Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1)"

Transkript

1 BEK nr 696 af 26/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST Senere ændringer til forskriften BEK nr 689 af 12/06/2013 BEK nr 1904 af 29/12/2015 Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1) I medfør af 7, stk. 1, nr. 9, 17, stk. 3, 18, 67, 73, 80, 92, og 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som ændret ved lov nr af 21. december 2011 og lov nr. 446 af 23. maj 2012, fastsættes: Kapitel 1 Definitioner 1. I denne bekendtgørelse forstås ved: 1) Forebyggelse og bekæmpelse af rotter: Effektiv forebyggelse og bekæmpelse, der udøves af en autoriseret person for at forebygge og udrydde rotter eller opnå et efter sagkyndigt skøn tilstrækkeligt lavt niveau i rottebestanden. 2) Erhvervsmæssig rottebekæmpelse: Firma eller person, som mod betaling foretager forebyggelse eller bekæmpelse af rotter eller yder vejledning herom. 3) Byzone, sommerhusområde og landzone: De områder, der efter gældende lovgivning er byzoner, sommerhusområder og landzoner. 4) Fødevarevirksomheder: Virksomheder, der behandler eller sælger madvarer, drikkevarer, nydelsesmidler og andre varer, der er bestemt til eller må antages at skulle fortæres af mennesker. 5) Rottesikring af ejendomme: Foranstaltninger på bygninger, herunder brønde, stikledninger og grundarealer, så disse overalt er forsvarligt sikrede mod rotter. 6) Rottespærre: Mekanisk eller elektronisk anordning til indsætning i brønde i stik- og hovedledninger, som har til formål at slå rotter ihjel eller hindre disse i at passere opstrøms i en ledning. 7) Foderstation: Beholder af plast, metal eller træ, hvortil rotter kan have adgang, der kan indeholde gift, smækfælder eller ugiftige indikatorblokke. 8) Sikringsordning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter: En aftale mellem en autoriseret person og en grundejer eller lejer, der omfatter en bygningsgennemgang, der eventuelt suppleres med opstilling af foderstationer eller lignende. 9) Forekomst af rotter: Observation af rotter eller spor efter rotter. 10) Autoriseret person: En person, som har opnået autorisation i medfør af 14 eller 23, eller en virksomhed, der beskæftiger autoriserede personer. Generelle pligter 2. Enhver, der konstaterer forekomst af rotter, er ansvarlig for, at dette straks anmeldes til kommunalbestyrelsen. 3. Grundejere skal rottesikre og renholde deres ejendomme herunder brønde og stikledninger således, at rotters levemuligheder på ejendommene begrænses mest muligt. 1

2 Kommunalbestyrelsens pligter 4. Kommunalbestyrelsen skal sørge for at foretage en effektiv bekæmpelse af rotter (Rattus norvegicus og Rattus rattus). Bekæmpelse af rotter skal foregå i overensstemmelse med de af Naturstyrelsen udarbejdede retningslinjer. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal senest 8 dage efter at have modtaget anmeldelse om forekomst af rotter foretage tilsynsbesøg. I tilfælde af forekomst af rotter indendørs i beboelser og på fødevarevirksomheder skal tilsynsbesøg foretages uden ugrundet ophold. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan lade bekæmpelse af rotter udføre af enten kommunens eget autoriserede personale eller ved at indgå en kontrakt om bekæmpelse af rotter med en autoriseret person. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen, der har indgået kontrakt med en autoriseret person om kommunal bekæmpelse af rotter, skal føre tilsyn med, at bestemmelserne i kontrakten overholdes. 5. Kommunalbestyrelsen skal ved bekæmpelse af rotter med kemiske midler (antikoagulanter) anvende antikoagulanten med det svageste aktivstof først. Stk. 2. I tilfælde af, at kommunalbestyrelsen konstaterer resistens, finder stk. 1 ikke anvendelse. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at deltage i undersøgelser foranstaltet af Naturstyrelsen med henblik på undersøgelse af resistens mod antikoagulanter hos rotter. 6. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en handlingsplan på baggrund af de af Naturstyrelsen fastsatte minimumskrav, jf. bilag 1. Handlingsplanen skal offentliggøres på kommunens hjemmeside. Kommunalbestyrelsen skal revidere handlingsplanen minimum hvert 3. år. 7. Kommunalbestyrelsen skal som grundejer, hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt, på eksisterende kommunale skoler, plejehjem og daginstitutioner opsætte rottespærrer på kloakledninger, der fører ind til de pågældende områder. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal ligeledes som grundejer, hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt, opsætte rottespærrer i forbindelse med byggemodning af kommunale skoler, plejehjem, daginstitutioner og parcelhusområder på kloakledninger, der fører ind til de pågældende områder. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan, hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt, når den har opnået tilladelse fra grundejeren, opsætte rottespærrer på samtlige kloakledninger, der fører ind til eksisterende hospitaler. Stk. 4. Adgangen i stk. 3 gælder tillige i forbindelse med byggemodning af hospitaler. Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan desuden efter aftale med spildevandsforsyningsselskabet opsætte rottespærrer andre steder end angivet i stk. 1-4 eller anvende giftblokke som led i bekæmpelse af rotter i kloaknettet. Stk. 6. Opsætning af rottespærrer og anvendelse af giftblokke skal fremgå af handlingsplanen, jf. 6. Stk. 7. Når der ved private byggemodninger af parcelhusgrunde er opsat rottespærrer, afgør spildevandsforsyningsselskabet i forbindelse med overtagelse af ledningsanlægget, om rottespærrer fortsat skal anvendes. Tilsvarende gælder ved kommunale byggemodninger af parcelhusgrunde, hvor forsyningsselskabet har forsyningspligten. 8. Kommunalbestyrelsen skal lade alle faste ejendomme i landzone samt landbrugsejendomme i byzone undersøge for rotter. På ejendomme, hvor der ikke træffes nogen hjemme, skal den autoriserede person aflevere en skriftlig meddelelse med opfordring til grundejer eller lejer om at anmelde eventuel forekomst af rotter. Stk. 2. Besøg på de i stk. 1 nævnte ejendomme sker på grundlag af de af kommunalbestyrelsen udarbejdede lister over ejendomme i landzone og landbrugsejendomme i byzone. Stk. 3. De undersøgte ejendomme, jf. stk. 1, inddeles i to kategorier: 1) ejendomme, hvor der ikke er forekomst af rotter, eller hvor der ikke træffes nogen hjemme. 2) ejendomme, hvor der er forekomst af rotter. 2

3 Stk. 4. På de i stk. 3, nr. 1, nævnte ejendomme skal kommunalbestyrelsen herefter foretage tilsynsbesøg hvert 2. år. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at tilsynet af ejendomme sker i etaper med 6 måneders mellemrum i den 2-årige periode. Stk. 5. På de i stk. 3, nr. 2, nævnte ejendomme skal kommunalbestyrelsen iværksætte bekæmpelse efter gældende regler. Derudover skal kommunalbestyrelsen foranstalte, at der med 6 måneders intervaller foretages tilsynsbesøg. Når en ejendom efter tre på hinanden følgende tilsynsbesøg ikke længere har forekomst af rotter, vil den pågældende ejendom være omfattet af reglerne for de i stk. 3, nr. 1, nævnte ejendomme. Stk. 6. Tilsynsbesøg, der foretages i medfør af stk. 5, forudsætter, at ejer, lejer eller dennes repræsentant er til stede og bliver informeret om eventuel giftudlægning. Stk. 7. Såfremt der på en ejendom, hvor der ikke er forekomst af rotter, jf. stk. 3, nr. 1, på et senere tidspunkt konstateres rotter, vil denne herefter være omfattet af reglerne for ejendomme i henhold til stk. 3, nr. 2. Stk. 8. I byzoner og sommerhusområder foretager kommunalbestyrelsen bekæmpelsen efter anmeldelse, medmindre særlige forhold nødvendiggør et regelmæssigt tilsyn. Ejer, lejer eller dennes repræsentant skal informeres om eventuel giftudlægning. Stk. 9. Kommunalbestyrelsen er ved ethvert tilsynsbesøg såvel i byzone som i landzone, hvor der konstateres rotter, ansvarlig for at registrere oplysninger som angivet i bilag Kommunalbestyrelsen skal to gange årligt sørge for, at kommunens borgere får fornøden orientering om, at konstaterede forekomster af rotter skal anmeldes til kommunen. 10. I fødevarevirksomheder foretages eftersyn for rotter samtidig med Fødevareregionens kontrol. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen og Fødevareregionerne skal gensidigt underrette hinanden om henholdsvis iværksat bekæmpelse af rotter og forekomst af rotter. 11. Kommunalbestyrelsen kan meddele en grundejer påbud om undersøgelse samt udførelse af de fornødne foranstaltninger i forbindelse med bekæmpelse af rotter. Stk. 2. Naturstyrelsen kan meddele kommunalbestyrelsen påbud som nævnt i stk. 1, når kommunalbestyrelsen er grundejer. 12. Kommunalbestyrelsen skal én gang årligt senest 1. april indsende beretninger om de foranstaltninger, der i det foregående år har været truffet i kommunen med hensyn til bekæmpelse af rotter. Kommunalbestyrelsen skal give andre oplysninger vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af rotter, som Naturstyrelsen måtte anmode om. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tillige indberette oplysninger, jf. 18, stk. 2, til Naturstyrelsen én gang årligt senest den 1. april for det foregående år. Kapitel 2 Autorisation 13. Etablering af sikringsordninger samt forebyggelse og bekæmpelse af rotter, jf. 1, nr. 1, må kun foretages af en autoriseret person. 14. Autorisation til forebyggelse og bekæmpelse af rotter kan kun opnås af personer med dokumentation for enten 1) minimum 6 måneders relevant ansættelse i kommunal teknisk forvaltning, 2) minimum 6 måneders relevant ansættelse i spildevandsforsyningsselskab 3) minimum 6 måneders relevant ansættelse i kloak- og afløbsbranche, 4) minimum 6 måneders relevant ansættelse hos Fødevarestyrelsen eller Fødevareregion eller 5) minimum 3 måneders erhvervsmæssig erfaring med muse- eller rottebekæmpelse. 3

4 Stk. 2. Autorisation meddeles, når ansøgeren har deltaget i det i 16 nævnte kursus og over for Naturstyrelsen ved en prøve har dokumenteret at besidde fornøden viden om rotters levevis og deres forebyggelse og bekæmpelse samt lovgivning i relation til rotter, herunder relevante dele af dyreværnslovgivningen. Denne viden skal omfatte kendskab til rottesikring af bygninger og afløbssystemer og anvendelse af bekæmpelsesmidler. 15. Personer, der har fået ansættelse i en virksomhed som beskæftiger autoriserede personer, kan under en autoriseret persons instruktion og på dennes ansvar arbejde med bekæmpelse af rotter. Dog skal de pågældende personer, senest tre måneder efter ansættelsesforholdets start, tilmeldes et autorisationskursus, jf. 16, med henblik på at opnå autorisation. Autorisation skal være opnået senest halvandet år efter ansættelsesforholdets start. 16. Naturstyrelsen afholder kurser med henblik på aflæggelse af den i 14 nævnte prøve. Kursusudgifterne afholdes af kursusdeltagerne. Stk. 2. Optagelse på kursus sker ved ansøgning. Ansøgning indgives til Naturstyrelsen, jf. 33, stk. 6. Stk. 3. Kun personer, der opfylder betingelserne i 14 eller 15 kan optages på kurset. Den autoriserede person 17. Ved indgåelse af kontrakt om en sikringsordning skal den autoriserede person foretage en bygningsgennemgang, der har til formål at identificere fejl og mangler ved bygninger, afløbssystemer og arealer, som gør, at rotter kan skaffe sig adgang til eller opholde sig de pågældende steder. Bygningsgennemgangen skal fornys hvert 3. år. Bygningsgennemgangen skal dokumenteres i en rapport, der beskriver bygningens fejl og mangler i relation til sikring mod rotter. Grundejer eller lejer skal have udleveret en genpart af rapporten. Stk. 2. Bygningsgennemgangen skal omfatte alle matrikler med tilhørende bygninger og afløbssystemer, som aftalen vedrører. Stk. 3. Såfremt en grundejer eller en lejer indgår eller fornyer en aftale med en autoriseret person om en sikringsordning med rottebekæmpelse, skal den autoriserede person drage omsorg for, at aftalen straks anmeldes skriftligt til kommunalbestyrelsen. Ligeledes skal ændring og ophævelse af aftalen straks anmeldes skriftligt til kommunalbestyrelsen. Stk. 4. De kommunale tilsynsmyndigheder kan forlange at se bygningsgennemgangsrapporten og tilsynsrapporter, jf. stk. 1 og 18, stk. 1, hvis det skønnes nødvendigt af hensyn til en effektiv rottebekæmpelse. Stk. 5. Der må ikke indgås kontrakt om en sikringsordning så længe, der er forekomst af rotter på en ejendom. Stk. 6. Den autoriserede person, der i henhold til stk. 1, indgår kontrakt om en sikringsordning, er forpligtet til at foretage effektiv bekæmpelse af rotter på ejendommen. 18. Foderstationer med antikoagulerende gift, der opsættes som led i en sikringsordning, skal tilses mindst 4 gange årligt. Ved hvert tilsyn skal der udarbejdes en tilsynsrapport, der angiver forekomst af rotter, udlagt gift, samt eventuelle fejl og mangler ved bygninger og afløbssystemer eller tilhørende arealer. Stk. 2. En autoriseret person, der anvender de i stk. 1 nævnte foderstationer, skal én gang årligt senest den 1. februar til kommunalbestyrelsen indberette type samt antal kg af de i det foregående år anvendte bekæmpelsesmidler. 19. Uden for kommunens åbningstid, hvor kommunal rottebekæmpelse ikke kan tilkaldes, kan en grundejer eller lejer i tilfælde af forekomst af rotter indendørs i beboelser og på fødevarevirksomheder indgå en aftale med en autoriseret person om bekæmpelse. 4

5 Stk. 2. Ved indgåelse af en aftale, som nævnt i stk. 1, skal et aftaleskema, jf. bilag 3, underskrives af både den autoriserede person og grundejer eller lejer. Den autoriserede person skal straks fremsende en genpart af aftaleskemaet til kommunalbestyrelsen. Stk. 3. De udgifter, der er forbundet med bekæmpelse af rotter i medfør af stk. 1, afholdes af grundejer eller lejer. Stk. 4. Grundejere, der har indgået aftale om rottebekæmpelse i medfør af stk. 1, kan efterfølgende vælge at anmode kommunalbestyrelsen om at foretage den videre bekæmpelse på adressen. 20. Kun personer, der i henhold til 14 har opnået autorisation til at bekæmpe rotter, kan: 1) indgå kontrakter om sikringsordninger, jf. 1, nr. 8, 2) foretage bekæmpelse af rotter på vegne af en kommunalbestyrelse, jf. 4, stk. 3, 3) opsætte rottespærrer i brønde i stik- og hovedledninger, 4) foretage bekæmpelse af rotter hos grundejer eller lejer, hvor der er indgået en aftale om en sikringsordning, og 5) foretage bekæmpelse uden for kommunal åbningstid, jf. 19, stk. 1. Stk. 2. En autoriseret person må ikke i andre tilfælde end angivet i stk. 1, foretage bekæmpelse af rotter. 21. Den autoriserede person, der indgår aftale om sikringsordning m.v. skal oplyse den relevante modtager af ydelsen (grundejer, lejer eller kommunen) om: 1) kontaktoplysninger til Naturstyrelsen, som har meddelt autorisation og fører tilsyn med den autoriserede, 2) de brancheorganisationer, som den autoriserede person er medlem af, og 3) hvis autorisationen er meddelt i et andet EU- eller EØS-land, i hvilket land autorisationen er meddelt. Stk. 2. Disse oplysninger skal gøres tilgængelige eller meddeles klart og entydigt og i god tid inden kontraktens indgåelse eller inden udførelsen af tjenesteydelsen, hvis der ikke indgås skriftlig aftale. 22. En autoriseret person, der foretager bekæmpelse af rotter med kemiske midler (antikoagulanter), skal anvende antikoagulanten med det svageste aktivstof først. Stk. 2. I tilfælde af, at den autoriserede person konstaterer resistens, finder stk. 1, ikke anvendelse. Autorisation af udenlandske ansøgere 23. Naturstyrelsen meddeler personer, hvis erhvervsmæssige kvalifikationer er erhvervet i et EU-, EØS-land eller i et land, som EU har indgået aftale med om udøvelse af lovregulerede erhverv i udlandet, og som kan sidestilles med den i 14 nævnte uddannelse og prøve, autorisation til at bekæmpe rotter. 24. Personer som nævnt i 23, der agter at etablere sig i Danmark, skal for at kunne få meddelt autorisation indgive skriftlig ansøgning til Naturstyrelsen eller via om anerkendelse af de erhvervsmæssige kvalifikationer. Stk. 2. En ansøgning efter stk. 1 skal ledsages af følgende dokumentation: 1) bevis for ansøgerens nationalitet, og 2) bevis for ansøgerens erhvervsmæssige kvalifikationer i form af: a) kopi af kursus- eller uddannelsesbeviser, som giver adgang til at udøve erhvervet som rottebekæmper, hvis erhvervet er lovreguleret i det pågældende land, og b) dokumentation vedrørende eventuel erhvervserfaring, eller c) bevis for, at ansøgeren erhvervsmæssigt har udført rottebekæmpelse på fuldtidsbasis i mindst to år i løbet af de sidste ti år og kopi af et eller flere kursus- eller uddannelsesbeviser, hvis erhvervet ikke er lovreguleret i det pågældende land. Stk. 3. Naturstyrelsen kan i tilfælde af begrundet tvivl kræve en bekræftelse af ægtheden af certifikater og uddannelsesbeviser, jf. stk. 2, nr. 2, hos de kompetente myndigheder i det land, hvor certifikaterne eller uddannelsesbeviserne er udstedt. 5

6 Stk. 4. Hvis et uddannelsesbevis udstedt af en kompetent myndighed i et af de i 23, stk. 1, nævnte lande omfatter uddannelse, der helt eller delvist er taget på en uddannelsesinstitution, der er lovligt etableret i et andet land, kan Naturstyrelsen i tilfælde af begrundet tvivl sammen med den kompetente myndighed i udstedelseslandet kontrollere: 1) om uddannelsesforløbet ved den pågældende uddannelsesinstitution er formelt attesteret af den uddannelsesinstitution, der er etableret i udstedelseslandet, 2) om det udstedte eksamensbevis er det samme som det, der ville være udstedt, hvis uddannelsesforløbet var fulgt i sin helhed i udstedelseslandet, og 3) om uddannelsesbeviset giver samme erhvervsrettigheder i udstedelseslandet. 25. Personer, der er omfattet af 23, og som agter midlertidig eller lejlighedsvist at udøve rottebekæmpelse, er undtaget fra uddannelseskravet i 14. Stk. 2. Med henblik på at undgå alvorlig skade for grundejeren eller den offentlige sundhed eller sikkerhed skal ovennævnte personer, inden erhvervsudøvelsen påbegyndes første gang, underrette Naturstyrelsen herom ved indgivelse af en skriftlig anmeldelse med henblik på eventuel kontrol af de erhvervsmæssige kvalifikationer. Stk. 3. En anmeldelse efter stk. 2 skal ledsages af følgende dokumentation: 1) bevis for anmelderens nationalitet, 2) attestation for, at anmelderen lovligt er etableret i et EU-, EØS-land eller et land, som EU har indgået aftale med om udøvelse af lovregulerede erhverv, for dér erhvervsmæssigt at udføre erhvervet som rottebekæmper, og at det på tidspunktet for indgivelse af attestation i forbindelse med anmeldelsen ikke er forbudt anmelderen at udøve dette erhverv, heller ikke midlertidigt, og 3) bevis for anmelderens kvalifikationer, eller 4) bevis for, at ansøgeren erhvervsmæssigt har udført rottebekæmpelse på fuldtidsbasis i mindst to år i løbet af de sidste ti år og kopi af et eller flere kursus- eller uddannelsesbeviser, hvis erhvervet ikke er lovreguleret i det pågældende land. Stk. 4. Anmelderen, jf. stk. 2, skal forny anmeldelsen én gang om året, senest et år efter indgivelsen af anmeldelsen eller den seneste fornyelse, hvis den pågældende fortsat ønsker at udføre erhvervet i Danmark midlertidigt eller lejlighedsvist i løbet af det kommende år. Stk. 5. Ved fornyelse af anmeldelsen, jf. stk. 4, skal der indgives fornyet dokumentation, jf. stk. 3, i det omfang, der er sket væsentlig ændring i forhold til den allerede fremlagte dokumentation. Stk. 6. Hvis der er væsentlig forskel mellem anmelderens faglige kvalifikationer og den uddannelse, der kræves i Danmark i henhold til denne bekendtgørelse, og denne forskel kan skade den offentlige sundhed eller sikkerhed, skal den pågældende over for Naturstyrelsen bevise, at vedkommende har erhvervet den manglende viden eller kompetence. Naturstyrelsen kan kræve, at anmelderen består en egnethedsprøve. De nærmere krav til egnethedsprøven fastsættes i afgørelsen af Naturstyrelsen. Stk. 7. Naturstyrelsen kan pålægge anmelderen betaling for afholdelse af udgifter til gennemførelse af egnethedsprøven eller eventuel supplerende uddannelse. Betalingens størrelse overstiger ikke de beløb, som opkræves i forbindelse med gennemførelse af undervisning, eksamination m.v. på det pågældende område. Betalingen fastsættes og opkræves af Naturstyrelsen. Stk. 8. Afgørelse på baggrund af egnethedsprøve og de heraf nødvendige foranstaltninger træffes senest en måned efter, afgørelse om udførelse af egnethedsprøven er blevet truffet. Anmelderen kan påbegynde, erhvervet som rottebekæmper senest en måned efter, der er truffet afgørelse efter stk. 6. Stk. 9. Foreligger der fra Naturstyrelsen ikke en afgørelse inden for de efter stk. 6 og stk. 8 angivne frister, kan anmelderen påbegynde erhvervet som rottebekæmper. 26. Naturstyrelsen behandler ansøgninger om autorisation efter 23 hurtigst muligt og senest tre måneder efter modtagelsen af ansøgningen. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor ansøgeren har indsendt alle de oplysninger, der påhviler denne at indsende efter 24, stk. 2. 6

7 Stk. 2. Naturstyrelsen kan forlænge fristen i stk. 1 med en måned, hvis sagens kompleksitet berettiger det. Naturstyrelsen giver ansøger meddelelse om forlængelsen inden udløbet af fristen efter stk. 1. Meddelelsen skal indeholde en begrundelse for forlængelsen. Stk. 3. Uanset fristerne i stk. 1 eller stk. 2 må ansøgeren ikke påbegynde hvervet som rottebekæmper, før Naturstyrelsen har truffet afgørelse om meddelelse af autorisation. 27. Naturstyrelsen skal inden for en måned kvittere for modtagelsen af en ansøgning om autorisation. Kvitteringen skal indeholde følgende oplysninger: 1) den offentliggjorte frist for behandlingen af den pågældende ansøgning og muligheden for, at fristen kan blive forlænget med en måned, hvis sagens kompleksitet berettiger det, jf. 26, stk. 2, 2) oplysning om, at ansøgeren ikke må påbegynde hvervet som rottebekæmper før, Naturstyrelsen har truffet afgørelse om meddelelse af autorisation, 3) oplysning om, at Naturstyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed, men at der er mulighed for at anlægge søgsmål, jf. 30, stk. 1, og 4) eventuel oplysning om tilsendelse af manglende dokumentation. Stk. 2. Naturstyrelsen kan hos de kompetente myndigheder i det land, hvor anmelder er etableret, for udførelse af erhvervet som rottebekæmper, som anmelderen foretager i Danmark, indhente de nødvendige oplysninger om de i 24, stk. 4, nr. 2 og 3, nævnte forhold samt om anmelderen i stilling eller erhverv i øvrigt har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at erhvervet ikke vil blive udøvet på forsvarlig måde. Stk. 3. Naturstyrelsen kan videregive oplysninger til de myndigheder i de i 23 nævnte lande til brug for behandling af klager over tjenesteyderens udøvelse af erhverv om rottebekæmper i overensstemmelse med lov om behandling af personoplysninger. 28. Naturstyrelsen underretter inden for en måned fra modtagelsen af anmeldelsen og fuldstændig dokumentation efter 25, stk. 3, sin beslutning om ikke at foretage en kontrol af de erhvervsmæssige kvalifikationer eller resultatet af en sådan kontrol. Stk. 2. Naturstyrelsen kan forlænge fristen med en måned, hvis sagens kompleksitet berettiger det. Naturstyrelsen giver anmelder meddelelse om forlængelsen og om varigheden heraf inden udløbet af fristen efter stk. 1. Meddelelsen skal indeholde en begrundelse for forlængelsen. Stk. 3. Naturstyrelsen skal efter en fristforlængelse efter stk. 2 have truffet afgørelse senest to måneder efter modtagelsen af den fuldstændige dokumentation. Stk. 4. Anmelderen må ikke påbegynde erhvervet som rottebekæmper, før Naturstyrelsen har truffet afgørelse om godkendelse af anmeldelsen, jf. dog stk. 5. Stk. 5. Foreligger der fra Naturstyrelsen ikke en afgørelse inden for de efter stk. 1 og stk. 2 angivne frister, kan anmelderen påbegynde erhvervet som rottebekæmper. Tilbagekaldelse af autorisation 29. Naturstyrelsen kan tilbagekalde en autorisation, hvis indehaveren heraf under udøvelse af sit erhverv med forebyggelse og bekæmpelse af rotter gør sig skyldig i grov eller oftere gentagen forsømmelighed. Stk. 2. Tilbagekaldelse kan ske for et tidsrum af minimum 1 år eller for bestandigt. 30. Naturstyrelsens afgørelser efter 23, 25, stk. 8, og 29, stk. 1, kan af ansøgeren eller autorisationsindehaveren forlanges indbragt for domstolene. Anmodning herom skal fremsættes over for Naturstyrelsen inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Naturstyrelsens afgørelse skal indeholde oplysning herom. Naturstyrelsen anlægger sag mod den pågældende i den borgerlige retsplejes former. 7

8 Stk. 2. Sagsanlæg som følge af Naturstyrelsens afgørelse om tilbagekaldelse af autorisation på grund af grov eller oftere gentagen forsømmelighed har opsættende virkning. Den opsættende virkning omfatter tillige fristen på 4 uger, jf. stk. 1, 2. punktum. 31. En person, der er autoriseret til at bekæmpe rotter, kan ved dom blive frakendt sin autorisation for et tidsrum af minimum 1 år eller for bestandigt, jf. 30, stk. 1. Kapitel 3 Gebyr 32. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der skal opkræves gebyr til dækning af omkostningerne ved den kommunale rottebekæmpelse. Stk. 2. Gebyret pålægges samtlige faste ejendomme i kommunen og opkræves som en andel af ejendomsværdien. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen fastsætter for hvert regnskabsår de nærmere bestemmelser om gebyrets størrelse. Stk. 4. Gebyret kan opkræves sammen med de kommunale ejendomsskatter. Kommunalbestyrelsen kan ikke meddele dispensation for betaling af gebyret. Kapitel 4 Naturstyrelsens konsulenter 33. Naturstyrelsens konsulenter fører tilsyn med, at kommunalbestyrelsen opfylder de i bekendtgørelsen nævnte pligter. Stk. 2. Naturstyrelsen kan efter forhandling med en kommunalbestyrelse dispensere fra forpligtelsen til at undersøge alle ejendomme i landzone. Stk. 3. Naturstyrelsen skal i samarbejde med kommunalbestyrelsen rådgive borgere i bekæmpelsesarbejdet. Stk. 4. Naturstyrelsen kan påbyde kommunalbestyrelsen at opfylde dens forpligtelser og kan påbyde den at foretage hyppigere eller yderligere foranstaltninger end de allerede trufne. Stk. 5. Naturstyrelsen kan foretage rottebekæmpelse inden for bestemt afgrænsede områder efter særlige metoder med det formål at afprøve midler eller fremgangsmåder til forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Stk. 6. Naturstyrelsen træffer afgørelse om, hvem der kan optages på kursus, jf. 16. Kapitel 5 Klage og straf 34. Kommunalbestyrelsens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Stk. 2. Naturstyrelsens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. 35. Med bøde straffes den, der: 1) Undlader at foretage anmeldelse, jf. 2. 2) Undlader at udarbejde bygningsgennemgangsrapport, jf. 17, stk. 1 og stk. 2, 3) Undlader at foretage anmeldelse af en sikringsordning med rottebekæmpelse, jf. 17, stk. 3. 4) Indgår aftale om sikringsordning, jf. 17, stk. 5. 5) Undlader at foretage tilsyn og udarbejde tilsynsrapport, jf. 18, stk. 1. 6) Undlader at foretage indberetning til kommunalbestyrelsen, jf. 18, stk. 2. 7) Foretager bekæmpelse af rotter uden at have opnået autorisation, jf. 13 eller 15. 8) Foretager rottebekæmpelse i strid med 19, stk. 1 og stk. 2. 9) Foretager forebyggelse og bekæmpelse af rotter i strid med 20. 8

9 10) Undlader at give de i 21 nævnte oplysninger. 11) Undlader at følge den af Naturstyrelsen vedtagne resistensstrategi, jf. 5 og ) Foretager forebyggelse og bekæmpelse af rotter uden at have indgivet ansøgning samt oplysninger i henhold til ) Foretager forebyggelse og bekæmpelse af rotter i strid med ) Foretager forebyggelse og bekæmpelse af rotter i strid med 28, stk. 4. Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5. Kapitel 6 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 36. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Stk. 2. Bekendtgørelse nr af 13. december 2007 om bekæmpelse af rotter m.v. ophæves. 37. Kommunalbestyrelsen skal senest 6 måneder efter denne bekendtgørelsens ikrafttræden udarbejde en handlingsplan som nævnt i 6 samt iværksætte de i 8 nævnte foranstaltninger. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal senest tre år efter denne bekendtgørelses ikrafttræden have opsat rottespærrer på de i 7 nævnte steder. Stk. 3. Personer, der i henhold til 11 i bekendtgørelse nr af 13. december 2007 om bekæmpelse af rotter m.v. har foretaget bekæmpelse af rotter under en autoriseret persons instruktion og har arbejdet på dennes ansvar, skal senest tre år efter denne bekendtgørelses ikrafttræden have erhvervet autorisation til bekæmpelse af rotter. Ansøgning om optagelse på det i 16 nævnte kursus skal dog være indsendt til Naturstyrelsen senest 18 måneder efter denne bekendtgørelses ikrafttræden. Stk. 4. Autoriserede personer, som har indgået aftaler om sikringsordninger, skal senest tre år efter denne bekendtgørelses ikrafttræden have udarbejdet en bygningsgennemgangsrapport, som nævnt i 17, for samtlige eksisterende sikringsordninger. Grundejer eller lejer skal have udleveret en kopi af rapporten. Miljøministeriet, den 26. juni 2012 IDA AUKEN / Helle Pilsgaard 9

10 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, EU-Tidende 2005 nr. L 255, s. 22 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked, EU-Tidende 2006 nr. L 376, s

11 Bilag 1 Handlingsplanen, jf. 6, skal indeholde følgende minimumskrav: overordnede mål for rottebekæmpelsen i kommunen tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen målelige succeskriterier for rottebekæmpelsen konkret beskrivelse af tiltag til opnåelse af beskrevne mål. I handlingsplanen skal kommunalbestyrelsen, hvor det er relevant, beskrive særlige indsatsområder vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af rotter på følgende steder: ejendomme i landzone, ejendommen i byzone, sommerhusområder og kolonihaveområder, fødevarevirksomheder, kloakker og stikledninger (herunder anvendelsen af kloakblokke og rottespærrer), havnearealer, kommunale genbrugsstationer, lossepladser og deponier, vildtfodringspladser. 11

12 Bilag 2 Oplysningsskema til brug ved tilsynsbesøg, hvor der konstateres rotter 1. Navn og adresse: 2. Ejendomstype: Landbrug Beboelsesejendom Fødevarevirksomhed Anden industri Andet (specificér): 2. Rotter observeret Levende Døde 3. Ejendom kloakeret Ja Nej 4. Røgprøve foretaget Ja Nej (hvis nej, hvad er årsag? ) Årsag til rottetilhold Brud på privat stikledning Defekt vakuumventil Usikret faldstammeudluftning Defekt samlebrønd Defekt tagnedløb Defekt tagbrønd Usikret gulvafløb Defekt vandlås/manglende vandlås Defekte ledninger under eller i bygninger og beboelse Defekt kommunal ledning Defekt kommunal samlebrønd Usikret ydermur (gulvudluftning, rørgennemføring, sprækker, huller m.v.) Utætte døre, porte og vinduer Utæt tagkonstruktion Espaliervækst m.v. op ad mur Spiseligt affald udendørs Fuglefodring Dyrehold (kaniner, fugle m.m.) Andet (specificér). 12

13 6. Bekæmpelse foretaget Nej (hvorfor ikke? ).. Ja Smækfælder Levende fangende fælder Elektriske fælder Udlægning af gift (antikoagulanter) Andet ( f.eks. skydevåben, hund m.m.) Gifttype Coumatetralyl Bromadiolon Difenacoum Brodifacoum Flocoumafen Difethialon Antal kg:... Antal kg:... Antal kg:... Antal kg:... Antal kg:... Antal kg:... Samlet giftforbrug på adressen:... kg Beboer eller lejer informeret om giftudlægning? Ja 7. Opfølgning af bekæmpelse foretaget 1. Dato:. 2. Dato:. 3. Dato:. 4. Dato:. 8. Sag afsluttet Bekæmpers underskrift / dato:.. 13

14 Bilag 3 ERKLÆRING OM ROTTEBEKÆMPELSE UDEN FOR KOMMUNAL ÅBNINGSTID (Indsendes straks til teknisk forvaltning i kommunen) UDFYLDES AF BORGEREN: Jeg erklærer herved, at jeg d.d. har indgået aftale med. (indsæt navn på skadedyrsbekæmpelsesfirma) om rottebekæmpelse på adressen. Jeg erklærer ligeledes, at jeg har kontaktet (indsæt navn på skadedyrsbekæmpelsesfirma) uden for den kommunale rottebekæmpelses åbningstid. Jeg er indforstået med, at kommunen, hvis det skulle vise sig nødvendig, efterfølgende kan deltage i eller overtage rottebekæmpelsen.... (sted)... (dato) Underskrift... UDFYLDES AF SKADEDYRBEKÆMPELSESFIRMAET: Jeg erklærer herved, at (indsæt navn på skadedyrsbekæmpelsesfirma) d.d. indgået aftale med (indsæt navn på kunde) om rottebekæmpelse på adressen Jeg er indforstået med, at kommunen, hvis det skulle vise sig nødvendig, efterfølgende kan deltage i eller overtage rottebekæmpelsen.... (sted)... (dato) Underskrift... 14

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1)

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1) Page 1 of 8 BEK nr 696 af 26/06/2012 Gældende Offentliggørelsesdato: 29-06-2012 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Bilag

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1)

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1) BEK nr 1904 af 29/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-4600-00086 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisning af personale, der betjener renseanlæg for spildevand 1)

Bekendtgørelse om undervisning af personale, der betjener renseanlæg for spildevand 1) BEK nr 916 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1) BEK nr 915 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter Handlingsplan for bekæmpelse af rotter 2016-2018. 1 Indledning Handlingsplanen er en videreførsel af handlingsplan 2013-2015, hvor det overordnede mål er at nedbringe antallet af rotter gennem en effektiv

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune 2013-2015 Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund...3 Overordnede mål for rottebekæmpelsen...4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...5 Målelige

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER 2016-2018 Ballerup Kommune Vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 1. december 2015 Indholdsfortegnelse Lovgivning. 3 Ressourcer 4 Overordnede mål

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter. Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter. Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima 2016-2018 Handlingsplan for bekæmpelse af rotter Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 2 Status 3 Formål med handlingsplan..

Læs mere

Norddjurs Kommunes. Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015

Norddjurs Kommunes. Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015 Afdeling: Teknik og Miljø Dato: Februar 2013 TEKNIK OG MILJØ Norddjurs Kommunes Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10

Læs mere

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1)

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1) BEK nr 1902 af 29/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. 020-00138 Senere ændringer til

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden 2016-2018 Formål og lovgrundlag Nordfyns Kommune har udarbejdet denne handlingsplan for rottebekæmpelse for perioden 2016-2018. Handlingsplanen

Læs mere

Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1)

Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1) BEK nr 1201 af 17/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-21-00004 Senere ændringer

Læs mere

Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune

Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune 2013-2016 Side 1 Indledning og baggrund Rotter er skadedyr, der kan forvolde skader på kloakker og ejendomme, når de søger efter mad og levesteder. Det største

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse

Handlingsplan for rottebekæmpelse Handlingsplan for rottebekæmpelse 2013-2015 Indhold 1. Indledning lovgivning... 2 2. Overordnede mål for rottebekæmpelsen... 3 3. Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen... 4 4. Målelige succeskriterier

Læs mere

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1 Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1 I medfør af 7, stk. 3, nr. 4, og stk. 4, 80, stk. 1 og 2, 92 og 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Indhold Indledning... 2 Handlingsplan 2013-2015... 2 Effektiv kommunal rottebekæmpelse, der lever op til gældende lovkrav... 2 Kemiske bekæmpelsesmidler... 3 Forebyggelse af rotteproblemer... 4 Indsats

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune

Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune Maj 2013 Indledning... 3 Formål med handlingsplanen... 4 Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Aabenraa kommune... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv som fagligt ansvarlig inden for gas-, vandog afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1 I medfør af 15, nr. 3, og 36, stk. 2, i lov

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015 Lovgrundlag I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 696 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter af 29. juni 2012 er Aalborg Kommune

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1)

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1) BEK nr 1292 af 15/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00251 Senere ændringer

Læs mere

FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I REBILD KOMMUNE 3. januar 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse: Emne Side Indholdsfortegnelse 02 Lovgrundlag 03 Overordnede mål for rottebekæmpelse og

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse

Handlingsplan for rottebekæmpelse Vej & Park Sagsbehandler: Sanne Kolding Johansen Handlingsplan for rottebekæmpelse Den 1. juli 2012 trådte en ny Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kraft. I henhold til denne nye

Læs mere

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 4 a, 50, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1)

Bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1) BEK nr 6 af 06/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-14028 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1)

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1) BEK nr 1307 af 23/11/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 07/08749 Senere

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune 2013-2015 Indledning og baggrund Kommunalbestyrelsen skal som noget nyt udarbejde en handlingsplan for at forebygge og bekæmpe rotter i kommunen i henhold

Læs mere

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk Rotteplan 2013-2015 www.skive.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 FORMÅL... 2 3 OVERORDNEDE MÅL FOR ROTTEBEKÆMPELSE... 3 4 SKIVE KOMMUNE... 4 5 TILDELTE RESSOURCER... 5 6 SKIVE KOMMUNES

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg 1) BEK nr 718 af 24/06/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 17. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-720-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1)

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1) BEK nr 151 af 25/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20155000093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Handleplan for rottebekæmpelse i Vordingborg Kommune

Handleplan for rottebekæmpelse i Vordingborg Kommune i Vordingborg Kommune 2014-2016 September 2013 1. Indledning Rotter er uønskede dyr i Danmark, fordi de kan forårsage massive bygningsskader og sprede forskellige sygdomme, herunder flere alvorlige sygdomme,

Læs mere

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1)

Bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis 1) BEK nr 1326 af 10/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7776-00009 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1

Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1 Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1 I medfør af 5, stk. 3, 6, stk. 3 og 5, 13, stk. 5, 58, stk. 4, og 59, stk. 1, i lov

Læs mere

I medfør af 19 i lov om psykologer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 8. marts 2012, som ændret ved lov nr. 190 af 27. februar 2017, fastsættes:

I medfør af 19 i lov om psykologer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 8. marts 2012, som ændret ved lov nr. 190 af 27. februar 2017, fastsættes: BEK nr 568 af 19/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. december 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-1465 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

BEK nr 57 af 13/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016

BEK nr 57 af 13/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 BEK nr 57 af 13/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00008 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson BEK nr 599 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0909636 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Hotel Blicher, Ry - 14. april 2015 Velkommen til informationsmøde om Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Kirsten Søndergaard og Niels Hesthaven Sørensen Flere rotter Udfordringer Flere

Læs mere

Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft 1)

Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft 1) BEK nr 1322 af 14/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-12411-00093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Vision Ingen rotter i gadebilledet Lovgrundlag I henhold til Miljøministeriets

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til udøvelse af virksomhed som farmaceut eller farmakonom på apoteker i Danmark for statsborgere fra EU- og EØS-lande m.v.

Bekendtgørelse om adgang til udøvelse af virksomhed som farmaceut eller farmakonom på apoteker i Danmark for statsborgere fra EU- og EØS-lande m.v. BEK nr 306 af 23/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2018 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1602057 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens BEK nr 63 af 18/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-301-00035

Læs mere

Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013

Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013 Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013 Vedtaget af Byrådet den 17. december 2013 1 Indhold Indledning og baggrund... 3 Overordnede mål for rottebekæmpelsen... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelse...

Læs mere

Kapitel 1. Ansøgning om beskikkelse som landinspektør

Kapitel 1. Ansøgning om beskikkelse som landinspektør Bekendtgørelse om beskikkelse som landinspektør, om anmeldelsespligt ved midlertidig udførelse af tjenesteydelser og om praktiserende landinspektørers oplysningspligter 1 I medfør af 1, stk. 5, 1, stk.

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN

ROTTEHANDLINGSPLAN ROTTEHANDLINGSPLAN 2016-2018 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR 1 INDLEDNING... 3 2 STATUS PÅ ROTTEOMRÅDET... 3 2.1 TILDELTE RESSOURCER PÅ ROTTEOMRÅDET... 3 3 MÅLSÆTNING... 4 4 INDSATSOMRÅDER... 4 5 TILTAG

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse Gribskov Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse Gribskov Kommune Gribskov Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rottebekæmpelse i Gribskov Kommune...4 3. Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...4 4. Evaluering af handlingsplan 2013-15...5 4.1 Brug af gift...5

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som psykolog samt til anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer I medfør af 19 i lov om psykologer m.v. som

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg 1) Bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg 1) (Uddannelsesbekendtgørelsen) I medfør af 7, stk. 3, nr. 1-3, 67, 80, stk. 1 og 2, og 92, i lov om miljøbeskyttelse,

Læs mere

Rottehandlingsplan 2013-2016

Rottehandlingsplan 2013-2016 Rottehandlingsplan 2013-2016 Rottehandlingsplan Status i Ikast-Brande Kommune På nuværende tidspunkt har Ikast-Brande Kommune indgået en aftale med ISS, der foretager de lovbestemte forårs- og efterårskampagner

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune Weile-Skadedyrsrådgivning November 2014 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Status på rotteområdet 4 Målsætning 5 Overordnede

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg 11)

Bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg 11) Bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg 11) I medfør af 7, stk. 3, nr. 1-3 og 92 i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010,

Læs mere

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7.

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. Kommuneinformation NIS 9. July 00 Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love (Implementering af servicedirektivet og I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 757 af.

Læs mere

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes:

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes: BEK nr 882 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600757 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Rotteplan

Rotteplan Rotteplan 2016-2018 www.skive.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 FORMÅL... 2 3 KOMMUNEN... 2 4 BORGERNE... 2 5 LOVGRUNDLAG... 3 6 OVERORDNEDE MÅL FOR ROTTEBEKÆMPELSE FOR 2013-2015...

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015

ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR LOVGRUNDLAG 3 FORMÅL 3 MÅLSÆTNING 3 INDSATSOMRÅDER 4 BESKRIVELSE AF TILTAG TIL OPNÅELSE AF BESKREVNE INDSATSOMRÅDER 4 1. INFORMATION OM

Læs mere

Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006

Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006 Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006 Rottebekæmpelse i Furesø Kommune serviceydelser og strategi Nærværende dokument beskriver de overordnede principper for rottebekæmpelse i Furesø Kommune.

Læs mere

Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts /9

Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts /9 Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts 2013 1/9 Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund... 3 Vision og mål... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen... 5 Målelige succeskriterier for rottebekæmpelse...

Læs mere

Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Rottehandlingsplan 2013-2015

Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Rottehandlingsplan 2013-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen Rottehandlingsplan 2013-2015 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk mtf@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 SIDE 2 Indhold Indledning...

Læs mere

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1)

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1) BEK nr 1564 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2018 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-114-0060 Senere ændringer til forskriften BEK nr 302 af 27/03/2014

Læs mere

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter Planperiode: 2016-2018 Indhold Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Status... 3 Årsag til rottetilhold... 4 Forbrug af rottegifte i perioden... 5 Status på

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2016-18 Vedtaget af Plan-, miljø - og klimaudvalget den 7. februar 2017 1 Indledning, formål og Lovgrundlag Fredensborg kommune har ansvaret for

Læs mere

Bekendtgørelse om virksomhedsansat kontrolpersonale på fjerkræslagterier 1)

Bekendtgørelse om virksomhedsansat kontrolpersonale på fjerkræslagterier 1) BEK nr 1261 af 16/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2011-20-2301-00688 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse. Lolland Kommune Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade Maribo. Udarbejdet august 2016

Handlingsplan for rottebekæmpelse. Lolland Kommune Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade Maribo. Udarbejdet august 2016 ad Handlingsplan for rottebekæmpelse 2016-2018 Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade 7 4930 Maribo Udarbejdet august 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 3 2. Vision... 4 3. Mål...

Læs mere

R A P P O R T. Rottehandlingsplan

R A P P O R T. Rottehandlingsplan R A P P O R T Rottehandlingsplan 2016-2019 // 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 3. Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Ringkøbing-Skjern Kommune... 4 4. Status... 4 5.

Læs mere

Bekendtgørelse om revisorers, translatører og tolkes samt dispachørers udøvelse af tjenesteydelser i et andet land end etableringslandet 1)

Bekendtgørelse om revisorers, translatører og tolkes samt dispachørers udøvelse af tjenesteydelser i et andet land end etableringslandet 1) BEK nr 667 af 26/06/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2006-0005516

Læs mere

2013-2015. Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune

2013-2015. Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune 2013-2015 Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune By og Miljø Hillerød Kommune 2013-2015 Indledning og baggrund Hillerød Kommune skal udarbejde en handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse

Læs mere

I medfør af 1, stk. 5, 4, stk. 3, 4 e og 8, stk. 3, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 17. juni 2013, fastsættes:

I medfør af 1, stk. 5, 4, stk. 3, 4 e og 8, stk. 3, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 17. juni 2013, fastsættes: BEK nr 703 af 17/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-301-00013 Senere ændringer til forskriften BEK nr 63

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1) BEK nr 1453 af 11/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 29. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., By- og Landskabsstyrelsen, j.nr. 009-00042 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15 Vedtaget af byrådet den 2. april 2013 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL 3 3 SUCCESKRITERIER 3 4 STATUS

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan Rottehandlingsplan 2016-2019 Rottehandlingsplan Status i Ikast-Brande Kommune På nuværende tidspunkt foretager Ikast-Brande Kommune selv rottebekæmpelsen i Ikast-Brande Kommune. Rottebekæmpelsen har været

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 1563 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-802-0039 Senere ændringer til forskriften BEK nr 957 af 26/09/2012

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Tårnby & Dragør Kommuner. Rottehandlingsplan

Tårnby & Dragør Kommuner. Rottehandlingsplan Tårnby & Dragør Kommuner Rottehandlingsplan 2013-2015 Teknisk Forvaltning Tårnby Kommune 22-11-2013 14. marts 2014 Mh Indholdsfortegnelse Forord og baggrund:... 2 Overordnede mål for rottebekæmpelse:...

Læs mere

VESTHIMMERLANDS KOMMUNE. Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

VESTHIMMERLANDS KOMMUNE. Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER PROJEKT Vesthimmerlands Kommune Projekt nr. 210947 Version 2 Dokument nr. 125919480 Udarbejdet af JVI Kontrolleret af SHH

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse Formål og lovgrundlag... 3 Opfølgning på handlingsplan 2013-2015... 4 Status på rottebekæmpelse i Lemvig Kommune... 5 Antal

Læs mere

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv UDKAST Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv efter offshoresikkerhedsloven 1 I medfør af 50, stk. 4, 50 a, 50 b, 50 c, 50

Læs mere

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Baggrund Handlingsplanen er udarbejdet efter bekendtgørelse nr. 696 af 26/06/2012 6 og bilag 1, om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Handlingsplanen skal

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 I medfør af 37, stk. 4, 41, 41a, 41b, 74, 74a, 76 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af

Læs mere

Rottehandlingsplan. - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015

Rottehandlingsplan. - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015 Rottehandlingsplan - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015 X Lovgrundlag I henhold til bekendtgørelse nr. 696 af 26. juni 2012 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (Rottebekendtgørelsen), har

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

BEK nr 1488 af 20/11/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin.

BEK nr 1488 af 20/11/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin. BEK nr 1488 af 20/11/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., BLS-466-00122 Senere ændringer til forskriften BEK nr 953 af 27/06/2016

Læs mere

Rottehandlingsplan Køge Kommune. Side 1. Rottehandlingsplan. Køge Kommune

Rottehandlingsplan Køge Kommune. Side 1. Rottehandlingsplan. Køge Kommune Side 1 Rottehandlingsplan Køge Kommune April 2013 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL 3 3 SUCCESKRITERIER 3 4 STATUS OG ORGANISERING 4 4.1 Wise Trap - pilotprojekt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 99 af 29/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-802-0067 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om godkendelse

Læs mere

Bekendtgørelse om autorisation af veterinærsygeplejersker m.v. 1)

Bekendtgørelse om autorisation af veterinærsygeplejersker m.v. 1) BEK nr 1153 af 30/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin. Fødevarestyrelsen, j. nr. 2014-15-209-00019 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) 1)

Bekendtgørelse om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) 1) BEK nr 96 af 04/02/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-131-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelsen signalerer forebyggelseselementet og bør derfor ændre navn til: Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Bekendtgørelsen signalerer forebyggelseselementet og bør derfor ændre navn til: Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. nst@nst.dk Bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter KL har den 10. februar 2012 modtaget høring af udkast til bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter. Overordnet set har den nye rottebekendtgørelse rigtig

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Indledning Rotter er skadegørere, der kan påføre det danske samfund store økonomiske tab, hvis de ikke effektivt holdes nede. Samtidig kan rotter

Læs mere

Bekendtgørelse om indsamling m.v.

Bekendtgørelse om indsamling m.v. BEK nr 820 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-529-0018 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed LBK nr 227 af 03/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-114-0148 Senere ændringer til forskriften LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

UDKAST Bekendtgørelse om autorisation af veterinærsygeplejersker m.v. 1)

UDKAST Bekendtgørelse om autorisation af veterinærsygeplejersker m.v. 1) UDKAST Bekendtgørelse 1) I medfør af 4, stk. 2, 35 og 38, stk. 4, i lov nr. 433 af 9. juni 2004 om dyrlæger, som ændret ved lov nr. 401 af 21. april 2010, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 7,

Læs mere

Anerkendelse af statikere

Anerkendelse af statikere Bilag 3 Anerkendelse af statikere A. Anerkendelse af statikere Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) bemyndiges af Trafik- og Byggestyrelsen til at anerkende statikere inden for følgende rammer: 1 Gyldighed

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune 2016 2018 Det har siden 1. januar 2013 været et krav, at alle kommuner skal have en handlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse og at handlingsplanen

Læs mere

Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet 1)

Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet 1) BEK nr 627 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00018 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v.

Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Givið út 29. september 2017 4. september 2017. Nr. 1060. Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Herved bekendtgøres anordning nr. 1083 af 8. oktober 2014 om

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov Kommune Favrskov Kommune Borgerservice Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Sagsnr. 710 2012 158501 Dokument nr. 710 2015 310317 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov

Læs mere

Bekendtgørelse om udbringning af bekæmpelsesmidler fra luftfartøjer 1)

Bekendtgørelse om udbringning af bekæmpelsesmidler fra luftfartøjer 1) BEK nr 1755 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-029-00406 Senere ændringer

Læs mere

Notat. Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse. Handlingsplan for rottebekæmpelse

Notat. Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse. Handlingsplan for rottebekæmpelse Notat Vedrørende: Handlingsplan for rottebekæmpelse Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse Handlingsplan for rottebekæmpelse skal ifølge bekendtgørelsen som minimum indeholde: overordnede mål for

Læs mere