Handicappolitisk handlingsplan status Et samfund for alle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle"

Transkript

1 Handicappolitisk handlingsplan status 2014 Et samfund for alle September 2014

2

3 Et samfund for alle Indholdsfortegnelse Et samfund for alle 4 Medborgerskab og deltagelse 6 Uddannelse 14 Beskæftigelse 20 Mere viden og bedre effekt 26 Sammenhæng og kvalitet 34 Innovative løsninger, ny teknologi og øget tilgængelighed 40 Opfølgning på handicappolitisk handlingsplan et samfund for alle 3

4 T SAMFUND OR ALLE Regeringen ønsker et samfund, hvor børn, unge og voksne med handicap har samme muligheder for at udnytte deres potentiale og samme ansvar for eget liv som alle andre samfundsborgere. 4 Opfølgning på handicappolitisk handlingsplan et samfund for alle

5 Regeringen offentliggjorde i oktober 2013 den handicappolitiske handlingsplan Et samfund for alle. I handlingsplanen fremlagde regeringen sine visioner for handicapområdet og præsenterede en lang række initiativer, som skal bidrage til at styrke området. Målet var ligeså klart dengang, som det er i dag: Vi skal arbejde for et inkluderende og mangfoldigt samfund, hvor børn, unge og voksne med handicap har samme muligheder for at udnytte deres potentiale og samme ansvar for eget liv som alle andre samfundsborgere. I Danmark har vi i en lang årrække arbejdet for at fremme inklusion og lige muligheder. Det har blandt andet vist sig ved, at Danmark i 2009 uden forbehold kunne ratificere FN s Handicapkonvention. Et af de klare mål i regeringens handicappolitiske handlingsplan var at sikre, at Danmark også kunne tiltræde konventionens frivillige tillægsprotokol, og i maj 2014 fik regeringen et bredt mandat fra Folketinget hertil. Tiltrædelsen af tillægsprotokollen betyder blandt andet, at det nu er muligt at klage til FN s Handicapkomité over oplevede krænkelser af Handicapkonventionen, og sender et stærkt signal om, hvor alvorligt Danmark tager sine forpligtelser under FN s Handicapkonvention. I denne publikation bliver der fulgt op på, hvad der er sket med handlingsplanens mange initiativer nu snart et år efter dens offentliggørelse. Hensigten er at give den interesserede læser et hurtigt overblik over de enkelte initiativer hvor langt er de fra at blive fuldt ud realiseret, hvilke resultater er allerede opnået, og hvem har hovedansvaret for, at initiativerne kommer sikkert i mål? Publikationen er lige som handlingsplanen inddelt efter seks centrale indsatsområder, hvor de igangværende initiativer på området kort præsenteres. I hvert kapitel er der fremhævet ét eller flere initiativer, hvor proces og fremskridt uddybes. Du kan læse mere om de overordnede visioner og målsætninger der ligger bag initiativerne i den handicappolitiske handlingsplan 2013 Et samfund for alle, som kan downloades på Opfølgning på handicappolitisk handlingsplan et samfund for alle 5

6 EDBORGERSKAB G DELTAGELSE Mødet mellem mennesker med og uden handicap skal være ligeværdigt, fordomsfrit og inkluderende. 6 Opfølgning på handicappolitisk handlingsplan et samfund for alle

7 Danmark er kendt som et åbent samfund, der arbejder aktivt for at bekæmpe diskrimination og fordomme. Blandt andet er der i Danmark mange muligheder for at deltage i fællesskaber, foreningsliv med videre på tværs af alder, køn og social baggrund. Regeringen ønsker at værne om det mangfoldige civilsamfund og arbejder derfor for at gøre samfundets mange fællesskaber endnu mere inkluderende. En af regeringens målsætninger er at fremme og styrke ligeværdige og inkluderende møder mellem mennesker med og uden handicap. Derfor blev der i forbindelse med den handicappolitiske handlingsplan iværksat en række initiativer med det formål at nedbryde fordomme og fremme gensidig respekt, viden og tolerance. Ligesom regeringen søsatte en række initiativer, der skal forbedre rammerne for, at mennesker med handicap kan leve et selvstændigt liv, hvor de kan deltage i samfundslivet og bidrage til de demokratiske handlinger i samfundet på lige fod med andre. Flere af initiativerne var allerede i gang ved udgivelsen af handlingsplanen i 2013 og bliver derfor ikke præsenteret i det følgende. Det drejer sig blandt andet om Lighedsambassadørkorpset, hvor mange fagfolk og helt almindelige borgere allerede har meldt sig som ambassadører, der skal bidrage til at forbedre ligheden i sundhed for blandt andet mennesker med handicap. Ligesom Best Buddies -ordningen fortsat er med til at danne venskaber mellem udviklingshæmmede og ikke-udviklingshæmmede. Du kan læse mere om disse og andre igangværende initiativer i den handicappolitiske handlingsplan. På de følgende sider præsenteres en kort status på de aktuelle og fremadrettede initiativer under temaet Medborgerskab og deltagelse. Opfølgning på handicappolitisk handlingsplan et samfund for alle 7

8 Flyt holdninger og gør op med fordomme Regeringen ønsker at udvikle en langsigtet strategi, som skal fremme en positiv holdningsændring i samfundet og forbedre grundlaget for et ligeværdigt møde mellem mennesker med og uden handicap. Opgaven med at udvikle et forslag til en langsigtet strategi for holdningsændringer er forankret i en arbejdsgruppe med deltagelse af centrale aktører, under ledelse af Det Centrale Handicapråd (DCH). Arbejdsgruppen er nedsat, og der er gennemført aktiviteter på Folkemødet på Bornholm 2014 og offentliggjort en foranalyse, der skal danne grundlag for arbejdet. Arbejdet afsluttes i 2015, hvor regeringen præsenteres for et forslag til en langsigtet strategi for holdningsændringer på handicapområdet. Interesserede kan rette henvendelse til sekretariatschef i DCH Andreas Jull Sørensen eller Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold (fremover betegnet Socialministeriet), der er ansvarlig for initiativet. Nye alliancer i civilsamfundet Regeringen nedsætter en tænketank, som skal udforme en strategi for nye alliancer mellem handicaporganisationerne og det øvrige civilsamfund. Målet er at bruge handicaporganisationernes og det øvrige civilsamfunds kompetencer til at bygge bro mellem mennesker med handicap og den frivillige verden. Inden årsskiftet 2014/2015 vil der blive nedsat en arbejdsgruppe, som skal fastlægge rammerne for tænketankens arbejde. Tænketanken vil blive udpeget i starten af Til inspiration for tænketankens arbejde vil der blive tilknyttet et sparringspanel, og der vil blive indhentet danske og udenlandske erfaringer. Interesserede kan rette henvendelse til Socialstyrelsen, der i samarbejde med Socialministeriet er ansvarlige for initiativet. Frivillig faglighed Der oprettes en pulje, som skal styrke og kvalificere den frivillige indsats på handicapområdet ved at gøre brug af frivilliges særlige kompetencer. Projektet blev igangsat i starten af 2014 og afsluttes i december Socialstyrelsen har i starten af 2014 gennemført en videns- og erfaringsopsamling af nationale og internationale erfaringer på handicapområdet med frivillig faglighed, herunder de anvendte metoder på området. I efteråret 2014 bliver der udmeldt en ansøgningspulje og valgt projektdeltagere. Puljeprojekterne kører fra januar 2015 til oktober Interesserede kan rette henvendelse til Socialstyrelsen, der i samarbejde med Socialministeriet er ansvarlige for initiativet. 8 Opfølgning på handicappolitisk handlingsplan et samfund for alle

9 Enheden for Antidiskrimination på handicapområdet Socialministeriet har nedsat en enhed for Antidiskrimination, der sætter fokus på diskrimination og forskelsbehandling både overfor nydanskere og mennesker med handicap. Initiativet blev igangsat i 2014 og kører frem til Enheden er oprettet i Ankestyrelsen og skal blandt andet undersøge omfanget og karakteren af diskrimination af mennesker med handicap og tilrettelægge indsatser, der skal forebygge og mindske omfanget af diskrimination. Enheden for Antidiskrimination skal desuden koordinere arbejdet med andre handicappolitiske tiltag målrettet ligebehandling og forebyggelse af diskrimination. Som første led i arbejdet er Antidiskriminationsenheden i gang med at udarbejde en kortlægning, som dels består af et litteraturstudie med en gennemgang af relevante undersøgelser på området og dels en gennemgang af indsatser, som fokuserer på at fremme ligebehandling af mennesker med handicap. Litteraturstudiet vil give en systematisk opsamling på eksisterende viden fra danske og nordiske undersøgelser, som vil give viden om, hvem der udsættes for forskelsbehandling, hvilken karakter den har, og hvor den hyppigst forekommer. Resultaterne forventes at kunne forelægges i begyndelsen af Gennemgangen af indsatser og aktiviteter, der er igangsat nationalt, kommunalt eller gennem relevante interesseorganisationer i perioden 2008 til 2014, tager afsæt i oplysninger indsamlet fra kommuner, handicaporganisationer og statslige myndigheder. Der vil også blive foretaget en vurdering af virkningen af indsatserne. Antidiskriminationsenheden samarbejder desuden med Det Centrale Handicapråd om en kortlægning, som blandt andet skal indgå i Det Centrale Handicapråds arbejde med en strategi for holdningsændring og nedbrydning af fordomme om mennesker med handicap. Formålet med den fælles kortlægning er at afdække befolkningens holdning til mennesker med handicap og at anvende denne viden til at ændre negative holdninger og mindske forskelsbehandling af personer med handicap, fx gennem oplysning og kampanger. Interesserede kan rette henvendelse til Ankestyrelsen, der i samarbejde med Socialministeriet er ansvarlige for initiativet. Opfølgning på handicappolitisk handlingsplan et samfund for alle 9

10 Lettere adgang til kulturtilbud Kulturministeriet har iværksat tre initiativer, der skal forbedre adgangen til kulturtilbud. De tre initiativer omfatter: Tilgængelighedsmærkning af kulturinstitutioner En kampagne der har været med til at sikre, at der i dag er 162 God Adgang-mærkede statslige og statsanerkendte museer. Der tildeles ét til syv mærker i forhold til tilgængeligheden for de syv definerede handicapgrupper i gennemsnit har museerne opnået 4,5 mærker. Museerne er samtidig blevet vejledt i, hvordan tilgængeligheden kan forbedres. Kampagnen er i sin afsluttende fase. Du kan læse mere om museerne tilgængelighed på og på Styrket formidling Kulturstyrelsen står for at indsamle og udbrede best practice-eksempler på mobilteknologiske løsninger, som kan styrke museernes formidling til brugergrupper med særlige behov. Initiativet er igangsat, men er endnu kun i en tidlig fase. Bedre filmoplevelser; synstolkning/tekstning af nye danske film i udvalgte biografer Forsøg med tekstning af nye danske film er aftalt med Nordisk Film Biografer, Høreforeningen og Danske Døves Landsforbund. Filmene vises ultimo Der er endvidere indhentet erfaringer med synstolkning af film via mobilapplikationer, som bearbejdes til brug for det danske marked. Der gennemføres test af dette i efteråret Du kan kontakte Det Danske Filminstitut for yderligere information om dette initiativ. Interesserede kan desuden rette henvendelse til Kulturministeriet, der er ansvarlig for de tre initiativer. Mestringskurser for mennesker med udviklingshæmning De undervisningsforløb, som blev udviklet i Medborgerskabsprojektet til de særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser, videreudvikles, så de kommer en bredere målgruppe til gavn. Målgruppen er blevet udvidet til også at omfatte voksne med udviklingshæmning på aktivitets- og samværstilbud og i beskyttet beskæftigelse. Målet er at støtte voksne med udviklingshæmning i at deltage i samfundslivet og opnå større viden om egne rettigheder og pligter. Arbejdet med at tilpasse og teste undervisningsmaterialet er blevet igangsat i I starten af 2015 bliver der afholdt mestringskurser i kommuner. Det reviderede undervisningsmateriale forventes at udkomme i slutningen af Interesserede kan rette henvendelse til Socialstyrelsen eller Socialministeriet, der er ansvarlige for initiativet. 10 Opfølgning på handicappolitisk handlingsplan et samfund for alle

11 Nemmere adgang til valghandlinger Regeringen fremsatte den 13. november 2013 et lovforslag, som giver vælgere med nedsat førlighed eller andet handicap mulighed for at afgive deres stemme på et andet afstemningssted end det, de er tilknyttet på valglisten. Ændringen af afstemningssted skal være begrundet i vælgernes nedsatte funktionsevne. Lovforslaget trådte i kraft den 1. marts De nye regler fandt første gang anvendelse ved Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj Reglerne er beskrevet i Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning til kommunerne om afholdelse af valghandlingerne, hvoraf det blandt andet fremgår, at kommunerne skal sørge for, at vælgerne bliver gjort bekendt med muligheden for at ændre afstemningssted. Ethvert forhold, som vedrører vælgerens handicap, kan begrunde en ændring af afstemningssted. Det vil således fx være muligt at blive overført til et afstemningssted med handicapvenlige adgangsforhold, et separat lydtæt stemmerum, lokaler med særligt gode lysforhold eller andet der kan forbedre den enkeltes stemmemulighed. Der er endnu ikke modtaget oplysninger fra kommunerne om, i hvilket omfang der blev gjort brug af den nye mulighed for at ændre afstemningssted. Regeringen vil fortsat fokusere på at forbedre tilgængeligheden til demokratiet og vil arbejde for, at flere vælgere med handicap får mulighed for at stemme uden hjælp fra andre. Interesserede kan rette henvendelse til Økonomi og Indenrigsministeriet, der er ansvarlig for initiativet. Opfølgning på handicappolitisk handlingsplan et samfund for alle 11

12 Deltagelse i beboerdemokratiet Regeringen vil iværksætte en undersøgelse af, om mennesker med handicap oplever barrierer for at kunne deltage i beboerdemokrati i den almene boligsektor. Et velfungerende beboerdemokrati baserer sig på, at alle har samme mulighed for deltagelse, og er en hjørnesten i den almene boligsektor, der sikrer beboerne indflydelse på egen hverdag i boligområderne. Projektet startes i efteråret 2014 i forbindelse med en forbedring af registreringen af tilgængeligheden i de almene boliger. Undersøgelsen gennemføres i samarbejde med relevante partnere inden for den almene boligsektor. Det forventes, at resultatet af undersøgelsen vil forelægge i efteråret Interesserede kan rette henvendelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, der er ansvarlig for initiativet. Partnerskab med civilsamfundet på sundhedsområdet Regeringen har afsat 120 mio. kr. i perioden til at indgå partnerskaber med frivillige foreninger, private aktører og erhvervslivet. Partnerskaberne skal via konkrete initiativer og tiltag understøtte de nationale mål for danskernes sundhedstilstand de næste 10 år. Som et led i arbejdet blev publikationen Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år offentliggjort den 29. januar Publikationen kan downloades på www. sum.dk. I forbindelse med offentliggørelsen blev en partnerskabspulje, med ansøgningsfrist den 1. juni 2014, udmeldt på ministeriets hjemmeside. Interesserede kan rette henvendelse til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, der er ansvarlig for initiativet. 12 Opfølgning på handicappolitisk handlingsplan et samfund for alle

13 Styrkelse af de kommunale handicapråd Socialministeriet lancerer i samarbejde med Socialstyrelsen et projekt, som skal give handicaprådenes medlemmer inspiration og sparring til arbejdet i handicaprådene. Socialstyrelsen vil i 2014 afholde to undervisnings- og netværksdage i hver region, hvor alle handicaprådenes medlemmer er velkomne. Den første runde undervisningsog netværksdage er afholdt i april og maj 2014, og planlægningen af den anden runde til november 2014 er i gang. Programmet til undervisnings- og netværksdagene er udarbejdet af en arbejdsgruppe med deltagelse af repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer, Kommunernes Landsforening og Det Centrale Handicapråd. Socialstyrelsen etablerer desuden et elektronisk netværk for handicaprådene, hvor de løbende kan få rådgivning og inspiration. Netværket findes på og er primært målrettet handicaprådenes medlemmer, suppleanter og sekretariat, som får adgang til netværket efter tilmelding via rådenes sekretariat. Netværket understøtter blandt andet de temaer, som har været oppe på den første runde af undervisnings- og netværksdage. Interesserede kan rette henvendelse til Socialstyrelsen, der i samarbejde med Socialministeriet er ansvarlige for initiativet. Opfølgning på handicappolitisk handlingsplan et samfund for alle 13

14 Alle mennesker skal have lige muligheder for at uddanne sig. DDANNELSE 14 Opfølgning på handicappolitisk handlingsplan et samfund for alle

15 Uddannelse er et markant omdrejningspunkt i både børn og voksnes udvikling. I grundskolen og i det videre uddannelsessystem skal alle elever udfordres, så de kan blive så dygtige, de kan uanset hvilke forudsætninger de hver især kommer med. På samme tid skal uddannelse udfordre socialt, så alle kan få et godt afsæt til at respektere forskellighed og sætte pris på mangfoldighed i samfundet. For at understøtte denne udvikling har regeringen iværksat en ambitiøs dagsorden om omstilling til øget inklusion i folkeskolen. Det betyder, at flere elever med særlige behov ledsaget af den nødvendige støtte i dag bliver inkluderet i den almindelige undervisning. Børnene bliver ad den vej ikke blot en del af en fælles undervisning, men også til medlemmer af et vigtigt fællesskab som kan give afsæt for bedre læring og bedre muligheder i deres videre liv og uddannelse. Regeringen tror på, at undervisningen og den specialpædagogiske indsats i grundskolen vil give flere unge med handicap mod på at begynde en ungdomsuddannelse. Det understøttes af de initiativer, der blev iværksat i den handicappolitiske handlingsplan. Planen indeholder desuden flere initiativer, der er rettet mod at give voksne gode muligheder for at opkvalificere og omskole sig, så de har de kvalifikationer, der er brug for. Det gælder også de voksne med handicap, som ikke kom med på uddannelsesvognen i første omgang. Ved udgivelsen af handlingsplanen var en række udviklingsprojekter om inklusion i uddannelser allerede godt i gang. Udviklingsprojekterne, der er et samarbejde mellem forskere og kommuner, giver kommunerne mulighed for at dykke ned i udvalgte problemstillinger på inklusionsområdet, samtidig med at der genereres ny viden til gavn for alle landets kommuner og den samlede inklusionsindsats. Du kan læse mere om igangværende udviklingsprojekter i den handicappolitiske handlingsplan eller på Undervisningsministeriets hjemmeside På de følgende sider præsenteres en kort status på de aktuelle og fremadrettede initiativer under temaet Uddannelse. Opfølgning på handicappolitisk handlingsplan et samfund for alle 15

16 Tidlig identifikation af læse-, regneog sprogvanskeligheder Undervisningsministeriet har igangsat en udvikling af nye redskaber, som skal sikre den bedst mulige støtte til børn med ordblindhed eller talblindhed og til børn med sprogforståelsesvanskeligheder. Initiativet omfatter: En ordblindetest Der udvikles en ordblindetest, som kan anvendes på forskellige uddannelsesniveauer fra grundskole til videregående uddannelse, og som kan identificere elever med ordblindhed. Testen er under udvikling og stilles til rådighed for skoler og kommuner fra primo En test for talblindhed Der er gennemført en kortlægning af talblindhed i 2013 af SFI. Kortlægningen Talblindhed en forskningsoversigt kan downloades på sfi.dk og uvm.dk. Efter udbud er der indgået kontrakt med Aarhus Universitet og UC Sjælland om udvikling af en test af talblindhed, ligesom der udarbejdes elektroniske vejledninger til den opfølgende indsats for elever med talblindhed. Initiativer afsluttes i Interesserede kan rette henvendelse til Undervisningsministeriet, der er ansvarlig for initiativet. Analyse af voksen og efteruddannelsesområdet Regeringen har nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe, der skal kortlægge voksen- og efteruddannelsesområdets udfordringer i relation til inklusion af mennesker med handicap. Kortlægningen skal afdække, hvordan mennesker med handicap der deltager i voksen- og efteruddannelse kompenseres, og om de får den nødvendige specialpædagogiske bistand. Der indhentes ekstern konsulentbistand til gennemførelse af kortlægningen, som forventes afsluttet ultimo Undervisningsministeriet er sekretariat for arbejdsgruppen, som skal afrapportere til regeringen i 1. kvartal Arbejdsgruppen består foruden Undervisningsministeriet af repræsentanter fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, Socialministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Finansministeriet. Arbejdsgruppen vil indstille forslag til, hvordan støtten til målgruppen fremadrettet kan tilrettelægges. Interesserede kan rette henvendelse til Undervisningsministeriet, der er ansvarlig for initiativet. 16 Opfølgning på handicappolitisk handlingsplan et samfund for alle

17 Gennemgang af eksisterende støtteordninger Der er nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe, som skal fremme, at uddannelsessøgende med handicap gennemfører ungdomsuddannelser og videregående udannelser. Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra Uddannelses-, Undervisnings- og Finansministeriet samt Socialministeriet. Gruppen har, i dialog med centrale aktører på området, gennemgået de eksisterende støtteordninger til uddannelsessøgende med handicap. Målet er at indrette støtteordningerne på den mest hensigtsmæssige måde inden for den gældende økonomiske ramme. I arbejdet er konklusionerne fra Sammenslutningen af Unge med Handicaps Ekspertcamp i maj 2013 blevet inddraget. Den tværministerielle arbejdsgruppe har afleveret et første udkast til afrapportering i april 2014, og arbejdet forventes afsluttet med en samlet afrapportering til regeringen i sidste halvår af Interesserede kan rette henvendelse til Uddannelses- og Forskningsministeriet, der er ansvarlig for initiativet. Særlige gymnasieforløb for elever med Aspergers syndrom Undervisningsministeren har permanentgjort de tidligere forsøgsordninger med særlige Aspergers-klasser i STX og HF målrettet elever, som ikke kan enkeltintegreres i de almindelige gymnasieforløb. De tidligere forsøgsordninger viste gode resultater; blandt andet viste de, at eleverne i de særlige klasser klarede sig godt fagligt, havde en høj gennemførelse på uddannelserne, og at en stor del af eleverne fortsatte til en videregående uddannelse. Ændring af lovgivning blev vedtaget af Folketinget i december Lovændringen har virkning fra skoleåret 2014/2015 og implementeres på udvalgte gymnasier. Der oprettes seks STX- og HF-klasser på seks skoler fordelt i hele landet med optag fra august Skolerne er udvalgt efter en udbudsrunde. Interesserede kan rette henvendelse til Undervisningsministeriet, der er ansvarlig for initiativet. Opfølgning på handicappolitisk handlingsplan et samfund for alle 17

18 Tekster til alle Undervisningsministeren og uddannelsesministeren har fået gennemført en analyse af uddannelsesinstitutionernes brug af forskellige handicaptilgængelige tekstformater på fx undervisningsportaler og biblioteksløsninger. Analysen vil munde ud i en brugervenlig vejledning i valg af formater, som blandt andet beskriver, hvordan forskellige formater kompenserer og spiller sammen med forskellige hjælpemidler. Der er truffet aftale med et konsulentfirma, som har besøgt et antal uddannelsesinstitutioner og har analyseret institutionernes brug af tekster i vinteren 2013/2014. Rapport og vejledning til uddannelsesinstitutionerne om, hvordan tekster kan gøres tilgængelige, lægges ud på SPS-ordningens hjemmeside i efteråret Interesserede kan rette henvendelse til Undervisningsministeriet, der er ansvarlig for initiativet. 18 Opfølgning på handicappolitisk handlingsplan et samfund for alle

19 Fokus på børn med særlige undervisningsbehov Undervisningsministeren har iværksat en række initiativer, som skal sikre en høj kvalitet af undervisningen af børn, der ikke kan inkluderes i den almindelige folkeskole. Initiativerne omfatter: Kvalitetsindikatorer for undervisningen i specialskoler Projektet Kvalitet af undervisningen på specialskoler er gennemført af SFI og Aarhus Universitet for Undervisningsministeriet i perioden januar 2013 til februar Der er udarbejdet seks rapporter og et udkast til et redskab til evaluering og vurdering af kvaliteten. Forskerne har udpeget fem centrale fokusområder for den videre udvikling af kvaliteten: Samarbejde med kommunen om mål for skolen og for elevernes faglige udvikling. Prioritering af elevernes faglige udvikling. Evaluerings- og testkultur. Udvikling af personalets kompetencer. Samarbejde med andre skoler, herunder almenskolerne. Resultaterne fra projektet drøftes med blandt andre Kommunernes Landsforening, Danske Handicaporganisationer og en række specialskoler i andet halvår af Løft af undervisningen på interne skoler Et projekt, som skal styrke kvaliteten i anbragte børn og unges undervisning på interne skoler på døgninstitutioner og opholdssteder, så flere anbragte børn og unge får videre uddannelse end grundskolen. Projektet løber frem til juli 2016, og der er ansat to konsulenter, som arbejder med at etablere partnerskaber mellem kommuner, folkeskoler og interne skoler på anbringelsessteder. Partnerskaberne løber et år af gangen, og der forventes igangsat fem partnerskaber i skoleåret 2014/2015 og syv partnerskaber i skoleåret 2015/2016. Konsulenterne arbejder ligeledes på at udvikle et vejlednings- og inspirationsmateriale til at styrke god undervisnings-, visitations- og tilsynspraksis. Materialet forventes færdiggjort ved udgangen af første kvartal af Viden om samarbejdet mellem specialtilbud og folkeskole Et ph.d.-projekt som skal sikre forskningsbaseret viden om samarbejdet mellem specialtilbud og almindelige folkeskoler. Projektet, der fortsat er under planlægning, skal sætte fokus på organisationsformer, som kan sikre, at specialpædagogisk viden fra specialtilbud sættes i spil i den almindelige undervisning. Interesserede kan rette henvendelse til Undervisningsministeriet, der er ansvarlig for de tre initiativer. Opfølgning på handicappolitisk handlingsplan et samfund for alle 19

20 ESKÆFTIGELSE Flere mennesker med handicap skal realisere deres potentiale gennem et aktivt arbejdsliv. 20 Opfølgning på handicappolitisk handlingsplan et samfund for alle

21 Beskæftigelse er væsentligt for, at mennesker med handicap kan deltage i og bidrage til samfundslivet på lige fod med alle andre. På trods af det, er der fortsat færre mennesker med handicap, som er i beskæftigelse, end mennesker uden handicap; det ønsker regeringen at ændre. Der er mange gevinster at høste ved, at flere mennesker med handicap kommer i beskæftigelse, både for samfundet og den enkelte. Samtidig er et mangfoldigt og rummeligt arbejdsmarked med til at skabe naturlige og ligeværdige fællesskaber mellem mennesker med og uden handicap og dermed understøtte respekt for forskellighed og ligebehandling i samfundet. Ved udgivelsen af den handicappolitiske handlingsplan i 2013 var flere initiativer på beskæftigelsesområdet allerede i fuld gang. Eksempelvis havde regeringen nedsat et ekspertudvalg med Carsten Koch i spidsen til at gennemføre en udredning af beskæftigelsesindsatsen i Danmark. Udvalget skal i anden fase af arbejdet komme med anbefalinger til en styrket beskæftigelsesindsats målrettet mennesker, der ikke umiddelbart er arbejdsmarkedsparate fx på grund helbredsproblemer eller funktionsnedsættelser. På de følgende sider præsenteres en kort status på de aktuelle og fremadrettede initiativer under temaet Beskæftigelse. Opfølgning på handicappolitisk handlingsplan et samfund for alle 21

22 Rehabiliteringsteams Som led i reformen af førtidspension og fleksjob er der etableret tværfaglige rehabiliteringsteams i alle kommuner. I rehabiliteringsteamet sidder repræsentanter fra kommunernes beskæftigelsesområde, socialområde, sundhedsområde og uddannelsesområde. Derudover er regionen repræsenteret i form af en sundhedskoordinator, der fungerer som bindeled mellem kommunen og sundhedsvæsnet. De kommunale rehabiliteringsteams skal sikre en bedre koordinering af indsatsen på tværs af de forskellige forvaltninger og sektorer, så den enkelte borger får en helhedsorienteret indsats, og de samlede ressourcer anvendes bedst muligt. Derfor er rehabiliteringsteams et vigtigt redskab til at nå målet om, at flest muligt får en tilknytning til arbejdsmarkedet, og færrest muligt ender på varig, passiv forsørgelse. Der vil senest i 2017 blive udarbejdet en større evaluering af reformen af førtidspension og fleksjob. Interesserede kan rette henvendelse til Beskæftigelsesministeriet, der er ansvarlig for initiativet. 22 Opfølgning på handicappolitisk handlingsplan et samfund for alle

23 Stærkere arbejdsmarkedstilknytning for mennesker med handicap Satspuljepartierne afsatte i 2013 tolv mio. kr. til en pulje, der skal understøtte arbejdsmarkedstilknytningen for mennesker med handicap. Med afsæt heri er der udvalgt og iværksat ni projekter indenfor følgende områder: a) Udvikling og afprøvning af metoder, der gennem lokal forankring medvirker til at øge arbejdsmarkedsdeltagelse for personer med psykisk handicap. b) Inddragelse af civilsamfundet, så lokale organisationer og foreninger kan spille en aktiv rolle i at bringe mennesker med funktionsnedsættelse nærmere arbejdsmarkedet. c) Afprøvning af nye metoder, der skal styrke arbejdsmarkedstilknytningen for personer med handicap med læse- og skrivevanskeligheder. Projekterne evalueres flere gange undervejs. I efteråret 2014 gennemføres en midtvejsevaluering, og efter projekternes afslutning i sommeren 2016 gennemføres en slutevaluering. Interesserede kan rette henvendelse til Beskæftigelsesministeriet, der er ansvarlig for initiativet. Opfølgning på handicappolitisk handlingsplan et samfund for alle 23

24 Flere i fleksjob Som led i finansloven for 2013 blev der aftalt en række initiativer, der skal medvirke til at skabe flere fleksjob frem mod Der er igangsat følgende seks initiativer: Fleksjobbonus For at skabe jobåbninger for personer med en lille arbejdsevne har Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse igangsat forsøg med fleksjobbonus til virksomheder, der ansætter en person i fleksjob i 10 timer eller færre om ugen. De første erfaringer med forsøget tyder på, at mange virksomheder er interesserede i at ansætte medarbejdere i fleksjob med under 10 timers ugentlig arbejdstid. Fleksjobambassadører i alle kommuner Der er afsat 120 mio. kr. til ansættelse af fleksjobambassadører i landets kommuner i 2014 og 70 mio. kr. i Fleksjobambassadørerne skal skabe kontakt mellem virksomheder og ledige og ved opsøgende arbejde skabe flere fleksjobs og udbrede viden om den nye fleksjobordning. Fleksjobambassadørerne skal endvidere udveksle best practice for, hvordan man etablerer fleksjob på få og mange timer, opsøger virksomheder mv. Forsøg med kommunale fleksjobansættelser Forsøg med en ny type kommunale fleksjob, der skal udvikle og afprøve modeller til nye kommunale ansættelsesformer, der særligt gavner fleksjobbere, der kun kan arbejde få timer. 4 udvalgte kommuner afprøver ansættelsesformer, hvor kommunen ansætter fleksjobberen og giver vedkommende mulighed for at løse opgaver i fx private virksomheder under hensyntagen til fleksjobberens skånebehov. Forsøget blev igangsat medio 2013 og afsluttes i november 2014, hvorefter der udarbejdes en evaluering. Forsøg med fleksjobværksteder Forsøg, hvor 4 udvalgte kommuner indgår aftale med virksomheder om at ansætte fleksjobbere med meget nedsat arbejdsevne i mindre enheder eller værksteder. Virksomhederne ansætter mindst to fleksjobbere i afdelinger i virksomheden, hvor der er opgaver egnet til fleksjobbere med få timer og forskellige skånebehov. Forsøget blev igangsat medio 2013 og afsluttes i november 2014, hvorefter der udarbejdes en evaluering. 24 Opfølgning på handicappolitisk handlingsplan et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Oktober 2013 Visioner for dansk handicappolitik 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ET SAMFUND FOR ALLE 3 VISIONER FOR DANSK HANDICAPPOLITIK 4 MERE VIDEN OG BEDRE

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform Februar 2007 Blad 668 Kvalitetsreform BKF er inviteret til Regeringens tredje møde om kvalitetsreformen, der har fokus på mål og evaluering og som afholdes på Bornholm d. 8. februar. Læs BKF`s bidrag til

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Handicappolitik 2013-16. Politik om lige rettigheder, fællesskab og medborgerskab

Handicappolitik 2013-16. Politik om lige rettigheder, fællesskab og medborgerskab Handicappolitik 2013-16 Politik om lige rettigheder, fællesskab og medborgerskab 1 Indhold Forord... 3 Vision... 4 Indledning... 5 Værdier og principper... 6 FN s handicapkonvention... 8 Mål for handicappolitikken...

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Arbejdsplads til nye danskere

Arbejdsplads til nye danskere Arbejdsplads til nye danskere Mangfoldighedsprogram 2006-2009 Baggrund for programmet Der skal være plads til flere nydanskere på det danske arbejdsmarked. Det er en vigtig målsætning for regeringen. En

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Handicappolitik for studerende

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Handicappolitik for studerende UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Handicappolitik for studerende Vedtaget i Strategisk Ledelse 14. april 2015 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Handicappolitikens status... 3 1.2 Bidragydere... 3 2. Fundament...

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

Vedtaget i Byrådet den 25. marts 2009. Handicappolitik

Vedtaget i Byrådet den 25. marts 2009. Handicappolitik Vedtaget i Byrådet den 25. marts 2009 Handicappolitik Indhold Forord..................................................................................... 3 Indledning................................................................................

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6 MANGFOLDIGHED INKLUSION Side 1 af 6 OM INKLUSION - fra inklusionsudvikling.dk Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt

Læs mere

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Socialstyrelsen - den nationale koordinationsstruktur 1. november 2014 Til landets kommunalbestyrelser Central udmelding for voksne med kompleks

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning:

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning: 1 Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18 Tilgængelighed Tilgængelighed skal sikres for alle Der skal være fysisk tilgængelighed så alle borgere med handicap kan bruge boliger

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI INTRO SYSTEMATISK OG MÅLRETTET INDSATS I SAMARBEJDE MED GRØNLAND MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders mission i Grønland er at fremme og beskytte menneskerettighederne.

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Sprog- og Læsestrategi Strategien omfatter tale, sprog og skriftsproget (både læsning og skrivning). Forord For at kunne tage aktivt del i livet har vi brug for sproglige kompetencer. Det drejer

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom

Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom Høje-Tåstrup Gymnasiet / TrygFonden mandag d.12.marts 2012 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

Hvor kom rehabilitering fra i forhold til arbejdsmarkedsområdet? Anette Larsen Socialfaglig konsulent

Hvor kom rehabilitering fra i forhold til arbejdsmarkedsområdet? Anette Larsen Socialfaglig konsulent Hvor kom rehabilitering fra i forhold til arbejdsmarkedsområdet? Anette Larsen Socialfaglig konsulent Arbejdsrettet rehabilitering Reform af førtidspension og fleksjob, der trådte i kraft januar 2013,

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Information om udfordringsretten I samarbejde med KL og Danske Regioner gennemfører regeringen nu en udfordringsret. Udfordringsretten betyder, at de

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Initiativoversigt LIGESTILLING SOM EN BASAL RET:

Initiativoversigt LIGESTILLING SOM EN BASAL RET: Initiativoversigt LIGESTILLING SOM EN BASAL RET: Fejring af 100-året for 1915-Grundloven: Regeringen har afsat 7. mio. til at markere 100-året for kvinders valgret i Danmark. Regeringen og Folketinget

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Hvem har ansvaret hvornår?

Hvem har ansvaret hvornår? Høje-Tåstrup Gymnasium - inspirationsdag om sårbare unge tirsdag d.3.juni 2014 Hvem har ansvaret hvornår? Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Hvem har ansvaret hvornår?

Læs mere

Projekt Ung på vej og Social Helpdesk

Projekt Ung på vej og Social Helpdesk Projekt Ung på vej og Social Helpdesk Baggrund: De seneste reformer på såvel grundskole som ungdomsuddannelser viser et konstant voksende behov for hurtigere fremdrift og øgede boglige kompetencer i det

Læs mere

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om:

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om: Baggrund Medborgerskab handler om, at den enkelte borger har mulighed for at bruge de rettigheder, som den pågældende har i henhold til lovgivningen og samfundets tilbud. Desuden handler det om, at den

Læs mere

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år: Job- og Voksencentret strategiplan for 2012 havde 4 indsatsområder; Forebyggelse o er gået igen i langt

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

Udviklingsplan for Børnehandicapområdet Børn og Familie Aabenraa Kommune

Udviklingsplan for Børnehandicapområdet Børn og Familie Aabenraa Kommune Børnehandicapområdet Aabenraa Posekærvej 20 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 8590 E-mail: posekaer@aabenraa.dk www.boernehandicapomraadet.dk Dato 10. juli 2014 Udviklingsplan for Børnehandicapområdet Børn og Familie

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 192 Offentligt KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Målsætningen om at styrke elevernes læring og trivsel er

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Side 1 af 5 Et velfungerende arbejdsmarked er en forudsætning for udvikling og vækst, samt for at flest mulige borgere kan forsørge sig selv. Et velfungerende

Læs mere

Det er vigtigt, at den unge og dennes forældre inddrages tidligt og oplever overgangen som et sammenhængende forløb.

Det er vigtigt, at den unge og dennes forældre inddrages tidligt og oplever overgangen som et sammenhængende forløb. NOTAT RÅDHUSET Børne- og Velfærdsforvaltningen Børne- og Faglig konsulent: Lisbeth Holager Dato: 14. august 2014/lhh Samarbejdsaftale Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Børne- og, Ældre- og Handicapafdelingen

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Afrapportering af genopretningsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune

Afrapportering af genopretningsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune Afrapporter af genopretnsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune September Mål Handl Indikatorer Status Tid/Deadline Øget faglighed og opfølgn Socialfaglig ledelse, opnormer Medio august Bedre

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Vigtige valg - Guide til unge med handicap

Vigtige valg - Guide til unge med handicap Vigtige valg - Guide til unge med handicap Bolig Uddannelse Arbejde Fritidsaktiviteter Kolofon Vigtige valg Udgiver: Servicestyrelsen 2009 Tekst og redaktion: Janina Gaarde Rasmussen og Stine Grønbæk Jensen,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5 Kommissorium Evaluering af den internationale dimension i folkeskolen Lærerne i folkeskolen har gennem mange år haft til opgave at undervise i internationale forhold. Det er sket med udgangspunkt i gældende

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk. Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune Notat Bilag: Kommissorium 1.0 Den 30. januar 2014 Kommissorium for Medborgerskabsudvalget Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Baggrund Byrådet vedtog 6. november 2013 at nedsætte et Medborgerskabsudvalg

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

NORDFYNSLISTENS SVAR:

NORDFYNSLISTENS SVAR: DH-Nordfyn valgmødet d. 15. oktober 2013 kl 19.00 21.00, Tingstedet på Søndersø Rådhus. www.nordfynslisten.dk NORDFYNSLISTENS SVAR: Generelt i forhold til handicappolitik Føler I som politikere arbejdet

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan for BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Københavns Integrationspolitik 2011-2014 Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan understøtter

Læs mere

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER SIDE 2 BEHOV FOR POLITISK ANSVAR At være ung og leve et liv på kanten af samfundet dækker i dag over en kompleksitet af forhold, der både kan tilskrives

Læs mere

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen Temadag for studivejledere på VUC er, professionshøjskoler, erhvervsakademier og Studievalg. Temadag for faglærere fra VUC er, professionshøj skoeler og erhvervsakade mier. Etablering af netværk mellem

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge.

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge. Ungestrategi Forord I Herlev Kommune vil vi gerne skabe de bedste rammer for, at alle unge får et godt ungdomsliv. Derfor har vi gennem mange år haft fokus på at fremme den blomstrende ungdomskultur i

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Overordnet ambition... 4 Temaer... 4 1. Ministertema: anbragte børn og unges undervisning/uddannelse... 4 2. Det gode ældre liv for borgere med

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Steffen Jensen E-post: Stjen1@uvm.dk Tlf. 3392 5135 Nationale mål I Vejledningen skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig

Læs mere

Nyborg Kommune. Handicappolitik. Godkendt den 26.02.2008

Nyborg Kommune. Handicappolitik. Godkendt den 26.02.2008 Nyborg Kommune Handicappolitik Godkendt den 26.02.2008 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 Handicappolitikkens gyldighedsområde... 3 Øget opmærksomhed... 3 Overordnet målsætning.... 4 Familieliv

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder,

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Om Barnets Reform og barnets behov. - som vi ser det. November 2009

Om Barnets Reform og barnets behov. - som vi ser det. November 2009 Om Barnets Reform og barnets behov - som vi ser det November 2009 Om Barnets Reform og barnets behov som vi ser det Titel: Om Barnets Reform & barnets behov: Som vi ser det. Forfatter: Mie Daverkosen og

Læs mere

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Bente Bech, leder af hjemmeplejen, Frederiksberg Kommune Lene Holst Merrild, leder af Flintholm plejeboliger, Frederiksberg Kommune Margit Jensen, leder af Plejecenter

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere