Høringsnotat vedr. udkast til markedsafgrænsning, markedsanalyser og markedsafgørelser på engrosmarkedet for fastnetterminering (marked 3)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringsnotat vedr. udkast til markedsafgrænsning, markedsanalyser og markedsafgørelser på engrosmarkedet for fastnetterminering (marked 3)"

Transkript

1 18. december 2013 /camped Høringsnotat vedr. udkast til markedsafgrænsning, markedsanalyser og markedsafgørelser på engrosmarkedet for fastnetterminering (marked 3) Erhvervsstyrelsen har i perioden den 10. september 2013 til og med den 8. oktober 2013 gennemført en national høring over udkast til markedsafgørelser på engrosmarkedet for fastnetterminering (marked 3). Den 31. oktober 2013 notificerede Erhvervsstyrelsen udkast til markedsafgørelser, markedsafgrænsning og markedsanalyser over for EU-Kommissionen med henblik på gennemførsel af en fællesskabshøring i henhold til rammedirektivets artikel 7 1. De notificerede udkast er blevet revideret på baggrund af de bemærkninger, der indkom under den nationale høring. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø Tlf Fax CVR-nr Resultat af den nationale høring Erhvervsstyrelsen har modtaget høringssvar fra Forenede Danske Antenneanlæg (FDA), Hi3G, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Sydfyns Intranet, TDC, Telenor, Telia, Tellio og Viptel. FDA, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Telenor har ikke haft bemærkninger til udkast til markedsafgørelser. I dette høringsnotat redegøres for de væsentligste bemærkninger, der er indkommet i forbindelse med høringen, og bemærkningerne kommenteres. Høringssvarene findes på De indkomne høringssvar har givet anledning til præciseringer i markedsafgørelserne. 1. Markedsafgrænsning 1.1 Krydsporteringslignende tjenester Hi3G er uenig i Erhvervsstyrelsens vurdering om, at krydsporteringslignende tjenester er omfattet af marked 3. 1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (rammedirektivet), EFT L 108 af , s. 33, ændret ved direktiv 2009/140/EF (direktivet om bedre regulering), EUT L 337 af , s. 37, og forordning 544/2009/EF, EUT L 167 af , s. 12.

2 2/13 I den forbindelse påpeger Hi3G, at mobiloperatører har anvendt fastnetnumre til mobiltjenester længe før krydsporteringslignende tjenester blev en del af SMPreguleringen i Hi3G finder, at selskabet fortsat skal have adgang til at tilbyde disse tjenester. Endelig anfører Hi3G, at Erhvervsstyrelsens beslutning om at anse Hi3G for at være en SMP-udbyder på markedet hverken er korrekt eller proportional. Erhvervsstyrelsen skal hertil bemærke, at styrelsen på baggrund af de i forbindelse med høringen over udkast til analyse på engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3) indkomne høringssvar fandt grundlag for at foretage en fornyet substitutionsvurdering. Ved den fornyede substitutionsvurdering fandt Erhvervsstyrelsen, at krydsporteringslignende tjenester i sin funktion er sammenlignelig med PSTN-baseret terminering, uanset at terminering af opkald til slutbrugere, som benytter sig af en krydsporteringslignende tjeneste, ikke foregår på et fast sted. Dermed vurderer styrelsen, at der er substitution mellem PSTN-baseret terminering og terminering af opkald til slutbrugere, som benytter sig af en krydsporteringslignende tjeneste. Dette indebærer, at terminering af taleopkald til slutbrugere, som anvender en krydsporteringslignende tjeneste, nu er omfattet af det relevante produktmarked på marked 3. Erhvervsstyrelsen har ved sin vurdering bl.a. lagt vægt på, at den kaldende slutbrugers udbyder ikke er vidende om, at den kaldte slutbruger benytter en krydsporteringslignende tjeneste. Derfor vil den kaldende slutbruger og den udbyder, som har den kaldende slutbruger tilknyttet, have en begrundet forventning om at skulle betale for fastnetterminering, uagtet at opkaldet hos den modtagende udbyder termineres i et mobilnet. Dette vil efter Erhvervsstyrelsens opfattelse gøre sig gældende, så længe der i nummerplanen sondres mellem fastnet- og mobilnumre. Erhvervsstyrelsen skal understrege, at styrelsen ikke fjerner muligheden for, at Hi3G fortsat vil kunne tilbyde krydsporteringslignende tjenester på engrosmarkedet for fastnetterminering. Således fastsætter Erhvervsstyrelsen alene vilkårene for terminering af opkald til slutbrugere med krydsporteringslignende tjenester, hvilket ikke vil ikke ændre Hi3G s og andre udbyderes mulighed for fortsat at tilbyde krydsporteringslignende tjenester. Reguleringen svarer således til de gældende markedsafgørelser af 20. december 2012, hvor krydsporteringslignende tjenester også var inkluderet i markedsafgrænsningen. For så vidt angår Hi3G s status som SMP-udbyder henvises der til afsnit Markedsanalyse 2.1 Status som SMP-udbyder Hi3G bemærker indledningsvist i sit høringssvar, at selskabet er uforstående over for, at Erhvervsstyrelsen i sit afgørelsesudkast i modsætning til analyseudkastet har udpeget Hi3G som SMP-udbyder på marked 3. Hi3G finder ikke,

3 3/13 at baggrunden for denne ændring er dokumenteret i det foreliggende afgørelsesudkast. Tellio anfører, at den danske telelovgivning har til formål at give nye og mindre aktører mulighed for at etablere sig på markedet. Tellio finder ikke, at Erhvervsstyrelsen har taget tilstrækkeligt hensyn til de store forskelle, som kendetegner udbyderne på markedet. Tellio er desuden uenig i Erhvervsstyrelsens købermagtsanalyse, idet Tellio føler sig udsat for betydelig modstående købermagt fra øvrige udbydere på markedet med fuldt udbyggede landsdækkende net og med store kundebaser. Tellio er enig i styrelsens analyse af, at slutbrugerne ikke frit kan vælge hvilket selskab, der forestår terminering, men mener samtidig, at Erhvervsstyrelsen bør tage hensyn til de betydelige forskelle i selskabernes respektive positioner. Tellio anfører, at markedsafgørelsen vil få alvorlige økonomiske følger for selskabet, og at markedsafgørelsen kan få utilsigtet negativ indflydelse på konkurrencen på markedet. Viptel er ikke enig i Erhvervsstyrelsens vurdering af, at selskabet er SMPudbyder på markedet. Viptel mener derimod at have en svag markedsposition. Viptel begrunder denne vurdering med, at alle teleselskaber har en fælles interesse i at sikre, at opkaldstrafik frit kan udveksles mellem de forskellige slutbrugere, da de fleste teleselskaber ikke kan overleve uden, at deres slutbrugere kan modtage opkald fra andre teleselskabers slutbrugere. Erhvervsstyrelsen skal hertil bemærke, at tilstedeværelsen af købermagt begrænser udbyderens mulighed for at optræde uafhængigt af markedet. Derfor vil en eller flere kunders købermagt kunne fungere som modvægt til en udbyder med stærk markedspositions kontrol over for eksempelvis prisdannelsen. Erhvervsstyrelsen vurderer, at effektiv købermagt på engrosmarkedet for fastnetterminering indebærer, at en kunde er i stand til at forhandle sig frem til vilkår, som i højere grad svarer til vilkår, der ville kunne opnås på et marked med reel konkurrence. Det betyder, at kunder med købermagt vil kunne opnå engrospriser, som svarer til eller er tæt på udbydernes reelle omkostninger ved terminering. Samtidig har Erhvervsstyrelsen dataindsamling vist, at flere udbyderes engrospriser for terminering af taleopkald i de pågældende udbyderes fastnet er væsentligt højere end den af Erhvervsstyrelsen fastsatte (regulerede) fastnettermineringspris. Idet samtlige udbydere på nærværende marked er afhængige af hinanden for at sikre, at deres respektive slutbrugere kan udveksle opkald med hinanden, vurderer Erhvervsstyrelsen, at ingen selskaber på markedet er i stand til at udøve en tilstrækkelig høj grad af købermagt over for de øvrige udbydere. Dette skyldes, at hver enkelt udbyder er den eneste adgangsvej til den kaldte slutbruger, da udbyderen som den eneste er i stand til at forestå termineringen af opkaldet.

4 4/13 3. Markedsafgørelse 3.1 Netadgangsforpligtelsen Generelt Viptel præciserer, at selskabet alene har mulighed for at give andre teleselskaber adgang via SIP eller transit via TDC. Viptel kan ikke genkende de af Erhvervsstyrelsen opregnede samtrafikpunkter, hvortil terminering af taleopkald til Viptels slutbrugere kan ske, og ser sig derfor ikke i stand til at tilbyde terminering i disse samtrafikpunkter. Viptel ønsker endvidere ikke at oplyse placeringen af sine samtrafikpunkter til Erhvervsstyrelsen, da selskabet anser dette som en terrorrisiko. Viptel opfordrer i stedet til, at oplysninger om placeringen af samtrafikpunkter, kontaktoplysninger, transitudbydere og teknologi gøres tilgængeligt for andre selskaber via OCH. Erhvervsstyrelsen skal bemærke, at styrelsen i medfør af telelovens 2 73, stk. 1, kan kræve alle oplysninger, som styrelsen skønner relevant i forbindelse med undersøgelser og konkrete afgørelser, der gennemføres og træffes efter lovens bestemmelser. Oplysningerne om placeringen af hver enkelt udbyders samtrafikpunkt(er) er, efter Erhvervsstyrelsens vurdering, en forudsætning for, at andre udbydere kan få adgang til at udveksle taleopkald med den pågældende udbyder. Idet udbydere af fastnetterminering er pålagt en netadgangsforpligtelse, skal selskaber, der er udpeget med SMP på dette marked, oplyse sine samtrafikpunkter til Erhvervsstyrelsen. I forhold til placeringen af selskabets samtrafikpunkter har Viptel i en mail af 28. juni 2013 til Erhvervsstyrelsen oplyst følgende: Viptel bruger selv internettet til udveksling med vores transitpartner TDC. På denne baggrund vurderede Erhvervsstyrelsen, at Viptels mail skulle forstås således, at Viptel benytter TDC som transitudbyder. Da Viptel ikke ønskede at bidrage med yderligere oplysninger, indsatte Erhvervsstyrelsen de allerede kendte, regulerede samtrafikpunkter i TDC s net i udkastet til markedsafgørelse over for Viptel. Erhvervsstyrelsen er ikke enig med Viptel i, at oplysningen om placeringen af Viptels samtrafikpunkt(er) udgør en terrorrisiko. Såfremt Viptel benytter TDC som transitudbyder, vil andre teleselskaber, som ønsker at aflevere opkaldstrafik til Viptels slutbrugere, skulle aflevere den pågældende opkaldstrafik i de i afgørelsesudkastet angivne samtrafikpunkter i TDC s fastnet. 2 Lov nr. 169 af 5. marts 2011 om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester.

5 5/13 Hi3G anfører, at forpligtelsen til netadgang, ikke-diskrimination og transparens forudsætter, at Hi3G har egen PSTN-infrastruktur, hvilket ikke er tilfældet. Hi3G har derfor svært ved at opfylde forpligtelserne. Efter Hi3G s opfattelse bør Erhvervsstyrelsen såfremt SMP-vurderingen fastholdes fjerne forpligtelserne i Hi3G s afgørelse. For så vidt angår netadgangsforpligtelsen, skal Erhvervsstyrelsen bemærke, at PSTN-, ISDN- og VoIP-baseret terminering er omfattet af nærværende marked. Erhvervsstyrelsen kan ikke genkende Hi3G s udsagn om, at det er en forudsætning for selskabets opfyldelse af bl.a. netadgangsforpligtelsen, at Hi3G har egen PSTN-infrastruktur. Erhvervsstyrelsen skal derfor understrege, at de pålagte forpligtelser ikke knytter sig til, hvilken type infrastruktur, en udbyder benytter, men alene, at udbyderen tilbyder en termineringstjeneste baseret på enten PSTN-, ISDN- eller VoIP. Der gælder således ikke en forudsætning om, at en udbyder skal have egen PSTN-infrastruktur for at være omfattet af nærværende marked. Erhvervsstyrelsen vil præcisere dette i de endelige markedsafgørelser. For så vidt angår forpligtelserne om ikke-diskrimination henholdsvis transparens, kan Erhvervsstyrelsen oplyse, at ikke-diskriminationsforpligtelsen er pålagt med henblik på at sikre, at Hi3G ikke udøver en diskriminerende adfærd over for andre selskaber enten til fordel for andre eller til fordel for Hi3G s eget udbud på slutbrugermarkedet. Transparensforpligtelsen er pålagt med henblik på at lette indgåelsen af aftaler om netadgang og styrke tilliden til, at et netadgangsprodukt tilbydes på ikkediskriminerende vilkår. De pågældende forpligtelser skal ses i sammenhæng med, at Hi3G er den eneste udbyder, som kan aflevere opkaldstrafik til Hi3G s slutbrugere, hvilket gør ovenstående forpligtelser såvel berettigede som proportionale med henblik på at kunne imødegå de konkurrenceproblemer, som er beskrevet i markedsanalysen. På denne baggrund finder Erhvervsstyrelsen ikke grundlag for at ændre eller fjerne de over for Hi3G pålagte forpligtelser. Hi3G anser det som væsentligt, at markedsafgørelserne fortsat udvikler sig således, at teleselskaber fremadrettet skal kunne terminere opkald i fastnettene i ét samtrafikpunkt. Det bør efter Hi3G s opfattelse sikres, at TDC, Telia og Telenor ikke er i stand til at malke mindre operatører med en høj ublu ureguleret prissætning. Ved afgørelser af 20. december 2012 over for bl.a. TDC, Telenor og Telia vurderede Erhvervsstyrelsen, at det relativt store antal lokale samtrafikpunkter på det danske marked i sig selv var med til at øge det generelle omkostningsniveau på bl.a. termineringsmarkedet. Styrelsen fandt ikke, at der var grundlag for at fastsætte asymmetriske højere termineringspriser for udvalgte alternative udby-

6 6/13 dere med henblik på at kompensere for det forhold, at selskabernes netstrukturer er forskellige. Det var samtidig Erhvervsstyrelsens opfattelse, at en generel nedbringelse af antallet af lokale samtrafikpunkter ville kunne nedbringe omkostningerne til transit, hvilket i sidste ende kan føre til lavere detailpriser. Ud fra et konkurrencemæssigt hensyn fandt Erhvervsstyrelsen grundlag for at fastsætte adgangsforpligtelser, som indebærer, at alle udbydere kan opnå landsdækkende terminering i andre udbyderes net i et relativt begrænset antal samtrafikpunkter til regulerede og symmetriske priser. Således har Erhvervsstyrelsen kraftigt reduceret antallet af samtrafikpunkter, hvor opkald kan afleveres til en reguleret (lokal) pris. I dag er det f.eks. muligt for andre teleselskaber at aflevere opkaldstrafik til ovennævnte teleselskabers VoIP-slutbrugere med henblik på terminering i et vilkårligt af de regionale samtrafikpunkter. Hi3G oplyser endvidere, at Hi3G s samtrafikpunkt har skiftet adresse fra Ørestads Boulevard 75, 2300 København S til Metrovej 1, 2300 København S. På baggrund af Hi3G s besvarelse vil Erhvervsstyrelsen tilrette den endelige markedsafgørelse over for Hi3G således, at placeringen af selskabets samtrafikpunkt angives som Metrovej 1, 2300 København S Udveksling af opkaldstrafik via SS7 og/eller IP-Interconnect I udkastet til markedsafgørelsens afsnit har Erhvervsstyrelsen bedt om branchens input på følgende spørgsmål: Erhvervsstyrelsen skal i forbindelse med høringen over nærværende afgørelsesudkast anmode branchen om at tilkendegive, i hvilket omfang der i dag eksisterer barrierer for udveksling af opkaldstrafik via SS7 og/eller IP-Interconnect, samt hvorvidt en forpligtelse til at udveksle opkaldstrafik med andre selskaber via SS7 og/eller IP-Interconnect vil indebære praktiske udfordringer for selskaberne, og i givet fald hvilke. Endvidere ønsker Erhvervsstyrelsen branchens input til, om nærværende udkast til afgørelse indebærer begrænsninger eller udfordringer i forhold til anvendelse af de åbne internet til overførslen af elektroniske kommunikationstjenester. Viptel anfører, at selskabet ikke er i stand til at aflevere opkald til et selskab, som kun tilbyder SS7, medmindre den modtagende udbyder tilbyder en transitløsning. Viptel oplyser endvidere, at selskabet i dag anvender det åbne internet til udveksling af trafik med selskabets transitudbyder, TDC, ligesom Viptel benytter internetforbindelser fra TDC. Viptel ser det som en udfordring, hvis backbone telefoni [transit] skal udveksles mellem teleselskaber, som benytter forskellige

7 7/13 internetudbydere. Viptel frygter, at der vil være en risiko for, at telefonsystemet bryder sammen, hvis der kommer flere udbydere ind på markedet. På denne baggrund er Viptel fortaler for en løsning, hvor de større teleselskaber håndterer trafikken. Sydfyns Intranet anfører, at selskabet ikke har de fornødne systemer eller det tekniske set-up til at kunne udveksle trafik via SS7 og/eller IP-Interconnect, hvorfor Sydfyns Intranet i givet fald vil være afhængig af, at selskabets transitudbyder forestår udvekslingen af trafik. Erhvervsstyrelsen skal hertil bemærke, at udbydere af fastnetterminering har mulighed for at indgå kommercielle aftaler med en transitudbyder, om at denne håndterer opkald til (og fra) det pågældende teleselskabs fastnet. Det pågældende selskab skal imidlertid sørge for, at andre teleselskaber kan aflevere opkaldstrafik til selskabets slutbrugere i den af selskabet valgte transitudbyders samtrafikpunkter via SS7 og/eller IP-Interconnect. TDC finder, at forpligtelsen til at tilbyde udveksling af trafik via SS7 og IP- Interconnect, uanset netværkstype, er en byrde, men ikke en teknisk barriere. TDC bemærker, at afgørelsesudkastet ikke indebærer begrænsninger i men omvendt heller ikke en forpligtelse til at anvende det åbne internet til udveksling af trafik. TDC finder, at denne status bør opretholdes. Telia anfører, at selskabet i dag er i stand til at udveksle opkaldstrafik via såvel SS7 som IP-Interconnect (SIP-i), hvorfor den foreslåede forpligtelse ikke vil indebære praktiske udfordringer for Telia. Telia er af den opfattelse, at afvikling af opkaldstrafik over det åbne internet er forbundet med en række udfordringer, herunder sikring af QoS, sikring mod hacking samt sikring af stabile forbindelser. De indkomne høringssvar vedrørende udveksling af opkaldstrafik via SS7 og/eller IP-Interconnect har ikke givet Erhvervsstyrelsen anledning til at foretage ændringer i styrelsens markedsafgørelser Brug af datacentre ved udveksling af opkaldstrafik I udkast til markedsafgørelsens afsnit har Erhvervsstyrelsen anmodet om branchens stillingtagen til følgende spørgsmål: Erhvervsstyrelsen er opmærksom på, at nogle udbydere foretager udveksling af opkaldstrafik via datacentre som fx DIX, herunder Interxion og UNI.C. Styrelsen skal i forbindelse med høringen over nærværende afgørelsesudkast anmode branchen om at tilkendegive, i hvilket omfang det fremadrettet vil indebære praktiske udfordringer for selskaber at benytte sådanne punkter som samtrafikpunkter med henblik på udveksling af opkaldstrafik og i givet fald hvilke, særligt set i lyset af muligheden for tillige at kunne aflevere opkaldstrafik via en transitudbyder, jf. afsnit om håndtering af opkaldstrafik via en eller flere transitudbydere.

8 8/13 TDC bemærker hertil, at der ikke er tekniske udfordringer forbundet med at aftale udveksling af trafik via sådanne datacentre. Dog bør det, efter TDC s opfattelse, sikres, at udvekslingen sker på vilkår svarende til de, der gælder ved udveksling i det terminerende selskabs samtrafikpunkt(er). TDC finder dog, at det bør sikres, at ingen af parterne kan pålægge den anden part byrder ved at betinge sig udveksling af trafik via et datacenter, idet dette vil give datacentrene mulighed for at udnytte deres position. Erhvervsstyrelsen skal bemærke, at transitudbydere (herunder datacentre) ikke er en del af reguleringen af nærværende engrosmarked for fastnetterminering. Såfremt en udbyder har indgået en kommerciel aftale med en transitudbyder om, at denne håndterer opkald til (og fra) den pågældende udbyders net, påhviler det udbyderen at påse, at forpligtelserne i nærværende markedsafgørelsen efterleves, og dermed at transitudbyderen tilbyder aflevering af opkald med henblik på terminering i udbyderens fastnet på de vilkår, der fremgår af markedsafgørelsen. Det vil sige, at såfremt en udbyder vælger at lade en transitudbyder (herunder datacentre) stå for håndteringen af opkaldstrafik til udbyderens fastnet, påhviler det selskabet at sikre, at øvrige udbydere har samme mulighed for at aflevere opkald til selskabets transitudbyder, som hvis afleveringen af opkald skete direkte til selskabet selv. Udbyderen har således pligt til at sikre, at den valgte transitudbyder tilbyder adgangen på samme vilkår, herunder til den regulerede termineringspris, som fremgår af markedsafgørelsen over for den pågældende udbyder. Såfremt transitudbyderen eller datacenteret ikke giver adgang på samme vilkår, som fremgår af den pågældende udbyders markedsafgørelse, har udbyderen ikke efterlevet sine forpligtelser efter markedsafgørelsen, og Erhvervsstyrelsen vil kunne reagere herpå efter telelovens regler. Telia ser ingen praktiske problemer ved, at teleselskaber benytter sådanne datacentre til udveksling af opkaldstrafik. De indkomne høringssvar vedrørende brug af datacentre ved udveksling af opkaldstrafik har ikke givet Erhvervsstyrelsen anledning til at foretage ændringer i markedsafgørelserne Virtuel samhusning Viptel kan ikke acceptere, hvis forpligtelsen til virtuel samhusning medfører, at Viptel skal betale for andre teleselskabers internetadgang eller MPLS 3. Erhvervsstyrelsen bemærker hertil, at forpligtelsen til at tilbyde virtuel samhusning ikke indebærer en pligt til at betale for andre udbyderes internetforbindelse. Derimod kan forpligtelsen i tilfælde af pladsmangel på en samhusningslokalitet indebære, at udbyderen skal afholde ekstra transportomkostninger, da udbyderen, der anmoder om samhusning, skal stilles som om han befandt sig på lokaliteten med den manglende plads. 3 Multi Protocol Label Switching.

9 9/ Brug af transitudbyder til at håndtere opkaldstrafik til det kaldte selskabs slutbrugere Telia har noteret sig, at udbydere nu har mulighed for at lade en eller flere transitudbydere håndtere sin opkaldstrafik, hvilket i praksis betyder, at trafik, som sendes til en udbyder, som har valgt at få sin opkaldstrafik håndteret af fx Telia, skal sendes til Telia i overensstemmelse med netadgangsforpligtelsen. Efter Telias opfattelse medfører dette, at nogle udbydere i realiteten vil kunne udvide antallet af sine samtrafikpunkter. Hvis en udbyder (med kun ét reguleret samtrafikpunkt) fx har overladt håndteringen af sin trafik til Telia, vil opkaldstrafik i nogle tilfælde skulle afleveres i Telias fire regulerede samtrafikpunkter frem for i den pågældende udbyders ene samtrafikpunkt. Telia anmoder Erhvervsstyrelsen om at bekræfte ovenstående forståelse af markedsafgørelserne. I udkast til markedsafgørelserne har Erhvervsstyrelsen fundet, at det må overlades til hver enkelt udbyder selv at træffe egne kommercielle beslutninger om, hvorvidt selskabet selv ønsker at stå for terminering af taleopkald til egne slutbrugere, eller hvorvidt det pågældende selskab ønsker at indgå aftaler med en udbyder om, at denne forestår håndteringen af opkaldstrafik til det kaldte selskabs slutbrugere. Såfremt en udbyder vælger at lade en transitudbyder stå for sin opkaldshåndtering, skal andre udbydere kunne aflevere i transitudbyderens samtrafikpunkter til den regulerede termineringspris. Der er intet til hinder for, at det mindre selskab indgår sådanne aftaler med flere transitudbydere. Erhvervsstyrelsen skal på baggrund af det ovenfor skitserede bekræfte Telias forståelse af udkast til markedsafgørelserne. Erhvervsstyrelsen skal desuden bemærke, at der ikke er noget til hinder for, at selskaberne indbyrdes indgår kommercielle aftaler om, at afleveringen af opkald kan ske direkte til det kaldte selskab, dvs. uden om transitudbyderen, såfremt afleveringen tilbydes på de regulerede vilkår, idet den kaldende udbyder ikke skal stilles ringere end hvis afleveringen skete til transitudbyderen. Viptel finder det betænkeligt, at selskabet skal sikre, at andre teleselskaber skal have adgang til transitudbyderens net, da transitudbyderens betingelser potentielt kan spænde ben for konkurrencen. Erhvervsstyrelsen har med afgørelsesudkastet ønsket at gøre det muligt for hver enkelt udbyder selv at træffe beslutning om, hvorvidt selskabet selv ønsker at håndtere opkaldstrafikken til (og fra) sit fastnet eller alternativt lade en transitudbyder stå for dette. Såfremt Viptel vælger at indgå en kommerciel samtrafikaftale med en eller flere transitudbydere, er det Viptels ansvar at sikre, at afleveringen af opkald sker på samme vilkår, som hvis opkaldstrafikken skulle afleveres direkte til Viptel, herunder til den regulerede termineringspris. Viptel kan dermed ikke undgå at give

10 10/13 adgang til sit fastnet ved at indgå en kommerciel aftale med en transitudbyder. Således skal afleverende selskaber ikke stilles ringere ved aflevering til Viptels transitudbyder, end hvis afleveringen skulle ske direkte til Viptel. Såfremt transitudbyderen ikke giver adgang til aflevering af opkaldstrafik til Viptels slutbrugere på de regulerede vilkår, vil Viptel have handlet i strid med netadgangsforpligtelsen Terminering af taleopkald til slutbrugere, som anvender krydsporteringslignende tjenester I afgørelsesudkastets afsnit anmoder Erhvervsstyrelsen om branchens input til følgende spørgsmål: Erhvervsstyrelsen skal i forbindelse med høringen over nærværende afgørelsesudkast anmode om branchens input til, hvorvidt aflevering af opkaldstrafik med henblik på terminering af taleopkald til slutbrugere, som anvender krydsporteringslignende tjenester, skal kunne ske i det af de nedenfor anførte samtrafikpunkter, der ligger nærmest den kaldte slutbruger, eller i et vilkårligt af de nedenfor anførte samtrafikpunkter. TDC anfører som besvarelse hertil, at TDC i dag tilbyder terminering til krydsporteringslignende tjenester i TDC s net, og afleveringen kan finde sted i et vilkårligt af TDC s seks regulerede samtrafikpunkter. TDC finder, at dette bør være princippet for terminering til krydsporteringslignende tjenester, på samme måde som tilfældet er for terminering til VoIP-slutbrugere. Telia anfører, at det er selskabets opfattelse, at opkald til kunder, som benytter krydsporteringslignende tjenester, bør håndteres via IP-Interconnect og ikke SS7. Efter Telias opfattelse bør sådanne opkald kunne afleveres i et vilkårligt af de anførte samtrafikpunkter. Erhvervsstyrelsen har taget TDC s og Telias bemærkninger til efterretning og vil tilrette de endelige afgørelser således, at aflevering af opkaldstrafik med henblik på terminering af taleopkald til slutbrugere, som anvender krydsporteringslignende tjenester, skal kunne ske i et vilkårligt af de i afgørelsen anførte samtrafikpunkter. Sydfyns Intranet tilbyder ikke disse tjenester og har ikke mulighed for at håndtere denne type tjeneste, idet Sydfyns Intranet alene leverer VoIP og ikke PSTN eller ISDN. Erhvervsstyrelsen skal præcisere, at Sydfyns Intranet kun skal give andre selskaber adgang til at aflevere opkaldstrafik med henblik på terminering til krydsporteringslignende tjenester, hvis Sydfyns Intranet selv tilbyder sådanne tjenester til egne slutbrugere. 3.2 Priskontrolforpligtelsen Tellio mener, at Erhvervsstyrelsens afgørelse om priskontrol er truffet på forkerte præmisser. Tellio finder ikke, at der er grundlag for at pålægge selskabet pris-

11 11/13 forpligtelser beregnet efter pure LRIC-metoden. Tellio anfører, at såfremt Erhvervsstyrelsen fastholder sin afgørelse om priskontrol, bør Tellio indrømmes en overgangsperiode, hvor selskabet kan få mulighed for at indrette sine priser. Det er Tellios opfattelse, at priskontrolforpligtelsen bør indrettes således, at termineringsprisen gradvist reguleres ned til et symmetrisk niveau, således at Tellio får samme mulighed for at tilpasse sin forretning til termineringsprisen gradvist. Dertil finder Tellio, at Erhvervsstyrelsens markedsafgørelse er i strid med almindelige proportionalitetsprincipper, idet selskabets kundebase kun udgør en beskeden andel af det totale slutbrugermarked for fastnettelefoni. Tellio finder, at det er en drastisk nedregulering på en meget kort tidshorisont, når Erhvervsstyrelsen foreslår, at prisreguleringen skal have virkning fra 2013, uden at give Tellio mulighed for at tilpasse sig ændringerne. Tellio finder, at afgørelsen er langt mere indgribende, end de formål, forpligtelserne skal fremme, tilsigter. For så vidt angår spørgsmålet om proportionalitet, skal Erhvervsstyrelsen bemærke, at styrelsen i sin markedsanalyse konkluderer, at nærværende marked bl.a. er præget af flaskehalse, idet det alene er det selskab, som teknisk kontrollerer og dermed råder over det kaldte abonnentnummer, hvortil opkaldet termineres, der kan forestå terminering af opkald til den kaldte slutbruger. Erhvervsstyrelsen vurderer, at det ikke er muligt for andre udbydere af fastnetterminering at etablere sig på en anden udbyders marked for fastnetterminering. Dette indebærer, at adgangsbarriererne og flaskehalsene på hver enkelt udbyders marked pr. definition er absolutte. Erhvervsstyrelsen konkluderer desuden i sin markedsanalyse, at der ikke forekommer modstående købermagt på de individuelle engrosmarkeder. Erhvervsstyrelsen har derfor, under iagttagelse af proportionalitetsprincippet, vurderet, at de forpligtelser, som Tellio og andre udbydere er pålagt i udkastene til markedsafgørelser på nærværende marked, enkeltvis og samlet set er proportionale i forhold til de konstaterede konkurrenceproblemer på markedet, herunder vurderer Erhvervsstyrelsen, at forpligtelserne ikke er mere indgribende end de formål, som forpligtelserne skal fremme. Endvidere finder Tellio, at Erhvervsstyrelsen har overset almindelige principper om ligebehandling ved at kræve, at Tellio omgående skal nedjustere sine priser til den regulerede termineringspris, idet de større udbydere har haft en længere tidshorisont til at tilpasse sig priskontrolforpligtelsen. Tellio mener, at det vil være i strid med ligebehandlingsprincippet, hvis selskabet ikke får samme mulighed for at foretage en trinvis nedjustering af sine priser, som de øvrige udbydere har fået igennem årene. Såfremt Erhvervsstyrelsen fastholder at pålægge Tellio en priskontrolforpligtelse, finder Tellio, at prisfastsættelsen skal ske skønsmæssigt, og den første nedjustering skal gøres væsentligt mindre, og, efter Tellios opfattelse, maksimalt udgøre en nedregulering på 50 %. Endvidere bør tidshorisonten udvides, således at første regulering tidligst får virkning fra Tellio finder endvidere, at sel-

12 12/13 skabet bør indrømmes en periode på mindst 3 år, før forpligtelsen om prisfastsættelse på baggrund af pure LRIC-metoden træder i kraft. For så vidt angår priskontrolforpligtelsen skal Erhvervsstyrelsen bemærke, at styrelsen siden 2002 årligt har fastsat maksimalpriser på fastnetområdet efter LRAIC-metoden. Modellen benyttes til at beregne omkostningerne forbundet med at udbyde de regulerede samtrafikprodukter. LRAIC-prisfastsættelsesmetoden tager udgangspunkt i, hvad de fremadrettede omkostninger burde være i et optimalt drevet net og selskab baseret på den nyeste teknologi. Hermed bør LRAIC-metoden sikre, at den pågældende udbyder får dækning for de relevante omkostninger, såfremt selskabet drives effektivt, ligesom det sikres, at de øvrige udbydere ikke skal betale en merpris som følge af forældet teknologi og ineffektivitet. Erhvervsstyrelsen har i ikke i sine hidtidige markedsafgørelser givet udbyderne på markedet en overgangsperiode på fastnetområdet ved indførelsen af en priskontrolforpligtelse, og styrelsen er således ikke enig med Tellio i, at de øvrige udbydere har haft en længere periode til at justere sine priser, end tilfældet er for Tellio. Erhvervsstyrelsen finder herudover ikke, at de i udkastet til markedsafgørelse over for Tellio påtænkte forpligtelser er i strid med almindelige principper om ligebehandling. Ikrafttrædelsesdatoen i Tellios afgørelsesudkast vil således blive fastsat på samme vis og på samme vilkår for alle udbydere på markedet. Tellio anfører i sit høringssvar, at selskabet finder, at reguleringen først bør få virkning fra Erhvervsstyrelsen kan i den forbindelse oplyse, at den endelige afgørelse på nærværende marked forventes truffet inden årets udgang, men med virkning fra begyndelsen af Viptel finder, at den regulerede termineringspris på 0,45 øre er for lav til at kunne finansiere selskabets udgifter til linekapacitet og hardware. I den forbindelse anfører Viptel, at selskabets fastnetkunder typisk kun anvender fastnettelefonen til at modtage opkald, dvs. at Viptels indtjening primært sker via opkaldstermineringen. Den regulerede termineringspris på 0,45 øre vil ifølge Viptel medføre, at antallet af fastnettelefoner falder, fordi telefonselskaberne må se sig nødsaget til at hæve abonnementspriserne for at dække omkostningerne ved at servicere fastnetkunderne. Erhvervsstyrelsen skal i den forbindelse præcisere, at den regulerede termineringspris alene må omfatte de funktionaliteter og tjenester, som Viptel er forpligtet til at tilbyde i medfør af markedsafgørelsen. Den maksimale termineringspris må således ikke bidrage til dækning af fællesomkostninger, og fastnettermineringsprisen må alene dække de inkrementelle omkostninger ved at forestå terminering. Formålet med prisreguleringen på termineringsmarkedet er netop at sikre, at SMP-udbyderen alene opkræver termineringspriser på et niveau, som svarer til de effektive omkostninger ved termineringen, og ikke overvælter en række ikke relaterede omkostninger på de selskaber, der er tvungne aftagere af termineringsydelsen, som har karakter af en monopolydelse.

13 13/13 Resultat af fællesskabshøringen Som ovenfor anført notificerede Erhvervsstyrelsen den 31. oktober 2013 markedsafgørelser, markedsafgrænsning og analyser på engrosmarkedet for fastnetterminering over for EU-Kommissionen. Erhvervsstyrelsen modtog den 15. november 2013 en anmodning fra EU-Kommissionen om supplerende oplysninger. Erhvervsstyrelsen besvarede EU-Kommissionens anmodning den 20. november Derudover har Erhvervsstyrelsen afgivet yderligere oplysninger forud for afholdt telefonmøde med Kommissionen den 21. november 2013 samt yderligere supplerende oplysninger den 22. november 2013 på baggrund af det afholdte telefonmøde. EU-Kommissionen afgav i brev af 2. december 2013 bemærkninger til den gennemførte markedsundersøgelse og de foreslåede forpligtelser. Erhvervsstyrelsen har ikke modtaget bemærkninger fra de øvrige medlemsstater. Kommissionens bemærkninger har givet anledning til tilføjelser, præciseringer og uddybninger i afgrænsning og analyse. 1. Afgrænsning af markedet Kommissionen bemærker, at det ifølge Erhvervsstyrelsen er en forudsætning for, at et teleselskab kan opfattes som værende udbyder af en termineringstjeneste, at selskabet har kontrol over særligt netudstyr (fx en switch) og har mulighed for at tildele 8-cifrede numre i den danske nummerplan. Erhvervsstyrelsen præciserer endvidere, at sådanne udbydere af tjenester via unmanaged VoIP udøver kontrol over terminering af opkald til slutbrugerne og kan forlange betaling for termineringstjenester. Kommissionen bemærker videre, at formuleringen af de notificerede udkast til afgørelser giver mulighed for fortolkning af, præcist hvilke karakteristika de pågældende udbydere af unmanaged VoIP skal besidde for, at deres termineringstjenester kan være omfattet af det relevante marked og gøres til genstand for forhåndsregulering. Kommissionen anmoder derfor Erhvervsstyrelsen om, at det af de endeligt vedtagne afgørelser med større tydelighed fremgår, og at det forklares bedre, om og i hvilket omfang det er kontrollen over tildelingen af numre og/eller kontrollen over specifikt netudstyr, (som fx switches) eller andre faktorer, der giver udbydere af unmanaged VoIP mulighed for at udøve kontrol over opkaldstermineringen til deres abonnenter og for at opkræve betaling for termineringstjenester. Erhvervsstyrelsen har på baggrund af EU-Kommissionens bemærkninger vedrørende afgrænsning af markedet nærmere uddybet i afgørelsernes afsnit og 2.3.1, hvilke kriterier/forudsætninger, som styrelsen har lagt til grund ved vurdering af, hvorvidt et teleselskab kan opfattes som værende udbyder af fastnetterminering. Styrelsen har endvidere præciseret, at disse kriterier/forudsætninger gælder såvel udbydere af PSTN, ISDN samt managed og unmanaged VoIP.

NOTAT. Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgørelse på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1)

NOTAT. Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgørelse på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1) NOTAT 18. december 2013 /memebr-erst Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgørelse på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1) Erhvervsstyrelsen har i perioden den 6. september 2013 til

Læs mere

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom. Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone.

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom. Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone. Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom 5. februar 2013 /mobljo Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone.com Afgørelse om den maksimale pris for terminering

Læs mere

Telia Danmark TDC A/S Fremsendes alene via mail

Telia Danmark TDC A/S Fremsendes alene via mail Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om TDC s opkrævning af transitafgift i forbindelse med aflevering af opkaldstrafik til Fullrates og A+ Telecoms

Læs mere

UDKAST. Hi3G Fremsendes alene via

UDKAST. Hi3G Fremsendes alene via Hi3G anne.louisevogensen@3.dk Fremsendes alene via e-mail 1. september 2017 /Silutt UDKAST Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald samt samtrafikpunkter i Hi3G s mobilnet for 2018

Læs mere

Telenor Fremsendes alene via mail. Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer

Telenor Fremsendes alene via mail. Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer Telenor regulation@telenor.dk 2. maj 2013 /mobljo Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer Indledning Telenor har i brev af 18. december 2012

Læs mere

UDKAST. Mundio Mobile Fremsendes alene via

UDKAST. Mundio Mobile Fremsendes alene via Mundio Mobile legal@mundio.com Fremsendes alene via e-mail 1. september 2017 /Silutt UDKAST Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald samt samtrafikpunkter i Mundio Mobile s mobilnet

Læs mere

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail SuperTel A/S GlobalConnect Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 65 vedrørende TDC A/S prissætning af mobilaccess til SuperTel A/S frikaldsnumre Indledning SuperTel A/S (herefter SuperTel)

Læs mere

Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering i Hi3G s mobilnet.

Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering i Hi3G s mobilnet. Hi3G Denmark ApS anne.louisevogensen@3.dk Fremsendes alene via e-mail 19. december 2013 Sag 13/05613 / camped ERHVERVSSTYRELSEN Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering

Læs mere

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom Afgørelse om fastsættelse af maksimalprisen efter LRAIC-metoden over for Mundio Mobile (Denmark) Limited på markedet for mobilterminering

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet. Delafgørelse overfor TDC

Engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet. Delafgørelse overfor TDC Engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet Delafgørelse overfor TDC 19. juni 2012 INTRODUKTION 1 Markedsafgørelse I medfør af 41, stk. 1, jf. 40, stk. 1, og 37, stk. 2, i lov nr. 169 af 3.

Læs mere

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at:

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70 00

Læs mere

Telia og Telenor anmoder derfor om, at Erhvervsstyrelsen genoptager og revurderer den tilgrundliggende markedsundersøgelse.

Telia og Telenor anmoder derfor om, at Erhvervsstyrelsen genoptager og revurderer den tilgrundliggende markedsundersøgelse. 5. december 2014 Høringsnotat for LRAIC-mobil tale og sms Erhvervsstyrelsen sendte udkast til LRAIC-prisafgørelser for mobilterminering af taleopkald og sms for 2015 med tilhørende LRAIC-model i høring

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den C(2012) Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 DK-2100 København Ø Danmark

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den C(2012) Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 DK-2100 København Ø Danmark EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den C(2012) Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 DK-2100 København Ø Danmark Att.: Jørgen Abild Andersen Direktør Fax: +45 3546 6001 Kære Jørgen Abild Andersen

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kære Betina Hagerup

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kære Betina Hagerup EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles C(2013) Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Danmark Att.: Betina Hagerup Direktør Fax: + 45 3546 6001 Kære Betina Hagerup Vedr.: Kommissionens

Læs mere

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse:

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse: Afgørelse vedrørende Hi3G s standardtilbud af 19. juni 2008 på engrosmarkedet for terminering i Hi3G Denmark ApS s mobilnet (marked 16) 2. september 2009 Indledning Den 4. april 2008 traf afgørelse over

Læs mere

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Forpligtelse om regnskabsmæssig opsplitning for så vidt angår bredbåndstilslutninger via TDC s kabel-tv-net UDKAST af 27.

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kære Betina Hagerup

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kære Betina Hagerup EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.12.2013 C(2013) 8912 final Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Danmark Betina Hagerup Direktør Fax + 45 3546 6001 Kære Betina Hagerup

Læs mere

HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET

HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET E-MAIL (postmar@erst.dk) Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET 1. INDLEDNING

Læs mere

Høringsnotat vedr. udkast til afgørelser på engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle mobilnet (marked 2).

Høringsnotat vedr. udkast til afgørelser på engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle mobilnet (marked 2). 28. oktober 2016 /andbec Høringsnotat vedr. udkast til afgørelser på engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle mobilnet (marked 2). Erhvervsstyrelsen har i perioden 4. maj 2016 til og

Læs mere

Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 52 i teleloven 1 følgende afgørelse:

Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 52 i teleloven 1 følgende afgørelse: TDC A/S regulering@tdc.dk 30. september 2014 /seyadi-erst Fremsendes alene via e-mail /mobljo-erst Afgørelse om prisen på TDC s gebyr NP SP Håndteringsgebyr Indledning Erhvervsstyrelsen har i forbindelse

Læs mere

Resultat af den nationale høring

Resultat af den nationale høring 19. august 2015 /dajosc Høringsnotat vedr. udkast til markedsafgrænsning, markedsanalyser og markedsafgørelser på engrosmarkedet for terminering af sms i individuelle mobilnet Erhvervsstyrelsen har i perioden

Læs mere

Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8)

Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8) TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8) 1 Indledning Den

Læs mere

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Ændring af marked 5-afgørelsen med henblik på at relevante slutbrugerbredbåndsprodukter baseret på pair bonding medtages

Læs mere

Vejledning. Vejledning om bekendtgørelse om priskontrolmetoder. 1. Indledning

Vejledning. Vejledning om bekendtgørelse om priskontrolmetoder. 1. Indledning Vejledning Februar 2012 Markedskontoret Vejledning om bekendtgørelse om priskontrolmetoder ERHVERVSSTYRELSEN 1. Indledning Denne vejledning beskriver, hvordan Erhvervsstyrelsen har til hensigt at anvende

Læs mere

I det følgende refereres og kommenteres de væsentligste substansbemærkninger, som IT- og Telestyrelsen har modtaget i høringen.

I det følgende refereres og kommenteres de væsentligste substansbemærkninger, som IT- og Telestyrelsen har modtaget i høringen. Høringsnotat s høringsnotat af 1. juli 2010 for høring over udkast til analyser af engrosmarkedet for terminering af sms i individuelle mobilnet 1 Indledning iværksatte den 30. oktober 2009 en høring af

Læs mere

Afgørelse vedrørende TDC s opkrævning af oprettelsesgebyrer ved indgåelse af aftaler

Afgørelse vedrørende TDC s opkrævning af oprettelsesgebyrer ved indgåelse af aftaler TDC A/S regulering@tdc.dk 10. oktober 2013 / sunnie, seyadi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse vedrørende TDC s opkrævning af oprettelsesgebyrer ved indgåelse af aftaler 1. Indledning Erhvervsstyrelsen

Læs mere

IT- og Telestyrelsen modtog høringssvar fra TDC, Telenor, Telia, Hi3G og Europa-Kommissionen.

IT- og Telestyrelsen modtog høringssvar fra TDC, Telenor, Telia, Hi3G og Europa-Kommissionen. Høringsnotat Høringsnotat i forbindelse med udkast til LRAIC-prisafgørelse om mobiltermineringspriserne i 2011 overfor TDC, Telenor, Telia og Hi3G modtog høringssvar fra TDC, Telenor, Telia, Hi3G og Europa-Kommissionen.

Læs mere

december 2014 høring over notat vedr. relevante emner i relation til bredbåndsmarkederne.

december 2014 høring over notat vedr. relevante emner i relation til bredbåndsmarkederne. 19. februar 2015 Sag 2014-7957 /dajosc Høring over notat vedr. relevante emner i relation til bredbåndsmarkederne ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Erhvervsstyrelsen

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0 TDC A/S regulering@tdc.dk Dato 25. september 2013 /Jonas Østrup Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0 Indledning TDC

Læs mere

De indkomne høringssvar har givet anledning til tilføjelser, præciseringer og uddybninger enkelte steder i markedsafgrænsningen og markedsanalysen.

De indkomne høringssvar har givet anledning til tilføjelser, præciseringer og uddybninger enkelte steder i markedsafgrænsningen og markedsanalysen. NOTAT Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgrænsning og markedsanalyse på engrosmarket for bredbåndstilslutninger (marked 5) Den danske Telemyndighed har i perioden den 30. september 2011 til den

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

i forhold til den regulerede ydelse, som den er defineret i Den danske Telemyndigheds (nu Erhvervsstyrelsen) LRAICafgørelse

i forhold til den regulerede ydelse, som den er defineret i Den danske Telemyndigheds (nu Erhvervsstyrelsen) LRAICafgørelse Telia Danmark regulatory@telia.dk 7. august 2012 Afgørelse vedrørende TDC's produktdefinitioner i forbindelse med den LRAIC-regulerede ydelse opsætning af nettermineringspunkt (KAP-stik) 1. Indledning

Læs mere

30. Samtrafikforum. Mandag den 24. oktober 2011 kl

30. Samtrafikforum. Mandag den 24. oktober 2011 kl 30. Samtrafikforum Mandag den 24. oktober 2011 kl. 12.30 14.30 Dagsorden: 1. Velkomst 2. Præsentation af markedsanalyserne på de tre bredbåndsmarkeder 3. Drøftelse/spørgsmål 4. Tentativ tidsplan for igangværende

Læs mere

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked 4) Ændring af marked 4-afgørelsen med henblik på at relevante slutbrugerbredbåndsprodukter baseret på pair bonding

Læs mere

Lovgrundlag I lovbemærkningerne til telelovens 51 f, stk. 5 og 6, er bl.a. anført følgende:

Lovgrundlag I lovbemærkningerne til telelovens 51 f, stk. 5 og 6, er bl.a. anført følgende: TDC A/S Nørregade 21 0900 København C TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse om ændring af afgørelse af 2. november 2005 på engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 12)

Læs mere

Lycamobile Stephen.Lodge@lycamobile.com. Fremsendes alene via email

Lycamobile Stephen.Lodge@lycamobile.com. Fremsendes alene via email Lycamobile Stephen.Lodge@lycamobile.com 5. december 2014 Fremsendes alene via email /mobljo Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald, terminering af sms samt samtrafikpunkter i Lycamobiles

Læs mere

Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail

Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com TDC A/S regulering@tdc.dk 9. maj 2014 /andlon Fremsendes alene via e-mail Afgørelse af Telias klage vedrørende udveksling af oplysninger internt i TDC

Læs mere

1 Indledning. IT- og Telestyrelsen har modtaget høringssvar fra TDC, Telenor og Telia.

1 Indledning. IT- og Telestyrelsen har modtaget høringssvar fra TDC, Telenor og Telia. Notat s høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutning (marked 1), engrosmarkedet for fastnetoriginering (marked 2) og engrosmarkedet for fastnetterminering (marked

Læs mere

Afgørelse efter telelovens 52 vedrørende TDC A/S opkrævning af gebyr ved etablering af manglende kobling på ledningsvej BSA uden samproduktion

Afgørelse efter telelovens 52 vedrørende TDC A/S opkrævning af gebyr ved etablering af manglende kobling på ledningsvej BSA uden samproduktion Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 52 vedrørende TDC A/S opkrævning af gebyr ved etablering af manglende kobling på ledningsvej

Læs mere

TDC regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via email UDKAST

TDC regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via email UDKAST TDC regulering@tdc.dk 3. juli 2014 Fremsendes alene via email /mobljo UDKAST Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald, terminering af sms samt samtrafikpunkter i TDC s mobilnet i 2015

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 8. oktober 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC i løbet af kampagnen

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Teknologi og Udvikling Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Høringsnotat vedr. udkast til markedsanalyse på engrosmarkedet for netadgang af særlig kvalitet på et fast sted.

Høringsnotat vedr. udkast til markedsanalyse på engrosmarkedet for netadgang af særlig kvalitet på et fast sted. 5. april 2016 /andbec Høringsnotat vedr. udkast til markedsanalyse på engrosmarkedet for netadgang af særlig kvalitet på et fast sted. Erhvervsstyrelsen har i perioden 27. oktober 2015 til og med den 16.

Læs mere

følger direkte af bestemmelserne i rammedirektivets artikel 7 og 7a.

følger direkte af bestemmelserne i rammedirektivets artikel 7 og 7a. Vejledning Hørings- og notifikationsprocedurer i forbindelse med s markedsundersøgelser 1 Indledning Med den telelovgivning, der trådte i kraft den 25. maj 2011, blev s hørings- og notifikationsprocedurer

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 17. september 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC iværksatte en prisklemme

Læs mere

Nedenfor gennemgås høringssvarene og Erhvervsstyrelsens bemærkninger

Nedenfor gennemgås høringssvarene og Erhvervsstyrelsens bemærkninger 30. november 2016 Høringsnotat for LRAIC-fastnet prisafgørelse for 2017 Erhvervsstyrelsen sendte den 5. september 2016 udkast til LRAICafgørelse for 2017 med tilhørende LRAIC-model i høring. Høringsfristen

Læs mere

Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning,

Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning, TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning, jf. telelovens

Læs mere

Afgørelse af 12. maj 2011 over for Hi3G på engrosmarkedet for terminering af sms i Hi3G s mobilnet

Afgørelse af 12. maj 2011 over for Hi3G på engrosmarkedet for terminering af sms i Hi3G s mobilnet Afgørelse af 12. maj 2011 over for Hi3G på engrosmarkedet for terminering af sms i Hi3G s mobilnet IT- & Telestyrelsen 12. maj 2011 Indhold > 1 MARKEDSAFGØRELSE...4 2 KLAGEVEJLEDNING...6 3 INTRODUKTION...7

Læs mere

2. EU-Kommissionens bemærkninger i medfør af artikel 7, stk. 3, i rammedirektivet

2. EU-Kommissionens bemærkninger i medfør af artikel 7, stk. 3, i rammedirektivet Bilag 8 Høringsnotat af 18. november 2005 vedr. udkast af 5. april 2005 til afgørelse til TDC A/S, TeliaSonera Danmark A/S, Tele2 A/S, Sonofon Holding A/S, Consorte Danmark A/S og Colt Telecom på engrosmarkedet

Læs mere

Afgørelse om fastsættelse af maksimale priser efter LRAIC-metoden over for TDC på engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet

Afgørelse om fastsættelse af maksimale priser efter LRAIC-metoden over for TDC på engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet TDC Regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om fastsættelse af maksimale priser efter LRAIC-metoden over for TDC på engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet 1 Indledning fastsætter

Læs mere

1 AFGØRELSE IT- og Telestyrelsen træffer i medfør af 51f, stk. 8, nr. 2, jf. 51f, stk. 5, nr. 2 i teleloven 1 følgende:

1 AFGØRELSE IT- og Telestyrelsen træffer i medfør af 51f, stk. 8, nr. 2, jf. 51f, stk. 5, nr. 2 i teleloven 1 følgende: Barablu Mobile Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP UK Barablu Mobil Ørestads Boulevard 61, opgang 1(F), 1. sal 2300 København S Fremsendes alene via mail Bedste praksis 3-afgørelse overfor Barablu om

Læs mere

Telia Danmark regulatory@telia.dk. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail

Telia Danmark regulatory@telia.dk. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om mulig diskriminerende adfærd i forbindelse med adgang til TDC's fibernet 1 Indledning Telia Danmark (herefter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ ARTIKEL OM NY TELELOV OG ANDRE NY- HEDER

OPFØLGNING PÅ ARTIKEL OM NY TELELOV OG ANDRE NY- HEDER 26. september 2011 OPFØLGNING PÅ ARTIKEL OM NY TELELOV OG ANDRE NY- HEDER Bekendtgørelse om udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester En ny bekendtgørelse om udbud af elektroniske kommunikationsnet

Læs mere

Hi3G Fremsendes alene via

Hi3G Fremsendes alene via Hi3G anne.louisevogensen@3.dk 27. november 2015 Fremsendes alene via email /asgbri Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald samt samtrafikpunkter i Hi3G s mobilnet i 2016 1 Indledning

Læs mere

Hi3G Denmark ApS. Fremsendes alene via . Afgørelse om Hi3G Denmarks ApS behandling og opbevaring af lokaliseringsdata

Hi3G Denmark ApS. Fremsendes alene via  . Afgørelse om Hi3G Denmarks ApS behandling og opbevaring af lokaliseringsdata Hi3G Denmark ApS 15. juni 2017 Fremsendes alene via e-mail /chtoch Afgørelse om Hi3G Denmarks ApS behandling og opbevaring af lokaliseringsdata til fejlsøgning Indledning På baggrund af en borgerhenvendelse

Læs mere

TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade København C. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C

TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade København C. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade 21 0900 København C TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse om fastsættelse af pris for samtrafikproduktet "gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet"

Læs mere

Erhvervsstyrelsen er ved at revidere principperne for beregning af WACC. 3 De reviderede principper anvendes ved næstkommende prisafgørelse.

Erhvervsstyrelsen er ved at revidere principperne for beregning af WACC. 3 De reviderede principper anvendes ved næstkommende prisafgørelse. Telenor regulation@telenor.dk 30. november 2016 Fremsendes alene via email /CPN Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald samt samtrafikpunkter i Telenor s mobilnet i 2017 1 Indledning

Læs mere

65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber

65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber Cybercity A/S Overgaden Neden Vandet 7 1414 København K 65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber Cybercity har ved brev af 10. juni

Læs mere

Bedste praksis afgørelsen omhandler således ikke terminering af SMS og andre former for dataopkald.

Bedste praksis afgørelsen omhandler således ikke terminering af SMS og andre former for dataopkald. Barablu Mobile Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP UK Barablu Mobil Ørestads Boulevard 61, opgang 1(F), 1. sal 2300 København S Bedste praksis 3-afgørelse af priser for terminering af taletrafik i Barablus

Læs mere

Telia Danmark Afgørelse vedrørende TDC's faktureringspraksis i forbindelse med. opsætning af nettermineringspunkt (KAP-stik) 1.

Telia Danmark Afgørelse vedrørende TDC's faktureringspraksis i forbindelse med. opsætning af nettermineringspunkt (KAP-stik) 1. Telia Danmark regulatory@telia.dk 19. april 2012 Afgørelse vedrørende TDC's faktureringspraksis i forbindelse med opsætning af nettermineringspunkt (KAP-stik) 1. Indledning Telia klagede den 24. november

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3) Udkast til markedsafgørelse, [markedsanalyse og markedsafgrænsning]

Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3) Udkast til markedsafgørelse, [markedsanalyse og markedsafgrænsning] Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3) Udkast til markedsafgørelse, [markedsanalyse og markedsafgrænsning] 10. september 2013 MARKEDSAFGØRELSE 1 Forord Det følger

Læs mere

Endvidere har IT- og Telestyrelsen modtaget EU-Kommissionens bemærkninger til afgørelsesudkastene.

Endvidere har IT- og Telestyrelsen modtaget EU-Kommissionens bemærkninger til afgørelsesudkastene. Høringsnotat s høringsnotat af 11. februar 2011 for høring over udkast til afgørelse på engrosmarkedet for terminering af sms i individuelle mobilnet 1 Indledning iværksatte den 1. juli 2010 en høring

Læs mere

I dette notat beskrives kort behovet for regelændringer på alarmområdet, som udspringer af IP-telefonianalysen.

I dette notat beskrives kort behovet for regelændringer på alarmområdet, som udspringer af IP-telefonianalysen. Notat TF2005-18 Teleforum Eventuelle regelændringer vedrørende alarmforhold på baggrund af IPtelefonianalysen og fastsættelse af regler på baggrund af rapport om stedbestemmelse af alarmopkald fra mobiltelefoner

Læs mere

I inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven) fortages følgende ændringer:

I inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven) fortages følgende ændringer: 10. marts 2017 EM2017/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2017 om ændring af inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven) og ændring af landstingsforordning nr. 17 af

Læs mere

Høring over udkast til markedsafgørelse på markederne 1-3 (fastnetmarkederne)

Høring over udkast til markedsafgørelse på markederne 1-3 (fastnetmarkederne) Returadresse: Jura og Regulering, Teglholmsgade 3, 0900 København C, H-455 Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie allé 17 2100 København Ø Att: Daniel Schalimtzek og Mette Merkel Brandt Sendt pr.

Læs mere

af 16. august 2012 på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang 4).

af 16. august 2012 på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang 4). Comflex Networks ApS v/ Finn Lindau finn.lindau@comflex.dk 29. september 2014 /CHASTA Fremsendes alene via e-mail Afgørelse vedrørende klage fra Comflex om TDC s administration af forpligtelsen til netadgang

Læs mere

Høringsnotat af 5. april 2005 vedr. analyse af engrosmarkederne for fastnetterminering (marked 9)

Høringsnotat af 5. april 2005 vedr. analyse af engrosmarkederne for fastnetterminering (marked 9) 1 Bilag 3 Høringsnotat af 5. april 2005 vedr. analyse af engrosmarkederne for fastnetterminering (marked 9) 1. Indledning IT- og Telestyrelsen iværksatte den 14. juni 2004 en høring over udkast til analyser

Læs mere

Aftale nr.: Dato: Standardaftale om. Frit operatørvalg. mellem XXX TDC A/S

Aftale nr.: Dato: Standardaftale om. Frit operatørvalg. mellem XXX TDC A/S Aftale nr.: Dato: Standardaftale om Frit operatørvalg mellem XXX og TDC A/S 1. Aftalens parter 1.1 Denne tillægsaftale er indgået mellem: XXX (Operatøren) og TDC A/S Wholesale Teglholmsgade 3 0900 København

Læs mere

Rapport om krydsportabilitet - om muligheden for indførelse af lovkrav om krydsportabilitet

Rapport om krydsportabilitet - om muligheden for indførelse af lovkrav om krydsportabilitet Rapport om krydsportabilitet - om muligheden for indførelse af lovkrav om krydsportabilitet IT- og Telestyrelsen Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BAGGRUND...3 METODE...4 HISTORIK...5

Læs mere

Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet

Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet AFGØRELSE Sags nr. 2015-1893 26-06-2015 Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet N A L U N A A R A S U A R T A A T E Q A R N E R M I A Q U T S I S U T T E L E S

Læs mere

Høringsnotat for LRAIC-mobil tale og sms

Høringsnotat for LRAIC-mobil tale og sms 16. oktober 2013 Høringsnotat for LRAIC-mobil tale og sms Erhvervsstyrelsen sendte udkast til LRAIC-prisafgørelser for mobilterminering af taleopkald og sms for 2014 og 2015 med tilhørende LRAICmodel i

Læs mere

Bilag A, vilkår for pakke 2. Forsyningspligt på teleområdet

Bilag A, vilkår for pakke 2. Forsyningspligt på teleområdet Bilag A, vilkår for pakke 2 Forsyningspligt på teleområdet Vilkår for XXX' varetagelse af en nummeroplysningstjeneste til nærmere afgrænsede grupper af handicappede, en landsdækkende nummeroplysningstjeneste

Læs mere

TDC A/S Fremsendes alene via mail

TDC A/S Fremsendes alene via mail TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende standardservice i TDC s standardtilbud om rå kobber/delt rå kobber (marked 4) og Ethernet BSA (marked 5) 1 Indledning TDC A/S (herefter

Læs mere

Afgørelse på engrosmarkedet for opkaldsterminering i Altibox Danmark A/S' offentlige telefonnet på et fast sted (marked 1)

Afgørelse på engrosmarkedet for opkaldsterminering i Altibox Danmark A/S' offentlige telefonnet på et fast sted (marked 1) Afgørelse på engrosmarkedet for opkaldsterminering i Altibox Danmark A/S' offentlige telefonnet på et fast sted (marked 1) Markedsafgrænsning, markedsanalyse og markedsafgørelse 2. juni 2017 AFGØRELSE

Læs mere

Afgørelse efter telelovens 76, stk. 1 om priser for 2 Mbit/s faste engros kredsløb i TDC s standardtilbud om transmissionsydelser

Afgørelse efter telelovens 76, stk. 1 om priser for 2 Mbit/s faste engros kredsløb i TDC s standardtilbud om transmissionsydelser Telia A/S Holmbladsgade 139 2300 København S Afgørelse efter telelovens 76, stk. 1 om priser for 2 Mbit/s faste engros kredsløb i TDC s standardtilbud om transmissionsydelser Telia Danmark (herefter Telia)

Læs mere

De nye bilag vedrører produktbeskrivelse (bilag 1f) og priser (bilag 2c) for ethernet BSA G.SHDSL.

De nye bilag vedrører produktbeskrivelse (bilag 1f) og priser (bilag 2c) for ethernet BSA G.SHDSL. Notat G.SHDSL Et marked 5- eller marked 6-produkt? 1 Indledning Den 14. marts 2011 har TDC A/S (TDC) fremsendt nye bilag 1f og bilag 2c til selskabets produkttillæg for ethernet BSA. De nye bilag er således

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail 23. maj 2012 TDC A/S regulering@tdc.dk /camibo Fremsendes alene via mail RHVRVSSTYRLSN Afgørelse om fastsættelse af WACC for regnskabsåret 2011 i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kommissionens afgørelse vedrørende sag DK/2014/1665: Revision af LRAIC-modellen for 2015 - fastnet

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kommissionens afgørelse vedrørende sag DK/2014/1665: Revision af LRAIC-modellen for 2015 - fastnet EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.11.2014 C(2014) 9090 final Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Danmark Att.: Betina Hagerup Direktør Fax: (32+45) 3546 6001 11 Kære

Læs mere

HENSTILLINGER. (EØS-relevant tekst) (2014/710/EU)

HENSTILLINGER. (EØS-relevant tekst) (2014/710/EU) 11.10.2014 L 295/79 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 9. oktober 2014 om relevante produkt- og tjenestemarkeder inden for den elektroniske kommunikationssektor, der kan forhåndsreguleres i overensstemmelse

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt pr. mail til postmar@erst.dk. 15. november 2013

Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt pr. mail til postmar@erst.dk. 15. november 2013 Returadresse: HR & Stakeholder Relations, Teglholmsgade 3, 0900 København C, Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt pr. mail til postmar@erst.dk 15. november 2013 Høringssvar vedr.

Læs mere

Vedr. høring over delafgørelse over for TDC vedrørende netadgangen til TDC s kabeltv-net på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5)

Vedr. høring over delafgørelse over for TDC vedrørende netadgangen til TDC s kabeltv-net på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Erhvervsstyrelsen Markedskontoret Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: postmar@erst.dk og memokr@erst.dk Vedr. høring over delafgørelse over for TDC vedrørende netadgangen til TDC s kabeltv-net

Læs mere

Høringsnotat for rapporter om REO ens udbud af bredbåndsrelateret tv og tillægsprodukter (revision af prisklemmesystem)

Høringsnotat for rapporter om REO ens udbud af bredbåndsrelateret tv og tillægsprodukter (revision af prisklemmesystem) 20. marts 2015 Sag Høringsnotat for rapporter om REO ens udbud af bredbåndsrelateret tv og tillægsprodukter (revision af prisklemmesystem) Erhvervsstyrelsen sendte den 4. februar 2015 to rapporter udarbejdet

Læs mere

IT- og Telestyrelsen har den 1. oktober 2008 sendt udkast til afgørelse i høring hos Sonofon og Bibob.

IT- og Telestyrelsen har den 1. oktober 2008 sendt udkast til afgørelse i høring hos Sonofon og Bibob. Sonofon A/S Juridisk afdeling Frederikskaj 1780 København V Afgørelse efter telelovens 63, stk. 3, vedrørende anmodning om ikke at offentliggøre dele af samtrafikaftale mellem Sonofon og CBB Sonofon A/S,

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3)

Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3) Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3) xx. xx 2013 FORORD 1 Indholdsfortegnelse SIDE Forord......... 4 1. Markedsafgrænsning...... 5 1.1 Slutbrugermarkedet for fastnettelefoni...

Læs mere

Hi3G Fremsendes alene via

Hi3G Fremsendes alene via Hi3G Anne.LouiseVogensen@3.dk 16. oktober 2013 Fremsendes alene via email /mobljo Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald, terminering af sms samt samtrafikpunkter i Hi3G s mobilnet

Læs mere

om den manglende transparens i TDC s organisering, processer og itsystemer,

om den manglende transparens i TDC s organisering, processer og itsystemer, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Att. postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70

Læs mere

,!~. maj Teleklagenævnet

,!~. maj Teleklagenævnet Teleklagenævnet Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg Att.: advokat Niels Christian Ellegaard Amerika Plads 37 2100 København ø Bredgade 43 DK-1260 København K Tit 3392 9700 Fax 3392 9988 Deres anmodning

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt til e-mail: postmar@erst.dk

Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

TDC A/S.

TDC A/S. TDC A/S 17. januar 2012 regulering@tdc.dk Påbud om offentliggørelse af månedlige KPI er til standardtilbud for rå kobber og delt rå kobber på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked

Læs mere

Afgørelse i 65 sag om indførelse af et håndteringsvarsel i gensalgsaftalen mellem Tele2 og TDC

Afgørelse i 65 sag om indførelse af et håndteringsvarsel i gensalgsaftalen mellem Tele2 og TDC TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Afgørelse i 65 sag om indførelse af et håndteringsvarsel i gensalgsaftalen mellem Tele2 og TDC Tele2s indgav den 12. marts 2004 en klage til Konkurrencestyrelsen vedrørende

Læs mere

Telia Danmark Telenor ACN Danmark Sininn.dk Universal Telecom TeleNordic. Fremsendes alene pr. .

Telia Danmark Telenor ACN Danmark Sininn.dk Universal Telecom TeleNordic. Fremsendes alene pr.  . Telia Danmark Telenor ACN Danmark Sininn.dk Universal Telecom TeleNordic 9. marts 2012 Fremsendes alene pr. e-mail. Afgørelse vedrørende TDC's varslede ophør med at udbyde fast operatørforvalg til selskabets

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C

TDC A/S Nørregade København C TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Afgørelse i 65 sag om ændring af aftale om tjenesteudbyderadgang på fastnettet mellem Tele2 og TDC ( hvilende abonnement ) Tele2 anmodede med brev af 7. juli 2004

Læs mere

Bedste praksis afgørelsen omhandler alene terminering af trafik i TeliaSoneras GSM-mobilnet.

Bedste praksis afgørelsen omhandler alene terminering af trafik i TeliaSoneras GSM-mobilnet. TeliaSonera Danmark A/S Ejby Industrivej 135 2600 Glostrup TeliaSoneras priser for terminering af trafik i GSM-mobilnet har i nærværende afgørelse foretaget en bedste praksis sammenligning baseret på priser

Læs mere

Bedste praksis afgørelsen omhandler alene terminering af trafik i TDC s GSMmobilnet.

Bedste praksis afgørelsen omhandler alene terminering af trafik i TDC s GSMmobilnet. TDC A/S Nørregade 21 0900 København C TDC's priser for terminering af trafik i GSM-mobilnet har i nærværende afgørelse foretaget en bedste praksis sammenligning baseret på priser for terminering af trafik

Læs mere

Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester

Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester Se vedlagte modtagerliste Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester Vedlagt fremsendes i høring Kommissions meddelelse

Læs mere

Den gennemsnitlige kundelevetid opgøres som: 30. januar 2014. /chkjgi. Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø

Den gennemsnitlige kundelevetid opgøres som: 30. januar 2014. /chkjgi. Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø 30. januar 2014 /chkjgi Dataindsamling til brug for prisklemmerevision Hermed fremsendes udkast til dataanmodning, som skal anvendes i forbindelse med Erhvervsstyrelsens revision af prisklemmetilsynet.

Læs mere

Mundio Mobile Fremsendes alene via UDKAST

Mundio Mobile Fremsendes alene via  UDKAST Mundio Mobile p.lemke@vectone.com Fremsendes alene via email 11. juli 2013 /mobljo UDKAST Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald, terminering af sms samt samtrafikpunkter i Mundio

Læs mere

Hi3G Danmark Aps Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S. Hi3G s priser for terminering af trafik

Hi3G Danmark Aps Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S. Hi3G s priser for terminering af trafik Hi3G Danmark Aps Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S Hi3G s priser for terminering af trafik har i nærværende afgørelse foretaget en bedste praksis sammenligning baseret på priser for terminering af

Læs mere

Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på

Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på fastnetområdet

Læs mere