K O N K L U S I O N E R SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET. Mandag den 31. august Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K O N K L U S I O N E R SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET. Mandag den 31. august Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr."

Transkript

1 K O N K L U S I O N E R Mandag den 31. august 2010 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 3 Medlemmer: Charlotte Fischer, Region Hovedstaden Jannie Hjerpe, Region Hovedstaden Karsten Skawbo-Jensen, Region Hovedstaden Nina Berrig, Region Hovedstaden Per Seerup Knudsen, Region Hovedstaden Thomas Lykke Pedersen, Fredensborg Kommune Birgit Roswall, Gribskov Kommune Ib Terp, Brøndby Kommune Jørgen Glenthøj, Frederiksberg Kommune Ninna Thomsen, Københavns Kommune (Afbud) Praksisudvalgets formand Birgitte Alling Møller Praksisudvalgets næstformand Dorte Halkjær

2 Indholdsfortegnelse Side: 1. Drøftelse af konklusioner fra møde den 28. juni Godkendelse af dagsorden 4 3. Godkendelse af forslag til sundhedsaftale grundaftalen 5 4. Temadrøftelse: Almen praksis og sundhedsaftale Udmelding af kriterier for forebyggelsespuljen for Statusorientering vedr. tværsektoriel elektronisk kommunikation Orientering fra almen praksis Ledelsesoverblik Eventuelt 17 2

3 Den 31. august 2010 SAG NR. 1 DRØFTELSE AF KONKLUSIONER FRA MØDE DEN 28. JUNI 2010 SAGSFREMSTILLING Der er indkommet bemærkninger fra Per Seerup Knudsen og Nina Berrig til konklusionen på sag nr. 3 - Drøftelse af forslag til sundhedsaftale Per Serup Knudsen foreslår følgende ændring: Den oprindelige formulering "Når en ny overenskomst er indgået, kan det evt. vise sig hensigtsmæssigt med et tillæg til sundhedsaftalen, hvor almen praksis rolle konkretiseres i forhold til implementering af sundhedsaftalen. ændres til "Når en ny overenskomst er indgået, ønsker sundhedskoordinationsudvalget konkret at vurdere behovet for indgåelse af en tillægsaftale til den forestående sundhedsaftale, hvorved almen praksis rolle konkretiseres i forhold til implementering af sundhedsaftalen." Nina Berrig erklærer sig enig i ovenstående ændring, men ønsker den indledt med følgende bemærkning: "De praktiserende læger er en vigtig samarbejdspartner for det fremtidige samarbejde mellem kommunerne og regionen, hvorfor en aktiv medvirken er vigtig for den bedst mulige patientbehandling". Da ændring af konklusionen efter disse bemærkninger ville kræve en ny udsendelse af konklusionen til kommentering hos sundhedskoordinationsudvalgets medlemmer, blev det meddelt medlemmerne, at de indkomne bemærkninger vil blive drøftet på næste møde i udvalget den 31. august 2010 under punktet "Drøftelse af referat fra møde den 28. juni 2010". Eventuel tilretning af konklusionen vil ske efter denne drøftelse. Der vedlægges de oprindelige konklusioner fra udvalgets møde den 28. juni KONKLUSION Sundhedskoordinationsudvalget besluttede følgende tilretning af konklusionerne: Den oprindelige formulering "Når en ny overenskomst er indgået, kan det evt. vise sig hensigtsmæssigt med et tillæg til sundhedsaftalen, hvor almen praksis rolle konkretiseres i forhold til implementering af sundhedsaftalen. ændres til "De praktiserende læger er en vigtig samarbejdspartner for det fremtidige samarbejde mellem kommunerne og regionen, hvorfor en aktiv medvirken er vigtig for den 3

4 bedst mulige patientbehandling. Når en ny overenskomst er indgået, ønsker sundhedskoordinationsudvalget konkret at vurdere behovet for indgåelse af en tillægsaftale til den forestående sundhedsaftale, hvorved almen praksis rolle konkretiseres i forhold til implementering af sundhedsaftalen." For forståelse af ordet tillægsaftale henvises til drøftelsen under punkt 4. Bilagsfortegnelse: 1. Konklusioner fra mødet 28. juni

5 Den 31. august 2010 SAG NR. 2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN SAGSFREMSTILLING Det indstilles, at den udsendte dagsorden lægges til grund for mødets afvikling. KONKLUSION Sundhedskoordinationsudvalget besluttede, at den udsendte dagsorden lægges til grund for mødets afvikling. 5

6 Den 31. august 2010 SAG NR. 3 GODKENDELSE AF FORSLAG TIL SUNDHEDSAFTALE GRUNDAFTALEN SAGSFREMSTILLING Der skal inden udgangen af januar 2011 være indgået nye sundhedsaftaler mellem de enkelte kommuner og regionen for perioden Disse sundhedsaftaler indgås på grundlag af en fælles grundaftale som sundhedskoordinationsudvalget skal godkende som grundlag for de individuelle aftaler. Sundhedskoordinationsudvalget drøftede i møde den 28. juni 2010 oplæg til grundaftale. Sundhedskoordinationsudvalget drøftede især opgave- og ansvarsfordeling for almen praksis, opgaveglidning, styringsmål og monitorering samt telemedicin og velfærdsteknologi. I forhold til almen praksis blev behovet for at sikre, at almen praksis aktivt forpligtes på aftalen drøftet. Emnet tages op på mødet den 31. august 2010 som særskilt tema i sag nr. 4. Opgaveglidning skal løbende drøftes politisk i sundhedskoordinationsudvalget. Der var generel accept af opgaveglidning som noget positivt, når den bygger på kendt grundlag, og den ledsages af den fornødne kompetenceudvikling på tværs af sektorerne. Der skal gennem disse drøftelser findes hensigtsmæssige værktøjer for den samlede håndtering af opgaveglidning. Styringsmål og indholdet i monitorering ønskes konkretiseret, så der bliver et mere ensartet snit igennem aftalen. Telemedicin og velfærdsteknologi, som bliver centrale indsatsområder i aftaleperioden, ønskes styrket i aftalen - gerne med fastsættelse af konkrete styringsmål. Forslaget er tilrettet ud fra disse retningslinjer. Desuden er aftalen gennemgået med henblik på sproglig forenkling og præcisering af styringsmålene i den generelle del. Regionsrådet har den 17. august 2010 behandlet forslaget. Rådet har tiltrådt, at de regionale medlemmer godkender grundaftalen i sundhedskoordinationsudvalget med en tilføjelse på side 8 om, at også sundhedsfremme og forebyggelse drøftes. 6

7 KKR-Hovedstaden behandler forslaget den 25. august 2010 med en anbefaling af, at de kommunale medlemmer af sundhedskoordinationsudvalget godkender grundaftalen for sundhedsaftale Det foreslås, - at sundhedskoordinationsudvalget godkender det foreliggende forslag til grundaftale for sundhedsaftale som grundlag for indgåelse af de individuelle sundhedsaftaler mellem regionen og den enkelte kommune. KONKLUSION Der uddeltes ny udgave af bilag 2 med den korrekte formulering af regionsrådets ønske. Sundhedskoordinationsudvalget godkendte det foreliggende forslag til grundaftale for sundhedsaftale med den af regionsrådet ønskede tilføjelse som grundlag for indgåelse af de individuelle sundhedsaftaler mellem regionen og den enkelte kommune. Bilagsfortegnelse: 1. Forslag til sundhedsaftale Regionsrådets forslag til supplement vedr. sundhedsfremme og forebyggelse 7

8 Den 31. august 2010 SAG NR. 4 TEMADRØFTELSE: ALMEN PRAKSIS OG SUNDHEDSAFTALE SAGSFREMSTILLING På sundhedskoordinationsudvalgets møde den 28. juni 2010 aftaltes, at der på mødet den 31. august 2010 skulle være en drøftelse af almen praksis og sundhedsaftale Det foreslås at følgende deltemaer drøftes: 1. Almen praksis forpligtelse i forhold til sundhedsaftalen Almen praksis deltager i behandlingen af grundaftalen i sundhedskoordinationsudvalget, men indgår ikke som part i de endelige sundhedsaftaler, der alene indgås mellem kommunalbestyrelse og regionsråd. Da grundaftalen må betragtes som udkast i forhold til den endelige sundhedsaftale, er det den juridiske vurdering i regionsadministrationen, at almen praksis ikke formelt er bundet af grundaftalen i de endelige aftaler. På mødet den 28. juni 2010 blev det nævnt, at det evt. kan vise sig hensigtsmæssigt med et tillæg til sundhedsaftalen, hvor almen praksis rolle konkretiseres i forhold til implementering af sundhedsaftalen, når en ny overenskomst med almen praksis er indgået. Det foreslås drøftet, på hvilke områder der er brug for, at almen praksis aktivt forpligtes på aftalen. 2. Fastlæggelse af udviklingsplan for udviklingsopgaver I sundhedsaftalens afsnit om forpligtende samarbejde (side 7) er et af målene, at samarbejdet med de praktiserende læger om implementering af sundhedsaftalen bliver formaliseret bl.a. gennem udarbejdelse af en årlig plan for de udviklingsopgaver, der forventes løftet i fællesskab. Regionen indgår i en koordinerende funktion i forhold til samordning af lokalaftaler, som den enkelte kommune ønsker at indgå med lægerne i kommunen. Det foreslås drøftet, hvorledes processen for udformning af en sådan plan for fælles udviklingsområder ønskes tilrettelagt, og hvilke emner der skal prioriteres i den første plan. 8

9 3. Almen praksis og praksisfællesskaber eller sundhedshuse Det foreslås, at de hidtidige erfaringer med etablering af praksisfællesskaber og sundhedshuse etableret i samarbejde mellem kommuner og praktiserende læger drøftes. Sigtet med drøftelsen er at bidrage til at få identificeret muligheder og barrierer for etableringen, således at samarbejdet om sådanne projekter og regionens mulighed for at bidrage beskrives nærmere. Muligheden for at placere kommunaleog hospitalsopgaver samt andre interessenter bør inddrages i drøftelsen. KONKLUSION Drøftelsen koncentrerede sig om lægernes medvirken til implementering af sundhedsaftalen for og etableringen af praksisfællesskaber. Almen praksis vil gerne indgå i et forpligtende samarbejde om implementering af sundhedsaftalen. Det skal blot ske inden for rammerne af overenskomstsystemets aftalemuligheder. Det er den eneste måde, der kan sikre aftaler, der kan forpligte den enkelte læge og om nødvendigt sanktionere manglende overholdelse. Den nævnte tillægsaftale til sundhedsaftalen kan ikke skabe forpligtelsen. De emner, der skal prioriteres i forbindelse med sundhedsaftalens implementering, kan drøftes og aftales i sundhedskoordinationsudvalget. Det vil almen praksis gerne være med til. Afhængigt af overenskomstens udfald planlægges et forløb så de gode intentioner fra alle parter kan udløse en forpligtende aftale på de områder, hvor parterne finder behov for det.. Sundhedskoordinationsudvalget besluttede at drøfte spørgsmålet igen, når ny landsoverenskomst foreligger. Samtidig drøftes proces og indhold for den i sundhedsaftalen beskrevne udviklingsplan for de opgaver, der involverer almen praksis. Det aftaltes, at regionsadministrationen udarbejder en oversigt over eksisterende 2 aftaler med relevans for sundhedsaftalen. Sundhedskoordinationsudvalget drøftede etableringen af praksisfællesskaber, evt. placeret i sundhedshuse. Det er meget individuelt, hvor barriererne for etableringen ligger. Da barriererne er individuelle er de svære at håndtere generelt. De må håndteres med en tidlig og konkret dialog med de potentielt interesserede læger, men både yngre og ældre læger er interesserede. De yngre fordi det er en ønsket arbejdsform. De ældre fordi det gør deres praksis mere salgbar. De praktiserende læger opfordrede kommunerne til at indtænke den fysiske placering af læger allerede ved planlægningen af nye byområder. 9

10 Den 31. august 2010 SAG NR. 5 UDMELDING AF KRITERIER FOR FOREBYGGELSESPULJEN FOR 2011 SAGSFREMSTILLING I Region Hovedstadens budgetforslag for 2011 forventes der på ny at indgå en pulje til samarbejdsprojekter vedrørende forebyggelse og sundhedsfremme. Puljen forventes i 2011 at være på 5,9 mio. kr. (i 2011 priser). Puljens frigivelse afhænger af den endelige budgetvedtagelse den 26. september Forslag til kriterier for anvendelsen af forebyggelsespuljen for 2011 fremlægges nu for at sikre udmelding af puljen umiddelbart efter regionens budgetvedtagelse. Formålet med puljen er at understøtte det regionale samarbejde med kommunerne om sundhedsfremme og forebyggelse i gråzonen mellem den kommunale og den regionale opgavevaretagelse. Kriterier for tildeling af midler Projekterne skal bygge på evidens. Projekterne skal være økonomisk selvbærende efter projektperioden, så videreførelse er sikret. Der kan ydes støtte til projekter, der genererer ny, anvendelig og systematiseret viden, der let kan deles mellem flere aktører i sundhedstrekanten i hovedstadsregionen, og til projekter, hvor kendt viden implementeres eller spredes. Af projektbeskrivelsen skal fremgå, hvordan man vil sikre projektets forankring, indgå i videndeling samt planer for videreførelse af projektet efter projektperiodens ophør. Der ønskes projekter med en vis volumen. Volumen kan blandt andet opnås gennem samarbejdsprojekter imellem flere kommuner. Projekter med et samlet budget på over kr. vil blive foretrukket. Projekterne skal have aktivitetsmæssig tyngde i 2011 og Projekter med afsæt i samordningsudvalgene ses gerne. Forslag til emner Støtte til sikring af sammenhæng mellem sektorerne i forbindelse med særlige indsatser over for ældre medicinske patienter, herunder forebyggelse af indlæggelser/genindlæggelser Forebyggende indsatser over for børn og unge i risikogrupper i snitfladen mellem den borgerrettede og patientrettede forebyggelse 10

11 Tværsektorielle samarbejdsprojekter om forebyggelsesindsatser i gråzonen mellem den kommunale og den regionale opgavevaretagelse. Fx forebyggende indsatser inden for bl.a. KRAM-faktorerne blandt patienterne Samarbejdsprojekter indenfor det psykiatriske område, herunder projekter vedrørende børn af psykisk syge forældre Praksisområdet. Fx vedrørende udvikling af praksisfællesskaber og organisationsudvikling Patientsikkerhed i forbindelse med sektorovergange. Fx projekter vedrørende det tværsektorielle samarbejde samt organisering af arbejdet med utilsigtede hændelser, der opstår i tværsektorielle patientforløb Anvendelse af eksisterende telemedicinske løsninger. Fx om samarbejdet på tværs af sektorer om udbredelse af anvendelse af telemedicinske løsninger Støtte til modning af tværsektorielle samarbejdsprojekter i gråzonen mellem den kommunale og den regionale opgavevaretagelse med henblik på ansøgning af projektstøtte i en senere ansøgningsrunde. Faglig kvalitetssikring Et fælles regionalt/kommunalt vurderingsudvalg vil vurdere projektansøgningerne inden endelig godkendelse i sundhedskoordinationsudvalget. Projektansøgningerne vil blive bedømt i forhold til det tværsektorielle samarbejde, projekternes design, beskrivelsen af projekternes formål og mål, beskrivelsen af metoden og evaluerings- og implementeringsovervejelser. Det anbefales, at Vurderingsudvalget fra forebyggelsespuljen for 2010 også vurderer projekter i Forebyggelsespuljen for Projekterne skal søges på et særligt ansøgningsskema. Ansøgerkreds Ansøgerkredsen er kommuner, hospitaler og almen praksis. Da puljen skal understøtte samarbejdet mellem den kommunale og den regionale opgaveløsning, skal der som minimum indgå to af parterne som ansøgere. Ansøgninger fra hospitaler skal være formuleret i fællesskab med en eller flere kommuner. Almen praksis kan også indgå i ansøgerkredsen. Ansøgninger fra en eller flere kommuner skal være formuleret i fællesskab med et hospital. Almen praksis kan også indgå i ansøgerkredsen. Ansøgninger fra almen praksis skal være formuleret i samarbejde med en eller flere kommuner og/eller hospitaler. En forudsætning for bevilling af puljemidler er, at halvdelen af den samlede projektudgift sker ved kommunal finansiering. 11

12 Tids- og procesplan Efter godkendelse af regionens budget sendes offentliggørelse af forebyggelsespuljen 2011 ud til samordningsudvalgene, kommunerne, hospitaler, psykiatriske centre og til praksisområdet. Ansøgningsfristen sættes til 17. december Projekterne vil herefter blive vurderet i Vurderingsudvalget, således at sundhedskoordinationsudvalget kan behandle og tage stilling til ansøgningerne på dets møde i februar/marts Kommunerne kan søge med forbehold for endelig politisk godkendelse. Status på forebyggelsespuljen Der er udarbejdet et notat, som beskriver status på projekterne finansieret af forebyggelsespuljen Størstedelen af projekterne finansieret af forebyggelsespuljen 2007 er afrapporterede, mens der stadig afventes afrapportering fra projekter finansieret af forebyggelsespuljen De fleste af projekterne finansieret af forebyggelsespuljen 2009 og 2010 er endnu ikke afsluttede. Notatet er vedhæftet som bilag 1. KONKLUSION Sundhedskoordinationsudvalget godkendte udmelding af kriterier for forebyggelsespulje 2011, idet dog - formuleringen om evidens ændres til eksisterende relevant viden og evidens, - indsatser over for psykisk syge børn nævnes eksplicit i forslaget til emner, og - ansøgninger fra almen praksis søges fremmet gennem bistand til formulering af projekter fra Kvalitetsudvalget for almen praksis og Koncern Praksis. Bilagsfortegnelse: 1. Statusnotat vedr. forebyggelsespuljen

13 Den 31. august 2010 SAG NR. 6 STATUSORIENTERING VEDR. TVÆRSEKTORIEL ELEKTRONISK KOMMUNIKATION SAGSFREMSTILLING Som led i en styrkelse af implementeringen af tværsektoriel elektronisk kommunikation, har regionen fået midler fra kronikerpuljen til at gennemføre et projekt (Projekt 6 Styrket indsats af implementering af elektronisk kommunikation ved sektorovergange ). Der er fra den 1. juni 2010 ansat fem implementeringskonsulenter i Koncern IT, der sammen med øvrige ansatte i Koncern IT udgør et team, der skal understøtte såvel udviklings- som implementeringsaktiviteter i relation til elektronisk kommunikation på tværs af sektorer. Hver implementeringskonsulent er tilknyttet et planområde og står til rådighed for både kommuner, hospital og praksis med know how og værktøjer i relation til implementering. Projektet gennemføres gennem et tættere og mere forpligtende samarbejde i de enkelte samordningsudvalg, som hver især har etableret en it-arbejdsgruppe, der skal sikre gensidig forpligtelse mellem parterne ved styrkelse og koordination af implementeringen af tværsektoriel elektronisk kommunikation i det enkelte optageområde. Der har været afholdt møder i de fleste it-arbejdsgrupper, og der er for samtlige grupper lagt planer for de kommende møder. De fleste grupper har etableret sig med delt formandskab bestående af en it-repræsentant fra det pågældende hospital og en kommunal klyngeformand. Tilbagemeldingerne fra de indledende møder er positive, og der er store forventninger til den nye samarbejdsstruktur. I bilag 1 opsummeres status på samt udfordringer i relation til implementering af de enkelte meddelelsestyper Monitorering Region Hovedstaden arbejder på at udvikle monitorering af tværsektoriel elektronisk kommunikation. Det forventes, at de første opgørelser i forhold til tidstro registrering af kommune-advis, rettidig afsendelse af epikriser, elektroniske henvisninger samt elektroniske genoptræningsplaner vil blive klar i løbet af efteråret Monitoreringen udvides i løbet af 2011 til yderligere at omfatte varslingsmeddelelse, melding om færdigbehandling, udskrivningsrapport, ambulant notat samt bookingsvar. 13

14 KONKLUSION Sundhedskoordinationsudvalget tog orienteringen til efterretning. Bilagsfortegnelse: 1. Statusnotat vedr. elektronisk kommunikation 14

15 Den 31. august 2010 SAG NR. 7 ORIENTERING FRA ALMEN PRAKSIS SAGSFREMSTILLING Under dette punkt vil repræsentanter for almen praksis kunne orientere. KONKLUSION Birgitte Alling Møller oplyste, at der i henhold til praksisplanen som følge af befolkningsudviklingen er udløst 19 nye lægekapaciteter. 6 kapaciteter er reserveret til særlige områder og indefrosset indtil videre. 13 kapaciteter udløses i de kommuner, hvor der er flest patienter pr. læge. Kapaciteter er primært udbudt til udvidelse af eksisterende praksis/etablering af nye flerlægepraksis. Det er svært at rekruttere læger, og der er ikke stor søgning til at etablere sig som 0-yderpraksis i de sårbare områder, hvor der er lægeunderskud eller mange borgere med store sundheds- og socialproblemer. Der gennemføres aktuelt et forskningsprojekt på feltet. 15

16 Den 31. august 2010 SAG NR. 8 LEDELSESOVERBLIK SAGSFREMSTILLING For at følge udviklingen i samarbejdet mellem kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden udarbejdes der løbende ledelsesinformation. Ledelsesoverblikkets formål er at skabe overblik og sætte fokus på udviklingen på centrale områder. Spørgsmål af typen hvorfor bliver ikke besvaret med ledelsesoverblikket, men kræver iværksættelse af yderligere analyser. Data til ledelsesoverblikket trækkes i e-sundhed. Der er kun medtaget registreringer for borgere med bopæl i Region Hovedstaden, der er behandlet på Region Hovedstadens hospitaler. Borgere, der er blevet behandlet på private hospitaler eller hospitaler i andre regioner, er således ikke medtaget. Månedsvis laves der ledelsesoverblik vedrørende: Genoptræningsplaner 0-dagsindlæggelser Genindlæggelser og Færdigbehandlede dage Kvartalsvis laves der ledelsesoverblik vedrørende følgende otte diagnoser, hvor indlæggelser/genindlæggelse kan forebygges: Lungebetændelse Dehydration Blærebetændelse Forstoppelse Blodmangel Brud Mave-tarm betændelse Tryksår. I vedlagte ledelsesoverblik for perioden januar til juni 2010, angives alene talmæssige oplysninger på regionsniveau. Kommune- og hospitalsoplysninger vises som grafer og diagrammer. I det samlede ledelsesoverblik, der udsendes til kommuner og hospitaler gengives taloplysninger for de enkelte kommuner og hospitaler, samt tal for de enkelte samordningsudvalg. Ansvaret på at følge op på ledelsesoverblikket ligger i den enkelte organisation og drøftes i samordningsudvalgene. Der skal følges op på resultater, der afviger fra det 16

17 forventede eller de fastlagte målsætninger. Der er særlig bevågenhed i forhold til resultater på områder, hvor udviklingen går i forkert retning som for eksempel flere specialiserede genoptræningsplaner og flere færdigbehandlede. Det indstilles, at ledelsesoverblikket tages til efterretning. KONKLUSION Sundhedskoordinationsudvalget tog orienteringen til efterretning. Bilagsfortegnelse: 1. Ledelsesinformation vedrørende sundhedsaftalerne for perioden januar juni Ledelsesinformation vedrørende genindlæggelser for perioden januar juni

18 Den 31. august 2010 SAG NR. 9 EVENTUELT Der blev intet fremført under dette punkt. 18

KONKLUSIONER SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET. Tirsdag den 26. november Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr.

KONKLUSIONER SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET. Tirsdag den 26. november Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr. KONKLUSIONER Tirsdag den 26. november 2013 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 5 Medlemmer: Charlotte Fischer, Region Hovedstaden Julie Herdal Molbech, Region Hovedstaden (Afbud)

Læs mere

D A G S O R D E N SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET. Mandag den 28. juni Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr.

D A G S O R D E N SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET. Mandag den 28. juni Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr. D A G S O R D E N Mandag den 28. juni 2010 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 2 Medlemmer: Charlotte Fischer, Region Hovedstaden Jannie Hjerpe, Region Hovedstaden Karsten Skawbo-Jensen,

Læs mere

K O N K L U S I O N E R SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET. Mandag den 28. juni Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr.

K O N K L U S I O N E R SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET. Mandag den 28. juni Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr. K O N K L U S I O N E R Mandag den 28. juni 2010 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 2 Medlemmer: Charlotte Fischer, Region Hovedstaden Jannie Hjerpe, Region Hovedstaden Karsten Skawbo-Jensen,

Læs mere

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune Telefon Direkte Mail Web Koncern Plan og Udviklng Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød 48 20 50 00 48 20 54 16 Henriette.bager@regionh.dk www.regionh.dk Dato: Sagsnr.: Arkiv: Sagsbeh.: henbag

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

D A G S O R D E N SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET. Tirsdag den 16. november 2010. Kl. 8.30. Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr.

D A G S O R D E N SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET. Tirsdag den 16. november 2010. Kl. 8.30. Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr. D A G S O R D E N Tirsdag den 16. november 2010 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 4 Medlemmer: Charlotte Fischer, Region Hovedstaden Jannie Hjerpe, Region Hovedstaden Karsten Skawbo-Jensen,

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2011.

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2011. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5411 Web www.regionh.dk Ref.: Line Sønderby Christensen Ansøgningsskema

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 1 Forebyggelse 070314 Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 20. september 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 7 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels DAGSORDEN Den Administrative Styregruppe Den Administrative Styregruppe MØDETIDSPUNKT 24-04-2015 13:00 MØDESTED H2 MEDLEMMER Christian Worm Torben Laurén Niels-Peter Møller Katja Kayser Mette Riegels Sven

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 REGION HOVEDSTADEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 17. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Frederikssund

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2011.

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2011. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5411 Web www.regionh.dk Ref.: Line Sønderby Christensen Ansøgningsskema

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 10-06-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Praksisplanudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 10-06-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Praksisplanudvalget - mødesager BESLUTNINGER Praksisplanudvalget - mødesager Praksisplanudvalget MØDETIDSPUNKT 10-06-2014 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Borgmester Jørgen Glenthøj, Frederiksberg Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

K O N K L U S I O N E R SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET. Tirsdag den 16. november Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr.

K O N K L U S I O N E R SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET. Tirsdag den 16. november Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr. K O N K L U S I O N E R Tirsdag den 16. november 2010 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 4 Medlemmer: Charlotte Fischer, Region Hovedstaden Jannie Hjerpe, Region Hovedstaden Karsten

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN HILLERØD KOMMUNE 18. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Hillerød Kommune

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Halsnæs Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Halsnæs Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN HALSNÆS KOMMUNE 24. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Halsnæs Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Halsnæs Kommune og

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALG VEDR. SUNDHED Tirsdag den 29. august 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale 23 Møde nr. 4.

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALG VEDR. SUNDHED Tirsdag den 29. august 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale 23 Møde nr. 4. B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALG VEDR. SUNDHED Tirsdag den 29. august 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale 23 Møde nr. 4 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

D A G S O R D E N SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET. Tirsdag den 11. september 2007. Kl. 8.30. Regionsgården i Hillerød, mødelokale H23. Møde nr.

D A G S O R D E N SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET. Tirsdag den 11. september 2007. Kl. 8.30. Regionsgården i Hillerød, mødelokale H23. Møde nr. D A G S O R D E N Tirsdag den 11. september 2007 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H23 Møde nr. 4 Medlemmer: Kirsten Lee, Region Hovedstaden Per Seerup Knudsen, Region Hovedstaden Nina Berrig,

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner.

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner. REGION HOVEDSTADEN HELSINGØR KOMMUNE 24. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Helsingør Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Helsingør Kommune

Læs mere

D A G S O R D E N SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET. Mandag den 14. september Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr.

D A G S O R D E N SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET. Mandag den 14. september Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr. D A G S O R D E N Mandag den 14. september 2009 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 4 Medlemmer: Kirsten Lee, Region Hovedstaden Per Seerup Knudsen, Region Hovedstaden Nina Berrig,

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2011.

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2011. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5411 Web www.regionh.dk Ref.: Line Sønderby Christensen Ansøgningsskema

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

Notat. Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet. Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010

Notat. Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet. Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010 Notat Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010 Vedrørende: Bilag: - Samarbejdsstruktur vedr. sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.00-10.00 i mødelokale H4 *

Læs mere

DAGSORDEN SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET. Tirsdag den 19. marts Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr. 2

DAGSORDEN SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET. Tirsdag den 19. marts Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr. 2 DAGSORDEN Tirsdag den 19. marts 2013 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 2 Medlemmer: Charlotte Fischer, Region Hovedstaden Karsten Skawbo-Jensen, Region Hovedstaden Lise Müller,

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.00-09.00 i mødelokale

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2011.

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2011. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5411 Web www.regionh.dk Ref.: Line Sønderby Christensen Ansøgningsskema

Læs mere

UNDERUDVALGET VEDR. PRAKSIS - OG FOREBYGGELSESOMRÅDET. Tirsdag den 25. marts 2008. Kl. 16.00 19.00. Regionsgården i Hillerød, mødelokale H-4

UNDERUDVALGET VEDR. PRAKSIS - OG FOREBYGGELSESOMRÅDET. Tirsdag den 25. marts 2008. Kl. 16.00 19.00. Regionsgården i Hillerød, mødelokale H-4 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN UNDERUDVALGET VEDR. PRAKSIS - OG Tirsdag den 25. marts 2008 Kl. 16.00 19.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H-4 Møde nr. 2 Medlemmer: Vibeke Rosdahl (B) - formand Per

Læs mere

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner.

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner. 1 REGION HOVEDSTADEN ALLERØD KOMMUNE 25. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Allerød Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Allerød Kommune

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 28. juni 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 4 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

Sundhedsaftalen Oplæg v. Per Seerup og Ninna Thomsen

Sundhedsaftalen Oplæg v. Per Seerup og Ninna Thomsen Sundhedsaftalen 2015 2018 Oplæg v. Per Seerup og Ninna Thomsen Sundhedskoordinationsudvalget sammensætning Fra Regionen: Regionsrådsmedlem Per Seerup Knudsen (A) (formand) Regionsrådsmedlem Pia Illum (A)

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED Tirsdag den 20. juni 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3.

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED Tirsdag den 20. juni 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3. B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget Tirsdag den 20. juni 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3 Medlemmer: Vibeke Rosdahl Jens-Ole Andersen Sophie

Læs mere

Høringsvar til praksisplanen

Høringsvar til praksisplanen Dato: 6. september 2016 Brevid: 3045629 Primær Sundhed Høringsvar til praksisplanen Praksisplanen for Almen praksis har været sendt til rådgivning og vejledning hos Sundhedsstyrelsen samt til høring hos

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN HØRSHOLM KOMMUNE

REGION HOVEDSTADEN HØRSHOLM KOMMUNE 1 Udkast til godkendelse af Sundhedsudvalget den 2. sep. REGION HOVEDSTDEN HØRSHOLM KOMMUNE xx. xx. xx. (dato indsættes) Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hørsholm Kommune

Læs mere

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 15. juni Kl på Regionsgården i H7. Møde nr. 11. Medlemmer:

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 15. juni Kl på Regionsgården i H7. Møde nr. 11. Medlemmer: K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN 15. juni 2011 Kl. 17.00 på Regionsgården i H7 Møde nr. 11 Medlemmer: Lise Müller (F), formand Jannie Hjerpe (F) Per Seerup Knudsen (A) Karin Helweg-Larsen (Ø)

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 13.00-14.00 i mødelokale H3 *

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 11-01-2011 Dato: 15-12-2010 Sag nr.: KB 11 Sagsbehandler: Janne Egelund Andersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN DRAGØR KOMMUNE

REGION HOVEDSTADEN DRAGØR KOMMUNE REGION HOVEDSTDEN DRGØR KOMMUNE 21. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Dragør Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Dragør Kommune og Region

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Bilag 1. Oplæg til vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Bilag 1. Oplæg til vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Dato 09-11-2017 NCHO/NIVG/ELSD Sagsnr. 4-1010-336/1 Bilag 1. Oplæg til vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Dette oplæg danner baggrund for arbejdsgruppens drøftelser på 2. workshop

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 13. august 2009. Nr. 778. Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Albertslund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Albertslund Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN ALBERTSLUND KOMMUNE 20. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Albertslund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Albertslund

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN HØRSHOLM KOMMUNE

REGION HOVEDSTADEN HØRSHOLM KOMMUNE 1 Kommune Hørsholm Klynge Gribskov Seneste revision 21. september 2010 / 25. oktober 2010/1. november/051110 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Gribskov- Klyngen\Hørsholm

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019

Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019 Punkt 6. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019 2019-001411 Sundheds- og Kulturudvalget, Beskæftigelsesudvalget, og Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen 2019. Møde den

Læs mere

Obligatorisk oversigtsskema vedrørende sundhedsaftalen indgået i valgperioden 1. januar december Region Hovedstaden Gribskov Kommune

Obligatorisk oversigtsskema vedrørende sundhedsaftalen indgået i valgperioden 1. januar december Region Hovedstaden Gribskov Kommune Obligatorisk oversigtsskema vedrørende sundhedsaftalen indgået i valgperioden 1. januar 2010 31. december 2013 Vejledning: Dette oversigtsskema skal udfyldes og indsendes til Sundhedsstyrelsen sammen med

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H6 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Fra Ældresagen: Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden

Fra Ældresagen: Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden Patientinddragelsesudvalget Tværsektoriel udvikling PROTOKOL Møde i: Patientinddragelsesudvalget Dato: 26. august 2015 Kl.: 16.00-18.00 Sted: Regionsgården, Kongens Vænge 2, Hillerød, lokale H 5 Kongens

Læs mere

K O N K L U S I O N E R SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET. Tirsdag den 17. juni 2008. Kl. 8.30. Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr.

K O N K L U S I O N E R SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET. Tirsdag den 17. juni 2008. Kl. 8.30. Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr. K O N K L U S I O N E R Tirsdag den 17. juni 2008 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 3 Medlemmer: Kirsten Lee, Region Hovedstaden Per Seerup Knudsen, Region Hovedstaden DELTOG TIL

Læs mere

Sundhedsaftalens generelle del (politisk oplæg)

Sundhedsaftalens generelle del (politisk oplæg) Sundhedsaftalens generelle del (politisk oplæg) Indledning Sundhedsaftalen skal understøtte, at borgeren oplever sammenhæng og kvalitet i det samlede sundhedsvæsen. Sundhedsaftalen virker i spændingsfeltet

Læs mere

Dagsorden: 1. Orientering om Sund Vækst plan og Røgfrit København v. Jens Egsgaard og Ane Friis Bendix

Dagsorden: 1. Orientering om Sund Vækst plan og Røgfrit København v. Jens Egsgaard og Ane Friis Bendix [Ref. nr.] Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Direktionen Telefon Direkte Fax Mail Web 3531 3531 3531 6749 mchr0085@bbh.regionh.dk www.regionh.dk Dato: 19. juni 2013 Referat fra møde i Samordningsudvalget

Læs mere

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 28. september Kl på Regionsgården i H6. Møde nr. 6. Medlemmer:

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 28. september Kl på Regionsgården i H6. Møde nr. 6. Medlemmer: K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN 28. september 2010 Kl. 17.00 på Regionsgården i H6 Møde nr. 6 Medlemmer: Jannie Hjerpe (F), formand Julie Herdal Molbech (F) Per Seerup Knudsen (A) Lene Kaspersen

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN RUDERSDAL KOMMUNE

REGION HOVEDSTADEN RUDERSDAL KOMMUNE REGION HOVEDSTDEN RUDERSDL KOMMUNE 20. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Rudersdal Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Rudersdal Kommune

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 05-09-2014 12:00. Mødelokale H6-H7-H8. Praksisplanudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 05-09-2014 12:00. Mødelokale H6-H7-H8. Praksisplanudvalget - mødesager BESLUTNINGER Praksisplanudvalget - mødesager Praksisplanudvalget MØDETIDSPUNKT 05-09-2014 12:00 MØDESTED Mødelokale H6-H7-H8 MEDLEMMER Borgmester Jørgen Glenthøj, Frederiksberg Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H5 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per Seerup

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTDEN FURESØ KOMMUNE 19. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Furesø Kommune og Region

Læs mere

KONKLUSIONER SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET. Fredag den 8. februar Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr.

KONKLUSIONER SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET. Fredag den 8. februar Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr. KONKLUSIONER SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET Fredag den 8. februar 2013 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 1 Medlemmer: Charlotte Fischer, Region Hovedstaden Karsten Skawbo-Jensen,

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum Sundhed en fælles opgave Sundhedsaftalen 2010-2014 Indledning Kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner og Region Sjælland ønsker med denne aftale at sætte sundhed som en fælles opgave på dagsordenen i såvel

Læs mere

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget.

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 4511 2020 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: LPP Dato: 10.

Læs mere

Implementering og udbredelse af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser

Implementering og udbredelse af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser Satspuljeopslag: Implementering og udbredelse af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser Ansøgningsfrist den 5. april 2018 kl. 12.00 Som led i satspuljeaftalen på sundheds- og ældreområdet

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor Torsdag 27.08.2015 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Praksisplan for fysioterapi 2015-19 3 Høring omkring Almen

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Afdeling: Faaborg Midtfyn kommune Udarbejdet af: Ulrik Christensen Journal nr.: E mail: uschr@rfmk.dk Dato: 7. februar 2017 Telefon: 7353 6087 Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Tidspunkt:

Læs mere

Sundhedsbrugerrådet, 13. oktober Sundhedsaftaler i Region Syddanmark

Sundhedsbrugerrådet, 13. oktober Sundhedsaftaler i Region Syddanmark Sundhedsbrugerrådet, 13. oktober 2011 Sundhedsaftaler i Region Syddanmark Krav til sundhedsaftaler Der skal som minimum indgås sundhedsaftaler vedr.: Indlæggelse og udskrivningsforløb Genoptræning Behandlingsredskaber

Læs mere

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen.

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen. Resume af hovedpunkterne i sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og Københavns Kommune 1.0 Sundhedsaftalens opbygning Københavns Kommunes sundhedsaftale består af den generelle ramme for de individuelle

Læs mere

Forslag til ledelsesinformation i forhold til de seks prioriterede indsatsområder

Forslag til ledelsesinformation i forhold til de seks prioriterede indsatsområder Forslag til ledelsesinformation i forhold til de seks prioriterede indsatsområder Baggrund: Det Administrative Kontaktforum besluttede i mødet den 15. juni, at økonomi, kvalitet og effekt skulle vurdere,

Læs mere

D A G S O R D E N SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET. Tirsdag den 27. november Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr.

D A G S O R D E N SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET. Tirsdag den 27. november Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr. D A G S O R D E N SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET Tirsdag den 27. november 2012 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 5 Medlemmer: Charlotte Fischer, Region Hovedstaden Karsten Skawbo-Jensen,

Læs mere

Baggrund Det samlede akutområde varetages af hospitalerne, 1813/vagtlægerne, almen praksis og kommunerne.

Baggrund Det samlede akutområde varetages af hospitalerne, 1813/vagtlægerne, almen praksis og kommunerne. Notat Juli 2017 Kommissorium udviklingen af akutområdet 2018 Indledning I udviklingen af det borgernære sundhedsvæsen spiller akutområdet og udviklingen af indsatserne og samspillet med hospital, almen

Læs mere

KVALITETSUDVALGET Torsdag den 13. oktober Kl til i H4 på regionsgården. Møde nr. 16

KVALITETSUDVALGET Torsdag den 13. oktober Kl til i H4 på regionsgården. Møde nr. 16 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Torsdag den 13. oktober 2011 Kl. 16.30 til 19.00 i H4 på regionsgården Møde nr. 16 Medlemmer: Kirsten Lee (formand) Thor Grønlykke Karin Dubin Jannie Hjerpe Karsten

Læs mere

DAGSORDEN SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET. Fredag den 7. juni Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr. 3

DAGSORDEN SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET. Fredag den 7. juni Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr. 3 DAGSORDEN Fredag den 7. juni 2013 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 3 Medlemmer: Charlotte Fischer, Region Hovedstaden Karsten Skawbo-Jensen, Region Hovedstaden Lise Müller, Region

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG Mandag den 7. april 2008 Kl. 14.30 i Distriktspsykiatrisk Center Ydre Nørrebro, Nannasgade 28, 2200 København

Læs mere

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler VEJ nr 9406 af 04/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2018 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 4-1010-336/1 Senere ændringer

Læs mere

Referat (åben dagsorden)

Referat (åben dagsorden) Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 17. juni 2009 /LISPOU Refer (åben dagsorden) fra mødet i Samarbejdsudvalget på kiropraktorområdet 27. maj 2009 !"# $"%!"&! $"%!# # $"% '(" $"% Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Dato 23-02-2018 Sagsnr. 4-1010-336/1 PLAN plan@sst.dk Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler 1 Indledning Rammerne for sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler er fastlagt i

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lov nr. 546 af 24. juni 2005, fastsættes: 1. Regionsrådet

Læs mere

Herlev Seneste revision 20/9-2010

Herlev Seneste revision 20/9-2010 1 Kommune Furesø Klynge Herlev Seneste revision 20/9-2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\llonger\Fælles - alle klynger\grundskabelon tillægsaftaler2011-2014.doc REGION

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Referat fra møde i arbejdsgruppen vedr. genoptræning den 3. september 2015

Referat fra møde i arbejdsgruppen vedr. genoptræning den 3. september 2015 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i arbejdsgruppen vedr. genoptræning den 3. september 2015 Deltagere:

Læs mere

Monitorering af fælles forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner

Monitorering af fælles forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner Monitorering af fælles forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner I udmøntningsplanen for handlingsplanen for den ældre medicinske patient afsættes 97,4 mio. til etablering af

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER 1. møde 2014 - Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00

Læs mere

K O N K L U S I O N E R SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET. Mandag den 23. november 2009. Kl. 8.30. Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr.

K O N K L U S I O N E R SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET. Mandag den 23. november 2009. Kl. 8.30. Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr. K O N K L U S I O N E R Mandag den 23. november 2009 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 5 Medlemmer: Kirsten Lee, Region Hovedstaden Per Seerup Knudsen, Region Hovedstaden Nina Berrig,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune Regionsrådet Region Sjælland modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Sjælland og kommunalbestyrelsen

Læs mere

KONKLUSIONER SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET. Tirsdag den 27. november Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr.

KONKLUSIONER SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET. Tirsdag den 27. november Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr. KONKLUSIONER SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET Tirsdag den 27. november 2012 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 5 Medlemmer: Charlotte Fischer, Region Hovedstaden Karsten Skawbo-Jensen,

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Region Hovedstaden Indsæt af obje 1. Højre vælg G 2. Sæt tegneh 3. Vælg Sundhedsaftale 2015-2018 Navn enuen idefod r Navn er står ivelse

Læs mere

Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar

Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar 19.03.2019 Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar S. 5 afsnit 1 Visioner PÅ BORGERENS PRÆMISSER Vi arbejder ud fra en værdi om, at vi sætter borgeren først. Det betyder, at vi inddrager

Læs mere

Referat fra møde i Koordinationsgruppen

Referat fra møde i Koordinationsgruppen Aarhus Universitetshospital Planlægning Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Referat fra møde i Koordinationsgruppen Tid og sted: Den 06.05.2014, kl. 10.00-12.00 Mødelokale 3,

Læs mere

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 28. april 2010. Kl. 16.30 på Regionsgården i H6 OBS MØDE- TIDSPUNKT. Møde nr. 3. Medlemmer:

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 28. april 2010. Kl. 16.30 på Regionsgården i H6 OBS MØDE- TIDSPUNKT. Møde nr. 3. Medlemmer: D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN 28. april 2010 Kl. 16.30 på Regionsgården i H6 OBS MØDE- TIDSPUNKT Møde nr. 3 Medlemmer: Lise Müller (F), formand Per Seerup Knudsen (A) Jannie Hjerpe (F) Karin Helweg-Larsen

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hvidovre Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hvidovre Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTDEN HVIDOVRE KOMMUNE 22. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hvidovre Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Hvidovre Kommune

Læs mere