Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen."

Transkript

1 VEJLEDNING I OPGØRELSE AF OMKOSTNINGER TIL ENERGIBESPARELSER 1. Vejlednngen skal benyttes af alle fjernvarmeværker Alle værker, der har et energsparemål, skal benytte denne vejlednng tl ndberetnng af omkostnnger tl energbesparelser realseret Vejlednngen er udarbejdet af Dansk Fjernvarme og er en tlretnng af Energstyrelsens vejlednng. Denne vejlednng understøtter bedre de skemaer, som fjernvarmeværkerne skal udfylde ved ndberetnngen tl Dansk Fjernvarme. Der henvses tl Energstyrelsens vejlednng for eventuel uddybnng. 2. Alle omkostnnger skal medtages og de skal følge kalenderåret/energbesparelsen! Vejlednngen gælder udelukkende for ndberetnng af omkostnnger forbndelse med energbesparelser. Dsse omkostnnger skal holdes regnskabsmæssgt adsklt fra selskabets øvrge omkostnnger. Der må kke udelades omkostnnger, som er nævnt vejlednngen, lgesom der kun må ndberettes de omkostnnger, der er nævnt vejlednngen. Omkostnngerne skal følge energbesparelsen, dvs. de skal opgøres ft. kalenderåret. De skal derfor kke nødvendgvs være revsorpåtegnede. 3. Læsevejlednng Vejlednngen er opbygget af en tabel, der forklarer, hvlke omkostnnger, der skal med de forskellge poster ndberetnngsskema 6. De fleste omkostnnger ndberettes som hele summen af omkostnngen. Enkelte omkostnnger skal dog opgøres ldt anderledes. Dsse er angvet tabellen, og de blver forklaret slutnngen af notatet. I slutnngen af vejlednngen kan fndes en lste over fordelngskont standardkontoplanen, blag Indberetnng af omkostnnger - ndberetnngsskema 6 Omkostnngerne ndberettes samtdg med energbesparelser ndberetnngsskema 6, der ser sådan ud (fnd ndberetnngsskemaerne værktøjskassen på Dansk Fjernvarmes hjemmesde): 1 Samlede omkostnnger 2 Admnstratonsomkostnnger 3 Omkostnnger tl eksterne aktører 4 Drekte tlskud tl slutbrugeren 5a 5b 6a 6b Køb af realserede energbesparelser Salg af realserede energbesparelser Realserng ved solvarme eller lednngsnettet Realserng eget eller koncernforbundet selskab, undtagen solvarme og lednngsnettet KR. Det er prmært punkterne 2, 6a og 6b, hvor der er specelle hensyn, se blag 1. Der er tlknyttet to blag tl vejlednngen: - Blag 1: Undtagelser, hvor omkostnngerne skal opgøres ldt specelt - Blag 2: Fordelngskont Dansk Fjernvarmes standardkontoplan - Blag 3: Kort om Energstyrelsens gennemgang af omkostnnger 1/10

2 5. Indberetnng af værkets omkostnnger tl energbesparelser Omkostnnger ndberettes samtdg med ndberetnng af selve energbesparelserne. Det sker skema 6, der er nddelt følgende posternger. Post 1: Selskabets samlede omkostnnger Selskabets samlede omkostnnger tl energsparendsatsen Indberet hele omkostnngen Post 2: Admnstraton Nøgleord Indberet hele omkostnngen Interne og eksterne omkostnnger tl admnstraton af energsparendsatsen, herunder td brugt på: - Udarbejdelse af generelle kontrakter - Møder vedr. energbesparelser - Kvaltetsskrng - Opgørelse og ndberetnng - Intern/ekstern audt - Generelle kampagner/tryksager - Forbrugerrådgvnng - Stkprøve - Kurser - Mv. OBS! Enkelte personaleomkostnnger, såsom kundekontakt skal ndberettes under 6b, se afsnt 5.4. De nterne omkostnnger dækker over: - Løn tl medarbejdere og ledelse (kun for de aktvteter beskrevet som admnstraton) - Ferepenge - Penson - Forskrng - Computer, telefon, klometerpenge - M.fl. De eksterne omkostnnger dækker over - Kurser - Løn tl konsulenthonorar, eksempelvs tl ekstern kvaltetsskrng, ekstern audt etc. - Generelle kampagner/tryksager - Kontngent tl Dansk Fjernvarme vedr. energspareaktvteter - Generelle kampagner/tryksager Nej. Se afsnt 5.4 Beregn personaleomkostnng og vurdér andel tl admnstraton og andel tl kundekontakt, som ndberettes under punkt 6b. 2/10

3 Post 3: Omkostnnger tl eksterne aktører Nøgleord Indberet hele omkostnngen Udbetalnger tl eksterne aktører som selskabet (eller koncernforbundne selskaber) har en aktøraftale Aktør-aftaler, ESCO, håndværkere, rådgvere/konsulenter med. Udarbejdelse af kampagner udført af eksterne aktører Rådgvnng stedet for eller som supplement tl kontant tlskud Post 4: Kontant tlskud drekte tl slutbruger Drekte tlskud tl slutkunden fra selskabet og/eller eventuelle koncernforbundne selskaber. Nøgleord Tlskud tl prvate, kommuner, erhvervsdrvende Konverternger Indberet hele omkostnngen hvs tlskud udbetales, så ndberet hele tlskud. Nej - hvs grats tlslutnng, se afsnt 5.7 Post 5a. Køb af realserede energbesparelser Indberet hele omkostnngen Omkostnnger tl køb af realserede energbesparelser hos andre energselskaber. 3/10

