UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING"

Transkript

1 Europa-Parlamentet Mødedokument B8-0000/2015 UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 om Ecuadors tiltrædelse af handelsaftalen indgået mellem EU og dets medlemsstater og Colombia og Peru (2015/2656(RSP)) Helmut Scholz for Udvalget om International Handel RE\ doc PE v02-00 Forenet i mangfoldighed

2 B8-0000/2015 Europa-Parlamentets beslutning om Ecuadors tiltrædelse af handelsaftalen indgået mellem EU og dets medlemsstater og Colombia og Peru (2015/2656(RSP)) Europa-Parlamentet, der henviser til afslutningen af forhandlingerne mellem EU og Ecuador om landets tiltrædelse af den handelsaftale, der blev indgået mellem EU og Colombia/Peru den 17. juli 2014, der henviser til paraferingen af protokollen, der gør det muligt for Ecuador at slutte sig til sine naboer Colombia og Peru i en præferentiel handelsforbindelse med EU den 12. december 2014, der henviser til betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador af 8. december , der henviser til Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. december 2012 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Colombia og Peru på den anden side 2, der henviser til betænkning af 19. juli 2012 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gennemførelse af den bilaterale beskyttelsesklausul og stabiliseringsmekanismen for bananer i handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Colombia og Peru 3, der henviser til sin beslutning af 13. juni 2012 om handelsaftalen mellem EU og Colombia og Peru 4, der henviser til sin beslutning af 5. maj 2010 om EU's strategi for forbindelserne med Latinamerika og af 21. oktober 2010 om EU's handelsforbindelser med Latinamerika 5, der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2, A. der henviser til, at Ecuadors tiltrædelse af handelsaftalen med Colombia og Peru er endnu et afgørende skridt fremad i samarbejdet med vigtige, ligesindede og hurtigt voksende lande og regioner; 1. minder om, at Europa-Parlamentet forud for godkendelsen af handelsaftalen den 11. december 2012 i sin beslutning af 13. juni 2012 opfordrede Andinlandene til at sikre etableringen af en gennemsigtig og bindende køreplan for menneskerettigheder samt 1 Vedtagne tekster, P7_TA(2014) Vedtagne tekster, P7_TA(2012) Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0347 og P7_TA(2012) Vedtagne tekster, P7_TA(2012) Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0387. PE v /6 RE\ doc

3 miljø- og arbejdsmarkedsmæssige rettigheder og endvidere opfordrede den colombianske og den peruvianske regering til at fremlægge en handlingsplan for bæredygtig udvikling forud for Europa-Parlamentets godkendelse; opfordrer indtrængende alle parter til at arbejde hen imod en effektiv gennemførelse af de fremsendte handlingsplaner for menneskerettigheder samt miljø- og arbejdsmarkedsmæssige rettigheder; 2. påpeger, at de foranstaltninger, som Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil har iværksat med henblik på at bidrage til en vellykket gennemførelse af handlingsplanerne er utilstrækkelige; beklager, at Europa-Parlamentet ikke på passende vis er blevet orienteret om de foranstaltninger, som Kommissionen og Tjenesten for EU's optræden udadtil har iværksat; 3. anmoder Kommissionen om at forelægge Parlamentet en omfattende rapport med fokus på gennemførelsen af handlingsplanerne og de ledsageforanstaltninger, som Kommissionen har iværksat gennem samarbejdsprogrammer inden for uddannelse, erhvervsuddannelse og lovgivning; 4. opfordrer indtrængende regeringen i Ecuador til at tage hensyn til de handlingsplaner, som Colombia og Peru har fremlagt, og til at træffe lignende foranstaltninger, idet dette er en mulighed for at forbedre de generelle levevilkår for landets borgere, herunder for at forbedre menneske- og arbejdstagerrettighederne samt miljøet; 5. understreger, at menneskerettigheder og demokrati er afgørende elementer i de overordnede forbindelser mellem EU og Andinlandene; opfordrer derfor alle parter til at sikre, at alle sociale og politiske rettigheder er garanteret; 6. erkender, at den økonomiske vækst i Ecuador har været inklusiv, hvilket direkte har reduceret fattigdommen og graden af ulighed samt øget middelklassen; glæder sig over, at fattigdommen i Ecuador ifølge de seneste tal fra Verdensbanken faldt fra 37,6 % til 22,5 % i perioden 2006 til 2014, samtidig med at den ekstreme fattigdom blev reduceret fra 16,9 % til 7,7 %; 7. opfordrer parterne til at gennemføre frihandelsaftalen med Ecuador, således at det vil bidrage til at styrke landets sociale udviklingsmodel, sikre de nødvendige respektive beskyttelsesstrukturer, fjerne uligheder og beskytte arbejdstagerne, landbrugerne og miljøet; 8. understreger betydningen af det juridisk bindende og eksigible kapitel om bæredygtig udvikling, der afspejler EU's og Ecuadors fælles vilje til at fremme respekten for samt overholdelsen og håndhævelsen af internationale aftaler på menneskerettighedsområdet, ILO-konventionerne og de vigtigste multilaterale miljøaftaler, såsom konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES); 9. beklager, at anvendelsesområdet for så vidt angår tvistbilæggelseskapitlet i frihandelsaftalen ikke omfatter de bestemmelser, der er fastsat i kapitlet om bæredygtig udvikling; 10. glæder sig over, at Ecuador har ratificeret alle otte grundlæggende ILO-konventioner og insisterer på vigtigheden af en hurtig ratifikation og en effektiv gennemførelse af alle RE\ doc 3/6 PE v02-00

4 ILO's konventioner; beklager, at Ecuador endnu ikke har ratificeret ILO-konvention 129 og opfordrer den ecuadorianske regering til effektivt at gennemføre ILO's konvention 87 og 98 samt fremhæver betydningen af, at arbejdstagerne har mulighed for at skifte eller oprette nye fagforeninger med henblik på at sikre uafhængighed, effektivitet og ideologiske tilhørsforhold og minder om, at ILO anmodede den ecuadorianske regering om i overensstemmelse med bestemmelserne i konventionens artikel 2 at ændre forfatningens artikel 326, stk. 9; 11. glæder sig over, at parterne bekræfter deres engagement for så vidt angår bevarelse og bæredygtig udnyttelse af biologisk mangfoldighed i overensstemmelse med den juridisk bindende biodiversitetskonvention (CBD) og andre relevante internationale aftaler, som begge parter er part i; 12. bemærker, at Ecuador er et af verdens 17 megaforskellige lande og er hjemsted for den største koncentration af arter (mellem 5 % og 10 % af verdens biodiversitet); 13. glæder sig over, at Ecuador er det første land til at anerkende naturens iboende værdi i landets forfatning; 14. er bekymret over, at Ecuador og dets nabolande som følge af pres fra nationale og internationale investorer står over for omfattende skovrydning, et betydeligt tab af biodiversitet, jord- og vandforurening samt jorderosion; 15. opfordrer EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen til at lægge stor vægt på miljømæssig bæredygtighed ved udformningen og gennemførelsen af alle EUfinansierede samarbejdsaktiviteter og opfordrer alle parter til at fremme den bedste handelspraksis vedrørende virksomheders sociale ansvarlighed (VSA) i overensstemmelse med FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder, OECD's retningslinjer om virksomhedernes sociale ansvar og Kommissionens meddelelse af 25. oktober 2011 om "En ny EU-strategi for virksomhedernes sociale ansvar" (COM (2011)0681); 16. glæder sig over og støtter FN's Menneskerettighedsråds (UNHRC's) beslutning om at oprette en mellemstatslig arbejdsgruppe (IGWG) for transnationale virksomheder og menneskerettigheder som foreslået af Ecuador, Sydafrika og mange andre lande; 17. opfordrer EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen til at støtte den ecuadorianske regering i dens bestræbelser på at udvikle og opretholde en effektiv miljøforvaltning, både generelt og i følsomme områder, såsom som Amazonas og Galapagosøerne, eftersom sikring af planetens fremtid er et fælles ansvar; 18. minder om, at Yasuni, som er en del af Amazonas, huser flere stammefolk, hundredvis af hjemmehørende træarter og snesevis af udryddelsestruede dyr; minder om Yasunis betydning for menneskeheden og betydningen af verdens naturarv, også for de kommende generationer; 19. beklager, at konceptet med at yde støtte til miljøbeskyttelse ved at kompensere for tabet i potentielle handelsindtægter og for at medfinansiere oprettelsen af "Yasuni-ITT Trust Fund" under De Forenede Nationers udviklingsprogram, således som den ecuadorianske regering har foreslået, og som havde til formål at give det ecuadorianske folk erstatning PE v /6 RE\ doc

5 for, at landet afholder sig fra at udvinde olie fra oliefelter beliggende i Yasuninationalparken, er kuldsejlet som følge af utilstrækkelige økonomiske resultater; 20. er bekymret over, at den ecuadorianske regerings strategi for minedrift omfatter projekter, der kan påvirke de oprindelige samfund; 21. fremhæver vigtigheden af at bevare og opretholde oprindelige og lokale samfund med en traditionel levevis og understreger deres betydning for bevarelsen og den bæredygtige udnyttelse af den biologiske mangfoldighed i Andinlandene; 22. beklager, at handelsaftalen ikke indeholder en henvisning til ILO-konvention nr. 169 om oprindelige folk og stammefolk; 23. opfordrer den ecuadorianske regering til snarest muligt at fastlægge de lovgivningsmæssige rammer for de nationale mekanismer og dialogen med civilsamfundet, såfremt disse ikke allerede findes, herunder en omfattende informations- og reklamekampagne, med henblik på at maksimere interesserede gruppers og enkeltpersoners deltagelse i civilsamfundsmekanismens overvågningsramme; foreslår, at disse procedurer etableres inden for seks måneder efter aftalens ikrafttræden i stedet for inden for ét år som fastsat i handelsaftalen; 24. opfordrer de involverede parter til at træffe foranstaltninger med henblik på at forbedre arbejdet i de nationale rådgivende grupper, eftersom effektiviteten og samarbejdet mellem de nationale rådgivende grupper nu to år efter ikrafttrædelsen af aftalen med Colombia og Peru ikke fungerer tilfredsstillende; er af den opfattelse, at alle nationale rådgivende grupper skal være fuldt uafhængige; 25. anmoder EU's nationale rådgivende gruppe om at udarbejde regelmæssige rapporter, som skal fremlægges for og vurderes af Europa-Parlamentet; 26. opfordrer regeringerne i Andinlandene og Kommissionen til at træffe alle nødvendige og tekniske foranstaltninger med henblik på også for fremtiden at sikre, at tilstrækkelig mange civilsamfundsorganisationer deltager i det årlige møde med civilsamfundsorganisationerne og den brede offentlighed, således som det er fastsat i aftalen; mener, at der bør tages hensyn til, at forskellige civilsamfundsorganisationer ikke var i stand til at deltage i det første møde i Underudvalget for Handel og Bæredygtig Udvikling i Lima den 6. februar 2014, da der ikke kunne ydes økonomisk støtte til deres deltagelse i mødet; 27. understreger betydningen af Underudvalget for Handel og Bæredygtig Udvikling, da det er den eneste mekanisme, der er omhandlet i handelsaftalen, med henblik på at overvåge gennemførelsen af parternes og virksomhedernes forpligtelser vedrørende bæredygtig udvikling; 28. anmoder Kommissionen om fremover at forelægge Europa-Parlamentet alle dagsordener for underudvalgets møder samt et referat fra samtlige møder i underudvalget; 29. bemærker, at Ecuador ud over Colombia og Peru er en af verdens største producenter af bananer; opfordrer derfor Andinlandene og Kommissionen til at sikre overholdelse af de RE\ doc 5/6 PE v02-00

6 i aftalen fastlagte importkontingenter; 30. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen. PE v /6 RE\ doc

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER MARTS 2010 30.3.2010 Den Europæiske Unions Tidende C 83/1 T E U KONSOLIDEREDE UDGAVER AF T E U F TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter 1 Regionsudvalget i dag: en rolle i udvikling Vi er ambassadører for Europa i regionerne,

Læs mere

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER Dette er en ikke-officiel oversættelse af OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2011 Edition. Den danske version vedbliver at være uofficiel.

Læs mere

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET Juni 2014 INDHOLD FORORD 3 INDLEDNING 4 MÅLSÆTNING OG MÅLGRUPPER FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET 7 AKTUELLE GLOBALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER 10 CIVILSAMFUND

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.5.2003 KOM (2003) 284 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om modernisering af selskabsretten og forbedret

Læs mere

Meddelelse fra Kommissionen

Meddelelse fra Kommissionen COM 95 (508) DA Meddelelse fra Kommissionen REGNSKABSHARMONISERING: EN NY STRATEGI VIS-A-VIS INTERNATIONAL HARMONISERING 1 1. Indledning og sammenfatning 1.1 Fjerde og syvende selskabsdirektiv giver et

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Sociale hensyn ved indkøb En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Denne publikation støttes under EU-programmet for beskæftigelse og social solidaritet (2007-2013)

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.2.2011 KOM(2011) 32 endelig 2011/0023 (COD) C7-0039/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om anvendelse af passagerlisteoplysninger til at forebygge,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) L 304/18 Den Europæiske Unions Tidende 22.11.2011 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Vores hovedbudskab Danmark spillede frem mod Accra en afgørende rolle i at sætte demokratisk ejerskab og civilsamfundets

Læs mere

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen j u n i 2 0 0 2 NORDISK MILJØMÆRKNING Regeringen, juni, 2002 Danmarks nationale strategi for bæredygtig

Læs mere

OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt

OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt oecd.fm Page 1 Friday, April 27, 2001 1:10 PM OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt 1 oecd.fm Page 2 Friday, April 27, 2001 1:10 PM 2 oecd.fm Page 3 Friday,

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 4. december 2007 Forskelle mellem forfatningstraktaten og Lissabon-traktaten

Læs mere

NYE GLOBALE MÅL FOR UDVIKLING OG BÆREDYGTIGHED

NYE GLOBALE MÅL FOR UDVIKLING OG BÆREDYGTIGHED POSITIONSPAPIR FRA DE DANSKE CIVILSAMFUNDSORGANISATION- ER I FORBINDELSE MED UDARBEJDELSEN AF DE NYE GLOBALE UD- VIKLINGS- OG BÆREDYGTIGHEDSMÅL (POST-2015 DAGSORDENEN). RESUMÉ Med vedtagelsen af FN s Millennium

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) L 113/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 733/2002 af 22. april 2002 om implementering af topdomænet.eu (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr:14-7140-000017/ Den 13. juni 2014 FVM 292 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om udkast til discardplan

Læs mere

Retten til Udvikling - Vejen til bedre vilkår for alle

Retten til Udvikling - Vejen til bedre vilkår for alle Retten til Udvikling - Vejen til bedre vilkår for alle Politikpapir fra FN-forbundet, 2012 En umistelig menneskerettighed, som giver ethvert menneske og alle folkeslag ret til at deltage i, bidrage til

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 28.2.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 55/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder

Læs mere

(Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN 28.6.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 200/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Retningslinjer

Læs mere

DE FORENEDE NATIONERS DEKLARATION OM OPRINDELIGE FOLKS RETTIGHEDER

DE FORENEDE NATIONERS DEKLARATION OM OPRINDELIGE FOLKS RETTIGHEDER DE FORENEDE NATIONERS DEKLARATION OM OPRINDELIGE FOLKS RETTIGHEDER De Forenede Nationers Deklaration om Oprindelige Folks Rettigheder Udgivet af: Grønlands Hjemmestyre www.nanoq.gl Oqaasileriffik/Sprogsekretariatet

Læs mere

17.7.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) af 8. juni 2000

17.7.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) af 8. juni 2000 17.7.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 178/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter

Læs mere

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER VÆKST GRØN STABILITET OG SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Konkurrencelovgivningen i Danmark

Konkurrencelovgivningen i Danmark ERHVERVS MINISTERIET Konkurrencelovgivningen i Danmark Bind 2 Bilag Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1259 Aktivering og arbejdsløshed - måling og afgrænsning i statistikken 1260 Betænkning om

Læs mere

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention P a g e 1 Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Præambel De underskrivende regeringer, der er medlemmer af Europarådet; i betragtning af, at De forenede nationers Plenarforsamling den 10. december

Læs mere