DDA Datamateriale Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- -----------"

Transkript

1 DDA Datamateriale Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen, Lars Torpe, Sanne Clement, Mette Tobiasen, Jens Christian Tonboe, Ole Borre, Lise Togeby, Hans Jørgen Nielsen, Bjarne Hjorth Andersen og Ulrik Kjær PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale bør såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses.

2 "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/ artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000), som oprindeligt blev indsamlet af Danmarks Statistik for Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen, Lars Torpe, Sanne Clement, Mette Tobiasen, Jens Christian Tonboe, Ole Borre, Lise Togeby, Hans Jørgen Nielsen, Bjarne Hjorth Andersen og Ulrik Kjær. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-15219). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer bør i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Forslag til bibliografisk reference FORORD Datamateriale DDA Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000). Primærundersøgere: Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen, Lars Torpe, Sanne Clement, Mette Tobiasen, Jens Christian Tonboe, Ole Borre, Lise Togeby, Hans Jørgen Nielsen, Bjarne Hjorth Andersen og Ulrik Kjær. DDA udgave (ved Birgitte Grønlund Jensen og Bernhard Hansen). Dansk Data Arkiv datafil (1069 respondenter, 122 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (167 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af Danmarks Statistik for Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen, Lars Torpe, Sanne Clement, Mette Tobiasen, Jens Christian Tonboe, Ole Borre, Lise Togeby, Hans Jørgen Nielsen, Bjarne Hjorth Andersen og Ulrik Kjær, og som, sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter, blev afleveret til DDA med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse.

3 Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Birgitte Grønlund Jensen og Bernhard Hansen i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-15219: Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000). Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker; der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det bagest optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed trykt i et mindre oplag. Spørgeskemaet er optrykt og scannet i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV DECEMBER 2003 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og

4 klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes, foruden en kort beskrivelse af emnet, en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning) som datamaterialet har været underkastet i DDA med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret, som muligt, med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske

5 arkiver er at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS. Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan

6 her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst der står i spørgeskemaet, for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau; dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår), samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen som viser "antal" angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE

7 Titel: Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D). Undersøgelsens placering i klynge(r): videns- og holdningsforskning. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: miljø; miljø, holdning til; videnskab; tillid til videnskab; Gud; opfattelse af Gud; luftforurening; pesticider; kemikalier; drivhuseffekt; genmanipulation; underskriftsindsamling; miljødemonstration; atomkraftværker. Sprog anvendt i denne undersøgelse: Dansk. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-15219: Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000). Primærundersøgere: Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen, Lars Torpe, Sanne Clement, Mette Tobiasen, Jens Christian Tonboe, Ole Borre, Lise Togeby, Hans Jørgen Nielsen, Bjarne Hjorth Andersen og Ulrik Kjær. DDA udgave (ved Birgitte Grønlund Jensen og Bernhard Hansen). Dansk Data Arkiv datafil (1069 respondenter, 122 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (167 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): Andersen, Jørgen Goul. AUC: Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning. Fibigerstræde 1, DK-9220 Aalborg Øst. Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): (A) Andersen, Jørgen Goul; Andersen, Johannes; Tobiasen, Mette; Torpe, Lars; Clement, Sanne; (B) Borre, Ole; Togeby, Lise; (C) Nielsen, Hans Jørgen; (D) Kjær, Ulrik; (E) Tonboe, Jens Christian; (F) Andersen, Bjarne Hjorth. (A) AUC: Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning; (B) AU: Institut for Statskundskab; (C) KU: Institut for Statskundskab; (D) SDU: Institut for Statskundskab; (E) AUC: Institut for Sociale Forhold og Organisation; (F) KU: Sociologisk Institut. (A) Fibigerstræde 1, DK-9220 Aalborg Øst; (B) Universitetsparken, DK-8000 Århus C.; (C) Rosenborggade 15, DK-1130 København K; (D) Campusvej 55, DK-5230 Odense M; (E) Kroghstræde 5, DK-9220 Ålborg Ø; (F) Linnégade 22, DK-1361 København K. Dataindsamler: Danmarks Statistik. Sejrøgade 11, DK-2100 København Ø. Økonomisk sponsor: Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd. Holmens Kanal 7, DK-1060 København K.

8 ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Undersøgelsen indeholder oplysninger om miljømæssige værdier, holdninger og handlinger. Holdning til bl.a. videnskab, økonomi og miljø samt effektivitet af miljøforanstaltninger undersøges. ISSP (International Social Survey Programme) er et internationalt samarbejde med 49 deltagende lande Følgende baggrundsvariable er medtaget i undersøgelsen: Alder, køn, civilstand, antal personer i husstanden, skoleuddannelse; fuldtids-uddannelse; respondentens indkomst, husstandsindkomst, hovedbeskæftigelse, fagforeningsmedlemsskab, ægtefælles/samlevers beskæftigelse, medlem af folkekirken, kirkegang; stemmeafgivelse ved sidste folketingsvalg. Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Individer. Antal observationsenheder (respondenter): 1979 enheder i oprindelig stikprøve; antal respondenter (uvægtet): Datasættets størrelse: 1069 respondenter; 122 variable pr. respondent. Det arkiverede studies fuldstændighed: 58 spørgeskemaspørgsmål/tests; 100% heraf medtaget i datasættet. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie). Studiet er gennemført i en række andre ISSP medlemslande. Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: aldersgrænser. Danske statsborgere på 18 år og derover. Udvælgelsesprocedurer: Stratificeret tilfældig udvælgelse. Undersøgelsens geografiske univers: national. DK. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Dataindsamlingsmetode: telefonisk interview. Skema/test-type: struktureret spørgeskema. Dataindsamlingspersonale: instituttets faste personale. BETINGELSER VED REANALYSE Nuværende datarepræsentation: enkel hulning (karakter-repræsentation). Anvendelige analyse-pakker: OSIRIS; SPSS. SAS. Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk og engelsk. Skemaer: Dansk.

9 Adgangsbetingelser: enhver adgang kræver donors skriftlige tilladelse. Adgangstilladelse indhentes hos: Andersen, Jørgen Goul. AUC: Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning. Fibigerstræde 1, DK-9220 Aalborg Øst. REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Referencer til beslægtede studier: DDA-15216: Arbejdsliv i Danmark (ISSP 1997). DDA-15217: Danskernes holdning til religion (ISSP 1998). DDA-15218: Social ulighed i Danmark (ISSP 2000). DDA-15220: Sociale forhold og personlige netværk i Danmark (ISSP 2001). DDA-15221: Familieliv i Danmark (ISSP 2002). MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: alder, eksakt; køn; civilstand. Bopæl: lokalsamfundets navn. Husstandens karakteristika: respondentens stilling i husstanden; husstandens totale størrelse (antal personer). Beskæftigelse: respondent: stillingsbetegnelse (eller: kode); respondent: økonomisk sektor; ægtefælle: stillingsbetegnelse; ægtefælle: økonomisk sektor; fader: stillingsbetegnelse (eller: kode); fader: økonomisk sektor. Indkomst: respondent: bruttoindkomst; hele husstanden: bruttoindkomst. Uddannelse: respondenten: højest opnåede eksamen; fader: højeste uddannelsestype påbegyndt; moder: højeste uddannelsestype påbegyndt. Samt uddannelse udover skoleuddannelsen. Sociale klasse: respondenten: egen bedømmelse. Politik: stemme ved sidste valg. Religion: respondenten: religiøst tilhørsforhold, generelt; respondenten: hyppighed af kirkegang. Medlemsskab af foreninger: fagforeninger (nuværende, tidligere, varighed). INDLEDNING Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) blev oprindelig gennemført af Danmarks Statistik for Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen, Lars Torpe, Sanne Clement, Mette Tobiasen, Jens Christian Tonboe, Ole Borre, Lise Togeby, Hans Jørgen Nielsen, Bjarne Hjorth Andersen og Ulrik Kjær Undersøgelsen indeholder oplysninger om miljømæssige værdier

10 holdninger og handlinger. Der undersøges bl.a. om holdning til videnskab, økonomi og miljø samt effektivitet af miljøforanstaltninger. DDA modtog datamaterialet sammen med relevant dokumentationsmateriale fra Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning, Ålborg Universitet med henblik på arkivering, oparbejdning og eventuel videreudlevering for sekundær analyse. Datamaterialet forelå i form af en SPSS portabel fil, og oparbejdningen i DDA har kun omfattet mindre tilrettelser primært af kodebogen til OSIRIS datasæt, således at retningslinierne for DDA's arkiveringsstandarder er fulgt, samt udarbejdelsen af nærværende datadokumentationspublikation. Manglende data I det oprindelige såvel som det oparbejdede datamateriale opereres der med to former for manglende data (MD): Koderne 10, 100,... er anvendt for "irrelevant" (et afgivet svar i et tidligere spørgsmål (filter) har medført, at det forhåndenværende spørgsmål ikke skulle besvares; i kodebogen vil der i beskrivelsen af variable, der er genereret på basis af sådanne filtrerede spørgsmål, være en henvisning til filtervariablen på formen FILTER: Vnnn). Koderne 9, 99,... er anvendt for "uoplyst" (spørgsmålet burde være besvaret, men er ikke blevet det). I variabelgrupper opstået ud fra spørgsmål, hvortil flere svar var mulige, er uoplyst-koden genereret af DDA. Den betyder her, at spørgsmålet som helhed er ubesvaret, til forskel fra kategorien 0, som betyder, at den svarmulighed, som den aktuelle variabel omhandler, ikke er benyttet. Det skal understreges, at det oparbejdede materiale ikke er korrigeret for filter-fejl; alle betydende koder i det oprindelige materiale har bibeholdt deres værdi. Referencer KODEBOG I kodebogens beskrivelser af variable, der er genereret på basis af det ved undersøgelsen anvendte spørgeskema, vil spørgsmålsteksten være indledt med en reference til spørgsmålsnummeret.

11 V0001 DDA STUDIENUMMER start 1, bredde 5 DDA's undersøgelsesnummer Variablen har værdien for alle respondenter. V0002 DDA LØBENUMMER start 6, bredde 4 DDA's løbenummer Variablen indeholder en fortløbende nummerering (fra 0001 til 1069) af respondenter. V0003 RESPONDENT ID NUMMER start 10, bredde 5 Respondent nummer Variablen er kodet i intervallet V0004 PRIVAT INITIATIV BEDST start 15, manglende data: = 9 Spm. 1: Først bedes De angive, hvor enig eller uenig De er i følgende udsagn: Sæt ét kryds i hver række a. Det private initiativ er den bedste måde at løse Danmarks økonomiske problemer på Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 95 V0005 REDUCERE INDKOMSTFORSKEL start 16, manglende data: = 9

12 Spm. 1: Først bedes De angive, hvor enig eller uenig De er i følgende udsagn: Sæt ét kryds i hver række b. Det er regeringens ansvar at reducere indkomstforskellene mellem dem med høje og dem med lave indtægter Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 96 V0006 VIGTIGST FOR DANMARK start 17, manglende data: = 9 Spm. 2a: Se på listen nedenfor. De bedes afkrydse én boks ud for det, som De mener bør have højeste prioritet for Danmark, dvs. det der er vigtigst for Danmark. Sæt venligst kun ét kryds Det vigtigste for Danmark er at Opretholde lov og orden i landet Lade folk bestemme mere i vigtige politiske beslutninger Bekæmpe stigende priser Beskytte ytringsfriheden Ved ikke Uoplyst svarprocent: 98 V0007 NÆSTVIGTIGST FOR DANMARK start 18, manglende data: = 9 Spm. 2b: Hvad mener De bør have næsthøjeste prioritet for Danmark, dvs. hvad er det næstvigtigste for Danmark? Sæt venligst kun ét kryds Det næstvigtigste for Danmark er at Opretholde lov og orden i landet Lade folk bestemme mere i vigtige

13 politiske beslutninger Bekæmpe stigende priser Beskytte ytringsfriheden Ved ikke Uoplyst svarprocent: 96 V0008 STOLER PÅ VIDENSKABEN start 19, manglende data: = 9 Spm. 3: Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? Sæt ét kryds i hver række a. Vi stoler for meget på videnskaben og for lidt på følelser og tro Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 95 V0009 VIDENSKAB SKADE/GAVN start 20, manglende data: = 9 Spm. 3: Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? Sæt ét kryds i hver række b. Alt ialt gør moderne videnskab mere skade end gavn Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 94 V0010 VIDENSKAB LØSE MILJØPROB start 21, manglende data: = 9 Spm. 3: Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn?

14 Sæt ét kryds i hver række c. Moderne videnskab vil løse vore miljøproblemer, uden at det ændrer ret meget på vores måde at leve på Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 95 V0011 MILJØETS FREMTID start 22, manglende data: = 9 Spm. 4: Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? Sæt ét kryds i hver række a. Vi bekymrer os for meget om miljøets fremtid, og for lidt om nutidens priser og arbejdspladser Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 96 V0012 NÆSTEN ALT SKADER MILJØ start 23, manglende data: = 9 Spm. 4: Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? Sæt ét kryds i hver række b. Næsten alt det vi foretager os i det moderne liv skader miljøet Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig Ved ikke

15 Uoplyst svarprocent: 96 V0013 FREMSKRIDT SKADER MILJØ start 24, manglende data: = 9 Spm. 4: Hvor enig eller uenig er De i følgende udsagn? Sæt ét kryds i hver række c. Folk bekymrer sig for meget om, hvorvidt menneskelige fremskridt skader miljøet Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 96 V0014 BESKYT. MILJØ ØKO VÆKST start 25, manglende data: = 9 Spm. 5: Og hvor enig eller uenig er De i hvert af disse udsagn? Sæt ét kryds i hver række a. For at kunne beskytte miljøet behøver Danmark økonomisk vækst Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 95 V0015 BRUGE DYR TESTE MEDICIN start 26, manglende data: = 9 Spm. 5: Og hvor enig eller uenig er De i hvert af disse udsagn? Sæt ét kryds i hver række

16 b. Det er rigtigt at bruge dyr til at teste medicin, hvis det kan redde menneskeliv Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 96 V0016 ØKO. VÆKST SKADE MILJØ start 27, manglende data: = 9 Spm. 5: Og hvor enig eller uenig er De i hvert af disse udsagn? Sæt ét kryds i hver række c. Økonomisk vækst skader altid miljøet Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 95 V0017 BÆRE BEFOLK. TILVÆKST start 28, manglende data: = 9 Spm. 5: Og hvor enig eller uenig er De i hvert af disse udsagn? Sæt ét kryds i hver række d. Jorden kan helt enkelt ikke blive ved med at bære en befolkningstilvækst af samme omfang som i dag Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig Ved ikke

17 Uoplyst svarprocent: 96 V0018 OPFATTELSE NATUREN start 29, manglende data: = 9 Spm. 6: Hvilket af disse udsagn kommer tættest på Deres personlige opfattelse? Sæt venligst kun ét kryds Naturen er hellig, fordi den er skabt af Gud Naturen er sjælelig eller hellig i sig selv Naturen er vigtig, men ikke sjælelig eller hellig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0019 HØJ PRIS BESKYTTE MILJØ start 30, manglende data: = 9 Spm. 7a: Hvor villig ville De selv være til at betale meget højere priser for at beskytte miljøet? Sæt venligst kun ét kryds Meget villig Ret villig Hverken villig eller uvillig Ret uvillig Meget uvillig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0020 HØJ SKAT BESKYTTE MILJØ start 31, manglende data: = 9 Spm. 7b: Hvor villig ville De selv være til at betale meget højere skatter for at beskytte miljøet? Sæt venligst kun ét kryds

18 Meget villig Ret villig Hverken villig eller uvillig Ret uvillig Meget uvillig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0021 NEDGANG I LEVESTANDARD start 32, manglende data: = 9 Spm. 7c: Og hvor villig ville De så være til at gå ned i levestandard for at beskytte miljøet? Sæt venligst kun ét kryds Meget villig Ret villig Hverken villig eller uvillig Ret uvillig Meget uvillig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0022 GØRE NOGET FOR MILJØET start 33, manglende data: = 9 Spm. 8: Hvor enig eller uenig er De i hvert af følgende udsagn? Sæt ét kryds i hver række a. Det er simpelt hen for svært for sådan en som mig at gøre ret meget for miljøet Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0023 GØRE RIGTIGT FOR MILJØ

19 start 34, manglende data: = 9 Spm. 8: Hvor enig eller uenig er De i hvert af følgende udsagn? Sæt ét kryds i hver række b. Jeg gør det, der er rigtigt for miljøet, også selv om det koster flere penge eller tager mere tid Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0024 VIGTIGERE END MILJØ start 35, manglende data: = 9 Spm. 8: Hvor enig eller uenig er De i hvert af følgende udsagn? Sæt ét kryds i hver række c. Der er vigtigere ting at gøre her i livet end at beskytte miljøet Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 98 V0025 ANDRE GØRE NOGET MILJØ start 36, manglende data: = 9 Spm. 8: Hvor enig eller uenig er De i hvert af følgende udsagn? Sæt ét kryds i hver række d. Der er ingen mening i, at jeg selv gør meget for miljøet, hvis andre ikke gør det samme

20 Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0026 OVERDREVNE TRUSLE MILJØ start 37, manglende data: = 9 Spm. 8: Hvor enig eller uenig er De i hvert af følgende udsagn? Sæt ét kryds i hver række e. Mange af påstandene om trusler mod miljøet er overdrevne Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0027 ANTIBIOTIKA DRÆBE BAK. start 38, manglende data: = 9 Spm. 9: For hvert af følgende udsagn bedes De sætte kryds ved den svarmulighed, der er mest dækkende for Deres egen opfattelse. Sæt ét kryds i hver række Er det efter Deres opfattelse sandt at a. Antibiotika kan dræbe bakterier men ikke en virus Helt sikkert Sandsynligvis Sandsynligvis ikke Helt sikkert ikke Ved ikke Uoplyst svarprocent: 95

21 V0028 MENN. TIDL. DYREARTER start 39, manglende data: = 9 Spm. 9: For hvert af følgende udsagn bedes De sætte kryds ved den svarmulighed, der er mest dækkende for Deres egen opfattelse. Sæt ét kryds i hver række Er det efter Deres opfattelse sandt at b. Mennesket udviklede sig fra tidligere dyrearter Helt sikkert Sandsynligvis Sandsynligvis ikke Helt sikkert ikke Ved ikke Uoplyst svarprocent: 95 V0029 KEMI. FORÅRSAGE KRÆFT start 40, manglende data: = 9 Spm. 9: For hvert af følgende udsagn bedes De sætte kryds ved den svarmulighed, der er mest dækkende for Deres egen opfattelse. Sæt ét kryds i hver række Er det efter Deres opfattelse sandt at c. Alle menneskeskabte kemikalier kan forårsage kræft, hvis man indtager tilstrækkeligt store mængder af dem Helt sikkert Sandsynligvis Sandsynligvis ikke Helt sikkert ikke Ved ikke Uoplyst svarprocent: 96 V0030 RADIOAKTIV STRÅLING start 41, manglende data: = 9 Spm. 9: For hvert af følgende udsagn bedes De sætte kryds ved den svarmulighed, der er mest dækkende for Deres egen opfattelse. Sæt ét kryds i hver række

22 Er det efter Deres opfattelse sandt at d. Hvis en person udsætte for radioaktiv stråling, vil vedkommende helt sikkert dø som følge af det, uanset mængden Helt sikkert Sandsynligvis Sandsynligvis ikke Helt sikkert ikke Ved ikke Uoplyst svarprocent: 96 V0031 DRIVHUSEFFEKTEN start 42, manglende data: = 9 Spm. 9: For hvert af følgende udsagn bedes De sætte kryds ved den svarmulighed, der er mest dækkende for Deres egen opfattelse. Sæt ét kryds i hver række Er det efter Deres opfattelse sandt at e. Drivhuseffekten er forårsaget af et hul i jordens atmosfære Helt sikkert Sandsynligvis Sandsynligvis ikke Helt sikkert ikke Ved ikke Uoplyst svarprocent: 95 V0032 BIDRAG. T.DRIVHUSEFFEKT start 43, manglende data: = 9 Spm. 9: For hvert af følgende udsagn bedes De sætte kryds ved den svarmulighed, der er mest dækkende for Deres egen opfattelse. Sæt ét kryds i hver række Er det efter Deres opfattelse sandt at f. Hver gang vi bruger kul. olie eller gas bidrager vi til drivhuseffekten

23 Helt sikkert Sandsynligvis Sandsynligvis ikke Helt sikkert ikke Ved ikke Uoplyst svarprocent: 95 V0033 LUFTFORURENING FRA BILER start 44, manglende data: = 9 Spm. 10a: Tror De i almindelighed, at luftforurening forårsaget af biler er Sæt venligst kun ét kryds Ekstremt farligt for miljøet Meget farligt Ret farligt Ikke særligt farligt Eller overhovedet ikke farligt for miljøet Ved ikke Uoplyst svarprocent: 97 V0034 LUFTFOR. FARLIG PERSONER start 45, manglende data: = 9 Spm. 10b: Og tror De, at luftforurening forårsaget af biler er Sæt venligst kun ét kryds Ekstremt farligt for Dem selv og Deres familie Meget farligt Ret farligt Ikke særligt farligt Eller overhovedet ikke farligt for Dem selv og Deres familie Ved ikke Uoplyst svarprocent: 96

24 V0035 LUFTFORURENING INDUSTRI start 46, manglende data: = 9 Spm. 11a: Tror De i almindelighed, at luftforurening forårsaget af industrien er Sæt venligst kun ét kryds Ekstremt farligt for miljøet Meget farligt Ret farligt Ikke særligt farligt Eller overhovedet ikke farligt for miljøet Ved ikke Uoplyst svarprocent: 97 V0036 PESTICIDER,KEMI LANDBRUG start 47, manglende data: = 9 Spm. 11b: Tror De, at pesticider og kemikalier, der bruges i landbruget er Sæt venligst kun ét kryds Ekstremt farligt for miljøet Meget farligt Ret farligt Ikke særligt farligt Eller overhovedet ikke farligt for miljøet Ved ikke Uoplyst svarprocent: 97 V0037 FORURENING ÅER,SØER OSV start 48, manglende data: = 9 Spm. 11c: Og tror De, at forureningen i Danmarks åer, søer og vandløb er Sæt venligst kun ét kryds Ekstremt farligt for miljøet Meget farligt

25 Ret farligt Ikke særligt farligt Eller overhovedet ikke farligt for miljøet Ved ikke Uoplyst svarprocent: 100 V0038 KLODENS TEMPERATUR start 49, manglende data: = 9 Spm. 12a: Tror De i almindelighed, at en stigning i klodens temperatur forårsaget af drivhuseffekten er Sæt venligst kun ét kryds Ekstremt farligt for miljøet Meget farligt Ret farligt Ikke særligt farligt Eller overhovedet ikke farligt for miljøet Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0039 GENMANIPULATION AFGRØDER start 50, manglende data: = 9 Spm. 12b: Og tror De, at genmanipulation af bestemte afgrøder er Sæt venligst kun ét kryds Ekstremt farligt for miljøet Meget farligt Ret farligt Ikke særligt farligt Eller overhovedet ikke farligt for miljøet Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0040 LOVE BEKSYT MILJØET start 51, manglende data: = 9

26 Spm. 13a: Hvis De skulle vælge mellem de følgende udsagn, hvilket ville så være tættest på Deres holdning? Sæt venligst kun ét kryds Myndighederne bør lade almindelige mennesker selv bestemme, hvordan miljøet skal beskyttes, selv om det kan betyde, at de ikke altid gør det rigtige Eller myndighederne børe gennemføre love for at få almindelig mennesker til at beskytte miljøet, også selv om det indskrænker folks ret til selv at bestemme Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0041 VIRKSOMHED BESKYT MILJØ start 52, manglende data: = 9 Spm. 13b: Og hvilket et af følgende udsagn ville være tættest på Deres holdning? Sæt venligst kun ét kryds Myndighederne bør lade virksomhederne selv bestemme, hvordan de vil beskytte miljøet, også selv om det kan betyde, at de ikke altid gør det rigtige Eller myndighederne bør gennemføre love for at få virksomhederne til at beskytte miljøet, også selv om det indskrænker deres ret til selv at bestemme Ved ikke Uoplyst svarprocent: 100 V0042 DKS INDSATS BESKYT MILJØ start 53, manglende data: = 9 Spm. 14: Nogle lande gøre mere end andre for at beskytte miljøet på Jorden Sæt venligst kun ét kryds Synes De at Danmark gør

27 Mere end nok En passende indsats Eller for lidt Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0043 VÆRNE MILJØ INDUSTRI start 54, manglende data: = 9 Spm. 15a: Hvilket af disse grupper mener De generelt gør den største indsats for at værne om miljøet? Sæt venligst kun ét kryds Erhvervslivet og industrien Eller almindelige mennesker Begge grupper gør lige meget Ved ikke Uoplyst svarprocent: 97 V0044 VÆRNE MILJØ MYNDIGHEDER start 55, manglende data: = 9 Spm. 15b: Hvilken af disse grupper mener De generelt gør den største indsats for at værne om miljøet? Sæt venligst kun ét kryds Myndighederne Eller erhvervslivet og industrien Begge grupper gør lige meget Ved ikke Uoplyst svarprocent: 97 V0045 VÆRNE MILJØ ALM MENNESKE start 56, manglende data: = 9 Spm. 15c: Og hvilken af disse grupper mener De generelt gør den største indsats for at værne om miljøet? Sæt venligst kun ét kryds

28 Almindelige mennesker Eller myndighederne Begge grupper gør lige meget Ved ikke Uoplyst svarprocent: 97 V0046 INTERNATION. MILJØAFTALE start 57, manglende data: = 9 Spm. 16: Hvor enig eller uenig er De i hvert af de følgende udsagn? Sæt ét kryds i hver række a. Når det gælder miljøproblemer burde der være internationale aftaler, som Danmark og andre lande var tvunget til at følge Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 97 V0047 RIGE LANDE BESKYT. MILJØ start 58, manglende data: = 9 Spm. 16: Hvor enig eller uenig er De i hvert af de følgende udsagn? Sæt ét kryds i hver række b. Fattige lande må forventes at gøre mindre for at beskytte miljøet end rige lande Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 96 V0048 ØKO. FREMGANG AFTAGE

29 start 59, manglende data: = 9 Spm. 16: Hvor enig eller uenig er De i hvert af de følgende udsagn? Sæt ét kryds i hver række c. Den økonomiske fremgang i Danmark vil aftage, hvis ikke vi passer bedre på miljøet Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 96 V0049 UHELD ATOMKRAFTVÆRK start 60, manglende data: = 9 Spm. 17: Hvor sandsynligt er det, at der inden for de næste fem år, vil ske et uheld på et atomkraftværk, som vil forårsage langvarige miljøskader i mange lande? Sæt venligst kun ét kryds Meget sandsynligt Sandsynligt Usandsynligt Meget sandsynligt Ved ikke Uoplyst svarprocent: 97 V0050 KORREKT INFO. ERHVERVSLI start 61, manglende data: = 9 Spm. 18: I hvor høj grad har De tillid til, at hver af de følgende grupper giver Dem korrekt information om årsager til forurening? Sæt ét kryds i hver række a. Erhvervslivet og industrien Meget stor tillid

30 Ret stor tillid En vis tillid Ikke ret stor tillid Meget lille tillid Ved ikke Uoplyst svarprocent: 97 V0051 KORREKT INFO. MILJØORG. start 62, manglende data: = 9 Spm. 18: I hvor høj grad har De tillid til, at hver af de følgende grupper giver Dem korrekt information om årsager til forurening? Sæt ét kryds i hver række b. Miljøorganisationer og miljøgrupper Meget stor tillid Ret stor tillid En vis tillid Ikke ret stor tillid Meget lille tillid Ved ikke Uoplyst svarprocent: 97 V0052 KORREKT INFO. MYNDIGHEDE start 63, manglende data: = 9 Spm. 18: I hvor høj grad har De tillid til, at hver af de følgende grupper giver Dem korrekt information om årsager til forurening? Sæt ét kryds i hver række c. Myndighederne Meget stor tillid Ret stor tillid En vis tillid Ikke ret stor tillid Meget lille tillid Ved ikke Uoplyst svarprocent: 97 V0053 KORREKT INFO. AVISER

31 start 64, manglende data: = 9 Spm. 18: I hvor høj grad har De tillid til, at hver af de følgende grupper giver Dem korrekt information om årsager til forurening? Sæt ét kryds i hver række d. Aviser Meget stor tillid Ret stor tillid En vis tillid Ikke ret stor tillid Meget lille tillid Ved ikke Uoplyst svarprocent: 97 V0054 KORREKT INFO. RADIO/TV start 65, manglende data: = 9 Spm. 18: I hvor høj grad har De tillid til, at hver af de følgende grupper giver Dem korrekt information om årsager til forurening? Sæt ét kryds i hver række e. Radio og TV Meget stor tillid Ret stor tillid En vis tillid Ikke ret stor tillid Meget lille tillid Ved ikke Uoplyst svarprocent: 97 V0055 KORREKT INFO. UNIVERSITE start 66, manglende data: = 9 Spm. 18: I hvor høj grad har De tillid til, at hver af de følgende grupper giver Dem korrekt information om årsager til forurening? Sæt ét kryds i hver række f. Universiteter

32 Meget stor tillid Ret stor tillid En vis tillid Ikke ret stor tillid Meget lille tillid Ved ikke Uoplyst svarprocent: 96 V0056 SORTERE TIL GENBRUG start 67, manglende data: = 9 Spm. 19a: Hvor ofte tager De Dem tid til at sortere glas, dåser, plastic, aviser m.m. til genbrug? Sæt venligst kun ét kryds Altid Ofte Kun sjældent Aldrig (Man kan ikke aflevere affald til genbrug, der hvor jeg bor Ved ikke Uoplyst svarprocent: 98 V0057 FRAVÆLGE BIL PGA MILJØ start 68, manglende data: = 9 Spm. 19b: Og hvor ofte vælger De ikke at køre i bil af hensyn til miljøet? Sæt venligst kun ét kryds) Altid Ofte Kun sjældent Aldrig (Jeg har ikke bil eller jeg har ikke kørekort) Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0058 MEDLEM MILJØGRUPPE

33 start 69, manglende data: = 9 Spm. 20: Er De medlem af en forening eller en gruppe, hvis hovedformål er at beskytte eller bevare miljøet? Ja Nej Uoplyst svarprocent: 99 V0059 UNDERSKRIFTINDS. MILJØ start 70, manglende data: = 9 Spm. 21: Har De inden for de sidste fem år Sæt ét kryds i hver række a. Skrevet under på en underskriftsindsamling om miljøspørgsmål Ja Nej Uoplyst svarprocent: 98 V0060 GIVET PENGE TIL MILJØ start 71, manglende data: = 9 Spm. 21: Har De inden for de sidste fem år Sæt ét kryds i hver række b. Givet penge til en miljøorganisation eller miljøgruppe Ja Nej Uoplyst svarprocent: 98 V0061 DEMOSTRATION MILJØSPM start 72, manglende data: = 9 Spm. 21: Har De inden for de sidste fem år Sæt ét kryds i hver række

34 c. Protesteret eller deltaget i en demonstration i forbindelse med et miljøspørgsmål Ja Nej Uoplyst svarprocent: 98 V0062 OPFATTELSE AF GUD start 73, manglende data: = 9 Spm. 22: Sæt venligst kryds ud for det udsagn, der er mest dækkende for Deres opfattelse af Gud? Sæt venligst kun ét kryds Jeg tror ikke på Gud Jeg ved ikke, om der er en Gud, og jeg tror ikke, man har mulighed for at finde ud af det Jeg tror ikke på en personlig Gud, men jeg tror på en eller anden form for Højere Magt Sommetider tror jeg på Gud, til andre tider gør jeg ikke Selv om jeg har min tvivl, så føler jeg, at jeg tror på Gud Jeg ved, at Gud virkelig eksisterer, og det er jeg slet ikke i tvivl om Ved ikke Uoplyst svarprocent: 98 V0063 HOLDNING ATOMVÆRKER start 74, manglende data: = 9 Spm. 23 : Mener De, at atomkraftværker er Sæt venligst kun ét kryds Ekstremt farlige for miljøet Meget farlige Ret farlige Ikke særligt farlige Eller slet ikke farlige for miljøet

35 Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0064 OMFORDELE OKØ. RESS. start 75, manglende data: = 9 Spm. 24: Hvor enig eller uenig er De i hvert af disse udsagn? Sæt ét kryds i hver række a. Regeringen bør omfordele økonomiske ressourcer fra dem som er velhavende til dem som er mindre velhavende Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Meget uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0065 ÆNDRE LIVETS GANG start 76, manglende data: = 9 Spm. 24: Hvor enig eller uenig er De i hvert af disse udsagn? Sæt ét kryds i hver række b. Det er kun lidt, et menneske kan gøre for at ændre livets gang Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Meget uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0066 OP IMOD AUTORITETER start 77, manglende data: = 9

36 Spm. 24: Hvor enig eller uenig er De i hvert af disse udsagn? Sæt ét kryds i hver række c. Et af problemerne med mennesker i dag er, at de for ofte sætter sig op imod autoriteter Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Meget uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 98 V0067 NYDE SINE PENGE start 78, manglende data: = 9 Spm. 24: Hvor enig eller uenig er De i hvert af disse udsagn? Sæt ét kryds i hver række d. Mennesker med penge bør have lov til at nyde godt af det Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Meget uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0068 FØLGE SAMVITTIGHED start 79, manglende data: = 9 Spm. 24: Hvor enig eller uenig er De i hvert af disse udsagn? Sæt ét kryds i hver række e. I nogle tilfælde bør mennesker følge deres samvittighed, også selv om det kan betyde, at de overtræder loven Helt enig

37 Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Meget uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0069 KONTROL. PRIVAT VIRK. start 80, manglende data: = 9 Spm. 24: Hvor enig eller uenig er De i hvert af disse udsagn? Sæt ét kryds i hver række f. Det er nødvendigt at kontrollere private virksomheder, for at beskytte alle menneskers behov Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Meget uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 98 V0070 EJ BLANDE SIG I ULIGHE start 81, manglende data: = 9 Spm. 24: Hvor enig eller uenig er De i hvert af disse udsagn? Sæt ét kryds i hver række g. I alle samfund er der uligheder, som det er bedst ikke at blande sig i Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Meget uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0071 VERDEN UDVIKLE SIG BEDST

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23272 --------- Datamateriale ------------- Prævalens af overvægt og fedme blandt --------- -- -------- -- ----- ------ treårige i Aalborg Kommune 2003 -------- - ------- ------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- -----

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- DDA-11522 --------- Datamateriale ------------- Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- ---------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- DDA-2260 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn

Læs mere

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- -----

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- -----------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- DDA-2259 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen. DDA-0165 -------- Datamateriale ------------- Test af økonomiske hypoteser vedrørende ---- -- ---------- --------- ---------- aktiemarkedet 1973-75 ------------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- DDA-16847 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18456 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskab i Danmark (ISSP 2004) ------------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- -----

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- -----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- DDA-3499 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: - ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24772 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 2009) ------ ------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sanne Lund Clement PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ----

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- DDA-19642 --------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse DDA-19802 --------- Datamateriale ------------- Holdninger til velfærdsstaten, 2005 ---------- --- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23188 --------- Datamateriale ------------- Danskernes forebyggelsespolitiske ---------- ---------------------- holdninger, 2007 ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mandag

Læs mere

DDA-12517 --------- Datamateriale -------------

DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, 2002 ------------ ------ --- ---------- -- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen DDA-12515 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskabet i Danmark, 2000 --------------- - -------- ---- ('Forenings- og samfundslivet') ------------ -- --------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0562 -------- Datamateriale ------------- Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af David Bunnage,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1734 -------- Datamateriale ------------- Professionelle fodboldspillere, 1991 -------------- ---------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erling B. Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0545 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført

Læs mere

DDA-17644 --------- Datamateriale -------------

DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- Forbrugernes søgning på internettet i forbindelse med ------------ ------- -- ----------- - ----------- --- køb, 2002 ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3132 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen

Læs mere

DDA-23663 --------- Datamateriale -------------

DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- Rekruttering og fastholdelse af omsorgsmedarbejdere ------------ -- ------------ -- ------------------- med anden etnisk/national baggrund, 2009 --- -----

Læs mere

DDA-14580 --------- Datamateriale -------------

DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- Moralske normer og miljømæssigt betydningsfulde -------- ------ -- ------------ --------------- forbruger valg, 2005 --------- ----- ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

DDA-20299 --------- Datamateriale -------------

DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- Værdier i hverdagen og måske for resten af livet, 2006 ------- - --------- -- ----- --- ------ -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18425 --------- Datamateriale ------------- Turisters kulturforbrug 2004 --------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Peter Hansen, Wonderful Copenhagen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ----

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Denmark ISSP 2000 Environment II Questionnaire

Denmark ISSP 2000 Environment II Questionnaire Denmark ISSP 2000 Environment II Questionnaire Løbenr. MILJØ Aalborg Universitet Februar 2001 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem.

Læs mere

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ----------

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- DDA-6985 -------- Datamateriale ------------- Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-18455 --------- Datamateriale -------------

DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 2. runde, 2004 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-22995 --------- Datamateriale -------------

DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 4. runde, 2008 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21384 --------- Datamateriale -------------

DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- Sunde arbejdspladser i sundhedssektoren, baseline, 2002 ----- -------------- - ----------------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- -------

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- DDA-0556 -------- Datamateriale ------------- Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Thure

Læs mere

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- ---------

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-19349 --------- Datamateriale ------------- Generation Happy, 2005 ---------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Rie Frilund Skårhøj og Søren Østergård PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- --

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det

Læs mere

DDA-2423 -------- Datamateriale -------------

DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- Sprogforståelse som fejlkilde i surveys, 1996: --------------- --- --------- - -------- ----- Danskernes levevilkår og holdninger, I ---------- ----------

Læs mere

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- ---------

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds-

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- DDA-16844 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ----

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- DDA-11850 --------- Datamateriale ------------- Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

DDA-20845 --------- Datamateriale -------------

DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- Hvordan har du det? ------- --- -- ---- Sundhedsprofil for Region Midtjylland, 2006 -------------- --- ------ ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ----

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ----

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- DDA-10444 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- -----

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24860 --------- Datamateriale ------------- Personalepolitisk undersøgelse, 2009 ----------------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AKF - Anvendt KommunalForskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1579 -------- Datamateriale ------------- Odense Kommune og borgerne, 1990 ------ ------- -- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af ECO-Analyse PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- -

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af John Thøgersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18888 --------- Datamateriale ------------- Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul Anders

Læs mere

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ----------

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- DDA-5305 -------- Datamateriale ------------- Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- -------

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- DDA-0207 -------- Datamateriale ------------- Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1339 -------- Datamateriale ------------- Ferieundersøgelsen, 1985 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Danmarks Statistik PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2482 -------- Datamateriale ------------- Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Helle Jacobsen og Grete Korremann

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3671 -------- Datamateriale ------------- Energikonsulenter i enfamiliehuse, 1993 ----------------- - -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Inger Marie Christensen, Klaus

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2511 -------- Datamateriale ------------- KulturXpres, 1996 ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kulturministeriet PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- DDA-3497 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Claus Duedal Pedersen

Læs mere

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ----

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- DDA-1078 -------- Datamateriale ------------- Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ DDA-5228 -------- Datamateriale ------------- Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lise

Læs mere

DDA-20700 --------- Datamateriale -------------

DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), -------------------- ------------------ ------- 1 års follow-up, 2001-2002. - --- ---------- ---------- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-15196 --------- Datamateriale -------------

DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- Levevilkår blandt nutidens og fremtidens ældre, 2003 ---------- ------ -------- -- ---------- ------ ---- (Ældredatabasen, 2. runde) ---------------- --

Læs mere

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ----

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Fabech PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ----

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Peter Gundelach PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet DDA-2273 -------- Datamateriale ------------- Ungdomsforløbsundersøgelsen, 1968-1992 ---------------------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Læs mere

DDA-24111 --------- Datamateriale -------------

DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- Sundhedsprofil for Region Nordjylland og -------------- --- ------ ----------- -- 11 nordjyske kommuner, 2006-2007 -- --------- --------- --------- Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24769 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af den politiske styringsmodel i de fem regioner - ---------- -- --- --------- ------------- - -- --- -------- - Medieanalyse, 2008 -------------

Læs mere

DDA-23581 --------- Datamateriale -------------

DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt muslimer --- --------- ---- ----- ------------ ------ -------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Anders

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ----

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- DDA-1833 -------- Datamateriale ------------- Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul

Læs mere

DDA-21373 --------- Datamateriale -------------

DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær (baseline), 2002. ------------ -- ---------- ----------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-11308 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-07192 --------- Datamateriale ------------- Danskernes kostvaner, 1995 ---------- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Levnedsmiddelstyrelsen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet DDA-23757 --------- Datamateriale ------------- Generationsundersøgelsen ('forløbsundersøgelse for unge') ------------------- --- ---- - -------- --------- ------- børnedel (DLSY-C), 2010 ------------------

Læs mere

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ----

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Lander,

Læs mere

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6174 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Maja Pilgaard,

Læs mere

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-12255 --------- Datamateriale ------------- Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA (Center

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ----

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet (SFI)

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0809 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------

DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------ DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-24363 --------- Datamateriale -------------

DDA-24363 --------- Datamateriale ------------- DDA-24363 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt den generelle --- --------- ---- ----- ------------ ------ --- --------- befolkning ---------- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85 Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Bjørn E. Holstein og Hirobumi Ito PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-16264 --------- Datamateriale ------------- Opinionsdannelse, maj 2003 ----------------- --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lise Togeby PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1407 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning DDA-0769 -------- Datamateriale ------------- Ung i Værløse 1983 --- - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jonna Rives og Johnna Schultz Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ----

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- DDA-0528 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Læs mere

DDA-21137 --------- Datamateriale -------------

DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- Nye muligheder og udfordringer for den enkelte i --- ---------- -- ------------ --- --- ------- - pensionssystemet, 2006 ----------------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-18469 --------- Datamateriale -------------

DDA-18469 --------- Datamateriale ------------- DDA-18469 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsløshed, tilbagetrækning og medborgerskab, 1999-2000 -------------- --------------- -- -------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. DDA-21886 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og ---------- -- --- -------- ------------ -- nedbringelse af sygefravær (follow up), 2004 ------------ -- ----------

Læs mere

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jens Christian Tonboe, Klaus Meulengracht Madsen og Birgitte Bovin.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jens Christian Tonboe, Klaus Meulengracht Madsen og Birgitte Bovin. DDA-0302 -------- Datamateriale ------------- Regionplandebat på Bornholm 1976 --------------- -- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Christian Tonboe, Klaus Meulengracht Madsen

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6175 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

Trivsel, livsvilkår og livskvalitet under krisen, 1990 -------- ---------- -- ------------ ----- ------- ----

Trivsel, livsvilkår og livskvalitet under krisen, 1990 -------- ---------- -- ------------ ----- ------- ---- DDA-1612 -------- Datamateriale ------------- Trivsel, livsvilkår og livskvalitet under krisen, 1990 -------- ---------- -- ------------ ----- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Eggert

Læs mere

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Ledernes Hovedorganisation PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Medarbejderrepræsentation på højere læreanstalter, ------------------------- -- ------ -------------- 1977. ----

Medarbejderrepræsentation på højere læreanstalter, ------------------------- -- ------ -------------- 1977. ---- DDA-360 ------- Datamateriale ------------- Medarbejderrepræsentation på højere læreanstalter, ------------------------- -- ------ -------------- 1977. ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere