NOTAT. Oversigt over foreslåede justeringer i Regionsrådets forretningsorden samt forslag til forretningsorden for forretningsudvalgets

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. Oversigt over foreslåede justeringer i Regionsrådets forretningsorden samt forslag til forretningsorden for forretningsudvalgets"

Transkript

1 Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Oversigt over foreslåede justeringer i Regionsrådets forretningsorden samt forslag til forretningsorden for forretningsudvalgets virksomhed Dato Hans Chr. Theut Tel Forretningsorden for Regionsrådet Ændringer i forhold til den gældende forretningsorden er markeret i teksten. De væsentligste forslag til ændringer er følgende: Sagsnr Side 1 I 2 bestemmes, at Regionsrådet vedtager en årlig mødeplan 2, stk. 2 fastlægger adgangen til at afholde ekstraordinære møder Om indkaldelse af stedfortræder, jf. 3, bemærkes, at regeringen har tilkendegivet, at man i Folketinget vil stille forslag om, at Regionsrådet i styrelsesvedtægten kan bestemme, at der ved et medlems forfald skal indkaldes stedfortræder, selv om fraværet forventes at vare mindre end én måned. Dette kræver under den nugældende lovgivning dispensation fra Indenrigs- og socialministeren. Om udsendelse af dagsordener og sagsakter, jf. 4, stk. 2, bemærkes, at regeringen har tilkendegivet, at man i Folketinget vil stille forslag om, at Regionsrådet kan beslutte, at sagsmateriale alene skal formidles elektronisk til regionsrådets medlemmer. I 5 præciseres, i overensstemmelse med regionsrådets praksis, at spørgetiden ved regionsrådets møder finder sted ved mødets begyndelse. Endvidere foreslås det indføjet, at der ikke kan stilles spørgsmål vedrørende sager, der er optaget på dagsordenen til det pågældende møde. I 11 justeres bestemmelsen om afstemning i overensstemmelse med regionsrådets praksis.

2 I 18 foreslås det, at ændringer af forretningsorden kan vedtages i ét møde mod i dag to møder. Generelt foreslås det endvidere, at en række henvisninger til regionsloven og styrelsesloven udgår, lige som der er foretaget en række mindre sproglige justeringer. 2. Forretningsorden for Forretningsudvalget Forretningsudvalget har ikke i indeværende funktionsperiode haft sin egen forretningsorden. Det foreslås derfor, at Forretningsudvalget vedtager en forretningsorden for udvalgets virksomhed. Administrationen har udarbejdet et forslag til forretningsorden, der følger systematikken i regionsrådets forretningsorden. Væsentlige afvigelser er markeret i teksten. De væsentligste afvigelser fra regionsrådets forretningsorden er: 1 og 2 beskriver Forretningsudvalgets nedsættelse og virksomhed. 3 fastslår, at møderne afholdes for lukkede døre, og bestemmelsen beskriver adgangen til at overvære udvalgets møder. 14 giver forretningsudvalgets medlemmer adgang til at begære en sag forelagt Regionsrådet til afgørelse. 16 beskriver adgangen til for et medlem af Regionsrådet, der ikke er medlem af Forretningsudvalget, at få tilsendt forretningsudvalgets dagsordener, og, efter konkret anmodning, sagsmateriale til enkelte sager. Side 2

3 Forretningsorden for Regionsrådet for Region Midtjylland Revision 2010 Version 2 Dato: Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Regionsrådets møder 1. Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre. Stk. 2. Følgende sager skal - medmindre Regionsrådet i det enkelte tilfælde træffer anden bestemmelse - behandles for lukkede døre: 1. Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 2. Sager om køb og salg af fast ejendom. 3. Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. Stk. 3. Spørgsmålet om, hvorvidt en sag giver grundlag for dørlukning, skal dog forud forhandles for lukkede døre, hvis dette bestemmes af Regionsrådet eller formanden for Regionsrådet. Stk. 4. Sager, der behandles for lukkede døre, behandles så vidt muligt sidst. Stk. 5. Enhver har adgang til at overvære Regionsrådets offentlige møder under iagttagelse af god ro og orden. Såfremt en tilhører forstyrrer forhandlingerne, kan formanden for Regionsrådet udelukke den pågældende eller i fornødent fald samtlige tilhørere fra mødet. Formanden for Regionsrådet kan reservere særlige pladser for pressens repræsentanter. Stk. 6. Alle Regionsrådets åbne møder transmitteres live på regionens hjemmeside, ligesom det er muligt at downloade web-transmissioner af tidligere møder i Regionsrådet på regionens hjemmeside. Stk. 7. Såfremt radio eller TV ønsker at transmittere fra den åbne del af Regionsrådets møder, skal dette meddeles formanden forinden. Formanden vil herefter ved mødets begyndelse orientere Regionsrådet om, at der vil blive optagelse fra radio/tv. Radio/TV skal tage opstilling i god tid inden mødets begyndelse. Radio/TV skal anvises plads, hvor man står og optager fra mødet. Radio/TV må således ikke gå rundt i salen under mødet. Radio/TV skal vente til det åbne mødes afslutning med at fjerne og bære stationære kameraer, mikrofoner m.v. ud fra salen. 2. Regionsrådet træffer for hvert regnskabsår beslutning om, hvornår og hvor rådets ordinære møder skal afholdes.

4 Stk. 2. ekstraordinære møder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller mindst 1/3 af medlemmerne forlanger det. Formanden fastsætter tid og sted for de ekstraordinære møders afholdelse. 3. Er et medlem forhindret i at deltage i et møde i Regionsrådet, meddeler denne formanden for Regionsrådet dette inden mødets afholdelse. I beslutningsprotokollen anføres for hvert enkelt møde, hvilke medlemmer der har været fraværende. Stk. 2. Når et medlem på grund af sin helbredstilstand er forhindret i at deltage i et møde i Regionsrådet, kan de medlemmer, der er valgt på den pågældendes kandidatliste, kræve stedfortræderen indkaldt til at deltage i mødet. Stk. 3. Til det konstituerende møde og til 2. behandlingen af forslaget til årsbudget kan stedfortræderen også kræves indkaldt ved et medlems forfald af anden grund. Er der ikke på den pågældendes kandidatliste valgt et medlem, som er i stand til at kræve stedfortræderen indkaldt, kan stedfortræderen selv kræve sig indkaldt. Stk. 4. Når formanden for Regionsrådet får meddelelse om eller på anden måde får kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sit hverv i mindst 1 måned på grund af helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende, indkalder formanden stedfortræderen til førstkommende møde i Regionsrådet. Stk. 4. Når et medlem på ny kan varetage sine hverv, udtræder stedfortræderen af Regionsrådet. Stk. 5. Regionsrådet træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede. Stk. 6. I forbindelse med indkaldelse af stedfortræder, når et medlem formodes at blive erklæret inhabil i forhold til en sag, henvises til forretningsordenens 9, stk. 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse 4. Har et medlem af Regionsrådet senest 8 dage forud for et ordinært møde indgivet skriftlig anmodning om behandling af en sag, sætter formanden for Regionsrådet denne sag på dagsordenen for førstkommende møde. Stk. 2. Formanden for Regionsrådet foranlediger, at der så vidt muligt 4 hverdage inden et ordinært mødes afholdelse tilsendes hvert af Regionsrådets medlemmer en dagsorden, så vidt muligt bilagt det fornødne materiale til sagernes bedømmelse. Stk. 3. Ved indkaldelse til ekstraordinært møde giver formanden for Regionsrådet medlemmerne underretning om mødets dagsorden samt i videst muligt omfang materiale til sagernes bedømmelse. Stk. 4. Akter og andet materiale vedrørende sager, der er optaget på dagsordenen for et møde i Regionsrådet, skal være tilgængeligt for Regionsrådets medlemmer i Regionssekretariatet, så vidt muligt i mindst 3 hverdage inden mødet inden for normal kontortid og i øvrigt efter aftale med Regionssekretariatet. Spørgetid 5. Forud for Regionsrådets ordinære, offentlige møde afholdes offentlig spørgetid af ½ times varighed. Bliver der ikke ved det åbne mødes begyndelse tilkendegivet, at der er Side 2

5 spørgsmål, eller udnyttes spørgetiden ikke fuldt ud, bortfalder spørgetiden eller den resterende del af denne. Stk. 2. Spørgsmål kan stilles mundtligt eller skriftligt. Ved mundtlige spørgsmål tages der forbehold for, om spørgsmålet kan besvares på det pågældende møde i Regionsrådet. Skriftlige spørgsmål indsendes til Regionsrådet for Region Midtjylland, Skottenborg 26, 8800 Viborg. Mundtlige spørgsmål anmeldes til formanden inden mødets start. a. Skriftlige spørgsmål kan normalt forventes besvaret i det førstkommende møde i Regionsrådet, såfremt de er Regionsrådet i hænde senest 8 dage før mødet i Regionsrådet. Efter besvarelsen af spørgsmålet gives mulighed for replik og duplik samt korte udtalelser fra de øvrige medlemmer af Regionsrådet. Formandens besvarelse af det skriftlige spørgsmål vil blive fremsendt til spørgeren efter mødet i Regionsrådet. b. Mundtlige spørgsmål skal være korte og skal kunne fremsættes på 2 minutter. Efter besvarelsen af spørgsmålet gives mulighed for kort replik og duplik samt korte udtalelser fra de øvrige medlemmer af Regionsrådet. Stk. 3. Spørgsmål kan stilles af enhver valgberettiget person med bopæl i Region Midtjylland. Stk. 4. Spørgsmål skal vedrøre regionens forhold og være af almen interesse for regionens borgere. Stk. 5. Spørgsmål besvares af formanden eller af det medlem af Regionsrådet, Formanden udpeger til at besvare spørgsmålet på Regionsrådets vegne. Formanden afgør, om skriftlige spørgsmål, der er stilet til Regionsrådet, efter deres karakter bør besvares administrativt. I så tilfælde udsendes kopi af både spørgsmål og svar til Regionsrådets medlemmer og pressen til orientering. Stk. 6. Formanden er ordstyrer under spørgetiden, og opstår der tvivl om forståelsen af reglerne om spørgetid, tilkommer det formanden at fortolke disse. Stk. 7. Der kan ikke stilles spørgsmål vedrørende sager, der er optaget på dagsordenen til det pågældende møde. Spørgsmål, der én gang er besvaret, kan ikke senere stilles i samme eller lignende form. Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes behandling 6. Regionsrådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Stk. 2. Formanden for Regionsrådet og i Formandens forfald første (anden) næstformand leder Regionsrådets møder. Formanden træffer bestemmelse i alle spørgsmål vedrørende forhandlingernes ledelse og iagttagelse af god orden under mødet. Endvidere formulerer Formanden de punkter, om hvilke der skal stemmes. Stk. 3. Enhver, der ønsker ordet, skal henvende sig til formanden for Regionsrådet, der giver ordet til medlemmerne i den orden, hvori de har begæret det. Hvis flere begærer ordet på en gang, bestemmer formanden den orden, hvori de får adgang til at tale. Ingen må tale uden at rejse sig fra sin plads, og talerne må ikke afbrydes af andre end formanden. Side 3

6 Stk. 4. Ethvert medlem skal efterkomme formandens afgørelser angående overholdelsen af den fornødne orden. Når et medlem i samme møde to gange er kaldt til orden, kan Regionsrådet efter formandens forslag nægte medlemmet ordet i dette møde. Stk. 5. Ethvert forslag under forhandlingerne rettes til formanden for Regionsrådet. Når formanden finder anledning dertil, eller når det begæres af tre medlemmer, skal det sættes under afstemning, om afslutning af en forhandling skal finde sted. Stk. 6. Formanden for Regionsrådet kan lade spørgsmål, der henhører under formandens afgørelse, afgøre af Regionsrådet. 7. Sagerne behandles i mødet i den rækkefølge, som formanden for Regionsrådet bestemmer, og formanden kan herved fravige den i dagsordenen angivne rækkefølge. Regionsrådet afgør dog, i hvilken rækkefølge sagerne skal behandles, når mindst 3 medlemmer kræver afstemning herom. Stk. 2. Ethvert medlem kan ved mødets begyndelse bede om ordet til dagsordenen, herunder med henblik på spørgsmålet om sagers overflytning fra behandling for lukkede døre til behandling for åbne døre og omvendt. 8. En sag undergives kun én behandling, medmindre andet er bestemt i lovgivningen, eller Regionsrådet vedtager at undergive den to behandlinger. Der skal minimum være 24 timer mellem 1. og 2. behandling. Forslaget til budget og flerårige budgetoverslag for regionen skal dog undergives to behandlinger med mindst tre ugers mellemrum. Stk. 2. Ved 1. behandling stemmes ikke om sagens realitet, men kun om dens overgang til 2. behandling. Ethvert medlem har ret til at få ordet for at ytre sig om den foreliggende sag, forinden der af Regionsrådet træffes beslutning om sagens overgang til 2. behandling. Stk. 3. Når en sag undergives to behandlinger, skal dens dokumenter efter 1. behandling så vidt muligt fremlægges til eftersyn for medlemmerne eller cirkulere blandt disse. Deltagelse i forhandlinger og afstemninger i Regionsrådet 9. Regionsrådet træffer beslutning om, hvorvidt et medlems interesse i en sag er af en sådan beskaffenhed, at medlemmet er udelukket fra at deltage i Regionsrådets forhandling og afstemning om sagen. I bekræftende fald skal den pågældende under forhandling og afstemning om sagen forlade lokalet, hvorimod medlemmet ikke er afskåret fra at deltage i Regionsrådets forhandling og afstemning om, hvorvidt medlemmet skal vige sit sæde under den pågældende sags behandling. Stk. 2. Et medlem skal underrette Regionsrådet, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om medlemmets habilitet. Stk. 3. Når et medlem må forventes at blive erklæret for inhabilt i forhold til en sag, der skal behandles i Regionsrådets møde, jf. stk. 1, kan de medlemmer, der er valgt på den pågældende kandidatliste, kræve stedfortræderen indkaldt til at deltage i sagens behandling. Stk. 4. Hvis Regionsrådet træffer beslutning om et medlems inhabilitet, uden at stedfortræderen er indkaldt, kan de medlemmer, der er valgt på den pågældende kandidatliste, kræve sagen udsat til det efterfølgende møde. Udsættelse kan dog ikke ske, hvis Side 4

7 2/3 af de tilstedeværende medlemmer modsætter sig dette, eller hvis udsættelse vil medføre overskridelse af frister, der er fastsat i lovgivningen eller af andre myndigheder. 10. Medlemmerne kan kun deltage i Regionsrådets afstemninger, når de personligt er til stede under disse. Afstemninger og ændringsforslag 11. Afstemning sker ved håndsoprækning eller ved, at medlemmerne rejser sig fra deres pladser, hvorved det tilkendegives, hvem der stemmer for forslaget, hvem der stemmer imod, hvem der hverken stemmer for eller imod, samt hvem der er fraværende. I møder, der afholdes i regionsrådets mødesal, kan afstemning efter formandens bestemmelse ske ved anvendelse af et elektronisk afstemningsanlæg. Stk. 2. Alle beslutninger tages ved stemmeflerhed, for så vidt andet ikke er foreskrevet i lovgivningen. Stk. 3. Skønner formanden, at en sags udfald er så utvivlsom, at afstemning vil være overflødig, udtaler formanden dette med angivelse af den opfattelse, formanden har med hensyn til sagens afgørelse. Dersom intet medlem herefter forlanger afstemning, kan formanden erklære sagen for afgjort i overensstemmelse med den angivne opfattelse. Stk. 4. Valg foregår ved skriftlig afstemning på stemmesedler, der tilvejebringes og udleveres af formanden. Finder formanden det sandsynligt, at Regionsrådet vil vælge eller genvælge en bestemt kandidat, kan formanden stille forslag om, at den pågældende vælges uden skriftlig afstemning. Dersom intet medlem herefter forlanger sådan afstemning, er den foreslåede kandidat valgt. 12. Ændrings- og underændringsforslag kan fremsættes, så længe afstemning ikke er påbegyndt, og behøver ikke at fremsættes eller forbeholdes under 1. behandling af en sag, der skal undergives to behandlinger, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Regionsrådet kan med hensyn til sager, som undergives to behandlinger, vedtage at foreskrive en frist for fremsættelse af ændringsforslag og efter omstændighederne også af underændringsforslag, og i så fald kan de ikke fremsættes efter fristens udløb, medmindre Regionsrådet med stemmeflerhed samtykker heri. Stk. 3. Hvis ændrings- og underændringsforslag ikke er bragt til medlemmernes kendskab førend 2. behandling, giver formanden ved forhandlingens begyndelse meddelelse om forslagene, for så vidt de da foreligger. Formanden bestemmer, i hvilken orden der skal stemmes over ændringsforslagene, men således, at afstemningen om disse altid sker før afstemningen om hovedforslaget. Underændringsforslag (ændringsforslag til et ændringsforslag) skal sættes til afstemning før et ændringsforslag. Blandt flere underændringsforslag eller ændringsforslag sættes det mest indgribende til afstemning først. Hvis der er enighed om det, kan Regionsrådet dog vælge en anden rækkefølge. Vedtagelse af et ændringsforslag eller et underændringsforslag kræver, at der er et flertal for dette. Står stemmerne lige, er ændringsforslaget forkastet, jf. forretningsordenens 11, stk. 2. Side 5

8 Stk. 4. Forslag om nedsættelse af udvalg, om en sags henvisning til et udvalg eller til fortsat behandling i et udvalg, kan fremsættes, så længe afstemning om sagen ikke er begyndt. Når sådant forslag fremsættes, efter at forhandlingerne om sagen er begyndt, standses disse, hvorefter Regionsrådet afgør spørgsmålet om udvalgsbehandling. Flertalsvalg 13. Ved flertalsvalg er den kandidat valgt, der opnår stemmer fra et flertal af de tilstedeværende medlemmer. Opnås et sådant flertal ikke ved første afstemning, foretages en ny afstemning. Ved anden afstemning er en kandidat valgt, hvis den pågældende opnår stemmer fra et flertal af de tilstedeværende medlemmer, eller hvis der kun afgives stemmer på den pågældende. Bringer anden afstemning heller ikke nogen afgørelse, foretages bundet valg mellem de to, der ved anden afstemning har fået flest stemmer, således at det ved stemmelighed afgøres ved lodtrækning, på hvilke to der ved det bundne valg (tredje afstemning) skal stemmes. Står stemmerne lige ved tredje afstemning, træffes afgørelsen ved lodtrækning, der foretages af formanden for Regionsrådet. Stk. 2. Ved ansættelse i regionens tjeneste foretages valget mellem flere ansøgere på den i stk. 1 angivne måde. Forholdstalsvalg 14. Regionsrådets valg af to eller flere medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende foretages som forholdstalsvalg for hvert udvalg mv. for sig. Stk. 2. Forholdstalsvalg foretages efter følgende regler: Regionsrådets medlemmer deles i de grupper, hvori medlemmerne har anmeldt for formanden for Regionsrådet at ville stemme sammen ved det pågældende valg. Hver gruppes medlemstal deles med 1, 2, 3 osv. De herefter fremkomne kvotienter angiver den rækkefølge, i hvilken de enkelte grupper kan vælge deres repræsentanter. Er to eller flere kvotienter lige store, afgøres rækkefølgen ved lodtrækning, der foretages af formanden for Regionsrådet. Når det antal repræsentanter, der tilkommer de enkelte grupper, er bestemt, skal grupperne straks meddele formanden, hvilke personer der udpeges til de dem tilfaldne pladser. Giver en gruppe afkald på sin ret til at få en eller flere repræsentanter, fordeles de ledigblevne pladser mellem de andre grupper på den foran angivne måde. Stk. 3. Skal valg af medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende foretages både blandt medlemmer og ikke-medlemmer af Regionsrådet, foretages valget af samtlige de medlemmer, Regionsrådet skal vælge, ved et forholdstalsvalg for hvert udvalg mv. for sig. Grupperne kan i den rækkefølge, som mandaterne tilfalder dem, udpege medlemmer eller ikke-medlemmer af Regionsrådet, indtil den ene eller den anden art af pladserne er besat. Stk. 4. Ved Regionsrådets valg af medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende, hvori formanden for Regionsrådet skal have sæde, regnes formandens som den ene af de pladser, der kan tilkomme den gruppe inden for Regionsrådet, til hvilken formanden for Regionsrådet hører. Stk. 5. Dersom et medlem af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende udpeges af Regionsrådet i enighed eller i øvrigt uden afstemning, skal der samtidig træffes bestemmelse om, hvilken gruppe der ved ledighed skal besætte den pågældende plads, jf. stk. 6. Side 6

9 Stk. 6. Udtræder et medlem i valgperiodens løb af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende, hvori medlemmet er indvalgt af en bestemt gruppe inden for Regionsrådet, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe. Nedsættelse af udvalg 15. Regionsrådet kan nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for Regionsrådet. Regionsrådet bestemmer udvalgenes sammensætning og fastsætter regler for deres virksomhed, jf. styrelsesvedtægtens 13. Stk. 2. Såfremt der ikke kan opnås enighed om udvalgenes sammensætning, foretages valget af medlemmer ved et forholdstalsvalg for hvert udvalg for sig. Beslutningsprotokol 16. Regionsrådets beslutninger indføres under møderne i en beslutningsprotokol. Formanden for Regionsrådet tilkendegiver, hvad der skal indføres. Stk. 2. Ethvert medlem, der har deltaget i mødet, kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der skal fremsendes til anden myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Dersom det pågældende medlem ved sagens fremsendelse ønsker at ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt, skal medlemmet meddele dette til formanden for Regionsrådet, der fastsætter en frist for aflevering af begrundelsen. Stk. 3. Beslutningsprotokollen skal efter hvert møde underskrives af samtlige medlemmer, der har deltaget i mødet. Medlemmer, der forlader mødet inden afslutningen, underskriver ligeledes protokollen, og det angives på hvilket tidspunkt og ved behandlingen af hvilken sag på dagsordenen, medlemmet forlod mødet. Stk. 4. Medlemmerne kan ikke under henvisning til deres stemmeafgivning eller andre grunde vægre sig ved at underskrive protokollen. Spørgsmål vedrørende forretningsordenen 17. Ethvert medlem er forpligtet til foreløbig at rette sig efter formanden for Regionsrådets afgørelse med hensyn til forståelsen af forretningsordenens bestemmelser, men spørgsmålet kan indbringes for Regionsrådet i dettes næste møde. Forretningsordenens ikrafttræden 18. Denne forretningsorden træder i kraft den 1. januar Således vedtaget på møde i Regionsrådet for Region Midtjylland den (dato). Bent Hansen Bo Johansen Side 7

10 Regionsrådet for Region Midtjylland Forretningsorden for Forretningsudvalget Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Revision 2010 Version 2 Dato: Forretningsudvalget 1. Forretningsudvalget er nedsat af Regionsrådet for Region Midtjylland i henhold til regionslovens 1 13 og 2 i den af Regionsrådet vedtagne Styrelsesvedtægt for Region Midtjylland. Stk. 2. Formanden for Regionsrådet er formand for Forretningsudvalget. Regionsrådets 1. og 2. næstformand er ligeledes 1. og 2. næstformand for Forretningsudvalget. 2. Forretningsudvalget udøver sin virksomhed i henhold til kapitel 3 i Region Midtjyllands styrelsesvedtægt. Forretningsudvalgets møder 3. Forretningsudvalget udøver sin virksomhed i møder, der afholdes for lukkede døre. Stk. 2. Personer, der er ansat i Region Midtjyllands tjeneste, har adgang til at overvære forretningsudvalgets møder med henblik på varetagelse af sekretariatsfunktioner m.v. for udvalget. Stk. 3. Forretningsudvalget kan tilkalde andre personer, herunder andre regionsrådsmedlemmer, til at overvære forhandlingen, når det er ønskeligt af hensyn til en sags oplysning. I forbindelse med udvalgets afsluttende behandling af forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag, har de medlemmer af Regionsrådet, der ikke er medlemmer af Forretningsudvalget, adgang til at overvære forretningsudvalgets forhandling. 4. Forretningsudvalget træffer for hvert regnskabsår beslutning om, hvornår og hvor udvalgets møder skal afholdes. Stk. 2. Forretningsudvalgets beslutning om mødeplan kan af ethvert af udvalgets medlemmer forlanges indbragt til afgørelse i Regionsrådet. Stk. 3. ekstraordinære møder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller mindst 1/3 af medlemmerne forlanger det. Formanden fastsætter tid og sted for de ekstraordinære møders afholdelse. 1 Lov nr. 537 af om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab

11 5. Er et medlem forhindret i at deltage i et møde i Forretningsudvalget, meddeler denne formanden dette inden mødets afholdelse. I beslutningsprotokollen, jf. 15, anføres for hvert enkelt møde, hvilke medlemmer der har været fraværende. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse 6. Har et medlem af Regionsrådet senest 8 dage forud for et ordinært møde i Forretningsudvalget indgivet skriftlig anmodning om behandling af en sag, sætter formanden denne sag på dagsordenen for førstkommende møde. Stk. 2. Formanden foranlediger, at der så vidt muligt 4 hverdage inden et ordinært mødes afholdelse tilsendes hvert af forretningsudvalgets medlemmer en dagsorden, så vidt muligt bilagt det fornødne materiale til sagernes bedømmelse. Stk. 3. Ved indkaldelse til ekstraordinært møde giver formanden medlemmerne underretning om mødets dagsorden samt i videst muligt omfang materiale til sagernes bedømmelse. Stk. 4. Akter og andet materiale vedrørende sager, der er optaget på dagsordenen for et møde i Forretningsudvalget, skal være tilgængeligt for Regionsrådets medlemmer i Regionssekretariatet, så vidt muligt i mindst 3 hverdage inden mødet inden for normal kontortid og i øvrigt efter aftale med Regionssekretariatet. Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes behandling 7. Forretningsudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Stk. 2. Formanden for Forretningsudvalget og i formandens forfald første (anden) næstformand leder forretningsudvalgets møder. Mødelederen træffer bestemmelse i alle spørgsmål vedrørende forhandlingernes ledelse og iagttagelse af god orden under mødet. Endvidere formulerer mødelederen de punkter, om hvilke der skal stemmes. Stk. 3. Enhver, der ønsker ordet, skal henvende sig til mødelederen, der giver ordet til medlemmerne i den orden, hvori de har begæret det. Hvis flere begærer ordet på en gang, bestemmer mødelederen den orden, hvori de får adgang til at tale. Ingen må tale uden at rejse sig fra sin plads, og talerne må ikke afbrydes af andre end mødelederen. Stk. 4. Ethvert medlem skal efterkomme mødelederens afgørelser angående overholdelsen af den fornødne orden. Når et medlem i samme møde to gange er kaldt til orden, kan Forretningsudvalget efter mødelederens forslag nægte medlemmet ordet i dette møde. Stk. 5. Ethvert forslag under forhandlingerne rettes til mødelederen. Når mødelederen finder anledning dertil, eller når det begæres af 3 medlemmer, skal det sættes under afstemning, om afslutning af en forhandling skal finde sted. 8. Sagerne behandles i mødet i den rækkefølge, som mødelederen bestemmer, og mødelederen kan herved fravige den i dagsordenen angivne rækkefølge. Forretningsudvalget afgør dog, i hvilken rækkefølge sagerne skal behandles, når mindst 3 medlemmer kræver afstemning herom. Stk. 2. Ethvert medlem kan ved mødets begyndelse bede om ordet til dagsordenen. Side 2

12 9. En sag undergives kun én behandling, medmindre andet er bestemt i lovgivningen, eller Forretningsudvalget eller Regionsrådet vedtager at undergive den to behandlinger. Der skal minimum være 24 timer mellem 1. og 2. behandling. Stk. 2. Når en sag undergives to behandlinger, skal dens dokumenter efter 1. behandling så vidt muligt fremlægges til eftersyn for medlemmerne eller cirkulere blandt disse. Deltagelse i forhandlinger og afstemninger i Forretningsudvalget 10. Forretningsudvalget træffer beslutning om, hvorvidt et medlems interesse i en sag er af en sådan beskaffenhed, at medlemmet er udelukket fra at deltage i forretningsudvalgets forhandling og afstemning om sagen. I bekræftende fald skal den pågældende under forhandling og afstemning om sagen forlade lokalet, hvorimod medlemmet ikke er afskåret fra at deltage i Forretningsudvalget forhandling og afstemning om, hvorvidt medlemmet skal vige sit sæde under den pågældende sags behandling. Stk. 2. Et medlem skal underrette Forretningsudvalget, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om medlemmets habilitet. 11. Medlemmerne kan kun deltage i forretningsudvalgets afstemninger, når de personligt er til stede under disse. Afstemninger og ændringsforslag 12. Afstemning sker ved håndsoprækning eller ved, at medlemmerne rejser sig fra deres pladser, hvorved det tilkendegives, hvem der stemmer for forslaget, hvem der stemmer imod, hvem der hverken stemmer for eller imod, samt hvem der er fraværende. I møder, der afholdes i regionsrådets mødesal, kan afstemning efter formandens bestemmelse ske ved anvendelse af et elektronisk afstemningsanlæg. Stk. 2. Alle beslutninger tages ved stemmeflerhed, for så vidt andet ikke er foreskrevet i lovgivningen. Stk. 3. Skønner mødelederen, at en sags udfald er så utvivlsom, at afstemning vil være overflødig, udtaler mødelederen dette med angivelse sin opfattelse med hensyn til sagens afgørelse. Dersom intet medlem herefter forlanger afstemning, kan mødelederen erklære sagen for afgjort i overensstemmelse med den af mødelederen angivne opfattelse. 13. Ændrings- og underændringsforslag kan fremsættes, så længe afstemning ikke er påbegyndt, og behøver ikke at fremsættes eller forbeholdes under 1. behandling af en sag, der skal undergives to behandlinger, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Forretningsudvalget kan med hensyn til sager, som undergives to behandlinger, vedtage at foreskrive en frist for fremsættelse af ændringsforslag og efter omstændighederne også af underændringsforslag, og i så fald kan de ikke fremsættes efter fristens udløb, medmindre Forretningsudvalget med stemmeflerhed samtykker heri. Stk. 3. Hvis ændrings- og underændringsforslag ikke er bragt til medlemmernes kendskab førend 2. behandling, giver mødelederen ved forhandlingens begyndelse meddelelse om forslagene, for så vidt de da foreligger. Mødelederen bestemmer, i hvilken orden der skal stemmes over ændringsforslagene, men således, at afstemningen om disse altid sker før afstemningen om hovedforslaget. Side 3

13 Underændringsforslag (ændringsforslag til et ændringsforslag) skal sættes til afstemning før et ændringsforslag. Blandt flere underændringsforslag eller ændringsforslag sættes det mest indgribende til afstemning først. Hvis der er enighed om det, kan Forretningsudvalget dog vælge en anden rækkefølge. Vedtagelse af et ændringsforslag eller et underændringsforslag kræver, at der er et flertal for dette. Står stemmerne lige, er ændringsforslaget forkastet, jf. forretningsordenens 12, stk. 2. Stk. 4. Forslag om nedsættelse af udvalg, om en sags henvisning til et udvalg eller til fortsat behandling i et udvalg, kan fremsættes, så længe afstemning om sagen ikke er begyndt. Når sådant forslag fremsættes, efter at forhandlingerne om sagen er begyndt, standses disse, hvorefter Forretningsudvalget afgør spørgsmålet om udvalgsbehandling. S 14 Ethvert medlem af Forretningsudvalget kan standse udførelsen af en beslutning, der er truffet af udvalget, ved på udvalgets møde at erklære til beslutningsprotokollen, at vedkommende ønsker sagen indbragt til afgørelse af Regionsrådet. Dette gælder dog ikke afgørelser, der ved lovgivning er henlagt til Forretningsudvalget. Beslutningsprotokol 15. Forretningsudvalgets beslutninger indføres under møderne i en beslutningsprotokol. Mødelederen tilkendegiver, hvad der skal indføres. Stk. 2. Ethvert medlem, der har deltaget i mødet, kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen. Ved sager, der af Forretningsudvalget fremsendes til Regionsrådet eller en anden myndighed, kan ethvert medlem kræve, at modtageren samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Dersom det pågældende medlem ved sagens fremsendelse ønsker at ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt, skal medlemmet meddele dette til mødelederen, der fastsætter en frist for aflevering af begrundelsen. Stk. 3. Beslutningsprotokollen skal efter hvert møde underskrives af samtlige medlemmer, der har deltaget i mødet. Medlemmer, der forlader mødet inden afslutningen, underskriver ligeledes protokollen, og det angives på hvilket tidspunkt og ved behandlingen af hvilken sag på dagsordenen, medlemmet forlod mødet. Stk. 4. Medlemmerne kan ikke under henvisning til deres stemmeafgivning eller andre grunde vægre sig ved at underskrive protokollen. 16. Udskrift af beslutningsprotokollen fremsendes snarest muligt efter mødets afholdelse til regionsrådets medlemmer. Stk. 2. Et medlem af Regionsrådet, der ikke er medlem af Forretningsudvalget, kan - med de begrænsninger, der følger af lovgivningens bestemmelser om tavshedspligt - efter anmodning herom få tilsendt forretningsudvalgets dagsordener samt, efter anmodning herom vedrørende den enkelte sag, sagsmaterialet til sager, der er optaget på dagsordenen. Stk. 3. Forretningsudvalgets dagsordener og beslutninger offentliggøres - med de begrænsninger, der følger af lovgivningens bestemmelser om tavshedspligt - på Region Midtjyllands hjemmeside. Side 4

14 Spørgsmål vedrørende forretningsordenen 17. Ethvert medlem er forpligtet til foreløbig at rette sig efter formandens afgørelse med hensyn til forståelsen af forretningsordenens bestemmelser, men spørgsmålet kan indbringes for Forretningsudvalget i dettes næste møde. Forretningsordenens ikrafttræden 18. Denne forretningsorden træder i kraft den (dato). Således vedtaget på møde i Forretningsudvalget for Region Midtjylland den (dato). Bent Hansen Bo Johansen Side 5

15 Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur Angående punkt 5 på dagsordenen til udvalgets 4. møde: Drøftelse af den praktiske mødeafvikling i Regionsrådet og Forretningsudvalget. Forslag til optimering af håndteringen af bilag til dagsordenen til møderne i Regionsrådet og Forretningsudvalget. Regionsrådsmedlemmerne får i forbindelse med møderne i Forretningsudvalget og Regionsrådet tilsendt meget store mængder dagsordensmateriale med bilag. Den store bilagsmængde til møderne sammenholdt med, at Forretningsudvalgets medlemmer får de samme bilag to gange (både til FU og til RR) er uhensigtsmæssigt. Nogle gange vil bilagsmaterialet også blive brugt i forbindelse med et temamøde eller en besigtigelsestur, så her vil man som medlem af Forretningsudvalget kunne opleve at få det samme bilag tre gange inden for kort tid. Det skal nævnes, at der er en lovændring på vej i forbindelse med en ændring af styrelsesloven og regionsloven, der betyder, at der fremover vil være muligt for et flertal i Regionsrådet at beslutte, at sagsmateriale (herunder bilag) alene formidles til medlemmerne elektronisk. Administrationen har følgende forslag til en mere hensigtsmæssig håndtering af bilag. 1. Alle offentlige bilag til møder i Forretningsudvalget og Regionsrådet er tilgængelige på Region Midtjyllands hjemmeside. 2. Der arbejdes på at gøre lukkede bilag tilgængelige på Regionsrådets intranet. 3. Alle offentlige bilag fra temamøder og besigtigelsesture er tilgængelige på Regionsrådets intranet. 4. Regionsrådsmedlemmerne vil få tilbudt at modtage dagsordener og bilagsmateriale på usb-stik i stedet for på papir. Det vil også være muligt helt at frabede sig at få fremsendt bilag på papir. 5. For alle bilag gælder, at administrationen vurderer, hvorvidt det er nødvendigt i forhold til den konkrete sags oplysning at fremsende bilaget i papir. I nogle sager vil der således blive henvist til, at der kan findes yderligere oplysninger på regionens hjemmeside. 6. Administrationen sender større bilag (rapporter etc.) til regionsrådsmedlemmerne og gør i fremsendelsesskrivelsen tydeligt opmærksom på i hvilke sammenhænge bilaget / bilagene vil indgå (temamøde, FU og RR etc.). Disse bilag vil således ikke blive udsendt som del af bilagsmaterialet til de konkrete dagsordener. Til gengæld vil det tilstræbes, at bilagene udsendes så tidligt som muligt. 7. For de sager til Forretningsudvalgets møder, som skal videre til Regionsrådet, vil der blive udarbejdet en ny nummering / identifikation af de pågældende bilag med henblik

16 på, at det fremgår af bilagene, at de både skal bruges til FU og RR, så bilagene ikken skal udsendes to gange til Forretningsudvalgets medlemmer. Det kan f.eks. blive i form af bilagsforsider med en anden farve, når de skal genbruges.

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark Regionsrådets møder 1. Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 12 i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommuner (i det følgende

Læs mere

Forretningsorden for Regionsrådet

Forretningsorden for Regionsrådet Forretningsorden for Regionsrådet Regionsrådets møder 1. Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 51 i lov om regioner og om nedlæggelse

Læs mere

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Roskilde Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2.

Læs mere

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Dok. nr. 340-2014-78032 SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden for Byrådet i Sorø Kommune Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for

Læs mere

Forretningsorden for Næstved Byråd

Forretningsorden for Næstved Byråd Forretningsorden for Næstved Byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. kommunestyrelsesloven 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Byrådets møder Side 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Byrådets møder Side 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Byrådets møder Side 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3 Beslutningdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse Side 3 Underudvalg Side 4 Medlemmernes deltagelse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse FORRETNINGSORDEN for Thisted Kommunalbestyrelse Marts 2015 Dok. 1896067 2 Indholdsfortegnelse Side Kommunalbestyrelsens møder ------------------------------------------------------------ 4 Udsendelse af

Læs mere

Forretningsorden for Aabenraa Byråd

Forretningsorden for Aabenraa Byråd Forretningsorden for Aabenraa Byråd Fra 1. maj 2014 Indholdsfortegnelse Byrådets møder... 1 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse...

Læs mere

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune Forretningsorden For Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS KOMMUNALBESTYRELSE

FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS KOMMUNALBESTYRELSE FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS KOMMUNALBESTYRELSE Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre,

Læs mere

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen i Langeland Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan

Læs mere

Forretningsorden for Thisted Byråd

Forretningsorden for Thisted Byråd Forretningsorden for Thisted Byråd Side 0 Indholdsfortegnelse Byrådets møder --------------------------------------------------------- 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse -- 4 Side Beslutningsdygtighed,

Læs mere

Forretningsorden for. Sønderborg Kommunes byråd

Forretningsorden for. Sønderborg Kommunes byråd Jura og Byrådssekretariatet 30-01-2014 Sags nr.: 13/47871 Forretningsorden for Sønderborg Kommunes byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

Assens Byråds Forretningsorden

Assens Byråds Forretningsorden Assens Byråds Forretningsorden Forretningsorden Assens Byråd 2014 Forretningsorden for Assens Byråd Byrådets møder. 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD

FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD BORGMESTERSEKRETARIATET FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

Forretningsorden for Haderslev Byråd

Forretningsorden for Haderslev Byråd Forretningsorden for Haderslev Byråd (Gældende fra den 1. januar 2018) Indholdsfortegnelse Byrådets møder... 2 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 2 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og

Læs mere

Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune

Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10.

Læs mere

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer.

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. Forretningsorden for Fredericia kommunalbestyrelse Bilag 2 til cirk. nr. 129 af 27. juni 1969 Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme,

Læs mere

Holbæk Kommune. Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune

Holbæk Kommune. Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune Holbæk Kommune Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune Byrådsmøder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 10 i lov om kommunernes

Læs mere

Forretningsorden for Ringsted Byråd

Forretningsorden for Ringsted Byråd Forretningsorden for Ringsted Byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. 10 i lov om kommunernes styrelse. Stk. 2.

Læs mere

Forretningsorden VEJEN BYRÅD

Forretningsorden VEJEN BYRÅD Forretningsorden VEJEN BYRÅD Indhold Vejen Byråds møder.................................................. 2 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse........................ 3 Beslutningsdygtighed,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR SLAGELSE BYRÅD

FORRETNINGSORDEN FOR SLAGELSE BYRÅD FORRETNINGSORDEN FOR SLAGELSE BYRÅD Byrådets Forretningsorden Side 1 BYRÅDETS MØDER Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. Lov om kommunernes

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Byrådets møder... 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse.... 3 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse....

Læs mere

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr.

Læs mere

Forretningsorden for Hørsholm Kommune

Forretningsorden for Hørsholm Kommune Forretningsorden for Hørsholm Kommune November 2001 Indholdsfortegnelse 1 Kapitel I... 1 1.1 Kommunalbestyrelsens møder... 1 2 Kapitel II... 1 2.1 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1

Læs mere

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune. Kommunalbestyrelsens møder.

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune. Kommunalbestyrelsens møder. Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for

Læs mere

Forretningsorden for Allerød Byråd

Forretningsorden for Allerød Byråd Forretningsorden for Allerød Byråd Forretningsordenen er udarbejdet i henhold til lov om kommunernes styrelse 2, stk. 4. Byrådets møder Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte

Læs mere

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Indholdsfortegnelse. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes

Læs mere

Forretningsorden for. Randers Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for. Randers Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Randers Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse. Forretningsorden. for Dragør Kommunalbestyrelse

Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse. Forretningsorden. for Dragør Kommunalbestyrelse Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse Forretningsorden for Dragør Kommunalbestyrelse KOMMUNALBESTYRELSENS MØDER. 1 Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte

Læs mere

Forretningsorden for Faxe Byråd

Forretningsorden for Faxe Byråd Tekst der tilføjes i forretningsordenen er markeret med blåt Tekst der slettes i forretningsordenen er markeret med rødt Forretningsorden for Faxe Byråd 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog

Læs mere

Forretningsorden for Byrådet

Forretningsorden for Byrådet Initialer: ANE Sag: 306-2014-4887 Dok.: 306-2014-63165 Oprettet: 18. marts 2014 Forretningsorden for Byrådet Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

Forretningsorden for Faxe Byråd

Forretningsorden for Faxe Byråd Forretningsorden for Faxe Byråd 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende sager skal medmindre

Læs mere

Forretningsorden Hedensted Kommune

Forretningsorden Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Forretningsorden 2014-2017 Hedensted Kommune Godkendt af Byrådet april/maj 2014 INDHOLD Byrådets møder... 2 Udsendelse af dagsorden og sagernes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Byrådets møder 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse 3

Indholdsfortegnelse. Byrådets møder 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse 3 Forretningsorden for Frederikshavn Byråd Gældende fra 26. maj 2010 Indholdsfortegnelse Byrådets møder 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse 3 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes

Læs mere

BYRÅDETS MØDER UDSENDELSE AF DAGSORDEN OG SAGERNES FREMLÆGGELSE

BYRÅDETS MØDER UDSENDELSE AF DAGSORDEN OG SAGERNES FREMLÆGGELSE BYRÅDETS MØDER Offentlige møder og møder for lukkede døre 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10. Følgende

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR HVIDOVRE KOMMUNALBESTYRELSE

FORRETNINGSORDEN FOR HVIDOVRE KOMMUNALBESTYRELSE FORRETNINGSORDEN FOR HVIDOVRE KOMMUNALBESTYRELSE Forretningsordenen for Hvidovre Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsens møder Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Beslutningsdygtighed, mødeledelse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. SAMMENLÆGNINGSUDVALGET i 2006 HERNING BYRÅD HERNING KOMMUNE

FORRETNINGSORDEN. SAMMENLÆGNINGSUDVALGET i 2006 HERNING BYRÅD HERNING KOMMUNE FORRETNINGSORDEN For SAMMENLÆGNINGSUDVALGET i 2006 og herefter HERNING BYRÅD I HERNING KOMMUNE Præambel: I 2006 forstås ved "byrådet" Sammenlægningsudvalget og ved "borgmesteren" Sammenlægningsudvalgets

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET. Forretningsorden. for Solrød Byråd

SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET. Forretningsorden. for Solrød Byråd SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET Forretningsorden for Solrød Byråd Maj 2006 Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes

Læs mere

Forretningsorden. for. Fredensborg Byråd

Forretningsorden. for. Fredensborg Byråd Forretningsorden for Fredensborg Byråd 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog beslutte at behandle enkelte sager for lukkede døre. Stk. 2. Byrådet behandler følgende sager for lukkede døre, medmindre

Læs mere

Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse, 10.

Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse, 10. Forretningsorden for Helsingør Byråd Byrådets møder 1 Byrådets ordinære møder afholdes sædvanligvis på Rådhuset i Helsingør. Tidspunktet for disse møders afholdelse fastsættes af Byrådet og offentliggøres

Læs mere

Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse

Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse Forretningsorden for Dragør Kommunalbestyrelse Januar 2018 KOMMUNALBESTYRELSENS MØDER. 1 Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme,

Læs mere

Forretningsorden for Helsingør Byråd FORRETNINGSORDEN FOR HELSINGØR BYRÅD

Forretningsorden for Helsingør Byråd FORRETNINGSORDEN FOR HELSINGØR BYRÅD Forretningsorden for Helsingør Byråd FORRETNINGSORDEN FOR HELSINGØR BYRÅD FORRETNINGSORDEN FOR HELSINGØR BYRÅD FORRETNINGSORDEN FOR HELSINGØR BYRÅD BYRÅDETS MØDER 1 Byrådets ordinære møder afholdes sædvanligvis

Læs mere

Forretningsorden for Aarhus Byråd

Forretningsorden for Aarhus Byråd Forretningsorden for Aarhus Byråd Forretningsorden for Aarhus Byråd Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. Lov om kommunernes

Læs mere

Forretningsorden for Udvalget for Ældre og Handicappede i Halsnæs Kommune

Forretningsorden for Udvalget for Ældre og Handicappede i Halsnæs Kommune Forretningsorden for Udvalget for Ældre og Handicappede i Halsnæs Kommune Møder i Udvalget for Ældre og Handicappede 1. Udvalget for Ældre og Handicappedes møder afholdes som udgangspunkt på rådhuset i

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for RUDERSDAL KOMMUNE

FORRETNINGSORDEN for RUDERSDAL KOMMUNE FORRETNINGSORDEN for RUDERSDAL KOMMUNE Kommunalbestyrelsens møder 1. Stk. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNALBESTYRELSE

FORRETNINGSORDEN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNALBESTYRELSE FORRETNINGSORDEN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNALBESTYRELSE (Som vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 1969 med ændringer vedtaget i møderne den 6. og 27. september 1976, den 21. februar og 7. marts

Læs mere

Forretningsorden for Byrådet

Forretningsorden for Byrådet Forretningsorden for Byrådet Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende sager

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Vordingborg Kommune

FORRETNINGSORDEN. for. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Vordingborg Kommune FORRETNINGSORDEN for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget i Vordingborg Kommune Godkendt på Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den.. 2 Valg til Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 1 Udvalgets

Læs mere

Forretningsorden for Gladsaxe Byråd med virkning fra

Forretningsorden for Gladsaxe Byråd med virkning fra Forretningsorden for Gladsaxe Byråd med virkning fra 01.10.2015 J. nr. 00.01.00P00 1 Indkaldelse til Byrådets konstituerende møde. 1 Det nyvalgte Byråd afholder sit konstituerende møde i tidsrummet 1.

Læs mere

Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse

Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse Politiske udvalgs møder... 2 Forespørgelser... 2 Pressekontakt og formidling af beslutninger... 3 Dagsorden... 3 Udsendelse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. Stilling sogns. menighedsråd

FORRETNINGSORDEN. for. Stilling sogns. menighedsråd FORRETNINGSORDEN for Stilling sogns menighedsråd Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv sin forretningsorden. Den af menighedsrådet

Læs mere

Forretningsorden for Økonomiudvalget

Forretningsorden for Økonomiudvalget Forretningsorden for Økonomiudvalget 1 Udvalgets møder Udvalget udøver sin virksomhed i møder. Dog kan udvalget i særlige tilfælde beslutte, at en sag kan afgøres ved skriftlig cirkulation, såfremt der

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for Vetterslev-Høm menighedsråd

FORRETNINGSORDEN for Vetterslev-Høm menighedsråd FORRETNINGSORDEN for Vetterslev-Høm menighedsråd Jf. Bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd og Bekendtgørelse nr. 1315 af 21. november 2013 om menighedsråds medvirken ved ansættelse

Læs mere

Vedtægt. for. menighedsrådet

Vedtægt. for. menighedsrådet Vedtægt for menighedsrådet Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 611 af 6. juni 2007 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv sin forretningsorden. Den af menighedsrådet fastsatte forretningsorden

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. Vipperød. (Grandløse, Ågerup og Sdr. Asmindrup sognes) Menighedsråd

FORRETNINGSORDEN. for. Vipperød. (Grandløse, Ågerup og Sdr. Asmindrup sognes) Menighedsråd FORRETNINGSORDEN for Vipperød (Grandløse, Ågerup og Sdr. Asmindrup sognes) Menighedsråd Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 584 af 31. maj 2010 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv

Læs mere

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Udvalget For Kultur og Fritid Forretningsorden for fagudvalgene i Rebild Kommune 1. januar 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Konstituering...3 Udvalgets møder...3 Dagsorden, fremlæggelse...3

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. menighedsråd

FORRETNINGSORDEN. for. menighedsråd FORRETNINGSORDEN for Sahl-Gullev sogns menighedsråd Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 79 af 2. februar 2009 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv sin forretningsorden. Den af menighedsrådet

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for fællesmøder. for menighedsrådene i. Staby Madum pastorat

FORRETNINGSORDEN. for fællesmøder. for menighedsrådene i. Staby Madum pastorat FORRETNINGSORDEN for fællesmøder for menighedsrådene i Staby Madum pastorat Nærværende forretningsorden er et forslag. Menighedsrådene er således ikke bundet til at følge forslaget. De fleste af forslagets

Læs mere

Forretningsorden Orø, 7. april 2009 FORRETNINGSORDEN. for. Orø sogns. menighedsråd. Forretningsorden, 7. april af 8

Forretningsorden Orø, 7. april 2009 FORRETNINGSORDEN. for. Orø sogns. menighedsråd. Forretningsorden, 7. april af 8 Forretningsorden Orø, 7. april 2009 FORRETNINGSORDEN for Orø sogns menighedsråd Forretningsorden, 7. april 2009 1 af 8 FORRETNINGSORDEN for menighedsråd Marginalteksten henviser til: ML: AP: Bekendtgørelse

Læs mere

Forretningsorden for Borgerrepræsentationen

Forretningsorden for Borgerrepræsentationen Forretningsorden for Borgerrepræsentationen 1. Borgerrepræsentationens møder er offentlige. Borgerrepræsentationen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes

Læs mere

Forretningsorden for Movias bestyrelse

Forretningsorden for Movias bestyrelse Forretningsorden for Movias bestyrelse Gældende tekst Forslag til ny tekst A. Bestyrelsens møder 1 Bestyrelsen udøver sin virksomhed i møder. Der fastsættes inden 1. november en mødeplan for bestyrelsens

Læs mere

Aale Linnerup Kirker Aale Bygade 28 A Aale 7160 Tørring

Aale Linnerup Kirker Aale Bygade 28 A Aale 7160 Tørring Linnerup Kirker Forretningsorden for Linnerup sognes menighedsråd Godkendt forretningsorden for Linnerup sognes menighedsråd, gyldig fra 30. november 2014 Bekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 af

Læs mere

UDKAST. til. Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden

UDKAST. til. Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ledelsessekretariatet FORRETNINGSORDEN UDKAST til Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden 2018-2021 Formand og næstformand 1.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. Skelund sogns. menighedsråd

FORRETNINGSORDEN. for. Skelund sogns. menighedsråd FORRETNINGSORDEN for Skelund sogns menighedsråd Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv sin forretningsorden. Den af menighedsrådet

Læs mere

Sagsnr Forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget. Dokumentnr Konstituering

Sagsnr Forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget. Dokumentnr Konstituering KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ledelsessekretariatet NOTAT 15-12-2017 Forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget Sagsnr. 2017-0389176 Dokumentnr. 2017-0389176-1 Konstituering 1.

Læs mere

Greve Kommune. Forretningsorden for Greve Byråd

Greve Kommune. Forretningsorden for Greve Byråd Greve Kommune Forretningsorden for Greve Byråd Indholdfortegnelse Byrådets møder... 4 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 5 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse...

Læs mere

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Opgaver til selvstændig opgavevaretagelse 1. I henhold til 65d, stk. 2, nr. 10, i lov om kommunernes styrelse henlægger Københavns Borgerrepræsentation følgende

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. Varde Kommune

FORRETNINGSORDEN. Varde Kommune FORRETNINGSORDEN FOR BEREDSSKABSKOMMISIONEN i Varde Kommune 24. januar 2007. FORRETNINGSORDEN for Beredskabskommissionen i Varde Kommune. 1. Konstituerende møde. =========================== Holdes af den

Læs mere

Forretningsorden for Studienævn for Medicin ved Syddansk Universitet

Forretningsorden for Studienævn for Medicin ved Syddansk Universitet Forretningsorden for Studienævn for Medicin ved Syddansk Universitet Nærværende forretningsorden er udarbejdet i henhold til Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Syddansk Universitet,

Læs mere

Forretningsorden for Studienævnet for Engelsk og Amerikanske Studier

Forretningsorden for Studienævnet for Engelsk og Amerikanske Studier Forretningsorden for Studienævnet for Engelsk og Amerikanske Studier Studienævnets møder. 1. Studienævnet udøver sin virksomhed i møder. Rutinesager kan dog afgøres ved skriftlig behandling, hvis alle

Læs mere

Forretningsorden for Studienævn for Audiologi

Forretningsorden for Studienævn for Audiologi Forretningsorden for Studienævn for Audiologi Studienævnets møder 1. Studienævnet udøver sin virksomhed i møder. Rutinesager kan dog afgøres ved skriftlig behandling, hvis alle organets medlemmer tiltræder

Læs mere

Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Syddansk Universitet

Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Syddansk Universitet Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Syddansk Universitet Nærværende standardforretningsorden er udarbejdet i henhold til vedtægtens 3, stk. 3, nr. 4 og regulerer de formelle rammer for

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget FORRETNINGSORDEN

Beskæftigelsesudvalget FORRETNINGSORDEN Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Beskæftigelsesudvalget Indledning FORRETNINGSORDEN Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen er én ud af syv forvaltninger i Aalborg Kommune. Som følge af ny lovgivning

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

Forretningsorden for bestyrelsen ved Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002380 Enhed: Ledelsessekretariatet 15. august 2011 Initialer: MM Forretningsorden for bestyrelsen

