Virkemidler og scenarier for øget genanvendelse i Københavns Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virkemidler og scenarier for øget genanvendelse i Københavns Kommune"

Transkript

1 Bilag 2 Virkemidler og scenarier for øget genanvendelse i Københavns Kommune Resumé-rapport April 2016 Side 1

2 1 INDLEDNING Københavns Kommunes Ressource- og Affaldsplan 2018 (RAP18) har som målsætning, at 45 % af husholdningsaffaldet skal genanvendes i 2018 og at mængden af affald til forbrænding i 2018 er reduceret med 20 % i forhold til Ét af planens flagskibe Bioaffald og tung transport på biogas har fokus på genanvendelse af organisk affald, herunder bioaffald fra etageboliger. Ifølge den oprindelige plan var det forventet at indsamling af bioaffald ville bidrage med syv procentpoint ift. genanvendelsesmålet på 45 %, svarende til ca ton årligt ved fuld implementeret ordning. Implementeringen af de 39 initiativer og de fire flagskibe i RAP18 er allerede godt i gang. Opgaven har således bestået i at identificere og vurdere hvilke yderligere tiltag, der kan tages i anvendelse med effekt senest i Teknik- og Miljøudvalget har i januar 2016 besluttet at gennemføre en undersøgelse af alternative virkemidler til at opnå genanvendelsesmålet i 2018, idet der på nuværende tidspunkt ikke er politisk opbakning til en obligatorisk ordning for kildesorteret indsamling af bioaffald. Dette resumé præsenterer resultaterne af denne undersøgelse. Den er gennemført af et konsortium bestående af NIRAS, Copenhagen Resource Institute og Affaldskontoret i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen. Epinion har sideløbende hermed gennemført en undersøgelse af brugervenligheden af de virkemidler, der er præsenteret i denne rapport. Side 2

3 2 KONKLUSION En sammenlignende analyse med andre storbyer i Europa og større byer i Danmark viser at København på mange affaldstyper ligger i den høje ende. Det gælder især papir, pap, glas og metal, som er blevet indsamlet gennem mange år. Tallene viser imidlertid også at nogle byer i Europa har opnået bedre resultater, og at det er muligt at opnå en høj genanvendelse af plast og bioaffald. Selv om ordninger og indsamlingssystemer varierer mellem byerne viser analysen, at det er muligt at opnå høje genanvendelsesprocenter på affaldstyper, som kan være lidt vanskelige at håndtere, f.eks. plast og bioaffald. Epinions undersøgelse viser således at borgerne er usikre på, hvilke typer af hård plast, der kan sorteres til genanvendelse, og viser samtidig at det er vigtigt, at opbevaring af bioaffald ikke opleves som uhygiejnisk. Derfor er det afgørende, at nye initiativer bliver støttet op af omfattende informations- og kampagnemateriale, så borgerne er godt orienteret om hvordan og hvorfor. I RAP18 er der allerede defineret en række nye tiltag og det er derfor begrænset hvor mange nye tiltag, der kan iværksættes yderligere med effekt i Der er identificeret syv nye virkemidler inden for genanvendelse af pap, papir, glas, metal, plast og tekstil. Derudover er der set på fire forskellige virkemidler der omhandler genanvendelse af bioaffald, både gennem frivillige og obligatoriske ordninger. Virkemidlerne er blevet vurderet i forhold til brugervenlighed af Epinion, hvilket fremgår af nedenstående barometer 1. Figur 1 Brugervenlighedsbarometer 2 Sortering af nye fraktioner scorer højt f.eks. blød plast, drikkevarekartoner og bioaffald. For sortering af blød plast og drikkevarekartoner tæller det højt, at der ikke skal bruges nyt opsamlingsudstyr i køkkenet. Til gengæld er der brug for mere information om hvordan og hvorfor. Bioaffald er intuitivt nemmere at sortere, men til gengæld kræver det nyt udstyr i køkkenet, og her vil borgerne gerne have noget, der passer til deres individuelle behov. Bringestationer, nedgravede containere, placering af beholdere og tekstiler ved genbrugsstationer eller nærgenbrugsstationer scorer middel til meget lav på brugervenlighed. De fleste borgere synes ikke, at disse ordninger er afgørende game-changers i deres hverdag. I en anden udformning end den testede, vil der være potentiale ved genanvendelse af tekstilaffald. F.eks hvis tekstiler kunne afleveres i affaldsøen i gården og borgerne fik mere information om, hvilke typer tekstiler ordningen dækker over. Kilde: Epinion: Brugervenlighed af virkemidler for genanvendelse. Marts 2016 *Skiltning og billeder på beholdere er indholdet i forslaget om en rejseholdskampagne. 1 Indsamling af blød plast indgår allerede som et virkemiddel i RAP18 og er derfor ikke medtaget i den videre analyse. 2 Aflevering af tekstiler i gården er ikke direkte testet i brugervenlighedsundersøgelsen og baserer sig derfor på en hypotetisk vurdering ud fra brugervenlighedsmodellen og de bagvedliggende principper. Virkemidlet har fået vurderingen middel. Side 3

4 Resultatet af den samlede analyse af virkemidlerne er præsenteret i afsnit 7, herunder forventet effekt i form at yderligere ton indsamlet, omkostning, brugervenlighed, kvalitet og klimaeffekt. Efterfølgende er virkemidlerne sammensat til 5 scenarier, dvs. kombinationer af de enkelte virkemidler. Det fremgår af nedenstående tabel, at det kun er muligt at indsamle yderligere ton pr. år, såfremt der ikke etableres en frivillig eller obligatorisk indsamling for bioaffald. Det forholdsvis lave tal skyldes at der allerede i RAP18 er taget initiativer til at øge genanvendelsen af de tørre fraktioner. Det vurderes således, at kun en obligatorisk indsamling af bioaffald ved etageboliger kan sikre tilstrækkelig genanvendelse til, at opnå målet om 45% i Den økonomiske vurdering viser, at ordninger for bioaffald er billigst pr. ton øget genanvendelse, hvilket skyldes at det er det eneste virkemidler, der vil resultere i indsamling af en stor mængde, hvorved at omkostningen pr. ton bliver lavere. Tabel 1 Scenarier for øget genanvendelse i Københavns Kommune Scenarier Mere genanvendelse ton pr. år Genanvendelses procent Kr. pr. ton mere genanvendelse Årlige omkostninger kr. 1 De syv virkemidler, uden initiativer for bioaffald ton 39 % kr./ton 9,9 mio. kr. 2 De syv virkemidler + kampagne for øget tilslutning til den frivillige sortering af bioaffald ved villaer. 3 De syv virkemidler + frivillig bioaffaldsindsamling ved villaer og etageboliger ton 40 % kr./ton 12,7 mio. kr ton 43 % kr./ton 18,4 mio. kr. 4 Obligatorisk indsamling af bioaffald ved alle boliger ton 47 % kr./ton 24,5 mio. kr. 5 De syv virkemidler + obligatorisk indsamling af bioaffald ved alle boliger ton 49 % kr./ton 34,2 mio. kr. Side 4

5 3 POTENTIALET FOR GENANVENDELSE En analyse af det affald, der i dag indsamles som dagrenovation til forbrænding i Københavns Kommune, viser at der er et potentiale for mere genanvendelse. En væsentlig del af dette potentiale, især hvad angår de tørre affaldstyperer er imidlertid høstet, når man tager i betragtning de initiativer, som er besluttet som et led i implementeringen af RAP18. Figur 2 Mængde genanvendeligt affald, på udvalgte affaldstyper (blå), indsamling nu (rød) og forventet ved implementering af RAP18 (grøn) ton RAP18 og nye initiativer Med nuværende ordninger Samlet potentiale For affaldstyperne plast, metal og pap har Københavns Kommune igangsat flere ordninger end de fleste andre store kommuner i Danmark. Blandt større byer er det alene Randers og Esbjerg, der har igangsat husstandsindsamling af plast, metal og glas i én samlet container, mens Aarhus, Odense og Aalborg også er på vej med ordninger i de kommende år. København er blandt de mest ambitiøse hovedstæder i Europa for disse affaldstyper. Imidlertid er der flere større byer i Europa der på enkelte affaldstyper allerede har opnået bedre resultater. I figur tre er vist genanvendelsesprocenter i 2015 for Københavns Kommune sammenlignet med tilsvarende i andre hovedstæder. I mange byer indsamles fraktionerne i en blanding, hvorfor København også er sammenlignet med disse i én samlet kategori. Når København ligger noget lavere for plast skyldes det bl.a, at nogle af de bedste byer også indsamler mange plastflasker, som ikke medregnes i genanvendelsen i København, fordi flaskerne er omfattet af pantsystemet. Andre byer har mængder fra virksomheder med i deres opgørelse af genanvendte mængder. Side 5

6 Figur 3 Genanvendelsesprocent for affaldstyper i husholdningsaffald i udvalgte europæiske byer Kilde: Assessment of separate collection schemes in the 28 capitals of Europe, DG Miljø, 2015 baseret på senest tilgængelige data fra byerne Samlet set er de største potentialer for genanvendelse allerede høstet eller planlagt høstet. Tilbage er bioaffald, som udgør en stor del af genanvendelsen i de, der har den højeste genanvendelse alene fordi bioaffald udgør en stor andel af husholdningsaffaldet. Foto: Ursula Bach Side 6

7 4 BRUGERVENLIGHED Brugervenlighed har stor betydning for, om borgerne synes, at det er nemt at sortere til genanvendelse - og dermed også gør det. Epinion har foretaget en undersøgelse af brugervenlighed, og den baserer sig på kvalitative data, idet der er gennemført otte deltagerobservationer og to fokusgrupper i perioden 22. februar til 3. marts Deltagerobservationerne har bidraget med viden om, hvad der har betydning for borgernes affaldssortering og derigennem afdække generelle kriterier for brugervenlighed. Fokusgrupperne har bidraget med en validering og kvalificering af de udviklede generelle principper bag brugervenlighed fra deltagerobservationer, ligesom de har dannet baggrund for en konkret brugervenlighedstest af ni konceptualiserede virkemidler til at øge genanvendelsen De konceptualiserede virkemidler er på baggrund af fokusgrupperne blevet vurderet på et brugervenlighedsbarometer, som tager udgangspunkt i de generelle kriterier for brugervenlighed. Hver af de konceptualiserede virkemidler kan ikke meningsfuldt vurderes på samtlige kriterier. Derfor er den overordnede vurdering et udtryk for, hvordan virkemidlet vurderes på de underdimensioner, der er relevante lige præcis i forhold til det pågældende virkemiddel, og hvor datagrundlaget er tilstrækkeligt til at foretage en vurdering. Der er tale om kvalitativ vurdering på baggrund af Epinions analyse 3. Den overordnede vurdering af virkemidlerne er relativ. Det vil sige, at placeringen af et virkemiddel på brugervenlighedsbarometret er vurderet i forhold til de øvrige virkemidler. Tilsammen giver deltagerobservationens eksplorative tilgang og fokusgruppernes testende og bekræftende approach et nuanceret billede af brugervenlighed af virkemidler, men der må givet den kvalitative tilgang tages forbehold for generalisérbarheden af undersøgelsens resultater. Epinions undersøgelse viser, at der er flere forhold, der har betydning for, om borgerne vil og kan sortere deres affald: Tilgængelighed af beholdere, der understøtter borgerne i deres daglige rutiner Indendørs opbevaringskapacitet, der passer til ofte trange - pladsforhold i lejlighederne Information er vigtig både om, hvad man kan sortere, og hvordan man gør det. Æstetik og hygiejne. Affald må ikke lugte eller være grimt at have stående hverken inde eller i gården Den gode fortælling om, hvorfor affald skal sorteres, er vigtig for motivationen Fleksible løsninger, der giver plads til, at borgere har forskellige vaner, behov og praktiske muligheder Undersøgelsen viste også, at de fleste borgere gerne vil sortere flere affaldstyper til genanvendelse, når bare det er nemt, og de forstår hvorfor. De største ulemper borgerne oplever ved mere sortering, er manglende plads i køkkenet og manglende viden om hvordan man skal sortere og hvorfor. 3 Vurdering af virkemidlet på brugervenlighedsbarometret kan eksemplificeres igennem virkemidlet sortering af bioaffald. Virkemidlet får en samlet kvalitativ score som høj på brugervenlighedsbarometret, hvilket er et gennemsnit af summen af virkemidlets kvalitative scores på underdimensionerne af brugervenlighed. I alt er virkemidlet vurderet på seks underdimensioner af brugervenlighed, hvor virkemidlet på flertallet af disse dimensioner opnår scoren høj. Det trækker op i den samlede score på brugervenlighedsbarometret. På de underdimensioner, hvor virkemidlet vurderes lavere end høj, har det samtidig potentiale for at opnå en højere vurdering ved blot at gennemgå mindre justeringer. Konkret vurderes virkemidlet således til at have (eller at have potentiale for) en høj brugervenlighed i forhold til: fortællingen om hvorfor, information (hvad), tilgængelighed og indendørs opbevaringskapacitet. På æstetik og hygiejne vurderes virkemidlet middel men med mulighed for let at opnå en højere score, og endeligt vurderes virkemidlet lavt på tilgængelighed. Samlet set giver det virkemidlet en placering i toppen af brugervenlighedsbarometret. Side 7

8 5 MULIGHEDER FOR ØGET GENANVENDELSE Der er identiceret syv virkemidler for papir, pap, glas, plast, metal og tekstilaffald, som kan øge genanvendelsen ud over det, som allerede er opnået eller planlagt i RAP18. Derudover er der vurderet fire virkemidler for indsamling af bioaffald (frivllig og obligatorisk indsamling ved villaer og etageboliger). Der er vurderet, hvad der er realistisk at indsamle til genanvendelse baseret på best practice i andre byer i ind- og udland. Det er ikke sandsynligt, at borgerne selv med de mest optimale ordninger vil sortere alt genanvendeligt affald og endnu mindre i byer som København med mange etageboliger med begrænset plads både i lejlighederne og udenfor. For papir, pap og glas, der er sorteret i mange år, er der opnået gode resultater. For plast og metal viser erfaringerne, at det er sværere. Der er flere årsager hertil. Epinions undersøgelse peger på at borgerne er usikre på hvad der kan udsorteres, bl.a. hvis det drejer sig om emballager til mad. Det er også nyt for mange, at småt pap og kartoner, som f.eks. havregrynspakker, tandpastapakker og køkkenrullerør kan sorteres til genanvendelse. På længere sigt kan man forvente en øget genanvendelse af de affaldstyper for hvilke der er etableret ordningerne inden for de senere år, f.eks. plast og metal, efterhånden som sortering bliver en vane, som det er for papir og glas, men i 2018 vurderes det ikke muligt at opnå en lige så høj genanvendelse som for papir og glas. Sortering af bioaffald ligger højt på barometeret for brugervenlighed, da det opfattes som intuitivt nemt at sortere. Udfordringen her er at indendørs udstyr til sortering skal kunne tilpasses individuelle behov. Figur 4 viser for hver enkelt affaldstype hvor stort potentialet vurderes at være (blå søjler) samt hvor mange ton, der kan indsamles til genanvendelse i medfør af 1) nuværende ordninger (rød), 2) planlagte initiativer i medfør af RAP18 (grøn) samt 3) de nye tiltag foreslået i denne rapport (lilla). Figuren viser også hvad en obligatorisk indsamling af bioaffald forventes at medføre af øget genanvendelse. Figur 4 Mængde genanvendeligt affald, der produceres, indsamles og forventes indsamlet efter RAP18 samt øgede mængder fra de beskrevne virkemidler ton Foreslåede virkemidler RAP18 og nye initiativer Med nuværende ordninger Samlet potentiale Side 8

9 6 VURDERING AF VIRKEMIDLER Virkemidlerne 4 er vurderet på: Hvor meget mere genanvendelse (ton), der kan opnås Hvor meget mere det koster pr. ton øget genanvendelse Brugervenlighed efter skalaen på brugervenlighedsbarometret Kvalitet i forhold til genanvendelse Klimaeffekt, primært i forhold til reduktionen af plast til forbrænding 6.1 Papir, pap, glas, metal, plast og tekstiler De syv virkemidler varierer fra helt nye ordninger til forskellige former for kampagner. Som nævnt indsamles allerede meget affald til genanvendelse, og de forventede øgede mængder for disse affaldstyper er derfor små. Omkostningerne i form af kr. pr. ekstra genanvendt ton bliver dermed også forholdsvis høje. 1. Husstandsindsamling af tekstilaffald Langt det meste tøj og andre tekstiler bliver i dag allerede genbrugt eller genanvendt, via frivillige organisationer, men ca. 5 kg pr. indbygger ender stadig væk i restaffaldsspanden, nemlig det som borgerne synes er for slidt til genbrug. Dette tekstilaffald kan indsamles i nye beholdere til tekstilaffald ved alle etageejendomme. Tøj: 973 ton 558 kr./ton Middel 5 Positivt med mere sortering, men ulempe at der skal mere indendørs udstyr til samt, at sortering af tekstiler ikke lige så intuitiv som bioaffald. Vigtigt med information om sorteringen. God dog lille risiko for at mindre rent tøj kan forurene pænt rent tøj til genbrug. Reduceret klimabelastning fordi ca. 370 ton syntetisk tekstil ikke går til forbrænding (som plast), og fordi materialerne erstatter nye råvarer. 2. Uddeling af indendørs opsamlingsudstyr En af de store barrierer for sortering især i de mindre lejligheder er pladsmangel i køkkenet til de nye fraktioner, og det er erfaringen, at uddeling af opsamlingsudstyr kan bidrage til beboernes motivation for at sortere. Da køkkenerne er individuelt indrettet vil udstyret i alle tilfælde ikke blive brugt af alle. Her er vurderet på udstyr til hh 90 kr. og 300 kr. pr/husstand. 4 Mængder er afrundet til nærmeste 5; priser til nærmeste Dette konkrete virkemiddel er ikke direkte testet i brugervenlighedsundersøgelsen og baserer sig derfor på en hypotetisk vurdering ud fra brugervenlighedsmodellen og de bagvedliggende principper Side 9

10 Pap: 240 ton Metal : 100 ton Plast : 70 ton Ingen forskel 90 kr. pr. indsamlingsudstyr: kr./ton 300 kr. pr. indsamlingsudstyr: kr./ton Høj, hvis det indebærer en opdelt beholder til affald, mens få vil bruge en mulepose. Vigtig, at der er forskellige behov, og der skal kunne vælges mellem forskellige modeller. Reduceret klimabelastning fordi ca. 70 ton plast ikke går til forbrænding, og fordi materialerne erstatter nye råvarer. 3. Bringestationer til papir, plast og metal Som supplement til beholderne ved husene og i gårdene kan der opstilles containere til papir, plast og metal ved siden af glaskuberne. Det kan få flere til at sortere, fordi de i forvejen leverer glas dér, og de synlige sorteringsmuligheder i det offentlige rum kan sætte mere fokus på genanvendelse. Papir: 630 ton Metal : 100 ton Plast : 70 ton Ingen forskel kr./ton Middel, hvis de nuværende løsninger i gårdene bibeholdes. Kun en mindre andel vil bruge dem. Høj fleksibilitet ved flere afleveringsmuligheder, men risiko for at de vil skæmme bybilledet. Reduceret klimabelastning fordi 70 ton plast ikke går til forbrænding, og fordi materialerne erstatter nye råvarer. 4. Nedgravede containere i boligselskaber Pæne og pladsbesparende løsninger kan understøtte beboernes sortering til genanvendelse og samtidig motivere viceværter til at bakke op om sortering, fordi det er en nemmere løsning for dem. Løsningen er god ved boligblokke, men ikke i karreer hvor der ikke er adgang for de lastbiler, der skal tømme containerne. Pap : 30 ton Papir : 85 ton Glas : 25 ton Metal: 30 ton Plast: 100 ton Tekstil: 25 ton kr./ton Lav, skønt placering af containere har stor betydning. Mange oplever, at deres nuværende beholdere er placeret hensigtsmæssigt for deres hverdag. Ingen forskel Reduceret klimabelastning fordi 100 ton plast ikke går til forbrænding, og fordi materialerne erstatter nye råvarer. 5. Rejseholdskampagne Dårlig skiltning, forkert placering og overfyldte containere er demotiverende for sortering. En rejseholdskampage kan besøge alle etageejendomme for at sikre optimale løsninger og skiltning i gårdene og skabe god dialog med viceværter og beboerbestyrelser om hvorfor og hvordan affaldet skal sorteres til genanvendelse. Side 10

11 Pap : 210 ton Papir : 570 ton Glas : 415 ton Metal: 90 ton Plast: 60 ton kr./ton Høj, hvis det medfører bedre skiltning, placering af beholdere og information til beboerne. Mange opfatter dog, at beholderne står fint i dag. Ingen forskel Reduceret klimabelastning fordi 60 ton plast ikke går til forbrænding, og fordi materialerne erstatter nye råvarer. 6. Småt pap i papircontaineren ved villaer Småt pap og karton skal sorteres sammen med almindeligt pap, men mange gør det ikke, og mange villaer har ikke valgt den frivillige beholder til pap. Da papirmængderne falder, kan pap i stedet lægges i papirbeholderen. Det kræver dog, at beboere i villaer skal sortere på en anden måde end ved etageboliger. Pap: 35 ton kr./ton Høj, da det opleves som relativt nemt og understøttes af eksisterende ordninger. Forringelse når pap blandes med papir - med mindre der foretages eftersortering. Ingen betydning for plast i forbrænding. Reduceret klimabelastning fordi materialerne erstatter nye råvarer. 7. Småt pap og karton ved etageboliger En fokuseret kampagne kan informere beboerne om, at småt pap og karton skal sorteres i den papbeholder, der allerede er opstillet ved etageejendommene. Omkostningerne afhænger af om der er ledig kapacitet i de opstillede containere. Nedenfor er vist resultat for hhv. ledig kapacitet og opstilling af nye containere. Da papmængderne er stigende, må det dog forventes, at der skal stilles flere beholdere ud til de forventede øgede mængder pap. Pap: 210 ton kr./ton til kr./ton Høj, da det opleves som relativt nemt og understøttes af eksisterende ordninger. Ingen forskel, da karton er af samme kvalitet som øvrigt pap. Ingen betydning for plast i forbrænding. Reduceret klimabelastning fordi materialerne erstatter nye råvarer. 6.2 Virkemidler for bioaffald De fire virkemidler for bioaffald er alle baseret på det indsamlingssystem, som anvendes i dag i den frivillige ordning for villaer, som er baseret på 14-dages indsamling. Ordningen har desuden et højt serviceniveau med uddeling af spande og bioposer til alle husstande. Det gælder desuden for alle fire virkemidler at: De har høj brugervenlighed, da mange borgere ønsker at sortere til genanvendelse, og bioaffald opfattes mere naturligt at sortere end f.eks. metal og plast. Til gengæld er det en udfordring for mange at finde plads i køkkenet, og det opfattes som en ulempe, at der er risiko for mug og lugt. Side 11

12 Der forventes ens kvalitet af bioaffaldet. Der skal i alle tilfælde foretages en sortering i forbindelse med biogasanlægget, og der er ikke erfaring for, at en frivillig ordning giver bedre kvalitet end en obligatorisk. De medfører ikke umiddelbart reduceret klimabelastning, fordi det kun er organisk affald, der frasorteres til forbrænding. Til gengæld erstatter bioaffaldet anden gødning på landbrugsjord, og biogassen kan bruges mere fleksibelt end energi fra affaldsforbrænding. Vurderingerne er beskrevet kort i skemaerne sammen med mængder og omkostninger. Der er vurderet på både uge- og 14. dagestømning. Mange kommuner tømmer både bioaffald og restaffald hver 14. dag, hvilket er væsentlig billigere end ugetømning. 1. Kampagne for tilslutning til den frivillige indsamling af bioaffald ved villaer Der gennemføres en kampagne for at øge tilslutningen fra 30 til 60 % af villaerne i kommunen. Der skal dermed opstilles og tømmes beholdere og uddeles beholdere og bioposer til indendørs opsamling til yderligere 30 % af villaerne. 990 ton 14. dages-tømning: kr./ton Ugetømning: kr./ton Høj, fordi bioaffald er nemt at sortere, men en ulempe mht. plads i køkkenet. Forventet ens kvalitet. Erstatter andre næringsstoffer i landbruget. Mere fleksibel energi. 2. Frivillig deltagelse i bioaffaldsindsamling ved etageboliger Alle etageboliger får tilbudt opstilling af beholdere til bioaffald, og der uddeles indendørs spand og poser til alle husstande i disse ejendomme. Det forudsættes, at ejendommene ikke skal betale ekstra, men at de skal melde om de ønsker at deltage i indsamlingen ton 14. dages-tømning: kr./ton Ugetømning: kr./ton Høj, fordi bioaffald er nemt at sortere, men en ulempe mht. plads i køkkenet. Forventet ens kvalitet. Erstatter andre næringsstoffer i landbruget. Mere fleksibel energi. 3. Obligatorisk indsamling ved villaer Der indføres pligt til sortering af bioaffald ved alle villaer, og alle villaer får opstillet en beholder til bioaffald. Der uddeles desuden indendørs spand og bioposer til alle ton 14. dages-tømning: kr./ton Ugetømning: kr./ton Høj, fordi bioaffald er nemt at sortere, men en ulempe mht. plads i køkkenet Forventet ens kvalitet. Erstatter andre næringsstoffer i landbruget. Mere fleksibel energi. 4. Obligatorisk indsamling af bioaffald ved etageboliger Der indføres pligt til sortering af bioaffald ved alle etageboliger, og ved alle etageejendomme opstilles beholdere til bioaffald. Der uddeles desuden indendørs spand og bioposer til alle etageboliger ton 14. dages-tømning: kr./ton Ugetømning: kr./ton Høj, fordi bioaffald er nemt at sortere, men ulempe at finde plads i køkkenet. Forventet ens kvalitet. Erstatter andre næringsstoffer i landbruget. Mere fleksibel energi. Side 12

13 6.3 Økonomisk sammenligning De enkelte virkemidlers effekt og økonomi er vist i figur 5 og 6, hvor søjlernes bredde viser, hvor meget mere affald, der indsamles til genanvendelse, og søjlernes højde viser, hvor meget det koster, pr. ton mere genanvendelse. Figur 5 Omkostninger (højde) og mængder (bredde) for hvert virkemiddel uden obligatorisk indsamling af bioaffald Side 13

14 Figur 6 Omkostninger (højde) og mængder (bredde) ved obligatorisk indsamling af bioaffald ved etageboliger og villaer Det fremgår, at der er stor variation i omkostningseffektiviteten af de forskellige tiltag, hvor de dyreste virkemidler ligger over kr./ton øget genanvendelse. Disse er dyre, fordi de ikke flytter mange ton til genanvendelse, og der dermed kun er få ton at fordele omkostningerne på. Det ses også, at selv med alle tiltag inkl. frivillige tiltag for bioaffald kan målsætningen på de ton ikke nås. Den eneste virkemiddel, der alene kan levere de ønskede ton mere til genanvendelse er obligatorisk indsamling af bioaffald ved etageboliger, der samtidig qua de mange tons er en relativ billig ordning målt på øget genanvendelse. Side 14

Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald. Sagsnr Dokumentnr

Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 2 Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald Nedenstående er en kort sammenfatning af udenlandske erfaringer

Læs mere

Sagsnr Beskrivelse af fire scenarier til at sikre mere genanvendelse

Sagsnr Beskrivelse af fire scenarier til at sikre mere genanvendelse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 1 31-05-2016 Beskrivelse af fire scenarier til at sikre mere genanvendelse Alle scenarierne tager udgangspunkt i kildesortering som

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model for ændret affaldsbehandling i Horsens I forbindelse med udarbejdelse af affaldsplan for Horsens Kommune

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug

Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Hvorfor

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr Dokumentnr

Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Erfaringer med kildesortering af organisk affald i andre byer På baggrund af den tekniske gennemgang

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

Nye indsamlingsordninger for affald fra husstande Baggrund Overordnede målsætninger i forhold til arbejdet med nye ordninger

Nye indsamlingsordninger for affald fra husstande Baggrund Overordnede målsætninger i forhold til arbejdet med nye ordninger NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen Nye indsamlingsordninger for affald fra husstande Baggrund Den nationale ressourcestrategi, som kom i efteråret 2013 og sætter de samlede mål for

Læs mere

NOTAT. bioaffald. Relative omkostninger samt fordele og ulemper ved scenarier

NOTAT. bioaffald. Relative omkostninger samt fordele og ulemper ved scenarier NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen 22. september 2016 2016-004730-6 Relative omkostninger samt fordele og ulemper ved scenarier Baggrund Det nationale genanvendelsesmål på 50% af

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

Sagsnr Til Teknik- og Miljøudvalget. Dokumentnr Sagsbehandlere Susanne Lindeneg

Sagsnr Til Teknik- og Miljøudvalget. Dokumentnr Sagsbehandlere Susanne Lindeneg KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydækkende Strategier NOTAT 09-08-2016 Til Teknik- og Miljøudvalget Sagsnr. 2016-0066147 Dokumentnr. 2016-0066147-7 Sagsbehandlere Susanne Lindeneg

Læs mere

Ressource- og Affaldsplan Lykkesholm 19. april 2018 Enheden for Affald og Genbrug / Anna Louise H Møller

Ressource- og Affaldsplan Lykkesholm 19. april 2018 Enheden for Affald og Genbrug / Anna Louise H Møller København - Intet spild af ressourcer Ressource- og Affaldsplan 2019-2024 Lykkesholm 19. april 2018 Enheden for Affald og Genbrug / Anna Louise H Møller Kg Fakta om København 2017: Boliger i København

Læs mere

Status projekt Vejen til 50 % genanvendelse

Status projekt Vejen til 50 % genanvendelse Torvegade 74, 6700 Esbjerg Til beboerne i Tjæreborg Maj 2016 Status projekt Vejen til 50 % genanvendelse Vi er 2/3 gennem forsøget med at finde vejen til 50 % genanvendelse af husholdningsaffald, og tallene

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Høringsmateriale Udkast af 31. oktober 2014 1 Hvorfor nye affaldsordninger? Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Jette Skaarup Justesen Miljøstyrelsen Ressourcestrategien kommer! Strategi for affaldshåndtering den vil komme i høring. Vi har en god

Læs mere

Godkendelse af container til restaffald og madaffald

Godkendelse af container til restaffald og madaffald Punkt 7. Godkendelse af container til restaffald og madaffald 2015-038690 Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets godkendelse, at de containere, der fra 2017 anvendes til

Læs mere

Workshop Bioaffald, plast & metal

Workshop Bioaffald, plast & metal Workshop Bioaffald, plast & metal DET GRØNNE HUS 11. april 2013 Udarbejdet af: Martin Damgaard Lehmann Vægtbaseret afregning af dagrenovation Eksempel fra Holbæk kommune I 2008 etablerede Holbæk Kommune

Læs mere

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

Sammenfatning af ændringer som følge af høringssvarene

Sammenfatning af ændringer som følge af høringssvarene KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø BILAG 1 Sammenfatning af ændringer som følge af høringssvarene Ressource- og Affaldsplan 2018 har været i høring i perioden 24. august

Læs mere

I den følgende gengives essensen af høringssvarene, som kommenteres af Teknik- og Forsyningsafdelingen.

I den følgende gengives essensen af høringssvarene, som kommenteres af Teknik- og Forsyningsafdelingen. 17-04-2015 Tom Hansen Direkte: 7257 7868 Mail: tha@jammerbugt.dk Sagsnr.: 07.00.01-P15-1-13 Høringssvar til forslag til Affalds- og Ressourceplan 2014-2024 1. Indledning. Forslag til Affalds- og Ressourceplan

Læs mere

Bilag 1. Forslag til indsamlingsordning for madaffald

Bilag 1. Forslag til indsamlingsordning for madaffald Bilag 1 18. maj 2017 Sagsbeh.:ON J.nr.: 07.00.00-G01-11-16 Vej Park og Miljø Forslag til indsamlingsordning for madaffald Notatet beskriver forslag til indsamlingsordning for madaffald, herunder baggrund,

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Indledning Administrationen fremlagde 12. december 2012 notat

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 4. december 2012 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager I dag indsamles glasflasker, emballageglas, plastflasker og øl- og sodavandsdåser

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem Mere energi Mindre CO2 Sund økonomi Affald som ressource bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund.

