DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK"

Transkript

1 Den Europæiske Unions Tidende L 228/25 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 31. juli 2009 om statistik over de offentlige finanser (omarbejdning) (ECB/2009/20) (2009/627/EF) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (herefter»escb-statutten«), særlig artikel 5.1 og 5.2, samt artikel 12.1 og 14.3, (2) Med henblik på at varetage sine opgaver har Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) behov for både fyldestgørende dvs. omfattende alle transaktioner, herunder transaktioner, hvor offentlig forvaltning og service handler som befuldmægtiget for institutionerne i Den Europæiske Union og pålidelig statistik over de offentlige finanser for at kunne foretage økonomiske og monetære analyser. under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 479/2009 af 25. maj 2009 om gennemførelse af den protokol om proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud, der er knyttet som bilag til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab ( 1 ), under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 af 25. juni 1996 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Det Europæiske Fællesskab ( 2 ), og (3) De fremgangsmåder, som er fastlagt i nærværende retningslinje, berører ikke forpligtelser og beføjelser på medlemsstats- og fællesskabsniveau. (4) Det er nødvendigt at fastsætte effektive procedurer for udveksling af statistik over offentlige finanser inden for ESCB med henblik på at sikre, at ESCB rettidigt har adgang til statistik over offentlige finanser, der opfylder dets krav, samt at statistikkerne og prognoserne for de samme variabler udarbejdet af de nationale centralbanker er forenelige, uanset om statistikkerne er beregnet af de nationale centralbanker eller af de kompetente nationale myndigheder. ud fra følgende betragtninger: (1) Retningslinje ECB/2005/5 af 17. februar 2005 om Den Europæiske Centralbanks rapporteringskrav med hensyn til statistik over offentlige finanser samt fremgangsmåden ved informationsudveksling på dette område inden for det europæiske system af centralbanker ( 3 ) er blevet ændret ved flere lejligheder. Da yderligere ændringer af denne retningslinje nu er påkrævet, bør den omarbejdes for at sikre klarhed og gennemsigtighed. ( 1 ) EUT L 145 af , s. 1. ( 2 ) EFT L 310 af , s. 1. ( 3 ) EUT L 109 af , s. 81. ( 4 ) EFT L 318 af , s. 8. (5) En del af den information, som er nødvendig for at opfylde ESCB s statistiske krav på statistikområdet vedrørende offentlige finanser, indsamles af andre kompetente nationale myndigheder end de nationale centralbanker. Derfor kræver nogle af de opgaver, som skal varetages under denne retningslinje, et samarbejde mellem ESCB og de kompetente nationale myndigheder. I henhold til artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 2533/98 af 23. november 1998 om Den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information ( 4 ) skal medlemsstaterne organisere sig inden for statistikområdet og samarbejde med ESCB i fuldt omfang med henblik på opfyldelse af forpligtelserne i medfør af ESCB-statuttens artikel 5.

2 L 228/26 Den Europæiske Unions Tidende (6) De statistiske kilder, som er baseret på forordning (EF) nr. 479/2009 og det europæiske national- og regionalregnskabssystem (i det følgende benævnt»ens 95«( 1 ) opfylder ikke ESCB's behov, for så vidt angår dækning og rettidighed af statistikker over den offentlige gæld, statistikker over gælds-/underskudsjustering og statistikker over transaktioner mellem medlemsstaterne og EU-budgettet. Derfor er yderligere beregninger udarbejdet af de kompetente nationale myndigheder en nødvendighed. (7) Det er nødvendigt at fastlægge en procedure, der giver mulighed for at foretage tekniske ændringer af bilagene til denne retningslinje på en effektiv måde, forudsat at de pågældende ændringer hverken ændrer det underliggende principgrundlag eller påvirker rapporteringsbyrden VEDTAGET FØLGENDE RETNINGSLINJE: Artikel 1 Definitioner I denne retningslinje forstås ved: 1)»deltagende medlemsstater«: de medlemsstater der har indført euroen 2)»ikke-deltagende medlemsstater«: de medlemsstater, der ikke har indført euroen. a)»statistikker over indtægter og udgifter«, der omfatter statistikkerne i tabel 1A, tabel 1B og tabel 1C i bilag I b)»statistikker over gælds-/underskudsjustering«, som omfatter statistikkerne i tabel 2A og tabel 2B i bilag I c)»statistikker over gæld«, der omfatter statistikkerne i tabel 3A og tabel 3B i bilag I. 4. Dataene skal omfatte perioden fra 1995 til det år, som overførslen vedrører (år t-1). 5. Dataene vedrørende underskud/overskud, gæld, indtægter, udgifter og bruttonationalproduktet (BNP) skal ledsages af begrundelser for revisioner, når ændringen i underskuddet/overskuddet som følge af sådanne revisioner udgør mindst 0,3 % af BNP eller ændringen i gæld, indtægter, udgifter eller nominel BNP som følge af sådanne revisioner udgør mindst 0,5 % af BNP. Artikel 3 ECB s statistiske indberetningsforpligtelser 1. ECB skal, på grundlag af de indberettede data fra de nationale centralbanker, administrere»statistikbasen over offentlige finanser«, som vil omfatte euroområdet og EU-aggregaterne. ECB skal formidle statistikbasen over offentlige finanser til de nationale centralbanker. Artikel 2 De nationale centralbankers statistiske indberetningsforpligtelser 1. De nationale centralbanker skal hvert år, på basis af kalenderåret, indberette statistik over offentlige finanser til Den Europæiske Centralbank (ECB), som anført i bilag I. Dataene skal overholde principperne og definitionerne i forordning (EF) nr. 479/2009 og i ENS 95 som nærmere beskrevet i bilag II. 2. Det fuldstændige datasæt omfatter alle kategorier, der er anført som enten hovedkategorier eller sekundære kategorier i bilag I under statistikker over indtægter og udgifter, statistikker over gælds-/underskudsjustering og statistikker over gæld. Ufuldstændige datasæt omfatter mindst hovedkategorierne opført under statistikker over indtægter og udgifter, statistikker over gælds-/underskudsjustering eller statistikker over gæld. 3. De nationale centralbanker skal foretage indberetning i overensstemmelse med de metodologiske definitioner for sektorer og delsektorer i afdeling 1 i bilag II til denne retningslinje og for følgende i afdeling 2: ( 1 ) Indeholdt i bilag A til forordning (EF) nr. 2223/ De nationale centralbanker skal mærke deres statistiske information med angivelse af, hvem den skal være tilgængelig for. ECB skal tage hensyn til denne mærkning, når den formidler statistikbasen over offentlige finanser. Artikel 4 Tidsfrist 1. De nationale centralbanker skal indberette fuldstændige datasæt to gange årligt, inden den 15. april og inden den 15. oktober. 2. De nationale centralbanker skal på eget initiativ indberette ufuldstændige datasæt mellem de i stk. 1 anførte indberetningsdatoer, når ny information bliver tilgængelig. Ved indberetning af ufuldstændige datasæt, som kun omfatter hovedkategorier, kan de nationale centralbanker også fremsende skøn over de sekundære kategorier. 3. ECB skal formidle statistikbasen over offentlige finanser til de nationale centralbanker mindst én gang om måneden, senest første ECB-arbejdsdag, efter at ECB har færdiggjort dataene til offentliggørelse.

3 Den Europæiske Unions Tidende L 228/27 Artikel 5 Samarbejde med de kompetente nationale myndigheder 1. Hvis kilden til de data og den information, som er angivet i artikel 2, helt eller delvist er andre kompetente nationale myndigheder end de nationale centralbanker, skal sidstnævnte sammen med disse myndigheder søge at fastlægge hensigtsmæssige samarbejdsformer til sikring af en fast ordning for overførsel af data, der opfylder ESCB's normer og krav, medmindre dette allerede er tilfældet i kraft af national lovgivning. 2. I tilfælde hvor en national centralbank i forbindelse med et sådant samarbejde ikke er i stand til at opfylde forpligtelserne i medfør af artikel 2 og 4, fordi den kompetente nationale myndighed ikke har stillet den nødvendige information til rådighed for den nationale centralbank, indleder ECB og den nationale centralbank drøftelser med den kompetente nationale myndighed om, hvorledes denne information kan stilles til rådighed. Artikel 6 Normer for overførsel og kodning De nationale centralbanker og ECB anvender de i bilag III angivne normer for overførsel og kodning af data nævnt i artikel 2 og 3. Dette krav er ikke til hinder for, at der efter aftale under særlige omstændigheder kan anvendes andre måder for overførsel af statistisk information til ECB. Artikel 7 3. Beretningen skal mindst omhandle dataenes dækningsomfang, overensstemmelse mellem data og de relevante definitioner samt størrelsen af revisioner. Artikel 8 Forenklet ændringsprocedure Med inddragelse af Den Statistiske Komités synspunkter kan ECB s Direktion foretage tekniske ændringer af bilagene til denne retningslinje, forudsat at de pågældende ændringer hverken ændrer ved det underliggende principgrundlag eller påvirker indberetningsbyrden. Artikel 9 Ikrafttrædelse og ophævelse af retningslinje ECB/2005/5 1. Denne retningslinje træder i kraft to dage efter vedtagelsen. 2. Retningslinie ECB/2005/5 ophæves hermed. 3. Henvisninger til retningslinje ECB/2005/5 skal forstås som henvisninger til denne retningslinje. Artikel 10 Adressater Denne retningslinje finder anvendelse for alle centralbanker i Eurosystemet. Kvalitet 1. ECB og de nationale centralbanker overvåger og søger at fremme kvaliteten af de data, der indberettes til ECB. 2. ECB s Direktion afgiver en gang årligt beretning til ECB s Styrelsesråd om kvaliteten af den årlige statistik over offentlige finanser. Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 31. juli For ECB's Styrelsesråd Jean-Claude TRICHET Formand for ECB

4 L 228/28 Den Europæiske Unions Tidende BILAG I DATAINDBERETNINGSKRAV Hovedkategorierne er i fed skrift, mens de øvrige er sekundære kategorier. erne vedrører den offentlige sektor, medmindre andet nævnes.»gæld, heraf med variabel rente«: gæld i finansielle instrumenter, hvor kuponbetalinger ikke er en forudbestemt procentdel af hovedstolen, men afhænger af en tredje rentesats eller afkast eller lignende indikator. Statistikker over indtægter og udgifter Tabel 1A Underskud ( ) eller overskud (+) 1 = 2 5 Samlede indtægter 2 = Samlede løbende indtægter 3 = 11 Samlede kapitalindtægter 4 = 33 Samlede udgifter 5 = Samlede løbende udgifter 6 = 23 Samlede kapitaludgifter 7 = 35 Primært underskud ( ) eller overskud (+) 8 = Underskud ( ) eller overskud (+) 9 = 1 Renteudgifter 10 = 28 Samlede løbende indtægter 11 = Direkte skatter 12 heraf betales af virksomheder 13 heraf betales af husholdninger 14 Indirekte skatter 15 heraf merværdiafgift (moms) 16 Bidrag til sociale ordninger 17 heraf faktiske arbejdsgiverbidrag til sociale ordninger 18 heraf arbejdstagernes bidrag til sociale ordninger 19 Andre løbende indtægter 20 heraf renter modtaget 21 Omsætning 22 Samlede løbende udgifter 23 = Løbende overførsler 24 = Sociale overførsler 25 Subsidier 26

5 Den Europæiske Unions Tidende L 228/29 Andre løbende overførsler 27 Renteudgifter 28 Aflønning af ansatte 29 heraf lønninger 30 Forbrug i produktionen 31 Bruttoopsparing 32 = Samlede kapitalindtægter 33 heraf kapitalskatter 34 Samlede kapitaludgifter 35 = Investering 36 Andre nettoanskaffelser af ikke-finansielle aktiver 37 Kapitaloverførsler 38 Underskud ( ) eller overskud (+) 39 = 1 = Underskud ( ) eller overskud (+) i den statslige forvaltning og service 40 Underskud ( ) eller overskud (+) i den statslige forvaltning og service på delstatsniveau 41 Underskud ( ) eller overskud (+) i den kommunale forvaltning og service 42 Underskud ( ) eller overskud (+) i de sociale kasser og fonde 43 Memorandumposter Faktiske bidrag til sociale ordninger 44 Sociale ydelser undtagen sociale overførsler i naturalier 45 Tabel 1B Indbetalinger fra medlemsstater til EU-budgettet 1 = Indirekte skatter, som modtaget af EU-budgettet 2 heraf moms modtaget af EU-budgettet 3 Løbende internationalt samarbejde, som indbetales af det offentlige til EUbudgettet Diverse løbende overførsler, som indbetales af det offentlige til EUbudgettet 4 5 heraf EU's fjerde indtægtskilde 6 Kapitaloverførsler, som indbetales af det offentlige til EU-budgettet 7 EU-udgifter i medlemsstater 8 = Subsidier, som betales af EU-budgettet 9 Løbende overførsler, som betales af EU-budgettet til det offentlige 10

6 L 228/30 Den Europæiske Unions Tidende Løbende overførsler, som betales af EU-budgettet til ikke-offentlige enheder 11 Kapitaloverførsler, som betales af EU-budgettet til det offentlige 12 Kapitaloverførsler, som betales af EU-budgettet til ikke-offentlige enheder 13 Nettoindtægter fra EU-budgettet (nettoindtægt +, nettoudgift ) 14 = 8 1 Memorandumposter Omkostninger ved opkrævning af egne indtægter 15 Tabel 1C Udgifter til konsum 1 = = Udgifter til individuelt konsum 2 Udgifter til kollektivt konsum 3 Aflønning af ansatte 4 = [1A.29] ( 1 ) Forbrug i produktionen 5 = [1A.31] Sociale overførsler i naturalier, der leveres af markedsmæssige producenter 6 Forbrug af fast realkapital 7 Produktionsskatter betalt minus tilskud modtaget 8 Nettooverskuddet af produktionen 9 Omsætning 10 = [1A.22] Memorandumposter Udgifter til konsum opgjort i sidste års priser 11 Underskud ( ) eller overskud (+) Renteudgifter 12 = [1A.1] 13 = [1A.10] Renter, inklusiv indtægter fra swap- og fremtidige rentesikringsaftaler (FRA) 14 Underskud ( ) eller overskud (+) iht. proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud Indtægter fra salget af UMTS-tilladelser (universal mobile telecommunication systems) Gæld 15 = = [3A.1] Bruttonationalprodukt (BNP) i løbende priser 18 BNP opgjort i sidste års priser 19 Offentlige investeringer opgjort i sidste års priser 20 ( 1 ) [x.y] henviser til kategorinummer y i tabel x.

7 Den Europæiske Unions Tidende L 228/31 Statistikker over gælds-/underskudsjustering Tabel 2A Underskud ( ) eller overskud (+) 1 = [1A.1] Korrektion mellem finansielle og ikke-finansielle konti 2 = 1 3 Nettotransaktioner i finansielle aktiver og passiver 3 = 4 15 Transaktioner i finansielle aktiver (konsolideret) 4 = Transaktioner i sedler og mønt samt indskud 5 Transaktioner i andre værdipapirer end aktier kort- og langfristede værdipapirer 6 Transaktioner i finansielle derivater 7 Transaktioner i lån 8 Transaktioner i aktier og andre ejerandelsbeviser 9 Privatisering 10 Kapitaltilførsler 11 Andre 12 Transaktioner i andre finansielle aktiver 13 heraf påløbne, men endnu ikke betalte skatter og bidrag til sociale ordninger 14 Transaktioner i passiver (konsolideret) 15 = Transaktioner i sedler og mønt samt indskud 16 Transaktioner i andre værdipapirer end aktier kortfristede værdipapirer Transaktioner i andre værdipapirer end aktier langfristede værdipapirer Transaktioner i finansielle derivater 19 Transaktioner i lån 20 heraf lån hos centralbank 21 Transaktioner i andre passiver 22 Transaktioner i gældsinstrumenter (konsolideret) = den offentlige sektors lånebehov 23 = = = Transaktioner i langfristede gældsinstrumenter 24 Transaktioner i gældsinstrumenter i national valuta 25 Transaktioner i gældsinstrumenter i fremmed valuta fra en deltagende medlemsstat ( 1 ) Transaktioner i gældsinstrumenter i fremmed valuta fra en ikke-deltagende medlemsstat 26 27

8 L 228/32 Den Europæiske Unions Tidende Andre strømme 28 = Værdifastsættelseseffekt vedrørende gæld 29 = Kapitalgevinst og -tab på valuta 30 Andre værdiansættelseseffekter pålydende værdi 31 Andre mængdemæssige ændringer i gæld 32 Ændringer i gæld 33 = = ( 1 ) Indberettes for årene, før en medlemsstat blev en deltagende medlemsstat. Tabel 2B Transaktioner i gældsinstrumenter ikke-konsolideret 1 = Transaktioner i sedler og mønt samt indskud (passiver) ikke-konsolideret 2 Transaktioner i kortfristede værdipapirer (passiver) ikke-konsolideret 3 Transaktioner i langfristede værdipapirer (passiver) ikke-konsolideret 4 Transaktioner i lån hos centralbanken 5 Transaktioner i andre lån (passiver) ikke-konsolideret 6 Konsoliderende transaktioner 7 = Konsoliderende transaktioner sedler og mønt samt indskud Konsoliderende transaktioner kortfristede værdipapirer Konsoliderende transaktioner langfristede værdipapirer Konsoliderende transaktioner lån 8 = 2 [2A.16] 9 = 3 [2A.17] 10 = 4 [2A.18] 11 = 6 ([2A.20] [2A.21]) Statistikker over gæld Tabel 3A Gæld 1 = = = = = = Gæld sedler og mønt samt indskud (passiver) 2 Gæld kortfristede værdipapirer (passiver) 3 Gæld langfristede værdipapirer (passiver) 4 Gæld lån hos centralbanken (passiver) 5 Gæld andre lån (passiver) 6

9 Den Europæiske Unions Tidende L 228/33 Gæld tilhørende residenter i medlemsstaten 7 = Gæld tilhørende centralbanken 8 Gæld tilhørende andre monetære finansielle institutioner 9 Gæld tilhørende andre finansielle institutioner 10 Gæld tilhørende andre residenter i medlemsstaten 11 Gæld tilhørende ikke-residenter i medlemsstaten 12 Gæld i national valuta 13 Gæld i fremmed valuta fra en deltagende medlemsstat 14 Gæld i fremmed valuta fra en ikke-deltagende medlemsstat 15 Kortfristet gæld 16 Langfristet gæld 17 heraf variabel rente 18 Gæld med restløbetid på op til 1 år 19 Gæld med restløbetid på over 1 år og op til 5 år 20 heraf variabel rente 21 Gæld med restløbetid på over 5 år 22 heraf variabel rente 23 Offentlig gældskomponent (statslig forvaltning og service) Offentlig gældskomponent (offentlig forvaltning og service på delstatsniveau) Offentlig gældskomponent (kommunal forvaltning og service) Offentlig gældskomponent (sociale kasser og fonde) 24 = [3B.7] [3B.15] 25 = [3B.9] [3B.16] 26 = [3B.11] [3B.17] 27= [3B.13] [3B.18] Memorandumposter Gennemsnitlig restløbetid for gæld 28 Gæld nul-kupon-obligationer 29 Tabel 3B Gæld (ikke-konsolideret) 1 = Konsoliderende elementer 2 = = = Konsoliderende elementer sedler og mønt samt indskud 3 Konsoliderende elementer kortfristede værdipapirer 4 Konsoliderende elementer langfristede værdipapirer 5 Konsoliderende elementer lån 6

10 L 228/34 Den Europæiske Unions Tidende Gæld udstedt af statslig forvaltning og service 7 heraf gæld tilhørende andre offentlige delsektorer 8 Gæld udstedt af offentlig forvaltning og service på delstatsniveau 9 heraf gæld tilhørende andre offentlige delsektorer 10 Gæld udstedt af kommunal forvaltning og service 11 heraf gæld tilhørende andre offentlige delsektorer 12 Gæld udstedt af sociale kasser og fonde 13 heraf gæld tilhørende andre offentlige delsektorer 14 Memorandumposter Gæld tilhørende statslig forvaltning og service udstedt af enheder i andre offentlige delsektorer Gæld tilhørende forvaltning og service på delstatsniveau udstedt af enheder i andre offentlige delsektorer Gæld tilhørende den kommunale forvaltning og service udstedt af enheder i andre offentlige delsektorer Gæld tilhørende sociale kasser og fonde udstedt af enheder i andre offentlige delsektorer

11 Den Europæiske Unions Tidende L 228/35 BILAG II METODOLOGISKE DEFINITIONER 1. Definition af sektorer og delsektorer Sektorer og delsektorer i ENS 95 Offentlig Private, nationalt kontrollerede Udenlandsk kontrollerede Den samlede økonomi S.1 Ikke-finansielle selskaber S.11 S S S Finansielle selskaber S.12 Centralbanken S.121 Andre monetære finansielle institutioner S.122 S S S Andre finansielle formidlere undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser S.123 S S S Finansielle hjælpeenheder S.124 S S S Forsikringsselskaber og pensionskasser S.125 S S S Offentlig forvaltning og service S.13 Statslig forvaltning og service S.1311 Offentlig forvaltning og service på delstatsniveau S.1312 Kommunal forvaltning og service S.1313 Sociale kasser og fonde S.1314 Husholdninger S.14 Non-profit institutioner rettet mod husholdninger S.15 Udlandet S.2 Den Europæiske Union S.21 EU-medlemsstaterne S.211 EU-institutionerne S.212 Tredjelande og internationale organisationer S Definition af kategorierne ( 1 ) Tabel 1A: 1. Underskud ( ) eller overskud (+) [1A.1] er lig med nettolångivning (+)/nettolåntagning ( ) (B.9) i S Samlede indtægter [1A.2] er lig med løbende indtægter [1A.3] plus kapitalindtægter [1A.4]. 3. Samlede løbende indtægter [1A.3] er lig med samlede løbende indtægter [1A.11]. 4. Samlede kapitalindtægter [1A.4] er lig med samlede kapitalindtægter [1A.33]. 5. Samlede udgifter [1A.5] er lig med løbende udgifter [1A.6] plus kapitaludgifter [1A.7]. 6. Samlede løbende udgifter [1A.6] er lig med samlede løbende udgifter [1A.23]. 7. Samlede kapitaludgifter [1A.7] er lig med samlede kapitaludgifter [1A.35]. ( 1 ) [x.y] henviser til kategorinummer y i tabel x.

12 L 228/36 Den Europæiske Unions Tidende Primært underskud ( ) eller overskud (+) [1A.8] er lig med underskud ( ) eller overskud (+) [1A.9] plus renteudgifter [1A.10]. 9. Underskud ( ) eller overskud (+) [1A.9] er lig med underskud ( ) eller overskud (+) [1A.1]. 10. Renteudgifter [1A.10] er lig med renteudgifter [1A.28]. 11. Samlede løbende indtægter [1A.11] er lig med direkte skatter [1A.12] plus indirekte skatter [1A.15] plus bidrag til sociale ordninger [1A.17] plus andre løbende indtægter [1A.20] plus omsætning [1A.22]. 12. Direkte skatter [1A.12] er lig med løbende indkomst- og formueskatter mv. (D.5), der er opført under tilgang i S Direkte skatter, hvoraf betales af virksomheder [1A.13], er lig med løbende indkomst- og formueskatter mv. (D.5), der er opført under tilgang i S.13 og anvendelse i S.11 og S Direkte skatter, hvoraf betales af husholdninger [1A.14], er lig med løbende indkomst- og formueskatter mv. (D.5), der er opført under tilgang i S.13 og anvendelse i S Indirekte skatter [1A.15] er lig med produktions- og importskatter (D.2), der er opført under tilgang i S Indirekte skatter, heraf merværdiafgift (moms) [1A.16], er lig med moms (D.211), der er opført under tilgang i S Bidrag til sociale ordninger [1A.17] er lig med bidrag til sociale ordninger (D.61), der er opført under tilgang i S Bidrag til sociale ordninger, heraf faktiske arbejdsgiverbidrag til sociale ordninger [1A.18], er lig med faktiske arbejdsgiverbidrag til sociale ordninger (D.6111), der er opført under tilgang i S Bidrag til sociale ordninger, heraf lønmodtagerbidrag til sociale ordninger [1A.19], er lig med lønmodtagerbidrag til sociale ordninger (D.6112), der er opført under tilgang i S Andre løbende indtægter [1A.20] er lig med formueindkomst (D.4), skadesforsikringserstatninger (D.72), løbende internationalt samarbejde (D.74) og diverse løbende overførsler (D.75), der er opført under tilgang i S.13, undtagen S.13-tilgang for renter (D.41), som også er en anvendelse i S.13, plus modtagelse af andre produktionssubsidier (D.39), som er en anvendelse i S Andre løbende indtægter, heraf renter modtaget [1A.21], er lig med renter (D.41), der er opført under tilgang i S.13, og anvendelse af alle sektorer undtagen S Omsætning [1A.22] er lig med markedsmæssig produktion (P.11) plus produktion til eget brug (P.12) plus anden ikke-markedsmæssig produktion (P.131), der er opført under tilgang i S Samlede løbende udgifter [1A.23] er lig med løbende overførsler [1A.24] plus renteudgifter [1A.28] plus aflønning af ansatte [1A.29] plus forbrug i produktionen [1A.31]. 24. Løbende overførsler [1A.24] er lig med sociale overførsler [1A.25] plus subsidier [1A.26] plus andre løbende overførsler [1A.27]. 25. Sociale overførsler [1A.25] er lig med sociale ydelser undtagen sociale overførsler i naturalier (D.62) plus sociale overførsler i naturalier vedrørende udgifter til produkter, der leveres til husholdninger gennem markedsmæssige producenter (D D D.63131), der er opført under anvendelse i S.13, plus diverse løbende overførsler (D.75), der er opført under anvendelse i S.13 og tilgang i S Subsidier [1A.26] er lig med subsidier (D.3), der er opført under tilgang i S Andre løbende overførsler [1A.27] er lig med løbende indkomst- og formueskatter mv. (D.5), andre produktionsskatter (D.29), formueindkomst (D.4) undtagen renter (D.41), skadesforsikringpræmier netto (D.71), løbende internationalt samarbejde (D.74), der er opført under anvendelse i S.13, samt diverse løbende overførsler (D.75), der er opført under anvendelse i S.13 og tilgang i alle sektorer undtagen S.15.

13 Den Europæiske Unions Tidende L 228/ Renteudgifter [1A.28] er lig med renter (D.41), der er opført under anvendelse i S.13 og tilgang i alle sektorer undtagen S Aflønning af ansatte [1A.29] er lig med aflønning af ansatte (D.1), der er opført under anvendelse i S Aflønning af ansatte, heraf løn [1A.30], er lig med løn (D.11), der er opført under anvendelse i S Forbrug i produktionen [1A.31] er lig med forbrug i produktionen (P.2), der er opført under anvendelse i S Bruttoopsparing [1A.32] er lig med løbende indtægter [1A.11] minus løbende udgifter [1A.23]. 33. Samlede kapitalindtægter [1A.33] er lig med modtagne kapitaloverførsler (D.9), der er opført under ændringer i passiver og nettoformuen i S.13 samt som kapitaloverførsler, som indbetales af alle sektorer undtagen S Samlede kapitalindtægter, heraf kapitalskatter [1A.34], er lig med kapitalskatter (D.91), der er opført under ændringer i passiver og nettoformuen i S Samlede kapitaludgifter [1A.35] er lig med investering [1A.36] plus andre nettoanskaffelser af ikke-finansielle aktiver [1A.37] plus kapitaloverførsler [1A.38]. 36. Investering [1A.36] er lig med faste bruttoinvesteringer (P.51), der er opført under ændringer i aktiver i S Andre nettoanskaffelser af ikke-finansielle aktiver [1A.37] er lig med ændringer i lagerbeholdninger (P.52), nettoanskaffelser af værdigenstande (P.53) og nettoanskaffelser af ikke-finansielle ikke-producerede aktiver (K.2), der er opført under ændringer i aktiver i S Kapitaloverførsler [1A.38] er lig med kapitaloverførsler (D.9), der er opført under ændringer i passiver og nettoformuen i S.13 samt som kapitaloverførsler, som indbetales af alle sektorer undtagen S Underskud ( ) eller overskud (+) [1A.39] er lig med underskud ( ) eller overskud (+) [1A.1] og er lig med underskud ( ) eller overskud (+) i den statslige forvaltning og service [1A.40], plus underskud ( ) eller overskud (+) i den statslige forvaltning og service på delstatsniveau [1A.41], plus underskud ( ) eller overskud (+) i den kommunale forvaltning og service [1A.42] plus underskud ( ) eller overskud (+) i de sociale kasser og fonde [1A.43]. 40. Underskud ( ) eller overskud (+) i den statslige forvaltning og service [1A.40] er lig med nettolångivning (+)/nettolåntagning ( ) (B.9) i S Underskud ( ) eller overskud (+) i den offentlige forvaltning og service på delstatsniveau [1A.41] er lig med nettolångivning (+)/nettolåntagning ( ) (B.9) i S Underskud ( ) eller overskud (+) i den kommunale forvaltning og service [1A.42] er lig med nettolångivning (+)/nettolåntagning ( ) (B.9) i S Underskud ( ) eller overskud (+) i de sociale kasser og fonde [1A.43] er lig med nettolångivning (+)/nettolåntagning ( ) (B.9) i S Faktiske bidrag til sociale ordninger [1A.44] er lig med faktiske bidrag til sociale ordninger (D.611), der er anført under tilgang i S Sociale ydelser undtagen sociale overførsler i naturalier [1A.45] er lig med sociale ydelser undtagen sociale overførsler i naturalier (D.62), der er opført under anvendelse i S.13. Tabel 1B: 1. Indbetalinger fra medlemsstater til EU-budgettet [1B.1] er lig med indirekte skatter modtaget af EU-budgettet plus løbende internationalt samarbejde (D.74) som indbetales af det offentlige til EU-budgettet [1B.4] plus diverse løbende overførsler (D.75), som indbetales af det offentlige til EU-budgettet [1B.5] plus kapitaloverførsler (D.9), som indbetales af det offentlige til EU-budgettet [1B.7]. 2. Indirekte skatter, som modtaget af EU-budgettet [1B.2], er lig med produktions- og importskatter (D.2), der er opført under tilgang i S.212.

14 L 228/38 Den Europæiske Unions Tidende Indirekte skatter, heraf moms modtaget af EU-budgettet [1B.3], er lig med moms (D.211), der er opført under tilgang i S Løbende internationalt samarbejde, som indbetales af det offentlige til EU-budgettet [1B.4], er lig med løbende internationalt samarbejde (D.74), der er opført under tilgang i S.212 og anvendelse i S Diverse løbende overførsler, som indbetales af det offentlige til EU-budgettet [1B.5], er lig med diverse løbende overførsler (D.75), der er opført under tilgang i S.212 og anvendelse i S Diverse løbende overførsler, som indbetales af det offentlige til EU-budgettet, heraf EU's fjerde indtægtskilde [1B.6], er lig med den BNI-baserede fjerde indtægtskilde (ENS 95, 4.138), der er opført under diverse løbende overførsler (D.75), under tilgang i S.212 og anvendelse i S Kapitaloverførsler, som indbetales af det offentlige til EU-budgettet [1B.7] er lig med betalte kapitaloverførsler (D.9), der er opført under ændringer i passiver og nettoformuen i S.13 samt som modtagne kapitaloverførsler i S EU-udgifter i medlemsstater [1B.8] er lig med tilskud (D.3), som betales af EU-budgettet [1B.9], plus løbende overførsler (D.7), som indbetales af EU-budgettet til det offentlige [1B.10], plus løbende overførsler (D.7), som indbetales af EU-budgettet til ikke-offentlige enheder [1B.11], plus kapitaloverførsler (D.9), som indbetales af EUbudgettet til det offentlige [1B.12], plus kapitaloverførsler (D.9), som indbetales af EU-budgettet til ikke-offentlige enheder [1B.13]. 9. Subsidier, der betales af EU-budgettet [1B.9] er lig med subsidier (D.3), der er opført under tilgang i S Løbende overførsler, som betales af EU-budgettet til det offentlige [1B.10], er lig med løbende internationalt samarbejde (D.74) plus diverse løbende overførsler (D.75), der er opført under tilgang i S. 13 og anvendelse i S Løbende overførsler, som betales af EU-budgettet til ikke-offentlige enheder [1B.11], er lig med diverse løbende overførsler (D.75), der er opført under anvendelse i S.212 og tilgang i alle sektorer undtagen S Kapitaloverførsler, som betales af EU-budgettet til det offentlige [1B.12], er lig med modtagne kapitaloverførsler (D.9), der er opført under ændringer i passiver og nettoformuen i S.13 samt under ændringer i aktiver i S Kapitaloverførsler, som betales af EU-budgettet til ikke-offentlige enheder [1B.13], er lig med kapitaloverførsler (D.9), der er opført under ændringer i aktiver i S.212 og under ændringer i passiver og nettoformuen i alle sektorer undtagen S Nettoindtægter fra EU-budgettet [1B.14] er lig med det offentliges nettoindtægter fra EU-budgettet plus ikke-offentlige enheders nettoindtægter fra EU-budgettet. 15. Omkostninger ved opkrævning af egne indtægter [1B.15] er den del af markedsmæssig produktion (P.11), der er opført under tilgang i S.13, og som er de omkostninger ved opkrævning af egne indtægter, der betales af EUbudgettet. Tabel 1C: 1. Udgifter til konsum [1C.1] er lig med udgifter til konsum (P.3), der er opført under anvendelse i S Udgifter til individuelt konsum [1C.2] er lig med udgifter til individuelt konsum (P.31), der er opført under anvendelse i S Udgifter til kollektivt konsum [1C.3] er lig med udgifter til kollektivt konsum (P.32), der er opført under anvendelse i S Aflønning af ansatte [1C.4] er lig med [1A.29]. 5. Forbrug i produktionen [1C.5] er lig med [1A.31]. 6. Sociale overførsler i naturalier, der leveres af markedsmæssige producenter [1C.6], er lig med sociale overførsler i naturalier vedrørende udgifter til produkter, der leveres til husholdninger gennem markedsmæssige producenter (D D D.63131), der er opført under anvendelse i S.13.

15 Den Europæiske Unions Tidende L 228/39 7. Forbrug af fast realkapital [1C.7] er lig med forbrug af fast realkapital (K.1), der er opført under ændringer i passiver og nettoformuen i S Produktionsskatter betalt minus tilskud modtaget [1C.8] er lig med indbetalinger af andre produktionsskatter (D.29), der er opført under anvendelse i S.13, minus modtagelse af andre produktionssubsidier (D.39), der er opført under anvendelse i S Nettooverskuddet af produktionen [1C.9] er lig med overskud af produktionen, netto (B.2n) i S Omsætning [1C.10] er lig med [1A.22]. 11. Udgifter til konsum opgjort i sidste års priser [1C.11] er lig med de kædeindekserede udgifter til konsum (P.3), der er opført under anvendelse i S.13, og som er opgjort til sidste års priser. 12. Underskud ( ) eller overskud (+) [1C.12] er lig med underskud ( ) eller overskud (+) [1A.1]. 13. Renteudgifter [1C.13] er lig med renteudgifter [1A.10]. 14. Renter, inklusive indtægter fra swap- og fremtidige rentesikringsaftaler (FRA) [1C.14] er lig med renter iht. proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud (EDP D.41), der er opført under anvendelse i S.13 og som tilgang for alle sektorer undtagen S Underskud ( ) eller overskud (+) iht. proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud [1C.15] er lig med nettolångivning (+)/nettolåntagning ( ) for proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud (EDP B.9) i S Indtægter fra salget af UMTS-tilladelser (universal mobile telecommunication systems) [1C.16] er lig med indtægterne fra salget af tredjegenerationsmobiltelefonlicenser, registreret som afhændelse af et ikke-finansielt aktiv ifølge Eurostats afgørelse om tildeling af mobiltelefonlicenser. 17. Gæld [1C.17] er lig med gæld, som defineret i forordning (EF) nr. 479/ Bruttonationalprodukt (BNP) i løbende priser [1C.18] er lig med bruttonationalprodukt (B.1 * g) i markedspriser. 19. Bruttonationalprodukt i sidste års priser [1C.19] er lig med det kædeindekserede BNP (B.1 * g) i sidste års priser. 20. Offentlige investeringer opgjort i sidste års priser [1C.20] er lig med de kædeindekserede faste bruttoinvesteringer (P.51), der er opført under ændringer i aktiver i S.13, i faste priser. Tabel 2A: 1. Underskud ( ) eller overskud (+) [2A.1] er lig med [1A.1]. 2. Korrektion mellem finansielle og ikke-finansielle konti [2A.2] er lig med underskud ( ) eller overskud (+) [2A.1] minus nettotransaktioner i finansielle aktiver og passiver [2A.3]. 3. Nettotransaktioner i finansielle aktiver og passiver [2A.3] er lig med transaktioner i nettoanskaffelsen af finansielle aktiver [2A.4] minus nettoændringen af transaktioner i passiver [2A.15]. 4. Transaktioner i finansielle aktiver (konsolideret) [2A.4] er lig med transaktioner i sedler og mønt samt indskud (F.2) [2A.5], transaktioner i andre værdipapirer end aktier (F.33) [2A.6], transaktioner i finansielle derivater (F.34) [2A.7], transaktioner i lån (F.4) [2A.8], transaktioner i aktier og andre ejerandelsbeviser (F.5) [2A.9] og transaktioner i andre finansielle aktiver [2A.13], der er opført under ændringer i aktiver i S.13 og under ændringer i passiver og nettoformuen i alle sektorer undtagen S Transaktioner i sedler og mønt samt indskud (aktiver) [2A.5] er lig med nettoanskaffelser af sedler og mønt samt indskud (F.2), der er opført under ændringer i aktiver i S.13 og ændringer i passiver og nettoformuen i alle sektorer undtagen S.13.

16 L 228/40 Den Europæiske Unions Tidende Transaktioner i andre værdipapirer end aktier kort- og langfristede værdipapirer (aktiver) [2A.6] er lig med nettoanskaffelser af andre værdipapirer end aktier ekskl. finansielle derivater (F.33), der er opført under ændringer i aktiver i S.13 og ændringer i passiver og nettoformuen i alle sektorer undtagen S Transaktioner i finansielle derivater (aktiver) [2A.7] er lig med nettobetalinger af finansielle derivater (F.34), der er opført under ændringer i aktiver i S.13 og ændringer i passiver og nettoformuen i alle sektorer undtagen S Transaktioner i lån (aktiver) [2A.8] er lig med nye offentlige lån (F.4) efter fradrag af ydelser til det offentlige, der er opført under ændringer i aktiver i S.13 og ændringer i passiver og nettoformuen i alle sektorer undtagen S Transaktioner i aktier og andre ejerandelsbeviser [2A.9] er lig med nettoanskaffelse af aktier og andre ejerandelsbeviser (F.5), der er opført under ændringer i aktiver i S Privatisering (netto) [2A.10] er lig med transaktioner i aktier og andre ejerandelsbeviser (F.5), der er opført under ændringer i aktiver i S.13, samt ændringer i passiver og nettoformuen i S.11 eller S.12, der udføres i forbindelse med afgivelse eller opnåelse af kontrol (ENS 95, stk. 2.26) ( 1 ) over debitorenheden i S.13; sådanne transaktioner kan udføres af S.13 direkte med debitorenheden eller med en anden kreditorenhed. 11. Kapitaltilførsel (netto) [2A.11] er lig med transaktioner i aktier og andre ejerandelsbeviser (F.5), der er opført under ændringer i aktiver i S.13, samt ændringer i passiver og nettoformuen i S.11 eller S.12, som ikke udføres i forbindelse med afgivelse eller opnåelse af kontrol over debitorenheden i S.13, og som udføres af S.13 direkte med debitorenheden. 12. Andre [2A.12] er lig med transaktioner i aktier og andre ejerandelsbeviser (F.5), der er opført under ændringer i aktiver i S.13, samt ændringer i passiver og nettoformuen i S.11, S.12 eller S.14, som ikke udføres i forbindelse med afgivelse eller opnåelse af kontrol over debitorenheden i S.13, og som ikke udføres af S.13 direkte med debitorenheden, men med en anden kreditorenhed. 13. Transaktioner i andre finansielle aktiver [2A.13] er lig med nettoanskaffelse af monetært guld og særlige trækningsrettigheder (F.1), der er opført under ændringer i aktiver i S.13, nettoanskaffelse af forsikringstekniske reserver (F.6) samt andre tilgodehavender (F.7), der er opført under ændringer i aktiver i S.13, og ændringer i passiver og nettoformuen i alle sektorer undtagen S Transaktioner i andre finansielle aktiver, heraf påløbne, men endnu ikke betalte skatter og bidrag til sociale ordninger [2A.14], er lig den del af andre forfaldne ikke-betalte mellemværender (F.7) vedrørende skatter og bidrag til sociale ordninger, der er registreret under D.2, D.5, D.6 og D.91, minus faktisk opkrævede skatter, der er opført under ændringer i aktiver i S.13, og ændringer i passiver og nettoformuen i alle sektorer undtagen S Transaktioner i passiver (konsolideret) [2A.15] er lig med transaktioner i sedler og mønt samt indskud (F.2) [2A.16], transaktioner i andre kortfristede værdipapirer end aktier ekskl. finansielle derivater (F.331) [2A.17], transaktioner i andre langfristede værdipapirer end aktier ekskl. finansielle derivater (F.332) [2A.18], transaktioner i finansielle derivater (F.34) [2A.19], transaktioner i lån (F.4) [2A.20] og transaktioner i andre passiver [2A.22], der er opført under ændringer i passiver og nettoformuen i S.13 og ændringer i aktiver i alle sektorer undtagen S Transaktioner i sedler og mønt samt indskud (passiver) [2A.16] er lig med nettoanskaffelser af sedler og mønt samt indskud (F.2), der er opført under ændringer i passiver og nettoformuen i S.13 og ændringer i aktiver i alle sektorer undtagen S Transaktioner i andre værdipapirer end aktier kortfristede værdipapirer (passiver) [2A.17] er lig med nettoanskaffelser af andre kortfristede værdipapirer end aktier ekskl. finansielle derivater, hvis oprindelige løbetid er et år eller derunder (F.331), der er opført under ændringer i passiver og nettoformuen i S.13 og ændringer i aktiver i alle sektorer undtagen S Transaktioner i andre værdipapirer end aktier langfristede værdipapirer (passiver) [2A.18] er lig med nettoanskaffelser af andre langfristede værdipapirer end aktier ekskl. finansielle derivater, hvis oprindelige løbetid er mere end et år (F.332), der er opført under ændringer i passiver og nettoformuen i S.13 og ændringer i aktiver i alle sektorer undtagen S.13. ( 1 ) Hvilket medfører en omklassifikation af debitorenheden fra delsektor S eller S.12x01 til delsektor S.11002/3 eller S.12x02/3 eller vice versa.

17 Den Europæiske Unions Tidende L 228/ Transaktioner i finansielle derivater (passiver) [2A.19] er lig med nettoindtægter vedrørende finansielle derivater (F.34), der er opført under ændringer i passiver og nettoformuen i S.13 og ændringer i aktiver i alle sektorer undtagen S Transaktioner i lån (passiver) [2A.20] er lig med nyoptagne lån (F.4) efter fradrag af ydelser til eksisterende lån, der er opført under ændringer i passiver og nettoformuen i S.13 og ændringer i aktiver i alle sektorer undtagen S Transaktioner i lån, heraf lån hos centralbanken [2A.21], er lig med transaktioner i lån (F.4), som er opført under ændringer i passiver og nettoformuen i S.13 og ændringer i aktiver i S Transaktioner i andre passiver [2A.22] er lig med nettoindgåelse af forpligtelser i forsikringstekniske reserver (F.6) og forfaldne mellemværender (F.7), der er opført under ændringer i passiver og nettoformuen i S.13, og ændringer i aktiver i alle sektorer undtagen S Transaktioner i gældsinstrumenter (konsolideret) [2A.23] er lig med nettoindgåelse af forpligtelser i sedler og mønt samt indskud (F.2) [2A.16], værdipapirer undtagen aktier, ekskl. finansielle derivater, [2A.17 og 2A.18] (F.33) og lån (F.4) [2A.20]. Dette betegnes også som den offentlige sektors lånebehov. 24. Transaktioner i langfristede gældsinstrumenter [2A.24] er lig med nettoindgåelsen af forpligtelser i gældsinstrumenter [2A.23], hvis originale løbetid er mere end et år. 25. Transaktioner i gældsinstrumenter i national valuta [2A.25] er lig med nettoindgåelsen af forpligtelser i gældsinstrumenter [2A.23], der er denomineret i den valuta, der er lovligt betalingsmiddel i medlemsstaten. 26. Transaktioner i gældsinstrumenter i fremmed valuta fra en deltagende medlemsstat [2A.26] er lig med nettoindgåelse af forpligtelser i gældsinstrumenter [2A.23], der er denomineret i ecu, plus gældsinstrumenter, der er denomineret i euro, før den pågældende medlemsstat havde indført euroen, plus gældsinstrumenter, der er denomineret i den valuta, der var lovligt betalingsmiddel i medlemsstaten, før den pågældende medlemsstat blev en deltagende medlemsstat. Dette udelukker den nationale valuta [2A.25]. 27. Transaktioner i gældsinstrumenter i en fremmed valuta fra en ikke-deltagende medlemsstat [2A.27] er lig med nettoindgåelsen af forpligtelser i gældsinstrumenter [2A.23], der ikke er medtaget i [2A.25] eller [2A.26]. 28. Andre strømme [2A.28] er lig med værdiansættelseseffekter vedrørende gæld [2A.29] plus andre mængdemæssige ændringer i gæld [2A.32]. 29. Værdifastsættelseseffekt vedrørende gæld [2A.29] er lig med kapitalgevinst og -tab på valuta [2A.30] plus andre værdiansættelseseffekter pålydende værdi [2A.31]. 30. Kapitalgevinst og -tab på valuta [2A.30] er lig med nominelle kapitalgevinster/-tab (K.11) vedrørende gæld [3A.1], som ændrer værdi ved konvertering til national valuta på grund af ændringer i valutakurserne. 31. Andre værdiansættelseseffekter pålydende værdi [2A.31] er lig med gældsændring [2A.33] minus transaktioner i gældsinstrumenter (konsolideret) [2A.23] minus kapitalgevinst og -tab på valuta [2A.30] minus andre mængdemæssige ændringer i gæld [2A.32]. 32. Andre mængdemæssige ændringer i gæld [2A.32] er lig med andre mængdemæssige ændringer (K.7, K.8, K.10 og K.12) vedrørende passiver, som er klassificeret enten som sedler og mønt og indskud (AF.2), andre værdipapirer end aktier ekskl. finansielle derivater (AF.33) eller lån (AF.4), der ikke er aktiver i S Ændringer i gæld [2A.33] er lig med gæld [3A.1] i år t minus gæld [3A.1] i år t-1. Tabel 2B: 1. Transaktioner i gældsinstrumenter ikke-konsolideret [2B.1] er lig med transaktioner i sedler og mønt samt indskud (passiver) ikke-konsolideret [2B.2] plus transaktioner i kortfristede værdipapirer (passiver) ikke-konsolideret [2B.3], transaktioner i langfristede værdipapirer (passiver) ikke-konsolideret [2B.4] plus transaktioner i lån hos centralbanken [2B.5] plus andre transaktioner i andre lån (passiver) ikke-konsolideret [2B.6]. 2. Transaktioner i sedler og mønt samt indskud (passiver) ikke-konsolideret [2B.2] er lig med transaktioner i sedler og mønt samt indskud (F.2), der er opført under ændringer i passiver og nettoformuen i S.13.

18 L 228/42 Den Europæiske Unions Tidende Transaktioner i kortfristede værdipapirer (passiver) ikke-konsolideret [2B.3] er lig med transaktioner i andre værdipapirer end aktier ekskl. finansielle derivater (F.33), hvis oprindelige løbetid er ét år eller derunder, som er opført under ændringer i passiver og nettoformuen i S Transaktioner i langfristede værdipapirer (passiver) ikke-konsolideret [2B.4] er lig med transaktioner i andre værdipapirer end aktier ekskl. finansielle derivater (F.33), hvis oprindelige løbetid er på mere end ét år, som er opført under ændringer i passiver og nettoformuen i S Transaktioner i lån hos centralbanken [2B.5] er lig med transaktioner i lån (F.4), som er opført under ændringer i passiver og nettoformuen i S.13 og ændringer i aktiver i S Transaktioner i andre lån (passiver) ikke-konsolideret [2B.6] er lig med transaktioner i lån (F.4), som er opført under ændringer i passiver og nettoformuen i S.13 og ændringer i aktiver i alle sektorer undtagen S Konsoliderende transaktioner [2B.7] er lig med transaktioner i gældsinstrumenter ikke-konsolideret [2B.1] minus transaktioner i gældsinstrumenter (konsolideret) [2A.23]. 8. Konsoliderende transaktioner sedler og mønt samt indskud [2B.8] er lig med transaktioner i sedler og mønt samt indskud (passiver) ikke-konsolideret [2B.2] minus konsoliderede transaktioner i sedler og mønt samt indskud (passiver) [2A.16]. 9. Konsoliderende transaktioner kortfristede værdipapirer [2B.9] er lig med transaktioner i kortfristede værdipapirer (passiver) ikke-konsolideret [2B.3] minus konsoliderede transaktioner i andre værdipapirer end aktier kortfristede værdipapirer (passiver) [2A.17]. 10. Konsoliderende transaktioner langfristede værdipapirer [2B.10] er lig med transaktioner i langfristede værdipapirer (passiver) ikke-konsolideret [2B.4] minus konsoliderede transaktioner i andre værdipapirer end aktier langfristede værdipapirer (passiver) [2A.18]. 11. Konsoliderende transaktioner lån [2B.11] er lig med transaktioner i andre lån (passiver) ikke-konsolideret [2B.6] minus (konsoliderede transaktioner i lån (passiver) [2A.20] minus konsoliderede transaktioner i lån hvoraf lån hos centralbanken[2a.21]). Tabel 3A: 1. Gæld [3A.1] er lig med gæld [1C.17]. 2. Gæld sedler og mønt samt indskud (passiver) [3A.2] er lig med den del af gæld [3A.1] i instrumentet sedler og mønt samt indskud (AF.2). 3. Gæld kortfristede værdipapirer (passiver) [3A.3] er lig med den del af gæld [3A.1] i instrumentet andre værdipapirer end aktier ekskl. finansielle derivater (AF.33), hvis oprindelige løbetid er ét år eller derunder. 4. Gæld langfristede værdipapirer (passiver) [3A.4] er lig med den del af gæld [3A.1] i instrumentet andre værdipapirer end aktier ekskl. finansielle derivater (AF.33), hvis oprindelige løbetid er på mere end ét år. 5. Gæld lån hos centralbanken (passiver) [3A.5] er lig med den del af gæld [3A.1] i instrumentet lån (AF.4), som er et aktiv i S Gæld andre lån (passiver) [3A.6] er lig med den del af gæld [3A.1] i instrumentet lån (AF.4), som ikke er et aktiv i S Gæld tilhørende residenter i medlemsstaten [3A.7] er lig med gæld tilhørende centralbanken [3A.8], gæld tilhørende andre monetære finansielle institutioner [3A.9], gæld tilhørende andre finansielle institutioner [3A.10] samt gæld tilhørende andre residenter i medlemsstaten [3A.11]. 8. Gæld tilhørende centralbanken [3A.8] er lig med den del af gæld [3A.1], som er et aktiv i S Gæld tilhørende andre monetære finansielle institutioner [3A.9] er lig med den del af gæld [3A.1], som er et aktiv i S.122.

19 Den Europæiske Unions Tidende L 228/ Gæld tilhørende andre finansielle institutioner [3A.10] er lig med den del af gæld [3A.1], som er et aktiv i S.123, S.124 eller S Gæld tilhørende andre residenter i medlemsstaten [3A.11] er lig med den del af gæld [3A.1], som er et aktiv i S.11, S.14 eller S Gæld tilhørende ikke-residenter i medlemsstaten [3A.12] er lig med den del af gæld [3A.1], som er et aktiv i S Gæld i national valuta [3A.13] er lig med den del af gæld [3A.1], der er denomineret i den valuta, der er lovligt betalingsmiddel i medlemsstaten. 14. Gæld i fremmed valuta fra en deltagende medlemsstat [3A.14] er før den pågældende medlemsstat bliver en deltagende medlemsstat lig med den del af gæld [3A.1], der er denomineret i den valuta, der er lovligt betalingsmiddel i én af medlemsstaterne (undtagen den nationale valuta [3A.13]) plus gæld i ecu eller euro. 15. Gæld i fremmed valuta fra en ikke-deltagende medlemsstat [3A.15] er lig med den del af gæld [3A.1], der ikke er medtaget i [3A.13] eller [3A.14]. 16. Kortfristet gæld [3A.16] er lig med den del af gæld [3A.1], hvis oprindelige løbetid er ét år eller derunder. 17. Langfristet gæld [3A.17] er lig med den del af gæld [3A.1], hvis oprindelige løbetid er på mere end ét år. 18. Langfristet gæld, heraf variabel rente [3A.18], er lig med den del af langfristet gæld [3A.17], hvis rentesats er variabel. 19. Gæld med restløbetid på op til ét år [3A.19] er lig med den del af gæld [3A.1], hvis restløbetid er på ét år eller derunder. 20. Gæld med restløbetid på over ét år og op til fem år [3A.20] er lig med den del af gæld [3A.1], hvis restløbetid er på over ét år og op til fem år. 21. Gæld med en restløbetid på over ét år og op til fem år, heraf variabel rente [3A.21], er lig med den del af gæld [3A.1], hvis restløbetid er på over ét år og op til fem år [3A.20], og hvis rentesats er variabel. 22. Gæld med restløbetid på over fem år [3A.22] er lig med den del af gæld [3A.1], hvis restløbetid er på over fem år. 23. Gæld med restløbetid på over fem år, heraf variabel rente [3A.23], er lig med den del af gæld (3A.1), hvis restløbetid er på over fem år [3A.22], og hvis rentesats er variabel. 24. Offentlig gældskomponent (statslig forvaltning og service) [3A.24] er lig med passiverne i S.1311, som ikke er aktiver i S.1311, minus aktiverne i S.1311, som er passiver i S.13 bortset fra S.1311 [3B.15]. 25. Offentlig gældskomponent (offentlig forvaltning og service på delstatsniveau) [3A.25] er lig med passiverne i S.1312, som ikke er aktiver i S.1312, minus aktiverne i S.1312, som er passiver i S.13 bortset fra S.1312 [3B.16]. 26. Offentlig gældskomponent (kommunal forvaltning og service) [3A.26] er lig med passiverne i S.1313, som ikke er aktiver i S.1313, minus aktiverne i S.1313, som er passiver i S.13 bortset fra S.1313 [3B.17]. 27. Offentlig gældskomponent (sociale kasser og fonde) [3A.27] er lig med passiverne i S.1314, som ikke er aktiver i S.1314, minus aktiverne i S.1314, som er passiver i S.13 bortset fra S.1314 [3B.18]. 28. Gennemsnitlig restløbetid for gæld [3A.28] er lig med gennemsnitlig restløbetid vægtet med udestående beløb udtrykt i år. 29. Gæld nul-kupon-obligationer [3A.29] er lig med den del af gæld [3A.1] i form af nul-kupon-obligationer, dvs. obligationer uden kuponudbetalinger, hvis rentesats er baseret på forskellen mellem indfrielseskursen og emissionskursen.

RETNINGSLINJER (2014/647/EU)

RETNINGSLINJER (2014/647/EU) 6.9.2014 L 267/9 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 3. juni 2014 om ændring af retningslinje ECB/2013/23 om statistik over offentlige finanser (ECB/2014/21) (2014/647/EU) DIREKTIONEN

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK L 276/32 Den Europæiske Unions Tidende 17.10.2008 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RETNINGSLINJER

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2005O0005 DA 01.10.2008 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 17. februar 2005 om Den Europæiske

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK L 334/24 DA 11.12.2002 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 21. november 2002 om Den Europæiske Centralbanks statistiske rapporteringskrav inden for kvartalsvise finansielle

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.12.2003 KOM(2003) 761 endelig 2003/0295 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udarbejdelse og indberetning af data vedrørende den kvartårlige

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 15.8.2002 L 220/67 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 30. juli 2002 om visse krav fra Den Europæiske Centralbank til statistiske indberetninger samt procedurerne for

Læs mere

RETNINGSLINJER. DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 25. juli 2013 om statistik over offentlige finanser. (omarbejdning)

RETNINGSLINJER. DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 25. juli 2013 om statistik over offentlige finanser. (omarbejdning) L 2/12 Den Europæiske Unions Tidende 7.1.2014 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 25. juli 2013 om statistik over offentlige finanser (omarbejdning) (ECB/2013/23) (2014/2/EU) STYRELSESRÅDET

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE DA L 2/34 Den Europæiske Unions Tidende 7.1.2014 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 25. juli 2013 om Den Europæiske Centralbanks statistiske rapporteringskrav inden for kvartalsvise sektorkonti

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 136/6 HENSTILLINGER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HENSTILLING af 31. maj 2007 om ændring af henstilling ECB/2004/16 om Den Europæiske Centralbanks statistiske rapporteringskrav

Læs mere

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2000D /01/2004. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2000D /01/2004. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG DA Konsolideret TEKST fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer CONSLEG: 2000D0014 01/01/2004 Antal sider: 6 < Kontoret for De Europæiske

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2003O0002 DA 17.02.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 6. februar 2003 om visse krav

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 14/36 DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/66 af 26. november 2015 om ændring af retningslinje ECB/2013/24 om Den Europæiske Centralbanks statistiske rapporteringskrav inden for kvartalsvise

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) 31.3.2015 DA L 86/13 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

RETNINGSLINJER. Artikel 1. Ændringer

RETNINGSLINJER. Artikel 1. Ændringer 19.6.2015 L 154/15 RETNINGSLINJER DEN EURPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/948 af 16. april 2015 om ændring af retningslinje ECB/2013/7 om statistik over beholdninger af værdipapirer (ECB/2015/19)

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 13. december 2010 om udstedelse af eurosedler (ECB/2010/29) (2011/67/EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 13. december 2010 om udstedelse af eurosedler (ECB/2010/29) (2011/67/EU) L 35/26 Den Europæiske Unions Tidende 9.2.2011 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 13. december 2010 om udstedelse af eurosedler (omarbejdning) (ECB/2010/29) (2011/67/EU) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led, 17.12.2016 L 344/117 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/2299 af 2. november 2016 om ændring af retningslinje (EU) 2016/65 om anvendelsen af haircuts i forbindelse med gennemførelsen af

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 3.10.2008 C 251/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) HENSTILLINGER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK Henstilling om en Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2533/98 om

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2012O0018 DA 09.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 2. august 2012 om yderligere

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 14 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2006O0004 DA 24.05.2013 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 7. april 2006 om Eurosystemets

Læs mere

ECB-STATISTIK EN KORT OVERSIGT AUGUST 2005

ECB-STATISTIK EN KORT OVERSIGT AUGUST 2005 ECB-STATISTIK EN KORT OVERSIGT AUGUST 5 DA Hovedformålet med de statistikker, som Den Europæiske Centralbank (ECB) udarbejder, er at understøtte ECBs pengepolitik og andre opgaver, som udføres af Eurosystemet

Læs mere

RETNINGSLINJER. under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 5 og 16,

RETNINGSLINJER. under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 5 og 16, L 173/102 30.6.2016 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1061 af 26. maj 2016 om ændring af retningslinje ECB/2008/8 om indsamling af data om euro og driften af Currency Information

Læs mere

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128,

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128, 2.6.2015 L 135/23 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/855 af 12. marts 2015 om fastsættelse af principperne for en etisk ramme for Eurosystemet og om ophævelse af retningslinje

Læs mere

C 284/6 Den Europæiske Unions Tidende

C 284/6 Den Europæiske Unions Tidende C 284/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.11.2009 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 16. november 2009 om forslag til Rådets forordning om autentificering af euromønter og håndtering af euromønter,

Læs mere

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 107/76 25.4.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/656 af 4. februar 2015 om betingelserne, hvorunder kreditinstitutter har tilladelse til at medregne foreløbige overskud og overskud ved

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 13.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 73/5 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. oktober 2012 om et forslag til Kommissionens forordning

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016 DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016 om kompetente nationale myndigheders udøvelse af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold til EU-retten,

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led, L 14/30 21.1.2016 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/65 af 18. november 2015 om anvendelsen af haircuts i forbindelse med gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske ramme (ECB/2015/35)

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 8.5.2009 Den Europæiske Unions Tidende C 106/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 20. april 2009

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 104 C, stk. 14, andet afsnit,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 104 C, stk. 14, andet afsnit, Forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/96/0496 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende nr.

Læs mere

RETNINGSLINJER. Artikel 1. Ændringer

RETNINGSLINJER. Artikel 1. Ændringer L 41/28 18.2.2016 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/231 af 26. november 2015 om ændring af retningslinje ECB/2011/23 om Den Europæiske Centralbanks statistiske rapporteringskrav

Læs mere

PUBLIC. Bruxelles, den 13. marts 2003 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE UEM 67 INST 33 OC 87

PUBLIC. Bruxelles, den 13. marts 2003 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE UEM 67 INST 33 OC 87 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. marts 2003 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE PUBLIC UEM 67 INST 33 OC 87 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Beslutning

Læs mere

(EFT L 337 af , s. 52) nr. side dato M1 Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2003/23 af 18. december L

(EFT L 337 af , s. 52) nr. side dato M1 Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2003/23 af 18. december L 2001D0913 DA 01.01.2009 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 6. december 2001 om udstedelse

Læs mere

L 330/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 330/20 Den Europæiske Unions Tidende L 330/20 Den Europæiske Unions Tidende 15.12.2007 DEN ROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 1489/2007 af 29. november 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) om den konsoliderede

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 25.11.2009 Den Europæiske Unions Tidende C 284/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 5. november

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK L 123/94 Den Europæiske Unions Tidende 19.5.2009 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 7. maj 2009 om ændring af retningslinje ECB/2007/2 om TARGET2 (Trans-European

Læs mere

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997)

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997) Ændret forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/97/0117 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) [2017/XX*] af 24. april om det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2017

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) [2017/XX*] af 24. april om det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2017 DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) [2017/XX*] af 24. april 2017 om det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2017 (ECB/2017/11) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 15. marts 2001 2000/0019(COD) PE1

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 15. marts 2001 2000/0019(COD) PE1 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Konsolideret lovgivningsdokument 15. marts 2001 2000/0019(COD) PE1 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 15. marts 2001 med henblik på vedtagelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET C5-0078/2003. Fælles holdning. Mødedokument 2002/0109(COD) 12/03/2003

EUROPA-PARLAMENTET C5-0078/2003. Fælles holdning. Mødedokument 2002/0109(COD) 12/03/2003 EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-0078/2003 2002/0109(COD) DA 12/03/2003 Fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning

Læs mere

(2014/192/EU) under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 5 og 46.

(2014/192/EU) under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 5 og 46. L 104/72 DA 8.4.2014 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 24. februar 2014 om Det Europæiske System af Centralbankers tilrettelæggelse af de forberedende foranstaltninger til indsamlingen af granulære

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.5.2007 KOM(2007) 260 endelig 2007/0093 (CNB) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 974/98 med henblik på indførelse

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 273/2 Den Europæiske Unions Tidende 16.9.2011 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 23. august 2011 om et forslag

Læs mere

NOTAT KVARTALSVISE FINANSIELLE KONTI - ESA2010 BACKDATA

NOTAT KVARTALSVISE FINANSIELLE KONTI - ESA2010 BACKDATA NOTAT KVARTALSVISE FINANSIELLE KONTI ESA21 BACKDATA Rasmus Kofoed Mandsberg lokal 686 Finansiel Statistik Penge, Bank og Nationalregnskabsstatistik Sagsnr.: 166392 Dokumentnr.: 165798 29. september 217

Læs mere

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2001O /10/2001. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2001O /10/2001. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG DA Konsolideret TEKST fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer CONSLEG: 2001O0008 01/10/2001 Antal sider: 6 < Kontoret for De Europæiske

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 19 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.5.2000 KOM(2000) 346 endelig 2000/0137 (CNS) 2000/0134 (CNS) 2000/0138 (CNB) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK L 230/56 Den Europæiske Unions Tidende 30.6.2004 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 3. juni 2004 om de nærmere vilkår for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svigs

Læs mere

L 301/6 Den Europæiske Unions Tidende 12.11.2013

L 301/6 Den Europæiske Unions Tidende 12.11.2013 L 301/6 Den Europæiske Unions Tidende 12.11.2013 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 26. september 2013 om yderligere foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 DA DA BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Læs mere

RETNINGSLINJER. (3) Endvidere kræves der visse yderligere tekniske ændringer til bilag IV til retningslinje ECB/2010/20. Artikel 1. Ændring.

RETNINGSLINJER. (3) Endvidere kræves der visse yderligere tekniske ændringer til bilag IV til retningslinje ECB/2010/20. Artikel 1. Ændring. 21.7.2015 L 193/147 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/1197 af 2. juli 2015 om ændring af retningslinje ECB/2010/20 om den retlige ramme for bogføring og regnskabsrapportering

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.2.26 KOM(25) 539 endelig 25/215 (CNB) Forslag til RÅDETS FORORDNING om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for

Læs mere

Note 8. Den offentlige saldo

Note 8. Den offentlige saldo Samfundsbeskrivelse B Forår 1 Hold 3 Note 8. Den offentlige saldo 8.1 Motivation Offentlige saldo: Balancen som resulterer fra de offentlige udgifter og indtægter Offentlig saldo = offentlige indtægter

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2003R1745 DA 18.01.2012 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 1745/2003 af 12. september

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 1745/2003 af 12. september 2003 om anvendelse af mindstereserver (ECB/2003/9)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 1745/2003 af 12. september 2003 om anvendelse af mindstereserver (ECB/2003/9) L 250/10 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 1745/2003 af 12. september 2003 om anvendelse af mindstereserver (ECB/2003/9) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR under henvisning

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 9.7.2003 Den Europæiske Unions Tidende C 160/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK SKABELON TIL AFTALE MELLEM DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG [tiltrædende stats nationale centralbank] ( 1 ) DENNE AFTALE er indgået

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2015

Udtalelse nr. 7/2015 Udtalelse nr. 7/2015 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, i TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014 om metoderne og proceduren

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 25/2009. af 19. december 2008

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 25/2009. af 19. december 2008 L 15/14 DA Den Europæiske Unions Tidende 20.1.2009 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 25/2009 af 19. december 2008 om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner)

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 31.1.2008 C 27/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 17. december 2007 efter anmodning fra Rådet

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2014

Udtalelse nr. 7/2014 Udtalelse nr. 7/2014 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI C 394/4 DA Den Europæiske Unions Tidende 27.11.2015 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 21. juli 2015 om tilvejebringelse og indsamling

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 213/16 Den Europæiske Unions Tidende 20.7.2011 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 11. marts 2011 om en henstilling

Læs mere

for vurdering af kreditværdighed

for vurdering af kreditværdighed EBA/GL/2015/11 19.08.2015 EBA retningslinjer for vurdering af kreditværdighed 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Efterlevelses og indberetningsforpligtelser 3 Afsnit 2 Genstand, anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) L 193/134 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/1196 af 2. juli 2015 om ændring af afgørelse ECB/2010/21 om Den Europæiske Centralbanks årsregnskab (ECB/2015/26) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Endelige retningslinjer

Endelige retningslinjer EBA/GL/2017/03 11/07/2017 Endelige retningslinjer for satsen for konvertering af gæld til egenkapital ved bail-in 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for disse retningslinjer 1. Dette dokument

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE. af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8)

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE. af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8) DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8) Indledning og retsgrundlag Den 10. februar 2017 modtog

Læs mere

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET 23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter L 179/72 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 673/2014 af 2. juni 2014 om nedsættelse af et mæglingspanel og forretningsordenen for dette (ECB/2014/26) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

Nationalregnskab og betalingsbalance

Nationalregnskab og betalingsbalance Nationalregnskab og betalingsbalance 1. Dansk økonomi 1990 til 2002 Nationalregnskab og betalingsbalance Figur 1 Årlig realvækst i BNP 1990-2002 6 5 4 3 2 1 Procent Magre og fede år Dansk økonomi har siden

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 18.03.2004 L 080/33 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 19. februar 2004 om vedtagelse af forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank (ECB/2004/2) (2004/257/EF) STYRELSESRÅDET

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse.

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse. 23.12.2015 L 336/49 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/2441 af 18. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse

Læs mere

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA-BoS-14/170 DA Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) L 40/72 17.2.2017 AFGØRELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2017/274 af 10. februar 2017 om fastsættelse af principper for at give feedback vedrørende de opgaver, som de kompetente nationale

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 134/6 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK SAMARBEJDSAFTALE mellem Den Europæiske Centralbank ECB og Den Internationale Kriminalpolitiorganisation INTERPOL (2004/C 134/06) PRÆAMBEL Den Internationale Kriminalpolitiorganisation

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led,

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led, 21.1.2016 L 14/25 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/64 af 18. november 2015 om ændring af retningslinje (EU) 2015/510 om gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske

Læs mere

Tekst med fed skrift er ændringer i forhold til det ændrede forslag, som blev forelagt af Kommissionen den 11. september 2012.

Tekst med fed skrift er ændringer i forhold til det ændrede forslag, som blev forelagt af Kommissionen den 11. september 2012. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 16. oktober 2012 (19.10) (OR. en) Inte rinstitutionel sag: 2011/0276 (COD) 14287/12 ADD 4 REV 2 FSTR 64 FC 42 REGIO 102 SOC 780 AGRISTR 128 PECHE 372 CADREFIN

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA-BoS-14/170 DA Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE L 330/14 Den Europæiske Unions Tidende 15.12.2010 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 25. november 2010 om proceduren for kvalitetsgodkendelse af producenter af eurosedler (ECB/2010/22) (2010/773/EU)

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 04 Beschluss Dänisch (Normativer Teil) 1 von 7 AFGØRELSER

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 04 Beschluss Dänisch (Normativer Teil) 1 von 7 AFGØRELSER 271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 04 Beschluss Dänisch (Normativer Teil) 1 von 7 L 168/105 AFGØRELSER RÅDETS AFGØRELSE af 26. maj 2014 om ordningen for Den Europæiske Unions

Læs mere

29.12.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 348/57

29.12.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 348/57 29.12.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 348/57 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 14 december 2009 om ændring af afgørelse ECB/2006/17 om Den Europæiske Centralbanks årsregnskab (ECB/2009/29)

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0162 (NLE) 11158/15 ECOFIN 630 UEM 310 EF 154 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

EBA-retningslinjer. for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2012/5

EBA-retningslinjer. for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2012/5 EBA-retningslinjer for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2012/5 London, den 27. juli 2012 Status for retningslinjerne 1. Dette dokument indeholder retningslinjer udstedt i medfør af artikel

Læs mere

for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester

for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester EBA/GL/2016/06 13/12/2016 Retningslinjer for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for

Læs mere

L 211/8 Den Europæiske Unions Tidende 11.8.2007

L 211/8 Den Europæiske Unions Tidende 11.8.2007 L 211/8 Den Europæiske Unions Tidende 11.8.2007 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 958/2007 af 27. juli 2007 om statistik vedrørende investeringsforeningers aktiver og passiver (ECB/2007/8)

Læs mere

Nationalregnskab og betalingsbalance

Nationalregnskab og betalingsbalance Nationalregnskab og betalingsbalance 1. Dansk økonomi 1990 til 2001 Nationalregnskab og betalingsbalance Figur 1 Årlig realvækst i BNP 1990-2001 6 5 Procent Magre og fede år Dansk økonomi har igennem det

Læs mere

EBA-retningslinjer. for benchmarking af aflønning EBA/GL/2012/4

EBA-retningslinjer. for benchmarking af aflønning EBA/GL/2012/4 EBA-retningslinjer for benchmarking af aflønning EBA/GL/2012/4 London, 27. juli 2012 EBA-retningslinjer for benchmarking af aflønning (EBA/GL/2012/4) Status for retningslinjerne 1. Dette dokument indeholder

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE 7.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 307/89 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 26. september 2012 om rammerne for datakvalitetssikring i den centraliserede værdipapirdatabase

Læs mere