Produktion. Fem fremtidsbilleder for danske. produktionsvirksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktion. Fem fremtidsbilleder for danske. produktionsvirksomheder"

Transkript

1 Produktion 2025 Fem fremtidsbilleder for danske produktionsvirksomheder

2 Produktion 2025 Fem fremtidsbilleder for danske produktionsvirksomheder Maj 2010

3 Indholdsfortegnelse Center for Industriel Produktion og Institut for Mekanik og Produktion Aalborg Universitet Maj 2010 ISBN: Tryk: AK print Illustrationer: Yogisstreg Publikationen er udgivet med støtte fra Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond Forfattere: Professor John Johansen, Center for Industriel Produktion, AAU Professor Ole Madsen, Institut for Mekanik og Produktion, AAU Chefkonsulent Henrik Valentin Jensen, DI Udviklingskonsulent Anders Vestergaard, Center for Industriel Produktion, AAU Forord 7 Resumé 9 Dansk produktion er under stigende pres Behov for nytænkning Et fremtidsprojekt 15 Udfordringerne frem mod Fem fremtidsbilleder af dansk produktion 19 Den højkompetente virksomhed 21 Det industrielle kraftcenter 23 Innovationsfabrikken 25 Den fleksible værdikædeintegrator 27 Den virtuelle virksomhed 29 Fortsat dialog om det videnbehov de fem fremtidsbilleder har afdækket 31 Bilag 1: Oversigt over deltagere 33 Kilder 35

4 Forord Hvordan kan danske produktionsvirksomheder med mening opretholde produktion i Danmark og hvad kræver det af viden? Det spørgsmål besvarer en række danske produktionsvirksomheder, forskere fra tre danske universiteter og to arbejdsmarkedsorganisationer i denne publikation. Baggrunden er et længerevarende fælles arbejde i regi af Manufuture.dk, som er den danske platform i EU s Manufuture. Publikationen skal inspirere danske virksomheder i deres søgen efter nye innovative løsninger, der kan bidrage til at udvikle en konkurrencedygtig produktion med base i Danmark. de politiske, forsknings- og uddannelsesmæssige tiltag, der må iværksættes for at understøtte dansk produktion i Det er platformens intention, at publikationen skal fungere som et dynamisk dokument, der løbende kan opdateres efterhånden som det udbredes og diskuteres i forskellige fora. Manufuture.dk modtager derfor også meget gerne synspunkter og kommentarer. Morten Buhl Sørensen, Danfoss Formand for Manufuture.dk. Konkret vil arbejdet blive anvendt til påvirkning af den forskningsmæssige dagsorden i EU-programmet Factories of the Future. Der vil også blive arbejdet på at danne en række konsortier, der skal udarbejde konkrete forskningsansøgninger til dette og andre nationale og internationale forsknings- og udviklingsprogrammer. Det er samtidig vores håb, at publikationen kan bidrage til debatten om dansk produktions fremtid. Ikke mindst en diskussion af 7

5 Resumé Denne publikation ser på, hvordan fremtidens produktionsvirksomheder kan se ud, og det videnbehov der følger heraf. Dermed gives der svar på, hvad der skal til, for at Danmark fortsat har en stærk konkurrencedygtig fremstillingssektor i Bag publikationen står fem danske virksomheder, tre universiteter samt de to største arbejdsmarkedsorganisationer. Publikationen viser, hvordan virksomheder ud fra en dansk sammenhæng, ved at drage fordel af de særlige kompetencer og erhvervsforhold, som karakteriserer det danske samfund, kan organisere deres ressourcer og indsats, så de opnår en fordel i den globale konkurrence. I forhold til mange andre nationer er Danmarks økonomi åben og vores holdning til globalt samarbejde meget positiv. Den danske virksomhedskultur giver også grobund for effektive organisationsformer bl.a. karakteriseret ved dialog og inddragelse af medarbejdere, ligesom danske medarbejdere gerne bidrager til nye innovative løsninger. Samtidig giver vores erhvervsstruktur nogle særlige udfordringer, fordi den primært består af mindre virksomheder med begrænsede ressourcer. På baggrund af de danske fortrin og udfordringer er der udarbejdet fem fremtidsbilleder for, hvordan virksomheder kan opretholde produktion i Danmark, så det giver mening i Et gennemgående træk ved de fem billeder er, at produktion er en væsentlig ramme for produktudvikling og innovation. Forsvinder produktion, så forsvinder en stor del af vores innovation også. De fem billeder er et bud på, hvordan vi kan fastholde fremstillingssektorens viden og innovationsevne her i landet. Fremtidsbillederne er lavet ud fra danske forudsætninger, men de kan ikke realiseres uden en ekstra indsats. Der er et videnbehov, som skal opfyldes for at realisere dem. Det videnbehov, der er til hvert af billederne, bliver ridset op i publikationen. På baggrund heraf bliver der parallelt med denne publikation udarbejdet et katalog over de forskningsopgaver, det afføder. Kataloget kan ses på 8 9

6 Dansk produktion er under stigende pres Behov for nytænkning % 80% 60% 40% 20% 0% Data, kommunikation, forsikring og finans Rejser Øvrige tjenester inkl. andre forretningstjenester Øvrige varer Landbrug, kød og mælkekonserves Transport Fremstilling Fig. 1 Fig. 2 Samlet antal beskæftigede (gns. pr år) arbejdspladser tabt i industrien Dansk eksport Fordelt på erhverv Den danske fremstillingssektor står for 45 procent af eksporten, beskæftiger omkring og efterspørger for cirka 150 mia. kr. fra andre erhverv. Samtidig yder den et betydeligt bidrag til den private forskning - med 14 mia. ud af 32 mia. Fremstillingssektorens virksomheder udgør med andre ord en afgørende del af grundlaget for dansk økonomi og for en række andre virksomheder, som leverer ydelser i mange forskellige afskygninger, eksempelvis transport, bygge- og anlæg, rådgivning, teknologiudvikling, uddannelse etc. Den danske velfærd er i høj grad afhængig af en international konkurrencedygtig fremstillingsindustri. Stigende pres Industrien er imidlertid under stort pres. Det danske omkostningsniveau er en stigende udfordring for især traditionel industri fx i forhold til Østeuropa og Kina. Det er derfor også en stigende udfordring for danske virksomheder at fastholde Danmark som fremstillingsbase. Danmark har også tradition for at stille høje krav til virksomheder- nes miljøbevidsthed, arbejdsmiljøforhold m.v. Nationalbanken påpeger i en analyse af industrieksporten i forhold til lønkonkurrenceevne, at øget globalisering indebærer, at eksportorienterede virksomheder udsættes for øget konkurrence fra lavindkomstlande, og at det stiller særdeles store krav til innovation, produktivitetsfremskridt og omstillingsparathed i det danske samfund 1. Overskrifter som Danmarks velfærd er truet af industriens nedtur 2, Hvad skal Danmark leve af 3 har da også været almindelige overskrifter i dagspressen de senere år. Alvoren understreges bl.a. af, at beskæftigelsen inden for fremstillingssektoren er faldet med godt arbejdspladser inden for de seneste 10 år. Trods alle disse vanskeligheder er der heldigvis også succeshistorier om virksomheder, der har forstået at udnytte de globale muligheder til at skabe fremgang og vækst. Et europæisk problem Det er ikke kun danske virksomheder, som er under pres, det er også et europæisk fænomen. I Manufuture, der er en europæisk organisation, som har til formål at fremme transformationen af den europæiske fremstillingssektor til at håndtere high-addedvalue products, processes and services, securing highskills employment and winning a major share of world Manufacturing output in the future knowledgedriven economy, har man også længe været bekymret over udviklingen. Truslen er ikke alene, at en stigende andel af den traditionelle produktion flyttes til lavtlønsområder som Kina og Indien, men at der også er en stigende konkurrence inden for højteknologisk produktion. Flere og flere såkaldte udviklingslande, som fx Korea, opbygger i meget hurtigt tempo kompetencer inden for højteknologisk forskning, produktionsautomation, innovation m.v. Også Kina er i stigende grad ved at gøre sig gældende inden for netop disse områder 4. I 2010 står Europa svagere i verden end i Den økonomiske krise har forringet 10 11

7 Europas placering i verdensøkonomien, og Europa taber terræn til USA og Kina 5. Produktion, viden og innovation Produktion er ikke kun et spørgsmål om fysisk transformation af materialer, men skal ses i en bred sammenhæng, hvor samspil mellem produktudvikling, produktionsteknik, salg/marketing, kunder og leverandører er helt afgørende. Produktion skal vurderes på en ny måde og som en væsentlig ramme for den produktudvikling, der foregår. Produktion skal opfattes som en videncontainer, der bidrager til forretningsskabelse og innovation frem for alene at blive vurderet på omkostninger og produktivitet. At se produktion i en bredere betydning understøttes af en rapport, som omhandler fremtiden for europæisk fremstilling, hvor det bl.a. påpeges, at R&D drives new developments in manufacturing, but more importantly, manufacturing is the contextual river for more R&D 6. Til dette billede hører, at virksomheder ikke alene offshorer og outsourcer deres direkte fremstillingsaktiviteter. Vidensarbejdspladser inden for administration, forskning og udvikling følger i stigende grad med, hvilket understreger, at der er en meget tæt sammenhæng mellem den fysiske produktion og videnproduktion. Globale værdikæder Produktion foregår i dag i åbne globale værdikæder. Det gælder også for danske produktionsvirksomheder, hvor specielt de større virksomheder organiserer deres produktionsaktiviteter i globale værdikæder. Det giver ikke alene virksomhederne optimal adgang til nye markeder, men også til teknologi, forskning samt højtuddannet og kvalificeret arbejdskraft. Eksempelvis har Danfoss i dag større produktionsareal i Kina end i Danmark, og Kina er i dag koncernens tredje største marked 7. Den øgede geografiske distribution af produktionsaktiviteterne medfører en række omkostninger, idet afstanden både den geografiske, strukturelle og ledelsesmæssige afstand, sætter virksomhedens fleksibilitet og reaktionsevne under pres og generelt skubber på behovet for et aktivt koordineringsberedskab i form af en øget formaliseringsgrad og kommunikationssystemer. Selvom disse udfordringer løses, tilskynder det til en løbende diskussion af værdikædens struktur og centrum. Konkurrencen er global på alle niveauer Ledelse, forskning, kompetencer, ressourcer, arbejdskraft, m.v. Behov for nytænkning Som nation skal vi udfordre vores nuværende opfattelse i takt med, at produktion i stadig større grad organiseres i globale netværk. Som nation har vi også brug for nye modeller, som i endnu højere grad end i dag, peger frem mod intelligent, højteknologisk videnbaseret produktion, som kan tjene som grundlag for meningsfyldt at fastholde produktion og innovation i Danmark. Der ligger her meget store udfordringer for det danske samfund og de danske virksomheder. Ikke alene at udvikle nye modeller, men også at udvikle et videns- og uddannelsesmæssigt grundlag, som kan understøtte de nye modeller og den udvikling, som er påkrævet for at omstille dansk industri til de nye vilkår. Det er uomtvisteligt, at der er en sammenhæng mellem forskning, uddannelse og mulighederne for at fastholde arbejdspladser i Danmark. En nylig undersøgelse peger på, at virksomheder med FoU-aktiviteter oplever gennemsnitlig 9 pct. højere produktivitet per medarbejder end innovative virksomheder, der ikke forsker eller udvikler. Innovative virksomheder har i gennemsnit 6 pct. højere produktivitet per medarbejder end virksomheder, der hverken innoverer eller forsker og udvikler. Inden for fremstillingsindustrien, har de FoU-aktive virksomheder en produktivitet per medarbejder, der er 23 pct. højere end ikke FoU-aktive virksomheder 8. Produktivitetsbegrebet skal måske snarere opfattes som et effektivitetsbegreb, hvor det er virksomhedens totale værditilvækst, der vurderes

8 2025 Et fremtidsprojekt Manufuture.dk har sammen med bestyrelsen for Center for Industriel Produktion (CIP) taget initiativ til projekt 2025, hvis formål er: At formulere en ambition for fremtidens produktion i 2025 At udvikle billeder af fremtidens produktion for et antal arketypiske danske produktionsvirksomheder Fremtidsbillederne skal bidrage til at definere retningen for produktionsudvikling, og kan med dette udgangspunkt - ud fra et dansk perspektiv, pege på relevante forsknings- og udviklingsopgaver. De skal desuden danne grundlag for en formulering af et sammenhængende dansk forskningsinitiativ inden for produktionsområdet. Organisering Manufuture.dk har fungeret som styregruppe for projektet. Omdrejningspunktet for processen har været et virksomhedspanel, forskere fra de tre tekniske universiteter i Danmark samt DI og CO-industri. De deltagende virksomheder har på skift været vært for de gennemførte workshops, som typisk er afviklet over et otte timers forløb, ofte med deltagelse og inputs fra inviterede nationale og internationale eksperter med erfaring inden for de enkelte workshops temaer. Workshoppene har også været understøttet af skiftende eksperter fra de deltagende virksomheder. Til at bearbejde inputs fra workshoppene, har der været nedsat en mindre arbejdsgruppe primært bestående af forskere fra AAU. Workshoppene har ligeledes været faciliteret af forskere fra AAU. Projektet er dels finansieret af de deltagende virksomheder og organisationer, dels af en bevilling fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen. En liste over alle projektets deltagere og deres organisatoriske tilhørsforhold fremgår af bilag 1. Forløb og faglig progression For at inddrage så mange synspunkter i overvejelserne som muligt er der gennemført fem workshops med forskellige temaer, ligesom der er udviklet en model for workshoppenes afvikling. På workshoppene har der været tilstræbt en faglig progression, som ofte er startet med at afdække State-of-the-art inden for workshoppens tema for derefter at udvide det faglige perspektiv i tid samt graden af teknologisk forecasting. Horisonten for diskussionerne har været Denne horisont er valgt ud fra to hovedsynspunkter: 1. At frigøre sig fra hverdagen og hverdagens problemer og løsninger og dermed give mulighed for at tænke nyt og ideelt 2. At vælge en realistisk horisont som deltagerne har en vis fornemmelse for, og som på trods af ønsket om at tænke langt og ideelt, også har et skær af realisme 14 15

9 Udfordringerne frem mod 2025 Til at understøtte forløbet og som en katalysator for diskussionerne, er der til hver workshop udviklet et antal generiske cases. Casene har taget udgangspunkt i tre arketypiske virksomheder: Den fokuserede virksomhed, Den integrerende virksomhed og Den netværksbaserede virksomhed 9. Casene har i høj grad bidraget til at konkretisere deltagernes diskussioner og anbefalinger. Faglige temaer Hver workshop har haft sit tema. Nedenfor er kort redegjort for de enkelte temaer: 1. Vilkår for fremtidens produktion at skabe fælles grundlag for arbejdet samt formulere ambitioner og temaer for det efterfølgende arbejde 2. Diversitet vs. omkostninger at sætte fokus på hvorledes der kan skabes større diversitet, men uden at omkostningerne tilsvarende eksploderer 3. Bæredygtighed at udvikle systemer, produkter og strukturer som i størst muligt omfang tager hensyn til specielt det økologiske fodaftryk 4. Fleksibel lokalisering at acceptere global produktion, men med fokus på videndeling og -opsamling Mellem workshoppene har arbejdsgruppen samlet alle indlæg, diskussioner og synspunkter op og udarbejdet et referat, der har fungeret som afsæt til næste samling. Den femte workshop har været anvendt til opsamling af hele forløbet, hvor fokus har været på udvikling af et antal helhedsbilleder af fremtidens produktion. Hele forløbet er afviklet over 12 måneder. Dette har sammen med et stort hold af gennemgående personer fra både virksomheder, universiteter og organisationer, muliggjort opbygning af en sammenhængende og gradvis dybere dialog på tværs af workshops og temaer. Der er ingen snuptagsløsninger lige for hånden. Arbejdet stiller sig kritisk over for nogle af de traditionelle svar på Danmarks udfordringer. Det betyder bl.a. at: a. Automatisering er nødvendig, men gør det ikke alene. Det er hele det produktionsmæssige set-up, der skal udvikles b. Produktivitet er nødvendig, men gør det ikke alene. Det er virkningsgraden der skal øges, så der opnås værdiskabelse c. Opfindsomhed og kreativitet er nødvendig, men innovation opstår ikke uafhængigt af men sammen med produktion Danmark er også præget af en række strukturelle udfordringer. Hovedparten af de danske virksomheder har vanskeligt ved at hamle op med de store globale virksomheder, når det gælder grundlæggende teknologiudvikling. Flere undersøgelser 10 peger på, at dansk eksport i højere grad er baseret på mere lavteknologiske produkter end tilsvarende små OECD lande. Ændrede markeds- og konkurrencevilkår Udover dette er Danmark også underlagt de generelle globale markedstrends, hvor vilkårene for at producere i de vestlige lande over de næste år må forventes at blive skærpede på flere fronter. Her skal blot fremhæves: 1. At markedslogikken bliver mere udtalt og protektionismen mindre 2. At jagten på komparative fordele i konkurrencen ændres og bliver stadig mere intens 3. At hurtighed bliver en stadig vigtigere konkurrencefaktor koblet med vækst og øget indtjening som drivkraft Miljø, energi og ressourceproblemer vil spille en mere fremtrædende rolle i fremtiden - både praktisk og politisk. Der bliver øget knaphed på vigtige ressourcer parret med politisk regulering for at fremme bæredygtighed. Vi står derfor med udfordringer, der kræver meget ambitiøse nye løsninger. Tre centrale udfordringer og ambitioner I projektet er der konkret udarbejdet tre udfordringer og ambitioner for produktion i 2025, som har været omdrejningspunkt i workshoppene: Diversitet ctr. omkostninger Udfordringen: Diversitet i produkter og teknologier skal være omkostningsneutral i Den teknologi som anvendes i dag betyder, at højvolumen standard produktion er mere omkostningseffektiv end lav-volumen fleksibel produktion. Ambitionen: Enhedsomkostningerne er uafhængige af volumen samt at produktionens reaktionsevne er øget med mindst en faktor

10 Fem fremtidsbilleder af dansk produktion Fleksibel lokalisering Udfordring: Der er risiko for at Danmarks produktionskompetencer og produktudviklingsevne udhules i takt med at produktionen globaliseres. Ambitionen: Videndeling og integration skal fungere på tværs af geografi og kultur så kompetencerne fastholdes. Desuden er produktions- og leverancesystemer så fleksible, at mikset af decentral/central produktion er bæredygtigt neutralt. Bæredygtig vs. konventionel produktion Udfordringen: I 2025 stilles meget markante krav til bæredygtigt design og produktion, samtidig med at konkurrence- og effektivitetskravene fortsætter. På alle fronter skal bæredygtig produktion kunne slå den konventionelle produktion, vi kender i dag. dobles og nye faciliteter og funktioner hele tiden tilbydes kunderne. De formulerede udfordringer og ambitioner spiller en central rolle i den konkrete udformning af de fem billeder af fremtidens produktion. Arbejdsgruppens ambition har været at udvikle et antal fremtidsbilleder, der gør produktion mulig i en dansk kontekst i Det er i alt blevet til fem fremtidsbilleder eller modeller om man vil: a. Den højkompetente virksomhed b. Det industrielle kraftcenter c. Innovationsfabrikken d. Den fleksible værdikædeintegrator e. Den virtuelle virksomhed De fem billeder adresserer på hver deres måde de opstillede udfordringer og ambitioner og stiller på forskellige måder skarpt på behovene for udvikling af produktion, produktivitet og de danske rammer, der omgiver fremstillingssektoren. Løsningsrummet Arbejdsgruppens intention har ikke været at præsentere et endegyldigt svar på Danmarks udfordring. Der kan sikkert opstilles flere løsningsmodeller end de fem, som arbejdsgruppen er kommet frem til. Billederne kan formodentligt også tolkes og udlægges på mere end en måde. Intentionen med de fem billeder har snarere været at åbne et muligt, men også nyt og innovativt løsningsrum, som efterfølgende kan danne grundlag for en konstruktiv og åbnende debat mellem involverede interessenter - industrien, industrielle organisationer, uddannelsesinstitutioner og politikere m.v. Billederne kan måske også bidrage til en strategisk og innovativ proces i de danske virksomheder og på denne måde inspirere den enkelte virksomheds udvikling og strategiske retning. Fremtidsbillederne De fem fremtidsbilleder er generiske og kan inspirere hinanden og kombineres på mange måder. Mulighederne er mange. Billederne er også generiske i den forstand, at de kan realiseres i alle typer brancher. De fem billeder taler hver for sig til virksomheder af forskellig størrelse og teknologiske niveau, hvis strategiske situation adskiller sig indbyrdes, når det gælder deres marked, kompetencer, ressourcer og kapitalforhold. I det efterfølgende beskrives modellerne mere indgående. Ambitionen: Det økologiske fodaftryk af produktion i 2025 er nul, og omkostningerne lavere end ved konventionel produktion. Samtidig skal levetiden af produkterne for

11 Den højkompetente virksomhed Mange analyser peger på, at Danmark halter bagefter, når det gælder udvikling af produktion og produktivitet. Danmark ligger i bunden af lande indenfor OECD 11. Der er et meget stort og uudnyttet potentiale i danske virksomheder, som kan indløses med kendt teknologi og viden. Der er et gab på mindst år mellem de bedste og hovedparten af danske virksomheder, og et gab på mindst pct. produktivitetsvækst. Lukkes dette gab vil danske virksomheder kunne rykke op i ligaen af World Class producenter. Teknologien findes Danske virksomheder skal være blandt de bedste til at udnytte ny teknologi, som andre lande har udviklet og til at udvikle nye produkter. Kunsten er at spotte ny teknologi i det vindue, der er mellem det man som regel kalder Early adopters de allerførste virksomheder til at udnytte teknologien og derfor også løber en vis risiko, og Early majority, som er blandt de første industrielle brugere, hvor teknologien er mere moden og risikoen tilsvarende mindre. Er man endt blandt Late majority og Laggards er det for sent. Det kræver ledelsesfokus og dygtighed på alle niveauer i virksomheden. Det kræver samtidig en indsats fra videns- og forskningsinstitutioner om at være på forkant med den nyeste viden. Men der er ingen hindringer for at gå i gang allerede i dag. Videngab til diskussion Uddannelse: Styrke den brede uddannelse og eliteuddannelsen inden for produktion i Danmark Efteruddannelserne i internationalisering af ledere i at integrere strategiske og teknologiske kompetencer Forskning: Skærpe universiteternes videnhjemtagning og applikationsforskning til danske forhold Nye metoder og teorier for medarbejderinvolverende implementering Teknologien, viden og eksempler på dens anvendelse findes allerede, men danske virksomheder skal være hurtigere til at spotte den rigtige teknolog samt både hurtigere og bedre til at implementere den, end tilfældet er i dag

12 Det industrielle kraftcenter Selv store danske virksomheder er miniputter målt i forhold til internationale producentvirksomheder. Samtidig er de underlagt relativt set mere restriktive rammer for at producere end andre landes producenter. Det gælder fx et højt omkostningsniveau og strenge miljø- og energikrav. Danske virksomheders størrelse gør dem generelt for små til at være udviklere af ny teknologi. På den anden side er danske virksomheder også meget åbne mod omverdens løsninger og for at samarbejde både nationalt og internationalt. Tag kampen op Det industrielle kraftcenter konsoliderer og koordinerer kompetencer og ressourcer på tværs af virksomheder, brancher, universiteter og videncentre og tager kampen op mod de store internationale producenters teknologiske førerskab. Det industrielle kraftcenter skal bidrage til løsning af to problemstillinger: a. At bidrage til danske virksomheders teknologiske førerskab, globale konkurrenceevne og dermed fastholde arbejdspladser i Danmark b. At udvikle avanceret teknologi og viden, som udover at støtte opfyldelsen af punkt a, efterfølgende vil kunne eksporteres Kraftcentrene kan med fokus på nye brugerbehov og nye produktionstekniske løsninger gøre virksomhederne i stand til at løse problemstillinger, der går på tværs af brancher. Det gælder fx engineering i forbindelse med nye materialer og kompositter, og bringe dem tidligere ind i produktionssystemerne i danske virksomheder eller udvikling af nye energibesparende fremstillingsprocesser. En fordel for danske virksomheder er deres geografiske nærhed, fælles sprog og kultur - ikke mindst i forhold til hastigheden i læring. Videngab til diskussion Uddannelse: Efteruddannelse i ledelse af netværk og teknologinetværk Forskning: Etablere forsknings- og udviklingsprojekter, fx EU-rammeprogrammer og højteknologiprojekter, eksempelvis inden for bæredygtige produktionssystemer, hyperfleksibel produktion samt modulære og intelligente produktionssystemer. Forske i organisering af udvikling af viden i netværk 22 23

13 Innovationsfabrikken Den danske arbejdsstyrke og arbejdsmarkedets organisering er stærkere orienteret mod problemløsning og læring, end i mange af de lande vi ofte sammenligner os med 12. Samtidig er Danmark som nation åben, samarbejdsorienteret og positiv overfor globalisering 13. Dette, sammenholdt med at virksomheders innovation i stor grad stammer fra eksterne kilder (leverandører, kunder, m.v.), kan give Danmark en konkurrencemæssig fordel 14. Fokus på samspil mellem produktion og innovation Innovationsfabrikken dyrker samspillet mellem design- og produktionskompetencer til at udvikle intelligente produkter til kunderne og accelerere Time-to-market. Der arbejdes med avancerede produktionsmetoder som prototyping og ramp up, som understøtter innovationsprocessen. Danske producenter fungerer som en produktionsmæssig affyringsrampe. Virksomheden har fokus på nicheforretning med højt dækningsbidrag og slipper produktionen, når cost bliver afgørende. Produktion opfattes som en container af viden og vurderes ligeligt på omkostninger og videnbidrag. Det er derfor alle virksomhedens medarbejdere der på forskellig vis bidrager til innovationsprocessen. Der er viden om, hvornår innovationer og produktioner skal transformeres fra småscale til masseproduktion og lavtlønsområder. Ledelsesmæssigt er der fokus på at organisere læringsloop, så viden fra udflyttet produktion kan udnyttes i innovationsfabrikken. Videngab til diskussion Uddannelse: Opgradere alle medarbejderkategorier så de i højere grad kan inddrages i design- og produktionsprocessen Nye faglærte uddannelser, som giver design-innovation kompetencer Forretningsforståelse, design og innovation som basiskompetence i markeds- og udviklingsafdelinger Forskning: Udforske sammenhænge mellem design og produktionens videnopbygning, innovation og produktudviklingsprocesser Nye forretningsbaserede målemetoder (metrikker), der understøtter vidensopbygning i produktionssystemer fremfor standard-cost-modeller 24 25

14 Den fleksible værdikædeintegrator Dansk industri består overvejende af små og mellemstore virksomheder, hvor en meget stor andel fungerer som fleksible underleverandørvirksomheder, men som p.g.a. størrelse og ressourcer primært fokuserer på nærmarkeder. Problemet for mange af disse virksomheder er, at de på trods af at de besidder en høj grad af kompetence inden for hvert deres felt, så kan de ikke matche de store internationale kunders krav alene 15. De har ikke adgang til et netværk af samarbejdspartnere, der komplementerer deres specialer, og de har ikke kapitalstyrke eller opgaver nok til at kunne opretholde specialistkompetencer. Der ligger derfor store muligheder for danske underleverandører, hvis de lærer at samarbejde i netværk. Fokus på internationale OEM Den bærende ide i modellen er at opbygge et net af leverandører på ryggen af globale, fleksible værdikædeintegratorer, der forstår forretnings- og leveringsmæssigt at integrere med internationale original equipment manufacturers (OEM ere) i forhold til deres værdikæder. Der opbygges en kompetence til at konfigurere værdikonstellationer, der bliver sat sammen af en række mindre underleverandører. Værdikædeintegratoren skaber et miljø af specialkompetencer og løfter på den måde mindre underleverandørvirksomheder med ud på det globale marked. Den fleksible værdikædeintegrator kan sammenstykke en hvilken som helst værdileverance, så den passer ind i en given OEM s værdikæde. Det gælder også behovet for at komme med nye løsninger til komponenter, hjælpestoffer og processer i OEM ens slutleverancer samt mere komplekse systemleverancer. Videngab til diskussion Uddannelse: Efterudannelse i forretningsudvikling af netværk og ledelse af netværk Forskning: Udvikle metoder og teorier for, hvordan man optimerer/opdeler og skaber øget værdi i komplekse værdikæder Integration mellem OEM s og mindre leverandørers produktionssystemer Nye organisations- og samarbejdsformer 26 27

15 Den virtuelle virksomhed Den danske økonomi er en meget åben økonomi. Danske virksomheder har generelt stor erfaring i internationalt samarbejde og samhandel, også set i lyset af at Danmarks udenrigshandel udgør omkring 2/3 af det samlede BNP. Danmark er måske mere en nation af købmænd end videnskabsmænd. Danske virksomheders internationale handelserfaring samt deres evne til at spotte nye forretningsmuligheder kan udnyttes bedre. Det efterspørger metoder til at mobilisere tilstrækkelige ressourcer og kompetencer til at gennemføre idéerne. Fokus på globale kompetencer Den virtuelle virksomhed forbinder de bedste globale kompetencer i virtuelle netværk for ad den vej hurtigt og effektivt at udnytte flere forretningsmuligheder og kunne pulje sine ressourcer inden for forretningsskabelse, innovation, distribution og produktion. Virksomhederne vil i modellen løbende kunne konfigurere nye virtuelle virksomheder på tværs af landegrænser, geografi og kulturer. Den virtuelle virksomhed opstår i grænsefladen mellem flere selvstændige juridiske enheder, som i fællesskab ejer forretningen. Den virtuelle virksomhed eksisterer lige så længe, som produktet eksisterer, eller der kan skabes meningsfyldt forretning. I netværket deler man både provenu og risiko. For mange danske produktionssvirksomheder vil det være et markant nyt skridt, hvor virksomhederne skal integrere sig som et led i et større fælles, men løst koblet og konstant skiftende netværk. Det vil kræve markant anderledes samarbejdsformer og integrationsmetoder. Det vil også ændre styring af forretningen og HR-området, hvor medarbejderne kan have løsere koblinger til virksomheden. Videngab til diskussion Uddannelse: Ledelse og HR i at opnå medarbejdermobilitet mellem virksomheder Forskning: Udvikle IKT-baserede modulariserede platforme, som giver mulighed for Plug/Play integration af samarbejdsformer Udforske konceptet den virtuelle virksomhed, herunder teknologi enablers, kultur, m.v. Udforske netværkssamarbejde og konceptet Intelligente, modulære forsyningskæder 28 29

16 Fortsat dialog om det videnbehov de fem fremtidsbilleder har afdækket For at Danmark skal kunne fastholde produktion som en betydende sektor, kræves der en stor og mangesidig indsats fra de enkelte virksomheder, samfundet og de industrielle organisationer. De fem opstillede fremtidsbilleder kan anvendes som et udgangspunkt for denne diskussion. Sammen med billederne er der peget på, hvad der er behov for at udvikle og formidle af viden, så rammevilkårene for produktion bedst muligt kan rumme de fem billeder. Forskningskatalog Mere uddybende har 2025-gruppen ud fra de videnbehov, der er ridset op for hvert af de fem fremtidsbilleder, udarbejdet et katalog over konkrete behov for en fremtidig indsats inden for produktionsforskning. Kataloget som udgives i en parallel publikation - peger på en række konkrete områder, hvor der er behov for en forsknings- og udviklingsindsats i de kommende år. Fremmes disse områder, vil det styrke og udvikle Danmarks produktionskompetence. Der er derfor behov for at finde midler til at finansiere denne forskning og udvikling, ligesom der er behov for at udvikle instrumenter til at øge samarbejdet mellem universiteterne indbyrdes samt mellem universiteterne og dansk industri. Industri og universitetssamarbejde Industrien og den enkelte virksomhed har også et væsentligt ansvar. Det er vigtigt, at den enkelte virksomhed har et højt ambitionsniveau, og at den vedholdende forfølger dette mål bl.a. gennem løbende kompetenceudvikling. I denne sammenhæng ville flere danske virksomheder også små og mellemstore virksomheder, kunne drage fordel af at indgå et tættere samarbejde med videncentre og universiteter. Tilsvarende vil et sådant samarbejde også gavne universiteternes forskning, undervisning og uddannelser. De fem fremtidsbilleder kan være en del af dialogen for et sådant samarbejde og udviklingen af ny viden og kompetencer gruppen vil anvende fremtidsbillederne og deltager gerne i en videre dialog herom

17 Bilag 1: Oversigt over deltagere Følgende personer har deltaget i projektet og har bidraget til dannelsen af de fem billeder: Danfoss: Hans Christian Orye, Jesper Høyer, Lars Finsen Lars Vorm, Morten B. Sørensen, Peter Johansen Søren Lauridsen, Torben Sindberg Danish Crown: Søren F. Eriksen CO Industri: Arne Jensen DI: Henrik Valentin Jensen DTU Management: Per Langaa Jensen, Martin Grunow, Renzo Akkerman LEGO: Chresten Bruun Robocluster: Niels Jul Jacobsen, Bruno Hansen SDU, The Maersk Mc-Kinney Moller Institute: Henrik Gordon Petersen Teknologisk Institut DMRI: Keld Mønsted, Lars Hinrichsen Terma: Henrik Christensen, Jesper Freltoft AAU, CIP: Anders Vestergaard, Jens Ove Riis, John Johansen AAU, Institut for Arkitektur, Design og Medieteknologi: Christian Tollestrup Følgende personer har holdt oplæg ved projektets workshops: Asger Daugbjerg Huset Mandag Morgen Jørgen Steen Nielsen Dagbladet Information Ton van Keken InterfaceFLOR (NL) Jan Sjögren Swerea IVF AB (S) Lutz Oliver Schapp WZL, RWTH Aachen (D) Søren Løkke AAU, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Anders Hedegaard Petersen Gabriel Grundfos: Jacob Dirks, Jacob Nielsen, AAU, Institut for Mekanik og Produktion: Jeppe Drachmann Christensen, Ole Madsen Henrik Larsen Johnny Overgaard, Klaus E. Christensen, IdePro A/S Rikke Landlyst Groth, Søren Møller, Torben Buch Rasmussen Brian Vejrum Wæhrens 32 AAU, CIP 33

18 Kilder 1. Nationalbankens kvartalsoversigt, 1. kvartal Ingeniøren, 27. marts Børsen, 3. juni Manufuture, Sådan ligger landet, DI april FuTMaN - The Future of Manufacturing in Europe March Jylland-Posten, den 24/ Dalum, i Fremtidens produktion i Danmark, Industrien, Jyske Markets 3. marts, DRUID Working Paper No Sådan ligger landet, DI Linder, Jarvenpaa and Davenport, Sloan Management Re-view, Nyt innovationsnetværk for underleverandører i vindmølle-industrien, Metal Supply, 17. Marts Produktivitetseffekter af erhvervslivets forskning, udvikling og innovation. Innovation: Analyse og evaluering 1/2010. Forsknings- og Innovationsstyrelsen Fig.1 Danmarks statistik Fig.2 Danmarks Statistik og DI-beregninger 9. Inspireret af Interaktive virksomheder, Dansk Industri & Center for Industrial Production, AAU,

19

Produktion. Fem fremtidsbilleder for danske. produktionsvirksomheder

Produktion. Fem fremtidsbilleder for danske. produktionsvirksomheder Produktion 2025 Fem fremtidsbilleder for danske produktionsvirksomheder Produktion 2025 Fem fremtidsbilleder for danske produktionsvirksomheder Maj 2010 Center for Industriel Produktion og Institut for

Læs mere

Har produktion en fremtid i dagens Danmark betyder det noget?

Har produktion en fremtid i dagens Danmark betyder det noget? Har produktion en fremtid i dagens Danmark betyder det noget? John Johansen www.cip.aau.dk 6. december 2010 Ledelsesakademi - AAU MANUFUTURE - The Strategic Perspective The current industrial paradigm

Læs mere

Produktion 2025. Katalog for udviklings- og forskningstemaer. Juni 2010. Version 1.2

Produktion 2025. Katalog for udviklings- og forskningstemaer. Juni 2010. Version 1.2 Produktion 2025 Katalog for udviklings- og forskningstemaer Juni 2010 Version 1.2 1 Indledning Dette katalog er en oversigt over forsknings- og udviklingstemaer, der er identificeret i projektet Produktion2025.

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Fremtidens produktion i Danmark Kommissorium for REG LAB fokusanalyse. 25. oktober 2011

Fremtidens produktion i Danmark Kommissorium for REG LAB fokusanalyse. 25. oktober 2011 Fremtidens produktion i Danmark Kommissorium for REG LAB fokusanalyse. 25. oktober 2011 Indledning og sammenfatning Fokusanalysen Fremtidens produktion i Danmark gennemføres af REG LAB i samarbejde med

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference DI s Innovationskonference Innovation Hub 2012 Tegnet af Jens Hage, som i løbet af konferencen vil trække essensen ud af indlæggene i inspirerende tegninger. Jagten på indbringende innovation Tirsdag den

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker Fremtidens Danmark Vores arbejde har sigte på at udvikle teknologier og services, der faciliterer en hverdag, hvor mennesker får gode muligheder for at bo, arbejde og leve - at mestre situationen og yde

Læs mere

Fødevarer. Din organisation og talerør

Fødevarer. Din organisation og talerør DI Fødevarer Din organisation og talerør » FEM gode grunde til at melde sig ind i DI fødevarer Ekspertise når du har brug for hjælp, sparring eller vejledning Indflydelse på rammerne for at drive fødevarevirksomhed

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015

Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015 Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015 Netværkets organisering Hvad er vi sat i verden for? at bygge bro mellem vidensinstitutioner og produktionsvirksomheder med højværdiproduktion med henblik

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne?

Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne? Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne? ved Henrik Zobbe, direktør/institutleder Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel November 2004 FORFATTERE Udviklingschef

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Canon Essential Business Builder Program Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Essential Business Builder Program - Introduktion Det er udfordrende at drive en printforretning.

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

MMT3000 Efterårskonference 2012 NÅR DANMARK FLYTTER TILBAGE?

MMT3000 Efterårskonference 2012 NÅR DANMARK FLYTTER TILBAGE? MMT3000 Efterårskonference 2012 Torsdag 25. oktober 2012 Comwell Kongebrogaarden, Middelfart NÅR DANMARK FLYTTER TILBAGE? Bestyrelsesformand Asger Aamund Professor John Johansen Cheføkonom Jens Nyholm

Læs mere

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør Center for Logistik og Samarbejde - CLS Peter Høy, Projektdirektør Aalborg Havn Den intelligente Havn Den intelligente havn har tre roller: 1. Konkurrencedygtig havnevirksomhed Udvikling af logistik og

Læs mere

Nytænk. Produktiviteten. + reduceret lønandel. + fleksibel teknologi. + leverandører og kunder i h. + øget udvikling af viden

Nytænk. Produktiviteten. + reduceret lønandel. + fleksibel teknologi. + leverandører og kunder i h. + øget udvikling af viden Kundetilpassede løsning + Masseproduktion i små mæ + fleksibel teknologi + reduceret lønandel + øget udvikling af viden + leverandører og kunder i h = konkurrencedygtig fr Nytænk Produktiviteten 8. 9.

Læs mere

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi De globale mål om forsyningssikkerhed og markant reduktion af CO 2 skal opfyldes gennem større energieffektivisering og meget mere brug af

Læs mere

MADE FORSKNINGEN. De ni temaer i MADE Forskningen

MADE FORSKNINGEN. De ni temaer i MADE Forskningen MADE FORSKNINGEN De ni temaer i MADE Forskningen MADE Forskningen MADE vil generere og implementere ny viden om produktion, som giver danske virksomheder det globale forspring, der er afgørende for virksomhedernes

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater PROJEKT LYSLYD Spørgeskema Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater Der gennemføres en kortlægning af omfanget af virksomheder, arbejdspladser, omsætning samt forskning

Læs mere

systems for industrial heat treatment

systems for industrial heat treatment Vision Fornax A/S vil være den foretrukne samarbejdspartner indenfor videnbaserede, kundespecifikke løsninger til industriel varmebehandling. Fornax A/S vil være kendt som en loyal og professionel samarbejdspartner,

Læs mere

Veje til højere dansk produktivitetsvækst

Veje til højere dansk produktivitetsvækst Veje til højere dansk produktivitetsvækst En af forudsætningerne for, at Danmark kan klare sig godt i den globale konkurrence er, at danske virksomheder anvender sit udstyr og medarbejdernes kvalifikationer

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst April 2012 2 Højtuddannedes værdi Resume De fleste privatansatte i Danmark arbejder

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Guide til outsourcing og etablering

Guide til outsourcing og etablering Guide til outsourcing og etablering Oktober 2004 Udgivet af Dansk Industri og ITEK Redaktion afsluttet 1. oktober 2004 Redaktion: Niels Conradsen og Henrik Bjørn Christensen ISBN 87-7353-528-1 1000.10.04

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Danmark som produktionsland. Professor Jan Stentoft Arlbjørn TEKSAM årsdag, onsdag den 2. oktober 2013

Danmark som produktionsland. Professor Jan Stentoft Arlbjørn TEKSAM årsdag, onsdag den 2. oktober 2013 Danmark som produktionsland Professor Jan Stentoft Arlbjørn TEKSAM årsdag, onsdag den 2. oktober 2013 Ny forskningsrapport Publikationen er frit tilgængelig på Kraks Fond Byforskning http://kraksfondbyforskning.dk/

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP BÆREDYGTIGT BYGGERI

WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP BÆREDYGTIGT BYGGERI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI BYGGEPOLITISK STRATEGI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI KONTORCHEF MARIE LOUISE HANSEN ENERGISTYRELSEN

Læs mere

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Att.: Sekretariatschef Niels C. Beier Sendt pr. e-mail til ncb@produktivitetskommissionen.dk Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Læs mere

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Globaliseringen og dansk økonomi Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Oversigt Hvorfor er der fokus på globalisering? Kendetegn:

Læs mere

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS For at kunne iværksætte et konstruktivt samarbejde med nationale og internationale virksomheder, der

Læs mere

Mangfoldighed en del af innovation

Mangfoldighed en del af innovation Mangfoldighed en del af innovation 1 DAMVAD kort fortalt København, Oslo Marked Akademiske partnere 40 medarbejdere 11% Økonom 32% Cand.merc 36% Naturvidenskab 3% 18% Statskundskab og samfundsvidenskab

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 Invio Hvad for noget? Innovationsnetværk for videnbaseret Oplevelsesøkonomi 1. Juni 2010 31. maj 2014 InViO konsortium AAU ExCITe

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI Notatet her beskriver først de prioriterede indsatsområder, vedtaget på landsmødet, der relaterer sig til ansvarsområdet. Her er de områder, hvor der kan være grænseflader

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

S I G R I D W I L B E C K S I G W I L @ E R S T. D K

S I G R I D W I L B E C K S I G W I L @ E R S T. D K S I G R I D W I L B E C K S I G W I L @ E R S T. D K 2013: STOR HYPE. OG FORUDSIGELSER OM STORE POTENTIALER Virksomheder, der baserer sig på big data, klarer sig 5-6 procent bedre målt på indtjening end

Læs mere

Seminar: Brændselscellers plads i fremtidens transportsystem

Seminar: Brændselscellers plads i fremtidens transportsystem Seminar: Brændselscellers plads i fremtidens transportsystem www.tinv.dk et nationalt fagligt netværk TINV medfinasieres af 28. august 2014 fra 9-12 v. Aksel Mortensgaard TINV Transportens innovationsnetværk

Læs mere

Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder!

Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder! Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder! Lektor Per Servais, Ph.D. Det Samfundsvidenskabelige fakultet Syddansk Universitet Odense Agenda Udgangspunkt; Traditionelle internationaliserings

Læs mere

Danmark som udviklingsland

Danmark som udviklingsland (NB! De talte ord gælder klausuleret til kl. 14.00) Danmark som udviklingsland DI s formand Jesper Møllers tale ved DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010 Velkommen til DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010!

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Getting to the digital results. Digitaliseringsstudietur

Getting to the digital results. Digitaliseringsstudietur Getting to the digital results Digitaliseringsstudietur Singapore 2011 Getting to the digital results Studieturen Getting to the digital results sætter skarpt fokus på digital forretningsudvikling som

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Hvad er REG LAB? Formål: Et medlemsbaseret laboratorium der indsamler, udvikler og formidler god praksis inden for regional erhvervsudvikling.

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Har produktion en fremtid i dagens Danmark betyder det noget?

Har produktion en fremtid i dagens Danmark betyder det noget? Har produktion en fremtid i dagens Danmark betyder det noget? Inputs fra projekter med forankring på CIP: GONE (global operations networks) Strategiske forskningsråd Produktion 2025 Globale værdikæder

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept.

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept. Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer Excellence Seminar 13. sept. Udfordringer for den offentlige sektors lederskab 2006+ Globaliseringsdagsorden hvad betyder det for den offentlige

Læs mere

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers 15.12.06 Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers DESIGN-MATCH Målet med projekt Design-Match er at iværksætte konkrete designprojekter i Randersvirksomheder med sparring fra markante uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor?

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? af Tove Brink, cand.merc., MBA, tb@brinkdevelopment.dk, Brink Development Aps. 1. Hvad kræver forretningen? Eksternt

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Hvad skal skabe den fremtidige økonomiske vækst?

Hvad skal skabe den fremtidige økonomiske vækst? Hvad skal skabe den fremtidige økonomiske vækst? Carl-Johan Dalgaard Foreningen af lærere i international økonomi 28.11.13 FIRE SPØRGSMÅL 1. Hvad er kernen i Danmarks produktivitetsproblem? 2. Hvoraf udspringer

Læs mere

Har dansk landbrug en fremtid og hvilken vej skal landbruget gå?

Har dansk landbrug en fremtid og hvilken vej skal landbruget gå? Har dansk landbrug en fremtid og hvilken vej skal landbruget gå? Henrik Zobbe, Institutleder Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Dias

Læs mere

KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER

KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER KONFERENCE KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER 12. december 2007 Kontorchef Peter Høier Kontoret for livslang læring, Undervisningsministeriet Regeringen og arbejdsmarkedets parter har sat en ambitiøs

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

Fremtidigt behov for it-specialister

Fremtidigt behov for it-specialister AAU 21. nov. 14 Fremtidigt behov for it-specialister Vi uddanner for lidt og forkert Optagets mix skal ændres AAU flytter viden Henrik Valentin Chefkonsulent DI ITEK Mangel på den rette it-arbejdskraft

Læs mere

Fremtidens sikring af it-systemer? Forskningschef Marianne Levinsen Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk

Fremtidens sikring af it-systemer? Forskningschef Marianne Levinsen Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk Fremtidens sikring af it-systemer? Forskningschef Marianne Levinsen Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk Danmark i Verden 2020 Danmark i Verden 2020 Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere