I den anledning har jeg den 25. juni 2007 modtaget en udtalelse med bilag fra direktoratet, herunder en udtalelse af 14. maj 2007 fra fængslet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I den anledning har jeg den 25. juni 2007 modtaget en udtalelse med bilag fra direktoratet, herunder en udtalelse af 14. maj 2007 fra fængslet."

Transkript

1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2007 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 28. februar 2006 af Statsfængslet i Ringe. I rapporten bad jeg fængslet og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv. om nærmere angivne forhold. I den anledning har jeg den 25. juni 2007 modtaget en udtalelse med bilag fra direktoratet, herunder en udtalelse af 14. maj 2007 fra fængslet. Jeg skal herefter meddele følgende: Ad punkt 3.7 Besøgslokaler Jeg noterede mig det oplyste om renovering af besøgsrummene, herunder at der (alligevel) ville blive indrettet et ekstra familierum som talsmændene havde fremsat ønske om under min samtale med dem under inspektionen. Jeg bad om underretning når projektet var gennemført, herunder om indretningen af besøgsrummene. Statsfængslet har oplyst at de i skrivelse modtaget den oplyste ændringer er gennemført. Direktoratet har henholdt sig hertil og har henvist til den beskrivelse af projektet der findes i direktoratets (udaterede) udtalelse af 20. november 2006 til mig. Renoveringen har således ifølge oplysning fra fængslet omfattet maling af besøgsrum, toiletter og gangarealer, opsætning af nye lofter i besøgsrum og i gangarealer, sammenlægning af to rum til et ekstra familierum samt opsætning af vægbelysning i gangarealer.

2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 2 Jeg har noteret mig det oplyste. Ad punkt 3.9 Arbejdspladser Jeg anmodede om underretning om hvad der videre skete vedrørende projektet om overdækning af lagergården som direktoratet af økonomiske og sikkerhedsmæssige grunde ville foretrække blev en løsning uden for ringmuren, og som direktoratet ville tage en drøftelse med fængslet om. Statsfængslet har oplyst at spørgsmålet om overdækning af lagergården sporadisk har været drøftet med direktoratet. Direktoratet har henholdt sig hertil og har tilføjet at overvejelserne med hensyn til overdækning af lagergården er på et meget tidligt stade. Direktoratet har i den forbindelse bemærket at fængslet indtil videre vil kunne benytte de relativt gode lagerlokaler i kælderen. Jeg har noteret mig det oplyste. Ad punkt 3.12 Modtage- og sygeafdeling Jeg anmodede om oplysning om hvad isolation på syge- og isolationsafdeling dækker over, og om hvordan/hvor modtagelsen af nye indsatte nu foregår. Statsfængslet har oplyst at fængslet i tilfælde af pladsmangel på isolationsafdelingen benytter ledige pladser på sygeafdelingen til isolation. Det fremgår endvidere af direktoratets udtalelse at fængslet telefonisk overfor direktoratet har oplyst at fængslet ved isolation mener anbringelse af indsatte i enrum, forhørscelle og strafcelle. Fængslet har desuden oplyst at alle indsatte i dag anvises en almindelig stue ved modtagelsen. Den indsatte arbejdsplaceres umiddelbart hvis det er muligt.

3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 3 Det normale vil dog være at den indsatte opholder sig på egen stue indtil arbejdstids ophør de første dage indtil arbejdsplacering finder sted dog senest til den førstkommende torsdag. Under anbringelsen på egen stue får de indsatte den samme orientering som da de sad i modtagelsesafdelingen. Den indsatte tilbydes efter ønske cellearbejde i denne periode som honoreres med grundløn. Direktoratet har henholdt sig hertil. Jeg har noteret mig det oplyste. Ad punkt 5.5 Pars muligheder for at sove sammen Jeg var fra en konkret sag bekendt med at direktoratet den 23. marts 2007 havde godkendt at familiebesøgsrummet kan anvendes som besøgslejlighed med overnatning i nærmere angivne tilfælde, men afventede formel underretning i inspektionssagen fra direktoratet om dette forhold. Jeg anmodede desuden Statsfængslet i Ringe om at sende mig en kopi af de regler som fængslet ville udarbejde for anvendelsen af familierummet til overnatning. Direktoratet har oplyst at direktoratet i brev af 23. marts 2007 har givet Statsfængslet i Ringe tilladelse til at familiebesøgsrummet kan anvendes som besøgslejlighed således at 1) indsatte par lejlighedsvis kan sove sammen, 2) indsattes ægtefælle/partner der ikke er indsat, kan tillades overnatning sammen med indsatte, og 3) indsattes mindre børn kan tillades besøg med overnatning, som udgangspunkt under ledsagelse af en voksen, forudsat at de sociale myndigheder har vurderet at barnet/børnene vil have gavn af et sådant besøg. Dette er også gengivet i opfølgningsrapporten. Det fremgår som også nævnt i opfølgningsrapporten af direktoratets tilladelse (som direktoratet har vedlagt kopi af) at der i hvert enkelt tilfælde skal foreta-

4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 4 ges en konkret vurdering af hvorvidt nævnte besøg er ordens- og sikkerhedsmæssige forsvarlige. Det fremgår endvidere af tilladelsen at der skulle etableres kameraovervågning på besøgsgangen og elektrisk lås til køkkenet/familiebesøgsrummet således at de indsatte og besøgende fra teknikcentralen kan lukkes ud til toiletbesøg om natten. Videre fremgår det at direktoratet agtede at undersøge hvilke fordele og ulemper der kan være i forbindelse med børns overnatning i fængsler, herunder ved at konsultere børneeksperter på området. Direktoratet har videre oplyst at direktoratet har bedt fængslet om at udarbejde lokale regler for anvendelse af familiebesøgsrummet til overnatning og om kvartalsvis at rapportere om erfaringerne med ordningen. Dette fremgår også af tilladelsen. Jeg har noteret mig det oplyste og beder fortsat om en kopi af reglerne om anvendelsen af rummet (som jeg går ud fra nu er udfærdiget). Jeg anmoder desuden om underretning om resultatet af de kvartalsvise underretninger som direktoratet har modtaget indtil videre, og om hvad der videre sker med hensyn til den undersøgelse som direktoratet vil(le) iværksætte om fordele og ulemper ved børns overnatning i fængsler. Ad punkt 6.4 Vold og trusler Jeg afventede modtagelsen af den plan for forebyggelse af vold og trusler mod ansatte som fængslet skulle udfærdige. Direktoratet har oplyst at direktoratet den 14. maj 2007 har modtaget planen som direktoratet samtidig har vedlagt kopi af.

5 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 5 Jeg har noteret mig at fængslet nu har udarbejdet en voldspolitik, og jeg har læst denne igennem. Jeg har i den forbindelse bl.a. noteret mig at det er ledelsen der skal tage stilling til om der skal ske politianmeldelse, at der er nedsat et forebyggelsesudvalg der bl.a. har til opgave at analysere forekommende volds- og trusselsepisoder med henblik på iværksættelse af forebyggelsestiltag og organisatorisk læring, og at voldspolitikken skal evalueres en gang om året. Ad punkt 6.8 Rygepolitik Fængslet havde oplyst at der var ved at blive udarbejdet en rygepolitik der ville indebære forbud mod rygning i alle indendørs fællesrum. Rygepolitikken ville blive behandlet i Sikkerheds- og Samarbejdsudvalget inden årets udgang. Jeg bad om underretning om resultatet af Sikkerheds- og Samarbejdsudvalgets behandling af dette spørgsmål. Fængslet har oplyst at rygepolitikken endnu ikke er iværksat på grund af udskydelse af loven om røgfri miljøer. Rygepolitikken forventedes dog implementeret i august 2007 ved lovens ikrafttrædelse. Fængslet har vedlagt forslaget til rygepolitik til orientering. Det fremgår af direktoratets udtalelse at fængslet over for direktoratet har oplyst at der ikke i fængslet har været konkrete anmodninger om at kunne afsone røgfrit eller været klager fra indsatte over røggener. Direktoratet har henholdt sig hertil og har samtidig oplyst at direktoratet var ved at udarbejde centralt fastsatte regler i medfør af lov om røgfri miljøer der ville blive udsendt til kriminalforsorgens institutioner i forbindelse med lovens ikrafttræden. Det er sket ved bekendtgørelse nr. 907 af 16. juli 2007 om begrænsning af indsattes ret til at ryge i eget opholdsrum mv.

6 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 6 Jeg har noteret mig det oplyste og går ud fra at rygepolitikken nu hvor den nye lov om røgfri miljøer er trådt i kraft (den 15. august 2007), er gældende i fængslet som den fremgår af det vedlagte forslag. Ad punkt 6.9 Belægning mv. Jeg anmodede om underretning om den midtvejsevaluering som direktoratet i et brev af 9. marts 2006 havde anmodet statsfængslet om at foretage i 1. kvartal Statsfængslet har oplyst at projektet er forsinket hvorfor midtvejsevalueringen først forventes udarbejdet i efteråret Direktoratet har oplyst at direktoratet har godkendt en udskydelse af midtvejsevalueringen til 3. kvartal 2007, da statsfængslet har valgt at afvikle en del af lærertimerne i projektet efter sommerferien. Direktoratet forventer derved at opnå et mere fuldstændigt billede af erfaringerne med projektet. Jeg har noteret mig det oplyste og afventer underretning om evalueringen som jeg går ud fra nu har fundet sted. Jeg gentog min anmodning til direktoratet om direktoratets bemærkninger til det af fængslet anførte om vanskeligheder med at komme af med særligt vanskelige indsatte. Jeg bad i den forbindelse direktoratet om at overveje om en ændring af proceduren vil kunne afhjælpe dette problem. Direktoratet har i den anledning anført følgende: Direktoratet kan oplyse, at det fremgår af 15, stk. 1, i Justitsministeriets bekendtgørelse nr af 3. november 2005 om anbringelse og overførsel af personer, der skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen), at afgørelse om overførsel af indsatte mellem ensartede afsonings-

7 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 7 institutioner træffes af institutionens leder eller den, der bemyndiges hertil, efter aftale med den institution hvortil den indsatte agtes overført. Hvis de to institutioner er uenige om, hvorvidt overførsel skal ske, forelægges sagen for Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, til afgørelse. Forelæggelsen foretages af den institution, som finder, at overførsel skal ske. Dette fremgår af 15, stk. 3 i anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen. Direktoratet kan endvidere oplyse, at anbringelses- og overførselsbekendtgørelsens 15, stk. 3 nu vil blive indskærpet over for Klientkontorets sagsbehandlere, således at Statsfængslet i Ringe fremover ikke henvises til selv at løse problemet, såfremt der er uenighed mellem de to institutioner om, hvorvidt overførsel skal ske. Der vil endvidere blive gjort opmærksom på, at der i sager vedrørende særligt vanskelige indsatte med anden etnisk baggrund end dansk kan ske overførsel til andet lukket fængsel efter reglerne i straffuldbyrdelseslovens 26, selv om udgangspunktet er, at denne gruppe indsatte placeres i Statsfængslet i Ringe. Der vil ligeledes blive gjort opmærksom på, at sagerne skal behandles hurtigst muligt. Det bemærkes, at sådanne sager kun skønnes at ville forekomme få gange om året. Endelig skal direktoratet oplyse, at direktoratet på det næste praksismøde mellem fængslerne og direktoratet vil orientere fængslerne om ovenstående. Jeg har noteret mig det oplyste og går ud fra at nævnte indskærpelse mv. nu har fundet sted. Ad punkt Kompetence mv. (anvendelse af håndjern) Jeg tilkendegav at det efter min opfattelse burde fremgå af de elektroniske blanketter om anvendelse af håndjern at rapporten har været gennemset af en afdelingsleder også selv om rapporten ikke har givet anledning til bemærkninger. Jeg gik ud fra at afdelingslederne vil blive gjort bekendt med min opfattelse, og at de herefter fremover ville gøre notat i rubrikken til ledelsens tilsyn. Jeg gik i øvrigt ud fra at fængselsinspektøren også fører et løbende tilsyn med anvendelsen af håndjern i fængslet, og at afdelingslederne var (eller ville blive gjort) bekendt med at inspektøren bør inddrages i tvivlsomme sager.

8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 8 Direktoratet har i den anledning anført følgende:... Ombudsmanden har imidlertid til grund for sin opfattelse forudsat, at modulet indeholder en fane til brug for ledelsens tilsyn. Direktoratet kan i den forbindelse oplyse, at det i 2005 blev besluttet, at fanen med ledelsens bemærkninger blev fjernet fra modulerne på områderne for magtanvendelse, håndjern, og observations- og sikringscelle. Baggrunden for beslutningen var, at der var stor forskel på, hvordan de enkelte institutioner tilrettelagde ledelsens tilsyn på de nævnte områder. Mange institutioner anvendte ikke fanen, fordi tilsynet skete ved papirgennemgang af de enkelte rapporter, orientering på ledermøder eller lignende. Det var og er direktoratets opfattelse, at det ikke er hensigtsmæssigt, hvis man centralt via Klientsystemet fastlægger en bestemt form for tilsyn i form af, at lederen ved hver enkelt sag om magtanvendelse, eller observationseller sikringscelle skal gå ind i Klientsystemet og anføre sine bemærkninger der, en procedure der af mange institutioner bliver opfattet som særdeles arbejdskrævende. Der er i de nævnte tre moduler fortsat en fane benævnt underretning. Denne fane anvendes, hvor beslutningen om anvendelse af indgrebet er taget af en anden end den, der efter de lokale kompetenceregler er kompetent til at træffe beslutningen. Den kompetente person skal herefter underrettes, og dette skal altid noteres i underretningsfanen. Direktoratet skal i øvrigt beklage, at det fejlagtigt er kommet til at fremgå af besvarelsen af den endelige rapport (punkt ), at direktoratet kunne henholde sig til, at det er afdelingslederne, der fører tilsyn med området for anvendelse af håndjern. Direktoratet er enig med det af ombudsmanden på side 34 anførte om, at inspektionens leder bør inddrages under behandlingen af en sag, hvis den konkrete sag giver anledning til tvivl, og at institutionens leder herudover bør føre løbende tilsyn med området. Direktoratet har gjort statsfængslet opmærksom på dette. Jeg har noteret mig at der i de elektroniske blanketter om bl.a. anvendelse af håndjern ikke længere er en fane til ledelsens bemærkninger (som fandtes i de

9 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 9 udskrifter som jeg havde modtaget i sagen om min inspektion af Statsfængslet i Ringe, men som ikke var udfyldt i noget tilfælde) og baggrunden herfor. Jeg foretager mig herefter ikke mere vedrørende spørgsmålet om notat om ledelsens bemærkninger. Jeg har ligeledes noteret mig direktoratets beklagelse med hensyn til direktoratets tidligere svar vedrørende ledelsens tilsyn, og at direktoratet har gjort fængslet opmærksom på at institutionens leder bør inddrages under behandlingen af sager der giver anledning til tvivl, og at institutionens leder herudover bør føre løbende tilsyn med området. Ad punkt Kompetence mv. (anvendelse af magt) Jeg henviste til det jeg havde anført under pkt om fængselsinspektørens tilsyn og inddragelse i konkrete sager der giver anledning til tvivl, og om at det efter min opfattelse burde fremgå af de elektroniske blanketter om anvendelse af magt at rapporten har været gennemset af en afdelingsleder også selv om rapporten ikke har givet anledning til bemærkninger. Direktoratet har henvist til svaret vedrørende pkt Jeg henviser ligeledes til det jeg har anført under dette punkt. Ad punkt Indledning (udelukkelse fra fællesskab) I en konkret sag var der oplysning om at en anden indsat samtidig blev ført til isolationsafdelingen. Jeg anmodede om oplysning om hvorvidt der var udarbejdet en rapport herom og i givet fald om en kopi heraf. Fængslet har fremsendt en kopi af forhørsprotokollen af 21. marts 2005 vedrørende den anden indsatte. Det fremgår bl.a. heraf at denne indsatte ikke

10 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 10 blev udelukket fra fællesskab, men ikendt en disciplinærstraf i form af 5 dages strafcelle. Jeg har noteret mig det oplyste. (Da denne disciplinærstraf blev givet den 21. marts 2005 ligger sagen uden for den periode som min gennemgang af disciplinærsager omfattede). Det fremgik tillige af sagen vedrørende udelukkelse fra fællesskab at den indsatte ønskede at klage over afgørelsen. Jeg anmodede om oplysning om (kopi af) udfaldet af klagesagen. Fængslet har oplyst at den indsatte ikke efterfølgende har indgivet en skriftlig klage, jf straffuldbyrdelseslovens 111, stk. 2. Det fremgår af direktoratets udtalelse at fængslet efterfølgende den 7. juni 2007 telefonisk overfor direktoratet bl.a. har oplyst at de indsatte mundtligt bliver vejledt om at en klage til direktoratet skal indgives skriftligt. Direktoratet har herfter anført følgende: Det er direktoratets opfattelse, at når en indsat tilkendegiver, at han ønsker at klage over en afgørelse, bør fængslet tage initiativ til at få afklaret, om den indsatte agter at indsende en skriftlig klage, eller om fængslet eventuelt bør være den indsatte behjælpelig hermed. Direktoratet finder det beklageligt, at fængslet ikke har opfyldt denne vejledningspligt. Direktoratet har gjort fængslet bekendt hermed. Henset til den lange tid, der er gået, samt til at den indsatte ikke selv efterfølgende har rettet henvendelse til direktoratet om sagen, foretager direktoratet ikke mere i sagen.

11 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 11 Jeg er enig i det direktoratet har anført og har noteret mig at direktoratet har gjort fængslet bekendt med sin opfattelse. Jeg henleder opmærksomheden på at der ikke er formkrav til indgivelsen af en klage til direktoratet. Jeg har ingen bemærkninger til at direktoratet af de af direktoratets nævnte grunde ikke foretager sig mere vedrørende den konkrete sag. Det fremgik desuden af rapporten at funktionæren skubbede den indsatte og den anden indsatte der er omtalt i rapporten. Der var ikke blandt de rapporter som jeg havde modtaget om anvendelse af magt (der omfatter alle de i alt 9 rapporter der var udfærdiget om anvendelse af magt i 2005), rapporter om anvendelse af magt denne dag over for disse to indsatte. Jeg gik derfor ud fra at der ikke var udfærdiget sådanne magtanvendelsesrapporter og anmodede om oplysning om årsagen hertil. Fængslet har oplyst at der i den konkrete sag ikke er udfærdiget en magtanvendelsesrapport da den udøvede handling ikke skete som led i en magtanvendelse. Fængslet har videre anført at medarbejderens løsningsmodel med at skubbe til de indsatte for at inddrage hash ikke er korrekt og har beklaget dette forhold. Direktoratet har anført følgende: Direktoratet finder, at der i den konkrete sag kunne have været anvendt magt i form af godkendt greb i henhold til straffuldbyrdelseslovens 62, nr. 3, i forbindelse med, at funktionæren skulle forbi de indsatte med henblik på at sikre bevismaterialet. Direktoratet kan i øvrigt henholde sig til statsfængslets beklagelse. Direktoratet har gjort fængslet bekendt med ovenstående. Også jeg har noteret mig fængslets beklagelse af at der blev skubbet til de indsatte. Jeg går ud fra at fængslet har gjort personalet opmærksom på at skub ikke længere er tilladt som magtmiddel.

12 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 12 Jeg har ingen bemærkninger til det af direktoratet anførte om at der kunne have været anvendt anden form for magt (godkendte greb) i den konkrete situation. Ad punkt Parthøring og begrundelse Jeg udtalte at det var beklageligt at der i flertallet af notaterne ikke var en begrundelse der opfyldte kravene til indholdet heraf i 5, stk. 5, i bekendtgørelsen om udelukkelse fra fællesskab. Jeg henstillede til fængslet at indskærpe overholdelsen af denne bestemmelse, og jeg bad om underretning om hvad der skete i anledning af min henstilling. Det fremgår af direktoratets udtalelse at fængslet telefonisk den 13. juni 2007 har oplyst at fængslet i nogen tid har været opmærksom på det problem som jeg har påpeget. Der er derfor på fængslets vagtmestermøder brugt megen tid på at drøfte hvordan feltet udfyldes korrekt. Det er fængslets opfattelse at kvaliteten af begrundelserne som følge heraf er højnet siden mit besøg. Inspektøren vil dog løbende følge udviklingen. Direktoratet har henholdt sig hertil. Jeg tager det oplyste, herunder at inspektøren løbende vil følge udviklingen, til efterretning. Ad punkt Indledning (disciplinærsager) Det fremgår af en oversigt som fængslet har udarbejdet om delegation af kompetence, at en fængselsfunktionær der gør selvstændig tjeneste kan ikende advarsler og bøder efter disciplinærstrafbekendtgørelsens 6. Jeg anmodede om oplysning om hvorvidt en fængselsfunktionær på prøve der havde underskrevet bødeforlæg i 2 tilfælde, opfyldte denne betingelse.

13 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 13 Statsfængslet har oplyst at den pågældende funktionær på daværende tidspunkt gjorde selvstændig tjeneste. Direktoratet har henholdt sig til det af fængslet anførte. Jeg har noteret mig det oplyste. Ad punkt Parthøring og begrundelse Jeg gentog mit spørgsmål om hvorvidt en nøgle der blev fundet på en indsats stue, blev udleveret til den indsatte eller efterladt på stuen efter aflåsningen heraf. Hvis nøglen blev medtaget efter undersøgelsen af stuen med henblik på udlevering til den indsatte, anmodede jeg om oplysning om hvorvidt den var blevet udleveret da den indsatte senere samme dag oplyste at den var forsvundet. Jeg anmodede samtidig om oplysning om hvornår låsen i døren til stuen blev skiftet. Fængslet har oplyst at indsattes nøgle ikke blev udleveret til indsatte efter stueundersøgelsen. Fængslet erindrer ikke hvornår låsen blev udskiftet, men har oplyst at det er fængslets praksis at udskifte låse umiddelbart efter, at den indsatte oplyser at en nøgle er mistet. Det fremgår af direktoratets udtalelse at fængslet telefonisk den 7. juni 2007 supplerende over for direktoratet har oplyst at nøglen er udleveret til den indsatte på eget ansvar. Fængslet kan ikke erindre episoden, men hvis nøglen lå på den indsattes stue da undersøgelsen fandt sted, ville den ifølge fast praksis være forblevet der. Fængslet husker heller ikke om den indsattes stue var aflåst, da undersøgelsen skulle finde sted.

14 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 14 Statsfængslet har videre oplyst at døren ind til den indsattes stue efter undersøgelsen blev aflåst med fængslets nøgle (et ekstra nøglehul som alene fængslet har adgang til). Fængslet har herudover oplyst at fængslet ikke opbevarer ekstranøgler af de indsattes nøgler, men at fængslet har en hovednøgle der virker til alle de indsattes stuer. Endelig har fængslet oplyst at i de tilfælde hvor en indsat oplyser at have mistet sin nøgle, vil låsen blive skiftet senest to dage efter. Direktoratet har henholdt sig til det af fængslet anførte med den tilføjelse at det er sædvanlig praksis at de indsatte anmoder personalet om at låse døren når de er væk fra afdelingen, indtil låsen er udskiftet. Jeg har noteret mig det oplyste, herunder at det er fængslets faste praksis ikke at medtage nøgler der findes på stuerne. Jeg lægger derfor til grund at nøglen ikke er medtaget i det konkrete tilfælde. Mit andet spørgsmål er dermed bortfaldet. Jeg foretager mig ikke mere vedrørende dette forhold. Opfølgning Jeg afventer underretning om de regler der udfærdiges om anvendelse af familierummet, om resultatet af de kvartalsvise underretninger som direktoratet har modtaget vedrørende denne anvendelse, og om hvad der videre sker med hensyn til den undersøgelse som direktoratet vil(le) iværksætte om fordele og ulemper ved børns overnatning i fængsler. Jeg henviser til pkt Jeg afventer ligeledes underretning om resultatet af midtvejsevalueringen, jf. pkt. 6.9.

15 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 15 Underretning Denne rapport sendes til Statsfængslet i Ringe, Direktoratet for Kriminalforsorgen, Folketingets Retsudvalg og de indsatte i Statsfængslet i Ringe.

Direktoratet har oplyst at fængselsafdelingen i 2003 selv har bekostet og opført en lagerhal.

Direktoratet har oplyst at fængselsafdelingen i 2003 selv har bekostet og opført en lagerhal. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. oktober 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 18. april 2002 af Fængselsafdelingen Kærshovedgård. I rapporten anmodede jeg om oplysninger

Læs mere

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003.

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af Arresthuset i Slagelse. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand.

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding.

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. februar 2001 af Statsfængslet Renbæk. I rapporten bad jeg om underretning mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten bad jeg arresthuset og direktoratet om oplysninger

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. september 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af Arresthuset i Sønderborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. november 2005 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten anmodede jeg om oplysninger

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. juli 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 3 vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten meddelte jeg at jeg

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 31. marts og 21. maj 2003 med bilag fra arrestinspektøren og Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Jeg modtog herefter udtalelser af 31. marts og 21. maj 2003 med bilag fra arrestinspektøren og Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 13. marts 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2001 af Arresthuset i Kolding. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne Folketingets Ombudsmand 1 Den 23. januar 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Direktoratet har i udtalelsen af 31. oktober 2000 herom anført følgende:

Direktoratet har i udtalelsen af 31. oktober 2000 herom anført følgende: Folketingets Ombudsmand 1 Den 9. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 1. marts 1999 af Pensionen Skejby. I rapporten bad jeg pensionen om udtalelser mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

I den anledning har jeg modtaget breve af 27. marts, 5. april, 5. maj og 9. maj 2006 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen.

I den anledning har jeg modtaget breve af 27. marts, 5. april, 5. maj og 9. maj 2006 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. marts 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten meddelte jeg at

Læs mere

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm):

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm): FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Esbjerg,

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 3. september 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 25. og 26. april 2001 af Statsfængslet i Nyborg. I rapporten bad jeg fængslet og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min opfølgningsinspektion den 24. september 2002 af Arresthuset i Vordingborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse

Læs mere

Direktoratet har henholdt sig hertil og oplyst at jeg vil blive orienteret når renoveringen af muren er tilendebragt.

Direktoratet har henholdt sig hertil og oplyst at jeg vil blive orienteret når renoveringen af muren er tilendebragt. 1/5 Den 23. oktober 2008 afgav jeg en endelig rapport om inspektionen den 6. marts 2008 af Arresthuset i Holstebro. Den 24. februar 2009 afgav jeg en opfølgningsrapport hvori jeg anmodede om oplysninger

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. august 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af Statsfængslet på Søbysøgård den 9. februar 2000. I rapporten bad jeg statsfængslet om udtalelser mv. om nærmere

Læs mere

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset.

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset. Folketingets Ombudsmand 1 Den 15. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. marts 2000 af Arresthuset i Roskilde. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af Arresthuset i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. marts 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 446 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 446 Offentligt Retsudvalget REU alm. del - Bilag 446 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. november 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 13. oktober 2005 af Arrestafdelingen i Statsfængslet

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. juni 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. juni 2002 af Arresthuset i Maribo. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt:

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 11. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 14. december 2000 af Pensionen Brøndbyhus. I rapporten bad jeg pensionen og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. september 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet

Læs mere

Jeg nævnte at jeg går ud fra at personalet fører kontrol med gangmændenes rengøring

Jeg nævnte at jeg går ud fra at personalet fører kontrol med gangmændenes rengøring FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Københavns Fængsler Vigerslev Allé 1 Postboks 701 2450 København SV Dato: 4.

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00161-6/PH 2/12 Indholdsfortegnelse Ad 1. Indledning... 3 Ad 2. Detentionslokalerne... 4 Ad 3. Rapportgennemgang...

Læs mere

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv.

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv. Den 7. juli 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af Arresthuset i Esbjerg. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv. om

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010

Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 499 Offentligt Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00123-1/LBI 2/11 Den 23. juni 2011 afgav Folketingets Ombudsmand

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 Ad punkt 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv....3 Ad punkt 2.3. Grundlaget

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. november 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 14. januar 2004 af Arrestafdelingen i Horsens. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. april 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af Arresthuset i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00074-5/PH 2/13 Indholdsfortegnelse Ad 2. Detentionslokalerne... 3 Ad 3.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentions-...

Læs mere

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning.

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. august 2004 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 24. marts 2004 af Kontraktpensionen Fyn, og den 18. april 2005 afgav jeg den første opfølgningsrapport.

Læs mere

Ad pkt. 2.3.3. Besøgsrum

Ad pkt. 2.3.3. Besøgsrum 1 Den 29. oktober 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af Arresthuset i Vejle den 8. juni 1999. I rapporten bad jeg arresthuset om nærmere underretning mv. vedrørende forskellige forhold.

Læs mere

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten.

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten. 1/9 Den 14. januar 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. august 2006 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg har

Læs mere

Jeg bad samtidig om at modtage kopi af Kildebakkens interne, reviderede retningslinjer vedrørende medicin når disse forelå.

Jeg bad samtidig om at modtage kopi af Kildebakkens interne, reviderede retningslinjer vedrørende medicin når disse forelå. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2005 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 17. maj 2004 af Boligerne Kildebakken. I rapporten anmodede jeg om underretning mv. vedrørende

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Svendborg den 7. oktober 2008

Inspektion af Arresthuset i Svendborg den 7. oktober 2008 22. juli 2011 Inspektion af Arresthuset i Svendborg den 7. oktober 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-2726-628/CBR 1/15 Indholdsfortegnelse Ad 2.1. Bygningen mv.... 2 Ad 2.2. Celler... 3 Ad 2.3.1. Toilet og bad...

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. januar 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 25. og 26. april 2001 af Statsfængslet i Nyborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede endeligt

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 11. juli og 3. oktober 2003 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Jeg modtog herefter udtalelser af 11. juli og 3. oktober 2003 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. maj 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 3) om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede (fortsat)

Læs mere

Ad punkt Almindelige celler

Ad punkt Almindelige celler FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. april 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 26. februar 2003 af Arresthuset i Aalborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar/underretning

Læs mere

Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007

Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007 Den 27. juni 2011 Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007 OPFØLGNING NR. 4 J.nr. 2007-2705-628/PH 1/11 Indholdsfortegnelse Ad 3.8. Besøgslokaler/-lejligheder... 2 Ad 4.2. Undervisning...

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. december 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 2 om min inspektion den 9. december 2002 af den sikrede institution Stevnsfortet. I rapporten bad jeg Stevnsfortet om

Læs mere

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 24. maj 2011 Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 OPFØLGNING NR. 4 J.nr. 2005-3035-628/PK3 1/7 Den 8. september 2010 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 3 om inspektionen

Læs mere

Ad punkt 3. Bygningsmæssige forhold mv.

Ad punkt 3. Bygningsmæssige forhold mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. september 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion i februar 2005 af Anstalten ved Herstedvester. I rapporten anmodede jeg anstalten og Direktoratet

Læs mere

Pensionen har oplyst at det er korrekt at pensionen ikke modtager aktive narkomaner. Pensionen optager dog beboere som er i metadonbehandling.

Pensionen har oplyst at det er korrekt at pensionen ikke modtager aktive narkomaner. Pensionen optager dog beboere som er i metadonbehandling. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 19. august 2002 af Pensionen på Fanø. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 2. april 2001 af detentionen i Ringsted. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk Kontor Strandgade København K

Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk Kontor Strandgade København K Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk Kontor Strandgade 100 1401 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: 1/7 Den 22. maj 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 22. og 23. marts 2007 af Statsfængslet på Kragskovhede. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget kopi af et brev af 4. februar 2004 hvori direktoratet godkender arresthusets fællesskabsregler.

Jeg har endvidere modtaget kopi af et brev af 4. februar 2004 hvori direktoratet godkender arresthusets fællesskabsregler. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 8. oktober 2003 af Arresthuset i Hjørring. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Cellerne

Ad pkt. 2.2. Cellerne 1 Den 13. september 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af Arresthuset i Holstebro den 15. januar 1999. I rapporten bad jeg arresthuset om nærmere underretning mv. vedrørende forskellige

Læs mere

Der er på Egelys lukkede afdeling et baderum med to brusere. Der er ikke forhæng for bruserne.

Der er på Egelys lukkede afdeling et baderum med to brusere. Der er ikke forhæng for bruserne. 1 Den 15. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af institutionen Egely den 30. november 1999. I rapporten bad jeg institutionen Egely og Fyns Amt om nærmere underretning mv. vedrørende

Læs mere

Inspektion af statsfængslet i Ringe

Inspektion af statsfængslet i Ringe Inspektion af statsfængslet i Ringe Efter en inspektion af statsfængslet i Ringe henstillede jeg til justitsministeriet (direktoratet for kriminalforsorgen) og statsfængslet i Ringe, at der gennemførtes

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. december 2001 af detentionen i Kolding. I rapporten anmodede jeg om udtalelser m.v. om nærmere angivne

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af detentionen i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30.

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30. Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade 54 4100 Ringsted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv.

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv. 1 Den 14. december 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv.

Læs mere

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen Den 18. april 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar fra direktoratet vedrørende

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011

Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011 Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00200-1/PLS 2/11 Den 7. november 2011 afgav Folketingets Ombudsmand en endelig rapport om inspektionen den 16. marts 2011 af

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009

Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 429 Offentligt Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00073-2/PH 2/7 Den 9. december 2011 afgav Folketingets Ombudsmand

Læs mere

Inspektion af Statsfængslet Møgelkær den 25. februar 2010

Inspektion af Statsfængslet Møgelkær den 25. februar 2010 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 362 Offentligt Inspektion af Statsfængslet Møgelkær den 25. februar 2010 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00084-1/LBI 2/12 Den 10. juni 2011 afgav Folketingets Ombudsmand

Læs mere

Vedrørende inspektion af dele af modtagelsen i Vestre Fængsel og Vestre Hospital

Vedrørende inspektion af dele af modtagelsen i Vestre Fængsel og Vestre Hospital FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Københavns Fængsler Vigerslev Allé 1 Postboks 701 2450 København SV Dato: J.nr.:

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Arresten/detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Den 3. maj 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv.

Den 3. maj 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. november 2001 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 7. februar 2001 af Arresthuset i Aabenraa. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 Ad. pkt. 2. Rapportgennemgang... 3 Ad. pkt. 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen... 6 Ad. pkt. 2.4 Lægeundersøgelse...

Læs mere

Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007

Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007 19. januar 2011 Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007 OPFØLGNING NR. 3 J.nr. 2007-2705-628/PH 1/12 Indholdsfortegnelse Ad 3.8. Besøgslokaler/-lejligheder... 2 Ad 4.2. Undervisning...

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af detentionen i Esbjerg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i

Læs mere

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt.

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. august 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende inspektionen af Anstalten for domfældte i Aasiaat den 19. maj 2003. I rapporten anmodede jeg den ledende anstaltsleder,

Læs mere

Jeg har herefter fra Politimesteren i Nyborg modtaget en udtalelse af 22. marts 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 8. maj 2006.

Jeg har herefter fra Politimesteren i Nyborg modtaget en udtalelse af 22. marts 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 8. maj 2006. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. februar 2006 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 13. oktober 2005 af detentionen i Nyborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere

Læs mere

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv.

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. februar 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. december 2004 af Psykiatrisk Afdeling, Hvidovre Hospital. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 14. juli 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 23. marts 2004 af detentionen på politistationen i Grenå. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. om

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. september 2001 afgav jeg rapport om min opfølgningsinspektion den 24. august 2001 af detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Grønland, Justitsministeriet

Læs mere

Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Ad punkt 2. Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Den 14. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. august 2000 af detentionen i Rønne. I rapporten bad jeg Politimesteren på Bornholm og Justitsministeriet

Læs mere

Jeg modtog herefter en udtalelse af 23. januar 2003 med bilag fra Politimesteren i Tønder og en udtalelse af 14. februar 2003 fra Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter en udtalelse af 23. januar 2003 med bilag fra Politimesteren i Tønder og en udtalelse af 14. februar 2003 fra Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 6. marts 2002 af detentionen i Tønder. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. om nærmere angivne

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. januar 2006 afgav jeg en rapport om min inspektion den 29. september 2005 af detentionen på politistationen i Skanderborg. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv.

Læs mere

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen) BEK nr 591 af 30/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 15-61-0008 Senere ændringer

Læs mere

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. juni 2005 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 21. august 2002 af Arresthuset i Randers. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar/underretning

Læs mere

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0024 Senere ændringer til

Læs mere

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk.

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra anstalten, Politimesteren i Grønland

Læs mere

Venterummene på politistationen i Silkeborg

Venterummene på politistationen i Silkeborg FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 18. juni 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. april 2003 af venterum på politistationen i Silkeborg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Silkeborg om

Læs mere

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen:

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. februar 2005 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af boenhederne Skovbo og Rhedersborg og dagbeskæftigelsen Skovbogård den 20. oktober 2004. I rapporten anmodede

Læs mere

Oplysninger fra kriminalregistret

Oplysninger fra kriminalregistret FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 3 (nu Station Bellahøj) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. september 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 19. maj 2005 af Fængselsafdelingen på Holsbjergvej. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv.

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Sønderborg den 23. oktober 2009

Inspektion af Arresthuset i Sønderborg den 23. oktober 2009 Den 25. august 2011 Inspektion af Arresthuset i Sønderborg den 23. oktober 2009 OPFØLGNING J.nr. 2009-2924-628/PH 1/25 Indholdsfortegnelse Ad 2.1.3. Beskæftigelsessituationen i Arresthuset i Sønderborg...

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 Den 4. november 2010 Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0686-629/KV/PH 1/7 Den 4. august 2009 afgav jeg rapport om inspektionen den 15. april 2008 af Pension Engelsborg.

Læs mere

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. august 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. juni 2003 af venterum på Politistationen i Holbæk. I rapporten bad jeg Politimesteren i Holbæk om oplysninger

Læs mere

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 17. august 1999 af Anstalten for domfældte i Qaqortoq.

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 17. august 1999 af Anstalten for domfældte i Qaqortoq. Folketingets Ombudsmand 1 Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 17. august 1999 af Anstalten for domfældte i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra lederen

Læs mere

Af min opfølgningsrapport nr. 2 af 7. august 2002 fremgår bl.a. følgende om renovering af de elektriske installationer i cellerne:

Af min opfølgningsrapport nr. 2 af 7. august 2002 fremgår bl.a. følgende om renovering af de elektriske installationer i cellerne: 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 7. februar 2001 af Arresthuset i Aabenraa. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning mv. om nærmere angivne

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom:

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten bad jeg politiet i Aasiaat, Politimesteren i

Læs mere

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017 BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Inspektion af Blegdamsvejens Fængsel den 15. december 2011

Inspektion af Blegdamsvejens Fængsel den 15. december 2011 Inspektion af Blegdamsvejens Fængsel den 15. december 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00461-21/PH 2/10 Indholdsfortegnelse Ad 3.2. Observationscelle... 3 Ad 3.5. Gårdtursareal... 4 Ad 5. Fritid og fællesskab...

Læs mere

Jeg har noteret mig Justitsministeriets tilslutning af mine kritikker disse steder. Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg har noteret mig Justitsministeriets tilslutning af mine kritikker disse steder. Jeg skal herefter meddele følgende: 1/1 Den 18. september 2007 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. februar 2007 inspektion af detentionen på politistationen i Vordingborg. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00363-17/PH 2/9 Indholdsfortegnelse Ad 5.4. Behandlingsplaner... 3 Ad 5.7. Aflåsning, forholdene for

Læs mere