Rapport. Undersøgelse af effekt af rottespærre i Bornholms Regionskommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport. Undersøgelse af effekt af rottespærre i Bornholms Regionskommune"

Transkript

1 Rapport Undersøgelse af effekt af rottespærre i Bornholms Regionskommune Marts 2006

2 Indholdsfortegnelse 1. Resumé 2. Indledning 3. Rotter og spildevandssystemer 4. Formål med undersøgelsen 5. Beskrivelse af rottespærrer 5.1 Wavin rottespærre (indsatsmodel til lige gennemløb) 5.2 Rense- og inspektionsbrønd med rottespærre, TJ, model (vandlåsmodel) 5. 3 Rense- og inspektionsbrønd med rottespærre, TJ-brønd med Rottespærre 6. Beskrivelse af undersøgelsesmetode 7. Resultat af undersøgelse 8. Konklusion Bilag 1 bilag 4 1. Resumé Bornholms Regionskommune har flere steder i kommunen installeret rottespærrer i samlebrøndene. Rottespærrerne hvoraf der er 3 forskellige typer er opsat ud for den enkelte ejendom og på ledninger, hvorpå der er tilsluttet spildevand fra flere ejendomme. De udvalgte områder fremgår af bilag 1. Undersøgelsen har haft til formål at afklare, hvorvidt de opsatte rottespærrer effektivt kan forhindre rotter i at trænge ind i og videre op i den enkelte ejendoms spildevandsanlæg. Rottespærrerne er placeret i brøndene i tilknytning til de enkelte ejendomme eller installeret på en ledninger, som afleder vand fra flere ejendomme. For at kunne afgøre om rottespærrerne er effektive, er der nedhængt kloakblokke i brøndene ud for de enkelte ejendomme. Eventuelle rotter vil erfaringsmæssigt blive tiltrukket af blokkene, hvis de kan komme til dem. Blokkene er i de fleste tilfælde ophængt i brøndene bag ved de opstillede rottespærre. Hvis rottespærren ikke har fungeret effektivt, vil blokken vise tegn på rottegnav eller være helt ædt. Undersøgelsen viser, at rotterne i de i alt 71 udvalgte og undersøgte brønde ikke har kunnet forcere rottespærrerne. Det gælder både rottespærrerne ved de enkelte ejendomme og de spærrer, hvortil der er tilknyttet et større spildevandsmæssigt opland.

3 2. Indledning Denne rapport er bestilt af Bornholms Regionskommune, Forsyningsenheden og udarbejdet af Barslund Skadedyrskontrol og Peter Weile, Miljøstyrelsens konsulent i rottebekæmpelse. Det praktiske arbejde med gennemførelse af undersøgelsen er foretaget af Barslund Skadedyrskontrol. Miljøstyrelsens konsulent har været rådgivende og tilsynsførende på projektet. Undersøgelse er foretaget i perioden 25. oktober 2005 til 31. januar Rotter og spildevandssystemer Den brune rotte (Rattus norvegicus) opholder sig i byområder hovedsagelig i kloakker og stikledninger. Her finder rotten både vand, føde og skjulesteder. På vores breddegrader er det udelukkende den brune rotte, der kan leve i kloakken. Husrotten Rattus rattus, der i øvrigt er sjælden i Danmark, lever således ikke i spildevandssystemerne. Når der i det følgende tales om rotter, er det således udelukkende den brune rotte, der tænkes på. Rotter er notoriske smittebærere af en lang række alvorlige sygdomme, der kan overføres til både mennesker og husdyr. Når rotter i deres jagt på egnede opholdssteder gnaver og graver sig ud af kloaksystemerne fører det ofte til, at rotterne trænger op i vores boliger. Rotterne kan ødelægge inventar, el installationer og isolering. Værre er, at rotterne fører smitsomme bakterier, vira og parasitter med sig, der kan overføres til mennesker. Den enkelte grundejer, privat som kommunal, har ifølge loven pligt til at sikre og renholde sin ejendom, herunder afløbssystemerne, så rotters levemuligheder begrænses mest muligt. Sikring af afløbssystemer medfører, at de skal være intakte og tætte, så rotterne får sværere ved at trænge ud i jorden og op til overfladen. I hovedparten af danske parcelhuse er der hverken i brønd eller stikledninger foretaget sikring mod rotter. Normalt anses intakte ledninger af plast for at være sikre mod rotter, men erfaringsmæssigt er dette langtfra tilfældet. En måde at sikre et parcelhus kan således være at installere en rottespærre i skelbrønden eller i hovedledningen. En række forskellige typer af rottespærrer findes i dag på markedet. Rottespærrerne er alle VA-godkendt. Et led i VA godkendelsen var bl.a. at rottespærrerne skulle kunne modstå vedvarende rotteangreb.

4 4. Formål med undersøgelsen Bornholms Regionskommunes kloakforsyning har i samarbejde med regionskommunens Natur og Miljø udarbejdet retningslinier for rottebekæmpelsen i kommunen, dels i det åbne land dels i byerne i forbindelse med kloakrottebekæmpelse. Regionskommunens spildevandsplan indeholder nu retningslinier for bekæmpelsen af rotter med bl.a. ønsker om grundlæggende undersøgelser af, hvilke tiltag der er mest effektive, og som giver de færreste miljømæssige gener. Der er således i spildevandsplanen indarbejdet en målsætning om etablering af rottespærrer i forbindelse med detailkloakeringen. Både forud for og efter regionskommunens tilblivelse er der etableret rottespærrer forskellige steder i kloaknettet på Bornholm. En af rottespærrerne - vandlåsmodellen blev installeret allerede i 1990 og har således fungeret i ca. 15 år. Rottespærrerne skal ses som et forsøg på at begrænse den miljømæssige effekt af rottebekæmpelsen. Traditionelt forebygges og bekæmpes rotter i kloakkerne ved hjælp af giftblokke, der sænkes ned i brøndene i hovedkloakker og stikledninger. Midlerne, som anvendes, er antikoagulerende, d.v.s. blodfortyndende stoffer, der medfører at rotterne dør af indre blødninger. Der anvendes flere forskellige aktivstoffer, men det mest almindelige er bromadiolon, et for rotter forholdsvis giftigt middel med en LD 50 på 0,5 mg/kg (oral- rotte). Kloakrotter der har spist giften dør sædvanligvis efter 4-6 dage, og såvel døde rotter som eventuelle giftrester skylles ud med spildevandet og havner på renseanlægget. Formentlig ender aktivstoffet i recipienten. Den miljømæssige effekt af de antikoagulerende stoffer i vandmiljøet kendes ikke i detaljer, men videnskabelige forsøg med aktivstofferne har vist skadelige effekter på en række vandlevende organismer. Der er derfor også i denne sammenhæng god grund til at forsøge at begrænse anvendelsen af antikoagulanter mest mulig. Bornholms Regionskommune har derfor besluttet at undersøge effekten af de 3 forskellige typer af kloakspærrer, der er installeret rundt om i regionskommunen, og som nu har været i funktion i en årrække. Regionskommunen har dels ønsket at få undersøgt rottespærrernes evne til at holde rotter ude af stikledninger i private beboelser, dels hvor mange ejendomme det er muligt via sektionering - at koble på et spildevandssystem med rottespærrer. Samtidig har installation af rottespærrerne haft til hensigt at begrænse Den miljømæssige effekt af kloakrottebekæmpelsen samt forebygge skader på kloaknettet.

5 5. Beskrivelse af rottespærrer 5.1 Wavin rottespærre (indsatsmodel til lige gennemløb) Rottespærren er udført af rustfrit stål og består af en U-formet profil, der passer i en Wavin ø 315 og ø 425 mm rense- og inspektionsbrønd type 1, dimension 110, 160 og 200 mm. På en tværakse er ophængt 2 klapper, en stor og en lille, som spærrer for rotter. Klapperne tillader passage af mindre vandstrømme, men åbner ved større vandstrømme eller emner. Se bilag Rense- og inspektionsbrønd med rottespærre, TJ, model (vandlåsmodel) Rense- og inspektionsbrønd med indbygget rottespærre som består af fabriksfremstillet glasfibertragt for tilslutning af PVC-rør. Glasfibertragten forsynes med ø 425 mm PVC korrugeret opføringsrør. Glasfibertragtens afløbsledning er udformet som vandlås, der er forsynet med 45 o skrå ø 110 mm udluftningsledning ført til brøndens opføringsrør. Udluftningsledningen afsluttes med rist i opføringsrøret. Udluftningsledningen kan evt. anvendes som spuleledning for efterfølgende spildevandsledning. På rottespærredækslet der monteres øverst i glasfibertragten er monteret bevægelig rustfri stålkontraplade for afspærring af rottetilgang fra vandlåssiden. Tilslutningsdimensioner på glasfibertragten kan være ø 160 mm, ø 200 mm 0g ø 250 mm. Se bilag Rense- og inspektionsbrønd med rottespærre, TJ-brønd med rottespærre Rense- og inspektionsbrønd med indbygget rottespærre, som består af 3 enkeltdele, en bunddel med en spidsende for afløb, en brøndoverdel med spidsende for tilløb og muffe for et ø 425 korrugeret opføringsrør samt et dæksel med to rustfri håndtag. Til dækslets underside er fastgjort en hængslet rustfri stålplade, der lukker for indløbet til overdelen. Brøndens bunddel, overdel og dæksel er udført af PEH (polyethylen). Opføringsrøret er af PVC. Tætningsringe er af gummi. Metaldele er alle af rustfrit stål. Brønden er forsynet med spidsender beregnet for tilslutning af tilløb og afløb af 160 mm plastrør. Opføringsrøret er korrugeret rør med største indvendige diameter ca. 475 mm og mindste indvendige diameter ca. 425 mm, fabrikat Wavin. Se bilag 4

6 6. Beskrivelse af undersøgelsesmetode Med henblik på at undersøge rottespærrernes effekt er der hængt kloakblokke ned i brønde i udvalgte områder i regionskommunen. Blokkene er paraffinerede ædeblokke med diverse kornprodukter omkranset af et paprør. Erfaringsmæssigt bliver sådanne giftblokke godt accepteret at rotterne, hvilket er årsagen til, at der er anvendt giftblokke og ikke ugiftige indikatorblokke. Herved sikrer man, at der opnås så effektivt et testresultat som muligt. De anvendte kloakblokke i forsøget er blokke indeholdende aktivstoffet bromadiolon i koncentrationen 0,005 %. Blokkene har en metaltråd formet som et øje indstøbt i paraffinen, således at fæste er mulig. Områderne hvor blokkene er nedhængt fremgår af bilag 1. Udvælgelsen er foretaget af Bornholms Regionskommune og er koncentreret om de steder, hvor rottespærrer er etableret i offentlig vej. Rottespærrerne kan enten være placeret enkeltvis ud for den pågældende parcel eller på det offentlige kloaknet således, at rottespærren afgrænser/sektionerer et helt spildevandsområde med flere parceller tilknyttet. Blokkene er de fleste steder nedhængt i (køkken)brønden inde på den enkelte parcel (vis á vis en rottespærre ude i det offentlige net), men i enkelte tilfælde, hvor der ikke har eksisteret en (køkken) brønd, eller denne ikke har været tilgængelig, er blokken ophængt i brønden oven over rottespærren ude i vejen. Ophængningen er sket ved at slå et søm ind i brøndvæggen, hvorpå der er bundet en nylonline, som fæstnes på kloakblokkens øje. Der er i alt nedhængt blokke i 71 brønde. Blokkene er nedhængt i brøndene den 25. og 26. oktober Herefter er blokkene undersøgt for eventuelle begnavninger den 28. og 29. oktober, den 17. november samt den 1. december Afsluttende undersøgelse er foretaget den 30. og 31. januar Resultat af undersøgelse Som det fremgår af afsnit 6 er samtlige brønde blevet kontrolleret i alt 5 gange. Kloakblokkenes udformning gør en visuel undersøgelse af dem forholdsvis let. Når rotter gnaver i blokkene sker det som oftest til at starte med i paprøret enten for neden eller for oven. Desuden er paraffinen med til at lette identifikationen af eventuelle ædeforsøg fra rotternes side, idet tandmærker tydelig ses i det bløde materiale.

7 De opsatte rottespærrer har haft til formål dels at sikre den enkelte ejendom, dels at sikre flere ejendomme. Hvor det sidste er tilfældet, er rottespærren blevet placeret strategisk på hovedledningen, således at eventuelle rotter har skullet forcere denne ene rottespærre for at få adgang til i de private stik opstrøms i spildevandssystemet. Brønde, der har til formål at sikre flere ejendomme, er placeret følgende steder: Bokulvej og Holkavej i Gudhjem, Gottegade i Sandvig og Gilbertstræde i Sandkås. Alle øvrige ejendomme i undersøgelsen har alle haft hver deres rottespærre opsat i brønden ud for ejendommen. Undersøgelsen viser, at i hovedparten af de i alt 71undersøgte brønde har der ikke været tegn på rotter. I nogle få tilfælde var nogle af blokkene ved sidste kontrol væk, ligesom enkelte af ejendommene ikke kunne kontrolleres p.g.a. manglende adgang. (se bilag 1). Da rotter er robuste og muskuløse gnavere har de normalt ingen problemer med at slæbe en kloakblok væk, hvis det lykkes dem at vriste den løs af ophænget. Det er dog næppe sandsynligt, at det er tilfældet her, idet der i så fald skulle have været tegn på rotteaktivitet ved de foregående check, hvad der ikke har været. Den manglende adgang til visse af brøndene kan teoretisk set betyde, at der i nogle få tilfælde vil have været rotteaktivitet at spore i brøndene. Men da antallet af disse brønde er meget begrænset, har det ikke den store betydning for undersøgelsens overordnede konklusion. Det faktum at der ikke har kunnet spores rotteaktivitet i hovedparten af brøndene kan skyldes to årsager. Enten er rottespærrerne effektive, eller også har der ikke været rotter i de undersøgte afsnit. Ud fra almindelig erfaring med rotter og afløbssystemer, herunder skaderne på dem, er det sidste ikke sandsynligt. I langt de fleste stikledninger vil der fra tid til anden optræde rotter. Derudover har Bornholms Regionskommune oplyst, at rottespærrerne alle er opsat i områder, hvor man forud for opsætningen har haft problemer med rotter. 8. Konklusion Resultatet af undersøgelsen viser, at de opsatte rottespærrer har virket efter hensigten: Rotterne er effektivt blevet holdt væk fra stikkene i de private boliger, som rottespærrerne dækker. Det gælder både rottespærrer, der enkeltvis har sikret en ejendom og de, der har været opsat på en hovedledning med flere stikledninger tilknyttet. Der er ingen forskel i effektivitet mellem de tre typer af rottespærre og alle på nær én ( Rosengade 6, Rønne) - synes tillige at have fungeret uden, at det har ledt til opstuvninger el. lign. Man skal dog være opmærksom på to forhold med hensyn til spærrernes effektivitet for større afsnit med flere parceller tilknyttet. For det første kan det anbefales at foretage en effektiv kloakrottebekæmpelse i forbindelse med rottespærrens etablering. Hvis ikke det sker, kan det tænkes, at afsnittet er stort nok til at tilvejebringe så megen føde og så mange opholdsmuligheder for rotterne, at de forbliver i afsnittet, og så er man lige vidt. For det andet skal man huske på, at rotterne i nogle tilfælde er gode til at finde eksisterende sprækker og lækager i afløbssystemerne. Når rotterne kommer op til overfladen er de en følge af de fejl og mangler, som systemet har, og som man næppe uden rotternes hjælp ellers ville være blevet opmærksom på. Man bør derfor sikre, at kloakafsnittet er nøje undersøgt med TV inspektion eller røgprøve, inden afspærringen sker. Hvis ikke, lukkes afsnittet af, og man vil ikke have mulighed for senere hen at få sådanne meddelelser fra dybet.

8 Endelig skal det nævnes, at undersøgelsen ikke afgør, hvor stort et antal ejendomme det er muligt at tilslutte en ledning med rottespærre. I undersøgelsen har der maksimalt været 8 ejendomme tilkoblet rottespærren, og dette antal har ikke voldt problemer. Man skal formentlig være varsom med at tilslutte alt for mange ejendomme, da dette vil medføre øgede vandmængder og ikke mindst øget forekomst af fremmedlegemer, der kan sætte sig fast i rottespærren og skabe opstuvninger i systemet.

9 Bilag 1 Byer med brønde med rottespærrer: Sandkås Allinge-Sandvig Gudhjem Nexø Aakirkeby Rønne Sandkås: Gilbertstræde/nr. Blok nedhængt Tegn på rotter 7* + Ingen 5* + Ingen 3* + Ingen 2* + Ingen Brøndtype: Dan Hill plastmodel, 35 cm højdeforskel mellem indløb og udløb *) Ved besigtigelsen sidste gang den 30. januar 2006 kunne brøndene ikke findes p.g.a. sne. Allinge-Sandvig Pilegade/nr. Blok nedhængt Tegn på rotter 2 + Ingen 1 + Ingen 3 +I Ingen 6 + Ingen 5 + Ingen Brøndtype: Vandlåsmodel

10 Havnen /stræde mel. Blok nedhængt Tegn på rotter Sverigesvej og Havnegade 1 + Ingen 2* + Ingen 3 + Ingen Brøndtype: Vandlåsmodel *) Ved besigtigelsen den 30. januar 2006 var blok og ophængstråd væk. Havnegade/nr. Blok nedhængt Tegn på rotter 21 + Ingen 19 + Ingen 15 + Ingen 13 + Ingen 11 + Ingen 7 A + Ingen 5 + Ingen 3 + Ingen 1A + Ingen Brøndtype: Vandlåsmodel Lavendelstræde Blok nedhængt Tegn på rotter 1* + Ingen 2** + Ingen Brøndtype: Vandlåsmodel *) Ved besigtigelsen den 30. januar 2006 kunne brønden ikke besigtiges p.g.a. holdende bil **) Ved besigtigelsen den 30. januar 2006 var blok og ophængstråd væk. Vinkelstræde Blok nedhængt Tegn på rotter 1* + Ingen *) Ved besigtigelsen den 30. januar 2006 var blok og ophængstråd væk.

11 Posttorvet/nr. Blok nedhængt Tegn på rotter 5 + Ingen Apotek + Ingen Brøndtype: Vandlåsmodel Gottegade Blok nedhængt Tegn på rotter 15 + Ingen 13 + Ingen 11 + Ingen 7 + Ingen 5 + Ingen 3 + Ingen 1 + Ingen Brøndtype: Dan Hill plastmodel, 35 cm højdeforskel mellem indløb og udløb. Gudhjem: Bokulvej/nr. Blok nedhængt Tegn på rotter 2* + (over indsatsen) Ingen 4 + Ingen 3 + Ingen 5 + Ingen Brøndtype: Indsatsmodel til lige gennemløb *) Ved besigtigelsen den 30. januar 2006 kunne brønden ikke findes p.g.a. sne. Holkavej/nr. Blok nedhængt Tegn rotter 10 + Ingen 8 + Ingen 6 + Ingen 4* + Ingen 2 + Ingen Brødegade 33 + Ingen Brøndtype: Vandlåsmodel *) Ved besigtigelsen den 30. januar 2006 kunne brønden ikke findes p.g.a. sne.

12 NEXØ: HAVNEGADE/nr. Blok nedhængt Tegn på rotter 70 + Ingen 54 + Ingen 52 + Ingen 50 + Ingen 40* + Ingen 38 + Ingen 36 + Ingen I 34** + Ingen Brøndtype: Indsatsmodel til lige gennemløb *) Ved besigtigelsen den 30. januar 2006 kunne brønden ikke findes p.g.a. sne. **) Ved besigtigelsen den 30. januar 2006 kunne brønden ikke findes p.g.a. sne. Aakirkeby: Svanekegade/nr. Blok nedhængt Tegn på rotter 16 + (over indsatsen) Ingen Brandstation + (over indsatsen) Ingen Vandværk + Ingen 14 + Ingen 12 + Ingen 10 + Ingen 8* + Ingen 6 + Ingen 4 + Ingen 15 + (over indsatsen) Ingen 7 + (over indsatsen) Ingen 1 + (over indsatsen) Ingen Brøndtype: Indsatsmodel til lige gennemløb *) Ved besigtigelsen den 30. januar 2006 var blokken faldet ned i brønd

13 Rønne: Absalongade /nr Blok nedhængt Tegn på rotter 28 + Ingen 5 + Ingen (Check med Rune hvordan blokkene er ophængt) Brøndtype: Vandlåsmodel Rosengade/nr. Blok nedhængt Tegn på rotter 25 + Ingen 23* + Ingen 19** + Ingen 17 + Ingen 15*** + Ingen 13**** + Ingen 11 + Ingen 6***** + Ingen 3 + Ingen Brøndtype: Indsatsmodel til lige gennemløb *) Ved besigtigelsen den 31. januar 2006 var der aflåst ind til gård, hvor køkkenbrønden var placeret. **) Ved besigtigelsen den 31. januar 2006 var der aflåst ind til gård, hvor køkkenbrønden var placeret. ***) Ved besigtigelsen den 31. januar 2006 var blok væk.. ****) Ved besigtigelsen den 31. januar 2006 var der aflåst ind til gård, hvor køkkenbrønden var placeret. *****) Ved besigtigelsen den 31. januar 2006 var blok væk

14 Bilag 2 Wavin rottespærre (indsatsmodel til lige gennemløb)

15 Bilag 3 Rense- og inspektionsbrønd med rottespærre, TJ-model (vandlåsmodel)

16 Bilag 4 Rense- og inspektionsbrønd med rottespærre, TJ-brønd med rottespærre

Den fulde tekst i 7 og 37. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1)

Den fulde tekst i 7 og 37. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1) Den fulde tekst i 7 og 37 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1) Ifølge 7 skal Kommunalbestyrelsen som grundejer, hvor det er hensigtsmæssigt

Læs mere

Hvor og hvordan anvendes rottespærrer bedst? 25. november og 4. december 2014, Teknologisk Institut Peter Weile, Weile-Skadedyrsrådgivning

Hvor og hvordan anvendes rottespærrer bedst? 25. november og 4. december 2014, Teknologisk Institut Peter Weile, Weile-Skadedyrsrådgivning Hvor og hvordan anvendes rottespærrer bedst? 25. november og 4. december 2014, Teknologisk Institut Peter Weile, Weile- Skadedyrsrådgivning Disposition: 1) Hvad siger loven? 2) Investerer kommunerne i

Læs mere

Verdens bedste kloaksystem.

Verdens bedste kloaksystem. Verdens bedste kloaksystem. Ved brug af TJ-brønden kan kloaksystemerne rottesikres, og dermed holde meget længere. Dette, oplyste Teknologisk Instituts Centerleder Inge Faldager på Rotte-Temadagene 1996

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

rottespærre tx11 stopper rotterne før de GØr skade

rottespærre tx11 stopper rotterne før de GØr skade PRODUKTKATALOG rottespærre tx11 stopper rotterne før de GØr skade va-godkendt på teknologisk institut fra Ø100 til Ø250mm, også til strømpeforet rør i disse dimensioner Udført i rustfrit, bejdset stål

Læs mere

Vand i kælderen. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd

Vand i kælderen. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Vand i kælderen Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Forsyning Helsingør Spildevand A/S Februar 2011 Hvorfor denne information? Du er måske en af de 6500 grundejere i Helsingør Kommune, som har en kælder

Læs mere

Prøvning af rottespærre fabrikat PipeSec ApS

Prøvning af rottespærre fabrikat PipeSec ApS Prøvning af rottespærre fabrikat PipeSec ApS Prøvningsrapport Ordrenummer: 575387 Udført for: PipeSec ApS Nørregade 7B 1165 København K Att. Michael Rasmussen Emneord: Afløbssystemer, rottestop, rottespærre

Læs mere

Vand i kælderen kan undgås

Vand i kælderen kan undgås Vand i kælderen kan undgås Hvad kan du som grundejer gøre. Hvis der forekommer stuvning i det offentlige afløbssystem, kan den enkelte grundejer beskytte sin kælder mod indtrængende kloakvand på 3 måder:

Læs mere

Møde med Kloakmestre i Herning. Den 24. april 2013

Møde med Kloakmestre i Herning. Den 24. april 2013 Møde med Kloakmestre i Herning Den 24. april 2013 Indholdet af mødet i dag Dagsorden: Et par ord om Herning Vand Strategi for kloaksaneringen i Herning og betydning for den enkelte grundejer / ejendom

Læs mere

Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg?

Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg? Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg? Teknik & Miljø Hvad kan jeg forlange af kommunens rottebekæmper, når jeg har anmeldt rotter? Hvis du anmelder rotter til din kommunes Teknik & Miljø, bør det altid

Læs mere

Prøvning af rottespærre fabrikat H.F. Hansen Maskinfabrik ApS

Prøvning af rottespærre fabrikat H.F. Hansen Maskinfabrik ApS Prøvning af rottespærre fabrikat H.F. Hansen Maskinfabrik ApS Prøvningsrapport Sagsnummer: 252364 Udført for: H.F. Hansen Maskinfabrik ApS Elsenbakken 3 3600 Frederikssund Emneord: Afløbssystemer, rottestop,

Læs mere

Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg? Teknik & Miljø

Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg? Teknik & Miljø Bekæmpelse af Rotter - hvad gør jeg? Teknik & Miljø Hvad kan jeg forlange af kommunens rottebekæmper, når jeg har anmeldt rotter? Hvis du anmelder rotter til din kommunes Teknik & Miljø, bør det altid

Læs mere

ORDFORKLARING. Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Overløb. Faskine. Separering. Regnvandsledning. Fælleskloak. Spildevand. Skel. Ledninger.

ORDFORKLARING. Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Overløb. Faskine. Separering. Regnvandsledning. Fælleskloak. Spildevand. Skel. Ledninger. ORDFORKLARING Faskine. Overløb. Separering. En faskine er et hulrum i jorden, der fyldes med sten eller med præfabrikerede kassetter af plastik, der kan købes i byggemarkedet. Regnvandet fra taget føres

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune 2013-2015 Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund...3 Overordnede mål for rottebekæmpelsen...4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...5 Målelige

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? b Reparation b Rensning b Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt

Læs mere

Norddjurs Kommunes. Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015

Norddjurs Kommunes. Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015 Afdeling: Teknik og Miljø Dato: Februar 2013 TEKNIK OG MILJØ Norddjurs Kommunes Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10

Læs mere

Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts /9

Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts /9 Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts 2013 1/9 Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund... 3 Vision og mål... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen... 5 Målelige succeskriterier for rottebekæmpelse...

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? Reparation Rensning Ringe til hvem? Side Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? 2/3 Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af huset ligesom

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? 2/3 Å r h u s V a n d V i r k e r k l o a k k e n i k k e? 2 0 1 0 Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste

Læs mere

Notat. Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse. Handlingsplan for rottebekæmpelse

Notat. Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse. Handlingsplan for rottebekæmpelse Notat Vedrørende: Handlingsplan for rottebekæmpelse Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse Handlingsplan for rottebekæmpelse skal ifølge bekendtgørelsen som minimum indeholde: overordnede mål for

Læs mere

Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift

Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift 275.000 kg så meget gift lægges der hvert år ud for at bekæmpe rotter og mus. Giften holder skadedyrene nede, men har

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter. Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter. Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima 2016-2018 Handlingsplan for bekæmpelse af rotter Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 2 Status 3 Formål med handlingsplan..

Læs mere

Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg.

Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg. Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg. Teknisk Afdeling Oprettet den 25-09-2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 52.1 Spildevand... 2 Emne:52.11 Afløb

Læs mere

ROTTESPÆRre TX11. STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE

ROTTESPÆRre TX11. STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE Produktkatalog ROTTESPÆRre TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø250mm, også til strømpeforet rør i disse dimensioner Udført i rustfrit, bejdset stål

Læs mere

virker kloakken ikke?

virker kloakken ikke? virker kloakken ikke? KLOAKFORSYNINGEN Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet

Læs mere

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering Fuglebjerg Kommune Arløse By, kloakering Information om kloakeringen Ved Holger Hansen og Kenny Kragesand, Fuglebjerg Kommune samt Henrik Bjoljahn, EnviDan Dias nr. 1 Emner Baggrunden for kloakeringen,

Læs mere

Spildevandsårsmøde BR 15. Rottespærrer BR 15

Spildevandsårsmøde BR 15. Rottespærrer BR 15 Spildevandsårsmøde BR 15 BR 15.pdf Konsekvenser af BR15: Rottespærre i alle nye afløbsinstallationer Alle dræn skal pumpes. Alle installationer under terrændæk sikres mod opstuvning. Er alle materialer

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune Weile-Skadedyrsrådgivning November 2014 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Status på rotteområdet 4 Målsætning 5 Overordnede

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN

ROTTEHANDLINGSPLAN ROTTEHANDLINGSPLAN 2016-2018 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR 1 INDLEDNING... 3 2 STATUS PÅ ROTTEOMRÅDET... 3 2.1 TILDELTE RESSOURCER PÅ ROTTEOMRÅDET... 3 3 MÅLSÆTNING... 4 4 INDSATSOMRÅDER... 4 5 TILTAG

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse. Lolland Kommune Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade Maribo. Udarbejdet august 2016

Handlingsplan for rottebekæmpelse. Lolland Kommune Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade Maribo. Udarbejdet august 2016 ad Handlingsplan for rottebekæmpelse 2016-2018 Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade 7 4930 Maribo Udarbejdet august 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 3 2. Vision... 4 3. Mål...

Læs mere

VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Skelbrønd før kloakfornyelse 1 VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvad er en skelbrønd? > Tilskud til skelbrønd? > Fakta om skelbrønde nye veje for vandet 2 HVORFOR DENNE PJECE? INDHOLD 3 Du skal som grundejer

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig

Læs mere

Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke. Formand for Danske kloakmestre

Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke. Formand for Danske kloakmestre Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke Formand for Danske kloakmestre I menneskets fodspor, med store epidemier til følge. Alt hvad man tror man ved er forkert Hvorfor sætte en rotteforsinker?. De

Læs mere

HL Muffer danner en 100% tæt overgang mellem kloakrør i beton, ler og støbejern og pvc/pp.

HL Muffer danner en 100% tæt overgang mellem kloakrør i beton, ler og støbejern og pvc/pp. HL Muffer danner en 100% tæt overgang mellem kloakrør i beton, ler og støbejern og pvc/pp. EKSPANSIONSMUFFEN: Indvendig foring, der gør at kloakmesteren nemt og hurtigt løser opgaver f.eks. ind under sokler

Læs mere

Sikring mod oversvømmelse

Sikring mod oversvømmelse Sikring mod oversvømmelse 1 Nye definitioner i DS 432 i afsnit 4.6 Tilbageløbsstop: En anordning, der ved hjælp af en flyder lukker automatisk, således at der ikke kan strømme vand ind i afløbsinstallationen

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land NK-Forsyning A/S September 2013 Spildevand Din ejendom skal kloakeres Efter spildevandsplanen for Næstved Kommune skal flere landsbyer og ejendomme i det åbne land kloakeres.

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse

Handlingsplan for rottebekæmpelse Vej & Park Sagsbehandler: Sanne Kolding Johansen Handlingsplan for rottebekæmpelse Den 1. juli 2012 trådte en ny Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kraft. I henhold til denne nye

Læs mere

KLOAKHJÆLP REPARATION - RENSNING - GODE RÅD

KLOAKHJÆLP REPARATION - RENSNING - GODE RÅD KLOAKHJÆLP REPARATION - RENSNING - GODE RÅD DU EJER SELV EN DEL AF KLOAKSYSTEMET De færreste boligejere er klar over, at kloaksystemet faktisk er en del af boligen, ligesom fx døre og vinduer er det. Derfor

Læs mere

Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse

Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse Nr.33 - marts 212 Statistik om rottebekæmpelsen (Kildemateriale: De kommunale indberetninger om rottebekæmpelse) De danske kommuner har siden

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? Lejre Forsyning Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet

Læs mere

Prøvning af rottespærre fabrikat JAFO A.B.

Prøvning af rottespærre fabrikat JAFO A.B. Prøvning af rottespærre fabrikat JAFO A.B. Prøvningsrapport Sagsnummer: 338185 Udført for: JAFO A.B. Box 4056 SE-227 21, Lund Sverige Emneord: Afløbssystemer, rottestop, rottespærre Udført af: Teknologisk

Læs mere

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand Min rensebrønd er fuld af vand, så jeg må hellere ringe til Spildevand Sådan fungerer din kloak Lolland forsyning - spildevand Det er din kloak Når du ejer et hus, er alle kloakledninger på din grund din

Læs mere

Notat om effekt, funktionalitet, anvendelighed og økonomi i forbindelse med opsætning af rottespærrer i kloakker og stikledninger

Notat om effekt, funktionalitet, anvendelighed og økonomi i forbindelse med opsætning af rottespærrer i kloakker og stikledninger Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 215 Offentligt Den 31. januar 2012 /PW Notat om effekt, funktionalitet, anvendelighed og økonomi i forbindelse med opsætning af rottespærrer i kloakker og stikledninger

Læs mere

Afløbsledninger i isolering under gulv.

Afløbsledninger i isolering under gulv. Johs. Pedersen Afløbsledninger i isoleringslaget under gulv Acceptkriterier ved TV inspektion af afløbsledninger Dræning af bygværker mv. Status på rottesikring af afløbsinstallationer Det gode galleri

Læs mere

Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8

Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8 Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8 Side 1 af 8 Generelle bestemmelser Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger

Læs mere

Banketfald. Tåler trafiklast. Sikker installation. Fleksible muffer - 7,50º. Dokumenteret lang levetid. Wavin ø1000 TEGRA brønd

Banketfald. Tåler trafiklast. Sikker installation. Fleksible muffer - 7,50º. Dokumenteret lang levetid. Wavin ø1000 TEGRA brønd December December 20112007 Wavin ø1000 TEGRA brønd Banketfald Tåler trafiklast Sikker installation Fleksible muffer - 7,50º Dokumenteret lang levetid FLEKSIBEL RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND TIGRIS Solutions

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15 Vedtaget af byrådet den 2. april 2013 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL 3 3 SUCCESKRITERIER 3 4 STATUS

Læs mere

Drifts og vedligeholdelseshæfte

Drifts og vedligeholdelseshæfte Drifts og vedligeholdelseshæfte For at forebygge og undgå driftsforstyrrelser i Deres kloakinstallationer, bedes De gennemlæse dette drifts- og vedligeholdelseshæfte, grundigt. De kan herunder se, hvilke

Læs mere

Tætningssystemer - til rør og brønde af beton og plast

Tætningssystemer - til rør og brønde af beton og plast Tætningssystemer - til rør og brønde af beton og plast Holdbare samlinger Godkendte løsninger Bedre økonomi Den bedste løsning Ambolten 1 DK-6800 Varde Telefon: +45 7516 9029 Fax: +45 7516 9405 info@lauridsen-hi.dk

Læs mere

Sortiment Prisliste 2014 UPONOR INFRA A/S

Sortiment Prisliste 2014 UPONOR INFRA A/S Sortiment Prisliste 2014 UPONOR INFRA A/S Indhold Sortiment Prisliste Side Uponor Spildevandssystemer... 5-32 Uponor Brøndsystemer... 33-54 Uponor Regnvandssystemer... 55-72 Uponor Trykrørssystemer...

Læs mere

Rotterapport. Forundersøgelse. Journalnr.: ROK1-13-0315-1-2500 Adresse: slettet. Opstart dato: 15. marts 2013 Kunde: slettet

Rotterapport. Forundersøgelse. Journalnr.: ROK1-13-0315-1-2500 Adresse: slettet. Opstart dato: 15. marts 2013 Kunde: slettet Rotterapport Opstart dato: 15. marts 2013 Kunde: slettet Kontaktperson: slettet Første anmeldelses dato: 25. januar 2013 Kommune: København Navn: A/B slettet Tlf./mail: slettet Adresse: slettet, 2500 Valby

Læs mere

Rotteplan

Rotteplan Rotteplan 2016-2018 www.skive.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 FORMÅL... 2 3 KOMMUNEN... 2 4 BORGERNE... 2 5 LOVGRUNDLAG... 3 6 OVERORDNEDE MÅL FOR ROTTEBEKÆMPELSE FOR 2013-2015...

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Kloakken Din hverdag nu og i fremtiden Den er lige under os. TV-Inspektionsgruppen i Danmark informerer om kloakledningerne

Kloakken Din hverdag nu og i fremtiden Den er lige under os. TV-Inspektionsgruppen i Danmark informerer om kloakledningerne Kloakken Din hverdag nu og i fremtiden Den er lige under os TV-Inspektionsgruppen i Danmark informerer om kloakledningerne TV-Inspektionsgruppen består af TV-inspektionsfirmaer, der løbende kontrolleres

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

FOKUS PÅ GRØN OG INNOVATIV BEKÆMPELSE

FOKUS PÅ GRØN OG INNOVATIV BEKÆMPELSE BEKÆMPELSE FOKUS PÅ GRØN OG INNOVATIV BEKÆMPELSE Miljøet er i fokus når skadedyr skal bekæmpes. Det handler om at tage ansvar. Det handler om sikker håndtering af bekæmpelsen i forhold til miljøet. Lovgivningen

Læs mere

Retningslinjer. Dimensionering og drift af olieudskilleranlæg

Retningslinjer. Dimensionering og drift af olieudskilleranlæg Retningslinjer Dimensionering og drift af olieudskilleranlæg 2 Formål med retningslinjen Formålet med retningslinjen er at udskille benzin og olie fra afløbsvand, så det ikke efterfølgende giver problemer

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Kloakfornyelse i Ulstrup

Kloakfornyelse i Ulstrup Kloakfornyelse i Ulstrup Borgermøde 18. juni 2013 Program Præsentation og indledning Spildevandsplan 2013 Kloakfornyelse i Ulstrup Hvor langt er vi nået med undersøgelser og planlægning Hvad skal Favrskov

Læs mere

Vand i kælderen. nye veje for vandet

Vand i kælderen. nye veje for vandet Vand i kælderen 1 nye veje for vandet HVORFOR DENNE PJECE? INDHOLD 2 3 Du er måske en af de mange grundejere i Herning Kommune, som SPILDEVAND har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan

Læs mere

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 Hvad består projektet af? Hvad skal der skiftes/renoveres i de enkelte opgange? Udskiftning af vandforsyningsrør (stigstrenge) og afløbsrør (faldstammer) i ejendommen.

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

DU SKAL INSTALLERE EN SKELBRØND

DU SKAL INSTALLERE EN SKELBRØND HELST DU SKAL INSTALLERE EN SKELBRØND Ansvar Adgang Afhjælpning Værd at vide om skelbrønde? Hvorfor en skelbrønd? En skelbrønd bidrager til at det bliver lettere for både dig og os at: få hurtig adgang

Læs mere

Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006

Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006 Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006 Rottebekæmpelse i Furesø Kommune serviceydelser og strategi Nærværende dokument beskriver de overordnede principper for rottebekæmpelse i Furesø Kommune.

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter Handlingsplan for bekæmpelse af rotter 2016-2018. 1 Indledning Handlingsplanen er en videreførsel af handlingsplan 2013-2015, hvor det overordnede mål er at nedbringe antallet af rotter gennem en effektiv

Læs mere

Rottehandlingsplan Vejen Kommune

Rottehandlingsplan Vejen Kommune Rottehandlingsplan 2016-2018 Vejen Kommune Indhold; Rotter og handlingsplan... 3 Servicemål for den kommunale rottebekæmpelse i Vejen Kommune... 3 Fokusområder i handlingsplan 2016-2018... 3 Fokusområde

Læs mere

REGULATIV for TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE, SAMLETANKE M.M. på SPILDEVANDSANLÆG i NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV for TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE, SAMLETANKE M.M. på SPILDEVANDSANLÆG i NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV for TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE, SAMLETANKE M.M. på SPILDEVANDSANLÆG i NÆSTVED KOMMUNE INDLEDNING I henhold til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelsesloven kap.

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune 2013-2015 Indledning og baggrund Kommunalbestyrelsen skal som noget nyt udarbejde en handlingsplan for at forebygge og bekæmpe rotter i kommunen i henhold

Læs mere

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand?

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning også betegnet opstemning - i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger beskytte sin kælder mod indtrængende

Læs mere

a a r h u s V a n d V a n d i k æ l d e r e n 2 0 1 1

a a r h u s V a n d V a n d i k æ l d e r e n 2 0 1 1 Vand i kælderen 2/3 a a r h u s V a n d V a n d i k æ l d e r e n 2 0 1 1 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Aarhus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

Plan for forebyggelse og bekæmpelse

Plan for forebyggelse og bekæmpelse Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2014-2016 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag... 3 2. Status... 3 3. Mål... 6 4. Handleplan... 6 4.1. Udbedring af defekte kloakker og afløbsinstallationer...

Læs mere

Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej

Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej Borgermøde 10. oktober 2013 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal

Læs mere

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010 Vand i kælderen 2/3 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Århus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde sig over, at kælderen rummer store

Læs mere

EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI

EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI EN ROTTEPROBLEMFRI BY I 2015 2 3 Verdens miljømetropol I 2015 vil Københavns Kommune være kendt som verdens miljømetropol.

Læs mere

Vision 2060 for KE Afløb. Hvorfor en forsyning har brug for en vision

Vision 2060 for KE Afløb. Hvorfor en forsyning har brug for en vision Vision 2060 for KE Afløb Hvorfor en forsyning har brug for en vision Del 1 HVORFOR HAR KØBENHAVNS ENERGI BRUG FOR EN VISION FOR AFLØB? Fremtiden Vi står over for fire store udfordringer: Håndtering af

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse

Handlingsplan for rottebekæmpelse Handlingsplan for rottebekæmpelse 2013-2015 Indhold 1. Indledning lovgivning... 2 2. Overordnede mål for rottebekæmpelsen... 3 3. Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen... 4 4. Målelige succeskriterier

Læs mere

BREUM SEPARATKLOAKERING.

BREUM SEPARATKLOAKERING. BREUM SEPARATKLOAKERING. DAGSORDEN. Torsdag den 11. maj 2014, kl. 19.00 21.00 Kulturcenter Østsalling, Breum 19.00 Velkomst Præsentation af bygherrer og entreprenør Jørgen Rasmussen. Præsentation af Skive

Læs mere

Notat 11. maj Retningslinjer for overtagelse af kloakker. Kloakering af nye større udstykninger og nye samlede bebyggelser. Nye kloakledninger

Notat 11. maj Retningslinjer for overtagelse af kloakker. Kloakering af nye større udstykninger og nye samlede bebyggelser. Nye kloakledninger 11. maj 2015 Retningslinjer for overtagelse af kloakker Kloakering af nye større udstykninger og nye samlede bebyggelser Nye kloakledninger Ifølge Allerød Kommunes Spildevandsplan 2013 med tillæg skal

Læs mere

Velkommen til informationsmøde

Velkommen til informationsmøde 1 Velkommen til informationsmøde Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 19.00 Guderup Forsamlingshus Kloakseparering, Guderup, Etape 3.2 Program 2 1. Velkomst og indledning ved Lisbeth Rasmussen Hansen, Sønderborg

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13086

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13086 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13086 Besigtigelsesdato: Mandag d. 09-09-13 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Varde Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Varde Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Varde Kommune Eller på mail til: teknikogmiljo@varde.dk 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede

Læs mere

ETABLERING AF HØJVANDS- LUKKER. Retningslinier for Københavns Kommune

ETABLERING AF HØJVANDS- LUKKER. Retningslinier for Københavns Kommune ETABLERING AF HØJVANDS- LUKKER Retningslinier for Københavns Kommune GENERELLE BESTEMMELSER Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger beskytte sin kælder

Læs mere

Afsnit 2 Teknisk standard Spildevand og Tagvand. Kolding og Fredericia Sygehuse

Afsnit 2 Teknisk standard Spildevand og Tagvand. Kolding og Fredericia Sygehuse Afsnit 2 Teknisk standard Spildevand og Tagvand Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Indholdsfortegnelse: 52.11 Afløb under bygninger... 3 52.12 Dræn under bygninger... 4 52.13 Faldstammer, afløbsskåle...

Læs mere

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014 Kloakfornyelse i Svejstrup Borgermøde 12. august 2014 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal Favrskov Spildevand

Læs mere

by i 2015 Københavns Rottestrategi

by i 2015 Københavns Rottestrategi En rotteproblemfri by i 2015 Københavns Rottestrategi Københavns Rottestrategi En rotteproblemfri by i 2015 Tryk FORMULA Grafik og layout tmf design Foto Ursula Bach øvrige billeder Københavns Kommune

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2009-2016 Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg Vedtaget af Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold

Læs mere

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE GLOSTRUP KOMMUNE BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Tlf.:4323 6170, Fax: 4343 2119 E-mail: teknik.miljo@glostrup.dk. April 2007 En faskine er en god

Læs mere

DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE

DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE HELST DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE b Ansvar b Adgang b Afhjælpning Hvornår og hvorfor skal du helst installere rensebrønde? Loven siger, at du skal sørge for, at det er muligt at rense dine kloakker

Læs mere

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Planperiode: dec. 2012 dec. 2015. Side 1 af 11

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Planperiode: dec. 2012 dec. 2015. Side 1 af 11 Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter Planperiode: dec. 2012 dec. 2015 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Status... 4 Overordnede målsætninger

Læs mere

Der er fredninger inden for projektområdet. Der tages højde for, at det alternative projekt ikke kommer i konflikt med fredningerne.

Der er fredninger inden for projektområdet. Der tages højde for, at det alternative projekt ikke kommer i konflikt med fredningerne. 1. BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE ALTERNATIV LØSNING 1.1. Baggrund for projektet Klimatilpasningsprojekt skal indgå i Ringsted Kommunes byfornyelsesprojekt Det Samlende Torv. Torvefornyelsen er en oplagt mulighed

Læs mere

Miljø og Teknik. 17. november P Jakob Aarup. Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014

Miljø og Teknik. 17. november P Jakob Aarup. Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014 Forvaltning: Miljø og Teknik Dato: 17. november 2014 Sagsnr.: 09.13.01-P15-1-12 Sagsbehandler: Jakob Aarup Vedrørende: - Notat sendes/sendt til: Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014 Baggrund

Læs mere

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Dato Ansvarlig Sags ID. 16. maj 2013 Frits Klemmensen USG-2013-00007 Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Spørgsmål Kloak: Hvorfor laver man ikke regnvandskloak alle steder? Hvor skelner

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015 Lovgrundlag I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 696 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter af 29. juni 2012 er Aalborg Kommune

Læs mere

Kloakfornyelse i Hvalløs 2016

Kloakfornyelse i Hvalløs 2016 Kloakfornyelse i Hvalløs 2016 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal Favrskov Spildevand lave Hvad skal I selv

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Indhold Indledning... 2 Handlingsplan 2013-2015... 2 Effektiv kommunal rottebekæmpelse, der lever op til gældende lovkrav... 2 Kemiske bekæmpelsesmidler... 3 Forebyggelse af rotteproblemer... 4 Indsats

Læs mere

Kloakering i det åbne land via tryksystem Hvad sker der på din ejendom og hvad skal du selv gøre?

Kloakering i det åbne land via tryksystem Hvad sker der på din ejendom og hvad skal du selv gøre? Kloakering i det åbne land via tryksystem Hvad sker der på din ejendom og hvad skal du selv gøre? Side 1 af 8 Baggrund for etablering af kloak HTK Kloak A/S går i gang med kloakering i det område, hvor

Læs mere