BEFOLKNINGSPROGNOSE. Horsens Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEFOLKNINGSPROGNOSE. Horsens Kommune"

Transkript

1 BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune April 2010

2 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger Resultattabeller Boligbyggeprogram Befolkningsprognosen er udarbejdet af COWI for Horsens Kommune, april 2010 Kontaktpersoner: Karen Marie Bang, Horsens Kommune, tlf Thomas Jensen og Mads Laursen, COWI, tlf Horsens befolkningsprognose

3 Resume Prognosens hovedresultater Horsens Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen fordelt på alder og delområder frem til 1. januar Prognosen viser at folketallet vil stige fra personer pr til personer pr Dette svarer til en stigning i folketallet på eller 8,1 % over de ti år. De faktiske folketal i Horsens Kommune pr. 1. januar samt prognosens forventninger til befolkningsudviklingen frem til 1. januar Udgangspunkt og tendenser Udgangspunkt i syv år med vækst Prognosen tager udgangspunkt i befolkningsstatistik for årene Disse syv historiske år har alle haft en vækst i folketallet, hvilket primært har kunnet tilskrives, at der hvert år har været flere tilflyttere end fraflyttere (helt op til nettotilflyttere på et enkelt år). I prognoseårene ventes tilflytningsoverskuddet at fortsætte og (afhængigt af boligudbygningens størrelse) vil der således årligt komme op til 570 ekstra indbyggere alene på baggrund af tilflytning. Antallet af fødedygtige kvinder er steget i de historiske år, hvilket har medført flere fødsler. Det ventes at antallet af fødedygtige kvinder fortsat vil stige i prognoseårene, men omvendt forventes der færre kvinder i den højfertile alder. Derfor ventes i første omgang et fald i fødselstallet i 2010 og mindre grad 2011 og Derefter ventes fødselstallet at stige lidt fra cirka 970 pr. år til knap 1000 pr. år. Antallet af døde vil, som følge af en aldrende befolkning, stige over hele prognoseperioden, men der ventes i alle prognoseår at være flere fødsler end dødsfald og dermed hvert år et fødselsoverskud. Fødselsoverskuddet forventes at være let faldende over hele prognoseperioden. Alt i alt tager prognosen således udgangspunkt i, at der hvert år vil være såvel tilflytnings- som fødselsoverskud og dermed stigende folketal i Horsens Kommune. Horsens befolkningsprognose

4 Indledning og hovedforudsætninger Befolkningsprognoser er et vigtigt element i den kommunale planlægning og forvaltning. Prognosen skaber et overblik over sammenhængen mellem boligudbygning og indbyggertal samt alderssammensætningen i befolkningen. Prognosen danner dermed et grundlag for at kunne planlægge byudviklingen og vurdere kapacitetsbehovet for blandt andet daginstitutioner, skoler, fritidsordninger og plejehjem, ligesom befolkningsprognosen også kan anvendes til kommunens budgetlægning. Til brug for den fremtidige planlægning har Horsens Kommune valgt at udarbejde en befolkningsprognose, der viser den forventede befolkningsudvikling i perioden Prognosen er beregnet ved brug af prognosemodellen Demografix. Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i historiske befolknings- og boligtal fra de seneste syv år samt boligprogrammet frem til og med Boligprogrammet er udarbejdet af Horsens Kommune og baserer sig på den planlagte udbygning og omdannelse af boligområderne i kommunen. Boligprogrammet er et afgørende element i prognoseberegningen og er desuden det element, som kommunen har størst mulighed for at regulere og dermed "skrue op eller ned" for befolkningsudviklingen i kommunens forskellige delområder. Det er vigtigt at understrege, at en befolkningsprognose ikke er en nøjagtig forudsigelse om fremtiden, men en fremskrivning af folketallet, ud fra en forventning til at de opstillede forudsætninger holder i hele prognoseperioden. Overordnede prognoseforudsætninger De overordnede forudsætninger, som ligger til grund for prognosen , er følgende: - Horsens Kommune er i prognosesammenhæng inddelt i 113 basisområder, der kombineret danner storkommunens 20 skoledistrikter og 3 socialdistrikter (jf. afsnittet om områdeinddeling). - Fra Det Centrale Personregister (CPR) er der indhentet befolkningsdata for perioden Ud over folketal fordelt på køn og alder indeholder datasættet oplysninger om antal fødsler, dødsfald samt til- og fraflytninger for alle basisområder i Horsens Kommune. Prognosen tager således afsæt i befolkningsudviklingen i Horsens Kommune i de sidste syv år ( ) samt folketallet pr For at minimere usikkerheder er basisområderne samlet i parameterområder for henholdsvis flyttemønster og fertilitet. Det vil sige, at områder, der minder om hinanden med hensyn til flyttemønster og fertilitet, er beregnet som samlede enheder. I prognosen regnes med ti parameterområder for flytning samt 18 parameterområder for fertilitet, jf. afsnittet om områdeinddeling. - Til beregning af antal dødsfald er anvendt landsdækkende aldersbetingede dødshyppigheder for både mænd og kvinder. Der er korrigeret for den lokale middellevealder samt forventninger om stigende levealder over tid. På trods af forventninger om stigende levealder ventes antallet af døde dog at være stigende over hele prognoseperioden som følge af stadigt flere ældre. - Til beregning af antal fødsler er anvendt aldersbetingede fødselshyppigheder for kvinder i alderen år. Der er anvendt gennemsnitstal for fødselshyppigheden i Horsens Kommune i perioden , hvilket svarer til, at der tages udgangspunkt i en samlet fertilitet på 1,92 fødte pr. kvinde. I parameterområderne justeres i forhold til de faktiske fødsler i og Horsens befolkningsprognose

5 fertilitetsniveauet varierer således fra 0 (ældrecentre og institutioner) til 2,82 (by- og landområder med høj fertilitet) - se også afsnittet "datagrundlag og forudsætninger". Endvidere er der anvendt en fremskrivning af fertilitetsniveauet i prognoseperioden svarende til den udvikling, Danmarks Statistik kalder hovedforløb (svarer til cirka 2,0% stigning i fertiliteten i perioden ). - Endelig er der i prognosemodellen indlagt data for det realiserede boligbyggeri i perioden , ligesom det forventede boligbyggeri i perioden er medregnet. For mere information om boligbyggeprogrammet, se afsnittet "bolig- og befolkningsudvikling", afsnittet "datagrundlag og forudsætninger" samt bilaget med boligbyggeprogrammet. Områdeinddeling Horsens Kommune er i prognosesammenhæng opdelt i 113 basisområder, som er dannet ved en opsplitning af kommunens skoledistrikter og socialdistrikter således at blandt andet by og land er skilt fra hinanden. Desuden er der udskilt områder med helt særlige befolkningsforhold som for eksempel større plejehjem eller institutioner. Folketallene i disse specielle områder er forudsat konstante over hele prognoseperioden. Skole- og socialdistrikter Horsens Kommune er inddelt i skoledistrikter og socialdistrikter som vist nedenfor: Skoledistrikter Horsens befolkningsprognose

6 Socialdistrikter Horsens befolkningsprognose

7 Bolig- & befolkningsudvikling Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i Horsens Kommune har i varieret fra 378 til 509 boliger pr. år (gennemsnitligt 457 boliger pr. år). I prognoseårene ventes opført i alt boliger, hvilket svarer til gennemsnitligt 375 boliger pr. år - altså væsentligt færre boliger i forhold til de historiske år, der ligger til grund for prognosen. Boligprogrammet er ujævnt fordelt og særligt i 2011 ventes der opført mange nye boliger (næsten 480 om året), mens der forventes mellem 350 og 400 i årene I 2019 er boligprogrammet i høj grad ukendt, og der er derfor kun lagt få boliger ind i dette år. 37 % af de nyopførte boliger ventes at være parcelhuse, 28 % rækkehuse, 16 % etageboliger samt 19 % ungdoms- og ældreboliger. Nyopførte Program for fremtidig boligudbygning fordelt på boligtyper Boligtype I alt Parcelhuse Rækkehuse Etageboliger Ungdomsboliger Ældreboliger Anden boligtype I alt Det realiserede boligbyggeri i perioden samt det forventede boligbyggeri i årene fordelt på boligtyper i henhold til det fastsatte boligbyggeprogram. Horsens befolkningsprognose

8 Befolkningsudvikling Med udgangspunkt i de seneste syv års befolkningsudvikling samt det fastlagte boligbyggeprogram frem til 2020 forventes folketallet i prognoseperioden at stige fra pr til pr , svarende til en vækst på personer eller 8,1 %. Fremskrivning af antal indbyggere i Horsens Kommune, absolutte tal samt årlig tilvækst. I de syv historiske år er folketallet steget med 0,5-1,8 % pr. år. Stigningsprocenten i prognoseårene ventes at ligge omkring 0,3-0,9%. I tabellerne og graferne nedenfor vises en række nøgletal for den forventede udvikling i folketallet i Horsens Kommune: - Såvel antal mænd som kvinder ventes at stige over hele prognoseperioden, men stigningen ventes at blive størst for mændene, da der (netto) ventes at flytte lidt flere mænd end kvinder til. - Den generelle stigning i antallet af kvinder får også betydning for antallet af fødsler, som ventes at stige fra et gennemsnit på cirka 978 nyfødte pr år til cirka 1000 nyfødte i de sidste prognoseår. - Antallet af døde lå i de historiske år gennemsnitligt på cirka 770 (dog lavere i de seneste år), og forventes at ligge i omtrent samme niveau, med en let stigende tendens i de senere prognoseår - Forskellen mellem antal nyfødte og antal døde vil efterhånden mindskes en smule, men der ventes alle år at være et betydeligt fødselsoverskud (flere fødsler end dødsfald) - Balancen mellem tilflyttere og fraflyttere ventes at være positiv i alle prognoseårene men der er en vis variation i antallet af nettotilflyttere som følge af forskelle i antallet af nye boliger. I år 2011, hvor der ventes opført det største antal boliger (knap 480) forventes en nettotilflytning på omkring 570 personer. I 2019, hvor der er lagt få boliger ind i boligprogrammet, ventes et langt mindre overskud (+21) på flyttebalancen. - Andelen af eksterne tilflyttere til nye boliger (splitfaktoren) ventes at ligge på cirka 30 %, og lidt højere i de første prognoseår. Resten af tilflytterne til de nye boliger vil komme fra Horsens Kommune selv. - Tilflytningen til nye boliger er generelt større end den samlede befolkningsudvikling, hvilket betyder at der sker en udtynding i den gamle boligmasse (eller at husstandsstørrelserne Horsens befolkningsprognose

9 falder). Udtyndingen hænger blandt andet sammen med flytteaktiviteten og er derfor størst i de år, hvor der opføres flest nye boliger. Befolkningstal Mænd Kvinder Folketal_ultimo Fødte Døde Overskud Tilflyttede Fraflyttede Flyttebalance Udvikling Nøgletal for befolkningsudviklingen i Horsens Kommune i 2009 og prognoseårene Boligtal Nye boliger Til ny bolig - Int Til ny bolig - Ekst Split Tilflytning pr. bolig 2,25 1,82 1,91 2,23 2,06 2,26 2,19 2,29 2,14 2,31 2,54 Udtynding Tilflyt til nye boliger Befolkningsudv Udtynding Procent -0,5% -0,1% -0,2% -0,2% -0,2% -0,2% -0,2% -0,2% -0,2% -0,2% -0,1% Nøgletal for boligudbygning og tilflytning til nye boliger samt udtynding i 2009 og prognoseårene Fremskrivning af antal fødsler og dødsfald til og med år 2019 Horsens befolkningsprognose

10 Fremskrivning af antal tilflyttere og fraflyttere til og med år 2019 Fremskrivning af antal nye boliger, flyttebalancen samt udtynding til og med år 2019 Befolkningens aldersfordeling Samlet set forventes folketallet at stige med 8,1% frem til 2020, men udviklingen varierer ganske meget når man ser på de forskellige aldersgrupper. Alder Forskel %-udvikling 0-2 år ,2% 3-5 år ,2% 6-16 år ,8% år ,4% år ,6% år ,1% 80+ år ,2% Total ,1% Forventet udvikling i antal indbyggere i forskellige aldersgrupper Horsens befolkningsprognose

11 Størst stigning ventes i aldersgruppen år hvor væksten vil være hele 34,1 %. Den kraftige stigning skyldes, at der er relativt store årgange på vej op i denne aldersgruppe. Antallet af 0-2 årige ventes at stige fra ca til ca Antallet af 3-5 årige ventes at ligge stabilt omkring 3.240, med i 2014 som det højeste Horsens befolkningsprognose

12 Antallet af 6-16 årige ventes at stige jævnt fra ca til ca Antallet af årige ventes at stige fra ca til ca Antallet af årige ventes at stige en smule fra til ca Horsens befolkningsprognose

13 Antallet af årige ventes at stige kraftigt fra ca til ca Antallet af 80+ årige ventes at stige, særligt i de sene prognoseår, og ende på 3.760, fra i 2010 Forskydningen i alderssammensætningen fra 2010 til 2020 er illustreret i figuren nedenfor. Andelen af årige samt årige ventes at være lavere, mens især aldersgruppen år vil udgøre en markant større del af den samlede befolkning i 2020, end den gør i dag. Sammenlignet med landsgennemsnittet har Horsens i 2010 relativt mange 0-6 årige og årige. Den relative aldersfordeling i henholdsvis 2010 og 2020 for Horsens samt Danmark 2010 Horsens befolkningsprognose

14 Delområdernes udvikling Ligesom befolkningsudviklingen varierer mellem aldersgrupper gør den det også mellem delområder. Delområderne har forskellige flyttemønstre og fødselshyppigheder og derudover vil boligbyggeriets fordeling gøre udviklingsbetingelserne forskellige i de enkelte delområder. Ses der på udviklingen i de enkelte skole- og socialdistrikter er der også relativt store forskelle. Stort set alle områder vil have en stigning i folketallet - vækstgraden varierer fra -1 % til 23 %. Ud over forskelle i fødselstal er den væsentligste årsag til de lokale forskelle, at der kan ventes vækst i de områder, hvor der bygges mest, mens områder med ringe eller slet ingen boligudbygning må ventes at falde i folketal, som følge af den generelle udtynding i boligmassen. Prognoseår Udvikling Aldersgrupper Bankagerskolen ,8% Brædstrup Skole ,1% Dagnæsskolen ,1% Egebjergskolen ,9% Endelave Skole ,6% Gedved ,0% Hattingskolen ,4% Hovedgård ,7% Højvangskolen ,5% Langmarkskolen ,5% Lundskolen ,1% Midtbyskolen ,7% Nim-Underup Skole ,1% Sdr. Vissing Skole ,3% Slotsskolen ,0% Stensballeskolen ,5% Søndermarkskolen ,4% Søvind ,5% Torstedskolen ,7% Østbirk ,1% Ukendte adresser ,9% I alt ,1% Prognoseår Udvikling Socialdistrikter Ceres ,8% 02 - Lindehøj ,8% 03 - Søndergården ,9% Ukendte adresser ,9% I alt ,1% Horsens befolkningsprognose

15 Datagrundlag og forudsætninger Fødselsparametre Antal fødsler beregnes ved hjælp af antallet af kvinder i den fødedygtige alder samt den aldersbetingede fødselshyppighed (antallet af fødsler blandt kvinder i alderen 15-49). For Horsens Kommune benyttes det gennemsnitlige fertilitetsniveau for Horsens kommune i Det gennemsnitlige fertilitetsniveau var her 1,92. Fertilitetsniveauet varierer meget selv indenfor en kommune, hvorfor der arbejdes med varierende fødselshyppigheder i de forskellige delområder - jf. kortet over de lokale fertilitetsniveauer i delområder. I Horsens Kommune varierer fertilitetsniveauet fra 0,0 (i plejecentrene) til 2,82 (i delområder med særlig stor fødselshyppighed). Endvidere regnes med cirka 2% vækst i fertilitetsniveauet i perioden hvilket svarer til den udvikling Danmarks Statistik kalder "hovedforløb". Fertilitetsniveau for delområderne i Horsens Kommune. Dødsfald Den aldersbetingede dødelighed er lig antallet af døde i en aldersgruppe i relation til antal mennesker i den pågældende alder. Tallene, som bruges i prognosen, er de gennemsnitlige landsdækkende dødshyppigheder baseret på tal for perioden Tallene er korrigeret for det lokale niveau, som ligger 1 % under landsgennemsnittet. Der er desuden indregnet forventninger omkring faldende dødshyppighed hhv. 1,8 % for mænd og 1,6 % for kvinder om året. Horsens befolkningsprognose

16 Tilflytning til nye boliger Kommunens forventede fremtidige boligbyggeri fordelt på delområder indgår som en særskilt forudsætning i fremskrivningen. Antallet af tilflyttere til de nye boliger beregnes på basis af aldersfordelte husstandsstørrelser for de enkelte boligtyper. Den aldersfordelte husstandsstørrelse angiver hvor mange personer, der forventes at være i hver aldersklasse pr. ny bolig. Der regnes med lige kønsfordeling blandt tilflyttere til nye boliger. Husstandssammensætningen i nye boliger behandles separat for parcelhuse, rækkehuse, etageboliger, ungdomsboliger og ældreboliger. Figuren nedenfor viser den forventede alderssammensætning for tilflyttere til nye boliger i Horsens Kommune. Antal tilflyttere til nye boliger i Horsens Kommune. Grafen viser antal forventede tilflyttere til 100 nyopførte boliger af en given boligtype. For eksempel anslås det, at der til 100 nyopførte parcelhuse vil flytte cirka ti personer på 30 år ind, mens der til 100 nyopførte rækkehuse forventes cirka tre 29-årige tilflyttere. I prognosen er anvendt følgende tal for tilflytning til nye boliger i Horsens Kommune: Parcelhuse: 2,92 tilflyttere pr. ny bolig Rækkehuse: 2,02 tilflyttere pr. ny bolig Etageboliger: 1,75 tilflyttere pr. ny bolig Ungdomsboliger: 1,10 tilflyttere pr. ny bolig Ældreboliger: 1,10 tilflyttere pr. ny bolig Splitfaktor Ud over antallet af tilflyttere til nye boliger indgår også forudsætninger om hvor stor en andel af tilflytterne til nye boliger som kommer hhv. fra Horsens Kommune eller fra en anden kommune andelen af eksterne tilflyttere til nye boliger kaldes splitfaktoren. Ud fra analyser af historisk tilflytning er der valgt, at arbejde med tre forskellige splitfaktorer i forhold til de tre gamle kommuner: Gl. Brædstrup: 36% antages at være tilflyttere fra andre kommuner mens 64% er fra Horsens Gl. Gedved: 42% antages at være tilflyttere fra andre kommuner mens 58% er fra Horsens Gl. Horsens: 23% antages at være tilflyttere fra andre kommuner mens 77% er fra Horsens For ældreboliger er splitfaktoren sat til 5%, da der forventes at langt de fleste tilflyttere til sådanne nye boliger vi komme fra egen kommune. Horsens befolkningsprognose

17 Til- og fraflytning Flytninger opdeles i interne flytninger (indenfor kommunen) og eksterne flytninger (imellem kommuner og/eller udlandet). I prognosen beregnes såvel interne som eksterne til- og fraflytningshyppigheder ud fra flyttemønstrene i de historiske år I de syv historiske år har der i gennemsnit været en årlig tilflytning på personer, mens fraflytningen i samme periode har været personer pr. år. Dette giver et gennemsnitligt tilflytningsoverskud på 749 personer pr. år. Eksterne flytninger Snit Tilflyttere Heraf mellemkommunal Heraf indvandring Andel indvandring 17% 16% 17% 21% 26% 30% 30% 23% Fraflyttere Heraf mellemkommunal Heraf udvandring Andel udvandring 14% 13% 14% 17% 16% 23% 29% 18% Nettotilflytning Heraf mellemkommunal Heraf ind/udvandring Ind- og udvandring står for henholdsvis 23% og 18% af de samlede til- og fraflytninger og spiller således en vigtig rolle i flyttebalancen. Vandringsbalancen i forhold til udlandet har således givet Horsens Kommune i gennemsnit 361 ekstra borgere om året i løbet af de syv år og de seneste tre år har vandringsbalancen overgået den mellemkommunale flyttebalance - dvs. Horsens Kommune har de sidste tre år fået flere nettotilflyttere som følge af vandring end som følge af mellemkommunale flytninger. Nr Kommune Tilflyt pr år Fraflyt pr. år Netto pr. år 1 Hedensted Århus Vejle Skanderborg Silkeborg København Odder Ikast-Brande Odense Kolding Aalborg Randers Fredericia Viborg Herning Esbjerg Favrskov Syddjurs Ringkøbing-Skjern Sønderborg Top-20 over kommunerne med størst antal flytninger i forhold til Horsens (gennemsnitstal for ). Horsens befolkningsprognose

18 Flyttebalancen har været mest positiv i forhold til Århus, Skanderborg og Odder mens Hedensted, Købehavn og Silkeborg er de kommuner som netto har "taget" flest personer fra Horsens Kommune. Kort over flyttebalancen i forhold til andre kommuner (total for årene ). De grønne kommuner har sendt flere indbyggere til Horsens end de har modtaget. De røde kommuner har modtaget flere indbyggere fra Horsens end de har sendt dertil. Horsens befolkningsprognose

19 Ses der på aldersfordelingen blandt til- som fraflyttere - jævnfør grafen nedenfor - er der tilflytningsoverskud i samtlige aldersgrupper og særligt blandt de 0-5 årige, de årige og de årige. Årligt antal til- og fraflyttere fordelt på 1-årsintervaller (årligt gennemsnit for perioden ). Befolkningsvæksten 2009 sammenlignet med andre kommuner Horsens Kommune har i 2009 haft en befolkningstilgang på 0,48% (ifølge Danmarks Statistik) hvilket var den 30. højeste vækstrate i landet. Landsgennemsnittet var til sammenligning 0,22%. Nr. Kommune Folketal primo Folketal ultimo Årets udvikling Vækstprocent 20 Kolding ,62% 21 Favrskov ,61% 22 Odder ,59% 23 Aalborg ,58% 24 Randers ,56% 25 Høje-Taastrup ,56% 26 Ballerup ,54% 27 Silkeborg ,53% 28 Viborg ,52% 29 Køge ,49% 30 Horsens ,48% 31 Vejle ,47% 32 Esbjerg ,45% 33 Odense ,45% 34 Ringsted ,44% 35 Tårnby ,42% 36 Herning ,39% 37 Fanø ,37% 38 Ikast-Brande ,34% 39 Fredericia ,32% 40 Hørsholm ,28% Oversigt over udvalgte kommuners befolkningsvækst i 2009 (kilde statistikbanken.dk) Horsens befolkningsprognose

20 Kommunernes befolkningsvækst i år 2009 Sammenligning med sidste års prognose Prognosen for 2010 slutter i 2020 med stort set samme folketal som sidste års prognose, og de to prognoser følger generelt hinanden. Prognosen fra 2009 ligger en smule højere end prognose, hvilket primært skyldes at den faktiske udvikling i 2009 blev lavere end forventet i sidste års prognose og udgangspunktet for den nye prognose derfor er lidt lavere. I den videre prognose er der kun mindre forskelle, og forskellen i 2019 er på samme niveau som i Horsens befolkningsprognose

21 Sammenligning af prognoseresultater for henholdsvis og 2010-prognosen Udgangspunktet for den nye prognose er folketallet ultimo 2009 og dette er 234 lavere end ventet i sidste års prognose. Forklaringen bag det mindre folketal kan ses af nedenstående. Faktiske befolkningsdata Prognose 2009 Befolkningstal Forskel Mænd Kvinder Folketal ultimo Fødte Døde Overskud Tilflyttede Fraflyttede Flyttebalance Udvikling Boligtal Forskel Nye boliger Til ny bolig - Int Til ny bolig - Ekst Split Tilflytning pr. bolig 1,90 2,14 2,38 2,64 2,66 2,76 2,25 1,86 0,39 Horsens befolkningsprognose

22 Udtynding Forskel Tilflyt til nye boliger Befolkningsudv Udtynding Procent -0,4% -0,3% 0,0% -0,2% -0,3% 0,3% -0,5% -0,1% -0,4% - I 2009 blev det faktiske fødselsoverskud 152 højere end forventet, idet der blev der født 57 flere børn imens antallet af døde var 95 lavere end ventet. - Flyttebalancen var i personer dårligere end ventet, idet der var væsentligt flere fraflyttere end forventet. Beregningsmetode Ændringer i folketallet er afhængige af en række demografiske komponenter, og eftersom der ikke sker udveksling med andre befolkninger, vil balancen mellem fødsler og dødsfald være eneste årsag til ændringer i folketallet. Udveksling med andre befolkninger defineres ved vandringsbalancen. Befolkningsbalanceligningen Samspillet mellem befolkningens størrelse og de demografiske komponenter kan sammenfattes i befolkningsbalanceligningen: P t = P 0 + (F D) + (T f F f ) hvor: P 0 er antal personer et i delområde på et givet tidspunkt ( t 0 ) P t er antal mennesker i et delområde på et senere tidspunkt ( t ) F er antal fødsler i et delområde i perioden ( t t 0 ) D er antal døde i et delområde i perioden ( t t 0 ) T f er antal tilflyttere til et delområde i perioden F f er antal fraflyttere i et delområde i perioden. I DemoGrafix prognosen beregnes ovenstående ligning for befolkningen i hvert delområde fordelt på køn og alder (1-års intervaller). Den del af befolkningsudviklingen, som skyldes fødsler og dødsfald genereres af befolkningen selv og vil være eneste årsag til ændringer i folketallet, eftersom der ikke sker udveksling med andre befolkninger. Antal tilflyttere (T f ) består dels af antal tilflyttere (T f,bevar ) til den bevarede boligmasse og dels af antal tilflyttere (T f,ny ) til nye boliger i prognoseåret. På lignende måde opdeles antal fraflyttere (F f ) i antal fraflyttere (F f,bevar ) fra den bevarede boligmasse samt antal fraflyttere (F f,ned ) fra nedlagte boliger. Befolkningsprognosen er ikke nogen forudsigelse om den fremtidige befolkningsudvikling, men den beskriver, hvorledes befolkningen vil udvikle sig, såfremt de forudsætninger, den bygger på, er gældende i hele prognoseperioden. Usikkerheden vil øges, efterhånden som prognoseåret fjerner sig fra basisåret. Desuden vil der være knyttet størst usikkerhed til delområder med små folketal. Horsens befolkningsprognose

23 CPR-udtræk Befolkningsprognosen bygger på befolkningsdata fra Det Centrale Personregister (CPR) for årene Udtrækkene indeholder oplysninger om antallet af kvinder og mænd i 1-års aldersklasser, fødsler og dødsfald samt antallet af flytninger såvel internt i kommunen (intraregionale) som til og fra kommunen (interregionale). Bestanden og hændelserne blandt befolkningen i de syv historiske år danner basis for prognosen, idet beregninger af fødselsniveau og flyttemønstre i perioden bruges til udregning af de fremtidige fødsler og flytninger. Antallet af dødsfald i de historiske år bruges til at justere den landsdækkende dødshyppighed til niveauet i Horsens Kommune. De syv historiske år har haft forskellige mønstre med hensyn til til- og fraflytninger samt fødsler og dødsfald. For fødsler og dødsfald er de tre ældste historiske år vægtet med 0, idet der er sket ændringer indenfor dødelighedshyppigheder og fertilitet - disse to parametre beregnes derfor på baggrund af mønstrene i For flytninger benyttes alle de historiske år til udregning af parametrene - der har været betydelig udsving indenfor flyttemønstrene, og alle år benyttes derfor, for at få et mere sikkert datagrundlag. Parameterområder i forhold til flytninger Alle historiske befolkningsdata er samlet i de 113 basisområder som beskrevet tidligere. Af hensyn til beregningssikkerheden i prognosen er basisområderne samlet i såkaldte parameterområder. Parameterområder er områder indenfor hvilke flytte- og fertilitetsmønstre vurderes at være ens. I Horsens Kommune er det valgt, at arbejde med ti parameterområder i forhold til flytninger, jf. kortet nedenfor. Inddelingen af Horsens Kommune i parameterområder i forhold til flytninger Horsens befolkningsprognose

24 Beregningssikkerhed Præcisionen af de beregnede resultater afhænger af, hvor præcist de benyttede data afspejler virkeligheden med hensyn til flyttemønstre, fertilitet, dødshyppighed osv. Er udgangsåret for befolkningsprognosen et år, der afviger fra de "normale år f.eks. med ekstraordinært mange tilflytninger eller fødsler, vil dette mønster afspejle sig i alle prognoseårene og dermed føre til en forkert tendens i resultaterne. Problemet kan forebygges ved at basere flyttemønsteret på flere år for at udligne enkelte års udsving. Det betyder til gengæld, at prognosen vil være mere "konservativ, og nye tendenser i befolkningsudviklingen vil blive opfanget senere end ellers. Befolkningsprognosen for Horsens Kommune er baseret på tal fra syv år ( ) og resultaterne skal derfor sammenholdes med en vurdering af, om disse udgangsår var "typiske år. Umiddelbart kan det konstateres at alle historiske år har haft stigning i folketallet men særligt 2008 viste en usædvanlig høj vækst sammenholdt med boligudbygningen, som var lavere end ventet, mens der i 2009 var en lav vækst i forhold til de foregående år. Det er ikke muligt at beregne en gennemsnitlig usikkerhed på beregningerne, idet prognosen i princippet kan være fuldstændig nøjagtig, hvis alle forudsætningerne holder. Omvendt kan beregningerne afvige meget fra det faktiske resultat, hvis forudsætningerne skrider og f.eks. fødselstallet stiger voldsomt, eller der ikke bliver bygget så meget som forudsat. Grundlæggende er usikkerheden for forudsætningerne - og dermed også for resultaterne - større, jo længere man fjerner sig fra udgangsåret. Usikkerheden er endvidere betinget af størrelsen på de årgange, der regnes på. Når årgangens størrelse øges, øges sikkerheden også. Derfor er usikkerheden på de ældste og meget små årgange størst. Horsens befolkningsprognose

25 Resultattabeller De følgende resultattabeller viser befolkningsudviklingen fordelt på en række aldersgrupper med relevans for kommunens forskellige forvaltninger. Resultattabellerne er opdelt i tabeller for hele Horsens Kommune samt tabeller for kommunernes skole- og socialdistrikter - jf. afsnittet om områdeinddeling. Alle tabellerne er gengivet med såvel absolutte som indekserede tal, hvor befolkningen pr er lig indeks 100. Alle folketal er opgjort pr. 1. januar det pågældende år. Data for de seneste to historiske år er vist i tabellerne for derved at gøre det muligt at sætte prognosetallene i relation til den seneste faktiske udvikling. Bemærk at personer bosat på fiktive adresse (cirka 130 personer) ikke indgår i optællingerne på distriktsniveau, idet de ikke kan placeres nærmere end kommuneniveau. Sammentællinger af folketal på distrikter vil derfor ikke give samme resultat som kommunetotalen. Horsens Kommune 0-2 år år år år år år år år I alt år år år år år år år år I alt Horsens befolkningsprognose

26 Socialdistrikter Horsens befolkningsprognose

27 Socialdistrikt 01 Ceres 0-2 år år år år år år år år I alt år år år år år år år år I alt Socialdistrikt 02 Lindehøj 0-2 år år år år år år år år I alt år år år år år år år år I alt Horsens befolkningsprognose

28 Socialdistrikt 03 Søndergården 0-2 år år år år år år år år I alt år år år år år år år år I alt Horsens befolkningsprognose

29 Skoledistrikter Horsens befolkningsprognose

30 Skoledistrikt 01 - Bankagerskolen 0-2 år år år år år år år år I alt år år år år år år år år I alt Skoledistrikt 02 - Brædstrup Skole 0-2 år år år år år år år år I alt år år år år år år år år I alt Horsens befolkningsprognose

31 Skoledistrikt 03 - Dagnæsskolen 0-2 år år år år år år år år I alt år år år år år år år år I alt Skoledistrikt 04 - Egebjergskolen 0-2 år år år år år år år år I alt år år år år år år år år I alt Horsens befolkningsprognose

32 Skoledistrikt 05 - Endelave Skole 0-2 år år år år år år år år I alt år år år år år år år år I alt Skoledistrikt 06 - Gedved 0-2 år år år år år år år år I alt år år år år år år år år I alt Horsens befolkningsprognose

33 Skoledistrikt 07 - Hattingskolen 0-2 år år år år år år år år I alt år år år år år år år år I alt Skoledistrikt 08 - Hovedgård 0-2 år år år år år år år år I alt år år år år år år år år I alt Horsens befolkningsprognose

34 Skoledistrikt 09 - Højvangskolen 0-2 år år år år år år år år I alt år år år år år år år år I alt Skoledistrikt 10 - Langmarkskolen 0-2 år år år år år år år år I alt år år år år år år år år I alt Horsens befolkningsprognose

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger... 15 Resultattabeller...

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE 2015-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Sammenligning

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE 2014-2024 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Sammenligning

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Ikast-Brande Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Ikast-Brande Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Ikast-Brande Kommune 2012-2029 Februar 2012 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 5 Områdeinddeling... 7 Befolkningsprognosens resultater... 9 Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

Befolkningsprognose Haderslev Kommune

Befolkningsprognose Haderslev Kommune Befolkningsprognose Haderslev Kommune 2011-2023 August 2011 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2019 2030 Indhold PROGNOSENS HOVEDRESULTATER... 3 INDLEDNING OG HOVEDFORUDSÆTNINGER... 7 OMRÅDEINDDELING... 9 BEFOLKNINGSUDVIKLING... 12 TIL- OG FRAFLYTNINGER...

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2017 2028 Befolkningsprognosen 2017 2028 er udarbejdet af Holstebro Kommune, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, marts

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE 2016-2029 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 12 5 Befolkningsprognosens resultater 13 Sammenligning

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2016 2027 Befolkningsprognosen 2016 2027 er udarbejdet af Holstebro Kommune, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, april

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE IKAST-BRANDE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE IKAST-BRANDE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE IKAST-BRANDE KOMMUNE 2014-2030 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri

Læs mere

INDHOLD. 1 Prognosens hovedresultater 1. 2 Indledning 3. 3 Overordnede forudsætninger 4. 4 Beregningsmetode 9

INDHOLD. 1 Prognosens hovedresultater 1. 2 Indledning 3. 3 Overordnede forudsætninger 4. 4 Beregningsmetode 9 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 5.1 Boligbyggeri 11 5.2 Flytninger 14 5.3 Fødsler og dødsfald

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for 2012 2023 Befolkningsprognosen 2012 2023 er udarbejdet af, Strategi & Analyse, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, marts 2011. Kontaktperson:

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2013-2020 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 13 5 Befolkningsprognosens resultater 14 Boligbyggeri

Læs mere

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri Bolig- og befolkningsudvikling Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i Holstebro Kommune har i 2009-2014 varieret fra 138 til 114 boliger pr. år et gennemsnit på 123 boliger pr. år. I prognoseårene

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE EXCL.FLYGTNINGE

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE EXCL.FLYGTNINGE BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2015-2027 EXCL.FLYGTNINGE INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE HADERSLEV KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE HADERSLEV KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE HADERSLEV KOMMUNE 2013-2021 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2015-2026 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2014-2021 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026 BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2 INDHOLD KONTAKTOPLYSNINGER 1 PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 7 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2016 18 EVALUERING AF SIDSTE ÅRS PROGNOSE 20

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE 2013-2021 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2015-2022 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE

BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE 2019-2032 INDHOLD PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 6 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2017 16 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING 18 DELOMRÅDERNES UDVIKLING 24

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE TØNDER KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE TØNDER KOMMUNE +++++++++++++++++ BEFOLKNINGSPROGNOSE TØNDER KOMMUNE 2019-2032 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Befolkningsprognose 2018 afvigelser 4 4 Overordnede forudsætninger 5 5 Beregningsmetode

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE TØNDER KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE TØNDER KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE TØNDER KOMMUNE 2018-2032 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Befolkningsprognose 2017 afvigelser 4 4 Overordnede forudsætninger 5 5 Beregningsmetode 10 6 Befolkningsprognosens

Læs mere

IKAST-BRANDE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE

IKAST-BRANDE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE IKAST-BRANDE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2018-2034 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2 INDHOLD PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 1 KONTAKTOPLYSNINGER 5 BAGGRUND 6 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2017 16 OPFØLGNING PÅ SIDSTE

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 216-228 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 1 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE MED BOLIGBYGGEPROGRAM

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE MED BOLIGBYGGEPROGRAM BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE 2018-2030 MED BOLIGBYGGEPROGRAM Befolkningsprognosen 2018-2030 er udarbejdet af COWI for Køge Kommune, marts 2018. Forsidebillede: Boligudstykning ved Møllebankerne, Borup

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE 2016-2023 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 10 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE 2015-2022 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE GULDBORGSUND KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE GULDBORGSUND KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE GULDBORGSUND KOMMUNE 2016-2029 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE 2016-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 12 5 Befolkningsprognosens resultater 13 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2019-2031 RINGSTED KOMMUNE INDHOLD KONTAKTOPLYSNINGER 1 PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 6 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2017 15 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING 17 DELOMRÅDERNES

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE 2016-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 12 5 Befolkningsprognosens resultater 13 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2014-2027 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2016-2029 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 13 5 Befolkningsprognosens resultater 14 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE MED BOLIGBYGGEPROGRAM

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE MED BOLIGBYGGEPROGRAM BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE 2019 2031 MED BOLIGBYGGEPROGRAM Befolkningsprognosen 2019-2031 er udarbejdet af COWI for Køge Kommune, marts 2019. Forsidebillede: Forårsdag på legepladsen ved Bregnevej

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE THISTED KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE THISTED KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE THISTED KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 1 INDHOLD KONTAKTOPLYSNINGER 1 PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 6 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2016 17 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING 19 DELOMRÅDERNES

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2016-2029 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri

Læs mere

BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE

BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE BILAG 1. SLAGELSE KOMMUNE 2020-2033 INDHOLD PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 6 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2018 16 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING 18 DELOMRÅDERNES UDVIKLING 25 BEREGNINGSMETODE 47

Læs mere

BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE

BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE 2018-2031 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2 INDHOLD PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 7 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2016 17 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING 19 DELOMRÅDERNES

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE MED BOLIGBYGGEPROGRAM

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE MED BOLIGBYGGEPROGRAM BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE 2016-2028 MED BOLIGBYGGEPROGRAM INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Opfølgning på 2015-prognosen 4 4 Befolkningsprognosens resultater 6 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningen i Randers Kommune

Befolkningen i Randers Kommune Befolkningen i Randers Kommune Befolkningsprognosen for 2013-2025 og dens forudsætninger Økonomi, april 2012 Randers Kommune Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose 2013-2025...1 1. Indledning... 1 2.

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE THISTED KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE THISTED KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE THISTED KOMMUNE 2019-2034 BEFOLKNINGSPROGNOSE 1 INDHOLD KONTAKTOPLYSNINGER 1 PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 6 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2018 17 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015-2035 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning 2 Resumé 3 Bolig- og befolkningsudviklingen 2015-2035 4 Befolkningsudviklingen 6 Befolkningens aldersfordeling 9 Delområdernes udvikling

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2019-2031 Befolkningsprognose 2018-2031 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål med befolkningsprognosen:... 3 Overordnede forudsætninger for befolkningsprognosen... 3 Status i forhold

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE MED BOLIGBYGGEPROGRAM

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE MED BOLIGBYGGEPROGRAM BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE 2017-2028 MED BOLIGBYGGEPROGRAM BEFOLKNINGSPROGNOSE 2 INDHOLD PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 1 BAGGRUND 6 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2016 17 OPFØLGNING PÅ SIDSTE ÅRS PROGNOSE

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2020 AALBORG KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2020 AALBORG KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2020 AALBORG KOMMUNE 2019-2031 BEFOLKNINGSPROGNOSE INDHOLD KONTAKTOPLYSNINGER 1 PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 4 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2018 19 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2019-2032 BEFOLKNINGSPROGNOSE INDHOLD KONTAKTOPLYSNINGER 1 PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 6 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2018 16 EVALUERING AF SIDSTE ÅRS

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2017-2037 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning 2 Resumé 3 Bolig- og befolkningsudviklingen 2017-2037 4 Befolkningsudviklingen 6 Befolkningens aldersfordeling 9 Delområdernes udvikling

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2018-2038 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning 2 Resumé 3 Bolig- og befolkningsudviklingen 2018-2038 4 Befolkningsudviklingen 6 Befolkningens aldersfordeling 9 Delområdernes udvikling

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE,

BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE, BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE, 2018-2030 BEFOLKNINGSPROGNOSE 1 INDHOLD KONTAKTOPLYSNINGER 2 PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 3 BAGGRUND 5 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2017 19 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2019-2031 BEFOLKNINGSPROGNOSE INDHOLD KONTAKTOPLYSNINGER 1 PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 6 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2018 16 EVALUERING AF SIDSTE ÅRS PROGNOSE

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Haderslev Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Haderslev Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Haderslev Kommune 2017-2027 BEFOLKNINGSPROGNOSE HADERSLEV KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 1 INDHOLD PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 7 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2016 18 EVALUERING

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE INDHOLD KONTAKTOPLYSNINGER 1 PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 7 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 216 17 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING 19 DELOMRÅDERNES UDVIKLING

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE BOLIGBYGGEPROGRAM OG KAPACITETSBEREGNINGER

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE BOLIGBYGGEPROGRAM OG KAPACITETSBEREGNINGER BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE 2015-2027 BOLIGBYGGEPROGRAM OG KAPACITETSBEREGNINGER INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Opfølgning på 2014-prognosen 4 4 Befolkningsprognosens resultater

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2012-2025 Svendborg Kommune, maj 2012 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2012-2025 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, maj 2012. På kommunens

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-2024

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-2024 BEFOLKNINGSPROGNOSE Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-2024 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 5 Områdeinddeling... 7 Bolig- & befolkningsudvikling... 10 Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2018-2032 BRØNDERSLEV KOMMUNE Indhold Indledning 1 Prognosens hovedreultater 2 Evaluering af sodste prognose 4 Boligbyggeprogram 2018 6 Befolkningens aldersfordeling 8 Befolkningsudvikling

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2036 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning 2 Resumé 3 Bolig- og befolkningsudviklingen 2016-2036 4 Befolkningsudviklingen 6 Befolkningens aldersfordeling 9 Delområdernes udvikling

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE,

BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE, BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE, 218-23 BEFOLKNINGSPROGNOSE 1 INDHOLD KONTAKTOPLYSNINGER 2 PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 3 BAGGRUND 5 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 217 19 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Notat til Byrådets møde den 25. marts 2015 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Udarbejdet marts 2015 1 I. Indledning Egedal kommune udarbejder hvert år en ny befolkningsprognose.

Læs mere

Befolkningsprognose Ishøj Kommune

Befolkningsprognose Ishøj Kommune Befolkningsprognose 2009-2016 Ishøj Kommune Marts 2009 Befolkningsprognose 2009-2016 for Ishøj Kommune side - 2 - Ishøj Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen frem til 1. januar

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2018-2030 BEFOLKNINGSPROGNOSE INDHOLD KONTAKTOPLYSNINGER 1 PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 6 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2017 16 EVALUERING AF SIDSTE ÅRS PROGNOSE

Læs mere

Emne: Befolkningsprognose bilag 1

Emne: Befolkningsprognose bilag 1 Emne: Befolkningsprognose 218-232 bilag 1 Dato 13. marts 218 Sagsbehandler Jan Buch Henriksen Direkte telefonnr. 2937 734 Journalnr..1.-P1-1-18 Resume Der forventes en samlet befolkningstilvækst i Vejle

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Dragør Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Dragør Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Dragør Kommune 2013-2028 Til godkendelse på Økonomi- og Planudvalgets møde den 18. april 2013 Indledning Hovedforudsætninger Befolkningsprognosen skaber et overblik over udviklingen

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE - DRAGØR KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE - DRAGØR KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE - DRAGØR KOMMUNE 2018-2028 Til godkendelse på Økonomiudvalgets møde den 19. april 2018 Dragør Kommune - Befolkningsprognose 2018 INDHOLD 1 Indledning s. 1 2 2018-prognosens hovedresultat

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2019-2032 April 2018 Indhold Indledning... 3 1. Befolkningsprognose for Herning Kommune... 5 1.1. Befolkningsudviklingen... 5 1.2. Befolkningens aldersfordeling... 7 2. Befolkningsudviklingen

Læs mere

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen Bilag 5 Vedrørende Udklip fra Befolkningen i Randers Kommune. Befolkningsprognosen for 2010-2022 og dens forudsætninger, der beskriver forudsætningerne for prognosen, der ligger til grund for den udarbejdede

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE - DRAGØR KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE - DRAGØR KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE - DRAGØR KOMMUNE 2019-2029 Til godkendelse på Økonomiudvalgets møde den 11. april 2019 INDHOLD 1 Indledning s. 1 2 2019-prognosens hovedresultat s. 2 3 Befolkningsudviklingen i 2018

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2030 April 2016 Indhold Indledning... 3 1. Befolkningsprognose for Herning Kommune... 5 1.1. Befolkningsudviklingen... 5 1.2. Befolkningens aldersfordeling... 7 2. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsprognose for -2032 Budgetkontoret, april Randers Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Hvordan gik det i i Randers Kommune?...3 3. Prognose

Læs mere

Befolkningsprognose 2013-2025

Befolkningsprognose 2013-2025 Befolkningsprognose 2013-2025 Indhold Indledning...3 Resume...4 1. Befolkningsprognose for Herning Kommune...5 1.1. Befolkningsudviklingen...5 1.2. Befolkningens aldersfordeling...7 2. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2010-2023 0. Forord. I Thisted Kommune tilstræbes det at træffe beslutninger på et så solidt grundlag som muligt. Det er altid svært præcist at forudse, hvordan fremtiden vil udarte

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2015-2027

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2015-2027 BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2015-2027 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 10 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2017-2030 BEFOLKNINGSPROGNOSE INDHOLD KONTAKTOPLYSNINGER 1 PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 1 BAGGRUND 1 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2016 1 EVALUERING AF SIDSTE ÅRS PROGNOSE

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2014-2026 December 2013 Indhold Indledning... 3 1.1. Befolkningsudviklingen... 5 1.2. Befolkningens aldersfordeling... 7 2. Befolkningsudviklingen i delområderne... 14 2.1. Befolkningsudviklingen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2016-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2016-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2016-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 10 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsprognose for -2030 Budgetkontoret, maj Randers Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Opfølgning på...3 3. Udvikling i befolkningstallet...4

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for perioden 2016 til 2028

Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for perioden 2016 til 2028 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2016 til 2028 Vedtaget marts 2016 1 I. Indledning Egedal kommune udarbejder hvert år en befolkningsprognose. Den er udarbejdet ved brug af analyseværktøjet

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Dragør Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Dragør Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Dragør Kommune 2016-2031 Til godkendelse på Økonomiudvalgets møde den 17 marts 2016 Indledning Hovedforudsætninger Befolkningsprognosen skaber et overblik over udviklingen i folketal

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for årene 2017 til 2029

Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for årene 2017 til 2029 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for årene 2017 til 2029 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 3% 8% 1% 6% 9% 12% 50% 50% 85+ årige 75-84 årige 65-74 årige 25-64 årige 17-24 årige 6-16 årige 0-5 årige

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024 BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024 APRIL 2012-1 - Indholdsfortegnelse I. Indledning... 3 Resume af prognosen... 3 II. Hovedtabeller... 7 III. Datagrundlag og forudsætninger... 19 Områdeinddeling...

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2014-2026 Indhold Indledning...3 Resume...4 1. Befolkningsprognose for Herning Kommune...5 1.1. Befolkningsudviklingen...5 1.2. Befolkningens aldersfordeling...7 2. Befolkningsudviklingen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE Randers Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE 2012-2024 Samlet folketal pr. 1/1 (prognose fra 2012) 106.000 104.000 102.000 100.000 98.000 96.000 94.000 92.000 90.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Læs mere

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen 4. Bilagsdel 55 Bilag 1 Demografix Beskrivelse af modellen 56 Om befolkningsfremskrivninger Folketallet i Danmark har været voksende historisk, men vækstraten har været aftagende, og den kom tæt på nul

Læs mere

Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune

Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune Udarbejdet april 2011 Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune... 1 Resume... 3 Forudsætninger... 5 Overordnede prognoseforudsætninger...

Læs mere

Befolkningsprognose 2019

Befolkningsprognose 2019 Befolkningsprognose 2019 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen bygger hovedsageligt på forventninger til antallet

Læs mere

Bilag 1. Forudsætninger

Bilag 1. Forudsætninger 4. Bilagsdel 50 Bilag 1 Forudsætninger 51 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model.

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 218 23 Forfatter: Linda Hindse Christensen Udarbejdet: 17. maj 218 Dokument nr. 48-218-132992 Sags nr. 48-218-7672 2 Befolkningsprognose 218 23 Indhold 1. Indledning...4 Sammenfatning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indhold. Indholdsfortegnelse Forord 1 Forord Forord Befolkningsprognoser er et vigtigt element i den kommunale planlægning og forvaltning. Befolkningsprognosen skaber et overblik over sammenhængen mellem boligudbygning, indbyggertal

Læs mere

4. Dragørs befolknings og elevprognose

4. Dragørs befolknings og elevprognose 4. Dragørs befolknings og elevprognose 2016-2031 Befolknings og elevprognosen blev godkendt til brug for årets budgetlægning på ØU s møde d. 17 marts 2016. Til brug for den fremtidige planlægning for blandt

Læs mere

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning Befolkningsprognose -2028 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE DRAGØR KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE DRAGØR KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE DRAGØR KOMMUNE 2017- Til godkendelse på Økonomiudvalgets møde den 23 marts 2017 Dragør Kommune - Befolkningsprognose 2017 INDHOLD 1 Indledning s. 1 2 Prognosens hovedresultat s. 2 3

Læs mere

Bilag 1. Forudsætninger

Bilag 1. Forudsætninger 4. Bilagsdel 50 Bilag 1 Forudsætninger 51 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model.

Læs mere

Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune

Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 19. august 2014 Indhold 1. Nøgletal

Læs mere

Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune 2012

Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune 2012 Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune 2012 Udarbejdet maj 2012 Indholdsfortegnelse 1 Resume... 3 Forudsætninger... 5 Overordnede prognoseforudsætninger... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Historisk

Læs mere