Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013"

Transkript

1 Miljøministeriet Naturstyrelsen Måde Havnedeponi Bilag 2 Oversigt over delkonklusioner Juni 2013

2 Notat BILAG 2 Måde Havnedeponi Oversigt over delkonklusioner 21. maj 2013 Miljøer i anlægsfasen Projekt nr Dokument nr Version 1 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af Påvirkning fra anlægsfasen Anlægsfasen af aktivitet Påvirkningsgrad Miljøer fra trafik og emissioner i anlægsfasen Vigtighed Lav Lokal Høj Kortvaring Ubetydelig Anlægsarbejdet vurderes alene at medføre mindre stigninger i emissioner og trafikmængder. Miljøer udelukkende være af forhold, der har lokale interesser Trafik, støj og luftemissioner forekomme i anlægsfasen. Påvirkninger forekomme i varierende omfang indenfor mindre end 1 år Miljøer på landskab og omgivelser Påvirkning af landskab og omgivelser af aktivitet Vigtighed Påvirkningsgrad Visuel set fra punkt D Middel Lokal Høj Permanent Moderat Udsynet er i forvejen præget af det eksisterende deponi og andre tekniske anlæg. få en væsentligt større synlighed, men de øvrige karakteri- Oplevelsen af en er fra dette punkt lokal grundet nærheden til deponibakken. Deponibakken ligge på stedet, og den visuelle således være NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks Aarhus C CVR-nr Tilsluttet FRI T: F: E:

3 stiske landskabselementer fortsat være synlige. Visuel set fra punkt E Udsynet er i forvejen præget af det eksisterende deponi og andre tekniske anlæg. dog ligge foran det eksisterende, og de øvrige karakteristiske landskabselementer fortsat være synlige. Oplevelsen af en er fra dette punkt lokal grundet nærheden til deponibakken. Deponibakken ligge på stedet, og den visuelle således være Visuel set fra punkt F Høj Lokal Høj Permanent Moderat Udsynet er i forvejen præget af det eksisterende deponi og andre tekniske anlæg. få en væsentligt større udbredelse og begrænse udsynet til de øvrige karakteristiske landskabselementer. I scenarie a der kunne opleves en friholdt bræmme mellem marsken og depotbakken, mens depotbakken i scenarie b når helt frem til marsken. Oplevelsen af en er fra dette punkt lokal grundet nærheden til deponibakken. Deponibakken ligge på stedet, og den visuelle således være Visuel set fra punkt H Middel Lokal Høj Permanent Moderat Udsynet er i forvejen præget af det Oplevelsen af påvirknin- Deponibakken ligge 2

4 eksisterende deponi og andre tekniske anlæg. få en væsentligt større udbredelse, og de øvrige karakteristiske landskabselementer fortsat være synlige. gen er fra dette punkt lokal grundet nærheden til deponibakken. på stedet, og den visuelle således være Visuel set fra punkt I Lav Regional Høj Permanent Moderat Udsynet er i forvejen præget af det eksisterende deponi og andre tekniske anlæg om end i mindre grad end fra andre fotostandpunkter grundet den større afstand. få en større synlighed, men de øvrige karakteristiske landskabselementer fortsat være synlige. Oplevelsen af en er fra dette punkt regional, idet den opleves fra en nabokommune og over åbent vand. Deponibakken ligge på stedet, og den visuelle således være Visuel set fra punkt K Høj Lokal Høj Permanent Moderat Udsynet over vadehavet, marske, agerjorden er før anlæggets etablering frit og kun afgrænset af volden for enden af skydeterrænnet. Oplevelsen af en er fra dette punkt lokal grundet nærheden til deponibakken. Deponibakken ligge på stedet, og den visuelle således være i scenarie b ændre oplevelsen af landskabet, mens de i scenarie a kun ændres i mindre omfang idet der blive friholdt en 3

5 bræmme mellem marsken og depotbakken, Tekniske anlægs af landskab og omgivelser Anlæggene så de kun i ringe omfang er synlige udenfor området. Anlæggene bestå i anlæggets driftsperiode. s af landskab og omgivelser Påvirkningen sker lokalt omkring anlægget Høj Regional Høj Permanent Omfattende Terræn og områdets karakter ændres grundlæggende Påvirkningen er synlig over længere afstande uden for kommunen. Miljøer på kulturmiljøet Kulturmiljøet af aktivitet Påvirkning af bevaringsværdigt dige ved sløjfning Påvirkning af kulturmiljøet i Måde Dueslag Vigtighed Bakken og den landskabelige ændring være. Påvirkningsgrad Det sløjfede dige fjernes helt. Der er tale om 500 m af et lavt jorddige der ikke fremstår specielt synligt. Påvirkningen sker lokalt, idet diget kun bemærkes lokalt Diget fjernes. Dueslaget må fjernes helt. Den fysiske Dueslaget fjernes 4

6 Påvirkning af beskyttelseszonen omkring Dyrhøj Arkæologiske kulturarv Marsklandet som kulturmiljø Kun få brugere tilbage og den kulturhistoriske værdi er gået tabt. Lav negativ/ (positiv) sker lokalt, og brugerne er ligeledes fra lokalområdet omkring Esbjerg Lokal Høj Permanent Mindre Beskyttelseszonen er i forvejen påvirket af mere dominerende anlæg. I driftsperioden et yderligere tekniske, men afskærmede anlæg. Efter endt drift omgivelser og udsyn til gravhøjen være kraftigt forbedrede. Påvirkningen opleves kun lokalt Driftsperioden er længere end 5 år og den slutregulerede bakke være Kendte fortidsminder beskyttes. Arkæologiske prøvegravninger anbefales til tidlig afdækning af potentiel forekomst af arkæologiske fund. påvirker kun muligheden for senere at gøre arkæologiske funde lokalt. bestå ikke i, men på grænsen til marsklandet i scenarie b. Set i sammenhæng med marsklandets udstrækning til den Helder i Holland vurderes graden af forstyrrelse lav. Ved scenarie a der blive friholdt en bræmme omfattet af strandbeskyttelseslinjen op mod marsklandet, hvor- På virkningen sker kun lokalt fra Novrup Enge. bestå 5

7 ved en i scenarie a bliver endnu lavere. Miljø af de marinbiologiske interesser Påvirkning marinbiologiske forhold, fortrængning af ynglefugle af aktivitet Vigtighed Påvirkningsgrad Påvirkning af ynglende vadefugle Middel Lokal Middel Kortvarig Mindre Der være en relativt stor aktivitet af gravemaskiner mv. Til gengæld der ikke være pludselig eller voldsom støj fra nedramning eller andre meget støjende aktiviteter Det er få og relativt almindelige ynglefugle, som blive forstyrret Evt. ynglefugle, der yngler i en afstand af få hundrede meter fra projektområdet formentligt blive påvirket i anlægsfasen. Påvirkningen foregå i anlægsfasen 6

8 Miljø af naturinteresser på land af aktivitet Påvirkning af naturområder Grad af forstyrrelse Vigtighed Fjernelse af beskyttede naturområder efter etablering af erstatningsbiotoper Påvirkningsgrad Middel Lokal Høj Midlertidig Mindre Der fjernes to beskyttede naturområder, men der to tilsvarende naturområder Naturområderne er kun vigtige i forhold til lokale interesser Såfremt projektet naturområderne blive fjernet Der gå nogle år fra de nuværende naturområder er fjernet til der har etableret sig et naturligt forekommende plante- og dyreliv indenfor erstatningsbiotoperne Fjernelse af levesteder for beskyttede arter af aktivitet Påvirkning af beskyttede arter Vigtighed Påvirkningsgrad Lav Lokal Høj Midlertidig Ubetydelig Projektområdet indeholder kun få levesteder for beskyttede arter. De beskyttede arter er vigtige i forhold til lokale interesser Såfremt projektet levesteder for beskyttede arter blive fjernet Levestederne ikke blive genetableret indenfor området, men de beskyttede arter vurderes at le være i stand til at finde andre egnede levesteder i nærområdet 7

9 Forstyrrelser fra anlægsarbejdet af aktivitet Påvirkning af beskyttede arter Vigtighed Påvirkningsgrad Lav Lokal Høj Midlertidig Ubetydelig Projektområdet og de omkringliggende områder indeholder kun få levesteder for beskyttede arter. De beskyttede arter er vigtige i forhold til lokale interesser Såfremt projektet de forekomme forstyrrelser fra anlægsarbejdet Forstyrrelserne foregå indenfor en begrænset periode Miljø ved etablering af pumpeledningen Påvirkning ved etablering af pumpeledningen af aktivitet Påvirkningsgrad Anlægsfase Vigtighed Middel Lokal Høj Kortvarig Mindre Anlægsaktiviteterne foregå indenfor en begrænset periode og indenfor en afgrænset korridor. Miljøer udelukkende være af forhold, der har lokale interesser Etableringen af pumpeledningen ske Påvirkninger foregå i en kortvarig periode Påvirkning ved trafik Trafikkens af aktivitet Gener for beboere Mådevej 120 ved almindelig drift Grad af forstyrrelse Vigtighed Påvirkningsgrad Den yderligere ift. den nuværende situation er minimal Kørslen foregår på vejen ud for ejendommen Trafikken på vejen stige en i driftsperioden på ca. 25 år betegnes som 8

10 Gener for beboere Mådevej 120 ved flytning af havnesediment ved kørsel i arbejdstid Lav Lokal Høj Midlertidig Ubetydelig 6 kørsler timen i arbejdstiden må betegnes om en lav forstyrrelse Kørslen foregår på vejen ud for ejendommen og påvirker kun én bolig. Sediment skal flyttes med lastbiler på vejnettet. en er ca. 16 mdr. Påvirkning af rekreative interesser Påvirkning rekreative interesser og fritid af aktivitet Påvirknings-grad Skydeklubber Vigtighed Lav Lokale interesser Høj Permanent (>5 år) Mindre Aktiviteterne i skydeklubben er alene af lokal interesse Skydeklubberne ligger ved grænsen til projektområdet. Der i forbindelse med både anlæg og drift kunne være mindre forstyrrelser. Aktivitetsniveauet blive øget omkring skydebanerne.. en strækker sig til driftsperioden af deponiet. Hundetræning Høj Lokale interesser Høj Permanent (>5 år) Moderat Matriklen, som Esbjergs Jagthundesportsforening i dag lejer, indgå i projektområdet. Derfor er graden af forstyrrelse høj Aktiviteterne i jagthundesportsklubben er alene af lokal interesse. Foreningens arealer blive inddraget. en er, da foreningen skal fjernes fra området. Lav Lokale interesser Høj Kortvarig (0-1 år) Adgang til naturen og stran- Ubetydelig/ingen 9

11 den Der anlægges nye adgangsveje i projektet til erstatning for nedlagte adgangsveje. Der anlægges ny servicevej på højvandsdiget, som er åben for offentligheden. Derfor vurderes forstyrrelsen til lav. Der er her tale om lokale interesser, da det er lokale (landmænd og beboere fra Esbjerg By og omegn) som benytter adgangsvejene. Adgangsvejede blive ændret. Adgangsvejen gen med et nyt forløb indledningsvist i anlægsfasen. Vejen på højvandsdiget indledningsvist. Måde Dueslag Middel Lokale interesser Høj Permanent (>5 år) Moderat Dueslaget skal fjernes, da det ligger inden for projektområdet. Da der kun er to brugere, hvoraf den ene har taget boligområdet, vurderes det at graden af forstyrrelse er middel. Aktiviteterne i Dueslaget er alene af lokal interesse Området blive inddraget. Da dueslaget skal fjernes er der tale om en af varighed. 10

12 Naturstyrelsen Haraldsgade København

Odense Havn November 2012 ODENSE HAVNETERMINAL VVM-redegørelse Ikke teknisk resumé

Odense Havn November 2012 ODENSE HAVNETERMINAL VVM-redegørelse Ikke teknisk resumé Odensee Havn November 20122 ODENSE HAVNETERMINAL VVM-redegørelse Ikke teknisk resumé PROJEKT VVM-redegørelse Ikke teknisk resumé Odense Havn Projekt nr. 203388 Dokument nr. 125392524 Version 1 VVM-redegørelsen

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Søllested April 2011 Vindmøller ved Søllested - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering April 2011 Udgiver: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo

Læs mere

Miljøvurdering og miljørapport

Miljøvurdering og miljørapport Miljøvurdering og miljørapport Råstofplanlægning Tillæg nr. 3 til Råstofplan 2012 Udvidelse af graveområde Hillerslev Kalkværk Thisted Kommune Miljøvurdering og Miljørapport Miljøvurdering og miljørapport

Læs mere

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Marts 2015 Samfinansieret af EU Det transeuropæsiske transportnet (TEN-T) Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for

Læs mere

KOMMUNEPLAN- TILLÆG NR. 6, AREAL- RESERVATION, KRIEGERS FLAK PLANLÆGNING HØRINGSPERIODE FRA DEN 7. FEBRUAR - 6. APRIL 2015 FORSLAG.

KOMMUNEPLAN- TILLÆG NR. 6, AREAL- RESERVATION, KRIEGERS FLAK PLANLÆGNING HØRINGSPERIODE FRA DEN 7. FEBRUAR - 6. APRIL 2015 FORSLAG. PLANLÆGNING KOMMUNEPLAN- TILLÆG NR. 6, AREAL- RESERVATION, KRIEGERS FLAK HØRINGSPERIODE FRA DEN 7. FEBRUAR - 6. APRIL 2015 FORSLAG Teknik og Miljø Hvad er et Kommuneplantillæg? En kommuneplan er en plan

Læs mere

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til teknisk formål i form af solcelleanlæg syd

Læs mere

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt.

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt. Side 1 Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord Skitseprojekt Maj 2014 Udgivelsesdato : 26. maj 2014 Revision : 1 Projekt :

Læs mere

Miljøvurdering af plan for etablering af slutdepot for dansk lavog mellemaktivt affald. Høringsnotat - scoping

Miljøvurdering af plan for etablering af slutdepot for dansk lavog mellemaktivt affald. Høringsnotat - scoping Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMTK Sags nr.: 1305421 Dok. Nr.: 1528936 Dato: 22. september 2014 Miljøvurdering af plan for etablering af slutdepot for dansk lavog

Læs mere

i n d l e d n i n g 1 v e d t a g e l s e s p å t e g n i n g 11

i n d l e d n i n g 1 v e d t a g e l s e s p å t e g n i n g 11 i n d h o l d l o k a l p l a n n r. 73 a i n d l e d n i n g 1 l o k a l p l a n b e s t e m m e l s e r 1. Formål 3 2. Områdets afgrænsning og zoneforhold 3 3. Områdets anvendelse 4 4. Udstykning 4 5.

Læs mere

Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse. miljørapport. For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage

Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse. miljørapport. For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse og miljørapport For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage November 2013 1 2 Del 1: Forslag til Kommuneplantillæg til Jammerbugt

Læs mere

Potentielle testpladser til prototypemøller frem mod 2020

Potentielle testpladser til prototypemøller frem mod 2020 Potentielle testpladser til prototypemøller frem mod 2020 April 2011 Miljøministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Klima- og Energiministeriet Forsvarsministeriet Justitsministeriet Ministeriet for

Læs mere

På basis af det i forslaget oplyste er linieføringen skitseret i Figur 7.7 og tilslutning til Helsingørmotorvejen skitseret i Figur 7.8.

På basis af det i forslaget oplyste er linieføringen skitseret i Figur 7.7 og tilslutning til Helsingørmotorvejen skitseret i Figur 7.8. Den foreslåede alternative linieføring vedrører den vestlige del af Nordhavnsvej og tilslutningen til Helsingørmotorvejen. Det antages, at den østlige del af Nordhavnsvej har linieføring som Vejforslag

Læs mere

Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen. Rapport 451-2013

Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen. Rapport 451-2013 rute ringkøbing-herning Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport 451-2013 RUTE RINGKØBING - HERNING Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport 451-2013 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

Administrationsgrundlag for søterritoriet

Administrationsgrundlag for søterritoriet Administrationsgrundlag for søterritoriet Oceaner af værdier et hav af muligheder Indhold Forord 3 1. Indledning 4 2. Principper og vurderingskriterier 6 2.1. Hvilke overordnede principper ligger til grund

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Faunapassage ved Lerkenfeld Dambrug

Faunapassage ved Lerkenfeld Dambrug Vesthimmerlands Kommune Faunapassage ved Lerkenfeld Dambrug FORUNDERSØGELSE AF PROJEKT TIL ETABLERING AF FAUNAPASSAGE VED LERKENFELD DAMBRUG I LERKENFELD Å Vesthimmerlands Kommune Faunapassage ved Lerkenfeld

Læs mere

ETABLERING AF OPLEVELSESPARKEN DANFOSS UNIVERSE I NORDBORG KOMMUNE

ETABLERING AF OPLEVELSESPARKEN DANFOSS UNIVERSE I NORDBORG KOMMUNE ETABLERING AF OPLEVELSESPARKEN DANFOSS UNIVERSE I NORDBORG KOMMUNE Tillæg nr. 11 til REGIONPLAN 2001-2012 Amtsrådet 1 Tillæg nr. 11 til Regionplan 2001-2012 vedr. Etablering af oplevelsesparken Danfoss

Læs mere

N OTAT. Barrierer for vækst i den fysiske planlægning

N OTAT. Barrierer for vækst i den fysiske planlægning N OTAT Barrierer for vækst i den fysiske planlægning I dette notat præsenteres en række eksempler på, at rammerne for den fysiske planlægning udgør en barriere for, at kommunerne kan igangsætte initiativer,

Læs mere

NY BLOVSTRØD. - Analyse af potentielt bæredygtigt byudviklingsområde vest for Blovstrød

NY BLOVSTRØD. - Analyse af potentielt bæredygtigt byudviklingsområde vest for Blovstrød NY LOVSTRØD - Analyse af potentielt bæredygtigt byudviklingsområde vest for lovstrød Kortlægningsgruppe nr. 6 marts 2009 aggrund I henhold til Planstrategi 2007 vil byrådet arbejde for: - At undersøge

Læs mere

Multi Arena i Høje Taastrup. Regionplantillæg nr. 9 til Regionplan1997 for Københavns Amt. Retningslinier og VVM-redegørelse

Multi Arena i Høje Taastrup. Regionplantillæg nr. 9 til Regionplan1997 for Københavns Amt. Retningslinier og VVM-redegørelse Multi Arena i Høje Taastrup Regionplantillæg nr. 9 til Regionplan1997 for Københavns Amt Retningslinier og VVM-redegørelse maj 2001 Multi Arena i Høje Taastrup Regionplantillæg nr. 9 til Regionplan1997

Læs mere

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse - Høringsudgave Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-191-2 Forord Med den

Læs mere

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum med tilhørende kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 13 Voldum-Rud Vej Favrskov Kommune 2013 Ortofoto Forslag april 2015 HVAD

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv Lokalplan z 581 for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle Byg, Plan og Erhverv Lokalplanlægning for lokal udvikling Det gode liv Svendborg har som første danske kommune tilsluttet sig den internationale

Læs mere

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Hæfte 1 FORSLAG HØRING 5. august - 30. september 2013 Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Indhold Den samlede kommuneplan består af 3 hæfter og 1 bilag: Hæfte 1: Hovedstruktur side 3 Hæfte 2:

Læs mere

FORSLAG. Nationalparkcenter Thy Nr. Vorupør. Lokalplan nr. 13-002 Juni 2015

FORSLAG. Nationalparkcenter Thy Nr. Vorupør. Lokalplan nr. 13-002 Juni 2015 Nationalparkcenter Thy Nr. Vorupør Juni 2015 Fremlæggelse Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes. Lokalplaner kan udarbejdes,

Læs mere

Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015

Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015 Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015 På landbrugets vegne, hvordan skal landbrugsmaskiner komme over broforbindelserne i fremtiden? Hvordan bliver de

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere