Netto A/S' overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Netto A/S' overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S"

Transkript

1 Netto A/S' overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S Journal nr.3: , ahj/service 28. marts 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 Resumé 1. Advokat Lasse A. Søndergaard Christensen har den 7. marts 2001 på vegne af Netto A/S anmeldt nævnte selskabs overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S. Der anmodes samtidig om, at overtagelsen behandles efter reglerne i konkurrencelovens 12 c, stk Den anmeldte virksomhedsovertagelse vedrører Netto A/S overtagelse af samtlige aktier i SUMA Dagligvarer A/S fra SUMA Holding A/S (75\%) og Riisbøll Høeg Holding ApS (25\%). Efterfølgende vil SUMA Dagligvarer A/S således være et helejet datterselskab af Netto A/S. SUMA Dagligvarer A/S butikker vil herefter blive konverteret til Netto A/S butikker. 3. Den anmeldte fusion udgør en fusion efter konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2, idet den direkte kontrol over SUMA Dagligvarer A/S ved virksomhedsovertagelsen overgår fra SUMA Holding A/S og Riisbøll Høeg Holding ApS til Netto A/S. 4. Af anmeldelsen fremgår det, at Netto A/S har en omsætning i Danmark på xx mio. kr. (Dansk Supermarked Gruppens omsætning i Danmark er xx mio. kr., hhv. xx mio. kr. på verdensplan), samt at SUMA Dagligvarer A/S har en omsætning i Danmark på 482 mio. kr. og en koncernomsætning på 982 mio. kr. De deltagende virksomheder har således en samlet årlig omsætning på over 3,8 mia. kr. i Danmark, ligesom de to deltagende virksomheder hver har en omsætning på over 300 mio. kr. i Danmark. De deltagende virksomheders omsætning ligger derfor over de i konkurrencelovens 12, stk. 1, nr. 1 fastsatte omsætningskrav. 5. For så vidt angår indkøbsdelen er det relevante produktmarked dagligvaremarkedet. Det skyldes bl.a., at der i de enkelte indkøbssammenslutninger indgår såvel store supermarkedskæder som små nærbutikker, hvilket taler for et samlet marked. Detgeografiske marked skønnes at være Danmark. 6. Markedet for indkøb er præget af 3 store indkøbssammenslutninger, FDB Gruppen, Fælles Indkøb og Dansk Supermarked. Netto A/S overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S vil kun bevirke mindre forskydninger i indkøbsleddet, idet Dansk Supermarked Gruppens markedsandel som følge af fusionen stiger fra 21,0\% til 21,4\%. 1 På den baggrund må det vurderes, at fusionen ikke i forhold til indkøbsdelen vil medføre eller styrke en dominerende stilling for Dansk Supermarked Gruppen, der kan virke hæmmende for konkurrencen. 7. I afsætningsleddet er det relevante produktmarked dagligvarehandlen minus kiosksektoren og den relevante geografiske afgrænsning skønnes at være Sjælland. Det er således vurderingen, at der ikke kan tages udgangspunkt i en mere snæver produktafgrænsning, hvor der er tale om et separat lavprismarked. Det skyldes primært det store sammenfald i varesortimentet i de forskellige butikstyper. Med denne markedsafgrænsning i afsætningsleddet medfører fusionen, at Dansk Supermarked Gruppens markedsandel stiger fra 28,0\% til 29,1\%. 2 Der er således tale om en mindre stigning i Dansk Supermarked Gruppens markedsandel. Det kan derfor ikke godtgøres, at fusionen skaber eller styrker en dominerende stilling i et omfang, der bevirker, at den effektive konkurrence hæmmes betydeligt. 8. Derfor vurderes det, at Netto A/S overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S vil kunne godkendes uden vilkår eller betingelser, hvorfor der er grundlag for en godkendelse i overensstemmelse med konkurrencelovens 12 c, stk Ved afgørelsen er det yderligere lagt til grund, at der vurderes at være såvel aktuel som potentiel konkurrence på markedet. Der skønnes således at være gode muligheder for potentiel konkurrence, idet der er forholdsvis fri adgang til markedet, og da der gennem medlemskab i de forskellige indkøbssammenslutninger kan opnås adgang til konkurrencedygtige indkøbspriser. Derudover er flere af de største europæiske dagligvarehandelsvirksomheder allerede repræsenteret på det danske marked. Her kan nævnes Aldi Gruppe, Edeka Zentrale AG, Metro AG og endelig Ahold N.V. (gennem ICA/ISO), hvor bl.a. ICA har et mål om yderligere at erobre markedsandele, ligesom Edeka har udvidet sine aktiviteter på det danske marked.

2 Sagsfremstilling Sagens baggrund 10. Advokat Lasse A. Søndergaard Christensen har den 7. marts 2001 på vegne af Netto A/S anmeldt dette selskabs overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S. Der anmodes samtidig om, at overtagelsen behandles efter reglerne i konkurrencelovens 12 c, stk. 7, der fastslår, at hvis det på baggrund af de oplysninger, der allerede findes i Konkurrencestyrelsen, eller som afgives af en virksomhed, er åbenbart, at en planlagt fusion kan godkendes uden vilkår eller udstedelse af påbud, kan Konkurrencerådet godkende fusionen, jf. stk. 2 og 3, uden at det samtidig offentliggøres, at fusionen er anmeldt eller godkendt. Samtidig med godkendelsen fastsætter Konkurrencerådet et tidspunkt, hvor godkendelsen kan offentliggøres. Fusionens art 11. Den anmeldte virksomhedsovertagelse vedrører Netto A/S overtagelse af samtlige aktier i SUMA Dagligvarer A/S fra SUMA Holding A/S (75\%) og Riisbøll Høeg Holding ApS (25\%). Efterfølgende vil SUMA Dagligvarer A/S således være et helejet datterselskab af Netto A/S. SUMA Dagligvarer A/S butikker vil herefter blive konverteret til Netto A/S butikker. 12. Den anmeldte fusion udgør en fusion efter konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2, idet den direkte kontrol over SUMA Dagligvarer A/S ved virksomhedsovertagelsen overgår fra SUMA Holding A/S og Riisbøll Høeg Holding ApS til Netto A/S. De deltagende virksomheder er Netto A/S og SUMA Dagligvarer A/S. 13. Af anmeldelsen fremgår det, at Netto A/S har en omsætning i Danmark på xx mio. kr. (Dansk Supermarked Gruppens omsætning i Danmark er xx mio. kr., hhv. xx mio. kr. på verdensplan), samt at SUMA Dagligvarer A/S har en omsætning i Danmark på 482 mio. kr. og en koncernomsætning på 982 mio. kr. De deltagende virksomheder har således tilsammen en samlet årlig omsætning på over 3,8 mia. kr. i Danmark, ligesom de to deltagende virksomheder hver har en omsætning på over 300 mio. kr. i Danmark. De deltagende virksomheders omsætning ligger derfor over de i konkurrencelovens 12, stk. 1, nr. 1, fastsatte omsætningskrav. Virksomhedsovertagelsen er derfor, som anført af anmelder, omfattet af konkurrenceloven. Parterne 14. Den anmeldte virksomhedsovertagelse vedrører Netto A/S (køber), SUMA Holding A/S og Riisbøll Høeg Holding ApS (sælger) og SUMA Dagligvarer A/S (målvirksomhed). 15. Netto A/S er et selskab i Dansk Supermarked Gruppen. Dansk Supermarked Gruppen består udover Netto A/S af Bilka A/S, Føtex A/S, Netto Tyskland, Netto England og Netto Polen. Netto A/S har i Danmark en omsætning på xx mio. kr. Gruppen som helhed omsatte for xx mio. kr. i Danmark og for xx mio. kr. på verdensplan. 16. SUMA Dagligvarer A/S har en omsætning i Danmark på 482 mio. kr. SUMA Dagligvarer A/S ejes i dag af SUMA Holding A/S (75\%) og Riisbøll Høeg Holding ApS (25\%). SUMA Holding A/S ejer desuden SuperStore A/S. SUMA Holding A/S ejes af Hans F. Aagaard A/S. Det relevante marked Produktmarkedet 17. I forbindelse med anmeldelsen af virksomhedsovertagelsen har anmelder defineret det relevante produktmarked som dagligvaremarkedet. 18. I nærværende gennemgang vil det relevante produktmarked blive delt op således, at der særskilt bliver set på et marked for henholdsvis indkøb og afsætning. Der vil først blive set på det relevante produktmarked for indkøb (forsyningsmarkedet). 19. Dette marked er præget af nogle få store indkøbssammenslutninger. I de forskellige indkøbssammenslutninger indgår der såvel store supermarkeder som mindre nærbutikker, hvorfor det relevante produktmarked for indkøb afgrænses til at være markedet for indkøb af dagligvarer. 20. I forbindelse med afgrænsningen af det relevante produktmarked i afsætningsleddeter der imidlertid flere forhold, der nærmere bør overvejes. Det skyldes, at der indenfor dagligvarehandlen findes forskellige butikskoncepter, der adskiller sig fra hinanden bl.a. i kraft af sortimentets bredde og dybde, salgsarealets størrelse samt prisniveauet. Derudover er der en

3 række specialbutikker, der dækker enkelte områder indenfor dagligvarehandlen, her tænkes der fx på slagtere og bagere. Der kan dog argumenteres for at være et selvstændigt marked for bredere anlagte indkøb i et supermarked eller andre butikker, hvor alle de varer, der er behov for, findes på et sted ( one-stop-shopping ). 21. En snæver markedsafgrænsning af det relevante produktmarked ville være at tale om et særskilt discount- /lavprismarked. Lavprisbutikker og fx supermarkeder kan således være differentieret i forhold varesortiment (mindre dybde), butiksareal samt priser, hvilket kan tale for en sådan afgrænsning. 22. Supermarkeder og andre dagligvarebutikker, der kan tilbyde one-stop-shopping, udbyder imidlertid produkter, der mindst dækker samme varesortiment som lavprisbutikkerne. Derfor må det antages, at disse butikker i udpræget grad kan substituere lavprisbutikkerne. I det konkrete tilfælde kan det illustreres ved, at samtlige food/non-food dagligvareprodukttyper, der forefindes i Netto A/S, ligeledes udbydes i Bilka A/S og Føtex A/S. Dette sammenfald i varesortiment kan således begrunde, at det relevante produktmarked afgrænses bredere til at omfatte markedet for dagligvarer minus varer solgt i kiosksektoren. 23. Endelig kan det overvejes at udvide afgrænsningen yderligere for det relevante produktmarked, således det også indbefatter kiosksektoren. Kiosksektoren adskiller sig dog fra de øvrige butikskoncepter i forhold til varesortimentet, størrelsen af salgsarealet, prisniveauet samt ved åbningstiderne. Geografisk Marked 24. De forskellige indkøbssammenslutninger distribuerer varer til et butiksnet, der dækker hele Danmark. Størstedelen af den danske dagligvarehandels indkøb foregår hos danske leverandører. Og når der indkøbes hos internationale producenter, sker det oftest gennem disses danske selskaber. Begge parters 5 største leverandører er således danske selskaber. Disse forhold understøtter, at den rette geografiske afgrænsning på indkøbsmarkedet må være Danmark I afsætningsleddet har anmelder anført det relevante geografiske marked til at omfatte Sjælland. Denne afgrænsning er begrundet med, at den overtagne virksomheds forretninger (SUMA Dagligvarer A/S) kun omfatter, og i nogen grad er spredt udover, Sjælland. 26. Detailhandelsbranchen selv anser et supermarkeds opland for at være afgrænset af den radius, inden for hvilken kunderne kan nå frem til supermarkedet i bil på ikke over 20 minutter. Komissionen har dog fastslået, at en sådan afgrænsning af det geografiske relevante marked ikke altid vil tilgodese de konkurrencemæssige virkninger af en fusion i dagligvarehandelen. I det mindste ikke når fusionen berører et stort antal lokalmarkeder, der overlapper hinanden og til sammen udgør en større region eller dækker en hel medlemsstat. 4 Eftersom SUMA Dagligvarer A/S butiksnet i nogen grad er spredt udover Sjælland kan det godt tale for, at Sjælland som helhed vurderes at være det relevante marked. 27. Efter Netto A/S overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S vil SUMA Dagligvarer A/S butikker blive konverteret til Netto butikker. Netto A/S strategier, indkøb og reklamekampagner er landsdækkende, hvilket kan være et argument for at afgrænse det relevante geografiske marked til at omfatte Danmark. Markedsstrukturer og markedsandele 28. På indkøbssiden tages der udgangspunkt i en produktmæssig og geografisk afgrænsning lydende på henholdsvis dagligvaremarkedet (både kolonial- og kiosksektoren) og Danmark. Som nævnt er markedet præget af store indkøbssammenslutninger. De største aktører på indkøbssiden er FDB Gruppen og Fælles Indkøb, der begge har en markedsandel på 30,6\%. 5 Fælles Indkøb 6 indbefatter bl.a. SUMA Dagligvarer A/S 7. Efter fusionen, hvor SUMA Dagligvarer A/S ikke længere indgår, vil Fælles Indkøbs markedsandel være 30,2\%. Den tredje store aktør er Dansk Supermarked. I forbindelse med fusionen vil Dansk Supermarkeds markedsandel på indkøbssiden stige fra 21,0\% til 21,4\% Hvis det relevante produktmarked i afsætningsleddet skønnes at være markedet for dagligvarer minus kiosksektoren, og det geografiske marked udstrækkes til at omfatte Danmark, vil Dansk Supermarked Gruppens markedsandel som følge af fusionen stige fra 25,5\% til 26,0\%. Hvis det geografiske marked indskrænkes til Sjælland, vil markedsandelen stige fra 28,0\% til 29,1\%.

4 Vurdering 31. På baggrund af ovenstående er Konkurrencestyrelsen nået frem til følgende vurderinger: Generelt 32. Den anmeldte fusion udgør en fusion efter konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2, jf. 12 stk. 1, nr. 1. Markedsafgrænsning Indkøb 33. For så vidt angår indkøbsdelen er det relevante produktmarked dagligvaremarkedet. Det skyldes bl.a., at der i de enkelte indkøbssammenslutninger indgår såvel store supermarkedskæder som små nærbutikker. Lavprisbutikker, supermarkeder, og kiosker indgår således i fx Fælles Indkøb, hvilket taler for et samlet marked. 34. Styrelsen har således valgt at betragte indkøbsdelen som et samlet marked og ikke opdelt det i forskellige varegrupper. Det skyldes dels fusionens begrænsede omfang, dels at Netto A/S og SUMA Dagligvarer A/S kun har en af deres 5 største leverandører til fælles. Det kan derfor ikke udelukkes, at det i en anden sammenhæng vil være relevant at opdele indkøbsdelen i forskellige varegrupper. 35. Det geografiske marked på indkøbssiden skønnes at være Danmark. Det skyldes, at de forskellige indkøbssammenslutninger har butiksnet, der er spredt udover Danmark, samt at dagligvarehandlens indkøb i udpræget grad sker gennem danske leverandører. Og når der indkøbes hos internationale producenter, sker det oftest gennem disses danske selskaber. 36. Som nævnt er markedet for indkøb præget af 3 store indkøbssammenslutninger: FDB Gruppen, Fælles Indkøb og Dansk Supermarked, der tilsammen har en markedsandel på ca. 82\%. Det er således et marked præget af en høj koncentrationsgrad, hvilket dog i denne sammenhæng må skønnes at have visse gunstige virkninger, dels pga. at indkøbssammenslutningerne medfører væsentlige stordriftsfordele, og dels pga. at deres samarbejdspartnere typisk er store grossistvirksomheder og producenter med en betydelig markedsstyrke. 37. Netto A/S overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S vil kun bevirke mindre forskydninger i indkøbsleddet. Fælles Indkøbs markedsandel vil som følge af tabet af SUMA Dagligvarer A/S falde fra 30,6\% til 30,2\%. 8 Ligesom Dansk Supermarkeds markedsandel på indkøbssiden må forventes at stige tilsvarende som følge af fusionen fra 21,0\% til 21,4\%. 9 Som det ses, er der tale om relativt små forskydninger. Ligesom Dansk Supermarkeds indkøbsstyrke stadig vil være væsentlig mindre end markedets største aktører, FDB Gruppen og Fælles Indkøb, der besidder en markedsandel på henholdsvis 30,6\% og 30.2\% På den baggrund må det vurderes, at fusionen ikke i forhold til indkøbsdelenumiddelbart vil skabe eller styrke en dominerende stilling for Dansk Supermarked Gruppen, der kan virke hæmmende for konkurrencen. Afsætning 39. I afsætningsleddet er det relevante produktmarked dagligvarehandlen minus kiosksektoren, og den relevante geografiske afgrænsning skønnes at være Sjælland. 40. Det er således vurderingen, at der ikke kan tages udgangspunkt i den snævre produktafgrænsning, hvor der er tale om et separat lavprismarked. Det skyldes primært det store sammenfald i varesortimentet. Alle dagligvarebutikker vil således kunne tilbyde mindst den samme bredde i varesortimentet, som butikkerne på lavprismarkedet kan. Derfor - på trods af forskel i varesortimentets dybde, salgsarealets størrelse samt det generelle prisniveau - må der skønnes at være gode substitutionsmuligheder mellem de enkelte dagligvarebutikker, uanset om det er en lavprisbutik eller et supermarked. 41. Dette kan ligeledes underbygges ved at se på de faktiske forhold på de givne lokalmarkeder. Der vil en Netto A/S butik i mange tilfælde indgå i direkte konkurrence med fx en Kvickly eller en Føtex butik.

5 42. Endelig har anmelder fremlagt materiale vedrørende kundesammenfald, der ligeledes understøtter en markedsafgrænsning, hvor der tages udgangspunkt i dagligvarehandlen minus kiosksektoren. Undersøgelsen vedrører Netto A/S, og den viser, at der blandt Netto A/S kunder er størst indkøbssammenfald med Super Brugsen, Føtex og Kvickly. Først derefter kommer andre lavpriskæder som Fakta og Aldi. 43. Omvendt er det vurderingen, at der heller ikke kan tages udgangspunkt i en bredere markedsafgrænsning omfattende specialbutikker samt kiosksektoren. 44. Specialbutikker som bagere og slagtere kan ikke leve op til kravet om one-stop-shopping pga. deres begrænsede udbud af varer i forhold til dagligvarebutikkerne. Dette forhold begrænser substitutionen mellem specialbutikker og supermarkeder, og det skønnes derfor ikke, at specialbutikkerne tilbyder en ydelse, der kan indgå i direkte konkurrence med dagligvarehandelskonceptet. 45. Ligeledes skønnes det, at kiosker og benzinstationer på væsentlige parametre såsom bredden i varesortimentet, salgsarealets størrelse, åbningstiden og det generelle prisniveau afviger fra den øvrige dagligvarehandel i et omfang, der bevirker, at de ikke tilbyder en ydelse, der direkte konkurrerer med den øvrige dagligvarehandel. Disse salgssteder yder derimod en ydelse, der supplerer dagligvarebutikkerne. 46. Af Kesko/Tuko sagen 11 fremgår det, at der i Finland er stor forskel på kioskers/benzinstationers og dagligvarebutikkers salg af dagligvarer. Kioskers og benzinstationers salg af dagligvarer er koncentreret omkring tørkolonial \% af det samlede salg stammer således fra tørkolonialprodukter, hvorimod en traditionel dagligvarebutik har ca. 50\% af omsætningen inden for ferskvarer. Lignende forhold må antages at være gældende på det danske marked. 47. Endelig har styrelsen generelt i forbindelse med afgrænsningen af det relevante produktmarked indenfor detailhandel skelet til Kommissionens praksis, der også har afgrænset produktmarkedet til at omfatte dagligvarehandlen minus kiosksektoren, jf. Kesko/Tuko sagen Det relevante geografiske marked skønnes at være Sjælland. Det skyldes, at SUMA Dagligvarer A/S kun er aktiv på dette marked. Og selvom Netto A/S er landsdækkende, og SUMA-butikkerne efter fusionen vil blive konverteret til Netto A/S butikker, har styrelsen ikke skønnet, at fusionen har et omfang, der vil medføre ændringer for konkurrencesituationen vest for Storebælt. 49. Som tidligere anført er det styrelsens vurdering, at der i forhold til indkøbsleddetikke opstår konkurrencemæssige betænkeligheder som følge af fusionen. Med den ovenfor givne markedsafgrænsning i afsætningsleddet medfører fusionen, at Dansk Supermarked Gruppens markedsandel stiger fra 28,0\% til 29,1\%. 13 Der er således tale om en så lille stigning i Dansk Supermarked Gruppens markedsandel, at det ikke godtgøres, at fusionen skaber eller styrker en dominerende stilling i et omfang, der bevirker, at den effektive konkurrence hæmmes betydeligt. Konklusion 50. På baggrund af ovenstående vurderinger finder Konkurrencestyrelsen, at Netto A/S overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S vil kunne godkendes uden vilkår eller betingelser, hvorfor der er grundlag for en godkendelse i overensstemmelse med konkurrencelovens 12 c, stk I forbindelse med denne afgørelse er det yderligere lagt til grund, at der vurderes at være såvel aktuel som potentiel konkurrence på markedet. Der skønnes således at være gode muligheder for potentiel konkurrence, idet der er forholdsvis fri adgang til markedet, og at der gennem medlemskab i de forskellige indkøbssammenslutninger kan opnås adgang til konkurrencedygtige indkøbspriser. Der kan i den forbindelse gøres opmærksom på, at planloven kan virke som en adgangsbarriere, idet den forhindrer åbning af forretninger på mere end m 2. I den sammenhæng kan det nævnes, at en typisk Netto A/S butik har et areal på mindre end 1000m 2, hvorfor forbudet i planloven ikke skønnes at udgøre en væsentlig barriere for en aktuel eller potentiel konkurrent. 52. Derudover er flere af de største europæiske dagligvarehandelsvirksomheder allerede repræsenteret på det danske marked. Her kan nævnes Aldi Gruppe, Edeka Zentrale AG, Metro AG og endelig Ahold N.V. (gennem ICA/ISO), hvor bl.a. ICA har et mål om yderligere at erobre markedsandele, ligesom Edeka har udvidet sine aktiviteter på det danske marked, jf. oplysninger fra Stockmann-Gruppen.

6 1 Markedsandelene er beregnet udfra Stockmann-Gruppen: Dagligvarehandelens Danmarkskort. 2 Markedsandelene er beregnet udfra Stockmann-Gruppen: Dagligvarehandelens Danmarkskort. 3 Komissionen har via en lignende argumentation i Rewe/Meinl sagen afgrænset det relevante geografiske marked for forsyningsdelen til at omfatte Østrig, jf. Rewe/Meinl, Komissionens beslutning af 3. februar 1999 (99/674/EF). 4 Jf. Rewe/Meinl, Komissionens beslutning af 3. februar 1999 (99/674/EF). 5 Alle markedsandelene i dette afsnit er beregnet udfra Stockmann-Gruppen: Dagligvarehandelens Danmarkskort. 6 Fælles indkøb består bl.a. af: Prima, Gobi, BS Super, Dreisler, ISO, SUMA Super Store, SUMA, Rema 1000, Super Best, Købmand Gruppen, KC Storkøb, Favør, Super Spar, Spar, Kwik Spar. 7 For beregningen af markedsandele gælder det, at der er foretaget korrektion for Dansk Supermarked Gruppens opkøb af HH Supermarked. HH Supermarked deltog tidligere i Fælles Indkøb. 8 Markedsandelene er beregnet udfra Stockmann-Gruppen: Dagligvarehandelens Danmarkskort. 9 Markedsandelene er beregnet udfra Stockmann-Gruppen: Dagligvarehandelens Danmarkskort. 10 Markedsandelene er beregnet udfra Stockmann-Gruppen: Dagligvarehandelens Danmarkskort. 11Kesko/Tuko, Komissionens beslutning af 20. november 1996 (97/277/EF), s Kesko/Tuko, Komissionens beslutning af 20. november 1996 (97/277/EF). 13 Markedsandelene er beregnet udfra Stockmann-Gruppen: Dagligvarehandelens Danmarkskort.

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Side 1 af 6 Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Journal nr.3:1120-0401-20/service/osk Rådsmødet den 29. august 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12

Læs mere

Dagrofa A/S' overtagelse af aktierne i ISO-ICA A/S

Dagrofa A/S' overtagelse af aktierne i ISO-ICA A/S Dagrofa A/S' overtagelse af aktierne i ISO-ICA A/S Journal nr. 3/1120-0401-0065/FI/kh Resumé 1. Dagrofa har den 15. juli 2004 anmeldt sin overtagelse af aktierne i ISO-ICA A/S, jf. konkurrencelovens 12b,

Læs mere

Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2.

Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2. 02-05-2012 BYS 4/0120-0401-0102 /HK og RFW Dagrofa A/S overtagelse af Nærum Stormarked A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 30. marts 2012 en almindelig anmeldelse af Dagrofa A/S overtagelse

Læs mere

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S Dagrofa A/S` overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S Journal nr. 4/0120-0401-0028/BYS/ULHE Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen af Dagrofa A/S` overtagelse

Læs mere

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Journal nr.3:1120-0401-29/infra/lob Resumé 1. Group 4 Falck anmeldte den 13. februar 2002 en planlagt fusion mellem Group 4 Falck og det amerikanske

Læs mere

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS Dato: 2. august 2016 Sag: FLID-16/01768 Sagsbehandler: LFI/SSJ Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS 1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0060 /LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Chr. Kjærgaard A/S aktiviteter Resumé

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret

Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret 7. november 2000 Journal nr.2 8034-2, hgo Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12c, stk. 7 Resumé 1. Advokat Johannus Egholm

Læs mere

Tommerup Trælasthandel har drevet ét udsalgssted på Fyn, der især henvender sig til professionelle kunder men som også sælger til private kunder.

Tommerup Trælasthandel har drevet ét udsalgssted på Fyn, der især henvender sig til professionelle kunder men som også sælger til private kunder. 02-04-2012 BYS 4/0120-0401-0097 /HK og CHJ Godkendelse af DT Groups overtagelse af Tommerup Trælasthandel på Fyn Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 12. marts 2012 en almindelig anmeldelse af

Læs mere

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S Dato: 20. juli 2015 Sag: FLID-15/06396-18 Sagsbehandler: sbj/mni Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S 1. Transaktionen 1.1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark 21.5.2012 ITE 4/0120-8901-2294 /LKH og MOH Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18. april 2012 en forenklet anmeldelse

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Journal nr.3:1120-0401-22/osk/service 1. Resumé 1. Advokat Gitte Holtsø (Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg) har den 16. oktober 2001,

Læs mere

Dagrofa-koncernens kædeaftaler

Dagrofa-koncernens kædeaftaler 1 af 10 18-06-2012 11:02 Dagrofa-koncernens kædeaftaler Rådsmødet den 29. september 1999 1. Resumé Dagrofa a/s indsendte den 26. juni 1998 anmeldelse af sine og datterselskabet Lekkerland a/s aftaler med

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

REMA 1000 ved Strib Landevej 75. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik

REMA 1000 ved Strib Landevej 75. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik REMA 1000 ved Strib Landevej 75 Konsekvenser ved etablering af en discountbutik September 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 7 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S Dato: 13. november 2017 Sag: MTF-17/11255 Sagsbehandler: /SING/SUPO Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 2.

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

KOMMISSIONENS BESLUTNING af 3. februar 1999 vedrørende en procedure i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89

KOMMISSIONENS BESLUTNING af 3. februar 1999 vedrørende en procedure i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89 K(1999) 228 endelig udg. KOMMISSIONENS BESLUTNING af 3. februar 1999 vedrørende en procedure i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89 (Sag nr. IV/M.1221 - Rewe/Meinl) (Kun den tyske udgave er

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker

Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker Dato: 28. juni 2012 Sag: BYS-12/07987 Sagsbehandler: /RFW, HK, MAG Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 31. maj 2012

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB 25. april 2012 BITE 13/03564 /LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. marts 2013

Læs mere

rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj 2013. fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet

rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj 2013. fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet Dato: 25. oktober o 2013 Sag: MEDS-13/05331 Sagsbehandler: /STP/MNI/MST NorgesGruppen Danmark ApS erhvervelsee af fælless kon- Dag- trol sammen med KFI Erhvervsdrivende Fond overr rofa ApS Konkurrence-

Læs mere

Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø

Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø 1 1.0. Indledning ICP er af Reitan Ejendomsudvikling A/S blevet bedt om at udarbejde en redegørelse for de planlægningsmæssige forhold i Lokalcenter Søbækken

Læs mere

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul)

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) 1 af 6 18-06-2012 14:21 Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) Journal nr.2:8032-665 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald 1 af 7 08-08-2012 12:46 Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald J.nr. 2:8032-636/sbr Rådsmødet den 16. december 1998 1. Resumé Duni A/S og Asp-Holmblad A/S har 30. juni 1998 anmeldt

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner 1. Beskrivelse af fusionen 1.1 Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art, jf. Inatsisartutlov nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller 1 af 6 06-08-2012 15:07 Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller Jnr.: 2:8032-25/k Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Dansk ErhvervsOptik (tidligere Danmarks Optikerforening) har ved anmeldelser

Læs mere

Fusionskontrol. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.dk

Fusionskontrol. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.dk 2013 Fusionskontrol Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-538-3 Vejledningen er udarbejdet af Konkurrence-

Læs mere

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1.

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1. Dato: 24. juni 2015 Sag: BET-15/05842 Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S

Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S 18/11/12 Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K 23. september 2005 Journal nr. 3/1120-0401-0075/ CGA/FI Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen godkendte overdragelsen d. 7. februar 2011.

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen godkendte overdragelsen d. 7. februar 2011. 16-04-2012 ITE 4/0120-0401-0099 /MAL Fusionsgodkendelse: Marius Pedersen A/S overtager CPHWASTE A/S Behandlingsdivision Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog d. 23. marts 2012 en almindelig anmeldelse

Læs mere

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen Dato: 28. september 2012 Sag: BITE-12/14123 Sagsbehandler: / CHJ/HK Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18.

Læs mere

Kromann Reumert Att.: Jens Munk Plum, advokat og partner Sundkrogsgade København Ø. Godkendelse af Axcel IV s erhvervelse af Lessor Group

Kromann Reumert Att.: Jens Munk Plum, advokat og partner Sundkrogsgade København Ø. Godkendelse af Axcel IV s erhvervelse af Lessor Group Kromann Reumert Att.: Jens Munk Plum, advokat og partner Sundkrogsgade 5 2100 København Ø Dato: 19. september 2016 Sag: SIF-16/04482-137 Sagsbehandler: /MAR Godkendelse af Axcel IV s erhvervelse af Lessor

Læs mere

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter 10-03-2011 ITE 4/0120-0401-0064 /MBD Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. februar 2011 en anmeldelse af en fusion

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

Rema 1000, Farum Hovedgade 50. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik

Rema 1000, Farum Hovedgade 50. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik Rema 1000, Farum Hovedgade 50 Konsekvenser ved etablering af en discountbutik August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 9 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere

Vejle Frysehus' aftale med FDB

Vejle Frysehus' aftale med FDB 1 af 7 Vejle Frysehus' aftale med FDB Rådsmødet den 27. oktober 1999 1. Resumé Vejle Frysehus A/S (VF) har anmeldt en samarbejdsaftale med FDB om fryseekspedition. Aftalen omfatter FDB's køb af en række

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK I HOLSTEBRO

NY DAGLIGVAREBUTIK I HOLSTEBRO NOVEMBER 2015 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK I HOLSTEBRO RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2015 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK

Læs mere

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Jnr.: 2:802-2/mda Rådet skal tage stilling til MD Foods og Kløver Mælks priser for mælk til det danske

Læs mere

Godkendelse af K & C Holding A/S erhvervelse af enekontrol med Privathospitalet Mølholm P/S og Komplementar Mølholm ApS

Godkendelse af K & C Holding A/S erhvervelse af enekontrol med Privathospitalet Mølholm P/S og Komplementar Mølholm ApS Dato: 28. februar 2017 Sag: MTF-16/12871-33 Sagsbehandler: /HBK Godkendelse af K & C Holding A/S erhvervelse af enekontrol med Privathospitalet Mølholm P/S og Komplementar Mølholm ApS 1. Transaktionen

Læs mere

2 REGELSÆTTET OMKRING DETAILHANDELSPLANLÆGNING I HOVEDSTADSOMRÅDET. T: D: Sortemosevej 2 F:

2 REGELSÆTTET OMKRING DETAILHANDELSPLANLÆGNING I HOVEDSTADSOMRÅDET. T: D: Sortemosevej 2 F: Notat Dragør Kommune SYDSTRANDSCENTERET 15. november 2011 Udarbejdet af MST Kontrolleret af Godkendt af 1 BAGGRUND FOR OPGAVEN På Kommunalbestyrelsens møde den 27. oktober blev det besluttet at opfordre

Læs mere

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler 1 af 5 C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé C.K. Chokolade har anmeldt sine samhandelsbetingelser og bonusordninger. Aftalerne blev anmeldt 30. juni

Læs mere

KONKURRENCEANKEN VNETS KENDELSE AF DEN 3. NOVEMBER 2008 I SAGEN DE SAMVIRKENDE K BM ND MOD KONKURRENCER DET SAGENS BAGGRUND. SAGENS BAGGRUND fortsat

KONKURRENCEANKEN VNETS KENDELSE AF DEN 3. NOVEMBER 2008 I SAGEN DE SAMVIRKENDE K BM ND MOD KONKURRENCER DET SAGENS BAGGRUND. SAGENS BAGGRUND fortsat ØSTERGADE 38 1100 KØBENHAVN K TLF. 33 33 81 00 WWW.LINDCAD.DK KONKURRENCEANKEN VNETS KENDELSE AF DEN 3. NOVEMBER 2008 I SAGEN DE SAMVIRKENDE K BM ND MOD KONKURRENCER DET ved advokat Lotte Hummelshłj Konkurrenceretsforeningens

Læs mere

Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S

Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S Dato: 13. december 2013 Sag: MEDS-13/08705 Sagsbehandler: /SHA Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S Konkurrence-

Læs mere

ØKOLOGISK MARKEDSNOTAT

ØKOLOGISK MARKEDSNOTAT ØKOLOGISK MARKEDSNOTAT 2016 INDHOLD»» Udviklingen i det økologiske marked 4»» Den økologiske markedsandel pr. varegruppe 6»» Den økologiske omsætning 8»» Salget fordelt på salgskanaler 12»» Salget fordelt

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Taastrup, Kuldysssen. Konsekvensvurderinger af etablering af Lidl-dagligvarebutik i Taastrup

Taastrup, Kuldysssen. Konsekvensvurderinger af etablering af Lidl-dagligvarebutik i Taastrup Taastrup, Kuldysssen Konsekvensvurderinger af etablering af Lidl-dagligvarebutik i Taastrup November 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konsekvenser ved etablering af en Lidl dagligvarebutik ved Kuldyssen i Taastrup

Læs mere

Begreb Anvendte definitioner Bemærkninger Butik Definition 1:

Begreb Anvendte definitioner Bemærkninger Butik Definition 1: Begreb Anvendte definitioner Bemærkninger Butik Definition 1: Butiksbegrebet omfatter salgsog udleveringsteder, herunder selv-stændige boder og stadepladser Definition 2: En butik er et sted, hvorfra der

Læs mere

Spørgeramme til leverandører

Spørgeramme til leverandører Spørgeramme til leverandører Information til intervieweren: Vær opmærksom på, at svaret kan variere, afhængig af hvilke leverandører, der er tale om. Det er derfor vigtigt at få præciseret, hvilken type

Læs mere

NYT LOKALCENTER VED ALMINDINGS RUNDDEL INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Dagligvarehandlen i Rønne 2. 3 Forbrugsforhold i Rønne Øst 2

NYT LOKALCENTER VED ALMINDINGS RUNDDEL INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Dagligvarehandlen i Rønne 2. 3 Forbrugsforhold i Rønne Øst 2 REMA 1000 NYT LOKALCENTER VED ALMINDINGS RUNDDEL ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Dagligvarehandlen i Rønne 2

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods

Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods 1 af 7 21-08-2013 16:06 Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods Konkurrencerådet godkendte fusionerne mellem MD Foods / Kløver Mælk[1] og Arla / MD Foods[2] i hhv. april 1999 og januar

Læs mere

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Bilag 1 1. Beskrivelse af fusionen 1.1. Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art (hel eller delvis

Læs mere

Workshop 3 Udnyt dit brandpotentiale DLF Juni 2012

Workshop 3 Udnyt dit brandpotentiale DLF Juni 2012 Workshop 3 Udnyt dit brandpotentiale DLF Juni 2012 1 Livet som brand er ikke altid lige let Stigende private label andel Stigende discount andel Økonomisk krise Nye afgifter Øget prispres, hvis volumen

Læs mere

Ved transaktionen overtager Bygma A/S aktierne i det nystiftede datterselskab samt de faste ejendomme fra Flinva A/S.

Ved transaktionen overtager Bygma A/S aktierne i det nystiftede datterselskab samt de faste ejendomme fra Flinva A/S. 12-04-2011 BYS 4/0120-0401-0069 /CHJ Godkendelse af Bygma A/S s overtagelse af Kroers Tømmerhandel A/S. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 31. marts 2011 en almindelig anmeldelse af en fusion,

Læs mere

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Jnr.: 2:801-9/HTh Rådsmødet den 28. januar 1998 1. Resumé I anledning af en klage fra HH-Ferries over Scandlines pris og rabatbetingelser

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen Dato: 19. december 2014 Sag: BITE-14/09801 Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. november 2014

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres?

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Rødovre, den 2. september 2013 Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Reitan Ejendomsudvikling A/S har bedt Institut for Center-Planlægning (ICP) om at uddybe Notat af 24. juli 2013

Læs mere

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet 2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. maj 2001 i sag 00-167.891 Skov Larsen A/S (advokat Lasse A. Søndergaard Christensen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner 1. Beskrivelse af fusionen 1.1. Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art, jf. Inatsisartutlov

Læs mere

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter Dato: 21. september 2015 Sag: BET-15/06305 Sagsbehandler: /AVH/MC Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S

DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S Journal nr. 3:1120-0401-34/Energi2/CP Rådsmødet den 29. maj 2002 Resumé 1. DONG E&P A/S anmeldte den 30. april 2002 selskabets betingede køb af aktiverne

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S 12-10-2010 TIF 4/0120-0401-0051 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. oktober 2010 anmeldelse af Finansiel Stabilitet

Læs mere

Halsnæs Kommune. Vurderinger og konsekvenser af ny dagligvarebutik på Høje Tøpholm i Hundested

Halsnæs Kommune. Vurderinger og konsekvenser af ny dagligvarebutik på Høje Tøpholm i Hundested Halsnæs Kommune Vurderinger og konsekvenser af ny dagligvarebutik på Høje Tøpholm i Hundested Marts 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen i markedsområdet

Læs mere

Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning

Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning Fusionsanmeldelser og -gebyrer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-539-0

Læs mere

ØKOLOGISK MARKEDSNOTAT

ØKOLOGISK MARKEDSNOTAT ØKOLOGISK MARKEDSNOTAT MAJ 2015 Økologisk Landsforening Silkeborgvej 260 8230 Åbyhøj okologi.dk 87 32 27 00 INDHOLD»» Udviklingen i det økologiske marked 4»» Den økologiske markedsandel pr. varegruppe

Læs mere

Rema 1000, Kvistgård. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik

Rema 1000, Kvistgård. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik Rema 1000, Kvistgård Konsekvenser ved etablering af en discountbutik Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 9 3. Befolknings- og forbrugsforhold 12

Læs mere

Arcus-gruppens overtagelse af Pernod Ricard Danmark

Arcus-gruppens overtagelse af Pernod Ricard Danmark Søren Bo Rasmussen Arcus-gruppens overtagelse af Pernod Ricard Danmark Agenda 1. Virksomhederne og transaktionen 2. Diversion ratios 3. Det relevante marked 4. Vurdering 5. Tilsagn 6. Lessons learned r

Læs mere

Andelsselskabet ELROs selskab ELRO Erhverv A/S under konkurs, der tidligere varetog salg af internetydelser, er ikke en del af transaktionen.

Andelsselskabet ELROs selskab ELRO Erhverv A/S under konkurs, der tidligere varetog salg af internetydelser, er ikke en del af transaktionen. Dato: 21. januar 2013 Sag: BITE-12/16972-30 Sagsbehandler: /lkh/mal/awi Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af EnergiMidt Infrastruktur A/S overtagelse af andelsselskabet ELROs aktiviteter

Læs mere

Økologisk Markedsnotat

Økologisk Markedsnotat Økologisk Markedsnotat Juni 2014 [Skriv her] Silkeborgvej 260-8230 Åbyhøj - www.okologi.dk - 87 32 27 00 Indholdsfortegnelse Udviklingen i det økologiske marked... 3 Den økologiske markedsandel for 23

Læs mere

Fusionskontrol Vejledning

Fusionskontrol Vejledning Fusionskontrol Vejledning Januar 2017 Fusionskontrol Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-538-3 Vejledningen

Læs mere

Innovater A/S. Omsætningsvurdering af to dagligvarebutikker i Haderslev

Innovater A/S. Omsætningsvurdering af to dagligvarebutikker i Haderslev Innovater A/S Omsætningsvurdering af to dagligvarebutikker i Haderslev 23. maj 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Omsætningsmuligheder for to dagligvarebutikker i Haderslev 3 2. Dagligvarehandelen i den nordlige

Læs mere

2007-04-23: Mund-Godten A/S mod Konkurrencestyrelsen (Anke efter klagefristens udløb afvist)

2007-04-23: Mund-Godten A/S mod Konkurrencestyrelsen (Anke efter klagefristens udløb afvist) 1 af 7 2007-04-23: Mund-Godten A/S mod Konkurrencestyrelsen (Anke efter klagefristens udløb afvist) Advokaterne Fønss & Hove Toldbodgade 10, 4. sal 6000 Kolding Konkurrencerådet Nørregade 49 1165 København

Læs mere

Godkendelse af J.S. Reklame, Århus ApS erhvervelse af Actona Company A/S

Godkendelse af J.S. Reklame, Århus ApS erhvervelse af Actona Company A/S Dato: 22. januar 2016 Sag: FLID-15/08153-24 Sagsbehandler: /LFI/MNI/MST/SBJ Godkendelse af J.S. Reklame, Århus ApS erhvervelse af Actona Company A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 28. august

Læs mere

November 2013 Effekter af frikommuneforsøg viborg kommune Detailhandel

November 2013 Effekter af frikommuneforsøg viborg kommune Detailhandel November 2013 Detailhandel 2 Effekter ved frikommuneforsøg 3 Indhold 4 Sammenfatning 7 Metode 8 0-alternativet 10 Udvidelse af viborg bymidte 18 store udvalgsvarebutikker i viborg bymidte 22 Ny centerstruktur

Læs mere

Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold. Konkurrenceforhold: pkt. 12.1

Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold. Konkurrenceforhold: pkt. 12.1 Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold Konkurrenceforhold: pkt. 12.1 2/10 Konkurrenceforhold Template 2. Oplysningsskema Oplysning 1. Kontaktoplysninger 1.1 Ansøgers navn og

Læs mere

Detailhandel i Brøndby

Detailhandel i Brøndby Detailhandel i Brøndby NB. Du kan klikke på tabellen og se den mere tydeligt. Status for detailhandlen i Brøndby Primo 2013 var der i Brøndby Kommune 77 butikker med et samlet bruttoareal på 40.600 m2.

Læs mere

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank J.nr.: 4/0120-0401-0033/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har den 3. oktober 2008 modtaget anmeldelse om, at Nordea Bank Danmark A/S har indgået aftale om

Læs mere

Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø

Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø J.nr. 2:8032-59/cga Rådsmødet den 28. oktober 1998 1. Resumé LR Plast A/S anmeldte den 9. juni 1998 en aftale med Risø Forskningscenter om leje af

Læs mere

Kære Jacob. Tak for din henvendelse.

Kære Jacob. Tak for din henvendelse. Kære Jacob Tak for din henvendelse. Hvordan forklarer I, at de ældre og handicappede, som er nødsaget til at benytte den kommunale dagligvarelevering, skal betale overpriser ift. almindelige kunder? Det

Læs mere

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø 1 af 5 Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Foreningen af Danske Havefrøgrossister har på vegne af tre frøgrossister anmeldt en aftale med

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HADSUNDVEJ I AALBORG

NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HADSUNDVEJ I AALBORG JANUAR 2016 DANSK BUTIKSTJENSTE A/S NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HADSUNDVEJ I AALBORG RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JANUAR 2016 DANSK

Læs mere

Skovdyrkerforeningernes vedtægter

Skovdyrkerforeningernes vedtægter 1 af 5 08-08-2012 11:09 Skovdyrkerforeningernes vedtægter J.nr. 2:8032-437/fa Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Den 30. juni 1998 modtog Konkurrencestyrelsen Skovdyrkerforeningernes (herefter SDF)

Læs mere

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 19-01-2011 BYS 4/0120-0401-0059 /CHJ Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 3. januar 2011

Læs mere

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling 1 af 8 18-06-2012 14:28 STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling Journal nr.2:801-380 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en

Læs mere

Redegørelse og argumentation for flytning og udvidelse af eksisterende varehus fra bydelscenter Østerbyen til bydelscenter Rørkær i Esbjerg Kommune

Redegørelse og argumentation for flytning og udvidelse af eksisterende varehus fra bydelscenter Østerbyen til bydelscenter Rørkær i Esbjerg Kommune BLST Miljøcenter Odense Bilag 1 marts 2011 Redegørelse og argumentation for flytning og udvidelse af eksisterende varehus fra bydelscenter Østerbyen til bydelscenter Rørkær i Esbjerg Kommune I forbindelse

Læs mere

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsselskab og PwC vil opnå enekontrol med Grant Thornton, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsselskab og PwC vil opnå enekontrol med Grant Thornton, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 26. juli 2011 BYS 4/0120-0401-0074 CHJ, HK, MEM PwC s overtagelse af Grant Thornton Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog d. 24. maj 2011 en anmeldelse af en fusion mellem revisionsselskaberne PwC

Læs mere

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S 18. juli 2008 Journalnr. 4/0120-0401-0030/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen vedrørende Nordic Capital Fond VII s (i

Læs mere

[...]. Aleris A/S er i dialog med de øvrige minoritetsaktionærer i Privathospitalet Hamlet A/S om erhvervelse af deres aktiepost.

[...]. Aleris A/S er i dialog med de øvrige minoritetsaktionærer i Privathospitalet Hamlet A/S om erhvervelse af deres aktiepost. 5. juli 2011 MSF 4/0120-0401-0076 //MER /MNI Forenklet godkendelse af Aleris A/S erhvervelse af kontrol med Privathospitalet Hamlet A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (herefter KFST) modtog den 1.

Læs mere

Assa Abloy Entrance Systems Denmark A/S erhvervelse af Nassau Door A/S

Assa Abloy Entrance Systems Denmark A/S erhvervelse af Nassau Door A/S Dato: 23. november 2016 Sag: FLID-16/06846 Sagsbehandler: LFI og LBH Assa Abloy Entrance Systems Denmark A/S erhvervelse af Nassau Door A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 19. oktober 2016

Læs mere

Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen

Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen 1 af 12 21-08-2013 12:52 Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen Indledning I det følgende dokumenteres gøres rede for statistiske metodeforudsætninger, og samtlige af

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND

NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND NOVEMBER 2015 FREDERIKSSUND KOMMUNE NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2015 FREDERIKSSUND

Læs mere