Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010"

Transkript

1 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn April 2010

2 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn (beretning nr. 11/05) 6. maj 2010 RN A507/10 I. Indledning 1. I mit notat til Statsrevisorerne af 11. november 2008 tilkendegav jeg, at jeg fortsat ville følge sagen om sagsbehandlingstider i 4 ud af 6 statslige nævn omfattet af Statsrevisorernes beretning nr. 11/05 og orientere Statsrevisorerne om effekten af de tiltag, som ministerierne har iværksat for at nedbringe den gennemsnitlige sagsbehandlingstid. 2. Statsrevisorernes beretning nr. 11/05 omfattede Landsskatteretten under Skatteministeriet, Ankestyrelsen under Socialministeriet, Naturklagenævnet under Miljøministeriet, Flygtningenævnet under Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Patientskadeankenævnet under Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Erstatningsnævnet under Justitsministeriet og Arbejdsskadestyrelsen under Beskæftigelsesministeriet. Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling blev inddraget i beretningen, idet flere nævn er afhængige af informationer fra styrelsen. Jeg lovede i mit notat til Statsrevisorerne af 11. november 2008 om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn, at jeg fortsat ville følge udviklingen i sagsbehandlingstiden og initiativer, der er sat i værk i den forbindelse, i Landsskatteretten, Naturklagenævnet, Patientskadenævnet og Arbejdsskadestyrelsen, da udviklingen ikke havde været fuldt tilfredsstillende i disse nævn. Notatet findes i Endelig betænkning over statsregnskabet for 2007, s I dette notat vil jeg følge op på ministeriernes initiativer til at reducere sagsbehandlingstiderne i disse nævn. For de øvrige nævns vedkommende betragtede jeg i notatet af 11. november 2008 beretningssagen som afsluttet. 3. Rigsrevisionens opfølgning er baseret på gennemgang af redegørelser og materiale tilvejebragt af ministerierne, herunder bl.a. gennemgang af årsrapporter, resultatkontrakter og diverse statistikker. Herudover er der afholdt møder med de ministerier og nævn, som er omfattet af notatet. II. Landsskatteretten under Skatteministeriet 4. I forhold til Landsskatteretten har jeg siden mit notat af 11. november 2008 fulgt op på forhold vedrørende: sagsbehandlingstider mål for gamle sager.

3 2 Sagsbehandlingstider Tabel 1. Gennemsnitlige sagsbehandlingstider i Landsskatteretten (Måneder) Landsskatteretten - 12,8 10,7 11,8 11,0 9,1 Note: Sager, som Landsskatteretten har været tvunget til at stille i bero i forbindelse med skattestraffesager, syn og skøn eller forelæggelse for Europa-Kommissionen eller EU s toldkodeksudvalg, er ikke medregnet. Før rensning for berostillelser var sagsbehandlingstiden 12,7 måneder i 2008 og ca. 13 måneder i Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i Landskatteretten er faldet fra 12,8 måneder i 2005 til 9,1 måneder i 2009, jf. tabel 1. Sagsbehandlingstiden er således faldet siden beretningen og siden mit notat af 11. november Ministeriet har oplyst, at sagsbehandlingstiderne for er korrigeret for sager, som er stillet i bero og derfor ikke er sammenlignelige med sagsbehandlingstiden for 2004, som fremgår af beretningen. Ministeriet har samtidig oplyst, at der ikke foreligger et sammenligneligt tal for Det fremgik af Landskatterettens resultatkontrakt for , at kravet for den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var 9 måneder i Dette mål blev nået, da sagsbehandlingstiden blev 9,1 måneder. Det fremgik ligeledes af resultatkontrakten, at målet for den gennemsnitlige sagsbehandlingstid skærpes til 8 måneder i 2010 og 2011 og yderligere til 7 måneder i Målene bliver således mere ambitiøse over tid. 6. Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at nedbringelsen af sagsbehandlingstiden skyldes nedbringelse af antallet af gamle sager i Landsskatteretten og indførelse af en række initiativer som fx måling af og opstilling af mål for de enkelte faser i sagsbehandlingsforløbet. Mål for gamle sager 7. I resultatkontrakten for er det et mål at afvikle 95 % af beholdningen af sager fra før 1. januar 2008 inden udgangen af Ultimo 2008 var antallet af gamle sager 1.132, og ved udgangen af 2009 var der 297 gamle sager tilbage, så målet om 95 % reduktion blev ikke helt nået. Skatteministeriet har oplyst, at dette hænger sammen med, at den altovervejende del af disse sager er stillet i bero på grund af udefrakommende forhold, som Landsskatteretten ikke har indflydelse på. Efter 2009 indgår målet om afvikling af 95 % af Landsskatterettens gamle sager ikke i styringen af sagsbehandlingstiderne. Fra 2010 og frem er målet om, at sagsbehandlingstiden for nye sager ikke må overstige 7 måneder, det eneste mål i resultatkontrakten vedrørende sagernes alder. Vurdering 8. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid nåede målet på 9 måneder i 2009 og er faldet siden beretningen og mit notat af 11. november Landsskatterettens mål for den samlede sagsbehandlingstid bliver mere ambitiøse over tid, og andelen af gamle sager er nedbragt betydeligt. Jeg finder dette tilfredsstillende.

4 3 III. Naturklagenævnet under Miljøministeriet 9. I forhold til Naturklagenævnet har jeg siden mit notat af 11. november 2008 fulgt op på forhold vedrørende: sagsbehandlingstider indgåelse af resultatkontrakt arbejdstilrettelæggelsen i Naturklagenævnet. Sagsbehandlingstider Tabel 2. Gennemsnitlige sagsbehandlingstider i Naturklagenævnet (Måneder) Naturklagenævnet 6,3 6,3 5,5 7,0 6,2 6,1 10. Efter en stigning i den gennemsnitlige sagsbehandlingstid til 7 måneder i 2007 er sagsbehandlingstiden faldet til 6,1 måneder i 2009, jf. tabel 2. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er således faldet lidt siden beretningen og mit notat af 11. november Målet for sagsbehandlingstiden var 5,7 måneder i 2009, og Naturklagenævnet nåede således kun delvist sit mål. Miljøministeriet har oplyst, at seneste opgørelser fra Naturklagenævnet viser, at der fortsat er sket et fald i sagsbehandlingstiden, idet den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for 1. kvartal 2010 er opgjort til 5,6 måneder. 11. Miljøministeriet har oplyst, at Naturklagenævnet har nedbragt andelen af ældre sager (8 måneder eller ældre) fra 28 % af alle verserende sager primo 2009 til 23 % ultimo I 2009 var der opstillet mål for Naturklagenævnets produktivitet. Målet for antal afgørelser pr. årsværk var 46 i Resultatet blev 49, og målet blev således nået. Antal afgørelser pr. årsværk var 39 i 2008 og steg til 49 i Produktiviteten er således steget. Indgåelse af resultatkontrakt 13. Det fremgik af mit notat af 11. november 2008, at Miljøministeriet og Naturklagenævnet i juni 2008 indgik en resultatkontrakt for I modsætning til resultatkontrakten for blev der for opstillet en række konkrete mål for bl.a. sagsbehandlingstider. I kontrakten blev målet for den gennemsnitlige sagsbehandlingstid skærpet fra 5,7 måneder i 2009 til 5,1 måneder i Folketinget har vedtaget, at Naturklagenævnet skal sammenlægges med Miljøklagenævnet. Ministeriet har oplyst, at nævnet i den sammenhæng midlertidigt må acceptere en mindre forhøjelse af målet for den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for 2010 til 6,5 måneder, men at der herefter forventes at kunne ske en vis skærpelse af målsætningen. 14. Resultatmålene for 2009 fremgik af et udkast til resultatkontrakt for Resultatkontrakten blev dog aldrig formelt færdiggjort og underskrevet. Jeg finder det vigtigt, at resultatkontrakter rettidigt bliver formelt færdiggjort og underskrevet med henblik på at sikre kontrakternes status som bindende styringsredskaber.

5 4 Resultatkontrakten for 2010 er p.t. ikke færdiggjort. Som et led i sammenlægningen af nævnene er en fælles resultatkontrakt for 2010 for de 2 nævn under forberedelse. Miljøministeriet har oplyst, at der ved fastlæggelsen af målene for sagsbehandlingstiden vil blive lagt vægt på, at andelen af verserende sager, der har været mere end 6-8 måneder undervejs, nedbringes mest muligt inden etableringen af et nyt, sammenlagt nævn. Arbejdstilrettelæggelsen i Naturklagenævnet Sammenlægning af Naturklagenævnet og Miljøklagenævnet 15. Det fremgik af mit notat af 11. november 2008, at Miljøministeriet var i gang med at undersøge mulighederne for en sammenlægning af Naturklagenævnet og Miljøklagenævnet. Den 27. april 2010 blev lov om Natur- og Miljøklagenævnet vedtaget. Loven sammenlægger Naturklagenævnet og Miljøklagenævnet. Alle klagesager på natur- og miljøområdet skal nu behandles af ét nævn Natur- og Miljøklagenævnet. Det nye nævn skal være et såkaldt kombinationsnævn. Udgangspunktet er, at den eksisterende sagsfordeling videreføres, så nævnet som udgangspunkt sammensættes med sagkyndige i de sager, der i dag behandles af Miljøklagenævnet, og med læge medlemmer og dommere i de sager, hvor Naturklagenævnet i dag har kompetencen. På nogle områder er det fundet hensigtsmæssigt at justere den fordeling af sager, der er i dag. Justeringen omfatter bl.a., at en række sager, hvori der hovedsageligt indgår teknisk komplicerede spørgsmål, fx visse sager vedrørende vurdering af virkninger på miljøet, foreslås flyttet til behandling af den sagkyndige del af nævnet. Omvendt foreslår ministeriet, at en række sager, fx alle sager om ekspropriation, flyttes til den læge del af nævnet. Miljøministeriet har oplyst, at det samlet vurderer, at der med kombinationsnævnet opnås den største fleksibilitet og den mest effektive og hensigtsmæssige sagsbehandling, samtidig med at hensynet til borgernes retssikkerhed varetages bedst muligt. Ministeriet har videre oplyst, at den række af typisk større sager, der hidtil skulle indbringes for begge nævn, hvis afgørelserne fra 1. instans ønskes påklaget, fremover kun skal underkastes én samlet behandling i det nye nævn. Lovforslagene fremgår af regeringens lovprogram for Det fremgik af beretningen, at mange af de generelle problemstillinger forbundet med at effektivisere sagsbehandlingstider med fordel kunne løses inden for større organisatoriske enheder. Ministeriet har oplyst, at sammenlægningen af nævnene på kort sigt vil kunne give en stigning i den gennemsnitlige sagsbehandlingstid, men på sigt venter ministeriet et fortsat, yderligere fald i sagsbehandlingstiden. Vurdering 17. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i Naturklagenævnet er faldet lidt siden beretningen og mit notat af 11. november Nævnet når ikke helt sit mål for sagsbehandlingstiden i 2009, men har nedbragt mængden af ældre sager og øget sin produktivitet. Jeg bemærker endvidere, at ministeriet arbejder med at skærpe målet for sagsbehandlingstiden over tid. Jeg har samtidig bemærket, at Miljøministeriet vurderer, at sammenlægningen af Naturklagenævnet og Miljøklagenævnet vil medføre større fleksibilitet og den mest effektive og hensigtsmæssige sagsbehandling, samtidig med at hensynet til borgernes retssikkerhed varetages bedst muligt. Arbejdet med sammenlægningen af nævnene vil på kort sigt kunne betyde en stigning i den gennemsnitlige sagsbehandlingstid. Jeg finder udviklingen tilfredsstillende. IV. Patientskadeankenævnet under Indenrigs- og Sundhedsministeriet 18. I forhold til Patientskadeankenævnet har jeg siden mit notat af 11. november 2008 fulgt op på forhold vedrørende: sagsbehandlingstider.

6 5 Sagsbehandlingstider Tabel 3. Gennemsnitlige sagsbehandlingstider i Patientskadeankenævnet (Måneder) Patientskadeankenævnet 7,9 7,5 7,1 7,6 7,0 5,9 19. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er faldet fra 7,9 måneder i 2004 til 5,9 måneder i 2009, jf. tabel 3. Sagsbehandlingstiden er således faldet siden beretningen og siden mit notat af 11. november Målet for 2009 var, at sagsbehandlingstiden ikke måtte overstige 6,5 måneder. Patientskadeankenævnet har nået dette mål. 21. Det fremgår af resultatkontrakten for , at målene for sagsbehandlingstiden er 6,3 måneder i 2010 og 6 måneder i 2011 og I resultatkontrakten for 2010 er målet for sagsbehandlingstiden skærpet til 6,1 måneder sammenlignet med resultatkontrakten for Vurdering 22. Sagsbehandlingstiden i Patientskadeankenævnet er faldet, og målet for den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2009 er nået. Målet for den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er skærpet i Jeg finder dette tilfredsstillende. V. Arbejdsskadestyrelsen under Beskæftigelsesministeriet 23. I forhold til Arbejdsskadestyrelsen har jeg siden mit notat af 11. november 2008 fulgt op på forhold vedrørende: mål for sagsbehandlingstiden tidligere oversendelse af klager til Ankestyrelsen. 24. Arbejdsskadestyrelsen var i nogen grad omfattet af beretningen. Det fremgik af beretningen, at sagsbehandlingstiden i Arbejdsskadestyrelsen i visse tilfælde øvede indflydelse på andre nævns sagsbehandling. Der blev ikke foretaget en sammenligning over tid af Arbejdsskadestyrelsens gennemsnitlige sagsbehandlingstid i beretningen. Mål for sagsbehandlingstiden 25. Arbejdsskadesager udgør langt hovedparten af sagerne i Arbejdsskadestyrelsen. Disse sager var ikke direkte omfattet af beretningen. Arbejdsskadestyrelsen var dog inddraget i beretningen, da flere nævn var afhængige af informationer fra styrelsen. Det fremgik af mit notat til Statsrevisorerne af 20. juli 2006, at jeg ville orientere Statsrevisorerne, om det er lykkedes at opfylde de opstillede mål for Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling af arbejdsskadesager. 26. Arbejdsskadestyrelsen har i resultatkontrakten for 2009 opstillet mål for sagsbehandlingstiderne for de 2 typer sager: 3 mål for arbejdsskadesager og 2 mål for sagerne vedrørende udtalelse i private erstatningssager.

7 6 For arbejdsskadesager var det målene: at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for nye sager skulle være 2 % lavere i 2009 end i 2008 (228 dage) at højst 200 af sagerne ved udgangen af 2009 måtte have en sagsalder på over 2 år at 90 % af sagerne skulle være afsluttet inden for 1 år. Arbejdsskadestyrelsen har nået alle disse 3 mål for arbejdsskadesager i Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var således 196 dage, antallet af sager over 2 år var 192 dage, og 91 % af arbejdsskadesagerne blev afsluttet inden for 1 år. Det fremgår også af resultatkontrakten for 2009, at målene for sager vedrørende udtalelser i private erstatningssager var: at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid skulle være 2 % lavere i 2009 end i 2008 (312 dage) at højst 20 af sagerne måtte være mere end 2 år gamle ved udgangen af Arbejdsskadestyrelsen nåede ikke sit mål om en lavere sagsbehandlingstid for sager vedrørende udtalelser i private erstatningssager, da resultatet blev 325 dage i Beskæftigelsesministeriet har oplyst, at årsagen er, at der er afsluttet flere gamle sager. Nedbringelse af mængden af gamle sager vil altid medføre en stigning i sagsbehandlingstiden, men er en forudsætning for lavere sagsbehandlingstider på længere sigt. Styrelsen nåede sit andet mål for sagerne, da kun 12 sager var mere end 2 år gamle ved årets udgang. 27. Det fremgår af resultatkontrakten for 2009, at målet for forbedring af produktiviteten var 2 % for både arbejdsskadesager og sager, der vedrører udtalelser i private erstatningssager. Beskæftigelsesministeriet har oplyst, at produktiviteten er steget med 5,6 % fra 2008 til 2009 i kontoret for private erstatningssager, mens produktiviteten er steget med 8,5 % fra 2008 til 2009 i kontoret for arbejdsskadesager. Målene i resultatkontrakten er derfor nået for begge sagstypers vedkommende i Tidligere oversendelse af klager til Ankestyrelsen 28. Arbejdsskadestyrelsen iværksatte på baggrund af beretningen en række tiltag med henblik på at opnå en hurtigere oversendelse af sager til behandling i Ankestyrelsen, bl.a. screening af sager og undervisning i behandling af ankesager. 29. Det fremgik også af mit notat af 11. november 2008, at Beskæftigelsesministeriet havde oplyst, at ca. 30 % af klagerne fortsat blev oversendt mere end 28 dage efter modtagelse af klagen, og at antallet var 21 %, hvis man undtager sager, hvor yderligere oplysninger skulle indhentes med henblik på genvurdering. Arbejdsskadestyrelsens kontrakt med Beskæftigelsesministeriet for 2009 indeholder nu et krav om oversendelse til Ankestyrelsen på 42 dage. Kravet er fastsat ud fra, at bekendtgørelsen om Arbejdsskadestyrelsens behandling af klager er blevet ændret, så Arbejdsskadestyrelsen efter de nye regler skal genvurdere den afgørelse, der er klaget over, inden 4 uger efter udløbet af klagefristen, som ligeledes er 4 uger. Det antages, at Arbejdsskadestyrelsen i gennemsnit modtager en anke 2 uger efter afgørelsen, hvorfor kravet til styrelsens behandling er sat til 42 dage. Beskæftigelsesministeriet har oplyst, at oversendelse af sager til Ankestyrelsen skete med en månedlig gennemsnitlig oversendelsestid på dage afhængigt af den enkelte måned i 2008 og primo Siden sommeren 2009 er den månedlige gennemsnitlige oversendelsestid forbedret og har i stedet været dage afhængigt af den enkelte måned. Ministeriet har samtidig oplyst, at Arbejdsskadestyrelsen i hele 2009 har overholdt 42-dagesfristen i ca. 98 % af alle sager.

8 7 Vurdering 30. Arbejdsskadestyrelsen har i 2009 nået 4 ud af 5 mål, og den manglende opfyldelse af målet for den gennemsnitlige sagsbehandlingstid skyldes afvikling af gamle sager. Produktiviteten er steget for de enkelte sagstyper, og målene for produktivitetsforbedringer i 2009 er nået for begge sagstyper. Tiden for oversendelse af sager til Ankestyrelsen har udviklet sig positivt, og den nye frist er blevet overholdt i ca. 98 % af alle sager. Jeg finder dette tilfredsstillende. VI. Afslutning 31. Jeg finder det positivt, at Miljøministeriet tog initiativ til at sammenlægge Naturklagenævnet og Miljøklagenævnet, hvilket nu er godkendt af Folketinget. Jeg har noteret mig, at Miljøministeriet vurderer, at sammenlægningen vil medføre mere effektiv sagsbehandling, men at sammenlægningen på kort sigt vil kunne betyde en stigning i den gennemsnitlige sagsbehandlingstid. Opfølgningen har vist, at udviklingen har været tilfredsstillende i Landsskatteretten, Patientskadeankenævnet, Arbejdsskadestyrelsen og i det væsentlige også i Naturklagenævnet. Jeg betragter hermed beretningssagen som afsluttet. Henrik Otbo

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. November 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. November 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn November 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Oktober 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Oktober 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet Oktober 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statsamternes produktivitet

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 20. juli 2006 RN A506/06

RIGSREVISIONEN København, den 20. juli 2006 RN A506/06 RIGSREVISIONEN København, den 20. juli 2006 RN A506/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 11/05 om sagsbehandlingstider i 6

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statsamternes produktivitet og

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 1. marts 2006 RN A502/06

RIGSREVISIONEN København, den 1. marts 2006 RN A502/06 RIGSREVISIONEN København, den 1. marts 2006 RN A502/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om statsamternes produktivitet og effektivitet (beretning nr. 2/02) Indledning 1. I

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Oktober 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Oktober 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet Oktober 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statsamternes produktivitet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om folkekirkens Fællesfond. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om folkekirkens Fællesfond. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om folkekirkens Fællesfond April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om folkekirkens Fællesfond (beretning nr. 10/02) 9.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om driften af statsskovene (beretning nr. 7/02) I. Indledning 1. Jeg afgav den 11.

Læs mere

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 Statsrevisorerne 2008-09 Beretning nr. 11 Rigsrevisors fortsatte notat nr. 3 af 19. november 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 December 2012

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne

Rigsrevisionens notat om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne Rigsrevisionens notat om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne Februar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider ved

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2009 Marts 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om DSB s økonomi

Rigsrevisionens notat om beretning om DSB s økonomi Rigsrevisionens notat om beretning om DSB s økonomi Juni 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om DSB s økonomi (beretning nr. 15/2013) 1. juni 2016 RN 704/16 1. Rigsrevisionen følger

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Oktober 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03

RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03 RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Undervisningsministeriets økonomiske og faglige styring på erhvervsskoleområdet (beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet (beretning nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen mod momskarruselsvindel (beretning

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K 07-06-2015. ministeriets sagsnr. 1407441

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K 07-06-2015. ministeriets sagsnr. 1407441 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (beretning nr. 13/2007)

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udlændingestyrelsens tildeling af studie- og erhvervsopholdstilladelser. August 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udlændingestyrelsens tildeling af studie- og erhvervsopholdstilladelser. August 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udlændingestyrelsens tildeling af studie- og erhvervsopholdstilladelser samt forretningsvisa August 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om viden om effekter af de sociale indsatser. Januar 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om viden om effekter af de sociale indsatser. Januar 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om viden om effekter af de sociale indsatser Januar 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om viden om effekter af de sociale

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af aktivitet på sygehusene. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af aktivitet på sygehusene. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af aktivitet på sygehusene December 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om løntilskudsordningen (beretning nr. 12/04) 3. august 2007 RN A103/07 1. I mit notat af 28. juni 2005 tilkendegav jeg, at jeg fortsat ville følge

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. Maj 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. Maj 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger Maj 2008 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 Marts 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om bilsyn efter liberaliseringen i 2005

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten Juni 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om ansættelsesformer i staten (beretning nr. 5/06) 4. juni 2014 RN

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet ) Januar 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet ) Januar 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet 2000-2006) Januar 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om tilskud til dansk

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/05 om Udlændingestyrelsens tildeling af studie- og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for Marts 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for Marts 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for 2008 Marts 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om revisionen af statsregnskabet for

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 27. februar 2004 RN B305/04

RIGSREVISIONEN København, den 27. februar 2004 RN B305/04 RIGSREVISIONEN København, den 27. februar 2004 RN B305/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Statens Luftfartsvæsens gebyrer (beretning nr. 4/01) I. Indledning 1. I mit notat

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilsynet med luftfarten. Februar 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilsynet med luftfarten. Februar 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilsynet med luftfarten Februar 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om tilsynet med luftfarten (beretning nr. 12/06) 20.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ToldSkats indsats mod sort økonomi. September 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ToldSkats indsats mod sort økonomi. September 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ToldSkats indsats mod sort økonomi September 2009 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om ToldSkats indsats mod sort økonomi

Læs mere

Udbetaling Danmark Kongens Vænge Hillerød

Udbetaling Danmark Kongens Vænge Hillerød Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Jernbanetilsynet. April 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Jernbanetilsynet. April 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Jernbanetilsynet April 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Jernbanetilsynet (beretning nr. 4/03) 31. marts 2008 RN

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af integrationsindsatsen over for nyankomne udlændinge. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af integrationsindsatsen over for nyankomne udlændinge. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af integrationsindsatsen over for nyankomne udlændinge April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om effekten

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen. Maj 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen. Maj 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen Maj 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om grænsekontrollen (beretning nr. 4/04) 28. april 2008 RN A307/08

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret. Oktober 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret. Oktober 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret Oktober 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Bygnings- og Boligregistret (beretning nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin. April 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin. April 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin April 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indkøb af sygehusmedicin (beretning nr.13/2011)

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. november 2003 RN A207/03

RIGSREVISIONEN København, den 21. november 2003 RN A207/03 RIGSREVISIONEN København, den 21. november 2003 RN A207/03 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Fødevareministeriets bevillingsadministration (beretning nr. 10/00) 1. I mit

Læs mere

Supplerende oplysninger om Skatteankestyrelsens virksomhed og afgørelser fra ankenævn, Landsskatteretten og Skatteankestyrelsen.

Supplerende oplysninger om Skatteankestyrelsens virksomhed og afgørelser fra ankenævn, Landsskatteretten og Skatteankestyrelsen. 2014 Supplerende oplysninger om Skatteankestyrelsens virksomhed og afgørelser fra ankenævn, Landsskatteretten og Skatteankestyrelsen. Indhold 1. Til- og afgang af klager... 2 2. Gennemsnitlige sagsbehandlingstid...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets forvaltning af tilskuddet til Sydslesvig December 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Undervisningsministeriets

Læs mere

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 14 Rigsrevisionens fortsatte notat nr. 2 af 7. april 2014 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt April 2014 FORTSAT

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets indkøb af større materiel. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets indkøb af større materiel. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets indkøb af større materiel Maj 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i 5 sager i beretning om revisionen af statsregnskabet for 2003 (beretning nr. 15/03)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere. Oktober 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere. Oktober 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere Oktober 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet Marts 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om handicapindsatsen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud. August 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud. August 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud August 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2012 om forvaltningen af statslige

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Juni 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen mod momskarruselsvindel (beretning nr. 17/05)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. Maj 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. Maj 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger Maj 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om a-kassernes rådighedsvurderinger (beretning

Læs mere

Februar 2015. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011

Februar 2015. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 1. august 2006 RN B201/06

RIGSREVISIONEN København, den 1. august 2006 RN B201/06 RIGSREVISIONEN København, den 1. august 2006 RN B201/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen (beretning nr. 1/03) I. Indledning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed. Februar 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed. Februar 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed Februar 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Finanstilsynets virksomhed (beretning nr. 17/04)

Læs mere

Ombudsmanden har desuden anmodet Patientombuddet om at redegøre for visse spørgsmål i forbindelse med underretninger til klagere m.v.

Ombudsmanden har desuden anmodet Patientombuddet om at redegøre for visse spørgsmål i forbindelse med underretninger til klagere m.v. Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 162 Offentligt Patientombuddet Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Sagsbehandlingstider

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om fusionen af skatteforvaltningen

Rigsrevisionens notat om beretning om fusionen af skatteforvaltningen Rigsrevisionens notat om beretning om fusionen af skatteforvaltningen (II) November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om fusionen af skatteforvaltningen (II) (beretning nr. 7/2011)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets forvaltning af landbrugsstøtte. Oktober 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets forvaltning af landbrugsstøtte. Oktober 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets forvaltning af landbrugsstøtte Oktober 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om flerårsaftalen for Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner 2003-2006 (beretning nr. 8/05) 28. februar 2008 RN A401/08 Indledning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan Marts 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om. og -regulering på AMU-området. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om. og -regulering på AMU-området. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets takstfastsættelse og -regulering på AMU-området December 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt O PF ØLGNING SRAPPORT NR. 2 1/7 Den 19. september 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 24. oktober 2005 af Udlændingestyrelsen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om benchmarking af regionernes ledelse og administration. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om benchmarking af regionernes ledelse og administration. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om benchmarking af regionernes ledelse og administration September 2010 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Benchmarking af regionernes ledelse og administration

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet Maj 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 24. oktober 2003 RN B304/03

RIGSREVISIONEN København, den 24. oktober 2003 RN B304/03 RIGSREVISIONEN København, den 24. oktober 2003 RN B304/03 Udvidet notat til statsrevisorerne om Udlændingestyrelsens kvalitet af sagsbehandlingen Indledning 1. Statsrevisorerne anmodede mig ved deres møde

Læs mere

sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn

sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn Beretning til statsrevisorerne om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn Marts 2006 RB A502/06 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Undersøgelsens resultater... 5 II. Undersøgelsens baggrund og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som indkøber. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som indkøber. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som indkøber Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om staten som indkøber (beretning nr. 13/05) 2. marts 2010

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. August 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. August 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger August 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om a-kassernes rådighedsvurderinger (beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Statsrevisorerne 2005-06 Beretning nr. 17 Rigsrevisors fortsatte notat af 13. august 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel August 2012 RIGSREVISORS

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne November 2007 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne. December 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne. December 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne December 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sikring

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen. Oktober 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen. Oktober 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen Oktober 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/2014 om integrationsindsatsen Undervisningsministerens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører

Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører Marts 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2016

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. December 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. December 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats December 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 25. marts 2004 RN B201/04

RIGSREVISIONEN København, den 25. marts 2004 RN B201/04 RIGSREVISIONEN København, den 25. marts 2004 RN B201/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Trafikministeriets valg af operatør på jernbanestrækninger i Midt- og Vestjylland

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Justitsministeriets økonomistyring. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Justitsministeriets økonomistyring. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Justitsministeriets økonomistyring Januar 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Justitsministeriets økonomistyring (beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ. December 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ. December 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ December 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Det Arabiske Initiativ (beretning nr. 10/2009)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring September 2014 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. Juni 2014

Beretning til Statsrevisorerne om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. Juni 2014 Beretning til Statsrevisorerne om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne Juni 2014 B E R E T N I N G O M S A G S B E H A N D L I N G S T I D E R V E D O M S T R U K T U R E

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2010. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2010. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2010 Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

I forlængelse af to forudgående undersøgelser af behandlingen af og sagsbehandlingstiderne

I forlængelse af to forudgående undersøgelser af behandlingen af og sagsbehandlingstiderne 2017-32 Behandlingen af sager om bevis for og bevarelse af dansk indfødsret I forlængelse af to forudgående undersøgelser af behandlingen af og sagsbehandlingstiderne i sager om bevis for og bevarelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om AF s inddragelse af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen. November 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om AF s inddragelse af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen. November 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om AF s inddragelse af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen November 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om AF s inddragelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om administrationen af CO 2. -kvoteregisteret. Juni 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om administrationen af CO 2. -kvoteregisteret. Juni 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om administrationen af CO 2 -kvoteregisteret Juni 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Oktober 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for anbragte børn

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for anbragte børn Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for anbragte børn December 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 21/2015 om indsatsen over for anbragte

Læs mere

Kvartalsvis rapportering til Skatteudvalget kvartal 2015

Kvartalsvis rapportering til Skatteudvalget kvartal 2015 Kvartalsvis rapportering til Skatteudvalget 1. 3. kvartal 2015 Skatteankestyrelsen blev på baggrund af klagereformen etableret den 1. januar 2014 som en fusion mellem Landsskatterettens og ankenævnenes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af forvaltningen af statens boliger. Marts 2009

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af forvaltningen af statens boliger. Marts 2009 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af forvaltningen af statens boliger Marts 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene Maj 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks multilaterale bistand

Læs mere