4 Post 5b. Salg af realserede energbesparelser Indberet hele ndtægten Indtægter fra salg af realserede energbesparelser tl andre energselskaber., men se afsnt 5.10 Indtægter angves med mnus ndberetnngsskemaet. Post 6a. Realserng ved solvarme eller lednngsnettet Nøgleord Indberet hele omkostnngen Realserng lednngsnettet, udskftnng af fjernvarmerør, etablerng af solvarme etc. Solvarme Nej, benyt alternatv omkostnng. Se afsnt 5.3. Lednngsnet (renoverng, temperaturoptmerng etc.) Nej, benyt alternatv omkostnng. Se afsnt 5.3. Post 6b. Realserng eget eller koncernforbundet selskab, undtagen solvarme og lednngsrenoverng Eksempler er kundekontakt, konverternger hvs grats tlslutnng etc. Indberet hele omkostnngen Nej, se afsnt 5.4. OBS! Hvs et koncernforbundet selskab gør alt for jer, så skal de også ndberette jf. ovenstående (se afsnt 5.1). Hvs en ekstern aktør gør alt for jer, se afsnt 5.2. Se blag 1 for uddybende forklarnger de tlfælde, hvor man kke blot skal medtage hele omkostnngen. 4/10

5 Blag 1: Undtagelser Følgende undtagelser kræver en specel forklarng: 5.1 SPECIELT FOR DIG, DER BETALER SIG FRA DET HELE GENNEM ET KONCERNFORBUNDET SELSKAB FOR DIG, DER HAR EN EKSTERN AKTØR TIL AT GØRE DET HELE ALTERNATIV OMKOSTNING ADMINISTRATION, LØN- OG PERSONALEOMKOSTNINGER (POST 2A, 2B OG 6B) LEDNINGSNET: RENOVERING AF LEDNINGSNETTET, TEMPERATUROPTIMERING ETC ETABLERING AF KOLLEKTIVE SOLVARMEANLÆG KONVERTERING TIL FJERNVARME (ELLER ØVRIGE KONVERTERINGER) OMKOSTNINGER TIL IKKE-REALISEREDE PROJEKTER OMKOSTNINGER VED UDSKUDTE PROJEKTER SALG AF ENERGIBESPARELSER (POST 6) Specelt for dg, der betaler sg fra det hele gennem et koncernforbundet selskab Hvs et selskab får et koncernforbundet selskab tl at udføre alt forbndelse med energspareaktvteterne, også ndberetnng og audt, så skal det koncernforbundne selskab lgeledes følge denne vejlednng og opdele omkostnngerne, nøjagtgt som om det er selskabet selv, der ndberetter. 5.2 For dg, der har en ekstern aktør tl at gøre det hele Hvs en ekstern aktør både varetager admnstratonen og selve opgaven med at realsere energbesparelserne, og det kke er mulgt at afgrænse omkostnngerne tl de to opgaver, så regstreres hele omkostnngen som omkostnnger tl eksterne aktører, post Alternatv omkostnng Alternatv omkostnng benyttes de tlfælde, hvor det enten kke er mulgt eller hensgtsmæssgt at opgøre de faktske omkostnnger, fx ford energsparetltaget udover at medføre energbesparelser også har andre fordele for værket, som en del af omkostnngerne skal fordeles på. Alternatv omkostnngerne beregnes på baggrund af værkets gennemsntsomkostnnger for de energbesparelser, som værket har realseret samme år og hvor omkostnngerne kan opgøres. Hvs værket kke har realseret andre energbesparelser, benyttes stedet en gennemsntlg markedsprs, som hvert år defneres af Energstyrelsen på baggrund af det forrge års gennemsntsomkostnnger på tværs af brancherne. Fnd den på Dansk Fjernvarmes hjemmesde under Medlemmer Energbesparelser Opgørelse af omkostnnger tl energbesparelser. (I 2014 skal benyttes alternatvomkostnngen 40,5 øre/kwh) 5.4 Admnstraton, løn- og personaleomkostnnger (post 2 og 6b) Der skelnes mellem td benyttet tl admnstraton eller audt og td benyttet tl erhvervelse af energbesparelser/rådgvnng. Td, der kke er drekte relateret tl energbesparelser, kan naturlgvs kke medregnes. Omkostnngerne tl tden opgøres ens, uanset tden bruges tl admnstraton eller erhvervelse de skal blot ndberettes forskellge steder skemaet. 5/10

6 Admnstratonsomkostnnger ndberettes under post 2: 2: Admnstraton (herunder kvaltetsskrng, kurser etc.) ndberettes lnje 2 o Opgørelse og ndberetnng af energbesparelser o Intern kvaltetsskrng o Deltagelse eventuel stkprøve o Kurser o Generelle kampagner el.lgn. om energbesparelser o Ledelsesmæssge opgaver forbndelse med energsparendsatsen o Omkostnnger tl eksterne aktører, der laver noget af ovenstående, fx kvaltetsskrng. o Omkostnnger tl ntern eller ekstern audt Rådgvnng og kundekontakt opdeles hhv. 3 og 6B: 6B: Erhvervelse/kundekontakt/rådgvnng ndberettes punkt 6b. o Kundekontakt og generel erhvervelse af energbesparelser, fx fjernvarmens servceordnng etc. angves her. Det gælder også hvs selskabet har ydet rådgvnng stedet for eller som supplement tl kontant tlskud 3: Rådgvnng va ekstern aktør ndberettes punkt 3 o Som ovenstående, men va en ekstern aktør. Personaleomkostnnger skal udover den drekte løn også ndeholde ndrekte lønomkostnnger som penson, ferepenge, ATP, forskrng, klometerpenge, dæter etc. 5.5 Lednngsnet: renoverng af lednngsnettet, temperaturoptmerng etc. Der skal kke ndberettes alle omkostnngerne ved at renovere lednngsnettet. Ved nye anlæg skal omkostnngerne opgøres som de meromkostnnger, der er knyttet tl valget af en løsnng, som er bedre end dages standard ft. hvs man havde etableret dagens standard. Hvs det kke er mulgt, hvs det kke gver menng eller hvs der er tale om renoverng af ekssterende lednngsnet, så skal der stedet benyttes alternatv omkostnngen, se afsnt Etablerng af kollektve solvarmeanlæg Omkostnngerne opgøres som alternatvomkostnnger, se afsnt Konverterng tl fjernvarme (eller øvrge konverternger) Opgørelse af omkostnnger tl konverternger afhænger af den måde, hvorpå værket gver støtte tl forbrugeren: Hvs forbrugeren betaler alle værkets omkostnnger og værket kke har omkostnnger: Så er det alene værkets eventuelle admnstratonsomkostnnger, der ndberettes. Hvs forbrugeren betaler hovedparten af omkostnngerne, men modtager et tlskud for energbesparelsen: Så er det alene tlskuddet, der ndberettes. Hvs værket betaler alle omkostnnger eller hovedparten af omkostnngerne, fx ford værket har andre årsager end energbesparelsen tl, at forbrugeren skal tlsluttes, så ndberettes alternatvomkostnng, som for 2014 er 40,5 øre pr. kwh. 6/10

7 5.8 Omkostnnger tl kke-realserede projekter Hvs selskabet har dokumenterbare omkostnnger tl besparelsesprojekter, der allgevel kke er blevet realseret, skal dsse også medregnes. Dette gøres under den post ndberetnngsskemaet, hvor de skulle ndberettes, hvs de havde medført en besparelse. 5.9 Omkostnnger ved udskudte projekter Hvs realserngen blot er udskudt, medregnes omkostnngen det år, hvor energbesparelsen realseres og ndberettes Salg af energbesparelser (post 3 og 5 b) Hvs du sælger energbesparelser, skal du ndberette dn netto-ndtægt forbndelse med salget Smpelt eksempel: Du køber 100 kwh tl 15 øre/kwh fra en aktør. Du ndberetter dn omkostnng under posterng 3: 100 kwh x 15 øre/kwh = 150 kr. Du vderesælger de 20 kwh tl 25 øre/kwh. Du ndberetter dn ndtægt under posterng 5b: 20 kwh x 25 øre/kwh = 50 kr. OBS: skal angves med mnus Hvs du kke gør andet, så blver dne samlede omkostnnger 100 kr. (post 1). Selskabet, der køber af dg, ndberetter prsen på 25 øre/kwh under post 5a. 7/10

8 Blag 2: Standardkontoplan - energbesparelser Standardkontoplan Kontonummer moms Konterngsnstruks Energbesparelser (Overskrft) Adm. vedr. energbesparelser Tryksager Konsulenthonorar - omkostnnger tl dokumentaton og kvaltetsskrng Konsulenthonorar - omkostnnger tl audt Køb af energbesparelser hos aktører Køb af energbesparelser hos slutforbrugere - erhverv (dvs. momsregstrerede vrksomheder) Betalng for admnstraton af energspare-aktvteter f.eks. tl Dansk Fjernvarme. Kurser, møder om energbesparelser samt andre udgfter der drekte vedrører energbesparelser. Punkt 2 skema 6 Reklamekampagner og lgnende af generel karakter. Indberettes under punkt 2 skema 6. Specfkke kampagner konteres på punkt 3, hvs det er eksterne aktører, der udarbejder kampagnen, og punkt 6b, hvs det er selskabet selv - eller et koncernforbundent selskab. Omkostnnger tl eksterne parter for udførelse af dokumentaton og kvaltetsskrng af energbesparelser. Skal føres som en admnstratonsomkostnng under punkt 2 skema 6. Omkostnnger tl eksterne parter for udførelse af audt. Skal føres som en admnstratonsomkostnng men skal separat under punkt 2 skema 6. Omkostnnger der betales drekte tl eksterne aktører va drekte aftaler mellem værket og aktøren eller koncernforbundne selskaber og aktøren. Gælder også hvs selskabet betaler for rådgvnng tl prvate eller vrksomheder mod at få energbesparelsen. Føres under punkt 3 skema 6. Omkostnnger der betales drekte tl slutforbrugere, der er erhvervsdrvende, dvs. momsregstrerede. Gælder også ved konverternger, men kke rådgvnng. Føres under punkt 4 skema 6. Køb af energbesparelser hos slutforbrugere - prvate (dvs. kke momsregstrerede vrksomheder) Omkostnnger (tlskud) der betales drekte tl prvate forbrugere. Gælder også ved konverternger overfor prvate forbrugere, men kke rådgvnng. Føres under punkt 4 skema 6 Køb af energbesparelser hos et andet energselskab Omkostnnger ved køb af energbesparelser hos andre energselskaber. Føres under punkt 5a skema 6 Etablerng af solvarme eller lednngsnettet Omkostnnger ved valg af løsnng, der er bedre end dagens standard eller alternatvomkostnng, se Dansk Fjernvarmes omkostnngsvejlednng afsnt 5.3. Føres under punkt 6a skema 6. OBS! Omkostnngen hertl skal have en modpost, da beløbet kke skal påvrke resultatopgørelsen. Egne realserede energbesparelser undtagen lednngsnettet og etablerng af solvarme Eksempelvs kundekontakt, koncernnterne tjenesteydelser, rådgvnng udført af selskabets eller koncernforbundne selskabers rådgver ( stedet for kontant tlskud) m.v. Føres under punkt 6b skema 6. Modpost tl egne realserede energbesparelser Den beregnede omkostnng for egne energbesparelser er kke udtryk for en faktsk udgft, men baseret på en kalkuleret beregnng. 8/10

9 Kontonummer moms Konterngs nstruks Energbesparelser alt før ntern fordelng Overført personaleomkostnng Overført kørselsomkostnnger Overført lokaleomkostnnger Overført admnstratonsomkostnnger Intern fordelngskonto for personaleomkostnnger. Fordeles efter værkets anvendte fordelngsnøgle. Føres under punkt 2 skema 6. Intern fordelngskonto for kørselsomkostnnger. Fordeles efter værkets anvendte fordelngsnøgle. Føres under punkt 2 skema 6. Intern fordelngskonto for personaleomkostnnger. Fordeles efter værkets anvendte fordelngsnøgle. Føres under punkt 2 skema 6. Intern fordelngskonto for fælles adm. omkostnnger som f.eks. husleje, telefon, kørsel mv. Føres under punkt 2 skema 6. Energbesparelser alt Salg af energbesparelser u Salg af energbesparelser tl andre energselskaber. Føres under punkt 5b skema 6 Oprettelse af nye fordelngskont under hhv. personale-, kørsels-, lokale- og admnstratonsomkostnnger: Overført tl energbesparelser - konto Overført tl energbesparelser - konto Overført tl energbesparelser - konto Overført tl energbesparelser - konto /10

10 Blag 3: Energstyrelsens gennemgang af omkostnnger Uddrag fra Energstyrelsens omkostnngsvejlednng: Som en del af den gældende aftale af 13. november 2012 skal Energstyrelsen på baggrund af benchmarkanalysen foretage en årlg gennemgang af omkostnngerne ved de energselskaber med omkostnnger, der lgger blandt de 5 pct. højeste omkostnnger per ndberettet kwh, dog altd optl 25 selskaber. Selskaberne vl blve anmodet om at redegøre for, hvorledes de har skret omkostnngseffektvteten, baseret på nformaton om ndsatsområder, anvendte metoder, målgrupper og markedsmæssghed. Energstyrelsen kan også anmode selskaber med de laveste omkostnnger om at redegøre for deres ndsatsområder, metoder og opgørelse af omkostnnger. De udvalgte selskaber med høje omkostnnger vl blve anmodet om at fremsende en redegørelse $l Energstyrelsen omfattende: Dokumentaton for selskabets omkostnnger, herunder fordelngen på omkostnngstyper [jf. skema 6 blag 8 aftalen]. Redegørelse for deres ndsatsområder, metoder og baggrunden øvrgt for omkostnngerne ved de opnåede energbesparelser. Redegørelse for, hvordan det er skret, at de ndgåede aftaler er sket på et markedsmæssgt grundlag med hensyn tl såvel valg af leverandør som fastsættelse af prserne. I forhold tl de udvalgte selskaber med lave omkostnnger foretager Energstyrelsen en vurderng af energselskabernes ndsats, de anvendte metoder og anvendelse af eksterne aktører samt af deres opgjorte omkostnnger. Energstyrelsen kan, såfremt det vser sg, at ndsatsen vurderes uhensgtsmæssg forhold tl prncppet om omkostnngseffektvtet, herefter som tlsynsmyndghed ndgå konkrete aftaler med hver enkelt af de berørte selskaber om at ændre ndsatsen fremadrettet. I tlfælde, hvor der kke ved aftale kan etableres grundlag for en ændrng af ndsatsen, kan Energstyrelsen ved pålæg fastlægge de fremadrettede vlkår for det pågældende selskabs udførelse af energsparendsatsen. 10/10

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

Bilag 6: Økonometriske

Bilag 6: Økonometriske Marts 2015 Blag 6: Økonometrske analyser af energselskabernes omkostnnger tl energsparendsatsen Energstyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Paneldataanalyse 3 Specfkaton af anvendte panel regressonsmodeller

Læs mere

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kvanttatve metoder 2 Forår 2007 Oblgatorsk opgave 2 Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Opgavens prmære formål er at lgne formen på tag-hjem delen af eksamensopgaven. Der

Læs mere

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00 Fagblok 4b: Regnskab og fnanserng 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 tl 31.01 2004 kl. 14.00 Dette opgavesæt ndeholder følgende: Opgave 1 (vægt 50%) p. 2-4 Opgave 2 (vægt 25%) samt opgave 3 (vægt

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S Medarbejderhåndbog Velkommen som medarbejder SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 Det bedst mulge ansættelsesforløb SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Bent & Elsabeth

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri)

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri) for Myndghed (Handcap og Socalpsykatr) Baggrund Økonomudvalget besluttede den 17. maj 2010, at der bl.a. på Myndghedsområdet for Handcap og Socalpsykatr skal udarbejdes en handleplan som følge den konstaterede

Læs mere

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne.

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne. Dette dokument beskrver overordnet de væsentlge ændrnger tl verson 2.6. I dokumentet er kun medtaget de ændrnger, der har medført ændrnger tl revsonsrapporten. I det omfang der er behov for uddybnng af

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

Spændingskvalitet. Tilslutningsbetingelserne med hensyn til spændingskvalitet for forbrugsanlæg tilsluttet transmissionsnettet

Spændingskvalitet. Tilslutningsbetingelserne med hensyn til spændingskvalitet for forbrugsanlæg tilsluttet transmissionsnettet Teknsk forskrft TF 3.4.1 pændngskvaltet Tlslutnngsbetngelserne med hensyn tl spændngskvaltet for forbrugsanlæg tlsluttet transmssonsnettet 02.04.2013 02.04.2013 02.04.2013 09.04.2013 DATE 1.3 PHT FBC FJ

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Økonom- og Erhvervsmnsteret (Blag A) Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Økonom- og Erhvervsmnsterets

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

Ernst & Youngs oversigt over administrative effektiviseringsforslag til Nyborg kommune

Ernst & Youngs oversigt over administrative effektiviseringsforslag til Nyborg kommune Ernst & Youngs oversgt over admnstratve effektvserngsforslag tl Nyborg kommune Forslag Kommentarer Samlet drøftet med borgmester, kommunaldrektør og økonomchef. Omfatter alt følgende 7 punkter. Potentalet

Læs mere

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S Organsatonsmanual Organsatonen bag SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 En robust organsaton SIKA Rengørng blev grundlagt 2001 af Bent Hansen, som enkeltmandsvrksomhed.

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007 Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Drektoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Denne

Læs mere

Beregning af strukturel arbejdsstyrke

Beregning af strukturel arbejdsstyrke VERION: d. 2.1.215 ofe Andersen og Jesper Lnaa Beregnng af strukturel arbedsstyrke Der er betydelg forskel Fnansmnsterets (FM) og Det Økonomske Råds (DØR) vurderng af det aktuelle output gap. Den væsentlgste

Læs mere

Resume af sektorernes regnskaber

Resume af sektorernes regnskaber Resume af sektorernes er Efterfølgende er de af Byrådet fastlagte sektorers er resumeret. Der er knyttet enkelte overordnede kommenteser tl sektorernes resultater. For en uddybende beskrvelse af sektorernes

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 > MfA V Udstyr Trafkspejle Vejregler for trafkspejles egenskaber og anvendelse Vejdrektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 Vejreglernes struktur I henhold tl 6, stk. 1 lov om offentlge veje (Trafkmnsterets

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 Aftale om generelle vlkår for tlldsrepræsentanter -^ Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg og FOA,

Læs mere

Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 231 om Naalakkersuisuts forbrug af eksterne konsulenter og ansatte med bopæl i udlandet. Svar på spørgsmål 1.

Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 231 om Naalakkersuisuts forbrug af eksterne konsulenter og ansatte med bopæl i udlandet. Svar på spørgsmål 1. Anngaasaqarnermut Akleraartarnermullu Naalakkersusoq Naalakkersusoq for Fnanser og Skatter NAALAKKERSUSUT GOVERNMENT OF GREENLAND Medlem af natssartut Vvan Motzfeldt, Sumut Besvarelse af 37 spørgsmål nr.

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Kresten Bundgaard, Maranne Dderksen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende: Ingen Dagsorden for mødet

Læs mere

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 271218 Brevd. 2118731 Ref. KASH Dr. tlf. 4631 3066 katrnesh@rosklde.dk NOTAT:Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2014 17. august

Læs mere

Kvantitative metoder 2 Forår 2007 Ugeseddel 9

Kvantitative metoder 2 Forår 2007 Ugeseddel 9 Kvanttatve metoder 2 Forår 2007 Ugeseddel 9 Program for øvelserne: Introdukton af problemstllng og datasæt Gruppearbejde SAS øvelser Paneldata for tlbagetræknngsalder Ugesedlen analyserer et datasæt med

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Trsdag den 10. januar 2012 kl. 19.00 Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende

Læs mere

19 Prisindeks for indenlandsk vareforsyning

19 Prisindeks for indenlandsk vareforsyning 69 9 Prsndeks for ndenlandsk vareforsynng 9. Grundlæggende nformaton om ndekset 9.. Navn Prsndeks for ndenlandsk vareforsynng. 9..2 Formål Formålet med prsndeks for ndenlandsk vareforsynng er at belyse

Læs mere

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard Bnomalfordelngen Erk Vestergaard Erk Vestergaard www.matematkfysk.dk Erk Vestergaard,. Blleder: Forsde: Stock.com/gnevre Sde : Stock.com/jaroon Sde : Stock.com/pod Desuden egne fotos og llustratoner. Erk

Læs mere

Værktøj til beregning af konkurrenceeffekter ved udlægning af nyt butiksområde

Værktøj til beregning af konkurrenceeffekter ved udlægning af nyt butiksområde Dato: 6. oktober 217 Sag: DIPS- 16/1631 Sagsbehandler: /SBJ/DEB/PMO/KBA Værktøj tl beregnng af konkurrenceeffekter ved udlægnng af nyt butksområde KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ERHVERVSMINISTERIET

Læs mere

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876]

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876] Kontaktoplysnn Indlednng For elever specalskoler, gruppeordnnger, specalklasser og elever, der modtager særlg støtte tl nkluson almndelge klasser, skal der udarbejdes en ndvduel elevplan, der tager udgangspunkt

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Skattemnsteret Aktvtetsbaseret målng af nes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Skattemnsterets område peroden 1. jul 2007 tl 30.

Læs mere

Udviklingen i de kommunale udligningsordninger

Udviklingen i de kommunale udligningsordninger Udvklngen de kommunale udlgnngsordnnger af Svend Lundtorp AKF Forlaget Jun 2004 Forord Dette Memo er skrevet de sdste måneder af 2003, altså før strukturkommssonens betænknng og før Indenrgsmnsterets

Læs mere

VEDTÆGTER. Advokatfirmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn TIL 98 4334 ii LE/UJ. for. Andeisforeningen Feddet

VEDTÆGTER. Advokatfirmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn TIL 98 4334 ii LE/UJ. for. Andeisforeningen Feddet Advokatfrmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederkshavn TIL 98 4334 - LE/UJ Mv. Sekr. Vestermarksve 38 9900 Frederkshavn VEDTÆGTER for Andesforenngen Feddet 1. Navn og hjemsted 1.1- Forenngens

Læs mere

Negativt fortegn 4) Arbejds markeds pension 5) ATPbidrag

Negativt fortegn 4) Arbejds markeds pension 5) ATPbidrag Lønbehandlngsoversgt De 4 kolonner 'opsamlng tl lønstatstk' vser, hvordan løndelen/-feltet ndgår lønstatstkkerne. Nederst oversgten fnder du en forklarng tl opsamlngen af de nævnte Løndel/-felt standardnavn

Læs mere

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan.

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan. Vdenscenter for Transkulturel Psykatr har ekssteret sden 2002 og skal fremme psykatrsk udrednng, dagnostk, behandlng, pleje og opfølgnng af patenter, der har en anden etnsk baggrund end dansk. Kulturel

Læs mere

Negativt fortegn 4) Arbejds markeds pension 5) ATPbidrag

Negativt fortegn 4) Arbejds markeds pension 5) ATPbidrag Lønbehandlngsoversgt De 4 kolonner 'opsamlng tl lønstatstk' vser, hvordan løndelen/-feltet ndgår lønstatstkkerne. Nederst oversgten fnder du en forklarng tl opsamlngen af de nævnte Løndel/-felt standardnavn

Læs mere

2. Sandsynlighedsregning

2. Sandsynlighedsregning 2. Sandsynlghedsregnng 2.1. Krav tl sandsynlgheder (Sandsynlghedens aksomer) Hvs A og B er hændelser, er en sandsynlghed, hvs: 1. 0 ( A) 1 n 2. ( A ) 1 1 3. ( A B) ( A) + ( B), hvs A og B ngen udfald har

Læs mere

Brugerhåndbog. Del IX. Formodel til beregning af udlandsskøn

Brugerhåndbog. Del IX. Formodel til beregning af udlandsskøn Brugerhåndbog Del IX Formodel tl beregnng af udlandsskøn September 1999 Formodel tl beregnng af udlandsskøn 3 Formodel tl beregnng af udlandsskøn 1. Indlednng FUSK er en Formodel tl beregnng af UdlandsSKøn.

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

BLÅ MEMOSERIE. Memo nr. 208 - Marts 2003. Optimal adgangsregulering til de videregående uddannelser og elevers valg af fag i gymnasiet.

BLÅ MEMOSERIE. Memo nr. 208 - Marts 2003. Optimal adgangsregulering til de videregående uddannelser og elevers valg af fag i gymnasiet. BLÅ MEMOSERIE Memo nr. 208 - Marts 2003 Optmal adgangsregulerng tl de vderegående uddannelser og elevers valg af fag gymnaset Karsten Albæk Økonomsk Insttut Købenavns Unverstet Studestræde 6, 1455 Købenavn

Læs mere

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 tl brug for rammeaftalen på de socale og socalpsykatrske tlbud Denne skabelon omfatter kommunens forventnnger tl forbrug af

Læs mere

14 Omkostningsindeks for dagrenovation og slamsugning

14 Omkostningsindeks for dagrenovation og slamsugning 133 14 Omkostnngsndeks for dagrenovaton og slamsugnng 14.1 Grundlæggende nformaton om ndekset 14.1.1 Navn Omkostnngsndeks for dagrenovaton og slamsugnng. 14.1.2 Formål Formålet med ndeksene er at belyse

Læs mere

Årsrapport. (intern)

Årsrapport. (intern) Tlf: 74 52 41 41 BDO Statsautorseret revsonsakteselskab haders[ev bdodk Jomfrusten 27, Box 391 www.bdo.dk DK-6100 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 70 Chrstansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Årsrapport 2010/11

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt FAKTAARK OM ENERGIBESPARELSER NOTAT 22. oktober 2015 LOJ 1. Baggrund Net- og distributionsselskaber inden for fjernvarme, el,

Læs mere

Titel: Prøvetagning renseanlæg. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Versi on: TA. nr.: P04. Oprettet 22. nov. 2012. Forfatter: FDC Punktkilder

Titel: Prøvetagning renseanlæg. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Versi on: TA. nr.: P04. Oprettet 22. nov. 2012. Forfatter: FDC Punktkilder Dokumenttype: Teknsk anvsnng Forfatter: FDC Punktklder TA henvsnnger TA. nr.: P04 Vers on: 1 Gyldg fra: 01.01.2013 Sder: Sdst ændret: 14.11.2012 Oprettet 22. nov. 2012 0 Indhold 1 Indlednng... 2 2 Metode...

Læs mere

Kvalitet af indsendte måledata

Kvalitet af indsendte måledata Notat ELT2004-112 Aktørafregg Dato: 23. aprl 2004 Sagsr.: 5584 Dok.r.: 185972 v1 Referece: NIF/AFJ Kvaltet af dsedte måledata I Damark er det etvrksomhederes opgave at måle slutforbrug, produkto og udvekslg

Læs mere

Efterår 2013 : Status på igangværende aktiviteter inden for velfærdsteknologi, der leder frem mod strategi 2020 mål, (skema 1).

Efterår 2013 : Status på igangværende aktiviteter inden for velfærdsteknologi, der leder frem mod strategi 2020 mål, (skema 1). VELFÆRDSTEKNOLOGI PROCESBESKRIVELSE Efterår 2013 : Status på gangværende aktvteter nden for velfærds, der leder frem mod strateg 2020 mål, (skema 1). Tds- procesplan for uddannelsens ndsatsområder ndenfor

Læs mere

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn skrdt-for-skrdt gude tl den nye Onlne Rapport (OLR) Vgtg nformaton tl alle krker og organsatoner Ikke flere paprlster Sangrapporten går nu onlne

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

Hovedgård Skole Tlf.: 76291900 Fax: 75661141

Hovedgård Skole Tlf.: 76291900 Fax: 75661141 Hovedgård Skole... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 5 Indsatsområder og resultater... 5 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 8 ndsatsområder...

Læs mere

Synopsis for handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS)

Synopsis for handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) Handlngsplanens aktvteter struktureres ndenfor strategens temaer: Regon er et attraktvt sted at bo, arbejde og drve vrksomhed De rette kompetencer styrker væksten Innovaton og store anlægsnvesternger skaber

Læs mere

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S A X O L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S E R I O U S T R A D I N G. W O R L D W I D E. 1 1 1.1. v v v v v x x x x x xv DEFINITIONER - FORTOLKNING AF VILKÅR I dsse Almndelge Forretnngsbetngelser

Læs mere

Hansard OnLine. Vejledning Unit Fund Centre

Hansard OnLine. Vejledning Unit Fund Centre Hansard OnLne Vejlednng Unt Fund Centre Indhold Sde Introdukton tl Unt Fund Centre (UFC) 3 Sådan bruger du fondsfltre 4-5 Sådan arbejder du med fltrerede resultater 6 Sådan arbejder du med fltrerede resultater

Læs mere

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol Udvklng af en metode tl effektvurderng af Mljøstyrelsens Kemkalenspektons tlsyn og kontrol Orenterng fra Mljøstyrelsen Nr. 10 2010 Indhold 1 FORORD 5 2 EXECUTIVE SUMMARY 7 3 INDLEDNING 11 3.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 Advokat Bors Frederksen Advokat Jørgen Holst Advokatfrmaet Poul Schmth Holst, Advokater Vester Farmagsgade 23 Hans Broges Gade 2 1606 København V 8100 Århus C J.nr. 89-14585 BORIDERJCWZ Redegørelse medfør

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder TO-BE BRUGERREJSE // Fødder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jens er 72 år og har været pensonst sden han blev 65. Gennem længere td har han haft bøvl med fødderne, og da det kun blver værre, vælger han

Læs mere

Prøveeksamen Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kommenteret vejledende besvarelse

Prøveeksamen Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kommenteret vejledende besvarelse Økonometr Prøveeksamen Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Kommenteret vejledende besvarelse Resultaterne denne besvarelse er fremkommet ved brug af eksamensnummer 7. Dne

Læs mere

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke d. 23.5.2013 Fastlæggelse af strukturel arbedsstyrke Dokumentatonsnotat tl Dansk Økonom, Forår 2013 For at kunne vurdere økonomens langsgtede vækstpotentale og underlggende saldoudvklng og for at kunne

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.9.2015 C(2015) 6588 fnal KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015 om ændrng af Kommssonens delegerede forordnng (EU) 2015/35 for så vdt angår beregnng

Læs mere

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389..

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Betjenngsvejlednng Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Indholdsfortegnelse Normalvsnng på dsplayet... 3 Grundlæggende betjenng af rumtemperaturregulatoren... 3 Vsnnger og knapper detaljer... 3 Om denne

Læs mere

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved Lgevægt på varemarkedet gen! Sdste gang bestemtes følgende IS-relatonen, der beskrver lgevægten på varemarkedet tl: Y = C(Y T) + I(Y, r) + G εim(y, ε) + X(Y*, ε) Altså er varemarkedet lgevægt, hvs den

Læs mere

42 Prof il. For at sikre vores hø1e kvalitetsniveau og for at

42 Prof il. For at sikre vores hø1e kvalitetsniveau og for at 72 42 42 42 Prof l Mn Trans har sden 1968 været blandt erhvervslvets foretrukne transoorterer Det skyldes kke mndst at v består og ejes af selvstændge vognmænd Det skrer maksmal opmærksomhed og ansvarlghed

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bjarne Vogt, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Dagsorden for mødet er: 1) Kommentarer/godkendelse

Læs mere

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00 Betjenngsvejlednng Trådløs motoraktuator 1187 00 Indholdsfortegnelse Om denne vejlednng... 2 Enhedsoversgt... 3 Monterng... 3 Afmonterng... 3 Spændngsforsynng... 4 Ilægnng af batter... 4 Tlstand ved faldende

Læs mere

Note til Generel Ligevægt

Note til Generel Ligevægt Mkro. år. semester Note tl Generel Lgevægt Varan kap. 9 Generel lgevægt bytteøkonom Modsat partel lgevægt betragter v nu hele økonomen på én gang; v betragter kke længere nogle prser for gvet etc. Den

Læs mere

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Oversgt - - - - - - - - - - -

Læs mere

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol da Installatonsvejlednng 3 Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens ndhold af alkohol Indhold Indhold 1 Vedrørende dn skkerhed........................ 4 1.1 Overhold nstallatons- og brugsanvsnngen...........

Læs mere

H A N D E L S A F T A L E

H A N D E L S A F T A L E H A N D E L S A F T A L E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Defntoner - Fortolknng af Vlkår... 2 2. Erkendelse og accept af rsko... 2 3. Ydelser... 3 4. Handel mellem Net Fonds og Kunden... 4 5.

Læs mere

Metodebeskrivelse for gasprisstatistik.

Metodebeskrivelse for gasprisstatistik. 28. aprl 2009 Sag 4/0820-0200-0026 / LVM Deres ref. Metodebeskrvelse for gasprsstatstk. Der er udvklet en prsstatstk for naturgas. Prsstatstkken omhandler husholdnngskunder og storkunder hele Danmark.

Læs mere

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC da Brugervejlednng 3 da Indholdsfortegnelse Centralkontrolenhed Indholdsfortegnelse 1 Tl nformaton 8 1.1 Illustraton af trnnene 8 1.2 Vse startmenuen 8 1.3

Læs mere

Validering og test af stokastisk trafikmodel

Validering og test af stokastisk trafikmodel Valderng og test af stokastsk trafkmodel Maken Vldrk Sørensen M.Sc., PhDstud. Otto Anker Nelsen Cv.Ing., PhD, Professor Danmarks Teknske Unverstet/ Banestyrelsen Rådgvnng 1. Indlednng Trafkmodeller har

Læs mere

Fysik 3. Indhold. 1. Sandsynlighedsteori

Fysik 3. Indhold. 1. Sandsynlighedsteori Fysk 3 Indhold Termodynamk John Nclasen 1. Sandsynlghedsteor 1.1 Symboler 1.2 Boolsk Algebra 1.3 Betngede Udsagn 1.4 Regneregler 1.5 Bayes' formel 2. Fordelnger 2.1 Symboler 2.2 Bnomal Fordelngen 2.3 ultnomal

Læs mere

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ DK ] Indholdsfortegnelse 1 Indlednng ---------------------------------------------------------------------------------------------- 07 1.1 Om denne manual -------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmerne er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Bodl Schmdt, Lars Provstgaard, Chrstan Holm Nelsen, Maybrtt Pugflod;

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af forandringsteori

Vejledning til udarbejdelse af forandringsteori Afdelngen for erhvervsrettet voksen Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mal uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejlednng tl udarbejdelse forandrngsteor 1. Udarbejdelse

Læs mere

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den II. september2012, kl. 19.00. Der vil være øl, vand og kaffe under mødet

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den II. september2012, kl. 19.00. Der vil være øl, vand og kaffe under mødet 6. Eventuelt Dagsorden: AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL 4. september2012 LmenBo Bolgorgansatonen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 8210 Aarhus V Telefon 8938 2000 post@almenboaarhus.dk www almenboaarhus.dk

Læs mere

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter Marco Gol, Ph.D, & Shahamak Rezae Den Socale Højskole København & Rosklde Unverstetscenter Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 1: tdernes morgen Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 2 : Den ratonelle ndvandrer

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2013. Og den gennemsntlge startløn er nu på den pæne sde af 32.000 kr.

Læs mere

Inertimoment for arealer

Inertimoment for arealer 13-08-006 Søren Rs nertmoment nertmoment for arealer Generelt Defntonen på nertmoment kan beskrves som Hvor trægt det er at få et legeme tl at rotere eller Hvor stort et moment der skal tlføres et legeme

Læs mere

Almindelige bemærkninger

Almindelige bemærkninger Bemærknnger tl lovforslaget Almndelge bemærknnger l. ndlednng 2. Lovforslagets ndhold 2.1. ndførelse af nye sanktoner for overtrædelse af de fællesskabsretlge udbudsregler 2.2. Justerng af standstl-reglerne

Læs mere

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling nalunaerutt - Grønlandsk Lovsamlng Sere C-I 14.december oss Afsnt 5, Gruppe 1 Lb.nr. 9. Aftale om tjenestebolger Grønland I medfør at 15, stk. 2 lov om statens tjenestemænd GrØnland, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

i ". servicecenteret i 2 4 APR. 2014

i . servicecenteret i 2 4 APR. 2014 to g 24-04-20 S MODTAGET C) ". servcecenteret 2 4 APR. 2014 l ) l Advokat Rune Wold Vester Farmagsgade 23 1606 København V J nr ^ozés UDSKRFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET g 0» ' 1 t» l ) o +-04-204--42ld20

Læs mere

Kommunikationsplan for SOF erne og IPG erne i Sønderjylland

Kommunikationsplan for SOF erne og IPG erne i Sønderjylland Kommunkatonsplan for SOF erne og IPG erne Vgtgheden af on og gensdg nformaton fremgår tydelgt af de respektve kommssorer for IPG erne : rne har tl opgave at skre mplementerngen af ndsatserne på de 4 oblgatorske

Læs mere

Bowlingturnering 2015/ 2016

Bowlingturnering 2015/ 2016 Læs de under slagseddel anførte oplysnnger tak & spllernummer skal jo angves, og navn & spllernummer skal gerne passe tl samme bowlngspller, så jeg kke skal tl at gætte hvem der har spllet hvlket resultat

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Fraværende med afbud: Bjarne Vogt Dagsorden for mødet er:

Læs mere

installationsperioden ankom til Flådestation Korsør

installationsperioden ankom til Flådestation Korsør Nr. 1, 2006 Sden sdst den sdste nyhedsbrev har ABSALON lgget ved såvel Flådestaton Korsør som Flådestaton Frederkshavn, for at få nstalleret mere mltært udstyr om bord. Installatonerne blev afsluttet den

Læs mere