Bilag 12. Drift af SUP-systemer. Udkast af 12. juni Udarbejdet for. SUP-Styregruppen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 12. Drift af SUP-systemer. Udkast af 12. juni Udarbejdet for. SUP-Styregruppen"

Transkript

1 Kan med fordel udskrives på en farveprinter, idet figurerne er i farver. SUP-specifikation, version 2.0 Bilag 12 Drift af SUP-systemer Udkast af 12. juni 2003 Udarbejdet for SUP-Styregruppen Uddrag af indholdet kan gengives med tydelig kildeangivelse

2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion Oversigt over SUP-løsningen Udtræksprogram Krav og anbefalinger til funktionalitet af udtræksprogram Krav og anbefalinger til overvågning og opfølgning SUP-database applikation Loader funktionalitet Krav og anbefalinger til loader Krav og anbefalinger til databasens funktionalitet Krav og anbefalinger til backup Krav og anbefalinger til overvågning SUP-webapplikation Krav og anbefalinger til SUP-web funktionalitet Krav og anbefalinger til backup Krav og anbefalinger til overvågning Krav til sikkerhed Udkast Side 2 af 12

3 1 Introduktion I en situation, hvor SUP-løsningen er landsdækkende implementeret, skal det sikres, at løsningen er driftsmæssigt stabil, og at der reageres på evt. fejl, der måtte opstå. SUP-løsningen vil være kompleks bestående af følgende komponenter: En række udtræksprogrammer, der trækker patientdata ud af fødesystemerne (f.eks. EPJ- og PAS-systemer). Et antal SUP-databaser. Et antal SUP-webapplikationer (også kaldet SUP-browsere). Netværk til kommunikationen mellem udtræksprogrammerne, SUPdatabaserne og SUP-webapplikationerne. Formålet med dette dokument er at sætte de driftsansvarlige i stand til at varetage den daglige drift dels af de enkelte komponenter i SUP-løsningen, dels af kommunikationen mellem komponenterne. Dokumentet indeholder derfor bl.a. krav til: hvilke services, der skal køre. overvågning. backup af filer. håndtering af logfiler. Dokumentet beskriver ikke, hvilken opsætning og installation af software der er nødvendig i forbindelse med implementeringen. 2 Oversigt over SUP-løsningen Dette afsnit har til formål at beskrive de enkelte komponenter, som SUPløsningen er bygget op af, og hvordan data flyttes rundt. En detaljeret beskrivelse af Domænemodel, dataformat og snitfladerne mellem de enkelte komponenter findes i andre bilag. Data trækkes ud fra de forskellige leverandørers EPJ-systemer, PAS-systemer og andre relevante systemer (herefter kaldet fødesystemer) og placeres i en SUP-database. På forespørgsel fra en bruger vha. en browser hentes data fra databasen og afleveres i HTML-format til browseren. Der henvises til Figur 1 for illustration af SUP-løsningen i et amt. Udkast Side 3 af 12

4 Tabel over udtræksprogrammer (4) Tabel over brugere (7) SF 1 SF 2 EPJsystem Udtræks- Program (1) SUP- Database (2) SUP- Webappl. (5) Bruger via browser (6) SUP Analyse data (3) SUP Afdelingsbeskrivelse (8) Figur 1: SUP-løsningen i et amt. SUP består af otte komponenter: 1. Udtræksprogrammer fra forskellige leverandører trækker data ud fra fødesystemerne og overfører disse til databasen som XML-filer i SUP-format. Overførslen sker ved hjælp af FTP til et bestemt katalog på SUP-databaseserveren. Udtræk af data skal minimum ske én gang i døgnet, hvor nye eller opdaterede patientjournaler overføres. Desuden indeholder hvert udtræksprogram en service for akut overførsel af patientdata til SUP-databasen. En akut overførsel initieres ved at brugeren i SUP-browseren angiver et CPRnummer og en sygehusafdeling på den akutte patient, og som resultat stilles en forespørgsel direkte til det pågældende udtræksprogrammel (via SUPdatabase applikationen), som derefter øjeblikkeligt trækker patientdata ud og overfører dem til SUP-databasen. 2. Data loades ind i SUP-databasen ved hjælp af et loaderprogram, der løbende loader filer ind i databasen fra et bestemt katalog. Der stilles en række webservices til rådighed for udtræk af data fra databasen. Udtrukne data fra databasen afleveres i XML-format til SUP-webapplikationen. Der henvises til afs. 4 for en nærmere beskrivelse af databaseapplikationen. 3. På forespørgsel fra en bruger i SUP-browseren (med angivelse af en række afgrænsningskriterier) trækkes strukturerede data ud af SUP-databasen og lægges i en semikolon-separeret fil. Denne fil kan derefter læses af generelle rapportgeneratorer og regneark som f.eks. Excel. Der henvises til Bilag 6 og 8 for en nærmere beskrivelse af webservice og filindhold. 4. Ved en forespørgsel om akut overførsel af patientdata skal brugeren udover CPR-nummer og sygehusafdeling angive, hvilket fødesystem patientdata skal udtrækkes fra. Forespørgslen sendes til SUP-databaseapplikationen, der ved opslag i en tabel over de udtræksprogrammer, der leverer data til den pågældende SUP-database, afgør, hvor forespørgslen skal sendes hen i form af en IP-adresse på det pågældende udtræksprograms input katalog. 5. Autentifikation og autorisation af brugeren håndteres af en SUP-webapplikation, som vha. de tilgængelige webservices trækker data ud fra SUPdatabasen, svarende til de aktuelle forespørgsler fra SUP-webapplikationen (brugeren). Der henvises til Bilag 7 for en nærmere beskrivelse. 6. Brugeren kan ved hjælp af en browser og en webadresse få adgang til en SUP-webapplikation, hvor man efter logon kan se patientdata. Udvalgte Udkast Side 4 af 12

5 brugere kan hhv. oprette brugere (administratorfunktion) og udtrække analysedata på struktureret form til videre statistisk bearbejdelse. 7. Autentificering af en bruger (ved logon) sker ved, at SUP-webapplikationen slår op i en tabel over oprettede brugere og kontrollerer bruger-id og password. Brugerens samtykkeerklæring og autorisation af brugeren sker i samme proces, udfra hvilket SUP-webapplikationen kan fastslå hvilke funktioner og data, brugeren har adgang til. Der henvises til Bilag 9 for en nærmere beskrivelse. 8. Brugeren kan i SUP-webapplikationen se en given afdelingsbeskrivelse indeholdende oplysninger om dataindhold i SUP-udtrækket fra den enkelte afdeling. Der henvises til Bilag 10 for en nærmere beskrivelse. De to snitflader SF 1 og SF 2 på figur 1 er beskrevet på detaljeret form: SF 1: Bilag 5: Snitflade mellem EPJ/PAS-udtræksprogram og SUP-DB SF 2: Bilag 6: Snitflade mellem SUP-database og SUP-webapplikation Figur 2 viser en skitse af SUP-løsningen, hvor der er etableret en SUP-database og en SUP-webapplikation i både amt A og amt B. Amt A Amt B Bruger via browser Tabel over SUP-databaser SUP- Database SUP- Webappl. SUP- Database Figur 2: SUP-løsningen i to amter Udkast Side 5 af 12

6 Når brugeren i amt A vil se på patientdata i amt B s SUP-database, skal brugeren i sit eget amts SUP-webapplikation have mulighed for at vælge den pågældende SUP-database ved opslag i en tabel. Brugeren kan derefter via de webservices, som SUP-databasen i amt B stiller til rådighed, se patientdata for et givet CPR-nummer. Patientdata gemmes evt. i amt A s egen SUP-database til brug for bl.a. journalisering. Der henvises til Bilag 11 for en nærmere beskrivelse. 3 Udtræksprogram Et udtræksprogram trækker data ud fra et fødesystem (f.eks. EPJ eller PAS), formaterer data til SUP's XML-format og fremsender data vha. FTP til en SUPdatabasens loaderkatalog. De enkelte udtræksprogrammer er systemafhængige, således at den enkelte leverandør af et fødesystem også skal levere et modul til SUP-dataudtræk. 3.1 Krav og anbefalinger til funktionalitet af udtræksprogram Det bør være muligt at konfigurere udtræksprogrammet, så kun en del af fødesystemets patientdata tilmeldes til overførsel til SUP-databasen. Udtræksprogrammet skal i en initial load kunne overføre alle tilmeldte patientdata én gang til SUP-databasen. Herefter skal kun nye patientdata (f.eks. nye journaler) og patientdata, som er opdaterede i fødesystemet siden sidste overførsel, overføres dagligt. I tilknytning til udtræksprogrammet skal der etableres en webservice "SUP- Akutservice", der kan benyttes til igangsætte et akut udtræk af patientdata. Se Bilag 5 for en nærmere beskrivelse. Udtrækket skal ske tilstrækkeligt hurtigt til, at klinikeren finder systemet anvendeligt i den akutte situation. 3.2 Krav og anbefalinger til overvågning og opfølgning Der skal opsættes driftsrutiner til løbende overvågning af: Udkast Side 6 af 12

7 at udtræk gennemføres. at FTP-overførslen af filer til SUP-databasen fungerer. at SUP-Akutservicen er aktiv. Såfremt en af disse aktiviteter stopper utilsigtet, skal et alarmsystem aktiveres og det fornødne arbejde med fejlretning og genstart skal igangsættes snarest muligt. 4 SUP-database applikation SUP-database applikationen består af tre dele: en indlæsningsdel (kaldet loader), en opbevaringsdel (kaldet database) en udlæsningsdel (kaldet webservices). Loaderen, databasen og den generelle funktionalitet for webservices er beskrevet nedenfor, mens webservices er beskrevet detaljeret i Bilag Loader funktionalitet Loaderen indlæser data til SUP-databasen. Data leveres i form af en XML-fil af de udtræksprogrammer, der trækker data ud fra fødesystemerne. Loaderen henter løbende de filer, der ligger i FTP-serverens inputkatalog. Det undersøges, om de er klar til indlæsning, dvs. om overførslen er færdig. Hvis XML-dokumentet er validt, dvs. minimum følger SUP's XML-specifikation version 2.0, indlæses det til databasen, hvor patientdata lagres. Hvis alt dette går godt, pakkes filen ned i zip-format og lægges i et backup katalog og næste fil behandles. 4.2 Krav og anbefalinger til loader Loaderen skal kunne indlæse XML-filer samt zippede XML-filer fra et katalog, hvortil filer kan overføres med FTP. Loaderen bør kunne indlæse filer fra flere kataloger, f.eks. et katalog pr. udtræksprogram. Udkast Side 7 af 12

8 Loaderen skal være bagud kompatibel til SUP version 2.0. Dvs. den skal kunne håndtere XML-filer i det aktuelle format samt alle tidligere formater til og med version 2.0. Alle opsætningsafhængige parametre (f.eks. katalognavne) skal kunne konfigureres ved installation og vedligehold. Ved indlæsning af en XML-fil skal der som minimum logges filnavn og tidspunkt. Desuden skal der genereres en meddelelse, som skal gemmes i en meddelelseslog, hvorfra brugeren via SUP-webapplikationen bl.a. kan se, hvornår data er udtrukket. Udtrækstidspunktet kan læses i XML-filens header under attributten "Forsendelsestid". Når en XML-fil er indlæst, skal denne zippes og gemmes i et backup katalog. Dette sker for senere at kunne dokumentere modtagne data. Såfremt der er fejl i en XML-fil, skal denne ikke indlæses, men der skal genereres en meddelelse, som skal gemmes i Meddelelsesloggen, hvorfra brugeren via SUP-webapplikationen kan se, at de udtrukne patientdata er fejlbehæftede. Fejl ved indlæsning skal logges, og de anvendte fejlkoder i loggen skal beskrives af leverandøren. Loaderen skal være forberedt til overvågning. Loaderen skal kunne håndtere et dagligt udtræk samt et stort initialt udtræk fra hvert fødesystem. Load af de samlede daglige udtræk skal kunne gennemføres hen over natten inden næste arbejdsdags begyndelse. 4.3 Krav og anbefalinger til databasens funktionalitet SUP-databasen indeholder udtrukne patientdata. Der er ingen krav til den konkrete implementering, men en række krav til den tilknyttede funktionalitet. Alle opsætningsafhængige parametre (f.eks. katalog navne) skal kunne konfigureres ved installation og vedligehold. Databaseapplikationen skal administrere en tabel over tilknyttede fødesystemer. Denne tabel skal bruges ved kald af akutte udtræk af patientdata fra et bestemt fødesystem (EPJ/PAS). Tabellen skal indeholde adresse (IP) på det enkelte fødesystems input katalog, som benyttes til SUP-Akut-Servicen. Databaseapplikationen skal administrere en tabel over de SUP-webapplikationer, der er certificeret til at forespørge på data fra databasen. Tabellen skal indeholde system-id og password på SUP-webapplikationerne. Databasen skal stille en række webservices til rådighed for SUP-webapplikationen for udtræk af data: Forløbs-Service, Hændelses-Service, EnkeltHændelses-Service, SUPAkutDB-Service, Analyse-Service samt Meddelelser-Service. Udkast Side 8 af 12

9 Databasen skal være bagud kompatibel til version 2.0 af SUP-formatet. Databaseapplikationen skal lave logning til brug ved sikkerheds- og driftsadministration samt fejlsøgning. Anvendte fejlkoder i loggen skal beskrives af leverandøren. Databasen skal være forberedt til overvågning. 4.4 Krav og anbefalinger til backup Der skal opsættes driftsrutiner til en daglig backup af: SUP-databasen. zippede XML-filer. logfiler. Backup af SUP-databasen sikrer, at den kan genskabes, som den så ud på backuptidspunktet i tilfælde af nedbrud. Backup af de zippede XML-filer sikrer, at SUP-databasen kan genskabes, som den så ud på nedbrudstidspunktet, ved at indlæse de seneste XML-filer igen. Ydermere sikrer backup af de zippede XML-filer, at det altid er muligt at finde de patientdata, som en bruger på et givet tidspunkt har set. Backup af logfiler sikrer, dels at det altid er muligt at se, hvilken SUP-webapplikation der har forespurgt på hvilken webservice på et givet tidspunkt, dels at driftsadministration samt fejlsøgning lettes. Det anbefales, at der tages backup, og at der slettes filer (efter backup!) med et fast interval, så disksystemerne ikke løber fulde. 4.5 Krav og anbefalinger til overvågning Der skal opsættes driftsrutiner til løbende overvågning af: at loaderen kører. Såfremt loaderen ikke kører, skal et alarmsystem aktiveres og det fornødne arbejde med fejlretning og genstart af loaderen skal igangsættes snarest muligt. at der ikke ophobes udtræk, og at alle udtræk indlæses inden næste arbejdsdags begyndelse. loaderens logfil for at sikre, at den driftsansvarlige for det pågældende udtræksprogram kontaktes med henblik på at rette evt. fejl. Som et minimum skal der opstilles rutiner for daglig manuel overvågning, hvis automatisk overvågning fravælges. Udkast Side 9 af 12

10 at webservices er aktive. Såfremt én af disse services ikke er aktiv, skal et alarmsystem aktiveres, og det fornødne arbejde med fejlretning og genstart af servicen skal igangsættes snarest muligt. at svartiderne for webservices er tilstrækkeligt hurtige til, at klinikeren finder systemet anvendeligt. Bemærk at performance krav til Analyse-Service kan være meget forskellige i forhold til de øvrige webservices. at analyseudtræk gennemføres. Såfremt udtrækket ikke kan gennemføres, skal et alarmsystem aktiveres, og det fornødne arbejde med fejlretning og genstart af udtrækket skal igangsættes snarest muligt. at SUP-databasen er "oppe". I tilfælde af nedbrud skal de driftsansvarlige alarmeres, og det fornødne arbejde med fejlretning og genstart skal igangsættes snarest muligt. At CPU, memory og diske på SUP-database serveren er i orden. 5 SUP-webapplikation SUP-webapplikationen trækker data for en patient ud fra SUP-databasen, transformerer data fra XML til HTML-format og sender resultatet ud til en browser. Derudover kan brugeren via SUP-webapplikationen bestille data fra SUP-databasen for flere patienter. SUP-databasen gemmer derefter de bestilte data i en fil, som brugeren via SUP-webapplikationen kan downloade til analyseformål. 5.1 Krav og anbefalinger til SUP-web funktionalitet Der henvises til Bilag 7 for detaljeret beskrivelse af minimumskrav for SUPwebapplikationen. Enhver brug af SUP-webapplikationen skal logges, så de sikkerhedsmæssige regler overholdes. Bl.a. skal det være muligt at se, hvem der har set på hvilke data på hvilket tidspunkt. Der bør etableres adgang til logfiler fra SUP-webapplikationen. SUP-webapplikationen skal indeholde mulighed for kald af SUP-databasens webservices for udtræk af data: Forløbs-Service, Hændelses-Service, Enkelt- Hændelses-Service, SUPAkutDB-Service, Analyse-Service samt Meddelelser- Service. SUP-webapplikationen skal administrere eller have adgang til en tabel over tilgængelige SUP-databaser. Denne tabel skal bruges ved brugerens valg af SUP-database. Tabellen skal indeholde IP-adressen på den enkelte SUPdatabases inputkatalog, som benyttes af de ovennævnte webservices. Udkast Side 10 af 12

11 SUP-webapplikationen skal kunne vise patientdata udtrukket i SUP-format version 2.0 og opefter. 5.2 Krav og anbefalinger til backup Der skal opsættes driftsrutiner til en daglig backup af logfiler. 5.3 Krav og anbefalinger til overvågning Der skal opsættes driftsrutiner til løbende overvågning af: at webapplikations serveren er kørende. I tilfælde af nedbrud eller webapplikationsserveren på anden måde er stoppet, skal et alarmsystem aktiveres, og det fornødne arbejde med fejlretning og genstart skal igangsættes snarest muligt. at kommunikation til de enkelte SUP-database er muligt, dvs. at adgang via det valgte netværk kan ske. Såfremt netadgang ikke er mulig, skal et alarmsystem aktiveres, og det fornødne arbejde med fejlretning skal igangsættes snarest muligt. At CPU, memory og diske på SUP-webapplikationsserveren er i orden. 6 Krav til sikkerhed De sikkerhedsmæssige regler skal overholdes i alle henseender. Dette betyder bl.a.: at data, der overføres mellem de enkelte komponenter i SUP-løsningen, skal overføres på sikre linier og/eller skal krypteres. at FTP-serveren på SUP-databaseserveren kun acceptere overførsler fra kendte IP-adresser for at sikre, at uvedkommende ikke kan hente de aflevere data. at det skal sikres, at man ikke kan få adgang til SUP-webapplikationen uden korrekt logon. at det skal sikres, at man ikke kan benytte SUP-databasens webservices uden at være certificeret som "SUP-webapplikation". at minimum SUP-webapplikationsserveren er placeret i en DMZ (DeMilitariseret Zone) omgivet af firewalls, hvor kun de(n) nødvendige porte er åbne. Udkast Side 11 af 12

12 at det skal sikres, at udtræksprogrammer og udtrukne data ligger beskyttet bag en firewall. at det skal sikres, at man ikke fra internettet kan få adgang til SUP-databasen. En regelmæssig sikkerhedstest af SUP-løsningen bør gennemføres af en uafhængig tredjepart. Udkast Side 12 af 12

SUP-specifikation, version 2.0. Bilag 3. SUP-Styregruppen. Usecases. Udkast af 12. juni 2003. Udarbejdet for

SUP-specifikation, version 2.0. Bilag 3. SUP-Styregruppen. Usecases. Udkast af 12. juni 2003. Udarbejdet for SUP-specifikation, version 2.0 Bilag 3 Usecases Udkast af 12. juni 2003 Udarbejdet for SUP-Styregruppen Uddrag af indholdet kan gengives med tydelig kildeangivelse Indholdsfortegnelse 1 Notation... 4 2

Læs mere

SUP-specifikation, version 2.0. Bilag 9. SUP-Styregruppen. Sikkerhed og samtykke. Udkast af 12. juni Udarbejdet for

SUP-specifikation, version 2.0. Bilag 9. SUP-Styregruppen. Sikkerhed og samtykke. Udkast af 12. juni Udarbejdet for SUP-specifikation, version 2.0 Bilag 9 Sikkerhed og samtykke Udkast af 12. juni 2003 Udarbejdet for SUP-Styregruppen Uddrag af indholdet kan gengives med tydelig kildeangivelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Bilag 11. Kommunikation mellem flere SUP-databaser. Udkast af 12. juni 2003. Udarbejdet for. SUP-Styregruppen

Bilag 11. Kommunikation mellem flere SUP-databaser. Udkast af 12. juni 2003. Udarbejdet for. SUP-Styregruppen Kan med fordel udskrives på en farveprinter, idet figurerne er i farver. SUP-specifikation, version 2.0 Bilag 11 Kommunikation mellem flere SUP-databaser Udkast af 12. juni 2003 Udarbejdet for SUP-Styregruppen

Læs mere

Bilag 10. Dataindhold i SUP-databaser. Udkast af 12. juni Udarbejdet for. SUP-Styregruppen

Bilag 10. Dataindhold i SUP-databaser. Udkast af 12. juni Udarbejdet for. SUP-Styregruppen SUP-specifikation, version 2.0 Bilag 10 Dataindhold i SUP-databaser Udkast af 12. juni 2003 Udarbejdet for SUP-Styregruppen Uddrag af indholdet kan gengives med tydelig kildeangivelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

SUP-specifikation, version 2.0. Bilag 7. SUP-Styregruppen. Browserløsning. Udkast af 12. juni Udarbejdet for

SUP-specifikation, version 2.0. Bilag 7. SUP-Styregruppen. Browserløsning. Udkast af 12. juni Udarbejdet for SUP-specifikation, version 2.0 Bilag 7 Browserløsning Udkast af 12. juni 2003 Udarbejdet for SUP-Styregruppen Uddrag af indholdet kan gengives med tydelig kildeangivelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

GeoEnviron DK DKJord Service

GeoEnviron DK DKJord Service GeoEnviron DK 8.0.0 DKJord Service Forudsætninger: Klienten og database skal være opgraderet til version 8.0.0 eller en senere version. Hvis man allerede har oprettet data i jordforureningsmodulets stamdata-tabeller,

Læs mere

AuthorizationCodeService

AuthorizationCodeService AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark, version 1.1 W 1 AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark version 1.1 Kåre Kjelstrøm Formål... 3 Introduktion...

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Aplanner for Windows løsninger Anbefalet driftsopsætning Cloud løsning med database hos PlanAHead Alle brugere, der administrer vagtplaner

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 Kunde: Forfatter: Thomas W. Yde Systemtech A/S Side: 1 af 17 1 Indholdsfortegnelse 2 GENERELT OMKRING FORUDSÆTNINGEN OG OPDATERINGS FORLØBET... 3 2.1 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen

Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

SUP-specifikation, version 2.0. Bilag 14. SUP-Styregruppen. Ordliste (informativ) Udkast af 12. juni Udarbejdet for

SUP-specifikation, version 2.0. Bilag 14. SUP-Styregruppen. Ordliste (informativ) Udkast af 12. juni Udarbejdet for SUP-specifikation, version 2.0 Bilag 14 Ordliste (informativ) Udkast af 12. juni 2003 Udarbejdet for SUP-Styregruppen Uddrag af indholdet kan gengives med tydelig kildeangivelse Ordliste Anvendelsen af

Læs mere

GIS: Anbefalinger og performance (NS )

GIS: Anbefalinger og performance (NS ) Side 1 af 5 Navision Stat Opr. 14.11.14 ØSY/CPS/SKH J.nr. n/a GIS: Anbefalinger og performance (NS 5.4.02) Den generiske integrationssnitflade til Navision Stat (GIS) understøtter udveksling af data mellem

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

SUP-projektet Standardiseret Udtræk af Patientdata EPJ-Observatoriets årskonference Nyborg Strand Konsulent, læge Peter Sylvest Olsen

SUP-projektet Standardiseret Udtræk af Patientdata EPJ-Observatoriets årskonference Nyborg Strand Konsulent, læge Peter Sylvest Olsen SUP-projektet Standardiseret Udtræk af Patientdata EPJ-Observatoriets årskonference Nyborg Strand 2791 Konsulent, læge Peter Sylvest Olsen P Sundhedsinformatik Formålet med SUP-projektet Sikre tilgængelighed

Læs mere

KMA-oplysninger. 1 Introduktion

KMA-oplysninger. 1 Introduktion KMA-oplysninger MADS MENU: KODER SYSTEMET KMA-OPLYSNINGER (E.1.1.) Revideret 07-02-2011 1 Introduktion I programmet KMA-oplysninger sættes en række grundlæggende indstillinger for MADS i afdelingen, fx

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 3 2 Formål

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark

Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark Version 1.10 Versionshistorik Version Dato Opsummerende beskrivelse af ændringer 1.00 2010-10-5

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Før en maskine kommer med på Maskinbladet, skal modeloplysninger være udfyldt.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Før en maskine kommer med på Maskinbladet, skal modeloplysninger være udfyldt. Maskiner på Maskinbladet online Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på Maskinbladet online. Der dannes en xml fil der overføres til Maskinbladet, som så opdaterer deres internet side over

Læs mere

KIH Database. Systemdokumentation for KIH Databasen. 1. maj 2013. Side 1 af 13

KIH Database. Systemdokumentation for KIH Databasen. 1. maj 2013. Side 1 af 13 KIH Database Systemdokumentation for KIH Databasen 1. maj 2013 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Systemoverblik... 3 KIH Database applikationsserver... 5 Forudsætninger

Læs mere

EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER

EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 Indholdsfortegnelse 1 Portal Integration Manager... 2 1.1 PIM profiler... 2 1.1.1 PIM-profil: Afdelinger... 2 1.1.2 PIM-profil: Grupper...

Læs mere

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0. Indeks

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0. Indeks SOSIGW - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Kontrol af korrekt driftstilstand... 2 Ændring af statisk konfiguration... 2 Logfil... 2 Backup... 3

Læs mere

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0 MANUAL Præsentation af Temperaturloggerdata Version 2.0 Indholdsfortegnelse FORORD...3 INTRODUKTION...3 KRAV OG FORUDSÆTNINGER...3 INSTALLATION...4 OPSÆTNING...8 PROGRAMOVERBLIK...10 PROGRAMKØRSEL...11

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Før en maskine kommer med på Maskinbladet, skal modeloplysninger være udfyldt.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Før en maskine kommer med på Maskinbladet, skal modeloplysninger være udfyldt. Maskiner på Maskinbladet online Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på Maskinbladet online. Der dannes en xml fil der overføres til Maskinbladet, som så opdaterer deres internet side over

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

SUP-specifikation. Bilag 4 - version 2.3

SUP-specifikation. Bilag 4 - version 2.3 SUP-specifikation Bilag 4 - version 2.3 XML-specifikation 31. januar 2006 Udarbejdet for SUP-Styregruppen Uddrag af indholdet kan gengives med tydelig kildeangivelse Ændringslog Version Dato Ændrede sider

Læs mere

ecpr erstatnings CPR Design og arkitektur

ecpr erstatnings CPR Design og arkitektur 1 ecpr erstatnings CPR Design og arkitektur Indhold ecpr erstatnings CPR... 1 Indhold... 2 Formål... 3 Overblik... 4 Snitflader... 4 Komponenter... 5 Webservice... 5 Statuskomponent... 5 Forretningslag...

Læs mere

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder.

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. .NET UDVIKLER NATIONALITET: DANSK PROFIL Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. Stor erfaring omkring databasedesign, datahåndtering og MS

Læs mere

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 december 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 Opsætning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase Indholdsfortegnelse 5. Administrationsdatabase... 2 5.1 Metadata... 2 5.2 Administrationsdata... 3 5.2.1 Indstillingsmuligheder... 3 5.2.2 Webside... 4 5.2.3 Klikafgift (Udgået)... 4 5.2.4 Modtageboks...

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet.

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet. MOX og APOS2 Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

SSSystems.local. Netværk. Sikkerhed. Webserver

SSSystems.local. Netværk. Sikkerhed. Webserver SSSystems.local Netværk Vi har valgt at bygge vores netværk på en måde der sikre at trafik fra DMZ en ikke kan komme ned til vores LAN. Både ved hjælp af firewall regler og NAT. Men for at sikre at vi

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø EG Data Inform Byggebasen WCF og webservices Jens Karsø 10 Indholdsfortegnelse Byggebasen Services indledning... 2 Målsætning... 2 Valg af teknologier... 3 Kommunikationsmodel for byggebasen... 3 Services.byggebasen.dk...

Læs mere

Beskrivelse af løsningsmodeller til fordeling af MedCom Advis til flere kommunale fagsystemer

Beskrivelse af løsningsmodeller til fordeling af MedCom Advis til flere kommunale fagsystemer Beskrivelse af løsningsmodeller til fordeling af MedCom Advis til flere kommunale fagsystemer Indhold Baggrund... 1 Løsningsforslag 1: Omkuvertering i VANS... 2 Teknisk Beskrivelse... 2 Forudsætninger...

Læs mere

Navision Stat 5.4. Beskrivelse af SFTP kommunikation mellem NS 5.4 og det eksterne fagsystem. Overblik. Side 1 af 6

Navision Stat 5.4. Beskrivelse af SFTP kommunikation mellem NS 5.4 og det eksterne fagsystem. Overblik. Side 1 af 6 Side 1 af 6 Navision Stat 5.4 ØSY/SKH Opr. d. 10.05.11 Opd. d. 04.01.13 Beskrivelse af SFTP kommunikation mellem NS 5.4 og det eksterne fagsystem. Overblik Introduktion Dokumentet indeholder en beskrivelse

Læs mere

Beskrivelse af SFTP kommunikation mellem NS og det eksterne fagsystem.

Beskrivelse af SFTP kommunikation mellem NS og det eksterne fagsystem. Side 1 af 6 Navision Stat 5.2.01 ØKO/SKH Den 10.05.11 Beskrivelse af SFTP kommunikation mellem NS 5.2.01 og det eksterne fagsystem. Overblik Introduktion Dokumentet indeholder en beskrivelse af overførsel

Læs mere

MedCom s SUP-Projekt. Projekt Standardiseret

MedCom s SUP-Projekt. Projekt Standardiseret MedCom s SUP-Projekt Projekt Standardiseret Udtræk af Patientdata EPJ-observatoriet s årskonference 27. Oktober 2004 Session C2 SUP Agenda Baggrund Klinisk tværamtslig anvendelse Demonstration - offline

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. GIS SFTP kommunikation mellem NS 5.4.02 og INDFAK2. Overblik. Side 1 af 12. ØSY/SKH Opr. d. 26.02.15

Navision Stat 5.4.02. GIS SFTP kommunikation mellem NS 5.4.02 og INDFAK2. Overblik. Side 1 af 12. ØSY/SKH Opr. d. 26.02.15 Side 1 af 12 Navision Stat 5.4.02 ØSY/SKH Opr. d. 26.02.15 GIS SFTP kommunikation mellem NS 5.4.02 og INDFAK2. Overblik Introduktion Dokumentet tager udgangspunkt i en allerede eksisterende vejledning

Læs mere

Understøttelse af LSS til NemID i organisationen

Understøttelse af LSS til NemID i organisationen Understøttelse af LSS til NemID i organisationen Table of contents 1 Dette dokuments formål og målgruppe... 3 2 Introduktion til LSS til NemID... 4 2.1 Forudsætninger hos organisationen... 5 2.1.1 SSL

Læs mere

UPLOAD. Af Database og Website til Skolens Server

UPLOAD. Af Database og Website til Skolens Server UPLOAD Af Database og Website til Skolens Server INDHOLDSFORTEGNELSE Fra projekt til server... 3 Overførsel af SQL Database... 3 Eksekvering af T SQL Script... 8 Modificering af Visual Studio Projekt...

Læs mere

MODERNISERINGSSTYRELSEN ØSLDV WINDOWS SERVICE DOKUMENTATION, INSTALLATION OG KONFIGURERING AF ØSLDV/RAY WINDOWSSERVICE

MODERNISERINGSSTYRELSEN ØSLDV WINDOWS SERVICE DOKUMENTATION, INSTALLATION OG KONFIGURERING AF ØSLDV/RAY WINDOWSSERVICE Indhold Ændringshistorik... 2 Formål... 2 Om programmet... 2 Systemkrav... 2 Installation... 3 Event Log... 5 Installationsprogrammets skærmbillede... 6 Konfigurering af xml-opsætningsfil... 7 Beskrivelse

Læs mere

Dataudvekslingsaftale vedrørende tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice

Dataudvekslingsaftale vedrørende tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Dataudvekslingsaftale vedrørende tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Dato: Ref.: Mellem og KOMBIT A/S Formål Formålet med denne aftale er at fastlægge de tekniske krav til kommunikationen mellem

Læs mere

TTS-Link Brugermanual

TTS-Link Brugermanual TTS-Link Brugermanual til enkel og effektiv dyreregistrering Juni 2016 Elektronisk registrering med XRS Stavantenne og XR3000/EW7 Vejecomputer Up- og download af besætningsdata til Dyreregistreringen Eksport

Læs mere

S E S S I O N C 1: Web-adgang til forskellige EPJ-systemer i de nye regioner - en migrationsstrategi?

S E S S I O N C 1: Web-adgang til forskellige EPJ-systemer i de nye regioner - en migrationsstrategi? 1af 24 S E S S I O N C 1: Web-adgang til forskellige EPJ-systemer i de nye regioner - en migrationsstrategi? EPJ-Observatoriets årskonference 26. oktober 2005 Jens Rahbek Nørgaard MedCom jrn@health-telematics.dk

Læs mere

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Krav Beskrivelse Prioritet Krav opfyldt -krav til integration med fagsystemer 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 Ejendoms- og Miljødatabasen,

Læs mere

Bilag 1 Tekniske krav til kontrolsystem

Bilag 1 Tekniske krav til kontrolsystem Bilag 1 Tekniske krav til kontrolsystem A. Indledning Dette dokument præsenterer de tekniske krav for at udbyde spil i Danmark, som en tilladelsesindehaver skal opfylde. B. Forkortelser og definitioner

Læs mere

Specifikationsdokument for servicen PID-CPR

Specifikationsdokument for servicen PID-CPR Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Specifikationsdokument for servicen PID-CPR DanID A/S 3. juni 2014 Side

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09 LUDUS WEB Installations- og konfigurations-vejledning Den 7. april 2009 J.nr.: 4004 V0624 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk,

Læs mere

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. ÆNDRING AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 4 2. OPRETTELSE AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 6 2.1

Læs mere

DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar

DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar 9. Januar 2013 MEH/MHC DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar Dok 75938-12_v2, Sag 10/3365 1/7 1. Generelt 1.1 I hvilket omfang yder Energinet.dk support til elleverandørerne? Forretningskonceptet

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Teknisk Dokumentation

Teknisk Dokumentation Sundhedsstyrelsens E2B Bivirkningswebservice Teknisk Dokumentation Side 1 af 8 Indhold Indledning... 3 Terminologi... 3 Arkitektur... 4 Web Service Snitflade... 4 Valideringsfejl... 5 Success... 5 E2B...

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med PBS ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med PBS ved hjælp af HTTP/S-løsningen Payment Business Services PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Brugervejledning - til

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning 1. Lokalt installeret afleveringsprogram til stedprøver... 2 2. Systemkrav... 3 3. Netværksopsætning... 4 4. Installation

Læs mere

Baggrundsbeskrivelse for installation af føderation i partnerorganisationer til Danmarks Miljøportal. Baggrund. 1. Hvad er føderation

Baggrundsbeskrivelse for installation af føderation i partnerorganisationer til Danmarks Miljøportal. Baggrund. 1. Hvad er føderation Baggrundsbeskrivelse for installation af føderation i partnerorganisationer til Danmarks Miljøportal. Miljøportalsekretariatet Ref.: jejnb Den 22. november 2007 Baggrund I forbindelse med strukturreformen

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Maskiner på DMiBrugt Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på DMiBrugt. Der dannes en xml fil der overføres til DMiBrugt, som så opdaterer deres internet side over maskiner til salg. Hvilke

Læs mere

Ældredokumentation. Vejledning til kommunerne vedr. etablering og drift af filoverførsel til Danmarks Statistik

Ældredokumentation. Vejledning til kommunerne vedr. etablering og drift af filoverførsel til Danmarks Statistik Ældredokumentation Vejledning til kommunerne vedr. etablering og drift af filoverførsel til Danmarks Statistik Danmarks Statistik 11. december 2007 Indhold 1. Indledning...3 2. Kort beskrivelse af teknik

Læs mere

GE SERVICE Rottehullet

GE SERVICE Rottehullet til GeoEnviron Service RotteHullet Service til integration mellem GeoEnviron og Rottehullet Et serverprogram (Windows service) står for dataudvekslingen mellem GeoEnviron og den fællesoffentlige rottedatabase

Læs mere

Kom i trygge hænder med dedikeret support til din Cognos-platform EG IBM. Cognos. Support. EG Performance Management www.eg.dk/pm

Kom i trygge hænder med dedikeret support til din Cognos-platform EG IBM. Cognos. Support. EG Performance Management www.eg.dk/pm Kom i trygge hænder med dedikeret support til din Cognos-platform EG IBM Cognos Support EG IBM Cognos Support - Tillægsydelser EG IBM Cognos Support EG Support EG IBM Cognos Supportydelser - få præcis

Læs mere

OPSÆTNING AF VPN TIL KUNDER

OPSÆTNING AF VPN TIL KUNDER KVALITETSDOKUMENT OPSÆTNING AF VPN TIL KUNDER 1/9 VERSIONSHISTORIK Dato Version Forfatter Handling 2015-02-10 3.1 JEK Brugergruppe skifte til ASA en 2016-06-27 3.2 VBD Ny dokument-skabelon INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version Den 13. juli J.nr V

Versionsbrev. LUDUS Web version Den 13. juli J.nr V Versionsbrev LUDUS Web version 2.21.0 Den 13. juli 2011 J.nr. 4004-V0889-11 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/sundhed, sc-ludus@csc.com

Læs mere

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning Indhold LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning... 1 1. Forudsætninger... 2 2. Installation... 3 3. Konfiguration... 9 3.1 LUDUS Databasekonfiguration...

Læs mere

Navision Stat 7.0. GIS SFTP kommunikation mellem NS 7.0 og INDFAK2. Overblik. Side 1 af 12. ØSY/SKH/CPS Opr. 27.02.15

Navision Stat 7.0. GIS SFTP kommunikation mellem NS 7.0 og INDFAK2. Overblik. Side 1 af 12. ØSY/SKH/CPS Opr. 27.02.15 Side 1 af 12 Navision Stat 7.0 ØSY/SKH/CPS Opr. 27.02.15 GIS SFTP kommunikation mellem NS 7.0 og INDFAK2. Overblik Introduktion Dokumentet indeholder en beskrivelse af overførsel af data via SFTP. Denne

Læs mere

Brugervejledning. - til generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation

Brugervejledning. - til generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation Brugervejledning - til generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation med PBS Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse: Introduktion...3 Læsevejledning...3 Den private nøgle...4 Introduktion...4

Læs mere

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE Digital Post og Fjernprint 2015-03-11 Dagsorden 1. Velkomst 2. Nuværende OIO-rest 3. Udfordringer 4. Afrunding Nuværende OIO-REST løsning Digital post De nuværende Digital Post

Læs mere

Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler

Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler Version: 0.8 Status: udkast Oprettet: 10.3.2014 Dato: 16. juni 2014 Dokument historie

Læs mere

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn Vejledning til i FagLøn 3. december 2008 I FagLøn INDHOLD 1... 1 Rekvirere eskattekort... 1 Gen-rekvisition af... eskattekort 3 Manuel rekvisition af eskattekort... 4 Hente/indlæse eskattekort... 5 Indberette...

Læs mere

Web-baseret metadata redigeringsmodul

Web-baseret metadata redigeringsmodul Kravspecifikation Geodata Danmark Geodatacentret I/S Energivej 3 4180 Sorø Tlf. 5786 0400 Fax. 5786 0414 GIS Danmark A/S Birkemosevej 7 6000 Kolding Tlf. 7399 1100 Fax. 7399 11199 Web www.geodata.dk Web-baseret

Læs mere

Det Danske Vaccinationsregister. Godkendelseskriterier for DDV 1.4.0. Version 1.4

Det Danske Vaccinationsregister. Godkendelseskriterier for DDV 1.4.0. Version 1.4 Det Danske Vaccinationsregister Godkendelseskriterier for DDV 1.4.0 Version 1.4 2015-02-27 Versionering Version Dato Udført af Ændring 1.0 27-02-2015 TYRA KRAUSE Dokument oprettet Det Danske Vaccinationsregister

Læs mere

MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DISTRIWIN SERVICE INSTALLATION

MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DISTRIWIN SERVICE INSTALLATION MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DISTRIWIN SERVICE INSTALLATION 140 981 002 930 Vers. 1.01 05-01-2017 INDHOLD 1 Introduktion... 4 2 Udpak DistriWin Service installationen... 4 3 Installer DistriWin Service...

Læs mere

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014)

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014) Anvendelse af Brugersiderne for renteberegninger. (Version 28. september 2014) Indhold Brugersiderne for renteberegninger.... 1 1. Indledning... 1 2. Forudsætninger... 4 3. Indtastning af udbetaling/skyldigt

Læs mere

Installationsvejledning til LMeSmartClient

Installationsvejledning til LMeSmartClient Installationsvejledning til LMeSmartClient Indledning LMeSmartClient består af 2 "dele" - en "Tjeneste" og et klientprogram. Tjenesten tager sig af selve udvekslingen af data og klientprogrammet af opsætningen

Læs mere

SCADA systemet System 2000 - Version 15

SCADA systemet System 2000 - Version 15 System 2000 SCADA systemet System 2000 - Version 15 System 2000 - Version 15 har styrket fokus på fremtidens krav til driftsanlæg indenfor brancherne vandværker, renseanlæg, fjernvarme samt fødevarer og

Læs mere

Outlook integration via Exchange server

Outlook integration via Exchange server Outlook integration via Exchange server Affect IT tilbyder synkronisering af skemaer fra WebUntis til Exchange. Vi understøtter ligeledes Office365. Idet begivenhederne indlæses direkte i Exchange, vil

Læs mere

Kravspecification IdP løsning

Kravspecification IdP løsning Kravspecification IdP løsning Resume IT-Forsyningen, som varetager IT-drift for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner, ønsker at anskaffe en IdP/Føderationsserverløsning, der kan understøtte en række forretningsmæssige

Læs mere

BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE KØBENHAVN Ø TLF Unik Maps Installationsvejledning

BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE KØBENHAVN Ø TLF Unik Maps Installationsvejledning BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE 101 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 76 42 11 00 WWW.UNIK.DK Unik Maps Installationsvejledning Indhold Installationsvejledning... 2 Systemkrav... 2 Installationen... 2 Ideer

Læs mere

Aktuel driftsstatus for IndFak

Aktuel driftsstatus for IndFak Aktuel driftsstatus for IndFak Side 1 af 5 Der er på nuværende tidspunkt 72 institutioner, som anvender IndFak. Der er fortsat forskellige driftsmæssige problemer samt uhensigtsmæssigheder i systemet.

Læs mere

LUDUS Web version Den 1. november LUDUS Web

LUDUS Web version Den 1. november LUDUS Web LUDUS Web version 2.59.1 Den 1. november 2017 DXC Technology, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.dxc.com/ludus, sc-ludus@dxc.com CVR-nr. 25 46 93 64 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation

Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation 1. Indledning og vejledning Nærværende vejledning beskriver, hvordan Anvendersystemer afsender og/eller modtager objekter til/fra

Læs mere

BILAG 2 KRAVSPECIFIKATION

BILAG 2 KRAVSPECIFIKATION 4. februar 2011 BILAG 2 KRAVSPECIFIKATION KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S www.kombit.dk Indholdsfortegnelse 1. Vejledning til Leverandøren... 4 1.1 Kravspecifikationens indhold... 4 1.2 Om selve

Læs mere

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk.

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. 1. Formål 2. Forudsætninger og installationer 3. Opsætning 4. Start streaming 5. Aflyt streaming 6. Kontakt 1. Formål Mange benytter Winamp ( Nullsoft, Inc.)

Læs mere

FMK Bruger dokumentation Administrativ GUI

FMK Bruger dokumentation Administrativ GUI FMK Bruger dokumentation Administrativ GUI Trifork A/S Margrethepladsen 3 DK-8000 Århus C Denmark Phone: +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 www.trifork.com Versionering Version Dato Forfatter Ændring 0.0.1

Læs mere

Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) EDI-applikationen

Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) EDI-applikationen Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) EDI-applikationen 2009 Indhold 1 Indledning 1 1.1 Konverterede data fra Partnerskabstabellen 1 1.2 Totaludtræk 1 1.2.1 Organisering i SOR 1 1.2.2 Administrationspraksis

Læs mere

Backuppolitik i Statens It s standarddriftsplatform. Aftalekompleksets bilag 11 Statens It s standarddriftsplatform Underbilag C Version

Backuppolitik i Statens It s standarddriftsplatform. Aftalekompleksets bilag 11 Statens It s standarddriftsplatform Underbilag C Version Backuppolitik i Statens It s standarddriftsplatform Aftalekompleksets bilag 11 Statens It s standarddriftsplatform Underbilag C Version 2015-2 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Afgrænsning 3 2 Terminologi 4 2.1

Læs mere

Versionsbrev LUDUS Web version 2.16.0. LUDUS Web 2.16.0. Den 2. september 2010. J. nr: 4004-V0877-10

Versionsbrev LUDUS Web version 2.16.0. LUDUS Web 2.16.0. Den 2. september 2010. J. nr: 4004-V0877-10 Versionsbrev LUDUS Web version 2.16.0 J. nr: 4004-V0877-10 Journal nr.. 4004-V0877-10 LUDUS Web version 2.16.0 Side 1 af 8 1. Leverancens omfang... 3 2. Fremgangsmåde... 4 2.1 Opdatering... 4 2.2 Nyinstallation...

Læs mere

On-line Software Delivery af Simatic software

On-line Software Delivery af Simatic software On-line Software Delivery af Simatic software Det er nu blevet muligt at bestille sin Simatic software via nettet og On-line Software Delivery OSD. Bestillingen kan ske via de normale kanaler fx Industry

Læs mere

Brugervejledning til databrowseren

Brugervejledning til databrowseren Brugervejledning til databrowseren Indholdsfortegnelse Indledning...2 Hvordan tilgås browseren og api et...2 Databrowseren...2 Søgning...2 Visning...4 Features i listevisningen...4 Detaljeret visning...5

Læs mere

ectrl-scannerløsning Vejledning

ectrl-scannerløsning Vejledning ectrl-scannerløsning Vejledning Version 3.2 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse og installation... 3 1.1. Forberedelse... 3 1.2. Software til stregkodegenkendelse... 3 1.3. Klistermærker med

Læs mere

Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark. Version 1.11

Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark. Version 1.11 Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark Version 1.11 1 Versionshistorik Version Dato Opsummerende beskrivelse af ændringer 1.00 2010-10-5

Læs mere

Mamut Stellar NemHandel

Mamut Stellar NemHandel Mamut Stellar NemHandel Med Mamut Stellar NemHandel kan man afsende og modtage e-fakturaer i OIOXML og OIOUBL-format. Der er forskel på opsætning i Mamut Stellar for at kunne sende og til at kunne modtage.

Læs mere

Erfaringer med landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser

Erfaringer med landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser Erfaringer med landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser Projektleder Lasse Nørgaard Nationalt kompetencecenter for landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser, region øst (KCØ) E-mail: ln25@bbh.hosp.dk

Læs mere

Netværks opsætning af IP modulet:

Netværks opsætning af IP modulet: Netværks opsætning af IP modulet: Installer vcomsetup til ip modul.exe fra den modtagne Mini CD. Efter installation start VCOM programmet Sørg for at enheden er tilsluttet netværket og vælg Search Registrer

Læs mere

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform Løsningsbeskrivelse Den fælleskommunale Serviceplatform Januar 2014 1 Indhold 2 Serviceplatformen... 2 3 Hjemmesiden www.serviceplatformen.dk... 3 3.1 Administrationsmodul... 4 3.2 Servicekatalog... 4

Læs mere

DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem

DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem Resumé: Beskrivelse af program (DRFLive) til dynamisk visning af resulter fra DRF Stævnesystem Forfatter: Claus Hulstrøm Dato: 15. januar 2010

Læs mere