Vandhandleplan Odder Byråd 7. september Dokumentnr.: side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vandhandleplan Odder Byråd 7. september Dokumentnr.: side 1"

Transkript

1 Vandhandleplan Odder Byråd 7. september 2015 Dokumentnr.: side 1

2 Forside: Præstholm Grøft efter udlægning af gydegrus Dokumentnr.: side 2

3 Indholdsfortegnelse 1 Planens indhold Forord Offentlighedsfase og aktiviteter Kolofon Baggrund Målsætninger Virkemidler Tidsplan Handleplanens indsatser fastlægges med udgangspunkt i statens indsatsprogram Kommunens prioriteringskriterier for indsatser Indsatser Diffus påvirkning fra næringsstoffer og pesticider landbrug mv Vandindvinding påvirkning af overfladevand Fysisk påvirkning af vandløb og søer Påvirkning fra punktkilder Akvakultur Øvrige indsatser i kommunen Forholdet til anden relevant planlægning Kommuneplanen Råstofplanen Vandforsyningsplanen og spildevandsplanen Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Relation til Natura 2000-handleplan Dokumentnr.: side 3

4 1 Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Odder Kommunes plan for realiseringen af den statslige vandplans indsatsprogram. Vandhandleplanen indeholder en samlet oversigt over de indsatser, Odder Kommune skal gennemføre inden udgangen af Staten har udarbejdet meget konkrete indsatsprogrammer for de enkelte vandområder, hvor Odder Kommune er omfattet af tre vandplaner. Størstedelen af Odder Kommune er omfattet vandplan for vandområde 1.9 Horsens Fjord. Tunø er omfattet af vandplan for vandområde 1.7 Aarhus Bugt og et areal omkring Torrild er omfattet af vandplan for vandområde 1.5 Randers Fjord. Vandplanerne indeholder retningslinjer, der har bindende virkning overfor myndighedernes fysiske planlægning og administration herunder i relation til konkrete sager. Statens vandplaner indeholder en redegørelse for de enkelte vandområder, og de tekniske baggrundsnotater beskriver krævede handlinger. Det er muligt via Naturstyrelsens hjemmeside at indhente information om vandplanernes indsatser på et mere detaljeret niveau. Kommunerne har ansvaret for at gennemføre den kommunale del af indsatserne. Som led i dette arbejde skal kommunerne udarbejde en vandhandleplan. Dokumentnr.: side 4

5 2 Forord I denne handleplan redegøres der nærmere for, hvordan indsatsprogrammerne i vandplanerne for vandområderne 1.5 Randers Fjord, 1.7 Aarhus Bugt og 1.9 Horsens Fjord vil blive realiseret indenfor Odder Kommunes geografiske område på land og for den kystnære del af kommunen. Odder Kommune har, i lighed med landets øvrige 97 kommuner, skullet udfærdige en handleplan på baggrund af statens vandplaner. Danmark er inddelt i 23 vandoplande, og staten har udarbejdet en vandplan for hver af dem. Vandplanerne er en helt ny plantype med en seksårig planperiode ( , og ). De statslige vandplaner erstatter regionplanernes retningslinjer på vandområdet. Denne første kommunale handleplan vil være gældende frem til næste planperiode, der efter miljømålsloven skal indledes senest den 22. december Figur 1. Oversigtskort. Med grønt er markeret den del af kommunen som hører under vandområde 1.5 Randers Fjord, med rødt den del der hører under vandområde 1.7 Århus Bugt. Resten af kommunen hører under vandområde 1.9 Horsens Fjord. Handleplanen er udarbejdet med hjemmel i bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner (Bekendtgørelse nr af 15. december 2011), som er udarbejdet i medfør af 31 a stk. 3 i miljømålsloven. Ifølge bekendtgørelse nr om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner, skal handleplanen indeholde: 1. Oplysning om kommunens indsats i vandplanperioden, herunder realiseringsrækkefølge og tidspunkt samt prioritering af den forventede indsats (Bekendtgørelsens 4 og 5) 2. Redegørelse for forholdet til anden relevant planlægning (Bekendtgørelsens 3) Dokumentnr.: side 5

6 3. Kortbilag med de foranstaltninger kommunalbestyrelsen igangsætter (Bekendtgørelsens 4. stk. 2) Handleplanen må ikke stride imod vandplanerne. Forslaget til den kommunale vandhandleplan skal senest 6 måneder efter vandplanens offentliggørelse sendes i offentlig høring med en høringsperiode på mindst 8 uger. Kommunen tager derefter stilling til de indkomne høringssvar og vurderer, om handleplanen skal ændres inden den vedtages senest et år efter vandplanernes vedtagelse. Figur 2. Tidslinje fra de statslige vandplanernes vedtagelse til den kommunale vandhandleplans vedtagelse. For samtlige statslige vandplaner er der foretaget en strategisk miljøvurdering. Efter loven om miljøvurdering af planer og programmer 3, stk. 2, gælder, at hvis planer og programmer alene indeholder mindre ændringer, skal der kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planen på grundlag af kriterierne i lovens bilag 2 må antages at kunne få en væsentlig påvirkning på miljøet. Hvis handleplanen alene gengiver den statslige vandplans foranstaltninger, er der ikke tale om en ny plan. Er der imidlertid tale om ændringer eller præciseringer i handleplanen i forhold til den statslige vandplan, er planen omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer. Den giver kommunen mulighed for at træffe afgørelse om undtagelser - jf. lovens 3, stk. 2, og kan finde anvendelse, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Handleplanen skal ikke miljøvurderes i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 936, 2009). 2.1 Offentlighedsfase og aktiviteter Kommunerne er i sin administration af lovgivningen bundet af de statslige vandplaner. Det følger af miljømålslovens 3, stk. 2. Kommunens råderum er begrænset i forhold til udarbejdelsen af handleplanen, og kommunalbestyrelsen lægger derfor vægt på, at inddragelsen af kommunens borgere, i drøftelsen af alle betydende spørgsmål, sker med dette for øje. F.eks. er prioriteringen af indsatsen og tidsplanen til debat, men vandplanen fastslår, at indsatsen skal gennemføres. Odder Kommune vil lægge stor vægt på den lokale dialog og inddragelse af lodsejere m.fl., som efter miljølovgivningen skal gennemføres i forbindelse med planlægningen og gennemførelsen af de konkrete initiativer for at følge op på den kommunale handleplan. Tidligere forslag til Odder Kommunes vandhandleplan har været fremlagt i offentlig høring i 10 uger fra d. 14. maj 2012 til 17. august Forvaltningen har udarbejdet en hvidbog (dokument Dokumentnr.: side 6

7 nr.: ) der indeholder et resume af de skriftlige bemærkninger og indsigelser. Til hver henvendelse er der lavet et svar efterfulgt af en indstilling til den politiske behandling. Kommunalbestyrelsen har den 19. november 2012 godkendt vandhandleplanen for Odder Kommune (dokument nr.: ). Godkendelsen betød enkelte ændringer i forhold til tidligere forslag til vandhandleplan for Odder Kommune (dokument nr.: ). Det vurderes, at ændringerne ikke var så omfattende, at vandhandleplanen skulle i ny høring. Statens vandplaner blev kendt ugyldige af Natur- og Miljøklagenævnet i december I oktober 2014 har staten vedtaget nye vandplaner. I disse er bl.a. en række af de tidligere indsatser bortfaldet. På den baggrund har Odder Kommune revideret den tidligere vedtegne kommunale vandhandleplan, så den nu er i overensstemmelse med statens vandplaner af oktober Det reviderede forslag til vandhandleplan har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra d. 29. april 2015 til 24. juni Forvaltningen har udarbejdet en hvidbog (dok. nr ) der indeholder et resume af de skriftlige bemærkninger og indsigelser. Til hver henvendelse er der lavet et svar efterfulgt af en indstilling til den politiske behandling. Kommunalbestyrelsen har den 7. september 2015 godkendt Vandhandleplanen for Odder Kommune. 2.2 Kolofon Vandhandleplan for Odder Kommune er udarbejdet af forvaltningen i Handleplanens virkemidler er de samme som i statens vandplaner. Kortmaterialet er hentet fra Miljøgis på Naturstyrelsens hjemmeside. Dokumentnr.: side 7

8 3 Baggrund Den 22. december 2000 trådte EU s vandrammedirektiv i kraft, og direktivet har som sit overordnede mål, at alt vand skal have god tilstand i Derfor skal alle EU-landene gennemføre en målrettet vandplanlægning (vandplaner) for grundvand, vandløb, søer og den kystnære del af havet. Tanken bag vandrammedirektivet er, at alt vand skal forvaltes med en sammenhængende indsats. Implementeringen af vandrammedirektivet i dansk lov er sket i december 2003 med miljømålsloven. Før den kommunale reform i 2007 var mål for vandforekomster fastlagt som retningslinjer i de daværende amters regionplaner (regionplanens vandressourceplanlægning og recipientkvalitetsplanlægning). I forbindelse med kommunalreformen fik disse målsætninger, jf. planlovens 3 stk. 1, retsvirkning som et landsplandirektiv, der var gældende indtil der den 22. december 2011, hvor der blev vedtaget nye miljømål med vandplanerne efter miljømålsloven. Til forskel fra regionplanernes retningslinjer indeholder vandplanerne bindende tidsfrister for gennemførelse af vandplanens indsatsprogram. Miljømålsloven afstikker bindende rammer for myndighedsudøvelsen af øvrig lovgivning, jf. lovens 3 stk. 2: Statslige myndigheder, regionsråd og kommunalbestyrelser er ved udøvelse af beføjelser i medfør af lovgivningen bundet af vandplanen og den kommunale handleplan og skal herunder sikre gennemførelsen af indsatsprogrammet og den kommunale handleplan. For at formålet med vandrammedirektivet opnås, skal staten udarbejde vandplaner for alle vandområder i Danmark. Fra vandplanernes vedtagelse fungerer de som det overordnede administrative grundlag for dansk vandforvaltning. Alle vandplaner er bygget op over samme disposition og fastsætter konkrete mål for de enkelte forekomster af overfladevand samt grundvand, og der stilles krav til indsatsen. De 23 statslige vandplaner og deres tilhørende indsatsprogrammer beskriver de indsatser, der skal gennemføres for at nå de fastsatte miljømål i vandplanerne. Forud for vandplanerne udarbejdede amterne basisanalyser for kvaliteten af vandområderne og vandressourcerne samt påvirkninger som resultat af menneskelige aktiviteter. Basisanalysen blev i Danmark delt i to, hvoraf den første del er rapporteret til EU-kommissionen i 2005, mens den anden del blev rapporteret juli Naturstyrelsen har vurderet, hvilket miljømål det enkelte vandområde skal have og har opsat et indsatsprogram for at opnå målet, hvis ikke det allerede er opfyldt. Vandplanerne skal følges op af kommunale handleplaner, og disse skal beskrive, hvordan kommunen vil gennemføre den indsats, som fremgår af de statslige vandplaner (jf. Miljømålslovens kapitel 11). Vandhandleplanerne ligger over kommuneplanen i det danske planog reguleringshierarki. 3.1 Målsætninger Det overordnede mål med den nye vandplanlægning i Danmark er, at alt vand - grundvand, vandløb, søer og den kystnære del af havet - skal have mindst god tilstand eller godt potentiale i år Det svarer til højst en svag afvigelse i forhold til en uforstyrret tilstand (jf. tabel 1). Dokumentnr.: side 8

