Konvergensprogram. Danmark 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konvergensprogram. Danmark 2014"

Transkript

1 Konvergensprogram Danmark 2014 April 2014

2

3 Indhold 1. Udfordringer, mål og strategi frem mod Den økonomiske udvikling frem mod Mål og strategi frem mod Det samfundsøkonomiske forløb frem til Indledning Udsigter for dansk økonomi i 2014 og Forudsætninger om international økonomi og finansielle forhold Vækst og beskæftigelse frem mod Makroøkonomiske balancer Bilag 1. Nøgletal for dansk økonomi Offentlig saldo og gæld frem til Den offentlige saldo Strukturel saldo og finanspolitisk konsolidering De offentlige udgifter og indtægter Saldoen for de offentlige delsektorer Den offentlige gæld Bilag 1. Diskretionære engangsforhold i 2013 og Følsomhedsanalyser og sammenligning med Konvergensprogram Følsomhedsanalyser Sammenligning med Konvergensprogram Langsigtet fremskrivning og holdbarhed Udviklingen efter Finanspolitisk holdbarhed Offentlige finanser og institutionelle rammer Institutionelle rammer Bedre udgiftsstyring Effektivisering og offentlig fornyelse Bilagstabeller... 63

4

5 Kapitel 1 1. Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020 Nyt kapitel Dansk økonomi ser ud til at være i bedring efter flere år med svag vækst. Bedringen skal blandt andet ses i lyset af vendingen i euroområdet, der aftager omkring en tredjedel af dansk eksport. Der er samtidig udsigt til, at den private sektors investeringer og forbrug vil vokse igen efter den langstrakte tilpasning oven på den globale finanskrise og de uholdbare boligprisstigninger frem til Mulighederne for fremgang understøttes af, at der i de seneste år er gennemført en række reformer, som fremadrettet vil bidrage til øget arbejdsstyrke og produktivitet, herunder skattereformen fra 2012 og initiativerne i Vækstplan DK. Også aftalerne om reformer af førtidspension, fleksjob, SU og kontanthjælp skal bidrage til vækst ved at øge arbejdsmarkedstilknytningen og den strukturelle beskæftigelse. Reformprogrammet lægger tillige op til en fortsat modernisering af den offentlige sektor. De gennemførte reformer bidrager samlet set til, at finanspolitikken er holdbar. Finanspolitikken tilrettelægges efter, at de offentlige finanser holdes inden for de grænser, der følger af budgetloven og EU-bestemmelser, og at der i 2020 er strukturel balance mellem de offentlige indtægter og udgifter. I overensstemmelse med EU-henstillingen er det faktiske offentlige underskud bragt under 3 pct. af BNP i 2013, og de offentlige finanser er strukturelt blevet forbedret med 1½ pct. af BNP i perioden Med den forudsatte finanspolitik flugter udviklingen i den strukturelle saldo med Danmarks mellemfristede mål (MTO) for den strukturelle saldo på -0,5 pct. af BNP. 1.1 Den økonomiske udvikling frem mod 2020 Væksten er på vej tilbage i dansk økonomi. Der er flere tegn på en bedring i konjunktursituationen. I løbet af 2013 indtraf et stemningsskifte blandt både forbrugere og virksomheder, og beskæftigelsen og produktionen i store dele af dansk erhvervsliv steg gennem året. Den svage udvikling i BNP i de seneste år dækker over pæn fremgang i den beskæftigelsesintensive del af den private produktion. Ser man på udviklingen i den private sektor ekskl. råstofudvin- Danmarks Konvergensprogram 2014 April

6 Kapitel 1 Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020 ding som trækkes ned af en fortsat udtømning af de tilgængelige ressourcer i Nordsøen har væksten været 1,3 pct. i 2013, hvilket er noget højere end de 0,4 pct. for hele økonomien, jf. figur 1.1. Det er også en væsentlig forklaring på fremgangen i den private beskæftigelse gennem Grundlaget for fremgang i de kommende år er generelt blevet styrket, og væksten i BNP skønnes at blive omkring 1½ pct. i år og knap 2 pct. næste år. Den mellemfristede fremskrivning frem til 2020 indebærer, at væksten kan stige til godt 2 pct. i gennemsnit om året i perioden Figur 1.1 BNP i Danmark Indeks (2009K2=100) Indeks (2009K2=100) Figur 1.2 Faktisk og strukturel saldo Pct. af BNP Pct. af BNP BNP Privat BVT ekskl. råstof Faktisk saldo Strukturel saldo Anm.: I figur 1.1 er der vist to kvartalers glidende gennemsnit. De vandrette stiplede linjer i figur 1.2 viser budgetlovens grænse på ½ pct. af BNP for det strukturelle underskud og Stabilitets- og Vækstpagtens grænse for det faktiske underskud på 3 pct. af BNP. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Mulighederne for en periode med fornyet vækst understøttes af de seneste års reformer, herunder skattereformen fra 2012 og initiativerne i Vækstplan DK. Fælles for de mange initiativer er, at de sigter mod at skabe vækst og beskæftigelse, samtidig med at troværdigheden om den økonomiske politik fastholdes. Sunde offentlige finanser og tillid til den førte politik er afgørende for, at Danmark kan fastholde lave renter, som bidrager til at understøtte fremgangen i dansk økonomi. Den økonomiske politik planlægges inden for rammerne af budgetloven og overholder EU s fælles regler, herunder Stabilitets- og Vækstpagtens underskudsgrænse for den faktiske saldo på 3 pct. af BNP, jf. figur 1.2. Forløbet frem til 2020 er baseret på, at den samlede genopretningsperiode fra den globale krise satte ind i efteråret 2008, til konjunkturerne igen er normale kan være ganske lang. Forløbet indebærer en gradvis genopretning af økonomien, således at outputgabet lukkes omkring 2019, jf. figur 1.3. Den lange periode med normalisering af konjunkturerne skal ses i sammenhæng med det dybe tilbageslag i produktion og beskæftigelse samt de store formuetab i husholdninger, virksomheder og den finansielle sektor i forbindelse med krisen. Erfarin- 4 Danmarks Konvergensprogram 2014 April 2014

7 Kapitel 1 Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020 gen er, at genopretning efter tilbageslag, der har været forbundet med finansielle kriser, tager særlig lang tid. I forløbet frem mod 2020 er der forudsat en gennemsnitlig årlig realvækst i det offentlige forbrug på 0,6 pct. i perioden , jf. figur 1.4. Den afdæmpede vækst skal ses i lyset af det aktuelt høje niveau for de offentlige forbrugsudgifter og bidrager til, at det faktiske underskud forbliver under 3 pct. af BNP i hele perioden, og at det strukturelle underskud ikke overstiger ½ pct. af BNP. I 2020 er der strukturel balance mellem de offentlige indtægter og udgifter. Figur 1.3 Outputgab Figur 1.4 Realvækst i offentligt forbrug Pct. 4 Pct. 4 Pct. 2,0 Pct. 2, ,5 1, ,0 1, ,5 0, , ,0 Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 1.2 Mål og strategi frem mod 2020 Den økonomiske politik er tilrettelagt med udgangspunkt i langsigtet finanspolitisk holdbarhed og med fokus på at forbedre rammevilkår for den private sektor, som understøtter øget produktivitet og privat beskæftigelse. Et helt overordnet mål for finanspolitikken er, at denne er forenelig med en langsigtet holdbar udvikling i de offentlige finanser, herunder en stabil udvikling i den offentlige gæld. De konkrete mål for finanspolitikken er fastlagt inden for rammerne af budgetloven og 2020-planen, jf. figur 1.5. Gennem en årrække har den vigtigste langsigtede udfordring for dansk økonomisk politik været at sikre, at de offentlige finanser var holdbare og klar til at håndtere den demografiske udvikling med stigende levetid og aftagende Nordsøproduktion. De skridt, der er taget for at håndtere virkningerne på de offentlige finanser af den stigende levetid primært med velfærdsreformen fra 2006 og tilbagetrækningsreformen fra 2011, der begge er vedtaget med brede flertal i Folketinget er sammen med de senere års efterlevelse af EU-henstillingen tilstrækkelige til, at finanspolitikken vurderes at være holdbar. Danmarks Konvergensprogram 2014 April

8 Kapitel 1 Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020 Figur 1.5 Centrale finanspolitiske mål og instrumenter 1. Holdbare offentlige finanser operationaliseret ved mindst strukturel balance i Årlig strukturel saldo -½ pct. af BNP 3. Udgiftslofter som understøttes af sanktioner og overvågning af Det Økonomiske Råd Derudover er der i de senere år gennemført reformer af blandt andet skat, førtidspension, fleksjob, kontanthjælp og SU, som styrker arbejdsudbuddet og øger vækstpotentialet. Bidraget til styrkelse af de offentlige finanser fra reformerne er i forbindelse med de konkrete aftaler prioriteret til blandt andet offentlige investeringer, uddannelse og lavere skat på arbejde og erhvervsliv, som øger beskæftigelsen. De gennemførte reformer bidrager samlet set til, at finanspolitikken i Danmark er holdbar. Reformerne bidrager samtidig til at øge den langsigtede beskæftigelse og vækst. Vækstpotentialet i Danmark er fortsat udfordret af en som udgangspunkt lav produktivitetsvækst. Siden 1995 er produktiviteten i Danmark vokset væsentligt mindre end historisk og langsommere end i mange sammenlignelige lande. Produktivitetsvæksten har især været lav i de hjemmemarkedsorienterede erhverv, der ikke er særlig udsatte for international konkurrence. Den lave produktivitetsvækst i de hjemmemarkedsorienterede erhverv medvirker til høje priser i Danmark, lavere realløn og lavere velstand, end vi ellers kunne have haft. Regeringens reformindsats retter sig mod at forbedre rammevilkårene for det private erhvervsliv og den private jobskabelse, herunder gennem et øget uddannelsesniveau. Reformindsatsen indeholder overordnet tre reformspor, jf. figur 1.6. Det er en central målsætning, at væksten frem mod 2020 via politiske initiativer skal forøges med i alt 40 mia. kr. svarende til 2 pct. af BNP. Vækstmålsætningen skal opfyldes gennem tiltag i de to første reformspor. I reformspor 1 gennemføres tiltag, som forbedrer erhvervslivets rammevilkår og derved styrker konkurrenceevnen og løfter produktiviteten. Sigtepunktet er at hæve produktiviteten gennem konkrete tiltag svarende til en samlet fremgang i den økonomiske vækst på 20 mia. kr. frem mod I reformspor 2 videreføres og udbygges initiativer til at øge uddannelsesniveauet, mens der samtidig skal gennemføres fortsatte reformer som øger den strukturelle beskæftigelse. Det er sigtepunktet, at reformspor 2 skal bidrage til den samlede fremgang i den økonomiske vækst med yderligere 20 mia. kr. frem mod Danmarks Konvergensprogram 2014 April 2014

9 Kapitel 1 Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020 Figur 1.6 Den danske regerings tre reformspor Regeringen er med de allerede gennemførte reformer godt i gang med at indfri vækstmålsætningen og vil fortsætte med reformarbejdet i de kommende år. Blandt andet vil der som opfølgning på Produktivitetskommissionens arbejde blive udarbejdet regeringsudspil i foråret 2014, der skal fremme produktivitet og velstand. Der følges løbende op på de opnåede mål. I reformspor 1 er der med aftalerne om Vækstplan DK realiseret bidrag for ca. 6 mia. kr. ud af det samlede mål på 20 mia. kr. Dermed resterer et bidrag på 14 mia. kr. I reformspor 2 er der på nuværende tidspunkt gennemført reformer, der bidrager til BNP med i alt ca. 16½ mia. kr. Heri indgår reformerne af SU og kontanthjælp i forbindelse med Vækstplan DK samt reformerne af skat, førtidspension og fleksjobordningen fra For at nå ambitionen udestår dermed et yderligere bidrag til BNP på 3½ mia. kr. fra reformer, der øger beskæftigelsen yderligere med ca fuldtidspersoner frem mod Det bidrager til, at den samlede beskæftigelse kan stige med på omkring personer, herunder en stigning i den private beskæftigelse på ca fuldtidspersoner, frem mod Hertil kommer reformer, som øger uddannelsesniveauet og dermed har gunstige virkninger på velstanden på længere sigt. Endelig er der med reformspor 3 lagt op til fortsat holdbare offentlige finanser og en styrket moderniseringsdagsorden for den offentlige sektor, som skal frigøre 12 mia. kr. i den offentlige sektor til nye initiativer. Danmarks Konvergensprogram 2014 April

10 Kapitel 1 1

11 Kapitel 2 2. Det samfundsøkonomiske forløb frem til 2020 Nyt kapitel Dansk økonomi er i bedring efter flere år med svag vækst. En række centrale forudsætninger for fremgang er til stede, herunder at genopretningen i euroområdet synes godt på vej. I de kommende år ventes en normalisering af konjunkturerne. Væksten i BNP skønnes at blive omkring 1½ pct. i 2014 og knap 2 pct. i Den mellemfristede 2020-fremskrivning indebærer, at væksten kan stige til godt 2 pct. i gennemsnit om året i Samtidig skønnes beskæftigelsen med den vedtagne politik at kunne stige med omkring personer frem mod 2020, uden at dansk økonomi kommer ind i en uholdbar overophedning. 2.1 Indledning Det økonomiske forløb frem til og med 2015 tager udgangspunkt i prognosen i Økonomisk Redegørelse, december Tilkomne oplysninger siden december giver ikke anledning til en ændret vurdering af vækstudsigterne for 2014 og Vækstskøn er derfor fastholdt, men der er indarbejdet beregningstekniske justeringer af december-grundlaget afledt af nye nationalregnskabstal for På den baggrund er der også foretaget en beregningsteknisk opdatering af de offentlige finanser i 2014 og 2015 med afsæt i et nyt historisk udgangspunkt og virkningerne af Danmarks Statistiks budgetstatistik for Hertil kommer yderligere tekniske justeringer af skønnene for de offentlige finanser i både 2014 og For er der tale om et beregningsteknisk forløb, hvor der er forudsat en gradvis normalisering af konjunktursituationen frem mod Normaliseringen er stærkt knyttet til genopretningen af den internationale økonomi, særligt euroområdet, og understøttes af den forudsatte økonomiske politik inklusive virkningerne af aftalerne om Vækstplan DK og de ekstraordinært lave renter i udgangspunktet for fremskrivningen. 2.2 Udsigter for dansk økonomi i 2014 og 2015 Efter tre år med stilstand er der tegn på en bedring i dansk økonomi. Der er i løbet af 2013 sket et stemningsskifte blandt både forbrugere og virksomheder, og beskæftigelsen og produktionen i store dele af dansk erhvervsliv har været stigende gennem året, jf. figur 2.1. Danmarks Konvergensprogram 2014 April

12 Kapitel 2 Det samfundsøkonomiske forløb frem til 2020 Grundlaget for fremgang er generelt blevet styrket, og BNP ventes at vokse med omkring 1½ pct. i 2014 og knap 2 pct. næste år. Bedringen i dansk økonomi skal både ses i lyset af vendingen i euroområdet, hvor tilliden er godt på vej tilbage, og den generelt bredere funderede genopretning af den samlede globale økonomi. Dansk økonomi er i høj grad påvirket af udviklingen i udlandet. Det gælder især euroområdet, som aftager omkring en tredjedel af dansk eksport. Eksporten vurderes igen at kunne blive en væsentlig drivkraft for væksten fra 2014, jf. figur 2.2. Afdæmpede lønstigninger i de seneste år understøtter de danske virksomheders konkurrenceevne, om end der fortsat er et efterslæb efter en lang årrække med højere lønstigninger i Danmark end i udlandet. Fremgangen i eksporten hjælpes også på vej af Vækstplan DK herunder fremrykningen af en række skatte- og afgiftslettelser i medfør af aftalen om finansloven for 2014 som styrker danske virksomheders konkurrencedygtighed. Virksomhedernes forventninger er stigende, og et stort opsparingsoverskud muliggør nye investeringer, i takt med at produktionskapaciteten bliver udnyttet. En bedring for virksomhederne ses også ved, at antallet af konkurser har været faldende siden starten af Figur 2.1 BNP i Danmark Figur 2.2 Vækstbidrag til dansk BNP Indeks (2009K2=100) Indeks (2009K2=100) Pct. Pct ,0 2, ,5 1, ,0 1, ,5 0, ,0 0, , ,5 BNP Privat BVT ekskl. råstof Indenlandsk efterspørgsel Eksport Anm.: I figur 2.1 er der vist to kvartalers glidende gennemsnit. I figur 2.2 er der korrigeret for importindholdet i henholdsvis eksporten og den indenlandske efterspørgsel. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Det private forbrug har siden 2010 udviklet sig meget svagt. Det skal blandt andet ses i sammenhæng med indkomstudviklingen, men også et vist behov for konsolidering efter boligprisboblen og usikkerhed om den økonomiske udvikling, som har fået husholdningerne til at holde igen med forbruget og dermed bidraget til en svag udvikling i den indenlandske efterspørgsel. Forbruget er siden 2007 blevet bedre afstemt med indkomsterne. Det giver mulighed for, at det private forbrug kan vokse i takt med indkomsterne i de kommende år. Potentialet for stigende forbrug vurderes at være til stede og kommer til udtryk i forbrugertilliden, der er steget til et forholdsvist højt niveau, jf. figur Danmarks Konvergensprogram 2014 April 2014

13 Kapitel 2 Det samfundsøkonomiske forløb frem til 2020 Et vigtigt tegn på, at den langstrakte tilpasning ovenpå de uholdbare boligprisstigninger frem mod 2007 og deraf følgende muligheder for lånefinansieret forbrug er godt på vej, er, at boligmarkedet har vist tegn på fremgang det seneste år, om end der er store regionale forskelle. Bedringen på boligmarkedet kommer også til udtryk ved den faldende tendens i antallet af tvangsauktioner fra et i forvejen lavt niveau og markant lavere end under niveauet i begyndelsen af 1990 erne, hvor boligmarkedet også var påvirket af en langstrakt tilpasning efter overophedningen i midten af 1980 erne. Fremgangen kan også spores på arbejdsmarkedet, som har vist sig tilpasningsdygtigt. Ledigheden er ikke steget i nær samme grad som under tidligere kriser. Trods en række år med svag vækst har der fortsat været forholdsvis mange jobåbninger, hvilket også har været med til at holde langtidsledigheden nede. Den private beskæftigelse steg i løbet af Ved udgangen af 2013 var der således personer flere i privat beskæftigelse end ved udgangen af 2012, jf. figur 2.4. Stigningen skal ses i sammenhæng med fremgang i den beskæftigelsesintensive del af den private produktion, som voksede med 1,3 pct. i 2013 og dermed hurtigere end den samlede økonomi, som trækkes ned af en fortsat udtømning af de tilgængelige olie- og gasressourcer i Nordsøen. Figur 2.3 Forbrugertillid og udvikling i huspriser Figur 2.4 Privat beskæftigelse Nettotal 16 Pct. (k/k) personer personer Huspriser (h. akse) Forbrugertillidsindikatoren Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Beskæftigelsesfremgangen har bidraget til, at ledigheden er faldet til det laveste niveau i mere end fire år. Ledighedsudviklingen er dog også påvirket af reformerne af dagpenge og kontanthjælp. Ledigheden ventes at fortsætte med at falde. Ved udgangen af 2015 skønnes bruttoledigheden at udgøre personer. Det svarer omtrent til niveauet i Mulighederne for økonomisk fremgang understøttes af, at der i de seneste år er gennemført en række reformer, som fremadrettet vil bidrage til øget arbejdsstyrke og produktivitet, herunder skattereformen fra 2012 og initiativerne i Vækstplan DK, jf. afsnit 2.4. Den danske økonomi ventes fortsat at blive understøttet af meget lave renter i de kommende år. De lave renter afspejler i første omgang en lempelig pengepolitik i euroområdet, men er også betinget Danmarks Konvergensprogram 2014 April

14 Kapitel 2 Det samfundsøkonomiske forløb frem til 2020 af troværdighed om den økonomiske udvikling og de offentlige finanser i Danmark, som blandt andet kommer til udtryk ved AAA-ratingen. Grundlæggende er de offentlige finanser sunde, og finanspolitikken er tilrettelagt efter holdbarhed på langt sigt. Den faktiske offentlige saldo afhænger i høj grad af konjunkturudviklingen, men også engangsforhold kan have stor betydning. De offentlige finanser er både i 2013 og 2014 påvirket af et betydeligt midlertidigt provenu fra omlægningen af beskatningen af eksisterende kapitalpensioner. Vækstudsigterne er fortsat præget af en vis usikkerhed, om end risikobilledet er blevet mere balanceret. Risici knytter sig primært til udviklingen i euroområdet, hvor fremgangen stadig er skrøbelig. Opstår der eksempelvis tvivl på de finansielle markeder om den fortsatte fremdrift i gennemførelsen af reformer, der skal styrke balancen i de økonomiske strukturer og de offentlige finanser i de udsatte lande, kan det sætte den økonomiske udvikling tilbage. Der er også usikkerhed knyttet til fremgangen i den indenlandske efterspørgsel. Det drejer sig i særdeleshed om det private forbrug, som trods stigende optimisme fortsat udvikler sig afdæmpet. Der udarbejdes en ny prognose for dansk økonomi i Økonomisk Redegørelse, maj Forudsætninger om international økonomi og finansielle forhold Forudsætningerne om udviklingen i den internationale økonomi og finansielle forhold ligger så vidt angår 2014 og 2015 forholdsvis tæt på EU-Kommissionens vinterprognose. I årene herefter og frem mod 2020 tager udlandsforudsætningerne udgangspunkt i OECD s mellemfristede fremskrivning fra Economic Outlook, No. 93, men tilpasset en lidt lavere vækst i svarende til forudsætningerne i Økonomisk Redegørelse, december Konjunkturnormaliseringen for de fleste lande ventes at være tilendebragt omkring Der er sket en klar bedring i den økonomiske situation i euroområdet. Ved udgangen af 2013 oplevede størstedelen af eurolandene igen vækst, og der ventes gradvist mere vækst i de kommende år. Samtidig ventes væksten i verdensøkonomien at tiltage. Dette dækker over et styrket opsving i USA, mens udsigterne i de nye vækstøkonomier er mere blandede. Forløbet indebærer, at den handelsvægtede BNP-vækst i udlandet stiger fra 1 pct. i 2013 til 2½ pct. i Afledt heraf ventes eksportmarkedsvæksten for danske industrivarer at stige fra 2½ pct. til knap 6 pct. Vækst i denne størrelsesorden er i overensstemmelse med, at verdenshandelen med industrivarer gennem adskillige årtier er vokset godt og vel dobbelt så hurtigt som landenes BNP afledt af stigende international arbejdsdeling. Markedsvæksten, som omfatter de store vækstøkonomier, vil dermed være betydelig større end den potentielle vækst i dansk økonomi. Tilsvarende forudsættes øget international arbejdsdeling at medføre en fortsat stigning i de danske importkvoter. Bedringen i den økonomiske situation kommer også til udtryk ved, at usikkerheden på de finansielle markeder generelt er aftaget. Fx er risikopræmien i de usikrede pengemarkedsren- 12 Danmarks Konvergensprogram 2014 April 2014

15 Kapitel 2 Det samfundsøkonomiske forløb frem til 2020 ter nu tæt på niveauet før finans- og gældskrisen. Bedringen skal ses på baggrund af den vedvarende indsats for at inddæmme krisen samt den ekstraordinært lempelige pengepolitik. I USA er aftrapning af de ekstraordinære pengepolitiske faciliteter påbegyndt. Fremadrettet ventes normaliseringen af pengepolitikken såvel i Europa som i USA at ske i takt med en styrkelse af opsvinget. Det er forudsat, at denne tilpasning ikke utilsigtet bremser vækstforløbet i den internationale økonomi. Danmark har i de seneste år haft en ekstraordinær rentefordel i kraft af at være en sikker havn. Denne fordel er begyndt at aftage, men rentefordelen er fortsat betydelig. Rentespændet til Tyskland ventes fortsat at være lille, mens den 10-årige danske statsrente forudsættes at stige til 4¾ pct. på sigt. Den vækstkorrigerede realrente udgør på langt sigt ca. 1¾ pct. Tabel 2.1 Forudsætninger om udlandsvækst Årlig stigning, pct. Real BNP, OECD-lande 1,0 0,8 2,0 2,4 2,6 2,4 Realt BNP, samhandelspartnere 1 1,0 1,0 2,2 2,6 2,9 2,6 Oliepris (Brent), USD pr. td., 2010-priser Dollarkurs, kr. pr. $ 5,8 5,6 5,5 5,5 5,5 5,5 Rente 10-årig dansk statsobligation, pct. p.a. 1,4 1,8 2,1 2,6 3,9 4,8 1) Dækker over OECD-lande samt vækstøkonomierne Brasilien, Rusland, Indien, Kina, Sydafrika, Tyrkiet, Indonesien og Mexico. Kilde: Danmarks Statistik, OECD, Økonomisk Redegørelse, december 2013, Finansredegørelse 2014 og egne beregninger. Danmarks Konvergensprogram 2014 April

16 Kapitel 2 Det samfundsøkonomiske forløb frem til Vækst og beskæftigelse frem mod 2020 Forløbet i perioden indebærer en gradvis genopretning af dansk økonomi, hvorved output- og beskæftigelsesgabet lukkes omkring 2019, jf. figur 2.5 og 2.6. I 2020 og fremefter er det forudsat, at væksten i BNP og beskæftigelse svarer til de strukturelle vækstrater. Forudsætningerne fremgår af boks 2.2. Figur 2.5 Faktisk og strukturelt BVT Figur 2.6 Faktisk og strukturel beskæftigelse Mia. kr Mia. kr personer personer BVT Strukturel BVT Beskæftigelse Strukturel beskæftigelse Anm.: Forskellen mellem faktisk BVT og det beregnede strukturelle BVT angiver det såkaldte outputgab. Den strukturelle beskæftigelse er et beregnet skøn for beskæftigelsesniveauet i en normal konjunktursituation. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 14 Danmarks Konvergensprogram 2014 April 2014

17 Kapitel 2 Det samfundsøkonomiske forløb frem til 2020 Boks 2.2 Forudsætninger i den mellemfristede fremskrivning frem mod 2020 Forudsætninger for den økonomiske politik: Den økonomiske politik følger forsigtighedsprincippet. Det betyder, at kun reformer og aftaler, der er fundet flertal for i Folketinget, er indarbejdet i fremskrivningen. Finansloven for 2014, Aftaler om Vækstplan DK, reformer af førtidspension og fleksjob, kontanthjælp, sygedagpenge og SU samt skattereformen i 2012 er således indarbejdet i fremskrivningen. Regeringens uddannelsesmålsætninger forudsættes gradvist opfyldt frem mod 2020, jf. også Danmarks nationale reformprogram Finanspolitikken holder sig frem mod 2020 inden for rammerne af budgetloven og Stabilitets- og Vækstpagten, dvs. det faktiske underskud er mindre end grænsen på 3 pct. af BNP, og den strukturelle saldo skønnes ikke at overstige Danmarks mellemfristede mål for de offentlige finanser (MTO) på -½ pct. af BNP. Inden for rammerne af budgetloven og regeringens mål om strukturel balance på de offentlige finanser i 2020 samt finanspolitisk holdbarhed er der i det mellemfristede forløb plads til en gennemsnitlig realvækst i det offentlige forbrug på 0,6 pct. årligt i Udvalgte tekniske forudsætninger i fremskrivningen: Outputgabet og beskæftigelsesgabet lukkes gradvist frem mod Timeproduktivitetsvæksten i private byerhverv er 1¼ pct. årligt (strukturelt) og for hele økonomien også tæt på 1¼ pct. årligt i Den potentielle BVT-vækst frem mod 2020 er godt 1½ pct. pr. år, og inklusive normaliseringen af konjunkturerne er BNP-væksten i gennemsnit ca. 2 pct. årligt frem mod Stigende uddannelsesniveau inklusive indfrielse af uddannelsesmålsætningerne bidrager isoleret set til den strukturelle produktivitetsvækst, men primært i perioden efter Den strukturelle bruttoledighed anslås til ca. 3½ pct. af arbejdsstyrken frem mod I perioden ventes en gennemsnitlig vækst i BNP på godt 2 pct., jf. tabel 2.2. Væksten afspejler en gennemsnitlig vækst i produktionspotentialet (målt ved BVT) på knap 1¾ pct. i perioden. Det er en fremgang sammenlignet med udviklingen siden 2007, hvor produktionspotentialet i nærmest stod stille under indtryk af finanskrisen og efterfølgende har været holdt tilbage af lave investeringer. Fremgangen i produktionspotentialet afspejler en vækst i den strukturelle timeproduktivitet, der i lyset af den lave produktivitetsvækst i 90 erne og 00 erne er anslået til godt 1 pct. Herudover bidrager udviklingen i den strukturelle beskæftigelse med 0,5 pct. årligt, primært som følge af en stigning i den strukturelle arbejdsstyrke. Hertil kommer et konjunkturmæssigt vækstbidrag på 0,4 pct.-point om året, der afspejler lukningen af outputgabet frem mod Det er lagt til grund, at den nuværende genopretningsperiode efter tilbageslaget i den globale økonomi vil tage 9-10 år. Det skal ses i lyset af, at genopretning efter finansielle kriser erfaringsmæssigt kræver særligt lang tid. Den hidtidige tilpasning i økonomien minder på flere måder om udviklingen efter overophedningen af dansk økonomi i midten af 1980 erne. Efter en forudgående periode med stigende privatforbrug, kraftig stigning i kreditgivningen og et Danmarks Konvergensprogram 2014 April

18 Kapitel 2 Det samfundsøkonomiske forløb frem til 2020 boomende boligmarked fulgte et langvarigt tilbageslag frem til starten af 1990 erne, hvor blandt andet udviklingen i privatforbruget var afdæmpet. Styrken af genopretningen indtil nu har ligesom genopretningsforløbet i 1980 erne blandt andet været dæmpet af udviklingen i det private forbrug, som stort set har ligget fladt siden Der har været en konsolideringsproces i gang blandt husholdningerne med et mærkbart fald i forbrugskvoten, jf. figur 2.7. Samtidig har en svag real fremgang i indkomsterne og usikkerhed om de økonomiske udsigter som følge af gældskrisen i euroområdet i 2011 og 2012 været med til at lægge en dæmper på privatforbruget i Danmark. Tilpasningen siden 2008 betyder, at privatforbruget kan vokse i takt med stigende indkomster frem mod I fremskrivningen til 2020 er det således lagt til grund, at privatforbruget realt vokser med godt 2 pct. om året i omtrent svarende til fremgangen i den reale disponible indkomst. Indkomstfremgangen følger blandt andet af stigende beskæftigelse og stigende pensionsudbetalinger. Figur 2.7 Bruttogæld og forbrug i husholdningerne Figur 2.8 Bruttorenteudgifter i husholdningerne Pct. af disp. indkomst Pct. af disp. indkomst Pct. af disp. indkomst Pct Husholdningernes gæld Privat forbrug (h. akse) Bruttorenteudgifterne før skat Gns. rente (h. akse) Kilde: Danmarks Statistik, Finansredegørelse 2014 og egne beregninger. Husholdningerne nedbringer bruttogældskvoten en smule frem mod 2020, hvor gældskvoten er godt 25 pct.-point lavere end toppunktet i 2009, jf. figur 2.7. Der ventes en normalisering af renterne fra det nuværende meget lave niveau, efterhånden som konjunkturerne genoprettes, hvilket kun delvist modgås af faldet i bruttogælden. Dermed stiger husholdningernes renteudgifter før skat i forløbet frem mod 2020 til samme niveau som i starten af 00 erne, jf. figur 2.8. Normaliseringen af husholdningernes forbrugsadfærd indebærer et væsentligt bidrag til genopretningen af konjunkturerne, jf. figur 2.9. Samtidig er der i takt med konjunkturnormaliseringen også et betydeligt potentiale for, at virksomhedernes investeringer kan bidrage til ny fremgang i efterspørgslen. Denne fremgang understøttes blandt andet af, at virksomhederne har styrket deres finansielle robusthed de senere år. Herudover bliver investeringsomfanget 16 Danmarks Konvergensprogram 2014 April 2014

19 Kapitel 2 Det samfundsøkonomiske forløb frem til 2020 understøttet af den økonomiske politik, herunder gennem en gradvis nedsættelse af selskabsskattesatsen. I forløbet frem til 2020 er det dermed lagt til grund, at virksomhederne øger deres investeringer fra 10½ pct. af BNP i 2013 til 14 pct. af BNP i 2020 svarende til det historiske gennemsnit. Det medvirker til at genoprette det samlede investeringsefterslæb (herunder også boliginvesteringer), som er skabt i kølvandet på krisen, jf. figur Samtidig ventes virksomhederne fortsat at have en positiv finansiel opsparing og yderligere nedbringe gæld eller opbygge finansielle aktiver frem mod Figur 2.9 Det private forbrug (andel af BNP) Figur 2.10 De faste bruttoinvesteringer (andel af BNP) Pct. af BNP Pct. af BNP Pct. af BNP Pct. af BNP Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. På baggrund af forudsætningerne om de internationale konjunkturer og udviklingen i de danske markedsandele mv. er der regnet med en vækst i den samlede eksport af varer og tjenester på gennemsnitligt 5¾ pct. pr. år i Den øgede vækst i efterspørgslen vurderes at føre til en lidt højere vækst i importen på knap 6½ pct. pr. år. Betalingsbalancen bliver dermed reduceret, men vil over hele perioden udvise solide overskud. Med den antagne konjunkturnormalisering og de reformer, der allerede er vedtaget, ventes beskæftigelsen samlet at stige svarende til godt personer fra 2013 til Mens den demografiske udvikling isoleret set trækker ned i arbejdsstyrken, vurderes allerede gennemførte reformer, herunder tilbagetrækningsreformen i 2011 samt reformerne af skat, førtidspension og fleksjob, kontanthjælp og SU, at øge arbejdsudbuddet og den strukturelle beskæftigelse, som samlet vurderes at vokse med ca personer. Herudover ventes konjunkturnormaliseringen at øge beskæftigelsen svarende til personer frem mod Beskæftigelsesudviklingen i fremskrivningen bygger på den teoretisk og empirisk velfunderede forudsætning, at reformer, som øger arbejdsudbuddet, vil føre til en tilsvarende stigning i beskæftigelsen. Beregninger viser, at tilpasningen af efterspørgslen til øget arbejdsudbud kan ske relativt hurtigt, dvs. i løbet af 4-5 år, jf. Finansredegørelse Forventningen om en konjunkturbetinget forøgelse af beskæftigelsen frem mod 2020 skal endvidere ses i lyset af, at der ikke er tegn på, at konjunkturtilbageslaget har sat sig varige spor på arbejdsmarkedet i form af stigende strukturel ledighed. Det skal blandt andet ses i sammenhæng med, at Danmarks Konvergensprogram 2014 April

20 Kapitel 2 Det samfundsøkonomiske forløb frem til 2020 det danske arbejdsmarked er kendetegnet af en fleksibel løndannelse, høj jobomsætning og et relativt velfungerende match mellem ledige stillinger og jobsøgende. I forbindelse med genopretningen til en normal konjunktursituation er det skønnet, at bruttoledigheden falder til omkring 3½ pct. af arbejdsstyrken. Tabel 2.2 Bidrag til vækst i produktionspotentialet og i faktisk BVT (realt) Gns vækst per år, pct Produktionspotentiale (BVT) 1,9 0,2 0,6 1,3 1,7 Heraf bidrag fra - Timeproduktivitet (strukturel) 1,5 0,4 0,5 0,8 1,2 - Strukturel ledighed 0,4 0,0 0,1 0,1 0,0 - Strukturel arbejdsstyrke 0,0 0,0 0,2 0,3 0,5 - Strukturel arbejdstid 0,0-0,2-0,2 0,1 0,0 Konjunktur 0,2-3,0 0,0 0,4 0,4 Faktisk BVT 2,1-2,8 0,6 1,7 2,1 - Nettoafgifter 0,1-0,5 0,0 0,0 0,1 Faktisk BNP 2,2-3,3 0,6 1,7 2,2 Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 2.5 Makroøkonomiske balancer Den betydelige afdæmpning af den private indenlandske efterspørgsel har medvirket til at øge den private sektors finansielle opsparing markant i kølvandet på den økonomiske og finansielle krise, og niveauet ligger nu væsentligt over det historiske gennemsnit. I takt med blandt andet stigende investeringer og forbrug forudsættes fra 2015 og frem en gradvis normalisering af den private opsparing i pct. af BNP, så denne nærmer sig det historiske niveau, jf. tabel 2.3. Reduktionen af den private sektors opsparingsoverskud modsvares til dels af aftagende offentlige underskud frem mod balance i I hele perioden er det faktiske offentlige underskud mindre end grænsen på 3 pct. af BNP ifølge Stabilitets- og Vækstpagten. I takt med at den private sektors opsparingsoverskud reduceres, forudsættes overskuddet på betalingsbalancens løbende poster at falde frem mod Faldet afspejler primært, at overskuddet på vare- og tjenestebalancen reduceres fra 5¼ pct. af BNP i 2015 til 3½ pct. af BNP i Danmarks Konvergensprogram 2014 April 2014

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: EU-note F Udvalgenes medlemmer 16. april 2015 Det Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 359 Offentligt. Konvergensprogram. Danmark 2013

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 359 Offentligt. Konvergensprogram. Danmark 2013 Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 359 Offentligt Konvergensprogram Danmark 2013 April 2013 Indhold 1. Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020... 3 1.1 Den økonomiske udvikling frem mod 2020...

Læs mere

Vækstskønnene for både 2010 og 2011 er justeret op med 0,1 pct.-enhed i forhold til Økonomisk Redegørelse, december 2009.

Vækstskønnene for både 2010 og 2011 er justeret op med 0,1 pct.-enhed i forhold til Økonomisk Redegørelse, december 2009. Pressemeddelelse 19. maj 2010 Økonomisk Redegørelse, maj 2010 - Prognosen Der er igen vækst i dansk økonomi efter det kraftige tilbageslag frem til sommeren 2009 som fulgte efter den internationale finanskrise.

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 d. 01.10.2014 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014. INDHOLD 1 Offentlig

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016 d. 06.10.2016 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016 Notatet uddybet elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016. Indhold 1 Offentlig

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7). Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del, endeligt svar på 7 spørgsmål 269 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 7. september 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af

Læs mere

Konvergensprogram. Danmark 2015

Konvergensprogram. Danmark 2015 Konvergensprogram Danmark 2015 Marts 2015 Indhold 1. Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020... 3 1.1 Den økonomiske udvikling frem mod 2020... 3 1.2 Mål og strategi frem mod 2020... 6 2. Det samfundsøkonomiske

Læs mere

FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: 20 MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM

FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: 20 MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM Af Chefanalytiker Anders Borup Christensen Direkte telefon 9767 9. februar 1 FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM Finansministeriet er i gang med et grundigt kasseeftersyn og offentliggør

Læs mere

Økonomisk Redegørelse Maj 2012

Økonomisk Redegørelse Maj 2012 Økonomisk Redegørelse Maj 1 Hovedbudskaber: Udsigt til svag genopretning i Danmark som i seneste ØR Lille bedring af internationale konjunkturer siden årsskiftet Store usikkerheder om udviklingen risiko

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 d. 02.10.2015 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015. Indhold 1 Offentlig

Læs mere

Notat. Skriftligt indlæg til DØRs rapport F2013. 28. maj 2013

Notat. Skriftligt indlæg til DØRs rapport F2013. 28. maj 2013 Notat 28. maj 2013 Skriftligt indlæg til DØRs rapport F2013 De Økonomiske Råds vurdering af konjunkturudsigterne er stort set på linje med ministeriernes. Både ministerierne og DØR forventer, at væksten

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i. Prognoseopdatering, februar 2017.

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i. Prognoseopdatering, februar 2017. d. 06.02.2017 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Prognoseopdatering, februar 2017 Notatet uddybet elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Prognoseopdatering, februar 2017. Indhold

Læs mere

Bilagstabeller Nyt kapitel

Bilagstabeller Nyt kapitel Nyt kapitel Bilagstabel B.1 Befolkning og arbejdsmarked (mellemfristet sigt) 1.000 personer 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Samlet befolkning 5.592 5.612 5.631 5.648 5.665 5.681 5.698 5.716

Læs mere

Notat. Lave oliepriser reducerer det finanspolitiske råderum i 2020

Notat. Lave oliepriser reducerer det finanspolitiske råderum i 2020 Notat Lave oliepriser reducerer det finanspolitiske råderum i Den danske stats forventede indtægter fra aktiviteter i Nordsøen påvirkes i høj grad af olieprisudviklingen. Når olieprisen falder, rammer

Læs mere

Pressemeddelelse. Økonomisk Redegørelse, december Prognosen. 11. december 2009

Pressemeddelelse. Økonomisk Redegørelse, december Prognosen. 11. december 2009 Pressemeddelelse 11. december 2009 Økonomisk Redegørelse, december 2009 - Prognosen De fremadrettede konjunkturudsigter for Danmark vurderes at være styrket siden august navnlig i lyset af udviklingen

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Velstandstab på 150 mia. kr. gennem krisen

Velstandstab på 150 mia. kr. gennem krisen Velstandstab på 150 mia. kr. gennem krisen Finansministeriet har nedjusteret forventningen til BNP-niveauet i 2020 med 150 mia. 2013- kr. fra før krisen til i dag. Det svarer til et varigt velstandstab

Læs mere

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 12. oktober 2011 Notat om dansk økonomi (Nationalbankens

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, forår 2015

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, forår 2015 d. 26.05.2015 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, forår 2015 I notatet foretages først en sammenligning af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, forår 2015 med regeringens Konvergensprogram

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

Konvergensprogram. Danmark 2012

Konvergensprogram. Danmark 2012 Konvergensprogram Danmark 2012 April 2012 Konvergensprogram Danmark 2012 April 2012 Indhold 1. Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020... 3 1.1 De økonomiske udfordringer frem til 2020... 3 1.2 Mål

Læs mere

Notat. Strukturelt provenu fra øvrig selskabsskat. Juni 2014

Notat. Strukturelt provenu fra øvrig selskabsskat. Juni 2014 Notat Juni 2014 Strukturelt provenu fra øvrig selskabsskat Det strukturelle provenu fra øvrig selskabsskat 1 blev genberegnet i forbindelse med Økonomisk Redegørelse, maj 2014, hvilket gav anledning til

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 - Fri af krisen - opsvinget tegner til at være robust Den 21. december 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-20930 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Resumé af Økonomisk Redegørelse

Resumé af Økonomisk Redegørelse Resumé af Økonomisk Redegørelse 8. december 2008 Prognosen Navnlig som resultat af den finansielle krise, svag vækst i udlandet og vigende byggeaktivitet skønnes et lille realt fald i BNP på ¼ pct. i 2009

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017.

Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017. d. 15.2.217 Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 217. 1 Indledning Notatet beskriver ændringerne af strukturelle niveauer

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 193 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 193 Offentligt Finansudvalget 256 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 93 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 3. juni 26 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 93 (Alm. del) af. marts 26 stillet efter

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Finanspolitisk planlægning i Danmark Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Finanspolitisk planlægning i Danmark Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Finanspolitisk planlægning i Danmark Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 September 2012 Finanspolitisk planlægning foregår på 4 niveauer 1. Årlige finanslov 2. Budgetlov (ny og ikke implementeret endnu)

Læs mere

Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport

Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport Marts 213 Vækstplan DK teknisk baggrundsrapport Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Det samfundsøkonomiske forløb frem til 22... 3 1.1 Forløbet i hovedtræk... 3

Læs mere

Nulvækst skal kompensere for merforbrug i nul erne

Nulvækst skal kompensere for merforbrug i nul erne DI Analysepapir, januar 2012 Nulvækst skal kompensere for merforbrug i nul erne Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Det offentlige forbrug udgør en i både historisk og international sammenhæng

Læs mere

STORE FINANSPOLITISKE UDFORDRINGER EFTER KRISEN

STORE FINANSPOLITISKE UDFORDRINGER EFTER KRISEN Af Chefanalytiker Anders Borup Christensen Direkte telefon 9767 19. oktober 9 En kraftig lempelse af finanspolitikken i 9 og 1 kombineret med et voldsomt konjunkturer udsigt til et tilbageslag har medført

Læs mere

Behov for en stram finanslov

Behov for en stram finanslov EØK ANALYSE november 15 Behov for en stram finanslov Regeringen har lagt op til at stramme finanspolitikken i 16 og indlægge en sikkerhedsmargin til budgetlovens grænse. DI bakker op om at stramme finanspolitikken

Læs mere

Baggrundsnotat til offentlige finanser, Dansk Økonomi, forår 2017

Baggrundsnotat til offentlige finanser, Dansk Økonomi, forår 2017 Baggrundsnotat til offentlige finanser, Dansk Økonomi, forår 2017 Maj 2017 Formandskabet Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Udvikling i de offentlige finanser til 2025... 4 2.1 Skøn for de offentlige

Læs mere

Skriftligt indlæg til DØR s rapport Dansk Økonomi Foråret 2014

Skriftligt indlæg til DØR s rapport Dansk Økonomi Foråret 2014 Notat 27. maj 2014 Skriftligt indlæg til DØR s rapport Dansk Økonomi Foråret 2014 Der er udsigt til gradvist tiltagende vækst og stigende beskæftigelse i dansk økonomi, og Det Økonomiske Råds (DØRs) konkrete

Læs mere

3. januar Pressebriefing om tilbagetrækningsreform

3. januar Pressebriefing om tilbagetrækningsreform 3. januar 211 Pressebriefing om tilbagetrækningsreform Mål om balance på de offentlige finanser i 22 Pct. af BNP 2 1-1 -2-3 -4-5 Strukturel balance 22 Uden yderligere tiltag Pct. af BNP 21 22 23 24 2 1-1

Læs mere

Flygtninge sætter de offentlige finanser under pres

Flygtninge sætter de offentlige finanser under pres Formandskabet PRESSEMEDDELELSE Forårets rapport fra Det Økonomiske Råd formandskab indeholder følgende emner: Kapitel I indeholder en fremskrivning af dansk økonomi til 2025 samt kommentarer til forskellige

Læs mere

Spilleregler for finanspolitikken - kommentar v/ Lars H. Pedersen. 6. marts 2013

Spilleregler for finanspolitikken - kommentar v/ Lars H. Pedersen. 6. marts 2013 - kommentar v/ Lars H. Pedersen 6. marts 213 Budgetloven og Lov om De Økonomiske Råd Budgetlovens 4 Finansministeren kan fastsætte nærmere regler om metoden for opgørelsen af den strukturelle saldo Lov

Læs mere

Offentligt underskud de næste mange årtier

Offentligt underskud de næste mange årtier Organisation for erhvervslivet Maj 21 Offentligt underskud de næste mange årtier AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK Dansk økonomi står netop nu over for store udfordringer med at komme

Læs mere

DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012. BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet

DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012. BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012 BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet 100 USA 95 90 85 80 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Disposition 1. Den europæiske statsgældskrise

Læs mere

Grønt lys til det aktuelle opsving

Grønt lys til det aktuelle opsving November 2017 Grønt lys til det aktuelle opsving Opsvinget i dansk økonomi er taget til i styrke, og der ventes en vækst på og lidt over 2 pct. de næste år. Der er også udsigt til, at beskæftigelse fortsætter

Læs mere

Analyse 12. marts 2012

Analyse 12. marts 2012 12. marts 2012 Kickstarten og henstillingerne fra EU Danmark er et af meget få EU-lande som fører lempelig finanspolitik i 2012. Lempelsen er af samme størrelsesorden, som i den tidligere regerings finanslovsforslag

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

Budgetlovens nye vagthund

Budgetlovens nye vagthund Budgetlovens nye vagthund Oplæg i Finanspolitisk Netværk 3. juni 2015 Direktør John Smidt i De Økonomiske Råds sekretariat www.dors.dk Agenda 1. De finanspolitiske rammer Lidt om baggrund, herunder den

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

1. Indledning og sammenfatning Nyt kapitel

1. Indledning og sammenfatning Nyt kapitel 1. Indledning og sammenfatning Nyt kapitel 1.1 Indledning og hovedkonklusioner Dansk økonomi ser ud til at være i bedring efter en dyb lavkonjunktur. Genopretningen ventes at strække sig over nogle år

Læs mere

Analyse 12. april 2013

Analyse 12. april 2013 12. april 2013. 2015-planen fra 2007 ramte plet på beskæftigelsen i 2011, trods finanskrisen I fremskrivningen bag 2015-planen fra 2007 ventede man et kraftigt fald i beskæftigelsen på 70.000 personer

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 255 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Til

Læs mere

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober.

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober. LEDER På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyser og i overensstemmelse med dets forward guidance (vejledning om den fremtidige pengepolitik) besluttede Styrelsesrådet på mødet den

Læs mere

DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark blev ramt hårdt af den internationale økonomiske krise BNP er faldet mere end i andre lande Indeks (25=1) Indeks (25=1) 11 15 11

Læs mere

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Rammerne for den økonomiske politik - Hvad er der råd til? Ved Chefanalytiker Frederik I. Pedersen fip@ae.dk www. ae.dk Arbejderbevægelsens Erhvervsråd økonomisk-politisk tænketank og samfundsøkonomisk

Læs mere

Finansministeriet Christiansborg Slotsplads København K T E

Finansministeriet Christiansborg Slotsplads København K T E Prognosen Den meget kraftige opgang i den internationale økonomi i de senere år er nu afløst af vigende vækst, navnlig i USA. Den internationale udvikling, der er præget af den finansielle uro, stigende

Læs mere

Opdateret 2020-forløb: Grundlag for udgiftslofter 2019 teknisk fremsættelse

Opdateret 2020-forløb: Grundlag for udgiftslofter 2019 teknisk fremsættelse Opdateret 2020-forløb: Grundlag for udgiftslofter 2019 teknisk fremsættelse August 2015 Opdateret 2020-forløb, august 2015: Grundlag for udgiftslofter 2019 teknisk fremsættelse Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

13. december Økonomisk Redegørelse og Budgetoversigt 3, december 2010

13. december Økonomisk Redegørelse og Budgetoversigt 3, december 2010 13. december 1 Økonomisk Redegørelse og Budgetoversigt 3, december 1 Dansk økonomi er på vej ud af krisen Dansk økonomi har udviklet sig bedre end ventet, og ledigheden er steget mindre end frygtet Udviklingen

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. December 2015

Økonomisk Redegørelse. December 2015 Økonomisk Redegørelse December 15 Økonomisk Redegørelse December 15 Økonomisk Redegørelse December 15 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Denne publikation er udarbejdet

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen

Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen Pejlemærker for dansk økonomi, december 2016 - Positive takter, og på vej ud af krisen Det ventes, at verdensøkonomien og dansk økonomi vil fortsætte de positive takter i de kommende år og, at vi nu er

Læs mere

Skriftligt indlæg til DØRs rapport Dansk økonomi Efterår 2013

Skriftligt indlæg til DØRs rapport Dansk økonomi Efterår 2013 Notat 8. oktober 2013 Skriftligt indlæg til DØRs rapport Dansk økonomi Efterår 2013 De Økonomiske Råds vurdering af vækstudsigterne for 2013 og 2014 er overordnet set på linje med ministeriernes. Der skønnes

Læs mere

Øget produktivitet styrker den offentlige saldo i 2020

Øget produktivitet styrker den offentlige saldo i 2020 Øget produktivitet styrker den offentlige saldo i 2020 Et løft i produktivitetsvæksten på 1 pct.point fra 2014-2020 vil styrke den offentlige saldo med godt 20 mia. kr. i 2020. Det viser beregninger baseret

Læs mere

KAPITEL II OFFENTLIGE FINANSER

KAPITEL II OFFENTLIGE FINANSER KAPITEL II OFFENTLIGE FINANSER II.1 Indledning Nye finanspolitiske rammer fra 2014 Formel rolle som finanspolitisk vagthund fra 2014 Udsigt til underskud på godt 3 pct. af BNP i 2015 og 2016 Vigtigt med

Læs mere

Opdateret 2020-forløb: Grundlag for udgiftslofter 2018

Opdateret 2020-forløb: Grundlag for udgiftslofter 2018 Opdateret 2020-forløb: Grundlag for udgiftslofter 2018 August 2014 Opdateret 2020-forløb: Grundlag for udgiftslofter 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Det samfundsøkonomiske forløb til 2020...

Læs mere

Konjunkturvurdering og offentlige finanser

Konjunkturvurdering og offentlige finanser Konjunkturvurdering og offentlige finanser En prognoseopdatering 7. februar 2017 Formandskabet PROGNOSEOPDATERING, FEB. 2017 1. Resume Opsving fortsætter i dansk økonomi Revision af nationalregnskab ændrer

Læs mere

Offentlige Finanser 2014

Offentlige Finanser 2014 Offentlige Finanser 2014 Juni 2014 Formandskabet OFFENTLIGE FINANSER 2014 De Økonomiske Råds formandskab JUNI 2014 Indholdsfortegnelse Forord 2 1. Indledning og opsummering 4 2. Strukturel saldo 10 3.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens tema Reformer skal skabe. job frem mod Ugens analyse AE: Lav produktivitet er hovedudfordringen for dansk økonomi Ugens tendens Fald i dansk udenrigshandel

Læs mere

Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1

Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1 Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1 26. september 2013 1. Indledning Følgende notat beskriver resultaterne af marginaleksperimenter til DREAM-modellen,

Læs mere

DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER FLERE END I 2001

DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER FLERE END I 2001 DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER - 101.000 FLERE END I 2001 I perioden 1970-2006 fordobles antallet af offentligt ansatte fra 405.000 til 833.000 personer, ligesom antallet af overførselsmodtagere

Læs mere

Kroniske offentlige underskud efter 2020

Kroniske offentlige underskud efter 2020 13. november 2013 ANALYSE Af Christina Bjørnbak Hallstein Kroniske offentlige underskud efter 2020 En ny fremskrivning af de offentlige budgetter foretaget af den uafhængige modelgruppe DREAM for DA viser,

Læs mere

VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST

VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 26. september 2014 VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST OECD har fremlagt en prognose for

Læs mere

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Efterårets vismandsrapport har to kapitler: Kapitel I indeholder en konjunkturvurdering, en vurdering af overholdelsen af

Læs mere

Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte

Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte Nyt kapitel Produktionen (BVT) i en række private erhverv er vokset væsentligt mere end bruttonationalproduktet (BNP) de seneste

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 150(Alm. del) af 6. februar 2014

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 150(Alm. del) af 6. februar 2014 Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 150 Offentligt Folketingets Finansudvalg Finansministeren Christiansborg 29. april 2014 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 150(Alm. del)

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

DØR-rapporten forår 2012 udvikling i strukturel beskæftigelse frem mod 2020 sammenlignet med FM s fremskrivning

DØR-rapporten forår 2012 udvikling i strukturel beskæftigelse frem mod 2020 sammenlignet med FM s fremskrivning Notat Udkast 2. maj 212 DØR-rapporten forår 212 udvikling i strukturel beskæftigelse frem mod 22 sammenlignet med FM s fremskrivning I DØR s forårsrapport 212 indgår en ny fremskrivning af dansk økonomi

Læs mere

Analyser og anbefalinger i

Analyser og anbefalinger i Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2010 Claus Thustrup Kreiner Nationaløkonomisk Forening Juni 2010 Disposition 1) Kort sigt: Konjunktursituationen og finanspolitikken 2) Mellemlangt sigt:

Læs mere

Økonomiske fremskrivninger og finanspolitisk planlægning. Lars Haagen Pedersen

Økonomiske fremskrivninger og finanspolitisk planlægning. Lars Haagen Pedersen Økonomiske fremskrivninger og finanspolitisk planlægning Lars Haagen Pedersen September 2015 OVERSIGT Økonomiske fremskrivninger Kort om finanspolitiske rammer i Danmark Finanspolitisk planlægning 2 ØKONOMISKE

Læs mere

2. Marts Konvergensprogram, 2009

2. Marts Konvergensprogram, 2009 . Marts 1 Konvergensprogram, 9 Hvad er konvergensprogrammet? Udarbejdes i henhold til EU s Stabilitets- og Vækstpagt med henblik på at redegøre for overholdelse af konvergenskriterier for euromedlemskab

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 VIRKNING AF KONJUNKTU-

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 VIRKNING AF KONJUNKTU- 18. marts 2008 af Martin Madsen (direkte tlf. 33 55 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 VIRKNING AF KONJUNKTU- RER, OLIEPRIS OG SKATTELETTELSER PÅ DE OFFENTLIGE FINANSER Højkonjunkturen i årene efter

Læs mere

Strukturel budget balance i DØR. Finanspolitiska rådet 23. januar 2015

Strukturel budget balance i DØR. Finanspolitiska rådet 23. januar 2015 Strukturel budget balance i DØR Finanspolitiska rådet 23. januar 2015 Indhold 1. Strukturel budget balance i Budgetloven 2. Finansministeriets metode 3. DØR s strukturelle budget balance to metoder 4.

Læs mere

ECB Månedsoversigt Marts 2009

ECB Månedsoversigt Marts 2009 LEDER På baggrund af den regelmæssige økonomiske og monetære analyse besluttede Styrelsesrådet på mødet den 5. marts 2009 at nedsætte s officielle renter med yderligere 50 basispoint. Renten ved eurosystemets

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse August 13 Økonomisk Redegørelse August 13 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: Rosendahls Schultz

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, langsigtede finanspolitiske udfordringer og arbejdsmarkedet

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, langsigtede finanspolitiske udfordringer og arbejdsmarkedet Pressemeddelelse Vismandsrapport om konjunktursituationen, langsigtede finanspolitiske udfordringer og arbejdsmarkedet Materialet er klausuleret til torsdag den 1. november 2012 kl. 12 Vismændenes oplæg

Læs mere

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 15. november 2011 Indledning I nærværende notat belyses effekten af et marginaleksperiment omhandlende forøgelse af arbejdstiden i den offentlige

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 25 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Svagt positiv nettotilgang til ledighed Nettotilgangen til

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 14. november 2013 Kommissionens prognose:

Læs mere

Maj 2016. Økonomisk Redegørelse

Maj 2016. Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 216 Økonomisk Redegørelse Maj 216 Økonomisk Redegørelse Maj 216 Økonomisk Redegørelse Maj 216 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Denne publikation

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 256 af 19. april 2016 stillet efter ønske fra

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Økonomisk Redegørelse Maj 15 Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse Maj 15 I tabeller kan afrunding

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 51 Indhold: Ugens tema Ugens tendens Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Regeringen forventer økonomisk fremgang i de kommende år Stort overskud på handelsbalancen

Læs mere

Status på 2020-planen og på målet for offentligt forbrug

Status på 2020-planen og på målet for offentligt forbrug Status på 2020-planen og på målet for offentligt forbrug Der er plads til en real offentlig forbrugsvækst på 0,7 pct. årligt fra 2014 til 2020 uden nye reformer og til samtidig at sikre balance på den

Læs mere

KAPITEL II FREMSKRIVNING TIL 2020

KAPITEL II FREMSKRIVNING TIL 2020 Dansk Økonomi forår KAPITEL II FREMSKRIVNING TIL II.1 Indledning Pres på de offentlige finanser Danmark er ramt af langvarig lavkonjunktur. De offentlige finanser er hårdt ramt dels som følge af lavere

Læs mere

Global handel og eksportmarkedsvækst

Global handel og eksportmarkedsvækst Global handel og eksportmarkedsvækst Nyt kapitel Der har siden tilbageslaget i 8 været en forholdsvis træg vækst i verdenshandlen sammenlignet med væksten i den globale produktion. Den svækkede sammenhæng

Læs mere

Det nationale reformprogram Danmark 2014

Det nationale reformprogram Danmark 2014 Det nationale reformprogram Danmark 2014 April 2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Den økonomiske ramme... 5 3. De landespecifikke anbefalinger... 11 3.1 Finanspolitisk konsolidering frem mod 2013 og styrket

Læs mere

Analyse 21. august 2012

Analyse 21. august 2012 21. august 2012. Finanspolitik i 00 erne Hovedkonklusioner Finanspolitikken er samlet blevet lempet med i størrelsesordenen 6 pct. af BNP godt 110 mia. kr. fra 2003 til 2010. Ca. halvdelen af lempelsen

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 13 Økonomisk Redegørelse Maj 13 Økonomisk Redegørelse Maj 13 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 143 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 143 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 143 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 29. april 2016 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 143 (Alm. del) af 29. januar 2016

Læs mere

Nye spilleregler for finanspolitikken: Muligheder og begrænsninger

Nye spilleregler for finanspolitikken: Muligheder og begrænsninger Nye spilleregler for finanspolitikken: Muligheder og begrænsninger Nationaløkonomisk Forening Den 6. marts 2013 John Smidt Sekretariatschef i DØRS Oversigt 1. Kort om de hidtidige finanspolitiske rammer

Læs mere

ECB Månedsoversigt September 2014

ECB Månedsoversigt September 2014 LEDER På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyser besluttede Styrelsesrådet på mødet den 4. september 2014 at nedsætte renten ved Eurosystemets primære markedsoperationer med 10 basispoint

Læs mere

Fastsættelse af udgiftslofter for maj 2013

Fastsættelse af udgiftslofter for maj 2013 Fastsættelse af udgiftslofter for 2014-17 17. maj 2013 1. Sammenfatning Budgetloven, der blandt andet implementerer finanspagtens budgetbalancekrav, blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget i juni

Læs mere

Kommentar til lovforslag om udgiftslofter

Kommentar til lovforslag om udgiftslofter d. 22.10.2014 Kommentar til lovforslag om udgiftslofter Formandsskabets bemærkninger til lovforslagene indgår i Dansk Økonomi, efterår 2014. Dette notat opsummerer disse bemærkninger. Finansministeren

Læs mere