DET ØKONOMISKE STUDIENÆVNSSEKRETARIAT Aarhus Universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET ØKONOMISKE STUDIENÆVNSSEKRETARIAT Aarhus Universitet"

Transkript

1 Version med revision af DET ØKONOMISKE STUDIENÆVNSSEKRETARIAT Aarhus Universitet Bachelor-uddannelsen i økonomi B 2001-studieordningen 1 Adgang til Bacheloruddannelsen Formålet med BA-uddannelsen er på videnskabeligt grundlag at kvalificere den studerende til beskæftigelse i offentlig og privat virksomhed, i ind- og udland, med baggrund i økonomisk teori og metode. Adgangen til BA-uddannelsen administreres ud fra "Bekendtgørelse om indskrivning og orlov m.v. ved videregående Adgangskravet er en adgangsgivende eksamen, dvs. studentereksamen, HF, HH, HTX eller lignende med B-niveau i matematik. 2 Bacheloruddannelsens struktur Bacheloruddannelsen er et 3-årigt afrundet forløb, der består af en obligatorisk del på 2 år og et valgfrit 3. år. Den økonomiske bacheloruddannelse giver ret til betegnelsen BA i økonomi ( ) og er samtidig adgangsgivende til den 2-årige kandidatuddannelse i økonomi. 3. år Valgfri del på BA Bacheloruddannelsen (BA i økonomi) 2. år 1. år Obligatorisk del på BA BA-oecon.-uddannelsen B 2001-studieordningen 1

2 Den obligatoriske del er fælles for alle studerende. På den obligatoriske del af BAuddannelsen udbydes der undervisning inden for følgende emner: S erhvervsøkonomi (driftsøkonomi) S erhvervsøkonomi S nationaløkonomi S hjælpediscipliner dvs. edb, matematik og statistik) som en integreret del af erhvervs- og nationaløkonomi smæssigt vil emnernes indhold kunne belyses selvstændigt eller i sammenhæng. Hvert emne dækkes af en eller flere fagblokke, der undervises i i de 4 første semestre. Hver fagblok, eller dele heraf, afsluttes med en eksamen, der fagligt ligger inden for fagblokkens indhold. - En fagblok defineres som et fag eller en kombination af flere fag. Det valgfrie år giver mulighed for at tilrettelægge uddannelsen efter egne ønsker. Det overordnede formål med BA-uddannelsen er at udbyde en bred og fagligt uddybende uddannelse inden for økonomiske emner. Den studerende kan på baggrund af BAuddannelsen enten søge et job, kvalificere sig til deltagelse i supplerende uddannelser eller fortsætte på kandidatuddannelsen i økonomi. Fagsammensætningen kan ske med henblik på ansættelse i den offentlige eller i den private sektor. Det er muligt at vælge enten erhvervsøkonomiske eller nationaløkonomiske fagblokke eller kombinere fag fra erhvervs- og nationaløkonomiske emner samt hjælpedisciplinerne. Hjælpedisciplinerne kan udbydes som selvstændige fag på det valgfrie år. 3 Eksamenskrav 3.1 Obligatoriske opgaver I en række fagblokke skal der godkendes en eller to obligatoriske opgaver, for at den studerende kan tilmelde sig eksamen i faget. Der gives ikke karakterer i disse obligatoriske opgaver. Antallet af og formen for de obligatoriske opgaver vil fremgå af fagbe- BA-oecon.-uddannelsen B 2001-studieordningen 2

3 BA-oecon.-uddannelsen B 2001-studieordningen 3 skrivelsen for fagblokken. Det nødvendige antal godkendte obligatoriske opgaver opnås almindeligvis under ét undervisningsforløb. Såfremt man ikke får godkendt alle obligatoriske opgaver, er det muligt at få godkendt eventuelle manglende opgaver i et senere undervisningsforløb. Opmærksomheden henledes på, at obligatoriske opgaver kan forældes, f.eks. ved pensumændringer. 3.2 Beståelseskrav til fag på 1. og 2. semester (= 1. årsprøve) Der indgår 4 fagblokke i 1. årsprøven: Fagblok 1: Introduktion til økonomi Fagblok 2: Incitaments- og beslutningsteori Fagblok 3: Strategi, marked og produktion Fagblok 4: Regnskab og finansiering, 1. deleksamen 1. årsprøven indeholder to krav: et aktivitetskrav og et beståelseskrav. Aktivitetskravet - jf. eksamensbekendtgørelsens '14 og 16 - foreskriver at: i) Aden studerende inden udgangen af 1. semester efter studiestart skal indstille sig til eksamen i: Fagblok 1: Introduktion til økonomi og Fagblok 2: Incitaments- og beslutningsteori ii) Aden studerende inden udgangen af 2. semester efter studiestart skal indstille sig til eksamen i: Fagblok 3: Strategi, marked og produktion og 1. deleksamen af Fagblok 4: Regnskab og finansiering Prøverne efter første studieår [ ] skal være bestået senest inden udgangen af andet studieår efter studiestart, for at den studerende kan fortsætte uddannelsen.... Har den studerende ikke bestået prøverne... bortfalder adgangen til et nyt eksamensforsøg.... BA-oecon.-uddannelsen B 2001-studieordningen 3

4 BA-oecon.-uddannelsen B 2001-studieordningen 4 Det betyder, at 1. årsprøven skal være bestået inden udgangen af 4. semester efter studiestart. 1. årsprøven er bestået, hvis et vejet (efter ECTS) gennemsnit af de karakterer, man opnår i de fire fag/moduler, er mindst 2,0 uden oprunding. Bedømmelsen -3 kan ikke indgå. 4 Erhvervelse af karakterer på BA-uddannelsen Der gives én samlet karakter (afrundet til 1 decimal) for BA-uddannelsen. Denne karakter er et vejet gennemsnit af karaktererne på BA-uddannelsens fagblokke og det valgfrie år. De respektive ECTS vægte bestemmer vægtningen. Ved bedømmelser anvendes 7-trinsskalaen. I fagblok 3 (strategi, marked og produktion), fagblok 4, 1. og 2. del (regnskab og finansiering), og fagblok 6 (organisation) bedømmes prøverne med ekstern censur, mens resten af prøverne bedømmes med intern censur. - En internt bedømt prøve kan bedømmes eksternt. For at bestå BA-uddannelsen i økonomi kræves følgende: 1) Bachelor-uddannelsens første 2 år anses som værende en kombination af prøver, der skal bestås samlet. Gennemsnittet af de karakterer, der indgår i prøven skal være mindst 2,0 uden oprunding, og der skal i alle prøver være opnået mindst 00. Opnås karakteren -3 ved en eller flere delprøver, skal den studerende indstille sig til og deltage i omprøver, indtil en karakter på mindst 00 er opnået (i alt højst 3 eksamensforsøg). Opnås karakteren 00 ved en eller flere delprøver, kan den studerende indstille sig til og deltage i omprøver, indtil en karakter på mindst 02 er opnået (dog højst 3 eksamensforsøg). Opnås karakteren 02 eller derover i en eksamen eller prøve kan eksamen ikke tages BA-oecon.-uddannelsen B 2001-studieordningen 4

5 BA-oecon.-uddannelsen B 2001-studieordningen 5 om. 2) At der i prøver og i bachelorprojektet er opnået karakteren 02 eller derover i hver enkelt prøve og bachelorprojektet. Opnås karakteren 02 eller derover i en prøve kan eksamen ikke tages om. 3) At eventuelle prøver, der bedømmes bestået/ikke bestået, er bestået. 4) For at bestå bachelor-uddannelsen kræves et gennemsnit på mindst 2.0 (uden oprunding). Har den studerende bestået hele bachelor-uddannelsen, kan ingen eksaminer tages om, heller ikke eksaminer, hvor karakteren 00 er opnået. Beregning af gennemsnit for obligatorisk del Prøverne på obligatorisk del er fordelt på de 4 første semestre af uddannelsen. Der beregnes et selvstændigt gennemsnit for hhv. obligatorisk del og BA-uddannelsen. De nedenfor angivne vægte af fagblokkene anvendes til beregning af gennemsnit for den obligatoriske del. Gennemsnittet for obligatorisk del angives med 1 decimal. Fagblokke og karaktervægtning på den obligatoriske del af BA-uddannelsen: Fagblok Semester ECTSvægt *) Årsværksvægt Fagblok 1 Introduktion til økonomi Fagblok 2 Incitaments- og beslutningsteori Fagblok 3 Strategi, marked og produktion 1 10/60 0, /60 0, /60 0,333 BA-oecon.-uddannelsen B 2001-studieordningen 5

6 BA-oecon.-uddannelsen B 2001-studieordningen 6 Fagblok 4 (1. del) Regnskab og finansiering Fagblok 4 (2. del) Regnskab og finansiering Fagblok 5 (1. del) Konjunkturteori og -politik Fagblok 5 (2. del) Konjunkturteori og -politik Fagblok 6 Organisation Fagblok 7 Økonomiske systemer inkl. matematik Fagblok 8 Afsætningsøkonomi 2 10/60 0, /60 0, /60 0, /60 0, /60 0, /60 0, /60 0,133 *) ECTS = European Credit Transfer System Inden påbegyndelsen af eksamenstilmeldingen godkender Studienævnet endeligt fagbeskrivelserne. 4.1 Eksamenssproget I henhold til eksamensbekendtgørelsens '5 aflægges prøverne på dansk, medmindre tilfældene i eksamensbekendtgørelsens '5, stk. 1-3, finder anvendelse. 4.2 Omprøver og sygeeksamen BA-oecon.-uddannelsen B 2001-studieordningen 6

7 BA-oecon.-uddannelsen B 2001-studieordningen 7 Studienævnet fastlægger placeringen af de ordinære prøver samt placeringen af omprøver og sygeeksamen samt forudsætningerne for at kunne indstille sig til disse. BA-uddannelsens valgfrie år (3. år) På 5. semester vælges fag med enten 5 eller 10 ECTS point. Normalt bør der erhverves 30 ECTS på 5. semester. På 6. semester vælges normalt enten 1 fag á 10 ECTS eller 2 fag á 5 ECTS samt BA-opgaven, hvis omfang er 20 ECTS. Alle aktiviteter udbudt af Det Økonomiske Studienævn bliver karakterbedømt og tildeles ECTS point. Aktiviteter, der ikke er udbudt af Det Økonomiske Studienævn, vil kunne meritoverføres efter reglerne i denne studieordnings afsnit 9. Maksimalt 30 ECTS på det valgfrie år kan bestå af fag udbudt af andre end Det Økonomiske Studienævn. 5 FAG på BA-uddannelsen FAGBLOK 1: Introduktion til økonomi Introduction to Economics and Business 1. semester Introduktionsfag uge = se skema IT og statistik uge = se skema Matematik uge = se skema Bedømmelse: 7-trinsskala med intern censur 10 ECTS/0,167 ÅV BA-oecon.-uddannelsen B 2001-studieordningen 7

8 BA-oecon.-uddannelsen B 2001-studieordningen 8 FAGBLOK 2: Incitaments- og beslutningsteori The Theory of Incentives and Decisions 1. semester Øvelsestimer med gennemgang af obligatoriske øvelsesopgaver uge = se skema Matematik uge = se skema Statistik uge = se skema Bedømmelse: 7-trinsskala med intern censur 20 ECTS/0,333 ÅV FAGBLOK 3: Strategi, marked og produktion Markets, Production and Business Strategy 2. semester Strategi, marked og produktion uge = se skema Matematik uge = se skema Statistik uge se skema Bedømmelse: 7-trinsskala med ekstern censur 20 ECTS/0,333 ÅV BA-oecon.-uddannelsen B 2001-studieordningen 8

9 BA-oecon.-uddannelsen B 2001-studieordningen 9 FAGBLOK 4: Regnskab og finansiering 1. del Accounting, Finance and Management, 1st part 2. semester Regnskab og finansiering 1. del uge = se skema Bedømmelse: 7-trinsskala med ekstern censur 10 ECTS/0,167 ÅV FAGBLOK 4: Regnskab og Finansiering 2. del Accounting, Finance and Management, 2nd part 3. semester Regnskab og finansiering 2. del uge = se skema Bedømmelse: 7-trinsskala med ekstern censur 10 ECTS/0,167 ÅV FAGBLOK 5: Konjunkturteori og -politik 1. del BA-oecon.-uddannelsen B 2001-studieordningen 9

10 BA-oecon.-uddannelsen B 2001-studieordningen 10 Macroeconomics, 1st part 3. semester Konjunkturteori og -politik 1. del uge... Bedømmelse: 7-trinsskala med intern censur 20 ECTS/0,333 ÅV FAGBLOK 5: Konjunkturteori og -politik 2. del Macroeconomics, 2nd part 4. semester Konjunkturteori og -politik 2. del uge... Bedømmelse: 7-trinsskala med intern censur 7 ECTS/0,117 ÅV FAGBLOK 6: Organisation Organization Theory 4. semester Organisation BA-oecon.-uddannelsen B 2001-studieordningen 10

11 BA-oecon.-uddannelsen B 2001-studieordningen 11 Bedømmelse: 7-trinsskala med ekstern censur 7 ECTS/0,117 ÅV FAGBLOK 7: Økonomiske systemer inkl. matematik Economic Systems 4. semester Økonomiske systemer. Bedømmelse: 7-trinsskala med intern censur 8 ECTS/0,133 ÅV FAGBLOK 8: Afsætningsøkonomi Marketing 4. semester Afsætningsøkonomi Skriftlig eksamen, mundtlig eksamen eller hjemmeopgav Bedømmelse: 7-trinsskala med intern censur 8 ECTS/0,133 ÅV BA-oecon.-uddannelsen B 2001-studieordningen 11

12 BA-oecon.-uddannelsen B 2001-studieordningen 12 FAG/FAGBLOKKE (fag) på valgfri del - 3. år Dansk/Engelsk titel eksamens former se fagbeskrivelse 5. og 6. semester se fagudbudsplan Bedømmelse: 7-trinsskala med intern censur 5 ECTS/0,083 ÅV eller 10 ECTS/0,167ÅV - se fagbeskrivelse se afsnit om udbud af valgfrie fag + fagudbudsplan BA-opgave Eksamen BA-Essay 6. semester se fagudbudsplan Hjemmeopgave Bedømmelse: 7-trinsskala med ekstern censur 20 ECTS/0,333ÅV (6 Ingen bestemmelser om studieprogram) BA-oecon.-uddannelsen B 2001-studieordningen 12

13 BA-oecon.-uddannelsen B 2001-studieordningen 13 7 saktiviteter De obligatoriske fagblokke og valgfrie fagblokke fremgår af fagudbudsplanen og er markeret som fag på henholdsvis den obligatoriske del og den valgfrie del. Et fag har vægten 5 eller 10 ECTS. 7.1 Timefordeling på obligatorisk del BA-uddannelse - obligatorisk del HER INDSÆTTES SKEMA (Se bilag) Timefordeling på den valgfrie del BA-uddannelse - valgfri del HER INDSÆTTES SKEMA (Se bilag) 8 Skriftlige opgaver 8.1 BA-opgaven BA-opgaven har et omfang på 20 ECTS og er en skriftlig opgave, som fremlægges ved et møde i en opgaverække (møder mellem lærer og studerende). Der vælges, i samarbejde med faglæreren, et emne for BA-opgaven, som kan skrives af grupper på op til 3 studerende, alternativt tildeler Studienævnet den studerende en faglærer. Hvis opgaven skrives af 2 eller flere studerende, skal det fremgå, hvordan de enkelte har bidraget. Opgavens omfang for enkelt-besvarelser er maksimalt 25 normalsider (se afsnit 9.8.5), mens gruppe-besvarelser har et maksimalt omfang på 20 normalsider pr. forfatter. Opgaven afleveres til faglæreren medio april. Den nøjagtige dato aftales med faglæreren eller rækkelederen. Der kan ikke efter aflevering af opgaven indleveres rettelsesblade. BA-oecon.-uddannelsen B 2001-studieordningen 13

14 BA-oecon.-uddannelsen B 2001-studieordningen 14 For at få godkendt sin deltagelse i opgaverækken kræves, at den studerende deltager aktivt i behandlingen af mindst 80% af opgaverne, forsvarer sin egen opgave og foretager mindst én opponering på en anden opgave inden for rækken. Disse møder ledes af faglæreren. Godkendelsen foretages af Studienævnet efter indstilling af faglærer/rækkeleder. BAopgaven bedømmes med ekstern censur. I BA-opgaven afspejler den faglige bedømmelse den sproglige klarhed og sikkerhed, hvormed den faglige substans fremstilles. I BA-opgaven kan den sproglige klarhed og sikkerhed i grelle/meget strålende tilfælde tillægges en direkte selvstændig betydning for bedømmelsen. Til BA-opgaven udarbejdes et mindre resume på engelsk - (eller et andet hovedsprog efter aftale med faglærer). Resumeet indgår i helhedsvurderingen af det skriftlige arbejde. Omfanget af resumeet skal være på 2-3/4 side. Såfremt bachelorprojektet er karakterbedømt til -3 eller 00, skal den studerende indstille sig til omprøven eller aflevere en ny opgave det næste eller et af de følgende efterår. Såfremt den studerende vælger at aflevere opgaven til omprøven, bortfalder kravet om deltagelse i 80% af møderne i den nye række, forudsat deltagelse oprindeligt blev godkendt. Omprøven består i udarbejdelse af en ny opgave inden for samme række (som hovedregel med samme litteraturgrundlag) som den oprindelige opgave. (Den studerende kan dog søge dispensation om at skrive inden for et andet opgaveemne og evt. med en anden faglærer). Der afholdes omprøve fra primo juli til medio august. 9 Meritoverførsler fra ind- og udland (se 9.9) Ifølge ABekendtgørelsen om bacheloruddannelsen i økonomi og kandidatuddannelsen i '16 ækvivalerer beståede uddannelseselementer ved en institution, der udbyder uddannelser efter denne bekendtgørelse de tilsvarende uddannelseselementer. BA-oecon.-uddannelsen B 2001-studieordningen 14

15 BA-oecon.-uddannelsen B 2001-studieordningen 15 Det Økonomiske Studienævn kan godkende, at gennemførte studieaktiviteter fra andre - såvel danske som udenlandske videregående uddannelsesinstitution - træder i stedet for studieaktiviteter på BA-uddannelsen. Desuden kan Studienævnet godkende, at studieaktiviteter ved andre uddannelser på Aarhus Universitet eller ved andre danske eller udenlandske videregående uddannelser kan indgå i det valgfrie 3. studieår på BAuddannelsen. BA-opgaven kan ikke meritoverføres. For alle typer studieaktiviteter overføres bedømmelsen bestået/ikke bestået. 10 Ekstra fag på BA-uddannelsen Der er mulighed for (efter ansøgning til Det Økonomiske Studienævn) at få dispensation til at tage fag fra kandidatuddannelsen, inden bacheloruddannelsen er afsluttet. Dispensation gives kun, hvor særlige forhold gør sig gældende og vil kun gælde for den eksamenstermin, dispensationen omfatter. Det er en betingelse, at den obligatoriske del er gennemført med mindst 2,0 i gennemsnit (uden oprunding), og at man maksimalt indstiller sig til eksaminer svarende til 30 ECTS i den eksamenstermin, hvor dispensationen er givet. Samlet må den studerende maksimalt erhverve 30 ECTS inden optagelse på kandidatuddannelsen. Dispensationen vil indeholde en præcisering af, hvilke kandidatfag man kan tage inden BA-uddannelsen er afsluttet. Beståede kandidatfag bliver automatisk overført til kandidatuddannelsen (2001- studieordningen) ved eventuel senere optagelse herpå. Det Økonomiske Studienævn kan bestemme, at visse fag kan indgå på både bacheloruddannelsen og kandidatuddannelsen. Ved kandidatfag skal den studerende have fulgt de fag, som måtte være en forudsætning for kandidatfaget og opnået en karakter på mindst 02. I denne sammenhæng skal et fag opfattes som værende en forudsætning for et andet fag, såfremt det første fag er nævnt eksplicit under rubrikken Required courses i fagbeskrivelsen for det andet fag eller er et obligatorisk fag på bacheloruddannelsen. BA-oecon.-uddannelsen B 2001-studieordningen 15

16 BA-oecon.-uddannelsen B 2001-studieordningen Dispensationer Studienævnet kan - i tilfælde af usædvanlige forhold - dispensere fra regler i denne studieordning. Studienævnet kan dog ikke dispensere fra regler, der er fastlagt i overordnede bestemmelser som love, anordninger og bekendtgørelser eller for selvstændige bestemmelser her. 12 Overgangsordning mellem den nuværende BA-uddannelse (1996-ordning) og den ny BA-uddannelse (2001-ordning). 1) Studerende, der optages på BA-uddannelsen pr eller senere, optages på 2001-studieordningen 2) Studerende, der er optaget på BA-uddannelsen pr eller før, færdiggør deres BA-uddannelse efter 1996-studieordningen 3) Eksamen efter 1996-studieordningen afholdes sidste gang ved sommereksamen ) Studerende der ikke har færdiggjort deres BA-uddannelse pr , overføres til 2001-studieordningen efter en konkret faglig vurdering. Opstillet i skemaform ser forløbet således ud: BA-oecon.-uddannelsen B 2001-studieordningen 16

17 BA-oecon.-uddannelsen B 2001-studieordningen /9 1/9 1/9 / årgang BA - 3. år ny kandidatuddannelse 1999 årgang BA - 2. år BA - 3år ny kandidatuddannelse 2000 årgang BA - 1. år BA - 2. år BA - 3. år ny kandidatudd årgang Ny BA-uddannelse Studieordningen er udarbejdet på baggrund af sministeriets bekendtgørelse nr. 656 om Bacheloruddannelsen i økonomi og kandidatuddannelsen i økonomi af 3. juli Denne studieordning er vedtaget af Det Økonomiske Studienævn den og træder i kraft den Mindre revisioner foretaget og godkendt af Det Økonomiske Studienævn den 8. maj 2008, og godkendt af dekanen for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet den 6. august BA-oecon.-uddannelsen B 2001-studieordningen 17

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version 05.09.2001 Aarhus Universitet Revideret 07.11.2008 Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2001-. Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen med Erhvervsøkonomi

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 698

Læs mere

Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2005-studieordningen (Enkelte revisioner af 07.11.2008)

Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2005-studieordningen (Enkelte revisioner af 07.11.2008) 1 DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Aarhus Universitet Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2005-studieordningen (Enkelte revisioner af 07.11.2008) 1) Uddannelsens betegnelse og adgangskrav

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 2 af

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Linjebeskrivelse for. Generel erhvervsøkonomi

Linjebeskrivelse for. Generel erhvervsøkonomi Linjebeskrivelse for. Generel erhvervsøkonomi Bilag til studieordningen for Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA Esbjerg 2012 1 af 7 Denne linjebeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Titel: Generel erhvervsøkonomi Engelsk titel: General Business Administration

Titel: Generel erhvervsøkonomi Engelsk titel: General Business Administration Linjebeskrivelser for linjen Generel erhvervsøkonomi,. Titel: Generel erhvervsøkonomi Engelsk titel: General Business Administration Linjens fokusområde Linjens fokusområde er generel erhvervsøkonomi.

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) x Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 1 af 10 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 2 af

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.)

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Miljøplanlægning, B.Sc.

Studieordning for bacheloruddannelsen i Miljøplanlægning, B.Sc. Årgang: 2004 Siden er sidst opdateret: 12. april 2005 Side 1 af 14 sider Studieordning for bacheloruddannelsen i Miljøplanlægning, B.Sc. Årgang: 2004 Siden er sidst opdateret: 12. april 2005 Side 2 af

Læs mere

Bilag 2 BScE studieordning 2004

Bilag 2 BScE studieordning 2004 2004/2005 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Bilag 2 BScE studieordning 2004 Studieordningen for BScE studiet er DTU's overordnede beskrivelse af, hvordan bachelordelen af civilingeniøruddannelsen er sammensat.

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Studieordning for Den teoretiske del af uddannelsen til registreret revisor

Studieordning for Den teoretiske del af uddannelsen til registreret revisor Årgang: 2004 Siden er sidst opdateret: 9. april 2003 Side 1 af 15 sider Studieordning for Den teoretiske del af uddannelsen til registreret revisor Årgang: 2004 Siden er sidst opdateret: 9. april 2003

Læs mere

CAND.MERC.INT STUDIEORDNING

CAND.MERC.INT STUDIEORDNING CAND.MERC.INT STUDIEORDNING CAND.MERC.INT. STUDIEORDNING i henhold til bekendtgørelse nr. 670 om de integrerede uddannelser i erhvervsøkonomi og erhvervssprog af 19.08.97 1. Studieordning, cand.merc.int......side

Læs mere

Linjebeskrivelse for International Business

Linjebeskrivelse for International Business Studienævn for Erhvervsøkonomi i Linjebeskrivelse for International Business Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA 1 af 6 Studienævn for Erhvervsøkonomi i Denne linjebeskrivelse

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud.

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud. Regler om adgang til kandidatuddannelsen i revision, cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i revision 1. sep. 2018 1 af 10 Dette dokument er et bilag tilknyttet studieordningen

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Linjebeskrivelse for Strategisk kommunikation

Linjebeskrivelse for Strategisk kommunikation Linjebeskrivelse for Strategisk kommunikation Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i Almen Erhvervsøkonomi (HA) 1 af 7 Denne linjebeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Profilbeskrivelse for Strategi og Organisation Strategy and Organization (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for Strategi og Organisation Strategy and Organization (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for Strategi og Organisation Strategy and Organization (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E September 1999 Senest revideret maj 2007 2 1-årig suppleringsuddannelse i Historie ved Aarhus

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012

INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012 INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012 INDLEDNING... 2 UDDANNELSENS OPBYGNING... 7 REGLER OG FAGLIGE PROGRESSIONSBESTEMMELSER... 9 1. DEL - UNDERVISNING... 10 1. DEL - PRØVER...

Læs mere

HA(jur.)-studiet 2012

HA(jur.)-studiet 2012 HA(jur.)-studiet 2012 Indhold Indledning... 2 Kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 7 1. del prøver... 8 Oversigt over prøverne... 8 Prøvebeskrivelser... 9 Bedømmelse...

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

Studieordning Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse HA (jur.) Aalborg Universitet

Studieordning Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse HA (jur.) Aalborg Universitet Studieordning Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse HA (jur.) Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra februar 2010 Bekendtgørelsesgrundlag 1. Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse er en

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

Studiehåndbog - Indledning 1

Studiehåndbog - Indledning 1 Studiehåndbog - Indledning 1 Indledning Denne studiehåndbog dækker økonomiuddannelserne ved Institut for Økonomi, Aarhus Universitet og er tænkt som et opslagsværk om uddannelserne, hvori man kan finde

Læs mere

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Forord... 3 Hvor henvender man sig... 4 Kort over Handelshøjskolen... 5 Indledning... 6 1. del undervisning... 7 Oversigt over fagene...

Læs mere

ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab

ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab Kapitel 1 Varighed og titel Kapitel 2 Adgangskrav Kapitel 3 Uddannelsens formål Kapitel

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I G R Æ S K A R K Æ O L O G I. September 2002

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I G R Æ S K A R K Æ O L O G I. September 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I G R Æ S K A R K Æ O L O G I September 2002 Senest revideret august 2007 Studieordning for 1-årig suppleringsuddannelse

Læs mere

Studieordning HA 2010

Studieordning HA 2010 Studieordning HA 2010 INDLEDNING... 2 HVOR HENVENDER MAN SIG?... 3 STUDIEVEJLEDNINGEN... 3 STUDIEADMINISTRATIONEN... 3 STUDIEEKSPEDITIONEN... 3 STUDIENÆVN... 4 KORT OVER AU HERNING... 4 KVALIFIKATIONSMÅL...

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Studieordning for revisorkandidatuddannelsen Cand.merc.aud.

Studieordning for revisorkandidatuddannelsen Cand.merc.aud. Årgang: 2003 Siden er sidst opdateret: 26. august 2003 Side 1 af 17 sider Studieordning for revisorkandidatuddannelsen Cand.merc.aud. Årgang: 2003 Siden er sidst opdateret: 26. april 2004 Side 2 af 17

Læs mere

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet A. Generelle eksamensbestemmelser Der henvises til bekendtgørelse om eksamen og censur

Læs mere

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for Finansiering Finance (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense Sept. 2011 1 af 8 Denne profilbeskrivelse

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen.

Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen. Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen. Odense 2006 1 af 13 Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet

Læs mere

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. September 2001

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. September 2001 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I September 2001 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi. Denne kan ses på Det

Læs mere

1) Uddannelsens betegnelse og adgangskrav

1) Uddannelsens betegnelse og adgangskrav DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Aarhus Universitet Bachelor-uddannelsen med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2005-studieordningen (Enkelte revisioner af 17.07.2008) Bacheloruddannelsen med erhvervsøkonomi

Læs mere

Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding

Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA 1 af 8 Denne linjebeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab

Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab 1. Varighed og titel 2. Adgangskrav 3. Formål 4. Struktur, uddannelsens fag og prøver

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B November 2002 Senest revideret november 2002 Faglig supplering i Musikvidenskab Kapitel 1:

Læs mere

Rettelsesblad til. Rettelserne træder i kraft pr. 1. september 2012.

Rettelsesblad til. Rettelserne træder i kraft pr. 1. september 2012. Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i international virksomhedskommunikation med to fremmedsprog samt bacheloruddannelsen i international virksomhedskommunikation med et fremmedsprog,

Læs mere

Titel: Generel erhvervsøkonomi Engelsk titel: General Business Economics

Titel: Generel erhvervsøkonomi Engelsk titel: General Business Economics Titel: Generel erhvervsøkonomi Engelsk titel: General Business Economics Linjens fokusområde Linjens fokusområde er generel erhvervsøkonomi. Bacheloren med denne profil har derfor særligt viden indenfor

Læs mere

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud.

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Revision 1 af 9 Dette dokument er et bilag, tilknyttet studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I September 1999 Senest revideret august 2007 Studieordning for 1-årig

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Studieordning for Revisorkandidatuddannelsen Cand.merc.aud.

Studieordning for Revisorkandidatuddannelsen Cand.merc.aud. Studieordning for Revisorkandidatuddannelsen Cand.merc.aud. Revision 01, 9. februar 2007 Side 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 588 af

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I September 1999 Senest revideret marts 2007 1 Indhold Kapitel 1: Formål og fagbeskrivelse

Læs mere

HA-studiet - 2012 Indhold

HA-studiet - 2012 Indhold HA-studiet - 2012 Indhold Indledning... 2 Uddannelsens kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 8 1. del - prøver... 9 Oversigt over prøverne... 9 Prøvebeskrivelser...

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i teknisk fysik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2012 1 af 8 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK matematik I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematik. Her er en beskrivelse

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation Odense 2009, 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Almen erhvervsøkonomi (HA)

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Almen erhvervsøkonomi (HA) Studieordning for Bacheloruddannelsen i Almen erhvervsøkonomi (HA) Odense, Kolding, Esbjerg, Slagelse 2008 1 af 23 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i bekendtgørelser fra Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009

Læs mere

Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA

Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA Meritordning på bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA for personer med følgende uddannelser fra erhvervsakademierne: Markedsførings-, Finans-, Logistik-, Service-, Handelsøkonom og Financial Controller

Læs mere

Rettelsesblad til BA-uddannelsen i Historie Odense

Rettelsesblad til BA-uddannelsen i Historie Odense Rettelsesblad til BA-uddannelsen i Historie Odense (grundfag - 135 ECTS), 2005, senest revideret i 2009. For studerende påbegyndt senest 2009 gælder følgende til faget 14 Informationssøgning og dokumentation:

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg 2009 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i nanoteknologi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Studieordning HA 2013

Studieordning HA 2013 Studieordning HA 2013 INDLEDNING... 2 HVOR HENVENDER MAN SIG?... 3 STUDIEVEJLEDNINGEN, HA ERHVERVSØKONOMI... 3 STUDIEADMINISTRATIONEN... 3 STUDIEEKSPEDITIONEN... 3 STUDIENÆVN... 4 KORT OVER AU HERNING...

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik med et tilvalgsfag (September 2010) (Revideret med virkning pr. 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik med et tilvalgsfag (September 2010) (Revideret med virkning pr. 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik med et tilvalgsfag (September 2010) (Revideret med virkning pr. 1. sep. 2012) De overordnede

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi

Læs mere

Studieordning for cand.merc. linjen i International Virksomhedsøkonomi ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2005 med ændringer den 1.2.

Studieordning for cand.merc. linjen i International Virksomhedsøkonomi ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2005 med ændringer den 1.2. Studieordning for cand.merc. linjen i International Virksomhedsøkonomi ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2005 med ændringer den 1.2.2006 1. Bekendtgørelsesgrundlag Cand. merc. linien i International

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskabsvæsen og Økonomistyring

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskabsvæsen og Økonomistyring Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskabsvæsen og Økonomistyring Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg 2008 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel

Læs mere

Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse

Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Cand. jur. Aalborg Universitet Gældende fra september 2010 Bekendtgørelsesgrundlag 1. Kandidatuddannelsen i jura er en 2-årig forskningsbaseret heltids-uddannelse,

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Journalistik

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Journalistik Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Journalistik Odense 2010 1 af 16 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr. 338

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid)

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Odense 2009, 2010 1af 21 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK-ØKONOMI MATEMATIK-ØKONOMI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematikøkonomi.

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen Gældende for efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.08.2017 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven

Læs mere

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud.

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Revision 1 af 8 Dette dokument er et bilag, tilknyttet studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi

Læs mere

Studieordning for HA Sport Management

Studieordning for HA Sport Management Studieordning for den almene erhvervsøkonomiske bacheloruddannelse (HA) med specialisering i Sport Management Esbjerg & Slagelse 2008 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet

Læs mere

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc. BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding, Odense, Esbjerg, Sønderborg og Slagelse 1. feb 2015 1 af 9 Dette

Læs mere

Regler om adgang til kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc.

Regler om adgang til kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc. Regler om adgang til kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi Kolding, Odense, Esbjerg, Sønderborg og Slagelse 1. sep. 2015

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER:

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER: KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER: Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi og Jura Cand.merc.(jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi og Jura Cand.merc.(jur.) Årgang: 2007 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 1 af 14 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi og Jura Cand.merc.(jur.) Årgang: 2007 Siden er sidst opdateret: 14.

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse HA-jur. Aalborg Universitet

Studieordning Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse HA-jur. Aalborg Universitet Studieordning Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse HA-jur. Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra februar 2010 med ændringer 2011 Bekendtgørelsesgrundlag 1. Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse Odense 2007 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse

Læs mere