Handicappolitisk handlingsplan status Et samfund for alle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle"

Transkript

1 Handicappolitisk handlingsplan status 2014 Et samfund for alle September 2014

2

3 Et samfund for alle Indholdsfortegnelse Et samfund for alle 4 Medborgerskab og deltagelse 6 Uddannelse 14 Beskæftigelse 20 Mere viden og bedre effekt 26 Sammenhæng og kvalitet 34 Innovative løsninger, ny teknologi og øget tilgængelighed 40 Opfølgning på handicappolitisk handlingsplan et samfund for alle 3

4 T SAMFUND OR ALLE Regeringen ønsker et samfund, hvor børn, unge og voksne med handicap har samme muligheder for at udnytte deres potentiale og samme ansvar for eget liv som alle andre samfundsborgere. 4 Opfølgning på handicappolitisk handlingsplan et samfund for alle

5 Regeringen offentliggjorde i oktober 2013 den handicappolitiske handlingsplan Et samfund for alle. I handlingsplanen fremlagde regeringen sine visioner for handicapområdet og præsenterede en lang række initiativer, som skal bidrage til at styrke området. Målet var ligeså klart dengang, som det er i dag: Vi skal arbejde for et inkluderende og mangfoldigt samfund, hvor børn, unge og voksne med handicap har samme muligheder for at udnytte deres potentiale og samme ansvar for eget liv som alle andre samfundsborgere. I Danmark har vi i en lang årrække arbejdet for at fremme inklusion og lige muligheder. Det har blandt andet vist sig ved, at Danmark i 2009 uden forbehold kunne ratificere FN s Handicapkonvention. Et af de klare mål i regeringens handicappolitiske handlingsplan var at sikre, at Danmark også kunne tiltræde konventionens frivillige tillægsprotokol, og i maj 2014 fik regeringen et bredt mandat fra Folketinget hertil. Tiltrædelsen af tillægsprotokollen betyder blandt andet, at det nu er muligt at klage til FN s Handicapkomité over oplevede krænkelser af Handicapkonventionen, og sender et stærkt signal om, hvor alvorligt Danmark tager sine forpligtelser under FN s Handicapkonvention. I denne publikation bliver der fulgt op på, hvad der er sket med handlingsplanens mange initiativer nu snart et år efter dens offentliggørelse. Hensigten er at give den interesserede læser et hurtigt overblik over de enkelte initiativer hvor langt er de fra at blive fuldt ud realiseret, hvilke resultater er allerede opnået, og hvem har hovedansvaret for, at initiativerne kommer sikkert i mål? Publikationen er lige som handlingsplanen inddelt efter seks centrale indsatsområder, hvor de igangværende initiativer på området kort præsenteres. I hvert kapitel er der fremhævet ét eller flere initiativer, hvor proces og fremskridt uddybes. Du kan læse mere om de overordnede visioner og målsætninger der ligger bag initiativerne i den handicappolitiske handlingsplan 2013 Et samfund for alle, som kan downloades på Opfølgning på handicappolitisk handlingsplan et samfund for alle 5

6 EDBORGERSKAB G DELTAGELSE Mødet mellem mennesker med og uden handicap skal være ligeværdigt, fordomsfrit og inkluderende. 6 Opfølgning på handicappolitisk handlingsplan et samfund for alle

7 Danmark er kendt som et åbent samfund, der arbejder aktivt for at bekæmpe diskrimination og fordomme. Blandt andet er der i Danmark mange muligheder for at deltage i fællesskaber, foreningsliv med videre på tværs af alder, køn og social baggrund. Regeringen ønsker at værne om det mangfoldige civilsamfund og arbejder derfor for at gøre samfundets mange fællesskaber endnu mere inkluderende. En af regeringens målsætninger er at fremme og styrke ligeværdige og inkluderende møder mellem mennesker med og uden handicap. Derfor blev der i forbindelse med den handicappolitiske handlingsplan iværksat en række initiativer med det formål at nedbryde fordomme og fremme gensidig respekt, viden og tolerance. Ligesom regeringen søsatte en række initiativer, der skal forbedre rammerne for, at mennesker med handicap kan leve et selvstændigt liv, hvor de kan deltage i samfundslivet og bidrage til de demokratiske handlinger i samfundet på lige fod med andre. Flere af initiativerne var allerede i gang ved udgivelsen af handlingsplanen i 2013 og bliver derfor ikke præsenteret i det følgende. Det drejer sig blandt andet om Lighedsambassadørkorpset, hvor mange fagfolk og helt almindelige borgere allerede har meldt sig som ambassadører, der skal bidrage til at forbedre ligheden i sundhed for blandt andet mennesker med handicap. Ligesom Best Buddies -ordningen fortsat er med til at danne venskaber mellem udviklingshæmmede og ikke-udviklingshæmmede. Du kan læse mere om disse og andre igangværende initiativer i den handicappolitiske handlingsplan. På de følgende sider præsenteres en kort status på de aktuelle og fremadrettede initiativer under temaet Medborgerskab og deltagelse. Opfølgning på handicappolitisk handlingsplan et samfund for alle 7

8 Flyt holdninger og gør op med fordomme Regeringen ønsker at udvikle en langsigtet strategi, som skal fremme en positiv holdningsændring i samfundet og forbedre grundlaget for et ligeværdigt møde mellem mennesker med og uden handicap. Opgaven med at udvikle et forslag til en langsigtet strategi for holdningsændringer er forankret i en arbejdsgruppe med deltagelse af centrale aktører, under ledelse af Det Centrale Handicapråd (DCH). Arbejdsgruppen er nedsat, og der er gennemført aktiviteter på Folkemødet på Bornholm 2014 og offentliggjort en foranalyse, der skal danne grundlag for arbejdet. Arbejdet afsluttes i 2015, hvor regeringen præsenteres for et forslag til en langsigtet strategi for holdningsændringer på handicapområdet. Interesserede kan rette henvendelse til sekretariatschef i DCH Andreas Jull Sørensen eller Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold (fremover betegnet Socialministeriet), der er ansvarlig for initiativet. Nye alliancer i civilsamfundet Regeringen nedsætter en tænketank, som skal udforme en strategi for nye alliancer mellem handicaporganisationerne og det øvrige civilsamfund. Målet er at bruge handicaporganisationernes og det øvrige civilsamfunds kompetencer til at bygge bro mellem mennesker med handicap og den frivillige verden. Inden årsskiftet 2014/2015 vil der blive nedsat en arbejdsgruppe, som skal fastlægge rammerne for tænketankens arbejde. Tænketanken vil blive udpeget i starten af Til inspiration for tænketankens arbejde vil der blive tilknyttet et sparringspanel, og der vil blive indhentet danske og udenlandske erfaringer. Interesserede kan rette henvendelse til Socialstyrelsen, der i samarbejde med Socialministeriet er ansvarlige for initiativet. Frivillig faglighed Der oprettes en pulje, som skal styrke og kvalificere den frivillige indsats på handicapområdet ved at gøre brug af frivilliges særlige kompetencer. Projektet blev igangsat i starten af 2014 og afsluttes i december Socialstyrelsen har i starten af 2014 gennemført en videns- og erfaringsopsamling af nationale og internationale erfaringer på handicapområdet med frivillig faglighed, herunder de anvendte metoder på området. I efteråret 2014 bliver der udmeldt en ansøgningspulje og valgt projektdeltagere. Puljeprojekterne kører fra januar 2015 til oktober Interesserede kan rette henvendelse til Socialstyrelsen, der i samarbejde med Socialministeriet er ansvarlige for initiativet. 8 Opfølgning på handicappolitisk handlingsplan et samfund for alle

9 Enheden for Antidiskrimination på handicapområdet Socialministeriet har nedsat en enhed for Antidiskrimination, der sætter fokus på diskrimination og forskelsbehandling både overfor nydanskere og mennesker med handicap. Initiativet blev igangsat i 2014 og kører frem til Enheden er oprettet i Ankestyrelsen og skal blandt andet undersøge omfanget og karakteren af diskrimination af mennesker med handicap og tilrettelægge indsatser, der skal forebygge og mindske omfanget af diskrimination. Enheden for Antidiskrimination skal desuden koordinere arbejdet med andre handicappolitiske tiltag målrettet ligebehandling og forebyggelse af diskrimination. Som første led i arbejdet er Antidiskriminationsenheden i gang med at udarbejde en kortlægning, som dels består af et litteraturstudie med en gennemgang af relevante undersøgelser på området og dels en gennemgang af indsatser, som fokuserer på at fremme ligebehandling af mennesker med handicap. Litteraturstudiet vil give en systematisk opsamling på eksisterende viden fra danske og nordiske undersøgelser, som vil give viden om, hvem der udsættes for forskelsbehandling, hvilken karakter den har, og hvor den hyppigst forekommer. Resultaterne forventes at kunne forelægges i begyndelsen af Gennemgangen af indsatser og aktiviteter, der er igangsat nationalt, kommunalt eller gennem relevante interesseorganisationer i perioden 2008 til 2014, tager afsæt i oplysninger indsamlet fra kommuner, handicaporganisationer og statslige myndigheder. Der vil også blive foretaget en vurdering af virkningen af indsatserne. Antidiskriminationsenheden samarbejder desuden med Det Centrale Handicapråd om en kortlægning, som blandt andet skal indgå i Det Centrale Handicapråds arbejde med en strategi for holdningsændring og nedbrydning af fordomme om mennesker med handicap. Formålet med den fælles kortlægning er at afdække befolkningens holdning til mennesker med handicap og at anvende denne viden til at ændre negative holdninger og mindske forskelsbehandling af personer med handicap, fx gennem oplysning og kampanger. Interesserede kan rette henvendelse til Ankestyrelsen, der i samarbejde med Socialministeriet er ansvarlige for initiativet. Opfølgning på handicappolitisk handlingsplan et samfund for alle 9

10 Lettere adgang til kulturtilbud Kulturministeriet har iværksat tre initiativer, der skal forbedre adgangen til kulturtilbud. De tre initiativer omfatter: Tilgængelighedsmærkning af kulturinstitutioner En kampagne der har været med til at sikre, at der i dag er 162 God Adgang-mærkede statslige og statsanerkendte museer. Der tildeles ét til syv mærker i forhold til tilgængeligheden for de syv definerede handicapgrupper i gennemsnit har museerne opnået 4,5 mærker. Museerne er samtidig blevet vejledt i, hvordan tilgængeligheden kan forbedres. Kampagnen er i sin afsluttende fase. Du kan læse mere om museerne tilgængelighed på og på Styrket formidling Kulturstyrelsen står for at indsamle og udbrede best practice-eksempler på mobilteknologiske løsninger, som kan styrke museernes formidling til brugergrupper med særlige behov. Initiativet er igangsat, men er endnu kun i en tidlig fase. Bedre filmoplevelser; synstolkning/tekstning af nye danske film i udvalgte biografer Forsøg med tekstning af nye danske film er aftalt med Nordisk Film Biografer, Høreforeningen og Danske Døves Landsforbund. Filmene vises ultimo Der er endvidere indhentet erfaringer med synstolkning af film via mobilapplikationer, som bearbejdes til brug for det danske marked. Der gennemføres test af dette i efteråret Du kan kontakte Det Danske Filminstitut for yderligere information om dette initiativ. Interesserede kan desuden rette henvendelse til Kulturministeriet, der er ansvarlig for de tre initiativer. Mestringskurser for mennesker med udviklingshæmning De undervisningsforløb, som blev udviklet i Medborgerskabsprojektet til de særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser, videreudvikles, så de kommer en bredere målgruppe til gavn. Målgruppen er blevet udvidet til også at omfatte voksne med udviklingshæmning på aktivitets- og samværstilbud og i beskyttet beskæftigelse. Målet er at støtte voksne med udviklingshæmning i at deltage i samfundslivet og opnå større viden om egne rettigheder og pligter. Arbejdet med at tilpasse og teste undervisningsmaterialet er blevet igangsat i I starten af 2015 bliver der afholdt mestringskurser i kommuner. Det reviderede undervisningsmateriale forventes at udkomme i slutningen af Interesserede kan rette henvendelse til Socialstyrelsen eller Socialministeriet, der er ansvarlige for initiativet. 10 Opfølgning på handicappolitisk handlingsplan et samfund for alle

11 Nemmere adgang til valghandlinger Regeringen fremsatte den 13. november 2013 et lovforslag, som giver vælgere med nedsat førlighed eller andet handicap mulighed for at afgive deres stemme på et andet afstemningssted end det, de er tilknyttet på valglisten. Ændringen af afstemningssted skal være begrundet i vælgernes nedsatte funktionsevne. Lovforslaget trådte i kraft den 1. marts De nye regler fandt første gang anvendelse ved Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj Reglerne er beskrevet i Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning til kommunerne om afholdelse af valghandlingerne, hvoraf det blandt andet fremgår, at kommunerne skal sørge for, at vælgerne bliver gjort bekendt med muligheden for at ændre afstemningssted. Ethvert forhold, som vedrører vælgerens handicap, kan begrunde en ændring af afstemningssted. Det vil således fx være muligt at blive overført til et afstemningssted med handicapvenlige adgangsforhold, et separat lydtæt stemmerum, lokaler med særligt gode lysforhold eller andet der kan forbedre den enkeltes stemmemulighed. Der er endnu ikke modtaget oplysninger fra kommunerne om, i hvilket omfang der blev gjort brug af den nye mulighed for at ændre afstemningssted. Regeringen vil fortsat fokusere på at forbedre tilgængeligheden til demokratiet og vil arbejde for, at flere vælgere med handicap får mulighed for at stemme uden hjælp fra andre. Interesserede kan rette henvendelse til Økonomi og Indenrigsministeriet, der er ansvarlig for initiativet. Opfølgning på handicappolitisk handlingsplan et samfund for alle 11

12 Deltagelse i beboerdemokratiet Regeringen vil iværksætte en undersøgelse af, om mennesker med handicap oplever barrierer for at kunne deltage i beboerdemokrati i den almene boligsektor. Et velfungerende beboerdemokrati baserer sig på, at alle har samme mulighed for deltagelse, og er en hjørnesten i den almene boligsektor, der sikrer beboerne indflydelse på egen hverdag i boligområderne. Projektet startes i efteråret 2014 i forbindelse med en forbedring af registreringen af tilgængeligheden i de almene boliger. Undersøgelsen gennemføres i samarbejde med relevante partnere inden for den almene boligsektor. Det forventes, at resultatet af undersøgelsen vil forelægge i efteråret Interesserede kan rette henvendelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, der er ansvarlig for initiativet. Partnerskab med civilsamfundet på sundhedsområdet Regeringen har afsat 120 mio. kr. i perioden til at indgå partnerskaber med frivillige foreninger, private aktører og erhvervslivet. Partnerskaberne skal via konkrete initiativer og tiltag understøtte de nationale mål for danskernes sundhedstilstand de næste 10 år. Som et led i arbejdet blev publikationen Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år offentliggjort den 29. januar Publikationen kan downloades på www. sum.dk. I forbindelse med offentliggørelsen blev en partnerskabspulje, med ansøgningsfrist den 1. juni 2014, udmeldt på ministeriets hjemmeside. Interesserede kan rette henvendelse til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, der er ansvarlig for initiativet. 12 Opfølgning på handicappolitisk handlingsplan et samfund for alle

13 Styrkelse af de kommunale handicapråd Socialministeriet lancerer i samarbejde med Socialstyrelsen et projekt, som skal give handicaprådenes medlemmer inspiration og sparring til arbejdet i handicaprådene. Socialstyrelsen vil i 2014 afholde to undervisnings- og netværksdage i hver region, hvor alle handicaprådenes medlemmer er velkomne. Den første runde undervisningsog netværksdage er afholdt i april og maj 2014, og planlægningen af den anden runde til november 2014 er i gang. Programmet til undervisnings- og netværksdagene er udarbejdet af en arbejdsgruppe med deltagelse af repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer, Kommunernes Landsforening og Det Centrale Handicapråd. Socialstyrelsen etablerer desuden et elektronisk netværk for handicaprådene, hvor de løbende kan få rådgivning og inspiration. Netværket findes på og er primært målrettet handicaprådenes medlemmer, suppleanter og sekretariat, som får adgang til netværket efter tilmelding via rådenes sekretariat. Netværket understøtter blandt andet de temaer, som har været oppe på den første runde af undervisnings- og netværksdage. Interesserede kan rette henvendelse til Socialstyrelsen, der i samarbejde med Socialministeriet er ansvarlige for initiativet. Opfølgning på handicappolitisk handlingsplan et samfund for alle 13

14 Alle mennesker skal have lige muligheder for at uddanne sig. DDANNELSE 14 Opfølgning på handicappolitisk handlingsplan et samfund for alle

15 Uddannelse er et markant omdrejningspunkt i både børn og voksnes udvikling. I grundskolen og i det videre uddannelsessystem skal alle elever udfordres, så de kan blive så dygtige, de kan uanset hvilke forudsætninger de hver især kommer med. På samme tid skal uddannelse udfordre socialt, så alle kan få et godt afsæt til at respektere forskellighed og sætte pris på mangfoldighed i samfundet. For at understøtte denne udvikling har regeringen iværksat en ambitiøs dagsorden om omstilling til øget inklusion i folkeskolen. Det betyder, at flere elever med særlige behov ledsaget af den nødvendige støtte i dag bliver inkluderet i den almindelige undervisning. Børnene bliver ad den vej ikke blot en del af en fælles undervisning, men også til medlemmer af et vigtigt fællesskab som kan give afsæt for bedre læring og bedre muligheder i deres videre liv og uddannelse. Regeringen tror på, at undervisningen og den specialpædagogiske indsats i grundskolen vil give flere unge med handicap mod på at begynde en ungdomsuddannelse. Det understøttes af de initiativer, der blev iværksat i den handicappolitiske handlingsplan. Planen indeholder desuden flere initiativer, der er rettet mod at give voksne gode muligheder for at opkvalificere og omskole sig, så de har de kvalifikationer, der er brug for. Det gælder også de voksne med handicap, som ikke kom med på uddannelsesvognen i første omgang. Ved udgivelsen af handlingsplanen var en række udviklingsprojekter om inklusion i uddannelser allerede godt i gang. Udviklingsprojekterne, der er et samarbejde mellem forskere og kommuner, giver kommunerne mulighed for at dykke ned i udvalgte problemstillinger på inklusionsområdet, samtidig med at der genereres ny viden til gavn for alle landets kommuner og den samlede inklusionsindsats. Du kan læse mere om igangværende udviklingsprojekter i den handicappolitiske handlingsplan eller på Undervisningsministeriets hjemmeside På de følgende sider præsenteres en kort status på de aktuelle og fremadrettede initiativer under temaet Uddannelse. Opfølgning på handicappolitisk handlingsplan et samfund for alle 15

16 Tidlig identifikation af læse-, regneog sprogvanskeligheder Undervisningsministeriet har igangsat en udvikling af nye redskaber, som skal sikre den bedst mulige støtte til børn med ordblindhed eller talblindhed og til børn med sprogforståelsesvanskeligheder. Initiativet omfatter: En ordblindetest Der udvikles en ordblindetest, som kan anvendes på forskellige uddannelsesniveauer fra grundskole til videregående uddannelse, og som kan identificere elever med ordblindhed. Testen er under udvikling og stilles til rådighed for skoler og kommuner fra primo En test for talblindhed Der er gennemført en kortlægning af talblindhed i 2013 af SFI. Kortlægningen Talblindhed en forskningsoversigt kan downloades på sfi.dk og uvm.dk. Efter udbud er der indgået kontrakt med Aarhus Universitet og UC Sjælland om udvikling af en test af talblindhed, ligesom der udarbejdes elektroniske vejledninger til den opfølgende indsats for elever med talblindhed. Initiativer afsluttes i Interesserede kan rette henvendelse til Undervisningsministeriet, der er ansvarlig for initiativet. Analyse af voksen og efteruddannelsesområdet Regeringen har nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe, der skal kortlægge voksen- og efteruddannelsesområdets udfordringer i relation til inklusion af mennesker med handicap. Kortlægningen skal afdække, hvordan mennesker med handicap der deltager i voksen- og efteruddannelse kompenseres, og om de får den nødvendige specialpædagogiske bistand. Der indhentes ekstern konsulentbistand til gennemførelse af kortlægningen, som forventes afsluttet ultimo Undervisningsministeriet er sekretariat for arbejdsgruppen, som skal afrapportere til regeringen i 1. kvartal Arbejdsgruppen består foruden Undervisningsministeriet af repræsentanter fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, Socialministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Finansministeriet. Arbejdsgruppen vil indstille forslag til, hvordan støtten til målgruppen fremadrettet kan tilrettelægges. Interesserede kan rette henvendelse til Undervisningsministeriet, der er ansvarlig for initiativet. 16 Opfølgning på handicappolitisk handlingsplan et samfund for alle

17 Gennemgang af eksisterende støtteordninger Der er nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe, som skal fremme, at uddannelsessøgende med handicap gennemfører ungdomsuddannelser og videregående udannelser. Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra Uddannelses-, Undervisnings- og Finansministeriet samt Socialministeriet. Gruppen har, i dialog med centrale aktører på området, gennemgået de eksisterende støtteordninger til uddannelsessøgende med handicap. Målet er at indrette støtteordningerne på den mest hensigtsmæssige måde inden for den gældende økonomiske ramme. I arbejdet er konklusionerne fra Sammenslutningen af Unge med Handicaps Ekspertcamp i maj 2013 blevet inddraget. Den tværministerielle arbejdsgruppe har afleveret et første udkast til afrapportering i april 2014, og arbejdet forventes afsluttet med en samlet afrapportering til regeringen i sidste halvår af Interesserede kan rette henvendelse til Uddannelses- og Forskningsministeriet, der er ansvarlig for initiativet. Særlige gymnasieforløb for elever med Aspergers syndrom Undervisningsministeren har permanentgjort de tidligere forsøgsordninger med særlige Aspergers-klasser i STX og HF målrettet elever, som ikke kan enkeltintegreres i de almindelige gymnasieforløb. De tidligere forsøgsordninger viste gode resultater; blandt andet viste de, at eleverne i de særlige klasser klarede sig godt fagligt, havde en høj gennemførelse på uddannelserne, og at en stor del af eleverne fortsatte til en videregående uddannelse. Ændring af lovgivning blev vedtaget af Folketinget i december Lovændringen har virkning fra skoleåret 2014/2015 og implementeres på udvalgte gymnasier. Der oprettes seks STX- og HF-klasser på seks skoler fordelt i hele landet med optag fra august Skolerne er udvalgt efter en udbudsrunde. Interesserede kan rette henvendelse til Undervisningsministeriet, der er ansvarlig for initiativet. Opfølgning på handicappolitisk handlingsplan et samfund for alle 17

18 Tekster til alle Undervisningsministeren og uddannelsesministeren har fået gennemført en analyse af uddannelsesinstitutionernes brug af forskellige handicaptilgængelige tekstformater på fx undervisningsportaler og biblioteksløsninger. Analysen vil munde ud i en brugervenlig vejledning i valg af formater, som blandt andet beskriver, hvordan forskellige formater kompenserer og spiller sammen med forskellige hjælpemidler. Der er truffet aftale med et konsulentfirma, som har besøgt et antal uddannelsesinstitutioner og har analyseret institutionernes brug af tekster i vinteren 2013/2014. Rapport og vejledning til uddannelsesinstitutionerne om, hvordan tekster kan gøres tilgængelige, lægges ud på SPS-ordningens hjemmeside i efteråret Interesserede kan rette henvendelse til Undervisningsministeriet, der er ansvarlig for initiativet. 18 Opfølgning på handicappolitisk handlingsplan et samfund for alle

19 Fokus på børn med særlige undervisningsbehov Undervisningsministeren har iværksat en række initiativer, som skal sikre en høj kvalitet af undervisningen af børn, der ikke kan inkluderes i den almindelige folkeskole. Initiativerne omfatter: Kvalitetsindikatorer for undervisningen i specialskoler Projektet Kvalitet af undervisningen på specialskoler er gennemført af SFI og Aarhus Universitet for Undervisningsministeriet i perioden januar 2013 til februar Der er udarbejdet seks rapporter og et udkast til et redskab til evaluering og vurdering af kvaliteten. Forskerne har udpeget fem centrale fokusområder for den videre udvikling af kvaliteten: Samarbejde med kommunen om mål for skolen og for elevernes faglige udvikling. Prioritering af elevernes faglige udvikling. Evaluerings- og testkultur. Udvikling af personalets kompetencer. Samarbejde med andre skoler, herunder almenskolerne. Resultaterne fra projektet drøftes med blandt andre Kommunernes Landsforening, Danske Handicaporganisationer og en række specialskoler i andet halvår af Løft af undervisningen på interne skoler Et projekt, som skal styrke kvaliteten i anbragte børn og unges undervisning på interne skoler på døgninstitutioner og opholdssteder, så flere anbragte børn og unge får videre uddannelse end grundskolen. Projektet løber frem til juli 2016, og der er ansat to konsulenter, som arbejder med at etablere partnerskaber mellem kommuner, folkeskoler og interne skoler på anbringelsessteder. Partnerskaberne løber et år af gangen, og der forventes igangsat fem partnerskaber i skoleåret 2014/2015 og syv partnerskaber i skoleåret 2015/2016. Konsulenterne arbejder ligeledes på at udvikle et vejlednings- og inspirationsmateriale til at styrke god undervisnings-, visitations- og tilsynspraksis. Materialet forventes færdiggjort ved udgangen af første kvartal af Viden om samarbejdet mellem specialtilbud og folkeskole Et ph.d.-projekt som skal sikre forskningsbaseret viden om samarbejdet mellem specialtilbud og almindelige folkeskoler. Projektet, der fortsat er under planlægning, skal sætte fokus på organisationsformer, som kan sikre, at specialpædagogisk viden fra specialtilbud sættes i spil i den almindelige undervisning. Interesserede kan rette henvendelse til Undervisningsministeriet, der er ansvarlig for de tre initiativer. Opfølgning på handicappolitisk handlingsplan et samfund for alle 19

20 ESKÆFTIGELSE Flere mennesker med handicap skal realisere deres potentiale gennem et aktivt arbejdsliv. 20 Opfølgning på handicappolitisk handlingsplan et samfund for alle

21 Beskæftigelse er væsentligt for, at mennesker med handicap kan deltage i og bidrage til samfundslivet på lige fod med alle andre. På trods af det, er der fortsat færre mennesker med handicap, som er i beskæftigelse, end mennesker uden handicap; det ønsker regeringen at ændre. Der er mange gevinster at høste ved, at flere mennesker med handicap kommer i beskæftigelse, både for samfundet og den enkelte. Samtidig er et mangfoldigt og rummeligt arbejdsmarked med til at skabe naturlige og ligeværdige fællesskaber mellem mennesker med og uden handicap og dermed understøtte respekt for forskellighed og ligebehandling i samfundet. Ved udgivelsen af den handicappolitiske handlingsplan i 2013 var flere initiativer på beskæftigelsesområdet allerede i fuld gang. Eksempelvis havde regeringen nedsat et ekspertudvalg med Carsten Koch i spidsen til at gennemføre en udredning af beskæftigelsesindsatsen i Danmark. Udvalget skal i anden fase af arbejdet komme med anbefalinger til en styrket beskæftigelsesindsats målrettet mennesker, der ikke umiddelbart er arbejdsmarkedsparate fx på grund helbredsproblemer eller funktionsnedsættelser. På de følgende sider præsenteres en kort status på de aktuelle og fremadrettede initiativer under temaet Beskæftigelse. Opfølgning på handicappolitisk handlingsplan et samfund for alle 21

22 Rehabiliteringsteams Som led i reformen af førtidspension og fleksjob er der etableret tværfaglige rehabiliteringsteams i alle kommuner. I rehabiliteringsteamet sidder repræsentanter fra kommunernes beskæftigelsesområde, socialområde, sundhedsområde og uddannelsesområde. Derudover er regionen repræsenteret i form af en sundhedskoordinator, der fungerer som bindeled mellem kommunen og sundhedsvæsnet. De kommunale rehabiliteringsteams skal sikre en bedre koordinering af indsatsen på tværs af de forskellige forvaltninger og sektorer, så den enkelte borger får en helhedsorienteret indsats, og de samlede ressourcer anvendes bedst muligt. Derfor er rehabiliteringsteams et vigtigt redskab til at nå målet om, at flest muligt får en tilknytning til arbejdsmarkedet, og færrest muligt ender på varig, passiv forsørgelse. Der vil senest i 2017 blive udarbejdet en større evaluering af reformen af førtidspension og fleksjob. Interesserede kan rette henvendelse til Beskæftigelsesministeriet, der er ansvarlig for initiativet. 22 Opfølgning på handicappolitisk handlingsplan et samfund for alle

23 Stærkere arbejdsmarkedstilknytning for mennesker med handicap Satspuljepartierne afsatte i 2013 tolv mio. kr. til en pulje, der skal understøtte arbejdsmarkedstilknytningen for mennesker med handicap. Med afsæt heri er der udvalgt og iværksat ni projekter indenfor følgende områder: a) Udvikling og afprøvning af metoder, der gennem lokal forankring medvirker til at øge arbejdsmarkedsdeltagelse for personer med psykisk handicap. b) Inddragelse af civilsamfundet, så lokale organisationer og foreninger kan spille en aktiv rolle i at bringe mennesker med funktionsnedsættelse nærmere arbejdsmarkedet. c) Afprøvning af nye metoder, der skal styrke arbejdsmarkedstilknytningen for personer med handicap med læse- og skrivevanskeligheder. Projekterne evalueres flere gange undervejs. I efteråret 2014 gennemføres en midtvejsevaluering, og efter projekternes afslutning i sommeren 2016 gennemføres en slutevaluering. Interesserede kan rette henvendelse til Beskæftigelsesministeriet, der er ansvarlig for initiativet. Opfølgning på handicappolitisk handlingsplan et samfund for alle 23

24 Flere i fleksjob Som led i finansloven for 2013 blev der aftalt en række initiativer, der skal medvirke til at skabe flere fleksjob frem mod Der er igangsat følgende seks initiativer: Fleksjobbonus For at skabe jobåbninger for personer med en lille arbejdsevne har Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse igangsat forsøg med fleksjobbonus til virksomheder, der ansætter en person i fleksjob i 10 timer eller færre om ugen. De første erfaringer med forsøget tyder på, at mange virksomheder er interesserede i at ansætte medarbejdere i fleksjob med under 10 timers ugentlig arbejdstid. Fleksjobambassadører i alle kommuner Der er afsat 120 mio. kr. til ansættelse af fleksjobambassadører i landets kommuner i 2014 og 70 mio. kr. i Fleksjobambassadørerne skal skabe kontakt mellem virksomheder og ledige og ved opsøgende arbejde skabe flere fleksjobs og udbrede viden om den nye fleksjobordning. Fleksjobambassadørerne skal endvidere udveksle best practice for, hvordan man etablerer fleksjob på få og mange timer, opsøger virksomheder mv. Forsøg med kommunale fleksjobansættelser Forsøg med en ny type kommunale fleksjob, der skal udvikle og afprøve modeller til nye kommunale ansættelsesformer, der særligt gavner fleksjobbere, der kun kan arbejde få timer. 4 udvalgte kommuner afprøver ansættelsesformer, hvor kommunen ansætter fleksjobberen og giver vedkommende mulighed for at løse opgaver i fx private virksomheder under hensyntagen til fleksjobberens skånebehov. Forsøget blev igangsat medio 2013 og afsluttes i november 2014, hvorefter der udarbejdes en evaluering. Forsøg med fleksjobværksteder Forsøg, hvor 4 udvalgte kommuner indgår aftale med virksomheder om at ansætte fleksjobbere med meget nedsat arbejdsevne i mindre enheder eller værksteder. Virksomhederne ansætter mindst to fleksjobbere i afdelinger i virksomheden, hvor der er opgaver egnet til fleksjobbere med få timer og forskellige skånebehov. Forsøget blev igangsat medio 2013 og afsluttes i november 2014, hvorefter der udarbejdes en evaluering. 24 Opfølgning på handicappolitisk handlingsplan et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan status Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan status Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan status 2014 Et samfund for alle September 2014 Et samfund for alle Indholdsfortegnelse Et samfund for alle 4 Medborgerskab og deltagelse 6 Uddannelse 14 Beskæftigelse 20

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan 2013 kort fortalt Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan 2013 kort fortalt Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan 2013 kort fortalt Et samfund for alle Oktober 2013 Et samfund for alle Med den handicappolitiske handlingsplan Et samfund for alle præsenterer regeringen sine visioner for

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Oktober 2013 Visioner for dansk handicappolitik 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ET SAMFUND FOR ALLE 3 VISIONER FOR DANSK HANDICAPPOLITIK 4 MERE VIDEN OG BEDRE

Læs mere

Strømninger på handicapområdet

Strømninger på handicapområdet Strømninger på handicapområdet Kick-off møde den18. maj 2015 v./ kontorchef Randi Lykou, Kontor for kommunikationshandicap, sjældne handicap og specialundervisning, Disposition Den overordnede ramme den

Læs mere

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet Maj 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Handicappolitik. Et liv som alle andre

Handicappolitik. Et liv som alle andre Handicappolitik Et liv som alle andre Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet Marts 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om handicapindsatsen

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik 1 Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige).

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige). Bilag 2 initiativer på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område Initiativ Sikre sammenhæng i overgange Forankring Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Udfordring Hvad ønsker man at forandre og

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Handicappolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for handicappolitikken Handicappolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Læs mere

Handicappolitik. (udkast)

Handicappolitik. (udkast) Handicappolitik (udkast) Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Handicappolitiske grundprincipper... 2 Kommunal opgaveløsning... 3 Boliger og tilgængelighed i fysiske omgivelser... 4 Børn og unge... 5 Uddannelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Task force på handicapområdet Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Ansøgningsfrist torsdag

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

H a n d i c a p p o l i t i k

H a n d i c a p p o l i t i k H a n d i c a p p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Der er sket store ændringer på handicapområdet de seneste

Læs mere

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold ikke i tilstrækkelig

at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold ikke i tilstrækkelig Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholds redegørelse

Læs mere

Retningslinjer for brugerindflydelse

Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse 1. Indledning Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet retningslinjer for brugerindflydelse inden for. Retningslinjerne er udformet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 66 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 66 Offentligt Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 66 Offentligt 14. november 2014 Undervisningsministeriets initiativer med fokus på ordblinde og talblinde elever For mange ordblinde og talblinde

Læs mere

HANDICAPPOLITIK 2015-2019

HANDICAPPOLITIK 2015-2019 HANDICAPPOLITIK 2015-2019 Foto: Krudtuglerne ved indvielse af boliger på Tycho Brahes Vej i Haslev, august 2013 - det handler om respekt, ligeværd og personlig frihed Indhold Forord... 3 Indledning...

Læs mere

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Handicappolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord Alle borgere har ressourcer og evner, som kan bruges til at skabe et godt liv for sig selv, for andre og sammen med andre.

Læs mere

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser Handlingsplan 2009-2012 Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser 1. december 2008 1 1. FORMÅL Handicapstrategien på beskæftigelsesområdet supplerer Københavns Kommunes overordnede

Læs mere

HANDICAPPOLITIK

HANDICAPPOLITIK HANDICAPPOLITIK 2015-2017 Her indsættes foto af Krudtuglerne der optræder - hvis personerne på billedet kan godkende, at vi bruger det. Foto: Krudtuglerne ved indvielse af boliger på Tycho Brahes Vej i

Læs mere

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6 MANGFOLDIGHED INKLUSION Side 1 af 6 OM INKLUSION - fra inklusionsudvikling.dk Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt

Læs mere

Skanderborg Kommunes Handicappolitik

Skanderborg Kommunes Handicappolitik Skanderborg Kommunes Handicappolitik Lige muligheder og rettigheder for mennesker med handicap Vision Formål Udviklingsmål Opfølgning 1 Indledning Vision Byrådet besluttede i februar 2007 at pålægge Sundheds-

Læs mere

STRATEGIPLAN Specialfunktionen Job og Handicap

STRATEGIPLAN Specialfunktionen Job og Handicap STRATEGIPLAN 2016 Specialfunktionen Job og Handicap Indhold Indledning... 2 Fokusområde 1: Samarbejde... 3 Fokusområde 2: Viden... 4 Fokusområde 3: Kurser... 5 Fokusområde 4: Virksomhedsindsats... 6 1

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

Handicappolitik

Handicappolitik Handicappolitik 2016-2020 1 Indhold Forord... 3 Baggrund for politikken... 4 Grundlag... 5 Målgruppe... 6 Visionen... 7 Temaer i politikken... 8 Handicappolitikken - fra politik til handling... 10 Hvor

Læs mere

Status for Mål og Midler Voksenhandicapområdet

Status for Mål og Midler Voksenhandicapområdet Fokusområder i 2014 Status Mål forventes at blive realiseret Mål forventes at blive delvist realiseret Mål forventes ikke at blive realiseret Fokusområde Organisation Politikområdet voksenhandicap består

Læs mere

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 1. Mål for grundskoleindsatsen i 2011: 97 % af eleverne fra grundskolen eller 10 klasse bliver tilmeldt og påbegynder en ungdomsuddannelse

Læs mere

Kalundborg kommune marts Handicappolitik

Kalundborg kommune marts Handicappolitik Kalundborg kommune marts 2009 Handicappolitik Grundlag og strategi: Kalundborg kommunes Handicappolitik opstiller en række prioriterede mål for udvalgte politikområder, hvilke tager udgangspunkt i FN s

Læs mere

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle gange op og tænker på, hvor meget i vores daglige liv, vi egentlig tager for givet. Ishøj Kommune

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

Holdninger hvor står vi?

Holdninger hvor står vi? Holdninger hvor står vi? Sekretariatschef Andreas Jull Sørensen, Det Centrale Handicapråd BAGGRUND Enheden for Antidiskrimination og Det Centrale Handicapråd er gået sammen om en holdningsundersøgelse.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 22/2013 om indsatsen over for hjemløse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af integrationsindsatsen over for nyankomne udlændinge. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af integrationsindsatsen over for nyankomne udlændinge. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af integrationsindsatsen over for nyankomne udlændinge April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om effekten

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

Handicap politik [Indsæt billede]

Handicap politik [Indsæt billede] l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

Handicappolitik i Norddjurs Kommune

Handicappolitik i Norddjurs Kommune 2013 Handicappolitik i Norddjurs Kommune 13. august 2013 Dok.nr. 105692-13 Norddjurs Kommunes handicappolitik skal sikre, at borgere med et handicap får mulighed for at deltage i samfundslivet på lige

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om fremme, beskyttelse og overvågning af gennemførelsen af FN s konvention om rettigheder for personer med handicap

Forslag til folketingsbeslutning om fremme, beskyttelse og overvågning af gennemførelsen af FN s konvention om rettigheder for personer med handicap 2010/1 BSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-6306 Fremsat den 4. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet. Den nationale koordinationsstruktur

Specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet. Den nationale koordinationsstruktur Specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet Den nationale koordinationsstruktur 6. juni 2016 1 Indholdsfortegnelse Formål og anvendelse... 3 Specialiseringsbegrebet i National Koordination...

Læs mere

Retur til index. Handicappolitik

Retur til index. Handicappolitik 1 1 Handicappolitik 2 Index Forord... 3 Samarbejde med Ishøj Kommune... 4 målsætninger... 4 Samarbejde... 4 God service... 4 Tilgængelighed... 4 Børn... 4 Uddannelse... 5 Adgang til arbejde... 5 Fridtid,

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE SUM Kommissorium for udvalg om Psykiatri. Nedsættelse af udvalg om psykiatri - sum.dk

PRESSEMEDDELELSE SUM Kommissorium for udvalg om Psykiatri. Nedsættelse af udvalg om psykiatri - sum.dk SUM 01-04-2012 PRESSEMEDDELELSE For at skabe et solidt grundlag for den fremtidige indsats på psykiatriområdet har regeringen besluttet at nedsætte et udvalg, som skal komme med forslag til, hvordan indsatsen

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Forslag. Lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2011/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, sagsnr. 087.00K.391 Fremsat den 28. marts

Læs mere

Inklusionspolitik på Nordfyn

Inklusionspolitik på Nordfyn Inklusionspolitik på Nordfyn Evalueret 2015 Oprettet den 6. april 2016 Dokument nr. 480-2016-108394 Sags nr. 480-2016-14317 Indhold Indledning og baggrund... 2 Visionen for inklusion på Nordfyn... 3 Nordfyns

Læs mere

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015 Handicaprådet i Ballerup 25. marts 2015 Det specialiserede handicapområde Jobcenteret mål: Få borgere i uddannelse Få borgere i job Fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet 2 Indsatser Vi arbejder ud fra

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 7. januar 2015 Dok.nr.: 2014/0026876 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Borger, netværk og civilsamfund

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Udkast til ny handicappolitik

Udkast til ny handicappolitik Udkast til ny handicappolitik Forord Med den nye handicappolitik Lige muligheder i livet sætter vi endnu en ambitiøs kurs for handicapområdet i Rødovre. Handicapområdet er et fælles ansvar, som indebærer,

Læs mere

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform Februar 2007 Blad 668 Kvalitetsreform BKF er inviteret til Regeringens tredje møde om kvalitetsreformen, der har fokus på mål og evaluering og som afholdes på Bornholm d. 8. februar. Læs BKF`s bidrag til

Læs mere

Nye reformer - nye løsninger

Nye reformer - nye løsninger Nye reformer - nye løsninger Førtidspension og fleksjobreform i korte træk Den grundlæggende intention bag den nye førtidspensions og fleksjobreform er at komme væk fra et system, hvor borgeren får tilkendt

Læs mere

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI INTRO SYSTEMATISK OG MÅLRETTET INDSATS I SAMARBEJDE MED GRØNLAND MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders mission i Grønland er at fremme og beskytte menneskerettighederne.

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

Regionale Medlemsmøder forår 2013

Regionale Medlemsmøder forår 2013 Regionale Medlemsmøder forår 2013 Introduktion til reformen Susanne Wiederquist Baggrund! Førtidspension og fleksjob er centrale dele af det sociale sikkerhedsnet i Danmark. Aftalepartierne ønsker derfor

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE Forord Store forandringer. Store udfordringer. Men også nye og store muligheder for at hjælpe vores mest udsatte

Læs mere

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 HANDICAPPOLITIK Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 Produktion og Layout: Tryk: Oplag: Eksemplarer af folderen

Læs mere

Vision Visionen er formuleret med udgangspunkt i, at borgere i Herning Kommune skal sikres ligestilling og ligebehandling.

Vision Visionen er formuleret med udgangspunkt i, at borgere i Herning Kommune skal sikres ligestilling og ligebehandling. Handicappolitik for Herning Kommune December 2007 Indledning Med opgave- og strukturreformens ikrafttræden 1. januar 2007 overtog Herning Kommune en lang række nye opgaver på handicapområdet fra Ringkjøbing

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Furesø Kommunes Handicappolitik Udkast

Furesø Kommunes Handicappolitik Udkast Handicappolitik 270208 Furesø Kommunes Handicappolitik Udkast - 1 - Forord Handicappolitikken er forankret politisk i Økonomiudvalget, godkendt af Byrådet, og politikken er dækkende for hele Furesø Kommune.

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK

INTEGRATIONSPOLITIK INTEGRATIONSPOLITIK 2015-2018 Titel: Integrationspolitik 2015-2018 Udgivet af: Frederiksberg Kommune Smallegade 1 2000 Frederiksberg September 2015 Foto: nilsholm.dk Layout og grafisk produktion: heidiborg.dk

Læs mere

Om projekt Faglige Kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet 9. november 2009

Om projekt Faglige Kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet 9. november 2009 Om projekt Faglige Kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet 9. november 2009 Projektet er et tilbud til kommunerne om at være med til at udvikle og afprøve redskaber, som alle kommuner og dagtilbud frivilligt

Læs mere

Integrationsministeriets informationsmøde. Integrationspuljer 2011

Integrationsministeriets informationsmøde. Integrationspuljer 2011 Integrationsministeriets informationsmøde Integrationspuljer 2011 Program Kl. 14.00 14.45 Velkomst og introduktion til integrationspuljerne Videndeling og erfaringsopsamling Indsatsområder og integrationspuljer

Læs mere

Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 på beskæftigelsesområdet

Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 på beskæftigelsesområdet 07-11-2016 Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesministeren har indgået en aftale ved de decentrale forhandlinger med beskæftigelsesordførerne fra Venstre,

Læs mere

Status på handleplan for Københavns Kommunes Handicappolitik

Status på handleplan for Københavns Kommunes Handicappolitik BILAG 2 Status på handleplan for Københavns Kommunes Handicappolitik 2011-2012 UDVALG: Økonomiudvalget Tværgående målsætninger 3.1.6 Tilgængelighed Status 2012 Økonomi Evt. videreførelse Initiativ 1: Sikring

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 18-09-2014 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK Esbjerg Kommunes BØRN - og UNGEPOLITIK Sammenhæng og helhed 2014 August 2014 Forord For to år siden blev Esbjerg Kommunes Børn- og ungepolitik sendt ud i verden for at være den røde tråd, som skaber helhed

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Folketinget, lokale 2-080, fredag den 14. oktober 2016 kl ]

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Folketinget, lokale 2-080, fredag den 14. oktober 2016 kl ] Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sagsbeh.: SUMSAH Koordineret med: Sagsnr.: 1609031

Læs mere

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011.

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011. 2. marts 2012 Læring fra udviklingsfasen i udviklingsprojektet På vej med en plan i Greve Kommune projekt medfinansieret af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Målet for projektet er at udvikle

Læs mere

Redegørelsen skal forholde sig såvel til beretningens indhold og konklusioner som Statsrevisorernes bemærkninger hertil.

Redegørelsen skal forholde sig såvel til beretningens indhold og konklusioner som Statsrevisorernes bemærkninger hertil. T MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K MINISTEREN Dato: 24. oktober2014 Ministeriet har ved brev af 29. august 2014 modtaget

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. XX kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. XX kl. 12 Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb Ansøgningsfrist d.

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

STRATEGI OM HOLDNINGER OG HANDICAP

STRATEGI OM HOLDNINGER OG HANDICAP STRATEGI OM HOLDNINGER OG HANDICAP INTRODUKTION Har du taget dig selv i at tale højere og tydeligere til en person, der sidder i kørestol? Vil du være forbeholden over for en ny kollega med ADHD? Sætter

Læs mere

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udsattepolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for udsattepolitikken Udsattepolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab.

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Kommissorium for Egedal Kommunes handicappolitik 2012-2015

Kommissorium for Egedal Kommunes handicappolitik 2012-2015 Kommissorium for Egedal Kommunes handicappolitik 2012-2015 Dette kommissorium erstatter kommissorium udarbejdet i efteråret 2011. Formål Vi ønsker med udarbejdelse af denne handicappolitik at skabe øget

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune VISION OG MÅL Fremtidens handicapområde Rudersdal Kommune 2017-2027 Udkast Til høring 2 Indholdsfortegnelse: INDLEDNING...4 FORORD...4 RAMME...5 VISION...6 MÅL...7 BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE...7 BOLIG...7

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere