Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017."

Transkript

1 d Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar Indledning Notatet beskriver ændringerne af strukturelle niveauer og gaps i Konjunkturvurdering og Offentlige finanser en prognoseopdatering, februar 217. Ændringerne har været større end normalt som følge af Danmarks Statistiks revision af nationalregnskabet, november 216. De strukturelle niveauer for BNP, produktivitet, beskæftigelse mv. er afgørende for vurderingen af den økonomiske udvikling på lang sigt, og samtidig er forskellen mellem de strukturelle og faktiske niveauer (de såkaldte gaps) et vigtigt pejlemærke for kapacitetspresset på kort sigt. De strukturelle niveauer estimeres med udgangspunkt i økonometriske metoder og med afsæt i historiske data fra Danmarks Statistik. De genberegnes løbende i takt med, at metoderne udvikles, og der kommer ny information. Metoden for beregningen af de strukturelle niveauer for BNP er beskrevet i Fastlæggelse af produktivitet i private byerhverv, dokumentationsnotat til Dansk Økonomi, forår 213 kapitel I. 1 Siden Dansk Økonomi, efterår 216 har Danmarks Statistik foretaget en revision af nationalregnskabet frem til. Revisionen indebærer blandt andet, at niveauet for BNP er opjusteret, og at væksten siden er øget. Konkret indebærer revisionen, at realt BNP i er opjusteret med 3,4 pct., og at den gennemsnitlige vækst i BNP i perioden -15 er øget med ca.,5 pct.point. Den højere vækst og det højere BNP-niveau afspejler blandt andet ny information om danske virksomheders salg af varer, der ikke passerer den danske grænse. De nye tal påvirker også vurderingen af den underliggende udvikling i produktion og produktivitet både historisk og fremadrettet. 1 Metoderne for beregning af strukturel ledighed og strukturel arbejdsstyrke er dog ændret, og beregningen for strukturel arbejdsstyrke er beskrevet i Beregning af strukturel arbejdsstyrke, dokumentationsnotat til Dansk Økonomi, forår 216. Ændring i strukturelle niveauer v3.docx

2 Konkret vurderes det nu, at produktionen i var tættere på produktionsgrænsen, end tidligere vurderet. Vurderingen af output gap i er således nedjusteret til -,4 pct. af BNP mod -1,7 pct. af BNP i Dansk Økonomi, efterår 216. Samtidig med at BNP-niveauet er blevet hævet, og output gap som følge heraf er indsnævret, har den højere vækst i BNP i de senere år givet anledning til en opjustering af den strukturelle vækst i praksis som et resultat af højere strukturel produktivitetsvækst. Konkret er vurderingen, at den gennemsnitlige årlige vækst i den strukturelle mandeproduktivitet er hævet med godt,3 pct.point i perioden -15. Den højere vækst i produktiviteten i den historiske periode har ført til en næsten tilsvarende opjustering af den strukturelle produktivitetsvækst i årene frem imod, mens den langsigtede produktivitetsvækst antages at være uændret. Den mindre forskel mellem faktisk og strukturel BNP i reducerer isoleret set de fremadrettede vækstskøn, mens den højere strukturelle produktivitetsvækst trækker i retning af højere vækst frem mod. Netto-resultatet er, at den forventede vækst i BNP i perioden er øget helt marginalt sammenlignet med skønnet i Dansk Økonomi, efterår 216. Nationalregnskabsrevisonen indebærer også en række andre ændringer. For eksempel er niveauet for beskæftigelsen i gennemsnit opjusteret med godt 2. personer helt tilbage til Samtidig er den gennemsnitlige arbejdstid nedjusteret, så det samlede antal timer er omtrent uændret frem til 212. Opjusteringen af beskæftigelsen vil alt andet lige trække i retning af et lavere niveau for mandeproduktiviteten. Niveauændringer er dog af permanent karakter og giver derfor ikke anledning til nævneværdige ændringer af de underliggende vækstrater eller gaps. Nedenfor gennemgås først ændringen i strukturelt BNP, hvorefter mandeproduktiviteten og beskæftigelsen gennemgås enkeltvis. I bilag findes de konkrete tal for faktisk og strukturelle niveauer, væsktrater og gap s for de tre størrelser i henholdsvis den seneste prognoseopdatering og i Dansk Økonomi, efterår Ændringer af strukturelle niveauer Det strukturelle niveau for BNP beregnes som produktet af de enkelte komponenter, jf. nedenstående ligninger. BNP = BNP BVT BVT timer timer beskæftigelse(hoveder) beskæftigelse(hoveder) = afgiftsandel timeproduktivitet gns. arbejdstid arbejdsstyrke (1 ledighedsrate) - 2 -

3 Det betyder, at alle ændringer i det strukturelle niveau for BNP kan tilskrives ændringer i et eller flere af de underlæggende strukturelle niveauer. I afsnit 2.2 behandles mandeproduktiviteten, hvilket er den samlede effekt af timeproduktivitet og gennemsnitlig arbejdstid. Ligeledes behandles beskæftigelsen i afsnit 2.3 som den samlede effekt af arbejdsstyrke og ledighed. 2.1 BNP Revisionen af BNP til og med 212 har været relativt begrænset, jf. figur 1. Niveauet for BNP er opjusteret med godt 1 pct.point i 212. Det samme er tilfældet for det strukturelle niveau for BNP, når det genberegnes med udgangspunkt i de nye historiske data. Vurderingen er derfor stadig, at Danmark i 212 stod med et negativt output gap på omkring -2 pct. af BNP, jf. figur 2. Figur 1 BNP Mia. -kr. 22 Efterår 216 Februar Strukturel Strukturel Figur 2 Output gap Pct.point Efterår 216 Februar Langt størstedelen af opjusteringen af BNP-niveauet kan dermed henføres til perioden I Dansk Økonomi, efterår 216 var vurderingen, at det negative output gap var omtrent uændret fra 212 til, jf. de blå søjler i figuren. Vurderingen i februar 217 er, at output gap gradvist blev reduceret fra - 2 pct. i 212 til -½ pct. af BNP i, jf. de brune søjler. Bag indsnævringen af output gap i ligger primært, at den faktiske produktivitetsvækst, som tidligere nævnt, er øget i forbindelse med Danmarks Statistiks revision af BNP. Dette har ført til en mere positiv vurdering af udviklingen i produktivitetsgap (dvs. forskellen mellem faktisk og strukturel produktivitet), jf. også nedenfor. I prognoseopdateringen er den forventede vækst i BNP nedjusteret i 216 og 217; den lavere vækst afspejler lav vækst i den forløbne del af 216 (frem til 3. kvartal). Den lavere vækst i faktisk BNP kombineret med, at den strukturelle vækst i produktiviteten er øget i perioden frem imod, har konsekvenser for udviklingen i output gap i de to år. For det første forventes nu en markant udvidelse af output gap i 216, og for det - 3 -

4 andet forventes der nu i modsætning til tidligere ikke en indsnævring af output gap fra 216 til 217. Fra 217 er niveauet og udviklingen i output gap omtrent uændret i forhold til vurderingen i efteråret. Samlet set er den gennemsnitlige vækst i faktisk BNP fra til 225 omtrent uændret i forhold til Dansk Økonomi, efterår Mandeproduktivitet Den faktiske mandeproduktivitet (bestående af timeproduktivitet og gennemsnitlig arbejdstid) er løftet markant efter 212 afledt af nationalregnskabsrevisionen, jf. figur 3. En væsentlig del af dette skift vurderes at være udtryk for et permanent skift i produktivitetsniveauet. Den strukturelle produktivitet fastlægges i de historiske år med udgangspunkt i den faktiske produktivitet som en simpel udglatning af tidsserien, og et permanent højere faktisk produktivitetsniveau slår dermed på den lange bane igennem i en tilsvarende opjustering af det strukturelle niveau. 2 Da revisionen af de faktiske data imidlertid har været koncentreret om de allersidste år, er det strukturelle produktivitetsniveau ikke hævet lige så meget som det faktiske. Konkret er det strukturelle produktivitetsniveau i kun hævet med omkring to tredjedele af forøgelsen af den faktiske produktivitet. Dette indebærer, at den resterende del opfattes som udslag af midlertidige forhold. Konsekvensen er, at produktivitetsgap et er udvidet betydeligt i de seneste år, jf. figur 4. Figur 3 Mandeproduktivitet 1. -kr./person Figur 4 Mandeproduktivitetsgap Pct.point Efterår 216 Februar 217 Konkret vurderes det nu at, der i var et positivt produktivitetsgap på ca. 1,2 pct., hvor det i efteråret var skønnet at være ca. pct. Det mere positive produktivitetsgap er en primær forklaring på ændringen i output gap i. 2 Metoden til beregning af den strukturelle produktivitetsvækst tilstræber, at væksten i den strukturelle produktivitet udviser træghed og dermed er relativt konstant fra år til år. Det afspejler en antagelse om, at strukturelle produktivitetsstigninger i form af højere uddannelsesniveau, teknologiske fremskridt osv. udvikler sig trægt

5 I 216 ventes væksten i faktisk produktivitet at have været negativ, hvilket følger af den konstaterede svage udvikling i BNP og den positive udvikling i beskæftigelsen i årets første tre kvartaler. Faldet i produktiviteten medfører en markant forværring af produktivitetsgap (fra 1,2 pct. til -,5 pct.), hvilket isoleret set bidrager til at udvide output gap tilsvarende. Som det fremgår af figuren er forværringen af produktivitetsgap et fra til 216 væsentligt større end vurderet i Dansk Økonomi, efterår 216. Den højere produktivitetsvækst historisk har, som nævnt, givet anledning til at øge den strukturelle produktivitetsvækst frem mod ; konkret er den gennemsnitlige strukturelle vækstrate i årene øget med godt,3 pct. Produktivitetsgap et er, som nævnt, samtidig oprevideret i, hvilket isoleret bidrager negativt til produktivitetsvæksten i de kommende år. De to ændringer modvirker stort set hinanden, og den gennemsnitlige, forventede vækst i faktisk produktivitet i perioden er stort set uændret i forhold til Dansk Økonomi, efterår Beskæftigelse Beskæftigelsen i hoveder er med Danmarks Statistiks nationalregnskabsrevision opjusteret helt tilbage til Opjusteringen har de seneste år været på omkring 1 pct., jf. figur 5. Revisionen skyldes primært, at Danmarks Statistik har ændret kilde til arbejdstidsregnskabet. Ændringen i den faktiske beskæftigelse har ført til en stort set tilsvarende revurdering af det strukturelle niveau for beskæftigelsen i den historiske periode. Dermed er beskæftigelsesgap omtrent uændret i perioden frem til og med 214. Figur 5 Beskæftigelse 1. personer Efterår 216 Februar 217 Strukturel Strukturel Figur 6 Beskæftigelsesgap Pct.point Efterår 216 Februar 217 Den strukturelle beskæftigelse opgøres med udgangspunkt i den strukturelle arbejdsstyrke og den strukturelle ledighed. Ledigheden påvirkes ikke af revisionen, og både faktisk og strukturel ledighed er derfor omtrent uændrede. Revisionen af den faktiske og strukturelle beskæftigelse er derfor udtryk for stort set tilsvarende ændringer i arbejdsstyrken

6 Udgangspunktet for beregningen af den strukturelle arbejdsstyrke er, at befolkningen deles op i en faktisk arbejdsstyrke og forskellige grupper, der står udenfor arbejdsstyrken. Den strukturelle arbejdsstyrke findes ved at estimere det strukturelle niveau for grupperne udenfor arbejdsstyrken og trække disse fra den samlede befolkning. Metoden er nærmere beskrevet i Beregning af strukturel arbejdsstyrke. Dokumentationsnotat til Dansk Økonomi, forår 216. Reestimation af strukturel arbejdsstyrke på baggrund af de nye nationalregnskabstal giver anledning til, at beskæftigelsesgap mindskes med knap 5. personer i. Figur 7 Beskæftigelsesgap, efterår 216 Figur 8 Beskæftigelsesgap, februar pers. 1. pers Beskæftigelse Ledighed Aktiverede Studerende Øvrige ydelser Restgruppe Anm.: Beskæftigelsesgap er defineret som faktisk beskæftigelse minus strukturel beskæftigelse. Kilde: Danmarks Statistik, ADAM s databank og egne beregninger Beskæftigelse Ledighed Aktiverede Studerende Øvrige ydelser Restgruppe Fra 216 til 218 ventes beskæftigelsesgap samtidig at indsnævres hurtigere i forhold til Dansk Økonomi, efterår 216. Dette skyldes, at væksten i den strukturelle arbejdsstyrke er nedjusteret, mens væksten i den faktiske arbejdsstyrke er omtrent uændret. Baggrunden for dette er, at der i forhold til efterårets prognose kom markant færre flygtninge og familiesammenførte til Danmark i 216, og samtidig viser udlændingestyrelsens såkaldte visiteringskvoter et lavere antal flygtninge og familiesammenførte for 217. Frem mod udgangen af 217 er befolkningen derfor reduceret med ca. 15. personer. Justeringen af flygtninge påvirker ikke skønnet for den faktiske beskæftigelse i 216 og 217, fordi det i efterårets prognose implicit var forudsat, at kun en lille del af flygtningene var i beskæftigelse ved udgangen af 217. Omvendt påvirkes den strukturelle beskæftigelse, da en del af flygtningene erklæres arbejdsmarkedsparate og indgår i den strukturelle beskæftigelse fra det tidspunkt, de får tildelt asyl

7 3 Bilag Tabel 1: Faktisk og strukturelt realt BNP, mia. kr Efterår Faktisk niveau 1812, 1813,6 1836,5 1854,6 1873,3 1911,5 1993, 215,6 Strukturelt niveau 185,5 1862,8 1869,9 1886,9 198,1 1934,8,5 215,7 Outputgap -2,1-2,6-1,8-1,7-1,8-1,2 -,4, Faktisk vækst,9 -,2 1,3 1, 1, 2, 2, 1,9 Strukturel vækst,,5,4,9 1,1 1,4 1,7 1, Nærværende prognose Faktisk niveau 1828,5 1856,5 1887,6 1917,9 1932,9 1966,4 258,9 2231,4 Strukturelt niveau 1865, 1887,7 191,3 1926,3 1954,9 1988,2 265, 223,9 Outputgap -2, -1,7 -,7 -,4-1,1-1,1 -,3, Faktisk vækst 1,1,9 1,7 1,6,8 1,7 2,3 1,9 Strukturel vækst,2,7,7 1,3 1,5 1,7 1,9 1, Forskel Faktisk niveau 16,4 42,9 51,1 63,2 59,6 54,9 65,9 8,7 Strukturelt niveau 14,5 24,9 31,4 39,4 46,8 53,5 64,5 8,2 Outputgap,1 1, 1,1 1,3,7,1,1, Faktisk vækst,2 1,2,4,6 -,2 -,3,3, Strukturel vækst,2,2,3,4,4,3,2,1 Anm: Kilde: Faktisk og strukturel niveau for BNP er angivet i mia. -kr. Gap og vækstrater er i procent. Fra og med 216 bygger tallene på skøn fra prognosen. For perioderne -12, og er angivet gennemsnittet for perioden. Danmarks Statistik og egne beregninger

8 Tabel 2: Faktisk og strukturelt mandeproduktivitet, 1 kr Efterår Faktisk niveau 589, 588,3 589,9 587,9 582,8 587,7 598,3 629,8 Strukturelt niveau 588,2 587, 588, 587,9 588,5 59,1 599, 629,8 Mandeproduktivitetsgap,1,2,3, -1, -,4 -,1, Faktisk vækst 1,8 -,7,3 -,3 -,9,8,9 1,4 Strukturel vækst,1,,2,,1,3,8 1, Nærværende prognose Faktisk niveau 588,9 6, 63,7 64,8 598, 61,1 616,4 652,8 Strukturelt niveau 588, 592, 595,1 597,5 61, 65,6 618,2 652,8 Mandeproduktivitetsgap,2 1,4 1,4 1,2 -,5 -,7 -,3, Faktisk vækst 2,1,9,6,2-1,1,5 1,3 1,4 Strukturel vækst,4,4,5,4,6,8 1,1 1, Forskel Faktisk niveau -,1 11,7 13,9 17, 15,2 13,4 18,1 23, Strukturelt niveau -,2 5,1 7,1 9,6 12,4 15,4 19,2 23, Mandeproduktivitetsgap, 1,1 1,1 1,2,5 -,3 -,2, Faktisk vækst,4 1,6,3,5 -,3 -,3,4, Strukturel vækst,3,4,4,4,5,5,3, Anm: Kilde: Faktisk og strukturelt niveau opgjort i 1. -kr. pr (heltids)person. Gap og vækstrater er i procent. Fra og med 216 bygger tallene på skøn fra prognosen. For perioderne -12, og er angivet gennemsnittet for perioden. Danmarks Statistik og egne beregninger

9 Tabel 3: Faktisk og strukturel beskæftigelse, 1 personer Efterår Faktisk niveau 2654,6 2654,8 2682,8 271,7 2756, 2787,1 2851, 2913,2 Strukturelt niveau 278, 2729,6 2733,9 2757, 2782,7 2811,6 2859,1 2913,2 Beskæftigelsesgap -2, -2,7-1,9-1,7-1, -,9 -,3, Faktisk vækst -,8,2 1,1 1, 1,7 1,1 1,1,4 Strukturel vækst -,1,5,2,8,9 1,,8, Nærværende prognose Faktisk niveau 2682,9 2674,8 274, 2737,1 2782,2 2814,8 287,1 2931,5 Strukturelt niveau 2735,2 2749,7 2754,7 2778,6 282,1 2826,7 2872,1 2931,5 Beskæftigelsesgap -1,9-2,7-1,8-1,5 -,7 -,4 -,1, Faktisk vækst -,9, 1,1 1,2 1,6 1,2,9,4 Strukturel vækst -,2,3,2,9,8,9,8, Forskel Faktisk niveau 28,2 2, 21,3 26,5 26,2 27,7 19,2 18,3 Strukturelt niveau 27,2 2,1 2,9 21,6 19,4 15, 13, 18,3 Beskæftigelsesgap,1,,,2,2,5,2, Faktisk vækst -,1 -,2,,2,, -,2,1 Strukturel vækst -,1 -,2,, -,1 -,2,,1 Anm: Kilde: Faktisk og strukturelt niveau for beskæftigelsen er angivet i 1. personer. Gap og vækstrater er i procent. Fra og med 216 bygger tallene på skøn fra prognosen. For perioderne -12, og er angivet gennemsnittet for perioden. Danmarks Statistik og egne beregninger

Fastlæggelse af produktivitet i private byerhverv

Fastlæggelse af produktivitet i private byerhverv Kopi: KONJ 23.5.2013 Dorte Grinderslev Fastlæggelse af produktivitet i private byerhverv Dokumentationsnotat til Dansk Økonomi, forår 2013 kapitel I Til konjunkturvurderingen i Dansk Økonomi, forår 2013

Læs mere

Opsamling på nationalregnskabets hovedrevision, november 2016

Opsamling på nationalregnskabets hovedrevision, november 2016 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jacob Nørregård Rasmussen 14. marts 2017 Opsamling på nationalregnskabets hovedrevision, november 2016 Resumé: Der samles op på ændringerne i nationalregnskabet

Læs mere

Revision af nationalregnskabet, november 2016

Revision af nationalregnskabet, november 2016 Jacob N. Rasmussen 25.01.2017 Revision af nationalregnskabet, november 2016 Nedrevisionen af arbejdstimer giver forøget timeproduktivitet Nationalregnskabsrevisionen har betydet at timeproduktiviteten

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016 d. 06.10.2016 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016 Notatet uddybet elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016. Indhold 1 Offentlig

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 d. 02.10.2015 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015. Indhold 1 Offentlig

Læs mere

Velstandstab på 150 mia. kr. gennem krisen

Velstandstab på 150 mia. kr. gennem krisen Velstandstab på 150 mia. kr. gennem krisen Finansministeriet har nedjusteret forventningen til BNP-niveauet i 2020 med 150 mia. 2013- kr. fra før krisen til i dag. Det svarer til et varigt velstandstab

Læs mere

Konjunkturvurdering og offentlige finanser

Konjunkturvurdering og offentlige finanser Konjunkturvurdering og offentlige finanser En prognoseopdatering 7. februar 2017 Formandskabet PROGNOSEOPDATERING, FEB. 2017 1. Resume Opsving fortsætter i dansk økonomi Revision af nationalregnskab ændrer

Læs mere

Produktivitetsudviklingen og arbejdsmarkedet

Produktivitetsudviklingen og arbejdsmarkedet d. 15.10.2010 Jesper Gregers Linaa Produktivitetsudviklingen og arbejdsmarkedet Det undersøges, hvorvidt arbejdsmarkedets tilstand (konjunkturelt og strukturelt) kan bidrage til at forstå udviklingen i

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i. Prognoseopdatering, februar 2017.

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i. Prognoseopdatering, februar 2017. d. 06.02.2017 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Prognoseopdatering, februar 2017 Notatet uddybet elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Prognoseopdatering, februar 2017. Indhold

Læs mere

Arbejdsløsheden falder trods lav vækst

Arbejdsløsheden falder trods lav vækst Arbejdsløsheden falder trods lav vækst Arbejdsløsheden fortsatte med at falde i maj måned på trods af, at væksten er moderat. Normalt kræves en gennemsnitlig vækst på 1½-2 pct. over en to-årig periode,

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, forår 2015

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, forår 2015 d. 26.05.2015 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, forår 2015 I notatet foretages først en sammenligning af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, forår 2015 med regeringens Konvergensprogram

Læs mere

Øget produktivitet styrker den offentlige saldo i 2020

Øget produktivitet styrker den offentlige saldo i 2020 Øget produktivitet styrker den offentlige saldo i 2020 Et løft i produktivitetsvæksten på 1 pct.point fra 2014-2020 vil styrke den offentlige saldo med godt 20 mia. kr. i 2020. Det viser beregninger baseret

Læs mere

FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: 20 MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM

FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: 20 MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM Af Chefanalytiker Anders Borup Christensen Direkte telefon 9767 9. februar 1 FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM Finansministeriet er i gang med et grundigt kasseeftersyn og offentliggør

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 d. 01.10.2014 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014. INDHOLD 1 Offentlig

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

KONJUNKTURVURDERING, FEBRUAR 2007: PRESSET PÅ ARBEJDSMARKEDET SKIFTER TIL PRIVAT SERVICE

KONJUNKTURVURDERING, FEBRUAR 2007: PRESSET PÅ ARBEJDSMARKEDET SKIFTER TIL PRIVAT SERVICE 23. februar 7 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 og Annett Melgaard Jensen direkte tlf. 33557715 KONJUNKTURVURDERING, FEBRUAR 7: PRESSET PÅ ARBEJDSMARKEDET SKIFTER TIL PRIVAT SERVICE Det går godt i

Læs mere

Konsekvenser af skattelettelser finansieret af lavere vækst i offentligt forbrug

Konsekvenser af skattelettelser finansieret af lavere vækst i offentligt forbrug VERSION: d. 3.9. David Tønners og Jesper Linaa Konsekvenser af skattelettelser finansieret af lavere vækst i offentligt forbrug Dette notat dokumenterer beregningerne af at lempe indkomstskatterne og finansiere

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK 13.

DANMARKS NATIONALBANK 13. ANALYSE DANMARKS NATIONALBANK 13. MARTS 2017 NR. 4 Højere væksttal bekræftede opsvinget Danmarks Statistiks reviderede tal for BNP giver et mere fuldkomment billede af, at dansk økonomi har været inde

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: EU-note F Udvalgenes medlemmer 16. april 2015 Det Europæiske

Læs mere

Dansk produktivitet i front efter krisen

Dansk produktivitet i front efter krisen 23. november 2016 Dansk produktivitet i front efter krisen Med Danmarks Statistiks store datarevision medio november 2016 giver det ikke længere mening, at tale om et særligt dansk produktivitetsproblem.

Læs mere

12. juni Samlet peger de foreløbige tal på en lidt lavere BNP-vækst end ventet i vores prognose fra februar 2007.

12. juni Samlet peger de foreløbige tal på en lidt lavere BNP-vækst end ventet i vores prognose fra februar 2007. 12. juni 2007 af Frederik I. Pedersen dir. tlf. 3355 7712 Resumé: SVAG BNP-VÆKST TRODS GIGANTISK BESKÆFTIGELSESFREMGANG Væksten i dansk økonomi har været svag de seneste tre kvartaler, selvom beskæftigelsen

Læs mere

DØR-rapporten forår 2012 udvikling i strukturel beskæftigelse frem mod 2020 sammenlignet med FM s fremskrivning

DØR-rapporten forår 2012 udvikling i strukturel beskæftigelse frem mod 2020 sammenlignet med FM s fremskrivning Notat Udkast 2. maj 212 DØR-rapporten forår 212 udvikling i strukturel beskæftigelse frem mod 22 sammenlignet med FM s fremskrivning I DØR s forårsrapport 212 indgår en ny fremskrivning af dansk økonomi

Læs mere

Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte

Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte Nyt kapitel Produktionen (BVT) i en række private erhverv er vokset væsentligt mere end bruttonationalproduktet (BNP) de seneste

Læs mere

Analyse 12. april 2013

Analyse 12. april 2013 12. april 2013. 2015-planen fra 2007 ramte plet på beskæftigelsen i 2011, trods finanskrisen I fremskrivningen bag 2015-planen fra 2007 ventede man et kraftigt fald i beskæftigelsen på 70.000 personer

Læs mere

Beregning af makroøkonomiske effekter af energiprisændring

Beregning af makroøkonomiske effekter af energiprisændring Dorte Grinderslev (DØRS) Beregning af makroøkonomiske effekter af energiprisændring Baggrundsnotat til kapitel I Omkostninger ved støtte til vedvarende energi i Økonomi og Miljø 214 1 Indledning Notatet

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 193 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 193 Offentligt Finansudvalget 256 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 93 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 3. juni 26 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 93 (Alm. del) af. marts 26 stillet efter

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2017. Valget

Læs mere

Opdatering af beregning af finanspolitisk holdbarhed 2014

Opdatering af beregning af finanspolitisk holdbarhed 2014 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Opdatering af beregning af finanspolitisk holdbarhed 2014 Teknisk baggrundsnotat 2014-3 1. Indledning Dette tekniske baggrundsnotat omhandler opdateringen

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere

Kroniske offentlige underskud efter 2020

Kroniske offentlige underskud efter 2020 13. november 2013 ANALYSE Af Christina Bjørnbak Hallstein Kroniske offentlige underskud efter 2020 En ny fremskrivning af de offentlige budgetter foretaget af den uafhængige modelgruppe DREAM for DA viser,

Læs mere

Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion.

Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion. Hjørring Kommune 16. september 2016 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for Budget 2017 Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion.

Læs mere

Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1

Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1 Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1 26. september 2013 1. Indledning Følgende notat beskriver resultaterne af marginaleksperimenter til DREAM-modellen,

Læs mere

Konjunkturvurdering og Offentlige finanser

Konjunkturvurdering og Offentlige finanser Konjunkturvurdering og Offentlige finanser En prognoseopdatering 10. februar 2016 Formandskabet PROGNOSEOPDATERING, FEB. 2016 Forord Det Økonomiske Råds formandskab præsenterer to årlige rapporter. Det

Læs mere

Notat. Strukturelt provenu fra øvrig selskabsskat. Juni 2014

Notat. Strukturelt provenu fra øvrig selskabsskat. Juni 2014 Notat Juni 2014 Strukturelt provenu fra øvrig selskabsskat Det strukturelle provenu fra øvrig selskabsskat 1 blev genberegnet i forbindelse med Økonomisk Redegørelse, maj 2014, hvilket gav anledning til

Læs mere

Mange danske job i normalisering af erhvervsinvesteringer

Mange danske job i normalisering af erhvervsinvesteringer Mange danske job i normalisering af erhvervsinvesteringer Erhvervslivets investeringer er faldet voldsomt i forbindelse med den økonomiske krise. De nye nationalregnskabstal peger på, at erhvervsinvesteringerne

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

7. Nationalregnskab på baggrund af output baserede prisindeks

7. Nationalregnskab på baggrund af output baserede prisindeks 37 7. Nationalregnskab på baggrund af output baserede prisindeks I dette kapitel foretages en beregning af nationalregnskabet i faste priser. De eksisterende nationalregnskabstal genberegnes således med

Læs mere

DREAM's fremskrivning af balancer på arbejdsmarkedet

DREAM's fremskrivning af balancer på arbejdsmarkedet DREAM's fremskrivning af balancer på arbejdsmarkedet Den fremadrettede udvikling i arbejdsudbud/beskæftigelse udstikker sammen med produktivitetsudviklingen, rammerne for den økonomiske vækst og velstand.

Læs mere

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark hhv. skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD 1 i 2030 23. januar 2014 Indledning Nærværende

Læs mere

Strukturel saldo. Oplæg på Nationaløkonomisk Forenings årsmøde Koldingfjord, januar 2016

Strukturel saldo. Oplæg på Nationaløkonomisk Forenings årsmøde Koldingfjord, januar 2016 Strukturel saldo Oplæg på Nationaløkonomisk Forenings årsmøde Koldingfjord, 15-16. januar 2016 John Smidt i De Økonomiske Råds sekretariat www.dors.dk Agenda Kort om de finanspolitiske rammer Hvad er den

Læs mere

Fastlæggelse af indvandringsomfanget i Befolkningsfremskrivning 2016

Fastlæggelse af indvandringsomfanget i Befolkningsfremskrivning 2016 Bilag 3: Notat om metode for indregning af flygtninge i landsfremskrivningen og i den kommunale fremskrivning 26. april 2016 Fastlæggelse af indvandringsomfanget i Befolkningsfremskrivning 2016 De seneste

Læs mere

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 12. oktober 2011 Notat om dansk økonomi (Nationalbankens

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK I.1 Indledning Fremgang i dansk økonomi og forventet vækst omkring 2 pct. i 2015-16 Gennem det seneste halvandet år har der været en jævn fremgang

Læs mere

Regionalt barometer for Region Midtjylland, oktober 2013

Regionalt barometer for Region Midtjylland, oktober 2013 alt barometer for, oktober 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE CAND. SCIENT. POL., MA, MA har ligesom resten af landet mærket til den økonomiske krise, der satte ind i 2008. Overordnet set har den økonomiske

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

EJENDOMSPRISERNE I HOVEDSTADSREGIONEN

EJENDOMSPRISERNE I HOVEDSTADSREGIONEN 9. januar 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: EJENDOMSPRISERNE I HOVEDSTADSREGIONEN Der har været kraftige merstigninger i hovedstadens boligpriser igennem de sidste fem år. Hvor (f.eks.) kvadratmeterprisen

Læs mere

Manglende investeringer og uddannelse hæmmer dansk velstand

Manglende investeringer og uddannelse hæmmer dansk velstand Manglende investeringer og uddannelse hæmmer dansk velstand Velstandsvæksten i indeværende årti har været bremset af en kraftig nedgang i produktivitetsvæksten. Kapitalinvesteringer og væksten i arbejdsstyrkens

Læs mere

STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007

STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007 28. november 2007 af Frederik I. Pedersen dir. tlf. 33557712 STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007 Både BNP og beskæftigelsen steg kraftigt i 3. kvartal 2007. Alt tyder på, at vi i 2007 får den

Læs mere

KAPITEL II FREMSKRIVNING TIL 2020

KAPITEL II FREMSKRIVNING TIL 2020 Dansk Økonomi forår KAPITEL II FREMSKRIVNING TIL II.1 Indledning Pres på de offentlige finanser Danmark er ramt af langvarig lavkonjunktur. De offentlige finanser er hårdt ramt dels som følge af lavere

Læs mere

Bilagstabeller Nyt kapitel

Bilagstabeller Nyt kapitel Nyt kapitel Bilagstabel B.1 Befolkning og arbejdsmarked (mellemfristet sigt) 1.000 personer 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Samlet befolkning 5.592 5.612 5.631 5.648 5.665 5.681 5.698 5.716

Læs mere

Økonomiske beregninger

Økonomiske beregninger Økonomiske beregninger Betydningen for politiske beslutninger Finanspolitisk netværk den 28. november 2016 Kontorchef Morten Holm De Økonomiske Råds sekretariat Dagsorden 1. Hvorfor regner vi ikke dynamiske

Læs mere

Opdateret befolkningsprognose og regeringens 2020-plan

Opdateret befolkningsprognose og regeringens 2020-plan Notat 9. maj 1 Opdateret befolkningsprognose og regeringens -plan Danmarks Statistik og DREAM offentliggjorde d.. maj Befolkningsfremskrivning 1. Den ny prognose for befolkningsudviklingen kom efter færdiggørelsen

Læs mere

Effekter af FoU-ekstrafradrag (130 pct.)

Effekter af FoU-ekstrafradrag (130 pct.) Effekter af FoU-ekstrafradrag (130 pct.) 21. marts 2017 Hovedresultater Faktaboks Analysens hovedresultater Model 130/130 Økonomisk aktivitet. Permanent BNP-effekt på 0,6 pct., svarende til 12,3 mia. i

Læs mere

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 RESUMÈ Af Steen Bocian ARBEJDSTIDSREGNSKABET Arbejdstiden er et begreb, som har betydning for alle på arbejdsmarkedet. Senest i forbindelse med dette forårs

Læs mere

Notat. Lave oliepriser reducerer det finanspolitiske råderum i 2020

Notat. Lave oliepriser reducerer det finanspolitiske råderum i 2020 Notat Lave oliepriser reducerer det finanspolitiske råderum i Den danske stats forventede indtægter fra aktiviteter i Nordsøen påvirkes i høj grad af olieprisudviklingen. Når olieprisen falder, rammer

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i august 13 Ugens analyse Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Danmark udfordret af den svage vækst

Læs mere

Økonomisk Analyse. Produktivitet over et konjunkturforløb

Økonomisk Analyse. Produktivitet over et konjunkturforløb Økonomisk Analyse Produktivitet over et konjunkturforløb NR. 5 3. juni 11 Produktivitetsudviklingen over et konjunkturforløb Der har været en kraftig konjunkturmæssig stigning i produktivitetsvæksten i

Læs mere

Største opsparing i den private sektor i over 40 år

Største opsparing i den private sektor i over 40 år Største opsparing i den private sektor i over 4 år De reviderede tal for nationalregnskabet gav en lille opjustering af vækstbilledet i 1. halvår 212. Samlet ligger tallene på linje med grundlaget for

Læs mere

Samfundsøkonomiske konsekvenser af øget arbejdstid for offentligt ansatte med fuld lønkompensation 1

Samfundsøkonomiske konsekvenser af øget arbejdstid for offentligt ansatte med fuld lønkompensation 1 Samfundsøkonomiske konsekvenser af øget arbejdstid for offentligt ansatte med fuld lønkompensation 1 2. november 2017 Indledning Dette notat beskriver de samfundsøkonomiske konsekvenser af øget arbejdstid

Læs mere

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K 197 1974 1978 1982 1986 199 1994 1998 22 26 21 214 CEPOS Notat: Frygt for robotter er ubegrundet : Flere maskiner og automatisering er ledsaget af flere i job siden 1966 19-5-217 Af Mads Lundby Hansen

Læs mere

Forudsætninger om antal efterlønsmodtagere i udspillet til tilbagetrækningsreform,

Forudsætninger om antal efterlønsmodtagere i udspillet til tilbagetrækningsreform, Notat 1. marts 2011 Forudsætninger om antal efterlønsmodtagere i udspillet til tilbagetrækningsreform, Vi kan jo ikke låne os til velfærd Til det udspil til en tilbagetrækningsreform, der blev præsenteret

Læs mere

Maria Schougaard Berntsen Konsulent, cand.oecon. Tlf Mobil

Maria Schougaard Berntsen Konsulent, cand.oecon. Tlf Mobil Resume af Krakas notat Hvor skal flygtninge bo? 1 17. august 2016 J-nr.: 211808 / 2315050 Flygtninge skaber behov for 1,5 mio. m 2 alment byggeri Regeringen forventer, at flygtningestrømmen fortsætter

Læs mere

STORE FINANSPOLITISKE UDFORDRINGER EFTER KRISEN

STORE FINANSPOLITISKE UDFORDRINGER EFTER KRISEN Af Chefanalytiker Anders Borup Christensen Direkte telefon 9767 19. oktober 9 En kraftig lempelse af finanspolitikken i 9 og 1 kombineret med et voldsomt konjunkturer udsigt til et tilbageslag har medført

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 256 af 19. april 2016 stillet efter ønske fra

Læs mere

Dansk industri står toptunet til fremgang

Dansk industri står toptunet til fremgang Dansk industri står toptunet til fremgang Siden krisen er produktiviteten vokset markant i dansk industri. Sammenligner man den danske produktivitetsudvikling med EU og flere andre lande, herunder Sverige

Læs mere

Flere på permanent kontanthjælp vil koste statskassen milliarder

Flere på permanent kontanthjælp vil koste statskassen milliarder Flere på permanent kontanthjælp vil koste statskassen milliarder Antallet af kontanthjælpsmodtagere er i løbet af krisen steget med over 35.000. En udvikling, der risikerer at koste statskassen milliarder

Læs mere

Skriftligt indlæg til DØRs rapport Dansk økonomi Efterår 2013

Skriftligt indlæg til DØRs rapport Dansk økonomi Efterår 2013 Notat 8. oktober 2013 Skriftligt indlæg til DØRs rapport Dansk økonomi Efterår 2013 De Økonomiske Råds vurdering af vækstudsigterne for 2013 og 2014 er overordnet set på linje med ministeriernes. Der skønnes

Læs mere

Sagsnr Indtægtsprognose Dokumentnr

Sagsnr Indtægtsprognose Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-09-2015 Indtægtsprognose 2016 Økonomisk udvikling og sammenfatning I slutningen af august fremlagde Finansministeriet en konjunkturvurdering,

Læs mere

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 15. november 2011 Indledning I nærværende notat belyses effekten af et marginaleksperiment omhandlende forøgelse af arbejdstiden i den offentlige

Læs mere

Skøn over løn- og prisudviklingen

Skøn over løn- og prisudviklingen 7.12.2006 Notat 14571 poul Skøn over løn- og prisudviklingen Det Økonomiske Råds formandskab - Vismændene - har udsendt deres halvårlige rapport den 5. december 2006. Den 6. december 2006 offentliggjorde

Læs mere

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM-

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- 31. marts 2008 Signe Hansen direkte tlf. 33557714 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- MER DANSK ØKONOMI Væksten forventes at geare ned i år særligt i USA, men også i Euroområdet. Usikkerheden

Læs mere

Udviklingen i de kommunale investeringer

Udviklingen i de kommunale investeringer Udviklingen i de kommunale investeringer 1. Tilbagegang i kommunernes investeringer Kommunernes skattefinansierede anlægsudgifter var på 19,5 mia. kr. (2018- PL) i 2016, jf. kommunernes regnskaber og figur

Læs mere

KONJUNKTUR- VURDERING OG OFFENTLIGE FINANSER

KONJUNKTUR- VURDERING OG OFFENTLIGE FINANSER KONJUNKTUR- VURDERING OG OFFENTLIGE FINANSER Prognoseopdatering, februar 2018 KONJUNKTURVURDERING OG OFFENTLIGE FINANSER PROGNOSEOPDATERING, FEBRUAR 2018 I det følgende præsenteres en opdatering af prognosen

Læs mere

Samfundsøkonomiske gevinster ved opkvalificering via efteruddannelse 1

Samfundsøkonomiske gevinster ved opkvalificering via efteruddannelse 1 Samfundsøkonomiske gevinster ved opkvalificering via efteruddannelse 1 12-6-2017 Indledning Dette notat beskriver de samfundsøkonomiske gevinster ved opkvalificering via efteruddannelse, hvor uddannelsesniveauet

Læs mere

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, efterår 2010

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, efterår 2010 Finansudvalget 2010-11 FIU alm. del 8 Bilag 2 Offentligt Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, efterår 2010 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 26. oktober 2010 Konjunkturvurdering samt anbefalinger

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

KAPITEL II OFFENTLIGE FINANSER

KAPITEL II OFFENTLIGE FINANSER KAPITEL II OFFENTLIGE FINANSER II.1 Indledning Finanspolitiske rammer i Danmark Rolle som finanspolitisk vagthund Strukturel saldo tæt på ½ pct.- grænsen i 2017 De finanspolitiske rammer i Danmark er blandt

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering Staben Dato: 21.09.2016 Sagsbehandler: Kim Frandsen Direkte tlf.: 73767643 E-mail: kkf@aabenraa.dk Acadre: 16/7018 BILAG 1 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 580 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 580 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 580 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 9. oktober 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 580 (Alm. del) af 18. september

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 VIRKNING AF KONJUNKTU-

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 VIRKNING AF KONJUNKTU- 18. marts 2008 af Martin Madsen (direkte tlf. 33 55 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 VIRKNING AF KONJUNKTU- RER, OLIEPRIS OG SKATTELETTELSER PÅ DE OFFENTLIGE FINANSER Højkonjunkturen i årene efter

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK I.1 Indledning Væksten i 2016 påvirket af svagt andet halvår i 2015 Beskæftigelsen er steget markant Udsigt til fortsat fremgang i beskæftigelse

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 4 2016 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene indeholder kvartalsstatistikken

Læs mere

Strukturelt provenu fra registreringsafgiften

Strukturelt provenu fra registreringsafgiften Finansministeriet Skatteministeriet Strukturelt provenu fra registreringsafgiften Juni 14 Der er i de seneste år sket en forskydning af bilsalget mod mindre og mere brændstoføkonomiske biler. Det har,

Læs mere

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights:

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights: Økonomisk analyse 8. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 25 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Svagt positiv nettotilgang til ledighed Nettotilgangen til

Læs mere

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Valg af skattegrundlag 2017 - statsgaranti eller selvbudgettering Dette notat har til formål at beskrive konsekvenserne af ved et valg af henholdsvis selvbudgettering

Læs mere

Den øgede flygtningetilstrømning lægger pres på de offentlige finanser

Den øgede flygtningetilstrømning lægger pres på de offentlige finanser Notat 19. april 1 Den øgede flygtningetilstrømning lægger pres på de offentlige finanser Antallet af asylansøgere er steget markant siden sommeren 1. I 1 blev der givet ca. 19. opholdstilladelser til asylansøgere

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE FOR ARBEJDSMARKEDET OKT. 2008: FALD I BESKÆFTIGELSEN I DE TRE PRIVATE HOVEDERHVERV

AERÅDETS PROGNOSE FOR ARBEJDSMARKEDET OKT. 2008: FALD I BESKÆFTIGELSEN I DE TRE PRIVATE HOVEDERHVERV 22. oktober 2008 af Louise Hansen og Erik Bjørsted direkte tlf. 33 55 77 15 AERÅDETS PROGNOSE FOR ARBEJDSMARKEDET OKT. 2008: FALD I BESKÆFTIGELSEN I DE TRE PRIVATE HOVEDERHVERV AErådets seneste prognose

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Nulvækst skal kompensere for merforbrug i nul erne

Nulvækst skal kompensere for merforbrug i nul erne DI Analysepapir, januar 2012 Nulvækst skal kompensere for merforbrug i nul erne Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Det offentlige forbrug udgør en i både historisk og international sammenhæng

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 216 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 322 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Bilag til konjunkturvurdering, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017.

Bilag til konjunkturvurdering, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017. d. 07.02.2017 Bilag til konjunkturvurdering, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017. Notatet fremhæver ændringer i prognosen i forhold til Dansk Økonomi, efterår

Læs mere

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Økonomisk kommentar: Foreløbigt Nationalregnskab 3. kvt. 2014 Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi De foreløbige Nationalregnskabstal for 3. kvartal

Læs mere

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Efterårets vismandsrapport har to kapitler: Kapitel I indeholder en konjunkturvurdering, en vurdering af overholdelsen af

Læs mere

Beregning af strukturel ledighed og estimation af SMEC s lønrelation. Dokumentationsnotat til Dansk Økonomi, forår 2017

Beregning af strukturel ledighed og estimation af SMEC s lønrelation. Dokumentationsnotat til Dansk Økonomi, forår 2017 d. 30.05.2017 Louis Birk Stewart Beregning af strukturel ledighed og estimation af SMEC s lønrelation. Dokumentationsnotat til Dansk Økonomi, forår 2017 Notatet dokumenterer beregningen af De Økonomiske

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 1: Langsigtede udviklingstræk fra industri til service og fra land til by Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 2016 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 3022 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Ambitiøst løft i VEU-aktivitet øger beskæftigelsen

Ambitiøst løft i VEU-aktivitet øger beskæftigelsen Ambitiøst løft i VEU-aktivitet øger beskæftigelsen En af de helt store udfordringer, som dansk økonomi står overfor, er, at den teknologiske udvikling stiller stadig større krav til medarbejdernes kompetencer.

Læs mere