Maskiner og planteavl nr FarmTest. Sprøjteteknik i kartofler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Maskiner og planteavl nr. 84 2007. FarmTest. Sprøjteteknik i kartofler"

Transkript

1 Maskiner og planteavl nr FarmTest Sprøjteteknik i kartofler

2 Sprøjteteknik i kartofler Af Niels Enggaard Klausen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteproduktion

3 Titel: Sprøjteteknik i kartofler Forfatter: Konsulent Niels Enggaard Klausen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteproduktion, Konsulent Hans Henrik Pedersen, Jordbrugsteknologi, AgroTech Review: Landskonsulent Kjeld Vodder Nielsen, AgroTech Layout: Lone E. Haargaard, AgroTech Tryk: Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Udgave: 1. udgave 2007 Oplag: 25 stk. Udgiver: Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Udkærsvej 15, Skejby 8200 Århus N Telefon Fax issn:

4 Indhold 1. Konklusion og sammendrag Baggrund Tidligere forsøg Formål Undersøgelsens gennemførelse Fremgangsmåde - Måling af sporstof Fremgangsmåde Vandfølsomt papir Sprøjtedemonstrationer med optisk hvidt og ultraviolet lys Resultater Måling af sporstof Sprøjtning under ugunstige vindforhold Vandfølsomt papir Traditionel marksprøjte Hardi TWIN og Danfoil Opsummering af resultater Konklusioner Kilder Sprøjteteknik i kartofler 4

5 1. Konklusion og sammendrag Der sprøjtes intensivt i kartofler for at holde dem fri for skimmel. Der er kun begrænset viden om, hvorledes forskellige sprøjteteknikker påvirker afsætningen i kartoffelplanten. Ved denne undersøgelse er forskellige sprøjtetyper og dysetyper undersøgt. Tre sprøjtetyper indgik i undersøgelsen: En traditionel marksprøjte, en marksprøjte med Hardi TWIN luftassistance og en Danfoil luftsprøjte. Sprøjterne blev afprøvet med forskellige dyser samt med varierende vandmængde og ved varierende kørehastighed. Sprøjteteknikkerne blev vurderet på baggrund af Afvaskning og måling af sporstof. Registrering af dråbernes placering med vandfølsomt papir. Visuel bedømmelse af sprøjtevæskens placering med fluorescerende væske og ultraviolet lys. En ensartet dækning af alle blade er væsentlig for at beskytte mod kartoffelskimmel, da der altovervejende benyttes midler med kontaktvirkning. Med ultraviolet lys og optisk hvidt kan man visuelt se fordelingen af sprøjtevæske i afgrøden. Det er ikke lykkedes at fotografere dette eller på anden vis dokumentere ensartetheden af de forskellige behandlinger. Dette vil kræve yderligere undersøgelser enten i form af forbedret fototeknik eller ved sprøjtning med sporstoffer med efterfølgende analyse af mindre bladarealer end der blev benyttet under denne test. Der er stor variation på de udførte målinger. Det er derfor ikke muligt med statistisk sikkerhed at adskille de forskellige teknikker. Resultaterne peger dog på følgende: Ved sprøjtning med den luftassisterede Hardi TWIN sprøjte og med luftsprøjten fra Danfoil var der større afsætning af sprøjtevæske i øverste del af kartoffelafgrøden. Danfoil sprøjten gav den største afsætning midt i kartoffelplanten. Med en traditionel sprøjte blev der målt størst afsætning øverst i kartoffeltoppen med kompakte luftinjektionsdyser. Det gælder både under gunstige og ugunstige vindforhold. Under ugunstige vindforhold blev der målt 40 % større afsætning på de øverste blade end efter almindelige fladsprededyser. Under ugunstige vindforhold blev der opnået en markant bedre afsætning med Hardi TWIN luftassistance i forhold til sprøjtning med almindelige fladsprededyser uden luftassistance. Danfoil sprøjten blev ikke afprøvet under ugunstige vindfor hold. Da vindforholdene var forskellige ved de tre hastigheder, kan det ikke konkluderes om hastigheden påvirker afsætningen. Sprøjteteknik i kartofler 5

6 2. Baggrund Kartofler behandles i sæsonen mod kartoffelskimmel ca. hver 10. dag eller oftere afhængig af vejrforholdene. Midlerne er overvejende kontaktmidler. Det diskuteres meget blandt fagfolk, om det er tilstrækkeligt at beskytte den øverste tredjedel af kartoffeltoppen, eller om det også er vigtigt at få sprøjtemiddel afsat på de nederste blade. Kartoffeltoppens nederste del kan være beskyttet af de foregående sprøjtninger. Koncentrationen af midlerne kan dog være reduceret på grund af afvaskning og lysnedbrydning. En vis nedtrængning i bladmassen vil umiddelbart være at foretrække. Kartoffelavlen koncentreres på færre producenter, så den enkelte avler har et stadig større areal, som skal behandles. I sæsonen 2007 har det regnet meget, hvilket har medført et stort smittetryk og samtidig kun få dage, hvor der var gode forhold til at sprøjte. For kartoffelavleren er kapacitet ved sprøjtning derfor væsentlig. Kapaciteten kan primært øges gennem større arbejdsbredde, højere hastighed men også ved større tankvolumen eller ved lave vandmængder pr. ha. Det er dog en udfordring at opnå en effektiv nedtrængning af sprøjtevæsken, hvis hastigheden øges. For at undgå belastning af det omgivende miljø er der stigende fokus på afdriftsreducerende teknikker. Hardi TWIN luftassistance og luftinjektionsdyser kan bruges, når det blæser, herved kan antallet af sprøjtetimer øges. Sprøjtning med almindelige fladsprededyser kan ikke anbefales. Med Danfoil luftsprøjten reduceres afdriften i forhold til sprøjtning med traditionel marksprøjte med fladesprededyser. I øjeblikket foretages nye afdriftsforsøg med Danfoil luftsprøjten. At kunne sprøjte rettidigt er vigtigt, især overfor kartoffelskimmel. Flere sprøjtedage giver også mulighed for at sprøjte større arealer. 2.1 Tidligere forsøg I effektforsøg udført ved Forskningscenter Flakkebjerg har man opnået samme eller bedre effekt ved sprøjtning med luftinjektionsdyser, der danner store dråber i forhold til sprøjtning med almindelige fladsprededyser. I figur 2.1 ses resultaterne af et forsøg fra Sprøjteteknik i kartofler 6

7 Procen nt skimmel opgjort 11. au ugust LSD = 5,1 0,15 l/ha Dosering af Shirlan 0,3 l/ha Fladsprede l/ha Lavdrift l/ha luftinjektion l/ha Fladsperede bagud Fladsprede l/ha Figur 2.1 Effekt af skimmelbekæmpelse på baggrund af sprøjteteknik og dosis. Ved lav dosis (0,15 l Shirlan/ha) er skimmelbekæmpelsen med 02 fladsprededyse mindre effektiv end med de andre dyser. Ved høj dosis (0,3 l Shirlan/ha) er effekten lige så god med 02 luftinjektionsdyse som med 02 fladsprededyse. Med fladsprededyse er effekten bedst ved den lave vandmængde, 160 l/ha modsat 320 l/ha. Af særlig interesse for denne undersøgelse er den turkis og den gule søjle. Med en almindelig fladsprededyse er der ved 0,15 l Shirlan pr. ha ca. 40 % mere skimmel i forhold til brug af luftinjektionsdyse. Ved 0,3 Shirlan pr. ha er bekæmpelsen ens. Der er foretaget flere effektforsøg, hvor en almindelig marksprøjte og Hardi TWIN er sammenlignet. Resultater fra ni forsøg med skimmelbekæmpelse i kartofler er samlet i en planteavlsoversigt fra Forsøgene viste ingen eller kun lille forskel mellem sprøjterne. Tre ud af ni forsøg viste bedre effekt på skimmelbekæmpelse med Hardi TWIN. Resultaterne var dog ikke statistisk signifikante. Med Hardi TWIN sprøjtes væsken generelt længere ned i afgrøden, men kun i få tilfælde har det øget effekten af skimmelbekæmpelsen. Dette er målt ved afsætningsforsøg sammen med effektforsøgene. Forskelle i sprøjtetypernes effekt viste sig specielt ved reducerede doseringer. I de tilfælde hvor effekten var god med halv dosis, var der sprøjtet med Hardi TWIN. Tendensen i forsøgene har været, at effekten var størst ved de største vandmængder. Vandmængden i forsøgene varierede mellem 100 og 400 l/ha. I forsøget fra Forskningscenter Flakkebjerg ses dog ingen øget effekt ved 320 l/ha set i forhold til 160 l/ha. Sprøjteteknik i kartofler 7

