fra fisk~ridjr~kt0r~n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra fisk~ridjr~kt0r~n"

Transkript

1 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten blev kun 665 maa, hvorav der blev saltet til handelsvare 850 tønder mot i tilsvarende uke ifjor maal, hvorav saltet tønder. - Garnfisket i Kvæfjord var i uken yderst smaat, dog noget bedre lørdag, optil 0 maal, likesom der opgives at være utsigter til stængning i Godfjord. Der blev i sidste uke saltet 400 tønder. Prisen var kr. 52 pr. maa. Tjøtta i Nordlands amt er i uken opfisket 300 maal sild, hvorav saltet 450 tønder. Sildens størrelse var fra 3-5 streks og prisen fra kroner maalet. Til 4 november er for hele landet ialt opfisket maal mot i 95, i 94, 940 i 93, i 92 og maal i 9. Der er iaar saltet 7834tønder mot i 95, i 94, 938 i i 92 og tønder i 9. ngen s l and s sil d er anmeldt fl j emført i sidste uke. telegram av 3 ds. meddeler konsulen i Reykjavik at der under sl a n dsfisket ialt er saltet tønder sild fordelt paa følgende nation er: slændere... med tur. Nordmænd " Svensker " Dansker " tiden 5-2 oktober opfisket td~gramm~r. fisk, hvorav torsk 2800 Fetsildfisket. Brislingfisket er meget smaat. Opslag 49.. Tromsø 4/: Kvæfjord: Garnfisket yderst smaat, idag noget bedre, optil tiden oktober er der tilført Stavanger kun 945 skj. brisling, pris 0 maal. Utsigter stængning Godfjord. Sal~ tet i uken 400 tønder. Pris 52. alt inden kr pr. skj. Desuten tilførtes amtet saltet tønder. Kvantummet el- Stavanger 6345 skj. smaasild og 500 lers som sidste beretning. Stiftamtmanden. skj. mossa. Opslag 9. 6/: Til 4 novbr. anmeldt op- Om noget storsi l d fiske forelig- fisket maal fetsild, derav iset 227 ger derendnu ingen meddelelse. maal, solgt sildoljefabrikker maal, solgt '. d hermetikfabrikker 6609 maal, saltet handelsvare Nogen Aa l esun d s d ampere V l e 7834 tønder, mot i maal, nærmeste dage reise ut og gjøre for- hvorav iset maal, sildoljefabrikker.' maal, saltet handelsvare ' tønsøkshske efter Slden. der og i Kystmakrelfisket er ubetydelig og maa ansees som slut for iaar. Mak s i m a l p ris en m. v. for fersk Kysfmakrelfisket. makrei er ophævet fra 5 november Opslag. 7/: Sid ste uke anmeldt opfisket 00 stk. makre. Totalfangst til 4 at regne. november stk. mot 8563'392 i Veiret. Meteorologiske observatorium beretter: Sydkysten hadde de første 2-:-3 dage sydostlige vinde, i begyndelsen friske, senere meget sterke; tirsdag aften var vinden frisk SV og holdt sig til fredag, da den igjen blev SO. Vestkysten hadde ogsaa sterk kuling av sa eller O de 3 første dage, onsdag frisk SSV, derpaa svakere sydlige vinde, lørdag sterk kuling av OSO. Nordlandskysten har hat frisk eller sterk SO eller O den første halvdel av uken; torsdag gik vinden om paa NV eller N, svak eller laber bris, lørdag igjen frisk østenvind. Finmarkskysten hadde S eller.sv de 4 første dage, senere vekslende, oftest nordlige vinde; laber bris hele Tils uken. mot i 95, i 94, i 93 og tønder i 92. Fetsildfisket. Bankfisket fra Aalesund er ube- Amtmanden i Nordlands amt telegraferer, tydelig. sidste uke forsøkte en dam- datert Bodø 4/: per paa bankerne efter kveite, men Sildefisket: denne uke opfisket i Tjøtta 300 maa'l sild, hvorav saltet handelsvare 450 storm og uveir hindrede helt bedrif- tønder. Sortement 3/5 streks. Pris ten. For Andenes og Bleik blev i. 95 og stk. i 94. Fisket ansees som avsluttet. Opslag. 6/: Under 0 oktober 96 har Provianteringsdepartementet bestemt:. De i cirkulære av 0 mai 96 fra Statens Provianteringskommission fastsatte statstilskud for fersk makre ophæves fra fra og med november førstkommende og utbetales ikke for makre som er opfisket efter 3 dennes. 2. Det nævnte cirkulæres bestemmelse om at Staten betaler alle direkte fragtutgifter paa fersk makre ophæves fra og med 4 november saaledes at fragtutlæg paa forsendelser som er ekspedert efter 3 november førstkommende ikke godtgjøres. 3. De i nævnte cirkulære fastsatte maksimalpriser paa fersk makre ophæves fra og med 5 november førstkommende. NB. Kongelig resolution av 9 mai 96 om eksportforbud for fersk, røket, saltet eller hermetisk makre er fremdeles gjældende, likesaa de i cirkulære av 8 august 96 fra Statens Provianteringskommission fastsatte maksimalpriser paa saltet og hermetisk nedlagt makre. Ut~nlanask~ fisk~ri~r. Uken 29 oktober-4 november. Det svenske storsildfiske med drivgarn er nu avsluttet og notfi s k et har ogsaa i sidste uke været hindret av storm. Ukefangsten blev kun 248 hl. Totalfangst 2 06 hl.,

2 Saltet UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 8 november , hvorav 4505 saltet mot hl. i 95 og hl. i 94. Det amerikanske makrelfiske. Konsulen i Boston telegraferer: Saltet tønder mot 8343 i 95. Pris 9 dollars tønden. fefsildfisket 9 (6 fil 4 november. Dernv alt optat,---., s-o-g-t---,--so-lg-t--- Distrikt maal set sildolje- hermetikmaal fabrik fabrik maal maal ~ ~----~------~---- Tromsø amt ! Nordlands amt ' Det svensket:~:~:::~~r. ~::~:l:;r~~~ ~ j~ ;;;~ ~~~::::::::: ~ ~~~ l 77 ~ ::~ l :~~! ~~~ Opslag 4. 7/0: Sildefisket i Bohuslen. Tilsammen J_~~!?~ ~J~ ~? 95 ~~_J7_~~.~~ Sidste uke ilandbragt 248 hl. storsild. Totalfangst 206 hl., hvorav 4505 saltet mot Mot i kkeopgit i ifjor hl. og i hl. Det amerikanske makrelfiske. Opslag 6. 7/: Konsulen Boston telegraferer: Amerikanske makrelfiske: Saltet tønder mot i Pris 9 dollars tønden. mark~asb~r~tnjng~r m. o. Uken 29 oktober-4 november. Fra Norges fiskeri agent i Tyskland, dat. Hamburg 3 oktober 96: "Der er ingen forandring i de officielle saltsildpriser for indeværende uke. Vlaardingen kostet hollandsk sild 9 oktober fl. 20 pr. tønde, 27 oktober fl. 42. Fersksild koster i de herværende auktioner ca. mk..50 pr. /2 Ferskfisk staar i uforandret pris. For hyse dreier den sig om mk optil mk..80 pr. /2, for torsk og sei mk. l.40-l.60. For litt flyndre av norsk oprindelse opnaaedes: for stor mk..45, middels mk. l.47, smaa mk. l.27, ganske smaa mk..8. De tyske fiskerier bringer adskillig. førsteklasses flyndre paa markedet". Klipfiskmarkedet. td~gramm~r Opslag 5. / : Generalkonsulen Bilbao telegraferer: Bilbao ingen beholdning. Santander: Beholdning 30 norsk. Paris London \ l\onsulatb~r~tning~r. Fra generalkonsulatet i Bilbao, dat. 23 o kto ber 96: m port og omsætning av klipfisk i uken fra 5--2 oktober 96, alt pr. kvintal a 50 kilo, androg til: Bilbao. ngen beholdning. Santander. Salg 20 norsk og 80 færøisk. Beholdning 30 norsk. Prisen for ste sort opgaves notert til ptas Paa Madrids børs notertes idag: Ptas pr. 00 fres. alv / Paris. Ptas pr..,g alv / London. Vicekonsulerne indbereher om sardinfisket i forløpne uke: Vigo: Middels, der ilandbragtes 6694 kurver. Santander : Ubetydelig. Der ankom i uken 585 rogn, som tillagt beholdningerne fra før ca. 000 gir 585 Beholdningerne anslaaes ved ukens slut til ca. 00, hvorved fremkommer et ukesalg av ca. 485 Fra konsulatet i Barcelona, dat. 7 oktober 96: Herved har jeg den ære at indberette følgende om fiskemarkedet inden dette konsulatdistrikt siden min sidste rapport av 9 f. m. Barcelona: mporten var islandsk-, engelsk-, norsk- og 9900 newfoundlandsfisk. Beholdningerne anslaaes til ca kvintal. Der notertes pr. kv. a 40 : slandsk... ;.. ptas. 68 Norsk Engelsk stor Do. middels Cartagena: (9 september) Beholdningerne er smaa og priserne stigende og stiller sig som følger pr. kv. a 50 Engelsk stor... ptas. 85 Do. middels Do. smaa slandsk Malaga: (5 september) Siden sidste rapport av 4 f. m. er der ankommet følgende partier klipfisk: 6000 fra Newfoundland og kg i bundter fra Liverpool. Der findes ingen beholdning. Priserne pr.. kv. a 50 er: Ptas for islandsk- og ptas for newfoundlandsfisk. Tarragona: (7 oktober) Pr. dis. "Strasund" importertes islandsfisk. Desuten ankom pr.. jernbane av samme sort. Beholdningen anslaaes til islandsk klipfisk, som noteres til ptas pr. kv. a 40 Paa Barcelonas børs notertes igaar for a/v. veksel paa Paris pesetas pr. 00 francs og pesetas pr. ~ paa London. Fra generalkonsulatet i Ussabon, dat. 2 oktober 96: Siden sidste indberetning ankom der til markedet i Lissabon ca. 80 ts. norsk fisk, tilberedt i England, hvorav størsteparten straks solgtes til esc pr. kvt. Av engelsk fisk ankom baade gammel og ny vare; idag er

3 8 november 96 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 29 beholdningen derav ca. 300 ts., priserne varierende meget sterkt, fra ecs pr. kvt., alt efter kvalitet. Til markedet i Oporto ankom heller ikke denne uke norsk fisk. Beholdningen ansloges pr. 30 f. m. til 550 ts. engelsk vare. Priserne er uforandret fra esc pr. kvt fortoldet. lndberetning fra generalkonsulatet dat. august 96: tidsrumet 6-3 juli ankom til Rio de Janeiro følgende mængder klipfisk: Via New-York, 62 tinas kanadafisk. Via Liverpool & Glasgow, 050 hele kasser skotsk fisk. Fra Norge, 75 halve kasser boneless. Fra Canaryøerne, 67 bundter canaryfisk. generalkonsulatets rapport av 6 desember 95 er nævnt som ankommet fra Las Palmas 27 bundter canaryfisk. Saavidt generalkonsulatet bekjendt er der ikke senere indført mere av denne sort fisk før det i nærværende rapport nævnte parti paa 67 bundter, hvormed der sandsynligvis igjen skal gjøres et forsøk paa under de nuværende unormale forholde paa markedet her at vinde indpas for denne billige vare. Priser og beholdninger har siden sidste indberetning ikke undergaat nogen væsentlig forandrng. efter en liten stigning igjen i de sidste par dage været svakere. dag er den for 90 dages tratter paa London ca. 2/~ d. a vista ca. 2 /4 d. ndberetning fra generalkonsulatet dat. ~ august 96: tidsrummet -5 august ankom til Rio de Janeiro følgende mængder klipfisk: Via Liverpool, 800 hele kasser angivelig skotsk fisk. Fra Norge og Kanada, intet. Detaljprisen paa den skotske fisk opgives underhaanden at være ca. 95 milreis pr. kasse. Beholdningen kan anslaaes til ca kolli. i de forløpne 4 dage været fast med ubetydelige svingninger omkring 2 5 /8 d. for 90 dages tratter paa London og 2 3 /8 avista. ndberetning fra generalkonsulatet dal. septem ber 96: tidsrummet 6-3 august ankom til Rio de Janeiro følgende mængder klipfisk: Via Liverpool, 088 hele kasser skotsk fisk. Fra Las Palmas, 00 bundter canaryfisk. Fra Norge og Kanada, intet. Priserne er siden sidste indberetning uforandret. Beholdningen anslaaes til ca. 500 kolli. i de fodøpne 4 dage været mindre fast med stadige svingninger omkring 2 /2 d. for 90 dages tratter paa London og 2( d. avista. ndberetning fra generalkonsulatet dat. 6 september 96: tidsrnmmet -5 september ankom til Rio de Janeiro følgende mængder klipfisk: Fra England, via Liverpool og London, 202 hele kasser skotsk fisk. Fra Norge og Kanada, intet. Detaljpriserne paa den skotske fisk opgives at være omkring 90 milreis pr. kasse. Beholdningen kan anslaaes til ca kolli. Det er underhaanden blit Generalkonsulatet meddelt, at der hertil kan ventes et større parti canaryfisk (antagelig paa ca. 200 kurver), og at prisen for denne kun er 35 pr. kurv av 58 nettovegt. Endvidere er der allerede gjort flere kontrakter for senere leveranser av betydelige mængder av kanadafisk. i de forløpne 4 dage været jevnt synkende. Den er nu ca. 2 4 d. for 90 dages tratter paa London og ca. 2 d. avista. ndberetning fra legationen i Havana, dat. 7 oktober 96: Angaaende klipfiskmarkedet i Havan a i tidsrummet 8 septbr.-28 septbr. meddeles følgende: ndførselen androg til 302 kasser ogi30 tabaler. Beholdningen pr. 29 septbr. var anslaat til: 9300 kasser fisk ialt, hvorav 5000 kasser norsk fisk, 00 skotsk og 4200 kanadisk, samt 400 ta baler. Priserne var ifølge "Revista Oficial" for norsk fisk $ 5.00, skotsk $ 2.50 og for kanadisk og Alaska $ ; der noteres for den norske vare $ 5.00, skotsk $ 2.50 og for kanadisk og Alaska $ Kurser for kubansk mynt eller U. S. Cy: London 60 div $ 4.72-$ 4.73 pr..,g. Paris.. " 3 div $ $ pr. 5 fr. U. S. A. 3 div /6-,-/8 p. Kystmal<relfisl<et 96. ndbragt Hvortil indbragt Til uken stk. alt stk. Bergen... Haugesund... Skudenes... Stavanger... Egersund... Farsund... Mandal... Kristiansand.. Lillesand... Arendal... Grimstad... Risør... Kragerø, Skaatø... Langesund... Nevlunghavn F redriksværn Onsø... Hvaler / / / / ho / / /9 [ , 3000\ / / / / / Tilsammen Mot i " i] Av fangsten er stk. fanget med garn, stk. med not, resten med dorg, snøre eller andre redskaper. MARKEDSPRSER. Bergen, 6 november 96. Der er godt begjær for tran, særlig industriel vare, som noteres med kr. 340 for brun, kr. 350 for brunblank og kr. 365 for blank. For damptran forlanges kr Rundfisk søkes til kr. 43 for usortert vare, men indehaverne forlanger nu høiere. Fetsildfisket er ganske betydningsløst og markedet mangler tilførsler av denne vare. Salt fra pakhus, Middelhavs kr. 0.50, engelsk og tysk kr pr. maal a 40 liter.

4 vanlige 292 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 8 november 96 De engelske fiskerier. (Ved Norges fiskeriagent i Storbritannien og rland.) september 96 Januar-september ~ ~ Cwts ~------~------~---- Cwts. For alle sorter tils Specificert for følgende sorter: Sild Brisling Makrei t46348 Torsk Lange Sei Hyse [ Flyndre ,Kveite alt De irske fiskerier. (Ved Norges fiskeriagent i Storbritannien og rland. ) Oversigt over fisket i Aberdeen- l stillende ut. Linedampskibene be- distriktet i maaneden: gyndte fisket efter kveite paa de sed-. Der var en merkbar formindskelse fangstfelter Motorflaaten Rundskrivelse fra Provianterings av trawlerturer til sland og Fær- økes stadig i antal, hvorav største- departementet øerne, idet nedgangen. mot august parten var engagert i flyndrefisket maaned, utgjør cwts. og med bundskrapnot. Fangsten viste om priser m. v. for saltede og tør hvilket var mere end linefiske med motorbaater avgav. Sildefisket er slut for denne sæ song med en totalfangst for aaret av crans, mot crans ifjor. Der ganedes og saltedes ialt tønder, mot tønder ifjor, og rundsaltedes tønder. Til hjemmeforbruk i fersk, røkt og hermetisk nedlagt medgik crans. Til dato eksportertes tønder, indbefattet rester fra sæson gen 95 ~ mot 8 58 tønder ifjor. Pr. 30 september iaar haddes paa lager tønder spekesild og 82 tønder rundsaltet sild. Mal<simalpriser mo v. for fersk mal<rel ophævet. September 96 S eptember 95 Cwts. ~ Cw ts. For alle sorter tils Specificert for følgende sorter: Sild ] 82 Brisling Makrei Torsk Lange Hyse Flyndre De skotske fiskerier. (Ved Norges fiskeriagent i Storbritannien og rland.) September 96 Janua r-september 96 Cwts. ~ Cw ts. For alle sorter tils Specificert for følgende sorter: Sild Brisling Makrei Torsk Lange, Sei Hyse Flyndre Kveite... '.' alt 9] ~ ~ Provianteringsdepartementet har den 6 november telegrafert saaledes: "Under 0 oktober 96 har Provianteringsdepartementet bestemt:. De i cirkulære av 0 mai 96 fra Statens Provianteringskom mission fastsatte statstilskud for fersk makrei ophæves fra og med første november førstkommende og utbetales ikke for makrei som er opfisket efter 3 dennes. 2. Det nævnte cirkulæres bestem mese om at Staten betaler alle direkte fragtutgifter paa fersk makrei ophæves fra og med 4 november saaledes at fragtutlæg paa forsendelser som er ekspedert efter 3 november førstkommende ikke godtgjøres. 3. De i nævnte cirkulære fastsatte maksimalpriser paa fersk makrei ophæves fra og med 5 november førstkommende. NB. Kongelig resolution av 9 rna 96 om eksporforbud" for fersk, røket saltet eller hermetisk makrei er frem deles gjældende, likesaa de i cirkulære av 8 august 96 fra Statens Provian teringskommission fastsatte maksimal priser paa saltet og hermetisk nedlag makrel. værdien ~ Paa hjemme- noget avtagende, desuagtet blev nat- rede fiskevarer, som ved Statens for fangstfelterne faldt fisket ret tilfreds- sættet gjennemsnitlig /0 pr. baat, anstaltningtilføres det indenlandske

5 8 november 96 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRfT FRA FSKERDREKTØREN 293 for bru k, fastsatte efter at saken har været forelagt Statens raadgivende Provianteringskommission. Til forbruk indenlands kan hvemsomhelst - forbrukere eller kjøbmænd - rekvirere gjennem vedkommende provianteringsraad nedennævnte fiskevarer. Mindste kvantum for bestilling er for sild og salt fisk respektive - en - tønde og 00 - et hundrede - og for tørfisk 50 - femti - Bestillinger sendes fra provianteringsraadet til statens kommissionær i vedkommende distrikt hvorom nærmere meddelelse vil utgaa fra Statens Centralkonior for Fiskeforsyningen, Bergen: Priserne er følgende: slandssild... kr. 53 pr. td. a 00 Fetsild av størr. 6/ O stk. pr. " Do. av do. /5 stk. pr. kg... " Do. av do. 6/20 stk. pr. kg... " Do. av do. 2/25 stk. pr. kg... " Do. av do. 26/30 stk. pr. kg... " Storsild... " 37-0 Saltet torsk og brosme kr. 52 pr. 00 " lange...,,58 00 sei og hyse... " 42 " 00 Klipfisk av torsk og lange...,,95 00" Klipfisk av brosme, sei og hyse...,,75 00" Tørfisk av torsk...,,25 " 00 sei...,,85 00 Disse priser er at forstaasom eifpriser, saaledes at der i dem er indbefattet fragt og assuranse til det anløpssted for dampskib eller den jernbanestation, som ligger bestemmelsesstedet nærmest. Vedkommende kommissionær vælger maaten og veien for forsendelsen. Statens Centralkontor for Fiskeforsyningen holder varen assurert saa langt som fragten betales av Staten, men transporten - helt fra kommissionærens lager - foregaar for mottagerens regning og risiko, hvorfor alle reklamationer overfor assuranseselskapet, jernbane eller dampskib maa foretages av mottageren. Foranstaaende priser er at forstaa netto kontant og vedkommende provianteringsraad er ansvarlig for, at betaling erlægges til kommissionæren inden 30 dage fra fakturaens datum. Efter forfald betales rente med 6 pel p. a. For at henstand indtil 30 dage skal kunne tilstaaes, utkræves, at vedkommende provianteringsraad har tilveiebragt kommunegaranti, godkjendt av amtmanden, enten generelt for alle bestillinger eller for endnu ikke betalte bestillinger indtil et bestemt angit beløp. Hvis amtsorganisation av provianteringsraad overtar al bestilling og alle opgjør for sild og fiskevarer, er det tilstrækkelig, at der angives amtsgaranti enten generelt eller for et bestemt angit beløp. Det paahviler provianteringsraadene overensstemmende med nærmere regler at paase, at de omhandlede fiskevarer udelukkende kommer det in denlandske forbruk tilgode og til priser som ikke maa overstige de nedennævnte. For de til foranstaaende eifpriser erhvervede fiskevarer fastsættes følgende priser i detaljsalg, hvilke priser ikke maa overskrides: pr. slandssild øre Fetsild av størrelse 6/0 stk. pr. kg... Do. av do. /5 stk. pr. Do. av do. 6/20 stk. pr. Do. av do. 2/25 stk. pr. Do. av do. 26/30 stk. pr. Storsild... Saltet torsk og brosme..... lange... sei og hyse.... Klipfisk av torsk og lange.. KlipEsk av brosme, sei og hyse... Tørfisk av torsk " 35 " " 66 " 50 " av sei Statens Centrallumtor fm Fisi<eforsyningen har ved oversendelsen hertil av foranstaaende rundskrivelse fra Provianterrngsdepartementet meddelt følgende: Av de i rundskriveisen opførte fiskevarer er der forskjellige varer som for tiden ikke kan skaffes tilveie i tilstrækkelige mængder og tildels ikke erholdelig, nemlig: Storsild vil ikke kunne skaffes forinden det nye storsildfiske begynder antagelig ved nytaarstider. Tørfisk haves ikke paa lager endnu men sandsynligvis vil denne vare kunne faaes om nogen tid, men da der vil bli rikelig klipfisk at faa bør publikum foreløbig benytte denne til lutning. En opskrift for benyttelse av klipfisk til lutning vil Statens Centralkontor for Fiskeforsyning senere offentliggjøre. Salttorsk er der for tiden meget knap forsyning av og av denne vare vil der neppe kunne skaffes tilstrækkelig forinden det nye torskefiske indtræder, hvori mot der er utsigt til at kunne skaffe saltsei tilveie til behovet. Fetsil d vil bli at faa fremover men det blir vanskelig at skaffe de større merker fordi fetsilden iaar falder meget smaa og derfor maa man henvise publikum til at kjøpe islandsild istedet og av denne sildesort vil der antagelig bli tilstrækkelig at faa. {ommissionærer for fisl<eforsyningen. Disse bestemmelser trær kraft Statens Celtralkontor for Fiskeforsyningen straks og samtidig ophæves:. Cirkulærer av 4 desember 95 og 2 februar 96 fra Statens meddeler til underretning, at kontoret Provianteringskommission om har ~nsat følgende kommissionærer saltsildhandelen. 2. Cirkulære av 23 mars 96 fra for omsætning av de saltede og tørrede fiskevarer som ved Statens foranstaltning tilføres det indenlandske forbruk: den samme om saltfiskhandelen. 3. Cirkulære av 28 juni 96 fra ste distrik: bestyreren av Provianteringskommissionens Saltfiskavdeling. Kristiania firmaet Sivertsen & Co. for omsætning av saltsild, saltfisk og om klipfiskhandelen. klipfisk med distrikt: Smaalenes amt, Kristiania, november 96. Akershus amt, Jarlsberg og Larviks

6 - 'l --,300 - i:", , l 300, UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 8 november 96 amt, Bratsberg amt, Kristians amt, av Buskeruds amt strækningen østenom Gulsvik (Gulsvik ikke medregnet), av Hedemarkens amt strækningen sønfor Rena (Rena medregnet). 2. Kristiania firmaet.. S. Øvre & Co. for omsætning av tørfisk med samme distrikt som ovenfor nævnt. 2det distrikt: Kristiansand S. Rich. Olsen for omsætning av saltet sild, saltfisk, klipfisk og tørfisk med distrikt: Nedenes, Lister og Mandals amter. 3dje distrikt:. Bergen firmaet Carsten Allers for omsætning av saltsild med distrikt: Stavanger amt, Nordre og Søndre Bergenhus amter. Av Buskeruds amt til og med Gulsvik ved Bergensbanen. Av Romsdals amt, Søndmør fogderi. 2. Bergen Arnt Haarvik for omsætning av saltfisk, klipfisk og tørfisk med distrikt som ovenfor nævnt. 4de distrikt:. Trondhjem firmaet. & E. Strøm for omsætning av saltsild med distrikt: Søndre og Nordre Trondhjems amter, av Romsdals amt Nordmøre og Romsdals fogderier. Av Hedemarkens amt sydover til Rena station (Rena ikke medregnet). 2. Trondhjem L. O. Hegstad for omsætning av saltfisk, klipfisk og tørfisk med,distrikt som ovenfor nævnt. Brisling etc. tilfø-rt Stavanger 5te distrikt: tiden 28/0 -:-23/0 96. Svolvær Harald Berg for omsæt- Bris-.' Smaa- ' ning av saltsild, saltfisk, tørfisk og Hvorfra ling Pn~. sild Pn~. klipfisk med distrikt: Nordlands amt [ skj. pr. S{J. skj. pr. s J. og av Tromsø amt til en linje trukket i, :.--"-j-----:-- '[ fra Salangen (Salangen medregnet) til Lister og netop søndenom Senjenø ut nordenom Mandalsamt Andøen. Stavanger te distrikt: amt... 50, 7.00 Tromsø Rye Holmboe for om- Søndre Bersætning av saltsild, saltfisk, klipfisk og genhus amt l' , tørfisk med distrikt: Av Tromsø amt Nordre Ber- sydover til en linje trukket fra Sal- Ngoerndhlaunsdasmt -- ' angen (Salangen ikke medregnet) til 4.50 netop søndenom Senjenø og ut nor- amt....." - 'li 4.50 i denom Andøen. Tils =--, 6345-~ 7de distrikt: Hammerfest G. Robertson for om- Røkt , 295 t. l 'ld l f' kl' f' k Tomat sænmg av sa S, sa t S, {lp S og t ør f S k me' d d' lstn 'k t: H e l e F' m- Saltet. - T il s. '- -9-4'5'-:"---'_ ,,--_ markens amt. Anm. Da kommissionærstillingen Desuten 500 skj. mossa a kr fra 'i distrikt 5 endnu ikke er fuldt ordnet Stavanger amt, 350 røkt, 50 tomat. særlig med hensyn til omsætning av Værdi brisling... kr saltsild maa foreløbig bestillinger paa smaasild " saltsild fra distrikt 5 indsendes til mossa... " kommissionæren i Trondhjem. & E. Strøm. Bergen den 6 novbr. 96. Thor versen. kr General-rapport om de større norske fiskerier(norw.fisheries) -fo~v:~!~n;i kv!n~~~ til Hvad der fskes uken, men anmeldes forsent tl at komme med, optages følgende ukes rapport. 4/l 96.:t/ll 96 (Quantities report ed too late to be incuded in the report for this week are added to totals for next week.)...:.- A Skrei (torske) fisket (Cod Fishery), januar-juni... mill. st. (pieces) Dampmedicintran (Cod liver oil)... hl Lever tilovers til anden. tran (Liver for other oils)... hl B. Sildefiskerierne (Herring Fisheries) :. Vaarsildefisket (Spring Herring), februar-mars... maal a 50 liter 2. Fetsildfisket juli-desember ) , saltet, fiskepakket (Fat 'Herring) (Barreis salted, seapacked) 3. Storsildfisket (Large Herring), oktober, desember, februar: a. for vestlandet (the West Coast)... maal a 50 liter b. for østlandet (the South Coast)... maal a 50 liter 4. Drivgarnsfisket i Nordsjøen, juni-desember) , saltet, fiskepakket (Fishing by drifters in the North-Sea) (Barres, salted, seapacked) 5. slandssild indkommet til norske havne , saltet, fiskepakket (Herring from celand landed in Norway) (Bareis, salted, seapacked) C. Makrelfisket ved dorgere i Nordsjøen, saltet for Amerika 2 ) tønder i fiskepakning (Seapacked mackerellanded in Norway from the North-Sea, salted for export to America) o 5.4 O O 5379 O O O O O 89 O O 480 l) Al sild forbrukt fersk er ikke medregnet. (All Herring used fresh is not incuded). 2) Al makre, som er forbrukt fersk, eksportert i is eller saltet rund for det skandinaviske marked, er ikke medregnet. (All mackerel, used fresh or exp. in ice or salted for the Scandinavian mark~e2t,-=i..:...s -=n-=-ot:-l. n-=c_ud_e-=d:.-). Ved eftertryk av disse meddelelser m a a nfiskets Gang" angives som kilde. AfS John Griegs boktrykkeri,

7 270 Bottle- norgts utførst) au fi$k~.,ro"ukt~r fra l januar til 4 nou~mb~r 96 og uk~n som ~n"t~ 4 no,,~mb ~r. Toldsteder Vaarsild Fetsild og skaaret sild Storsild Nordsja- Brisling slandssild sild l<lipfisk, norsk l<lipfisk, islandsk etc. Rundfisk Rotskjær Sei Hyse, rund Anden Rogn kan D.m. tarfisk R.m. tran Blank Brunblank Brun Haakjærr. Kristiania.. Sandefjord.. Kristiansand. Flekkefjord.. Stavanger. Kopervik... Haugesund. Bergen... Florø.... Aalesund.. Kristiansund. Trondhjem.. Bodø... Svolvær... ' Narvik... Tromsø... ' Hammerfest. Vardø... ' l l Vadsø... ' Andre ~ ~ =--!--~!_--=-- --~--=-- --~~--=---= alt ~ !,,? E...5~~~..2..9~~68...i l uken i l l 60~ Toldsteder Sæl- Sildetran Sild fersk Sild, Makrei, Makrei, Laks, Levende Anden Hummer :if~t tran nosetran 'rakt saltet fersk fersk aal fersk fisk.: t. tdr ks stk lar aj... k g. Fisk, saltet i Sildemel Hval tran Hærdet hvalolje Fiskeguano Sælskind Hermetik KristiaJ.lia SandefJord., Kristiansand Flekkefjord..: Stavanger Kopervik.. Haugesund Bergen florø Aalesund Kristiansund.; Trondhjem Bodø...: Svolvær Narvik...! rromsø...: Hammerfest 'i Vardø..,' Vadsø..,' -_ Alldre... i ' , i-a-lt-! lfif ,-865, ~ l uken Fra Narvik utført rogn kasser = ~

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rjb~arjft fra fisk~ridir~ktør~n Nr. 48 indkom 2 drivere til Kristiansund Uken 925 november. med 65 maa som middelfangst, pris 3840. Til Valdersund indkom torsdag 3 dampskibe

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n -30 n Uk~ntlig~ m~c1c1~~ls~r for norsk Jjsk~rib~arift fra tisk~riair~kt0r~n 8 aargang nsdag 15 august 1917 Nr. 33 storsild. Der er saltet 700 tønder stæng. Sildens kvalitet var hovedhandelsvare, solgt

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste Uk~ntng~ m~dcl~~ls~r for norsk ti$k~rib~drift fra fisk~rjdir~kt0r~n 8 aargafig nsdag 9 desember 97 Nr 5 nemsnit 34 maal. Sildens størrelse megen smaasild tilstede og i ldervar fra 530--570 stk. i maalet

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

Onsdag 22 november 1916 Nr.. 47

Onsdag 22 november 1916 Nr.. 47 Uk~ntng~ m~aa~~ls~r for norsk fjsk~rib~crift fra fjsk~ridir~kt0r~n 7 aargang Onsdag 22 november 96 Nr.. 47 nqrsk~ fjsk~rj~r. Uken 28 november. 8 ds. indkom 2 dampskibe til ri Finmarkskysten har gjennemgaastiansund

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra tisk~ridir~kt0r~n

fra tisk~ridir~kt0r~n Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra tisk~ridir~kt0r~n 9 aargang nsdag ti februar 11918 Nr. 6 179107 i 1914, 238211 i 1913 og dige priser beregnet til ca. 2,5 milnq.rsk~ fisk~rj~r. 225000

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n 10 aarrgal'ilg n UkntUg mddlsr for norsk tiskribdrift fra tiskridirktørn nsdag 1 oktober 1919 Nr 39 og 40»Fiskets Gang«kom ikke ut forrige uke paa grund av bokbinderstreik. nqrslt fjsl(rir. Uken 2127 september.

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 27 oktober 95 Nr. 43 63 kroner maalet. Fauske (Skjer- skj. fra Nordrs Trondhjems amt; pri- Norske fiskerier. stad)

Læs mere

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk 7 aargang Ukntlig mddlsr fr nrsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 9 jli 96 Nr. 9 pere sm hadde været paa Færøbankerne hadde henhldsvis 6 0 g 0 0 fisk. Mtrbaaterne hadde gsaa gjennemgaaende bra FETSLDFSKET

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fi et Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Læs mere

Onsdag~23 august 1922

Onsdag~23 august 1922 .. ang 3aall"gallg Ukntng mddlsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag3 august 9 Nr. 34 norslt fisk-rir. Uken 3-9 august. Fet s i l d f is k et har tat sig noget op i Nordland. Brønnøy blev

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

for norsk tisk~rlb~drift

for norsk tisk~rlb~drift , Ukntlig,mddlsr fra fiskrjirktørn for norsk tiskrlbdrift 3 aargang Onsdag 8 oktober 922 Nr. 42 øvrige distrikter inden fylket var fra 3006000 kveite og 000 Uken 84 oktobet. fisket smaat. Det samlede parti

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. post

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fra fjsk~rldlr~kt0r~n

fra fjsk~rldlr~kt0r~n Uken 723 september. Ukntng mddlsr for norsk fiskribdrift fra fjskrldlrkt0rn Chuu,llag 27 september 922 mot ifjor 7425, 37 885, S234. henholdsvis 240 564 J 4375, 56, 59084 og 920 8867, 266 99 4347, Foruten

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 20 ktber 1915 Fiskeriraadet. k!:'ner, vi erkjendte nødvendigheten av at avlyse det stre møte av fiskeri Fredrag av Fiskeridirektøren

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren 5 aargang nsdag 2 oktober 94 Nr. 42 Norske fiskerier & Uken 7 oktober. posenotsild 58 kr. et. Fredag en Aalesundsdamper 3500 kveite

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

FETSlLDFlSKET var smaat i sidste henholdsvis 1429 og 160 tønder makrei, Kystmakrelfisket er fremdeles

FETSlLDFlSKET var smaat i sidste henholdsvis 1429 og 160 tønder makrei, Kystmakrelfisket er fremdeles Ukentlige meddelelser for nors'k fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag september 1915 Nr. 35 kr. 5 pr. skj. Smaasilc1fisket er aapne baater. Fisket for Røst har Norske fiskerier ogsaa

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n 9946 Hængt Ukntli!l ddlsr for norsk tiskribdrifl fra tiskridirktørn 10 aargang nsdag 2 juli 1919 Nr. 27 norsk fiskrir. Uken 22-28 juni. PSYNET under V AARTRSKE FSKET i Finarken blev hævet lørdag den 21

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n rr pere, Lærredsfjorden Uk~ntng~ m~ad~~ls~r for n~rsk tisk~rib~drjft fra fisk~ridjr~kt0r~n il aargang nsdag 15!!nars 1916 Nr. 11, 1914 var det samlede parti 428 600 sidste opgave opfisket i Malangen nqrsk~

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrin, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 9 november 924

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~da~~ls~r fr nrsk fisk~rjb~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n 7 aargang nsdag 30 august 96 Nr. 35 Fr hele landet er til 26 august av 62 fartøier indbragt 2858, i nqrsk~ fisk~ri~r. pfisket 25684 maal

Læs mere

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere

SILDEFIS KET paa vestkysten

SILDEFIS KET paa vestkysten 9.aargang Uktntlig~ m~dd~~ls~rfor norsk Jisk~rib~drift fra tisk~rldir~kt0r~n nsdag 27 ~ebruar 98 Nr. 9 norsk~ fisk~rj~r. Uken 723 februar. SLDEFS KET paa vestkysten var i uken meget hindret av uveir, saa

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 24 desember 1913 Nr. 52 egentlige fetsildfiske er slut for denne meget høi barometerstand svak nordensæson. vind indtil

Læs mere

STORSILDFISKET gav i sidste

STORSILDFISKET gav i sidste Uk~ntlig~ m~dd~~ls~rfqr norsk Jisk~rib~drift fra fjsk~ricljr~ktør~n 7 aargang nsdag 20 desember 96 Nr. 5 norsk~ fjsk~ri~r. Uken 0-6 desember. STRSLDFSKET gav i sidste uke et meget godt utbytte og veiret

Læs mere

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridlrktørn 3 aargang Onsdag 5 november 922 Nr. 46 norsk fiskrir. Uken 5' november. Fet sild fis k et i Troms fylke blev mindre end ventet efter de gode utsigter

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 20 desember 9 Nr. 5 F et sil dfi sk et har i sid ste uke git 86 76 fisk, hvorav 40 606 Norske fiskerier. et optat

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 6750 fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fra fiskeri cl i rek10ren

fra fiskeri cl i rek10ren U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra fiskeri cl i rek10ren 5 aargang nsdag 9 september 1914 Nr. 36 den senere tid været sterkt optat med et slag maaue flyttes over fra det Fiskeriraadet.

Læs mere

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og . ;,! Uk~nni4~m~ddd~JSn fot norsk fisl:k~ib~(trift l.,..'. '...,, i i. _. trafisk~lidirdttør~tt i....... 10 aargarag Onsdag 12 mars 1.91.9. Nr. 11 V.. Uken 2~81Tars.'. 1919 1918 krorier mot 12,5 i 1918,

Læs mere

fra fisk~ricljr~kt0r~n

fra fisk~ricljr~kt0r~n 9.8 Uk~ntlig~ m~ad~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ricljr~kt0r~n 8 aargang nsdag 2 mars 97 Nr. 2 strikt er middelprisen for hele sæ teren. januar og februar er kun nqrsk~ fisk~ri~r. songen beregnet

Læs mere

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2 aargang Nrske fiskerier. Uken 7-23 desember. Trsdag 28 desember 9 Nr. 52 l maalet, nget garnsild i Nrdsjnen Telegrammer. paa elgeland

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

fra fjslt~ri(ur~ktør~n

fra fjslt~ri(ur~ktør~n Ukntlig mdallsr for norsk fjskribdrift fra fjsltri(urktørn Onsdag Ei juli 92 Nr.. 2 norsk fjskrlr. Uken 26 juni-2 juli. B ank fis k e t fra Aalesund faldt bra i sidste uke. Der indkom til Aalesund og Borgund

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n 10 aargeng Ukntlig mddlsr for norsk fiskribtdrift fra tiskriairktørn Onsdag 29 oktober 1919 Nr. 44 For SørTrøndelag er silden av Vei r e t. Geofysiske nstitut beretter: nor$k fisltrir. større merker, fra

Læs mere

Onsdag 21 juni <"+ C;..? ~ en ~r---o C;..? e.o ... ~ ~ ;;~ f-j. 0"\ rj:::.. 0+ C;..? ~ Ol. ~~ en en. O O O"l r..o ' 0+ -.

Onsdag 21 juni <+ C;..? ~ en ~r---o C;..? e.o ... ~ ~ ;;~ f-j. 0\ rj:::.. 0+ C;..? ~ Ol. ~~ en en. O O Ol r..o ' 0+ -. ang. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fisker.idirektoren 2. aargang Norske fiskerier. Uken 11-'-1 7 juni. FNMARKENS VAARFSKE gav i sid ste uke over 3.9 mill. kg. torsk: beregnet til

Læs mere

fra flskeridirektoren

fra flskeridirektoren U kent l j ge med'delelser for norsk fis keri bed r'i ft fra flskeridirektoren 6 aargang Onsdag desember 1915 Nr. 48 Norske fiskerier. til hermetikfabrikker 200 maal, pris 60 kroner maalet. Hvis veiret

Læs mere