36. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 29. oktober 2013, kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "36. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 29. oktober 2013, kl"

Transkript

1 36. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 29. oktober 2013, kl Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 30. august Punkter til beslutning: a) 3. kvartalsregnskab 2013 (bilag) 3. Punkter til drøftelse: b) Budgetforudsætninger for 2014 (bilag) a) Temapunkt iht. Årshjul: Omlagt skriftelighed: Nytænkning af den måde, der arbejdes med skriftligt arbejde på, på Kolding HF & VUC. 4. Punkter til orientering: a) Status byggeri b) OK-13: Foreløbig udmøntning. c) VEU center Trekanten. d) Nyt fra Kursistrådet. 5. Eventuelt. Der serveres drikkevarer/frugt mv. i forbindelse med mødet. Evt. afbud sendes pr. til eller på telefon til Verner. Kolding, den 21. oktober 2013 Med venlig hilsen Kurt Nielsen-Dharmaratne / Verner Rylander-Hansen formand rektor Kolding HF & VUC Ålegården Kolding Cvr.nr Telefon:

2 REFERAT Møde i Kolding HF & VUC s Bestyrelse Den 29. oktober 2013, kl , 36. møde Deltagere: Fraværende: Kurt Nielsen-Dharmaratne (formand), Vibeke Cock Nielsen (stemmeret) (forlod mødet kl ), Kim Hansen, H.C. Jensen (forlod mødet kl ), Andreas Holm (stemmeret), Verner Rylander-Hansen, Morten W. Frederiksen (referent). Herudover deltog uddannelseschef Preben Løvetofte og Henrik Saul i mødet. Kirsten Skaastrup Dagsorden 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 30. august Punkter til beslutning: a) 3. kvartalsregnskab Punkter til drøftelse: a) Budgetforudsætninger for 2014 b) Temapunkt iht. Årshjul: Omlagt skriftelighed: Nytænkning af den måde, der arbejdes med skriftligt arbejde på, på Kolding HF & VUC 4. Punkter til orientering: a) Status byggeri b) OK-13: Foreløbig udmøntning c) VEU center Trekanten d) Nyt fra Kursistrådet 5. Eventuelt Side 2

3 Referat Kurt Nielsen-Dharmaratne bød velkommen til mødet. Det blev aftalt, at dagsordenens punkt 3b blev behandlet som det første efter godkendelsen af sidste mødes referat. Ad. Punkt 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 30. august 2013 Da der ikke var bemærkninger til referatet fra bestyrelsesmødet den 30. august 2013, blev referatet godkendt og underskrevet. Ad. Punkt 2. Punkter til beslutning Ad.2. a) 3. kvartalsregnskab 2013 Kvartalsregnskab kvartal 2013 bestående af Resultatopgørelse, Noter og Nøgletal var udsendt som bilag til mødet. Morten W. Frederiksen indledte med at informere om, at aktivitetsindberetningen til Undervisningsministeriet for 3 kvartal 2013 (indeholdende august optaget på enkeltfag) var medtaget i nøgletalsopgørelsen og kvartalsregnskabet, selvom indberetningen endnu ikke er godkendt af vores revisor. Bilaget Nøgletal viser, at der samlet set er en noget højere aktivitet end forventet. Aktiviteten på enkeltfag både på Almen Voksenuddannelse og HF ligger højere end forventet. På begge områder var der budgetteret med et fald i forhold til 2012, og mens faldet ikke har været lige så stort som forventet på AVU, er aktiviteten faktisk steget lidt på HF, når man sammenligner med Ligeledes ligger aktiviteten på pædagogikum og GSK højere end budgetteret. Vi har en del yngre relativt nyansatte lærere, der skal i pædagogikum, og inden for GSK har vi en vækst i antallet af GSK-kursister på aftenholdene samtidigt med, at vores GSK-sommerkursus er en succes. Der er fortsat usikkerhed om omfanget af fjernundervisning på navnligt HF-niveau. På grund af tekniske vanskeligheder er en del undervisning først begyndt sent, hvorfor vi først kender aktiviteten ved udgangen af 4. kvartal Inden for Forberedende Voksenundervisning er der ligeledes en aktivitetsstigning. Siden august har vi haft indlagt noget FVU-undervisning i alle AVU-skemaerne. Alle dagskursister på AVU har således nogle ugentlige FVU-timer. FVU bruges som understøttende undervisning. Når timerne lægges oven i kursisternes skema, skyldes det at FVUundervisning ikke er SU-berettiget og at denne tages ved siden af et fuldt skema, hvis man er SU-modtager. Med hensyn til den virksomhedsforlagte FVU-undervisning, ser det ud til, at aktiviteten ligger lavere end forventet i budgettet. Vi har dog nogle virksomhedsforløb i støbeskeen, så det kan ændre sig i løbet af årets sidste kvartal. Med hensyn til ordblindeundervisning forventes den samlede undervisningsaktivitet at blive som budgetteret. Det dækker dog over, at aktivteten på Kolding HF og VUC er som budgetteret, mens de uddannelsesinstitutioner, der udbyder ordblindeundervisning på driftsoverenskomst med Kolding HF og VUC har haft lidt lavere aktivitet end forventet. Siden 1. januar 2013 har der været 2 institutioner med driftsoverenskomst, hvor der Side 3

4 tidligere kun har været en. En tilsvarende øgning af aktiviteten er ikke slået igennem så hurtigt som forventet. Indtægtsdækket virksomhed dækker dels over et samarbejde med Kolding Kommune, der til dagligt går under betegnelsen Åben Klasse. Herudover deltager vi i et 3 årigt forsøg med Kriminalforsorgen om undervisning af de indsatte i Kolding Arrest. Fælles for de to dele er, at indholdet består af de samme elementer som resten af den undervisning vi bedriver, mens niveauerne er blandet og, at hver kursist ikke nødvendigvis får den uddannelsestid, der er fastsat i undervisningsbekendtgørelser mv. Derfor køres aktiviteten som indtægtsdækket virksomhed. Med hensyn til brobygning forventer vi at få en smule aktivitet i 4. kvartal, til trods for at der ikke er budgetteret med noget. Vi er dog usikre på omfanget. Samlet set forventer vi en meraktivitet i forhold til budgettet på ca. 58 årskursister Morten W. Frederiksen redegjorde for, at nøgletallene nederst på siden viser, at der er ansat knapt 4 lærerårsværk mere end i Da aktiviteten er steget væsentligt producerer hvert årsværk lidt flere årskursister end i Med hensyn til de to bilag Resultatopgørelse og Noter viser den dels budgetteret og realiseret regnskabstal for kvartal 2013 og budgetteret samt forventet årsresultat for hele Det fremgår af Noter, at den øgede aktivitet giver flere indtægter fra undervisningstaxameteret. Fælles- og bygningstaxameter udbetales på baggrund af aktiviteten i det foregående år og reguleres derfor ikke. I bilaget Noter fremgår en linje med øvrige driftsindtægter, der reelt er en udgift. Dette drejer som om det tilskud, som vi viderebetaler til driftsoverenskomstparterne. Med hensyn til deltagerbetaling og andre indtægter forventes indtægter herfra at ligge lidt over budgetteret. Dette drejer sig primært om indtægter fra kursister med kommunal handleplan, der ligger over forventet. Hvis uddannelse på VUC indgår som et led i kommunernes aktivering af en ledig borger, skal kommunen betale udgiften. Vi havde forventet et fald i denne aktivitet, fordi kommunerne allerede nu har mulighed for at tvinge unge ledige mellem 20 og 25 år uden en ungdomsuddannelse til at gennemføre en sådan på Statens Uddannelsesstøtte. I dette tilfælde udløses tilskud fra staten på lige linje med alle andre kursister. Kommunerne bruger dog stadig aktivering igennem uddannelse for de ældre grupper af ledige borgere. Udgifterne til undervisningens gennemførelse er steget væsentligt. Det fremgår af Noter, at lønomkostningerne ligger ca. 4 mio. kr. over det forventet. Dette skyldes, at overgangen til ny overenskomst for alle HF-lærerne. Overgangsreglerne har betydet, at vi skulle opgøre og udbetale alt opsparet overarbejde. Ligeledes er foretaget en række slutopgørelser, og reglerne herfor har på alle områder været til de ansattes fordel. Desuden har alle HF-lærere med overenskomsten fået et lønløft. For den anden gruppe af lærere organiseret under Uddannelsesforbundet/LC er der foretaget et lovindgreb, der ophæver de nuværende arbejdstidsregler pr. 1. august Her har vi valgt at give lærerne et midlertidigt løntillæg for allerede nu at indgå i et udviklingsarbejde frem mod de nye arbejdstidsregler. Aftalen omkring løntillægget Side 4

5 indebærer, at der allerede nu også er krav om en højere grad af tilstedeværelset for AVUlærerne. De øgede omkostninger til overgangen til nye overenskomster for Hf-lærerne er en engangsudgift. Herudover har der været en del overtid forbundet med fjernundervisning. Vi havde ikke forventet så stor aktivitet på fjernundervisning i sidste skoleår, hvilket betød at de lærere, der var involveret kom til at arbejde for meget. Øvrige omkostninger ligger nogenlunde som forventet med enkelte afvigelser: - Vi har gennemført et stop for bevilling af udgifter, der ikke er strengt nødvendige indtil vi fik overblik over lønudgifterne. Selvom vi nu åbner lidt op igen forventer vi lavere udgifter end budgetteret til øvrige omkostninger forbundet med undervisningen. - Der forventes færre udgifter til markedsføring end budgetteret - Øvrige omkostninger til ledelse forventes ligeledes at blive mindre end forventet. At de forventede lønomkostninger til ledelse og administration i 2013 ligger højere end forventet skyldes, at der pt. ligger nogle lønomkostninger, der vedrører undervisning. - På bygningsdriftssiden forventes lønomkostningerne at være højere end forventet på grund af en opnormering, mens afskrivninger og øvrige omkostninger forventes at ende på et lavere niveau end budgetteret. Beslutning Bestyrelsen vedtog kvartalsregnskabet for kvartal Ad. Punkt 3. Punkter til drøftelse Ad. 3. a) Budgetforudsætninger for 2014 Notatet Budgetforudsætning for 2014 var udsendt som bilag til mødet. Morten W. Frederiksen redegjorde for at budgettet for næste år behandles på 2 bestyrelsesmøder. I første omgang fremlægges de overordnede forventninger og forudsætninger til budgettet, der på baggrund af bestyrelsens drøftelse udmøntes til et egentligt budgetforslag, der fremlægges til bestyrelsens godkendelse i december. Morten W. Frederiksen gennemgik herefter bilaget Budgetforudsætning for Overordnet set forventes det samme aktivitetsniveau i 2014 som i Dog forventes aktivteten på 2-årigt HF at stige, idet der i 2014 vil være 10 2-årige HF-klasser hele året. I 2013 har vi haft 9 2-årige HF-klasser i foråret og 10 i efteråret. Herudover forventes aktiviteten på ordinær FVU-undervisning at stige som følge af at de tiltag, der blev implementeret i august 2013 og som er beskrevet i forrige punkt, får helårsvirkning i På udgiftssiden forventes antallet af personaler at være status quo, mens lønudgiften vil være stigende som følge af de lønmæssige tiltag, der er indeholdt i overgangen til nye arbejdstidsregler vil få helårsvirkning. Omvendt forventes udgifter til honorering af overarbejde at ligge på noget lavere niveau end hidtil. Bestyrelsen drøftede budgetforudsætningerne og tog notatet til efterretning. Side 5

6 Ad. 3. b) Temapunkt iht. Årshjul: Omlagt skriftlighed: Nytænkning af den måde, der arbejdes med skriftligt arbejde på Kolding HF & VUC Bilaget Tilrettelæggelse af arbejdet med skriftlighed - nye veje blev omdelt på mødet Punktet blev gennemgået af Preben Løvetofte (uddannelseschef for HF) og Henrik Saul (uddannelseschef for AVU). Preben Løvetofte indledte med at redegøre for at skriftlighed fylder meget både i hverdagen for kursister og lærere og i skolens ressourceforbrug i form af lærertimer. Da skolen lavede sin seneste arbejdstidsplanlægning, var det ca. 20 % af alle lærerressourcer, der afsættes til, at læreren retter opgaver. Den traditionelle skriftlighed ser vi to steder på Kolding HF & VUC: - De skriftlige afleveringer, som kursisterne skal aflevere - Kursisternes notater fra timerne På begge punkter sker der noget i disse år. Hvis vi ser på de skriftlige afleveringer, er der fra politisk side et ønske om, at lærerne bruger mere af deres arbejdstid sammen med kursisterne. Samtidig er der en pædagogisk tendens henimod, at læreren fungerer som vejleder i forbindelse med en skriveproces frem for blot at være en bedømmer af det skriftlige slutprodukt. Dette er ligeledes et udtryk for, at kursistgruppen er anderledes end tidligere. Måden at tænke lektier, undervisning og afleveringer er under forandring, fordi det ikke fungerer i forhold til alle kursister. Med hensyn til notattagning, viser de fleste kognitive undersøgelser, at det er ganske svært både at høre efter, læse på tavlen og tage notater samtidigt. I øjeblikket understøttes dette af den teknologiske udvikling, hvor kursister eksempelvis tager billeder af tavlen med mobiltelefoner. Det betyder, at kursisterne kan koncentrere sig om at høre frem for at skrive notater. Dette er dog ikke nødvendigvis kun en positiv udvikling. Notattagningen skulle jo nødigt udelukkende handle om at gengive et skriftligt billede af tavlen, men skulle også gerne indebære en reflektionsproces hos kursisten i forbindelse med indholdet af undervisningen formuleres og omformuleres skriftligt. Med den nye overenskomst følger et lønløft til lærerene, som vi ikke bliver kompenseret for. Vi skal derfor bruge de nye arbejdstidsregler til at reducere vores ressourceforbrug ved at gøre nogle ting smartere. Vi har meldt ud til alle ansatte, at den tid læreren bruger på skriftlige arbejde reduceres med 20 %. Et andet element, vi overvejer med de nye arbejdstidsregler, er at gøre delvist op med tankegangen om, at den samme lærer skal varetage alle funktioner i forbindelse med et holds undervisning i et fag. Det er ikke nødvendigvis holdets dansklærer, der bliver vejleder på større skriftlig opgave. Kim Hansen tilføjede, at det vel ikke nødvendigvis er en dårlig ting, at det ikke er ens lærer, der retter ens opgaver. Preben Løvetofte svarede, at det kan både være rigtigt godt at få nogle andre øjne på kursistens præstation. I andre sammenhængene er det en fordel med en sammenhæng mellem den undervisning, kursisten modtager på holdet og de tilbagemeldinger kursisten får på sigt skriftlige arbejde. Vibeke Cock Nielsen påpegede, at vi samtidigt forsøger at ensrette/standardisere måden at lærerne retter på. Selvom faglærere underviser i det samme stof, retter og vurderer forskellige lærere skriftligt arbejde forskelligt, fordi lærerne har forskellige forventninger. Side 6

7 Kurt Nielsen-Dharmaratne tilkendegav, at det vel heller ikke nødvendigvis et problem, at kursisterne oplever at forskellige lærere retter og giver tilbagemeldinger på forskellige måder. Henrik Saul svarede, at problemerne kan knytte sig til et ressourcestyringsperspektiv. Det nytter ikke, at nogle lærere bruger mere tid end de egentlig har til rådighed. Preben Løvetofte fremførte, at vi har forsøgt med fælles vejledning på historieopgave sidste år. Mens nogle kursister syntes at det var en positiv oplevelse, oplevede andre kursister det som frustrerende. De følte ikke, at der var fælles forventninger eller krav fra institutionens side, hvilket de oplevede som mangel på faste rammer. Derfor kan det være nødvendigt at ensrette både lærerens måde at vejlede og rette på. Preben Løvetofte opsummerede, at vi forsøger at omlægge det skriftlige arbejde fra, at kursisten laver en opgave, som læreren herefter retter, til at kursisten udarbejder den skriftlige rapport, mens læreren er til stede og vejleder. Herefter vurderer læreren det skriftlige produkt på et mere overordnet niveau end de ellers ville gøre. Det indebærer også at der bliver mere tid, hvor kursisten er sammen med læreren. Vi har ligeledes forsøgt at sætte en gruppe lærere til at vejlede en fælles gruppe kursister. Herudover eksperimenterer nogle lærere med Google Docs, hvor lærere og kursister kan arbejde i det samme dokument på samme tid. Lærere kan skrive direkte ind kursistens dokument eller chatte med kursisten om teksten enten samtidigt eller på forskellige tidspunkter. Henrik Saul fortalte, at vi også eksperimenterer med smartboards og andre teknologier. Det påvirker også den måde vi arbejder på. Med smartboards er det pludseligt ikke så relevant at tage notater, idet tavlens indhold gemmes elektronisk. Til gengæld gøres kursisten ikke til en aktiv skriver. Vi arbejder derfor på at finde en balance, hvor kursisten både skal være aktiv tænker på nogle tidspunkter i undervisningen og en aktiv skriver på andre tidspunkter af undervisningen. H.C. Jensen påpegede, at det er relevant at inddrage det faktum, at forskellige mennesker lærer på forskellige måder. Derfor skal der være en diversitet i undervisningen, fordi kursisterne opfatter undervisningssituationer forskelligt. Kim Hansen nævnte, at den store udfordring vel er, at der ikke kun er en rigtig metode, fordi kursistgruppen er så forskellige. Vibeke Cock Nielsen fortalte, at for hende er det største problem tit, at kursisterne ikke er mentalt til stede i undervisningen. Nogen gange er det nødvendigt at bede dem at lukke alle computere mv. for at få dem til at koncentrere sig om undervisningen. Preben Løvetofte medgav, at det er en stor udfordring, fordi alle kursister efterhånden har bærbarer computere med til undervisning. Det er smart på mange måder og giver nogle indlysende fordele, men det betyder også, at kursisterne meget let bliver distraheret. Lige så snart undervisningen ikke er interessant nok, laver kursisterne alt muligt andet på computeren. Preben Løvetofte redegjorde herudover for vores såkaldte Skrivefængsel, som vi har indført, fordi for mange kursister ikke får skrevet deres opgaver. Hvis kursister mangler bare en aflevering bliver de indkaldt til skrivefængsel, hvor de skal udarbejde deres opgaver på skolen. Skylder kursisten bare en opgave efter skrivefængslet, skal der ligge personlige grunde, ellers bliver man erklæret studieinaktiv og mister sin SU. Andreas Holm fortalte at han var meget positiv over for ordningen, fordi skolen på den måde hjælper den enkelte kursist mod at komme for langt bagud med afleveringer. Henrik Saul fortalte at en anden positiv effekt er kursisternes fornemmelse af retfærdighed. Center for Ungdomsforskning har i en undersøgelse påpegede at oplevelsen af retfærdighed er vigtig for Side 7

8 kursisterne, på den måde at de oplever at når jeg skal afleverer to opgaver, skal alle andre også afleverer to opgaver. Ad. Punkt 4. Punkter til orientering Ad. Punkt 4.a) Status byggeri Verner Rylander-Hansen informerede om, at i helikopterperspektiv kører byggeriet som forventet. Vi er pt. ca. en uge forsinket i forhold til arbejdstidsplanen, men det forventer vi ikke har den store effekt på den samlede tidsplan. Vedrørende beton og jord var der i vores udbud arbejdet med nogle forudsætning og med en risiko. I forhold til mængden af forurenet jord og antallet af pæle havde ingeniør og byggerådgiver arbejdet med en mulig merudgift på op til 2 mio. kr. Vi har herefter investeret i ekstra undersøgelser, der kunne belyse risikoen og på baggrund heraf arbejdet med en realistisk budgetramme på ca. en mio. kr. i merudgifter. Rent faktisk viser der sig en merudgift på kr. Nu er pæleramning færdig og støbning af vægge er gået i gang. Kurt Nielsen-Dharmaratne fortalte, at det primært er under arbejdet med de bygningsdele, der skal ligge under jordoverfladen, at der er størst risiko for forsinkelser. Verner Rylander-Hansen oplyste endvidere, at en af fagentreprenører har indgivet konkursbegæring, og vi er i dialog med kurator og advokater mv. Der er stillet garanti på ca. ½ mio. kr., som vi forventer kan dække de ekstraomkostninger, der kommer i forbindelse med, at vi skal finde en ny entreprenør. Efter konkursbegæringen er vi blevet ekstra opmærksomme på, at få alle garantierne ind, hvilket ikke altid er lige let til trods for at det fremgår af fagentreprenørernes kontrakt med os. Ad. Punkt 4.b) OK-13: Foreløbig udmøntning Verner Rylander-Hansen oplyste om, at vi har to ting vi arbejder med omkring implementeringen af OK-13. På den ene side har vi AVU-lærerne, der er organiseret i UDF/LC. For denne personalegruppe er der indført nye arbejdstidsregler med et lovindgreb. De nye arbejdstidsregler har virkning fra august Indtil da benyttes de gamle arbejdstidsregler. Vi har dog fået lavet en aftale med dem om, at de nu begynder at øge deres tilstedeværelse på skolen og begynder at implementere nogle af elementerne fra de nye arbejdstidsregler. Den anden gruppe er HF-lærerne, der er organiseret i GL/AC. For denne gruppe er der indgået ny overenskomst og herunder nye arbejdstidsregler med virkning fra august Med den nye overenskomst går arbejdstid fra at være akkordstyret til at være opgavestyret. Det vil sige, at vi på forhånd planlægger lærerne med en række opgaver, som vi samlet set vurderer svarende til en fuldtidsstilling. Tidligere fik lærerne en på forhånd aftalt akkord, der var overenskomstfastsat. Hvor meget tid lærerne rent faktisk brugte på forberedelse eller rettearbejde var der ingen der blandede sig i. Nu skal lærerne pludseligt registrere deres arbejdstid, hvilket også betyder, at vi kan være i dialog med dem om, hvordan de bruger deres tid og hvor meget tid, de bruger på en given opgave. Der er tale om et voldsomt skift både praktisk og mentalt. Side 8

9 Vi har samtidigt indrettet vores gamle studieværksted til lærerarbejdspladser og har givet hver lærer et skrivebord, reol og bærbar computer. Overordnet set går implementeringen sådan set ok. Nogle implementeringsled går bedre end andre, og det er en udfordring for nogle lærere (H.C. JENSEN gik kl ) Vi havde en skriftlig ikke-anonym undersøgelse af, hvordan lærerne oplever overgangen. Samlet set er der en rimeligt konstruktiv stemning, selvom nogen føler sig uretfærdigt behandlet. I forvejen ligger vi relativt godt i forhold til lederforeningens nøgletal for, hvor meget lærerne underviser. Det betyder også at det er svære for os at rationalisere, og vi forventer ikke, at vi kan forbedre nøgletallene voldsomt. Ad. Punkt 4.c) VEU center Trekanten Punktet blev udskudt til næste bestyrelsesmøde. Ad. Punkt 4.d) Nyt fra kursistrådet Andreas Holm fortalte, at kursisterne nu begynder at falde lidt fra arbejdet i kursistrådet, fordi det spændende er gået af det. Andreas Holm havde tænkt at uddelegering af ansvar kunne fastholde nogle af de frivillige kræfter i kursistrådet. Næstformanden har trukket sig og vil satse mere på studiet. Der var ikke umiddelbart nogen, der meldte sig til at overtage posten, men der er dukket to op efter lidt overtalelse. Andreas Holm havde overvejet en ryste-sammen tur for kursistrådet. Ellers har der lige været et valgarrangement, hvor mange af partiernes spidskandidater dukkede op til en hel dag, hvor vi først havde valgmøde for enkeltfagskursister og bagefter for de 2-årige HF ere med en frokost midt i mellem. Ad. Punkt 5. Eventuelt Ingen punkter til eventuelt Mødet sluttede kl. ca Næste møde i Kolding HF & VUC s Bestyrelse er tirsdag den 10. december 2013, kl Referatet læst og godkendt: Side 9

10 Kurt Nielsen-Dharmaratne (formand) Vibeke Cock Nielsen H.C. Jensen Kirsten Skaastrup Andreas Holm Kim Hansen Verner Rylander-Hansen (Rektor) Side 10

27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11.

27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11. 27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00 Endelig Dagsorden: 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11.2011 2. Punkter til beslutning: a) Budget

Læs mere

29. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 12. juni 2012, kl. 15.00-18.00. 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 20.

29. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 12. juni 2012, kl. 15.00-18.00. 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 20. 29. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 12. juni 2012, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 20. marts 2012 2. Punkter til beslutning: a) Budget

Læs mere

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 10. december 2013 Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

30. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 21. august 2012, kl. 15.00-18.00

30. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 21. august 2012, kl. 15.00-18.00 30. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 21. august 2012, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 12. juni 2012 2. Punkter til beslutning: a) Indgåelse

Læs mere

31. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 15.00-18.00

31. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 15.00-18.00 31. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 21. august 2012 2. Punkter til beslutning: a)

Læs mere

34. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 11. juni 2013, kl. 15.00-18.00. 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 19.

34. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 11. juni 2013, kl. 15.00-18.00. 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 19. 34. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 11. juni 2013, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 19. marts 2013 2. Punkter til beslutning: a) 1.

Læs mere

25. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Ekstraordinært møde Onsdag den 5. oktober 2011, kl. 15.00 ca. 17.00

25. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Ekstraordinært møde Onsdag den 5. oktober 2011, kl. 15.00 ca. 17.00 25. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Ekstraordinært møde Onsdag den 5. oktober, kl. 15.00 ca. 17.00 Dagsorden: 1. Velkommen til to nye bestyrelsesmedlemmer, udpeget af kursistrådet. 2. Punkter til

Læs mere

28. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 20. marts 2012, kl. 15.00-18.00

28. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 20. marts 2012, kl. 15.00-18.00 28. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 20. marts 2012, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 12. december 2011 2. Punkter til beslutning: a)

Læs mere

32. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 11. december 2012, kl

32. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 11. december 2012, kl 32. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 11. december 2012, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: Af hensyn til Henrik foreslås det, at punkterne 2 og 3 byttes rundt. 1. Godkendelse af referat

Læs mere

40. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 26. august 2014, kl. 15.00-18.00

40. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 26. august 2014, kl. 15.00-18.00 40. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 26. august 2014, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 17. juni 2014 2. Punkter til beslutning: a) Udmøntning

Læs mere

23. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 7. juni 2011, kl Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 22.

23. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 7. juni 2011, kl Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 22. 23. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 7. juni 2011, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 22. marts 2011 2. Punkter til beslutning: a) Strategien

Læs mere

24. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 23. august 2011, kl. 15.00-18.00. 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 7.

24. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 23. august 2011, kl. 15.00-18.00. 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 7. 24. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 23. august 2011, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 7. juni 2011 2. Punkter til beslutning: a) Organisationsplan

Læs mere

Mødet startet i Design City kl. 13.45, hvor der kl. 14 tages 1. spadestik til vores nye skole.

Mødet startet i Design City kl. 13.45, hvor der kl. 14 tages 1. spadestik til vores nye skole. 35. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Fredag den 30. juni 2013, kl. 13.45-18.00 Endelig dagsorden: Mødet startet i Design City kl. 13.45, hvor der kl. 14 tages 1. spadestik til vores nye skole. 1. Godkendelse

Læs mere

Dagsorden. Larsen,Trine 17-12-2014 08:46:26. Fraværende: Christian Holm Donatsky. Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Thomas Larsen 1/6

Dagsorden. Larsen,Trine 17-12-2014 08:46:26. Fraværende: Christian Holm Donatsky. Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Thomas Larsen 1/6 Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 9. december 2014 Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Lisbeth Harsvik, Klaus Markussen, kursistrådsrepræsentant med stemmeret: Hüdaverdi

Læs mere

41. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 21. oktober 2014, kl. 15.00-18.00

41. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 21. oktober 2014, kl. 15.00-18.00 41. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 21. oktober 2014, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 26. august 2014 2. Punkter til beslutning: a)

Læs mere

26. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 22. november 2011, kl

26. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 22. november 2011, kl 26. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 22. november 2011, kl. 15.00 18.00 Endelig Dagsorden: Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem, udpeget af Kolding Kommune. 1. Godkendelse af referat af

Læs mere

37. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 10. december 2013, kl. 15.00-18.00

37. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 10. december 2013, kl. 15.00-18.00 37. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 10. december 2013, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 29. oktober 2013 2. Punkter til beslutning:

Læs mere

33. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 19. marts 2013, kl

33. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 19. marts 2013, kl 33. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 19. marts 2013, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: Revisionen deltager under punkt 2a. Jeg vil derfor foreslå, at vi begynder med dette punkt. 1. Godkendelse

Læs mere

39. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 17. juni 2014, kl. 15.00-18.00

39. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 17. juni 2014, kl. 15.00-18.00 39. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 17. juni 2014, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 0. 1. 2. Velkomst til 5 nye bestyrelsesmedlemmer, med en kort præsentation af bestyrelsens medlemmer

Læs mere

Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 22. september klokken på Valdemar Poulsens Vej 8, 7500 Holstebro.

Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 22. september klokken på Valdemar Poulsens Vej 8, 7500 Holstebro. Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 22. september klokken 16 18 på Valdemar Poulsens Vej 8, 7500 Holstebro. Holstebro den 9. september 2014 1. Velkomst af 2 nye kursistrepræsentanter i bestyrelsen.

Læs mere

Bemærk, at mødet afholdes på Hotel Kolding Fjord

Bemærk, at mødet afholdes på Hotel Kolding Fjord 43. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 15.00-18.00 Bemærk, at mødet afholdes på Hotel Kolding Fjord Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d.

Læs mere

UDBUDSMATERIALE FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING

UDBUDSMATERIALE FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING Kolding HF & VUC juni 2012 Indholdsfortegnelse 1. Udbyder... 3 2. Tilbuddets form... 3 2.1 Tilbuddets udformning... 3 2.3 Dokumentation... 3 2.4

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

42. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 9. december 2014, kl. 15.00-18.00 Bemærk, at mødet afholdes på byggepladsen Kolding Åpark 16

42. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 9. december 2014, kl. 15.00-18.00 Bemærk, at mødet afholdes på byggepladsen Kolding Åpark 16 42. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 9. december 2014, kl. 15.00-18.00 Bemærk, at mødet afholdes på byggepladsen Kolding Åpark 16 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet

Læs mere

1. Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem: Inger-Margrethe Jensen, VIA University College samt godkendelse af dagsorden

1. Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem: Inger-Margrethe Jensen, VIA University College samt godkendelse af dagsorden Møde i VUC Aarhus bestyrelse tirsdag den 23. september 2014 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Inger-Margrethe Jensen, Marianne Ping Huang, Sanne Bjørn, Mogens Birkebæk, Maria Simonsen

Læs mere

Hermed udsendes referat af bestyrelsesmødet den 15. september 2010 på VUC Sønderjylland, Nørregade 13, Haderslev.

Hermed udsendes referat af bestyrelsesmødet den 15. september 2010 på VUC Sønderjylland, Nørregade 13, Haderslev. Dato: 15. september 2010 Emne: 0.3.8.0 Ref: Margit Viig E-mail: hjh@vucsyd.dk Direkte telefon: 73613340 Til medlemmerne af bestyrelsen for VUC Sønderjylland Hermed udsendes referat af bestyrelsesmødet

Læs mere

UDBUDSMATERIALE ORDBLINDEUNDERVISNING FOR VOKSNE

UDBUDSMATERIALE ORDBLINDEUNDERVISNING FOR VOKSNE UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE ORDBLINDEUNDERVISNING FOR VOKSNE Kolding HF & VUC Juni 2012 Indholdsfortegnelse 1. Udbyder... 3 2. Tilbuddets form... 3 2.1 Tilbuddets udformning... 3 2.3 Dokumentation... 3

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug til 31. juli 2014 Vurdering af målopfyldelse pr. 26. aug.

Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug til 31. juli 2014 Vurdering af målopfyldelse pr. 26. aug. Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug. 13 til 31. juli 14 Vurdering af målopfyldelse pr. 26. aug. 14 Nedenfor er realiseringen af de angivne mål beskrevet med grønt. Dokumentation

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 22. september 2014 kl. 16.00 i lokale A121, samme lokale som tidligere men med nyt nummer. Dagsorden: Pkt.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 05. december 2016

Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 05. december 2016 Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 05. december 2016 Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Klaus Markussen, Christian Holm Donatzky, Lisbeth Harsvik, kursistrådsrepræsentant

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 1. december 2015 kl. 16.00 i lokale A233 - konferencelokalet Dagsorden: Pkt. 1 Godkendelse af referat fra

Læs mere

DAGSORDEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 1-12-2008 kl. 16.00 på lærerværelset

DAGSORDEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 1-12-2008 kl. 16.00 på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 1-12-2008 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Henrik Bertelsen Preben Dahlgaard Allan Næs Gjerding Torben Iversen

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 19.11.2012. tirsdag den 27. november 2012 kl. 16.00 i det nye konferencelokale.

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 19.11.2012. tirsdag den 27. november 2012 kl. 16.00 i det nye konferencelokale. Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 19.11.2012 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 27. november 2012 kl. 16.00 i det nye konferencelokale. 1. Godkendelse af referat

Læs mere

REFERAT af bestyrelsesmøde nr. 005 26. juni 2014 kl. 16.00 Sted: Mødelokale 1 på Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium, Ånumvej 14, Skjern

REFERAT af bestyrelsesmøde nr. 005 26. juni 2014 kl. 16.00 Sted: Mødelokale 1 på Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium, Ånumvej 14, Skjern REFERAT af bestyrelsesmøde nr. 005 26. juni 2014 kl. 16.00 Sted: Mødelokale 1 på Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium, Ånumvej 14, Skjern Til stede: Bestyrelsen (med stemmeret): Bestyrelsen (uden

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. november 2014 kl. 16.00 i lokale 2.28 Dagsorden: Pkt. 1 Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer og præsentation

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde, mandag den 3. februar 2014, kl. 15-18 i konferencelokalet

Referat Bestyrelsesmøde, mandag den 3. februar 2014, kl. 15-18 i konferencelokalet Referat Bestyrelsesmøde, mandag den 3. februar 2014, kl. 15-18 i konferencelokalet Deltagere: David Møller (DM) form. Lars Bang (LB) Susanne Markussen (SM) Dan Skovgaard Larsen (DS) Torben Bugge (TB) Kim

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 12. marts 2015, kl. 17.00 19.00 i Roskilde. Til stede: Astrid Dahl, formand Simone Wrona, kursistrådet Bjarne Andersen, Køge Kommune,

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen for Vestjysk Gymnasium Tarm fredag den 5. september 2008

Referat af møde i bestyrelsen for Vestjysk Gymnasium Tarm fredag den 5. september 2008 Til stede: Poul Jensen, Lone Andersen, Lars Bøttern, Erling Gaasdal, Carsten Laustsen, Thorkild Søltoft Pedersen, Hans Østergaard, Peter Roesgaard, Anna Mette Norlyk, Finn Rosgaard, John Frederiksen og

Læs mere

Budgetopfølgning 1. halvår 2015 Revideret budget 2015

Budgetopfølgning 1. halvår 2015 Revideret budget 2015 Bilag 2 Budgetopfølgning 1. halvår 2015 Revideret budget 2015 Torben Ø. Poulsen Indholdsfortegnelse Aktivitetsspecifikation Side 3-4 Resultatbudget Side 5 Noter til resultatbudget Side 6 Bemærkninger Side

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 29. maj 2013. tirsdag den 4. juni 2013 kl. 16.00 i konferencelokalet.

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 29. maj 2013. tirsdag den 4. juni 2013 kl. 16.00 i konferencelokalet. Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 29. maj 2013 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 4. juni 2013 kl. 16.00 i konferencelokalet. 1. Godkendelse af referat fra seneste

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 30. november 2015

Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 30. november 2015 Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 30. november 2015 Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Klaus Markussen, Christian Holm Donatzky, kursistrådsrepræsentant med stemmeret:

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde tirsdag d. 16. juni 2015 kl. 16.30 19.00 Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmose Kristensen, Per Lyngberg-Andersen,

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde 36 for VUC Djursland den 290414 kl. 15.00 18.00 i Grenaa, Nytorv. Indholdsfortegnelse

Referat til bestyrelsesmøde 36 for VUC Djursland den 290414 kl. 15.00 18.00 i Grenaa, Nytorv. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Konstituering... 2 1.1 Konstituering... 2 1.2 Vedtægter og forretningsorden... 2 1.3 VEU valg... 2 1.4 Overdragelse af personaleansvar... 2 1.5 Mødestruktur... 2 2 Status på skolen...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 10. juni kl

Referat af bestyrelsesmøde d. 10. juni kl Referat af bestyrelsesmøde d. 10. juni kl. 17-20 Tilstede: Anton Svendsen, Dorthe Pedersen, Søren Damtoft, Henrik Laybourn, Jacob Carlsson, Diana Stråsø Kjær, Mikkel Schultz, Peter Schiødt og Birgitte

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00 Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00 Afbud: Gitte Høj Nielsen. 1. Velkommen til Laura Borum, 3.f der er udpeget til bestyrelsen af elevrådet

Læs mere

Bilag 1 Referat af bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 23. marts 2015 kl. 16.00 ca. 17.30.

Bilag 1 Referat af bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 23. marts 2015 kl. 16.00 ca. 17.30. Bilag 1 Referat af bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium d. 23. marts 2015 kl. 16.00 ca. 17.30. Deltagere: Kirsten Ravn Bundgaard, Peter Hansen, Susan Vonsild, Rune Carstensen, Steen Madsen, Emina Bodil

Læs mere

Referat ÅBENT til bestyrelsesmøde 38 for VUC Djursland den 220914 kl. 15.00 18.00 på Vestervej 3 i Grenaa. Indholdsfortegnelse

Referat ÅBENT til bestyrelsesmøde 38 for VUC Djursland den 220914 kl. 15.00 18.00 på Vestervej 3 i Grenaa. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Referat... 2 2 Ny i bestyrelsen... 2 3 Økonomi... 2 3.1 BR2014... 2 4 Kursistoptag... 3 5 VUC Erhverv... 3 6 Personale. LUKKET... 3 7 Overenskomst OK13... 3 7.1 UF status... 3 8 AVU

Læs mere

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser Detaljeret gennemgang af finanslovsforslag 2011 samt dispositionsbegrænsning 2010 Regeringens forslag til finanslov 2011 blev offentliggjort tirsdag den 24. august 2010. Der er ingen egentlige overraskelser

Læs mere

Bestyrelsen ved HF & VUC FYN Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 4. december Kottesgade 6-8 i M304 kl

Bestyrelsen ved HF & VUC FYN Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 4. december Kottesgade 6-8 i M304 kl Bestyrelsen ved HF & VUC FYN 8.12.14 Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 4. december 2014. Kottesgade 6-8 i M304 kl. 17-19. Fra bestyrelsen deltog: Kristian Grønbæk Andersen (formand), Steen Møller

Læs mere

Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 klokken Mødet afholdes i mødelokalet på VUC i Holstebro, Vald. Poulsens Vej 8.

Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 klokken Mødet afholdes i mødelokalet på VUC i Holstebro, Vald. Poulsens Vej 8. Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 klokken 15.00 17.00 Mødet afholdes i mødelokalet på VUC i Holstebro, Vald. Poulsens Vej 8. 1. Godkendelse af referat 2. Bestyrelsesvederlag Bestyrelsen

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU) mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Københavns VUC vedrørende forberedende voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 og danner rammen om parternes

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium onsdag den 2. september 2015 kl. 16.00 19.00

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium onsdag den 2. september 2015 kl. 16.00 19.00 Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium onsdag den 2. september 2015 kl. 16.00 19.00 Afbud: Ingen. Uddannelsesleder Hans Henrik Danielsen deltager under dagsordenens punkt 13 Administrativ leder

Læs mere

mandag den 16. april 2007 kl. 16.00 i konferencelokalet.

mandag den 16. april 2007 kl. 16.00 i konferencelokalet. Brorsonsvej 2, 7400 Herning Tlf:........ 96 27 62 00 Fax:........ 97 12 97 25 herninghfogvuc@herninghfogvuc.dk www.herninghfogvuc.dk 27. februar 2008 Sagsbehandler: Brorsonsvej 2, 7400 Herning Tlf:........

Læs mere

FOF- Herning har ikke ønsket deltagelse. Begrundelse at de ikke har aktivitet i området.

FOF- Herning har ikke ønsket deltagelse. Begrundelse at de ikke har aktivitet i området. Referat af møde i uddannelsesudvalget ved VUC Ringkøbing Skjern d. 9. januar kl. 14.00 på VUC i Skjern, Skolebyen 5. Referat = kursiv Til stede: Viktor Jensen, Susan Bruun, Poul Erik Delfs, Ivan Thomsen,

Læs mere

Bilag 1. Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium

Bilag 1. Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Bilag 1 Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Onsdag d. 8 juni kl. 16.00 ca. 17.30 Deltagere: Susan Vonsild, Kirsten Bundgaard, Leon Sebbelin, Adam Dam, Lærke 2a, Steen Madsen, Peter Hansen,

Læs mere

Bjarne Wahlgren, Leif Luxhøj Pedersen, Sivan Gülen (kursistrepræsentant), Inge Voller (uddannelseschef), René Bamberger (HR-chef)

Bjarne Wahlgren, Leif Luxhøj Pedersen, Sivan Gülen (kursistrepræsentant), Inge Voller (uddannelseschef), René Bamberger (HR-chef) Til stede: Afbud: Andre deltagere: Gregers Christensen, Thorkild Baltzer, Peter Kay Mortensen, Nedim Yasar (kursistrepræsentant), Anette Holm (medarbejderrepræsentant), Niels Humble (medarbejderrepræsentant,

Læs mere

Dagsorden: 1) Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer Ane Brødsgaard og Line Dreyer

Dagsorden: 1) Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer Ane Brødsgaard og Line Dreyer Referat af bestyrelsens møde tirsdag den 29. marts 2011 Til stede: Afbud: Jan Halle (JH), Lone Ryg Olsen (LRO) Jonna Fonnesbæk Hansen (JF), Preben Sørensen (PS), Lars Ole Vestergaard (LOV), Nils Henrik

Læs mere

2. Godkendelse af budget 2013 Bilag vedlagt. 3. Drøftelse af ændringer i hf tilbudsplanen 13/14 Bilag vedlagt.

2. Godkendelse af budget 2013 Bilag vedlagt. 3. Drøftelse af ændringer i hf tilbudsplanen 13/14 Bilag vedlagt. Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 12. december klokken 15.00 18.00 i mødelokalet på VUC i Holstebro. Der serveres en let traktement klokken 17.00. Afbud: Asbjørn Heide Holstebro den 5. december 2012

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 07. september 2015, lokale 4202

Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 07. september 2015, lokale 4202 Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 07. september 2015, lokale 4202 Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Lisbeth Harsvik, Klaus Markussen, kursistrådsrepræsentant med stemmeret:

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 12. juni 2013 kl. 16.30 19.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup, Britta Magnussen, Helle Lundgreen,

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 8. juni 2010 kl. 16.00 i konferencelokalet. 1. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. (driftsoverenskomstpart) Kolding HF & VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. (driftsoverenskomstpart) Kolding HF & VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU) Driftsoverenskomst mellem (driftsoverenskomstpart) og Kolding HF & VUC vedrørende forberedende voksenundervisning (FVU) Kolding HF & VUC Juni 2012 1 Nærværende overenskomsten danner rammen om parternes

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

Dagsorden: Bestyrelsesformanden bød velkommen til nyt bestyrelsesmedlem for kursisterne, Jon Maribo Jensen.

Dagsorden: Bestyrelsesformanden bød velkommen til nyt bestyrelsesmedlem for kursisterne, Jon Maribo Jensen. Referat af bestyrelsesmøde for Herning HF og VUC tirsdag den 8. september 2009 kl. 16.00 i konferencelokalet. I mødet deltog: Willy Grøn, Nils Hedegaard (punkterne 3,4 og 9), Carsten Kissmeyer, Torben

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug til 31. juli 2014

Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug til 31. juli 2014 Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug. 13 til 31. juli 14 FORMÅL Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter

Læs mere

Hanne Frederiksen (HF) (repr. for Hillerød Kommunes skolesektor) Frants Stentzer (FR). (repr. for elevrådet)

Hanne Frederiksen (HF) (repr. for Hillerød Kommunes skolesektor) Frants Stentzer (FR). (repr. for elevrådet) Mødets dagsorden: 1. Gennemgang af årsregnskabet for 2010 ved revisor (bilag A) 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 30. september (bilag B) 3. Godkendelse af dagsorden. 4. Meddelelser 5.

Læs mere

Kombinationsskoler 2007 2008 2009

Kombinationsskoler 2007 2008 2009 Analyse og prognose foretaget ud fra uddrag af sektorregnskaber 2009, udgivet af Undervisningsministeriet, sammenligning mellem Danske Erhvervsskolers institutioner og almene gymnasier Undervisningsministeriet

Læs mere

Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00-18.00

Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00-18.00 22. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 0. Valg af nyt bestyrelsesmedlem 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 7. december 2010

Læs mere

Rektors resultatkontrakt Basisramme. Udviklingsstrategi 60%

Rektors resultatkontrakt Basisramme. Udviklingsstrategi 60% Rektors resultatkontrakt 2017-18 Basisramme Udviklingsstrategi 2016-2020: Udvikling af nye undervisnings former med henblik på elevernes læring 1. Logistik og styring Den særlige udviklingsindsats for

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Kolding HF & VUC. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Kolding HF & VUC. vedrørende. ordblindeundervisning Driftsoverenskomst mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Kolding HF & VUC vedrørende ordblindeundervisning Kolding HF & VUC Juni 2012 Side 1 Nærværende overenskomsten danner rammen om parternes rettigheder

Læs mere

1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 21. marts 2013.

1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 21. marts 2013. Pkt. nr. 1. Overskrift: Protokol 1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 21. marts 2013. Referatet blev godkendt. Ingen Referat af bestyrelsesmødet 21/3 2013. Pkt. nr. 2. Overskrift:

Læs mere

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium mandag den 4. februar kl

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium mandag den 4. februar kl Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium mandag den 4. februar kl. 16.00 19.00 Afbud: Helle Lindkvist Kjeldsen, Anne Marie Illum, Viggo Norn, Patrick Strunge Andersen. Arne Kjær ledte mødets

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 17.juni 2015 Tid: kl. 16 Sted: rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Dorte Merete Juel Hansen Musa Kekec Birgitte Lind Thomas Borum Reuss

Læs mere

Bjarne Wahlgren, Thorkild Baltzer, Peter Kay Mortensen, Gregers Christensen, og Anne Sørensen (rektor)

Bjarne Wahlgren, Thorkild Baltzer, Peter Kay Mortensen, Gregers Christensen, og Anne Sørensen (rektor) Til stede: Afbud: Bjarne Wahlgren, Thorkild Baltzer, Peter Kay Mortensen, Gregers Christensen, Niels Humble (medarbejderrepræsentant), Anette Holm (medarbejderrepræsentant), Inge Voller (vicerektor), René

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde 40 for VUC Djursland den 230315 kl. 15.00 18.00 på Nytorv 9, Grenaa. Indholdsfortegnelse

Referat til bestyrelsesmøde 40 for VUC Djursland den 230315 kl. 15.00 18.00 på Nytorv 9, Grenaa. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Referat... 2 2 Godkendelse af regnskab 2014... 2 3 Konsolidering og bygningsstrategi. LUKKET... 2 4 Personale. LUKKET... 2 5 Overenskomst OK13. LUKKET... 2 6 Ændringer i tilstedeværelse...

Læs mere

Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2016 til den 31. juli 2017

Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2016 til den 31. juli 2017 Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2016 til den 31. juli 2017 Kontraktens parter og gyldighedsperiode Resultatlønskontrakten er udarbejdet med baggrund i bemyndigelse fra Ministeriet for Børn

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde mandag den 15. september 2014, kl. 17.00 19.00. Til stede: Astrid Dahl, formand Simone Wrona, kursistrådet Marc Gustavsen, kursistrådet Bjarne Andersen,

Læs mere

Delegationsplan vedr. ledelsesansvar på Thy-Mors HF & VUC

Delegationsplan vedr. ledelsesansvar på Thy-Mors HF & VUC Thisted, den 11. oktober 2016 Delegationsplan vedr. ledelsesansvar på Thy-Mors HF & VUC Ledelsen består af rektor Jens Otto Madsen (MA), vicerektor Erik Dose Hvid (EH), avu-uddannelseschef Kirsten Torp

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 29. august 2013

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 29. august 2013 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 29. august 2013 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole onsdag den 18. juni 2014 kl i lok. C 38.

Referat af bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole onsdag den 18. juni 2014 kl i lok. C 38. Referat af bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole onsdag den 18. juni 2014 kl. 15.00 18.00 i lok. C 38. Til stede: Ole Daneved (OD, rektor), Torben Bjerring (TB, vicerektor), Birthe Friis Mortensen (BFM),

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 3 Referat 2.10.2014 Kl. 16:00-19:00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Afbud: Deltagere: Carlsbergvej 34, Hillerød, Mødelokale,

Læs mere

Opgaver MA EH VIS KTO KJE

Opgaver MA EH VIS KTO KJE Thisted, 1. august 2014 Delegationsplan vedr. ledelsesansvar på Thy-Mors HF & VUC Ledelsen består af rektor Jens Otto Madsen (MA), vicerektor Erik Dose Hvid (EH), økonomi- og administrationschef Kirsten

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.juni 2012 Tid: kl. 16 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Niels Erik Parbst Charlotte Broen Christensen Birgitte Lind Andreas

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Christian Jeppesen (Deltog fra kl. 15.00) Steen Colberg Jensen Michael

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 10. juni 2014 kl. 16.00 i konferencelokalet Dagsorden: Pkt. 1 Pkt. 2 Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Referat af møde i VUF s bestyrelse mandag den 10. december kl

Referat af møde i VUF s bestyrelse mandag den 10. december kl Referat af møde i VUF s bestyrelse mandag den 10. december kl. 8.00-10.00 Til stede: Thøger Johnsen, formand Vagn Bech, næstformand udpeget af Dansk Industri Andreas Kvist Bacher, medlem udpeget af Danske

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde 10.6.2015

Referat fra bestyrelsesmøde 10.6.2015 fra bestyrelsesmøde 10.6.2015 Deltagere: Lars Bang (LB) Dan Skovgaard Larsen (DS) Knud Vestergaard Nielsen (KN) Susanne Markussen (SM) Henrik Mikkelsen (HM) Henrik Nygaard (NY) Louise Bak (LO) Torben Bugge

Læs mere

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet.

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. december 2014 Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Telefax 7248 2805 Dato 18. december

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877 Bestyrelsesmøde onsdag d. 21. marts 2012 kl. 16.30 19.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup, Britta

Læs mere

Referat fra ekstra bestyrelsesmøde tirsdag den 1. oktober 2013 kl

Referat fra ekstra bestyrelsesmøde tirsdag den 1. oktober 2013 kl Referat fra ekstra bestyrelsesmøde tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 19-21 Deltagere: David Møller (DM) form. Lars Bang (LB) - næstform Susanne Markussen (SM) Kim Kristensen (KK) Sebastian Torst Iversen

Læs mere

Til alle godkendte AMU udbydere samt institutioner, der udbyder almene

Til alle godkendte AMU udbydere samt institutioner, der udbyder almene Til alle godkendte AMU udbydere samt institutioner, der udbyder almene voksenuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302

Læs mere

Institutioner, der udbyder almene voksenuddannelser Lederforeningen for VUC. 21. januar 2011 Sags nr.: H.031

Institutioner, der udbyder almene voksenuddannelser Lederforeningen for VUC. 21. januar 2011 Sags nr.: H.031 Institutioner, der udbyder almene voksenuddannelser Lederforeningen for VUC Økonomi- og koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde 11.06.2014 kl. 18.00 20.00

Referat fra bestyrelsesmøde 11.06.2014 kl. 18.00 20.00 fra bestyrelsesmøde 11.06.2014 kl. 18.00 20.00 Deltagere: Lars Bang (LB) Dan Skovgaard Larsen (DS) Knud Vestergaard Nielsen (KV) Susanne Markussen (SM) Sebastian Torst Iversen (SI) Henrik Mikkelsen (HM)

Læs mere

OK13, skoleøkonomi og efterspørgsel på arbejdskraft

OK13, skoleøkonomi og efterspørgsel på arbejdskraft OK13, skoleøkonomi og efterspørgsel på arbejdskraft Indhold Forhistorie... 1 Skolernes økonomi... 1 Antal pensioneringer/antal elever... 3 Bekendtgørelsesændringer... 4 Den nye overenskomst... 5 Konklusion...

Læs mere

Bestyrelsen ved HF & VUC FYN. 20. april 2015. Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015.

Bestyrelsen ved HF & VUC FYN. 20. april 2015. Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015. Bestyrelsen ved HF & VUC FYN 20. april 2015 Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015. Fra bestyrelsen deltog: Kristian Grønbæk Andersen (formand), Poul Skov Dahl, Anne Jensen, Jens Mejer Pedersen,

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) TH. LANGS HF & VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) TH. LANGS HF & VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU) Driftsoverenskomst mellem XX (driftsoverenskomstpart) og vedrørende forberedende voksenundervisning (FVU) Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende administrative vejledning danner

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 2. oktober 2014 kl

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 2. oktober 2014 kl Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Christian Jørgensen Angela Kühl Jensen Anne-Mette Holm Sørensen Karsten Uno Petersen Anette Byriel Andersen

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.januar 2010 Tid: kl. 17 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Flemming Krogh Preben Busch Michael Krautwald-Rasmussen Charlotte

Læs mere

Dagsorden til VUC bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 klokken Mødet foregår på VUC i Holstebro, Valdemar Poulsens Vej 8.

Dagsorden til VUC bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 klokken Mødet foregår på VUC i Holstebro, Valdemar Poulsens Vej 8. Dagsorden til VUC bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 klokken 17.00 19.00. Mødet foregår på VUC i Holstebro, Valdemar Poulsens Vej 8. Vi serverer lidt smørrebrød ca. 18.30. Holstebro den 22. maj 2014 1. Valg

Læs mere