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

Oversigt over forsøgsområder

Oversigt over forsøgsområder Affaldsforsøget Bedre sortering i større samlede bebyggelser Oversigt over forsøgsområder Fællesbilag Bilag 1 til alle delrapporter TIL GAVN FOR KLIMA OG MILJØ FORSØG 2015 AFFALD OG GENBRUG Bilag 1 Oversigt

Læs mere

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser.

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser. NOTAT Dato: 2. marts 2016 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Muligheder for optimering af bringeordninger (kuber) 1 Indledning Dette notat beskriver overordnet resultaterne af forsøgsprojektet med

Læs mere

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD Yvonne Thagaard Andersen Økonomiseminar 06. december 2016 Chef AffaldGenbrug GENBRUGSPLADSER OG MODTAGELSESANLÆG I VEJLE KOMMUNE

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG NOTAT TIL POLITISKE UDVALG 5. november 2014 ML Ver. 7 Høring af Affaldsplan 2014 Resume I forbindelse med høring af Affaldsplan 2014 er der indkommet 15 høringssvar fra borgere, boligforeninger, interesseorganisationer

Læs mere

sortering for KARA/NOVEREN kommunerne v / Lena Hjalholt

sortering for KARA/NOVEREN kommunerne v / Lena Hjalholt / Overvejelser vedrørende central sortering for KARA/NOVEREN kommunerne v / Lena Hjalholt DAKOFA konference 20. januar 2015 / Hvem er vi? 9 ejerkommuner 400.000 indbyggere / 20.000 virksomheder Gadstrup

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem bedre sortering Mindre CO2 Ren energi bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Kommunerne i

Læs mere

Øget genanvendelse i henteordninger

Øget genanvendelse i henteordninger Silkeborg Genbrug og Affald A/S Øget genanvendelse i henteordninger DAKOFA 05/04/2016 Disposition Projektets målsætning Projektramme Resultater Kundernes vurdering Konklusion 1 Projektets målsætning Specifikke

Læs mere

Indledning. Byrådet. Baggrund for ny affaldsordning i Roskilde Kommune

Indledning. Byrådet. Baggrund for ny affaldsordning i Roskilde Kommune Byrådet Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 2208095 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Baggrund for ny affaldsordning i Roskilde Kommune 28. oktober 2015 Dette notat er opdateret

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

/ Nye affaldsordninger i Stevns kommune. PTU den 20. september 2016

/ Nye affaldsordninger i Stevns kommune. PTU den 20. september 2016 / Nye affaldsordninger i Stevns kommune PTU den 20. september 2016 / Temamødets indhold 1. Hvorfor nye affaldsordninger? 2. Status for mængder og genanvendelse - I fællesskabet og for Stevns 3. Hvad kan

Læs mere

Galgebakken Genbruger

Galgebakken Genbruger Nyt om Galgebakken Genbruger Nyhedsbrev 1 Marts 2014 TEMA: Madaffald Galgebakkens Drift og Afdelingsbestyrelse Galgebakken Genbruger - Og sætter turbo på affaldssorteringen Alle beboere i Galgebakken går

Læs mere

Affaldsplanen blev udarbejdet i et tæt samarbejde mellem de seks ejerkommuner i affaldsselskabet I/S AffaldPlus og selve affaldsselskabet.

Affaldsplanen blev udarbejdet i et tæt samarbejde mellem de seks ejerkommuner i affaldsselskabet I/S AffaldPlus og selve affaldsselskabet. Ændret affaldsordning i Ringsted Kommune. Sag nr. 17/670 Bilag 1 Sagsbeskrivelse Indledning I januar 2011 traf Byrådet beslutning om, hvorledes den fremtidige affaldsordning for enfamilieboliger skulle

Læs mere

Affaldsanalyse Aarhus Midtby

Affaldsanalyse Aarhus Midtby Teknologiparken Kongsvang Allé 29 DK-8000 Aarhus C Telefon 72 20 10 00 Telefax 72 20 10 19 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Affaldsanalyse Aarhus Midtby Januar 2014 Teknologisk Institut Kathe Tønning

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Mere sortering Mindre bøvl

Mere sortering Mindre bøvl Mere sortering Mindre bøvl Ny affaldshåndteringsplan: Det hele bliver hentet ved husstanden TEKNIK OG MILJØ Du får to beholdere I Horsens Kommunes affaldshåndteringsplan lægger vi op til et nyt system,

Læs mere

FRA AFFALD TIL RESSOURCER OPLÆG TIL ET NYT AFFALDSSYSTEM

FRA AFFALD TIL RESSOURCER OPLÆG TIL ET NYT AFFALDSSYSTEM FRA AFFALD TIL RESSOURCER OPLÆG TIL ET NYT AFFALDSSYSTEM MERE ENERGI MINDRE CO2 SUND ØKONOMI BÆREDYGTIG OMLÆGNING Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Kommunerne i Syd-

Læs mere

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi Notat Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi 14. oktober 2013 Dok.nr.: 2013/0000200-95 1. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål Genanvendelsesmål

Læs mere

1. Projektets titel: Øge genanvendelsen ved centralsortering - forenkling af sortering ved husstanden i vådt og tørt affald

1. Projektets titel: Øge genanvendelsen ved centralsortering - forenkling af sortering ved husstanden i vådt og tørt affald 1. Projektets titel: Øge genanvendelsen ved centralsortering - forenkling af sortering ved husstanden i vådt og tørt affald 2. Kort beskrivelse af projektet Herning Kommune har et ønske om at det skal

Læs mere

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3 Analyse af restaffald Domus Vista Park 3 juli og november 2012 Affald & Genbrug Bygge, Plan & Miljø Frederiksberg Kommune Undersøgelse af affaldsforhold i Domus Vista Park 3 Frederiksberg Kommune prioriterer

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling November 2014. Teknik-

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Disposition Indsatser og mål/effekter Genanvendelse af organisk dagrenovation Genanvendelse af plast Statslige initiativer og projekter EU Meddelelse

Læs mere

S.A.G.A. II S.A.G.A. II. Velkommen til borgermøde vedrørende projekt. Sortering Af Genanvendeligt Affald. Holsted den 10.

S.A.G.A. II S.A.G.A. II. Velkommen til borgermøde vedrørende projekt. Sortering Af Genanvendeligt Affald. Holsted den 10. Velkommen til borgermøde vedrørende projekt Holsted den 10. april 2014 Tekstilaffald, drikkekartoner og plast Sortering Af Genanvendeligt Affald Dagsorden Velkomst Erfaringer fra SAGA I Muligheder i SAGA

Læs mere

Projekt SAGA II tekstiler, drikkekarton og plastaffald

Projekt SAGA II tekstiler, drikkekarton og plastaffald Projekt SAGA II tekstiler, drikkekarton og plastaffald Udført af for ejerkommunerne Haderslev, Vejen, Kolding og Tønder. I perioden 01. maj 2014 16. december 2014 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Målsætninger...

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Øget genanvendelse i bringeordninger Et forsøgsprojekt v. Hardy Mikkelsen, Reno Djurs

Øget genanvendelse i bringeordninger Et forsøgsprojekt v. Hardy Mikkelsen, Reno Djurs DAKOFA 9. februar 2016 Øget genanvendelse i bringeordninger Et forsøgsprojekt v. Hardy Mikkelsen, Reno Djurs Projektet Formål: At øge genanvendelsen af plast, metal, glas og pap ved brug af bringeordninger

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

Ved fælles indsats gør vi en forskel

Ved fælles indsats gør vi en forskel Projekt information om vejen til øget genanvendelse af tekstiler - drikkekartoner - hård plast Ved fælles indsats gør vi en forskel (550 udvalgte husstande i Vejen Kommune) Kære Borger Velkommen som deltager

Læs mere

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Affaldshåndteringsplanens fokusområder Alle tal er i 1.000 kr. Alle tal med * er internt forbrug indeholdt i nuværende organisation. (1) Note

Læs mere

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune Affald som Ressource 14.09.2015 Fanø Kommune Dit og Danmarks affald Her ender affaldet Ud af de samlede danske affaldsmængder bliver: 61 % genanvendt 29 % forbrændt 6 % deponeret 4 % til midlertidig oplagring

Læs mere

NOTAT. Klimaplan Udsortering af plast fra affald. 1. Beskrivelse af virkemidlet

NOTAT. Klimaplan Udsortering af plast fra affald. 1. Beskrivelse af virkemidlet NOTAT Miljøteknologi J.nr. MST-142-00012 Ref:Medal Den 11. juni 2013 Klimaplan Udsortering af plast fra affald 1. Beskrivelse af virkemidlet Dette virkemiddel består i at kommunerne fastsætter regler for

Læs mere

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling.

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling. Notat til indsamling af elektronikaffald og farligt affald Bygge, Plan og Miljø (BPM) har gennemført et forsøg med indsamling af småt elektronik i beholdere fra ca. 90 ejendomme. Desuden er der gennemført

Læs mere

Velkommen til Odense Renovation!

Velkommen til Odense Renovation! Velkommen til Odense Renovation! Kort om Odense Renovation A/S Non-profit Affaldshåndtering siden ca. 1882 Kommunalt aktieselskab siden 1994 Bestyrelsen består af 9 medlemmer, 6 udpeget af kommunen og

Læs mere

Indsamling af pap, plast og metal

Indsamling af pap, plast og metal Forsøg med Indsamling af pap, plast og metal Resultater og konklusioner for service, økonomi og miljø - 2011 Indhold 1 Resumé...3 2 Indledning...3 3 Indsamling i tre forsøgsområder...4 4 Sortering af affaldet

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Beskrivelse af pilotforsøg i Ishøj og Vallensbæk Kommuner - Indsamling af genanvendeligt affald i flerkammerbeholdere

Beskrivelse af pilotforsøg i Ishøj og Vallensbæk Kommuner - Indsamling af genanvendeligt affald i flerkammerbeholdere Den 12. juli 2012 Init. CBP/BEB Sagsnr. 12-01061 Beskrivelse af pilotforsøg i Ishøj og Vallensbæk Kommuner - Indsamling af genanvendeligt affald i flerkammerbeholdere Baggrund Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Læs mere

Notat. 6. juli 2012. Øget genbrug fra private husstande

Notat. 6. juli 2012. Øget genbrug fra private husstande Notat Faxe Affald A/S CVR-nr. 34 08 47 42 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk 6. juli 2012 Øget genbrug fra private husstande

Læs mere

NOTAT. Oversigt over planlagte affaldsordninger i nærliggende kommuner. Dato: 27. juni Bestyrelsen. Administrationen

NOTAT. Oversigt over planlagte affaldsordninger i nærliggende kommuner. Dato: 27. juni Bestyrelsen. Administrationen NOTAT Dato: 27. juni 2016 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Oversigt over planlagte affaldsordninger i nærliggende kommuner Om oversigten Dette notat giver et kort overblik over nuværende og planlagte

Læs mere

Dette notat er bilag til temadrøftelse om ny affaldsordning i Roskilde Kommune til Klima- og Miljøudvalgets møde den 18. august 2015.

Dette notat er bilag til temadrøftelse om ny affaldsordning i Roskilde Kommune til Klima- og Miljøudvalgets møde den 18. august 2015. Klima- og Miljøudvalget Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 2159173 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Notat om ny affaldsordning til private husstande 7. august 2015 Dette

Læs mere

Idéen i forsøget er at udnytte de eksisterende beholdere til haveaffald til indsamling

Idéen i forsøget er at udnytte de eksisterende beholdere til haveaffald til indsamling Beskrivelse af forsøg med indsamling af bioaffald Idéen i forsøget er at udnytte de eksisterende beholdere til haveaffald til indsamling af bioaffald. Bioaffald består af madaffald og grønt haveaffald.

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 1- målsætning og planlægning 1 Indledning..3 Målsætning...5 Fokusområde 1: Bedre sortering...5 Fokusområde 2: Mere effektiv og miljøvenlig indsamling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Baggrund Byrådet har besluttet at afprøve en ny type anlæg til indsamling af genanvendelige materialer. Senest med regeringen ressourcestrategi er der lagt

Læs mere

1. Præsentation af Hillerød Forsyning

1. Præsentation af Hillerød Forsyning Agenda 1. Præsentation af Hillerød Forsyning 2. Affaldshåndtering i Hillerød Kommune Ved affaldsplanlægger og projektleder Kasper Damsgaard Thomsen Præsentation af Hillerød Forsyning Hillerød Forsyning

Læs mere

Affaldsplanværktøj. Jord & Affald Den 19. august 2015 VEJLEDNING. 1 http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2013/01/978-87-92903-80-8.

Affaldsplanværktøj. Jord & Affald Den 19. august 2015 VEJLEDNING. 1 http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2013/01/978-87-92903-80-8. VEJLEDNING Jord & Affald Den 19. august 2015 Affaldsplanværktøj Et værktøj for kommuner til beregning af genanvendelsesprocenten samt estimering af potentialer og aktuelle indsamlingseffektiviteter for

Læs mere

Vi har brug for DIN hjælp til at sortere affald

Vi har brug for DIN hjælp til at sortere affald Oktober 2015 5. info Vi har brug for DIN hjælp til at sortere affald Hvordan sorterer din nabo? Kære beboer i Lærkeparken Vores pilotprojekt Affald er ressourcer, der skal genanvendes er stadig godt i

Læs mere

BILAG 1 En uddybende beskrivelse af samtlige initiativer og flagskibe i RAP18

BILAG 1 En uddybende beskrivelse af samtlige initiativer og flagskibe i RAP18 BILAG 1 En uddybende beskrivelse af samtlige initiativer og flagskibe i RAP18 Indsatser Initiativer TEMA 1: MINDRE AFFALD Mere skal bruges igen Madspildet skal reduceres Indkøb skal være ressource-bevidste

Læs mere

ANALYSE AF INDSAMLINGSORDNINGER FRA HAVEBOLIGER

ANALYSE AF INDSAMLINGSORDNINGER FRA HAVEBOLIGER DRAGØR KOMMUNE ANALYSE AF INDSAMLINGSORDNINGER FRA HAVEBOLIGER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kgs. Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT PROJEKTNR. DOKUMENTNR. A076097 1

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger. (på privat grund i boligselskaber mv.)

Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger. (på privat grund i boligselskaber mv.) Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger (på privat grund i boligselskaber mv.) Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger på privat grund i boligselskaber mv. Nedenstående

Læs mere

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017. Klima- og Miljøudvalget Veje og Grønne Områder Sagsnr. 282826 Brevid. 2389498 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Notat til vedtagelse af ny gebyrstruktur og gebyrer på affaldsområdet

Læs mere

Kommunikationsmateriale under forsøg

Kommunikationsmateriale under forsøg Affaldsforsøget Bedre sortering i større samlede bebyggelser Kommunikationsmateriale under forsøg Bilag 4 til delrapport 5 om Kommunikation TIL GAVN FOR KLIMA OG MILJØ FORSØG 2015 AFFALD OG GENBRUG Fuld

Læs mere

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer Ressourcestrategi for affaldshåndtering 2013-18/24: 18/24: drivere, mulige mål og initiativer v/morten Carlsbæk, Miljøstyrelsen Den tørre del af husholdningsaffaldet DAKOFA konference 5. februar 2013 Er

Læs mere

NYT FRA PILOTFORSØGET

NYT FRA PILOTFORSØGET NYT FRA PILOTFORSØGET DECEMBER 2012 GODT I GANG! Kære pilotdeltager Du har nu været i gang med at sortere affald til genbrug i godt fire måneder, og vi håber, at det er blevet en del af din dagligdag.

Læs mere

Affaldsanalyse Etageboliger og enfamilieboliger

Affaldsanalyse Etageboliger og enfamilieboliger Teknologiparken Kongsvang Allé 29 DK-8000 Aarhus C Telefon 72 20 10 00 Telefax 72 20 10 19 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Affaldsanalyse Etageboliger og enfamilieboliger Maj 2014 Teknologisk Institut

Læs mere

Madam Skrald nemt og bekvemt. v. Jesper Raad Petersen Natur og Miljø Herlev Kommune

Madam Skrald nemt og bekvemt. v. Jesper Raad Petersen Natur og Miljø Herlev Kommune Madam Skrald nemt og bekvemt v. Jesper Raad Petersen Natur og Miljø Herlev Kommune Hvad vil vi fortælle om i dag -Hvorfor Madam Skrald -Processen -Brugerdreven innovation -Foreløbige resultater -Udestående

Læs mere

KOMMENDE TØMNINGER. Beholder 2 til papir og plast tømmes hver 3. uge: 18. december 8. januar 29. januar 19. februar 12. marts

KOMMENDE TØMNINGER. Beholder 2 til papir og plast tømmes hver 3. uge: 18. december 8. januar 29. januar 19. februar 12. marts KOMMENDE TØMNINGER Beholder 1 til restaffald og bioaffald tømmes hver 2. uge: 24. december 7. januar 21. januar 4. februar 18. februar 4. marts Beholder 2 til papir og plast tømmes hver 3. uge: 18. december

Læs mere

VELKOMMNEN TIL POLITISK TEMAMØDE OM AFFALD D. 6. JUNI 2017

VELKOMMNEN TIL POLITISK TEMAMØDE OM AFFALD D. 6. JUNI 2017 VELKOMMNEN TIL POLITISK TEMAMØDE OM AFFALD D. 6. JUNI 2017 PROGRAM 1. Velkomst - rammerne for det fælles affaldsprojekt 2. Erfaringer fra forsøg med affaldssortering 3. Anbefaling til et nyt indsamlingssystem

Læs mere

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune Affald fra husholdninger 2014 GRIBSKOV Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 KORTLÆGNING & PROGNOSE Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Læs mere

SAMMENLIGNING AF 4-KAMMER BEHOLDERE OG 2-DELTE BEHOLDERE INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

SAMMENLIGNING AF 4-KAMMER BEHOLDERE OG 2-DELTE BEHOLDERE INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 HVIDOVRE KOMMUNE SAMMENLIGNING AF 4-KAMMER BEHOLDERE OG 2-DELTE BEHOLDERE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1

Læs mere

KØBENHAVN OG AFFALDET

KØBENHAVN OG AFFALDET KØBENHAVN OG AFFALDET En del af hverdagen Når vi køber det, er det en vare. Når vi har brugt det, er det affald. Det bliver til meget i løbet af et år. Derfor er det en god idé at genbruge og at sørge

Læs mere

KOMMUNI- KATIONS- PLAN

KOMMUNI- KATIONS- PLAN KOMMUNI- KATIONS- PLAN Christian Hede Hagelskjær Kommunikationsplan: Fra skidt til skat 3. juni 2015 2 INDHOLD DEN PERMANENTE KAMPAGNE 4 Et tydeligt sorteringssystem 5 To overordnede designløsninger 6

Læs mere

Sådan bliver I bedre til at sortere virksomhedens affald

Sådan bliver I bedre til at sortere virksomhedens affald Sådan bliver I bedre til at sortere virksomhedens affald Det er ikke så svært, når man først får det lært mst.dk/kendditaffald Danmark uden affald 1 Danmark uden affald er et Danmark, hvor vi genanvender

Læs mere

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik Status for realisering af Furesø Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Furesø Kommunens Affaldsplan 2009 2020 blev udarbejdet

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere