig variant kløverblad omhandler høringssvarene primært uddybning af de trafikale konsekvenser af linjeføringen for Mundelstrup og Sabro, lukning af Borumvej og opdelingen af tilslutningsanlægget ved hhv. Stillingvej og Sabrovej. I størstedelen af de indkomne høringssvar fremføres, at opdelingen af tilslutningsanlægget er misforstået og ubegrundet, og vil skabe gener for den lokale trafik i hhv. Mundelstrup og Sabro. Hertil skal Vejdirektoratet bemærke, at begrundelsen for at opdele tilslutningsanlægget netop er, at det reducerer den gennemkørende trafik på hhv. Viborgvej og Gl. Viborgvej, og dermed forbedrer trafiksikkerheden og fremkommeligheden i området. Ifølge høringssvarene vil lukningen af Borumvej skabe omvejstrafik blandt andet ad Yderupvej og afskære området syd for motorvejen fra det nordlige område blandt andet i forhold til bløde trafikanter. Vejdirektoratet vurderer ikke, at der vil opstå omvejstrafik ad Yderupvej, idet ruten er både længere og langsommere. Derfor vurderer Vejdirektoratet, at bilisterne ikke vil vælge denne rute. Vejdirektoratet anbefaler, at Sydlig variant kløverblad suppleres med en forbindelsesvej for bustrafik og bløde trafikanter i nærheden af Kærsvingets eksisterende tracé over motorvejen. Overføringen vurderes, at ville koste ca. 25 mio.kr. for det samlede anlægsbudget. Præcisering af fakta En del høringssvar indeholder fejlfortolkninger af VVM-redegørelsernes data vedrørende både Sydlig variant kløverblad og udbygningen af den eksisterende motortrafik fra 2012, som Vejdirektoratet har præciseret i høringsnotatet. Det drejer sig om cykelsti på Stillingvej, trafik på Yderupvej, tidligere losseplads ved E45, byparken i Mundelstrup, samt mulighederne for at søge erstatning som følge af påvirkninger fra vejprojektet på en ejendoms værdi. Vedrørende cykelstien består misforståelsen i, at tilslutningsanlægget på Stillingvej i udbygningen af den eksisterende motortrafikvej fra 2012 allerede omfatter en stitunnel, som sikrer, at cyklisterne på Stillingvej ikke kommer i konflikt med trafikken fra motorvejen. Derfor vurderer Vejdirektoratet, at der ikke er behov for at ændre udformningen af tilslutningsanlægget. Vedrørende konsekvenser af lukning af Borumvej vurderer Vejdirektoratet ikke, at Yderupvej vil blive påvirket af omvejstrafik, da forbindelsen mellem Borumvej og Yderupvej syd for motorvejen bliver etableret for at sikre vejadgang til ejendommene. Høringssvarene, som indeholder synspunkter om linjeføringens placering i forhold til lossepladsen, begrunder deres modstand mod etablering af Sydlig variant kløverblad med, at denne linjeføring vil betyde yderligere opgravning af området med forurenet jord. Vejdirektoratet kan hertil bemærke, at kløverbladets placering i både Sydlig variant kløverblad og udbygning af den eksisterende motortrafikvej er udformet, så ramperne netop ikke kommer i berøring med jorddepotet fra den gamle losseplads. Side 2 af 9

3 I forbindelse med udbygning af motorvejen i den eksisterende motortrafikvej skal Vejdirektoratet igen præcisere, som i høringsnotatet fra november 2012, at der ikke er planer om at fjerne byparken i Mundelstrup, og Vejdirektoratet vil minimere inddragelse af arealet til vejanlægget. I forhold til mulighederne for at få erstatning for værditab på en ejendom, som følge af vejprojektet, findes der i dag ikke præcedens. En erstatningsfastsættelse vil ske i en uvildig Ekspropriationskommission. Ændringer og forslag til alternative linjeføringsforslag Vedrørende ændringer til Sydlig variant kløverblad indeholder høringssvarene blandt andet forskellige justeringer af vejprojektet mod syd, herunder at bevare Viborgvejs krydsning af E45 og Borumvejs krydsning af en ny motorvej. Der er efter Vejdirektoratets vurdering ikke trafikalt behov for en overføring af Viborgvej ved E45. Endvidere er justeringerne ikke hensigtsmæssige, idet anlægget i så fald vil komme i berøring med jorddepotet fra en tidligere losseplads, som udformningen af kløverbladet netop er planlagt til at undgå. Andre justeringer af linjeføringen vil være i konflikt med jernbanetracéet til Aarhus eller andre ejendomme, som ikke er påvirket i det eksisterende undersøgelsesområde. Høringssvarene indeholder en række alternativer til lukningen af Borumvej og opdeling af tilslutningsanlægget ved hhv. Sabrovej og Stillingvej. Hertil skal Vejdirektoratet bemærke, at ekstra overføringer af veje i forbindelse med vejprojektet er fordyrende og vil endvidere medføre, at mindre trafik overføres til motorvejen. Derved vil forbedringen af de lokale trafikale forhold udeblive, hvilket er et af formålene med vejprojektet. Det er Vejdirektoratets vurdering, at omvejskørslen er et acceptabelt alternativ til at føre Borumvej under motorvejen. Løsningen vil samtidig føre trafikken på Borumvej via Gl. Viborgvej og rundkørslen i Tilst for enten at kunne komme mod Aarhus eller køre på E45. En række høringssvar stiller spørgsmål til behovet for en højklasset vej på strækningen. Hertil har Vejdirektoratet svaret, at de udførte VVM-undersøgelser har undersøgt etablering af en motorvej på strækningen mellem Hammel og Aarhus, som led i udmøntningen af trafikaftalen mellem transportministeren og forligsparterne. Det har derfor ikke været en del af opdraget i forbindelse med Rute 26 at undersøge konsekvenserne af en motortrafikvej på denne strækning. Høringssvarene indeholder forslag til en række alternative linjeføringer, som allerede har været foreslået og afvist i forbindelse med høringsnotatet fra 2012, herunder tilslutning til Djursland- eller Silkeborgmotorvejen. Begrundelsen for fravalgene er, at løsningerne ikke overflytter tilstrækkelig trafik fra Rute 26, hvilket er målet med vejprojektet. Der foreslås også en linjeføring syd om Stormosen, som i VVM-undersøgelsen i 2012 blev forkastet af såvel arkæologiske, som landskabelige og vejtekniske grunde. Miljøeffekter Angående miljøeffekter indeholder en række høringssvar spørgsmål vedrørende luftforurening og støj forbundet med en motorvej. Ved etablering af Sydlig variant kløverblad mindskes støjpåvirkningen for en række ejendomme indenfor det område, som påvirkes af motorvejsprojektet. Det skyldes blandt andet, at trafikken overflyttes fra det lokale vejnet til motorvejen. Et par ejendomme er desværre ikke medregnet i Vejdirektoratets støjberegning, idet de er opført efter den dato Vejdirektoratets data stammer fra. Det vurderes imidlertid ikke at have afgørende betydning for resultatet af støjberegningen. Natur og landskab En række høringssvar anfører, at Sydlig variant kløverblad vil påvirke mere hidtil uberørt natur og landskab, hvilket også fremgår af det supplerende høringsmateriale. Andre høringssvar spørger, hvordan Vejdirektoratet vægter natur og landskab i forhold til mennesker. Vejdirektoratet skal hertil Side 3 af 9

4 bemærke, at en VVM-undersøgelse indeholder mange forskellige parametre, og at de alle sammenvejes i den endelige indstilling til transportministeren og Folketingets politikere. I den objektive vurdering lægges der således ikke større vægt på det ene, frem for det andet. Økonomi Sydlig variant kløverblad indeholder følgende ændringer i forhold til udbygning af den eksisterende motortrafikvej fra 2012 (opgjort for det samlede anlægsbudget - 30 % til basisoverslaget - i vejindeks 183,38): Delstrækning 2: Tilslutningsanlægget ved Stillingvej er blevet opdelt for at få mest muligt trafik på motorvejen. Flytning af ramperne medfører et ekstra bygværk og en ny forbindelsesvej til motorvejen samt en besparelse på bygværket ved Stillingvej. Delstrækning 3: Borumvej er blevet afbrudt ved motorvejen, hvorved der spares et bygværk. Delstrækning 3: Udformningen af kløverbladet er ændret, hvilket medfører større jordarbejder. Delstrækning 3: Arealerhvervelse er mere omfattende end ved udbygning af den eksisterende motortrafikvej. Alt i alt betyder det, at Sydlig variant kløverblad er ca. 67 mio.kr. dyrere end udbygning af den eksisterende motortrafikvej, fordelt med 23 mio.kr på delstrækning 2 foranlediget af opdelingen af tilslutningsanlægget og 44 mio.kr. på delstrækning 3. En underføring af Borumvej under motorvejen vil ydermere koste ca. 38 mio.kr. Og anlæg af en vejoverføring til bus og bløde trafikanter i nærheden af Kærsvingets nuværende tracé vil betyde en yderligere omkostning på omkring ca. 25 mio. kr. opgjort for det samlede anlægsbudget. Høringssvar fra kommuner Favrskov, Skanderborg og Aarhus kommuner har indsendt høringssvar i forbindelse med den supplerende høring af strækningen mellem Sabro og Aarhus som beskrevet nedenfor. Favrskov Kommunes svar vedrører ikke Sydlig variant kløverblad. Sydlig variant kløverblad forløber udenfor Skanderborg Kommune, men Borumvej er fortsættelse af Langelinie i Skanderborg Kommune, og er den nordlige del af kommunens direkte vejadgang til Aarhus. Hvis både Borumvej og Kærsvinget lukkes, som det er skitseret i Sydlig variant kløverblad, vil det være en væsentlig forringelse for borgerne i den nordlige del af Skanderborg Kommune. Skanderborg Kommune anbefaler derfor udbygning af motortrafikvejen med opdelt tilslutningsanlæg. I tilfælde af, at Sydlig variant kløverblad bliver valgt, anbefaler Skanderborg Kommune, at Borumvej føres over eller under Rute 26 og tilsluttes Gl. Viborgvej. Alternativt, at Kærsvinget bevares og ombygges som erstatningsvej. Aarhus Kommune ønsker at fremme Sydlig variant kløverblad og anbefaler, at Vejdirektoratet ved det eventuelt videre arbejde med Sydlig variant kløverblad drager særlig omsorg for etablering af afværgeforanstaltninger for natur og landskab i dialog med Aarhus Kommune. Endvidere anbefales det, at projektet suppleres med en over-/underføring af Borumvej, som føres frem til Gl. Viborgvej, og at der sikres mulighed for en rekreativ sti på tværs af motorvejen syd for Sabro. Aarhus Kommune er imod opdelingen af ramperne ved Stillingvej, og ønsker et samlet tilslutningsanlæg, hvor ramperne placeres og tilsluttes på vestsiden af Stillingvej, så den dobbeltrettede skolesti i østsiden af Stillingvej kan opretholdes. I forhold til tidligere udtalelse (april 2012) ønsker byrådet at tilbagetrække bemærkning om linjeføring i nabokommuner og ønsker alene at forholde sig til linjeføringer i Aarhus Kommune. Side 4 af 9

5 Det fremgår af høringssvarene, at de berørte kommuner i området således ikke er enige om valg af linjeføring. Høringssvar fra organisationer, institutioner og erhverv DN Aarhus afdeling har indsendt et høringssvar, som er imod Sydlig variant kløverblad, idet det modsat udbygning af den eksisterende motortrafikvej fra 2012, ganske betydeligt vil påvirke kulturarv, landskab og egentlige naturværdier. DN mener ikke, at de foreslåede afværgeforanstaltninger vil kompenserer for det tab, som det sammenhængende naturområde vil lide ved vejprojektet. DN mener yderligere, at der bør undersøges et mindre højklasset alternativ til motorvejen. Lokalhistorisk Arkiv for Borum og Lyngby Sogne har fremsendt et omfangsrigt materiale vedrørende registreringer af flora og fauna i Vind Skov og Borum Stormose, som kun findes i papirform i arkivet. Vejdirektoratet anerkender det omfangsrige datamateriale, men mener ikke, at materialet vedrører det område, som vejprojektet potentielt vil påvirke. Lokalhistorisk Arkiv for Borum og Lyngby Sogne giver endvidere udtryk for bekymring vedrørende gravearbejde i jorddepotet fra den tidligere losseplads i forbindelse med kløverbladet ved E45. Lossepladsen er den samme, som andre høringssvar omhandler, og som også er behandlet i høringsnotatet fra Vejdirektoratet skal hertil bemærke, at Sydlig variant kløverblad er planlagt, så vejprojektet ikke berører jorddepotet fra den tidligere losseplads. Skolebestyrelsen på Sabro-Korsvejskolen er meget utilfredse med, at skoledistriktet skæres over med kun én tværgående passage ved Stillingvej, og mener yderligere, at Sydlig variant kløverblad vil forværre de trafikale forhold lokalt omkring skolen. Vejdirektoratet har hertil bemærket, at Sydlig variant kløverblad vil aflaste området for lokaltrafik, og at man ved eventuelt valg af Sydlig variant kløveblad anbefaler, at der også etableres kombineret sti- og busforbindelse for bløde trafikanter i nærheden af Kærsvingets eksisterende tracé. Blomsterparken Herskind og Dagli Brugsen Herskind beliggende ved Borumvej/Langelinie er imod Sydlig variant kløverblad. Blomsterparken Herskind mener, at det vil forringe forholdene for de nærliggende byer. Dagli Brugsen frygter for tab af kunder fra den pendlertrafik, som benytter vejen. Tømrerfirmaet Jørn Pedersen og Byggefirmaet Preben Jensen er positive overfor Sydlig variant kløverblad. Gartneriet Graff Kristensen er for Sydlig variant kløverblad, men imod opdelingen af tilslutningsanlægget, da tilkørselsvejen til motorvejen vil påvirke gartneriets arealer. Sammenligning af linjeføringsforslag på strækningen Som følge af VVM-redegørelsen fra 2012 og den nu overståede supplerende undersøgelse og høring er der to forslag til linjeføring på strækningen mellem Sabro og Mundelstrup: Det ene forslag er udbygningen af den eksisterende motortrafikvej på delstrækning 3 ved Mundelstrup fra VVM-redegørelsen i 2012 (kaldet Udbygning af motortrafikvejen), kombineret med en opdeling af tilslutningsanlægget ved Stillingvej, som foreslået i høringen, samt forhøjelse af støjskærmen ved Mundelstrup til 4 m Det andet forslag er en sydligere linjeføring, som var behandlet som variant i VVMredegørelsen i 2012, kombineret med et kløverbladsanlæg ved E45 og opdeling af tilslutningsanlægget ved hhv. Stillingvej og Sabrovej. Det har nu været i supplerende høring som Sydlig variant kløverblad Side 5 af 9

6 Opdelingen af tilslutningsanlægget med vestvendte ramper ved Stillingvej og østvendte ramper ved en forlængelse af Sabrovej frem til motorvejen er sammen med forhøjelsen af støjskærmen ændringer af Udbygning af motortrafikvejen i forhold til det fremlagte forslag i VVM-undersøgelsen i Udbygning af motortrafikvejen Udbygning af motortrafikvejen er ca. 4 km lang og anlægges som 4-sporet motorvej, som beskrevet i VVM-undersøgelsen. Der er tilføjet ændringer efter høringen i 2012 i form af opdeling af tilslutningsanlægget ved Stillingvej, da det vil medføre en bedre trafikafvikling, reducere den gennemkørende trafik i Mundelstrup og derved øge trafiksikkerheden i området mest muligt. Støjskærmen ved Mundelstrup er efter supplerende beregninger blevet forhøjet til 4 m, da det vil give den største effekt i forhold til økonomi og funktion. Forslaget har vestvendte ramper ved Stillingvej, og motorvejen forløber nord om Gartneriet Graff. Der anlægges en ny forbindelsesvej til de østvendte ramper i krydset Viborgvej/Sabrovej. Vejen forlænges ned til Kærsvinget, og giver dermed også forbindelse til Borumvej, som er lukket ved Viborgvej. Den eksisterende motortrafikvej udbygges til motorvej, og Kærsvinget føres over motorvejen. Broen begrænses til cykel- og bustrafik, hvorved gennemkørende trafik i Mundelstrup vanskeliggøres. Det nuværende tilslutningsanlæg ved E45 nedlægges, og der etableres et kløverbladsanlæg med fuld udveksling for trafik i alle retninger. Forbeholdt bustrafik og bløde trafikanter Figur 2 Udbygning af motortrafikvejen og østvendte ramper ved forlængelse af Sabrovej: Borumvej lukkes og Kærsvinget føres over motorvejen, men Vejdirektoratet anbefaler, at den er forbeholdt bustrafik og bløde trafikanter. Side 6 af 9

7 Sydlig variant kløverblad Sydlig variant kløverblad er ca. 4 km lang og er en 4-sporet motorvej med samme tværprofil som de oprindelige linjeføringer. I Sydlig variant kløverblad er tilslutningsanlægget opdelt med vestvendte ramper ved Stillingvej og østvendte ramper ved Sabrovej. Motorvejen forløber i terræn næsten parallelt og ca. 800 m syd for Viborgvej. De østvendte ramper etableres ved en ny vej, som anlægges i forlængelse af Sabrovej. Herfra forløber motorvejen nord for Vindskov og Stormose og syd om gartneriet. Motorvejen fortsætter på dæmning og krydser Kærsvinget og Borumvej, som begge afbrydes. Nord for motorvejen vil der af hensyn til afvikling af trafikken til Mundelstrup og Betonvarefabrikken Dalton blive etableret en forlængelse af Borumvej mellem det eksisterende rampekryds på rute 26 og Gammel Viborgvej. Syd for motorvejen forbindes Borumvej med Yderupvej for at forbedre adgangen til ejendommene på Borumvej syd for motorvejen. Det nuværende tilslutningsanlæg ved E45 nedlægges, og der etableres et kløverbladsanlæg med fuld udveksling for trafik i alle retninger. Viborgvej (den eksisterende rute 26) slutter i et fremtidigt T-kryds med Borumvej og Borumvejs forlængelse. Kombineret sti og busvej Figur 3 Sydlig variant kløverblad. Borumvej lukkes og Vejdirektoratet anbefaler, at det fremlagte forslag suppleres med en kombineret sti- og busforbindelse i nærheden af Kærsvinget til ca. 25 mio.kr. Linjeføringernes trafikale konsekvenser I det følgende redegøres for de trafikale konsekvenser af de to forslag Udbygning af motortrafikvejen og Sydlig variant kløverblad. Beregningen er angivet som årsdøgntrafik, det vil sige antal køretøjer pr. døgn som gennemsnit over et år. Side 7 af 9

8 I tabellen er vist de væsentligste vejstrækninger omkring Mundelstrup og Sabro, hvor etableringen af en motorvej skaber ændringer i trafikstrømmene. De første tal omhandler hhv. Sabro og Mundelstrup by, hvoraf det fremgår, at trafikken på de lokale veje falder markant ved etablering af en motorvej, hvad enten det er udbygningen eller Sydlig variant kløverblad. Effekten af udbygningen er størst for Mundelstrup, hvor trafiktallene er mindst for denne løsning. Af tallene for sammenligningen af effekten af de nye motorvejsstrækninger fremgår det, at udbygningen af motortrafikvejen med opdelt tilslutningsanlæg overflytter mest trafik til motorvejen. Trafikbelastning Strækning Sabro: Basis 2020 Sydlig variant kløverblad Udbygning af motortrafikvej Viborgvej øst for Sabrovej Viborgvej ml. Sabrovej og Stillingvej Mundelstrup: Gl. Viborgvej gennem Mundelstrup Eksisterende motortrafikvej * Øst for E45 Gl. Viborgvej fra E45 til Tilst Viborgvej fra E45 til Tilst Nye motorvejsstrækninger: Motorvej vest for Stillingvej Motorvej fra Stillingvej til Sabrovej Motorvej fra Sabrovej til E Tabel 1 Sammenligning af trafiktal for strækningen uden udbygning i 2020, med Udbygning af motortrafikvej samt Sydlig variant kløverblad. * Der findes ikke et trafiktal for overflytning af trafik fra Basis 2020 til udbygningen, idet de ligger i sammen vejtracé. Linjeføringernes økonomiske konsekvenser De økonomiske konsekvenser af at anlægge de to forslag fremgår af tabel 2 nedenfor. Samlet anlægsbudget fordelt på delstrækninger (Index 183,38 i mio.kr.) Delstrækning 1 Delstrækning 2 Delstrækning 3 I alt Udbygning af motortrafikvej Sydlig variant kløverblad Tabel 2 Anlægsoverslag for Udbygning af motortrafikvejen eller Sydlig variant kløverblad (inklusiv anbefalet overføring til bløde trafikanter og bustrafik til ca. 25 mio.kr.). De samfundsøkonomiske effekter er beregnet for de to forslag, og den interne rente er beregnet til 2,8 % for linjeføring Nord med udbygning af motortrafikvejen og til 2,6 % for Sydlig variant kløverblad. Side 8 af 9

9 Sammenligning af konsekvenserne af de to linjeføringsforslag I det følgende skema har Vejdirektoratet sammenstillet de væsentligste konsekvenser af de to linjeføringsforslag: Påvirkninger Trafikafvikling og - sikkerhed Økonomi Udbygning af eksisterende motortrafikvej Flytter mest trafik til motorvejen og øger sikkerheden mest, jf. oversigt over trafiktal i tabel 1. Koster 645 mio. kr. på delstrækning 3 med en intern forrentning på 2,8 %. Arealbehov Kræver totalekspropriation af 4-6 ejendomme. Der er ikke medregnet en totalekspropriation af betonvarefabrikken Dalton. Støj Luftforurening Påvirkning af mennesker og lokalmiljø Natur, landskab og kultur Virksomheder Vil medføre mere støj i Mundelstrup, da linjeføringen ligger tættere på Mundelstrup. Støjskærmen på 4 m vil i forhold til de nuværende forhold medføre, at boligerne tæt på motorvejen ikke vil få mere støj end i dag. SBT er 37 på delstrækning 3. Luftkvalitetsniveauet ligger langt under grænseværdierne for NO 2 og partikler. Påvirker Mundelstrup og byparken. Ligger tæt på den eksisterende rute 26 og bymæssig bebyggelse, og medfører derfor en moderat påvirkning af områdets natur og landskab. Påvirker lokale virksomheder, især betonvarefabrikken Dalton og Gartneriet Graff. I forbindelse med detailprojekteringen af linjeføring Nord vil Vejdirektoratet søge at minimere generne for virksomhederne mest muligt. Sydlig variant kløverblad Flytter mindre trafik til motorvejen og øger derfor ikke sikkerheden i samme grad, se trafiktal i tabel 1. Vurderes at ville koste ca. 60 mio. kr. mere end udbygning af motortrafikvejen, når der også skal etableres overføring til bløde trafikanter og busser i Kærsvingets tracé. Projektets interne forrentning er på 2,6 %. Underføring af Borumvej vil yderligere koste ca. 38 mio.kr. Kræver totalekspropriation af 5-10 ejendomme. Arealerhvervelsen vil samtidig være dyrere, da det er større ejendomme, der skal eksproprieres. Vil medføre betydelig mindre støj i Mundelstrup, da vejanlægget forløber syd for den eksisterende motortrafikvej. SBT er 17 på delstrækning 3. Luftkvalitetsniveauet ligger langt under grænseværdierne for NO 2 og partikler. Påvirker uberørte naturområder ved Vindskov og Stormosen. Føres gennem uberørt natur og et landskab, som i dag ikke har præg af tekniske anlæg. Motorvejen medfører en betydelig påvirkning af områdets natur og landskab. Påvirker lokale virksomheder, især Gartneriet Graff med forlængelsen af Sabrovej, og Dagli Brugsen i Borum ved lukning af Borumvej. Side 9 af 9

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup Borgermøde Haderup Omfartsvej 1. oktober 2014 i Haderup Dagsorden for mødet 19.00-19.15 Velkomst og indledning Finn Stengel Petersen, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Herning Kommune Karsten Kirk

Læs mere

Emne: Linjeføring af Rute 26 på strækningen fra E45 til Sabro Denne skrivelse er en opfølgning på vores foretræde for udvalget den 17. marts 2014.

Emne: Linjeføring af Rute 26 på strækningen fra E45 til Sabro Denne skrivelse er en opfølgning på vores foretræde for udvalget den 17. marts 2014. Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 222 Offentligt Til Folketingets Transportudvalg Den 24. marts 2014 Emne: Linjeføring af Rute 26 på strækningen fra E45 til Sabro Denne skrivelse er en opfølgning

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet Formål med mødet 1. Vejdirektoratet vil gerne give naboerne til Rute 54 et indblik i den VVM-undersøgelse,

Læs mere

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 Bering-beder vejen Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 1 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 kommuneplantillæg for Bering-beder vejen Udgivet af: Aarhus Kommune 2016 Indhold

Læs mere

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Debatoplæg VVM-undersøgelse December 2014 VVM-undersøgelse af Rute 54 Næstved-Rønnede I trafikaftalen fra juni 2014 har en række partier i Folketinget besluttet at

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. Januar /14954 Niels Fejer Christiansen

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. Januar /14954 Niels Fejer Christiansen Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 178 Offentligt DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. Januar 2012 11/14954 Niels Fejer Christiansen nfc@vd.dk 7244 3333 Transportministeriet Center for

Læs mere

Teknisk notat. Indledning

Teknisk notat. Indledning Teknisk notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 05.01.35-G01-1-16 Ref.: Asger Rahbek Hansen Dato: rev. 26.04.2017 Indledning På foranledning af Søren Søe er nærværende notat udarbejdet, som forslag til

Læs mere

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2 VVm-undersøgelse OMFARTSVEJ VEST OM RIBE DEBATOPLÆG >>> Udbygning af rute 11 Borgermøde 30. september 2013 Se Side 2 UDGIVET September 2013 Vejdirektoratet REDAKTION / FOTOS / LAYOUT / TRYK Vejdirektoratet

Læs mere

Sydlig linjeføring kontra nordlig omkring Mundelstrup og Sabro

Sydlig linjeføring kontra nordlig omkring Mundelstrup og Sabro Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 351 Offentligt Styregruppen Opdateret den 1/8-2013, 10:20 (Henrik Olesen) Sydlig linjeføring kontra nordlig omkring Mundelstrup og Sabro Læs mere på www.mo-mo-mo.dk

Læs mere

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde 16. august 2011 PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Områdechef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder John H. Kristiansen, Vejdirektoratet

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-redegørelse >>> Supplerende materiale RAPPOR T 438 SUPPLEME MENT TIL R APPO PORT 402-2012 UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-redegørelse >>> Supplerende

Læs mere

Ulemper ved den af Vejdirektoratet foreslåede linjeføring Konsekvenser for beboerne:

Ulemper ved den af Vejdirektoratet foreslåede linjeføring Konsekvenser for beboerne: Transportudvalget 2012-13 TRU alm. del Bilag 64 Offentligt Side 1 af 6 Til Vejdirektoratet Høringssvar vedr. VVM-redegørelsen om udbygning af rute 26 Søbyvad - Aarhus. Delstrækning 3. Indtil nu har ca.

Læs mere

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-redegørelse >>> Supplerende materiale RAPPOR T 438 SUPPLEME MENT TIL R APPO PORT 402-2012 UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-redegørelse >>> Supplerende

Læs mere

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelse Juni 2017 Ny motorvej på strækning fra Give til Haderslev Med aftale mellem regeringen (V, LA og K), S, DF,

Læs mere

Vejdirektoratet. 8 maj 2017

Vejdirektoratet. 8 maj 2017 Vejdirektoratet 8 maj 2017 Vejdirektoratet Har ansvaret for statsvejnettet, som består af: Er en del af: Vores opgaver består primært af: Motorveje Motortrafikveje Hovedlandeveje Broer Planlægning Vi undersøger

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING

UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Maj 2012 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING OPGAVEBESKRIVELSE

Læs mere

VVm- undersøgelse. Borgermøder november Se Side 2-3

VVm- undersøgelse. Borgermøder november Se Side 2-3 VVm- undersøgelse RUTE 26 ÅRHUS-Søbyvad Rødkærsbro-VIBORG v DEBATOPL ÆG Borgermøder 9. - 11. november 2010 Se Side 2-3 Truust Udgivet af Vejdirektoratet, oktober 2010 TID OG DATO FOR BORGERMØDER Redaktion

Læs mere

Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse. Borgermøde 21. august 2012

Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse. Borgermøde 21. august 2012 Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse Borgermøde 21. august 2012 PROGRAM 19.00 Velkomst Kommunalbestyrelsesmedlem i Kalundborg Kommune Allan Oris 19.10 Introduktion Planlægningschef Birgitte Henriksen,

Læs mere

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet Projekt fra idé til færdigt anlæg Rute 54 Trafikale problemstillinger Årsdøgntrafik: ca.

Læs mere

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde Afdelingsleder BIRGITTE HENRIKSEN PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Afdelingsleder Birgitte Henriksen, Vejdirektoratet VVM-redegørelse

Læs mere

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VEJTEKNISK BESKRIVELSE

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VEJTEKNISK BESKRIVELSE Til Vejdirektoratet Dokumenttype Vejteknisk rapport Dato Januar 2012 UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VEJTEKNISK BESKRIVELSE SØBYVAD-AARHUS VEJTEKNISK BESKRIVELSE Revision [xx] Dato 2012-01-31 Udarbejdet

Læs mere

Rute 54 Næstved - Rønnede. VVM-undersøgelse Borgermøde den 12.december 2016

Rute 54 Næstved - Rønnede. VVM-undersøgelse Borgermøde den 12.december 2016 Rute 54 Næstved - Rønnede VVM-undersøgelse Borgermøde den 12.december 2016 Program for mødet Velkomst Borgmester Knud Erik Hansen, Faxe Kommune Overblik over resultaterne i VVM-undersøgelsen Projektleder

Læs mere

MODERNISERING AF RESENDALVEJ

MODERNISERING AF RESENDALVEJ MODERNISERING AF RESENDALVEJ Forudgående høring April 2012 Debatoplæg Baggrund Silkeborg Kommune planlægger en modernisering af Resendalvej for at forbedre trafiksikkerheden. Den berørte strækning er ca.

Læs mere

FORUNDERSØGELSE. Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE

FORUNDERSØGELSE. Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE FORUNDERSØGELSE Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE Projektleder Ulrik Larsen Dagsorden: Politiske aftaler Hvad er en forundersøgelse Trafikale problemstillinger Løsningsforslag Konsekvenser Trafik,

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 2. december 2011 John Halkær Kristiansen

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 2. december 2011 John Halkær Kristiansen DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. december 2011 John Halkær Kristiansen jhk@vd.dk 7244 3668 Bilag 1 Indstilling om Skovvejen, rute 23 syd om Regstrup Med aftalen om En grøn transportpolitik af

Læs mere

E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN

E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN VVM- UNDERSØGELSE E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN DEBATOPL ÆG DEBATOPL ÆG OPGRADERING AF E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN TYSKLAND OG DANMARK HAR INDGÅET EN TRAKTAT OM

Læs mere

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist.

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist. NOTAT Projekt Omfartsvej omkring Løjt Kirkeby Kunde Aabenraa Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-01-20 Til Fra Anne Bjorholm Stig Grønning Søbjærg 1. Indledning Dette notat omhandler en screening af de samfundsøkonomiske

Læs mere

Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby

Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby Indhold Resume Referat fra byrådsmøde inkl. sagsfremstilling. Bilag til byrådsmøde s. 1 s. 2 s. 7 Resume: Løjt Kirkeby får ikke en omfartsvej Borgere på Løjt Land har

Læs mere

Hillerødmotorvejens forlængelse

Hillerødmotorvejens forlængelse Hillerødmotorvejens forlængelse Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelsen Informationspjece - juni 2017 VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse I denne pjece kan du læse om baggrund,

Læs mere

Indstilling. Ny motorvej på Rute 54 mellem Næstved og Rønnede

Indstilling. Ny motorvej på Rute 54 mellem Næstved og Rønnede Dato 5. april 2017 Dokument 17/04785-1 Side 1/9 Indstilling Ny motorvej på Rute 54 mellem Næstved og Rønnede VVM-undersøgelse for udbygning af Rute 54 mellem Næstved og Rønnede Den 24. juni 2014 indgik

Læs mere

Indstilling vedrørende Haderup Omfartsvej

Indstilling vedrørende Haderup Omfartsvej Dato December 2014 Sagsbehandler Niels Fejer Christiansen Mail nfc@vd.dk Telefon 7244 3694 Dokument 14/13361 Side 1/11 Indstilling vedrørende Haderup Omfartsvej Vejdirektoratet har i 2011 gennemført en

Læs mere

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Sagsnr: 11/24977 Sagsansvarlig: dr29471 Sagsbehandler: hc Sagens formål Godkendelse af forslag til

Læs mere

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Vejdirektoratet Vejplan- og miljøafdelingen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Placering af motorvejen Motorvejen går tværs igennem vores lokalområde

Læs mere

Ny motorvej Give- Billund-E20-Haderslev

Ny motorvej Give- Billund-E20-Haderslev Ny motorvej Give- Billund-E20-Haderslev VVM-undersøgelse 26. juni 2017 Kolding Herreds Landbrugsforening Emner vi behandler i aften Generel præsentation af projektet og VVM-processen Erfaringer fra andre

Læs mere

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN AARHUS KOMMUNE UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SAMMENFATNING,

Læs mere

2. KORT BESKRIVELSE AF VVM-REDEGØRELSENS HOVEDFORSLAG, ALTERNATIVER OG TILVALGSMULIGHEDER

2. KORT BESKRIVELSE AF VVM-REDEGØRELSENS HOVEDFORSLAG, ALTERNATIVER OG TILVALGSMULIGHEDER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. december 2012 12/13336-2 Leif Hald Pedersen lhp@vd.dk 7244 3606 Bilag 1: Indstilling Rute 18 Herning Holstebro og vejforbindelse til Gødstrup 1. VVM-PROCESSEN

Læs mere

25 år med VVM Eksempler på vanskelige VVM er. Strategichef Ole Kirk, Vejdirektoratet

25 år med VVM Eksempler på vanskelige VVM er. Strategichef Ole Kirk, Vejdirektoratet 25 år med VVM Eksempler på vanskelige VVM er Strategichef Ole Kirk, Vejdirektoratet 25 år med VVM Direktivet Frederikssundmotorvejen og den iterative proces Frederikssundmotorvejen Trafikale forhold SIDE

Læs mere

Tilslutningsanlæg 53 ved Skanderborg Syd. Informationsmøde den 25. august 2015

Tilslutningsanlæg 53 ved Skanderborg Syd. Informationsmøde den 25. august 2015 Tilslutningsanlæg 53 ved Skanderborg Syd Informationsmøde den 25. august 2015 Program Velkomst til mødet borgmester Jørgen Gaarde Præsentation af projekt Vejdirektoratet Påvirkning af trafik på Vroldvej

Læs mere

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev Dato 13. marts 2017 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon 7244 3606 Dokument 17/00417-1 Side 1/5 Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev I

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af Østjyske Moto Skærup og Ve Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af E45, Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord Der blev i november 2003 indgået

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 254 Offentligt. Nej Tak til en ny Omfartsvej ved Ribe

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 254 Offentligt. Nej Tak til en ny Omfartsvej ved Ribe Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 254 Offentligt Nej Tak til en ny Omfartsvej ved Ribe! Trafikbelastningen på rute 11 ved Ribe har været stort set på samme niveau de seneste 10 år.

Læs mere

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB 1 Indledning NOTAT 24. maj 2017 SB Dragør Kommune har bedt Via Trafik om at undersøge, hvordan krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej mest hensigtsmæssigt kan ombygges, herunder udarbejde anlægsoverslag

Læs mere

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag VVM for udvikling af Kvickly-grunden i Horsens til byområde for butikker og boliger mv. 1. Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering

Læs mere

Trafikale beregninger af langsigtede vejprojekter i hovedstadsområdet

Trafikale beregninger af langsigtede vejprojekter i hovedstadsområdet Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 B 14 Bilag 7 Offentligt Dato 21. marts 2016 Sagsbehandler Ulrik Larsen/Anette Jacobsen Mail ul@vd.dk Telefon Click here to enter text. Dokument 16/03770 Side Trafikale

Læs mere

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel Fax

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel Fax Arkitekter og Planlæggere AS Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Afdeling Gothersgade 35 DK-1123 København K Tel 3391 6266.

Læs mere

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej Notat Udført af: Anne Lin Enggaard Notat 6 sider Bilag: 0 sider Uden forudgående aftale med Nordsjællands Akustik må denne rapport kun gengives i sin helhed Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE Der er gennemført nye beregninger af trafikarbejde

Læs mere

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO DATO November 2012 RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO VVM-UNDERSØGELSE >>> HØRINGSNOTAT Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk

Læs mere

Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE)

Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE) Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE) Dagsorden 1. Velkomst 2. Baggrund Anlægslov og VVM-undersøgelser 3. Status for Ringvejen v/holbæk Kommune 4. Tidsplan

Læs mere

SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE

SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE KOLDING KOMMUNE SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE RESUMÉ AF FORUNDERSØGELSER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund Kolding Kommune har gennemført

Læs mere

3. LIMFJORDSFORBINDELSE

3. LIMFJORDSFORBINDELSE 3. LIMFJORDSFORBINDELSE PRÆSENTATION AF PROJEKTET BORGERMØDE I AALBORG 18. AUGUST 2011 VELKOMST Rådmand Mariann Nørgaard Aalborg Kommune INTRODUKTION Planlægningschef Ole Kirk Vejdirektoratet TIDLIGERE

Læs mere

BILAG 1. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie A. BILAG 2. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie B

BILAG 1. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie A. BILAG 2. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie B Middelfart Øst Skitseforslag til udbygning af det kommunale vejnet i forbindelse med ny motorvejstilslutning, og planer for byudvikling i den østlige del af Middelfart. Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Svendborgmotorvejen. færdiggøres og åbnes

Svendborgmotorvejen. færdiggøres og åbnes MOTORVEJSÅBNING: ODENSE-SVENDBORG Svendborgmotorvejen færdiggøres og åbnes Svendborg er nu forbundet med det øvrige motorvejsnet anlæg af 35 km motorvej fra Odense til Svendborg er afsluttet. Trafikanterne

Læs mere

Oversigt over status på infrastrukturprojekter

Oversigt over status på infrastrukturprojekter Oversigt over status på infrastrukturprojekter Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen har i august 2014 opdateret Status på Infrastruktur i Region Midtjylland fra december 2012. Rapporten fra

Læs mere

ALTERNATIV 2. På strækningen fra Aulum til Herning anvendes samme løsning som beskrevet i hovedforslaget.

ALTERNATIV 2. På strækningen fra Aulum til Herning anvendes samme løsning som beskrevet i hovedforslaget. HOVEDFORSLAGET Hovedforslaget omfatter motorvej fra Holstebro syd til Herning nord (Sundsvej) og en 2-sporet landevej vest om Herning mellem rute 18 og rute 15. Desuden udbygges Herningvej i Holstebro

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen COWI A/S Særlige fokusområder i VVM-redegørelsen for Odense Letbane etape 1 Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 VVM-redegørelsen 1 2 Baggrund

Læs mere

Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen - Endelig

Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 9. maj 2016 Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen - Endelig Sorg Fastlæggelse af linjeføring for Bering-Beder vejen vedtagelse

Læs mere

Vurderingen baserer sig på følgende grundlag: - Bebyggelsesplan, dateret 19/12 2014. - Trafiktællinger, Hillerød Kommune

Vurderingen baserer sig på følgende grundlag: - Bebyggelsesplan, dateret 19/12 2014. - Trafiktællinger, Hillerød Kommune Notat Hillerød Kommune ULLERØDBYEN Trafikal vurdering 17. december 2014 Projekt nr. 218546 Dokument nr. 1214349121 Version 1 Udarbejdet af ACH Kontrolleret af PFK Godkendt af PFK 1 BAGGRUND I forbindelse

Læs mere

KAPITEL 6 RETNINGSLINJER FOR AREALRESERVATIONER I DET ÅBNE LAND

KAPITEL 6 RETNINGSLINJER FOR AREALRESERVATIONER I DET ÅBNE LAND KAPITEL 6 RETNINGSLINJER FOR AREALRESERVATIONER I DET ÅBNE LAND 419 Oversigtskort Motortrafikvej Ødsted - Ny Højen Billundvej Kastanievej 2,0 F 3,0 Hærvejen 4,0 0,0 Gøddinghusevej Rodalvej 5,0 MTV 6,0

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 25. juli Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 25. juli Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 25. juli 2006 Bemyndigelse til afholdelse af åstedsforretning forud for ekspropriation for færdiggørelse af projekt for hastighedsdæmpende

Læs mere

Tilslutningsanlægget ved Ødisvej. Borgermøde den 24. marts 2015

Tilslutningsanlægget ved Ødisvej. Borgermøde den 24. marts 2015 Tilslutningsanlægget ved Ødisvej Borgermøde den 24. marts 2015 Program Velkomst Udvalgsformand Knud Erik Langhoff, Kolding Kommune Projektgennemgang Projektleder Niels Koefoed, Vejdirektoratet Afdelingsleder

Læs mere

Ny bane Hovedgård-Hasselager

Ny bane Hovedgård-Hasselager Ny bane Hovedgård-Hasselager Aarhus Kommune Solbjerghallen, 18. januar 2018 Aftenens program Kl. 19.00 ca. 22.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

Notat: Samarbejdsaftale mellem Banedanmark og Vejen Kommune

Notat: Samarbejdsaftale mellem Banedanmark og Vejen Kommune Sagsnr: 12/23574 Dato: 16. august 2013 Notat: Samarbejdsaftale mellem Banedanmark og Vejen Kommune Baggrund Nærværende samarbejdsaftale mellem Banedanmark og Vejen Kommune er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Bilag 1 INDSTILLING VEDRØRENDE RUTE 23 SKOVVEJEN MELLEM REGSTRUP OG KALUNDBORG

Bilag 1 INDSTILLING VEDRØRENDE RUTE 23 SKOVVEJEN MELLEM REGSTRUP OG KALUNDBORG DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. november 2012 Bilag 1 INDSTILLING VEDRØRENDE RUTE 23 SKOVVEJEN MELLEM REGSTRUP OG KALUNDBORG Med aftalen om En grøn transportpolitik af 29. januar 2009 blev

Læs mere

VVM -undersøgelse af en Nordhavnstunnel

VVM -undersøgelse af en Nordhavnstunnel VVM -undersøgelse af en Nordhavnstunnel Høringsnotat vedrørende den første offentlige høring i perioden 15. april til 15. maj 2015 Dato August 2015 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K

Læs mere

Supplerende trafikredegørelse i forbindelse med elektrificering og opgradering af hastigheden på jernbanestrækningen Køge Nord Næstved.

Supplerende trafikredegørelse i forbindelse med elektrificering og opgradering af hastigheden på jernbanestrækningen Køge Nord Næstved. Supplerende trafikredegørelse i forbindelse med elektrificering og opgradering af hastigheden på jernbanestrækningen Køge Nord Næstved. På mødet den 10. juni 2013 behandlede Teknik- & Miljøudvalget sagen

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding. Delstrækning 33,50 34,74 Løven Å til Romvigvej

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding. Delstrækning 33,50 34,74 Løven Å til Romvigvej Holstebromotorvejen Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding Delstrækning 33,50 34,74 Løven Å til Romvigvej Deltagere 2 Projektleder John Kjærsgaard Landinspektør Karin Møller- Clausen Ingeniør (projekt)

Læs mere

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Mejrup og Tvis / st. 16,6-25,0. Delstrækning 16,60-18,80 fra Hattensvej til Savtrup Å

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Mejrup og Tvis / st. 16,6-25,0. Delstrækning 16,60-18,80 fra Hattensvej til Savtrup Å Holstebromotorvejen Detailbesigtigelse mellem Mejrup og Tvis / st. 16,6-25,0 Delstrækning 16,60-18,80 fra Hattensvej til Savtrup Å Vejdirektoratets deltagere 2 Områdechef Svend Kold Projektleder Janie

Læs mere

BILAG 1 INDSTILLING OM OPGRADERING AF E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN

BILAG 1 INDSTILLING OM OPGRADERING AF E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. oktober 2012 12/06462 Niels Fejer Christiansen nfc@vd.dk 7244 3694 BILAG 1 INDSTILLING OM OPGRADERING AF E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN 1.

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Arkitekter og Planlæggere AS Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Afdeling Gothersgade 35 DK-1123 København K Tel 3391 6266.

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

VVM for Hønsinge Omfartsvej. Indkaldelse af ideer og forslag

VVM for Hønsinge Omfartsvej. Indkaldelse af ideer og forslag VVM for Hønsinge Omfartsvej Indkaldelse af ideer og forslag November 2012 1 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM (Vurderinger af Virkninger på Miljøet) står for vurdering af visse offentlige og private anlægs

Læs mere

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev Haderslev Kommune Acadreafdeling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 21. december 200910 Sagsident: 08/27575 Sagsbehandler: Majken Kobbelgaard

Læs mere

Jernbane over Vestfyn

Jernbane over Vestfyn Jernbane over Vestfyn VVM-undersøgelse Borgermøde 18. august i Odense Karsten Kirk Larsen/ Leif Hald Pedersen Dagsorden 19.00-19.10 Velkomst og indledning Borgmester Anker Boye og afdelingsleder Karsten

Læs mere

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO UDKAST Vordingborg Kommune Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1 Buslinjer... 4 2.2 Trafikafvikling

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

Kommuneplantillæg og VVM Bering-Beder vejen - endelig Materiale til foretræde for Teknisk Udvalg den 6. juni Indgivet af;

Kommuneplantillæg og VVM Bering-Beder vejen - endelig Materiale til foretræde for Teknisk Udvalg den 6. juni Indgivet af; Kommuneplantillæg og VVM Bering-Beder vejen - endelig Materiale til foretræde for Teknisk Udvalg den 6. juni 2016 Indgivet af; Fam. Jørgensen Trankær Mosevej 121 8310 Tranbjerg Fremlagt af Heine Jørgensen

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Haderup Omfartsvej VVM-REDEGØRELSE - VEJTEKNISK BESKRIVELSE

Haderup Omfartsvej VVM-REDEGØRELSE - VEJTEKNISK BESKRIVELSE Dato 3. juli 2014 Sagsbehandlere Hanne Wærum Lene Mikkelsen Mail lmk@vd.dk Telefon 7244 2200 Dokument 14/07412-1 Side 1/3 Haderup Omfartsvej VVM-REDEGØRELSE - VEJTEKNISK BESKRIVELSE Niels Juels Gade 13

Læs mere

I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni om ekspropriation til etablering af en sti.

I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni om ekspropriation til etablering af en sti. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. februar 2013 12/10831 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF STI I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni 2012 1 om ekspropriation

Læs mere

Indstilling om Ribe Omfartsvej

Indstilling om Ribe Omfartsvej Dato 3. marts 2016 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 16/02316-2 Side 1/14 Indstilling om Ribe Omfartsvej Baggrund Vejdirektoratet har gennemført en VVM-undersøgelse af en

Læs mere

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA UDKAST MT Højgaard A/S Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning 17. januar 2014 SB/PSA 1 Indledning I forbindelse med planerne for området omkring Sorgenfri Torv har Via Trafik analyseret de fremtidige

Læs mere

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner Kommuneplanlægningen Status og centrale emner 1. Status på Kommuneplanen opbygning og indhold 2. Befolkningsprognose og demografisk udvikling 3. Boliger og erhverv status på areal og salg af bygge grunde

Læs mere

Du klager endvidere på vegne af P, der ejer matr. nr. 2ag, 5be og 5ch Kinderup, Horsens.

Du klager endvidere på vegne af P, der ejer matr. nr. 2ag, 5be og 5ch Kinderup, Horsens. Dato 23. juni 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/04087-36 Side 1/6 Ekspropriation til anlæg af cykelsti, Vodskovvej Vejdirektoratet har behandlet

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 850 Herredsvejs tilslutning til Randersvej nord for Skejby November 2008 Søftenvej Århus Kommune Lokalplan nr.: Herredsvejs tilslutning til Randersvej nord for Skejby. 850 Randersvej

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

Notat. Beskrivelse af Anlægsfasen for Egnsplanvej, tilslutningsanlæg. VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd. Svend Erik Pedersen

Notat. Beskrivelse af Anlægsfasen for Egnsplanvej, tilslutningsanlæg. VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd. Svend Erik Pedersen Notat Projekt Kunde Fra Til VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd Aalborg Kommune Svend Erik Pedersen Aalborg Kommune Rambøll Danmark A/S Prinsensgade 11 DK-9000 Aalborg Danmark Telefon +45 9935

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet din klage af 9. marts 2016 over Aalborg Kommunes afgørelse af 12. februar Der eksproprieres til anlæg af cykelsti.

Vejdirektoratet har behandlet din klage af 9. marts 2016 over Aalborg Kommunes afgørelse af 12. februar Der eksproprieres til anlæg af cykelsti. Dato 23. juni 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/03958-25 Side 1/7 Ekspropriation til anlæg af cykelsti, Vodskovvej Vejdirektoratet har behandlet

Læs mere

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Voldruten og Søruten De to ruter er behandlet på et mere foreløbigt niveau end de øvrige ruter og det må forventes, at linjeføringerne tages op til

Læs mere

E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde

E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde Program Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Leif Skov, Vejle Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder Niels Fejer Christiansen,

Læs mere

Haderup Omfartsvej. VVM-redegørelse Sammenfattende rapport Rapport

Haderup Omfartsvej. VVM-redegørelse Sammenfattende rapport Rapport Haderup Omfartsvej VVM-redegørelse Sammenfattende rapport Rapport 509-2014 Haderup Omfartsvej VVM-redegørelse Sammenfattende rapport Rapport 509 Dato: September 2014 Oplag: 300 Tryk: Vejdirektoratet ISBN

Læs mere

HERNING - HOLSTEBRO MOTORVEJEN INFORMATIONSMØDE FOR LEVERANDØRER VEDR. UDBUDSSTRATEGI DEN 26. FEBRUAR 2014

HERNING - HOLSTEBRO MOTORVEJEN INFORMATIONSMØDE FOR LEVERANDØRER VEDR. UDBUDSSTRATEGI DEN 26. FEBRUAR 2014 HERNING - HOLSTEBRO MOTORVEJEN INFORMATIONSMØDE FOR LEVERANDØRER VEDR. UDBUDSSTRATEGI DEN 26. FEBRUAR 2014 PROGRAM 12.30 Velkomst og præsentation Formål med mødet Strategi for udbud og overvejelser - ved

Læs mere

CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET OFFENTLIG HØRING OM

CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET OFFENTLIG HØRING OM CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET OFFENTLIG HØRING OM Forbedret vejforbindelse til Moesgård Museum Oddervej Golfbane Lokalplan nr. 76 Kommuneplanens rammeområde 320402RE Ny Moesgårdvej Nyt Moesgård Museum

Læs mere

Oplæg Vesthimmerland den 15. maj 2017

Oplæg Vesthimmerland den 15. maj 2017 Oplæg Vesthimmerland den 15. maj 2017 Motorvejsmafia uden mafiametoder Meget åbent og transparent arbejde Stærkt fokus på saglige og seriøse input Høj troværdighed i analyser og argumenter Politiske og

Læs mere