Skolerne bør være opmærksomme på, at et finanslovsforslag kan ændres, indtil finnansloven er endelig vedtaget i Folketinget.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolerne bør være opmærksomme på, at et finanslovsforslag kan ændres, indtil finnansloven er endelig vedtaget i Folketinget."

Transkript

1 Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Friskolernes Kontor Prices Havevej Faaborg Telefon Telefax Giro Faaborg den 29. august 2013 Skolemeddelelse nr. 3, Finanslovsforslag 2014 Taksterne i finanslovsforslaget for 2014 er nu offentliggjort og Undervisningsministeriet har underrettet alle skoler via om det fremsatte lovforslag. Heraf fremgår det, at de frie grundskolers driftstilskud er fastsat til 71% af udgiften pr. elev i folkeskolen Det er dermed fjerde år i træk, at koblingsprocenten nedsættes med et procentpoint og dermed helt i overensstemmelse med den tidligere regerings såkaldte»genopretningspakke«. Den opgjorte folkeskoleudgift er tillagt beregnede pensionsudgifter, og taksten er herefter PL-fremregnet til forventet 2014-niveau. Den beregnede takst er fratrukket bidrag til den statslige Barselsfond og tillagt kompensation for ændringer i sygedagpengeloven. De frie grundskoler må alt i alt imødese en nedgang på ca. 100 mio. kr. De 60 mio. kr. stammer fra nedsættelsen af koblingsprocenten fra 72 til 71. De sidste 40 mio. kr. kan henføres til besparelser i folkeskolen, som afføder en mindre udgift pr elev. Dette forhold er i overensstemmelse med logikken i selve»koblingsprocenten«. De frie grundskolers tilskud følger således op- og nedgange i folkeskolens økonomi. Men med den ekstraordinære nedsættelse af koblingsprocenten, oplever de frie grundskoler dermed en reel dobbeltbesparelse. Hvis Folketingets flertal fortsat fastholder, at frie grundskoler skal spare mere end folkeskolen, må de samme politikere tage ansvar for skolelukninger eller mærkbare forringelser på det flertal af skoler, hvor skolepengeskruen ikke længere kan strammes. De lavthængende frugter er for længst høstet og i grove tal vil finanslovsforslagets konsekvenser betyde minimum kr. mindre pr. elev i de frie grundskoler i Skolerne bør være opmærksomme på, at et finanslovsforslag kan ændres, indtil finnansloven er endelig vedtaget i Folketinget. Finanslovsforslagets takster: Driftstilskud pr. elev (=finanslovstaksten) Der vil desuden fragå særtilskud*) Ekstra driftstilskud pr. kostelev Takst for bygningstilskud pr. elev Takst for SFO-tilskud pr. elev

2 *)Særtilskud er bevilling til specialundervisning mv., bevilling til Fordelingssekretariatet (Vikarkassen), en særbevilling til de tyske mindretalsskoler samt særligt bidrag til Fordelingssekretariatet m.h.p. certificering af tilsynsførende: 0,5 mio. kr. Finanslovsforslaget går i øvrigt ud fra, at alle medarbejdere i friskolerne får barselsdækning i den statslige barselsfond. Det generelle tilskud til den enkelte skole kan pr. elev blive større eller mindre end det anførte beløb herover, idet der sker regulering efter elevernes alder, skolens regionalfaktor og skolens størrelse. I filarkivet på kan man finde et skema til beregning af statstilskud efter de nye bestemmelser om grundtilskud, fællestaxameter og undervisningstaxameter. Vær dog opmærksom på, at der kan komme ændringer i forhandlingsforløbet og det forhold, at»akutpakken«til specialundervisning på 40 mio. kr. endnu ikke er indregnet. Taksterne vil formentlig falde med cirka 365 kr. pr. elev på baggrund af dette. Takster til særlige tilskud m.v. Bevillingen til specialundervisning og støtteundervisning i dansk for tosprogede elever er fastsat til 107,2,0 kr. Desuden er der afsat 129 mio. kr. til inklusion. Dertil kommer»akutpakken«til specialundervisning på 40,0 mio. kr. som forventes at blive fratrukket ved et ændringsforslag til FFL14 i løbet af efteråret. Vikarbevilling: 65,6 mio. kr. og Fripladsbevilling: 28,6 mio. kr. Hertil kommer fripladstilskud til SFO: 5,8 mio. kr. Til befordring: 12,0 mio. kr. samt 1,1 mio. kr. til befordring af syge/handicappede. I forbindelse med brobygning er uændret afsat 0,5 mio. kr. De nye fordelingstakster: Alle skoler vil kunne beregne driftstilskud ved anvendelse af følgende takster*): Grundtilskud pr. skole (dog max kr. pr. elev): kr. Fællesudgiftstaxameter: Pr. elev for de første 220 elever kr. Pr. elev over 220 elever kr. Undervisningstaxameter: Pr. elev under 13 år kr. Pr. elev på 13 år og derover kr. Pr. årselev i 10. kl. (takst 3) kr. *)Disse takster er reguleret for fradrag til særtilskud. Dog ikke vedrørende akutpakken. Det beregnede tilskud vil være gældende i stedtillægsområde 2 og 3, mens man i områderne 4, 5 og 6 skal tillægge ekstra 2% (regionaliseringsfaktor 1,02). Det kommunale tilsvar til statskassen i 2014 udgør 90% af finanslovstaksten (ekskl. pensionsbidrag, bidrag til barselsfond samt kompensation for ændringer i sygedagpengelov). Kommunerne skal således indbetale kr. til staten pr. elev, der er indskrevet på en fri grundskole. Hertil kommer refusion til staten af den samlede takst vedr. skolefritidsordning. Dispositionsbegrænsningen/Statens budgetlov I forbindelse med Finanslovsforslag for 2014 fremgår der ikke noget om den såkaldte»dispositionsbegrænsning«. Men det gør der til gengæld af det udmeldingsbrev, Undervisningsministeriet har sendt til skolerne. Heri fremgår det, at man vil bringe Budgetloven i anvendelse og benytte sig af hjemlen til at foretage justeringer af taksterne i årets løb - det som betegnes»dispositionsbegrænsning«. På hele Undervisningsministeriets område handler det om 86,3 mio. kr. Dansk Friskoleforening har spurgt ministeriet direkte om, hvilken indflydelse det kan forventes at få på frie grundskolers tilskud. Svaret er, at vi vil kunne forvente at skulle bære ca. 16

3 procent af beløbet. Det er opgjort efter andel af aktiviteten på ministeriets område. Vi kan på den baggrund forvente en regning til skolerne på mellem 120 kr. og 200 kr. pr. elev allerede i indeværende år. Det er helt uholdbart, at vores takser kan reguleres med tilbagevirkende kraft samtidig med, at regeringen i forvejen skærer dybt i de frie grundskolers tilskud ved nedsættelse af koblingsprocenten. Samtidig fremgår det, at begrundelsen for dispositionsbegrænsningen er en mindre lønudvikling i 2013 end forudsat ved fastsættelse af Finansloven for Vi vil hævde, at friskolernes tilskud i 2013 hviler på udgiften i folkeskolen i Det betyder, at man fastsætter en takst, som er beregnet på et helt andet grundlag, og hvis den mindre lønudvikling slår igennem i 2013, vil det påvirke vores tilskudsberegning i Igen en dobbeltbesparelse, som vi nu må forlange, regeringen giver en klar begrundelse for. 2. Lovudkast til ændring af folkeskoleloven Dansk Friskoleforening har modtaget ændringsforslaget til folkeskoleloven til høring. Høringsfristen er sat til 15. september. Herunder er en meget kortfattet gennemgang af de foreslåede ændringer i folkeskoleloven. Helt overordnet forholder det sig sådan, at de frie grundskoler ikke er direkte reguleret af folkeskoleloven, men skal»stå mål med folkeskolen«. Derfor vil ændringerne i folkeskoleloven indirekte sætte aftryk i de frie grundskoler. De frie grundskoler er heller ikke omfattet af folkeskolens fagrække, men skal opfylde de målbeskrivelser, der gælder for de obligatoriske fag og emner. Link til forslag om ændret folkeskolelov: Pkt. 5, stk. 4: Der er ikke krav om, at de frie grundskoler skal indgå partnerskaber med lokalsamfundets kultur,- folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv. Dansk Friskoleforening vil dog i høringssvaret understrege, at der bør åbnes for tilsvarende partnerskabsmuligheder for de frie grundskoler. Pkt. 7: Folkeskolerne skal tilbyde engelskundervisning fra 1. klasse. De frie grundskoler er ikke omfattet af dette krav, men kan selv tilrettelægge vejen mod målet i del- og slutmålsbeskrivelser samt undervisningsplaner. Pkt. 8: Der er ikke krav om, at de frie grundskoler udbyder tysk og/eller fransk. Pkt. 16: De frie grundskoler skal ikke tilbyde de samme valgfag som folkeskolen. Pkt. 31: De frie grundskoler er ikke omfattet af folkeskolens timetal - heller ikke det forøgede timetal. Pkt. 32: De frie grundskoler er ikke omfattet af krav om 45 minutters daglig motion og bevægelse. Pkt. 34, stk. 3: De frie grundskoler er ikke omfattet af kravet om at etablere tilbud om lektiehjælp og faglig fordybelse i undervisningstiden. Pkt. 54: Folkeskoler kan sammenlægge mindre skoler og dagtilbud/fritidsordninger m.v. med fælles leder og bestyrelse. Dansk Friskoleforening finder det problematisk, at de frie grundskoler fortsat ikke har samme mulighed for fælles ledelse med andre frie grundskoler. Pkt. 54, stk. 5: Kommunalbestyrelser kan beslutte, at børn optages i skolefritidsordninger på små skoler fra det fyldte 3. år. Dansk Friskoleforening vil i høringssvaret appellere til, at dette også kommer til at gælde for de frie grundskoler - inkl. kommunalt tilskud. Der er i øvrigt tale om et alvorligt brud på den danske tradition for børnehaver, såfremt SFO er kan lave børnehaver fra 3 år.

4 Pkt. 60: Folkeskoler kan oprette særlige eliteidrætsklasser på klassetrin. Dette kan de frie grundskoler i forvejen selv beslutte. Pkt. 79: Folkeskoler skal have mindst 2 elevrepræsentanter i skolens bestyrelse. Dette krav er de frie grundskoler ikke omfattet af. Men undervisningsministeren interesserer sig meget for, hvordan elevdemokratiet trives generelt - også på de frie grundskoler. Pkt. 95: På folkeskoler med afdelingsstruktur har hver afdeling ret til at danne afdelingselevråd fra 5. klassetrin. Denne ret gælder ikke i frie grundskoler. Bilag 1: Folkeskolens timetal er kun vejledende for de frie grundskoler. For yderligere information om, hvad den ændrede folkeskolelov kan få af betydning for de frie grundskoler - kontakt landsformand Ebbe Lilliendal: 3. Indberetning 2013 til Dansk Friskoleforening Det årlige indberetningsskema til Dansk Friskoleforening udsendes snarest til skolerne. Skemaet er udskrevet med de stamoplysninger, som vi d.d. har registreret. Stamoplysningerne bedes kontrolleret og eventuelt rettet, da de vil indgå i foreningens årsberetning og blive oplyst på De indberettede elevtal skal stemme med de elevtal, som skolen indberetter til Undervisningsministeriet på Skema C eller for børnehavers vedkommende de børn, som skolen får kommunalt tilskud til pr. 5. september. Vi gør opmærksom på, at medlemsopgørelsen skal oplyses som et antal personer og ikke som antal hjem. Vi skal bede skolerne om at huske at medsende kopier af de skemaer, som vi har bedt om. Bemærk indsendelsesfristen, som i år er den 10. oktober. Desuden vil skolerne i løbet af efteråret blive bedt om at indberette oplysninger til»årets statistik«. Dette vil også i år ske elektronisk via vores hjemmeside. 4. Elevregistreringen den 5. september Når ministeriet i nær fremtid giver skolerne mulighed for at anvende årets indberetningsskemaer, skal skolerne være meget opmærksomme på tilskudsbekendtgørelsens 8, der nærmere beskriver, hvilke elever der kan medregnes som tilskudsudløsende elever på tælledagen den 5. september. ( Skolerne skal i særlig grad være opmærksomme, når elever har skiftet til friskolen i det nye skoleår. Disse elever kan kun med sikkerhed tælle som tilskudsudløsende, hvis skolen kan dokumentere indskrivningen med flyttebevis eller forældreindmeldelse af barnet med datoangivelse for første skoledag. Denne indmeldelse skal dokumenterbart være den tidligere skole i hænde senest kl den 5. september. I øvrigt er hovedreglen, at barnet skal indgå i elevopgørelsen på den skole, hvor det modtager undervisning den 5. september. Skolerne kan dog ikke forvente dispensation, hvis der mangler dokumentation for, at barnet gyldigt går på friskolen den 5. september. 5. Voldgiftssag om skoleassistenter De frie grundskoler kan ikke som i folkeskolen ansætte skoleassistenter med mindre disse ansættes på lærervilkår. Det er blevet afklaret ved en voldgiftsag anlagt af Lærernes Centralorganisation. Kendelsen blev afsagt den 9. juni 2013 og kan læses her: I forbindelse med dommen er vi blevet stillet spørgsmålet, om det får betydning for støttepædagoger og praktisk medhjælp til specialundervisningskrævende elever. Vi har

5 på møde med FSL stillet spørgsmålet videre til dem, og svaret er, at FSL ikke vil problematisere støttepædagoger og praktisk medhjælp, hvor de er ansat i forbindelse med tilskud til enkeltintegrerede elever (støtte fra SPSU-kontoret i Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen). Efter de nye regler om inklusion og tilskud til dette, kan der opstå nogle problematikker, hvis der ansættes støttepædagoger eller praktisk medhjælp, som indgår i hjælp overfor flere elever samtidig. Vi mangler fortsat at få afklaret, hvordan FSL forholder sig til medarbejdere ansat under inklusionsmidlerne, og medarbejdere som ikke har ansvaret for undervisningen, men indgår sammen med en lærer. Vi har fremført, at det bør være muligt at ansætte på samme vilkår som ved elever under den egentlige specialundervisning. FSL har lovet en tilbagemelding på dette. 6. Nye medarbejdere på Friskolernes Kontor På Friskolernes Kontor har vi ansat to nye medarbejdere, som begge er påbegyndt arbejdet pr. 1. august Søren Stein Brinck er blevet ansat som sekretariatsleder på Friskolernes Kontor. Søren har en baggrund fra højskole- og efterskoleverdenen og desuden fra bankverdenen. Tove Dohn Jensen er ansat som konsulent på halv tid. Tove har en baggrund som sekretær ved flere friskoler og har også fungeret som kursuslærer i Dansk Friskoleforenings regi. Mere om kontorets ansatte. 7. OK13 Den nye arbejdstidsaftale træder i kraft den 1. august Det er endnu uklart hvordan fortolkningen af aftalen skal være, da ministeriet ikke har tilendebragt udarbejdelsen af vejledningen til fortolkningen af aftalen. Vi går fra et system med timetælling til fremover at have en model med opgaveløsning. Der er for os at se ikke tvivl om, at der vil komme mere fokus på personaleledelse. Den enkelte skoleleder vil i dialog med lærerne skulle fordele undervisningen og de øvrige opgaver på skolen. Det er i den regelmæssige opfølgning med hver enkelt lærer, at skolelederen holder overblikket over opgavernes status. Friskolernes kontor afholder 6 workshops om dette emne i løbet af september, oktober og november. Her vil vi sætte gang i debatten og skærpe jeres tanker om, hvordan den nye praksis skal være på netop jeres skole. Tid og sted for møder angående nye arbejdstidsregler: 25. september på Aabenraa Friskole 9. oktober på Parkskolen, Herning 10. oktober på Højby Friskole, Fyn 21. oktober på Landsgrav Friskole, Vestsjælland 23. oktober på Vilsted Friskole, Løgstør 18. november på Bordings Friskole, København 8. Informationsmøder om Ny Nordisk Skole Tilmeldingsfristen til den næste runde af ansøgning til at deltage i Ny Nordisk Skole er den 11. oktober. Forinden afholder Undervisningsministeriet informationsmøder om dét at deltage i Ny Nordisk Skole projektet: 16. september 2013, kl : Ejerslykkeskolen, Rødegårdsvej 164, 5230 Odense M

6 23. september 2013, kl : Hasseris Gymnasium, Hasserisvej 300, 9000 Aalborg Der er begrænset antal pladser til møderne. Ved informationsmøderne vil Undervisningsminister Christine Antorini sammen med lokale Ny Nordisk Skole-netværk fortælle om projektet og mulighederne. Omkring 340 dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser er allerede med i Ny Nordisk Skole. I begyndelsen af september vil der på blive åbnet for den officielle ansøgningsmulighed til at deltage i Ny Nordisk Skole. Et af kravene er, at institutionerne allerede inden ansøgningen skal have etableret netværk med minimum to andre institutioner. 9. Åben Skole 7. november Til efteråret søsætter de frie grundskoler et årligt, landsdækkende initiativ: Åben Skole. Der er tale om et åbent-hus-arrangement, hvor alle frie grundskoler også gerne folkeskoler åbner dørene for interesserede. Vi gør det fremover den første torsdag i november mellem kl Første gang bliver: Torsdag den 7. november Læs mere om Åben Skole. Det er afgørende, at de frie grundskoler bakker op om dette initiativ, der dels vil kunne få en positiv afsmittende effekt for den enkelte skole, men også for skoleformen generelt. 10. Gratis workshop om kommunikation og markedsføring forud for Åben Skole Der bliver afholdt workshops i hele landet i uge 36 og 37, hvor vi præsenterer konkrete redskaber til at markedsføre Åben Skole-dagen. Her er det vigtigt, at alle skoler har en repræsentant eller to til stede. Gerne en ledelsesrepræsentant og/eller en ansat eller forælder med fokus på skolens kommunikation. Der er tale om et gratis fyraftensmøde. Sune Bang fra Kommunikationsbureauet København står for at afholde disse workshops. Tilmelding kan stadigt nås. Alle workshops foregår kl : 2. september, Klostermarksskolen i Ålborg 3. september, Herning Friskole 5. september, Lukasskolen, Vejle 9. september, Odense Friskole 11. september, Sct. Joseph Skole, Ringsted 12. september, Byens Skole, København 11. Ændring af regler vedrørende depositum Dansk Friskoleforening har gennem en årrække arbejdet for, at et indbetalt depositum fra et nyt skoleinitiativ kan genanvendes. Vi har set eksempler på, at et initiativ af den ene eller anden årsag ikke kom i gang i første hug, og derfor har været nødsaget til at indbetale depositum på kr. både 2 og 3 gange. Dét har vi fundet helt urimeligt. I de seneste 5 år er der således tilfaldet statskassen cirka 2 mio. kr., som er penge, forældre har indsamlet lokalt. Derfor er vi meget tilfredse med, at Undervisningsminister Christine Antorini har sendt et forslag til ændring af friskoleloven i høring, som giver nye skoleinitiativer ret til at genanvende depositum op til 3 år i træk. Se forslag til ændrede regler om depositum samt Dansk Friskoleforenings høringssvar.

7 12. Konference om»den professionelle bekymring«undervisningsministeriet er ved at lægge sidste hånd på en vejledning til de frie skoler med titlen»den professionelle bekymring - børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte«. I den anledning inviterer undervisningsminister Christine Antorini (S) de frie grundskoler til at deltage i to konferencer, hvor vejledningen lanceres. Tilmelding Den 18. september kl i København Den 23. september kl i Aarhus Tilmeldingsfrist den 5. september. Vejledningen er blevet til i et samarbejde med de frie skolers foreninger, Social- og Integrationsministeriet og Kommunernes Landsforening. På konferencen vil vejledningen blive præsenteret, og der vil være oplæg fra de frie skolers foreninger, ankestyrelsen m.fl. 13. Gratis undervisningsmateriale Friskolernes Kontor er blevet gjort opmærksomme på to hjemmesider, som tilbyder relevant og gratis undervisningsmateriale. Målrettet grundskolens klasser i dansk, idræt, samfundsfag og biologi. Liv i Lungerne har afsæt i folkeskolens trin- og slutmål og betoner faglig læsning og indeholder desuden en grundig lærervejledning. Materialet er målrettet elever i indskolingen og SFO. Venlig hilsen Friskolernes Kontor

Den 15. august 2011 var der deadline for anmeldelse af nye skoleinitiativer til Undervisningsministeriet. Opgørelsen viser, at 39 initiativgrupper

Den 15. august 2011 var der deadline for anmeldelse af nye skoleinitiativer til Undervisningsministeriet. Opgørelsen viser, at 39 initiativgrupper 206/1 07.09.11 Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 4/2011 INDHOLD Diverse nyheder 39 nye friskoleinitiativer klar i 2012 Undervisningsministeriet har offentliggjort listen over nye skoleinitiativer med forventet

Læs mere

OBS! Skolerne bliver kun omfattet af aftalen, hvis de tilmelder sig.

OBS! Skolerne bliver kun omfattet af aftalen, hvis de tilmelder sig. Til: Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 10. oktober 2013 Skolemeddelelse

Læs mere

Koblingsprocenten falder og det kommunal bidrag stiger

Koblingsprocenten falder og det kommunal bidrag stiger Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Skole nr. 240 24. august 2010 Indhold Forslag til finanslov for 2011 Tilskud til lederuddannelse stadig en mulighed men varer det ved? Erik Clausen

Læs mere

Tidsfrister: Senest 10. september 2010 skal skolerne have sendt skema A til kommunernes

Tidsfrister: Senest 10. september 2010 skal skolerne have sendt skema A til kommunernes Til de Frie Grundskoler Institutionsafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning til skemaer (A-C, Cc, F

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.) Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling UDKAST September 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.) I lov om

Læs mere

Tidsfrister: Senest 10. september 2012 skal skolerne have sendt skema A til kommunernes

Tidsfrister: Senest 10. september 2012 skal skolerne have sendt skema A til kommunernes Til de Frie grundskoler Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Vejledning til skemaer (A-C,

Læs mere

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler. Faaborg den 19.12.13. Skolemeddelelse nr. 5

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler. Faaborg den 19.12.13. Skolemeddelelse nr. 5 Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 Faaborg den 19.12.13

Læs mere

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler -1-206/1 05.09.05 6 Meddelelse nr. 6/2005 Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Udsendes i 3 eksemplarer: Til lærerværelset bestyrelsen kontoret (Bør i øvrigt kopieres i nødvendigt omfang). 1. Tilskud

Læs mere

Det forekommer urimeligt, at man vil ændre på en lov, som endnu ikke har fået lov at vise sit værd.

Det forekommer urimeligt, at man vil ændre på en lov, som endnu ikke har fået lov at vise sit værd. 206/1 27.08.09 Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 5/2009 INDHOLD Diverse nyheder Integrationsudspil rettet mod friskolerne Administrative nyheder (side 3-7) 1. Finanslovsforslag 2010 2. Ændringer af friskoleloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Læs mere

Regeringens og Dansk Folkepartis aftale om genopretning af dansk økonomi presser friskolefamilierne.

Regeringens og Dansk Folkepartis aftale om genopretning af dansk økonomi presser friskolefamilierne. 206/1 25.08.10 Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 5/2010 INDHOLD Regionsmøder for forældre og ansatte - om konsekvenserne af»genopretningspakken«diverse nyheder Administrative nyheder: 1. Den ekstraordinære

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

Til alle Frie Grundskoler Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Tidsfrister i forbindelse med elevindberetning til beregning af tilskud

Til alle Frie Grundskoler Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Tidsfrister i forbindelse med elevindberetning til beregning af tilskud Til alle Frie Grundskoler Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750 Tidsfrister i forbindelse

Læs mere

Tidsfrister i forbindelse med elevindberetning til beregning af tilskud

Tidsfrister i forbindelse med elevindberetning til beregning af tilskud Til alle Frie Grundskoler Afdeling for Erhvervsrettet Uddannelse og Tilskud Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750

Læs mere

Tidsfrister i forbindelse med elevindberetning til beregning af tilskud

Tidsfrister i forbindelse med elevindberetning til beregning af tilskud Til alle Frie Grundskoler Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Tidsfrister i forbindelse

Læs mere

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr september 2010

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr september 2010 Uddrag af: Bestyrelses posten Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler 2010 Lilleskolerne Ny Kongensgade 10 1. 1472 København K Tlf. 3330 7920 Fax 7020 2643 post@lilleskolerne.dk www.lilleskolerne.dk

Læs mere

Forslag til finanslov for 2015

Forslag til finanslov for 2015 Nr. 10 26.08.2014 INDHOLD Administrative nyheder Finanslovsforslag for 2015 Skøn over skolens tilskud 2015 Taksterne: UV- tilskud og andre tilskud Forslag til finanslov 2015 vigtige tal Beregning af skolens

Læs mere

Tidligere fremmedsprog

Tidligere fremmedsprog Tidligere fremmedsprog Almindelige bemærkninger til temaindgangen Tidligere fremmedsprog 2.1.1. Mere undervisning i fagene ( ) Undervisningen i fremmedsprog skal styrkes. Den stigende internationalisering

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Orientering om nye regler vedrørende tilskud til inklusion, tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand samt

Orientering om nye regler vedrørende tilskud til inklusion, tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand samt Til skolens leder (frie grundskoler) Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750

Læs mere

Nyheder. Nyt design. Regeringens finanslovsforslag 2006 varsler historiske besparelser for de frie grundskoler.

Nyheder. Nyt design. Regeringens finanslovsforslag 2006 varsler historiske besparelser for de frie grundskoler. 206/1 06.09.05 Nyheder friskoler.dk Nr. 6/2005 INDHOLD ForeningsNyt Nyt design Friskolerne skal betale folkeskolens løft Barometret Nyt fra foreningen Skolenyt 1. Finanlovsforslag 2006 2. Om bortfald af

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk BETALINGSVEDTÆGTER FOR AALBORG FRISKOLE Vedtaget af Bestyrelsen for Aalborg Friskole Maj 2010

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud m.v. til friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse om tilskud m.v. til friskoler og private grundskoler m.v. BEK nr 702 af 30/06/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 097.648.031 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Styr på elevtallet inden store tælledag, fredag den 5. september

Styr på elevtallet inden store tælledag, fredag den 5. september Nr. 11 03.09.2014 INDHOLD Styr på elevtallet inden store tælledag, fredag den 5. september Administrative nyheder Store tælledag fredag 5. september Skøn over 2015- tilskud Åben Skole 6. November Geografisk

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGTER FOR AALBORG FRISKOLE

BETALINGSVEDTÆGTER FOR AALBORG FRISKOLE BETALINGSVEDTÆGTER FOR AALBORG FRISKOLE Godkendt af Bestyrelsen for Aalborg Friskole 2. september 2016 1. INTRODUKTION. Ifølge loven om frie grundskoler, hvorunder Aalborg Friskole hører, yder staten et

Læs mere

Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden:

Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden: Aftale om 10. klasse Undervisningsministeriet 2. november 2006 Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden: 10. klasse målrettes elever,

Læs mere

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 69, 3. september 2013

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 69, 3. september 2013 Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelses nr. 69, 3. september 2013 Lilleskolerne Ny Kongensgade 10 1. 1472 København K Tlf. 3330 7920 Fax 7020 2643 peter@lilleskolerne.dk www.lilleskolerne.dk

Læs mere

Mere undervisning i dansk og matematik

Mere undervisning i dansk og matematik Mere undervisning i dansk og matematik Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører mere undervisning i dansk og matematik: 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne

Læs mere

Hovedstyrelsen i Dansk Friskoleforening vil se på foreningens struktur.

Hovedstyrelsen i Dansk Friskoleforening vil se på foreningens struktur. 206/1 07.09.06 Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 5/2006 INDHOLD Forside Nyt fra Afdelingerne 1. Lovændring og prøveafvikling i næste skoleår 2. Lov om barselsudligning 3. Tjenesterejseaftale 4. Finanslovsforslag

Læs mere

Oprettelse af en fri grundskole

Oprettelse af en fri grundskole Oprettelse af en fri grundskole Foreningen af Kristne Friskoler Der er ca. 500 friskoler i Danmark. Foreningen af Kristne Friskoler er en af de 6 skoleforeninger, der er i Danmark med godt 6300 elever

Læs mere

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen 9. august 2004 Af Søren Jakobsen GRUNDSKOLEN Det gennemsnitlige tilskud pr. elev på grundskoleniveauet er faldet med 1,6 procent eller med 750 kr. fra 2001 til 2004 i gennemsnit (2004 prisniveau). Den

Læs mere

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 203 Offentligt Til Skoleforvaltninger Skoleledere m.fl. Ungdommens Uddannelsesvejledning Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Nedenfor

Læs mere

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Til alle kommunalbestyrelser Undervisningsministeriet Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Folkeskolereformen

Læs mere

Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge

Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge Den fulde tekst Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

Høringsnotat til Forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Bedre rammer for skoletilbud på 27 småøer)

Høringsnotat til Forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Bedre rammer for skoletilbud på 27 småøer) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 L 63 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 L 63 Bilag 1 Offentligt Sagsnr.: 177.14M.351 Ministeriet for Børn, Undervisning

Læs mere

De iværksatte pilotprojekter i Roskilde Kommune har stadig stor relevans, da projekternes delelementer rummes inden for den indgåede aftale.

De iværksatte pilotprojekter i Roskilde Kommune har stadig stor relevans, da projekternes delelementer rummes inden for den indgåede aftale. Velfærd Sagsnr. 227538 Brevid. 1688028 Ref. LAFJ Dir. tlf. 46 31 41 15 larsfj@roskilde.dk NOTAT: Aftale: Et fagligt løft af folkeskolen 12. juni 2013 Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti har indgået

Læs mere

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (10. klasse målrettes elever, som har behov for yderligere faglig kvalificering og uddannelsesafklaring for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 124.27C.021 Fremsat den 31. oktober 2008 af undervisningsministeren

Læs mere

Skolereform baggrundsbilag

Skolereform baggrundsbilag Skolereform baggrundsbilag Bemærk! Nedenstående indstillinger er udarbejdet ud fra 1. behandling af lovforslaget omkring ny skolereform. Skolereformens intention Det fremgår af udspillet, at regeringen

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 L 96 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen

Læs mere

Undervisning i fagene

Undervisning i fagene Undervisning i fagene Almindelige bemærkninger til lovændringer der vedrører undervisning i fagene 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne for 1.-9. klassetrin foreslås

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler -1-206/1 14.06.05 4 Meddelelse nr. 4/2005 Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Udsendes i 3 eksemplarer: Til lærerværelset bestyrelsen kontoret (Bør i øvrigt kopieres i nødvendigt omfang). 1. Årets

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kommunale internationale grundskoler

Bekendtgørelse af lov om kommunale internationale grundskoler LBK nr 159 af 08/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/01175 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune

10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune NOTAT 10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune 1. Resumé I forbindelse med vedtagelse af budget for Mariagerfjord Kommune for 2007 er det besluttet, at der skal ske en harmonisering fra tre 10. klassetrins

Læs mere

Instruks for tilskud til folkehøjskoler

Instruks for tilskud til folkehøjskoler August 2015 Instruks for tilskud til folkehøjskoler 2015.1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Formål med højskoleloven 3 Grundlæggende tilskudsbetingelser. 3 Grundtilskud. 3 Bygningstilskud. 4 Årselever,

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 283 Offentligt MBUL 23. september 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til friskoler og private grundskoler m.v. Udkast november 2015 Bekendtgørelse om tilskud til friskoler og private grundskoler m.v. I medfør af 3, stk. 1, 5, stk. 9, 8, stk. 3, 10, stk. 1, 11, stk. 2 og 3, 11 a, stk. 3, 14, stk. 2, 15, stk. l og

Læs mere

Attestation af elever og udbetaling af statsligt tilskud til en friskole i kommunen

Attestation af elever og udbetaling af statsligt tilskud til en friskole i kommunen X Kommune Sagsnr. 2012-00325 Doknr. 212679 Dato 13-03-2014 Attestation af elever og udbetaling af statsligt tilskud til en friskole i kommunen X Kommune har ved brev af 20. august 2012 med bilag henvendt

Læs mere

Tilskud til SFO falder som forventet med knap 18% grundet et budgetteret fald i åbningstider i offentlige SFO er med baggrund i folkeskolereformen.

Tilskud til SFO falder som forventet med knap 18% grundet et budgetteret fald i åbningstider i offentlige SFO er med baggrund i folkeskolereformen. 1. september 2017 Kære medlemsskole Torsdag d. 31. august blev regeringens forslag til finanslov for 2018 offentliggjort. Af forslaget til finansloven kan vi se regeringens tanker om det tilskud, der ydes

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr 917 af 13/08/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 044.20S.541 Senere ændringer til forskriften LOV nr 688 af

Læs mere

Dansk Friskoleforening har det senste års tid samarbejdet med Undervisningsministeriet og repræsentanter

Dansk Friskoleforening har det senste års tid samarbejdet med Undervisningsministeriet og repræsentanter 206/1 01.09.08 Skolemeddelelse friskoler.dk Nr. 5/2008 INDHOLD Forside Ny tilsynsmodel til gennemsyn Tilsynsmodellen fremlægges for baglandet. Vi har brug for at høre din mening! Diverse nyheder 1. Copydan

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 167 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 180.44C.021 Fremsat den 25. marts 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Køreplan for ny friskole

Køreplan for ny friskole Køreplan for ny friskole 2010 I Danmark sikrer Grundlovens 76, at der er undervisningspligt og ikke skolepligt. Det betyder blandt andet, at man kan drive en fri grundskole med statstilskud, hvis man følger

Læs mere

Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler

Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler LOV nr 688 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 044.48S.541 Senere ændringer til

Læs mere

Kommenteret høringsnotat

Kommenteret høringsnotat Kommenteret høringsnotat Kommenteret høringsnotat om forslag til bekendtgørelse om tilskud m.v. til folkehøjskoler 23. juni 20145 Kulturministeriet sendte den 20. maj 2014 et forslag til bekendtgørelse

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Byrådsmedlem Erik Lund fremsatte den 8. maj 2017 følgende forslag i Kultur- og Idrætsudvalget:

Byrådsmedlem Erik Lund fremsatte den 8. maj 2017 følgende forslag i Kultur- og Idrætsudvalget: NOTAT Allerød Kommune Sekretariatet Bjarkesvej 2 Allerød http://www.alleroed.dk Dato: 24. maj 2017 Hjemmelsgrundlag for støtte til privatskoler halvering af taksterne for privatskolers leje af idrætsfaciliteter.

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015 BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I LEMVIG KOMMUNE - juni 2015 Indhold Indledning... 2 Teamstrukturen... 2 Den samskabende skole... 3 Vejledende timefordeling... 3 Tysk fra

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr 786 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 153.94M.541 Senere ændringer til forskriften LOV nr 76 af

Læs mere

Stor interesse for nye friskoler

Stor interesse for nye friskoler Side 1 05.09.14 Nr. 3 INDHOLD Stor interesse for nye friskoler Friskolestafetten Åben Skole 2014 Forslag til Finanslov 2015 Specialundervisning»Geografisk nærhed«friskoleloven Tilsynsførende Vuggestuer

Læs mere

Tilsynsplan Ørestad Friskole

Tilsynsplan Ørestad Friskole Tilsynsplan Ørestad Friskole Hvert år: Danskundervisning alle trin Matematikundervisning alle trin Engelskundervisning mellemtrin og udskoling Det samlede timetal og fagrækken oversigt over fag og timetal

Læs mere

NOTAT undervisning i hjemmet

NOTAT undervisning i hjemmet NOTAT undervisning i hjemmet 1 Indledning Som hjemmeunderviser hører man under Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v., og man skal naturligvis sørge for, at ens undervisning, uanset

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Tilbud om undervisning i 10. Klasse

Tilbud om undervisning i 10. Klasse Selvevaluering - kapitel 6 Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Tilbud om undervisning i 10. Klasse Ifølge friskolelovens

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning 11-11-2010 Danmarks Privatskoleforening SD Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Læs mere

Kapitel 2 a 10. klasses struktur og indhold 19 a. Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for

Kapitel 2 a 10. klasses struktur og indhold 19 a. Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for Kapitel 2 a 10. klasses struktur og indhold 19 a. Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) UDKAST. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) UDKAST. Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om folkehøjskoler, efterskoler,

Læs mere

Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler. Eksternt Bestyrelsesmødereferat

Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler. Eksternt Bestyrelsesmødereferat Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler Eksternt Bestyrelsesmødereferat Til: Bestyrelsen for Fordelingssekretariatet, Dansk Friskoleforening, Danmarks Privatskoleforening, Der Deutsche

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2012-13. Fremsat den 15. november 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2012-13. Fremsat den 15. november 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2012-13 Fremsat den 15. november 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Læs mere

Vejledning om udformning af vedtægt

Vejledning om udformning af vedtægt Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Dato: 05.10.2012 Giro 601-3716 Journal: 380 Vejledning om udformning af vedtægt

Læs mere

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Dag og år 23.februar 2015 Kl. Kl. 16.30 18.00 Sted Skolen lokale A4 (1.sal) Dato for uds./ref Formand Finn Pretzmann Blad nr. Fraværende: Rene Rosenkrans, Hanne Jørgensen,

Læs mere

Til samtlige kommunalbestyrelser. Udmelding af rammeforsøg med konfirmationsforberedelse i tid afsat til den understøttende undervisning

Til samtlige kommunalbestyrelser. Udmelding af rammeforsøg med konfirmationsforberedelse i tid afsat til den understøttende undervisning Til samtlige kommunalbestyrelser Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud Udmelding af rammeforsøg med konfirmationsforberedelse i tid afsat til den understøttende undervisning En række kommuner har kontaktet

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole.

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. 2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. Resumé: udtalt, at en kommune lovligt kan give tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

ServiceNyt juni 2016

ServiceNyt juni 2016 ServiceNyt 6 2016 20. juni 2016 Fordelingssekretariatet: Sommerferie Fordelingssekretariatet Deltag i Fordelingssekretariatets og Undervisningsministeriets orienteringsdage Sommerferie Fordelingssekretariatet

Læs mere

Køreplan for ny friskole 2016

Køreplan for ny friskole 2016 Køreplan for ny friskole 2016 I Danmark sikrer Grundlovens 76, at der er undervisningspligt og ikke skolepligt. Det betyder blandt andet, at man kan drive en fri grundskole med statstilskud, hvis man følger

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Holstebro Kommune og Vinderup Realskole

Driftsoverenskomst mellem Holstebro Kommune og Vinderup Realskole Driftsoverenskomst mellem Holstebro Kommune og Vinderup Realskole Forslag Indhold 1. Aftaleparter...3 2. Aftalegrundlag...3 3. Lovgrundlag...3 4. Driftssted...3 5. Bestyrelse...4 6. Vision...4 7. Mål...4

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 4 Forretningsorden... 4

Læs mere

Instruks for tilskud til folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler). (FK-instruks)

Instruks for tilskud til folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler). (FK-instruks) August 01 Instruks for tilskud til folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler). (FK-instruks) 01.1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Fælles for alle 3 skoleformer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Side 1 af 16 LBK nr 705 af 03/07/2009 Gældende (Friskoleloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 589 af 26/06/2009 LOV nr 591 af 26/06/2009

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

2013 Udgivet den 28. december 2013. 26. december 2013. Nr. 1640. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

2013 Udgivet den 28. december 2013. 26. december 2013. Nr. 1640. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovtidende A 2013 Udgivet den 28. december 2013 26. december 2013. Nr. 1640. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag) VI MARGRETHE

Læs mere

Fordelingssekretariatet

Fordelingssekretariatet Fordelingssekretariatet Eksternt Bestyrelsesmødereferat Til: Bestyrelsen for Fordelingssekretariatet, Dansk Friskoleforening, Danmarks Privatskoleforening, Der Deutsche Schul- und Sprachverein für Nordschleswig,

Læs mere

HØJSKOLERNES TILSKUD v/ Thor West Nielsen. - VILKÅR - PRINCIPPER -ÆNDRINGER -FFL2011 - Og nogle anvisninger

HØJSKOLERNES TILSKUD v/ Thor West Nielsen. - VILKÅR - PRINCIPPER -ÆNDRINGER -FFL2011 - Og nogle anvisninger HØJSKOLERNES TILSKUD v/ Thor West Nielsen - VILKÅR - PRINCIPPER -ÆNDRINGER -FFL2011 - Og nogle anvisninger Staten yder forskellige tilskud til folkehøjskoler: - Jf. lovens opbygning GRUNDTILSKUD DRIFTSTILSKUD

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 9. december 2011. Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. 7. december 2011. Nr. 1135.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 9. december 2011. Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. 7. december 2011. Nr. 1135. Lovtidende A 2011 Udgivet den 9. december 2011 7. december 2011. Nr. 1135. Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Herved bekendtgøres lov om friskoler og private grundskoler m.v.,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

Godkendelse af mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er til stede i den fagdelte undervisning

Godkendelse af mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er til stede i den fagdelte undervisning Punkt 13. Godkendelse af mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er til stede i den fagdelte undervisning 2015-058779 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

Læs mere

Den fri Hestehaveskole

Den fri Hestehaveskole 02/06/09 Den fri Hestehaveskole Hvad siger friskoleloven? 36a. En fri grundskole kan for børn, der er fyldt 3 år, for tiden, indtil de begynder i børnehaveklasse, varetage opgaver som privatinstitution

Læs mere

Notat om tidligere ansøgning vedrørende spansk og arabisk som tilbudsfag

Notat om tidligere ansøgning vedrørende spansk og arabisk som tilbudsfag KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om tidligere ansøgning vedrørende spansk og arabisk som tilbudsfag 27-08-2013 Sagsnr. 2013-0186367

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2011/1 LSF 152 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: 006.14L.311 Fremsat den 11. april 2012 af børne og undervisningsministeren (Christine

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen af interne skoler i dagbehandlingstilbud og

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Til efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler med undtagelse af skoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud

Til efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler med undtagelse af skoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud Til efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler med undtagelse af skoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr.

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr. for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Børne- og Skoleudvalgets område. Skole og Familie samt Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der

Læs mere