Forretningsorden for Borgerrepræsentationen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsorden for Borgerrepræsentationen"

Transkript

1 Forretningsorden for Borgerrepræsentationen 1. Borgerrepræsentationens møder er offentlige. Borgerrepræsentationen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende sager skal medmindre Borgerrepræsentationen i det enkelte tilfælde træffer anden bestemmelse behandles for lukkede døre: 1. Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 2. Sager om køb og salg af faste ejendomme. 3. Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. 4. Sager om kommunens optagelse af lån. Stk. 3. Spørgsmålet om, hvorvidt en sag giver grundlag for dørlukning, skal dog forud forhandles for lukkede døre, hvis dette bestemmes af Borgerrepræsentationen eller overborgmesteren, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 4. Sager, der behandles for lukkede døre, foretages så vidt muligt sidst. Stk. 5. Om sager, der behandles for lukkede døre, har Borgerrepræsentationens medlemmer tavshedspligt efter sagernes beskaffenhed, så længe de hensyn til kommunen eller andre, der bevirkede behandling for lukkede døre, gør sig gældende. Stk. 6. Enhver har adgang til at overvære Borgerrepræsentationens offentlige møder under iagttagelse af god ro og orden. Såfremt en tilhører forstyrrer forhandlingerne, kan overborgmesteren udelukke den pågældende eller i fornødent fald samtlige tilhørere fra mødet. Overborgmesteren kan reservere særlige pladser for pressens repræsentanter. Stk. 7. I forbindelse med vedtagelsen af den årlige mødeplan træffer Borgerrepræsentationen bestemmelse om den kreds af ansatte i kommunens tjeneste, der har adgang til at overvære forhandlingerne om en sag, der behandles for lukkede døre, medmindre Borgerrepræsentationen vedtager, at den pågældende sag skal behandles uden ansattes tilstedeværelse. Ud over denne kreds kan Borgerrepræsentationen ved beslutning i det enkelte møde også give andre ansatte adgang til at overvære forhandlingerne om en konkret sag. 2. Er et medlem forhindret i at deltage i et møde i Borgerrepræsentationen, meddeler medlemmet overborgmesteren dette inden mødets afholdelse. I beslutningsprotokollen anføres for hvert enkelt møde, hvilke medlemmer der har været fraværende. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse 3. Dersom et medlem senest 9 dage (kl.12) forud for et ordinært møde har indgivet skriftlig anmodning om behandling af en sag, sætter overborgmesteren denne sag på dagsordenen for førstkommende møde. Et medlem kan indbringe ethvert spørgsmål, herunder en forespørgsel, om kommunens anliggender for Borgerrepræsentationen samt fremsætte forslag til beslutninger. Spørgsmål og forespørgsler bør være affattet kort og præcist og skal i givet fald ligge inden for borgmesterens/udvalgets ressortområde. Borgerrepræsentationen tager stilling til behandlingen af forespørgslen, herunder forslag om udvalgshenvisning, jf. 11, stk. 6. Stk. 2. Overborgmesteren foranlediger, at der senest 4 hverdage inden et ordinært mødes afholdelse tilsendes Borgerrepræsentationens medlemmer en dagsorden. Forekommer det undtagelsesvis, at presserende sager, der ikke er optaget på dagsordenen, ønskes behandlet i mødet, foranlediger overborgmesteren udsendt en tillægsdagsorden, der så vidt muligt skal være medlemmerne af Borgerrepræsentationen i hænde senest dagen før mødet. Stk. 3. Når en sag er optaget på dagsordenen for et ordinært møde, skal det fornødne materiale til sagens bedømmelse samt et eksemplar af dagsordenen ligge til eftersyn for medlemmerne mindst 4 hverdage og indtil en time før mødets begyndelse. Bilag til de på dagsordenen opførte sager

2 optrykkes i det omfang, overborgmesteren skønner behov herfor, og udsendes sammen med dagsordenen. Stk. 4. Et medlem, der ikke er repræsenteret i et udvalg, kan stille spørgsmål til det pågældende udvalg til skriftlig besvarelse. Spørgsmålet skal være affattet kort og bestemt og normalt være ledsaget af en kort skriftlig begrundelse. Borgmesteren træffer beslutning om besvarelsen af spørgsmålet kræver en drøftelse i udvalget. Spørgsmål, der ikke kræver forelæggelse for udvalget, skal besvares indenfor 8 hverdage. Stk. 5. Ved indkaldelse til ekstraordinært møde giver overborgmesteren i videst muligt omfang medlemmerne underretning om de sager, der skal behandles på mødet. Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse 4. Borgerrepræsentationen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Stk. 2. Overborgmesteren leder Borgerrepræsentationens møder. Overborgmesteren træffer bestemmelse i alle spørgsmål vedrørende forhandlingernes ledelse og iagttagelse af god orden under mødet. Endvidere formulerer overborgmesteren de punkter, om hvilke der skal stemmes. Stk. 3. I overborgmesterens forfald overtager 1. næstformand, i dennes forfald 2. næstformand, i fornødent omfang overborgmesterens rettigheder og pligter. Er også sidstnævnte forhindret, vælger Borgerrepræsentationen efter reglerne i 6 i lov om kommunernes styrelse en midlertidig formand, der fungerer, så længe overborgmesterens eller næstformændenes forfald varer. Stk. 4. Enhver, der ønsker ordet, skal henvende sig til overborgmesteren, der giver Borgerrepræsentationens medlemmer ordet i den rækkefølge, der for ordførernes vedkommende bestemmes af gruppernes indbyrdes størrelsesorden. I det omfang overborgmesteren skønner det rimeligt, kan der gives Borgerrepræsentationens medlemmer ordet for fremsættelse af bemærkninger af indtil 2 minutters varighed. Medlemmerne af Borgerrepræsentationen bortset fra overborgmesteren taler fra Borgerrepræsentationens talerstol. Talerne må ikke afbrydes af andre end overborgmesteren. Det er ikke tilladt at tiltale nogen direkte under forhandlingerne, ligesom omtale af Borgerrepræsentationens medlemmer skal ske ved benyttelse af både fornavn og efternavn. Stk. 5. Citater må kun anvendes i begrænset omfang. Det skal klart fremgå af indlægget, hvornår citatet begynder, og hvornår det slutter. Ligeledes skal det tydeligt tilkendegives, hvorfra citatet er hentet, og hvor det er at finde i det pågældende skrift. Stk. 6. Ethvert medlem skal efterkomme overborgmesterens afgørelser angående overholdelse af den fornødne orden. Når et medlem i samme møde to gange er kaldt til orden, kan Borgerrepræsentationen efter overborgmesterens forslag nægte medlemmet ordet i dette møde. Såfremt vedkommende herefter fortsat undlader at rette sig efter Borgerrepræsentationens afgørelse, kan overborgmesteren suspendere eller om nødvendigt hæve mødet. Stk. 7. Ethvert forslag under forhandlingerne rettes til overborgmesteren. Når overborgmesteren finder anledning dertil, eller når det begæres af 6 medlemmer, skal det sættes under afstemning, om afslutning af en forhandling skal finde sted, når alle medlemmer, der ønsker det, har haft ordet én gang. Stk. 8. På forslag af overborgmesteren eller et medlem af Borgerrepræsentationen kan det besluttes at udsætte forhandlingen om en sag. Stk. 9. Borgerrepræsentationens møder skal normalt slutte kl. 23. Stk. 10. Overborgmesteren kan lade spørgsmål, der henhører under dennes afgørelse, afgøre af Borgerrepræsentationen. Stk. 11. Borgerrepræsentationen kan vedtage regler om taletidsbegrænsning.

3 5. Sagerne foretages i mødet i den rækkefølge, som overborgmesteren bestemmer, og overborgmesteren kan herved fravige den i dagsordenen angivne rækkefølge. Borgerrepræsentationen afgør dog, i hvilken rækkefølge sagerne skal behandles, når mindst 6 medlemmer fordrer afstemning herom. Stk. 2. Ethvert medlem kan ved mødets begyndelse begære ordet til dagsordenen, herunder med henblik på spørgsmålet om sagers overflytning fra behandling for lukkede døre til behandling for åbne døre og omvendt. Stk. 3. Er et forslag eller en sag behandlet og afsluttet af Borgerrepræsentationen, kan Borgerrepræsentationen ved mødets begyndelse afvise en genoptagelse deraf, medmindre der foreligger nye afgørende oplysninger eller omstændigheder af betydning for sagen. 6. En sag undergives kun én behandling, medmindre andet er bestemt i lovgivningen, eller Borgerrepræsentationen vedtager at undergive den 2 behandlinger. Årsbudgettet skal undergives 2 behandlinger, jf. lov om kommunernes styrelse 38. Stk. 2. Ved 1. behandling stemmes ikke om sagens realitet, men kun om dens overgang til 2. behandling. Ethvert medlem har ret til at få ordet for at ytre sig over den foreliggende sag, forinden der af Borgerrepræsentationen træffes beslutning om sagens overgang til 2. behandling. Mellem 1. og 2. behandling skal der hengå mindst 24 timer. Mellem 1. og 2. behandling af årsbudgettet skal dog hengå mindst 3 uger, jf. lov om kommunernes styrelse 38. Stk. 3. Når en sag undergives 2 behandlinger, skal dens dokumenter efter 1. behandling så vidt muligt fremlægges til eftersyn for medlemmerne eller cirkulere blandt disse. Særlige Udvalg 7. Dersom Borgerrepræsentationen finder, at en sag bør overvejes i et særligt udvalg, forinden sagen afgøres af Borgerrepræsentationen, nedsættes et sådant udvalg med det antal medlemmer, som Borgerrepræsentationen fastsætter i det enkelte tilfælde. Stk. 2. Medmindre Borgerrepræsentationen beslutter noget andet, vælger udvalget selv sin formand. Udvalget skal afgive en skriftlig betænkning, der tilstilles overborgmesteren, som bringer den til medlemmernes kundskab i overensstemmelse med bestemmelserne i 3. Stk. 3. Borgerrepræsentationen kan beslutte at henvise en sag, der ikke henhører under et bestemt udvalgs forretningsområde, til et af de bestående udvalg. Medlemmernes deltagelse i forhandlinger og afstemning 8. Borgerrepræsentationen træffer beslutning om, hvorvidt et medlems interesse i en sag er af en sådan beskaffenhed, at medlemmet er udelukket fra at deltage i Borgerrepræsentationens forhandling og afstemning om sagen. I bekræftende fald skal den pågældende under forhandling og afstemning om sagen forlade lokalet, hvorimod medlemmet ikke er afskåret fra at deltage i Borgerrepræsentationens forhandling og afstemning om, hvorvidt medlemmet skal vige sit sæde under den pågældende sags behandling. Stk. 2. Et medlem skal underrette Borgerrepræsentationen, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om medlemmets habilitet. 9. Medlemmerne kan kun deltage i Borgerrepræsentationens afstemninger, når de personlig er til stede under disse. Afstemninger, ændrings- og underændringsforslag 10. Afstemning foretages ved indtastning i det elektroniske afstemningsanlæg, subsidiært ved at medlemmerne rejser sig fra deres pladser eller ved håndsoprækning, og kontraprøve foretages. Efter

4 overborgmesterens bestemmelse eller på begæring af 6 medlemmer kan afstemning foretages ved navneopråb, når begæringen herom er fremsat inden afstemningens begyndelse. Stk. 2. Medlemmerne har ret til at kræve deres afstemning tilført protokollen. Stk. 3. Beslutninger tages ved stemmeflerhed, hvor intet andet er særligt bestemt. Stk. 4. Skønner overborgmesteren, at en sags udfald er så utvivlsom, at afstemning vil være overflødig, udtaler overborgmesteren dette med angivelse af den opfattelse, overborgmesteren har med hensyn til sagens afgørelse. Dersom intet medlem herefter forlanger afstemning, kan overborgmesteren erklære sagen for afgjort i overensstemmelse med den af overborgmesteren angivne opfattelse. 11. Ændrings- og underændringsforslag, der skal afleveres skriftligt til overborgmesteren, kan fremsættes, så længe afstemning ikke er påbegyndt, og behøver ikke at fremsættes eller forbeholdes under 1. behandling af en sag, der skal undergives 2 behandlinger, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Forslag til underændringer i ændringsforslag, der forud er indkaldte, kan fremkomme indtil begyndelsen af det møde, hvori de skal behandles. Senere kan sådanne underændringsforslag kun fremkomme med Borgerrepræsentationens samtykke. Stk. 3. Borgerrepræsentationen kan med hensyn til sager, som undergives 2 behandlinger, vedtage at foreskrive en frist for fremsættelse af ændringsforslag og efter omstændighederne også af underændringsforslag, og i så fald kan de ikke fremsættes efter fristens udløb, medmindre Borgerrepræsentationen med stemmeflertal samtykker deri. Stk. 4. Hvis ændrings- og underændringsforslag ikke er bragt til medlemmernes kundskab førend 2. behandling, giver overborgmesteren ved forhandlingens begyndelse meddelelse om forslagene, for så vidt de da foreligger. Overborgmesteren bestemmer, i hvilken orden der skal stemmes over ændringsforslagene, men således at afstemningen om disse altid sker før afstemningen om hovedforslaget. Stk. 5. Deling af et afstemningspunkt kan forlanges, så længe afstemningen ikke er begyndt. Stk. 6. Under behandlingen af en sag kan ethvert medlem fremsætte ønske om, at sagen, når forhandlingerne om denne sag er afsluttet, henvises til et udvalg. Er et sådant ønske fremsat, henviser overborgmesteren ved forhandlingernes afslutning sagen til det respektive udvalg, medmindre der fremsættes ønske om afstemning herom. Fremsættes der forslag om direkte udvalgshenvisning, efter at forhandlingerne om sagen er begyndt, standses disse, hvorefter Borgerrepræsentationen afgør spørgsmålet om udvalgsbehandling. Flertalsvalg 12. Ved flertalsvalg er den kandidat valgt, der opnår stemmer fra et flertal af de tilstedeværende medlemmer. Opnås sådant flertal ikke ved første afstemning, foretages ny afstemning. Opnår en kandidat ej heller ved denne afstemning absolut flertal af de afgivne stemmer, foretages bundet valg mellem de to, der ved anden afstemning har fået flest stemmer, således at det ved stemmelighed afgøres ved lodtrækning, på hvilke to der ved det bundne valg (tredje afstemning) skal stemmes. Står stemmerne lige ved tredje afstemning, træffes afgørelsen ved lodtrækning, der foretages af overborgmesteren. Stk. 2. Såfremt det begæres af et medlem, sker valg i henhold til stk.1, ved skriftlig afstemning på stemmesedler, der tilvejebringes og udleveres af overborgmesteren. Stk.3. Ved ansættelse i kommunens tjeneste foretages valget mellem flere ansøgere på den i stk.1 angivne måde. Forholdstalsvalg

5 13. Borgerrepræsentationens valg af to eller flere medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende foretages som forholdstalsvalg. Stk. 2. Forholdstalsvalg foretages efter følgende regler: Borgerrepræsentationens medlemmer deles i de grupper, hvori medlemmerne har anmeldt for overborgmesteren at ville stemme sammen ved det pågældende valg. Hver gruppes medlemstal deles med 1, 2, 3 osv. De herefter fremkomne kvotienter angiver den rækkefølge, i hvilken de enkelte grupper kan vælge deres repræsentanter. Er to eller flere kvotienter lige store, afgøres rækkefølgen ved lodtrækning, der foretages af overborgmesteren. Når det antal repræsentanter, der tilkommer de enkelte grupper, er bestemt, skal grupperne straks meddele overborgmesteren, hvilke personer der udpeges til de dem tilfaldne pladser. Giver en gruppe afkald på sin ret til at få en eller flere repræsentanter, fordeles de ledigblevne pladser mellem de andre grupper på den foran givne måde. Stk. 3. Skal valg af medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende foretages både blandt medlemmer og ikke-medlemmer af Borgerrepræsentationen, foretages valget af samtlige de medlemmer, Borgerrepræsentationen skal vælge, under eet. Grupperne kan i den rækkefølge, som mandaterne tilfalder dem, udpege medlemmer eller ikke-medlemmer af Borgerrepræsentationen, indtil den ene eller den anden art af pladserne er besat. Stk. 4. Ved Borgerrepræsentationens valg af medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende, hvori overborgmesteren og/eller borgmestrene skal have sæde, anses de pladser, der er tilfaldet overborgmesteren/borgmestrene som tilfaldet den gruppe inden for Borgerrepræsentationen, som overborgmesteren/borgmestrene tilhører. Stk. 5. Hvis der til overborgmesteren indgives en liste, indeholdende et af Borgerrepræsentationen i enighed fremsat forslag til valg af det samlede antal, der skal vælges, kan overborgmesteren erklære disse for valgte, hvis ingen begærer valg foretaget efter reglerne i stk. 2. Stk. 6. Dersom et medlem af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende udpeges af Borgerrepræsentationen i enighed eller i øvrigt uden afstemning, skal der samtidig træffes bestemmelse om, hvilken gruppe der ved ledighed skal besætte den pågældende plads, jf. stk. 7. Stk. 7. Udtræder et medlem i valgperiodens løb af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende, hvori medlemmet er indvalgt af en bestemt gruppe inden for Borgerrepræsentationen, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe Beslutningsprotokol m.v. 14. Borgerrepræsentationens beslutninger indføres i en beslutningsprotokol, der underskrives af overborgmesteren og Borgerrepræsentationens sekretær umiddelbart efter hvert møde. Stk. 2. Ethvert medlem kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der skal fremsendes til anden myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Dersom det pågældende medlem ved sagens fremsendelse ønsker at ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt, skal han meddele dette til overborgmesteren, der fastsætter en frist for aflevering af begrundelsen. Stk. 3. Udskrift af beslutningsprotokollen sendes efter mødet til Borgerrepræsentationens medlemmer. Spørgsmål vedrørende forretningsordenens forståelse og medlemmernes plads i salen 15. Ethvert medlem er forpligtet til foreløbig at rette sig efter overborgmesterens afgørelse med hensyn til forståelsen af forretningsordenens bestemmelser, men spørgsmålet kan indbringes for Borgerrepræsentationen i dennes næste møde. 16. Ethvert medlem af Borgerrepræsentationen har sin bestemte plads i mødesalen. Fordelingen af pladserne sker efter aftale mellem overborgmesteren og Borgerrepræsentationens grupper.

6 Ikrafttrædelse og ændringer 17. Denne forretningsorden træder i kraft den 1. januar Ændringer i og tillæg til forretningsordenen skal behandles i to ordinære møder i Borgerrepræsentationen. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 11. december Senere ændringer er vedtaget henholdsvis den 27. maj 2004, 26. august 2004, 10. marts 2011 og 29. november Taletidsregler 1. runde Min. 2. runde Min. 3. runde Min. 1. behandling: Medlemmer af BR samt ressortborgmesteren behandling: (ændring af forretningsorden etc.) Medlemmer af BR samt ressortborgmesteren Medlemsforslag Medlemmer af BR ved forespørgsler Ressortborgmester ved forespørgsler 3 (Motivering af forespørgslen ved forslagsstillerne) 10 (Besvarelse af forespørgslen) Budget Overborgmester og budgetordførerne Budget Ordførerne

7 Medlemmerne af Borgerrepræsentationen bortset fra overborgmesteren taler fra Borgerrepræsentationens talerstol. Dog undtaget indlæg fra BR-medlemmets plads i salen under behandlingen af budgettet og forespørgsler (se nedenfor). Det er ikke muligt at forbruge taletid fra en efterfølgende runde eller at få overført uforbrugt taletid til den efterfølgende runde. Længden på korte bemærkninger Der er mulighed for korte bemærkninger af indtil 1 minuts varighed i 2. og 3. runde. Der fastsættes ikke begrænsninger i antallet af korte bemærkninger. Formanden kan træffe beslutning om at lukke for adgangen til korte bemærkninger og vende tilbage til den ordinære talekø. Adgang til at fravige taletidsreglerne. Såfremt der undtagelsesvis på dagsordenen forekommer en sag, som efter sit omfang og sin betydning efter overborgmesterens skøn ikke med rimelighed kan belyses indenfor den normale taletid, kan overborgmesteren på forhånd tilkendegive, at overborgmesteren ved mødets begyndelse vil stille forslag om udvidet taletid og længden heraf. Såfremt der i forbindelse med en sådan sag fremsættes ønske om udvidet taletid eller ønskes længere taletid end den af overborgmesteren foreslåede forlængelse, underretter overborgmesteren hurtigst muligt forsamlingens medlemmer herom. Der kan endvidere ved mødets begyndelse træffes beslutning om mulighed for at forbruge af taletiden i en efterfølgende runde og/eller at få overført ubrugt taletid til den efterfølgende runde ved ovenstående sager. Særligt om 1. behandling af budgettet I 1. runde afholdes overborgmesterens fremlæggelsestale, budgetordførertalerne samt ordførertalerne inden for ressortområderne samt spørgsmål/svar hertil. I 2. runde er der mulighed for at stille opklarende spørgsmål og debattere budgettet i almindelighed. Torsdag i 1. behandlingen Overborgmesterens fremlæggelsestale samt budgetordførertalerne afholdes. Der vil være mulighed for korte bemærkninger efter overborgmesteren samt budgetordførerne. Se nedenfor. Mandag i 1. behandlingen Talerlisten prioriteres efter emner. Ordførerne taler under de reelle emner og kan således tale mere end en gang, såfremt de har flere ordførerskaber. Der vil være mulighed for korte bemærkninger efter hver ordfører. Se nedenfor.

8 Efter ordførerrunden vil der være mulighed for at debattere budgettet i almindelighed. Særligt om 2. behandling af budgettet I 1. runde afholdes overborgmesterens fremlæggelsestale, budgetordførertalerne samt ordførertalerne inden for ressortområderne samt spørgsmål/svar hertil. I 2. runde er der mulighed for at stille opklarende spørgsmål og debattere budgettet i almindelighed. Korte bemærkninger under 1. og 2. behandling af budgettet. Hvert medlem har mulighed for at stille spørgsmål på hver 1 minuts varighed i 1. runde til overborgmesterens budgetfremlæggelsestale, hver enkelt budgetordfører og ordførerne. Medlemmerne får ordet i den rækkefølge, der bestemmes af gruppernes indbyrdes størrelsesorden. 3 medlemmer vil kunne stille spørgsmål til overborgmesteren henholdsvis ordførerne inden overborgmesteren henholdsvis ordførerne besvarer spørgsmålene. Overborgmesteren, hver enkelt budgetordfører og ordførerne har samlet 3 minutter til at besvare hvert af de fremsatte spørgsmål. Der fastsættes en samlet spørgetid på 20 minutter for spørgsmål/svar til henholdsvis overborgmesteren, budgetordførerne og ordførerne. I 2. runde gælder de almindelige regler for korte bemærkninger, dvs. korte bemærkninger af 1 minuts varighed. Indlæg fra BR-medlemmets plads i salen under behandling af budgettet Medlemmernes spørgsmål (korte bemærkninger) i 1. runde afvikles fra medlemmernes pladser. Særligt om forespørgsler I 1. runde har forslagsstillerne i alt 3 minutter til at motivere forespørgslen. Ressortborgmesteren har herefter 10 minutter til at besvare forespørgslen. Der vil derefter være mulighed for fra salen at stille og give korte spørgsmål/svar til ressortborgmesterens besvarelse. I 2. runde er der mulighed for at debattere forespørgslen i almindelighed. Korte bemærkninger under behandlingen af forespørgslen. Hvert medlem har mulighed for at stille spørgsmål på hver 1 minuts varighed i 1. runde til ressortborgmesterens besvarelse. Medlemmerne får ordet i den rækkefølge, der bestemmes af gruppernes indbyrdes størrelsesorden.

9 3 medlemmer vil kunne stille spørgsmål til ressortborgmesteren inden denne besvarer spørgsmålene. Ressortborgmesteren har samlet 3 minutter til at besvare hvert af de fremsatte spørgsmål. Der fastsættes en samlet spørgetid på 30 minutter for spørgsmål/svar til ressortborgmesteren. I 2. runde gælder de almindelige regler for korte bemærkninger, dvs. korte bemærkninger af 1 minuts varighed. Indlæg fra BR-medlemmets plads i salen under behandling af forespørgslen Medlemmernes spørgsmål (korte bemærkninger) i 1. runde afvikles fra medlemmernes pladser.

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Roskilde Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2.

Læs mere

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Dok. nr. 340-2014-78032 SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden for Byrådet i Sorø Kommune Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse FORRETNINGSORDEN for Thisted Kommunalbestyrelse Marts 2015 Dok. 1896067 2 Indholdsfortegnelse Side Kommunalbestyrelsens møder ------------------------------------------------------------ 4 Udsendelse af

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR SLAGELSE BYRÅD

FORRETNINGSORDEN FOR SLAGELSE BYRÅD FORRETNINGSORDEN FOR SLAGELSE BYRÅD Byrådets Forretningsorden Side 1 BYRÅDETS MØDER Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. Lov om kommunernes

Læs mere

Forretningsorden for. Sønderborg Kommunes byråd

Forretningsorden for. Sønderborg Kommunes byråd Jura og Byrådssekretariatet 30-01-2014 Sags nr.: 13/47871 Forretningsorden for Sønderborg Kommunes byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr.

Læs mere

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune Forretningsorden For Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer.

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. Forretningsorden for Fredericia kommunalbestyrelse Bilag 2 til cirk. nr. 129 af 27. juni 1969 Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme,

Læs mere

Assens Byråds Forretningsorden

Assens Byråds Forretningsorden Assens Byråds Forretningsorden Forretningsorden Assens Byråd 2014 Forretningsorden for Assens Byråd Byrådets møder. 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune

Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Byrådets møder Side 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Byrådets møder Side 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Byrådets møder Side 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3 Beslutningdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse Side 3 Underudvalg Side 4 Medlemmernes deltagelse

Læs mere

Forretningsorden for Thisted Byråd

Forretningsorden for Thisted Byråd Forretningsorden for Thisted Byråd Side 0 Indholdsfortegnelse Byrådets møder --------------------------------------------------------- 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse -- 4 Side Beslutningsdygtighed,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD

FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD BORGMESTERSEKRETARIATET FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen i Langeland Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan

Læs mere

Forretningsorden VEJEN BYRÅD

Forretningsorden VEJEN BYRÅD Forretningsorden VEJEN BYRÅD Indhold Vejen Byråds møder.................................................. 2 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse........................ 3 Beslutningsdygtighed,

Læs mere

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Indholdsfortegnelse. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes

Læs mere

Forretningsorden for Aabenraa Byråd

Forretningsorden for Aabenraa Byråd Forretningsorden for Aabenraa Byråd Fra 1. maj 2014 Indholdsfortegnelse Byrådets møder... 1 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse...

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS KOMMUNALBESTYRELSE

FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS KOMMUNALBESTYRELSE FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS KOMMUNALBESTYRELSE Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre,

Læs mere

Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse. Forretningsorden. for Dragør Kommunalbestyrelse

Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse. Forretningsorden. for Dragør Kommunalbestyrelse Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse Forretningsorden for Dragør Kommunalbestyrelse KOMMUNALBESTYRELSENS MØDER. 1 Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte

Læs mere

Forretningsorden for Ringsted Byråd

Forretningsorden for Ringsted Byråd Forretningsorden for Ringsted Byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. 10 i lov om kommunernes styrelse. Stk. 2.

Læs mere

Holbæk Kommune. Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune

Holbæk Kommune. Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune Holbæk Kommune Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune Byrådsmøder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 10 i lov om kommunernes

Læs mere

Forretningsorden for. Randers Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for. Randers Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Randers Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

Forretningsorden for Byrådet

Forretningsorden for Byrådet Initialer: ANE Sag: 306-2014-4887 Dok.: 306-2014-63165 Oprettet: 18. marts 2014 Forretningsorden for Byrådet Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Byrådets møder... 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse.... 3 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse....

Læs mere

Forretningsorden for Hørsholm Kommune

Forretningsorden for Hørsholm Kommune Forretningsorden for Hørsholm Kommune November 2001 Indholdsfortegnelse 1 Kapitel I... 1 1.1 Kommunalbestyrelsens møder... 1 2 Kapitel II... 1 2.1 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR HVIDOVRE KOMMUNALBESTYRELSE

FORRETNINGSORDEN FOR HVIDOVRE KOMMUNALBESTYRELSE FORRETNINGSORDEN FOR HVIDOVRE KOMMUNALBESTYRELSE Forretningsordenen for Hvidovre Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsens møder Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Beslutningsdygtighed, mødeledelse

Læs mere

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune. Kommunalbestyrelsens møder.

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune. Kommunalbestyrelsens møder. Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for

Læs mere

Forretningsorden for Faxe Byråd

Forretningsorden for Faxe Byråd Tekst der tilføjes i forretningsordenen er markeret med blåt Tekst der slettes i forretningsordenen er markeret med rødt Forretningsorden for Faxe Byråd 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Byrådets møder 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse 3

Indholdsfortegnelse. Byrådets møder 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse 3 Forretningsorden for Frederikshavn Byråd Gældende fra 26. maj 2010 Indholdsfortegnelse Byrådets møder 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse 3 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes

Læs mere

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark Regionsrådets møder 1. Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 12 i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommuner (i det følgende

Læs mere

Forretningsorden for Allerød Byråd

Forretningsorden for Allerød Byråd Forretningsorden for Allerød Byråd Forretningsordenen er udarbejdet i henhold til lov om kommunernes styrelse 2, stk. 4. Byrådets møder Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET. Forretningsorden. for Solrød Byråd

SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET. Forretningsorden. for Solrød Byråd SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET Forretningsorden for Solrød Byråd Maj 2006 Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes

Læs mere

Forretningsorden Hedensted Kommune

Forretningsorden Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Forretningsorden 2014-2017 Hedensted Kommune Godkendt af Byrådet april/maj 2014 INDHOLD Byrådets møder... 2 Udsendelse af dagsorden og sagernes

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. SAMMENLÆGNINGSUDVALGET i 2006 HERNING BYRÅD HERNING KOMMUNE

FORRETNINGSORDEN. SAMMENLÆGNINGSUDVALGET i 2006 HERNING BYRÅD HERNING KOMMUNE FORRETNINGSORDEN For SAMMENLÆGNINGSUDVALGET i 2006 og herefter HERNING BYRÅD I HERNING KOMMUNE Præambel: I 2006 forstås ved "byrådet" Sammenlægningsudvalget og ved "borgmesteren" Sammenlægningsudvalgets

Læs mere

Forretningsorden for Aarhus Byråd

Forretningsorden for Aarhus Byråd Forretningsorden for Aarhus Byråd Forretningsorden for Aarhus Byråd Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. Lov om kommunernes

Læs mere

Forretningsorden for Regionsrådet

Forretningsorden for Regionsrådet Forretningsorden for Regionsrådet Regionsrådets møder 1. Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 51 i lov om regioner og om nedlæggelse

Læs mere

Forretningsorden for Helsingør Byråd FORRETNINGSORDEN FOR HELSINGØR BYRÅD

Forretningsorden for Helsingør Byråd FORRETNINGSORDEN FOR HELSINGØR BYRÅD Forretningsorden for Helsingør Byråd FORRETNINGSORDEN FOR HELSINGØR BYRÅD FORRETNINGSORDEN FOR HELSINGØR BYRÅD FORRETNINGSORDEN FOR HELSINGØR BYRÅD BYRÅDETS MØDER 1 Byrådets ordinære møder afholdes sædvanligvis

Læs mere

Forretningsorden for Udvalget for Ældre og Handicappede i Halsnæs Kommune

Forretningsorden for Udvalget for Ældre og Handicappede i Halsnæs Kommune Forretningsorden for Udvalget for Ældre og Handicappede i Halsnæs Kommune Møder i Udvalget for Ældre og Handicappede 1. Udvalget for Ældre og Handicappedes møder afholdes som udgangspunkt på rådhuset i

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNALBESTYRELSE

FORRETNINGSORDEN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNALBESTYRELSE FORRETNINGSORDEN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNALBESTYRELSE (Som vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 1969 med ændringer vedtaget i møderne den 6. og 27. september 1976, den 21. februar og 7. marts

Læs mere

Forretningsorden. for. Fredensborg Byråd

Forretningsorden. for. Fredensborg Byråd Forretningsorden for Fredensborg Byråd 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog beslutte at behandle enkelte sager for lukkede døre. Stk. 2. Byrådet behandler følgende sager for lukkede døre, medmindre

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for RUDERSDAL KOMMUNE

FORRETNINGSORDEN for RUDERSDAL KOMMUNE FORRETNINGSORDEN for RUDERSDAL KOMMUNE Kommunalbestyrelsens møder 1. Stk. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre.

Læs mere

Forretningsorden for Byrådet

Forretningsorden for Byrådet Forretningsorden for Byrådet Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende sager

Læs mere

Forretningsorden for Gladsaxe Byråd med virkning fra

Forretningsorden for Gladsaxe Byråd med virkning fra Forretningsorden for Gladsaxe Byråd med virkning fra 01.10.2015 J. nr. 00.01.00P00 1 Indkaldelse til Byrådets konstituerende møde. 1 Det nyvalgte Byråd afholder sit konstituerende møde i tidsrummet 1.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Vordingborg Kommune

FORRETNINGSORDEN. for. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Vordingborg Kommune FORRETNINGSORDEN for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget i Vordingborg Kommune Godkendt på Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den.. 2 Valg til Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 1 Udvalgets

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. Stilling sogns. menighedsråd

FORRETNINGSORDEN. for. Stilling sogns. menighedsråd FORRETNINGSORDEN for Stilling sogns menighedsråd Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv sin forretningsorden. Den af menighedsrådet

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for Vetterslev-Høm menighedsråd

FORRETNINGSORDEN for Vetterslev-Høm menighedsråd FORRETNINGSORDEN for Vetterslev-Høm menighedsråd Jf. Bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd og Bekendtgørelse nr. 1315 af 21. november 2013 om menighedsråds medvirken ved ansættelse

Læs mere

Vedtægt. for. menighedsrådet

Vedtægt. for. menighedsrådet Vedtægt for menighedsrådet Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 611 af 6. juni 2007 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv sin forretningsorden. Den af menighedsrådet fastsatte forretningsorden

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. menighedsråd

FORRETNINGSORDEN. for. menighedsråd FORRETNINGSORDEN for Sahl-Gullev sogns menighedsråd Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 79 af 2. februar 2009 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv sin forretningsorden. Den af menighedsrådet

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. Vipperød. (Grandløse, Ågerup og Sdr. Asmindrup sognes) Menighedsråd

FORRETNINGSORDEN. for. Vipperød. (Grandløse, Ågerup og Sdr. Asmindrup sognes) Menighedsråd FORRETNINGSORDEN for Vipperød (Grandløse, Ågerup og Sdr. Asmindrup sognes) Menighedsråd Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 584 af 31. maj 2010 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for fællesmøder. for menighedsrådene i. Staby Madum pastorat

FORRETNINGSORDEN. for fællesmøder. for menighedsrådene i. Staby Madum pastorat FORRETNINGSORDEN for fællesmøder for menighedsrådene i Staby Madum pastorat Nærværende forretningsorden er et forslag. Menighedsrådene er således ikke bundet til at følge forslaget. De fleste af forslagets

Læs mere

Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse

Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse Politiske udvalgs møder... 2 Forespørgelser... 2 Pressekontakt og formidling af beslutninger... 3 Dagsorden... 3 Udsendelse

Læs mere

Forretningsorden Orø, 7. april 2009 FORRETNINGSORDEN. for. Orø sogns. menighedsråd. Forretningsorden, 7. april af 8

Forretningsorden Orø, 7. april 2009 FORRETNINGSORDEN. for. Orø sogns. menighedsråd. Forretningsorden, 7. april af 8 Forretningsorden Orø, 7. april 2009 FORRETNINGSORDEN for Orø sogns menighedsråd Forretningsorden, 7. april 2009 1 af 8 FORRETNINGSORDEN for menighedsråd Marginalteksten henviser til: ML: AP: Bekendtgørelse

Læs mere

Greve Kommune. Forretningsorden for Greve Byråd

Greve Kommune. Forretningsorden for Greve Byråd Greve Kommune Forretningsorden for Greve Byråd Indholdfortegnelse Byrådets møder... 4 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 5 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse...

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. Skelund sogns. menighedsråd

FORRETNINGSORDEN. for. Skelund sogns. menighedsråd FORRETNINGSORDEN for Skelund sogns menighedsråd Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv sin forretningsorden. Den af menighedsrådet

Læs mere

NOTAT. Oversigt over foreslåede justeringer i Regionsrådets forretningsorden samt forslag til forretningsorden for forretningsudvalgets

NOTAT. Oversigt over foreslåede justeringer i Regionsrådets forretningsorden samt forslag til forretningsorden for forretningsudvalgets Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Oversigt over foreslåede justeringer i Regionsrådets forretningsorden

Læs mere

Aale Linnerup Kirker Aale Bygade 28 A Aale 7160 Tørring

Aale Linnerup Kirker Aale Bygade 28 A Aale 7160 Tørring Linnerup Kirker Forretningsorden for Linnerup sognes menighedsråd Godkendt forretningsorden for Linnerup sognes menighedsråd, gyldig fra 30. november 2014 Bekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 af

Læs mere

Forretningsorden for Movias bestyrelse

Forretningsorden for Movias bestyrelse Forretningsorden for Movias bestyrelse Gældende tekst Forslag til ny tekst A. Bestyrelsens møder 1 Bestyrelsen udøver sin virksomhed i møder. Der fastsættes inden 1. november en mødeplan for bestyrelsens

Læs mere

Forretningsorden for Økonomiudvalget

Forretningsorden for Økonomiudvalget Forretningsorden for Økonomiudvalget 1 Udvalgets møder Udvalget udøver sin virksomhed i møder. Dog kan udvalget i særlige tilfælde beslutte, at en sag kan afgøres ved skriftlig cirkulation, såfremt der

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

Forretningsorden for bestyrelsen ved Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002380 Enhed: Ledelsessekretariatet 15. august 2011 Initialer: MM Forretningsorden for bestyrelsen

Læs mere

Forretningsorden for Studienævnet for Engelsk og Amerikanske Studier

Forretningsorden for Studienævnet for Engelsk og Amerikanske Studier Forretningsorden for Studienævnet for Engelsk og Amerikanske Studier Studienævnets møder. 1. Studienævnet udøver sin virksomhed i møder. Rutinesager kan dog afgøres ved skriftlig behandling, hvis alle

Læs mere

Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Syddansk Universitet

Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Syddansk Universitet Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Syddansk Universitet Nærværende standardforretningsorden er udarbejdet i henhold til vedtægtens 3, stk. 3, nr. 4 og regulerer de formelle rammer for

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. Varde Kommune

FORRETNINGSORDEN. Varde Kommune FORRETNINGSORDEN FOR BEREDSSKABSKOMMISIONEN i Varde Kommune 24. januar 2007. FORRETNINGSORDEN for Beredskabskommissionen i Varde Kommune. 1. Konstituerende møde. =========================== Holdes af den

Læs mere

Forretningsorden for Skanderborg Byråd

Forretningsorden for Skanderborg Byråd Forretningsorden for Skanderborg Byråd Januar 2014 Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse

Læs mere

Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Danmarks Farmaceutiske Universitet

Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Danmarks Farmaceutiske Universitet Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Danmarks Farmaceutiske Universitet Bestyrelsen for Danmarks Farmaceutiske Universitet har den 17. november 2004 vedtaget følgende standardforretningsorden

Læs mere

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år.

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år. 25. februar 2011 J.nr. 2011-4001-01 MD Forretningsorden for Universitetsdirektørudvalget Formandskab 1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på

Læs mere

Forretningsorden for KL s bestyrelse

Forretningsorden for KL s bestyrelse Forretningsorden for KL s bestyrelse c KL 2014 Forretningsorden for KL s bestyrelse I henhold til KL loves 7, stk. 3, 4. punktum, fastsættes herved følgende forretningsorden for KL s bestyrelse: 1 Straks

Læs mere

Standardforretningsorden for Studienævn ved Københavns Universitet. 2. Standardforretningsorden for Studienævn ved Københavns Universitet:

Standardforretningsorden for Studienævn ved Københavns Universitet. 2. Standardforretningsorden for Studienævn ved Københavns Universitet: Standardforretningsorden for Studienævn ved Københavns Universitet 1. I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet fastsætter rektor hermed en standardforretningsorden til brug for universitetets

Læs mere

Forretningsorden for. Viborg Byråd

Forretningsorden for. Viborg Byråd Forretningsorden for Viborg Byråd Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager skal behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2.

Læs mere

Forretningsorden for Haderslev Byråd

Forretningsorden for Haderslev Byråd Forretningsorden for Haderslev Byråd (gældende fra den 1. februar 2014) Vedtaget af Haderslev Byråd den 28. januar 2014 Forretningsordenen er fastsat med hjemmel i 2, stk. 4 i lov om kommunernes styrelse

Læs mere

Medlemstal, konstitution m.v.

Medlemstal, konstitution m.v. Forretningsorden for Studienævnet ved Saxo-Instituttet, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet 1. Studienævnet varetager de opgaver, der i henhold til Universitetsloven og Københavns Universitets

Læs mere

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Opgaver til selvstændig opgavevaretagelse 1. I henhold til 65d, stk. 2, nr. 10, i lov om kommunernes styrelse henlægger Københavns Borgerrepræsentation følgende

Læs mere

Stiftskontorchef Bodil Abildgaard og Specialkonsulent Dorthe Pinnerup Viborg Stift

Stiftskontorchef Bodil Abildgaard og Specialkonsulent Dorthe Pinnerup Viborg Stift Stiftskontorchef Bodil Abildgaard og Specialkonsulent Dorthe Pinnerup Viborg Stift 32. Når menighedsrådets næstformand fungerer i formandens forfald, overtager den pågældende samtlige opgaver, der er pålagt

Læs mere

Bregninge- Bjergsted- Alleshave Menighedsråd

Bregninge- Bjergsted- Alleshave Menighedsråd Bregninge- Bjergsted- Alleshave Menighedsråd Alleshave, den 17. februar 2013 Til medlemmer af menighedsrådet, medarbejderrepræsentant Anette Hansen og regnskabsfører Peter Rønholt. Hermed indkaldes til

Læs mere

30. maj 2005 AT/lt J.nr / STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR KOLLEGIALE ORGANER VED AALBORG UNIVERSITET

30. maj 2005 AT/lt J.nr / STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR KOLLEGIALE ORGANER VED AALBORG UNIVERSITET Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9635 8080 Fax 9815 2201 www.aau.dk Anne Tonboe Sekretariatschef Tlf. 9635 9495 at@adm.aau.dk 30. maj 2005 AT/lt J.nr. 2005-003/01-0002

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. Det Juridiske Fagstudienævn

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. Det Juridiske Fagstudienævn F O R R E T N I N G S O R D E N for Det Juridiske Fagstudienævn Udarbejdet inden for rammerne af den standardforretningsorden for studienævn, som rektor har fastsat, jf. vedtægt for Aarhus Universitet

Læs mere

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune af 6. februar 2014 Opgaver til selvstændig opgavevaretagelse 1. I henhold til 65d, stk. 2, nr. 10, i lov om kommunernes styrelse henlægger Københavns Borgerrepræsentation

Læs mere

Forretningsorden for studienævnet på Kunstakademiets Billedkunstskoler

Forretningsorden for studienævnet på Kunstakademiets Billedkunstskoler Forretningsorden for studienævnet på Kunstakademiets Billedkunstskoler Denne forretningsorden bygger på Bekendtgørelse 907 af 22/06-2011 om styrelse af det kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet I henhold til 22, stk.6, i vedtægten for Københavns universitet, fastsætter Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsens forretningsorden Bestyrelsens forretningsorden ARC - I/S Amager Ressourcecenter Bestyrelsens forretningsorden I medfør af 11, stk. 2, i vedtægten fastsættes denne forretningsorden for bestyrelsen for ARC - I/S Amager

Læs mere

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune I henhold til 45, stk. 5 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes: Formål 1. Det lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

Forretningsorden for Studienævn for Historie, Klassiske Studier og Marinarkæologi Syddansk Universitet

Forretningsorden for Studienævn for Historie, Klassiske Studier og Marinarkæologi Syddansk Universitet Forretningsorden for Studienævn for Historie, Klassiske Studier og Marinarkæologi Syddansk Universitet 1. Studienævn for Historie omfatter Historiestudiet i Odense og Kolding, Klassiske Studier (Odense)

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

Standardforretningsorden for Akademiske Råd ved Københavns Universitet

Standardforretningsorden for Akademiske Råd ved Københavns Universitet Standardforretningsorden for Akademiske Råd ved Københavns Universitet 1. I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet fastsætter rektor hermed en standardforretningsorden til brug for

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet Generelt I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet har rektor fastsat en standardforretningsorden

Læs mere

Forretningsorden for skolebestyrelsen ved Sjørslev Skole

Forretningsorden for skolebestyrelsen ved Sjørslev Skole Forretningsorden for skolebestyrelsen ved Sjørslev Skole 1 Bestyrelsen består af: 7 forældrevalgte medlemmer 2 medarbejdere valgt af og blandt skolens medarbejdere 2 elever valgt af og blandt skolens elever.

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt

Skolestyrelsesvedtægt Skolestyrelsesvedtægt SKOLESTYRELSESVEDTÆGT FOR HEDENSTED KOMMUNE Kapitel 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen består af: 5 forældrerepræsentanter på skoler uden overbygning 7 forældrerepræsentanter

Læs mere

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet 1. I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet fastsætter rektor hermed en standardforretningsorden til brug for

Læs mere

Social- og Indenrigsministeriet har telefonisk besvaret spørgsmål med følgende indhold fra en kommune:

Social- og Indenrigsministeriet har telefonisk besvaret spørgsmål med følgende indhold fra en kommune: Enhed Kommunaljura og Valg Sagsbehandler LBH Koordineret med Sagsnr. 2015-8007 Doknr. 285071 Dato 06-11-2015 Ekstrakt af telefonnotat til besvarelse af en kommunes spørgsmål om økonomiudvalgets sammensætning

Læs mere

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE KAPITEL 1 Kommunalbestyrelsen 1 I henhold til 35, stk. 2 i Folkeoplysningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juni 2011 nedsætter Nordfyns

Læs mere

Forretningsorden for Specialinstitutionen Solen, Vejle Kommune 2016/2017

Forretningsorden for Specialinstitutionen Solen, Vejle Kommune 2016/2017 Forretningsorden for Specialinstitutionen Solen, Vejle Kommune 2016/2017 Forretningsordenen følger Vejle Kommunes styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner samt de kommunale fritids- og ungdomsklubber,

Læs mere

Hovedbestyrelsens forretningsorden

Hovedbestyrelsens forretningsorden Hovedbestyrelsens forretningsorden 2 Hovedbestyrelsens forretningsorden 1 Indkaldelse og dagsorden Stk. 1. Forretningsudvalget har ansvaret for indkaldelse af hovedbestyrelsen og for udarbejdelse af dagsorden.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS ØKONOMIUDVALG

FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS ØKONOMIUDVALG FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS ØKONOMIUDVALG Sagsnummer: 480-2012-115709 Dokumentnummer: 480-2012-257201 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Kim Weel Sørensen Forretningsorden for Økonomiudvalget

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Nærværende forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i

Læs mere

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Assens Kommune 1. Formål med folkeoplysning. Stk. 1. Med respekt for forskellige holdninger at sikre offentligt tilskud med videre til den frie folkeoplysende virksomhed,

Læs mere

ÅRHUS STIFT Telefon DALGAS AVENUE 46 Telefax ÅRHUS C

ÅRHUS STIFT Telefon DALGAS AVENUE 46 Telefax ÅRHUS C ÅRHUS STIFT Telefon 86 14 51 00 DALGAS AVENUE 46 Telefax 86 14 55 21 8000 ÅRHUS C www.aarhus.stift.dk E-mail: kmaar@km.dk Den 28. januar 2010 Dokument nr.: 2258/10 Sagsbeh.: AL/bq Forretningsorden for

Læs mere

DAGSORDEN FOR KONSTITUERING AF NY SKOLEBESTYRELSE

DAGSORDEN FOR KONSTITUERING AF NY SKOLEBESTYRELSE RØNBJERG/DALGASSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN Fælles møde Referat af mødet ONSDAG DEN 9. APRIL 2008 PÅ LÆRERVÆRELSET Jeg vil foreslå at vi todeler mødet. Et for den nye bestyrelse og i forlængelse heraf et fællesmøde.

Læs mere

Vedtægt for lokaludvalg i Kommuneqarfik Sermersooq. Kapitel 1 Formål

Vedtægt for lokaludvalg i Kommuneqarfik Sermersooq. Kapitel 1 Formål Vedtægt for lokaludvalg i Kommuneqarfik Sermersooq I medfør af 31, stk. 3 i inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse, som senest ændret ved inatsisartutlov nr. 6 af 29. november

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen Gældende fra 1.1.2007 1 Stk. 1. På alle skoler bortset fra 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 7 forældrerepræsentanter, 2 elevrepræsentanter

Læs mere

Forretningsorden. for. Bestyrelsen for Mandø Fællesråd.

Forretningsorden. for. Bestyrelsen for Mandø Fællesråd. Forretningsorden for Bestyrelsen for Mandø Fællesråd. 1. Bestyrelsens konstituering 1.1 Valg næstformand, sekretær og kasserer. (Valg af formand sker på Fællesrådets generalforsamling.) Bestyrelsen vælger

Læs mere