8 3. Formål Undersøgelsens formål har været at belyse afsætning af sprøjtevæske ved brug af forskellige sprøjteteknikker. Især at belyse sprøjteteknikker, der sikrer god dækning og ensartet afsætning øverst og i midten af kartoffeltoppene. Sprøjteteknik i kartofler 8

9 4. Undersøgelsens gennemførelse Undersøgelsen blev gennemført i midten af juli 2007 på en kartoffelmark nær Holstebro. Sprøjterne der blev benyttet til testen var: 1. Luftassisteret sprøjte. Hardi TWIN New Commander Traditionel marksprøjte. Dette blev udført med den samme Hardi sprøjte uden luft assistance. 3. Danfoil ConCorde luftsprøjte. Figur 4.1 Hardi sprøjte med TWIN luftassistance. Figur 4.2 Danfoil luftsprøjte. Adskillige dyser blev forsøgt. Af hensyn til overskueligheden vil der kun blive fokuseret på udvalgte dyser. Hastigheden var 6, 9 og 12 km/t. Med traditionel sprøjte og med TWIN luftassistance blev sprøjtet med ca. 100, 200 og 325 l/ha. Danfoil luftsprøjten blev undersøgt ved 6 og 9 km/t og ved hhv. 50 og 95 l/ha. To metoder blev brugt til at vurdere sprøjteteknikken: Måling af sporstof. Vandfølsomt papir blev hæftet på bladene, så afsætning på over- og underside af bladet kunne registreres. Vejret var overskyet men tørt, temperaturen var ca. 20 C. Vinden ved de første kørsler var 4-5 m/s. Ved de resterende kørsler var vindhastigheden kun 2-3 m/s. Kørslen foregik i vindretningen. De første serier, hvor vejrforhold var ugunstige, blev sprøjtet ved en hastighed på 6 km/t med almindelig sprøjte og ligeledes ved 6 km/t med TWIN luftassistance. Vindforholdene var sammenlignelige (2-3 m/s) ved sprøjtning med de to sprøjtetyper ved 9 og 12 km/t samt ved sprøjtninger med Danfoil luftsprøjten. Resultater under ugunstige og gode vindforhold vil ikke blive sammenlignet. Sprøjteteknik i kartofler 9

10 4.1 Fremgangsmåde - Måling af sporstof Sporstof tilsættes tanken Med sporstoffet natrium fluorescein opblandet i tanken kan det måles hvor meget sprøjtemiddel, der afsættes på kartoffeltoppene ved de forskellige sprøjteteknikker. Det blev tilstræbt at dosere 10 g sporstof pr. ha. Efter hver behandling blev hele kartoffelblade indsamlet til analyse af den mængde sporstof, der var blevet afsat. Udtagning af blade Det øverste, fuldt udvokset blad og et blad fra midten i kartoffeltoppen blev udtaget til analyse. For hver behandling blev der udtaget blade fra tre planter. I alt seks prøver pr. behandling. Bladene blev lagt i hver sin pose, der blev opbevaret mørkt for at undgå lysnedbrydning af sporstoffet. Afvaskning af sporstof Hvert blad blev afvasket med 20 ml basisk opløsning (0,1% NaOH). Væsken blev overhældt på glas, der blev opbevaret køligt og mørkt. Beregning af bladenes areal Bladene blev scannet med en bordscanner, og arealet blev derefter beregnet. Analyse af sporstof Eksempel på scannet kartoffelblad Natrium fluorescein udsender lys (fluorescerer) når det tilføres energi for eksempel i form af ultraviolet lys. Denne fluorescens kan måles med et fluorimeter. Flourimeteret blev kalibreret ved at måle på en tankprøve udtaget fra sprøjtetanken. Sprøjteteknik i kartofler 10

11 Beregning af analysedata For at sammenligne teknikkerne er analyseresultaterne omregnet til dosering af et givet stof udbragt i en dosering på en liter pr. ha. Herved kompenseres for at sprøjterne udsprøjtede forskellige væskemængder pr. ha. Afsætningen af sporstof på bladene er omregnet til mikroliter (µl) af et fiktivt stof pr. m² bladareal. Sikkerhed i måleresultater Der er kun udført tre gentagelser pr. behandling, det bevirker, at der ikke med statistisk sikkerhed kan konkluderes på resultaterne. 4.2 Fremgangsmåde Vandfølsomt papir For at få et visuelt indtryk af dråbernes fordeling blev der sat vandfølsomt papir fast på bladene. Det vandfølsomme papir blev foldet på midten og klipset fast langs bladkanten. Derved kunne afsætning registreres på både over- og underside af bladet, se figur 4.1. På vandfølsomt papir ses dråbestørrelsen og fordelingen af dråberne fra de forskellige dysetyper. Det vandfølsomme papir, som vises i FarmTesten, er fra samme sprøjtning som afsætningsmålingerne. Figur 4.1 Vandfølsomt papir blev fæstnet på bladene, for at registrere dråbernes fordeling. Figur 4.2 Sprøjtevæsken er tilsat optisk hvidt, som lyser op, når det udsættes for ultraviolet lys. 4.3 Sprøjtedemonstrationer med optisk hvidt og ultraviolet lys I forbindelse med undersøgelserne blev der afholdt sprøjtedemonstrationer for avlere og konsulenter. Demonstrationerne foregik om aftenen, og her blev kartoffeltoppene sprøjtet med optisk hvidt og derefter belyst med ultraviolet lys. Optisk hvidt lyser op (fluorescerer), når det belyses med ultraviolet lys. Derved kan dråbernes placering på bladenes forside og bagside ses. Sprøjteteknik i kartofler 11

12 5. Resultater 5.1 Måling af sporstof Figuren herunder viser afsætningen af sporstof på henholdsvis øvre blade og blade midt i kartoffeltoppene. Alle målinger er foretaget ved moderate vindforhold (2-3 m/s). Hver søjle er et gennemsnit af to hastigheder, hver med måling på tre planter. Det vil sige et gennemsnit af seks målinger i alt. Med traditionel sprøjte og Hardi TWIN er der kørt 9 og 12 km/t. Med Danfoil sprøjten er der kørt 6 og 9 km/t. Der kunne med traditionel sprøjte måske være opnået bedre afsætning, hvis også målinger ved 6 km/t indgik. Disse målinger blev dog udført ved større vindhastighed og kan derfor ikke indgå i beregning af gennemsnit. Se næste afsnit. Figur 5.1 Afsætning af sporstof ved forskellige sprøjteteknikker. Afsat sporstof er omregnet til sprøjtning med en liter stof pr. ha. Den blå søjle viser afsætning øverst og den bordeaux søjle viser afsætning i midten af kartoffeltoppen. Spredningen for hver behandling er vist med de sorte lodrette streger. Jo mindre stregerne er, jo mere ens var mængden af sporstof på bladene inden for hver behandling. De første fire behandlinger er forskellige dyser på en traditionel marksprøjte, de to sidste behandlinger er med Hardi TWIN og Danfoil. Den traditionelle marksprøjte udsprøjtede 200 l/ha, Hardi TWIN 120 l/ha og Danfoil 50 l/ha. Den største forskel mellem teknikkerne ses mellem brug af traditionel marksprøjte og så luftassistance eller luftsprøjte. Der bliver tydeligvis afsat mest i toppen af afgrøden ved disse. Yderligere giver Danfoil sprøjten en bedre afsætning midt i afgrøden. Ved sprøjtning med traditionel marksprøjte opnås størst afsætning øverst i kartoffeltoppen med kompakt luftinjektionsdyse samt kartoffeldysen, spredningen er ligeledes mindst ved disse to dyser. Sprøjteteknik i kartofler 12

13 5.1.1 Sprøjtning under ugunstige vindforhold Figur 5.2 Afsætningen er målt ved sprøjtning ved 4-5 m/s. Det ses, at afsætning øverst i kartoffeltoppen ikke ændres uanset vandmængde, når der sprøjtes med almindelig fladsprededyse. Ved brug af kompakt luftinjektionsdyse eller luftassistance med Hardi TWIN, øges afsætningen på de øverste blade. De relativ små dråber fra almindelig fladsprededyse er udsat for afdrift, hvorimod de grovere dråber fra kompakt luftinjektionsdyse bedre modstår vinden. Luftassistance reducerer ligeledes afdriften og øger afsætningen. Figur 5.2 viser afsætning af sporstof ved kørsel med 6 km/t. Det blæste 4-5 m/s ved denne sprøjtning. Først vises tre forskellige vandmængder med almindelig fladsprededyse. Derefter vises hvordan kompakte luftinjektionsdyser og Hardi TWIN øger afsætningen (Danfoil sprøjten kørte ikke under ugunstige forhold, og er derfor ikke med i denne figur). Uanset om vandmængden øges, giver den almindelige fladsprededyse ikke en øget afsætning på de øverste blade, afsætningen i midten af kartoffeltoppen stiger lidt. Generelt blæser de fine dråber væk fra det egentlige mål. Ved brug af store dråber fra kompakte luftinjektionsdyser eller ved brug af luftassistance reduceres afdriften og afsætningen øges, især på de øverste blade. Med Hardi TWIN ses, at afsætningen ikke øges ved at øge vandmængden. Figur 5.3 Afdrift uden TWIN luftassistance slået til. Det svarer til afdrift ved en traditionel marksprøjte. Figur 5.4 Afdrift med TWIN luftassistance slået til. Der ses en tydelig reduktion i afdriften. Sprøjteteknik i kartofler 13

14 5.2 Vandfølsomt papir I det følgende afsnit vises vandfølsomt papir fra de sprøjteteknikker der sammenlignes i figur 5.2. De viste eksempler er udvalgt, så de er repræsentative for dyserne. I eksemplerne ses afsætning på bladoverside på den øverste halvdel og afsætning på underside på den nederste halvdel Traditionel marksprøjte Alle fire dyser er ISO størrelse 04. De var monteret forskellige steder på bommen. Der er altså sprøjtet under helt ens forhold. Hastigheden var 9 km/t. Trykket var 2,6 bar hvilket medfører en væskemængde på 200 l/ha. Almindelig fladsprededyse F-04 (Hardi) Kompakt luftinjektionsdyse MD-04 (Hardi) Kartoffeldyse (Syngenta) Dobbelt refleksdyse TTJ (TeeJet) Dråbestørrelse: Middel Dråbestørrelse: Meget grov Dråbestørrelse: Middel Dråbestørrelse: Grov Alle fire dyser har givet ringe afsætning på bagsiden Hardi TWIN og Danfoil På det vandfølsomme papir efter Hardi TWIN sprøjtningen ses god dækning på overside ligesom der også ses dråber på bagsiden. Med Danfoil luftsprøjten forstøves væsken af luften, der presses gennem forstøverne. Dråbestørrelsen kan justeres ved hjælp af lufttrykket. Jo højere tryk, jo mindre dråber. I forhold til hydrauliske dyser laves meget fine dråber. I eksemplet til højre ses en fin afsætning af små dråber på oversiden. Sprøjteteknik i kartofler 14

15 Hardi TWIN Almindelig fladsprededyse F-02 (Hardi) Danfoil 80 l/ha, luft: 18 cm vandsøjle Dråbestørrelse: Fin Dråbestørrelse: Meget fin 5.3 Opsummering af resultater Sprøjtning med traditionel marksprøjte Almindelig fladsprededyse: Både afvaskning af sporstof og afsætning på vandfølsomt papir viser en relativ lav afsætning. Kompakt luftinjektionsdyse: Ved 6 km/t, der som nævnt er kørt ved ugunstige vindforhold, er afsætningen på de øverste blade ca. 40 % større end efter almindelig fladsprededyse på grund af grovere dråbestørrelse. Afsætning er mindre på bladene i midten af kartoffeltoppen end med almindelige fladsprededyser. Kartoffeldyse: Der er målt god afsætning øverst i kartoffeltoppen. Af de undersøgte dyser giver denne dyse den mindste afsætning midt i bladmassen. Dobbelt refleksdyse: Afsætning er på linie med eller ringere end ved sprøjtning med almindelige fladsprededyser. Sprøjtning med luftassistance og luftsprøjte Hardi TWIN og Danfoil sprøjterne afsatte mere på de øvre blade end efter traditionel marksprøjte. Danfoil sprøjten gav markant den største afsætning midt i kartoffeltoppen. Efter Hardi TWIN blev der ikke målt større afsætning midt i kartoffeltoppen i forhold til efter traditionel marksprøjte. Sprøjteteknik i kartofler 15

16 6. Konklusioner Spredningen er stor på samtlige målinger, og derfor er der ikke basis for at uddrage sikre konklusioner. Undersøgelsens resultater peger i retning af følgende: Der er større afsætning efter kompakt luftinjektionsdyser end efter almindelige fladsprededyser uanset vindforhold. Luftassistance og luftsprøjte giver øget afsætning øverst i kartoffeltoppen. Den største afsætning midt i kartoffeltoppen blev fundet med Danfoil sprøjten. Med luftassistance eller luftsprøjte blev fundet størst afsætning ved brug af mindste vandmængde. Der ses ikke øget afsætning ved vandmængder over: 200 l/ha Traditionel marksprøjte 120 l/ha Hardi TWIN 50 l/ha Danfoil Der har ikke være basis for at konkludere om afsætningen påvirkes af hastigheden på grund af varierende vindforhold. Der blev ikke målt dårligere afsætning ved 12 km/t set i forhold til 9 km/t. Variationen i den mængde som blev afsat, var dog størst ved 12 km/t. I denne FarmTest er afsætning blevet målt på hele blade. Ved brug af vandfølsomt papir og fluorescerende væske blev fordelingen af dråberne vurderet. Der sås ikke forskel på fordelingen ved brug af grove dråber i forhold til fine dråber. Det lykkedes ikke at skaffe fotos af forskelle mellem de anvendte teknikker. Efterfølgende er vi blevet bekendt med teknikker til at fotografere eller scanne blade for at vurdere afsætning af fluorescerende væske. Dette kan eventuelt benyttes i en opfølgende undersøgelse. Sprøjteteknik i kartofler 16

17 7. Kilder Dalsgaard, Anders & Olsen, Louise Vedel Så er det snart tid for skimmelsprøjtninger. Kartoffelproduktion. Nr årgang. Jensen, Peter Kryger Sprøjteteknikkens betydning for optimal effekt af plantebeskyttelse. Plantekongres Jørgensen, Lars Sprøjteteknik fokus på egnet teknik til forskellige opgaver. Indlæg på Seminar om Planteværn Møller, Lars Bekæmpelse af kartoffelskimmel med luftassisteret Twin-sprøjte. Planteavlsorientering. Landscentret. Møller, Lars Sprøjteteknik ved bekæmpelse af kartoffelskimmel. Planteavlsorientering. Landscentret. Tak til: Forsøgsvært Thyge Thoustrup, Mejrup, 7500 Holstebro Skave Maskinstation, Skave, 7500 Holstebro Sprøjteteknik i kartofler 17

Maskiner og planteavl nr. 65 2007. FarmTest. Sprøjteteknik i jordbær

Maskiner og planteavl nr. 65 2007. FarmTest. Sprøjteteknik i jordbær Maskiner og planteavl nr. 65 2007 FarmTest Sprøjteteknik i jordbær Sprøjteteknik i jordbær Af Niels Enggaard Klausen, Dansk Landbrugsrådgivning, Planteproduktion og Hans Henrik Pedersen, AgroTech, Afdeling

Læs mere

Sprøjteteknik og dysevalg

Sprøjteteknik og dysevalg Sprøjteteknik og dysevalg Planteverndag i potet 17. juni 2009 Niels Enggaard Klausen, innovationskonsulent AgroTech, Danmark Hvem står foran jer? Gartner og hortonom AgroTech arbejder med innovation Jeg

Læs mere

Test af vandmængde ved sprøjtning af tæt gulerodstop

Test af vandmængde ved sprøjtning af tæt gulerodstop Test af vandmængde ved sprøjtning af tæt gulerodstop Projekt: udvikling af nye teknikker i behandling af havebrugskulturer Konklusion: Traditionel marksprøjte: stigende vandmængde gav bedre nedtrængning

Læs mere

Facts luftassisteret sprøjtning

Facts luftassisteret sprøjtning Facts luftassisteret sprøjtning Hvad ønsker du af din fremtidige marksprøjte? Større kapacitet Bedre biologisk effekt Lavere pesticidforbrug Maksimal afdriftkontrol Kun HARDI giver alle fordelene»det er

Læs mere

FarmTest Effekter ved øget hastighed ved marksprøjtning

FarmTest Effekter ved øget hastighed ved marksprøjtning FarmTest Effekter ved øget hastighed ved marksprøjtning Maskiner og planteavl 115 vfl.dk farmtest.dk Titel: Effekter ved øget hastighed ved marksprøjtning Forfatter: Niels Enggaard Klausen, AgroTech Thyge

Læs mere

Sådan tjener du penge på dit sprøjtebudget...

Sådan tjener du penge på dit sprøjtebudget... Sådan tjener du penge på dit sprøjtebudget... www.hardi-twin.com www.hardi.dk Eksempel 1: Vælg HARDI TWIN næste gang du køber sprøjte Højere hastighed øg kapaciteten op til 100% Få ekstra kapacitet med

Læs mere

Sprøjteteknik. Sammendrag. Faktablad Integreret plantebeskyttelse. Februar Pesticider er sidste udvej i en IPM sammenhæng:

Sprøjteteknik. Sammendrag. Faktablad Integreret plantebeskyttelse. Februar Pesticider er sidste udvej i en IPM sammenhæng: Faktablad Integreret plantebeskyttelse Sprøjteteknik Februar 2016 Foto: Jens Christian Andersen Sammendrag Pesticider er sidste udvej i en IPM sammenhæng: Følgende faktorer er vigtige for at kunne minimere

Læs mere

Sprøjtekenskab. Komponenter til 100 % effekt. Bombevægelser. Viden, værdi og samspil. - dysevalg og ny teknologi

Sprøjtekenskab. Komponenter til 100 % effekt. Bombevægelser. Viden, værdi og samspil. - dysevalg og ny teknologi Sprøjtekenskab Viden, værdi og samspil - dysevalg og ny teknologi Komponenter til 100 % effekt Bombevægelser Vandrette bevægelser Ξ Stor betydning for fordeling af sprøjtevæsken. Dyser / vandmængde ; 10%

Læs mere

1 Kompendium danfoil sprøjteteknik

1 Kompendium danfoil sprøjteteknik danfoil koncept 1 Kompendium danfoil sprøjteteknik Danfoil har i dette kompendium bestræbt os på, at samle vores viden, anbefalinger og erfaringer med danfoils sprøjte teknologi. Kompendiet er udarbejdet

Læs mere

- kræver gode sprøjtedyser

- kræver gode sprøjtedyser Godt sprøjtearbejde - kræver gode sprøjtedyser Godt sprøjtearbejde er ikke en selvfølge Vejen mod et godt udbytte i moderne landbrug forudsætter en korrekt anvendelse af de forskellige indsatsfaktorer.

Læs mere

Bekæmpelse af kartoffelskimmel

Bekæmpelse af kartoffelskimmel Bekæmpelse af kartoffelskimmel Bent J. Nielsen & Lars Bødker Danmarks JordbrugsForskning Planteværnsseminar 2002 Disposition Beslutningsstøtte Sprøjtetidspunkt Regnfasthed Sprøjteteknik Nye midler Beslutningsstøtte

Læs mere

MAKSIMAL EFFEKT OG MINIMAL AFDRIFT. Nye regler om afstandskrav for plantebeskyttelsesmidler

MAKSIMAL EFFEKT OG MINIMAL AFDRIFT. Nye regler om afstandskrav for plantebeskyttelsesmidler MAKSIMAL EFFEKT OG MINIMAL AFDRIFT Nye regler om afstandskrav for plantebeskyttelsesmidler MAKSIMAL EFFEKT OG MINIMAL AFDRIFT - nye regler om afstandskrav for plantebeskyttelsesmidler er udgivet af SEGES

Læs mere

ER DU EN DYGTIG SPRØJTEFØRER? v/ Maskinkonsulent Søren Geert-Jørgensen

ER DU EN DYGTIG SPRØJTEFØRER? v/ Maskinkonsulent Søren Geert-Jørgensen ER DU EN DYGTIG SPRØJTEFØRER? v/ Maskinkonsulent Søren Geert-Jørgensen 2 HVAD VIL VI GERNE OPNÅ? Dagsorden Konsekvensen af en dårlig sprøjtefører Hvad kan vi gøre for at forbedre resultatet? Hvad er nedbrydningstiden

Læs mere

Sprøjtedyser til reduktion af vindafdrift

Sprøjtedyser til reduktion af vindafdrift MARKBRUG NR. 22 MARTS 2 Sprøjtedyser til reduktion af vindafdrift Vindafdrift kan forårsage transport af pesticider til områder uden for den sprøjtede mark. Det kan betyde ukontrolleret forurening af det

Læs mere

MAKSIMAL EFFEKT OG MINIMAL AFDRIFT

MAKSIMAL EFFEKT OG MINIMAL AFDRIFT 2. UDGAVE DECEMBER 2017 MAKSIMAL EFFEKT OG MINIMAL AFDRIFT Regler om afstandskrav for plantebeskyttelsesmidler og anvendelse af afdriftsreducerende sprøjteteknik MAKSIMAL EFFEKT OG MINIMAL AFDRIFT Regler

Læs mere

Beskyt nytilvæksten bedst muligt. Start programmet med Revus

Beskyt nytilvæksten bedst muligt. Start programmet med Revus Beskyt nytilvæksten bedst muligt Start programmet med Revus TM Beskyt nytilvæksten bedst muligt Start programmet med Revus Skimmelangreb giver de største tab i kartoffelproduktionen. Kartoffelskimmel stopper

Læs mere

Fjerkræ nr. 6 2008. FarmTest. Måling af lys i konsumægsstalde

Fjerkræ nr. 6 2008. FarmTest. Måling af lys i konsumægsstalde Fjerkræ nr. 6 2008 FarmTest Måling af lys i konsumægsstalde Måling af lys i konsumægs- stalde Af Palle Vinstrup, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Fjerkræ Titel: Måling af lys i konsumægsstalde

Læs mere

Afsætning af sprøjtevæske gennem fiberdug

Afsætning af sprøjtevæske gennem fiberdug Afsætning af sprøjtevæske gennem fiberdug Projekt: udvikling af nye teknikker i behandling af havebrugskulturer English summery Title: Deposition on small plants when spraying through fleece with conventional

Læs mere

FarmTest - Planteavl nr. 2-2001. Marksprøjter med injektionssystem og GPS

FarmTest - Planteavl nr. 2-2001. Marksprøjter med injektionssystem og GPS FarmTest - Planteavl nr. 2-2001 Marksprøjter med injektionssystem og GPS Marksprøjter med injektionssystem og GPS Udarbejdet af: Hans Henrik Pedersen og Carl Høj Laursen Landskontoret for Bygninger og

Læs mere

Bibliografiska uppgifter för Potatisbladmögel allt svårare att bekämpa? Erfarenheter från Danmark

Bibliografiska uppgifter för Potatisbladmögel allt svårare att bekämpa? Erfarenheter från Danmark Bibliografiska uppgifter för Potatisbladmögel allt svårare att bekämpa? Erfarenheter från Danmark Författare Nielsen B. Utgivningsår Tidskrift/serie Meddelande från Södra jordbruksförsöksdistriktet Nr/avsnitt

Læs mere

Fremtidens sprøjteteknik bygger på luft og vand. ...din frontløber i marken

Fremtidens sprøjteteknik bygger på luft og vand. ...din frontløber i marken Konceptbeskrivelse Fremtidens sprøjteteknik bygger på luft og vand...din frontløber i marken Danfoil a/s har i de seneste to år gennemført fem væsentlige projekter nemlig : at opnå godkendelse af danfoil

Læs mere

IV Bekæmpelse af kartoffelskimmel (Phytophthora infestans) Bent J. Nielsen

IV Bekæmpelse af kartoffelskimmel (Phytophthora infestans) Bent J. Nielsen Pesticidafprøvning 2008 Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, DJF Markbrug nr. 140, s. 71-80 IV Bekæmpelse af kartoffelskimmel (Phytophthora infestans) Bent J. Nielsen I 2008 er der

Læs mere

Afdrift. Poul Henning Petersen og Marian Damsgaard Thorsted

Afdrift. Poul Henning Petersen og Marian Damsgaard Thorsted Afdrift Poul Henning Petersen og Marian Damsgaard Thorsted Afdrift i forhold til dråbestørrelse Vind 3 m/s 50 cm 20 micron 50 micron 100 micron 150 micron 400 micron 0,3 2,2 5 20 125 Afdrift i meter Afdrift

Læs mere

Sprøjteteknik i planteværnsforsøg. Forsøgsseminar 10.marts 2010 Ghita Cordsen Nielsen, Landscentret Planteproduktion

Sprøjteteknik i planteværnsforsøg. Forsøgsseminar 10.marts 2010 Ghita Cordsen Nielsen, Landscentret Planteproduktion Sprøjteteknik i planteværnsforsøg Forsøgsseminar 10.marts 2010 Ghita Cordsen Nielsen, Planteproduktion Sprøjtning i forsøg Skal ligne praksis mest muligt. Den lave kørehastighed gør det dog ikke helt muligt.

Læs mere

Udvikling i skimmelstrategier

Udvikling i skimmelstrategier Skimmel og Bladplet Udvikling i skimmelstrategier Periode Basis middel Frem til ca. 1997 Dithane Rimelig beskyttelse mod bladplet 1997-2008 Shirlan ½, ¾ eller fuld dosis 2009 2014 Ranman eller Revus ½,

Læs mere

Prosulfocarb-handlingsplan 2016

Prosulfocarb-handlingsplan 2016 Prosulfocarb-handlingsplan 2016 Tiltag til forebyggelse af afdrift og fordampning af prosulfocarb og efterfølgende afsætning på æbler eller andre afgrøder, hvori prosulfocarb ikke er godkendt. Indledning

Læs mere

Nye regler omkring afstandskrav. Valg af dyser. Styr på sprøjtevæsken

Nye regler omkring afstandskrav. Valg af dyser. Styr på sprøjtevæsken Nye regler omkring afstandskrav Valg af dyser Styr på sprøjtevæsken Mathias Lauritzen Nye regler om afstandskrav Hvordan håndterer vi dem.. Nye regler gør det muligt at nedsætte afstanden til vandløb,

Læs mere

Effektiv beskyttelse indefra og ud NYHED! Revus et nyt middel med unike egenskaper i bekæmpelsen af kartoffelskimmel

Effektiv beskyttelse indefra og ud NYHED! Revus et nyt middel med unike egenskaper i bekæmpelsen af kartoffelskimmel Effektiv beskyttelse indefra og ud NYHED! Revus et nyt middel med unike egenskaper i bekæmpelsen af kartoffelskimmel Høj biologisk effekt Regnfast let at bruge fri for at blande Beskytter bladenes nytilvækst

Læs mere

Rygsprøjten. Tjekliste Fremfinding af sprøjten Tæthedsundersøgelse Dysetjek Dyseydelsestjek Manometertjek Kalibrering. - Klargøring og betjening

Rygsprøjten. Tjekliste Fremfinding af sprøjten Tæthedsundersøgelse Dysetjek Dyseydelsestjek Manometertjek Kalibrering. - Klargøring og betjening Rygsprøjten - Klargøring og betjening Tjekliste Fremfinding af sprøjten Tæthedsundersøgelse Dysetjek Dyseydelsestjek Manometertjek Kalibrering Udsprøjtning Efterfyldning Vurdering Påfyldning af sprøjtemiddel

Læs mere

Følg deres råd og få selv bedre økonomi og en nemmere kartoffelavl i 2010!

Følg deres råd og få selv bedre økonomi og en nemmere kartoffelavl i 2010! Effektiv beskyttelse indefra og ud Hvilke erfaringer har dine nordiske kolleger gjort sig med Revus i 2009? Følg deres råd og få selv bedre økonomi og en nemmere kartoffelavl i 2010! God økonomi i højere

Læs mere

Stennedlægningsfræser, Muratori (se sidste års undersøgelse) Stenstrenglægning til 25 cm dybde (se sidste års undersøgelse) Plov

Stennedlægningsfræser, Muratori (se sidste års undersøgelse) Stenstrenglægning til 25 cm dybde (se sidste års undersøgelse) Plov Side 1 af 5 LandbrugsInfo Søg overalt Søg kun i FarmT.. Byggeri Driftsledelse IT Fjerkræ Får Heste Kvæg Lov&ret Maskiner Miljø Pelsdyr Planteavl Svin Tværfagligt Uddannelse LandbrugsInfo > Tværfaglige

Læs mere

Dysevalg og sprøjteteknik på konventionelle sprøjter

Dysevalg og sprøjteteknik på konventionelle sprøjter Planteavlsnyt Dysevalg og sprøjteteknik 2016 på konventionelle sprøjter 11. marts 2016 Gefion At finde den bedste sammenhæng mellem dysevalg, hastighed og vandmængde til den konkrete sprøjteopgave er en

Læs mere

HARDI dysekatalog HARDI ISO DYSER

HARDI dysekatalog HARDI ISO DYSER HARDI dysekatalog HARDI ISO DYSER Indholdsfortegnelse HARDI dyser suveræn sprøjteteknik. 3 Dyseteknologi. 4 Marksprøjtning Valg af dyser til dyrkede afgrøder. 6 Kalibrering af marksprøjter. 8 HARDI ISO

Læs mere

Focus på udbyttejagt - tænk anderledes. DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen

Focus på udbyttejagt - tænk anderledes. DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen Focus på udbyttejagt - tænk anderledes 1 DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen Gefion s Planteavlsmøde - d. 22.11.2012 Set focus på udbyttejagt! Afgrødernes værdi forøget med ~1.300.000 kr. hos en

Læs mere

Sprøjteteknik og afdrift. Hans Thostrup Teknikrådgiver Viborg 29995712

Sprøjteteknik og afdrift. Hans Thostrup Teknikrådgiver Viborg 29995712 Sprøjteteknik og afdrift Hans Thostrup Teknikrådgiver Viborg 29995712 Plantedirektoratets funktionstest af sprøjteudstyr Komponenter til 100 pct. effekt Dyser/ vandmængde 10 pct. Bomvariation, 20 pct.

Læs mere

Sprøjteteknik i jordbær og hindbær

Sprøjteteknik i jordbær og hindbær Sprøjteteknik i jordbær og hindbær Norske erfaringer og testresultater Kilde: Norsk landbruksrådgiving Dan Haunstrup Christensen Optimal sprøjteteknik At placere sprøjtemidlet hvor det skal virke og ingen

Læs mere

SPRØJTEMIDDEL REDUKTION

SPRØJTEMIDDEL REDUKTION SPRØJTEMIDDEL REDUKTION INDEN FOR KARTOFFELAVL - EN DANFOIL BRUGERUNDERSØGELSE Danfoil Production Aalborg Universitet Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med: November 2010 FORORD Sprøjtemiddelreduktion

Læs mere

Curzate M, det nye basis-middel til bekæmpelse af kartoffelskimmel.

Curzate M, det nye basis-middel til bekæmpelse af kartoffelskimmel. Curzate M, det nye basis-middel til bekæmpelse af kartoffelskimmel. Curzate M blev opdaget i 1972 og registreret i Frankrig første gang i 1975. Anvendelsen i Danmark understøttes derfor af mange gode erfaringer

Læs mere

Traktorsprøjte, med bom

Traktorsprøjte, med bom Traktorsprøjte, med bom - Klargøring og betjening Tjekliste Fremfinding af sprøjten og montering af sprøjten Tæthedsundersøgelse Tjek af omrøring og ligetryksventiler Dysetjek Dyseydelsestjek Check af

Læs mere

Banjo 500 SC 5 L. Scan for brug ANEBJODK5LT/01/A 97050818C/201503

Banjo 500 SC 5 L. Scan for brug ANEBJODK5LT/01/A 97050818C/201503 Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation. Analyse : Fluazinam 500 g/l (38,8% w/w) Formulering

Læs mere

Kærresprøjten, med bom

Kærresprøjten, med bom Kærresprøjten, med bom - Klargøring og betjening Tjekliste Fremfinding af sprøjten Tæthedsundersøgelse Dysetjek Dyseydelsestjek Check af ensartethed Manometertjek Kalibrering Udsprøjtning Efterfyldning

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse. Sæsonen Erfaringer fra året N.V. Brodersen. Agricenter Danmark

Ukrudtsbekæmpelse. Sæsonen Erfaringer fra året N.V. Brodersen. Agricenter Danmark Ukrudtsbekæmpelse Sæsonen 2006 Erfaringer fra året N.V. Brodersen Agricenter Danmark Oplæg til Sprøjteplan for 2011 Et produkt/sprøjtemiddel må maksimalt udsprøjtes det antal gange/ sprøjtninger, og med

Læs mere

IN03-003 Udførelse og opgørelse af forsøg med logaritmesprøjte. af Jens Erik Jensen, Landscentret Planteavl, e-mail jnj@landscentret.

IN03-003 Udførelse og opgørelse af forsøg med logaritmesprøjte. af Jens Erik Jensen, Landscentret Planteavl, e-mail jnj@landscentret. IN03-003 dførelse og opgørelse af forsøg med logaritmesprøjte af Jens Erik Jensen, Landscentret Planteavl, e-mail jnj@landscentret.dk Dokument sidst revideret 25. marts 2004. Hvorfor logaritmesprøjte?

Læs mere

Præcisionsjordbrug og planteavlskonsulenten Bo JM Secher Planteavlschef, DLS Disposition Hvad får man ud af det? Kortgrundlag Tildelingskort Sprøjtning i roer Konklusioner 11-12-2015/BMS/2 Anslået besparelse

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG. RENGØRINGSUDSTYR TIL MARK-OG TÅGESPRØJTER Kvik Rens Kit

INSTRUKTIONSBOG. RENGØRINGSUDSTYR TIL MARK-OG TÅGESPRØJTER Kvik Rens Kit Kvik Rens Kit INSTRUKTIONSBOG RENGØRINGSUDSTYR TIL MARK-OG TÅGESPRØJTER Kvik Rens Kit Producent: A.A.M.S Maldegem Belgium Tel. +32 50 70 00 40 Fax. +32 50 70 00 50 www.aams.be Importør: Skærbæk Maskinforretning

Læs mere

IV Bekæmpelse af kartoffelskimmel (Phytophthora infestans)

IV Bekæmpelse af kartoffelskimmel (Phytophthora infestans) Pesticidafprøvning 7 IV Bekæmpelse af kartoffelskimmel (Phytophthora infestans) Bent J. Nielsen Indledning I 7 er der udført forsøg med Dithane NT, Tridex samt nye mancozeb- og manebformuleringer. Desuden

Læs mere

Kyndestoft trailersprøjter

Kyndestoft trailersprøjter Kyndestoft trailersprøjter Den fremtidssikrede sprøjte 7000 liter, 24m bom, affjedring, injektion og Air-spray Meget kraftig udførelse for lang holdbarhed Nem og logisk betjening af funktioner Betydelig

Læs mere

Maskiner og planteavl nr. 106 2009. FarmTest. Høtørring

Maskiner og planteavl nr. 106 2009. FarmTest. Høtørring Maskiner og planteavl nr. 106 2009 FarmTest Høtørring Titel: Høtørring Forfatter: Landskonsulent Jens Johnsen Høy, AgroTech, og kvægbrugskonsulent Kirstine Lauridsen, Økologisk Landsforening Kilde: Jørgen

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 41

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 41 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 41 Mange er forhåbentlig rigtig godt i gang med ukrudtssprøjtning af vintersæd. Det

Læs mere

Maskiner og planteavl nr FarmTest. Sektionsvis afblænding af bom på gyllevogn

Maskiner og planteavl nr FarmTest. Sektionsvis afblænding af bom på gyllevogn Maskiner og planteavl nr. 89 2008 FarmTest Sektionsvis afblænding af bom på gyllevogn Sektionsvis afblænding af bom på gyllevogn Af Jørgen Pedersen, Jordbrugsteknologi, AgroTech Titel: Sektionsvis afblænding

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 43

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 43 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 43 Vi er nu inde i en tørvejrs periode, og for mange vil det betyde, at der skal tages

Læs mere

FarmTest - Planteavl nr. 3-2002. Kalkspredning med GPS

FarmTest - Planteavl nr. 3-2002. Kalkspredning med GPS FarmTest - Planteavl nr. 3-2002 Kalkspredning med GPS Kalkspredning med GPS Udarbejdet af: Hans Henrik Pedersen og Carl Høj Laursen Landskontoret for Bygninger og Maskiner Udkærsvej 15, Skejby 8200 Århus

Læs mere

Sprøjteteknik Angling - unique feature on HARDI TWIN

Sprøjteteknik Angling - unique feature on HARDI TWIN Sprøjteteknik Angling - unique feature on HARDI TWIN v. Lars Jørgensen Hardi International Landbrugene vokser i størrelse Kravene til kapacitet øges Nøgleord for kapacitet Kørehastighed Bombredde Tankstørrelse/vandmængde

Læs mere

Maskiner og planteavl nr. 108 2009. FarmTest. Pickup rive

Maskiner og planteavl nr. 108 2009. FarmTest. Pickup rive Maskiner og planteavl nr. 108 2009 FarmTest Pickup rive Titel: FarmTest af pickup rive Forfatter: Jørgen Pedersen, AgroTech Review: Jens Johnsen Høy, AgroTech, og Karsten Attermann Nielsen, Dansk Landbrugsrådgivning,

Læs mere

Innovativ bejdsning. Tabel 1 Oversigt over de forskellige behandlinger.

Innovativ bejdsning. Tabel 1 Oversigt over de forskellige behandlinger. Innovativ bejdsning Indledning BJ-Agro her i samarbejde med en landmand prøvet at nytænke måden at bejdse på, med lidt inspiration fra udlandet. Problemet med rodfiltsvamp er enormt men varierer meget

Læs mere

Kærresprøjten, med lanse

Kærresprøjten, med lanse Kærresprøjten, med lanse - Klargøring og betjening Tjekliste Fremfinding af sprøjten Tæthedsundersøgelse Dysetjek Dyseydelsestjek Manometertjek Kalibrering Udsprøjtning Efterfyldning Vurdering Påfyldning

Læs mere

Ukrudt sen fremspiring

Ukrudt sen fremspiring 561-2014 Annual Report Ukrudt sen fremspiring Weed late emergence Jens Nyholm Thomsen jnt@nordicbeetresearch.nu +45 21 26 61 67 NBR Nordic Beet Research Foundation (Fond) Højbygårdvej 14, DK-4960 Holeby

Læs mere

Estimering af hvidkløver i afgræsningsmarken.

Estimering af hvidkløver i afgræsningsmarken. November 2010 Estimering af hvidkløver i afgræsningsmarken. Troels Kristensen, Seniorforsker Karen Søegaard, Seniorforsker Århus Universitet Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Institut for Jordbrugsproduktion

Læs mere

Bekæmpelse af kartoffelskimmel forsøg 2008

Bekæmpelse af kartoffelskimmel forsøg 2008 Bekæmpelse af kartoffelskimmel forsøg Bent J. Nielsen Plantekongres 2009 Bedre bekæmpelse af kartoffelskimmel Virkning af forebyggende (præventiv) sprøjtning Beskyttelse af nytilvækst Virkning af sprøjtning

Læs mere

Prisen på halm til kraftvarme?

Prisen på halm til kraftvarme? Prisen på halm til kraftvarme? 1 Indholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Indledning... 3 2. Forudsætninger - generelt... 4 3. Værdi af halm ab mark... 5 4. Vending... 6 5. Presning... 6 6. Bjærgning...

Læs mere

Hvidemøllevej Randers Tlf Fax Betjeningsvejledning PULVEXEL 50 12V Varenummer

Hvidemøllevej Randers Tlf Fax Betjeningsvejledning PULVEXEL 50 12V Varenummer Betjeningsvejledning 2005 PULVEXEL 50 12V Varenummer 102514 PULVEXEL 50 12V Ref: 102514 Teknisk information. 1. Indhold: 2. Generel information. 3. Tekniske data. 4. Samling af ny sprøjte. 5. Afprøvning.

Læs mere

Med AAMS spray scanneren, måles fordelingen af sprøjtevæsken. Væskens fordeling under sprøjtebommen afspejler kvaliteten af sprøjtearbejdet

Med AAMS spray scanneren, måles fordelingen af sprøjtevæsken. Væskens fordeling under sprøjtebommen afspejler kvaliteten af sprøjtearbejdet Med AAMS spray scanneren, måles fordelingen af sprøjtevæsken. Væskens fordeling under sprøjtebommen afspejler kvaliteten af sprøjtearbejdet undermarkforhold. Fordelingen måles med høj præcision, og uafhængig

Læs mere

Bygninger nr. 36 2007. FarmTest. Gylleseparering med Vredo tromleseparator

Bygninger nr. 36 2007. FarmTest. Gylleseparering med Vredo tromleseparator Bygninger nr. 36 2007 FarmTest Gylleseparering med Vredo tromleseparator Gylleseparering med Vredo tromleseparator Af Karl Jørgen Nielsen, Dansk Landbrugsrådgivning, Byggeri & Teknik I/S Titel: Gylleseparering

Læs mere

TOPPS projektet. Vandmiljøet kan holdes rent med en beskeden indsats. TOPPS fokusområder. Aktiviteter i TOPPS projektet. www.topps-life.

TOPPS projektet. Vandmiljøet kan holdes rent med en beskeden indsats. TOPPS fokusområder. Aktiviteter i TOPPS projektet. www.topps-life. TOPPS projektet TOPPS er et 3-årigt projekt i 15 EU-lande med deltagelse af en lang række interessenter. TOPPS er en forkortelse af den engelske projekttitel Train the Operators to prevent Pollution from

Læs mere

Formler til brug i marken

Formler til brug i marken HJ 10-001 Revideret den 12. december 2005 Formler til brug i marken Anlæg Afsætning af en vinkel 5 ved brug af målebånd 3 4 Såning Gødskning Udsædsmængde (kg pr. ha) = Kg næringsstof = Plantetal/m2 TKV

Læs mere

Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD)

Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD) Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD) er en videreudvikling af OD Bell, hvor pyraclostrobin (Comet) er integreret i formuleringen. er det første svampemiddel til korn i Danmark, som

Læs mere

løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde.

løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde. løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde. samler alle styrker i gør det væsentlig nemmere at få rene marker og øge høstudbyttet. Med

Læs mere

Hvedebladplet - biologi og bekæmpelse

Hvedebladplet - biologi og bekæmpelse Hvedebladplet - biologi og bekæmpelse Indlæg til seminar om Planteværn 28-31 Januar 2002 Charlotte H. Hansen & Karen Frænde Jensen Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg Hvedebladplet Kønnede stadium:

Læs mere

Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter indsættelse 2010

Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter indsættelse 2010 Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter indsættelse 2010 vfl.dk 1 Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter

Læs mere

KURSUS i Planteværn: Tid og sted Tirsdag den 19. og onsdag den 20. december 2017

KURSUS i Planteværn: Tid og sted Tirsdag den 19. og onsdag den 20. december 2017 KURSUS i Planteværn: Planteværn for professionelle sprøjteførere AMU-kursus nummer 48175: Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat landbrug AMU-kursus nummer 46686: Håndtering af data vedr. nærings- og hjælpestoffer

Læs mere

Meldug er almindelig udbredt...

Meldug er almindelig udbredt... Meldug er almindelig udbredt......nedbryder svampemyceliet Meldug er almindelig udbredt, og en svampesygdom som de fleste genkender. Tab i forbindelse med meldugangreb er afhængig af 1. sortens modtagelighed

Læs mere

FarmTest nr. 62 2010. Udtagningsteknik. i ensilagestakke KVÆG

FarmTest nr. 62 2010. Udtagningsteknik. i ensilagestakke KVÆG FarmTest nr. 62 2010 i ensilagestakke KVÆG i ensilagestakke Indhold Indledning... 3 Fotos og videosekvenser... 4 Hvilken type skal man vælge?... 4 Skrælleteknik... 4 Enklere udtagningsteknik... 5 Præcision,

Læs mere

Svampemiddel Må kun anvendes til svampebekæmpelse i kartofler og løg. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse.

Svampemiddel Må kun anvendes til svampebekæmpelse i kartofler og løg. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. 7-3105-200-183-11/13 DENM/09Q Svampemiddel Må kun anvendes til svampebekæmpelse i kartofler og løg. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. Product names marked or, the ALLIANCE FRAME

Læs mere

Maskiner og planteavl nr. 107 2009. FarmTest. Pålideligheden af gylleflowmålere

Maskiner og planteavl nr. 107 2009. FarmTest. Pålideligheden af gylleflowmålere Maskiner og planteavl nr. 107 2009 FarmTest Pålideligheden af gylleflowmålere Titel: Pålideligheden af gylleflowmålere Forfatter: Landskonsulent Jens Johnsen Høy, AgroTech Review: Torkild S. Birkmose og

Læs mere

Nordic Field Trial System Version: 1.0.0.17002

Nordic Field Trial System Version: 1.0.0.17002 Nordic Field Trial System Version: 1.0.0.17002 070400808 Alternativt koncept til nedfældning af svinegylle i vinterhvede Til Oversigt Landscentret, Planteavl Udkærsvej 15, Skejby 8200 Århus N. Forsøgsplanen

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 14

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 14 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 14 Side 1 af 7 Etablering af vårsæd i fuld gang! Vi har haft en god og tør periode og

Læs mere

PLANTEVÆRN I KARTOFLER AKS 10. marts 2017

PLANTEVÆRN I KARTOFLER AKS 10. marts 2017 PLANTEVÆRN I KARTOFLER AKS 10. marts 2017 KARTOFLER Bejdsning og ukrudt Bejdsning Rodfiltsvamp Bejdsemetoder Middelvalg Ukrudt Midler og anvendelse Sort natskygge Middelvalg RODFILTSVAMP AKS 10. marts

Læs mere

10 KG. Svampemiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse.

10 KG. Svampemiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. L169866 DENM/12Q PPE 4018642 Svampemiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. Product names marked or, the ALLIANCE

Læs mere

VIII Skadedyr i landbrugsafgrøder Klaus Paaske

VIII Skadedyr i landbrugsafgrøder Klaus Paaske Pesticidafprøvning 2010 VIII Skadedyr i landbrugsafgrøder Klaus Paaske Der er i 2010 gennemført 9 forsøg med insektmidler til landbrugsafgrøder og de afprøvede midler, afgrøder og skadegørere er vist i

Læs mere

Landskonsulent Poul Henning Petersen

Landskonsulent Poul Henning Petersen Nyt fra landsforsøgene 2010 Anbefalede strategier for bekæmpelse af ukrudt i korn og raps Landskonsulent Poul Henning Petersen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

Transport: En person kan let samle / adskille udstyret For at minimere løft, er Spray Scanneren udstyret med hjul der folder ned for ned transport.

Transport: En person kan let samle / adskille udstyret For at minimere løft, er Spray Scanneren udstyret med hjul der folder ned for ned transport. 03-10-2013 Med AAMS spray scanneren, måles fordelingen af sprøjtevæsken. Væskens fordeling under sprøjtebommen afspejler kvaliteten af sprøjtearbejdet undermarkforhold. Fordelingen måles med høj præcision,

Læs mere

Bekæmpelse af bladsygdomme i majs Lise Nistrup Jørgensen, Helene Saltoft Kristjansen & Anders Almskou-Dahlgaard

Bekæmpelse af bladsygdomme i majs Lise Nistrup Jørgensen, Helene Saltoft Kristjansen & Anders Almskou-Dahlgaard Anvendelsesorienteret Planteværn 2011 V Bekæmpelse af bladsygdomme i majs Lise Nistrup Jørgensen, Helene Saltoft Kristjansen & Anders Almskou-Dahlgaard Majsarealet i Danmark er øget fra 10.000 ha i 1980

Læs mere

Dato: 23. februar 2001 I LANDSFORSØGENE. Vejledning til Forsøgssprøjte - model Koldkærgård

Dato: 23. februar 2001 I LANDSFORSØGENE. Vejledning til Forsøgssprøjte - model Koldkærgård HJ 08-006 KVALITET Dato: 23. februar 2001 I LANDSFORSØGENE Vejledning til Forsøgssprøjte - model Koldkærgård Beskrivelse af forsøgssprøjten Væskebeholder Drivmiddel 15 l rustfri med skruelåg, sikkerhedsventil,

Læs mere

Kvæg nr. 69 2009. FarmTest. Tab ved håndtering af ensilage på bedriften

Kvæg nr. 69 2009. FarmTest. Tab ved håndtering af ensilage på bedriften Kvæg nr. 69 2009 FarmTest Tab ved håndtering af ensilage på bedriften Titel: Tab ved håndtering af ensilage på bedriften Forfatter: Johanne Lindstrøm og Ole Green, Århus Universitet, Institut for Jordbrugsteknik,

Læs mere

Fjerkræ nr FarmTest. Demonstration af teknik til spredning og nedmuldning af fjerkrægødning

Fjerkræ nr FarmTest. Demonstration af teknik til spredning og nedmuldning af fjerkrægødning Fjerkræ nr. 7 2009 FarmTest Demonstration af teknik til spredning og nedmuldning af fjerkrægødning Titel: Demonstration af teknik til spredning og nedmuldning af fjerkrægødning Forfatter: Jens Johnsen

Læs mere

SPECIMEN. Banjo 500 SC 5 L. Scan for brug ANEBJODK5LT/01/A C/201503

SPECIMEN. Banjo 500 SC 5 L. Scan for brug ANEBJODK5LT/01/A C/201503 5 L Banjo 500 SC Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation. Analyse : Fluazinam 500 g/l (38,8%

Læs mere

KARUP KARTOFFELMELSFABRIK december 2016 og 24. januar 2017

KARUP KARTOFFELMELSFABRIK december 2016 og 24. januar 2017 KARUP KARTOFFELMELSFABRIK 13.- 2. december 216 og 24. januar 217 5 1 15 2 25 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85

Læs mere

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup Krav til efterafgrøder Pligtige efterafgrøder 10-14 % af efterafgrødegrundareal - mest på husdyrbrug På brug med 2,3 DE 70 % af

Læs mere

Hva gjør Samsøprodusenten for å sikre god settepotetkvalitet. Knud Ravn Nielsen, LMO Samsø

Hva gjør Samsøprodusenten for å sikre god settepotetkvalitet. Knud Ravn Nielsen, LMO Samsø Hva gjør Samsøprodusenten for å sikre god settepotetkvalitet Knud Ravn Nielsen, LMO Samsø Dyrkning tidlig kartoffel i DK Finde de bedste arealer Stenstreng lægge eller stenfræsning Sædskifte (ingen) Tidlig

Læs mere

Hvad betyder jordtypen og dyrkningshistorien for kvælstofbehovet?

Hvad betyder jordtypen og dyrkningshistorien for kvælstofbehovet? Hvad betyder jordtypen og dyrkningshistorien for kvælstofbehovet? Landskonsulent Leif Knudsen, konsulent Niels Petersen og konsulent Hans S. Østergaard, Landskontoret for Planteavl, Landbrugets Rådgivningscenter

Læs mere

TILDELING AF ANTIBIOTIKA TIL TØR- OG VÅDFODER

TILDELING AF ANTIBIOTIKA TIL TØR- OG VÅDFODER Støttet af: TILDELING AF ANTIBIOTIKA TIL TØR- OG VÅDFODER ERFARING NR. 1402 Antibiotika tildelt til foder skal opblandes, så alle grise i en sti får den tiltænkte dosis. Der er testet forskellige metoder

Læs mere

Før sprøjtning planlægning. Funktionstest og kalibrering. Sprøjt ikke ved risiko for overfladeafstrømning

Før sprøjtning planlægning. Funktionstest og kalibrering. Sprøjt ikke ved risiko for overfladeafstrømning Før sprøjtning planlægning Afstand til vandmiljø Afstand til boringer Sprøjt ikke over drænbrønde Sprøjtens tilstand Kalibrering Sprøjteteknik Foto: Eskil Nilsson Planlægning og forberedelse af sprøjtearbejdet

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 39

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 39 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 39 Flere er i tvivl om det stadig er for tørt til ukrudtssprøjtning. Jeg mener at med

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38 Mange er nu rigtig langt med etablering af vintersæd, og spørgsmålet er derfor nu, hvornår skal ukrudtsbekæmpelse iværksættes? Normalt er det

Læs mere

Udvikling og validering af ELISA test til bestemmelse af Newcastle Disease antistoffer i serum og æg

Udvikling og validering af ELISA test til bestemmelse af Newcastle Disease antistoffer i serum og æg Udvikling og validering af ELISA test til bestemmelse af Newcastle Disease antistoffer i serum og æg Rapport over forsøg finansieret af Fjerkræafgiftsfonden i projektåret 2007/2008 Forfattere: Lis Olesen,

Læs mere

Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold.

Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold. Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold. Juni 2011 Helle Frank Skall og Niels Jørgen Olesen Veterinærinstituttet, Danmarks

Læs mere

Maskiner og planteavl nr. 109 2009. FarmTest. Energiforbrug ved transport og jordbearbejdning

Maskiner og planteavl nr. 109 2009. FarmTest. Energiforbrug ved transport og jordbearbejdning Maskiner og planteavl nr. 109 2009 FarmTest Energiforbrug ved transport og jordbearbejdning Titel: Metoder til måling og besparelser af energiforbrug ved transport og jordbearbejdning Forfatter: Jens Johnsen

Læs mere

OPUS DEKLARATION. Svampemiddel. Må kun anvendes til svampebekæmpelse i korn og sukkerroer. Svampemiddel nr 570-2

OPUS DEKLARATION. Svampemiddel. Må kun anvendes til svampebekæmpelse i korn og sukkerroer. Svampemiddel nr 570-2 OPUS Svampemiddel Må kun anvendes til svampebekæmpelse i korn og sukkerroer. DEKLARATION Svampemiddel nr 570-2 Omfattet af Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler. Indhold: Analyse:

Læs mere

Bekæmpelse af bladsygdomme i majs

Bekæmpelse af bladsygdomme i majs Anvendelsesorienteret Planteværn 2013 IV Bekæmpelse af bladsygdomme i majs Lise Nistrup Jørgensen, Helene Saltoft Kristjansen, Sidsel Kirkegaard & Anders Almskou-Dahlgaard Med henblik på at undersøge effekten

Læs mere