9 Overfladevand har opnået god tilstand, når både den økologiske tilstand og den kemiske tilstand er god. Tabel 1. Målsætningsdiagram på baggrund af et økologisk kvalitetsindeks. Afvigelser i forhold til uforstyrret tilstand. Naturlige vandområder Økologisk kvalitetsklasse Kunstige eller stærkt modificerede vandområder Ingen eller kun ubetydelig afvigelse Høj økologisk tilstand Højt økologisk potentiale Svag afvigelse God økologisk tilstand Godt økologisk potentiale Mindre afvigelse Moderat økologisk tilstand Moderat økologisk potentiale Større afvigelse Ringe økologisk tilstand Ringe økologisk potentiale Alvorlig afvigelse Dårlig økologisk tilstand Dårligt økologisk potentiale Kommunernes indsatser skal som minimum bringe vandløb til at opnå god økologisk tilstand eller godt økologisk potentiale, svarende til nedenstående faunaklasser (Dansk Vandløbs Fauna Indeks) vist i tabel 2. Tabel 2. Inddeling i økologiske kvalitetsklasser på baggrund af DVFI. Vandløb Miljømål Mål for faunaklasse Normale Blødbund Stærkt modificerede Kunstige Økologisk DVFI tilstand Høj tilstand 7 God tilstand 6 5 God Maks. potentiale 7 Godt potentiale 5 Godt potentiale 4 Maks. potentiale 7 Godt potentiale Søernes indhold af klorofyl a (mål for algemængde i søvand) skal være på et niveau, der sikrer målopfyldelse for den pågældende søtype. For kystvandene skal ålegræssets dybdeudbredelse opfylde det mål, der er sat for det pågældende vandområde. En god tilstand i forhold til grundvand sikres ved, at grundvandet overholder miljømål for grundvand, som fastsat i vandrammedirektivet og udbygget i grundvandsdirektivet, jf. bekendtgørelse om fastsættelse af miljømål for vandløb, søer, kystvande, overgangsvande og grundvand. Dokumentnr.: side 9

10 Mht. grundvandets kvantitative tilstand betyder dette bl.a., at menneskeskabte ændringer i grundvandsstanden ikke må medføre, at tilknyttede vand- og naturområder ikke kan opnå deres miljømål. Kriterierne herfor er beskrevet i vandplanernes afsnit om miljømål for grundvandsforekomsternes kvantitative tilstand. De indebærer, at den udnyttelige grundvandsressource beregnes som 35 % af den naturlige grundvandsdannelse. Derudover må indvindingen ikke medføre en reduktion af vandløbenes vandføring på over 5 % og % af oprindelige medianminimum, hvor vandløbenes miljømål er henholdsvis høj økologisk tilstand og god økologisk tilstand. Tilsvarende indeholder vandplanerne mål og kriterier for vurdering af grundvandets kemiske, dvs. forureningsmæssige, tilstand. Vandplanernes vurdering af grundvandets kvalitet er baseret på overordnede betragtninger og gennemsnit for større områder. Lokalt kan der være væsentlige grundvandsforekomster, hvor kvaliteten af grundvandet er ringe, selvom tilstanden for hele grundvandsforekomsten vurderes at være god. I vandplanerne udlægges områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande til vandværker, som reserveres til den nuværende og fremtidige vandindvinding. I disse områder skal grundvandet i særlig grad beskyttes mod forurening, og vandplanerne indeholder retningslinjer for, hvordan kommunen skal sørge for beskyttelsen af grundvandet i OSD og indvindingsoplande uden for OSD. Disse retningslinjer beskriver blandt andet hvilke særlige hensyn kommunen skal tage ved placering af arealer til byudvikling og lokalisering og indretning af anlæg, der kan risikere at forurene grundvandet. I vandplanerne forudsættes det, at implementeringen af indsatsplaner for drikkevandsbeskyttelse bidrager til at sikre målopfyldelse for grundvandsforekomsterne. I vandplanerne forventes det dog, at miljømålet ikke nødvendigvis opnås i 2015, da grundvandsdannelsen kan vare op til 100 år. 3.2 Virkemidler Ud fra de opstillede mål, er der i vandplanerne bestemt et indsatskrav og angivet statens virkemiddel efter virkemiddelkataloget. Virkemiddelkataloget består af statsligt anbefalede virkemidler, hvor der er udarbejdet cost-benefit-analyser for hvert enkelt virkemiddel. For hvert enkelt virkemiddel gennemgår kataloget en beskrivelse af virkemidlet, forudsætninger, effekt, økonomi samt gennemførelse. Kommunernes muligheder for at bruge andre virkemidler end dem, der er anbefalet i virkemiddelkataloget, varierer fra indsatsområde til indsatsområde. Vådområder kan ikke erstattes af andre virkemidler, og også på vandløbsområdet ligger virkemidlerne i de fleste tilfælde fast. Kun i relation til spærringer kan kommunen selv vælge, hvordan man vil løse det konkrete problem med manglende passage i vandløbet. For så vidt angår spildevandsindsatsen, indsatsen overfor drikkevandsindvinding og sørestaurering har kommunerne en vis frihed ved valg af løsninger. Kommunen skal dog dokumentere, at det alternative virkemiddel har samme miljøeffektivitet som de virkemidler, de skal erstatte. Ansvar: I implementeringen af Vandrammedirektivet, har staten overfor EU-kommissionen det overordnede ansvar for, at direktivet overholdes. Kommunerne har ansvaret for, at de for Dokumentnr.: side 10

11 kommunerne relevante dele af vandplanerne implementeres via udarbejdelsen af vandhandleplaner. 3.3 Tidsplan Kommunernes forslag til vandhandleplaner skal være udarbejdet senest 6 måneder efter, at vandplanerne er offentliggjort og senest 1 år efter, skal de vedtages. Vand- og naturplanerne har en planperiode på 6 år, mens kommuneplanen har en 4-årig planperiode. Første vandplanperiode udløber 22. december Dokumentnr.: side 11

12 Anvendelse af virkemiddel Kvælstof (tons/år) Fosfor (tons/år) Fysisk påvirkning Iltforbrugende stoffer Miljøfarlige forurenende stoffer, herunder pesticider 4 Handleplanens indsatser fastlægges med udgangspunkt i statens indsatsprogram Handleplanens indsatser fastsættes med udgangspunkt i indsatsprogrammerne i vandplan 1.5 Randers Fjord, 1.7 Århus Bugt og 1.9 Horsens Fjord. Statens indsatsprogram er bindende overfor kommunerne og skal effektueres i 1. planperiode. Indsatsprogrammet er et resumé af de tiltag, der skal til for at leve op til målene i et vandområde og en opskrift på, hvordan det kan ske. De tre vandplaners indsatsprogrammers indsatser som berører Odder Kommune ses i tabel 3. Tabel 3. Indsatsprogram supplerende foranstaltninger for vandoplande i Odder Kommune. Effekter Reduceret påvirkning af overfladevande Samlede årlige omkostninger Påvirkninger som skal reduceres og tilhørende virkemidler kr./ år (baseret på virkemiddel katalogets enhedspriser) 1. Diffus påvirkning fra næringsstoffer og pesticider landbrug mv. Oversvømmelse af ådale med henblik på fosfor-fjernelse 1) 24,5 ha 0, Oversvømmelse af ådale med henblik på kvælstof-fjernelse 2) 248 ha 28, Vandindvinding påvirkning af overfladevand 3. Fysisk påvirkning af vandløb mv. 3) Fjernelse af spærringer 7 stk. X 46,9 Vandløbsrestaurering 5,1 km X 6,8 Genåbning af rørlagte vandløb 3,1 km X 61,3 4. Påvirkning af punktkilder Renseanlæg forbedret rensning Spredt bebyggelse forbedret rensning Regnbetingende udløb bassiner 4) Industri forbedring rensning 5. Akvakultur Ferskvandsdambrug 0 anlæg 0 ejendomme 0 stk. 0 anlæg 0 stk. Note 1) Angiver den samlede indsats til fosforådale i vandområde 1.9 Horsens Fjord. Indsatsen planlægges og koordineres af vandoplandsstyregruppen dækkende vandområde 1.9 Horsens Fjord. Dokumentnr.: side 12

13 Note 2) Angiver den samlede indsats til etablering af vådområder til kvælstoffjernelse i vandområde 1.9 Horsens Fjord. Indsatsen gennemføres af vandoplandsstyregruppen dækkende vandområde 1.9 Horsens Fjord. Note 3) Undersøgelser udført af DCE og GEUS i forbindelse med udarbejdelse af det faglige grundlag for 2. planperiode medfører, at der ikke er fastlagt indsatser over for kvantitativ påvirkning af vandløbs vandføring. Figur 3. Oversigtskort over indsatserne i Odder Kommune. Dokumentnr.: side 13

14 5 Kommunens prioriteringskriterier for indsatser I dette afsnit beskrives den prioritering af indsatser, der er valgt for at opfylde vandplanens mål. Odder Kommune har prioriteret indsatsen ud fra følgende retningslinjer. 1. Fremkommelighed i forhold til lodsejerinteresser og teknisk udfordringer. 2. Synergi til anden indsats 3. Reduktion af spildevand og næringsstofbelastning 4. Sammenhængende indsats i vandløbssystemer Vandløbsindsatsen prioriteres desuden efter - Offentlige vandløb frem for private Prioriteringen har ført til følgende realiseringsrækkefølge og tidspunkt for indsatserne opstillet i vandplanerne (tabel 4). Tabel 4. Overordnet realiseringsrækkefølge for de enkelte indsatsområder med angivelse af forventet tidspunkt for igangsættelse. Den samlede vandløbsindsats fordelt på virkemidler fremgår af tabel 5: Odder Kommunes samlede vandløbsindsats fordelt på virkemidler. Indsatsområde 1. Diffus påvirkning fra næringsstoffer og pesticider Forventet igangsættelse Etablering af vådområder til kvælstoffjernelse Vandindvinding påvirkning af overfladevand 3. Fysisk påvirkning af vandløb, søer og marine områder Fjernelse af faunaspærringer Vandløbsrestaurering Genåbning af rørlagte vandløbsstrækninger 4. Påvirkning fra punktkilder Forbedret spildevandsrensning fra spredt bebyggelse i oplandet til Odder Å og Rævs Å Forbedret spildevandsrensning fra spredt bebyggelse i det øvrige åbne land Bemærkninger Realisering via vandoplandsstyregruppen for Horsens Fjord Ingen direkte indsatser Realiseres via Odder Kommunes Spildvandsplan Realiseres via Odder Kommunes Spildvandsplan samt kommende spildevandstillæg 5. Akvakultur Ingen indsatser Odder Kommune griber prioriteringslisten an efter den angivne prioritering og realiserer indsatserne i den givne rækkefølge. Det bemærkes, at en endelig realisering og tidspunktet for indsatsen på vandløbsområdet er betinget af, at der opnås statsligt tilsagn om finansiering. Dokumentnr.: side 14

15 6 Indsatser Det følgende fungerer som en uddybning af kapitel 5 og indeholder en detaljeret forklaring af indsatserne samt oplysninger om offentlighedens inddragelse efter sektorlovgivningen. Kapitlet indeholder et kort beskrivende afsnit pr. indsatsområde. Der redegøres for, hvilke indsatser kommunen planlægger at igangsætte, samt hvor langt kommunen er nået med de igangværende. Der redegøres desuden for, hvilke afgørelser, der skal træffes efter særlovgivningens regler for at kunne implementere vandplanernes indsatsprogram, samt oplysninger om offentlighedens lovbestemte inddragelse heri. Udover den lovpligtige inddragelse lægger Odder Kommune stor vægt på at inddrage lodsejere og andre interessenter tidligt i fasen. I beskrivelsen henvises til figur 3, der viser indsatsområdernes overordnede geografiske placering. Vandplanerne er endeligt godkendt af miljøministeren 30. oktober De fastlægger en generel indsats til nedbringelse af udledningerne af kvælstof og fosfor til vandmiljøet. Reduktionen skal opnås ved anvendelse af generelle virkemidler, herunder bl.a. dyrkningsrestriktioner og etablering af vandløbsbræmmer. Der skal herudover ske en reduktion af kvælstof- og fosforudledningerne ved etablering af kvælstof- og fosforvådområder. Disse vådområder skal etableres af kommunerne, der herudover også er ansvarlige for at gennemføre vandløbsindsatsen, spildevandsindsatsen, indsatsen overfor vandindvindinger og sørestaurering. 6.1 Diffus påvirkning fra næringsstoffer og pesticider landbrug mv. Etablering af vådområder til kvælstoffjernelse Vådområder er med til at reducere udvaskning af kvælstof til specifikke indre farvand samt give en rigere natur der, hvor de etableres. I vandplan for Horsens Fjord skal der etableres 248 ha vådområde til kvælstoffjernelse, som det fremgår af tabel 3. I oplandet til Norsminde Fjord skal fjernes 15,5 tons kvælstof/år ved anlæggelse af ca. 129 ha vådområde til kvælstoffjernelse. Odder Kommune har forundersøgt et kvælstof-vådområde i oplandet til Norsminde Fjord i 2011 (Odder Ådal mellem Odder by og Norsminde Fjord). Der er i 2012 søgt om realisering, og projektet forventes gennemført ultimo Vådområdeprojekterne udvælges af lokale vandoplandsstyregrupper (VOS) og vil fremgå af en vandoplandsplan (VOP) for hvert hovedvandopland ud fra deres omkostning og arealeffektivitet. Vådområdearealet er beregnet ud fra en kvælstofreduktion på 113 kg kvælstof/ha, der kan dog være stor variation på effekten af de konkrete projekter. Kommunerne kan søge tilskud til forundersøgelse og anlæg hos Miljøministeriet. Ordningen indgår i Landdistrikts-programmet. I aftale fra 2009 mellem KL og Miljøministeriet er fastlagt administration, økonomi og rollefordeling mellem involverede parter. Indsatsen er igangsat i Gennemførelsen af disse projekter, foregår i dialog med bl.a. berørte lodsejere. I den forbindelse skal indhentes nødvendige myndighedstilladelser. I det omfang projektet indebærer regulering eller restaurering af vandløb skal offentligheden inddrages efter bestemmelserne i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. (BEK nr af 11/12/2007). Dokumentnr.: side 15

16 I større projekter skal offentligheden inddrages efter reglerne for større naturforvaltningsprojekter, jf. bekendtgørelse nr af 11/12/2006 om offentlighedens inddragelse ved store naturforvaltningsprojekter. 6.2 Vandindvinding påvirkning af overfladevand Vandindvinding I første planperiode er der ikke angivet en indsats over for vandindvinding, da der er behov for mere viden om grundvandets indvirkning på overfladevand. For hovedvandopland Horsens Fjord påvirkes en strækning af Odder Å og Ulvskov Bæk i delopland Norsminde Fjord-Odder Å af vandindvinding. For disse vandløbsstrækninger accepteres en påvirkning svarende til den aktuelle indvinding eller mindre, dels på grund af manglende viden om påvirkning af mindre vandløb, og dels for at foregribe, at evt. introducerede nye kvalitetselementer med skærpede miljømål i kommende planperioder kan ændre vurderingen. For den regionale grundvandsforkomst på Tunø (DK ) er den nuværende kemiske tilstand ringe med hensyn til nitrat. Der er ikke foreslået en indsats, da indsatsen over for drikkevandet varetages af den kommunale indsatsplan for grundvandet på Tunø. For de 2 boringer, som Tunø Vandværk indvinder fra, ligger nitratindholdet langt under grænseværdien for nitrat. Derud over varetages indsatsen i form af nationale vandmiljøplaner og pesticidhandlingsplaner, nationale godkendelsesordninger for anvendelse af pesticider, generelt fastlagte harmonikrav for udspredning af husdyrgødning m.v. Hertil kommer den konkrete regulering i form af tilladelses- og godkendelsesordninger for en række aktiviteter. For den regionale grundvandsforekomst ved Torrild (DK ) er den nuværende kemiske tilstand ringe med hensyn til aggressiv kuldioxid. Da stoffet anses for naturligt, giver overskridelsen ikke anledning til at vurdere forekomsten i ringe tilstand. Eksisterende indvindingstilladelser til drikkevandsindvinding kan udnyttes frem til tilladelsernes udløb, forudsat at vandplanens miljømål og vandforsyningens formål er opfyldt. Dokumentnr.: side 16

17 Figur 4. Regionale grundvandsforkomster, nuværende kemisk tilstand. Vandplanens virkemidler Reduktion/flytning af kildepladser Kompensationsudpumpning til vandløb Drikkevandskvalitet er omfattet af de kommunale indsatsplaner. Til sikring af fremtidens drikkevandsinteresser skal kommunen udarbejde indsatsplaner som i detaljer skal beskrive, hvad der skal gøres for at sikre gode ressourcer af drikkevand, jf. bekendtgørelse om indsatsplaner (BEK nr af 21/12/2011). Vandplanerne er udarbejdet under forudsætning af, at drikkevandet beskyttes under den eksisterende indsatsplanlægning som en grundlæggende foranstaltning. Dokumentnr.: side 17

18 Figur 5. Indsatsområder for grundvand. Indsatsplaner skal behandles i koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse og godkendes politisk i kommunen. Inden den politiske godkendelse skal indsatsplanerne dog ud i offentlig høring i 12 uger. Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Kommunen har udpeget boringsnære beskyttelsesområder omkring de almene vandværkers boringer. Der er udarbejdet handleplaner, og der vil medio 2015 blive taget stilling til gennemførelse af restriktioner. Restriktioner, som kan tages i anvendelse er bl.a.: Ingen anvendelse af, opbevaring eller håndtering af pesticider, gødning og spildevandsslam Olie, maling og kemikalier skal opbevares indendørs på særligt indrettet plads Oplysningskampagne om anvendelse af pesticider i parcelhuskvarter Skærpede krav til placering af olietanke Overvågning af hovedledninger og pumpeledninger for spildevand Ingen nedsivningsanlæg Tæt bund i regnvandsbassiner Derud over er der nogle retningslinjer for at minimere forureningsrisikoen, som kan tages i anvendelse. Dokumentnr.: side 18

19 Figur 6. Oversigtskort med placering af alle boringer hvor der udlægges boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Vandsamarbejder mellem vandselskaber og kommuner I Odder Kommune har vandværkerne nedsat et vandråd Vandrådet i Odder Kommune. Vandrådets formål er at virke som kontaktorgan for vandværkssamarbejde mellem almene vandforsyninger i Odder Kommune, herunder at optræde som forhandler i forhold til offentlige myndigheder med henblik på koordinering af fælles opgaver som: Koordinationsforum, indsatsplaner, vandforsyningsplaner, kildepladsbeskyttelse, vandindvinding, vandforsyning i det åbne land, regulativer og andre fælles opgaver. 6.3 Fysisk påvirkning af vandløb og søer Vandløb Staten har vurderet hvilke indsatser der skal gennemføres for at opnå målopfyldelse i vandløbene. En stor del af indsatsen er af forskellige årsager udskudt til de kommende planperioder. I vandplanerne er følgende virkemidler angivet til at opnå målopfyldelse: 1. Fjernelse af spærring/sikring af kontinuitet 2. Genåbning af rørlagte vandløb 3. Restaurering af vandløb Dokumentnr.: side 19

20 Odder Kommunes samlede vandløbsindsats fordelt på virkemidler i perioden frem til 2015 fremgår af tabel 5. Tabel 5. Oversigt over vandløbsindsats fordelt på virkemidler. Indsats 2015 Fjernelse af spærringer (antal) 7 Vandløbsrestaurering (km) 5,1 Genåbning af rørlagte vandløb (km) 3,1 En detaljeret oversigt over den samlede prioriterede indsats i Odder Kommune fremgår af tabel 6. Tabel 6. Oversigt over den samlede prioriterede vandløbsindsats fordelt på vandløb. Klasse henviser til om vandløbet er privat (P) eller kommunalt (K). Vandløb Længde (km) Vandsystem Klasse Indsats 2015 Kragebæk Rævs Å P Spærring Odder Å Rævs Å K Spærring Odder Å Rævs Å K Spærring Odder Å Rævs Å P Spærring Odder Å Rævs Å P Spærring Sondrup Bæk Sondrup P Spærring Bæk Ulvskov Bæk Rævs Å P Spærring Damsgård Bæk 0,687 Rævs Å P Restaurering Odder Å 0,811 Rævs Å P Restaurering Odder Å 0,233 Rævs Å P Restaurering Odder Å 1,15 Rævs Å P Restaurering Teglhus Bæk 0,689 Åkær Å P Restaurering Åkær Å 1,480 Åkær Å P Restaurering Bæk i Vejlskov 0,06 Rævs Å P Genåbning af rør Bæk i Vejlskov 0,137 Rævs Å P Genåbning af rør Bæk i Vejlskov 0,330 Rævs Å P Genåbning af rør Bæk i Vejlskov 0,292 Rævs Å P Genåbning af rør Grønbæk 0,162 Rævs Å P Genåbning af rør Møllebæk 0,456 Møllebæk P Genåbning af rør Odder Å 0,084 Rævs Å P Genåbning af rør Rævs Å 0,219 Rævs Å P Genåbning af rør Rævs Å 0,736 Rævs Å P Genåbning af rør Teglhus Bæk 0,191 Åkær Å P Genåbning af rør Ulvskov Bæk 0,121 Rævs Å P Genåbning af rør Åkær Hestehave Bæk 0,267 Åkær Å P Genåbning af rør Vandrammedirektivet forpligter medlemsstaterne til at forbedre vandforekomsters tilstand, hvor miljømålet ikke er opfyldt. For indsatser, der skal forbedre de fysiske forhold i vandløb, kan det ikke Dokumentnr.: side 20

21 udelukkes, at vandløbenes vandføringsevne forringes. Effekterne heraf vil blive vurderet på baggrund af konkrete konsekvensvurderinger. Fjernelse af faunaspærringer, vandløbsrestaurering og genåbning af rørlagte vandløb er projekter, hvor vandløbets forløb ændres. Projekterne forudsætter tilladelse efter jf. 17 og 37 i vandløbsloven og efter bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering og som regel kræves også en dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3. Offentlighedens inddragelse er beskrevet i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. (BEK nr af 11/12/2007). Søer Ingen af søerne i Odder Kommune er i vandplanerne omfattet af en konkret indsats i form af sørestaurering. Dokumentnr.: side 21

22 6.4 Påvirkning fra punktkilder Udløb fra punktkilder kan forurene overfladevand med organisk materiale og næringsstoffer samt belaste vandløbene hydraulisk. Vandplanerne indeholder følgende virkemidler til at reducere påvirkningen fra punktkilder: Renseanlæg forbedret rensning Spredt bebyggelse forbedret spildevandsrensning Regnbetingede udløb bassiner Industri forbedret rensning/afskæring til renseanlæg Vandplanen sætter krav til tilstanden af vandløb, søer og kystområder, og det kan komme til at påvirke de indsatser, der skal foretages i henhold til spildevandsplanen. Spildevandsplanen, som udarbejdes i henhold til miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen, indeholder nye initiativer og indsatsområder, for spildevandsrensning. Kommunens spildevandsplan, som udarbejdes i henhold til miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen, vil implementere vandplanens initiativer og indsatsområder, for spildevandsrensning. Figur 7. Samlet indsats for spildevandsrensning i det åbne land. Det åbne land Dokumentnr.: side 22

23 Områderne er vist på fig. 7. I afstrømningsoplande til vandløb skal spildevandet renses for organisk stof. I oplande til søer og fjorde skal spildevandet udover organisk stof også renses for fosfor. Kloakering I forbindelse med revision af spildevandsplanen har Odder Kommune gennemført en vurdering af, hvilke områder der bør kloakeres i planperioden. Revideret spildevandplan forventes i høring primo Overløb og regnvandsudløb I forbindelse med større regnhændelser er der mulighed for udledning af opspædet spildevand fra i alt 13 overløb fra fælleskloak til vandløb. I Odder Kommune udledes overfladevand fra det kommunale afløbssystem fra i alt 101 udløb. Ved 15 af disse regnvandsudløb forsinkes afstrømningen i et regnvandsbassin inden udledning til recipient. Vandplanen sætter krav til tilstanden af vandløb, søer og kystområder, og det kan komme til at påvirke de indsatser, der skal foretages i henhold til spildevandsplanen. Kommunen har indarbejdet vandplanens indsatser på spildevandsområdet i et revideret udkast til spildevandsplan. Yderligere eller kommende indsatser medtages i planen som tillæg til gældende spildevandsplan. Vandplanen udpeger ikke yderligere tiltag overfor RBU eller renseanlæg i Odder Kommune. Der vil ske yderligere tiltag på kommunens initiativ til forbedring af vandmiljøet, herunder nedlæggelse af mindre, decentrale renseanlæg. Vandplanens virkemidler Ifølge vandplanernes indsatsprogram angives, at der skal foretages forbedret spildevandsrensning på 428 ejendomme i første planperiode, og 303 ejendomme i kommende planperioder, i indsatsområdet, som angivet i vandplanerne. Det reelle antal, efter tidligere indsats, ligger omkring 250 ejendomme. Kommunen vil efterleve retningslinjen om 5 påbud om året per borgere i kommunen, når plangrundlaget for håndhævelse er gældende. Odder Kommunes kloaksystem rummer 13 overløbsbygværk. Der er ikke indeholdt en supplerende indsats overfor disse anlæg i vandplanen. Antallet af anlæg vil reduceres i takt med forsyningsselskabets renovering af kloaknettet. 6.5 Akvakultur Der ligger ingen akvakulturanlæg (dambrug) i Odder Kommune og dermed ingen indsats. 6.6 Øvrige indsatser i kommunen Klimatilpasningsplan Dokumentnr.: side 23

24 Odder Kommune har i 2014 vedtaget en klimatilpasningsplan for Odder Kommune. Planen indeholder en screening for områder med risiko for oversvømmelse. Screeningen er udført i tre trin; en beregning af sandsynligheden for oversvømmelser, en vurdering og vægtning af værditab ved oversvømmelse i forskellige dele af kommunen, samt en samlet risikovurdering. Screeningen har resulteret i en prioritering af 5 indsatsområder. For hvert at de 5 prioriteret indsatsområder bliver der i 2015 gennemført en beregning af, hvornår oversvømmelserne vil optræde, i hvilket omfang, og hvilken skadevirkning de vil have. Såfremt beregningerne viser, at hyppigheden og/eller skadevirkningen i et område vil have et væsentligt omfang, skal der udarbejdes ét eller flere løsningsforslag for hvert område. Badevandsprofiler Badevandsprofiler er beskrivelser af badevandsområderne, både med hensyn til omgivelserne og med hensyn til sundhedsmæssige risikofaktorer samt forvaltningsforanstaltninger til sikring af de badendes sundhed. Profilerne indeholder bl.a. beskrivelse af fysiske, geografiske og hydrologiske egenskaber ved badevandet og andet overfladevand i tilstrømningsområdet, som eventuel kilde til forurening. Odder Kommunes badevandsprofiler revideres løbende, og de gældende profiler kan ses på kommunens hjemmeside. Landdistriktsprogrammet Landdistriktsprogrammet udløber i 2013, og samtidig revideres EU s landbrugspolitik. Hvilken fordeling, der sker mellem medlemsstaterne kendes ikke, men hvis Danmark får reduceret sin andel, vil dette kunne få indvirkning på finansieringen af de nogle af de indsatser, som skal gennemføres ifølge vandplanerne. Regionplan 2005 Regionplan 2005 er bortfaldet i forbindelse med vandplanernes endelige vedtagelse. Nogle retningslinjer fra regionplanen er ikke inkluderet i vandplanerne. Husdyrgodkendelser De endeligt vedtagne vandplaner ændrer ikke kommunens administrationsgrundlag for afgørelser efter husdyrgodkendelsesloven. Det vil sige, at vandplanerne ikke i sig selv skærper, slækker eller ændrer lovens beskyttelsesniveauer for udvaskning af nitrat eller for tilladt fosforoverskud. Da beskyttelsesniveauerne endvidere er lagt til grund ved fastsættelse af indsatsbehovet i vandplanerne, vil vandplanerne ikke i sig selv kunne lægges til grund for at ændre beskyttelsesniveauerne, herunder heller ikke de kommunale handlingsplaner, der nu skal udarbejdes som følge af vandplanerne. Dokumentnr.: side 24

25 7 Forholdet til anden relevant planlægning I det følgende beskrives handleplanens forhold til kommuneplanen, råstofplanen, vandforsyningsplanen, spildevandsplanen, indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, de kommunale Natura 2000-handleplaner og Natura 2000-skovhandleplaner. Efter planlovens 11, stk. 4, nr. 4 og 6, er følgende sektorplaner bindende for kommuneplanen: Vandplanen, Natura 2000-planer, og handleplaner herfor. Derudover er den kommunale risikostyringsplan samt råstofplanen bindende for kommuneplanens indhold, jf. planlovens 11, stk. 4, nr. 5 og 7. Det er regionsrådene, der har ansvaret for at udarbejde en regional råstofplan for indvinding af og forsyning med råstoffer. Figur 8. Plansystemet efter strukturreformen anno 2007 (kilde: Planloven i Praksis) 7.1 Kommuneplanen Kommunerne udarbejder kommuneplaner, der dels indeholder en beskrivelse af kommunens overordnede udvikling, dels tematisk opdelte retningslinjer for arealanvendelsen samt rammer for lokalplanlægningen. Kommuneplanen kan være med til at sikre, at vand- og naturindsatsen kommer til at ske i samspil med andre interesser i det åbne land. Mens kommuneplanen alene er bindende for kommunen, er lokalplanen bindende for borgernes/grundejernes fremtidige arealanvendelse inden for planens område. Der kan foretages ændringer i kommuneplantemaerne og/eller i rammer for lokalplanlægning, som fremmer målene i vandplanerne. Vandplan 1.5 Randers Fjord, 1.7 Århus Bugt og 1.9 Horsens Fjord giver ikke Odder Kommune anledning til en ændring i kommunens eksisterende kommuneplan Råstofplanen Regionen har til opgave at gennemføre en kortlægning af råstoffer og etablere den overordnede planlægning for den fremtidige råstofindvinding. Dette sker gennem råstofplanen. Den regionale råstofplan er en sektorplan, som kommunalstyrelsen er bundet af i den kommunale planlægning. Dokumentnr.: side 25

26 Kommuneplanen kan nemlig kun indeholde retningslinjer for råstofområderne, som ikke er i strid med råstofplanlægningen, som det også ses af figur 8. Regionsrådet skal hvert fjerde år tage stilling til, om der er behov for justeringer eller revision af råstofplanen. Vandplanerne 1.5 Randers Fjord, 1.7 Aarhus Bugt og 1.9 Horsens Fjord giver ikke anledning til, at Region Midtjylland skal foretage ændringer i den eksisterede råstofplan for Odder Kommune. 7.3 Vandforsyningsplanen og spildevandsplanen Vandforsyningsplaner og spildevandsplaner er ikke bindende for borgere og erhverv, men er udtryk for kommunens strategi for en længerevarende periode indenfor vandområdet. Vandforsyningsplanen Med vandforsyningsplanen udstikker kommunalbestyrelsen rammerne, inden for hvilke den fremtidige vandforsyningsstruktur kan udvikle sig i planperioden. Af vandforsyningslovens 14 fremgår det, at kommunalbestyrelsen gennem planer tilrettelægger vandforsyningen, dvs. hvilke anlæg forsyningen skal bygge på, og hvilke forsyningsområder de enkelte anlæg skal have. Formålet er at sikre borgerne i kommunen adgang til rent drikkevand i tilstrækkelige mængder. Vandforsyningsplanen skal endvidere sikre, at indvindingen af drikkevand planlægges således, at indvindingen ikke påvirker vandløb, søer og naturområder negativt i områder, hvor plante- og dyrelivet er afhængig af grundvand. Dette gøres bl.a. ved at beskrive, hvordan vandforsyningen skal tilrettelægges, hvilke anlæg forsyningen skal bygge på, og hvilke forsyningsområder de enkelte vandforsyningsanlæg skal have. For hovedvandopland 1.9 Horsens Fjord påvirkes en strækning af Odder Å og Ulvskov Bæk i delopland Norsminde Fjord-Odder Å af vandindvinding. For disse vandløbsstrækninger accepteres en påvirkning svarende til den aktuelle indvinding eller mindre. Dette giver for nuværende ikke behov for ændringer til vandforsyningsplanen. Spildevandsplanen Kommunen skal i spildevandsplanen gennemføre den i vandplanernes indsatsprogrammer angivne indsats for den spredte bebyggelse, regnvandsbetingede udledninger og renseanlæg, herunder angive tidsplanen for gennemførelsen af indsatsen, Vandplan for hovedvandopland 1.9 Horsens Fjord giver ikke Odder Kommune anledning til ændring af kommunens gældende spildevandsplan. 7.4 Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Indsatsplaner til beskyttelse af drikkevandsressourcen er en grundlæggende foranstaltning. Det betyder, at vandplanernes indsatsprogram ikke berører kommunernes opgaver i medfør af vandforsyningsloven mht. udarbejdelse af indsatsplaner til sikring af drikkevandsinteresser. Dokumentnr.: side 26

27 Kommunalbestyrelsen skal for de områder i vandplanen, som er udpeget som indsatsområder, vedtage en indsatsplan, jf. 13 og 13 a i vandforsyningsloven, og 2 i bekendtgørelse nr af om indsatsplaner. Det omfatter alle områder med særlig drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD. Kommunalbestyrelsen skal følge den prioritering, som er fastlagt i statens kortlægning, og indsatsplanerne skal udarbejdes på baggrund af en nærmere kortlægning af arealanvendelse, forureningstrusler og naturlig beskyttelse af de pågældende vandressourcer. En indsatsplan for grundvandsbeskyttelse fastlægger således det nødvendige indsatsbehov for at beskytte såvel den nuværende som den fremtidige vandindvinding, og ikke nødvendigvis hvilket virkemiddel der skal benyttes i det enkelte tilfælde. Kommunen kan dog pege på f.eks. skovrejsning som et middel, hvis kommunen anser dette for den eneste/bedste løsning. Hvis kommunen ønsker etablering af skovrejsning som virkemiddel til grundvandsbeskyttelse, skal rollefordelingen mellem kommune, vandselskab og evt. tredjepart afklares i en skriftlig aftale. 7.5 Relation til Natura 2000-handleplan Der er et lovhjemlet krav til samspil mellem Natura 2000-handleplaner og den kommunale vandhandleplan mhp. at realisere Natura 2000-planen hvad angår vandbehov for de naturtyper, der er direkte afhængige af et vandøkosystem (BEK nr 1219 af 15/12/2011). Vandplan 1.5 Randers Fjord, 1.7 Aarhus Bugt og 1.9 Horsens Fjord giver ikke Odder Kommune anledning til at koordinere indsatsen med de kommunale Natura 2000-handleplaner og Natura 2000-skovhandleplaner. Odder Kommune har to Natura2000 områder: Natura2000 område nr. 59, Kysing Fjord og Natura2000 område nr. 56, Horsens Fjord, havet øst for og Endelave. I Kysing Fjord er det alene sangsvanen, som er på Natura2000 områdets udpegningsgrundlag. Der skal i eller omkring fuglebeskyttelsesområdet ikke ske en indsats i vandhandleplanen, som vil påvirke sangsvanen eller de områder, som sangsvanen anvender. I Natura 2000 området Horsens Fjord er det i Odder Kommune habitatnaturtyperne rigkær, elleaskeskov, brunvandede søer og i nogen grad dele af naturtypen strandeng, som påvirkes af ferskvand. Der skal i og omkring de ovennævnete naturtyper ikke ske en indsats i vandhandleplanen, som vil kunne påvirke disse ferskvandsafhængige habitatnaturtyper. Ingen af de arter som er på Natura2000 område Horsens Fjords udpegningsgrundlag vil blive berørt af vandhandleplanen, idet indsatsen på vandområdet kommer til at foregå uden for Natura2000 området. Dokumentnr.: side 27

Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015

Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015 Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015 1 Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015 Vandplan 2010-2015 Lillebælt/Fyn Hovedvandopland 1.12 Det Sydfynske Øhav Hovedvandopland 1.15 Vanddistrikt Jylland og Fyn 2

Læs mere

Holbæk Kommunes Vandhandleplan

Holbæk Kommunes Vandhandleplan Holbæk Kommunes Vandhandleplan 2012 2015 (PDF print af Holbæk Kommunes Vandhandleplan 2012 2015 ) Teknik og Miljø, Holbæk Kommune, oktober 2012 Forord Offentlighedsfase De statslige vandplaner Statens

Læs mere

Vandhandleplan 2015 for. Glostrup Kommune

Vandhandleplan 2015 for. Glostrup Kommune Vandhandleplan 2015 for Glostrup Kommune Glostrup Kommune, 9.september 2015 Udarbejdet af Center af Miljø og Teknik Kortmaterialet er hentet fra MiljøGIS på Naturstyrelsens hjemmeside. Forsidefoto: Sammenløb

Læs mere

NATUR OG MILJØ Aarhus Kommune. Forslag til. Vandhandleplan 2013 2015

NATUR OG MILJØ Aarhus Kommune. Forslag til. Vandhandleplan 2013 2015 NATUR OG MILJØ Aarhus Kommune Forslag til Vandhandleplan 2013 2015 Maj 2012 2 2 Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold... 3 2. Forord... 4 2.1 Offentlighedsfase og aktiviteter... 6 3. Baggrund... 7 3.1

Læs mere

Frederikssund Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, 1. generation vandplaner

Frederikssund Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, 1. generation vandplaner Frederikssund Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, 1. generation vandplaner Januar 2015 Indholdsfortegnelse Planens indhold...3 Resumé af de statslige vandplaner...4

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan for Nordfyns Kommune

Forslag til Vandhandleplan for Nordfyns Kommune Forslag til Vandhandleplan for Nordfyns Kommune 22. juni 2012 1. Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Nordfyns Kommunes planer for realiseringen af de statslige vandplaners indsatsprogrammer.

Læs mere

Vandhandleplan 2012-2015

Vandhandleplan 2012-2015 Vandhandleplan 2012-2015 Odder Byråd 19. november, 2012 Indholdsfortegnelse 1 Planens indhold... 3 2 Forord... 3 2.1 Offentlighedsfase og aktiviteter... 5 2.2 Kolofon... 6 3 Baggrund... 6 4 Handleplanens

Læs mere

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Punkt 4: Vandhandleplan 2015 Punkt 5: Vandområdeplaner 2015-2021 Af: Terkel Broe Christensen, Svendborg Kommune Vandhandleplan 2015 Ærø Kommune Møde

Læs mere

Vandhandleplan for Rebild Kommune

Vandhandleplan for Rebild Kommune Vandhandleplan for Rebild Kommune Omfattende flg. vandplaner: 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak 1.2 Limfjorden 1.3 Mariager Fjord Den 17. september 2015 Side 1 af 26 Planens indhold Dette dokument indeholder

Læs mere

Kolofon. Titel Vandhandleplan Langeland Kommune

Kolofon. Titel Vandhandleplan Langeland Kommune LAG FORS t i høring lag 015 Frem xxx 2 x x. x f ra x 015 xx x 2 til xx. Kolofon Titel Vandhandleplan 2010 2015. Langeland Kommune Høring Forslag til Vandhandleplan 2010 2015 har været i offentlig høring

Læs mere

Kommunal vandhandleplan

Kommunal vandhandleplan Kommunal vandhandleplan 2015-2016 August 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Resumé af vandplanen for Øresund hovedopland 2.3 vanddistrikt Sjælland... 4 3. Baggrund... 4 4.

Læs mere

VANDHANDLEPLAN 2010-2015

VANDHANDLEPLAN 2010-2015 VANDHANDLEPLAN 2010-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Vandhandleplanens indhold... 3 2. Resumé af den statslige vandplan for hovedvandopland nr. 2.3 Øresund.... 4 3. Forord... 5 4. Baggrund... 8 5. Spildevand...

Læs mere

Indhold Forord Baggrund Vandplanernes indsatsprogram Indsatser i Ringsted Kommune Forholdet til anden relevant planlægning.

Indhold Forord Baggrund Vandplanernes indsatsprogram Indsatser i Ringsted Kommune Forholdet til anden relevant planlægning. 0 Indhold 1. Forord... 3 Offentlighedsfase og aktiviteter... 5 Kolofon... 5 2. Baggrund... 7 3. Vandplanernes indsatsprogram... 10 4. Indsatser i Ringsted Kommune... 12 Vandløb... 12 Søer... 15 Fosforvådområder...

Læs mere

Samsø Kommune. Forslag til Vandhandleplan 2013-2015. Kolofon Udgivet af Samsø Kommune Vedtaget af Samsø Kommunalbestyrelse xx.

Samsø Kommune. Forslag til Vandhandleplan 2013-2015. Kolofon Udgivet af Samsø Kommune Vedtaget af Samsø Kommunalbestyrelse xx. Samsø Kommune Forslag til Vandhandleplan 2013-2015 Luftfoto der viser Dallebækken nord for Kolby Kås Kolofon Udgivet af Samsø Kommune Vedtaget af Samsø Kommunalbestyrelse xx. juni 2012 Kortmaterialet er

Læs mere

Bilag til: Vandhandleplan, 2014-2016 Frederiksberg Kommune

Bilag til: Vandhandleplan, 2014-2016 Frederiksberg Kommune Bilag til: Vandhandleplan, 2014-2016 Frederiksberg Kommune BILAG TIL VANDHANDLEPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE 2014-2016 Dato 2014-11-14 Udarbejdet April-maj 2012 og november 2014 Udarbejdet af Frederiksberg

Læs mere

Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende vandplaner (2010-2015):

Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende vandplaner (2010-2015): Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende vandplaner (2010-2015): 1.2 Hovedvandopland Limfjorden 1.4 Hovedvandopland Nissum Fjord Kolofon Titel: Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfatter følgende

Læs mere

Forslag til. Middelfart Kommunes handleplan for hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn

Forslag til. Middelfart Kommunes handleplan for hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn Forslag til Middelfart Kommunes handleplan for hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn Februar 2015 Kolofon Udarbejdet af: Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby Tlf. nr.: 88885500 E-mail: Web: teknik@middelfart.dk

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune. Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak samt 1.2 Limfjorden

Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune. Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak samt 1.2 Limfjorden Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak samt 1.2 Limfjorden Den 28. september 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Vandplanernes indhold... 3 2

Læs mere

Vandhandleplan Solrød Kommune

Vandhandleplan Solrød Kommune Vandhandleplan Solrød Kommune 2015 1 1. Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Solrød Kommunes planer for realiseringen af den statslige vandplans indsatsprogram. Målet for statens

Læs mere

Forslag til vandhandleplan Lyngby-Taarbæk Kommune. Forslag til: Kommunal vandhandleplan Juni Lyngby Taarbæk Kommune

Forslag til vandhandleplan Lyngby-Taarbæk Kommune. Forslag til: Kommunal vandhandleplan Juni Lyngby Taarbæk Kommune Forslag til vandhandleplan Lyngby-Taarbæk Kommune Forslag til: Kommunal vandhandleplan 2010-2015 Juni 2012 Lyngby Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Resumé af vandplanen for Øresund

Læs mere

Vandhandleplan for Bornholms Regionskommune

Vandhandleplan for Bornholms Regionskommune Vandhandleplan for Bornholms Regionskommune Planperiode 2009-2015 Indholdsfortegnelse 1 Planens indhold... 3 2 Resumé af den statslige vandplan 2009-2015 for Bornholm... 4 3 Forord... 7 4 Baggrund... 9

Læs mere

Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende vandplaner:

Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende vandplaner: Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende vandplaner: Limfjorden, Hovedvandopland 1.2 Nissum Fjord, Hovedvandopland 1.4 Kolofon Titel: Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kort: Hedensted Kommune. Forsidefoto: Rohden Å s udløb i Vejle Fjord. Jan Nielsen, Vejle Amt.

Indholdsfortegnelse. Kort: Hedensted Kommune. Forsidefoto: Rohden Å s udløb i Vejle Fjord. Jan Nielsen, Vejle Amt. Hedensted Kommune Forslag til Vandhandleplan 2009-2015 2. udgave 2015 1 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...4 2. Handleplanens mål...6 3. Det samlede indsatsprogram for Hedensted Kommune...7

Læs mere

Miljøvurdering af kommunale handleplaner

Miljøvurdering af kommunale handleplaner Miljøvurdering af kommunale handleplaner -hvad kan vi lære af vandplanerne? Henrik Skovgaard, COWI A/S 1 Vandplanlægning efter Miljømålsloven (nr. 932 af 24/09 2009) Der fastlægges ensartede operationelle

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune. Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerak samt 1.2 Limfjorden

Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune. Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerak samt 1.2 Limfjorden Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerak samt 1.2 Limfjorden Den 27. marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Vandplanernes indhold... 3 2 Forord...

Læs mere

Gribskov Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord og Hovedvandopland 2.3 Øresund, 1. generation vandplaner

Gribskov Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord og Hovedvandopland 2.3 Øresund, 1. generation vandplaner Gribskov Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord og Hovedvandopland 2.3 Øresund, 1. generation vandplaner Juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Planens

Læs mere

Kommunal vandhandleplan for Stevns Kommune

Kommunal vandhandleplan for Stevns Kommune Kommunal vandhandleplan for Stevns Kommune Januar 2015 1 Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Stevns Kommunens planer for realiseringen af den statslige vandplans indsatsprogram.

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan frem til 2015 Ikast-Brande Kommune

Forslag til Vandhandleplan frem til 2015 Ikast-Brande Kommune Forslag til Vandhandleplan frem til 2015 Ikast-Brande Kommune Indholdsfortegnelse 1. Vandhandleplanens indhold... 3 2. Forord... 4 3. Baggrund... 7 4. Handleplanens indsatser... 11 5. Ikast-Brande Kommunes

Læs mere

FORSLAG. Vandhandleplan 2010-2015. Hovedvandopland 1.2 Limfjorden. www.skive.dk

FORSLAG. Vandhandleplan 2010-2015. Hovedvandopland 1.2 Limfjorden. www.skive.dk FORSLAG Vandhandleplan 2010-2015 Hovedvandopland 1.2 Limfjorden www.skive.dk 1. Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Skive Kommunes planer for realiseringen af den statslige vandplans

Læs mere

Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015

Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015 Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015 Kolofon Udarbejdet af: Fredensborg Kommune Plan og Miljø Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 72 56 50 00 E-mail: fredensborg@fredensborg.dk Web: www.fredensborg.dk Rapportens

Læs mere

Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune

Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune Vanddistrikt Jylland og Fyn 1 Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold... 3 2. Resumé af de statslige vandplaner... 4 3. Forord... 5 4. Baggrund... 8 4.1 Målsætninger...

Læs mere

Vandhandleplan for Albertslund Kommune

Vandhandleplan for Albertslund Kommune Vandhandleplan 2010-2015 for Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk mtf@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 3

Læs mere

Høringssvar til statens vandområdeplaner

Høringssvar til statens vandområdeplaner Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 30. april 2015 2015-2021 Aarhus Byråd skal fremsende høringssvar til statens forslag til for perioden 2015-2021. Planerne blev sendt i 6 måneders

Læs mere

Faxe Kommune. Vandhandleplan 2012-2015

Faxe Kommune. Vandhandleplan 2012-2015 Faxe Kommune Vandhandleplan 2012-2015 September 2015 1. Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Faxe Kommunes planer for realiseringen af de statslige vandplaners indsatsprogrammer.

Læs mere

Vandområdeplaner for anden planperiode

Vandområdeplaner for anden planperiode Vandområdeplaner for anden planperiode Vandområdeplanernes indsatsprogrammer Møde i Ingeniørforeningen 14. november 2016 Mette Lise Jensen Funktionsleder, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning Gennemgang

Læs mere

FORSLAG til Vandhandleplan for Assens Kommune

FORSLAG til Vandhandleplan for Assens Kommune Maj 2012 FORSLAG til vandhandleplan for Assens Kommune FORSLAG til Vandhandleplan for Assens Kommune Hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn og 1.13 Odense Fjord Vandplanperiode 2010 2015 Vanddistrikt Jylland

Læs mere

Kolofon. Titel: Forslag til Vandhandleplan for Haderslev Kommune.

Kolofon. Titel: Forslag til Vandhandleplan for Haderslev Kommune. Forslag til Vandhandleplan for Haderslev Kommune Juni 2012 Kolofon Titel: Forslag til Vandhandleplan for Haderslev Kommune. Udgiver: Udarbejdet af Haderslev Kommune, Erhvervs- og Borgerservice. Offentliggjort

Læs mere

Kommunal vandhandleplan 2010 2015 for Ringkøbing-Skjern Kommune

Kommunal vandhandleplan 2010 2015 for Ringkøbing-Skjern Kommune R A P P O R T Kommunal vandhandleplan 2010 2015 for Ringkøbing-Skjern Kommune K o m m u n a l v a n d h a n d l e p l a n 2 0 1 0-2 0 1 5 S i d e 2 Indhold 1. Planens indhold... 3 2. Resumé af de statslige

Læs mere

Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015

Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015 Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015 1 1. Planens indhold Denne vandhandleplan indeholder en beskrivelse af Høje-Taastrup Kommunes planer for realiseringen af de statslige vandplaners indsatsprogrammer.

Læs mere

Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode

Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode Blåt Fremdriftsforum August 2014 Sara Westengaard Guldagger, Naturstyrelsen, Vandplaner og Havmiljø Forslag til vandplaner for første

Læs mere

Vandhandleplan. Syddjurs Kommune

Vandhandleplan. Syddjurs Kommune Vandhandleplan Syddjurs Kommune Januar 2015 Vandhandleplan 2015 for Syddjurs Kommune Grundlag, Vandplan 2009-2015 for: Randers Fjord - Hovedvandopland 1.5 Djursland Hovedopland 1.6 Aarhus Bugt Hovedvandopland

Læs mere

Grundvand og statslige vandområdeplaner

Grundvand og statslige vandområdeplaner Grundvand og statslige vandområdeplaner Kolding / Natur- og Miljø 2017 Dirk-Ingmar Müller-Wohlfeil Disposition Den juridiske ramme Andre dokumenter Målsætning og (kvantitativ) tilstandsvurdering EU samarbejde

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan for Svendborg Kommune

Forslag til Vandhandleplan for Svendborg Kommune Forslag til Vandhandleplan for Svendborg Kommune 1 Forslag til Vandhandleplan for Svendborg Kommune Vandplan 2010-2015 Odense Fjord Hovedvandopland 1.13 Det Sydfynske Øhav Hovedvandopland 1.15 Vanddistrikt

Læs mere

Vandhandleplan 2010-2015

Vandhandleplan 2010-2015 Vandhandleplan 2010-2015 Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold 2 2. Resumé af den statslige vandplan 4 3. Prioritering og tidsplan for indsatser 5 4. Forord 6 5. Baggrund 9 6. Vandløb 14 7. Søer 20 8.

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud?

Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud? Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud? Sort tekst på hvid baggrund. Opgaven og rammerne for løsningen af den. Mit udgangspunkt er at: Vandplanerne er nødvendige Vandplanerne er som udgangspunkt

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-03-2011 Dato: 17-02-2011 Sag nr.: KB 36 Sagsbehandler: Lars Kyhnau Hansen Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget

Læs mere

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Skørsø. Natura 2000-område nr. 60 Habitatområde H53. Udkast til politisk 1. behandling

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Skørsø. Natura 2000-område nr. 60 Habitatområde H53. Udkast til politisk 1. behandling Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Udkast til politisk 1. behandling Skørsø Natura 2000-område nr. 60 Habitatområde H53 Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021 Udgiver: Holstebro Kommune

Læs mere

VANDHANDLEPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE HOVEDVANDOPLANDENE 2.5 SMÅLANDSFARVANDET OG 2.6 ØSTERSØEN VANDDISTRIKT SJÆLLAND GULDBORGSUND KOMMUNE

VANDHANDLEPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE HOVEDVANDOPLANDENE 2.5 SMÅLANDSFARVANDET OG 2.6 ØSTERSØEN VANDDISTRIKT SJÆLLAND GULDBORGSUND KOMMUNE VANDHANDLEPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE HOVEDVANDOPLANDENE 2.5 SMÅLANDSFARVANDET OG 2.6 ØSTERSØEN VANDDISTRIKT SJÆLLAND GULDBORGSUND KOMMUNE 8. OKTOBER 2015 1 Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse

Læs mere

Vandhandleplan Hovedopland 2.3 Øresund

Vandhandleplan Hovedopland 2.3 Øresund Vandhandleplan 2009-2015 Hovedopland 2.3 Øresund 1 Kolofon Titel: Vandhandleplan 2009-2015 for Fredensborg Kommune. Hovedvandopland 2.3 Vanddistrikt Sjælland. Udarbejdet af: Fredensborg Kommune Egevangen

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan Aabenraa Kommune Februar 2015

Forslag til Vandhandleplan Aabenraa Kommune Februar 2015 Forslag til Vandhandleplan 2009-2015 Aabenraa Kommune Februar 2015 KOLOFON Dette forslag til vandhandleplan for Aabenraa Kommune er udarbejdet i 2015 af Aabenraa Kommune. Vandhandleplanens virkemidler

Læs mere

Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer. Om fosfor-ådale og lidt mere. Af Irene Paulsen Skanderborg kommune

Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer. Om fosfor-ådale og lidt mere. Af Irene Paulsen Skanderborg kommune Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer Om fosfor-ådale og lidt mere Af Irene Paulsen Skanderborg kommune Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer Udkast til Vand og Natura 2000 planer er udsendt

Læs mere

Spildevandsindsatsen i vandplanerne. Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen. Disposition

Spildevandsindsatsen i vandplanerne. Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen. Disposition Spildevandsindsatsen i vandplanerne Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen Disposition 1. Grundlag for fastlæggelse af spildevandsindsatsen 2. Vandplanernes krav til spildevandsrensning 3. Nye udpegninger 4.

Læs mere

Indstilling. Ny høring af statens vandplaner. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. oktober Aarhus Kommune

Indstilling. Ny høring af statens vandplaner. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. oktober Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 29. oktober 2013 Ny høring af statens vandplaner Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Forslag til Aarhus Kommunes høringssvar til statens vandplaner,

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan 2010-2015

Forslag til Vandhandleplan 2010-2015 Forslag til Vandhandleplan 2010-2015 Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold 2 2. Resumé af den statslige vandplan 4 3. Prioritering og tidsplan for indsatser 5 4. Forord 6 5. Baggrund 9 6. Vandløb 13 7.

Læs mere

UDKAST Vandhandleplan

UDKAST Vandhandleplan Afdeling: Teknik og Miljø Dato: 24. marts 2015 UDKAST Vandhandleplan 2009-2015 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk -1- 1. Planens indhold Dette dokument indeholder

Læs mere

FØRSTE GENERATIONS VANDPLANER HVIDOVRE KOMMUNES VANDHANDLEPLAN

FØRSTE GENERATIONS VANDPLANER HVIDOVRE KOMMUNES VANDHANDLEPLAN FØRSTE GENERATIONS VANDPLANER 2009-2015 HVIDOVRE KOMMUNES VANDHANDLEPLAN HVIDOVRE KOMMUNES VANDHANDLEPLAN Dato 2015-20-03 Udarbejdet Maj til juni 2012 og revideret i januar 2015 Udarbejdet af Hvidovre

Læs mere

Notat om indsats og målsætninger i høringsudgaven af de statslige vandplaner. Rudersdal Kommune

Notat om indsats og målsætninger i høringsudgaven af de statslige vandplaner. Rudersdal Kommune Notat om indsats og målsætninger i høringsudgaven af de statslige vandplaner Rudersdal Kommune 2011 2015 Udarbejdet af Natur og Miljø, februar 2011 Indholdsfortegnelse 1.0 INDLEDNING...3 2.0 SØER...3 2.1

Læs mere

Vandhandleplan for Sorø Kommune. Gældende for 1. planperiode

Vandhandleplan for Sorø Kommune. Gældende for 1. planperiode Vandhandleplan for Sorø Kommune Gældende for 1. planperiode 2009-2015 2015 1 2 Sorø Kommune Vandhandleplan 2009-15 Indholdsfortegnelse 1.0 Planens indhold... 4 2.0 Resumé af de statslige vandplaner...

Læs mere

Hvordan læses en vandplan?

Hvordan læses en vandplan? Hvordan læses en vandplan? Den overordnede enhed for vandplanlægningen er de 23 hovedvandoplande. Der findes en vandplan for hvert hovedvandopland. I det følgende beskrives hvordan de 23 vandplaner skal

Læs mere

Vandhandleplan for Haderslev Kommune

Vandhandleplan for Haderslev Kommune våd Vandhandleplan 2009-2015 for Haderslev Kommune Oktober 2015 Kolofon Titel: Vandhandleplan 2009-2015 for Haderslev Kommune. Udgiver: Udarbejdet af Haderslev Kommune, Erhvervs- og Borgerservice. Vandhandleplanen

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 2. Indhold. Vandområders kvalitet. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 2. Indhold. Vandområders kvalitet. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 2 Vandområders kvalitet Indhold 1 Oversigt over vandområder... 2 2 Vandplanernes målsætninger og krav... 2 2.1 Miljømål for vandløb... 3 2.2 Miljømål

Læs mere

Vandhandleplan. Skamlebækken 2009, Foto: Gry Annika Jensen. Odsherred Kommune

Vandhandleplan. Skamlebækken 2009, Foto: Gry Annika Jensen. Odsherred Kommune Vandhandleplan Skamlebækken 2009, Foto: Gry Annika Jensen Odsherred Kommune 10. marts 2015 1 Planens indhold og baggrund Denne handleplan indeholder beskrivelsen af Odsherred Kommune planer for realiseringen

Læs mere

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Koordinationsforum, Haderslev, 3. oktober 2013 Naturstyrelsens BNBO-rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen

Læs mere

Vandområdeplaner

Vandområdeplaner Vandområdeplaner 2015-2021 Stormøde, foreningerne i Landbrug & Fødevarer Den 16. april 2015 Kontorchef Thomas Bruun Jessen Vandområdeplaner 2015 2021 Formel for vandområdeplanlægning Nyt plankoncept Udkast

Læs mere

Varde Kommunes. Vandhandleplan for 1. planperiode. (frem til udgangen af 2015)

Varde Kommunes. Vandhandleplan for 1. planperiode. (frem til udgangen af 2015) Dato 9. februar 2015 Dok.nr. Sagsnr. FORSLAG TIL Varde Kommunes Vandhandleplan for 1. planperiode (frem til udgangen af 2015) Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold...3 2. Resumé af de statslige vandplaner...4

Læs mere

BilagØU_121210_pkt.16_01 VANDHANDLEPLAN 2012-2016 HVIDOVRE KOMMUNE

BilagØU_121210_pkt.16_01 VANDHANDLEPLAN 2012-2016 HVIDOVRE KOMMUNE VANDHANDLEPLAN 2012-2016 HVIDOVRE KOMMUNE VANDHANDLEPLAN 2012-2016 HVIDOVRE KOMMUNE Dato 2012-11-05 Udarbejdet Maj til juni 2012 Udarbejdet af Hvidovre Kommune Beskrivelse Vandhandleplan for Hvidovre Kommune.

Læs mere

Vandhandleplan for Herning Kommune

Vandhandleplan for Herning Kommune Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune Vanddistrikt Jylland og Fyn 1 Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold... 3 2. Resumé af de statslige vandplaner... 4 3. Forord... 5 4. Baggrund... 8 4.1 Målsætninger...

Læs mere

Vandhandleplan for Haderslev Kommune

Vandhandleplan for Haderslev Kommune Vandhandleplan for Haderslev Kommune December 2012 Kolofon Titel: Vandhandleplan for Haderslev Kommune. Udgiver: Udarbejdet af Haderslev Kommune, Erhvervs- og Borgerservice. Vandhandleplanen er vedtaget

Læs mere

Vandhandleplan 2010-2015 Nyborg Kommune Storebælt / Det Sydfynske Øhav / Odense Fjord

Vandhandleplan 2010-2015 Nyborg Kommune Storebælt / Det Sydfynske Øhav / Odense Fjord FORSLAG Vandhandleplan 2010-2015 Nyborg Kommune Storebælt / Det Sydfynske Øhav / Odense Fjord 0 Forslag til vandhandleplan for Nyborg Kommune Hovedvandoplandene Storebælt / Det sydfynske Øhav / Odense

Læs mere

Vandhandleplan, 1. planperiode, Langeland Kommune.

Vandhandleplan, 1. planperiode, Langeland Kommune. Vandhandleplan, 1. planperiode, Langeland Kommune. Vandplan 2010-2015 Storebælt Hovedvandopland 1.14 Det Sydfynske Øhav Hovedvandopland 1.15 Kolofon Titel Vandhandleplan 2010 2015. Langeland Kommune Høring

Læs mere

Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard

Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard Vandplanernes indflydelse på udledninger fra punktkilder. Muligheder og barrier nu og fremover. Henrik Skovgaard Vandplaner for 23 hovedoplande Omfang: målsatte områder - 17 kyststrækninger - 74 fjorde

Læs mere

Forslag til Kommunal Vandhandleplan

Forslag til Kommunal Vandhandleplan Forslag til Kommunal Vandhandleplan Vandhandleplan 2 Offentlighedsfase og aktiviteter Forslag til Gentofte Kommunes vandhandleplan er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 29. maj 2012. Forslaget fremlægges

Læs mere

Vandhandleplanen bliver sendt i offentlig høring fra den 20. april 2015 til den 15. juni 2015.

Vandhandleplanen bliver sendt i offentlig høring fra den 20. april 2015 til den 15. juni 2015. Egedal Kommune - forslag til vandhandleplan 2010-2015 1 Kolofon Titel: Egedal Kommune forslag til vandhandleplan 2010-2015. Udgiver: Egedal Kommune. Udgivelsesår: 2015 Copyright: Gengivelse tilladt med

Læs mere

Holstebro Kommunes Vandhandleplan 2015. Limfjorden, Hovedvandopland 1.2 Nissum Fjord, Hovedvandopland 1.4 Ringkøbing Fjord, Hovedvandopland 1.

Holstebro Kommunes Vandhandleplan 2015. Limfjorden, Hovedvandopland 1.2 Nissum Fjord, Hovedvandopland 1.4 Ringkøbing Fjord, Hovedvandopland 1. Holstebro Kommunes Vandhandleplan 2015 Limfjorden, Hovedvandopland 1.2 Nissum Fjord, Hovedvandopland 1.4 Ringkøbing Fjord, Hovedvandopland 1.8 Kolofon Titel: Holstebro Kommunes Vandhandleplan 2015 Limfjorden,

Læs mere

Vandhandleplan for Furesø Kommune

Vandhandleplan for Furesø Kommune Vandhandleplan for Furesø Kommune 2009-2015 INTRODUKTION Furesø Kommune skal, i lighed med landets øvrige 97 kommuner, udarbejde en vandhandleplan på baggrund af statens vandplaner. Danmark er inddelt

Læs mere

Høring af vandhandleplan marts 2015, planen sendes i 8 ugers høring efter godkendelse i Miljø og Teknikudvalget

Høring af vandhandleplan marts 2015, planen sendes i 8 ugers høring efter godkendelse i Miljø og Teknikudvalget Høring af vandhandleplan marts 2015, planen sendes i 8 ugers høring efter godkendelse i Miljø og Teknikudvalget Tlf. 65 15 14 67 Fax sby@kerteminde.dk 20. februar 2015 Sagsnr. 440-2013-11032 Dokumentnr.

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik VANDHANDLEPLAN 2015

Natur, Miljø og Trafik VANDHANDLEPLAN 2015 Natur, Miljø og Trafik VANDHANDLEPLAN 2015 Indhold 1 Planens indhold og baggrund 3 2 Resumé af de statslige vandplaner 5 3 Forord 7 Offentlighedsfase og aktiviteter 9 4 Baggrund 10 5 Handleplanens indsatser

Læs mere

"Holbæk Kommunes Vandhandleplan"

Holbæk Kommunes Vandhandleplan "Holbæk Kommunes Vandhandleplan" (PDF - print af forslag til "Holbæk Kommunes Vandhandleplan"). Vækst og bæredygtighed, Holbæk Kommune, april 2015 Forord Vedtagelse Miljøvurdering Offentlighedsfase Spørgsmål

Læs mere

Teknik og Miljø. Vandhandleplan

Teknik og Miljø. Vandhandleplan Teknik og Miljø Vandhandleplan 2014-2015 -2 Vandhandleplan 2015 for Slagelse Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Miljøvurdering... 4 Offentlighedsfase og aktiviteter...

Læs mere

Vandhandleplan for Bornholms Regionskommune

Vandhandleplan for Bornholms Regionskommune Vandhandleplan for Bornholms Regionskommune Planperiode 2010-2015 Indholdsfortegnelse 1 Planens indhold...3 2 Resumé af den statslige vandplan 2010-2015 for Bornholm...4 3 Forord...7 4 Baggrund...9 5 Statens

Læs mere

Forslag til Horsens Kommunes vandhandleplan for 1. planperiode - frem til udgangen af 2015

Forslag til Horsens Kommunes vandhandleplan for 1. planperiode - frem til udgangen af 2015 Forslag til Horsens Kommunes vandhandleplan for 1. planperiode - frem til udgangen af 2015 Den oprindelige Gudenå ved Vestbirk 1 1. Vandhandleplanens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af

Læs mere

Har Danmark forstået vandrammedirektivets vandplaner?

Har Danmark forstået vandrammedirektivets vandplaner? Har Danmark forstået vandrammedirektivets vandplaner? Lasse Baaner lb@foi.ku.dk Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi KU / Science Vandrammedirektivets vandområdeplaner Formål: Give overblik over

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNE SAMMENFATNING AF VANDPLANERNES KON- SEKVENSER

FREDERIKSBERG KOMMUNE SAMMENFATNING AF VANDPLANERNES KON- SEKVENSER FREDERIKSBERG KOMMUNE SAMMENFATNING AF VANDPLANERNES KON- SEKVENSER FREDERIKSBERG KOMMUNE SAMMENFATNING AF VANDPLANERNES KONSEKVENSER Revision 1 Dato 2011-02-28 Udarbejdet af LSC Kontrolleret af MBMJ Godkendt

Læs mere

Præsentation af en vandplan

Præsentation af en vandplan Præsentation af en vandplan med udgangspunkt i vandplanen for Randers Fjord Peter Kaarup Specialkonsulent, Miljøcenter Århus 23 udkast til vandplaner Hovedoplande I, 1 I, 4 I, 8 M iljø cen terg ræ nser.sh

Læs mere

Status for vandplanerne naturplaner

Status for vandplanerne naturplaner Status for vandplanerne naturplaner Den kommunale vand- og naturindsats 2010-2015 Ved Gyrite Brandt gbr@kl.dk, tlf. 33703302 Vandråd temamøde den 7. september 2011 Mange emner Vand- og naturplanerne -

Læs mere

Vandhandleplan 2010-2015. Aabenraa Kommune November 2012

Vandhandleplan 2010-2015. Aabenraa Kommune November 2012 Vandhandleplan 2010-2015 Aabenraa Kommune November 2012 KOLOFON Denne vandhandleplan for Aabenraa Kommune er udarbejdet i 2012 af Aabenraa Kommunes medarbejdere i samarbejde med Orbicon A/S. Vandhandleplanens

Læs mere

FORSLAG Vandhandleplan for Assens Kommune Februar 2015

FORSLAG Vandhandleplan for Assens Kommune Februar 2015 FORSLAG Vandhandleplan for Assens Kommune Februar 2015 Vandhandleplan for Assens Kommune Hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn og 1.13 Odense Fjord Vandplanperiode 2009 2015 Vanddistrikt Jylland og Fyn 2

Læs mere

Status for vandplanerne naturplaner

Status for vandplanerne naturplaner Status for vandplanerne naturplaner Den kommunale vand- og naturindsats 2010-2015 Ved Gyrite Brandt gbr@kl.dk, tlf. 33703302 Rørcenterdagene 8. juni 2011 Mange emner Vand- og naturplanerne - Vandhandleplaner

Læs mere

Teknik og Miljø Natur. Miljøstyrelsen Dato: 5. juni 2014

Teknik og Miljø Natur. Miljøstyrelsen Dato: 5. juni 2014 Miljøstyrelsen mst@mst.dk Teknik og Miljø Natur Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Telefax: 76292010 horsens.kommune@horsens.dk www.horsenskommune.dk Sagsnr.: 09.02.15-K02-1-14 MST-1270-00615

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

-Fd-L. Hillerød Kommune. Vandhandleplan

-Fd-L. Hillerød Kommune. Vandhandleplan -Fd-L Hillerød Kommune Vandhandleplan 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE1.0 FORORD... 1 2.0 VANDPLANER... 2 2.1 Vandrammedirektivet og vandplanerne... 2 2.2 Vandplaner... 4 2.2.1 Miljømål... 4 2.2.2 Retningslinjer...

Læs mere

Vandhandleplan for Ballerup Kommune - HVIDBOG over Høringssvar

Vandhandleplan for Ballerup Kommune - HVIDBOG over Høringssvar Sagsbehandler: Rasmus P V Christiansen: 30-9-2015 Vandhandleplan for Ballerup Kommune - HVIDBOG over Høringssvar Nr. Organisation Resumé Svar/vurdering Ændring i 1 Naturstyrelsen Naturstyrelsen (NST) bemærker

Læs mere

Spørgsmål af generel/politisk karakter

Spørgsmål af generel/politisk karakter Spørgsmål af generel/politisk karakter Emne Problemstilling Miljøministeriets bemærkninger Grøn vækst Hvad er den politiske ramme for gennemførelsen af vand- og naturplanerne. I april 2009 offentliggjorde

Læs mere

Vandhandleplan 2010 2015, Favrskov Kommune FORSLAG

Vandhandleplan 2010 2015, Favrskov Kommune FORSLAG FORSLAG 1 Kolofon Udarbejdet januar til marts 2015 af Teknik og Kultur, Favrskov Kommune - redigeret i xxxx 2015 efter høringsperioden. Planlægningen er sket i samarbejde med nabokommunerne. Handleplanens

Læs mere

Høringssvar til forslag til de statslige vandområdeplaner for planperioden

Høringssvar til forslag til de statslige vandområdeplaner for planperioden TEKNIK OG MILJØ Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø. Mail: nst@nst.dk UDKAST Høringssvar til forslag til de statslige vandområdeplaner for planperioden 2015-2021 Natur og Grønne områder Enghavevej

Læs mere

Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning 1)

Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning 1) BEK nr 76 af 21/01/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 28. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-200-00007 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vandhandleplan for Ringsted Kommune

Vandhandleplan for Ringsted Kommune Vandhandleplan for Ringsted Kommune 2010-2015 November 2012 0. Indhold Vandhandleplan for Ringsted Kommune... 1 Forslag... 1 0. Indhold... 2 1. Forord... 4 Offentlighedsfase og aktiviteter... 6 Kolofon...

Læs mere