Læs mere

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune af 6. februar 2014 Opgaver til selvstændig opgavevaretagelse 1. I henhold til 65d, stk. 2, nr. 10, i lov om kommunernes styrelse henlægger Københavns Borgerrepræsentation

Læs mere

Socialudvalgets forretningsorden

Socialudvalgets forretningsorden KØBENHAVNS KOMMUNE Socialudvalget FORRETNINGSORDEN Socialudvalgets forretningsorden Udvalgets formand og næstformand 1. Socialborgmesteren er formand for udvalget. På udvalgets konstituerende møde vælges

Læs mere

Forretningsorden for Skanderborg Byråd

Forretningsorden for Skanderborg Byråd Forretningsorden for Skanderborg Byråd Januar 2014 Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse

Læs mere

1. UDKAST. Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet

1. UDKAST. Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet 1. UDKAST Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet I overensstemmelse med 12, stk. 7 i Vedtægt for Danmarks Farmaceutiske Universitet har Akademisk Råd den xxxxxx vedtaget

Læs mere

Forretningsorden for Udvalget for Plan og Miljø i Haderslev Kommune. gældende fra 1. april 2014

Forretningsorden for Udvalget for Plan og Miljø i Haderslev Kommune. gældende fra 1. april 2014 Forretningsorden for Udvalget for Plan og Miljø i Haderslev Kommune gældende fra 1. april 2014 Forretningsorden for Stående udvalg Valg af formand 1. Udvalget vælger selv sin formand, udvalget kan vælge

Læs mere

Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Danmarks Farmaceutiske Universitet

Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Danmarks Farmaceutiske Universitet Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Danmarks Farmaceutiske Universitet Bestyrelsen for Danmarks Farmaceutiske Universitet har den 17. november 2004 vedtaget følgende standardforretningsorden

Læs mere

Forretningsorden for KL s bestyrelse

Forretningsorden for KL s bestyrelse Forretningsorden for KL s bestyrelse c KL 2014 Forretningsorden for KL s bestyrelse I henhold til KL loves 7, stk. 3, 4. punktum, fastsættes herved følgende forretningsorden for KL s bestyrelse: 1 Straks

Læs mere

Stiftskontorchef Bodil Abildgaard og Specialkonsulent Dorthe Pinnerup Viborg Stift

Stiftskontorchef Bodil Abildgaard og Specialkonsulent Dorthe Pinnerup Viborg Stift Stiftskontorchef Bodil Abildgaard og Specialkonsulent Dorthe Pinnerup Viborg Stift 32. Når menighedsrådets næstformand fungerer i formandens forfald, overtager den pågældende samtlige opgaver, der er pålagt

Læs mere

Bregninge- Bjergsted- Alleshave Menighedsråd

Bregninge- Bjergsted- Alleshave Menighedsråd Bregninge- Bjergsted- Alleshave Menighedsråd Alleshave, den 17. februar 2013 Til medlemmer af menighedsrådet, medarbejderrepræsentant Anette Hansen og regnskabsfører Peter Rønholt. Hermed indkaldes til

Læs mere

Regulativ for Christianshavn Lokaludvalg

Regulativ for Christianshavn Lokaludvalg Regulativ for Christianshavn Lokaludvalg Opgaver til selvstændig opgavevaretagelse 1. I henhold til 65d, stk. 2, nr. 10, i lov om kommunernes styrelse henlægger Københavns Borgerrepræsentation følgende

Læs mere

Forretningsorden. for. Nærdemokratiudvalget

Forretningsorden. for. Nærdemokratiudvalget Forretningsorden for Nærdemokratiudvalget Nærdemokratiudvalget er nedsat under Økonomi- og Erhvervsudvalget i henhold til 10, stk. 10, nr. 3 i Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommune, jfr. Styrelseslovens

Læs mere

Forretningsorden for studienævnet på Kunstakademiets Billedkunstskoler

Forretningsorden for studienævnet på Kunstakademiets Billedkunstskoler Forretningsorden for studienævnet på Kunstakademiets Billedkunstskoler Denne forretningsorden bygger på Bekendtgørelse 907 af 22/06-2011 om styrelse af det kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Læs mere

Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsens forretningsorden Bestyrelsens forretningsorden ARC - I/S Amager Ressourcecenter Bestyrelsens forretningsorden I medfør af 11, stk. 2, i vedtægten fastsættes denne forretningsorden for bestyrelsen for ARC - I/S Amager

Læs mere

Standardforretningsorden for Studienævn ved Københavns Universitet. 2. Standardforretningsorden for Studienævn ved Københavns Universitet:

Standardforretningsorden for Studienævn ved Københavns Universitet. 2. Standardforretningsorden for Studienævn ved Københavns Universitet: Standardforretningsorden for Studienævn ved Københavns Universitet 1. I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet fastsætter rektor hermed en standardforretningsorden til brug for universitetets

Læs mere

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år.

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år. 25. februar 2011 J.nr. 2011-4001-01 MD Forretningsorden for Universitetsdirektørudvalget Formandskab 1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. Det Juridiske Fagstudienævn

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. Det Juridiske Fagstudienævn F O R R E T N I N G S O R D E N for Det Juridiske Fagstudienævn Udarbejdet inden for rammerne af den standardforretningsorden for studienævn, som rektor har fastsat, jf. vedtægt for Aarhus Universitet

Læs mere

Forretningsorden for. Viborg Byråd

Forretningsorden for. Viborg Byråd Forretningsorden for Viborg Byråd Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager skal behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2.

Læs mere

30. maj 2005 AT/lt J.nr / STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR KOLLEGIALE ORGANER VED AALBORG UNIVERSITET

30. maj 2005 AT/lt J.nr / STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR KOLLEGIALE ORGANER VED AALBORG UNIVERSITET Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9635 8080 Fax 9815 2201 www.aau.dk Anne Tonboe Sekretariatschef Tlf. 9635 9495 at@adm.aau.dk 30. maj 2005 AT/lt J.nr. 2005-003/01-0002

Læs mere

Medlemstal, konstitution m.v.

Medlemstal, konstitution m.v. Forretningsorden for Studienævnet ved Saxo-Instituttet, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet 1. Studienævnet varetager de opgaver, der i henhold til Universitetsloven og Københavns Universitets

Læs mere

Forslag til ændret forretningsorden for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i forbindelse med 2. behandlingen på udvalgsmødet d. 22.

Forslag til ændret forretningsorden for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i forbindelse med 2. behandlingen på udvalgsmødet d. 22. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CF Sekretariatet for Ledelse og Kommunikation NOTAT Udkast med henblik på 2. behandling i BIU 17. januar 2018 Forslag til ændret forretningsorden

Læs mere

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune I henhold til 45, stk. 5 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes: Formål 1. Det lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

Standardforretningsorden for kollegiale organer

Standardforretningsorden for kollegiale organer Rektorsekretariatet Dokument dato: 30/5 2005 Dokumentansvarlig: Bettina Thomsen/ Signe Hernvig Senest revideret: 30/5 2005 Senest revideret af: Anne Tonboe Dato for næste revision: Medio 2018 Godkendt

Læs mere

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet 1. I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet fastsætter rektor hermed en standardforretningsorden til brug for

Læs mere

Forretningsorden for Haderslev Byråd

Forretningsorden for Haderslev Byråd Forretningsorden for Haderslev Byråd (gældende fra den 1. februar 2014) Vedtaget af Haderslev Byråd den 28. januar 2014 Forretningsordenen er fastsat med hjemmel i 2, stk. 4 i lov om kommunernes styrelse

Læs mere

Forretningsorden for Studienævn for Historie, Klassiske Studier og Marinarkæologi Syddansk Universitet

Forretningsorden for Studienævn for Historie, Klassiske Studier og Marinarkæologi Syddansk Universitet Forretningsorden for Studienævn for Historie, Klassiske Studier og Marinarkæologi Syddansk Universitet 1. Studienævn for Historie omfatter Historiestudiet i Odense og Kolding, Klassiske Studier (Odense)

Læs mere