FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse"

Transkript

1 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse 1998

2 INDHOLD Side Cirkulære om stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse...1 Protokollat om stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse...3 BILAG 1: Notat om stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse...7 BILAG 2: Regler om lektorbedømmelse ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse Cirkulære om ansættelsesvilkår for adjunkter og lektorer ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse, der har valgt at opretholde deres ansættelsesforhold som statstjenestemænd Aftale om ansættelsesvilkår for adjunkter og lektorer ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse, der har valgt at opretholde deres ansættelsesforhold som statstjenestemænd Protokollat til overenskomst for ledere og lærere ved en række videregående uddannelsesinstitutioner om stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse... 19

3 1 CIRKULÆRE OM STILLINGSSTRUKTUR VED DANMARKS ER- HVERVSPÆDAGOGISKE LÆRERUDDANNELSE Dette cirkulære indeholder regler om ansættelsesvilkår under stillingsstrukturen ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse. Bemærkninger til protokollat om stillingsstrukturen 1. Protokollatet fastsætter løn- og ansættelsesvilkår for lærere ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse, der indgår i Undervisningsministeriets notat af 19. februar 1997 om stillingsstrukturen. Undervisningsministeriets notat fastsætter kvalifikationskrav og stillingsindhold for stillingerne adjunkt og lektor. 2. Det særlige tillæg til stillingen som lektor er pensionsgivende, jf. ACoverenskomstens bestemmelser om pension. 3. De særlige tillæg er anført i grundbeløb pr. 1. oktober 1997, og reguleres efter AC-overenskomstens bestemmelser herom. Bemærkninger til de enkelte bestemmelser Ad 3. Ved fravær på grund af barsels- eller adoptionsorlov kan den anførte frist for anmodning om lektorbedømmelse efter ansøgning forlænges svarende til fraværsperiodens længde, dog højst 32 uger. Finansministeriet Den 12. oktober 1998 P.M.V. E.B. Marianne Hansen

4 2

5 3 Protokollat til overenskomst for akademikere i staten STILLINGSSTRUKTUR VED DANMARKS ER- HVERVSPÆDAGOGISKE LÆRERUDDANNELSE Protokollatet omfatter medarbejdere, der er ansat efter overenskomst for akademikere i staten, og som er ansat i en stilling, der er omfattet af Undervisningsministeriets notat af 19. februar 1997 om stillingsstruktur for lærere ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse, jf. bilag Ansættelse i lærerstillinger sker som adjunkt eller lektor. Adjunkt 2. Ansættelse som adjunkt sker efter opslag i en adjunkt/lektorstilling. Stk. 2. Ansættelse sker normalt for en periode på 2 år, men kan i særlige tilfælde ske for et kortere tidsrum. Stk. 3. Ansættelsesperioden kan forlænges med en ny 2-årig periode. Den samlede ansættelsesperiode som adjunkt kan dog højst være 6 år. Stk. 4. Hvis ansættelsesperioden ikke forlænges med en ny 2-årig periode, skal adjunkten have meddelelse herom senest 3 måneder før ansættelsesperiodens udløb. Adjunkten fratræder herefter uden særligt varsel. Stk. 5. Ansættelsesforholdet kan i ansættelsesperioden i øvrigt bringes til ophør efter de sædvanlige regler i overenskomsten. 3. Ønsker adjunkten ansættelse som lektor, skal den pågældende senest 6 måneder inden udløbet af det 4. ansættelsesår anmode om at få sine kvalifikationer bedømt. Bedømmelsen foretages efter Undervisningsministeriets regler om lektorbedømmelse ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse, jf. bilag 2. Resultatet af bedømmelsen skal meddeles adjunkten senest 3 måneder efter, at anmodningen om bedømmelse er fremsat.

6 4 Stk. 2. Er bedømmelsen positiv, overgår adjunkten ved udløbet af ansættelsesperioden til ansættelse som lektor. Stk. 3. Er bedømmelsen ikke positiv, fratræder den pågældende sin stilling uden yderligere varsel ved udløbet af ansættelsesperioden, medmindre adjunkten ansættes for en ny 2-årig periode. I så fald kan adjunkten senest 6 måneder inden denne periodes udløb fremsætte en anmodning om fornyet bedømmelse efter ovenstående regler. Er heller ikke denne bedømmelse positiv, fratræder den pågældende uden yderligere varsel ved udløbet af ansættelsesperioden. 4. Til adjunkter ydes følgende særlige tillæg: Ved ansættelsen Efter 3 års ansættelse kr. årligt kr. årligt. 5. En adjunktstilling, der er midlertidig vakant, kan besættes med en vikar. Vikaransættelsen ophører uden særligt varsel ved udløbet af en på forhånd fastsat periode. Lektor 6. Ansættelse som lektor sker normalt uden tidsbegrænsning. 7. Ansættelse som lektor forudsætter positiv lektorbedømmelse efter Undervisningsministeriets regler om lektorbedømmelse ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse, jf. bilag 2. Stk. 2. Forudgående ansættelse som adjunkt er ikke en betingelse for ansættelse som lektor.

7 8. Til lektorer, der er positivt bedømt efter Undervisningsministeriets regler om lektorbedømmelse ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse, ydes et særligt tillæg på kr. årligt. 9. En lektorstilling, der er midlertidig vakant, kan besættes med en vikar. Vikaransættelsen ophører uden særligt varsel ved udløbet af en på forhånd fastsat periode. Vikaransættelse som lektor forudsætter en positiv bedømmelse som anført i 7. Overgangsregler 10. Adjunkter og lektorer, der er ansat før 1. juni 1998, er ikke omfattet af bestemmelserne i 1-9. Stk. 2. Adjunkter og lektorer, der er ansat før 1. juni 1998 kan vælge: - at bevare hidtidige løn- og ansættelsesvilkår, eller - at overgå til ansættelse som lektor efter nærværende aftale. Ansættelse som lektor forudsætter positiv bedømmelse efter Undervisningsministeriets regler om lektorbedømmelse som anført i 7. Stk. 3. Der er fastsat følgende frister for tilmelding til lektorbedømmelse: - Adjunkter og lektorer, der er ansat før 1. juni 1995, skal give ansættelsesmyndigheden meddelelse herom senest den 1. juni Adjunkter og lektorer, der er ansat i perioden 1. juni 1995 til 31. maj 1998, skal give ansættelsesmyndigheden meddelelse herom senest 5 år efter ansættelsestidspunktet. Stk. 4. Er bedømmelsen positiv, overgår den pågældende med virkning fra det tidspunkt, bedømmelsen er afgivet, til ansættelse som lektor efter Stk. 5. Er bedømmelsen negativ, fratræder den pågældende sin stilling med overenskomstmæssigt varsel.

8 6 Stk. 6. Adjunkter og lektorer, der vælger ikke at lade sig bedømme, bevarer hidtidige løn- og ansættelsesvilkår. 11. Adjunkter og lektorer, der overgår til ansættelse som lektor i henhold til 6-8, ydes et særligt tillæg på kr. årligt. Samtidig bortfalder hidtidige tillæg. Ikrafttræden mv. 12. Aftalen har virkning fra 1. juni Stk. 2. Samtidig bortfalder de særlige tillæg for ansatte, der er beskæftiget med undervisningsarbejde ved Danmarks Erhverspædagogiske Læreruddannelse, som er fastsat i protokollat af 23. december 1997 til overenskomst for akademikere i staten. Stk. 3. Protokollatet kan af de underskrivende parter opsiges samtidig med overenskomsten efter reglerne i samme. København, den 12. oktober 1998 Akademikernes Centralorganisation Svend M. Christensen Finansministeriet P.M.V. E.B. Marianne Brinch-Fischer

9 7 Bilag 1 19.februar 1997 J.nr Notat om stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse Stillingsstrukturen ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse består af stillingskategorierne adjunkt og lektor. 1. Adjunkt Adjunktstillingen er en tidsbegrænset stilling med undervisningspligt. Ansættelse og kvalifikationskrav: Ansættelse som adjunkt forudsætter bestået kandidateksamen fra et universitet eller anden højere læreanstalt eller tilsvarende kvalifikationer. Ansættelse som adjunkt sker normalt for en 2-årig periode. Ansættelsen kan forlænges med en ny 2-årig periode. Den samlede ansættelsestid for en adjunkt kan dog højest være 6 år. Senest 6 måneder inden udløbet af det 4. ansættelsesår skal en adjunkt, der ønsker ansættelse som lektor, anmode om at få sine kvalifikationer bedømt. Bedømmelsen foretages efter retningslinier fastsat af Undervisningsministeriet. Resultatet af bedømmelsen skal meddeles adjunkten senest 3 måneder efter, at begæringen om bedømmelse er fremsat. Er bedømmelsen ikke positiv, og ansættes adjunkten for en ny 2-årig periode, kan adjunkten senest 6 måneder inden denne periodes udløb fremsætte en anmodning om fornyet bedømmelse efter ovenstående regler.

10 8 Er heller ikke denne bedømmelse positiv, fratræder adjunkten stillingen uden yderligere varsel ved den 2-årige periodes udløb. Er bedømmelsen positiv, ansættes adjunkten som lektor ved udløbet af den 2-årige ansættelsesperiode. Stillingsindhold: Adjunkten skal udføre opgaver, der ligger inden for institutionens formål herunder de opgaver, der er beskrevet nedenfor. Herudover kan det pålægges adjunkten at udføre andre opgaver efter institutionens bestemmelse. Adjunkten skal udføre følgende opgaver: Undervisning inden for de faglige områder, adjunkten er kvalificeret til. Planlægning, tilrettelæggelse, forberedelse, gennemførelse og evaluering af undervisning. Vejledning af de studerende. Udarbejdelse af undervisningsmateriale og opgaver. Rette og bedømme opgavebesvarelser, rapporter og andre studieprodukter. Deltage i drøftelse med de studerende om planlægning og gennemførelse af undervisningen. Medvirke ved tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af ekskursioner og studierejser for de studerende i ind- og udland. Varetage almindeligt tilsyn med og vejledning i brug af undervisningsmateriale og inventar. Medvirke ved lokaleplanlægning og indretning af lokaler samt ved anskaffelse af undervisningsmateriale.

11 9 Medvirke ved gennemførelse af prøver og eksaminer, herunder udarbejdelse af opgaver, forberedelse, eksamination og bedømmelse. 2. Lektor Lektorstillingen er normalt en varig stilling med undervisningspligt. Ansættelse og kvalifikationskrav: Ansættelse som lektor kan kun ske, såfremt en forudgående lektorbedømmelse af den pågældende ansøgers kvalifikationer har givet et positivt resultat. Forudgående ansættelse som adjunkt er ikke en betingelse for ansættelse som lektor. Såfremt en ansøger til en lektorstilling har erhvervet sig særlige kvalifikationer af betydning for varetagelsen af stillingen uden dog at være kvalificeret til umiddelbart at kunne ansættes som lektor, kan den pågældende ansættes som adjunkt for et kortere tidsrum end 2 år, og lektorbedømmelse kan ske i tilknytning til den kortere ansættelsesperiode. Den pågældende skal dog som hovedregel have haft ansættelse som adjunkt i mindst ét år, inden ansættelse som lektor kan finde sted. Vikaransættelse af en lektor forudsætter positiv lektorbedømmelse. Stillingsindhold: En lektor skal udføre opgaver, der ligger inden for institutionens formål herunder de opgaver, der er beskrevet nedenfor. Herudover kan det pålægges en lektor at udføre andre opgaver efter institutionens bestemmelse.

12 10 En lektor skal udføre følgende opgaver: Undervisning inden for de faglige områder, lektoren er kvalificeret til. Planlægning, tilrettelæggelse, forberedelse, gennemførelse og evaluering af undervisning. Vejledning af de studerende. Udarbejdelse af undervisningsmateriale og opgaver. Rette og bedømme opgavebesvarelser, rapporter og andre studieprodukter. Deltage i drøftelse med de studerende om planlægning og gennemførelse af undervisningen. Medvirke ved tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af ekskursioner og studierejser for de studerende i ind- og udland. Varetage almindeligt tilsyn med og vejledning i brug af undervisningsmateriale og inventar. Medvirke ved lokaleplanlægning og indretning af lokaler samt ved anskaffelse af undervisningsmateriale. Medvirke ved gennemførelse af prøver og eksaminer, herunder udarbejdelse af opgaver, forberedelse, eksamination og bedømmelse. Følge den teoretiske og praktiske udvikling inden for det erhvervspædagogiske område samt den pædagogiske debat på de områder, der vedrører institutionens opgaver. Deltage i pædagogisk, fagligt og tværfagligt samarbejde i DEL samt på erhvervsskoler og hos eksterne rekvirenter. Medvirke ved den overordnede planlægning og organisering af uddannelse og undervisning.

13 11 Medvirke ved rådgivning af studerende og studievejledning. Deltage i dokumentations-, analyse-, evaluerings-, forsøgs- og udviklingsprojekter eller større uddannelsesprojekter i forbindelse med udvikling af nye uddannelser. Konsulentopgaver. Tage tværgående og koordinerende initiativer inden for undervisningsområdet. Deltage i vejledning af adjunkter. Indtræde i bedømmelsesudvalg.

14 12 Bilag 2 7. oktober 1997 J.nr Regler om lektorbedømmelse ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse I henhold til 20, stk. 1, i Lov nr. 311 af 24. april 1996 om selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v. og efter bemyndigelse fra Finansministeriet fastsættes følgende: 1. Til kvalifikationsbedømmelse af adjunkter ved DEL, der ønsker at overgå til ansættelse som lektor, jf. Undervisningsministeriets notat af 19. februar 1997 om stillingsstruktur ved DEL, nedsætter Undervisningsministeriet bedømmelsesudvalg bestående af fagligt-pædagogisk kyndige personer, der har til opgave at foretage lektorbedømmelse af de adjunkter, der anmoder herom. Stk. 2. Et bedømmelsesudvalg består af 3 medlemmer, hvoraf de 2 udpeges fra andre videregående uddannelsesinstitutioner. 1 medlem udpeges blandt de lektorer, der er ansat ved DEL. Stk. 3. Udvalget nedsættes for højst 3 år ad gangen. 2. Ingen kan udpeges til medlem af bedømmelsesudvalget, når der foreligger omstændigheder, der kan vække tvivl om den pågældendes habilitet. 3. I udvalget kan kun indtræde lektorer eller andre personer, der må anses for at besidde fagligpædagogisk indsigt på samme niveau som lektorer. 4. Bedømmelsesudvalget afgiver en begrundet vurdering af adjunktens kvalifikationer, herunder om adjunkten må antages at kunne løse de lektorarbejdsopgaver, som er beskrevet i Undervisningsministeriets

15 13 notat af 19. februar 1997 om stillingsstruktur for DEL. I vurderingen indgår en helhedsbedømmelse af adjunktens undervisningsmæssige, faglige og pædagogiske kvalifikationer. Erfaring med og deltagelse i udviklingsarbejde ved DEL, arbejde med formidling, eventuelle videnskabelige arbejder m.fl. samt erfaring fra andet relevant arbejde indgår ligeledes i den samlede bedømmelse. Stk. 2. Til brug for vurderingen indgiver adjunkten til bedømmelsesudvalget en beskrivelse med dokumentation af sine kvalifikationer. Udvalget kan indhente en udtalelse fra DEL samt fra eventuelle tidligere ansættelsessteder. Stk. 3. Resultatet af vurderingen skal meddeles adjunkten senest 3 måneder efter, at begæringen om bedømmelse er fremsat. 5. Bedømmer et flertal af udvalget adjunkten som kvalificeret til lektoransættelse, overgår adjunkten ved udløbet af adjunktansættelsen til ansættelse som lektor. 6. Ved direkte ansættelse som lektor af en ansøger til en adjunkt-/lektorstilling, finder reglerne i 1-4 anvendelse. Stk. 2. Bedømmer et flertal af udvalget ansøgeren som kvalificeret til lektoransættelse, afgives der indstilling til rektor for DEL om, at den pågældende ansættes som lektor. 7. Lektorer og adjunkter ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse, der er ansat før 1. juni 1998 kan anmode om lektorbedømmelse (jf. protokollat af 12. oktober 1998 til overenskomst for akademikere i staten) efter reglerne i 1-4.

16 14

17 Cirkulære om aftale om ansættelsesvilkår for adjunkter og lektorer ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse, der i medfør af 26, stk. 1 i Lov nr. 311 af 24. april 1996 om selvejende institutioner for videregående uddannelser mv. har valgt at opretholde deres ansættelsesforhold som statstjenestemænd 15 Adjunkter og lektorer, som har valgt at opretholde deres ansættelsesforhold som tjenestemand har med vedlagte aftale mulighed for at blive ansat som lektor efter reglerne i stillingsstruktur for Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse. Lektorbedømmelsen forudsætter i disse tilfælde, at den pågældende forud for bedømmelsen har deponeret en ansøgning om afsked til ansættelsesmyndigheden. I tilfælde af, at bedømmelsen er negativ imødekommer ansættelsesmyndigheden den ansøgte afsked, og meddeler dette til den pågældende ved brev, hvori fratrædelsesvilkårene er fastsat. Tjenestemandsansatte adjunkter og lektorer bør således, når de vælger at indstille sig til lektorbedømmelse med henblik på ansættelse som lektor efter stillingsstrukturen, være opmærksom på, at dette er at betragte som en ansøgt afsked fra den hidtidige stilling. Er bedømmelsen positiv, overgår den pågældende til en stilling som lektor efter stillingsstrukturen, men bevarer i øvrigt sine ansættelsesvilkår som statstjenestemand. Finansministeriet Den 12. oktober 1998 P.M.V. E.B. Marianne Hansen

18 16

19 Aftale om ansættelsesvilkår for adjunkter og lektorer ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse, der i medfør af 26, stk. 1 i Lov nr. 311 af 24. april 1996 om selvejende institutioner for videregående uddannelser mv. har valgt at opretholde deres ansættelsesforhold som statstjenestemænd 17 Denne aftale indgås i medfør af 45, stk. 1 i lov om tjenestemænd, jf. lovbekg. nr. 572 af 5. august 1991 med senere ændringer samt i henhold til 2, stk. 2 i hovedaftale af 27. oktober 1969 mellem Ministeriet for Statens Lønnings- og Pensionsvæsen og tjenestemændenes centralorganisationer. For tjenestemandsansatte adjunkter og lektorer ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse, der er ansat i henhold til Undervisningsministeriets notat af 19. februar 1997 om stillingsstruktur for lærere ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse, gælder følgende: 1. Adjunkter og lektorer, der er ansat før 1. juni 1998 kan vælge: - at bevare hidtidige løn- og ansættelsesvilkår, eller - at overgå til ansættelse som lektor efter aftale om stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse. Ansættelse som lektor forudsætter positiv bedømmelse efter Undervisningsministeriets regler om lektorbedømmelse. Stk. 2. Der er fastsat følgende frister for tilmelding til lektorbedømmelse: - Adjunkter og lektorer, der er ansat før 1. juni 1995 skal give ansættelsesmyndigheden meddelelse herom senest den 1. juni Adjunkter og lektorer, der er ansat i perioden 1. juni 1995 til 31. maj 1998, skal give ansættelsesmyndigheden meddelelse herom senest 5 år efter ansættelsestidspunktet. Stk. 3. Er bedømmelsen positiv, overgår pågældende til ansættelse som lektor med virkning fra det tidspunkt, bedømmelsen er afgivet.

20 18 Stk. 4. Er bedømmelsen negativ, fratræder pågældende sin stilling med 3 måneders varsel. Stk. 5. Adjunkter og lektorer, der vælger ikke at lade sig bedømme, bevarer hidtidige løn- og ansættelsesvilkår. 2. Til tjenestemandsansatte adjunkter og lektorer, der overgår til ansættelse som lektor, ydes et pensionsgivende tillæg på kr (grundbeløb pr. 1. oktober 1997). 3. Aftalen har virkning fra 1. juni 1998 og kan opsiges med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst den 31. marts København, den 12. oktober 1998 Akademikernes Centralorganisation Svend M. Christensen Finansministeriet P.M.V. E.B. Marianne Brinch-Fischer

21 Protokollat til overenskomst for ledere og lærere ved en række videregående uddannelsesinstitutioner STILLINGSSTRUKTUR VED DANMARKS ER- HVERVSPÆDAGOGISKE LÆRERUDDANNELSE 19 I tilknytning til overenskomst for ledere og lærere ved en række videregående uddannelsesinstitutioner aftales følgende for overenskomstansatte lærere ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse, som er ansat efter reglerne i Undervisningsministeriets notat af 19. februar 1997 om stillingsstruktur for lærere ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse. 1. Overenskomstansatte lærere ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse er omfattet af aftale af 12. oktober 1998, der er udsendt med Finansministeriets cirkulære af 12. oktober 1998 om stillingsstruktur for adjunkter og lektorer ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse. 2. Aftalen har virkning fra 1. juni Stk. 2. Protokollatet kan af de underskrivende parter opsiges samtidig med overenskomsten efter reglerne i samme. København, den 22. oktober 1998 Akademikernes Centralorganisation Svend M. Christensen Finansministeriet P.M.V. E.B. Marianne Brinch-Fischer

22

23 Cirkulære af 12. oktober 1998 Fmst. nr Henvendelse om dette cirkulære rettes til Finansministeriet, 11. kontor Adresse: Christiansborg Slotsplads 1 DK-1218 København K Telefon Telefax J.nr / PKAT Yderligere eksemplarer af cirkulæret kan købes ved henvendelse til Schultz Information, tlf Pris: kr. h:\f11\pil\aftaler\adjdl.mha.doc

FINANSMINISTERIET. Stillingsstruktur for adjunkter og lektorer ved de sociale højskoler

FINANSMINISTERIET. Stillingsstruktur for adjunkter og lektorer ved de sociale højskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om Stillingsstruktur for adjunkter og lektorer ved de sociale højskoler og cirkulære om aftale om Ansættelsesvilkår for lærere med tjenestemandsansættelse ved de sociale højskoler

Læs mere

Stillingsstruktur for kunstnerisk/- videnskabeligt personale ved musikkonservatorierne under Kulturministeriet

Stillingsstruktur for kunstnerisk/- videnskabeligt personale ved musikkonservatorierne under Kulturministeriet Cirkulære om Stillingsstruktur for kunstnerisk/- videnskabeligt personale ved musikkonservatorierne under Kulturministeriet 2004 Cirkulære af 8. juni 2004 Perst. nr. 035-04 PKAT nr. J.nr. 03-335-14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til protokollatets enkelte bestemmelser...4 Ikrafttræden m.v...6

Indholdsfortegnelse. Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til protokollatets enkelte bestemmelser...4 Ikrafttræden m.v...6 Cirkulære om Tillæg til adjunkter og lektorer m.v. omfattet af organisationsaftale for visse lærere ved centre for videregående uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser

Læs mere

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. for videregående uddannelse m.fl. (AC s forhandlingsområde)

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. for videregående uddannelse m.fl. (AC s forhandlingsområde) Cirkulære om Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved centre for videregående uddannelse m.fl. (AC s forhandlingsområde) 2005 Cirkulære af 8. november 2007 Perst.

Læs mere

Tillæg m.v. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. centre for videregående uddannelse m.fl.

Tillæg m.v. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. centre for videregående uddannelse m.fl. Cirkulære om Tillæg m.v. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved centre for videregående uddannelse m.fl. 2003 Cirkulære af 1. marts 2004 Perst nr. 014-04 PKAT nr. J.nr. 01-333/31-3

Læs mere

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde)

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde) Cirkulære om Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde) 2008 Cirkulære af 25. august 2009 Perst. nr. 054-09 PKAT nr.

Læs mere

Cirkulære om aftale om visse ansættelsesvilkår for

Cirkulære om aftale om visse ansættelsesvilkår for Cirkulære om aftale om visse ansættelsesvilkår for Tjenestemandslignende ansatte undervisere ved erhvervsakademier og professionshøjskoler, der er overført fra en erhvervsskole (Akademikernes forhandlingsområde)

Læs mere

Visse ansættelsesvilkår for forskere med undervisningspligt og akademiske lærere ved Forsvarsakademiet

Visse ansættelsesvilkår for forskere med undervisningspligt og akademiske lærere ved Forsvarsakademiet Cirkulære om protokollat om Visse ansættelsesvilkår for forskere med undervisningspligt og akademiske lærere ved Forsvarsakademiet 2016 Cirkulære af 23. september 2016 Modst. nr. 030-16 J.nr. 2014-1722-0026

Læs mere

Notat om stillingsstruktur ved Centre for Videregående Uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser

Notat om stillingsstruktur ved Centre for Videregående Uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser Notat om stillingsstruktur ved Centre for Videregående Uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser 1. Generelle bemærkninger Stillingsstrukturen omfatter lærere, der med

Læs mere

Visse ansættelsesvilkår for civilt ansatte forskere med og uden undervisningspligt og civilt ansatte akademiske lærere ved Forsvarsakademiet

Visse ansættelsesvilkår for civilt ansatte forskere med og uden undervisningspligt og civilt ansatte akademiske lærere ved Forsvarsakademiet Cirkulære om protokollat om Visse ansættelsesvilkår for civilt ansatte forskere med og uden undervisningspligt og civilt ansatte akademiske lærere ved Forsvarsakademiet 2016 Cirkulære af 28. oktober 2016

Læs mere

Visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker og museer mv. under Kulturministeriet

Visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker og museer mv. under Kulturministeriet Cirkulære om protokollat om Visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker og museer mv. under Kulturministeriet 2015 Cirkulære af 18. september 2015

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler 2000 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM NYT LØNSYSTEM FOR LEDERE VED ERHVERVSSKOLER Generelle bemærkninger Finansministeriet

Læs mere

Cirkulære om protokollat om

Cirkulære om protokollat om Cirkulære om protokollat om Visse ansættelsesvilkår for kunstnerisk/videnskabeligt personale ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen Aarhus

Læs mere

Tillæg til adjunkter og lektorer mv. ved professionshøjskoler

Tillæg til adjunkter og lektorer mv. ved professionshøjskoler Cirkulære om Tillæg til adjunkter og lektorer mv. ved professionshøjskoler 2008 Cirkulære af 7. maj 2010 Perst. nr. 019-10 J.nr. 07-333/51-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5

Læs mere

Notat om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler

Notat om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler Notat om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Indledende bemærkninger Revisionen af stillingsstrukturen er sket inden

Læs mere

Åremålsansættelse i staten i Grønland

Åremålsansættelse i staten i Grønland Cirkulære om Åremålsansættelse i staten i Grønland 2008 Cirkulære af 2. april 2009 Perst. nr. 027-09 J.nr. 07-233-4 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Lovgrundlag... 5 2. Personkredsen...

Læs mere

Stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved sektorforskningsinstitutionerne

Stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved sektorforskningsinstitutionerne Cirkulære om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved sektorforskningsinstitutionerne 2010 Cirkulære af 22. september 2010 Perst. nr. 029-10 J.nr. 09-335-16 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved de Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved de Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) Cirkulære om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved de Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) 2010 Cirkulære af 5. juli 2010 Perst. nr. 024-10 J.nr. 08-335-13 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 2. januar 1990 om ansættelse af medarbejdere ved Ilisimatusarfik. I. Ansættelseskrav.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 2. januar 1990 om ansættelse af medarbejdere ved Ilisimatusarfik. I. Ansættelseskrav. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 2. januar 1990 om ansættelse af medarbejdere ved Ilisimatusarfik I medfør af 3 nr. l i landstingslov nr. 3 af 9. maj 1989 om Ilisimatusarfik fastsættes herved følgende

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Ansættelsesvilkår for akademiske praktikanter i staten

Cirkulære om aftale om. Ansættelsesvilkår for akademiske praktikanter i staten Cirkulære om aftale om Ansættelsesvilkår for akademiske praktikanter i staten 2001 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger... 1 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser... 2 Til 1. Målgruppen...

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland

Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland 2005 Cirkulære af 6. juni 2005 Perst. nr. 032-05 PKAT nr. J.nr. 02-233-11 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Aftale 1. Ret

Læs mere

Cirkulære om Arbejdstid mv. for lærere ved sløjdlærerskoler

Cirkulære om Arbejdstid mv. for lærere ved sløjdlærerskoler Cirkulære om Arbejdstid mv. for lærere ved sløjdlærerskoler 2.4.17 2.4.17 1 CIRKULÆRE OM ARBEJDSTID MV. FOR LÆRERE VED SLØJDLÆRERSKOLER Finansministeriet har den 29. september 1992 indgået følgende aftaler

Læs mere

Ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen 2006 Cirkulære af 12. oktober 2006 Perst. nr. 054-06 PKAT

Læs mere

Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen

Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen UDKAST 28. juni 2006 Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen (Til samtlige ministerier mv.) Indledning

Læs mere

I medfør af 13, stk. 1, i lov om maritime uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 16. maj 2015, fastsættes:

I medfør af 13, stk. 1, i lov om maritime uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 16. maj 2015, fastsættes: Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser ved maritime uddannelsesinstitutioner I medfør af 13, stk. 1, i lov om maritime uddannelser,

Læs mere

Cirkulære om ÅREMÅLSANSÆTTELSE

Cirkulære om ÅREMÅLSANSÆTTELSE Cirkulære om ÅREMÅLSANSÆTTELSE 2001 1 Cirkulære om åremålsansættelse (Til samtlige ministerier) Finansministeriet og tjenestemændenes centralorganisationer har den 31. oktober 2001 indgået aftale om løn-

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Senior- og fratrædelsesordninger

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Senior- og fratrædelsesordninger FINANSMINISTERIET Cirkulære om Senior- og fratrædelsesordninger 1999 1 CIRKULÆRE OM SENIOR- OG FRATRÆDELSESORDNINGER (Til samtlige ministerier m.v.) 1. Indledning Finansministeriet og Centralorganisationernes

Læs mere

Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole BEK nr 1065 af 04/07/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter Cirkulære om organisationsaftale for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter 2004 Cirkulære af 19. februar 2004 Perst. nr. 011-04 PKAT nr. J.nr. 01-333/26-3 Indholdsfortegnelse Cirkulære Bemærkninger til de

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om løn mv. for. lærere ved. erhvervsskolerne. m.fl.

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om løn mv. for. lærere ved. erhvervsskolerne. m.fl. FINANSMINISTERIET lærere ved Cirkulære om løn mv. for m.fl. erhvervsskolerne 1995 CIRKULÆRE OM LØN MV. FOR LÆRERE VED ERHVERVSSKOLERNE M.FL. Som led i forliget mellem finansministeren og Centralorganisationernes

Læs mere

Retningslinjer for bedømmelse og ansættelse ved opslag af docentstillinger på Metropol. HR december 2015

Retningslinjer for bedømmelse og ansættelse ved opslag af docentstillinger på Metropol. HR december 2015 Retningslinjer for bedømmelse og ansættelse ved opslag af docentstillinger på Metropol HR december 2015 Indholdsfortegnelse 1.0 Baggrund 3 2.0 Opslag og internt ansættelsesudvalg 3 3.0 Opslag og ansøgninger

Læs mere

Udkast. Kapitel 1 Formål

Udkast. Kapitel 1 Formål Udkast Bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole I medfør af 22, stk.

Læs mere

Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler Cirkulære om Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler 2002 Cirkulære af 3. marts 2004 Perst. nr. 016-04 PKAT nr. J.nr. 03-402-36 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til

Læs mere

Ledere under COII s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner

Ledere under COII s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner Cirkulære om organisationsaftale for Ledere under COII s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner 2007 Cirkulære af 28. januar 2008 Perst. nr. 002-08 PKAT nr. 640 J.nr. 07-333/04-2 Dataark

Læs mere

Retningslinjer for bedømmelse og ansættelse ved opslag af docentstillinger på Metropol. HR august 2015

Retningslinjer for bedømmelse og ansættelse ved opslag af docentstillinger på Metropol. HR august 2015 Retningslinjer for bedømmelse og ansættelse ved opslag af docentstillinger på Metropol HR august 2015 Indholdsfortegnelse 1.0 Baggrund 3 2.0 Opslag og internt ansættelsesudvalg 3 3.0 Opslag og ansøgninger

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale om

Cirkulære om organisationsaftale om Cirkulære om organisationsaftale om Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten og til overenskomst for ledere og lærere ved en række videregående

Læs mere

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE Side 1 AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE Til samtlige ministerier m.v. 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 20. september 1999 indgået aftale om særlige feriefridage, der er

Læs mere

Tidsbegrænsede ansættelser praksispapir som supplement til retningslinje vedrørende rekruttering og ansættelse på Københavns Universitet

Tidsbegrænsede ansættelser praksispapir som supplement til retningslinje vedrørende rekruttering og ansættelse på Københavns Universitet K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T S A G S N O T A T XXX. FEBRUAR 2012 Vedr.: Tidsbegrænsede ansættelser praksispapir som supplement til retningslinje vedrørende rekruttering og ansættelse på Københavns

Læs mere

JANUAR Docent i UCL. Retningslinjer for bedømmelse og ansættelse af docentstillinger

JANUAR Docent i UCL. Retningslinjer for bedømmelse og ansættelse af docentstillinger JANUAR 2016 Docent i UCL Retningslinjer for bedømmelse og ansættelse af docentstillinger Docent i UCL Indhold 1. Baggrund... 3 2. Opslag og internt ansættelsesudvalg... 3 3. Opslag og ansøgninger... 4

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Lærere ved Skovskolens SA/EUD-afdeling

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Lærere ved Skovskolens SA/EUD-afdeling FINANSMINISTERIET Cirkulære om organisationsaftale for Lærere ved Skovskolens SA/EUD-afdeling 1999 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...3

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013 Mellem Finansministeriet og AC er der enighed om fornyelse af aftaler og overenskomster mellem Finansministeriet og AC/AC s medlemsorganisationer

Læs mere

BEK nr 762 af 25/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 5. februar Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, j.nr.

BEK nr 762 af 25/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 5. februar Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, j.nr. BEK nr 762 af 25/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser,

Læs mere

Tjenestemandsansatte lektorer og studielektorer ved gymnasieskoler mv.

Tjenestemandsansatte lektorer og studielektorer ved gymnasieskoler mv. Cirkulære om aftale for Tjenestemandsansatte lektorer og studielektorer ved gymnasieskoler mv. 2013 Cirkulære af 23. oktober 2013 Modst.nr. 047-13 PKAT nr. 0201, 0211, 0225 J.nr. 12-333/31-67 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Akademikere i introduktionsstillinger i staten

Akademikere i introduktionsstillinger i staten Cirkulære om ansættelsesvilkår for Akademikere i introduktionsstillinger i staten 2013 Cirkulære af 28. juni 2013 Modst.nr. 019-13 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108,

Læs mere

Kantineledere (Ledernes Hovedorganisation)

Kantineledere (Ledernes Hovedorganisation) Cirkulære om organisationsaftale for Kantineledere (Ledernes Hovedorganisation) 2005 Cirkulære af 29. maj 2006 Perst. nr. 028-06 PKAT nr. 289 J.nr. 04-333/02-21 Dataark PKAT med specifikation 289 Fællesoverenskomst

Læs mere

Cirkulære om. Åremålsansættelse. Cirkulære af 19. april Modst. nr J.nr

Cirkulære om. Åremålsansættelse. Cirkulære af 19. april Modst. nr J.nr Cirkulære om Åremålsansættelse 2016 Cirkulære af 19. april 2016 Modst. nr. 022-16 J.nr. 2016-1718-0011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer ved OK15... 5 2. Lovgrundlag...

Læs mere

Herudover indgår Aarhus Universitets notat af 7. oktober 2005 om undervisningsportfolio (http://www.au.dk/da/politik/portfolio) i regelgrundlaget.

Herudover indgår Aarhus Universitets notat af 7. oktober 2005 om undervisningsportfolio (http://www.au.dk/da/politik/portfolio) i regelgrundlaget. AARHUS UNIVERSITET DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Maj 2005 VEJLEDNING VEDRØRENDE UDARBEJDELSE AF ANSØGNING TIL STILLING SOM ADJUNKT, LEKTOR ELLER PROFESSOR VED DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET,

Læs mere

Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark

Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark Cirkulære om organisationsaftale for Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark 2003 Cirkulære af 11. september 2003 Perst. nr. 066-03 PKAT nr. J.nr. 01-333/21-3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater Cirkulære om protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater samt aftale om Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen 2002 1.3.10

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 19. november 2003 Perst. nr PKAT nr. J.nr

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 19. november 2003 Perst. nr PKAT nr. J.nr Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2002 Cirkulære af 19. november 2003 Perst. nr. 076-03 PKAT nr. J.nr. 01-400-9 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til de enkelte

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI)

Løn- og ansættelsesvilkår for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) FINANSMINISTERIET Cirkulære om Løn- og ansættelsesvilkår for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) 1999 2.3.1 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til

Læs mere

Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken

Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken Cirkulære af 10. november 2011 Perst.nr. 059-11 PKAT nr. 0254 J.nr. 7-401-7 Cirkulære om aftale om Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler 1999 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE... 3 Bilag 1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...

Læs mere

Cirkulære om. Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken

Cirkulære om. Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken Cirkulære om Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken 2003 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...4 Funktionsvederlag for tjenestemænd

Læs mere

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Cirkulære om Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser 2007 Cirkulære af 13.

Læs mere

Cirkulære om. Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved Danmarks Biblioteksskole under Kulturministeriet

Cirkulære om. Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved Danmarks Biblioteksskole under Kulturministeriet Cirkulære om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved Danmarks Biblioteksskole under Kulturministeriet 2000 1.3.25 INDHOLD Side CIRKULÆRE Bemærkninger til protokollat om stillingsstrukturen...

Læs mere

Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten

Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten Cirkulære af 19. april 2012 Modst.nr. 017-12 PKAT nr. 608 (COII), 286 (DM) samt relevante AC-PKAT J.nr. 07-333/31-7 Cirkulære om organisationsaftale om Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt

Læs mere

VEJLEDNING FOR ANSØGERE

VEJLEDNING FOR ANSØGERE VEJLEDNING FOR ANSØGERE til videnskabelige stillinger FACULTY OF HEALTH AARHUS UNIVERSITET Denne vejledning er en opdatering af vejledningen fra august 2010 AU HR, Health Aarhus Universitet Katrinebjergvej

Læs mere

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående Cirkulære om Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående 2002 1 Cirkulære om tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående (Til samtlige ministerier mv.)

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (ansættelsesbekendtgørelsen) 13. marts Nr. 242.

Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (ansættelsesbekendtgørelsen) 13. marts Nr. 242. Senest opdateret af HR&O 15. maj 2012 I forbindelse med ikrafttrædelse af ny ansættelsesbekendtgørelse pr. 1. april 2012 har Københavns Universitet fastlagt nedenstående supplerende bemærkninger til bekendtgørelsen.

Læs mere

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene 2005 Cirkulære af 12. december 2005 Perst. nr. 066-05 PKAT nr. 0074 J.nr. 04-333/02-25 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 7. oktober Modst.nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 7. oktober Modst.nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Maskinmestre i land 2013 Cirkulære af 7. oktober 2013 Modst.nr. 045-13 PKAT nr. 054 J.nr. 12-333/10-4 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst 054 Maskinmestre

Læs mere

Cirkulære om. Aftale om videreførelse af Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK)

Cirkulære om. Aftale om videreførelse af Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) Cirkulære om Aftale om videreførelse af Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) 2002 2 Cirkulære om aftale om videreførelse af Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK)

Læs mere

Udkast Oktober 2004 Undervisningsministeriet

Udkast Oktober 2004 Undervisningsministeriet Udkast Oktober 2004 Undervisningsministeriet Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse ved Centre for Videregående Uddannelser og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser

Læs mere

Udkast Oktober 2004 Undervisningsministeriet

Udkast Oktober 2004 Undervisningsministeriet Udkast Oktober 2004 Undervisningsministeriet Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse ved Centre for Videregående Uddannelser og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Arbejdstid og aflønning for ledere og lærere ansat ved kombinerede frie grundskoler og efterskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Arbejdstid og aflønning for ledere og lærere ansat ved kombinerede frie grundskoler og efterskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om aftale om Arbejdstid og aflønning for ledere og lærere ansat ved kombinerede frie grundskoler og efterskoler 1999 4.5.2.C 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM ARBEJDSTID OG AFLØNNING

Læs mere

Jordbrugsteknikere/jordbrugsteknologer i staten samt forsøgsteknikere ved Danmarks JordbrugsForskning

Jordbrugsteknikere/jordbrugsteknologer i staten samt forsøgsteknikere ved Danmarks JordbrugsForskning Cirkulære om organisationsaftale for Jordbrugsteknikere/jordbrugsteknologer i staten samt forsøgsteknikere ved Danmarks JordbrugsForskning 2002 Cirkulære af 6. maj 2004 Perst. nr. 034-04 PKAT nr. 115 J.nr.

Læs mere

Vejledning til Bedømmelsesudvalg, Faculty of Health

Vejledning til Bedømmelsesudvalg, Faculty of Health Vejledning til Bedømmelsesudvalg, Faculty of Health - ved udarbejdelse af bedømmelser til brug for ansættelser inden for stillingsstrukturen. Dato: 23. april 2014 Ref: plls Vejledningen er til brug for

Læs mere

OK 13 Staten. Resultatet

OK 13 Staten. Resultatet OK 13 Staten Resultatet Det økonomiske resultat af OK13 på Statens område skal afgjort fortolkes ud fra den kontekst der er forhandlet i Lønstigning: 1. april 2013 0,82% som præcis modsvares af negativ

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse Cirkulære om aftale om Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 037-14 J.nr. 2013-1513-084 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Vejledning til bedømmelsesudvalg Indholdsfortegnelse

Vejledning til bedømmelsesudvalg Indholdsfortegnelse Vejledning til bedømmelsesudvalg Indholdsfortegnelse Formål med bedømmelsesudvalget... 2 Kvalifikationskrav... 2 Fortrolighed og inhabilitet... 3 Formandens og medlemmernes opgaver... 3 Om udfærdigelsen

Læs mere

Tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer,

Tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, Cirkulære om organisationsaftale for Tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, bygningskonstruktører, procesteknologer, konserveringsteknikere/b.sc., inventarkonduktører og tekniske designerelever

Læs mere

Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer

Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer Cirkulære om organisationsaftale for Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer 2014 Cirkulære af 7. maj 2014 Modst.nr.

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere

Løn- og ansættelsesvilkår for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere FINANSMINISTERIET Cirkulære om Løn- og ansættelsesvilkår for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere 1999 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til organisationsaftalens

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Uddannelseskonsulenter

Cirkulære om organisationsaftale for. Uddannelseskonsulenter Cirkulære om organisationsaftale for Uddannelseskonsulenter 2002 3.3.51 Indholdsfortegnelse Side CIRKULÆRE...3 1. Generelle bemærkninger...3 2. Bemærkninger til organisationsaftalens enkelte bestemmelser...3

Læs mere

Procedure for ansættelse af docenter på UCN

Procedure for ansættelse af docenter på UCN Procedure for ansættelse af docenter på UCN 1. Baggrund Stillingsstrukturen på professionshøjskolerne m.fl. blev pr. 1. august 2013 ændret, og docentstilling blev indført som ny stillingskategori. Det

Læs mere

Cirkulære om. Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær.

Cirkulære om. Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær. Cirkulære om Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær. 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning, 1 Personkreds, 2 Uansøgt svagelighedspensionering,

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Førtidspensionsfradrag

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Førtidspensionsfradrag FINANSMINISTERIET Cirkulære om Førtidspensionsfradrag 1999 1 CIRKULÆRE OM FØRTIDSPENSIONSFRADRAG (Til samtlige ministerier m.v.) 1. Indledning Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære om organisationsaftale for Tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, bygningskonstruktører, procesteknologer, konserveringsteknikere/b.sc., inventarkonduktører og tekniske designerelever

Læs mere

Cirkulære om. Orlov til børnepasning

Cirkulære om. Orlov til børnepasning Cirkulære om Orlov til børnepasning 2001 1 Cirkulære om orlov til børnepasning (Til samtlige ministerier mv.) 1. Som led i overenskomstresultatet pr. 1. april 1999 er der mellem Finansministeriet og centralorganisationerne

Læs mere

Studenterundervisere ved universiteter mv.

Studenterundervisere ved universiteter mv. Cirkulære om overenskomst for Studenterundervisere ved universiteter mv. 2005 Cirkulære af 23. marts 2007 Perst. nr. 036-07 PKAT nr. 107 J.nr. 05/333-74-3 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3

Læs mere

Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte inspektører m.fl. i Statens Luftfartsvæsen og Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte inspektører m.fl. i Statens Luftfartsvæsen og Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Cirkulære om Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte inspektører m.fl. i Statens Luftfartsvæsen og Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane 2008 Cirkulære af 30. november 2009 Perst.

Læs mere

Cirkulære om. Aftale om strategisk og systematisk kompetenceudvikling i statens institutioner

Cirkulære om. Aftale om strategisk og systematisk kompetenceudvikling i statens institutioner Cirkulære om Aftale om strategisk og systematisk kompetenceudvikling i statens institutioner 2002 2 Cirkulære om aftale om strategisk og systematisk kompetenceudvikling i statens institutioner (Til samtlige

Læs mere

Cirkulære af 14. juni Perst.nr PKAT 206, 211 og 260. J.nr /75-3. Cirkulære om aftale om

Cirkulære af 14. juni Perst.nr PKAT 206, 211 og 260. J.nr /75-3. Cirkulære om aftale om Cirkulære af 14. juni 2011 Perst.nr. 027-11 PKAT 206, 211 og 260 J.nr. 10-333/75-3 Cirkulære om aftale om Tillæg mv. til tjenestemandslignende ansatte adjunkter, lektorer og studielektorer under AC s forhandlingsområde

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Lønnede ph.d.-stipendiater. Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen

FINANSMINISTERIET. Lønnede ph.d.-stipendiater. Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen FINANSMINISTERIET Cirkulære om aftale om Lønnede ph.d.-stipendiater samt Cirkulære om Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen 2000 1.3.10 INDHOLD Side Cirkulære

Læs mere

Undervisningsministeriet har fra forskellige sider modtaget forespørgsler angående retningslinjerne for indgåelse af fratrædelsesaftaler.

Undervisningsministeriet har fra forskellige sider modtaget forespørgsler angående retningslinjerne for indgåelse af fratrædelsesaftaler. Institutioner for almengymnasiale uddannelser Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Fratrædelsesordninger

Læs mere

Pensionsbidrag af tillæg til tjenestemandsansatte og tjenestemandslignende ansatte lærere ved en række videregående uddannelsesinstitutioner

Pensionsbidrag af tillæg til tjenestemandsansatte og tjenestemandslignende ansatte lærere ved en række videregående uddannelsesinstitutioner Cirkulære om aftale om Pensionsbidrag af tillæg til tjenestemandsansatte og tjenestemandslignende ansatte lærere ved en række videregående uddannelsesinstitutioner 2002 Cirkulære af 17. august 2005 Perst.

Læs mere

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen Cirkulære om organisationsaftale for Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 004-09 PKAT nr. 137 J.nr. 07-333/13-3 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

tat meddelelse J. nr. 5.1./

tat meddelelse J. nr. 5.1./ tat meddelelse 15.06.04 J. nr. 5.1./02-05-9 Om: Teknisk vejledning om indgåelse af lokale aftaler på det statslige forhandlingsområde SKAF (Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab) har den

Læs mere

Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet)

Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Cirkulære af 23. maj 2012 Modst.nr. 021-12 PKAT nr. 106 J.nr. 07-333/31-15 Cirkulære om aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Studenterundervisere ved de højere uddannelsesinstitutioner

Studenterundervisere ved de højere uddannelsesinstitutioner Cirkulære om overenskomst for Studenterundervisere ved de højere uddannelsesinstitutioner 2002 Cirkulære af 16. marts 2005 Perst. nr. 006-05 PKAT nr. 107 J.nr. 01-333/74-2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage FINANSMINISTERIET Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 1999 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne

Læs mere

2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2015. Styrelsen for Videregående Uddannelser. Nils Agerhus. /Celina Vestergaard Bryde

2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2015. Styrelsen for Videregående Uddannelser. Nils Agerhus. /Celina Vestergaard Bryde Bekendtgørelse om stillingsstruktur for kunstnerisk/videnskabeligt personale ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen Aarhus samt Designskolen

Læs mere

Cirkulære om aftale om

Cirkulære om aftale om Cirkulære om aftale om Arbejdstid, tillæg mv. til tjenestemandslignende ansatte adjunkter, lektorer og studielektorer under Akademikernes forhandlingsområde ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2006 og for skalatrin 51 pr. 1. oktober 2006

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2006 og for skalatrin 51 pr. 1. oktober 2006 Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2006 og for skalatrin 51 pr. 1. oktober 2006 2005 Cirkulære af 20. februar 2006 Perst. nr. 010-06 PKAT nr.

Læs mere

Cirkulære om aftale om

Cirkulære om aftale om Cirkulære om aftale om Tillæg mv. til tjenestemandslignende ansatte adjunkter, lektorer og studielektorer under AC s forhandlingsområde ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2005 Cirkulære af

Læs mere

Oktober 1999 Aftalenr. 1347

Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Økonomiforvaltningen J.nr. 233.1STPÆ-1/99 Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte har aftalt fornyelse pr. 1. april 1999 af overenskomst for støttepædagoger der

Læs mere