GRØN PRODUKTION I DANMARK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRØN PRODUKTION I DANMARK"

Transkript

1 GRØN PRODUKTION I DANMARK og dens betydning for dansk økonomi Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet og Miljøministeriet November 212

2 Grøn produktion i Danmark Grøn produktion i Danmark og dens betydning for dansk økonomi

3 3 Sammenfatning Denne rapport er resultatet af arbejdet med at etablere en ny grøn erhvervsstatistik over danske virksomheders produktion af grønne teknologier, varer og tjenesteydelser. Formålet er at kunne følge den grønne erhvervsudvikling og dens betydning for dansk økonomi på et statistisk grundlag fremover. Statistikken kan på denne måde blive et fælles referencepunkt, når der tales om grøn vækst i Danmark. Denne grønne erhvervsstatistik er etableret i henhold til Eurostats retningslinjer. Danmark er ét af foregangslandene med hensyn til at anvende disse retningslinjer for grøn statistik i praksis. Derfor bør denne første rapport betragtes som årgang, og udviklingsarbejdet med statistikken vil fortsætte. Centrale konklusioner y Den grønne produktion tegner sig i 21 for over 25 mia. kr. i omsætning, hvilket svarer til 9,2 pct. af den samlede omsætning i danske virksomheder med mindst én ansat. y Den grønne eksport beløber sig til 8 mia. kr., hvilket svarer til 1,4 pct. af den samlede danske eksport. Den grønne andel af den samlede eksport er steget med godt 1 pct.point fra 25 til 21. y Den grønne eksport til vækstmarkederne BRIK og NEXT11 er steget væsentligt mere end den totale vareeksport til disse vækstmarkeder. Imidlertid ligger Danmark langt under EU15- gennemsnittet, når det kommer til grøn eksport til netop disse markeder. y Knapt 16. var i 21 beskæftiget med grøn produktion. Det svarer til, at 8,5 pct. af beskæftigelsen i danske virksomheder med mindst én ansat er relateret til grøn produktion. y Det anslås, at ca. 22. virksomheder i Danmark producerer og sælger ét eller flere grønne produkter (dvs. teknologier, varer og tjenesteydelser). Det svarer til, at ca. hver femte virksomhed med mindst ét årsværk producerer noget grønt. De grønne produkter udgør i gennemsnit 4 pct. af omsætningen i de virksomheder, der sælger grønne produkter. y Tallene viser, at et bredt udsnit af danske virksomheder på tværs af alle brancher producerer løsninger, der bidrager til den grønne omstilling. y På energiområdet er vedvarende energiteknologier det største grønne erhvervsområde med en omsætning på 14 mia. kr. i 21. På miljøområdet er affaldshåndtering det største grønne erhvervsområde med en omsætning på 55 mia. kr. i 21. Desuden tyder tallene på, at værditilvæksten per fuldtidsbeskæftiget i virksomheder med grøn produktion generelt er på niveau med gennemsnittet af alle danske virksomheder. Denne grønne erhvervsstatistik er etableret med udgangspunkt i nøgletal for virksomhedernes omsætning. Det har imidlertid været ønsket at lave en mere fyldestgørende beskrivelse af den grønne produktion i Danmark. Derfor præsenteres også andre nøgletal i denne rapport, selvom usikkerheden bag disse tal er større. Rapporten er udarbejdet i november 212 af Energistyrelsen/Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Erhvervsstyrelsen/Erhvervs- og Vækstministeriet og Miljøstyrelsen/Miljøministeriet. Danmarks Statistik har fulgt arbejdet. Etableringen af statistikken er foretaget af DAMVAD.

4 Grøn produktion i Danmark

5 5 Forord I Danmark er vi i gang med en grøn omstilling, og regeringen arbejder for, at den grønne omstilling og en økonomi i vækst skal blive forenelige. Danmark har ambitiøse mål for energi, klima og miljø, og vi skal sikre, at disse mål omsættes til en grøn erhvervsudvikling i Danmark. Det giver en række erhvervsmæssige muligheder for den brede kreds af danske virksomheder, der leverer de nødvendige, grønne løsninger. På tværs af brancher produceres i Danmark teknologier, varer og serviceydelser, der på mange forskellige måder bidrager til at øge ressource- og energieffektiviteten, beskytte miljø og klima, reducere anvendelsen af fossile brændsler, kemikalier, osv. Der er med andre ord potentiale for vækst knyttet til den grønne omstilling for et bredt udsnit af dansk erhvervsliv. I Danmark er vi gode til det grønne og til at tjene penge på det. Det er centralt i den danske erhvervs- og vækstpolitik, at danske virksomheder kan udnytte den globalt stigende efterspørgsel efter grønne produkter og løsninger. Derfor har regeringen fokus på at fastholde og fremme produktionen af grønne, danske teknologier, varer og tjenesteydelser og understøtte virksomhedernes muligheder for vækst på dette område. På den måde kan grøn teknologi og en grøn omstilling af økonomien skabe grobund for, at der etableres nye arbejdspladser i Danmark. Det er i denne forbindelse helt centralt at kortlægge og synliggøre de økonomiske resultater og andre kendetegn ved virksomheder, der producerer grønne teknologier, varer og tjenesteydelser. En sådan kortlægning kan udgøre en del af beslutningsgrundlaget for Danmarks erhvervs- og vækstpolitik, der skal bidrage til at fremme grøn omstilling. Derfor er denne grønne erhvervsstatistik etableret. Martin Lidegaard Klima-, energi- og bygningsminister Annette Vilhelmsen Erhvervs- og vækstminister Ida Auken Miljøminister

6 Grøn produktion i Danmark Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Forord... 4 Den grønne erhvervsstatistik formål og baggrund... 8 Definition af grønne produkter... 9 Hvordan er den grønne erhvervsstatistik etableret? Data for grøn eksport Rapportens struktur Økonomiske nøgletal for Danmarks grønne produktion Omsætning fra grøn produktion Dansk eksport af grønne produkter Værditilvækst fra grøn produktion Beskrivelse af virksomheder med grøn produktion Grøn produktion fordelt på brancher Grønne produkters andel af virksomhedernes samlede omsætning Grøn produktion fordelt på grønne erhvervsområder Tilpassede grønne produkter Antal virksomheder med grøn produktion fordelt på størrelse Virksomheder med grøn produktion fordelt på regioner Beskæftigelse inden for grøn produktion Uddannelse og løn i virksomheder med grøn produktion Udenlandsk ejede virksomheder... 33

7 7 3. Forskning, udvikling og innovation i virksomheder med grøn produktion Investeringer og beskæftigelse i forskning og udvikling Samspil om forskning, udvikling og innovation Innovation Handel med ophavsrettigheder, patenter og varemærker Dansk eksport af grønne varer Anvendt metode i eksportanalysen Den samlede grønne vareeksport Eksport fordelt på grønne erhvervsområder Eksport fordelt på varer Eksport til EU, BRIK og NEXT De 1 vigtigste eksportmarkeder for grønne varer International benchmarking Den grønne andel af vareeksporten Udviklingen i den grønne andel af eksporten Grøn eksportspecialisering Udviklingen i grønne eksportandele Europæisk tilstedeværelse på de globale vækstmarkeder Bilagsliste... 55

8 Grøn produktion i Danmark Den grønne erhvervsstatistik formål og baggrund

9 Den grønne erhvervsstatistik formål og baggrund 9 Formålet med denne grønne erhvervsstatistik er at kortlægge og beskrive danske virksomheders produktion af grønne teknologier, varer og tjenesteydelser, som i denne publikation omtales grønne produkter. Kortlægningen gør det muligt at opgøre og følge den grønne produktions størrelse i dansk økonomi, herunder en sammenligning af dansk eksport af grønne varer med de øvrige EU15-landes grønne eksport. I de seneste år er der foretaget en række forskellige kortlægninger, der helt eller delvist beskriver den grønne produktion i Danmark. Analyserne er afgrænset forskelligt, opgør ikke nødvendigvis kun den grønne produktion og baserer sig på forskellige datagrundlag. Denne statistik adskiller sig fra tidligere kortlægninger ved at etablere en population af virksomheder med grøn produktion på tværs af brancher i Danmark. Den grønne produktion omfatter teknologier, varer og serviceydelser, der helt eller delvist har til formål at øge ressource- og energieffektiviteten, beskytte miljø og klima, reducere anvendelsen af fossile brændsler, problematiske kemikalier mv 1. En virksomhed indgår i populationen, når den sælger ét eller flere produkter, der kan karakteriseres som grønne. Herudover er tallene som udgangspunkt kun baseret på den grønne produktion i den enkelte virksomhed. Det har stor betydning, når virksomheder med en bred vifte af produkter grønne såvel som ikke-grønne indgår i populationen. De enkelte virksomheders grønne andel er opgjort med udgangspunkt i virksomhedernes omsætning. Definition af grøn produktion Eurostats definition af grøn produktion er lagt til grund for denne grønne statistik, fordi den er standarden i statistisk sammenhæng i EU, og fordi Eurostats afgrænsning af grøn produktion vil blive grundlaget for kommende EU-lovgivning. Denne statistik følger således international best practice og internationalt anerkendte metoder på området, jf. boks 1. Det forventes, at EU s medlemslande om nogle år skal indberette nationale, grønne nøgletal til Eurostat i henhold til de retningslinjer, der ligger til grund for nærværende statistik. Det muliggør en sammenligning af de danske nøgletal med andre EU-landes i takt med, at de øvrige EU-lande også etablerer lignende statistikker. Boks 1. Eurostats retningslinjer og den danske anvendelse af dem I Eurostats manual Handbook on data collection on Environmental Goods and Services fra 29 er anbefalede metoder til etablering af grøn statistik beskrevet. For det første er der fokus på udbudssiden og ikke efterspørgselssiden dvs. tal for produktionen af grønne produkter og ikke for efterspørgslen efter disse produkter. For det andet anføres det, at eftersom virksomheder med grøn produktion ikke er en præ-defineret, særskilt sektor- hverken i virkeligheden eller i statistisk sammenhæng skal grønne produkter samt de virksomheder, der producerer disse, udvælges jf. Eurostats definition samt ved brug af flere kilder og derefter kobles til de nationale statistiske registre. Opgørelsen skal jævnligt revideres. Alle disse overordnede trin i Eurostats anbefalinger er fulgt i denne grønne erhvervsstatistik. Se også bilag 1 på 1. Jf. Eurostats Handbook on data collection on Environmental Goods and Services (29). Se også boks 2.

10 Grøn produktion i Danmark Boks 2. Eurostats definition af grøn produktion Grøn produktion defineres af Eurostat ved at have miljø- eller klimabeskyttelse som formål. Grønne produkter omfatter således teknologier, varer og tjenesteydelser vedr. rensning af spildevand samt forebyggelse, reduktion eller eliminering af drivhusgasudledninger, affald, jord- og grundvandsforurening, luftforurening, støj, vibrationer og stråling. Miljøbeskyttelse omfatter også forebyggelse og reduktion af jorderosion og andre former for ødelæggelse af landskab, bevarelse af biodiversitet og landskaber foruden overvågning af drivhusgasudledninger samt kontrol af affald og miljøkvalitet. Produkter til effektiv ressourceanvendelse omfatter teknologier, varer og tjenesteydelser til styring og/eller beskyttelse af naturressourcer mod udnyttelse både gennem forebyggende og regenererende aktiviteter samt gennem overvågning og styring af niveauet for og anvendelsen af naturressourcer. Se Eurostats Handbook on data collection on Environmental Goods and Services (29) for nærmere forklaring af grøn produktion. Boks 3. Grønne erhvervsområder y Bekæmpelse af luftforurening y Regn- og spildevandshåndtering y Bedre udnyttelse af energi y Beskyttelse af jord, grundvand og vandmiljø y Affaldshåndtering y Udnyttelse af vedvarende energikilder y Måling og analyse i forbindelse med klimabeskyttelse y Støjbekæmpelse y Biodiversitet og landskabsbeskyttelse Erhvervsområderne er defineret med udgangspunkt i Eurostats Classification of Environmental Protection Activities (CEPA). Se eksempler på produkter inden for de enkelte grønne erhvervsområder i bilag 6. Kilde: Handbook on data collection on Environmental Goods and Services, 29 Den grønne produktion opdeles på ni grønne erhvervsområder i overensstemmelse med Eurostats retningslinjer, jf. boks 3. Det giver mulighed for at få et mere detaljeret indblik i, hvilke produkter (teknologier, varer og tjenesteydelser) danske virksomheder afsætter herhjemme og på eksportmarkederne.

11 Den grønne erhvervsstatistik formål og baggrund 11 Eksempel 1 Luftrensningsteknologier Verdens større byer har stigende problemer med luftforurening som følge af bl.a. mere trafik og energiproduktion baseret på fossile brændsler. En række danske virksomheder har taget den udfordring op ved at udvikle produkter, der minimerer forureningen fx katalysatorer til biler og lastbiler, delkomponenter til skibsmotorer, mere effektive brændeovne eller effektive rensningsmetoder til de store forbrændingsanlæg. Eksempel 2 Effektive vandløsninger Mange steder i verden er adgangen til rent vand truet enten som følge af overudnyttelse, klimaforandringer eller forurening. I Danmark har en lang række virksomheder specialiseret sig i at udvikle løsninger og delkomponenter, hvis formål er at bruge vand på en bæredygtig måde. Det er fx løsninger, som minimerer vandspildet i rørsystemer, kortlægger grundvandsressourcer fra luften, renser spildevandet mere effektivt eller som modellerer og hjælper med at forebygge konsekvenserne af ekstreme vejrfænomener. Eksempel 3 Energieffektive pumper Pumper anvendes i mange forskellige sammenhænge, og det primære formål er oftest ikke at løse en miljømæssig problemstilling men at fordele vand, gasser, gylle mv. Drift af pumper står imidlertid for 13 pct. af verdens samlede elforbrug. Der er derfor et stort miljømæssigt såvel som økonomisk potentiale ved at tilpasse pumpeteknologien til at anvende mindre energi. Danmark har i mange år været kendt for eksport af pumper til hele verden, og i dag markerer både store og mindre danske virksomheder sig ved at fremstille nogle af verdens mest energieffektive pumper. Eksempel 4 Ressourcebesparende industrirengøring En dansk virksomhed, som er specialiseret i rengøringsudstyr til fødevareindustrien, har udviklet nye rengøringsmaskiner, der i væsentlig grad nedsætter brugen af ressourcer. Anvendelsen af kemikalier reduceres med 5 pct., og vand- og energiforbruget reduceres med 2 pct. i forhold til konkurrerende løsninger på markedet. Det primære formål med produktet er at gøre rent, men ved hjælp af videreudvikling og tilpasning af produktet med ressourcebesparelse for øje, tilbyder virksomheden et grønt og omkostningseffektivt alternativ til andre løsninger. Eksempel # 5 Genanvendelse af materialer Både udvindingen af ressourcer til produktionen af varer og den efterfølgende bortskaffelse kan være en stor belastning for miljøet. Flere danske virksomheder har specialiseret sig i at genbruge ressourcer. Fx genanvendelse af gamle dæk til underlag til sportsbaner, gammelt tagpap som en del af asfaltbelægningen eller løsninger, der genindvinder vigtige metaller i fx shredderaffald.

12 Grøn produktion i Danmark På trods af et omfattende internationalt forarbejde og fælles vejledning fra Eurostat er afgrænsningen af grønne virksomheder og deres produkter ikke helt uden udfordringer. Først og fremmest er grønne produkter stadig vanskelige at afgrænse præcist i praksis. Der vil derfor fortsat være en række tilfælde, hvor afgørelsen af, om et produkt er grønt eller ej, kan diskuteres. Særligt kan det diskuteres, hvornår et produkt er produceret med et decideret miljømæssigt/ressourcebesparende formål eller med et andet formål. Afgrænsningen skal derfor ikke opfattes som endelig. Hertil kommer, at afgrænsningen i sagens natur løbende skal opdateres, så fx nye grønne teknologier tilføjes. På samme måde skal også de løsninger, som i dag er de mest ressourceeffektive, erstattes med kommende og endnu mere ressourceeffektive løsninger. Endelig skal den grønne andel af produktionen i de virksomheder, der indgår i statistikken, også regelmæssigt revideres i forbindelse med kommende opdateringer. Hvordan er den grønne erhvervsstatistik etableret? For at opnå så dækkende en statistik som muligt er der anvendt fire uafhængige kilder til at etablere denne grønne erhvervsstatistik: Den første og primære kilde er de varekoder, der angiver, hvad virksomheder producerer og sælger. Til at udskille de grønne virksomheder på tværs af alle brancher er der taget udgangspunkt i Tysklands officielle, grønne varekodeliste offentliggjort af Statistisches Bundesamt Deutschland i april 212. Den tyske varekodeliste er udarbejdet med udgangspunkt i Eurostats retningslinjer og er resultatet af mange års udviklingsarbejde og dialog med virksomheder og interesseorganisationer. Listen vurderes at være den bedst dækkende liste over grønne produkter. For at sikre, at varekoderne afspejler den danske erhvervsstruktur, blev der i foråret 212 nedsat et ekspertpanel med 19 eksperter inden for 9 grønne erhvervsområder i Danmark (jf. boks 3). Disse eksperter har gennemgået og revideret Tysklands officielle liste med varekoder, så listen i så høj grad som muligt inkluderer danske virksomheders grønne produkter. Eksperternes tilpasning af listen til danske forhold har blandt andet ført til, at Eurostats opdeling af grønne produkter i erhvervsområder er blevet udbygget. Erhvervsområderne svarer til Eurostats såkaldte CEPA-segmenter (Classification of Environmental Protection Activities). CEPA-segmentet Klimabeskyttelse er i nærværende statistik splittet op i tre: Udnyttelse af vedvarende energikilder, Bedre udnyttelse af energi samt Måling og analyse i forbindelse med klimabeskyttelse 2. Når de nye kategorier slås sammen, er de tilpassede opdelinger i grønne erhvervsområder fuldt ud sammenlignelige med Eurostats CEPA-kategorier 3. Den anden kilde er resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse udsendt til en stikprøve på ca. 1 pct. af alle danske virksomheder med minimum én ansat. 352 virksomheder deltog i spørgeskemaundersøgelsen, der blev gennemført i foråret 212. Den tredje kilde er resultaterne af en gennemgang af 2 danske virksomheders hjemmesider for at opnå yderligere viden om de virksomheder, der sælger grønne produkter og/eller tjenesteydelser. Gennemgangen blev foretaget i foråret 212. Den fjerde kilde er NaturErhvervsstyrelsens seneste fuldtælling af alle økologiske bedrifter i Danmark (29). 2. De to CEPA-kategorier Ressourceeffektivitet og Miljøbeskyttelse på tværs af miljøområderne er udeladt, da et tilstrækkeligt repræsentativt datagrundlag ikke var tilvejebragt for dem. Se bilag Det er i øvrigt valgt ikke at lave statistik på Eurostats såkaldte CReMA-segmenter (Classification of Ressource Management Activities). Det skyldes primært, at det er vanskeligt at skelne mellem visse af CEPA- og CReMA-segmenterne. Som det fremgår af bilag 7 kan visse CReMA-segmenter betragtes som overlappende med CEPA-segmenterne.

13 Den grønne erhvervsstatistik formål og baggrund 13 På baggrund af disse fire kilder beregnes andelen af den grønne produktion i hver virksomhed. Ved udelukkende at anvende den grønne andel af produktionen i hver enkelt virksomhed er det muligt at opgøre, hvor stor omsætning, eksport, beskæftigelse og værditilvækst, der er resultatet af den grønne produktion. For et udvalg af de opgørelser, som indgår i denne grønne erhvervsstatistik har det imidlertid ikke været muligt at anvende den samme grønne vægt. Det gælder eksempelvis uddannelse og forsknings- og udviklingsinvesteringer. I disse opgørelser medtages derfor såvel den grønne som anden produktion i de virksomheder, som har grøn produktion. En udførlig beskrivelse af den anvendte metode foreligger som selvstændig bilagsrapport (bilag 1) på På hjemmesiden findes også alle data og øvrige bilag. I rapportens første del vises den grønne erhvervsudvikling for perioden på baggrund af data fra Danmarks Statistiks firmastatistik. I rapportens mere detaljerede eksportanalyse har det været muligt at opdatere perioden til , eftersom eksporttallene er trukket fra Eurostats COMEXT-database, hvor data bliver hurtigere tilgængelige end i Danmarks Statistiks firmastatistik. Data for grøn eksport Grøn eksport opgøres på to måder i denne rapport. For det første opgøres grøn eksport som den enkelte virksomheds totale eksport vægtet med andelen af virksomhedens grønne produktion. For denne opgørelse er eksporttallet ikke sammenligneligt med opgørelser fra de øvrige EU15-lande. Disse tal fremgår i kapitel 1. For det andet opgøres grøn eksport alene ud fra de identificerede grønne varekoder, som ikke er fuldt dækkende for alle brancher, men som kan opgøres på en sammenlignelig måde på tværs af EU15. Denne opgørelse omfatter udelukkende varer og ikke serviceydelser eller økologiske varer. Det skyldes, at eksporttallene er trukket fra Eurostats COMEXT-database, som kun indeholder oplysninger baseret på handel med varer mellem lande. Ved at anvende Eurostats database opnås sammenlignelighed med de øvrige EU-lande. Disse tal fremgår i eksportanalysen i kapitel 4 og 5. Eksporttallene i kapitel 1 adskiller sig således fra eksporttallene i kapitel 4 og 5. Se yderligere metodebeskrivelse i kapitel 4 samt i bilag 1 til rapporten på Rapportens struktur Denne rapport indeholder fem kapitler. I første kapitel beskrives en række økonomiske nøgletal for danske virksomheders grønne produktion: omsætning, eksport, eksportintensitet, værditilvækst og værditilvækst per fuldtidsbeskæftiget (produktivitet). I andet kapitel beskrives virksomhedernes karakteristika: branchefordeling, geografisk fordeling, virksomhedernes størrelse, de ansatte, mv. Tredje kapitel fokuserer på forskning, udvikling og innovation i virksomheder med grøn produktion. Fjerde kapitel består af en analyse af virksomhedernes eksport af grønne varer og en kortlægning af, hvilke markeder de danske grønne produkter eksporteres til, herunder EU15, BRIK og NEXT11- landene. I det femte kapitel sammenlignes Danmarks grønne eksport med de øvrige EU15-lande, og danske virksomheders eksportspecialisering for hvert af de grønne erhvervsområder er beregnet. Desuden vises udviklingen i Danmarks grønne eksportandele i EU15.

14 Grøn produktion i Danmark 1. Økonomiske nøgletal for Danmarks grønne produktion

15 1. Økonomiske nøgletal for Danmarks grønne produktion 15 Den grønne produktion udgør en væsentlig del af dansk økonomi 4. 9,2 pct. af omsætningen og 1,4 pct. af den danske eksport kommer fra grønne teknologier, varer og tjenesteydelser. Siden 25 er især industriens salg af grønne produkter vokset i betydning, idet både omsætning og eksport fra industriens grønne produktion er vokset mere end den samlede økonomi 5. Den grønne industriproduktions andel af den samlede omsætning og eksport voksede år for år frem til 29, men er i 21 gået tilbage. De seneste års økonomiske krise har således også ramt industri- ens grønne produktion, og i 21 er den grønne industriproduktion gået mere tilbage end resten af økonomien. Industriens grønne produktion er væsentligt mere eksportintensiv end industrien generelt. Siden 25 er eksportintensiteten steget, også i løbet af den økonomiske krise. Den grønne produktion har gennem hele perioden haft en værditilvækst per beskæftiget på niveau med eller højere end resten af erhvervslivet. 4. Tallene i teksten er i faste 21-priser, medmindre andet er angivet. Virksomhedspopulationen er afgrænset til private virksomheder med mindst et årsværk, i branchekategorierne A og C-N. Branchen Finansiel service og forsikring (K) er kun medtaget i opgørelsen af antal virksomheder og ansatte, da der for de øvrige indikatorer mangler data for branchen. På grund af en outlier erstattes 25-værdierne for grønne transportvirksomheder med 26-værdierne. 5. I det følgende er energiforsynings-, vandforsynings- samt bygge- og anlægsbrancherne lagt sammen med de øvrige industribrancher.

16 Grøn produktion i Danmark 1.1 Omsætning fra grøn produktion Omsætningen fra grønne teknologier, varer og tjenesteydelser var i 21 på 253 mia. kr. Heraf var hovedparten at finde i industrien. Af statistikken fremgår det, at industrien i 21 omsatte grønne produkter for 143 mia. kr., mens service og handel omsatte for henholdsvis 45 Figur og 1 55 mia. kr. Landbrug, skovbrug og fiskeri omsatte for godt 9 mia. kr. Det skal i den sammenhæng bemærkes, at en del af omsætningen inden for handel er knyttet til industrien, da industrivirksomheder kan vælge at oprette handelsselskaber, som afsætter deres produkter. hovedsageligt drevet af en nedgang inden for industrien, jf. figur 1. Stigningen i omsætningen siden 25 afspejler dels en generel vækst i økonomien, dels at den grønne produktions andel af den samlede omsætning har været svagt stigende. Det er et udtryk for, at selvom den grønne produktion har oplevet tilbagegang 3 under den økonomiske krise, så har tilbagegangen ikke været større, end at der i perioden samlet set har været en fremgang. I 21 2 udgjorde den grønne produktion 9,2 pct. af den samlede omsætning, mens den i 25 udgjorde 15 8,3 pct. Figur Fra 25 og frem til 21 har der samlet set været en stigning i omsætningen fra grønne produkter på 2,1 pct. om året i faste priser. I 29 og 21 faldt omsætningen imidlertid som følge af den økonomiske krise. Tilbagegangen i omsætningen har været lidt større end i økonomien som helhed, Det 1er særligt industrien, som har fået en stigende andel af den samlede grønne omsætning. Industriens 5andel af den samlede omsætning er gået fra godt 4 pct. i 25 til godt 5 pct. i 21. Det er en indikation af, at særligt den grønne industriproduktion har 25 klaret 26 sig bedre 27end 28 den øvrige 29 industri 21 i perioden Industri som (inkl. helhed, bygge jf. og figur anlæg 2. og forsyning) Mia. kr. Figur 1. Omsætning af grønne teknologier, varer og tjenesteydelser i 21-priser Figur 2. Handel Grønne Service produkters Landbrug, andel skovbrug af den samlede og fiskeriom- sætning Figur Figur 1 3 Figur 5 Figur 2 1 Figur 2 Mia. kr. ocent Industri (inkl. bygge og anlæg og forsyning) Handel Service Landbrug, skovbrug og fiskeri Kilde: DAMVAD 212 på baggrund af Den Generelle Firmastatistik og Regnskabsstatistikken (Danmarks Statistik) 1 Figur Mia. kr. Procent Kr. per årsværk Industri (inkl. bygge Grøn og anlæg industri og forsyning) Industri Grøn service Service Handel Service Landbrug, skovbrug og fiskeri Figur 7 Kilde: DAMVAD 212 på baggrund af Den Generelle Firmastatistik og Regnskabsstatistikken (Danmarks Statistik)

17 Mia. kr Figur 2 1 Industri (inkl. bygge og anlæg og forsyning) Mia. k Industri 4. (inkl. bygge og anlæg og forsyning) 1. Økonomiske nøgletal for Danmarks grønne produktion Kr. per årsværk Handel 2. Service Landbrug, skovbrug og fiskeri 17 Figur Grøn industri Industri Grøn service Service Figur 2 Figur 3 Figur Dansk eksport af grønne produkter Eksporten 8 af grønne teknologier, varer og tjenesteydelser havde i 21 en værdi af 8 mia. kr. Størstedelen 6 af eksporten stammede fra industrien, der i 21 havde en eksport på 6 mia. kr., jf. figur 3. 4 Fra 25 til 21 steg den grønne industrieksport med 2 5,1 pct. om året i faste priser. Eksporten af industriens grønne produktion steg sammenlagt med 28 mia. kr. i årene fra 25 til 28, hvilket svarer til 25 16,8 26 pct. om 27 året, 28 hvorefter 29den 21 faldt med 15 Industri mia. kr. (inkl. frem bygge mod og anlæg 21. og forsyning) Figur 3 Mia. kr. Procent Handel Handel Service Service Landbrug, skovbrug og fiskeri Landbrug, skovbrug og fiskeri Figur 3. Eksport af grønne teknologier, varer og tjenesteydelser i 21-priser Figur 4 Industri (inkl. bygge og anlæg og forsyning) Handel Service Kilde: DAMVAD 212 på baggrund af Den Generelle Firmastatistik og Regnskabsstatistikken 15 (Danmarks Statistik) 8 Figur 7 6 Servicevirksomhedernes eksport af grønne produkter 4 steg med 4 mia. kr. i faste priser fra til 21. I 21 udgjorde eksporten af grønne produkter fra serviceerhvervene godt 11 mia. kr Eksporten fra den grønne handel har ligget forholdsvist stabilt omkring 7 mia. kr. gennem perio den. 9 Industri (inkl. bygge og anlæg og forsyning) 85 Andelen Handel af Danmarks Service 8 eksport Landbrug, fra skovbrug grønne og teknologier, varer og tjenesteydelser 25har oplevet 26 en stig- 27 fiskeri ning fra 9, pct. i 25 til 1,4 pct. i 21, jf. figur 4. Industri (inkl. bygge og anlæg og forsyning) Servi Mia. kr. Procent Det 1er især eksporten af industriens grønne produkter, som har opnået en større andel af den samlede 8 danske eksport. I 25 6 udgjorde eksporten af industriens grønne produkter knap 7 pct., hvilket steg til knap 1 pct. frem 4 mod 29. Industriens andel af den samlede eksport faldt dog med næsten 2 pct. point, til knap 8 pct. 2 i 21. De grønne servicevirksomheders eksportandel er steget fra 25 1 pct. 26 i 2527 til 1,5 pct. 28i 21, 29mens 21 den grønne Industri handel (inkl. har bygge ligget og forholdsvist anlæg og forsyning) stabilt på lidt over 1 pct. gennem hele perioden. Handel Service Figur Grønne produkters andel af den samlede eksport Procent Industri (inkl. bygge og anlæg og forsyning) Procent Figur 6 Industri (inkl. bygge og anlæg og forsyning) 14 Handel Service Kilde: DAMVAD 212 på baggrund af Den Generelle Firmastatistik og Regnskabsstatistikken (Danmarks Statistik) Handel Service Figur 6 14 Figur 5B

18 6 Grøn produktion i Danmark Mia. kr Industri (inkl. bygge og anlæg og forsyning) Handel Service Figur 5B Figur 4 Virksomheder med grøn produktion har gennem hele perioden været mere eksportintensive end andre virksomheder. De eksporterede for ca. 77. kr. per årsværk i 21 mens den gennemsnitlige virksomhed eksporterede for 66. kr. per årsværk. Det skal ses i sammenhæng med, at virksomheder med grøn produktion i gennemsnit er større end andre virksomheder, og at større virksomheder generelt er mere eksportintensive end små virksomheder. Det er industrien, der trækker den grønne eksportintensitet op. Eksportintensiteten i industriens grønne produktion er steget markant gennem perioden fra godt 7. kr. per årsværk i 25 til knap 1.1. kr. per årsværk i 21 i faste 21-priser, jf. figur 5. I 21 var den grønne industri dermed omkring 3 pct. mere eksportintensiv end den samlede industri. Figur 5. Grøn eksportintensitet i faste 21-priser Figur Værditilvækst fra grøn produktion 12 Værditilvækst er et mål for, hvor meget den enkelte virksomhed bidrager til at forøge værdien af varer 9 og tjenester ved at benytte arbejdskraft og kapitalapparat, eksempelvis maskiner. Værditilvæksten udregnes ved at trække udgiften til råvarer, 6 hjælpestoffer og serviceydelser, der er købt hos andre virksomheder eller i udlandet fra prisen på de varer eller tjenester, som den enkelte virksomhed har 3 solgt. Procent 15 Værditilvæksten fra den grønne produktion steg ca. 13 pct. 25i faste 26 priser 27 fra til 28, 29hvor 21 den toppede. Efterfølgende faldt værditilvæksten fra 28 til Industri 21 med (inkl. bygge godt og 14 anlæg pct., og så forsyning) den i dag ligger under niveauet Handel Service for 25. En lignende udvikling ses for resten af erhvervslivet, som dog oplevede et mindre fald end den grønne produktion, jf. figur Figur 6. Værditilvæksten fra grøn produktion i 21-priser 12 Kr. per årsværk Grøn industri Industri Grøn service Service Indeks (25=1) Alle Grønne Kilde: DAMVAD 212 på baggrund af Den Generelle Firmastatistik og Regnskabsstatistikken (Danmarks Statistik) Kilde: DAMVAD 212 på baggrund af Den Generelle Firmastatistik og Regnskabsstatistikken (Danmarks Statistik) I 21 var den grønne industri dermed omkring 3 pct. mere eksportintensiv end den samlede industri. Omvendt var de grønne servicevirksomheder mindre eksportintensive end den samlede servicesektor over hele perioden.

19 1. Økonomiske nøgletal for Danmarks grønne produktion 19 Figur 5 Kr. per årsværk Bidraget til den samlede værditilvækst fra virksomheder med grøn produktion steg jævnt fra 9 pct. i 25 til ca. 1 pct. i 29, hvorefter den faldt til knapt 9 pct. i 21. Sættes værditilvæksten i forhold til antal fuldtidsbeskæftigede, opnås et mål for produktivitet. I 25 var produktiviteten i den grønne produktion på niveau med gennemsnittet af alle virksomheder i henholdsvis industri, handel og service Fra 26 til 29 steg produktiviteten for servicevirksomheders grønne produktion i forhold til de 1.. øvrige servicevirksomheder, mens den grønne produktion inden for handel og industri fortsat var 8. på niveau med de øvrige handels- og industrivirksomheder. 6. Særligt i 29 havde de grønne servicevirksomheder en meget høj produktivitet i sammenligning med de ikke-grønne servicevirksomheder. De grønne servicevirksomheders høje relative produktivitet i 29 kan dels henføres til, at deres produktivitet steg med ca. 4 pct., men også, at de øvrige servicevirksomheder havde et produktivitetsfald på 5 pct. Det store fald i de grønne servicevirksomheders relative produktivitet i 21 kan dels henføres til, at de grønne servicevirksomheder havde et produktivitetsfald på 6 pct. men også at servicevirksomhederne i den generelle population havde en produktivitetsfremgang på 15 pct. Det skal endvidere bemærkes, at der er store produktivitetsforskelle på tværs af brancher og virksomhedsstørrelser, hvilket der ikke er taget højde 4. I 21 var produktiviteten i den grønne produktion under niveau i forhold til gennemsnittet af alle for i denne opgørelse. 2. virksomheder i både industri, service og handel, jf. figur 7. Statistikken giver således ikke et billede af systematiske 25 forskellige i 26 produktivitet mellem grøn og Grøn ikke-grøn industri produktion Industri Grøn samlet service set. Service Grøn handel Handel Figur 7 Figur 7. Værditilvækst per fuldtidsbeskæftiget fra grøn produktion Industri (inkl. bygge og anlæg og forsyning) Service Handel Note: En værdi på 1 svarer til gennemsnitsproduktiviteten indenfor branchen. Det vil sige, at en værdi på 11 betyder, at virksomhederne er 1 pct. mere produktive end gennemsnittet i branchen. Kilde: DAMVAD 212 på baggrund af Den Generelle Firmastatistik og Regnskabsstatistikken (Danmarks Statistik)

20 Grøn produktion i Danmark 2. Beskrivelse af virksomheder med grøn produktion

GRØN PRODUKTION I DANMARK

GRØN PRODUKTION I DANMARK GRØN PRODUKTION I DANMARK og dens betydning for dansk økonomi Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet og Miljøministeriet November 2012 Grøn produktion i Danmark Grøn produktion

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER Til Ingeniørforeningen i Danmark Dokumenttype Rapport Dato Februar, 2012 INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR

Læs mere

Produktivitetsudviklingen

Produktivitetsudviklingen Den 22. juli 2014 KR Produktivitetsudviklingen Af Cheføkonom Klaus Rasmussen (kr@di.dk) Væksten i den danske produktivitet har siden 1995 været utilfredsstillende. Det har den også været i de senere år

Læs mere

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilagsdelen: Udviklingen i antallet af arbejdspladser på brancher og sektorer i Syddanmark, Fyn Sydjylland og de syddanske kommuner fra 2001-2011 Fremskrivning

Læs mere

Industrien i Danmark. Der blev produceret for 614 mia. kr. i 2012. Af de ca. 300.000 beskæftigede. 63 pct. af omsætningen skete på eksportmarkedet

Industrien i Danmark. Der blev produceret for 614 mia. kr. i 2012. Af de ca. 300.000 beskæftigede. 63 pct. af omsætningen skete på eksportmarkedet Industriens udvikling 2000-2012 Temapublikation oktober 2013 Claus Andersen Industrien i Danmark Der blev produceret for 614 mia. kr. i 2012 Af de ca. 300.000 beskæftigede 63 pct. af omsætningen skete

Læs mere

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Identifikation af socialøkonomiske virksomheder 3 Forskellige typer af socialøkonomiske

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Erhvervslivets produktivitetsudvikling

Erhvervslivets produktivitetsudvikling Den 9. januar Erhvervslivets produktivitetsudvikling Stor forskel på tværs af brancher Den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst i perioden 995- var samlet set,77 pct. i den private sektor mens den

Læs mere

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik university of copenhagen Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Forlagets

Læs mere

Københavns Kommune, Koncernservice, Statistik -

Københavns Kommune, Koncernservice, Statistik - Indhold Bruttoværditilvækst 2005 priser 1993-2005 2005 priser 2006-2012 Årets priser 1993-2005 Årets priser 2006-2012 Bruttoværditilvækst (mio kr) 2005 priser, kædede værdier 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

Vækstpotentiale i cleantech

Vækstpotentiale i cleantech Vækstpotentiale i cleantech Maj 2012 2 Vækstpotentiale i cleantech Resume De senere års relativt beskedne økonomiske vækst har skabt fornyet interesse for virksomheders, branchers og nationers produktivitet.

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK September 212 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle

Læs mere

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Antallet af konkurser var 4.049 i 2014. Dermed faldt konkurstallet for fjerde år i træk og ligger 2.412 under konkurstallet i 2010. De traditionelle

Læs mere

Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv

Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv Kasper Hahn-Pedersen, økonomisk konsulent khpe@di.dk, 3377 3432 Jacob Bjerregaard Clausen, stud.polit JULI 2017 Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv 20 var et godt år for de private byerhverv

Læs mere

Olie- og gassektorens samfundsøkonomiske betydning

Olie- og gassektorens samfundsøkonomiske betydning Olie- og gassektorens samfundsøkonomiske betydning september 2016 Olie- og gassektorens samfundsøkonomiske betydning DAMVAD Analytics har for Olie Gas Danmark analyseret olie- og gassektorens samfundsøkonomiske

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE 2016

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE 2016 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE I var Danmarks eksport af energiteknologi og -service 83,8 mia. kr., hvilket er et fald i forhold til 215 på 1,1 pct. Eksporten af energiteknologi udgjorde 11,8 pct.

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I steg Danmarks eksport af energiteknologi til 67,6 mia. kr., hvilket er 10,8 pct. højere end året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde dermed 10,8 pct. af den samlede

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 10. september 2015 September 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen i Hovedstaden målt

Læs mere

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Denne kortlægning skal ses i forlængelse af notaterne Den mangfoldige region et differentieret billede af Region Sjælland og Mulighederne for en balanceret

Læs mere

Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer

Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer Analysen viser, at hovedparten af NNF-medlemmerne er ansat inden for industri samt handel & transportsektoren. Siden 2004 er der dog sket forskydninger i sammensætningen

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Brønderslev Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

Vækstpotentiale i Velfærdsteknologi og service (VTS)

Vækstpotentiale i Velfærdsteknologi og service (VTS) Vækstpotentiale i Velfærdsteknologi og service (VTS) September 2012 2 Vækstpotentiale i Velfærdsteknologi og -service Resume De senere års relativt beskedne økonomiske vækst har skabt fornyet interesse

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE. Overblik over erhvervsstruktur

GLADSAXE KOMMUNE. Overblik over erhvervsstruktur GLADSAXE KOMMUNE Overblik over erhvervsstruktur 1 FORORD Hvor står erhvervslivet i Gladsaxe stærkt? Hvilke brancher er særligt fremtrædende? Hvor har Gladsaxe konkurrencefordele, der kan skabe vækst i

Læs mere

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling Resume Den faldende beskæftigelse på landsplan inden for Møbler og beklædning i perioden 2000-2010 har især ramt de små og mellemstore virksomheder, der i perioden har tabt mere end 33 procent af alle

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2013 Pr. 1. januar 2013 var der 176.109 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid -.. Produktion, BVT og indkomstdannelse (a-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid Enhed: Mio. kr. Løbende priser P. Produktion A Landbrug, skovbrug og fiskeri B Råstofindvinding C Industri

Læs mere

Højproduktive virksomheder

Højproduktive virksomheder Højproduktive virksomheder August 2012 2 Højproduktive virksomheder Resume De senere års relativt beskedne økonomiske vækst har skabt fornyet interesse for virksomheders, branchers og nationers produktivitet.

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

TAL OG TENDENSER 2018: Plastindustriens bidrag til vækst og beskæftigelse i Danmark

TAL OG TENDENSER 2018: Plastindustriens bidrag til vækst og beskæftigelse i Danmark TAL OG TENDENSER 2018: Plastindustriens bidrag til vækst og beskæftigelse i Danmark 1 Tal og tendenser 2018: Plastindustriens bidrag til vækst og beskæftigelse i Danmark Analysen er udarbejdet af: Kasper

Læs mere

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 19. januar 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 3. kvartal

Læs mere

Virksomhederne venter

Virksomhederne venter Organisation for erhvervslivet 29. april 29 Virksomhederne venter NEDgang i andet kvartal Af Økonomisk KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Danske virksomheder vurderer, at nedgangen i dansk økonomi vil

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

Grønne varer og tjenester

Grønne varer og tjenester Grønne varer og tjenester -- / Regional omsætning, eksport og beskæftigelse Regionale styrkepositioner -- regional vækst og udvikling -- / Ny regional opgørelse Grønne varer og tjenester En lang række

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Resumé: Samlet gik 4.029 virksomheder konkurs i 2015. Dermed er konkurstallet stort set identisk med 2014, hvor 4.049 virksomheder gik konkurs. Det viser udtræk fra

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

Erhvervslivet på tværs

Erhvervslivet på tværs Virksomheder generelt Virksomhedernes udvikling Regnskaber Globalisering Virksomheder generelt De fleste arbejdssteder er små I Danmark er der knap 286.000 arbejdssteder. Næsten halvdelen af arbejdsstederne

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Profilanalyse 2016 Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 1: Hovedresultater fra Profilanalyse 2016... 4 1.1 De lokalt

Læs mere

ANALYSENOTAT Portræt af iværksætterne

ANALYSENOTAT Portræt af iværksætterne ANALYSENOTAT Portræt af iværksætterne AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE ne har stor betydning for samfundsøkonomien: hvem er de? ne har stor betydning for samfundsøkonomien: de er med til at identificere

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juli 2012 Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2011 Pr. 1. januar 2011 var der 176.359 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune.

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2012 Pr. 1. januar 2012 var der 175.528 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 87 23 VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Væksten i Thy - det regionale perspektiv. Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland

Væksten i Thy - det regionale perspektiv. Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland Væksten i Thy - det regionale perspektiv Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland Disposition Generelle og globale tendenser Væksten i Region Nordjylland Væksten i Thy Vækstforums tilbud Eksempler

Læs mere

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Resumé Dato 18.03.2013 Arbejdsstyrken for 16-64 årige i Aalborg Kommune var pr. 1. januar 2012 på 96.194 personer. I løbet af 2011 har det været

Læs mere

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv AF ØKONOM JONAS MEYER & STUDENT TOBIAS ALVIN ANDERSEN Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv De kreative erhverv har traditionelt set udgjort et dansk kraftcenter,

Læs mere

Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau

Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau Beskæftigelsen voksede med 29.000 i 2015 Akademikere står for over 1/3 af den samlede beskæftigelsesfremgang fra i 2015 (jf. figur 1) Akademikerne

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

INDHOLD. Befolkning 5. Pendling 7. Indkomst 9. Beskæftigelse 11. Erhverv 13. Uddannelse 17

INDHOLD. Befolkning 5. Pendling 7. Indkomst 9. Beskæftigelse 11. Erhverv 13. Uddannelse 17 & tal trends 2013 INDHOLD Befolkning 5 Pendling 7 Indkomst 9 Beskæftigelse 11 Erhverv 13 Uddannelse 17 Stigende indbyggertal og salg af byggegrunde Holstebro Kommune er i positiv udvikling på mange områder.

Læs mere

TAL OM: Mariagerfjord Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Mariagerfjord Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Mariagerfjord Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på vores hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner samt om Nordjylland. Hensigten med oversigten er

Læs mere

Effekter af den regionale vækstindsats

Effekter af den regionale vækstindsats Effekter af den regionale vækstindsats Effekter af den regionale vækstindsats Resumé De seks regionale vækstfora igangsætter hvert år en række initiativer, som bidrager til at skabe vækst og udvikling

Læs mere

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

ERHVERVSANALYSE AF FREDENSBORG KOMMUNE

ERHVERVSANALYSE AF FREDENSBORG KOMMUNE ERHVERVSANALYSE AF FREDENSBORG KOMMUNE Erhvervsanalyse af Fredensborg Kommune Denne rapport præsenterer resultaterne fra en erhvervsanalyse af Fredensborg Kommune, som IRIS Group har gennemført i efteråret

Læs mere

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE Indledning og datagrundlag Hvordan har beskæftigelsen udviklet sig i Aalborg Kommune i perioden januar 28 august 21?, er der i Aalborg Kommune

Læs mere

Vækst og produktivitet på tværs af Danmark

Vækst og produktivitet på tværs af Danmark Vækst og produktivitet på tværs af Danmark Af Jonas Dan Petersen, JDPE@kl.dk Formålet med dette analysenotat er belyse den økonomiske vækst og produktivitet på tværs af landet i perioden 1995-2015 med

Læs mere

Private og offentlige erhverv køber rådgivning i samme omfang

Private og offentlige erhverv køber rådgivning i samme omfang DI RÅDGIVERNE - ANALYSE September 2016 Private og offentlige erhverv køber rådgivning i samme omfang I både det offentliges indkøb og det private erhvervslivs indkøb, udgør rådgivning 12 pct. af deres

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 216 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 322 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

AMK-Øst 1. december Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 1. december Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 1. december 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden December 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 2. kvartal

Læs mere

Produktivitetsanalyse 2017

Produktivitetsanalyse 2017 Produktivitetsanalyse 2017 Dybdegående indblik i produktivitets udviklingen i Region Sjælland over de seneste ti år Udarbejdet af Center for VækstAnalyse, Marienbergvej 132, 2., 4760 Vordingborg For Vækstforum

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 2016 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 3022 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

TAL OM: Morsø Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Morsø Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Morsø Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på vores hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner samt om Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2010=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - ultimo november 2014 Ultimo november 2014 var der 183.928 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus

Læs mere

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang ANALYSENOTAT i fremgang AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG KONSULENT MALENE JÆPELT Efter en række stagnationsår har rengøringsbranchen oplevet fremgang i 2014, 2015, og i første halvår af 2016. Der er dog

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark I samarbejde med Eksportrådet har estatistik videreudviklet eksportstatistikken over små og mellemstore eksportvirksomheder.

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 1: Langsigtede udviklingstræk fra industri til service og fra land til by Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

McKinsey-rapport: A Future that Works: the Impact of Automation in Denmark Maj 2017

McKinsey-rapport: A Future that Works: the Impact of Automation in Denmark Maj 2017 McKinsey-rapport: A Future that Works: the Impact of Automation in Denmark Maj 2017 Sammenfatning McKinsey vurderer, at ca. 40 procent af arbejdstiden i Danmark potentielt kan automatiseres ud fra den

Læs mere

TAL OM: Frederikshavn Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Frederikshavn Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Frederikshavn Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK Udviklingen af konkurser blandt danske virksomheder, januar 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Iværksætter- statistik

Iværksætter- statistik Iværksætter- statistik 2010 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Iværksætteri Indhold Nye virksomheder...2 Etableringsrate...4 Nye virksomheder med ansatte og eksport...5 Nye virksomheders aktivitet...7

Læs mere

Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher

Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher 25. februar 2009 af Specialkonsulent Erik Bjørsted Direkte tlf.: 33 55 77 15 Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Direkte tlf.: 33 55 77 12 Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher Dagens

Læs mere

Hver femte virksomhed kan levere Cleantech

Hver femte virksomhed kan levere Cleantech 28. oktober 2010 Hver femte virksomhed kan levere Cleantech Cleantech. Hver femte virksomhed i Region Midtjylland leverer Cleantechprodukter og - løsninger i form af for eksempel energi fra vedvarende

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

TAL OM: Læsø Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Læsø Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Læsø Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give et hurtigt

Læs mere

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter I finanskrisens første år tabte bygge- og anlægsbranchen hver femte fuldtidsstilling, mens den private sektor kun mistede hver tiende. I bygge-

Læs mere

Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen

Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen 1 Sammenfatning Formålet med denne analyse er at vise store virksomheders

Læs mere

Industriens betydning for den danske økonomi. Industriens andele af de samlede erhverv. Samlet antal beskæftigede

Industriens betydning for den danske økonomi. Industriens andele af de samlede erhverv. Samlet antal beskæftigede Industri 1 Industriens betydning for den danske økonomi Industriens betydning for samfundsøkonomien har været aftagende Industriens betydning i den samlede danske økonomi kan beskrives med centrale tal

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere