Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen"

Transkript

1 Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015

2 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status på strategiske pejlemærker... 4 Spor 1 - Slut med papirblanketter og brevpost Fokusområde 1 - Effektiv digital kommunikation med borgere Fokusområde 2 - Lettere vej til vækst for virksomhederne... 7 Spor 2 Ny digital velfærd Fokusområde 3 - Folkeskolen skal udfordre den digitale generation Fokusområde 4 - Effektivt digitalt samarbejde med patienterne Fokusområde 5 - Fart på brugen af teknologi i den sociale indsats Fokusområde 6 - En digital, effektiv og forenklet beskæftigelsesindsats Fokusområde 7 - Digitale universiteter Fokusområde 8 - Effektiv miljøforvaltning på et fælles grundlag Spor 3 Tættere offentligt digitalt samarbejde Fokusområde 9 - Robust digital infrastruktur Fokusområde 10 - Fælles datagrundlag for alle myndigheder Fokusområde 11 - Digitaliseringsklar lovgivning Fokusområde 12 - Fremdrift og fællesoffentlig styring... 24

3 Side 3 af 25 Baggrund og metode Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi har sat en række mål for digitalisering af den offentlige sektor. Hovedparten af målsætningerne er realiseret og enkelte mangler endnu at nå helt i mål, inden strategiperioden udløber ved udgangen af Som led i forberedelsen af en ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi , er der behov for at tegne et billede af den aktuelle status på realiseringen af digitaliseringsstrategien her cirka et år før strategiperioden udløber. Indeværende rapport er udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen. Rapporten baserer sig på statusrapporter, opgørelser fra det fællesoffentlige score card, Digitaliseringsstyrelsens egne opgørelser og interviews med relevante myndigheder. Derudover har de relevante myndigheder bidraget med input til at kvalificere rapportens indhold.

4 Side 4 af 25 Status på strategiske pejlemærker Formålet med denne rapport er at give et øjebliksbillede af fremdriften i realiseringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategien består af tolv fokusområder fordelt på tre hovedspor: 1) Slut med papirblanketter og brevpost Fokusområde 1: Effektiv digital kommunikation med borgerne Fokusområde 2: Lettere vej til vækst for virksomhederne 2) Ny digital velfærd Fokusområde 3: Folkeskolen skal udfordre den digitale generation Fokusområde 4: Effektivt digitalt samarbejde med patienterne Fokusområde 5: Fart på brugen af teknologi i den digitale indsats Fokusområde 6: En digital, effektiv og forenklet beskæftigelsesindsats Fokusområde 7: Digitale universiteter Fokusområde 8: Effektiv miljøforvaltning på et fælles grundlag 3) Tættere offentligt digitalt samarbejde Fokusområde 9: Robust digital infrastruktur Fokusområde 10: Fælles grunddata for alle myndigheder Fokusområde 11: Digitaliseringsklar lovgivning Fokusområde 12: Fremdrift og fællesoffentlig styring Den aktuelle status vurderes i forhold til digitaliseringsstrategiens strategiske pejlemærker. Hvert fokusområde har tre strategiske pejlemærker, der udgør en strategisk rammesætning for området. De strategiske pejlemærker er fremtidsbilleder og overordnede visioner for fokusområderne, og rækker på den baggrund også i nogen udstrækning videre end de enkelte initiativer i digitaliseringsstrategien. Vurderingen af fremdriften på områderne retter særligt fokus mod de aftalte initiativer i digitaliseringsstrategien, men perspektiverer til enkelte udvalgte initiativer fra særligt Strategi for digital velfærd De inddragede initiativer ligger i direkte forlængelse af digitaliseringsstrategiens initiativer. Rapporten udgør således ikke en samlet vurdering af de enkelte områders generelle digitale modenhed. I det følgende præsenteres i kort form den aktuelle status på de strategiske pejlemærker inden for hvert af de tolv fokusområder, hvor der fortsat er lidt under et år tilbage af strategiperioden.

5 Side 5 af 25 Spor 1 - Slut med papirblanketter og brevpost 1.1 Fokusområde 1 - Effektiv digital kommunikation med borgere Pejlemærke 1 Gennem strategiperioden er der foreløbigt indført obligatorisk digital selvbetjening på 66 områder og Digital Post for borgere. Hermed er der taget væsentlige skridt i retning af en mere moderne, effektiv og digital interaktion mellem det offentlige og borgerne. Alle borgere bruger nettet til ansøgninger og anmeldelser til det offentlige. Papirblanketter og formularer er udfaset. Udrulningen af obligatorisk digital selvbetjening følger den såkaldte bølgeplan, der gennem fire bølger sikrer en trinvis overgang til obligatorisk digital selvbetjening. Folketinget har foreløbigt vedtaget tre samlelove med områder, hvor borgere og virksomheder fremover skal ansøge, indberette mv. digitalt. Den fjerde og sidste samlelov forventes vedtaget af Folketinget i første halvdel af 2015, således at i alt 89 områder forventes at overgå til obligatorisk digital selvbetjening inden udgangen af 2015, heraf er 32 områder kommunale og 57 områder statslige. Den foreløbige status på de to første bølger viser, at digitaliseringsstrategiens overordnede målsætning om, at 80 pct. af al kommunikation med det offentlige skal foregå digitalt inden udgangen af 2015, er godt på vej til at blive realiseret. Allerede i 2014 havde 19 ud af 35 områder i bølge 1 og 2 opnået en digitaliseringsgrad på 80 pct. eller derover. Yderligere 6 områder var på samme tidspunkt i nærheden af at realisere målsætningen med en digitaliseringsgrad på mellem 65 og 80 pct. Det vurderes, at der siden 2014 er sket en yderligere stigning i anvendelsen af de digitale kanaler, og at udviklingen vil fortsætte frem mod udgangen af Det støttes blandt andet af, at der allerede på fire af Udbetaling Danmarks områder i bølge 3 er opnået digitaliseringsgrader på mellem 77 og 98 pct. efter blot 4 måneder med obligatorisk digital selvbetjening. Fx har ansøgning om folkepension en digitaliseringsgrad på 92 pct. og ansøgning om børnetilskud til enlige en digitaliseringsgrad på 95 pct. Det vurderes dog samtidig, at der fortsat er betydelig variation på tværs af især de kommunale områder. Således viser opgørelser af enkelte områder, at der på landsplan ved fx ansøgning om sundhedskort er en digitaliseringsgrad på ca. 52 pct., mens den mest digitale kommune har opnået en digitaliseringsgrad på 90 pct. Endelig har enkelte områder vist sig vanskeligere at digitalisere i det forventede omfang, blandt andet fordi den digitale del af sagsgangen suppleres af et personligt fremmøde, fx ved ansøgning om udstedelse af kørekort og pas.

6 Side 6 af 25 Pejlemærke 2 Overgangen til Digital Post for borgere blev gennemført den 1. november Pr. 1. februar 2015 er kun 8 pct. af befolkningen permanet fritaget fra ordningen og 3 pct. midlertidigt fritaget. Status er således, at 89 pct. af borgerne er tilmeldt Digital Post, hvilket overgår den oprindelige målsætning på 80 pct. 24 pct. af borgerne blev automatisk tilmeldt Digital Post pr. 1. november, heraf har kun en fjerdedel ikke tidligere haft kontakt med e-boks. Over 90 pct. af de tilmeldte borgere været logget ind på deres digitale postkasse siden marts Der kommer ikke flere kuverter fra det offentlige. Alle borgere har en digital postkasse, hvori de modtager deres breve fra det offentlige. Store dele af de offentlige breve forventes omlagt til digital forsendelse i Det kræver imidlertid en betydelig indsats fremadrettet fra de enkelte myndigheder for, at borgerne fremover modtager al relevant post digitalt. Indtil omlægningen har fundet sted kan borgerne muligvis opleve, at kommunikationen med nogle offentlige myndigheder ikke indfrier deres forventninger. Der er i 2014 gennemført en analyse af mulighederne for at stille tilsvarende krav om Digital Post til borgere (og virksomheder) i udlandet. Analysen viser, at der er generelle udfordringer for udstedelse af NemID til denne målgruppe, herunder på grund af krav om dansk cpr- og cvr-nummer, samt fysisk fremmøde for at sikre identifikation. Der pågår på nuværende tidspunkt et videre analysearbejde af mulighederne for at afhjælpe udfordringerne. Pejlemærke 3 For at understøtte overgangen til obligatorisk digital kommunikation er der igangsat en række initiativer for at støtte og hjælpe borgerne i anvendelsen af offentlige digitale løsninger. Kommunerne har indført mulighed for at få hjælp til digital selvbetjening hos det lokale borgerservicecenter og på bibliotekerne, og der er gennemført landsdækkende kommunikationskampagner i forbindelse med ikrafttrædelsen af de enkelte bølger af digital selvbetjening og overgangen til Digital Post. Borgere, der har svært ved at komme i gang med at bruge de offentlige digitale løsninger, får den nødvendige hjælp og støtte. En effektiv og enkel selvbetjeningsløsning af høj kvalitet er et vigtigt redskab til at imødegå de borgere, der har vanskeligt ved at benytte de digitale løsninger. For at sikre

7 Side 7 af 25 selvbetjeningsløsninger af høj kvalitet skal alle obligatoriske digitale løsninger klarmeldes af de ansvarlige myndigheder hos Digitaliseringsstyrelsen i henhold til fællesoffentlige krav om blandt andet brugervenlighed og tilgængelighed. Efterfølgende screeninger af løsningernes efterlevelse har dog vist, at hovedparten af de testede løsninger ikke levede op til samtlige krav. Der udestår således en væsentlig indsats i myndighederne for at sikre løsninger, der er af en sådan kvalitet, at borgerne ubesværet kan benytte dem, og behovet for støtte dermed kan tænkes at falde. KL vurderer dog, at overgangen til digital selvbetjening har skabt en bevægelse og et fokus i kommunerne på øget brugervenlighed, ligesom det har skærpet kommunernes fokus på dette i indkøbet af nye løsninger. 1.2 Fokusområde 2 - Lettere vej til vækst for virksomhederne Pejlemærke 1 Virk skal lette de administrative byrder for de danske virksomheder og derved frigive ressourcer til forretningsudvikling og vækst. Virk indgår således, som et centralt udviklingspunkt i strategien. I 2013 fik virksomhederne deres egen side på Virk, MitVirk, og der er hermed etableret en struktur for at samle myndighedernes personaliserede indhold. Mit- Virk er løbende videreudviklet med nye services, der er tilpasset den enkelte virksomheds behov. Der er stadig udeståender i forhold til myndighedernes anvendelse af services på MitVirk, såsom muligheden for at vise virksomhederne deres indberetningsfrister. Virksomheder har deres egen side på Virk.dk og indberetter i videst muligt omfang kun én gang den samme oplysning til det offentlige. Det frigør tid til forretningen og understøtter deres muligheder for vækst. Målsætningen om kun én indberetning af samme oplysning for virksomhederne, er kun delvist gennemført omend, der i stigende grad sker automatisk udfyldning af relevant data i forbindelse med indberetninger, når virksomhederne logger ind på MitVirk. 98 pct. af alle virksomheder har kendskab til Virk, hvorfor den del af den kommunikative struktur vurderes at være etableret.

8 Side 8 af 25 Pejlemærke 2 Virk udstiller indberetnings- og selvbetjeningsløsninger fra 38 statslige myndigheder, 93 kommuner og enkelte andre offentlige institutioner. Effektmålinger foretaget af Erhvervsstyrelsen viser, at besparelserne for virksomhederne i perioden fra svarer til ca. 1,5 mia. kr. I 2013 var 65 pct. af de statslige indberetninger på virksomhedsområdet obligatorisk digitale (7,3 mio. transaktioner af totalt 11,3 mio.). Erhvervsstyrelsen forventer, at 71 pct. af de samlede indberetninger er obligatorisk digitale ved udgangen af De mest centrale virksomhedsløsninger, dvs. indberetning af moms, sygedagpenge- og barseldagpenge-refusion samt e-faktura til det offentlige, er blevet 100 pct. digitale. Målsætningen om 100 pct. digitale indberetninger forventes således ikke at kunne nås inden for strategiperioden. Det skyldes blandt andet, at der fortsat ikke er tilvejebragt den fornødne lovgivning om obligatorisk digital selvbetjening på alle relevante virksomhedsrettede områder. Pejlemærke 3 Pr. 1. november 2013 blev det obligatorisk for virksomhederne at tilgå den digitale postkasse. Ca. en halv million virksomheder har ved udgangen af 2014 tilgået deres digitale postkasse, og har derfor mulighed for at modtage Digital Post fra det offentlige. Antallet svarer til alle aktive virksomheder og foreninger, og målet er således opfyldt. Under 200 virksomheder er blevet fritaget for Digital Post, herunder De offentlige myndigheder automatiserer og digitaliserer arbejdsgange for at gøre det lettere at drive virksomhed og spare ressourcer i det offentlige. Virksomheder har en digital postkasse, hvor de modtager alle deres breve fra det offentlige. nogle på grund af manglende bredbånd. Overgangen til Digital Post har i praksis genereret et væsentligt behov for support på grund af udfordringer med NemID medarbejdersignatur. Som på borgerområdet er kravene til virksomhederne, om at tilgå Digital Post, gået forud for krav til myndighederne om omlægning til digital post. Store dele af de offentlige breve forventes omlagt til digital forsendelse i 2015, og kræver dermed en betydelig myndighedsindsats for, at virksomheder fremover modtager alle deres breve digitalt.

9 Side 9 af 25 Spor 2 Ny digital velfærd Vurderingen af fremdriften på velfærdsområderne tager udgangspunkt i initiativerne i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi , men perspektiverer til enkelte, udvalgte initiativer fra særligt Strategi for digital velfærd De nævnte initiativer ligger i direkte forlængelse af digitaliseringsstrategiens initiativer. 1.3 Fokusområde 3 - Folkeskolen skal udfordre den digitale generation Pejlemærke 1 Underviseren skal opleve en nem og overskuelig adgang til de digitale læremidler, der kan anvendes i undervisningen. Regeringen har afsat 500 mio. kr. i perioden 2012 til 2017 til øget anvendelse af it i folkeskolen, herunder midler til medfinansiering af kommunernes indkøb af digitale læremidler. Det er vurderingen, at folkeskolen i strategiperioden er blevet styrket med flere digitale læremidler, og at den statslige støtte til indkøb, og den tilsvarende kommunale investering på området, har bidraget til en væsentlig og markant udvikling af markedet for digitale læremidler. Der er et veludviklet marked for digitale læremidler. Effektive distributionskanaler giver skoler, lærere og elever let og overskuelig adgang til digitale læremidler og læringsmål. Der er med de afsatte midler til øget anvendelse af it i folkeskolen blandt andet prioriteret midler til en udviklingspulje, som støtter udviklingen af nye innovative læremidler. De investeringer, der i perioden er foretaget i dels digitale læremidler, men også i computere og teknisk infrastruktur, betyder, at de strategiske mål for perioden er tæt på at være realiseret. Det fællesoffentlige brugerportalinitiativ i Strategi for digital velfærd forventes desuden at bidrage til udviklingen af markedet for digitale læremidler. Alle kommuner skal ved starten af skoleåret 2016/2017 have påbegyndt en udbredelse af løsningerne og sikret udbredelse til alle skoler ved udgangen af Herudover forudsættes brugerportalinitiativet at understøtte anvendelsen af digitale læremidler i undervisningen samt kommunikationen mellem lærere, elever og forældre.

10 Side 10 af 25 Pejlemærke 2 En fællesoffentlig effektmåling fra første halvdel af 2014 viser, at digitale læremidler anvendes i ca. 40 pct. af alle undervisningsforløb, og at digitale læremidler kan bidrage til undervisningsdifferentiering og til at øge elevernes motivation. Effektmålingen viser også, at lærerne samtidig oplever tidsmæssige effekter ved anvendelsen af digitale læremidler. Digitale læremidler indgår som en naturlig del af undervisningen. Den markante udvikling af markedet for digitale læremidler i strategiperioden har bidraget til, at de digitale læremidler kan indgå som en naturlig del af undervisningen. Brugen af digitale læremidler i undervisningen styrkes fortsat ved blandt andet at kvalificere den igangværende forskning for anvendelse af it-baserede læringsformer, samt ved at understøtte kompetenceudvikling og videndeling gennem lærernetværk for it i folkeskolens fag. Der er fortsat brug for en væsentlig indsats for at fastholde fokus på, at digitale læremidler i endnu højere grad bliver en integreret del af undervisningen. Pejlemærke 3 KL konkluderer på baggrund af en tværkommunal undersøgelse fra 2014, at stort set alle folkeskoler har trådløst netværk. Der ligger dog en udfordring i at sikre, at skolernes trådløse internet også fremadrettet har tilstrækkelig kapacitet til at understøtte den stigende anvendelse af it i undervisningen. Derudover konkluderer KL i samme undersøgelse, at alle elever har mulighed for at bruge computer i undervisningen enten deres egen medbragte computer eller en computer stillet til rådighed af skolen. Der er trådløst netværk på hele skolen, og eleverne kan bruge deres egen computer. De få, der ikke har en computer, låner på skolen.

11 Side 11 af Fokusområde 4 - Effektivt digitalt samarbejde med patienterne Pejlemærke 1 Det vurderes, at regionerne har fokus på at konsolidere og forbedre it-understøttelsen af arbejdsgangene på sygehusene. Konsolideringen mod ét sundhedsfagligt system pr. region er i overvejende grad realiseret, men en region mangler fortsat at samle de digitale arbejdspladser. Dette forventes at ske i andet halvår af Et større fokus på it-understøttelsen af sygehusenes arbejdsgange har blandt andet medført, at alle akutmodtagelser har implementeret elektronisk klinisk logistik til koordination og overblik over behandlingen af patienten i akutmodtagelserne. Endvidere har regionerne i samarbejde med den amerikanske nonprofit organisation HIMSS foretaget en undersøgelse af sygehusenes sundheds-it, hvor Danmark placeres på en førsteplads i Europa. De digitale arbejdspladser er ikke fuldt ud taget i anvendelse, hvilket betyder, at gevinsterne ved smidige og effektive arbejdsgange endnu ikke er opnået til fulde. Det kræver prioritering af implementering (fx uddannelse og omlægning af arbejdsgange) før større effektiviseringsgevinster og kvalitetsforbedringer kan opnås til fulde. Struktur og systemer vurderes dog overvejende at være tilvejebragt, men ibrugtagningen kan fortsat forbedres, hvilket vil muliggøre hjemtagelse af det fulde potentiale ved effektive og sikre arbejdsgange på sygehusene. Pejlemærke 2 It gør de interne arbejdsgange på sygehusene mere smidige og effektive. Det giver læger og sygeplejersker mere tid hos patienterne. For at give patienten den bedste behandling er et digitalt overblik over alle relevante sundhedsoplysninger på tværs af sundhedssystemet centralt. Med- Coms standarder skal understøtte effektiv drift og kommunikation og udrulles ved trinvis udbygning af den nationale sundheds-it-infrastruktur på tværs af regioner, kommuner og praktiserende læger. Den tekniske del af projektet er næsten tilvejebragt i alle regioner, hvorimod der fortsat er en betydelig indsats i forhold til den organisatoriske implementering og efterfølgende anvendelse. På tværs af sundhedsvæsenet deles oplysninger om patienten effektivt og sikkert mellem relevante behandlere og med patienten. Det giver et bedre grundlag at træffe beslutninger på og højere kvalitet.

12 Side 12 af 25 Ligeledes er øget datadeling realiseret gennem etableringen af Sundhedsjournalen, som fortsat er under udvikling. Den nye version af journalen muliggør, at borgere og sundhedsprofessionelle kan se journalnotater, medicinoplysninger og laboratoriesvar på tværs af sygehuse og sektorer. Aktuelt forberedes videreudviklingen af en ny og forbedret version af Sundhedsjournalen. Den nye version af journalen forventes klar ultimo Endelig er Det Fælles Medicinkort (FMK), som skal bidrage til at forhindre fejlmedicinering, under implementering hos praktiserende læger, hospitaler og en række kommuner. Implementeringen af FMK er forsinket i forhold til den oprindelige målsætning i strategien. Det er nu målsætningen, at FMK er fuldt implementeret i den kommunale hjemmepleje medio Således deles oplysninger om patienten på flere områder. Dog udestår billeddiagnostik fortsat, hvilket forventes at ville give et væsentligt løft. Pejlemærke 3 Fjernbehandling af kronikere, og de efterfølgende planer i Strategi for digital velfærd om blandt andet telemedicin, etablerer strategiske skridt, der er centrale for den større satsning på området, som fortsat er under udvikling. Der er igangsat to projekter af telemedicinsk hjemmemonitorering i stor skala, henholdsvis Klinisk Integreret Hjemmemonitorering (KIH) og TeleCare Nord. Hvis storskalaprojekterne med fjernbehandling af kronikere giver positive resultater kan de danne grundlag for både en mere effektiv opgavevaretagelse samt service- og kvalitetsgevinster. Telemedicin er ikke fjern fremtid men nutid. Gode og effektive telemedicinske løsninger udbredes i hele landet. Det gavner patienterne, der kan bliver hjemme i trygge rammer, og reducerer væksten i sundhedsudgifterne. Overalt i landet er der allerede i dag udbredt større og mindre telemedicinske løsninger, men ingen steder er de gået i drift og indgår, som en naturlig del af behandlingen. Myndighederne har således taget nødvendige skridt i arbejdet med udbredelsen af fjernbehandling, men kræver fremadrettet en væsentlig fællesoffentlig indsats for at sikre implementering og ibrugtagning.

13 Side 13 af Fokusområde 5 - Fart på brugen af teknologi i den sociale indsats Pejlemærke 1 Brugen af digitale teknologier kan understøtte selvhjulpne borgere samt god pleje og omsorg til fremtidens stigende ældre befolkning. Med etableringen af Center for Velfærdsteknologi i KL er de centrale strukturer for udbredelse af velfærdsteknologi etableret. Foruden at understøtte videndeling og erfaringsudveksling mellem kommuner og andre aktører om velfærdsteknologi, så understøtter centeret på nuværende tidspunkt udbredelsen af fire velfærdsteknologier, herunder hjælp til løft, spiserobotter i botilbud, vasketørretoiletter og bedre brug af hjælpemidler. Udbredelsesinitiativerne har foreløbigt bidraget til at frigøre tid i kommunerne til pleje og omsorg. Der er hermed skabt grundlag for, at teknologierne fremadrettet kan blive en integreret del af borgerens hverdag. Arbejdet med udbredelse af velfærdsteknologi er videreført i Strategi for digital velfærd, og der gennemføres en statusmåling på udbredelsen af velfærdsteknologi i kommunerne i 1. kvartal af henholdsvis 2015 og Pejlemærke 2 KL vurderer, at sagsbehandlingen på socialområdet i vid udstrækning er blevet understøttet af mere effektive it-redskaber gennem strategiperioden. Itredskaberne sikrer større systematik i sagsbehandlingen, overblik over underretninger og letter samarbejdet mellem kommunerne om børn, unge og voksne, når de flytter til en ny kommune. Velfærdsteknologi anvendes, hvor det bidrager til at skaffe ledige hænder og bedre pleje og omsorg. Effektive it-redskaber kvalificerer og effektiviserer sagsbehandlingen på det sociale område. Der er særlig fokus på, at redskaberne gør en forskel i sagsbehandlerens hverdag. På børne- og ungeområdet har hovedparten af alle kommuner anskaffet, implementeret og ibrugtaget itsystemet DUBU eller et tilsvarende it-system. På voksenområdet er der, som led i udbredelsen af Voksenudredningsmetoden, sat fokus på anskaffelse og implementering af nye systemløsninger i kommunerne. Størstedelen af kommunerne har købt eller planlægger at købe DHUV til at understøtte voksenområdet. KL undersøger i første kvartal af 2015 kommunernes valg af it-understøttelse på socialområdet. Der udestår fortsat et arbejde med at forbedre og udvikle systemerne og sikre, at både faglige og økonomiske gevinster realiseres.

14 Side 14 af 25 Pejlemærke 3 Med Strategi for digital velfærd er der desuden gennemført en analyse af, hvordan der kan oparbejdes en mere systematisk viden om indsatser, effekter og ressourcer. Analysen peger på, at der bør etableres en datavarehusløsning på socialområdet, som samler denne viden. Strukturen for videndeling på socialområdet vurderes i nogen udstrækning at være etableret, blandt andet på baggrund af de mere effektive it-redskaber i sagsbehandlingen, men der udestår fortsat en afklaring af, om der skal etableres en datavarehusløsning. En øget grad af digitalisering på socialområdet medvirker til at skabe bedre viden om, hvilke tiltag der virker og viden om, hvordan ressourcerne anvendes bedst muligt. 1.6 Fokusområde 6 - En digital, effektiv og forenklet beskæftigelsesindsats Pejlemærke 1 Der er store potentialer knyttet til integrationen af it i beskæftigelsesindsatsen. Virksomheder og borgere kan blandt andet opleve en overskuelig og indsigtsgivende behandling, samtidig med at der frigives ressourcer til jobindsatsen. Borgerne og virksomhederne oplever, at deres digitale kommunikation med jobcentret er let og overskuelig. Den statslige it-understøttelse af Arbejdsmarkedsportalen er i strategiperioden blevet udfaset, og i stedet er selvbetjeningsmulighederne for borgerne på Jobnet blevet udbygget. Eksempelvis er funktionaliteten ved Min Side udvidet til at omfatte indberetning af ferie. Beskæftigelsesministeriet vurderer, at tiltagene har medført bedre it-understøttelse i jobcentrene, skabt enklere it-understøttelse af sagsbehandlingen og en mere effektiv beskæftigelsesindsats. Samtidig bidrager data- og snitfladekonsolideringen til at skabe grundlag for en yderligere digitalisering af området. Beskæftigelsesministeriet vurderer på den baggrund at have indfriet målet, og etableret en platform til videre udvidelse.

15 Side 15 af 25 Pejlemærke 2 Digitalisering understøtter automatiseret sagsbehandling, der skal bidrage til, at den opleves som enkel og hurtig for borgerne. I strategiperioden er ansvaret for udbetalingen af seks ydelsesområder overflyttet til Udbetaling Danmark, og yderligere fem områder overflyttes i maj Borgerne ansøger om alle ydelserne digitalt via borger.dk. Selvbetjeningsløsningerne genbruger i videst muligt omfang data fra offentlige registre, fx CPR, eindkomst og BBR, så borgerne undgår at indtaste oplysninger, det offentlige allerede har. Samtidig er der også på en række kommunale områder foretaget tilsvarende forenklinger af ydelsesudbetalingen. Lovgivningen er ligeledes ændret, eller i færd med at blive det, på en række ydelsesområder, fx boligstøtte, pension og sygedagpenge, så muligheden for øget automatisering og datagenbrug udnyttes. Endelig konkurrenceudsættes og investeres der i disse år i nye sagssystemer på ydelsesområder i både Udbetaling Danmark og kommunerne. Pejlemærke 3 For at forebygge fejludbetalinger og socialt snyd har Udbetaling Danmark og kommunerne optimeret opsætningen og behandlingen af automatisk genererede digitale underretninger, så der kun genereres underretninger, der har betydning for borgernes berettigelse til en social ydelse. Ved fortsat at samle og automatisere sagsbehandlingen sker der en forenkling af udbetalingen af forsørgelsesydelser. Der er velfungerende digitale løsninger, der gør, at borgerne kan betjene sig selv på nettet, når de skal have folkepension, boligstøtte, barselsdagpenge mv. Smarte it-løsninger og enklere regler sikrer, at der er mindre socialt snyd og færre fejl i udbetalinger af offentlige ydelser. Øget brug af indkomstdata i både selvbetjeningsløsninger og i sagsbehandlingen understøtter også, at sociale ydelser udbetales på et korrekt grundlag. For at styrke kontrollen yderligere er det aftalt at etablere en fælles dataenhed i Udbetaling Danmark. Herved samles den organisatoriske og tekniske kapacitet til registersamkøring, og flere myndigheder forventes fra maj 2015 at få et mere effektivt redskab til at målrette deres indsats mod de sager, hvor risikoen for snyd og fejludbetalinger er størst. Derudover anvendes systemet VAS i behandlingen af sager om sygedagpenge til kontrol af atypisk sygefravær. VAS videreudvikles i 2015 med henblik på bedre at kunne understøtte hurtigere sagsbehandling på de områder, som systemet ikke automatisk genererer digitale underretninger på.

16 Side 16 af Fokusområde 7 - Digitale universiteter Pejlemærke 1 De studerende er en målgruppe, der er vant til at bruge digitale hjælpemidler i hverdagen, og det er derfor naturligt at udnytte den parathed til digital kommunikation. Uddannelses- og Forskningsministeriet vurderer, at universiteterne har integreret digitale løsninger i administration og undervisning for at imødegå de krav og forventninger, der følger af effektivisering og tilpasning til en digital tidsalder. Derudover vurderer De studerende møder universiteter, der er trådt fuldt ud ind i den digitale tidsalder. Uddannelses- og Forskningsministeriet, at mere end 75 pct. af universiteternes skriftlige kommunikation med de studerende foregår digitalt. Fremadrettet vil der være fokus på den videre udbredelse af digitale løsninger, særligt i relation til udviklingen på professionshøjskoler og erhvervsakademier, samt videre udbredelse af digitale undervisningsformer. Pejlemærke 2 Siden 2013 er 100 pct. af alle ansøgninger om optagelse til videregående uddannelser indsendt digitalt via optagelse.dk. Målsætningen om digital ansøgning om optagelse på de videregående uddannelser er således indfriet. Der er et arbejde i gang på alle universiteterne med at udbrede digitale eksaminer, men seneste opgørelse peger på, at kun et enkelt universitet er sikkert på at nå målsætningen om, at alle stedprøver, opgaver og Universiteterne kommunikerer digitalt, når de studerende søger optag, i den løbende dialog, og de studerende kan aflevere deres opgaver mv. digitalt. afhandlinger så vidt muligt skal afleveres digitalt inden udgangen af Der er fortsat udfordringer med digitalisering af visse særlige eksaminer. Uddannelses- og Forskningsministeriet vurderer dog, at universiteterne igennem strategiperioden har øget omfanget af digitale skriftlige eksaminer, og igangsat initiativer, der fremadrettet vil bidrage til yderligere digitalisering af eksaminer.

17 Side 17 af 25 Pejlemærke 3 Universiteterne har anlagt en strategi for anvendelse af fællesoffentlige it-løsninger, hvor det dækker konkrete behov, og hvor der ikke vurderes at være mere hensigtsmæssige egenudviklede løsninger. Uddannelses- og Forskningsministeriet vurderer, at der er en erkendelse af, at samarbejde og videndeling er et vigtigt redskab til at forbedre og strømline administrationen i og på tværs af universiteterne. Universiteterne samarbejder om at anvende it til at blive mere effektive, og de anvender de fællesoffentlige itløsninger, hvor det giver mening. Universiteterne er tæt at have realiseret målsætningen, idet der er skabt en struktur for fællesoffentlige it-løsninger, og der arbejdes konkret på tværs med enkelte løsningsmodeller. 1.8 Fokusområde 8 - Effektiv miljøforvaltning på et fælles grundlag Pejlemærke 1 Digitalisering af miljøforvaltningsområdet skal muliggøre bedre og mere effektiv deling af miljødata til fordel for de lokale miljøer, borgere og virksomheder. Forundersøgelser i strategiperioden har skabt basis for Projekt Digital Erhverv, der skal sikre lettere virksomhedskommunikation gennem mere sammenhængende, standardiseret og effektiv miljøadministration på tværs af myndigheder. Projektet forventes at resultere i et kvalitetsløft og lettelse af de administrative Miljødata indhentes kun én gang, de vedligeholdes, hvor det kan gøres mest effektivt, og de anvendes bredt på tværs af den offentlige sektor. byrder for virksomhederne. Projektet har fokus på ansøgninger om miljøgodkendelser, og implementeringen af det blev igangsat i efteråret 2014 og forventes afsluttet i Ligeledes er der i 2013 etableret et pilotprojekt med henblik på at afdække mulighederne for etablering af et landsdækkende digitalt planregister over samtlige lokalplaner, der er vedtaget efter planloven. Derved er der skabt basis for, at der kan etableres en landsdækkende løsning med fuldt digitale lokalplaner.

18 Side 18 af 25 Pejlemærke 2 Tilgængelige miljødata af høj kvalitet udgør et vigtigt grundlag, når der fx skal træffes beslutninger om køb og salg af ejendomme og boliger. Danmarks Miljøportal, der skal understøtte miljømyndighederne gennem et ensartet og ajourført datagrundlag på miljøområdet, rummer offentlige miljødata og services, blandt andet Danmarks Arealinformation (DAI). DAI er i strategiperioden blevet udviklet og implementeret i en ny udgave. Efterfølgende er flere miljødata blevet gjort offentligt tilgængelige, blandt andet er syv nye datasæt med i alt 13 temaer lagt på DAI. Tiltagene skaber et bedre informationsgrundlag for brugerne, men der udestår fortsat en stor indsats for at sikre, at miljødata bliver offentligt tilgængelige, hvor dette er hensigtsmæssigt. Pejlemærke 3 Det er let for borgere og virksomheder at få adgang til sammenhængende miljødata. Miljøportalen bliver på nuværende tidspunkt kravspecificeret med henblik på et udbud vedrørende overfladevand. Kravspecifikation udarbejdes i 2015, hvorved basis for arbejdet med målsætningen med bedre kvalitet og kvalitetsmærkning er lagt og initieret. Virksomheder og borgere tilbydes gode digitale selvbetjeningsløsninger, der sikrer en effektiv kommunikation og giver overblik over fx planområdet.

19 Side 19 af 25 Spor 3 Tættere offentligt digitalt samarbejde 1.9 Fokusområde 9 - Robust digital infrastruktur Pejlemærke 1 Myndigheder på tværs af stat, kommuner og regioner benytter den fælles it-infrastruktur, herunder fx NemID, Digital Post og borger.dk. Den årlige brugerundersøgelse af NemID viser, at tilfredsheden med løsningen blandt borgerne fortsat ligger højt på 88 pct. 4,35 mio. borgere har NemID med offentlig digital signatur, og NemID har samlet set været anvendt mere end 2 mia. gange. På virksomhedsområdet viser en analyse af NemID medarbejdersignatur, at løsningen kan forenkles og forbedres, sådan at det bliver nemmere og hurtigere for virksomhederne at kommunikere digitalt med det Ingen spild på dobbeltudvikling. Alle offentlige myndigheder benytter den fælles it-infrastruktur, fx NemID, Digital Post og borger.dk. Den offentlige sektor fremstår enkel og sammenhængende for borgere og virksomheder. offentlige. Dette afspejles i virksomhedernes tilfredshed med NemID medarbejdersignatur, hvor tilfredsheden er markant lavere end på borgerområdet. Derudover er hovedparten af alle borgerrettede obligatoriske, digitale selvbetjeningsløsninger integreret til borger.dk, ligesom hovedparten af alle virksomhedsrettede løsninger findes på Virk. Herved fremstår den offentlige sektor mere sammenhængende. Den digitale fuldmagt er fortsat under udvikling og understøtter, at borgere, der ønsker at få hjælp af fx familiemedlemmer til at klare sine mellemværender med det offentlige digitalt, kan få mulighed for dette. Det er endnu kun muligt at anvende den digitale fuldmagt på udvalgte digitale selvbetjeningsløsninger. Arkitekturguiden danner overblik over den offentlige it-arkitektur, og indeholder både konkrete fællesoffentlige infrastrukturløsninger og mere overordnede principper, referencearkitektur, standarder, metoder, regler, retningslinjer og udviklingsvejledninger samt tjeklister til brug for planlægning og review af projekter og løsninger. Derudover er der etableret et fælles sprog omkring det offentliges opgaver (FORM) og underliggende teknologi (STORM), som understøtter sammenhængende løsninger, hvor data og komponenter kan genbruges.

20 Side 20 af 25 Pejlemærke 2 Digitaliseringsstyrelsen videreudvikler NemID og Digital Post, ligesom der i henholdsvis Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen finder en løbende optimering af borger.dk og Virk sted. Krav og behov til de næste generationer af NemID og Digital Post er ved at blive analyseret med henblik på klargøring til de kommende udbud, blandt andet ved at afdække behov og ønsker fra de mange brugergrupper og interessenter. Udviklingstiltag i de nuværende løsninger bliver løbende gennemført for at sikre kvalitet og udvidelse af løsningerne. Således er der fx i strategiperioden udviklet og implementeret mobile løsninger til både NemID og Digital Post, ligesom Digital Post-løsningen kommer i ny version allerede i starten af De mobile løsninger til NemID angår borgere og de relativt få virksomheder, der bruger nøglekort. Regeringen lancerede i december 2014 den statslige Strategi for cyber- og informationssikkerhed. Et af de centrale initiativer i strategien er udbredelsen af ISOstandarderne til alle statslige institutioner, som skal understøtte sikker informationssikkerhedsstyring og -politik samt it-risikostyring og -vurdering. Således er der i staten ved at blive etableret en sikker it-infrastruktur i overensstemmelse med pejlemærket, men der udestår fortsat, at denne udbredes, herunder også til kommuner og regioner. Pejlemærke 3 NemID-løsningen kan i dag anvendes til log-in i netbankerne, på offentlige tjenester samt på ca. 150 private tjenester. Borgere og virksomheder har desuden fået en digital postkasse til at modtage post fra det offentlige digitalt, men som også i vid udstrækning anvendes af den private sektor, fx bankerne. Samtænkning af udviklingen af den fællesoffentlige itinfrastruktur med den private sektor har fundet sted Den fællesoffentlige itinfrastruktur udvikles fortsat og konsolideres løbende, så it-infrastrukturen er stabil, sikker og tidssvarende. Hvor det er muligt, samtænkes udviklingen af den fællesoffentlige it-infrastruktur med den private sektor. på udvalgte områder, herunder også i forhold til grunddataprogrammet, hvor private aktører får fri adgang til grunddata. Derved er vigtige skridt taget i udviklingen af en sammenhængende fælles it-infrastruktur.

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Mere og bedre for færre ressourcer Hvis produktivitetsvæksten

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013 Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen Januar 2013 1. Indledning Denne resultatkontrakt er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets retningslinjer for udarbejdelse af resultatkontrakter.

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD

DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011-2015 REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER AUGUST 2011 INDHOLD SLUT MED PAPIRBLANKETTER OG BREVPOST Fokusområde 1 EFFEKTIV

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier

Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier Rikke Hougaard Zeberg Vicedirektør, Digitaliseringsstyrelsen 3. Februar 2014 1 DIGITALISERING EN NØDVENDIG VISION Den brændende platform Danmarks konkurrenceevne

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

22 initiativer i Digitalisering med effekt - national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017

22 initiativer i Digitalisering med effekt - national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017 14. juni 2013 22 initiativer i Digitalisering med effekt - national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017 Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om en ny digitaliseringsstrategi

Læs mere

Digitalisering i Danmark:

Digitalisering i Danmark: Digitalisering i Danmark: Sådan sikres kvaliteten af de obligatoriske offentlige digitale selvbetjeningsløsninger Kvalitet på Nett 24. september 2013 Fakta om Digitaliseringsstyrelsen Ca. 150 medarbejdere

Læs mere

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen Netværksmøde v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen 27. Marts 2015 DAGENS PROGRAM 10:00-10:45 Velkomst og præsentation 11:00-11:15 Pause 11:00-12:30 Workshops 12:30-13:15 Frokost 13:15-14:15

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Status på telemedicin i Danmark

Status på telemedicin i Danmark Status på telemedicin i Danmark Oplæg på Fokus på den nationale lungesatsning Herlev Hospital 25. august 2015 Susanne Duus Teamleder, Digitaliseringsstyrelsen Fællesoffentlig strategi for digital velfærd

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 62 Offentligt Notat 11.april 2014 Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger På samrådet vedr. digitalisering i Kommunaludvalget

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Ledelsesresumé Analyse af uberettigede udbetalinger

Ledelsesresumé Analyse af uberettigede udbetalinger Ledelsesresumé Analyse af uberettigede udbetalinger af sociale ydelser Analysens formål Det er centralt for finansieringen af fremtidens velfærdssamfund, at sociale ydelser alene udbetales til de borgere,

Læs mere

28. november 2013. Fødevareministeriets. Koncerndigitaliseringsstrategi 2013-2016

28. november 2013. Fødevareministeriets. Koncerndigitaliseringsstrategi 2013-2016 28. november 2013 Fødevareministeriets Koncerndigitaliseringsstrategi 2013-2016 0 Indhold Indledning... 2 Udgangspunkt i de strategiske pejlemærker... 2 Koncerndigitaliseringsstrategiens formål... 2 Fokus

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K

Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 33 92 93 00 Fax. 33 93 25 18 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Ministerredegørelse til Statsrevisorerne

Læs mere

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Målsætning bag aftalen Det er kommunernes målsætning, at 80 % af alle ansøgninger/anmeldelser fra borger til kommuner sker digitalt

Læs mere

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen Dagens oplæg kort Hvorfor digitalisere? Det politiske mandat Strategier - og organisering

Læs mere

Automatisering af systemadministration (1)

Automatisering af systemadministration (1) Automatisering af systemadministration (1) 01-01-2013 31-12-2015 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune 13 systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret.

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger Kammeradvokaten 8. november 2013 ATP Koncernens visioner Vi er her for at sikre hele Danmark økonomisk grundtryghed.

Læs mere

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Dagsorden 1. Visionen set centralt fra - Regeringens globaliseringsstrategi, e2012 - edage, herunder

Læs mere

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Grunddata som kilde til vækst og innovation Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Agenda 1. Data som driver for vækst og velfærd 2. Det offentliges initiativer på

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Aarhus Kommune, Styregruppen for borgerservice Juni 2014 Indhold Formål...3 Visionen...3 Mål og indsatser i Aarhus Kommunes kanalstrategi...3 1. Send al post

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Bilag A Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Den nuværende telefonbetjening af borgerne Borgerne kontakter i dag de offentlige myndigheder for at få råd og vejledning, fx om

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Afrapportering Bestyrelsen 2014-2

Afrapportering Bestyrelsen 2014-2 1.1 Obligatorisk digital service ets formål KL og regeringen er i aftalen om kommunernes økonomi for 2012 enige om en bølgeplan for at gøre det obligatorisk for borgerne at anvende digital selvbetjening

Læs mere

Notat. Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan og ad hvilke kanaler der kommunikeres med de respektive målgrupper.

Notat. Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan og ad hvilke kanaler der kommunikeres med de respektive målgrupper. Notat 30. maj 2013 TWM Bilag 1: Kommunikationsstrategi for Digital Post 2013-2015 1. Formål For at sikre implementeringen og anvendelsen af Digital Post er det en forudsætning, at myndighederne i samarbejde

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik Agenda 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik 3) Selvbetjeningsløsninger hvor går de hen? 4) Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi overblik

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT 1. Ledelsesresumé I den fælleskommunale digitaliseringsplan indgår projekt vedr. Fælles Medicinkort (FMK), projekt 4.2. Det fælles

Læs mere

Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II. Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv

Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II. Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv Emner Rammerne for PDE (Projekt Digitalisering Erhverv) Formål. Hvad er

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014

Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014 Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014 Hvad vil vi gerne dele med jer i dag? Kort om os Erhvervsstyrelsen, brugervenlighed og VIRK v. Hanne Vestergaard

Læs mere

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi Silkeborg Kommune Digitaliserings- og Kanalstrategi 2013 2017 Forord At gå fra landbrugssamfund til industrisamfund forandrede verden radikalt. Lige nu befinder vi os i en brydningstid, der ser ud til

Læs mere

Revideret hjælpeplan 2015

Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Med målsætningen om 80/100 pct. digital kommunikation mellem borgere/virksomheder og det offentlige, har

Læs mere

CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS

CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015 Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS Side 2 Citizen.2015 Service- og kanalstrategi for Københavns Kommune 2013-2015 Service - og

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 Regionerne er nået langt i digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Og regionernes samarbejde omkring sundheds-it de sidste tre år viser, at vi indfrier

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Plan for implementering af kanalstrategien i Aarhus Kommunes Magistratsafdelinger. Kulturudvalget

Notat. Aarhus Kommune. Plan for implementering af kanalstrategien i Aarhus Kommunes Magistratsafdelinger. Kulturudvalget Notat Emne: Til: Kopi til: Plan for implementering af kanalstrategien i Aarhus Kommunes Magistratsafdelinger Kulturudvalget Styregruppen for Borgerservice Den 24. oktober 2011 Aarhus Kommune Kultur og

Læs mere

UDBETALING DANMARK STATUS OG PORTEFØLJE

UDBETALING DANMARK STATUS OG PORTEFØLJE UDBETALING DANMARK STATUS OG PORTEFØLJE V/ Hans Christian Jelstrup, UDK KOMBIT Kommunedage 1.-3. juni 2015 Udbetaling Danmarks Konkurrenceudsættelsesprogram Kommunedagene 1. - 3. juni 2015 1. juni 2015

Læs mere

Den digitale vej til velfærd, vækst og god service Digitaliserings- og kanalstrategi 2015-18 - revideres årligt

Den digitale vej til velfærd, vækst og god service Digitaliserings- og kanalstrategi 2015-18 - revideres årligt Den digitale vej til velfærd, vækst og god service Digitaliserings- og kanalstrategi 2015-18 - revideres årligt Side 1 Side 2 Forord Digitalisering står øverst på dagsordenen for både stat, kommuner og

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om elektroniske patientjournaler på sygehusene

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi Stevns Kommune 2011-2015 Indledning Denne digitaliseringsstrategi har til formål at sætte retning på digitaliseringen i Stevns Kommune 2011-15. Strategien består af en vision og

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Vision: Den gode service er digital Visionen for Albertslund Kommunes kanalstrategi er, at den gode service er digital. Det overordnede mål med strategien

Læs mere

S t a t u s p å d i g i t a l

S t a t u s p å d i g i t a l S t a t u s p å d i g i t a l k o m m u n i k a t i o n i k o m m u n e r n e F o r å r 2 0 1 4 2 CORPORATE ANNUAL REPORT Dataindsamlingen i projektet KOMHEN 2.0 foråret 2014 Kommunerne har i april og

Læs mere

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening NB: Informationer vedrørende Digital Post findes i et særskilt faktaark på For myndigheder på www.borger.dk/kampagne

Læs mere

KL høringssvar vedr. beskæftigelsesreformen - bilag om digitalisering

KL høringssvar vedr. beskæftigelsesreformen - bilag om digitalisering NOTAT Den 17. oktober 2014 KL høringssvar vedr. beskæftigelsesreformen - bilag om digitalisering Dette bilag indeholder nærmere bemærkninger til bestemmelserne om itunderstøttelsen i de to lovudkast, som

Læs mere

Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger

Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger Temamøde: Obligatorisk digital selvbetjening for borgere og for erhvervslivet Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger v/ adm. direktør i By- og Kulturforvaltningen,

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Beskæftigelsesområdet

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Beskæftigelsesområdet Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Beskæftigelsesområdet Side 1 Indhold: Projektbeskrivelse 2.1: Data og snitflader på beskæftigelsesområdet...

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post.

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. B I LAG TIL HØRINGSSVA R OFFENTLIG DIGITAL PO ST Den 10. februar 2012 Indledning KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. KL hilser lovforslaget meget velkommet, idet lovforslaget er

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden 1 Demografisk udvikling - En aldrende befolkning medfører øget efterspørgsel efter offentlig service (flere 80+, flere kronisk syge) Rekrutteringsvanskelighed

Læs mere

NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆ SENET 2013-2017 FLEMMING CHRISTIANSEN SEKTORDIREKTØR NATIONAL SUNDHEDS-IT

NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆ SENET 2013-2017 FLEMMING CHRISTIANSEN SEKTORDIREKTØR NATIONAL SUNDHEDS-IT NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆ SENET 2013-2017 FLEMMING CHRISTIANSEN SEKTORDIREKTØR NATIONAL SUNDHEDS-IT NATIONAL SUNDHEDS-IT National Sundheds-it (NSI) har tre hovedopgaver: 1. FASTSÆ

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst. Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.dk Det er nemmere, end du tror Her kan du læse, hvordan du kommer

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Bølge 4 i økonomiaftalen for 2015. Version 1, 3. Juli 2014

Bølge 4 i økonomiaftalen for 2015. Version 1, 3. Juli 2014 Bølge 4 i økonomiaftalen for 2015 Version 1, 3. Juli 2014 Områder i bølge 4 Sygedagpenge - Indberetning af oplysninger i forbindelse med udbetaling af sygedagpenge Alm. helbredstillæg - Ansøgning om almindeligt

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere