Byggeriets Evaluerings Center

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byggeriets Evaluerings Center"

Transkript

1 Byggeriets Evaluerings Center Bygge Rating Notat om pointsystem til faktablade og karakterbøger for entreprenører og bygherrer Version 2015

2 Indholdsfortegnelse 1 Bygge Rating Bygge Rating for entreprenører Bygge Rating for bygherrer Beskrivelse af pointsystemet Helt eller delvist afbrudte evalueringer Opdateringer Bygge Rating for kundetilfredshed og kundeloyalitet Bygge Rating for bestillerens tilfredshed og produkt Bilag

3 1 Bygge Rating Bygge Rating er en metode til at fortolke og illustrere nøgletallene, dvs. et supplement til nøgletalssystemet. Nøgletallene kan i sig selv være svære at fortolke og anvende, bl.a. fordi de ikke giver læseren information om, hvilke værdier, der kan betragtes som hhv. gode og dårlige. Det er hensigten, at Bygge Rating skal gøre nøgletalssystemet mere brugbart og lettere at beherske. For at opstille et ratingsystem, er det nødvendigt at træffe en række beslutninger, fx om vægtningen af de enkelte nøgletal. Ratingsystemet skal ses som én blandt mange mulige metoder til at fortolke og illustrere nøgletallene. Der findes ikke én rigtig metode, men visse metoder er mere velegnede end andre. Bygge Rating systemet er et kvalificeret forslag til en metode, som brugere af systemet kan vælge at anvende. Det er intentionen, at systemet skal tilgodese behovet hos flertallet af systemets brugere. Bygge Rating er såkaldt open source, dvs. at andre må benytte systemet. Fordelen ved Bygge Rating er, at den er velkendt og intuitiv og derfor ikke behøver en brugsanvisning. Illustrationen, som viser en A-E rating, kan anvendes af de brugere, der har behov for en enkel måde at anvende nøgletalssystemet. Brugere med behov for yderligere information har mulighed for at se på de bagvedliggende nøgletal. Således tilgodeser Bygge Rating både de brugere, der har brug for at anvende nøgletalssystemet på et overordnet niveau, samt de brugere, der har behov for et detaljeret niveau. 3

4 2 Bygge Rating for entreprenører Nøgletalssystemet for entreprenører består af 10 nøgletal med forskellige enheder. For at kunne summere nøgletallene i en Bygge Rating, opstilles et pointsystem ved at anvende centrets database. Datagrundlaget for pointsystemet i Tabel 1 er nøgletal fra 2400 sager, der er max. 3 år gamle pr. 29. december I højre kolonne er det beregnede gennemsnit for samme dato vist for hvert nøgletal. Det fremgår heraf, at gennemsnittet for det enkelte nøgletal indgår i det interval, der giver 3 point. Det gælder dog ikke nøgletallene kundetilfredshed og kundeloyalitet for hvilke der henvises til afsnit 7. Tabel 1: Pointsystem for entreprenører (pr. 29. december 2014) Nøgletal Faktisk udførelsestid i forhold til planlagt udførelsestid korrigeret for tidsfristforlængelser Point BEC gennemsnit 124,21 <124,21 <105,31 <100,60 <100,26 101,26 1) Antal kosmetiske mangler 25,73 <25,73 <6,12 <1,78 <0,24 3,285 2) Antal mindre alvorlige mangler 10,33 <10,33 <2,10 <0,49 <0,07 0,907 3) Antal alvorlige og kritiske mangler 2,41 <2,41 <0,36 <0,05 <0,01 0,070 4) Antal forhold, der skal undersøges nærmere Der gives ikke point - Økonomisk værdiansættelse af mangler 4,30 <4,30 <1,10 <0,31 <0,03 0,609 Har der været mangler ved afleveringen, som har vanskeliggjort eller faktisk forhindret den forudsatte brug af væsentlige dele af byggeriet? Der gives ikke point - Ulykkesfrekvens 208,77 <208,77 <47,21 <7,68 0 5,9 Der gives ikke point for nøgletallet 4) Antal forhold, der skal undersøges nærmere, fordi der er tale om forhold, som ikke nødvendigvis kan tillægges entreprenøren. Forholdene skal undersøges nærmere, inden det kan afgøres, om der er tale om mangler ved entreprisen. Det vil ikke være rimeligt at give entreprenøren point for antallet af sådanne forhold. Der gives ikke point for nøgletallet Har der været mangler ved afleveringen, som har vanskeliggjort eller faktisk forhindret den forudsatte brug af væsentlige dele af byggeriet?. Det skyldes, at der er forskel på enheden for dette nøgletal i henholdsvis faktablad og karakterbog. I faktabladet kan nøgletallet antage værdierne ja eller nej. I karakterbogen vises nøgletallet derimod med enheden % som Andel sager med mangler, der har haft betydning for ibrugtagning. Sidstnævnte kunne i princippet indgå i et pointsystem, men i så fald ville der være forskel på pointsystemet for henholdsvis faktablad og karakterbog. Det er derfor besluttet, at der ikke gives point for dette nøgletal. Pointsystemet anvendes således, at der altid gives det højst mulige antal point pr. nøgletal. Pointsystemet er udviklet med udgangspunkt i gennemsnittet for hvert nøgletal, således at gennemsnitsværdien af det enkelte nøgletal skal give en middel Bygge Rating, dvs. 3 point. I tabel 2 vises den procentvise fordeling af datagrundlaget, dvs. de evaluerede entrepriser pr. 29. december 2014 ved anvendelse af pointsystemet i Tabel 1. Det fremgår eksempelvis, at 96 % af entrepriserne opnår 5 point på 4

5 ulykkesfrekvens, svarende til at der ikke er registreret arbejdsulykker i 96 ud af 100 af de evaluerede entrepriser. Til orientering kan oplyses, at den gennemsnitlige entreprisesum er ca. 10,7 mio. kr. i datagrundlaget. Tabel 2: Fordeling af sager ved brug af pointsystem (pr. 27/12/2013) Nøgletal Faktisk udførelsestid i forhold til planlagt udførelsestid korrigeret for tidsfristforlængelser Point Sum 1 % 3 % 3 % 1 % 92 % 100 % 1) Antal kosmetiske mangler 5 % 15 % 21 % 17 % 42 % 100 % 2) Antal mindre alvorlige mangler 4 % 11 % 12 % 8 % 65 % 100 % 3) Antal alvorlige og kritiske mangler 2 % 5 % 4 % 0 % 90 % 100 % Økonomisk værdiansættelse af mangler 5 % 15 % 21 % 17 % 42 % 100 % Ulykkesfrekvens 1 % 2 % 1 % 0 % 96 % 100 % Det er ikke muligt at lave en inddeling af datagrundlaget, som medfører, at der er lige mange sager i hver pointklasse. Det skyldes, at en relativt stor andel af sagerne opnår det bedste resultat (dvs. nul mangler, nul arbejdsulykker etc.), og disse sager bør naturligvis have det maksimale antal point for de pågældende nøgletal. I tabel 3 vises den procentvise fordeling af de i alt 778 entreprenører med gyldige nøgletal hos Byggeriets Evaluerings Center pr. 29. december 2014 ved anvendelse af pointsystemet i Tabel 1. Tabel 3: Fordeling af virksomheder ved brug af pointsystem (pr. 29/12/2014) Nøgletal Faktisk udførelsestid i forhold til planlagt udførelsestid korrigeret for tidsfristforlængelser Point Sum 1 % 4 % 6 % 3 % 86 % 100 % 1) Antal kosmetiske mangler 5 % 17 % 24 % 23 % 31 % 100 % 2) Antal mindre alvorlige mangler 4 % 12 % 17 % 14 % 52 % 100 % 3) Antal alvorlige og kritiske mangler 2 % 5 % 8 % 2 % 83 % 100 % Økonomisk værdiansættelse af mangler 4 % 17 % 25 % 22 % 33 % 100 % Ulykkesfrekvens 0 % 1 % 4 % 2 % 93 % 100 % 5

6 3 Bygge Rating for bygherrer Nøgletalssystemet for bygherrer 1 følgende områder: 1. Pris (1 nøgletal samt 7 årsagskategorier) 2. Tid (1 nøgletal samt 7 årsagskategorier) 3. Mangler (1 nøgletal) 4. Arbejdsulykker (1 nøgletal) 5. Energiforbrug (1 nøgletal) 6. Bestillertilfredshed (7 nøgletal) 7. Vurdering af produkt (1 nøgletal) Formålet med at tilføje Bygge Rating til bygherrens nøgletal er at kommunikere nøgletallenes placering i forhold til gennemsnittet på en enkel og velkendt måde. Der beregnes ikke Bygge Rating for områderne Pris, Tid og Energiforbrug, fordi det ikke umiddelbart kan afgøres om en given værdi for disse nøgletal er bedre/værre end gennemsnittet. Eksempelvis er det ikke nødvendigvis et dårligt resultat, at prisen på et byggeprojekt er x % højere end budgetteret, hvis det skyldes tilvalg fra bygherren. For områderne Mangler og Arbejdsulykker beregnes Bygge Rating efter samme pointsystem, som benyttes for entreprenører, jf. afsnit 2: Tabel 4: Pointsystem for bygherrer Nøgletal Point BEC gennemsnit Økonomisk værdiansættelse af mangler 4,30 <4,30 <1,10 <0,31 <0,03 0,609 Ulykkesfrekvens 208,77 <208,77 <47,21 <7,68 0 5,9 Pointsystemet anvendes således, at der altid gives det højst mulige antal point pr. nøgletal. Pointsystemet er udviklet med udgangspunkt i gennemsnittet for hvert nøgletal, således at gennemsnitsværdien af det enkelte nøgletal skal give en middel Bygge Rating, dvs. 3 point. For områderne bestillerens tilfredshed og Produkt henvises til afsnit 8. 1 Bygge Rating for bygherrer omfatter alene bygherrenøgletal, som er beregnet i henhold til bekendtgørelse nr af om nøgletal for statsbyggerier mv. For sager, der er omfattet af bekendtgørelse nr. 675 af om nøgletal for alment byggeri mv. er der ikke krav om beregning af karakterbog. Desuden er bygherrenøgletal fra disse sager ikke kompatible med bygherrenøgletal fra øvrige sager. 6

7 4 Beskrivelse af pointsystemet Dette afsnit giver en matematisk beskrivelse af, hvordan pointsystemet opstilles på baggrund af nøgletallene samt det beregnede gennemsnit for det enkelte nøgletal. Gennemsnit for de enkelte nøgletal beregnes som vægtede gennemsnit af nøgletal fra de gyldige sager på den dato, hvor pointsystemet opdateres. Som vægt benyttes entreprisesummen. Som gyldige sager regnes alle sager hvor evalueringen er afsluttet indenfor de seneste 3 år. For hvert nøgletal som indgår i pointsystemet rangordnes nøgletallene i stigende rækkefølge. Den første sag får nr. 1, næste sag får nr. 2 osv. For hvert nøgletal optælles antallet af sager i følgende grupper: x: Antal sager med den laveste (dvs. bedste) værdi af nøgletallet 2 y: Antal sager med en værdi af nøgletallet, der er bedre end eller lig med gennemsnittet, men som ikke er med i gruppe x z: Antal sager med en værdi af nøgletallet, der er højere end gennemsnittet De afgrænsende værdier i pointsystemet, jf. tabel 1, fastsættes nu. Der tælles fra sag n=1 til sag n, hvor n fastsættes således: Tabel 5: Inddeling af datagrundlag n = nummer på den sag, hvis nøgletal benyttes som afgrænsende Point værdi For Tidsfrister og Mangler x + 1/10 y For Arbejdsulykker x x + 2/3 y x + y + 1/3 z x + y + 5/6 z Resten Ved beregning af n rundes op til nærmeste heltal. Eksempel Når man skal finde den afgrænsende værdi mellem 4 og 3 point, finder man sag nummer x + 2/3 y. Det beregnede nøgletal for denne sag udgør den afgrænsende værdi mellem 4 og 3 point. Metoden til fastsættelse af grænseværdier er vist i figuren nedenfor. Som eksempel er vist værdier for nøgletallet Faktisk udførelsestid i forhold til planlagt udførelsestid korrigeret for tidsfristforlængelser. De punkterede linjer indikerer at der af pladshensyn er udeladt dele af datagrundlaget. 2 Dvs. 100 % for nøgletallet Tidsfrister og 0 for nøgletallene om Mangler og arbejdsulykker 7

8 Laveste værdi 100,0 100,0 100,0 x = 2167 sager 5 n = 0 100,02 100,18 n = x + 1/10 y y = 46 sager 4 Gennemsnit = 101, ,05 101,08 101,16 101,28 3 n = x + 2/3 y 101,28 101,30 101,55 z = 143 sager 2 n = x + y + 1/3 z n = x + y + 5/6 z Højeste værdi 183,53 190,59 210,82 660,00 1 Figur 1 Metode for fastsættelse af grænseværdier i pointsystem De fundne grænseværdier afrundes til to decimaler, og disse afrundede værdier anvendes i pointsystemet. Som det fremgår af tabel 2, medfører metoden, at der ikke er lige mange sager i hver pointklasse. Derimod er sagerne i den enkelte pointklasse kendetegnet ved deres respektive afstand fra gennemsnittet. 8

9 5 Helt eller delvist afbrudte evalueringer I både faktablad og karakterbog kan der mangle nøgletal i tilfælde af, at der ikke er opnået enighed. I så fald er der tale om en helt eller delvist afbrudt sag. Når et nøgletal ikke kan beregnes, er det heller ikke muligt at opnå point og Bygge Rating for det pågældende nøgletal. I praksis vil der i så fald blive vist et tomt felt ud for det/de pågældende nøgletal. 6 Opdateringer Datagrundlaget ændrer sig i takt med, at gamle sager forældes og nye sager bliver evalueret. Derfor skal pointsystemet opdateres med passende mellemrum, med henblik på at justere systemet i forhold til de aktuelle gennemsnit. Det vil dog være uhensigtsmæssigt at foretage alt for hyppige opdateringer, fordi der bør være en vis stabilitet i pointsystemet, for at det har størst mulig værdi for brugerne. Desuden foregår ændringerne i det samlede datagrundlag forholdsvist langsomt. Pointsystemet opdateres derfor en gang årligt med virkning fra den 1. januar. Det kan blive nødvendigt at overveje behovet for hyppigere ( ad hoc ) opdateringer af pointsystemet. Det må tilsigtes, at datagrundlaget for disse opdateringer omfatter alle evaluerede sager. Byggeriets Evaluerings Center inviterer derfor øvrige evaluatorer til at samarbejde om opdateringer af pointsystemet. 9

10 7 Bygge Rating for kundetilfredshed og kundeloyalitet For nøgletallene kundetilfredshed og kundeloyalitet anvendes skalaerne for de to nøgletal direkte i pointsystemet. Det skyldes, at kundens tilfredshedsvurdering skal foretages i forhold til gennemsnittet, og der er således allerede indlagt en gennemsnitsbetragtning i selve nøgletallet. Nøgletallet kundetilfredshed er opgjort efter følgende karakterskala: 1 = Meget værre end gennemsnittet 2 = Værre end gennemsnittet 3 = Som gennemsnittet 4 = Bedre end gennemsnittet 5 = Meget bedre end gennemsnittet. Nøgletallet kundeloyalitet viser kundens vurdering af, om hun/han vil benytte virksomheden igen ved et lignende projekt. Nøgletallet er opgjort efter følgende karakterskala: 1 = Udelukket 2 = Sikkert ikke 3 = Muligvis 4 = Sikkert 5 = Helt sikkert Entreprenørens point for området kundetilfredshed beregnes som gennemsnittet (med en decimal) af nøgletallet kundetilfredshed og nøgletallet kundeloyalitet (uanset om sidstnævnte vises i karakterbogen). 10

11 8 Bygge Rating for bestillerens tilfredshed og produkt For nøgletallene bestillerens tilfredshed og produkt anvendes skalaerne for de to nøgletal direkte i pointsystemet. Nøgletallet bestillerens tilfredshed er opgjort efter følgende karakterskala: 1 = Meget værre end gennemsnittet 2 = Værre end gennemsnittet 3 = Som gennemsnittet 4 = Bedre end gennemsnittet 5 = Meget bedre end gennemsnittet. Bygherrens point for området bestillerens tilfredshed beregnes med 1 decimal som gennemsnit af A) vurderingen af spørgsmål 7 og B) gennemsnittet af vurderingerne af spørgsmål 1-6. Nøgletallet produkt viser bestillerens samlede vurdering af byggeriet. Nøgletallet er opgjort efter følgende karakterskala: 1 = Meget værre end forventet 2 = Værre end forventet 3 = Som forventet 4 = Bedre end forventet 5 = Meget bedre end forventet. 11

12 Bilag I pointsystemet version 2011 var den afgrænsende værdi mellem 5 og 4 point for nøgletal om Tidsfrister og Mangler lig med laveste værdi 3. I pointsystemet for 2012 blev det besluttet at ændre grænseværdien, så muligheden for at opnå 5 point på disse områder blev forbedret. Grænsen mellem 4 og 5 point defineres således, at 90 % fraktilen af sagerne, der har nøgletal mellem den laveste værdi af nøgletallet og gennemsnittet, opnår 5 point. Det samme gælder sager med præcis den laveste værdi af nøgletallet: Grænseværdi % 90% Laveste værdi Gennemsnit Højeste værdi 3 Dvs. 100 % for nøgletallet Tidsfrister og 0 for nøgletallet om Mangler 12

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings Center har registreret

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: Statager & Partner A/S Gyldigt til og med: Den 12. april 2014 Er evalueringen afbrudt?: Nej Bygge Rating for entreprisen Skala: Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 For entreprisen: Byggeafsnit OU37-2, Syddansk Universitet (sag nr. 1291-007) Virksomhed: H Skjøde Knudsen A/S Gyldigt til og med: 10. februar 2015 Er evalueringen afbrudt?:

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: LM BYG A/S Gyldigt til og med: 2. august 2016 Er evalueringen afbrudt?: Nej Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker Kundetilfredshed Skala: Projektinformation Kunde

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: Andersen & Heegaard A/S Gyldigt til og med: 27. november 2015 Evalueringsstatus: Afsluttet Bygge Rating for entreprisen (Bygge Rating version 2012) Skala: Tidsfrister

Læs mere

BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Til oplysninger svarende til nøgletal

BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Til oplysninger svarende til nøgletal BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Virksomhed: Byggesagens navn: Kunde: Udførelsesperiode: til Denne blanket kan anvendes af entreprenører, som ikke har gyldige nøgletal, i forbindelse med udbud, hvor bygherren

Læs mere

BYGHERRE KARAKTERBOG Side 1/4

BYGHERRE KARAKTERBOG Side 1/4 BYGHERRE KARAKTERBOG Side 1/4 Virksomhed: Bygherre YZ Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings

Læs mere

BYGHERRE FAKTABLAD (Side 1/4)

BYGHERRE FAKTABLAD (Side 1/4) BYGHERRE FAKTABLAD (Side 1/) For projektet: Byggesag ABC (sag nr. 235-001) Virksomhed: Bygherre XYZ CVR: 2356789 Gyldigt til og med: 2. april 2018 Er evalueringen afbrudt?: Nej Bygge Rating Mangler Arbejdsulykker

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

(Kort version) For: Byggevirksomheden A/S DEMOVERSION. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

(Kort version) For: Byggevirksomheden A/S DEMOVERSION. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center (Kort version) For: Byggevirksomheden A/S DEMOVERSION Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 5. januar 2015 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion... 4 1

Læs mere

BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Til oplysninger svarende til BYGGE RATING

BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Til oplysninger svarende til BYGGE RATING BEREGNINGSBLANKET side 1/3 Virksomhed: Byggesagens navn: Kunde: Udførelsesperiode: til Denne blanket kan anvendes af entreprenører, som ikke har BYGGE RATING, i forbindelse med udbud, hvor bygherren forlanger,

Læs mere

Tempoet er højt i byggebranchen, men går det for stærkt (igen)?

Tempoet er højt i byggebranchen, men går det for stærkt (igen)? Tempoet er højt i byggebranchen, men går det for stærkt (igen)? Markant vækst for byggeriet i 2017 - ny rekord er på vej i 2018! 1, Byggeriet fortsætter frem de kommende år 2. Flere prognoser og analyser

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

For: Byggevirksomheden A/S (DEMO VERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

For: Byggevirksomheden A/S (DEMO VERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center For: Byggevirksomheden A/S (DEMO VERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: Den 28. februar 2013 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion...... 4 1 Nøgletalssystemet

Læs mere

(Fuld version) For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

(Fuld version) For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center (Fuld version) For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 5. januar 2015 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion... 4

Læs mere

Nøgletalsrapport for Skinnerup Tømrer og Snedker Brdr Sloth A/S 30. august 2012

Nøgletalsrapport for Skinnerup Tømrer og Snedker Brdr Sloth A/S 30. august 2012 For: Skinnerup Tømrer og Snedker Brdr Sloth A/S Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: Den 30. august 2012 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion...... 4

Læs mere

For: VEST VENTILATION ApS

For: VEST VENTILATION ApS For: VEST VENTILATION ApS Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 18. november 2013 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion... 4 1 Nøgletalssystemet kort fortalt...

Læs mere

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings Center har registreret

Læs mere

For: Ole Jepsen A/S. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

For: Ole Jepsen A/S. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center For: Ole Jepsen A/S Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: Den 18. januar 2013 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion 4 1 Nøgletalssystemet kort fortalt...

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: VIDA BYG A/S Gyldigt til og med: 8. august 2015 Evalueringsstatus: Afsluttet Bygge Rating for entreprisen (Bygge Rating version 2012) Skala: Tidsfrister Mangler

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: Ribe VVS Service A/S Gyldigt til og med: 16. november 2015 Evalueringsstatus: Afsluttet Bygge Rating for entreprisen (Bygge Rating version 2013) Skala: Tidsfrister

Læs mere

DFM nøgletalskonference København 06-11-2014

DFM nøgletalskonference København 06-11-2014 DFM nøgletalskonference København 06-11-2014 Direktør Peter Hesdorf Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center Privat non-profit virksomhed Erhvervsdrivende fond Stiftet i 2002 9 fastansatte

Læs mere

BNKI. BNKI Rapport. Vinter. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Projekt A. 6 evaluering(er) for Entreprenør BNKI A/S til dato 2013

BNKI. BNKI Rapport. Vinter. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Projekt A. 6 evaluering(er) for Entreprenør BNKI A/S til dato 2013 BNKI Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks Projekt A Vinter 6 evaluering(er) for Entreprenør BNKI A/S til dato 2013 Udarbejdet af Bülow Management A/S Rasmus Steen, Chefanalytiker Bülow Management Passion

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder Nøgletalsoplysninger på projektniveau STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Frivillig evaluering af entreprenører

Læs mere

For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 2. januar 2017 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens Bygge Rating... 3 Introduktion...4 1 Bygge Rating

Læs mere

RÅDGIVER KARAKTERBOG Side 1/3

RÅDGIVER KARAKTERBOG Side 1/3 RÅDGIVER KARAKTERBOG Side 1/3 Udskrivningsdato: 5. januar 2015 Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings

Læs mere

BNKI Evalueringsrapport

BNKI Evalueringsrapport Projektnavn: Vanløse Alle Raundahl & Moesby ØST A/S Byggerating for projektet: Bygge Rating Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker Kundetilfredshed Skala: Evalueringsdato: 0--08 ssegmentering: Bygherrevirksomhed

Læs mere

For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center For: Byggevirksomheden A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 18. maj 2016 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens Bygge Rating... 3 Introduktion...4 1 Bygge Rating

Læs mere

Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v.

Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v. BEK nr 1469 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen j.nr. 09/04208

Læs mere

BNKI. BNKI Rapport. Sommer. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. HF og VUC Thy-Mors. 1 evaluering(er) for Thy Stillads ApS til dato 2013

BNKI. BNKI Rapport. Sommer. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. HF og VUC Thy-Mors. 1 evaluering(er) for Thy Stillads ApS til dato 2013 BNKI Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks HF og VUC Thy-Mors Sommer 1 evaluering(er) for Thy Stillads ApS til dato 2013 Udarbejdet af Bülow Management A/S Rasmus Steen, Chefanalytiker Bülow Management

Læs mere

BNKI Evalueringsrapport

BNKI Evalueringsrapport Projektnavn: Thorvaldsensgade 6, Aarhus Raundahl & Moesby A/S Byggerating for projektet: Bygge Rating Tidsfrister Arbejdsulykker Kundetilfredshed Skala: Evalueringsdato: 0-09-07 Bygherrevirksomhed Entreprisetype

Læs mere

BNKI Evalueringsrapport

BNKI Evalueringsrapport Projektnavn: Peter Sabroes Gade Raundahl & Moesby A/S Byggerating for projektet: Bygge Rating Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker Kundetilfredshed Skala: Evalueringsdato: -07-08 Loyalitetssegmentering:

Læs mere

Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation

Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation BNKI Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks Horsens Statsskole udbygning Forår 1 evaluering(er) for Raundahl & Moesby A/S til dato 2014 Udarbejdet af Bülow Management A/S Rasmus Steen, Analysechef Bülow

Læs mere

BNKI Evalueringsrapport

BNKI Evalueringsrapport Projektnavn: ERDAHUS Raundahl & Moesby A/S Byggerating for projektet: Bygge Rating Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker Kundetilfredshed Skala: Evalueringsdato: 6-0-08 Loyalitetssegmentering: Bygherrevirksomhed

Læs mere

Rådgiver faktablad (Side 1/2)

Rådgiver faktablad (Side 1/2) Rådgiver faktablad (Side 1/2) For rådgiveropgaven: Lægehus i Hinnerup (1352-003) Virksomhed: Tri-Consult A/S CVR: 14977139 Evalueringsstatus: [ ] 1. evaluering [X] 2. evaluering [ ] Endeligt faktablad

Læs mere

BNKI. BNKI Rapport. Efterår. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Aalborg Lufthavn. 2 evaluering(er) for TK Byg & Gulv ApS til dato 2013

BNKI. BNKI Rapport. Efterår. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Aalborg Lufthavn. 2 evaluering(er) for TK Byg & Gulv ApS til dato 2013 BNKI Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks Aalborg Lufthavn Efterår 2 evaluering(er) for TK Byg & Gulv ApS til dato 2013 Udarbejdet af Bülow Management A/S Rasmus Steen, Analysechef Bülow Management Passion

Læs mere

For: Ole Jepsen A/S. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

For: Ole Jepsen A/S. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center For: Ole Jepsen A/S Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 1. oktober 2016 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens Bygge Rating... 3 Introduktion...4 1 Bygge Rating systemet kort fortalt...

Læs mere

BNKI Evalueringsrapport

BNKI Evalueringsrapport Projektnavn: Boulevardhuset Raundahl & Moesby ØST A/S Byggerating for projektet: Bygge Rating Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker Kundetilfredshed Skala: Evalueringsdato: -09-09 Loyalitetssegmentering:

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder

STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Entreprenørnøgletal version 2 og medvirkende virksomheder ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Nøgletalsoplysninger på projektniveau Indgår der partnering i projektet

Læs mere

Systemnotat entreprenørnøgletal, version 2

Systemnotat entreprenørnøgletal, version 2 26. februar 2009 /jnj (EBST)/aou (VFM) Systemnotat entreprenørnøgletal, version 2 Dette notat beskriver de kommende ændringer i nøgletalssystemet for entreprenører. Sammen med de ændringer, der blev gennemført

Læs mere

BNKI Rapport. BNKI Projektrapport Godsbanen 7. Raundahl & Moesby A/S. Kernekunde. Bygge Rating. Byggerating for projektet: Loyalitetssegmentering:

BNKI Rapport. BNKI Projektrapport Godsbanen 7. Raundahl & Moesby A/S. Kernekunde. Bygge Rating. Byggerating for projektet: Loyalitetssegmentering: BNKI Projektrapport Godsbanen 7 Raundahl & Moesby A/S Byggerating for projektet: Bygge Rating Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker Kundetilfredshed Skala: Evalueringsdato: --06 Loyalitetssegmentering: Bygherrevirksomhed

Læs mere

BNKI Karakterbog. GPP Arkitekter A/S. Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. Antal evalueringer 10. Virksomhed: Nøgletal:

BNKI Karakterbog. GPP Arkitekter A/S. Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. Antal evalueringer 10. Virksomhed: Nøgletal: BNKI bog Opdateret: 26. marts 201 Antal evalueringer 10 Nøgletal: Nøgletal Kundetilfredshed ved delopgaverne Samlet kundetilfredshed Kundeloyalitet Antal evalueringer til grundlag for karakterbog Antal

Læs mere

Rådgiveren vælger evaluator i forbindelse med indgåelse af rådgiveraftalen. Evaluator bør nævnes i rådgiveraftalen.

Rådgiveren vælger evaluator i forbindelse med indgåelse af rådgiveraftalen. Evaluator bør nævnes i rådgiveraftalen. 3. marts 2008 /jnj-ebst, kag-vm Rådgivernøgletal - overordnet systembeskrivelse Dette notat beskriver kortfattet nøgletalssystemet for rådgivere. Notatet vil danne udgangspunkt for kommende vejledninger

Læs mere

BNKI. BNKI Rapport. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Projekt E. Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation

BNKI. BNKI Rapport. Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks. Projekt E. Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation BNKI Byggeriets Nøgletals- og KundeIndeks Projekt E 5 evaluering(er) for BNKI Rådgiver A/S til dato 2014 Udarbejdet af Bülow Management A/S Rasmus Steen, Analysechef Bülow Management Passion for Excellent

Læs mere

For: Rådgiveren A/S (DEMO VERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

For: Rådgiveren A/S (DEMO VERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center For: Rådgiveren A/S (DEMO VERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: Den 4. januar 2013 Indholdsfortegnelse Resumé Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion...... 4 1 Nøgletalssystemet

Læs mere

For: Rådgiveren A/S. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

For: Rådgiveren A/S. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center For: Rådgiveren A/S Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: Den 14. september 2011 Indholdsfortegnelse Resumé Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion...... 4 1 Nøgletalssystemet kort fortalt...

Læs mere

Høringsudkast 21.05.2010

Høringsudkast 21.05.2010 Høringsudkast 21.05.2010 Bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri m.v. I medfør af 113, stk. 1, 143, stk. 3, og 160 i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204 af 10. december 2009,

Læs mere

Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid

Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid perioden 2004-2008 Analysen viser, at den procentvise overskridelse af tidsfristen

Læs mere

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE EN TRIN-FOR-TRIN BESKRIVELSE AF, HVORDAN KOMMUNERNE KAN BRUGE NØGLETAL, NÅR DE SKAL BYGGE, OG HVILKE FORDELE DE OPNÅR. FEBRUAR 2009 SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE TRIN FOR TRIN Denne brochure

Læs mere

For: Rådgiveren A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

For: Rådgiveren A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center For: Rådgiveren A/S (DEMOVERSION) Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 2. januar 2017 Indholdsfortegnelse Resumé Virksomhedens Bygge Rating... 3 Introduktion...4 1 Bygge Rating kort fortalt...

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. juni 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. juni 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. juni 2010 18. juni 2010. Nr. 675. Bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri m.v. I medfør af 113, stk. 1, 143, stk. 3, og 160 i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

For: LeanDesign ApS. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

For: LeanDesign ApS. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center For: LeanDesign ApS Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 10. december 2016 Indholdsfortegnelse Resumé Virksomhedens Bygge Rating... 3 Introduktion...4 1 Bygge Rating kort fortalt... 5

Læs mere

Kvalitet i byggeriet. - Ophævelse af lovkrav om nøgletal i statsligt og alment byggeri

Kvalitet i byggeriet. - Ophævelse af lovkrav om nøgletal i statsligt og alment byggeri 19-10-2015 Kvalitet i byggeriet - Ophævelse af lovkrav om nøgletal i statsligt og alment byggeri 7. semesters speciale Bygningskonstruktøruddannelsen Via University College af: Nicolai Dahl Kidholm Vejl.:

Læs mere

Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk

Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk Evaluering af rådgivere - et krav fra 1. maj 2008 Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk Indhold Evalueringsaktiviteten Nye bekendtgørelser fra 1. maj 2008 Nøgletal for rådgivere

Læs mere

Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri nu også bygherrenøgletal

Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri nu også bygherrenøgletal Til samtlige kommuner og almene boligorganisationer Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail ism@ism.dk www.ism.dk Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse

Læs mere

MODELLEN FOR MÅLING AF LEVERINGSKVALITET PÅ ENKELTKUNDENIVEAU

MODELLEN FOR MÅLING AF LEVERINGSKVALITET PÅ ENKELTKUNDENIVEAU MODELLEN FOR MÅLING AF LEVERINGSKVALITET PÅ ENKELTKUNDENIVEAU Formålet med at måle netvirksomhedernes leveringskvalitet på enkeltkundeniveau er at give grundlag for en vurdering af, om der er enkelte kunder

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal

Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal Side 1 af 5 Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal BEK nr 1394 af 17/12/2004 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

Orienteringsmøder 2010

Orienteringsmøder 2010 Orienteringsmøder 2010 Bygherrenøgletal for almene boligbyggerier Indeklimamærkning Byggeskadeforsikring af renoveringer v/ole Bønnelycke Byggetekniske tendenser set i eftersyn og skadesager med vægt på

Læs mere

Analyse af nøgletallet Ulykkesfrekvens

Analyse af nøgletallet Ulykkesfrekvens Analyse af nøgletallet Ulykkesfrekvens perioden 2004-2010 Analysen viser, at den gennemsnitlige ulykkesfrekvens for samtlige afsluttede evaluerede entrepriser i perioden var på 16,7 ulykker pr. mio. præsterede

Læs mere

Evaluering af nøgletalssystemet for statsligt og alment byggeri

Evaluering af nøgletalssystemet for statsligt og alment byggeri Evaluering af nøgletalssystemet for statsligt og alment byggeri Udarbejdet af DAMVAD for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og Bygningsstyrelsen Juli 2014 2 EVALUERING AF NØGLETALSSYSTEMET FOR

Læs mere

Orienteringsmøder 2009

Orienteringsmøder 2009 Orienteringsmøder 2009 Bygherrenøgletal for almene boligbyggerier Indeklimamærkning Eftersynsaktivitet v/ole Bønnelycke Elektroniske eftersyn v/jørgen Wegener Byggetekniske tendenser set i eftersyn og

Læs mere

Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v.

Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v. Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v. I medfør af 2, stk. 1 og 8 i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v., som ændret ved lov nr. 413 af 1. juni 2005, fastsættes: Kapitel

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal og medvirkende virksomheder

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal og medvirkende virksomheder Nøgletalsoplysninger og prisændringer STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Entreprenørnøgletal og medvirkende virksomheder ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Frivillig evaluering af entreprenører

Læs mere

Byggeskadefonden orienterer 2007

Byggeskadefonden orienterer 2007 Byggeskadefonden orienterer 2007 Nye tiltag til at forbedre byggeriets kvalitet og effektivitet v/ole Bønnelycke Typiske svigt ved eftersynene bl.a. rumventilation v/jørgen Wegener Pause Væsentlige skadesager

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Nøgletalsoplysninger vedr. bygherre og evt. forretningsfører i byggefasen

STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Nøgletalsoplysninger vedr. bygherre og evt. forretningsfører i byggefasen Oplysninger om bygherrenøgletal på projektniveau STØTTET BOLIGBYGGERI DECEMBER 2010 Nøgletalsoplysninger vedr. bygherre og evt. forretningsfører i byggefasen ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Projektet

Læs mere

Orienteringsmøder 2006

Orienteringsmøder 2006 Orienteringsmøder 2006 Byggeskadeforsikring for privat boligbyggeri v/ole Bønnelycke Mere præcise eftersyn! v/jørgen Wegener Pause Eksempler på svigt og skader fra det virkelige liv v/jens Dons og Gorm

Læs mere

Orienteringsmøder 2014

Orienteringsmøder 2014 Orienteringsmøder 2014 Digitalisering af byggeriet og mangelinfo til BSF Evaluering af nøgletalssystemet AlmenNets inspirationskatalog v/ole Bønnelycke DUKO Fremtidens bæredygtige, almene bolig Digitale

Læs mere

Evaluering af Anlægsprojekter

Evaluering af Anlægsprojekter Evaluering af Anlægsprojekter Et feasibilitystudie Februar 2007 Byggeriets Evaluerings Center KOLOFON Titel: Evaluering af Anlægsprojekter Undertitel: Et feasibilitystudie Udgave: 1. udgave Udgivet år:

Læs mere

Orienteringsmøder 2005

Orienteringsmøder 2005 Orienteringsmøder 2005 Status for svigt/skader evt. ændringer af 1-års eftersyn v/ole Bønnelycke Gør eftersynsrapporterne bedre og mere præcise v/jørgen Wegener Eksempler på svigt og skader fra det virkelige

Læs mere

Det komplette system - 28 nøgletal

Det komplette system - 28 nøgletal Det komplette system - 28 nøgletal 1. Overholdelse af tidsfrister afvigelse mellem planlagt og faktisk udførelsestid afvigelse mellem planlagt og faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpning

Læs mere

Synliggørelse af svigt i byggeriet opdatering af indeks for 2006

Synliggørelse af svigt i byggeriet opdatering af indeks for 2006 Notat Synliggørelse af svigt i byggeriet opdatering af indeks for 2006 Indledning I rapporten "Synliggørelse af svigt i byggeriet" [1] præsenterer SBi et Dansk Svigtindeks, baseret på eksisterende statistikker

Læs mere

Notat. Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser. Martin Junge. Oktober

Notat. Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser. Martin Junge. Oktober Notat Oktober Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser Martin Junge Oktober 21 Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Den 22. september 2005

Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Den 22. september 2005 Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Den 22. september 2005 Vedr. Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri Håndværksrådet har modtaget Erhvervs-

Læs mere

Dokumentation af brugen af psykolog i Sygesikringsregisteret

Dokumentation af brugen af psykolog i Sygesikringsregisteret Dokumentation af brugen af psykolog i Sygesikringsregisteret Generelt Det er ikke sjældent, at man ønsker at udføre et studie, hvor man tæller kontakthyppigheden til f.eks. psykologer eller almen praksis

Læs mere

Identifikation af planer der ikke findes i PlansystemDK vha. datasættet... 9

Identifikation af planer der ikke findes i PlansystemDK vha. datasættet... 9 Vejledning i brug af Tingbogsudtrækket Version 1.0 af 1. juli 2009 Indhold Indledning... 1 Planer i Tingbogen... 2 Planer i PlansystemDK... 3 Sammenhæng mellem Tingbogen og PlansystemDK... 3 Datastruktur...

Læs mere

Få styr på kvaliteten

Få styr på kvaliteten Få styr på kvaliteten Om ISO-certificering og byggerating som værktøjer ved valg af samarbejdspartnere. Af Ole Emborg, Emborg-Form, arkitekter maa. Den traditionelle måde at vælge sine samarbejdspartnere

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Hjemmepleje Fredericia Kommune Fredericia 2012 beelser: 1.229 Svarprocent: 80,01% Side 1 ud af 18 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient

Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient 2. juni 2008 Version 2.0 Vejledning til indberetning af nøgletalsoplysninger i BOSSINF-STB s bygherreklient 1. Indledning Der er indført krav om nøgletal for rådgivere og entreprenører i alment byggeri

Læs mere

UDKAST. Udkast til systemnotat for bygherrenøgletal

UDKAST. Udkast til systemnotat for bygherrenøgletal UDKAST 2. juli 2009 /jnj/kp (EBST)/aou (ISM) Udkast til systemnotat for bygherrenøgletal 1. Indledning Dette notat beskriver det kommende nøgletalssystem for bygherrer. Notatet er udarbejdet parallelt

Læs mere

Karakterbog for rådgivere

Karakterbog for rådgivere Karakterbog for rådgivere Arbejdsmanual for rådgivere og bygherrer Fra 1. maj 2008 stilles der krav om nøgletal for rådgivere. Kravene gælder, når man arbejder på statslige og almene byggeprojekter. April

Læs mere

Personaleomsætning september

Personaleomsætning september Personaleomsætning september 2015-2016 Personaleomsætningsstatistikken findes i to udgaver. Den ene er tilgængelig for alle på KRLs hjemmeside, den anden er kun tilgængelig for kommuner og regioner med

Læs mere

(Fuld version) For: Ole Jepsen A/S. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center

(Fuld version) For: Ole Jepsen A/S. Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center (Fuld version) For: Ole Jepsen A/S Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: 13. november 2015 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion... 4 1 Nøgletalssystemet

Læs mere

Hensigtserklæring 25 Budget 2015

Hensigtserklæring 25 Budget 2015 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Hensigtserklæring 25 Budget 2015 1. Indledning I Budgetforlig 2015 indgår følgende

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Haderslev Kommune Antal beelser: 321 Svarprocent: 67,58% Haderslev 2013 Side 1 ud af 16 sider Introduktion Haderslev kommune har i 2013 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Sundhedsstyrelsens notat om karakterberegning

Sundhedsstyrelsens notat om karakterberegning Bilag 1 s notat om karakterberegning Juni 2007 Bilag til Ekspertgruppens anbefalinger til videreudvikling af Sundhedskvalitet www.sundhedskvalitet.dk N O T A T METODE TIL BEREGNING AF KARAKTERER FOR SER-

Læs mere

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 16

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 16 Matematisk modellering og numeriske metoder Lektion 16 Morten Grud Rasmussen 6. november, 2013 1 Interpolation [Bogens afsnit 19.3 side 805] 1.1 Interpolationspolynomier Enhver kontinuert funktion f på

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Brugertilfredshedsundersøgelse beboere i plejebolig 2015 Totalundersøgelse Antal beelser: 471 Svarprocent: 51,64% Frederiksberg 2015 Side 1 ud af 15 sider Introduktion Frederiksberg

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Private leverandører Antal beelser: 200 Svarprocent: 64,52% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Fordeling af midler til specialundervisning

Fordeling af midler til specialundervisning NOTAT Fordeling af midler til specialundervisning Model for Norddjurs Kommune Søren Teglgaard Jakobsen December 2012 Købmagergade 22. 1150 København K. tlf. 444 555 00. kora@kora.dk. www.kora.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Hjemmeplejen Limfjord Antal beelser: 120 Svarprocent: 67,80% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Pleje & Omsorg Breum/Jebjerg Antal beelser: 50 Svarprocent: 71,43% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Pleje & Omsorg Balling beelser: 55 Svarprocent: 74,32% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

For: Ribe VVS Service A/S

For: Ribe VVS Service A/S For: Ribe VVS Service A/S Udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center Opdateret: Den 6. februar 2013 Indholdsfortegnelse Resumé - Virksomhedens nøgletal... 3 Introduktion 4 1 Nøgletalssystemet kort fortalt...

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Pleje & Omsorg Fur/Selde Antal beelser: 45 Svarprocent: 70,31% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en

Læs mere

Byggeriets Evaluerings Center

Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center Ebbe Lind Kristensen Kundechef & Projektleder Evaluering af de kreative fag Ingeniører og Arkitekter! 11. september 2006 www.byggeevaluering.dk Evaluering af rådgivere Baggrund

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Pleje & Omsorg Højslev/Hald Antal beelser: 56 Svarprocent: 64,37% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. december 2015 Version 1.2 JobManager supporten

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. december 2015 Version 1.2 JobManager supporten DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2015 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 AFGIV TILBUD ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Antal beelser: 878 Svarprocent: 66,67% Skive 2015 Side 1 ud af 23 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Specialkort med Valgdata

Specialkort med Valgdata Specialkort med Valgdata Søren Risbjerg Thomsen d. 25. april 2017 Introduktion I det følgende beskrives, hvordan man anvender Valgdata til at skabe specialkort, dvs. kort hvor man selv bestemmer indholdet

Læs mere

AARHUS KOMMUNE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2018

AARHUS KOMMUNE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2018 DØGNTILBUD AARHUS KOMMUNE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2018 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2018 SOCIALFORVALTNINGEN FAMILIER, BØRN OG UNGE INDHOLD Introduktion Læsevejledning Side 02 Side 03 Sammenfatning Side 04

Læs mere