Sorter af græsmarksplanter, rodfrugter, majs, grønfoderplanter og kartofler 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sorter af græsmarksplanter, rodfrugter, majs, grønfoderplanter og kartofler 2007"

Transkript

1 Sorter af græsmarksplanter, rodfrugter, majs, grønfoderplanter og kartofler 2007 Forord Resultater fra den lovbestemte værdiafprøvning af sorter af landbrugsplanter og plænegræsser publiceres årligt i følgende udgaver af "Beskrivende Sortsliste": Sorter af korn, bælgsæd og olieplanter Sorter af græsmarksplanter, rodfrugter, majs, grønfoderplanter og kartofler Sorter af plænegræsser Værdiafprøvningens formål At afprøve og vurdere anmeldte sorters dyrkningsog nytteværdi og derved sikre forbrugerne nye sorter med bedre egenskaber. Betingelser for godkendelse En sort har en tilfredsstillende dyrknings- og nytteværdi, når den i forhold til andre sorter, der er optaget på den danske sortsliste, frembyder en tydelig forbedring i dyrkningen eller i udnyttelsen af avlen eller af de deraf fremstillede produkter. Afgørelsen træffes efter en helhedsbedømmelse af sortens egenskaber, således at enkelte ugunstige egenskaber kan opvejes af andre gunstige egenskaber. Introduktion til publikationens opbygning Sorter af græsmarksplanter, rodfrugter, majs, grønfoderplanter og kartofler er sammensat af to hovedafsnit. Sortslisteafsnittet, der er artsopdelt, omfatter de sorter, der efter afprøvning ved Plantedirektoratet er godkendt til optagelse på den danske sortsliste. I afprøvningsafsnittet, der ligeledes er artsopdelt, publiceres de opnåede resultater af sorterne, der har deltaget i den seneste afprøvningsperiode. Sortslisteafsnittet I sortslisteafsnittet er sorterne anført i alfabetisk rækkefølge. I sortslistetabellen angives for hver sort sortens oprindelse, forædlerbetegnelse, afprøvningsperiode og en henvisning til afprøvningsresultaterne samt sortens vedligeholder og dennes danske repræsentant. Derefter følger en kort beskrivelse af de enkelte sorters egenskaber. Da karaktererne justeres, såfremt senere resultater viser, at dette er hensigtsmæssigt, kan beskrivelserne af dyrknings- og kvalitetsegenskaberne ændres fra år til år. Derfor er der for hver beskrivelse anført et årstal for sidste ændring af beskrivelsen. De anførte egenskaber vil ligeledes være forskellig fra sort til sort, da beskrivelser af de midterste karakterer (4, 5 og 6) er udeladt i bestemte egenskaber. Efter beskrivelserne gives en oversigt over sorternes relative udbytte sammenlignet med målesorten i de enkelte afprøvningsperioder. Her er sorterne anført i rækkefølge i henhold til deres afprøvningsperiode, således at senest afprøvede sorter er anført først. Derefter følger tabeller med sorternes dyrknings- og kvalitetsegenskaber. Egenskaberne er angivet som karakterer, der er baseret på en skala fra 1-9, hvor en høj karakter betyder, at sorten besidder den pågældende egenskab i høj grad (se 'Afprøvningsafsnittet' nedenfor). Disse tabeller danner grundlag for beskrivelsen. Afprøvningsafsnittet I afprøvningsafsnittet publiceres de reelle resultater og bedømmelser fra de nygodkendte eller afviste sorter. Resultaterne præsenteres i tabelform indeholdende sorternes udbytte samt de vigtigste dyrkningsog kvalitetsegenskaber til sammenligning med målesorten. Forsøgsseriens sikkerhed på 95% sandsynlighedsniveau er angivet ved en LSD-værdi. En forskel mellem 2 sorter, der er mindre end LSD-værdien, kan skyldes andre forhold end sorten, og sorterne kunne ikke med sikkerhed adskilles i afprøvningsperioden. De reelle resultater og bedømmelser af hver enkelt egenskab danner grundlag for inddeling af sorterne efter en skala fra 1-9, hvor en høj karakter betyder, at sorten besidder den pågældende egenskab i høj grad. Sorterne beskrives efter denne inddeling i sortslisteafsnittet. 1

2 Informationer om sortsliste Der kan på internettet findes informationer om oprindelse, forædler, vedligeholder, ejer og repræsentanter for sorterne i følgende kategorier: Sorter på dansk sortsliste Sorter i afprøvning til optagelse på dansk sorts- liste Sorter der er plantenyhedsbeskyttet Sorter i afprøvning til plantenyhedsbeskyttelse Informationerne opdateres dagligt og kan findes via hjemmesiden for Afdeling for Sortsafprøvning Informationer om udbytte Der kan på internettet findes resultater fra årets udbytteforsøg. Resultaterne kan findes på Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Afdeling for Sortsafprøvning Teglværksvej 10, Tystofte DK-4230 Skælskør Tlf Telefax: Oversigt over de forskellige karakterers betydning Karakter Begyndende vækst, Rodens længde blomstringstidspunkt, modning, skridningstidspunkt Kulderesistens, persistens, plantehøjde, rodens højde over jord, råprotein, saftrenhed, sukkerprocent, stivelsesindhold, stråstyrke, træstof, tørstofindhold Modtagelighed for: Brok, knoldbægersvamp, kransskimmel, nematoder, meldug, rust, skurv, skimmel på top Tendens til: Mørkfarvning, nedknækning, væltning, sideskudsdannelse, udkogning, vraggræs 1 meget tidlig meget kort meget lav ingen eller meget svag 2 meget tidlig til tidlig meget kort til kort meget lav til lav meget svag til svag 3 tidlig kort lav svag 4 tidlig til middeltidlig kort til middellang lav til middelhøj svag til middel 5 middeltidlig middellang middelhøj middel 6 middeltidlig til sen middellang til lang middelhøj til høj middel til stærk 7 sen lang høj stærk 8 sen til meget sen lang til meget lang høj til meget høj stærk til meget stærk 9 meget sen meget lang meget høj meget stærk Karakter Knoldstørrelse Smag Glathed Tidlighedsklasse 1 meget lille meget dårlig meget grenet meget sildig 2 meget lille til lille meget dårlig til dårlig meget grenet til grenet meget sildig til sildig 3 lille dårlig grenet sildig 4 lille til middel dårlig til middel grenet til middelglat sildig til middeltidlig 5 middel middel middelglat middeltidlig 6 middel til stor middel til god middelglat til glat middeltidlig til tidlig 7 stor god glat tidlig 8 stor til meget stor god til meget god glat til meget glat tidlig til meget tidlig 9 meget stor meget god meget glat meget tidlig 2

3 Varieties of Herbage Crops, Root Crops, Maize, Green Fodder Crops and Potatoes 2007 Preface The results from the statutory testing of value for cultivation and use of varieties of agricultural species and amenity grasses are published yearly in the following bulletins "Descriptive Variety List": Varieties of Cereals, Pulse Crops and Oil Seed Crops Varieties of Herbage Crops, Root Crops, Maize, Green Fodder Crops and Potatoes Varieties of Amenity Grasses Objective To test and evaluate agronomic value of applied varieties to guarantee the consumer new varieties with better characteristics. Requirements for approval The value of a variety for cultivation and use shall be regarded as satisfactory if, compared to other varieties included in the Danish National List, its qualities, taken as a whole, offer, at least as far as production in any given region is concerned, a clear improvement either for cultivation or as regards the uses which can be made of the crop or the products derived therefrom. Where other, superior characteristics are present, individual inferior characteristics may be disregarded. Introduction to the publication Varieties of Herbage Crops, Root Crops, Maize, Green Fodder Crops and Potatoes are made up of two main sections. The variety list section, divided up in species, comprises varieties approved for addition to the variety list after testing at the Plant Directorate. In the testing section, which is also divided up in species, the achieved results of the varieties, having participated in the latest testing period, are published. National List section In the variety list section the varieties are listed in alphabetic order. Each variety is listed with its origin, breeder's reference, testing period, a reference to the testing results, the maintainer of the variety and his agent. After this there is a short description of the characteristics of each variety. As the notes are adjusted in case later results show this to be appropriate the descriptions may be altered from year to year. Therefore the year of the last amendment is stated on each description. The descriptions also differ from one variety to another as the intermediate characters (4,5, and 6) are omitted for certain characteristics. A survey of the relative yield compared with the standard variety within the single testing period can be found after the descriptive section. Agronomicand quality characteristics of the varieties follow in tabular form. The characteristics are stated by a grading scale 1-9, with the high notes indicating a high degree of the characteristic in question (see 'Testing section' below). These tables form the basis of the description. Testing section The physical results and assessments of newly admitted or rejected varieties are published in the testing section. In tabular form is shown the results of the yield of the varieties together with the most important agronomic- and quality characteristics compared with the standard variety. The guarantee of the testing series on a 95% probability level is stated by an LSD value. A difference between 2 varieties being less than the LSD value may be due to other conditions than the variety, and the varieties could not with certainty be distinguished during the testing period. The physical results and assessments of each single characteristic form the basis of grouping the varieties into a scale from 1-9, where a high note indicates the variety to possess the characteristic in question to a high degree. The approved varieties are described after this grouping in the variety list section. Information regarding Danish National List Information regarding origin, breeder, maintainer, owner and Danish agent for the varieties in the following groups is accessible on the Internet: Varieties on the Danish National List Varieties in testing for the Danish National List Varieties Protected by Plant Breeders' Rights Varieties in testing for Protection Information is based on daily update and is accessible through homepage of Department of Variety Testing Information regarding yield and diseases Information regarding yield trials and disease surveys in cereals can be accessed at Ministry of Food, Agriculture and Fisheries Danish Plant Directorate Division of Variety Testing Teglværksvej 10, Tystofte DK-4230 Skælskør Telephone: Fax:

4 Sortslisteafsnit Græsmarksplanter Italiensk rajgræs (Lolium multiflorum L.) Sortsnavn Forædler betegnelse Oprindelse Ploidi 1) Afprøvn. periode Grøn Viden nr. Vedligeholder Dansk repræsentant Bartissimo Bar DK 81-W6 Udv. i økotype D Barenbrug DLF-Trifolium Birca Trifolium Udv. af eget materiale D ) DLF-Trifolium DLF-Trifolium EF 486 Dasas Udv. af EF 486 D ) DLF-Trifolium/ DLF-Trifolium Hunsballe Lipo Udv. i krom. ford. genotyper T EuroGrass Hunsballe Sikem 74-A81 Udv. af (Combi x Tiara) D ) DLF-Trifolium DLF-Trifolium Tigris LI 9565 Udv. i økotype D EuroGrass Hunsballe Trocadero DP Europæiske sorter T DLF-Trifolium DLF-Trifolium Turgo Pajbjerg Udv. tetrapl. (EF x Roskilde) T ) DLF-Trifolium DLF-Trifolium D = diploid, T = tetraploid. 2). Meddelelse nr., Landbrug, Statens Planteavlsforsøg. Beskrivelse af sorterne Bartissimo 1987 Sorten har i afprøvningsperioden ( ) givet et lavt til middel udbytte af afgrødeenheder og tørstof i udlægsåret i forhold til målesorten 'Sikem', i udlægsefteråret har sorten givet et lavt udbytte af afgrødeenheder og tørstof og i 1. brugsår har sorten givet et meget højt udbytte af afgrødeenheder og tørstof. Sorten er tidlig i vækst om foråret og middeltidlig i skridning. Birca Trifolium 1970 Sorten har i afprøvningsperioden ( ) givet et udbytte af tørstof i udlægsåret og udlægsefteråret på niveau med målesorten 'Prima Roskilde 1) ' og i 1. brugsår har sorten givet et højt udbytte af tørstof. Sorten er tidlig i vækst om foråret og middeltidlig til sen i skridning. EF 486 Dasas 1970 Sorten har i afprøvningsperioden ( ) givet et udbytte af tørstof i udlægsåret og udlægsefteråret på niveau med målesorten 'Prima Roskilde 1) ' og i 1. brugsår har sorten givet et lavt til middel udbytte af tørstof. Sorten er tidlig i vækst om foråret og middeltidlig i skridning. Lipo, T 1994 Sorten har i afprøvningsperioden ( ) givet et udbytte af afgrødeenheder og tørstof i udlægsåret og udlægsefteråret på niveau med målesorten 'Sikem'. I 1. brugsår har sorten givet et højt udbytte af afgrødeenheder og tørstof i forhold til målesorten 'Atalja1)'. Sorten er tidlig til middeltidlig i vækst om foråret og middeltidlig i skridning. Sikem 1979 Sorten har i afprøvningsperioden ( ) givet et udbytte af tørstof i udlægsåret og udlægsefteråret på niveau med målesorten 'Prima Roskilde 1) ' og i 1. brugsår har sorten givet et højt udbytte af tørstof. Sorten er tidlig i vækst om foråret og middeltidlig i skridning. Tigris 2004 Sorten har i afprøvningsperioden ( ) givet et meget højt udbytte af afgrødeenheder og tørstof i 1. udlægsefterår i forhold til målesorten 'Sikem'. I 2. udlægsefterår har sorten givet et udbytte af afgrødeenheder og tørstof på niveau med målesorten 'Sikem'. Sorten er middeltidlig i skridning. Trocadero, T 2000 Sorten har i afprøvningsperioden ( ) givet et højt udbytte af afgrødeenheder og tørstof i udlægsefteråret i forhold til målesorten 'Sikem'. I 1. brugsår har sorten givet et meget højt udbytte af afgrødeenheder og tørstof. Sorten er tidlig i vækst om foråret og middeltidlig i skridning. Turgo Pajbjerg, T 1970 Sorten har i afprøvningsperioden ( ) givet et udbytte af tørstof i udlægsefteråret på niveau med målesorten 'Prima Roskilde 1) ', i udlægsåret har sorten givet et højt udbytte af tørstof og i 1. brugsår har sorten givet et lavt til middel udbytte af tørstof. Sorten er tidlig til middeltidlig i vækst om foråret og middeltidlig i skridning. 4

5 Udbytte: Afgrødeenheder (AE), tørstof og grønt Afprøvn. AE/ha og fht. Tørstof, hkg/ha og fht. Grønt, hkg/ha og fht. periode 1. udlægsefterår 2. udlægsefterår 1. udlægsefterår 2. udlægsefterår 1. udlægsefterår 2. udlægsefterår Sikem, D 21,6 40,6 23,2 46, EF 486 Dasas, D Tigris, D Ajax, T 1) 26,9 45,2 29,6 51, Bofur, T Trocadero, T Afprøvn. AE/ha og fht. Tørstof, hkg/ha og fht. Grønt, hkg/ha og fht. periode efterafgr. udlægsår 1.br.år efterafgr. udlægsår 1.br.år efterafgr. udlægsår 1.br.år Sikem 37,7-109,9 43,0-129, Bartissimo Ajax, T 1) Trocadero, T Sikem 49,9 109,5-53,4 120, Ajax, T 1) Lipo, T Atalja 1) , , Ajax, T Lipo, T Sikem 23,4 106,8 101,9 30,1 112,5 125, Bartissimo Prima Roskilde 1) ,6 110,9 122, Sikem Prima Roskilde 1) , , Birca Trifolium Turgo Pajbjerg, T EF 486 Dasas Prima Roskilde, Atalja og Ajaxhar været målesorter i de anførte afprøvningsperioder, men er nu udgået af sortslisten. Dyrkningsegenskaber Begyndende vækst forår Skridningstidspunkt Bartissimo 3 5 Birca Trifolium 3 6 EF 486 Dasas 3 5 Lipo, T 4 5 Sikem 3 5 Tigris - 5 Trocadero, T 3 5 Turgo Pajbjerg, T 4 5 5

6 Hybrid rajgræs (Lolium x boucheanum Kunth.) Tidlige sorter Sortsnavn Forædler betegnelse Oprindelse Ploidi 1) Afprøvn. periode Grøn Viden nr. Vedligeholder Dansk repræsentant Marmota G 9134 Schweiz økotype x Lipo T Innoseeds NL Innoseeds DK T= tetraploid. 2). Meddelelse nr., Landbrug, Statens Planteavlsforsøg. Beskrivelse af sorterne Definition: Sorter af hybrid rajgræs afprøves siden 2002 efter to forskellige strategier Slæt-strategi: Sorterne undersøges i 3 brugsår i renbestand. Ved 50 % frøstande synlige tages det første store slæt slæt tages fem uger efter det forudgående slæt. 5. slæt tages seks uger efter det forudgående slæt. Afgræsnings-strategi: Sorterne undersøges i 2 brugsår i blanding med hvidkløver. Udbyttemålingen sker ved slæt. Før slæt og efter slæt bliver arealet afgræsset af malkekøer, hvorved der sker en tilbageførsel af næringsstoffer, og sorterne udsættes for tråd og slid. Mængden af græs, som dyrene ikke afgræsser høstes midt i juli og benævnes "vraggræs". Marmota, T 2005 Sorten har i afprøvningsperioden ( ) givet et højt udbytte i 1. og 2. brugsår samt et meget højt udbytte af afgrødeenheder i 3. brugsår i forhold til målesortsblandingen, og i 1., 2. og 3. brugsår har sorten givet et meget højt udbytte af tørstof i slæt med rent græs. Sorten har i 1. og 2. brugsår givet et højt udbytte af afgrødeenheder og af tørstof i forhold til målesortsblandingen i slæt i afgræsningsforsøg med græs i kløver. Sorten er tidlig i vækst om foråret og tidlig til middeltidlig i skridning. Blandingens sammensætning: : Pimpernel, Sambin, Tetramax, Triton. Udbytte: Afgrødeenheder (AE) og tørstof Afprøvn. Slæt, rent græs AE/ha og fht. Tørstof, hkg/ha og fht. periode 1.br.år 2.br.år 3.br.år 1.br.år 2.br.år 3.br.år Blanding 97,4 95,2 73,9 113,6 110,6 83,3 Marmota, T Afprøvn. Slæt i afgræsningsforsøg, græs med hvidkløver AE/ha og fht. Tørstof, hkg/ha og fht. periode 1.br.år 2.br.år 3.br.år 1.br.år 2.br.år 3.br.år Blanding 99,2 88,7-111,9 96,2 - Marmota, T Dyrkningsegenskaber Begyndende vækst forår Skridningstidspunkt Vraggræs 1) Marmota, T ) Vraggræs 4. slæt i afgræsningsforsøg. 6

7 Hybrid rajgræs (Lolium x boucheanum Kunth.) Middeltidlige sorter Sortsnavn Forædler betegnelse Oprindelse Ploidi 1) Afprøvn. periode Grøn Viden nr. Vedligeholder Dansk repræsentant Saracen DP (Citadel x Dalita) x Solid T DLF-Trifolium DLF-Trifolium Storm Meltra x Ninak T DLF-Trifolium DLF-Trifolium T= tetraploid. 2). Meddelelse nr., Landbrug, Statens Planteavlsforsøg. Beskrivelse af sorterne Definition: Sorter af hybrid rajgræs afprøves siden 2002 efter to forskellige strategier Slæt-strategi: Sorterne undersøges i 3 brugsår i renbestand. Ved 50 % frøstande synlige tages det første store slæt slæt tages fem uger efter det forudgående slæt. 5. slæt tages seks uger efter det forudgående slæt. Afgræsnings-strategi: Sorterne undersøges i 2 brugsår i blanding med hvidkløver. Udbyttemålingen sker ved slæt. Før slæt og efter slæt bliver arealet afgræsset af malkekøer, hvorved der sker en tilbageførsel af næringsstoffer, og sorterne udsættes for tråd og slid. Mængden af græs, som dyrene ikke afgræsser høstes midt i juli og benævnes "vraggræs". Saracen, T 2005 Sorten har i afprøvningsperioden ( ) givet et højt udbytte af tørstof i 1. og 3. brugsår i forhold til målesortsblandingen samt i 2. brugsår et udbytte på niveau med målesortsblandingen i slæt med rent græs. Sorten har i 1. og 2. brugsår givet et udbytte af afgrødeenheder på niveau med målesortsblandingen samt et højt udbytte af afgrødeenheder i forhold til målesortsblandingen i 3. brugsår i slæt med rent græs. Sorten har i 1. og 2. brugsår givet et udbytte af tørstof og afgrødeenheder på niveau med målesortsblandingen i slæt med afgræsningsforsøg med græs i kløver. Sorten er middeltidlig i vækst om foråret og middeltidlig til sen i skridning. Storm, T 1997 Sorten har i afprøvningsperioden ( ) givet et højt udbytte af afgrødeenheder og tørstof i 1. og 2. brugsår i forhold til målesorten 'Dalita 1) '. Sorten er middeltidlig i vækst om foråret og sen i skridning. Blandingens sammensætning: : Mikado, Mongita, Aubisque, Calibra, Udbytte: Afgrødeenheder (AE) og tørstof Afprøvn. Slæt, rent græs AE/ha og fht. Tørstof, hkg/ha og fht. periode 1.br.år 2.br.år 3.br.år 1.br.år 2.br.år 3.br.år Blanding 99,3 103,4 80,4 112,4 117,4 91,7 Saracen, T Afprøvn. Slæt i afgræsningsforsøg, græs med hvidkløver AE/ha og fht. Tørstof, hkg/ha og fht. periode 1.br.år 2.br.år 3.br.år 1.br.år 2.br.år 3.br.år Blanding 101,3 92,7-112,7 99,6 - Saracen, T Udbytte: Afgrødeenheder (AE), tørstof og grønt Afprøvn. AE/ha og fht. Tørstof, hkg/ha og fht. Grønt, hkg/ha og fht. periode efterafgr. 1.br.år 2.br.år udl.år efterafgr. 1.br.år 2.br.år udl.år efterafgr. 1.br.år 2.br.år Dalita, T 1) - 116,0 91, ,1 114, Storm, T Dalita, T 1) ,2 40,5 140,3 103, Polly, T Dalita, T har været målesort i de anførte afprøvningsperioder, men er nu udgået af sortslisten. Dyrkningsegenskaber Begyndende vækst forår Skridningstidspunkt Vraggræs 1) Saracen, T Storm, T 5 7-1) Vraggræs 4. slæt i afgræsningsforsøg. 7

8 Alm. rajgræs (Lolium perenne L.) Tidlige sorter Sortsnavn Forædler betegnelse Oprindelse Ploidi 2) Afprøvn. periode Grøn Viden nr. Vedligeholder Dansk repræsentant Belida Udv. af Pax Presto og S. 24 D ) Prodana Prodana Betty LPF Udv. fra Polycross D EuroGrass Hunsballe Liprinta Gremie x Stamm A II 61 D EuroGrass Hunsballe Mathilde DP Udvalg i eget materiale T DLF-Trifolium DLF-Trifolium Triton ZLP 8213 Krydsn. af tetraploide sorter T EuroGrass Hunsballe D= diploid, T= tetraploid. 2). Meddelelse nr., Landbrug, Statens Planteavlsforsøg.. Beskrivelse af sorterne Definition: Sorter af alm. rajgræs afprøves siden 1995 med 2 brugsår efter to forskellige strategier Slæt-strategi: Ved 50 % frøstande synlige tages det første store slæt slæt tages fem uger efter det forudgående slæt. 5. slæt tages seks uger efter det forudgående slæt. (Tystofte og Foulum). Simuleret afgræsning: Efter produktion af de første to tons tørstof tages det første slæt slæt tages tre uger efter det forudgående slæt slæt tages fire uger efter det forudgående slæt. (Tystofte, Jyndevad og Foulum). Sorter af alm. rajgræs afprøves siden 2002 efter to forskellige strategier Slæt-strategi: Sorterne undersøges i 3 brugsår i renbestand. Ved 50 % frøstande synlige tages det første store slæt slæt tages fem uger efter det forudgående slæt. 5. slæt tages seks uger efter det forudgående slæt. Afgræsnings-strategi: Sorterne undersøges i 2 brugsår i blanding med hvidkløver. Udbyttemålingen sker ved slæt. Før slæt og efter slæt bliver arealet afgræsset af malkekøer, hvorved der sker en tilbageførsel af næringsstoffer, og sorterne udsættes for tråd og slid. Mængden af græs, som dyrene ikke afgræsser høstes midt i juli og benævnes "vraggræs". Belida 1974 Sorten har i afprøvningsperiodens ( ) 1. og 2. brugsår givet et udbytte af tørstof på niveau med målesorten 'Verna Pajbjerg 3) '. Sorten er tidlig i vækst om foråret, tidlig i skridning og har en middel persistens. Betty 2004 I afprøvningsperioden ( ) har sorten ved høst efter slætstrategien i 1.brugsår givet et højt udbytte af afgrødeenheder og tørstof i forhold til målesortsblandingen. I 2. og 3. brugsår har sorten givet et meget højt udbytte af afgrødeenheder og tørstof i forhold til målesortsblandingen. Ved sammenligning af udbyttet efter slætstrategien og afgræsningstrategien har sorten i 1. og 2. brugsår givet et tørstofudbytte ved begge dyrkningsteknikker på niveau med målesortsblandingen. Sorten er tidlig i vækst om foråret, tidlig til middeltidlig i skridning, har en høj til meget høj persistens samt svag til middel tendens til vraggræs. Liprinta 1993 Liprinta, der er tidlig er blevet afprøvet som middeltidlig sort med Sisu som målesort. Sorten har i afprøvningsperiodens ( ) 1. brugsår givet et udbytte af afgrødeenheder og tørstof på niveau med målesorten 'Sisu'. I 2. brugsår har sorten givet et højt udbytte af afgrødeenheder og tørstof i forhold til målesorten. Sorten er tidlig i skridning og har en høj til meget høj persistens. Mathilde, T 1997 I afprøvningsperioden ( ) har sorten ved høst efter slætstrategien i 1.brugsår givet et højt udbytte af afgrødeenheder og tørstof i forhold til målesorten Pimpernel. I 2. brugsår har sorten givet et meget højt udbytte af afgrødeenheder og tørstof i forhold til målesorten. Ved sammenligning af udbyttet efter slætstrategien og simuleret afgræsning har sorten i brugsår givet et højt tørstofudbytte ved begge dyrkningsteknikker i forhold til målesorten. Sorten er meget tidlig til tidlig i vækst om foråret, tidlig til middeltidlig i skridning og har en høj persistens. Triton, T 1996 Sorten har i afprøvningsperiodens ( ) 1. brugsår givet et udbytte af afgrødeenheder og tørstof på niveau med målesorten 'Pimpernel'. I 2. brugsår har sorten givet et højt udbytte af afgrødeenheder og tørstof i forhold til målesorten. Sorten er tidlig i vækst om foråret, tidlig til middeltidlig i skridning og har en høj persistens. Blandingens sammensætning: : Pimpernel, Sambin, Tetramax, Triton. 8

9 Udbytte: Afgrødeenheder (AE), tørstof og grønt Slæt, rent græs Slæt i afgræsningsforsøg, græs med hvidkløver AE/ha og fht. 1) Tørstof, hkg/ha og fht. AE/ha og fht 1). Tørstof, hkg/ha og fht. Afprøv. periode 1.br.år 2.br.år 3.br.år 1.br.år 2.br.år 3.br.år 1.br.år 2.br.år 1.br.år 2.br.år Blanding 111,4 77,0 80,8 132,4 89,3 92,0 103,1 102,9 120,6 118,1 Betty Slæt-strategi Slæt sammenlignet med simuleret afgræsning 2) AE/ha og fht. Tørstof, hkg/ha og fht. 1.br.år 2.br.år 1.br.år 2.br.år 1.br.år 2.br.år Slæt Sim. afgr. Slæt Sim. afgr Pimpernel 3) 123,2 98,6 147,8 117,4 143,2 117,1 122,6 107,4 Tonga, T 3) Mathilde, T Pimpernel 3) 132,6 117,3 157,1 135, Verna Pajbjerg 3) Tonga, T 3) Triton, T Sisu 134,7 118,1 163,6 138, Tove Liprinta 2) Verna Pajbjerg 3) ,4 101, Belida Fodermiddeltabel, rapport nr. 91, )..Liprinta, der er en tidlig sort, er afprøvet som middeltidlig med Sisu og Tove som målesorter. 3). Verna Pajbjerg, Tonga, T og Pimpernel har været målesorter i de anførte afprøvningsperioder, men er nu udgået af sortslisten. Dyrkningsegenskaber Begyndende vækst forår Skridningstidspunkt Persistens Vraggræs 1) Belida Betty Liprinta Mathilde, T Triton, T Vraggræs 4. slæt i afgræsningsforsøg. 9

10 Alm. rajgræs (Lolium perenne L.) Middeltidlige sorter Sortsnavn Forædler betegnelse Oprindelse Ploidi 1) Afprøvn. periode Grøn Viden nr. Vedligeholder Dansk repræsentant Barplus BAR LP 1119 Wendy x Pablo, Trani x Sommora og D Barenbrug HJL Wendy x Pelo Calibra Si Citadel x Tove T NPZ DLF-Trifolium Garibaldi DP lp Fuld sib. fam. af eget materiale T DLF-Trifolium DLF-Trifolium Pedro Krydsninger mellem 15 sorter D EuroGrass Hunsballe Stefani DP Eu. materiale - fuld sib. fam. D DLF-Trifolium DLF-Trifolium D= diploid, T= tetraploid. Beskrivelse af sorterne Definition: Sorter af alm. rajgræs afprøves siden 1995 med 2 brugsår efter to forskellige strategier Slæt-strategi: Ved 50 % frøstande synlige tages det første store slæt slæt tages fem uger efter det forudgående slæt. 5. slæt tages seks uger efter det forudgående slæt. (Tystofte og Foulum). Simuleret afgræsning: Efter produktion af de første to tons tørstof tages det første slæt slæt tages tre uger efter det forudgående slæt slæt tages fire uger efter det forudgående slæt. (Tystofte, Jyndevad og Foulum). Sorter af alm. rajgræs afprøves siden 2002 efter to forskellige strategier Slæt-strategi: Sorterne undersøges i 3 brugsår i renbestand. Ved 50 % frøstande synlige tages det første store slæt slæt tages fem uger efter det forudgående slæt. 5. slæt tages seks uger efter det forudgående slæt. Afgræsnings-strategi: Sorterne undersøges i 2 brugsår i blanding med hvidkløver. Udbyttemålingen sker ved slæt. Før slæt og efter slæt bliver arealet afgræsset af malkekøer, hvorved der sker en tilbageførsel af næringsstoffer, og sorterne udsættes for tråd og slid. Mængden af græs, som dyrene ikke afgræsser høstes midt i juli og benævnes "vraggræs". Barplus 1995 Sorten har i afprøvningsperiodens ( ) 1. brugsår givet et udbytte af afgrødeenheder og tørstof på niveau med målesorten 'Chantal'. I 2. brugsår har sorten givet et højt udbytte af afgrødeenheder og tørstof i forhold til målesorten. Sorten er middeltidlig i vækst om foråret, tidlig til middeltidlig i skridning og har en høj til meget høj persistens. Calibra, T 1996 Sorten har i afprøvningsperiodens ( ) 1. brugsår givet et højt udbytte af afgrødeenheder i forhold til målesorten 'Chantal' samt et udbytte af tørstof på niveau med målesorten. I 2. brugsår har sorten givet et højt udbytte af afgrødeenheder og tørstof i forhold til målesorten. Sorten er middeltidlig i vækst om foråret, middeltidlig i skridning og har en høj til meget høj persistens. Garibaldi, T 1995 Sorten har i afprøvningsperiodens ( ) 1. brugsår givet et udbytte af afgrødeenheder og tørstof på niveau med målesorten 'Chantal'. I 2. brugsår har sorten givet et højt udbytte af afgrødeenheder og tørstof i forhold til målesorten. Sorten er middeltidlig i vækst om foråret, middeltidlig i skridning og har en høj persistens. Pedro 1996 Sorten har i afprøvningsperiodens ( ) 1. og 2. brugsår givet et udbytte af afgrødeenheder og tørstof på niveau med målesorten 'Chantal'. Sorten er middeltidlig i vækst om foråret, middeltidlig i skridning og har en høj til meget høj persistens. Stefani 2004 I afprøvningsperioden ( ) har sorten ved høst efter slætstrategien i 1.brugsår givet et udbytte af afgrødeenheder og tørstof på niveau med målesortsblandingen. I 2. brugsår har sorten givet et lavt til middelt udbytte af afgrødeenheder i forhold til målesortsblandingen og et udbytte af tørstof på niveau med målesortsblandingen. I 3. brugsår har sorten givet et udbytte af afgrødeenheder på niveau med målesortsblandingen og et højt udbytte af tørstof i forhold til målesortsblandingen. Ved sammenligning af udbyttet efter slætstrategien og afgræsningstrategien har sorten i 1. og 2. brugsår givet et tørstofudbytte ved begge dyrkningsteknikker på niveau med målesortsblandingen. Sorten er middeltidlig til sen i vækst om foråret og i skridning, har en høj til meget høj persistens samt svag til middel tendens til vraggræs. Blandingens sammensætning: : Mikado, Mongita, Aubisque, Calibra, Udbytte: Afgrødeenheder (AE), tørstof og grønt 10

11 Slæt, rent græs Slæt i afgræsningsforsøg, græs med hvidkløver AE/ha og fht. 1) Tørstof, hkg/ha og fht. AE/ha og fht 1). Tørstof, hkg/ha og fht. Afprøv. periode 1.br.år 2.br.år 3.br.år 1.br.år 2.br.år 3.br.år 1.br.år 2.br.år 1.br.år 2.br.år Blanding 116,8 91,5 88,0 135,7 128,0 97,6 109,2 109,1 128,0 123,2 Stefani Slæt-strategi Slæt sammenlignet med simuleret afgræsning 2) AE/ha og fht. Tørstof, hkg/ha og fht. 1.br.år 2.br.år 1.br.år 2.br.år 1.br.år 2.br.år Slæt Sim. afgr. Slæt Sim. afgr Chantal 3) 126,6 109,2 154,1 129, Tove, T 3) Pedro Calibra, T Chantal 3) 133,5 116,2 161,2 137, Tove, T 3) Garibaldi, T Barplus Fodermiddeltabel, rapport nr. 91, ). Tørstof, hkg /ha og fht, Tystofte og Foulum. 3). Chantal og Tove, T har været målesorter i de anførte afprøvningsperioder, men er nu udgået af sortslisten. Dyrkningsegenskaber Begyndende vækst forår Skridningstidspunkt Persistens Vraggræs 1) Barplus Calibra, T Garibald, T Pedro Stefani Vraggræs 4. slæt i afgræsningsforsøg. 11

12 Alm. rajgræs (Lolium perenne L.) Sildige sorter Sortsnavn Forædler betegnelse Oprindelse Ploidi 1) Afprøvn. periode Grøn Viden nr. Vedligeholder Dansk repræsentant Grumello DP Udvalg i europ. sorter T DLF-Trifolium DLF-Trifolium Lasso Udv. i dansk x udenl. mat. D Prodana Prodana Licarta LPF Udv. i Polycross D EuroGrass Hunsballe Ligenius LPF Udv. i Polycross T EuroGrass Hunsballe Maurice DP Udv. i dansk x eu. materiale T DLF-Trifolium DLF-Trifolium Polim Cebeco ET 348 Elite materiale T Innoseeds NL Innoseeds DK Sameba PRO 2391 Udv. i danske x udenl. sorter D Prodana Prodana Turandot DP Fuld sib. familie T DLF-Trifolium DLF-Trifolium Vincent Zlp 8395 Heraut D EuroGrass Hunsballe D= diploid, T= tetraploid. Beskrivelse af sorterne Definition: Sorter af alm. rajgræs afprøves siden 1995 med 2 brugsår efter to forskellige strategier Slæt-strategi: Ved 50 % frøstande synlige tages det første store slæt slæt tages fem uger efter det forudgående slæt. 5. slæt tages seks uger efter det forudgående slæt. (Tystofte og Foulum). Simuleret afgræsning: Efter produktion af de første to tons tørstof tages det første slæt slæt tages tre uger efter det forudgående slæt slæt tages fire uger efter det forudgående slæt. (Tystofte, Jyndevad og Foulum). Sorter af alm. rajgræs afprøves siden 2002 efter to forskellige strategier Slæt-strategi: Sorterne undersøges i 3 brugsår i renbestand. Ved 50 % frøstande synlige tages det første store slæt slæt tages fem uger efter det forudgående slæt. 5. slæt tages seks uger efter det forudgående slæt. Afgræsnings-strategi: Sorterne undersøges i 2 brugsår i blanding med hvidkløver. Udbyttemålingen sker ved slæt. Før slæt og efter slæt bliver arealet afgræsset af malkekøer, hvorved der sker en tilbageførsel af næringsstoffer, og sorterne udsættes for tråd og slid. Mængden af græs, som dyrene ikke afgræsser høstes midt i juli og benævnes "vraggræs". Grumello, T 2005 I afprøvningsperioden ( ) har sorten ved høst efter slætstrategien i 1., 2. og 3. brugsår givet et udbytte af afgrødeenheder på niveau med målesortsblandingen.sorten har i 1. brugsår givet et lavt til middelt udbytte af tørstof og i 2. og 3. brugsår har sorten givet et udbytte af tørstof på niveau med målesortsblandingen. Ved sammenligning af udbyttet efter slætstrategien og afgræsningstrategien har sorten i brugsår givet et udbytte af afgrødeenheder på niveau med målesortsblandingen ved begge dyrkningsteknikker. Sorten er sen i vækst om foråret, sen til meget sen i skridning. Lasso 1997 I afprøvningsperioden ( ) har sorten ved høst efter slætstrategien i 1.brugsår givet et udbytte af afgrødeenheder og tørstof på niveau med målesorten 'Borvi' 1). I 2. brugsår har sorten givet et højt udbytte af afgrødeenheder og tørstof i forhold til målesorten. Ved sammenligning af udbyttet efter slætstrategien og simuleret afgræsning har sorten i 1.brugsår givet et tørstofudbytte på niveau med målesorten 'Borvi' ved begge dyrkningsteknikker. I 2. brugsår er tørstofudbyttet højt ved slætteknikken og på niveau med målesorten ved simuleret afgræsning. Sorten er sen i vækst om foråret, sen i skridning og har en høj persistens. Licarta 2004 I afprøvningsperioden ( ) har sorten ved høst efter slætstrategien i 1. og 2. brugsår givet et udbytte af afgrødeenheder på niveau med målesortsblandingen og et højt udbytte af tørstof i forhold til målesortsblandingen. I 3. brugsår har sorten givet et højt udbytte af afgrødeenheder og tørstof i forhold til målesortsblandingen. Ved sammenligning af udbyttet efter slætstrategien og afgræsningstrategien har sorten i brugsår givet et højt tørstofudbytte ved begge dyrkningsteknikker i forhold til målesortsblandingen. Sorten er middeltidlig til sen i vækst om foråret, tidlig til middeltidlig i skridning, har en høj til meget høj persistens samt middel tendens til vraggræs. Ligenius, T 2004 I afprøvningsperioden ( ) har sorten ved høst efter slætstrategien i 1., 2. og 3. brugsår givet et udbytte af afgrødeenheder og tørstof på niveau med målesortsblandingen. Ved sammenligning af udbyttet efter slætstrategien og afgræsningstrategien har sorten i brugsår givet et højt tørstofudbytte ved begge dyrkningsteknikker i forhold til målesortsblandingen. Sorten er middeltidlig til sen i vækst om foråret, sen i skridning, har en høj persistens samt svag til middel tendens til vraggræs. 12

13 Maurice, T 1999 I afprøvningsperioden ( ) har sorten ved høst efter slætstrategien i 1. og 2. brugsår givet et lavt til middelt udbytte af afgrødeenheder og tørstof i forhold til målesorten 'Herbie'. Ved sammenligning af udbyttet efter slætstrategien og simuleret afgræsning har sorten i 1.brugsår givet et lavt til middelt tørstofudbytte i forhold til målesorten 'Herbie' ved begge dyrkningsteknikker. I 2. brugsår er tørstofudbyttet lavt til middelt ved slætteknikken og på niveau med målesorten ved simuleret afgræsning. Sorten er sen i vækst om foråret, sen til meget sen i skridning og har en høj persistens. Polim, T 2004 I afprøvningsperioden ( ) har sorten ved høst efter slætstrategien i 1., 2. og 3. brugsår givet et højt udbytte af afgrødeenheder og tørstof i forhold til målesortsblandingen. Ved sammenligning af udbyttet efter slætstrategien og afgræsningstrategien har sorten i brugsår givet et højt tørstofudbytte ved begge dyrkningsteknikker i forhold til målesortsblandingen. Sorten er sen i vækst om foråret, sen til meget sen i skridning, har en høj persistens samt middel tendens til vraggræs. Sameba 1995 Sorten har i afprøvningsperiodens ( ) 1. brugsår givet et højt udbytte af afgrødeenheder og tørstof i forhold til målesorten 'Borvi' 1). I 2. brugsår har sorten givet et meget højt udbytte af afgrødeenheder og et højt udbytte af tørstof i forhold til målesorten. Sorten er sen i vækst om foråret, middeltidlig til sen i skridning og har en høj persistens. Turandot, T 2000 I afprøvningsperioden ( ) har sorten ved høst efter slætstrategien i 1. brugsår givet et udbytte af afgrødeenheder og tørstof på niveau med målesorten 'Herbie'. I 2. brugsår har sorten givet et udbytte af afgrødeenheder på niveau med målesorten samt et højt udbytte af tørstof i forhold til målesorten. Ved sammenligning af udbyttet efter slætstrategien og simuleret afgræsning har sorten i 1.brugsår givet et tørstofudbytte på niveau med målesorten 'Herbie' ved begge dyrkningsteknikker. I 2. brugsår er tørstofudbyttet højt ved slætteknikken og på niveau med målesorten ved simuleret afgræsning. Sorten er middeltidlig til sen i vækst om foråret, middeltidlig til sen i skridning og har en høj til meget høj persistens. Vincent 1995 Sorten har i afprøvningsperiodens ( ) 1. og 2. brugsår givet et højt udbytte af afgrødeenheder og tørstof i forhold til målesorten 'Borvi' 1). Sorten er sen i vækst om foråret, middeltidlig til sen i skridning og har en høj til meget høj persistens. Blandingens sammensætning: : Sirius, Sameba, Tivoli, Montando. 13

14 Udbytte: Afgrødeenheder (AE), tørstof og grønt Slæt, rent græs Slæt i afgræsningsforsøg, græs med hvidkløver AE/ha og fht 1). Tørstof, hkg/ha og fht. 1) Tørstof, AE/ha og fht. hkg/ha og fht. Afprøv. periode 1.br.år 2.br.år 3.br.år 1.br.år 2.br.år 3.br.år 1.br.år 2.br.år 1.br.år 2.br.år Blanding 101,7 111,9 83,0 122,1 128,8 97,6 100,6 97,6 110,0 106,3 Grumello, T Blanding 117,8 98,3 98,5 138,6 116,7 110,4 113,0 105,2 131,3 119,0 Tivoli, T 3) Licarta Ligenius,T Polim, T Slæt-strategi Slæt sammenlignet med simuleret afgræsning 2) AE/ha og fht. Tørstof, hkg/ha og fht. 1.br.år 2.br.år 1.br.år 2.br.år 1.br.år 2.br.år Slæt Sim. afgr. Slæt Sim. afgr Herbie 125,7 113,9 156,8 137,0 156,8 115,8 137,0 99,4 Tivoli, T 3) Turandot, T Herbie 129,4 122,7 162,8 148,0 162,8 118,9 148,0 112,3 Tivoli, T 3) Maurice, T Borvi 3) 124,8 108,3 153,1 130,4 152,2 110,9 147,6 111,2 Tivoli, T 3) Herbie Lasso Borvi 3) 126,5 115,0 152,8 136, Patora 3) Tivoli, T 3) Vincent Sameba Fodermiddeltabel, rapport nr. 91, ).. Tørstof, hkg /ha og fht, Tystofte og Foulum. Herbie, Borvi og Tivoli har været målesort i de anførte afprøvningsperioder, men er nu udgået af sortslisten. 3). Dyrkningsegenskaber Begyndende vækst forår Skridningstidspunkt Persistens Vraggræs 1) Grumello, T Lasso Licarta Ligenius, T Maurice, T Polim, T Sameba Turandot, T Vincent Vraggræs 4. slæt i afgræsningsforsøg. 14

15 Rajsvingel (X Festulolium spp.) Sortsnavn Forædler betegnelse Oprindelse Ploidi 1) Afprøvn. periode Grøn Viden nr. Vedligeholder Dansk repræsentant Felopa Engsvingel x italiensk rajgræs T Hodowla Hunsballe D= diploid, T= tetraploid. Beskrivelse af sorterne Definition: Sorter af rajsvingel afprøves siden 2002 efter to forskellige strategier Slæt-strategi: Sorterne undersøges i 3 brugsår i renbestand. Ved 50 % frøstande synlige tages det første store slæt slæt tages fem uger efter det forudgående slæt. 5. slæt tages seks uger efter det forudgående slæt. Afgræsnings-strategi: Sorterne undersøges i 2 brugsår i blanding med hvidkløver. Udbyttemålingen sker ved slæt. Før slæt og efter slæt bliver arealet afgræsset af malkekøer, hvorved der sker en tilbageførsel af næringsstoffer, og sorterne udsættes for tråd og slid. Mængden af græs, som dyrene ikke afgræsser høstes midt i juli og benævnes "vraggræs". Felopa, T 2004 I afprøvningsperioden ( ) har sorten ved høst efter slætstrategien i 1.brugsår givet et højt udbytte af afgrødeenheder og tørstof i forhold til målesortsblandingen. I 2. og 3. brugsår har sorten givet et meget højt udbytte af afgrødeenheder og tørstof i forhold til målesortsblandingen. Ved sammenligning af udbyttet efter slætstrategien og afgræsningstrategien har sorten i 1. og 2. brugsår givet et højt tørstofudbytte ved begge dyrkningsteknikker i forhold til målesortsblandingen. Sorten er meget tidlig til tidlig i vækst om foråret, tidlig til middeltidlig i skridning samt svag tendens til vraggræs. Blandingens sammensætning: : Mikado, Mongita, Aubisque, Calibra Udbytte: Afgrødeenheder (AE), tørstof og grønt Slæt, rent græs Slæt i afgræsningsforsøg, græs med hvidkløver Afprøv. AE/ha og fht. 1) Tørstof, hkg/ha og fht. 1) Tørstof, AE/ha og fht. hkg/ha og fht. periode 1.br.år 2.br.år 3.br.år 1.br.år 2.br.år 3.br.år 1.br.år 2.br.år 1.br.år 2.br.år Blanding 116,8 91,5 88,0 135,7 128,0 97,6 109,2 109,1 128,0 123,2 Felopa,T Fodermiddeltabel, rapport nr. 91, Dyrkningsegenskaber Begyndende vækst forår Skridningstidspunkt Persistens Vraggræs 1) Felopa Vraggræs 4. slæt i afgræsningsforsøg. 15

16 Timothe (Phleum pratense L.) Sortsnavn Forædlerbetegnelse Oprindelse Afprøvn. periode Grøn Viden nr. Vedligeholder Dansk repræsentant Dolina RvP Belgisk materiale RvP DLF-Trifolium Liglory Parkrydsning EuroGrass Hunsballe Meddelelse nr., Landbrug, Statens Planteavlsforsøg. Beskrivelse af sorterne Dolina 1999 Sorten har i afprøvningsperiodens ( ) 1 og 2. brugsår givet et udbytte af afgrødeenheder på niveau med målesorten 'Bilbo 1) '. I 1. brugsår har sorten givet et højt udbytte af tørstof i forhold til målesorten 'Bilbo 1) ' og i 2. brugsår givet et udbytte af tørstof på niveau med målesorten. Sorten er middeltidlig i vækst om foråret og sen i skridning. Liglory 1995 Sorten har i afprøvningsperiodens ( ) 1. og 2. brugsår givet et udbytte af afgrødeenheder og tørstof på niveau med målesorten 'Bilbo 1) '. Sorten er middeltidlig i vækst om foråret og sen i skridning. Udbytte: Tørstof og grønt Afprøvn. AE/ha og fht. Tørstof, hkg/ha og fht. Grønt, hkg/ha og fht. periode 1.br.år 2.br.år 1.br.år 2.br.år 1.br.år 2.br.år Bilbo 1) 100,2 106,2 127,7 136, Kämpe II 1) Dolina Bilbo 1) 100,0 113,0 124,1 142, Liglory Bilbo og Kämpe II har været målesorter i de anførte afprøvningsperioder, men er nu udgået af sortslisten. Dyrkningsegenskaber Begyndende vækst forår Skridningstidspunkt Dolina 5 7 Liglory

17 Hundegræs (Dactylis glomerata L.) Sortsnavn Forædler betegnelse Oprindelse Amba Udv. af (egne sorter x div. danske og udenlandske sorter) Meddelelse nr., Landbrug, Statens Planteavlsforsøg. Afprøvn. Grøn Vedligeholder Dansk periode Viden nr. repræsentant ) DLF-Trifolium DLF-Trifolium Beskrivelse af sorterne Amba 1976 Sorten har i afprøvningsperiodens ( ) 1. og 2. brugsår givet et højt udbytte af tørstof i forhold til målesorten 'Unke Pajbjerg' 1). Sorten er tidlig til middeltidlig i vækst om foråret og i skridning. Udbytte: Tørstof og grønt Afprøvn. AE/ha og fht. Tørstof, hkg/ha og fht. Grønt, hkg/ha og fht. periode 1.br.år 2.br.år 1.br.år 2.br.år 1.br.år 2.br.år Unke Pajbjerg 1) ,5 105, Amba Unke Pajbjerg har været målesort i den anførte afprøvningsperiode, men er nu udgået af sortslisten. Dyrkningsegenskaber Begyndende vækst forår Skridningstidspunkt Amba

18 Engsvingel (Festuca pratensis Huds.) Sortsnavn Forædler betegnelse Oprindelse Afprøvn. periode Grøn Viden nr. Vedligeholder Dansk repræsentant Laura LD 3230 Udvalg af europæiske sorter ) Prodana Prodana Rossa Udvalg af indsamlet materiale EuroGrass Hunsballe Senu Pajbjerg Videref. af Pajbjerg DLF-Trifolium DLF-Trifolium Meddelelse nr., Landbrug, Statens Planteavlsforsøg. Beskrivelse af sorterne Laura 1991 Sorten har i afprøvningsperiodens ( ) 1. brugsår givet et udbytte af afgrødeenheder og tørstof på niveau med målesorten 'Joma Dæhn-feldt' 1). I 2. brugsår har sorten givet et højt udbytte af afgrødeenheder og et meget højt udbytte af tørstof i forhold til målesorten. Sorten er middeltidlig i vækst om foråret og tidlig til middeltidlig i skridning. Rossa 1978 Sorten har i afprøvningsperiodens ( ) 1. brugsår givet et udbytte af tørstof på niveau med målesorten 'Joma Dæhnfeldt' 1). I 2. brugsår har sorten givet et højt udbytte af tørstof i forhold til målesorten. Sorten er tidlig til middeltidlig i vækst om foråret og tidlig i skridning. Senu Pajbjerg 1970 Sorten har i afprøvningsperiodens ( ) 1. og 2. brugsår givet et udbytte af tørstof på niveau med målesorten 'Joma Dæhnfeldt' 1). Sorten er middeltidlig i vækst om foråret og tidlig i skridning. Udbytte: Afgrødeenheder (AE), tørstof og grønt Afprøvn. AE/ha og fht. Tørstof, hkg/ha og fht. Grønt, hkg/ha og fht. periode 1.br.år 2.br.år 1.br.år 2.br.år 1.br.år 2.br.år Joma Dæhnfeldt 1) 106,1 94,8 128, Laura Joma Dæhnfeldt 1) ,8 83, Rossa Joma Dæhnfeldt 1) ,8 77, Senu Pajbjerg Joma Dæhnfeldt har været målesort i de anførte afprøvningsperioder, men er nu udgået af sortslisten. Dyrkningsegenskaber Begyndende vækst forår Skridningstidspunkt Laura 5 4 Rossa 4 3 Senu Pajbjerg

19 Rød svingel (Festuca rubra L.) Sortsnavn Forædler betegnelse Oprindelse Gondolin DP (Tapio x Schmieder) x (Rubina x Schmieder) Afprøvn. periode Medd. nr. Vedligeholder Dansk repræsentant DLF-Trifolium DLF-Trifolium Beskrivelse af sorterne Gondolin 1985 Sorten har i afprøvningsperiodens ( ) 1. og 2. brugsår givet et udbytte af tørstof på niveau med målesorten 'Echo Dæhnfeldt'. I 3. og 4. brugsår har sorten givet et højt udbytte af tørstof i forhold til målesorten. Sorten er tidlig i vækst om foråret og middeltidlig til sen i skridning. Udbytte: Tørstof og grønt Afprøvn. Tørstof, hkg/ha og fht. Grønt, hkg/ha og fht. periode 1.br.år 2.br.år 3.br.år 4.br.år 1.br.år 2.br.år 3.br.år 4.br.år Echo Dæhnfeldt 1) 122,7 116,0 95,1 87, Gondolin Echo Dæhnfeldt har været målesort i den anførte afprøvningsperiode, men er nu udgået af sortslisten. Dyrkningsegenskaber Begyndende vækst forår Skridningstidspunkt Gondolin

20 Alm. rapgræs (Poa trivialis L.) Sortsnavn Forædler Oprindelse Afprøvn. Medd. Vedligeholder Dansk betegnelse periode nr. repræsentant Dasas Udvalg af eget materiale DLF-Trifolium DLF-Trifolium Beskrivelse af sorterne Dasas 1964 Sorten har i afprøvningsperiodens ( ) 1., 2., 3. og 4. brugsår givet et udbytte af tørstof på niveau med målesorten 'Omega Øtofte' 1). Sorten er middeltidlig i vækst om foråret og tidlig i skridning. Udbytte: Afgrødeenheder (AE), tørstof og grønt Afprøvn. AE/ha og fht. Tørstof, hkg/ha og fht. Grønt, hkg/ha og fht. periode 1.br.år 2.br.år 1.br.år 2.br.år 3.br.år 4.br.år 1.br.år 2.br.år 3.br.år 4.br.år Omega Øtofte 1) ,7 58,5 56,9 82, Dasas Omega Øtofte har været målesort i den anførte afprøvningsperiode, men er nu udgået af sortslisten. Dyrkningsegenskaber Begyndende vækst forår Skridningstidspunkt Dasas

21 Engrapgræs (Poa pratensis L.) Sortsnavn Forædler betegnelse Oprindelse Afprøvn periode Grøn Viden nr. Vedligeholder Dansk repræsentant Balin Pajbjerg 5/103 Udv. af indsamlet materiale ) DLF-Trifolium DLF-Trifolium Lato St.Lat.fr. Økotyper og forsøgsmat. af Weihenstephan Steinach Hunsballe Limagie PPR Enkeltplanter fra røntgenbestrålet materiale EuroGrass Hunsballe Meddelelse nr., Landbrug, Statens Planteavlsforsøg. Beskrivelse af sorterne Balin 1977 Sorten har i afprøvningsperiodens ( ) 1. og 2. brugsår givet et udbytte af tørstof på niveau med målesorten 'Nike Dæhnfeldt' 1). I 3. brugsår har sorten givet et højt udbytte af tørstof i forhold til målesorten. I 4. brugsår har sorten givet et meget højt udbytte af tørstof i forhold til målesorten. Sorten er tidlig i vækst om foråret og i skridning. Limagie 1996 Sorten har i afprøvningsperiodens ( ) 1. brugsår givet et meget højt udbytte af afgrødeenheder og tørstof i forhold til målesorten 'Ikone 1). I 2. og 3. brugsår har sorten givet et lavt til middelt udbytte af afgrødeenheder og tørstof i forhold til målesorten Sorten er tidlig til middeltidlig i vækst om foråret og tidlig i skridning. Lato 2002 Sorten har i afprøvningsperiodens ( ) 1., 2. og 3. brugsår givet et meget højt udbytte af afgrødeenheder og tørstof i forhold til målesorten 'Balin'. Sorten er tidlig i vækst om foråret. Udbytte: Afgrødeenheder (AE), tørstof og grønt Afprøvn. AE 1) /ha og fht. Tørstof, hkg/ha og fht. Grønt, hkg/ha og fht. periode 1.br.år 2.br.år 3.br.år 1.br.år 2.br.år 3.br.år 4.br.år 1.br.år 2.br.år 3.br.år 4.br.år Balin 71,3 74,6 71,6 90,4 94,9 87, Lato Afprøvn. AE/ha og fht. Tørstof, hkg/ha og fht. Grønt, hkg/ha og fht. periode 1.br.år 2.br.år 3.br.år 1.br.år 2.br.år 3.br.år 4.br.år 1.br.år 2.br.år 3.br.år 4.br.år Ikone 2) 84,5 119,4 100,6 97,7 145,3 125, Limagie Nike Dæhnfeldt 2) ,6 89,6 72,0 57, Balin Fodermiddeltabel, rapport nr. 91, ). Nike Dæhnfeldt og Ikone har været målesorter i de anførte afprøvningsperioder, men er nu udgået af sortslisten. Dyrkningsegenskaber Begyndende vækst forår Skridningstidspunkt Balin 3 3 Lato 3 - Limagie

Sorter af græsmarksplanter, rodfrugter, majs grønfoderplanter og kartofler 2003

Sorter af græsmarksplanter, rodfrugter, majs grønfoderplanter og kartofler 2003 Markbrug nr. 279 Juni 2003 Sorter af græsmarksplanter, rodfrugter, majs grønfoderplanter og kartofler 2003 Jakob Willas Jensen, Afdeling for Sortsafprøvning Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

BESKRIVENDE SORTSLISTE

BESKRIVENDE SORTSLISTE 2009 BESKRIVENDE SORTSLISTE Græsmarksplanter, rodfrugter, majs, grønfoderplanter og kartofler Maj 2009 Årgang 3, nr. 8 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Afdeling for Sortsafprøvning

Læs mere

Græs og grønne afgrøder

Græs og grønne afgrøder Konklusioner Græs og grønne afgrøder Konklusioner svalg De nye rajsvingelsorter Hykor, Felopa og Perun samt den tidlige alm. rajgræssort Betty har givet meget store udbytter af afgrødenheder, især i renbestand

Læs mere

Græs og grønne afgrøder

Græs og grønne afgrøder Græs og grønne afgrøder Græs og grønne afgrøder ortsvalg orter af alm. rajgræs og hybridrajgræs orterne i tabel 1 og 2 er nu færdigafprøvet i landsforsøgene og i den lovbestemte værdiafprøvning. I gruppen

Læs mere

Forord... 1 Preface... 2

Forord... 1 Preface... 2 Indholdsfortegnelse Forord... 1 Preface... 2 Sortslisteafsnit Alm. rajgræs (Lolium perenne L.)... 4 Engrapgræs (Poa pratensis L.)... 6 Rød svingel (Festuca rubra L.)... 7 Stivbladet svingel (Festuca ovina

Læs mere

BESKRIVENDE SORTSLISTE

BESKRIVENDE SORTSLISTE BESKRIVENDE SORTSLISTE Plænegræsser Årgang 8, nr.18 Juni 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Afdeling for Sortsafprøvning Teglværksvej 10 Tystofte, DK 4230 Skælskør

Læs mere

Sorter af plænegræsser 2007

Sorter af plænegræsser 2007 Sorter af plænegræsser 2007 Forord Resultaterne fra den lovbestemte værdiafprøvning af sorter af landbrugsplanter og plænegræsser publiceres årligt i følgende udgaver af "Beskrivende Sortsliste": Sorter

Læs mere

BESKRIVENDE SORTSLISTE

BESKRIVENDE SORTSLISTE BESKRIVENDE SORTSLISTE Plænegræsser Maj 2010 Årgang 4, nr. 11 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Afdeling for Sortsafprøvning Kolofon BESKRIVENDE SORTSLISTE Plænegræsser

Læs mere

BESKRIVENDE SORTSLISTE

BESKRIVENDE SORTSLISTE BESKRIVENDE SORTSLISTE Plænegræsser 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon BESKRIVENDE SORTSLISTE Plænegræsser Denne vejledning er udarbejdet af Lone Urbrand Larsen

Læs mere

BESKRIVENDE SORTSLISTE Plænegræsser Årgang 9, nr.20 Juli 2015

BESKRIVENDE SORTSLISTE Plænegræsser Årgang 9, nr.20 Juli 2015 BESKRIVENDE SORTSLISTE Plænegræsser Årgang 9, nr.20 Juli 2015 TystofteFonden Teglværksvej 10 Tystofte, DK 4230 Skælskør info@tystofte.dk www.tystofte.dk BESKRIVENDE SORTSLISTE Kolofon Beskrivende Sortsliste

Læs mere

med mere hjemmeavlet protein fra græsmarken

med mere hjemmeavlet protein fra græsmarken Frø til græsmarken 2013 Tjen 500 kr. pr. årsko med mere hjemmeavlet protein fra græsmarken Med en rekordhøj pris på protein, er det dyrt at erstatte hjemmeavlet protein med indkøbt protein. Beregninger

Læs mere

Økologi 2008. Produktprogram

Økologi 2008. Produktprogram Økologi 2008 Produktprogram Økologi 2008 Produktprogram Indhold DLF organic 2008 3 foragemax danmarks bedste frøblandinger 3 protein til foderplanen 3 Oversigter 4 Bestillingskupon 7 DLF-TRIFOLIUM SEEDS

Læs mere

Nye arter til slæt og afgræsning. Grovfoderseminar 2003 v/karsten A. Nielsen

Nye arter til slæt og afgræsning. Grovfoderseminar 2003 v/karsten A. Nielsen Nye arter til slæt og afgræsning Grovfoderseminar 2003 v/karsten A. Nielsen Faktorer, som har betydning for foderoptagelse under afgræsning Græssets struktur Den mængde græs, der er til rådighed Et godt

Læs mere

Græs til Planteavlskonsulent Søren Greve Olesen

Græs til Planteavlskonsulent Søren Greve Olesen Nytårskur Grovfoder Græs til 2016 Planteavlskonsulent Søren Greve Olesen Vi skal snakke om Overblik over græsblandinger Græsarter Rajgræs Rajsvingel Type: Rajgræs Type: Strandsvingel Strandsvingel Rød-

Læs mere

BESKRIVENDE SORTSLISTE

BESKRIVENDE SORTSLISTE BESKRIVENDE SORTSLISTE Plænegræsser Juni 2012 Årgang 6, nr. 15 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Afdeling for Sortsafprøvning Kolofon BESKRIVENDE SORTSLISTE Plænegræsser

Læs mere

BESKRIVENDE SORTSLISTE

BESKRIVENDE SORTSLISTE BESKRIVENDE SORTSLISTE Plænegræsser Maj 2013 Årgang 7, nr. 17 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Afdeling for Sortsafprøvning Kolofon BESKRIVENDE SORTSLISTE Plænegræsser

Læs mere

Økologi 2009. Produktprogram

Økologi 2009. Produktprogram Produktprogram Produktprogram INDHOLD 90 % ØOLOGIS FRØ I BLANDINGERNE 3 LØVERGRÆS ER GRUNDLAGET I SÆDSIFTET 3 ØOLOGISE NYHEDER FRA DLF ORGANIC 2009 4 MAJS TIL FODERPLANEN 4 OVERSIGTER 4 PROTEIN PÅ MENUEN

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2010

Oversigt over Landsforsøgene 2010 Oversigt over Landsforsøgene 2010 Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Græsdyrkning 2016 og nye græssorter Agrovi Kvægkonference Gurli Klitgaard DLF

Græsdyrkning 2016 og nye græssorter Agrovi Kvægkonference Gurli Klitgaard DLF Græsdyrkning 2016 og nye græssorter Agrovi Kvægkonference 2016 Gurli Klitgaard DLF Græsforædling - Mål Græsforædling i DLF Udbytte højt og stabilt Holdbarhed / Persistens Sygdomme Protein Høj FK NDF Danmark

Læs mere

Frø til græsmarken 2012

Frø til græsmarken 2012 Frø til græsmarken 2012 DLG Green-serien fodergræsblandinger med unikke top sorter Sæt fokus på de enkelte græssorter ved valg af fodergræsblanding. Etableringsudgifterne er ens, så du kan med fordel vælge

Læs mere

Såmængdeforsøg ved frøavl af almindelig rajgræs (Lolium perenne L.)

Såmængdeforsøg ved frøavl af almindelig rajgræs (Lolium perenne L.) Statens Planteavlsforsøg Frøavls- og Industriplanteforsøg (Asger Larsen) 1358. beretning Såmængdeforsøg ved frøavl af almindelig rajgræs (Lolium perenne L.) Seed rates of perennial rye grass (Loliumm perenne

Læs mere

Sådan målretter du dyrkningen af kløvergræs til slæt

Sådan målretter du dyrkningen af kløvergræs til slæt Sådan målretter du dyrkningen af kløvergræs til slæt Landskonsulent Karsten A. Nielsen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Sortsundersøgelsen. markfrø

Sortsundersøgelsen. markfrø Sortsundersøgelsen 2001 markfrø Udarbejdet i samarbejde med Plantedirektoratet, Dansk Frøhandlerforening og Danske Frøavlere. Certificerede partier af markfrø for høst 2001. Sortsundersøgelsen Certificerede

Læs mere

Hvordan udnytter vi rødkløverens potentiale bedst i marken? Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet

Hvordan udnytter vi rødkløverens potentiale bedst i marken? Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Hvordan udnytter vi rødkløverens potentiale bedst i marken? Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Rødkløver Vækst Rød- kontra hvidkløver N-respons Markens alder Afgræsning Sommervækst

Læs mere

Sortsundersøgelsen 2002. markfrø

Sortsundersøgelsen 2002. markfrø Sortsundersøgelsen 2002 markfrø Udarbejdet af Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Planteavl i samarbejde med Plantedirektoratet, Dansk Frøhandlerforening og Danske Frøavlere. Grundlaget for undersøgelsen

Læs mere

Økologisk grovfoder Produktprogram 2010

Økologisk grovfoder Produktprogram 2010 Økologisk grovfoder Produktprogram 2010 Økologisk grovfoder Produktprogram 2010 INDHOLD ØOLOGISE NYHEDER FRA DLF ORGANIC 2010 4 OVERSIGTER 5 PROTEIN AF EGEN AVL 7 MAJS TIL FODERPLANEN 7 DLF-TRIFOLIUM SEEDS

Læs mere

Fodring med de nye turbo-græsser og rødkløver

Fodring med de nye turbo-græsser og rødkløver Fodring med de nye turbo-græsser og rødkløver Dansk Kvægs Kongres 2007 Tirsdag den 27. februar i Herning Kongrescenter V/ landskonsulent Ole Aaes Dansk Kvæg, Afdeling for Specialviden Landscentret Dansk

Læs mere

Kløvergræs Danmarks bedste. Landskonsulent Karsten A. Nielsen

Kløvergræs Danmarks bedste. Landskonsulent Karsten A. Nielsen Kløvergræs Danmarks bedste proteinfoder Landskonsulent Karsten A. Nielsen Dagens menu 1. Såning af kløvergræs 2. Nye græsarter hvad kan de? 3. Gødskning af kløvergræs - som er udlagt i sensommeren 4. Slætstrategi

Læs mere

Økologiske Markfrø 2016

Økologiske Markfrø 2016 Økologiske Markfrø 2016 Køb dine økologiske frø hos specialisterne! Park Allé 14 6600 Vejen Telefon: 75 38 17 44 post@froesalget.dk www.froesalget.dk Malkekvæg blandinger Varenr. 8010-402EF0001E1(10kg.)

Læs mere

YDEEVNEDEKLARATION. Nr DA

YDEEVNEDEKLARATION. Nr DA YDEEVNEDEKLARATION Nr. 0044 DA 1. Varetypens unikke identifikationskode: fischer slaganker EA II 2. Tilsigtet anvendelse: Produkt Metalanker til brug i beton (let befæstigelse) Anvendelsesområde/r Til

Læs mere

YDEEVNEDEKLARATION. Nr DA

YDEEVNEDEKLARATION. Nr DA YDEEVNEDEKLARATION Nr. 0081 DA 1. Varetypens unikke identifikationskode: fischer boltanker FAZ II 2. Tilsigtet anvendelse: Produkt Moment-kontrolleret ekspansionsanker Anvendelsesområde/r Post-installeret

Læs mere

YDEEVNEDEKLARATION. Nr DA. appendiks B 1 - B 4

YDEEVNEDEKLARATION. Nr DA. appendiks B 1 - B 4 YDEEVNEDEKLARATION Nr. 0069 DA 1. Varetypens unikke identifikationskode: fischer slaganker EA II 2. Tilsigtet anvendelse: Produkt Metalanker til brug i beton (svær befæstigelse) Anvendelsesområde/r Post-installeret

Læs mere

Afgræsning. 1. Grønsværen. 2. Arter typer sorter. 3. Udfordringer o Mark eller ko-udbytte o Tilbud. 4. Kvalitet i praksis. 5. Måling af tilbud mv.

Afgræsning. 1. Grønsværen. 2. Arter typer sorter. 3. Udfordringer o Mark eller ko-udbytte o Tilbud. 4. Kvalitet i praksis. 5. Måling af tilbud mv. Afgræsning 1. Grønsværen 2. Arter typer sorter 3. Udfordringer o Mark eller ko-udbytte o Tilbud 4. Kvalitet i praksis 5. Måling af tilbud mv. AARHUS UNIVERSITET 3 AARHUS UNIVERSITET 4 Urin pletter 5 AARHUS

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

GRÆS 2015 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER

GRÆS 2015 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER GRÆS 2015 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER Bredt sortiment af græsblandinger og efterafgrøder Læs mere om blandingerne og deres fordele DANISH AGROWGRASS AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014 AGROWGRASS - FOKUS PÅ

Læs mere

BESKRIVENDE SORTSLISTE

BESKRIVENDE SORTSLISTE BESKRIVENDE SORTSLISTE Landbrugsplanter Maj 2010 Årgang 4, nr. 10 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Afdeling for Sortsafprøvning Kolofon BESKRIVENDE SORTSLISTE Landbrugsplanter

Læs mere

Beretning nr Statens Planteavlsforsøg Landbrugscentret Statens Forsøgsstation, Ledreborg Alle Roskilde

Beretning nr Statens Planteavlsforsøg Landbrugscentret Statens Forsøgsstation, Ledreborg Alle Roskilde Statens Planteavlsforsøg Landbrugscentret Statens Forsøgsstation, Ledreborg Alle 100 4000 Roskilde Beretning nr. 1542 Afbrænding af halm og udnyttelse af genvæksten efter frøhøst hos rød svingel (Festuca

Læs mere

GRÆS 2016 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER

GRÆS 2016 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER GRÆS 2016 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER Bredt sortiment af græsblandinger og efterafgrøder Læs mere om blandingerne og deres fordele DANISH AGROWGRASS AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014 AGROWGRASS - FOKUS PÅ

Læs mere

Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer

Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer Fødevarekontaktmaterialer (og maskinsikkerhed) IDA 21. marts 2017 Chefkonsulent Jens Sinding Dokumentation i forhold til hvad? Relevante materialer med

Læs mere

Majssorter Majs. Læs mere på majs.syngenta.dk. Syngenta Nordics A/S Strandlodsvej København S Tlf.:

Majssorter Majs. Læs mere på majs.syngenta.dk. Syngenta Nordics A/S Strandlodsvej København S Tlf.: sorter 2019 Syngenta Nordics A/S Strandlodsvej 44 2300 København S Tlf.: 32 87 11 00 Læs mere på majs.syngenta.dk fra Syngenta Nu i Big Bags De nye Big Bags gør det nemmere og hurtigere for dig at fylde

Læs mere

Afdeling for Sortsafprøvning - Tystofte Rammebetingelser for udvikling inden for sorter og patenter eller Hvem har ret til at krydse hvem

Afdeling for Sortsafprøvning - Tystofte Rammebetingelser for udvikling inden for sorter og patenter eller Hvem har ret til at krydse hvem Afdeling for Sortsafprøvning - Tystofte Rammebetingelser for udvikling inden for sorter og patenter eller Hvem har ret til at krydse hvem Definition of a variety variety means a plant grouping within a

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

Basic statistics for experimental medical researchers

Basic statistics for experimental medical researchers Basic statistics for experimental medical researchers Sample size calculations September 15th 2016 Christian Pipper Department of public health (IFSV) Faculty of Health and Medicinal Science (SUND) E-mail:

Læs mere

YDEEVNEDEKLARATION. Nr DA. Anvendelsesområde/r Post-installeret befæstigelse i ikke-revnet beton, Se appendiks, specifikt appendiks B 1 - B 3

YDEEVNEDEKLARATION. Nr DA. Anvendelsesområde/r Post-installeret befæstigelse i ikke-revnet beton, Se appendiks, specifikt appendiks B 1 - B 3 YDEEVNEDEKLARATION Nr. 0015 DA 1. Varetypens unikke identifikationskode: fischer ankerbolt FBN II, FBN II A4 2. Tilsigtet anvendelse: Produkt Moment-kontrolleret ekspansionsanker Anvendelsesområde/r Post-installeret

Læs mere

Økologiske Markfrø Efterår 2017

Økologiske Markfrø Efterår 2017 Økologiske Markfrø Efterår 2017 Udsøgte frø blandninger der understøtter det økologiske markbrug, hvor der er fokus på høj kvalitet. Merværdiblanding Standardblanding Rene Græsser Efterafgrøde Sædekorn

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af pesticider. Gælder fra 1. januar 2014.

Ansøgning om godkendelse af pesticider. Gælder fra 1. januar 2014. TABLE 1. Plant protection s: Chemical Category Product (new or renewal) Produktansøgni nger (nye eller forny) Type type 1. DK is the examining member state (E.g. Zonal RMS, new as in Dk, me-too or renewal

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

User Manual for LTC IGNOU

User Manual for LTC IGNOU User Manual for LTC IGNOU 1 LTC (Leave Travel Concession) Navigation: Portal Launch HCM Application Self Service LTC Self Service 1. LTC Advance/Intimation Navigation: Launch HCM Application Self Service

Læs mere

vårsæd og efterafgrøder

vårsæd og efterafgrøder vårsæd og efterafgrøder økologi produktinformation 2015 Stærkt sortiment af økologisk vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber Danish vårbyg agros kvægfoderprogram 2014

Læs mere

Barenbrug Holland BV Postbus 1338 NL-6501 BH Nijmegen, Netherlands Tlf. +31 24 3488100 sales@barenbrug.nl www.barenbrug.dk

Barenbrug Holland BV Postbus 1338 NL-6501 BH Nijmegen, Netherlands Tlf. +31 24 3488100 sales@barenbrug.nl www.barenbrug.dk Græsguide 2015 Kære mælkeproducent! 2014 var for de fleste mælkeproducenter et fremragende græsår med et stort udbytte af høj kvalitet. Lad os håbe, at den kommende sæson bliver mindst lige så stor en

Læs mere

YDEEVNEDEKLARATION. Nr DA

YDEEVNEDEKLARATION. Nr DA YDEEVNEDEKLARATION Nr. 0016 DA 1. Varetypens unikke identifikationskode: fischer betonskrue FBS 5 og FBS 6 2. Tilsigtet anvendelse: Produkt Metalanker til brug i beton (let befæstigelse) Anvendelsesområde/r

Læs mere

Sortsundersøgelsen. markfrø

Sortsundersøgelsen. markfrø Landbrug & Fødevarer Frøsektionen Sortsundersøgelsen 2008 markfrø Udarbejdet af Dansk Landbrugsrådgivning Planteproduktion i samarbejde med Plantedirektoratet, Dansk Frøhandlerforening og Landbrug & Fødevarer,

Læs mere

Sorter af korn, bælgsæd og olieplanter 2007

Sorter af korn, bælgsæd og olieplanter 2007 Sorter af korn, bælgsæd og olieplanter 2007 Forord Resultaterne fra den lovbestemte værdiafprøvning af sorter af landbrugsplanter og plænegræsser publiceres årligt i den Beskrivende Sortsliste : Sorter

Læs mere

Få pulsen op i græsmarken. Karsten Attermann Nielsen Planteproduktion

Få pulsen op i græsmarken. Karsten Attermann Nielsen Planteproduktion Få pulsen op i græsmarken Karsten Attermann Nielsen Planteproduktion De tre grundpiller En god arrondering med mulighed for sædskifte Et målrettet valg af kløvergræsblanding og strategi for udnyttelsen

Læs mere

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Korn til foder og konsum Havre Vårbyg Vårhvede Vårtriticale Rug Vintertriticale Vinterhvede (Spelt, emmer,

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

YDEEVNEDEKLARATION. Nr DA

YDEEVNEDEKLARATION. Nr DA YDEEVNEDEKLARATION Nr. 0072 DA 1. Varetypens unikke identifikationskode: Injektionssystem FIS V 2. Tilsigtet anvendelse: Produkt Limanker til brug i beton Anvendelsesområde/r Til fastgørelse og understøttelse

Læs mere

Flakkebjerg 10. november 2015 Barthold Feidenhansl Landskonsulent, Frø LANDSFORSØG MED VÆKSTREGULERING

Flakkebjerg 10. november 2015 Barthold Feidenhansl Landskonsulent, Frø LANDSFORSØG MED VÆKSTREGULERING Flakkebjerg 1. november 215 Barthold Feidenhansl Landskonsulent, Frø LANDSFORSØG MED VÆKSTREGULERING 2... Ældre søg VÆKSTREGULERING 26 ALM. RAJGRÆS Tabel 14. Vækstregulering af alm. rajgræs. (J23, J24,

Læs mere

YDEEVNEDEKLARATION. Nr DA

YDEEVNEDEKLARATION. Nr DA YDEEVNEDEKLARATION Nr. 0017 DA 1. Varetypens unikke identifikationskode: fischer betonskrue FBS, FBS A4 og FBS C 2. Tilsigtet anvendelse: Produkt Metalanker til brug i beton (svær befæstigelse) Anvendelsesområde/r

Læs mere

I. Urter i græsmarken. II. Vitaminer, mineraler og foderværdi af græsmarksarter

I. Urter i græsmarken. II. Vitaminer, mineraler og foderværdi af græsmarksarter I. Urter i græsmarken II. Vitaminer, mineraler og foderværdi af græsmarksarter Hvorfor urter? en historie/brand øge biodiversitet/mangfoldighed øge ædelyst påvirke foderkvalitet påvirke dyrenes sundhed

Læs mere

Græsmarken og grovfoder til får og geder. Karsten Attermann Nielsen Planteproduktion

Græsmarken og grovfoder til får og geder. Karsten Attermann Nielsen Planteproduktion Græsmarken og grovfoder til får og geder Karsten Attermann Nielsen Planteproduktion Intet er så forskelligt som afgræsning: Med får Med geder Intet er så forskelligt som forholdene: Marginal jord Intensive

Læs mere

Special VFR. - ved flyvning til mindre flyveplads uden tårnkontrol som ligger indenfor en kontrolzone

Special VFR. - ved flyvning til mindre flyveplads uden tårnkontrol som ligger indenfor en kontrolzone Special VFR - ved flyvning til mindre flyveplads uden tårnkontrol som ligger indenfor en kontrolzone SERA.5005 Visual flight rules (a) Except when operating as a special VFR flight, VFR flights shall be

Læs mere

Gødskning af kløvergræs Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Foulum Århus Universitet

Gødskning af kløvergræs Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Foulum Århus Universitet AARHUS Gødskning af kløvergræs Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Foulum Århus Universitet 1 AARHUS Kløvergræs Udbytteniveau i Danmark Potentielt udbytte: 1-13. NEL 2 FE/ha/år Køreskader, marktab,

Læs mere

Sortsundersøgelsen. markfrø

Sortsundersøgelsen. markfrø Landbrug & Fødevarer Frøsektionen Sortsundersøgelsen 2009 markfrø Udarbejdet af Videncentret for Landbrug Planteproduktion i samarbejde med Plantedirektoratet, Dansk Frøhandlerforening og Landbrug & Fødevarer,

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Hjælpemiddel Konstanter og priser til beregning af landsforsøg Afsnit 11

Hjælpemiddel Konstanter og priser til beregning af landsforsøg Afsnit 11 Hjælpemiddel Konstanter og priser til beregning af landsforsøg Afsnit 11 Nedenfor ses en oversigt over de konstanter og priser der anvendes til de beregninger der foretages af Nordic Field Trial System

Læs mere

IBM Network Station Manager. esuite 1.5 / NSM Integration. IBM Network Computer Division. tdc - 02/08/99 lotusnsm.prz Page 1

IBM Network Station Manager. esuite 1.5 / NSM Integration. IBM Network Computer Division. tdc - 02/08/99 lotusnsm.prz Page 1 IBM Network Station Manager esuite 1.5 / NSM Integration IBM Network Computer Division tdc - 02/08/99 lotusnsm.prz Page 1 New esuite Settings in NSM The Lotus esuite Workplace administration option is

Læs mere

YDEEVNEDEKLARATION. Nr DA

YDEEVNEDEKLARATION. Nr DA YDEEVNEDEKLARATION Nr. 0088 DA 1. Varetypens unikke identifikationskode: fischer Injektionssystem FIS EM 2. Tilsigtet anvendelse: Produkt Limanker til anvendelse i beton Anvendelsesområde/r Post-installeret

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Evaluating Germplasm for Resistance to Reniform Nematode. D. B. Weaver and K. S. Lawrence Auburn University

Evaluating Germplasm for Resistance to Reniform Nematode. D. B. Weaver and K. S. Lawrence Auburn University Evaluating Germplasm for Resistance to Reniform Nematode D. B. Weaver and K. S. Lawrence Auburn University Major objectives Evaluate all available accessions of G. hirsutum (TX list) for reaction to reniform

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Freefly B-Række Regler

Freefly B-Række Regler Freefly B-Række Regler Freefly B-Rækken er skabt til at imødekomme både nye og erfarende freeflyere, og præsentere dem for konkurrence elementet. Der konkurreres efter FAI regler, men der forekommer dog

Læs mere

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Side 1 af 9. SEPA Direct Debit Betalingsaftaler Vejledning

Side 1 af 9. SEPA Direct Debit Betalingsaftaler Vejledning Side 1 af 9 SEPA Direct Debit Betalingsaftaler Vejledning 23.11.2015 1. Indledning Denne guide kan anvendes af kreditorer, som ønsker at gøre brug af SEPA Direct Debit til opkrævninger i euro. Guiden kan

Læs mere

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition What is mediation? an introduction Ulla Hvidtfeldt Section of Social Medicine - Investigate underlying mechanisms of an association Opening the black box - Strengthen/support the main effect hypothesis

Læs mere

Our activities. Dry sales market. The assortment

Our activities. Dry sales market. The assortment First we like to start to introduce our activities. Kébol B.V., based in the heart of the bulb district since 1989, specialises in importing and exporting bulbs world-wide. Bulbs suitable for dry sale,

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 8. september 2017 29. årgang SØKORTRETTELSER 35 DANISH CHART CORRECTIONS 2017 Rettelse nr. / Correction no. 284-292 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Anbefalede frøblandinger til græsmarker 2001

Anbefalede frøblandinger til græsmarker 2001 Markbrug nr. 231 december 2000 Anbefalede frøblandinger til græsmarker 2001 Karen Søegaard og Gerhard Deneken Danmarks JordbrugsForskning Karsten A. Nielsen og Martin Mikkelsen Landskontoret for Planteavl

Læs mere

Gebyr for ansøgning om godkendelse eller ændring af pesticider. Gælder fra den 3. marts 2015.

Gebyr for ansøgning om godkendelse eller ændring af pesticider. Gælder fra den 3. marts 2015. Category Product (new or renewal) Produktansøgni nger (nye eller forny) Type type 9202. DK is the examining member state (E.g. Zonal RMS, new as in Dk, me-too or renewal approval) DK foretager (Fx. ZRMS,

Læs mere

Bekendtgørelse om en fortegnelse over godkendte sorter af landbrugsplante- og grønsagsarter (sortslisten) 1)

Bekendtgørelse om en fortegnelse over godkendte sorter af landbrugsplante- og grønsagsarter (sortslisten) 1) BEK nr 943 af 11/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. september 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0114-000004 Senere

Læs mere

Vina Nguyen HSSP July 13, 2008

Vina Nguyen HSSP July 13, 2008 Vina Nguyen HSSP July 13, 2008 1 What does it mean if sets A, B, C are a partition of set D? 2 How do you calculate P(A B) using the formula for conditional probability? 3 What is the difference between

Læs mere

Skriftlig Eksamen Beregnelighed (DM517)

Skriftlig Eksamen Beregnelighed (DM517) Skriftlig Eksamen Beregnelighed (DM517) Institut for Matematik & Datalogi Syddansk Universitet Mandag den 31 Oktober 2011, kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler (lærebøger, notater etc.) samt brug af lommeregner

Læs mere

Bekendtgørelse om en fortegnelse over godkendte sorter af landbrugsplante-, frugtplante- og grønsagsarter (sortslisten) i )

Bekendtgørelse om en fortegnelse over godkendte sorter af landbrugsplante-, frugtplante- og grønsagsarter (sortslisten) i ) Bekendtgørelse om en fortegnelse over godkendte sorter af landbrugsplante-, frugtplante- og grønsagsarter (sortslisten) i ) I medfør af 1, stk. 1 og stk. 3, nr. 2 og 8, jf. 1 stk. 1, i lov om frø, kartofler

Læs mere

UNISONIC TECHNOLOGIES CO.,

UNISONIC TECHNOLOGIES CO., UNISONIC TECHNOLOGIES CO., 3 TERMINAL 1A NEGATIVE VOLTAGE REGULATOR DESCRIPTION 1 TO-263 The UTC series of three-terminal negative regulators are available in TO-263 package and with several fixed output

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Græsmarkskonference 2015

Græsmarkskonference 2015 Græsmarkskonference 2015 Workshop 20 % højere udbytte i græsmarken i 2020 uden tab af foderværdi Opfølgning på Workshop 1. Forædling (arter, sorter og blandinger) Arter med Endofytter mod skadedyr gåsebillelarver

Læs mere

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser.

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser. dk uk grundlagt i 1988 Kiranto Foods A/S blev grundlagt i 1988 af nuværende ejer og administrerende direktør Anders Toft. Ét enkelt agentur samt mange års viden og erfaring fra levnedsmiddelsektoren var

Læs mere

Teknisk tegning Flowdiagrammer til procesanlæg Generelle regler

Teknisk tegning Flowdiagrammer til procesanlæg Generelle regler Dansk Standard DS/EN ISO 10628 1. udgave Godkendelsesblad Godkendt:2001-04-06 Teknisk tegning Flowdiagrammer til procesanlæg Generelle regler Flow diagrams for process plants General rules DANSK STANDARD

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Mandara. PebbleCreek. Tradition Series. 1,884 sq. ft robson.com. Exterior Design A. Exterior Design B.

Mandara. PebbleCreek. Tradition Series. 1,884 sq. ft robson.com. Exterior Design A. Exterior Design B. Mandara 1,884 sq. ft. Tradition Series Exterior Design A Exterior Design B Exterior Design C Exterior Design D 623.935.6700 robson.com Tradition OPTIONS Series Exterior Design A w/opt. Golf Cart Garage

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Foulum Aarhus Universitet. Afgræsning : Urter, tilbud, praksis

Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Foulum Aarhus Universitet. Afgræsning : Urter, tilbud, praksis Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Foulum Aarhus Universitet Afgræsning : Urter, tilbud, praksis Arter Hvidkløver ved slæt vs. afgræsning Effekten af afgræsning på kløvervækst og -andel er ikke entydig

Læs mere